Page 1

T: 0299 - 45 10 10 F: 0299– 45 10 13 I: info@petplan.nl

De meerwaarde van verzekeren!

H

et zal u niet verbazen dat ook

delen. Bij optimale behandeling hoort ook een

deze column over verzekeren

passende rekening.

gaat. Dat is niet zonder reden.

De rol van dierenverzekeringen heeft dit seizoen op meerdere manieren in de belangstelling gestaan. Zo verscheen deze zomer een artikel in de Geldgids van de

Jaargang 5, nr. 2 najaar 2011

Wist u dat?

Engelse cijfers laten zien dat voor verzekerde dieren tot 43% meer behandelkosten wordt uitgegeven t.o.v. onverzekerde dieren.

Petplan een nieuwe website lanceert?

Afhankelijk van de gemiddelde omzet per

#

klantbezoek zorgt dit voor een stijging van

Vrijwel alle Petplan medewerksters paraveterinair zijn?

€ 40,- tot € 60,- per cliënt per jaar.

Consumentenbond

Per kliniek is zo eenvoudig te berekenen welke

over de (on) zin van

impact dit heeft op het financiële eindresul-

een dierenverzeke-

taat.

ring en de rol van de dierenarts bij het tot stand komen van

# Zij allemaal een hond hebben en deze geregeld meenemen naar kantoor? #

een polisovereen-

Petplan in November aanwezig is op de Winnershow?

komst. Dierenartsen kunnen beloond worden met een „‟leadvergoeding‟‟ wanneer zij eigenaren doorverwijzen naar een specifieke verzekeringsmaatschappij. Feitelijk is deze berichtge-

#

ving juist en wettelijk gezien onder voorwaar-

Er op Petplan Facebook veel leuke foto’s en filmpjes te zien zijn?

den toegestaan, maar het bericht dát dierenartsen een vergoeding krijgen is door de media voortvarend opgepakt.

#

De rol van de dierenarts bij het tot stand ko-

De MGV ook beschikbaar is voor papegaaien?

men van een verzekering is ook besproken tijdens een vorige maand door de GGG (KNMvD) georganiseerd overleg tussen verzekeraars en een afvaardiging representatieve leden. Unaniem was men van mening dat het ontvangen van een eventuele (geldelijke) belo-

Wanneer alle dieren van een kliniek verzekerd

ning niet in verhouding staat tot het potentiële

zijn kan de beschikbaarheid en continuïteit

risico op imagoschade voor onze beroeps-

van optimale diergeneeskundige zorg blijvend

groep.

worden gegarandeerd. Dat is ook de motivatie

Steeds meer dierenartsen zien ook dat de

waarom Petplan destijds is gestart als initiatief

meerwaarde van een dierverzekering gezocht

van AUV dierenartsencoöperatie.

moet worden in een hele andere richting. Immers, eigenaren die hun huisdier goed hebben

Peter van Rooijen

verzekerd laten hun dier bij ziekte of na een

Dierenarts Petplan

ongeval door de dierenarts deskundig behan-


Pagina 2

“Baas” beschikbaar voor dierenkliniek om weg te geven

V

anaf heden is het voor de dierenkliniek mogelijk om het informatieve en leuke boekje “Baas”, uitgegeven door De Dierenbescherming, gratis mee te geven aan de eigenaar. In het boekje wordt op een originele en educa-

tieve manier gesproken over de aanschaf, opvoeding en verzorging van huisdieren. Ook wordt ingegaan op verantwoord huisdierbezit van het baasje. Zaken als voeding, goede opvang, medicatie, chippen, socialisatie de relatie tussen kinderen en huisdieren maken hier deel van uit. Eigenaren met een huisdier komen aan het woord en allerlei tips en wetenswaardigheden voor het houden van een huisdier zijn terug te lezen. De distributie van “Baas” wordt verzorgd door uw Petplan account manager. Het boekje is in te zien op onze website.

Niet meer afrekenen bij de dierenarts Factoring en Clearing nu beschikbaar voor iedere kliniek Vanaf deze maand wordt het voor iedere kliniek mogelijk om de rekening van de dierenarts direct door te sturen naar Petplan. Naar verwachting zullen de laatste testen spoedig worden afgerond waarna de klinieken, die zich al eerder hebben aangemeld actief kunnen worden aangesloten. In deze Vetnieuws geven wij u graag de informatie hoe deze dienst ook voor uw kliniek beschikbaar kan komen. Door de introductie van factoring en clearing is het voor eigenaren niet meer nodig direct na het bezoek aan de dierenarts de rekening contant of per pin te voldoen. Klinieken die ervoor kiezen deze dienst aan te bieden kunnen de declaratie direct indienen bij de verzekeringsmaatschappij. Petplan heeft er destijds voor gekozen deze dienst geleidelijk in te voeren. Alleen op deze manier kunnen voor zowel dierenarts als eigenaar zoveel mogelijk overgangsproblemen worden voorkomen. Klinieken die werken met een administratiesysteem waarmee (technisch) eenvoudig een koppeling kon worden gerealiseerd, zijn als eerste aangesloten. Vanaf vorig jaar was dat al mogelijk voor praktijken die gebruik maken van het administratiesysteem Animana. Sinds deze zomer zijn ook de eerste aansluitingen gerealiseerd met de systemen TNG/VAP en VIVA. Voor alle overige klinieken wordt het vanaf deze maand mogelijk om declaraties van verzekerde patiënten per post aan te leveren. Klinieken die geïnteresseerd zijn maar zich nog niet hebben aangemeld kunnen dat doen via info@petplan.nl. Wanneer u zich heeft aangemeld zal Petplan graag een afspraak met u maken om u te informeren over de te tekenen overeenkomst en de te volgen procedure. Let op: Nadat de overeenkomst is gesloten wordt u in alle gevallen éérst actief benaderd voordat u aan de slag kunt!

Petplan lanceert nieuwe website

S

inds de start van Petplan in 2006 speelt internet een zeer belangrijke rol bij de marketing- en distributiestrategie van de onderneming. In de beginjaren sloot ongeveer 30% van de klanten een Petplan verzekering af middels het formulier in de brochure.

Op dit moment is dat nog slechts 10%, waarvan een deel de conversie van de Maand Gratis Verzekering (MGV) betreft. Dit geeft aan hoe belangrijk internet is. Een focus op affiliate marketing draagt hier mede aan bij. Komende maand lanceert Petplan een nieuwe website. Deze site is nog duidelijker en informatiever dan de vorige en biedt op termijn de mogelijkheid om een digitale aanvraag direct in ons polisadministratiesysteem te verwerken zonder dat hier handmatige handelingen aan te pas komen. Ook de webshop waarin dierenartsen materialen kunnen bestellen wordt vernieuwd. Zie www.petplan.nl


Pagina 3

Petplan en Dierenbescherming werken samen aan verantwoord huisdierenbezit

D

ierverzekeraar Petplan

oplopen. Door een huisdier te verzekeren

mee samen te werken omdat verant-

en de Dierenbescher-

worden financiële tegenvallers voorko-

woord huisdierbezit en het welzijn van

ming slaan de handen in

men en krijgt een huisdier optimale

dieren een belangrijke gemeenschappelij-

(medische) zorg.

ke deler is in de doelstellingen van zowel

één om verantwoord huisdierenbezit te stimuleren. Via de site van

Petplan als De Dierenbescherming,” aldus

de Dierenbescherming kunnen

De Dierenbescherming is blij met de sa-

Nico Schuurbiers, algemeen directeur van

eigenaren een huisdierenverzeke-

menwerking met Petplan. Directeur Frank

Petplan.

ring van Petplan aanvragen. Pet-

Dales: “We wijzen huisdiereigenaren al

plan doneert voor elke nieuwe ver-

jaren op de noodzaak van een goede

Eigenaren die een verzekering bij Petplan

zekering een bedrag aan de Die-

huisdierenverzekering. Door de samen-

af willen sluiten en de Dierenbescherming

renbescherming.

werking met Petplan levert elke verzeke-

willen ondersteunen, kunnen dat doen

ring ook nog eens geld op voor de Die-

via de website.

Verantwoord huisdierenbezit betekent

renbescherming, waarmee we nog meer

een goede verzorging voor het huisdier.

dieren kunnen helpen.”

Dat geldt niet alleen voor voeding, aandacht, speeltjes of een mooie mand.

“Omdat veel mensen met een huisdier

Goede verzorging betekent ook dat

zich niet bewust zijn van de kosten van

huisdiereigenaren voorbereid zijn op de

de dierenarts en helaas ook niet weten

kosten van de dierenarts en onvoorzie-

dat ze hun huisdier hiertegen kunnen

ne medische behandelingen.

verzekeren zoeken wij strategische part-

www.dierenbescherming.nl/ huisdierenverzekering

ners om dit bewustzijn te vergroten. Als een huisdier ziek wordt kunnen de

Juist de Dierenbescherming is een gere-

kosten voor een dierenarts behoorlijk

nommeerde professionele organisatie om

Met Petplan bent u verzekerd van uw geld en uw cliënt van de beste medische zorg!


Pagina 4

In gesprek met dierenarts Chris Polanen

V

ast onderdeel van het Vetnieuws is een interview

zorg. Door deze te

met een praktiserend dierenarts. Dit keer zijn wij op

bieden, klantgericht

bezoek bij dierenarts Chris Polanen, welke een zeer

en klantvriendelijk te

interessant leven leidt naast zijn beroep als veterinair in Am-

blijven zullen wij zeker

sterdam. Lees verder wanneer zijn eerste roman verschijnt,

overleven! In onze

hoe handlezen een passie werd en of er een Surinaamse litera-

praktijk kan je bijvoor-

tuurprijs in zit. Chris Polanen, gehuwd en vader van twee

beeld per e-mail een

kinderen van 17 en 20 jaar en schrijft oa columns in In Prak-

vraag stellen in het

tijk, Majesteit en het Surinaams tijdschrift Parbode.

weekend. De klanten stellen dat stukje betrokkenheid erg op

Onze openingsvraag is altijd standaard: Wanneer wist je dat je graag dierenarts wilde worden?

prijs. Alleen door te verzekeren kunnen we optimale zorg blijven bieden. Zonder verzekering kunnen behandelingen niet betaald worden. Dit geldt denk ik voor heel veel praktijken in

“Mijn oom in Suriname had paarden en ik was van kleinsaf aan

Nederland. Vroeger kwamen de klanten niet omdat ze de di-

betrokken bij de verzorging en het rijden. Ik wilde toen al

erenarts te duur vonden. Nu komen de verzekerden sneller en

graag dierenarts worden, maar dat zou betekenen studeren in

willen ook uitgebreider onderzoek en behandeling. Dat zullen

Nederland. Ik ben een veeteeltstudie begonnen in Suriname,

we moeten bewaken om de kosten in de hand te houden.”

maar na de “decembermoorden” toch naar Nederland vertrokken om diergeneeskunde te studeren. Het doel was altijd

Een literatuurprijs winnen als dierenarts, toevallig?

ooit terugkeren naar Suriname. Ik ben in 1991 afgestudeerd en

“Het schrijven is gekomen door een enorme heimwee naar

nam al vrij snel een gezelschapsdierenpraktijk over in de

Suriname. Door te schrijven over Suriname ging dat beter. Ik

Bijlmer in Amsterdam. Een buurt waar ik ook tijdens mijn stud-

ben begonnen met interviews en artikelen. Later werden dat

ie had gewoond en waar ik mij thuis voelde. Een jaar of vijf

columns en korte verhalen. Een van de verhalen is inderdaad

later ben ik met mijn gezin naar Suriname gegaan en heb er

beloond met een literatuurprijs in Nederland. Op dit moment

drie maanden in loondienst gewerkt. Uiteindelijk hebben we

ben ik bezig met het schrijven van een roman welke zich af-

toch besloten in Nederland te blijven.Twintig jaar later ben ik

speelt in Suriname. Een enorme uitdaging. Ik heb pas het con-

dus nog steeds dierenarts in de Bijlmer.

tract bij de uitgever getekend en het moet over een jaar af

Dierenarts in Nederland met een Surinaamse achtergrond, hoe is dat? “Dat was wel wennen want in Suriname is een dier een dier en in Nederland is een dier toch meer een “mens”. Ik leerde snel dat je als dierenarts een dier als een lid van het gezin behandelt. Het begin in mijn eigen praktijk was soms moeilijk. Sommige Nederlanders denken namelijk dat Surinamers niet van dieren houden. Dat is natuurlijk niet waar en ik heb dat ook aan mijn clienten laten zien. In 20 jaar praktijk is het wantrouwen volledig omgeslagen naar vertrouwen”.

zijn. Ik heb dit jaar ook een kort verhaal geschreven voor een literatuurprijs in Suriname en wacht nog op de uitslag.“ Een leven naast dierenarts, enerverend? “5 jaar geleden ben ik in contact gekomen met handlezen. Het bleek iets heel anders te zijn dan ik dacht. Niets paranormaals en geen toekomst voorspellen, maar een manier om elk onderdeel van een hand te analyseren en zo tot een analyse van iemands karakter te komen. Ik was er door gefascineerd, maar heb heel lang mijn twijfels gehad. Diergeneeskunde is gebaseerd op wetenschap en handleeskunde is dat niet. Na veel boeken gelezen te hebben ben ik een opleiding gaan volgen.

De toekomst van de dierenarts in Nederland, hoe staat

Inmiddels ben ik dus afgestudeerd handlezer! Ik weet dat veel

deze ervoor?

collega‟s hier sceptisch tegenover zullen staan. Ik heb nu echt-

“Ik maak mij geen zorgen over de toekomst voor gezelschapsdierenartsen. Natuurlijk hoor je dat klanten minder vaak komen. Maar veel van de mensen die komen willen optimale

er zoveel handen geanalyseerd dat ik zeker weet dat je hierdoor inzicht krijgt in iemands karakter. Tijdens mijn vakanties organiseer ik handleesworkshops en lees ik veel handen. Tot slot: “Er is leven naast de diergeneeskunde.”

Vetnieuws Najaar 2011  
Vetnieuws Najaar 2011  

De nieuwsbrief voor de praktijk

Advertisement