Page 1

ILรšZIE A KLAMY Alexandra Krempaskรก BIP09


Ilúzie • •

vnemy skreslené predstavami v závislosti od celkového psychického, najmä citového rozpoloženia a zacielenia človeka sa môže stať, že vzniknuté predstavy úplne zatienia alebo skreslia vnem skutočného predmetu. (napr. šum krovia-vzdychanie , fičanie vetra- nárek)

• nedostatok a neúplnosť zmyslových dát , ale aj to že podnety majú neobvyklý tvar


 Objektívne ilúzie - podlieha im väčšina ľudí ,bez ohľadu na rozpoloženie

 Subjektívne ilúzie - nedostatočná pozornosť - človek má veľa práce a náhle sa mu zdá, že počuje klopanie na dvere. - zvýšená pozornosť – človek čaká návštevu a náhle sa mu zdá, že počuje klopanie na dvere.


 Nepatické (nechorobné) - porucha ľudského vnímania charakterizovaná skreslenými vnemami vychádzajúcich z okolitej reality (napríklad pri hľadaní húb si človek spletie suchý list s hubou)

 Patické (chorobné) -

klamné vnímanie skutočnosti prejavuje sa u osôb s psychickou poruchou, niekedy aj u jedincov dlhodobo unavených – stres

 Afektívna ilúzia -

dôsledok silného emočného rozpoloženia (keď je človek vystrašený, všade vidí číhajúce nebezpečenstvo "strach má veľké oči").

 Negatívne ilúzie - pri nich človek nevníma podnet (nemôže niečo nájsť , aj keď to má pred pred očami)


• ilúzie nazývané aj geometricko-optické klamy • Optické klamy skreslujú naše zmyslové vnímanie, nedá sa im ubrániť aj keď o nich vieme • vyskytujú sa pri vnímaní rôznych figúr, skladajúcich sa zo 4 rôznych figurálnych zoskupení , čiar a geometrických útvarov • vnem subjektívne odráža okolitý svet • Optické ilúzie (zrakové klamy) sú obrázky, ktorých vnímanie sa líši od objektívnej reality. Ľudské oko a mozog pod vplyvom skúseností si domýšľajú často krát veci, ktoré na obrázku nie sú • začali sa zaoberať v polovici minulého storočia – bádatelia z oblasti fyziky


• Väčšina optických klamov je postavená na zmetení ľudského mozgu farbou alebo tvarom (Hermanova mriežka) • skupinu klamov tvoria : o dvojzmyselné obrázky- dajú sa pri zameraní na rôzne prvky vnímať viacerými spôsobmi o Zlé zobrazenie alebo chybné vnímanie perspektivity alebo priestorového vnímania.


• 1. zákon blízkosti. - Máme tendenciu dávať do tvaru tie časti podnetu, ktoré sú k sebe bližšie ako tie, čo sú vzdialenejšie.

;


• 2. zákon totožnosti alebo podobnosti -

z podnetu, ktorý sa skladá z rozličných prvkov , vzniká tendencia vnímať ako tvary tie, čo sú vytvorené z rovnakých prvkov

• 3. zákon uzavretosti - Tvarom je to čo je kontúrami ohraničené, uzavreté


• 4. zákon dobrej krivky alebo spoločného osudu

• 5. zákon skúsenosti


• 6. zákon pregnantnosti - pri neúplných a neurčitých tvaroch máme tendenciu urobiť ich úplnými


 statické geometricko-optické klamy,  dynamické klamy – klam vzniká pri pohybe určitej figúry • Pri geometrických klamoch sa uplatňujú niektoré zákonitosti :

• 1. precenenie hornej časti geometrického

obrazca


2. pôsobenie kontrastu

( pomer jedného predmetu k druhému )-

Titchenerov klam

3. zdanlivé porušenie smeru čiar vplyvom iných čiar (nezdajú byť rovnobežné)


4. prenesenie vlastnosti celého obrazca na jeho časti

Kohler – optický klam- r. 1951, pomocou špeciálne skonštruovaných okuliarov- obrátene


Müller- Lyerova figúra • vhodná figúra na experimenty • merať veľkosť chyby • možnosť skúmať individuálne rozdiely vo veľkosti chyby, vplyv veku , vplyv pohlavia atď. - veľké rozdiely pri posudzovaní úsečiek 1. analytický postoj hodnotenia skutočnosti ( omyly menšie ) 2. syntetický postoj ( omyl je väčší )


ZÖÖllnerov klam • Ilúzia zdanlivej zmeny smeru čiary a porušenia formy útvaru vplyvom iných čiar •


Heringov klam • Sú obe priamky rovné ?


 Pokusy s opticko- geometrickými klamami majú osvetliť zákonitosti, ktorým klamy podliehajú a znalosť o ilúziách môže pomôcť žiakom odstrániť rôzne chyby vo vnímaní . • Teórie na vysvetlenie optických ilúzií

1. Teória pohybu očí (preceňovanie hornej časti geomet. figúry, šípky obrátene do vonkajška )- skreslenie smerom k zvýšeniu dĺžky 2. Teória ortogonality = ortogonálna lokalizácia - existuje tendencia zrakové vnemy lokalizovať zvisle k smeru pohľadu


3. Teória pregnantnosti - Pri vnímaní existuje tendencia doplňovať obraz a priamočiarosť figúry

4. Teória perspektívy - Počíta s tým, že pri čiarových kresbách, ktoré majú uhly , ľahko môže nastať trojdimenzionálne videnie


ZRAKOVÉ KLAMY


Ďakujem za pozornosť ☺

Ilúzie a klamy