Page 1

Index lidskĂŠho rozvoje Human Development Index (HDI)


Human Development Report • Publikuje UNDP • Poprvé v r. 1990 • Požadavek změny současného modelu (ekonomický rozvoj = lidský rozvoj) • Lidský rozvoj – obsahově bohatší kategorie


http://www.undp.org/hdr2001


Lidský rozvoj • Koncepce LR – závisí na hierarchii lidských hodnot (velmi rozdílné – kulturní rozdíly mezi společnostmi) • Přesto existuje řada obecně se prosazujících hodnot • Pozornost ve svobodné společnosti – LR a kvalita života


Koncepce lidského rozvoje (1) • Sdílenou hodnotou (posilovanou globalizací) je orientace na ekonomický růst • Makroekonomický agregát HDP – vyjádření ekonomické úrovně • LR – závislý na materiálních podmínkách, ale také na lidské svobodě, zdraví či úrovni vzdělání (a dal. !) • Hledání nového komplexního ukazatele z potřeby respektovat i tyto „další“ aspekty LR • Nový ukazatel by měl umožnit porovnání úrovně rozvoje jednotlivých zemí


Vážné problémy současného světa


Koncepce lidského rozvoje (2) • HDI nemá nahrazovat jiné ukazatele, ale doplňovat je • HDI – konstruován zejména pro porovnání nejméně vyspělých zemí (vyspělé země v daných ukazatelích dosahují přirozených limitů) • Použití: srovnání na národní úrovni (vývoj i mezinárodně, muži vs ženy apod.)


Vývoj metodiky HDI • Poprvé HDI představen v r. 1990 • Hlavní kritéria: – Reprezentativnost – Dostupnost a spolehlivost dat

• Přijetí i kritika (možností konstrukce ukazatele LR je neomezené množství) • Metodika prodělává vývoj a zdokonalování (základ zůstává stejný)


Vývoj metodiky HDI • HDI je založen na 3 ukazatelích: – Délka života – Dosažené vzdělání – Životní úroveň


Metodika konstrukce HDI HDI sestává ze 3 komponent: 1. Očekávaná délka života při narození (průměr pro obě pohlaví) 2. Vzdělání (úroveň gramotnosti dospělého obyvatelstva + délka školní docházky – zde je vážená sumace) 3. HDP (na osobu) • Algoritmus celé agregace: průměr 3 komponent HDI = 1/3 HDP + 1/3 ODŽ + 1/3 (2/3 G + 1/3 ŠD) •

Než dojde k agregaci, nutno zkonstruovat indikátory pro každý aspekt


Konstrukce HDI


Konstrukce dílčích indikátorů • Normalizace – Stanovení min. a max. hodnot – Hodnoty mezi 0 a 1

aktuální hodnota – min.hodnota • Indikátor = max. hodnota – min.hodnota


1. Komponenta – HDP/osoba (1) • Ekonomická úroveň – základní předpoklad lidského rozvoje • Hodnoty v PPP • Maximum = 40 000 USD, minimum = 100 USD • Rozložení zemí dle HDP je velmi nesymetrické – proto se používá přepočet (slušný (respectable) lidský rozvoj nevyžaduje neomezený příjem) – logaritmus příjmu


1. Komponenta – HDP/osoba (2) • příklad: Arménie • HDP/os. = 2215 USD (PPP)

• log stupnice = vyšší hodnoty HDP jsou silně redukovány • HDP/os. (ČR) = 13018 USD (PPP); GDP index 0,81


2. Komponenta – očekávaná délka života při narození • průměr pro obě pohlaví • min. 25 let, max. 85 let • Příklad: Arménie

• ODŽ v ČR (1999) = 74,7 • Index ODŽ = 0,83


3. Komponenta – vzdělání (1) • 1. 2. • • • •

Indikátor „vzdělání“ se skládá ze 2 částí: Gramotnost dospělých Délka školní docházky Pro každou část konstruován indikátor min. 0, max. 100 (platí pro oba indikátory) Indikátor „vzdělání“ = vážená sumace obou částečných ukazatelů Ind VZDĚL = 2/3 GRAM DOS + 1/3 ŠKOL DOCH


3. Komponenta – vzdělání (2) • příklad Arménie: 98,3% (gramotnost); 79,9% kombinovaná docházka)

• v ČR: 99% gramotnost; 70% škol.docházka


Výpočet HDI - Česká republika 1. ODŽ: 74,7 (indikátor 0,83) 2. HDP/os.: 13 018 USD (ind.0,81) 3. Vzdělání (gramotnost: 99%, škol.docházka: 70%) – ind.0,89 4. HDI (ČR 1999): 0,844 (33.místo)


HDI 2001


Země s negativním vývojem HDI


HDI – slabé a silné stránky +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ • Měří celkový rozvoj lidského kapitálu • Je doplněn několika dalšími indexy – GDI, HPI, GEM • Jednoduchý složený index přitahuje pozornost politiků a médií • Umožňuje srovnávání zemí • Umožňuje sledovat časové trendy • Umožňuje různé analýzy z dílčích indikátorů • • •

- - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -Nepostihuje všechny aspekty lidského rozvoje (např. účast na rozvoji komunity) Ukazuje celkový obraz země – ne regionální disparity Některá data nejsou plně srovnatelná


Analýzy z HDI (1)


Analýzy z HDI (2)


Analýzy z HDI (3)


Analýzy z HDI (4)


Analýzy z HDI (5)


Gender-related indexy 1.

GDI - ukazuje na nerovnosti mezi muži a ženami (ODŽ, ŠD, příjem)  V algoritmu se penalizuje rozdílný rozvoj mužů a žen 1. GEM (Gender empowerment measure)  Ukazuje příležitosti pro ženy (ne jejich schopnosti)  (Podíl míst v parlamentu+vysokých státních funkcích+v managementu) a v technických funkcích a příjem


Zpráva o lidském rozvoji • Česká modifikace HDR • Analýza sociálního rozměru UR • PřF UK, VŠE, VÚPSV

HDI  
HDI  

ukazatel kvality žití