Page 1

2013 / 2014


Osnovna šola MISLINJA

Šentilj pod Turjakom 1, 2382 Mislinja T: +386(2)8856610 F: +386(2)8856620 o-mislinja.mb@guest.arnes.si http://os-mislinja.mojasola.si

SPOŠTOVANI STARŠI IN UČENCI Ena izmed pomembnih novosti, ki jih uvaja devetletna osnovna šola, so OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI. Že beseda »izbirni« nam pove, da učenci izbirajo med različnimi predmeti, ki jih šola ponudi. Pomembno je, da je njihova odločitev v skladu z njihovimi interesi in sposobnostjo. Le ob taki izbiri bo učenec pri predmetu dovolj motiviran in uspešen.

Vas, spoštovani starši, prosimo, da skupaj z otrokom pregledate seznam ponujenih izbirnih predmetov, se pogovorite in otroku pri odločitvi pomagate. Tako boste pripomogli, da bo odločitev primerna.

-1-


IZBIRNI PREDMETI /IP/ V DEVETLETNI OSNOVNI ŠOLI Seznam izbirnih predmetov je zelo dolg, ki jih je možno ponuditi učencem sedmega, osmega in devetega razreda devetletne osnovne šole. Izbirni predmeti so razdeljeni v dva sklopa družboslovno-humanističnega in naravoslovno-tehničnega. Predmeti so glede na število ur (čas trajanja) razdeljeni v štiri skupine in sicer:  triletni predmeti (učenec jih izbere za vsa tri leta),

 enoletni predmeti vezani na razred (lahko jih ponudimo samo v določenem razredu),

 triletni predmeti, lahko tudi krajši (učenec jih lahko izbere vsa tri leta, dve ali samo za eno leto),

 enoletni predmeti (trajajo samo eno leto in jih učenec ne more ponovno izbrati).

Šola mora obvezno ponuditi naslednje predmete: tuj jezik, nekonfesionalni pouk o verstvih in etiki ter pouk retorike. Učenci so pri vseh izbirnih predmetih ocenjeni in jih morajo, ko jih enkrat izberejo, tudi obvezno obiskovati. Izbirnim predmetom je namenjena ena ura tedensko, tujemu jeziku dve uri na teden.

IZVAJANJE IN NAČIN IZBIRE Šola mora ponuditi najmanj šest IP, najmanj po tri iz posameznega sklopa. Mi jih bomo ponudili seveda več, izvajali bomo tiste, za katere se bo odločalo največ učencev. Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih.

Vsak učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. Učenci so ocenjeni iz vseh IP, pri določitvi učnega uspeha sta upoštevana samo dva, najbolje ocenjena predmeta. Glede na prijave učencev bomo v mesecu juniju izoblikovali skupine za izvajanje pouka izbirnih predmetov. Spreminjanje izbire po tem času bo omejeno, saj se bodo učenci lahko vključili le v tiste skupine, kjer bo še prostor. Seznam ponujenih IP določimo vsako leto posebej, glede na interes učencev ter kadrovsko materialne pogoje na šoli. Učenec ima v treh letih možnost spoznavati vrsto zelo različnih predmetnih področij.

-2-


DRUŽBOSLOVNO – HUMASTIČNI SKLOP OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV NEMŠČINA (7. , 8. in 9. razred)

NI1, NI2, NI3

/triletni predmet /

V slovenščini se lahko sporazumevamo s približno dvema milijonoma ljudi. Znanje tujih jezikov nam omogoča, da ta krog ljudi bistveno povečamo. Zaradi tega naj bi dandanes poleg materinščine obvladali vsaj še dva tuja jezika. Zagotovo angleščino, zakaj pa ne tudi nemščine? Učenje nemščine bo učencem pomagalo razumeti, da je jezik sredstvo, s katerim lahko pridobijo več znanja in izkušenj, nudi jim tudi možnost, da sami zvedo več o ljudeh in družbenih razmerah v deželah nemškega govornega območja.  Nemščina je jezik naših severnih sosedov, govori jo več kot 100 milijonov ljudi v Evropi.  Slovenija, predvsem pa naša Koroška regija, se zelo odpirata prav v nemško govoreči prostor in Nemčija ima kot partnerka slovenskega gospodarstva pomembno vlogo.  V Slovenijo prihaja veliko nemško govorečih turistov in poslovnežev, zato je znanje nemščine za ljudi v gospodarstvu, turizmu in trgovini nepogrešljivo. Nemščina je kot obvezna izbirna vsebina triletni program. Zaradi kontinuitete znanja je pomembno, da učenci učenja ne prekinjajo. Pomembno je tudi, da jih učenje zanima in da so pripravljeni aktivno sodelovati pri delu. Pri pouku bomo uporabljali učbeniški komplet Wir. Na razpolago so tudi računalniški programi, video in audio kasete, knjige, revije ter druge učila, ki bodo omogočala učencem, da na zanimiv in zabaven način spoznavajo ta tuji jezik in se uspešno jezikovno razvijajo.

LIKOVNO SNOVANJE (7. , 8. , 9. razred)

LS1, LS2,LS3

/eno-letni predmet vezan na razred/

Izbirni predmet likovne vzgoje – likovno snovanje, dopolnjuje vsebine rednega predmeta likovna vzgoja. Celotna dejavnost predmeta temelji na razvoju likovne ustvarjalnosti, likovnega raziskovanja sveta in odkrivanja posebnosti likovnega izražanja. Cilj predmeta je priprava za sodelovanje v kulturnem življenju okolja in razumevanje sodobne vizualne komunikacije. Predmet lahko učenec obiskuje vsa tri leta, dve ali eno šolsko leto.

-3-


VERSTVA IN ETIKA (7. , 8., 9. razred)

VE1, VE2,VE3

/eno-, dve- ali tri-letni predmet/

Predmet je trileten, učni načrt omogoča, da lahko učenci smiselno izberejo predmet tudi samo za eno leto ali dve. Predmet predstavlja razširitev znanja obveznih predmetov. Ne predstavlja verske vzgoje, temveč je nevtralen. Namenjen je vsem učencem, ne glede na versko opredelitev. Pri predmetu bodo spoznavali različna svetovna verstva, odkrivali njihov pomen in pestrost ter spoznavali njihov vpliv na kulturo, zgodovino in družbene odnose. Bolj podrobno bodo spoznavali Krščanstvo, Islam, Budizem, Judovstvo in nova verska gibanja. Učenci se bodo seznanili s temeljnimi vidiki verstev in življenjskimi vodili različnih ver. Izbirni predmet navaja in pripravlja učence na kritično in zrelo razmišljanje ter na sproščen in spoštljiv pogovor o veri, o osebnih in družbenih vprašanjih. Misel, ki ji bomo sledili med letom, je: »Otroci se naučijo, kar živijo« . Če doživljajo:  grajanje, se naučijo obsojati,  sovražnost, se naučijo nasilnosti,  prijaznost in pozornost, se naučijo spoštovati,  poštenost, se naučijo biti pravični,  prijateljstvo, se naučijo, da je svet prijeten kraj za bivanje.

RETORIKA (9. razred)

RET

/enoletni predmet vezan na razred/

Poučevanje retorike v devetem razredu sledi cilju, da učenca nauči samostojnega, povezanega, kritičnega oblikovanja ter izražanja svojih stališč na različnih področjih življenja. Znanja in retorične veščine nam pomagajo jasno in prepričljivo izraziti svoja razmišljanja v vsakdanjih pogovorih, kot tudi pri različnih dejavnostih v šoli (npr. predstavitev referata, skupinsko delo, ustno spraševanje…). Svoje ideje in razmišljanja se boste učili primerno utemeljiti. Pri retoriki boste spoznavali, kaj je retorika, njen pomen nekoč in danes ter se učili , kako oblikovati prepričljive govore ali predstavitve.

-4-


ŠOLSKO NOVINARSTO (7. , 8. ali 9. razred)

ŠNO

/enoletni predmet/

Ali je v vas kanček novinarske radovednosti? Bi se radi poskušali v pisanju kot pravi novinarji? Potem se nam pridružite pri izbirnem predmetu ŠOLSKO NOVINARSTO. Kaj bomo delali?  Brali in pisali bomo različna publicistična, doživljajska ter domišljijska besedila.  Spoznali bomo najbolj pogoste oblike novinarskega sporočanja.  Prebirali bomo različni časopisni tisk ter kvalitetno in raznovrstno leposlovno in poljudnoznanstveno literaturo in do nje razvijali pozitiven odnos.  Z ustvarjalnimi vajami bomo razvijali domišljijo.  Sledili bomo radijskemu in televizijskemu programu in si oblikovali kritičen odnos do medijev.  Ustvarjali bomo šolski časopis.  Obiskali bomo nacionalno ali komercialno radijsko oziroma televizijsko uredništvo (RTV SLO, POP TV …) in se na konkretnih primerih seznanili z delom radijskega in televizijskega novinarja. Kaj želimo?  Razvijati sporazumevalne zmožnosti – poslušanje, branje, govorjenje in pisanje.  Učenje slovničnih pravil premakniti k praktični rabi jezika.  Poglabljati zmožnosti jezikovnega izražanja.  Vzgajati se v bralce s kritičnim odnosom do medijev in sprejemnike kulturnih dobrin.

TURISTIČNA VZGOJA (7., 8. ali 9. razred)

TVZ

/enoletni predmet/

Učenci se bodo seznanili z osnovami turizma v domačem okolju in v Sloveniji ter se vključili v turistično življenje domačega kraja. Spoznavali bodo turistične poklice in možnosti zaposlovanja v turističnih dejavnostih ter razvijali sposobnosti za opravljanje različnih del v turizmu. Pripravljali se bodo na vlogo turističnega vodiča po domačem kraju in na koncu izvedli tudi turistično vodenje za potrebe gostov (npr. vrstnikov iz drugih OŠ, staršev, učiteljev….). Ocenjevali bomo praktični izdelke v učenčevi mapi (zbrano gradivo, poročilo, ankete, intervjuji, fotografije …). Ob koncu bo ocenjen tudi praktični nastop, pri katerem bomo upoštevali pravilnost, natančnost, kreativnost, samostojnost, prizadevnost in samoiniciativnost.

-5-


GLEDALIŠKI KLUB (7. , 8. ali 9. razred)

GKL

/enoletni predmet/

Predmet je uvrščen v sklop treh izbirnih predmetov, ki nadgrajujejo predmet slovenščina. Izvajal se bo eno šolsko leto, namenjena mu je ena ura tedensko. Njegova vsebina bodo predvsem dramska besedila ter elementi gledališke predstave. Učenci bodo pridobivali bralno in gledališko kulturo. Osvojili bodo temeljne pojme, vezane na bralno in gledališko umetnost. Učili se bodo pravilne izgovorjave, lepega izražanja in celovitega komuniciranja. Navadili se bodo na sproščeno vedenje in nastopanje. Spoznavali bodo zgradbo dramskega besedila in ga razčlenjevali. Razvijali bodo izražanje s kretnjami, mimiko, gibanjem in govorom v odrskem prostoru. Na bralnih vajah bodo vadili pravilen in izrazen odrski govor. Spoznali bodo osnove dihalne tehnike. Uprizorili bodo dramsko besedilo in tako ustvarili odrske osebe, jih postavili v gledališki prostor, si zamislili scenografijo in kostume. Predvideli bodo odrsko osvetlitev ter glasbo. Izdelali bodo spremna besedila: plakat, gledališki list in kritiko.

-6-


NARAVOSLOVNO – TEHNIČNI SKLOP OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV MATEMATIČNA DELAVNICA (7., 8., 9. razred)

MD 7, 8, 9

/eno-, dve- ali tri-letni predmet/

V naši delavnici ne potrebujemo posebnih oblačil, rokavic in čelade. Naša orodja so ravnilo, šestilo, papir in dobra volja pri reševanju nalog. Matematična delavnica je izbirni predmet, ki ga lahko uvrstiš na svoj urnik, če si:  učenec sedmega razreda devetletke, predmet je Matematična delavnica 7, na voljo pa ima 35 ur letno. Podrobneje bomo spoznali naslednje teme: logika, štetje, tlakovanja, rimska števila…Ne boš prikrajšan za sodelovanje, s skupinskim in individualnim delom boš lahko odkrival zakonitosti in se naučil novih spretnosti,  učenec osmega razreda devetletke, predmet je MD 8, 35 ur letno. Spoznavali bomo znamenite in zanimive matematike, se poizkušali v konstrukcijah – prepogibali papir, spoznavali origami v matematiki, napenjali možgane ob miselnih igrah in zmagovalnih strategijah,  učenec devetega razreda - MD 9, srečali se bomo 32 krat v šolskem letu Po najmanj eno oceno iz vsakega sklopa učne snovi, bomo zabeležili v redovalnico. Naj te ne skrbi preveč, glavna ocena temelji na izdelku, ki ga pripraviš v okviru sklopa (projekt, plakat, rešene naloge, izdelek, brošura, …). Upošteva se tako tvoje sodelovanje, kot tudi uspešnost in napredovanje pri doseganju zastavljenih ciljev. Smisel izbirnega predmeta ni pretirano posredovanje novih snovi, temveč samostojno odkrivanje zakonitosti in značilnosti zgoraj omenjenih področij. Če ti je všeč, da sam odkrivaš pravila, da delaš v skupinah, da se na zabaven način učiš in nadgrajuješ svoje znanje matematike, potem se nam pridruži. Ne ustraši se, nismo preveč zahtevni zate, saj bo vsak odkrival po svojih zmožnostih.

SODOBNA PRIPRAVA HRANE (7., 8. ali 9. razred)

SPH

/enoletni predmeti/

Med ljudmi se vedno bolj pojavlja vprašanje, kako dočakati čim višjo starost. Pri tem nam lahko veliko pomaga pravilna prehrana. Prav tako nam lahko pravilna prehrana pomaga, da ohranimo svoje zdravje. S tem problemom se bomo srečali pri izbirnem predmetu Sodobna priprava hrane, kjer bomo predvsem praktično spoznali, kako so hranljive snovi povezane z zdravjem, kakšna je kakovost živil in jedi, kako pripravljamo zdravo hrano.

-7-


NAČINI PREHRANJEVANJA (7., 8. ali 9. razred)

NPH

/enoletni predmet/

Z načinom prehranjevanja označujemo različne vrste prehrane ljudi. Pojavlja se vedno več različnih načinov prehranjevanja, ki pogosto škodljivi za človekovo zdravje. Pomembno je, da načine prehrane poznamo in da se zavedamo tako pozitivnih in negativnih strani drugačnih virov prehranjevanja. Pri tem predmetu bomo v 35 urah predvsem praktično spoznavali različne načine prehranjevanja in jih ovrednotili predvsem z vidika dobrega zdravja in zdravih prehrambnih navad.

ASTRONOMIJA: DALJNOGLEDI IN PLANETI (7. , 8. ali 9. razred) DIP /enoletni predmeti/

Astronomija obsega tri enoletne izbirne predmete: Sonce, Luna, Zemlja; zvezde in vesolje ter daljnogledi in planeti. Vsi so vsebinsko in praktično tesno povezani med seboj. Astronomija je veda, ki omogoča nenehno odkrivanje novega, včasih za nekoga nemogočega. Pri predmetu bomo:  spoznali svetlobo kot vir energije in nosilca informacije o telesu, od katerega prihaja;  spoznali, kako nastane slika predmeta;  spoznali preslikave z lečami ter zgradbo različnih vrst daljnogledov;  pridobili spretnosti pri rokovanju s teleskopom;  s teleskopom in daljnogledi opazovali planete in njihove lune;  na podlagi opazovanj nočnega neba določali lego planetov in risali spreminjanje njihovega položaja na zvezdni karti;  spoznali sončni sistem;  spoznali značilnosti planetov in primerjali razmere na njih;  odkrivali občutljivost ekološkega ravnovesja na Zemlji.

-8-


ORGANIZMI V NARAVI IN UMETNEM OKOLJU (8. ali 9. razred) ONA /enoletni predmet/

Izbirni predmet je povezan s predmetom Naravoslovje v sedmem razredu in biologijo v osmem in devetem razredu. Učenci poglabljajo, nadgrajujejo in razširjajo znanje ter izkušnje, ki so jih pridobili pri temeljnih predmetih. V ospredju je povezovanje teorije in prakse, pridobivanje uporabnega znanja in poklicno usmerjanje. Izbirni predmet je zaključena celota, zato ga lahko izbere učenec prvič v kateremkoli razredu in sicer v obsegu 35 ur. Učenci spoznajo življenjske potrebe organizmov in tako bolje povežejo žive in nežive dejavnike narave. Seznanijo se z različnimi načini rušenja naravnega ravnotežja različnih škodljivih snovi, tujih organizmov, pomanjkanje vode, spremembe temperaturnega režima itd. ter ugotovijo, da je to usodno za preživetje organizmov. Ta spoznanja pridobivajo z aktivnim delom in z izkušnjo. Ob gojenju različnih organizmov se zavedo, da so živa bitja, ki smo jih vzeli v oskrbo, odvisna od nas, zato moramo biti pri gojenju in vzdrževanju izjemno odgovorni. Ob tem se naj bi naučili odgovornega ravnanja z vsemi bitji, tudi hišnimi ljubljenčki, rastlinami v stanovanju, pa tudi s svojimi vrstniki in prijatelji. To pa je v najtesnejši povezavi z varovanjem življenjskega okolja.

UREJANJE BESEDIL (7. ali 8. razred)

UBE

/enoletni predmet/

Izbirni predmet računalništvo – urejanje besedil je namenjen vsem, ki želijo pridobiti osnovna računalniška znanja, ki so potrebna za razumevanje in temeljno uporabo računalnika. Pri tem se učenci spoznajo s sodobno računalniško opremo, ki je na razpolago na šoli oziroma jo imajo doma. Sledi spoznavanje osnovne programske opreme, ki je nujno potrebna za delo z računalniško tehnologijo. Spoznajo osnove operacijskega sistema Microsoft Windows ter podrobno program za urejevanje besedil Microsoft Word. Ob tem si razvijajo sposobnosti za učinkovito in estetsko oblikovanje informacij. Že na začetku si vsak učenec izbere področje oz. temo na podlagi katere izdela projektno nalogo, ki je tudi zaključni izdelek pri tem predmetu. Za iskanje informacij potrebnih pri izdelavi projektne naloge bodo učenci uporabili tudi Internet, elektronske enciklopedije…

-9-


MULTIMEDIJA (8. ali 9. razred)

MME

/enoletni predmet/

Pri izbirnem predmetu Multimedija se učenci seznanijo z uporabo računalnika kot multimedijske naprave za obdelavo besedila, slik, zvoka, videa in animacij. Podrobneje se seznanijo z medijem slike, zvoka, videa in animacije: spoznajo možnosti uporabe naprav za zajem digitalne slike (optični čitalnik, digitalni fotoaparat) in s pomočjo slikarskih programov (PhotoFiltre) obdelujejo digitalne fotografije (uporaba raznih foto filtrov, izdelava fotomontaže, …), spoznajo različne zapise zvoka in videa (midi, mp3, wav, avi, …), spoznajo delo z napravami za zajem zvoka in videa (mikrofon, kamera), programska orodja za obdelavo zvoka in videa ter izdelavo gif animacije. Seznanijo se tudi z načeli dobre računalniške predstavitve ter s programskim orodjem Microsoft Office PowerPoint za izdelavo multimedijske računalniške predstavitve (učinki in animacije na elementih, prehodi med diapozitivi, interaktivni gumbi, zvočni učinki, videoposnetki, …). Učenci in učenke pridobljeno znanje uporabijo za izdelavo samostojne projektne naloge (multimedijska računalniška predstavitev na poljubno izbrano temo).

RAČUNALNIŠKA OMREŽJA (9. razred)

ROM

/enoletni predmet/

Pri izbirnem predmetu Računalniška omrežja učenci podrobneje spoznajo omrežje internet, storitve, ki jih le-ta ponuja (elektronska pošta, svetovni splet – WWW) ter njihove prednosti in slabosti. Spoznajo vrste računalniških omrežij, spletne iskalnike, brskalnike, naslove, protokole in pridobijo znanje, kako čim bolj učinkovito in estetsko v omrežje internet vplesti podatke. V ta namen spoznajo osnove HTML jezika in urejevalnike HTML dokumentov (Kompozer) ter s pomočjo le-teh izdelujejo preproste spletne strani. Spoznajo tudi program za prenos podatkov na spletni strežnik in se naučijo, kako objaviti spletni sestavek na svetovnem spletu. Spoznajo orodja za izdelavo dinamičnih spletnih strani in izdelajo lasten blog. Učenci in učenke pridobljeno znanje uporabijo za izdelavo samostojne projektne naloge (izdelava spletne strani iz področja, ki učence najbolj zanima in objava spletne strani na internetu).

- 10 -


OBDELAVA GRADIV: LES (7. , 8. , 9. razred)

OGL

/enoletni predmeti/

Pri tem predmetu učenci napravijo sintezo znanj in veščin s področja tehnike in tehnologije in obdelave gradiv. Učenci obdelujejo različna gradiva (les, umetne snovi, kovine) in izdelujejo in izdelujejo različne uporabne in zabavne predmete, ki lahko obogatijo mladostnikovo domače okolje. Orodja in obdelovalni postopki so praviloma ročni. Učenci se seznanijo tudi z enostavnimi stroji in spoznajo različne postopke za obdelavo gradiv. Prevladuje individualno praktično delo in delo v manjših skupinah. Pri delu učenci iščejo lastne rešitve in uporabljajo svojo ustvarjalnost.

ROBOTIKA V TEHNIKI (8. razred)

RVT

/enoletni predmet/

Robotika je veda, ki se ukvarja z roboti. Roboti so posebna vrsta strojev in ne kovinske pošasti, kot si jih nekateri predstavljajo iz znanstveno- fantastičnih filmov. Robot je stroj, ki namesto nas opravlja določene naloge ( nevarne, dolgočasne, prenaporne za ljudi, itd.), upravlja oziroma krmili pa ga računalnik. Robote danes srečamo na vseh področjih (industriji, v medicini, …). Delo bo temeljilo na spoznavanju in odkrivanju novega znanja na področju robotike, praktične vaje bodo potekale na konstrukcijskih sklopih (Lego Mindstorms, …).

ELEKTRONIKA Z ROBOTIKO (9. razred)

EZR

/enoletni predmet/

Izbirni predmet je sestavljen iz dveh tematskih sklopov (elektronika in robotika), katera sta med seboj tesno povezana. Elektronika je zanimivo področje, le kdo ne pozna sveta moderne elektronike, LCD televizorja, računalnika, GSM aparata… Vprašanje, katero se nam ponuja je, ali vemo iz katerih elementov so sploh sestavljene naprave? Delo bo temeljilo na spoznavanju in odkrivanju novega znanja elektronike, spoznali bomo osnovne elemente elektronike, se sprašujete, kje bomo naučeno uporabili? Brez skrbi, sedaj sledi drugi del robotika, sestavili bomo robota in to iz spoznanih delov pri elektroniki, tako da brez skrbi, osvojeno znanje nam bo prišlo prav.

- 11 -


ŠPORT ZA SPROSTITEV (7. razred)

ŠSP

/enoletni predmet/

Šport za sprostitev je v sklopu 35 ur, namenjen tistim učencem, ki bi se radi seznanili z različnimi športno rekreativnimi vsebinami. Vsebine predmeta so izbrane glede na možnosti, ki jih nudi neposredno okolje in interesa učencev. Program bo vseboval športne zvrsti iz osnovnega programa (ples, tek, pohodništvo…), pa tudi kolesarjenje, namizni tenis, badminton, tenis. rolkanje….). Predmet bo na urniku enkrat tedensko, po dogovoru bomo imeli tudi več ur skupaj (npr. kolesarjenje, pohodništvo..). Ocena bo vsebovala individualni napredek učenca, stopnjo osvojenih športnih znanj. gibalnih sposobnosti, spoznavnih in ustvarjalnih zmožnosti. Namen programa je približati šport učenčevim potrebam, interesom in željam, omogočiti spoznavanje novih športnih zvrsti in poudariti razvedrilni ter sprostilni značaj športa.

ŠPORT ZA ZDRAVJE (8. razred)

ŠZZ

/enoletni predmet/

Predmet ŠZZ vključuje tiste športne panoge, ki v veliki meri vplivajo na človekovo zdravje in sicer: tek, pohodništvo, plavanje, splošna kondicijska priprava, osnovna motorika in enega od športov (nogomet, košarka, rokomet…). Vse te discipline pozitivno vplivajo na naš krvni obtok, funkcionalne sposobnosti, ohranjanje primerne telesne teže, izgubo maščob, utrjevanje mišičevja…. Na oceno bo vplivalo: aktivno sodelovanje, napredek glede na začetno stanje in odnos do vsebin, sošolcev in učitelja.

- 12 -


IZBRANI ŠPORTI (9. razred)

IŠP

/enoletni predmet/

Nogomet Izbrani šport nogomet je namenjen učencem, ki imajo radi nogomet in želijo izpopolniti znanje nogometa. Vadba bo imela poudarek na osnovnih tehničnih in taktičnih elementih nogometne igre., sodelovanje med igralci. Spoznali se bomo z malim in velikim nogometom, s sodniškimi pravili, pisanjem zapisnika in organizacijo turnirjev. Odbojka Namen izbranega športa je nadgraditi tehnična in taktična znanja izbrane športne panoge. Tako bodo učenci izpopolnjevali tehniko odbojev, spodnjega in zgornjega servisa, ter se seznanili z zahtevnejšimi elementi igre, kot so napadalni udarec, enojni in dvojni blok, ter taktičnimi prvinami igre. S spoznavanjem pravil igre, sodniških znakov in pisanjem zapisnika, pa se bodo učenci seznanili tudi z nekaterimi organizacijskimi vidiki tega športa.

»OPOMBA! Predmet Izbrani šport lahko učenec izbere samo enkrat v treh letih.« Učne načrte za izbirne predmete lahko pogledate na spletni strani: http://www.mss.gov.si/si/delovna_podrocja/osnovnosolsko_izobrazevanje/program_devetlet ne_osnovne_sole/izbirni_predmeti_v_devetletni_osnovni_soli/

- 13 -


Brošuro izdala:

Osnovna šola MISLINJA april 2013

- 14 -

Izbirni predmeti 2013-2014  

Izbirni predmeti 2013-2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you