Page 1

J u n i o

De s c u e n t o sy p r o mo c i o n e s


T AL L E RE SPE T L AND At i z a p á n C ó mop r e p a r a r ami p e r r op a r al al l e g a d ad e l b e b é . -V i e r n e s0 3 d eJ u n i od e l 2 0 1 1 , 7 : 3 0P M.

V i a j a n d oc o nmi ma s c o t ac a n i n a . -V i e r n e s1 7d ej u n i od e l 2 0 1 1 , 7 : 3 0P M.

T i p sp a r au nme j o r c o n t r o l yc o n v i v e n c i ac a n i n a . B u e n o s mo d a l e sc a n i n o s . -V i e r n e s0 1d ej u l i od e l 2 0 1 1 , 7 : 3 0P M. E n t e n d i e n d oami p e r r o . ¿ C ó mop u e d omo d i fi c a r s uc o m p o r t a mi e n t o ?-V i e r n e s1 5d ej u l i od e l 2 0 1 1 , 7 : 3 0P M.

Ac o x p a

P r e p a r a n d oe l l u g a r d o n d ev i v op a r ac o n v i v i r me j o r c o nmi n u e v o c a c h o r r oop e r r o . -Mi é r c o l e s0 1d eJ u n i od e l 2 0 1 1 , 7 : 0 0P M. P r i n c i p a l e sv e n t a j a syr a z o n e sp a r ae s t e r i l i z a r ami p e r r o . Mi é r c o l e s1 5d eJ u n i od e l 2 0 1 1 , 7 : 0 0P M.

¿ C ó momeb e n e fi c i ae n t r e n a r ami p e r r o ?-Mi é r c o l e s2 9d e J u n i od e l 2 0 1 1 , 7 : 0 0P M. P r e v e n c i ó nd ep r o b l e ma sc o mu n e sc o nma s c o t a sc a n i n a s . Mi é r c o l e s1 3d eJ u l i od e l 2 0 1 1 , 7 : 0 0P M.


T i pspa r aun e x ó t i c oa mi gui t o . . . . . .LATORTUGAOREJ ASROJ AS E l h á b i t at E n t r emás gr an des e a, me j o r s e r ápar at u s t o r t u g as . Noo l v i de s l l e n ar l oc o ns u f i c i e n t eagu ademan e r aqu ee l l apu e dav o l t e ar s es i po rac c i de n t ec aepat as ar r i ba( mí n i mo3/ 4deagu ade l l ar godel at o r t u g a) . L ome j o re sdar l eal at o r t u g au n adi e t av ar i adaybal an c e adadeal me n o s do s t i po s deal i me n t o . Ade más , l o s gu s t o s dee l l as c ambi anc o nl ae dad, mi e n t r asl asj ó v e n e ss o nmásc ar n í v o r as , l asgr an de st i e n de nas e rv e g e t ar i an as . E smu yi mpo r t an t equ eman t e n g ase l ac u ar i ol i mpi o . S i n ot i e n e su nf i l t r o , e n t o n c e st i e n e squ el i mpi are l t an qu epo rl ome n o su n av e zpo rs e man a. S i t u s t o r t u g as s o nbe bé s yn ot i e n e s u nf i l t r o , c ambi ae l agu ac adado s dí as yn ou t i l i c e sn i n gú npr o du c t oabr as i v o . ¿ Qu éc o me n ? L as t o r t u g as s u e l e nal i me n t ar s edel as c r o qu e t as qu ev e n de ne nl as t i e n das e s pe c i al i z adas ,pe r ol ome j o re so f r e c e r l e su nbal an c edel e gu mbr e syv e ge t al e sf r e s c o st ambi é n . L oqu ede be se v i t are so f r e c e r l ec ar n e , po l l o , pav oo at ú n , po r qu eau n qu el e se n c an t a, e l gr anc o n t e n i dopr o t e i c ot r aec o n s e c u e n c i asalc o r r e c t oc r e c i mi e n t ode lc apar az ó n .Ade más ,l ac ar n es i nc o c i n ar pu e det e n e rs al mo n e l a. L ome j o r e s dar l eal at o r t u g au n adi e t av ar i adadeal me n o s do s t i po s deal i me n t o s .Ade más ,l o sgu s t o sdee l l asc ambi anc o nl ae dadymi e n t r asl as j ó v e n e s s o nmás c ar n í v o r as ypr e f i e r e nl as c ar n e s , l as más v i e j i t as t i e n de nas e r v e g e t ar i an as . T er e c o me n d a mo s : Cu i dare ln i v e lde lagu ac u an dol ast o r t u g ass o nbe bé s ,del oc o n t r ar i o pu e de ne s t ar e nr i e s goy aqu es i e l n i v e l de l agu ae s mu yal t on opo dr áns u bi r al as u pe r f i c i ear e s pi r ar . Cu i darl ac al i dadde l agu apar ae v i t ar i n f e c c i o n e se nl api e l oe nl o so j o s . T e n e ru n at e mpe r at u r aal r e de do rde l o s22gr ado se ne l h ábi t at , par an opr o v o c ar u nde s bal an c ee ns us i s t e madeh i be r n ac i ó n .


Regi s t r oSAGARPA:A0077061,A0077065-A0077068 Apl i c anRes t r i c c i ones Pr omoc i 贸nv 谩l i dahas t aagot arex i s t enc i as .


Regi s t r oSAGARPA:A0077189,A0077224,A0077225,A0077314 Apl i c anRes t r i c c i ones Al gunaspr omoc i onesnos onv รกl i dasent odasl ast i endas


Apl i c anRes t r i c c i ones Pr omoc i รณnv รกl i dadel 15dej uni oal 15deagos t odel 201 1 Al gunaspr omoc i onesnos onv รกl i dasent odasl ast i endas


! Bi e n v e n i d o !

E s t ae se l á r e a

I n c r e í b l e s

J u gu e t e spar ape r r o

T u g oRo p e

Mar c a

Bl u eRi bbon

2 0%

De s c .

L l é v a t e

E ne s t eme s

30%

Ac u a r i o

De s c . F L UV AL

E DGE

Apl i c anRes t r i c c i ones Al gunaspr omoc i onesnos onv ál i dasent odasl ast i endas


E nl ac o mp r a d ec u a l q u i e rb u l t o d eE u k a n u b aDo gF o o d d e1 2a1 6 . 3Kg

¡ WOW!

A d o r n op a r aa c u a r i o

Hydor deco al

2 0%

De s c .

E s t eme s Shampoo PERFECTcoatde947ml aunSúpe rpr e c i o

Apl i c anRes t r i c c i ones Al gunaspr omoc i onesnos onv ál i dasent odasl ast i endas


E n t r e n at up e r r o yma n t e n l os e g u r o

GUARI DAS

par aper r os

2 0%

De s c .

I n c r e í b l e

J u gu e t ei n t e r ac t i v opar ape r r o s

MI NDGAME S

del amar c a

DOGI T

2 0%

De s c .

L l é v a t e

J a u l ap a r aa v e s ASÓL O

$9 9 9

Apl i c anRes t r i c c i ones Al gunaspr omoc i onesnos onv ál i dasent odasl ast i endas


Só l oe s t eme s Co me de r a

GOSL OW

2 0%

De s c .

E s t eme s

S o r pr e n deat umas c o t a

Há b i t a tp a r ah a ms t e ryc u y o

Sna c kSha c k

1 5 %

De s c .

L l é v a t e

E ne s t eme s

PE TBARN

30%

De s c .

Apl i c anRes t r i c c i ones Al gunaspr omoc i onesnos onv ál i dasent odasl ast i endas


L l é v a t e

PI E DRA

E ne s t eme s

p a r aa c u a r i o s

5 0%

De s c . I n c r e í b l e

T ape t e spar ape r r o

Qui e tT i me

2 0%

De s c .

L l é v a t e

J u gu e t epar aav e s

Br a i ny

Mar c a

Bi r d

2 0%

De s c .

Apl i c anRes t r i c c i ones Al gunaspr omoc i onesnos onv ál i dasent odasl ast i endas


PETLANDAt i z apán

PETLANDEcat epec

PETLANDCuer navac a

Av .Rui zCor t i nez#255 Loc al#518 Col .LasMar gar i t as At i z apándeZar agoz a, Edo.deMéx i c o

Av .Cent r al ,es qui na1odeMayo l ot e1y2,Loc al B12 Conj unt ohur banol asAmér i cas Ecat epec ,Edo.deMéx i c o

Aut opi s t aAcapul c o Km 87. 5Local #310 Col .Fl or esMagon Cuer nav acaMor el os

TEL( 0155)24864649 ( 0155)24864650

TEL:( 01777)3225355

TEL( 0155)50773270 ( 0155)16689156

Ayudanosaayudar Colecta

1 +1

petland

Porcadacosaquedes. . . . . . petlandpondráunoi gual. nopi erdaslaoportuni dad deayudaraunrefugi odemascotas ( DEL1J UNI OAL3 1DEJ ULI ODEL2 01 1 )

qui er ot r abaj ar enpet l and@pet l and. com at enci onal cl i ent e@pet l and. com www. pet l and. com PETLANDLi ndav i st a

PETLANDAc oxpa

Av .Ri obamba#589Loc al #239y240 Col .Magdal enadel asSal i nas Del egac i ónGus t av oA.Mader o Méx i c oD. F .

Cal z adaAc ox pa#430Loc al#74 Col .ExHac i endadeCoapa Del egaci ónTl al pan Méxi coD. F .

TEL:( 0155)51 190496 ( 0155)51 190781

TEL:( 0155)56848481 ( 0155)56848627

Petland junio 2011  

Edición impresa promoción junio 2011