Page 1

SMLOUVA O NÁJMU BYTU Níže uvedeného dne, měsíce a roku, uzavřeli 1. jako pronajímatelka na straně jedné, a 2. jako nájemce, na straně druhé, tuto smlouvu o nájmu bytu: I Pronajímatelka je vlastnicí domu č zapsaného na LV č. u katastrálního úřadu. II. Pronajímatelka přenechává do nájmu byt ve II. patře domu, vlevo od schodiště, o jedné místnosti o výměře 22 m2 , se sprchovým koutem, WC na chodbě, plynovým vytápěním kamny WAW, a to včetně zařízení, jehož seznam tvoří nedílnou přílohu této smlouvy. III. Smlouva o nájmu se uzavírá na dobu určitou, od …………. do 31.12.2014 IV. Nájemce se zavazuje platit pronajímatelce smluvní nájemné, a to částku Kč měsíčně, přičemž v této částce nejsou započtené zálohy na platby za služby spojené s nájmem (vodné, stočné, osvětlení společných prostor, úklid, odvoz pevného odpadu), odběr elektrické energie a plynu ve výši měsíčně. Nájemné a záloha na služby se platí měsíčně předem, částka je splatná do každého prvého dne v měsíci. Pronajímatelka předloží kopii vyúčtování zálohy na služby nájemci. V. Nájemce není oprávněn přenechat byt nebo jeho část do podnájmu třetím osobám a není oprávněn bez souhlasu pronajímatelek provádět v bytě jakékoliv úpravy stavebního charakteru nebo měnit dispozici bytu, užívat jiné než běžné elektrické spotřebiče, chovat domácí nebo jiná zvířata. Poplatky za televizi a rádio si hradí nájemce sám. VI. Nájemce je povinen: 1. platit v plné výši a včas smluvní nájemné včetně poplatků za služby spojené s nájmem bytu a případné nedoplatky za tyto služby,


2. 3. 4. 5.

užívat byt s řádnou péčí, udržovat jej v provozuschopném stavu, šetrně zacházet se svěřeným zařízením bytu, hlásit neprodleně pronajímatelce veškeré závady vzniklé při užívání bytu, Umožnit v oprávněných případech pronajímatelce vstup do bytu po předchozí dohodě nebo v naléhavých případech. VII.

Pronajímatelka se zavazuje : 1. umožnit nájemci nerušené užívání bytu, 2. poskytnout veškerou součinnost při odstraňování případných závad vzniklých v bytě. VII. Před uplynutím dohodnuté doby může tato smlouva zaniknout:  písemnou dohodou účastníků,  písemnou výpovědí. IX. Písemnou výpověď může dát pronajímatelka v těchto případech:  nájemci nebo osoby s ním v bytě bydlící hrubě porušují pravidla občanského soužití v domě,  byt užívá v rozporu s touto smlouvou,  nezachází šetrně s propůjčeným zařízením  Pro případ, kdy podnájemce bude v prodlení s kteroukoli shora uvedenou platbou nájemného o více než sedm kalendářních dnů, je pronajímatelka oprávněna odstoupit od této smlouvy s okamžitou platností a požadovat na nájemci smluvní pokutu ve výši složené kauce. Tímto není dotčeno právo pronajímatelky na náhradu škody.  Nájemce je v těchto případech povinen vyklidit předmětný byt a vyklizený předat pronajímatelce do dvou kalendářních dnů ve stavu odpovídajícím běžnému opotřebení. Byt bude nájemcem uveden do původního stavu, to se týká rovněž vnitřního vybavení a zařízení, včetně jeho rozmístění.

X. Písemnou výpověď může dát nájemce pronajímatelce, jestliže pronajímatelka porušuje své závazky plynoucí z této smlouvy. Výpovědní lhůta má stejné podmínky jako v čl. IX. XI. Nájemce odpovídá za veškeré škody nad rámec běžného opotřebení způsobené jím nebo třetími osobami, které jsou ve vztahu k němu, v domě, na bytě a jeho zařízení. Zavazuje se je odstranit na své náklady nebo je uhradit do 15 dnů od vzniku škody v plné výši k rukám pronajímatelky.


XII. V poslední den platnosti smlouvy bude byt spolu s veškerým zařízením, jehož seznam tvoří nedílnou součást této smlouvy, předán nájemcem pronajímatelce, včetně všech klíčů od bytu. O předání a převzetí bude sepsán protokol, který podepíší obě strany. Po předání bytu se nájemce zavazuje uhradit škody na zařízení a případné nedoplatky do 5 dnů poté, co mu bude předloženo vyúčtování plateb. Smluvní strany se mohou dohodnout dva měsíce před ukončením této smlouvy uplynutím času, že smlouvu prodlouží na další časové období. O případném prodloužení a podmínkách bude uzavřen dodatek této smlouvy, který bude mít písemnou formu. XIII. Při podpisu této smlouvy složil nájemce do rukou pronajímatelky částku 5000 Kč, jako jistinu na zařízení bytu s tím, že bude-li zařízení v pořádku vráceno s ohledem k běžnému opotřebení, bude tato částka vrácena při ukončení nájmu a předání bytu a zařízení nájemci. Nájemce svým podpisem na této smlouvě stvrzuje, že byt převzal v řádném stavu od pronajímatelky a pronajímatelka prohlašuje, že upozornila nájemce na všechny jim známé nedostatky, které však nebrání v klidném a nerušeném užívání bytu. XIV. Obě strany prohlašují, že si před podpisem tuto smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. V Praze ………………. ……………………………….

……………………………………………..

Gbh  
Gbh  
Advertisement