Page 1

Pří loha

1

Odpověď na otevřený dopis vládě ČR a premiérovi Jiřímu Rusnokovi

V souvislosti s předložením "Koncepce sociálního bydlení" je třeba upozornit, že hlavním gestorem materiálu je v současné době Ministerstvo pro místní rozvoj, které také předložilo materiál do meziresortního připomínkového řízení. Přestože je MPSV spoJugestorem materiálu, nemá hlavní gesci a nemůže tudíž ovlivnit výslednou podobu materiálu.

Materiál

"Koncepce

sociálního

bydlení"

v

současnosti

prochází

vnějším

připomínkovým řizení, ve kterém MPSV uplatnilo připomínky. MPSV v rámci svých

připomínek

k materiálu

zdůraznilo

základní východiska

a

principy sociálního

zač,eňování, které byly schváleny vládou ČR prostřednictvím " Koncepce preve ce

a řešení problematiky bezdomovectví v České republice do roi(ft.:. 12. J2~ (usnesení č. 666) dne 28. 8. 2013 a "Strategie sociálního začleňování ČR do ro 2020" (usneseni

č.

l

24) ze dne 8. 1. 2014.

V souvislosti s účinností nového občanského zákoníku a s nově definovanými možnostmi sjednání právních vztahů v oblasti bydlení připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí návrh změn sociálních dávek poskytovaných v oblast i bydl er~~ převážně doplatku na bydlení ze systému pomoci v hmotné nouzi. Návrh mj. reaguje

na neefektivní vyplácení doplatku na bydlení do nevyhovujícího ubytování, kdy ubytovatelé zvětšují v rámci svého podnikání neúměrně svůj zisk na úkor příjmů příjemců sociálních dávek, aniž by poskytovali adekvátní protiplnění. Proto jedním z cílů

této

úpravy

nevyhovujícím

je

bydlení

omezení (zvláště

dlouhodobého v ubytovnách),

setrvávání které

není

osob primárně

v tomto určeno

k trvalému bydlení. Toto ubytování není ani v souladu s vládou přijatou Koncepci bezdomovectví, která v souhlasu s mezinárodní typologií bezdomovectví ETHOS řadí osoby ubytované na ubytovnách mezi osoby "bez domovau. Také má tato novela vytvořit větší

tlak na další aktéry a zapojit do bytové otázky obce a jiné příslušné

subjekty. Ministerstvo práce a sociálních věcí si uvědomuje , že někteří lidé mají obtížnou situaci na trhu s byty, ale je potřeba, aby i tito lidé, kteří užívají ke svému


bydlení ubytovny, byli motivováni nalézt si vhodněj š f formu bydlení, a to i za pomoci

, obce a jejich sociálních pracovnfků nebo dalších subje ktů. Připravovaná novela rná nastavit přesná pravidla pro poskytován( doplatku na

bydleni do nebytových prostor (např. ubytoven), aby nedocházelo ke zneužíváni této dávky a aby se doplatek na bydlení poskytoval pouze do mfst, která jsou zp ůsobi lá

k bydleni. Proto se zaváděj[ nové standardy kvality bydlení. které nebytové prostory musi splňovat, aby do nich vůbec bylo možné doplatek na bydlenr poskytnout. Tím

se zajistí, že občan bude chráněn nejen z hlediska ochrany právního vztahu, ale

i z hlediska vhodnosti objektu nebo prostoru k bydleni. Podle standardu kvality bydleni se pak bude určovat částka odůvodněných nákladů na bydlení. V praxi to bude znamenat, že jestliže se bude nebytový prostor svojr kvalitou bydlení přibližovat bytu v rámci vymezených standardů kvality bydlení, budou odůvodněné náklady na bydlení uznatelné až do výše 90 o/o normativních nákladů na bydlenf podle zákona o státní sociální podpoře. Jestliže ale jiný než obytný prostor nebude splňovat standard kvality bydlení ohledně vlastního hygienického zařízení, čímž se již stává bydlení nekomfortním, budou odůvodněné náklady na bydleni uznatelné max. do výše 75 °/o •

normativnich

nákladů

na bydlení podle zákona o státní sociální podpoře. Obě nižší

výše než 100 °/o normativni náklady byly určeny, protože nebytové prostory ne mohou být dražší než prostory bytové a ze státních prostředků se mají podporovat zvláště prostory určené k vhodnému bydlení. Novela dále upřesňuje výši odůvodněných nákladů na bydlení podílem všech osob, které užívají jeden byt nebo nebytový

prostor. Novela má také zavést časové omezení výplaty doplatku na bydlení do nebytových prostor. Toto omezení je navrženo v několika odstupňovaných časových lhůtách , které jsou vždy spojeny se šetřením orgánu pomoci v hmotné nouzi a

s prokázáním aktivní spoluúčasti žadatele o dávku na řešení svého bydlení, a to i ve spolupráci

s obcí.

V současné době byl tento návrh novely zákona o pomoci v hmotné nouzi a dalších souvisejících zákonů předložen vládě. Na závěr ještě upozorňuji , že je zároveň projednáváno několik senátních návrhů o úpravě doplatku na bydlení s cflem upravit •

výplatu této dávky na ubytování v ubytovnách. Tyto návrhy projednávají příslušné výbory Senátu PČR.

Mpsv dobes odpoved na otevreny dopis platformy(1)  
Mpsv dobes odpoved na otevreny dopis platformy(1)  
Advertisement