Page 1

1

คำำชีแ้ จง บทเรี ยนสำำเร็จรู ป กลุ่มสำระกำรเรี ยนรู้ภำษำไทย ชั้นประถมศึกษำปี ที่ ๒ ฉบับนี้ จัดทำำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑. เพื่อให้นกั เรี ยนได้ใช้เอกสำรบทเรี ยนสำำเร็จรู ปนี้ ศึกษำค้นคว้ำเพิ่มเติม นอกเหนือจำกเอกสำรประกอบกำรเรี ยนที่มีอยู่ ๒. เพื่อให้นกั เรี ยนได้รับควำมรู้ตรงตำมเนื้ อหำที่ถูกต้องสมบูรณ์เป็ นไป ตำมจุดประสงค์ที่เรี ยนรู้และสอดคล้องกับหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๔๔ ๓. เพื่อให้ครู ผูส้ อนกลุ่มสำระกำรเรี ยนรู้ภำษำไทย ชั้นประถมศึกษำ ปี ที่ ๒ ได้มีเอกสำรบทเรี ยนสำำเร็จรู ปควบคู่กบั กำรเรี ยนของนักเรี ยน บทเรียนสำ ำเร็จรู ปฉบับนีป้ ระกอบด้ วย ๑. ผลกำรเรี ยนรู้ที่คำดหวัง กำำหนดผลกำรเรี ยนรู้ที่คำดหวัง เพื่อมุ่งให้เกิด ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรี ยนเมื่อศึกษำแล้วได้รับประโยชน์จำกกำรเรี ยนอย่ำงไร เพื่อ ให้นกั เรี ยนทรำบถึงขอบข่ำยของเนื้ อหำและจุดเน้นที่ตอ้ งกำร ซึ่งเป็ นแนวทำงใน กำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนได้อย่ำงถูกต้อง ๒. แบบทดสอบก่อนเรี ยนประจำำหน่วยกำรเรี ยนรู้ ๓. เนื้อหำของบทเรี ยนสำำเร็จรู ป มีส่วนประกอบ ๓ ส่ วน ส่ วนที่ ๑ เป็ นส่ วนเนื้ อหำของเนื้ อเรื่ อง ส่ วนที่ ๒ เป็ นคำำถำมที่ทดสอบว่ำเข้ำใจเนื้ อเรื่ องในตอนนั้นหรื อ ไม่ ส่ วนที่ ๓ เป็ นคำำตอบสำำหรับคำำถำมในตอนนั้น ๔. แบบทดสอบหลังเรี ยน ซึ่งมีกำรทดสอบท้ำยกิจกรรมเพิม่ เติมอีก เพื่อทดสอบควำมรู้ควำมเข้ำใจของนักเรี ยน


2

คำำแนะนำำกำรเรียนด้ วยตนเอง 1. ให้นกั เรี ยนทำำแบบทดสอบก่อนเรี ยน 2. ทำำควำมเข้ำใจจุดมุ่งหมำยของกำรเรี ยนให้เข้ำใจอย่ำงชัดเจน 3. ศึกษำเนื้อหำของบทเรี ยนทีละกรอบไม่ควรรี บร้อนเกินไป 4. เมื่อเข้ำใจในเนื้อหำของบทเรี ยนในแต่ละกรอบแล้วให้ทำำ แบบฝึ กหัดในแต่ละกรอบและตอบคำำถำมลงในสมุดของนักเรี ยนโดย เขียนเฉพำะคำำตอบ 5. เปิ ดดูเฉลยคำำตอบในแต่ละกรอบว่ำที่นกั เรี ยนตอบไปแล้วนั้น ถูกต้องหรื อไม่ 6. ถ้ำนักเรี ยนตอบถูกต้องให้เรี ยนในกรอบต่อไป 7. แต่ถำ้ ตอบผิดให้นกั เรี ยนอ่ำนและทำำควำมเข้ำใจใหม่แล้วจึง เรี ยนในกรอบต่อไป

******************************


3

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำษำไทย ชัน้ ประถมศึกษำปี ที่ ๒ สำระที่ ๔ หลักกำรใช้ ภำษำ ผลกำรเรี ผลกำรเรียยนรู นรู้ ท้ ทคี่ คี่ ำดหวั ำดหวังง 1. อ่าน เขียน และใช้ คำาที่มีตวั สะกด แม่ กก ได้ อย่างถูกต้ อง 2. มีความรู้ ความเข้ าใจ คำาที่มีตวั สะกดแม่ กก และนำาไปใช้ ได้ อย่างถูก ต้ อง 3. สะกดคำาตามมาตราตัวสะกดโดยนำาเสียงและรูปของพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ มาประสมคำาตามมาตราตัวสะกดมาตราต่าง ๆ ที่เป็ น คำายากและใช้ ในชีวิตประจำาวัน และเป็ นคำาที่ใช้ ในกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ อื่น ๆ โดยอ่านและเขียนถูกต้ อง 4. สะกดคำาที่มีเสียงท้ ายตามมาตราตัวสะกดแต่ใช้ พยัญชนะอื่นเป็ นตัว สะกด ออกเสียงคล้ ายตามมาตราตัวสะกดอย่างคำาไทย และเป็ นคำา ที่ ยากขึ ้นโดยอ่านและเขียนถูกต้ อง


4

แบบทดสอบก่ อนเรียน คำาสัง่ ให้ นกั เรี ยนทำาเครื่ องหมาย X ลงในกระดาษคำาตอบให้ ถกู ต้ อง ๑. ……………….มีรสหวาน 1. น้ำ าตาน 2. น้ำ าตาล 3. น้ำ าตาร ๒. พ่อฉันมี……………มากมาย 1. บริ วาร 2. บริ วาน 3. บริ วาญ ๓. โก้ ………….คนพูดมาก 1. รำ าคาร 2. รำ าคาน 3. รำ าคาญ ๔. เขาเห็นสัตว์มากมาย 1. มูน 2. มูญ 3. มูล ๕. คุณแม่ไปเบิกเงินที่………… 1. ธนาคาร 2. ธนาคาน 3. ธนาคาฬ


5

๖. เขียวมี………….เงินฝากเพื่อเก็บไว้ 1. บันชี 2. บัญชี 3. บัลชี ๗. ต้ อเจอนักเลง……………..อยูข่ ้ างถนน 1. อันธพาร 2. อันธพาล 3. อันธพาน ๘. ต้ นเป็ นเด็กที่มีความ……………….. 1. กล้ าหาญ 1. กล้ าหาร 2. กล้ าหาน ๙. โรงงานส่วนใหญ่ใช้ …………….ทำางานแทนกำาลังคน 1. เครื่ องจักรกฬ 2. เครื่ องจักรกญ 3. เครื่ องจักรกล ๑๐. โจรผู้ร้ายมักมีจิตใจโหดเหี ้ยม…………..… 1. ทมิน 2. ทมิล 3. ทมิฬ


6

บทเรียนสำำเร็จรูปกำรเขียนสะกดคำำในมำตรำแม่ กน ภำษำไทย ชัน้ ประถมศึกษำปี ที่ ๒ เวลำ ๒ ชั่วโมง

กติกำ

พบกันนอีอีกกแล้แล้วว คราวนี คราวนี้เรามาคุ ้เรามาคุยยกักันนถึถึงงเรืเรื่ อ่ องง สวัสวัสสดีดีคคะ่ ะ่ เพืเพื่อ่อนนๆๆพบกั นคำาาทีที่ม่มีตีตวั วั สะกด สะกดแม่ แม่กกนนเมืเมื่อ่อเรีเรียยนจบแล้ นจบแล้ววเพืเพื่อ่อนนๆๆจะจะ กีกี่เขี่เขียยนคำ สามารถเขียยนคำ นคำาาทีที่ส่สะกดด้ ะกดด้ววยด้ยด้ววยแม่ ยแม่กกนได้ นได้ถถกู กู ต้ต้อองง สามารถเขี แต่หหนูนูๆๆต้ต้อองปฏิ งปฏิบบตั ตั ติ ติ ามกติ ามกติกกานะคะ านะคะ แต่

๑. ตังใจอ่ ้ านและทำาความเข้ าใจให้ ดี ๒. เมื่อพบคำาชี ้แจงหรื อคำาถามให้ อา่ นอย่างรอบคอบ ๓. ทำากิจกรรมเสร็จแล้ วให้ ตรวจกับเฉลยทันที ๔. อย่าดูเฉลยก่อนตอบ งในเล่มมได้ได้เลยค่ เลยค่ะะ รีรีบบเปิเปิดดอ่อ่าานข้นข้าางในเล่

กรอบที กรอบที่ ๑่ ๑


7

แผน

สะอาด

บริ การ

คำาชี ้แจง เมื่ออ่านคำาทัง้ ๓ คำา แล้ วตอบคำาถามต่อไปนี ้ ๑. คำาใดสะกดด้ วย น ตอบ ……………………. ๒. คำาว่า สะอาด มีอกั ษรใดเป็ นตัวสะกด ตอบ ……………………. ๓. คำาใดสะกดด้ วย ร ตอบ ……………………. ๔. คำาใดออกเสียง เหมือน น สะกด ตอบ ……………………. ตรวจคำ ตรวจคำาาตอบหน้ ตอบหน้าาถัถัดดไปค่ ไปค่ะะ

เฉลยกรอบที เฉลยกรอบที่ ๑่ ๑ แผน แผน ดด บริบริกการาร แผน แผน, ,บริบริกการาร


8

ตอบถู ตอบถูกกหมดใช่ หมดใช่ไหมคะ ไหมคะ ผิผิดดบ้บ้าางก็งก็ออา่ า่ นต่ นต่ออไปไป จะเข้ จะเข้าาใจยิ ใจยิ่ง่งขึขึ้น้น คำคำาาพืพื้นฐานที ้ นนอกจากจะ ้นฐานที่เราต้ ่เราต้อองเรี งเรียยนรูนรู้ ใ้ ในมาตราตั นมาตราตัววสะกด สะกดแม่ แม่กกนนนันันนอกจากจะ ้ มีมีนนสะกดแล้ สะกดแล้ววยัยังงมีมีคคำาำาทีที่ส่สะกดไม่ ะกดไม่ตตรงมาตราอี รงมาตราอีกก เช่เช่นน คำคำาาทีที่ม่มี ี ณณญญรร ลลฬฬ สะกด สะกดลองอ่ ลองอ่าานในหนาต่ นในหนาต่ออไปซิ ไปซิคคะะ

ทำทำาากิกิจจกรรมนี กรรมนี้ก่้ก่ออนนะคะ นนะคะ ตัตังใจทำ ้ งใจทำ ้ าาให้ให้ดดีคีคะ่ ะ่

กรอบที่ ๒


9

คำำชีแ้ จง ให้ นกั เรี ยนขีดเส้ นใต้ คำาที่สะกดด้ วยแม่กน ตัวอย่ ำง ๐. โรงเรี ยน ๑. คำานว……… ๒. กา……..เวลา ๓. ต้ องกา…….. ๔. บั……..ชี ๕. จา…….. ทำทำาาเสร็ เสร็จจแล้แล้วว ตรวจคำ ตรวจคำาาตอบหน้ ตอบหน้าาต่ต่ออไปได้ ไปได้เลยค่ เลยค่ะะ

เฉลยกรอบที่ ๒่ ๒ เฉลยกรอบที ๑. คำานวณ ๓. ต้ องการ

๒. กาลเวลา ๔. บัญชี ๕. จาน


10

หมดไหมเก่เก่งงจริจริงงๆๆอ่อ่าานต่ นต่ออไปซิ ไปซิคคะะ ถูถูกกหมดไหม คำาที่สะกดด้ วย ร, ล เป็ นคำาในมาตรา แม่กน อ่านออกเสียง เหมือน น สะกด มีอยูห่ ลายคำา เช่น อาคาร สะกดด้ วย ร เครื่ องจักรกล สะกดด้ วย ธนาคาร สะกดด้ วย ร มูล สะกดด้ วย ต้ องการ สะกดด้ วย ร น้ำ าตาล สะกดด้ วย บริ หาร สะกดด้ วย ร คนพาล สะกดด้ วย ทหาร สะกดด้ วย ร กาลเวลา สะกดด้ วย

ล ล ล ล ล

พลิกไปทำากิจกรรมได้ เลยค่ะ

อ่านเข้ าใจแล้ วทำากิจกรรมนะคะ

กรอบที่ ๓


11

คำำชีแ้ จง ให้ เขียนพยัญชนะที่เป็ นตัวสะกด ในมาตรา แม่กน ของคำา ต่อไปนี ้ ลงในช่องว่าง ตัวอย่ ำง ๐. รำำคำญ ตัวสะกดในแม่ กน คือ ญ เครื่ องจักรกล ตัวสะกดในแม่กน คือ………… ธนาคาร ตัวสะกดในแม่กน คือ………… น้ำ าตาล ตัวสะกดในแม่กน คือ………… ทหาร ตัวสะกดในแม่กน คือ………… กาลเวลา ตัวสะกดในแม่กน คือ………… ต้ องการ ตัวสะกดในแม่กน คือ………… บริ หาร ตัวสะกดในแม่กน คือ………… คนพาล ตัวสะกดในแม่กน คือ………… มูล ตัวสะกดในแม่กน คือ………… อาคาร ตัวสะกดในแม่กน คือ…………

๑. ล ๒. ร ๓. ล ๔. ร ๕. ล

เฉลย๖. ร ๗. ร ๘. ล ๙. ล ๑๐. ร


12

ถูกหมดใช่ไหมคะเก่งมากเลย ถ้ าผิดก็ไม่เป็ นไร อ่านต่อไปซิคะ คำาที่มี ญ ณ ฬ เป็ นตัวสะกด อ่านออกเสียงเหมือน น สะกด เป็ นคำาในมาตราแม่กน เช่น คำานวณ สะกดด้ วย ณ กาฬ สะกดด้ วย ฬ บัญชี สะกดด้ วย ญ มอญ สะกดด้ วย ญ คุณภาพ สะกดด้ วย ณ กาญจนบุรี สะกดด้ วย ฬ ขอบคุณ สะกดด้ วย ณ คุณนาย สะกดด้ วย ณ ทมิฬ สะกดด้ วย ฬ กล้ าหาญ สะกดด้ ทำาวแบบฝึ ย ญ กหัดต่อไปนะคะ

กรอบที่ ๔ คำคำำำ ชีชี้แ้แจงจง


13

ให้ เติมคำาตัวสะกดของคำาต่อไปนี ้ให้ ถกู ต้ อง ตัวอย่าง ๐. คำานวณ ๑. ๒. ๓. ๔. ๕.

บั……….ชี ทมิ…….. มอ……… กา………จนบุรี คุ……..นาย

๖. กล้ าหา…………… ๗. ขอบคุ………….. ๘. คุ……..ภาพ ๙. ชำานา……… ๑๐. เชี่ยวชา………

พลิกกไปตรวจคำ ไปตรวจคำาาตอบได้ ตอบได้หหน้น้าาต่ต่ออไปค่ ไปค่ะะ พลิ

เฉลยกรอบที่ ่๔๔ เฉลยกรอบที ๑. บัญชี

๖. กล้ าหาญ


14

๒. ๓. ๔. ๕.

ทมิฬ มอญ กาญจนบุรี คุณนาย

๗. ขอบคุณ ๘. คุณภาพ ๙. ชำานาญ ๑๐. เชี่ยวชาญ

หมดไหมคะ เพืเพื่อ่อนนๆๆทำทำาาถูถูกกหมดไหมคะ นไร ถ้ถ้าาผิผิดดบ้บ้าางก็งก็ไม่ไม่เป็เป็นไร นกลับบไปอ่ ไปอ่าานใหม่ นใหม่จจะเข้ ะเข้าาใจยิ ใจยิ่ง่งขึขึ้นค่้นค่ะะ ย้ย้ออนกลั

กรรมเลยค่ะะ เพืเพื่อ่อนนๆๆเริเริ่ ม่ มทำทำาากิกิจจกรรมเลยค่

กรอบที่ ๕ คำำชีแ้ จง ให้ วงกลมรอบข้ อที่ถกู ที่สดุ เพียงข้ อเดียว ตัวอย่ ำง ๐. น เป็ นตัวสะกดในข้ อใด


15

ก. การ ข. บ้ าน ค. กาล ๑. ข้ อใดใช้ ล สะกดได้ ถกู ต้ อง ก. ธนาคาล ข. เชี่ยวชาล ค. น้ำ าตาล ๒. ข้ อใดใช้ ญ สะกดได้ ถกู ต้ อง ก. ทหาญ ข. คนพาญ ค. มอญ ๓. ข้ อใดใช้ ร สะกดได้ ถกู ต้ อง ก. ต้ องการ ข. มูร ค. คำานวร ๔. ข้ อใดใช้ ฬ สะกดได้ ถกู ต้ อง ก. บัฬชี ข. ต้ องกาฬ ค. ทมิฬ ๕. ข้ อใดใช้ ณ สะกดได้ ถกู ต้ อง ก. ขอบคุณ ข. กล้ าหาณ ค. เครื่ องจักรกล

พลิ พลิกกไปตรวจกั ไปตรวจกับบเฉลยเลยค่ เฉลยเลยค่ะะ

เฉลบกรอบ ๕

๑. น้ำ าตาล ๒. บริ วาร ๓. กล้ าหาญ ๔. ทมิฬ ๕. ขอบคุณ

๖. สีของผิว ๗. ความสบาย ๘. พ้ นจากห่าม ๙. ลุก, เผา ๑๐. คำาปฏิเสธ


16

ทำทำาาถูถูกกหมดไหมคะ หมดไหมคะถูถูกก๘๘ข้ข้ออ ขอชมว่ ขอชมว่าาเก่เก่งงคะแต่ คะแต่ถถ้ า้ ายัยังงผิผิดดอยู อยู่ ่ ก็ก็ไม่ไม่เป็เป็นไร นไรให้ให้ยย้ อ้ อนกลั นกลับบไปศึ ไปศึกกษาใหม่ ษาใหม่ออีกีกครัครัง้ งหนึ ้ หนึง่ ง่ ก็ก็จจะเข้ ะเข้าาใจยิ ใจยิ่ง่ง ขึขึ้น้นสำสำาาหรัหรับบวัวันนนีนี้ขอลาก่ ้ขอลาก่ออนนแล้แล้ววพบกั พบกันนใหม่ ใหม่สวัสวัสสดีดีคคะ่ ะ่

แบบทดสอบหลังเรี ยน คำำสั่ง ให้ นกั เรี ยนทำาเครื่ องหมาย X ลงในกระดาษคำาตอบให้ ถกู ต้ อง ๑. ……………….มีรสหวาน 1. น้ำ าตาร


17

๒.

๓.

๔.

๕.

๖.

2. น้ำ าตาน 3. น้ำ าตาล พ่อฉันมี……………มากมาย 1. บริ วาญ 2. บริ วาร 3. บริ วาน โก้ ………….คนพูดมาก 1. รำ าคาญ 2. รำ าคาร 3. รำ าคาน เขาเห็นสัตว์มากมาย 1. มูน 2. มูล 3. มูญ คุณแม่ไปเบิกเงินที่………… 1. ธนาคาน 2. ธนาคาฬ 3. ธนาคาร เขียวมี………….เงินฝากเพื่อเก็บไว้ 1. บัลชี 2. บันชี 3. บัญชี


18

๗. ต้ อเจอนักเลง……………..อยูข่ ้ างถนน 1. อันธพาล 2. อันธพาร 3. อันธพาน ๘. ต้ นเป็ นเด็กที่มีความ……………….. 1. กล้ าหาร 2. กล้ าหาญ 3. กล้ าหาน ๙. โรงงานส่วนใหญ่ใช้ …………….ทำางานแทนกำาลังคน 1. เครื่ องจักรกล 2. เครื่ องจักรกฬ 3. เครื่ องจักรกญ ๑๐. โจรผู้ร้ายมักมีจิตใจโหดเหี ้ยม…………..… 1. ทมิน 2. ทมิฬ 3. ทมิล

เฉลยแบบทดสอบก่ อนเรียน - หลังเรียน บทเรียนสำำเร็จรูป


19

เรื่อง มำตรำแม่ กน ก่ อนเรี ยน ๑. ข ๒. ก ๖. ข ๗. ข

๓. ค ๘. ก

๔. ค ๙. ค

๕. ก ๑๐. ก

หลังเรี ยน ๑. ค ๒. ข ๖. ค ๗. ก

๓. ก ๘. ข

๔. ข ๙. ก

๕. ค ๑๐.ข

บรรณำนุกรม กรมวิชาการ. กระทรวงศึกษาธิการ. คู่มือครูสำำ หรับใช้ ควบคู่กับหนังสือเรียน ภำษำไทยชุดพืน้ ฐำนภำษำ ชัน้ ประถมศึกษำปี ที่ ๒ เล่ ม ๑. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ครุ ุสภาลาดพร้ าว, ๒๕๓๘.


20

กรมวิชาการ. กระทรวงศึกษาธิการ. หนังสือเรียนภำษำไทย ชุดพืน้ ฐำนภำษำ ชัน้ ประถมศึกษำปี ที่ ๒ เล่ ม ๑ ตำมหลักสูตรประถมศึกษำ พุทธศักรำช ๒๕๒๑ (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. ๒๕๓๓). กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ครุ ุสภาลาดพร้ าว, ๒๕๓๘. กรมวิชาการ. กระทรวงศึกษาธิการ. หลักภำษำไทย ชัน้ มัธยมศึกษำปี ๑ เล่ ม ๑. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ครุ ุสภาลาดพร้ าว , ๒๕๓๖. กรมวิชาการ. กระทรวงศึกษาธิการ. หลักสูตรประถมศึกษำ พุทธศักรำช ๒๕๒๑. พิมพ์ครัง้ ที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์กรมศาสนา , ๒๕๓๕. เกยูร เมฆสงค์. แบบเรียนสำำเร็จรูปตำมจุดประสงค์ ภำษำอังกฤษ (อ.๐๑๑) ชัน้ มัธยมศึกษำปี ที่ ๑. (เอกสำรอัดสำำเนำ) ๒๕๓๓. ชาตรี สำาราญ. บทเรียนสำำเร็จรูปเรื่อง “คำำคล้ องจอง” . (เอกสารอัดสำาเนา) ๒๕๓๓. ธีระชัย บูรณโชติ. กำรสร้ ำงบทเรียนสำำเร็จรูป. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ๒๕๓๒. เปรื่ อง กุมทุ . เทคนิคกำรเขียนบทเรียนโปรแกรม. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร , ๒๕๑๙. ผะอบ โปษะกฤษณะ, พ.ต. หลักภำษำไทย ชัน้ มัธยมศึกษำปี ที่ ๑. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๐๔. ไพศาล หวังพานิช. กำรวัดผลกำรศึกษำ. สำานักงานงดสอบทางการศึกษาและ จิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทร์ วิโรฒ ประสานมิตร , ๒๕๒๓. มนิส ศิลาเจริ ญ. กำรสร้ ำงบทเรียนสำำเร็จรูปเรื่ อง “ตัวสะกดภำษำไทย” สำำหรับชัน้ ประถมศึกษำ ปี ที่ ๓. (ปริ ญญานิพนธ์ หาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ), ๒๕๒๑ ราชบัณฑิตยสถาน. พจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน. กรุงเทพมหานคร : สำานักพิมพ์อกั ษรเจริ ญทัศน์ , ๒๕๒๕.


21

เรื องอุไร อินทรประเสริ ฐ ดร.สมหมาย ทัติวงษ์ . หนังสือเสริมกำรเรี ยนหลักและ กำรใช้ ภำษำไทย ชัน้ ประถมศึกษำปี ที่ ๖. ตำมหลักสูตรประถมศึกษำ พุทธศักรำช ๒๕๒๑ (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. ๒๕๓๓). กรุงเทพมหานคร : สำานักพิมพ์ศนู ย์สง่ เสริ มวิชาการ, ม.ป.ป. สุนนั ท์ ปั ทมาคม. บทเรียนโปรแกรมเรื่อง “กำรสร้ ำงและกำรเขียนโปรแกรม กำรสอน”. กรุงเทพมหานคร : แผนกวิชาโสตทัศนศึกษา ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ๒๕๑๗. สุนนั ทา สุนทรประเสริ ฐ. กำรผลิตชุดกำรสอนภำษำไทยเรื่อง “คำำพ้ อง”. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ครุ ุสภาลาดพร้ าว , ๒๕๓๕. อัจฉรา ชีวพันธ์ , รศ. และคณะ หลักภำษำไทย ชัน้ ประถมศึกษำปี ที่ ๕. กรุงเทพมหานคร : สำานักพิมพ์เอกลักษณ์หนังสือดี, ม.ป.ป. อุปกิต ศิลปสาร, พระยา. หลักภำษำไทย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพาณิช , ๒๕๒๔.

word file  
word file  

word file test weblog

Advertisement