Page 1

T: 0299 - 45 10 10 F: 0299– 45 10 13 I: info@petplan.nl

Jaargang 3, nr. 2, najaar 2009

Werelddierendag

D

at gezelschapsdieren een belangrijke plaats innemen in het leven van eigenaren is

Nieuws in het kort

geen nieuws. Zeker niet voor hen die daar dagelijks mee werken. In de dierenkliniek komen we dagelijks voorbeelden tegen waarbij die meerwaarde goed

zichtbaar is. Het is dan ook een heerlijke opsteker als we de ons ter beschikking staande diergeneeskundige mogelijkheden kunnen inzetten ten behoeve van kwetsbare dieren. Werelddierendag is ooit ingesteld om extra aandacht te vragen voor het lot van dieren en hun welzijn. Want het geven van (diergeneeskundige) zorg is allerminst altijd vanzelfsprekend geweest. Pas vanaf de 19e eeuw kwamen steeds meer mensen op voor dieren die slecht behandeld of verwaarloosd werden. In deze eeuw is besloten de naamdag van Sint Franciscus tot Werelddierendag uit te roepen. Vanaf 1930 wordt Werelddierendag jaarlijks ook in Nederland gevierd. Werelddierendag is inmiddels uitgegroeid tot een belangrijke jaarlijkse themadag waarbij dieren extra in het zonnetje worden gezet. De extra aandacht

Fonds voor dieren Er zijn meer dan 200.000 diereigenaren die vrijwel niets of slechts een minimaal inkomen te besteden hebben. Deze groep kan financiële tegenvallers vaak niet zelf opvangen. Petplan ontwikkelt op dit moment een concept om (oudere) eigenaren met een smalle beurs te kunnen helpen in het bekostigen van de dierenarts. Wij informeren u binnenkort graag over de mogelijkheden die Petplan gaat bieden om ook deze groep eigenaren en hun dieren tegemoet te komen.

voor gezelschapsdieren inspireert mensen om dierwelzijn een positieve impuls te geven. En dat geeft professionals, die daar dagelijks mee omgaan weer veel positieve energie. Wellicht is het daarom geen toeval dat Petplan zelf een drietal jaren geleden werd gelanceerd, u raadt het al, op Werelddierendag. Namens Petplan Peter van Rooijen

Factoring & clearing Dit najaar nog start Petplan een pilot met een vijftal klinieken die werken met het administratiesysteem Animana. Zij krijgen de mogelijkheid de rekening van de cliënten direct door te sturen naar de verzekeraar. Eigenaren die verzekerd zijn bij Petplan kunnen hun dier op die manier optimaal laten behandelen zonder dat zij de rekening eerst moeten voorschieten.


Pagina 2

Niet meer afrekenen bij de dierenarts

H

oe prettig en gemakkelijk is

opgestuurd voor bijvoorbeeld de eigen

het dat wij na een bezoek

bijdrage en het deel van de gemaakte

aan de huisarts, een verblijf

kosten dat niet is verzekerd.

in het ziekenhuis of een aanschaf bij de

Het voordeel voor de kliniek is dat de

apotheek niet zelf hoeven af te rekenen.

facturen altijd worden voldaan en er

De zorgverleners regelen dit onderling

geen discussie met cliënten is over de

met de ziektekostenverzekeraar. En voor

kosten of de betaling. Bovendien is het

dat deel dat niet is verzekerd of voor de

grote voordeel voor Petplan verzekerden

eigen bijdrage ontvangen we achteraf

dat zij zelf nooit meer een factuur hoe-

een factuur.

ze met een verzekering hun declaratie

In de humane zorg zijn we er inmiddels

van Petplan krijgen uitgekeerd. Toch zou

aan gewend. Het gaat vaak om enorme

het nog veel mooier zijn wanneer men

bedragen dus we zouden er niet aan

niet meer eerst bij de dierenarts hoeft af

moeten denken om de facturen eerst zelf

te rekenen. Vanaf komend jaar biedt

te betalen om ze vervolgens te declare-

Petplan deze mogelijkheid. De dierenarts

ren en minimaal een aantal weken, maar

ontvangt van een factoring bedrijf de

soms zelfs meerdere maanden te moeten

volledige betaling voor verrichte dien-

wachten op ons geld.

sten en de cliënt/eigenaar krijgt na een

In de veterinaire zorg en bij het verzeke-

paar weken van hetzelfde bedrijf de fac-

ren van huisdieren is het tot op heden

tuur thuisgestuurd. Indien de cliënt een

anders. Diereigenaren betalen de reke-

Petplan verzekering heeft voor zijn huis-

ning van de dierenarts eerst zelf alvorens

dier krijgt verzekerde alleen een factuur

ven voor te schieten bij de dierenarts. Kortom een oplossing met voordelen voor alle betrokken partijen.

“Bovengenoemde service wordt in eerste instantie aangeboden aan klinieken die met Animana werken. In een later stadium is het ook toe te passen op andere systemen. De organisatie waar Petplan de service mee opzet is DFA Service.“

Maand van de Verzekering

S

teeds meer klinieken werken

klinieken vouchers om aan eigenaren

met acties en thema maanden.

mee te geven die in de “Maand van de

Zij doen dit om meer kliniek-

Verzekering” de kliniek bezoeken. Deze

bezoekers te realiseren en loyaliteit van

vouchers met een waarde van Euro 25,-

klanten te verhogen met als doel een

kunnen worden gebruikt om een beste-

hogere omzet. Zo kennen we de “Maand

ding aan (dieet)voeding en verzorgings-

van het Chippen”, de “Maand van het

middelen bij de kliniek te declareren bij

Gebit” en ook rondom vaccineren, ont-

Petplan. Voorwaarde voor vergoeding is

wormen en ontvlooien worden acties en

uiteraard dat deze mensen een Petplan

spreekuren georganiseerd.

Zorgverzekering hebben afgesloten in de

Sinds kort biedt Petplan de mogelijkheid

“Maand van de Verzekering”.

om gezamenlijk met de kliniek de

Voor meer informatie kunt u contact met

“Maand van de Verzekering” te organi-

ons opnemen.

seren. De kliniek bepaalt welke maand daar het meest geschikt voor is en Pet-

Volg ons ook op

plan stelt diverse materialen beschikbaar, zoals een banner en flyers met informatie. Tevens krijgen deelnemende

http://twitter.com/Petplan_NL


Pagina 3

Petplan lanceert nieuwe website

R

uim 3 jaar na de start van

ling naar de websites van dierenartsen is

zijn wij niet afhankelijk van externe par-

Petplan in Nederland lan-

in tact gebleven. “De website is groten-

tijen. Bovendien beperken wij op die

ceert de zorgverzekeraar

deels in huis ontwikkeld dankzij de ken-

manier de kosten, waardoor onze pre-

voor hond, kat en konijn een nieuwe

nis en expertise van collega Marcel Knol.

mies concurrerend blijven”.

website. “Gezien de huidige ontwikkelin-

Hierdoor kunnen wijzigingen en verbete-

gen in de markt voor dierenverzekerin-

ringen snel worden doorgevoerd en

www.petplan.nl

gen waarin steeds meer eigenaren informatie inwinnen en vergelijkingen maken via internet vonden wij een nieuwe website hoogst wenselijk”, aldus directeur Nico Schuurbiers. De diverse zorgpakketten zijn nog makkelijker met elkaar te vergelijken en ook kunnen eigenaren via een speciaal ontwikkelde module advies krijgen over het pakket dat het beste aansluit bij hun huisdier en eigen wensen. Bovendien is de mogelijkheid om een verzekering aan te vragen vereenvoudigd en kunnen mensen zelf hun premie berekenen. De look & feel zijn aangepast en de koppe-

Alle kliniekmedewerkers kunnen een Petplan Zorgpakket naar keuze afsluiten met

MGV vindt gretig aftrek

D

e Maand Gratis Verzekering

automatisch af. “Omdat eigenaren ner-

(MGV) heeft de laatste

gens aan vast zitten en gedurende de

maanden een grote vlucht

maand na kunnen denken over het

genomen. Inmiddels zijn er ruim 200

voortzetten van de verzekering merken

30%

klinieken die op deze zeer laagdrempeli-

wij veel enthousiasme onder dierenart-

ge manier verzekeren bij hun cliënten

sen om deze MGV af te geven. ”, aldus

doorlopende premiekorting.

onder de aandacht brengen. De MGV is

Peter van Rooijen, dierenarts van Pet-

geheel vrijblijvend en loopt na 1 maand

plan. “Bovendien kunnen kosten van preventieve zorg zoals vaccinaties, de chip en worm- en vlooienmiddelen alsnog worden gedeclareerd wanneer de eigenaar de verzekering doorzet. Het laten vervallen van de wachttermijn is een belangrijk voordeel dat zowel door de beroepsgroep als de eigenaar als pluspunt wordt gezien.” Voor meer informatie over de MGV zie

www.petplan.nl/dierenarts


Pagina 4

Noord West Groningen heeft primeur Maand van de Verzekering

H

et team van dieren-

van de klant over de mogelijkheden van

posters en brochures wordt de klant

kliniek Noord West

een verzekering centraal. Dit kan in

geattendeerd op de mogelijkheden van

Groningen te Wins-

combinatie met het meegeven van de

verzekeren.

sum is deze maand gestart met de

Maand Gratis Verzekering. Eigenaren die

“Maand van de Verzekering”. Zij

een verzekering afsluiten krijgen een

zijn de eerste kliniek in Nederland!

voucher ter waarde van € 25,- te beste-

Deze themamaand wordt dit najaar

den bij de deelnemende kliniek aan ver-

ook bij een aantal andere klinieken

zorgingsmiddelen en (dieet)voeding. De

georganiseerd.

kliniek wil haar klanten graag op een

De kliniek was al erg pro huisdierenverzekeringen en greep daarom graag de

laagdrempelige en vrijblijvende manier

Dierenarts Maartje Trip die initiatiefneemster is van deze actie is erg benieuwd naar de reacties van cliënten en het uiteindelijke resultaat. Binnen de kliniek zal de actie zich niet alleen richten op baasjes van hond en kat, maar ook op die van konijnen geeft Maartje Trip aan.

kennis laten maken met verzekeren.

mogelijkheid aan om deel te nemen aan

Om de actie zichtbaar te maken is er

“Onze kliniek behandelt veel konijnen,

de “Maand van de Verzekering”.

ruim aandacht besteed aan de inrichting

dus deze diergroep mag niet achterblij-

van de wachtkamer. Middels een banner,

ven .”

van forse rekeningen kan daarmee deels

met de begeleidende dierenarts die

worden weggenomen. Bestellen?

middels een gezondheidsverklaring

www.petplan.nl/dierenarts

maximale gezondheidswaarborgen af-

Tijdens deze maand staat het informeren

Weet u wat een levenslange behandeling kost?

E

geeft. De fokker meldt het nestje voor de eerste

igenaren zijn niet goed op de

vaccinatie aan op www.petplan.nl/fokker.

hoogte van de kosten van de

Aan de hand van de door de dierenarts

dierenarts. Sommige mensen

ingevulde gezondheidsverklaring in het

hebben zelfs geen flauw idee wat een

dierenpaspoort, als regel bij de eerste

operatie of een behandeling met nazorg

vaccinatie, kan de fokker online de MGV

en medicatie kost.

activeren. De MGV gaat in per datum dat

De kosten worden mede bepaald door

de pup of kitten wordt overgedragen aan

behandelmethoden en gebruikte

de nieuwe eigenaar.

apparatuur, de vestigingsplaats van de

Pups en kittens zijn via dit unieke

kliniek en het soort medicijn dat wordt

programma vanaf overdrachtsdatum

voorgeschreven. Toch is juist deze onbe-

verzekerd van de beste medische zorg.

kendheid bij eigenaren mede de oorzaak van het feit dat in Nederland nog maar een klein percentage van de huisdieren is

Dit is voor zowel de fokker als voor de

Speciaal voor fokkers

groep van dierenartsen en hun assisten-

B

ten dragen daaraan bij. Petplan stelt een

kwetsbaar zijn is het sinds kort ook voor

poster beschikbaar waarop duidelijk

fokkers mogelijk om een Maand Gratis

wordt wat levenslange behandelingen

Verzekering mee te geven aan de nieu-

kunnen kosten. Het verrassingselement

we eigenaar. Dit kan in samenspraak

verzekerd tegen ziektekosten. Inmiddels raken mensen meer bekend met de mogelijkheid van verzekeren. De beroeps-

ij Petplan staat goede gezondheid van het huisdier hoog in het vaandel. Omdat

pups en kittens juist in hun prille jeugd

dierenarts interessant. Mocht de pup of kitten iets gaan mankeren dan wordt de nieuwe eigenaar niet geconfronteerd met onverwachte financiële tegenvallers. Alle eigenaren krijgen een voorstel om de gratis verzekering te verlengen. Materialen bestellen? www.petplan.nl/dierenarts

Jaargang 3, nummer 2, najaar 2009  
Jaargang 3, nummer 2, najaar 2009  

Jaargang 3, nummer 2, najaar 2009

Advertisement