Page 1

Брой 111 МАРТ 2013 ISO 9001:2008


Грижа за аптеката

21 години екипност, надеждност, градивност


21 години качество, професионализъм, лоялност 21 години коректност, партньорство, иновативност


Съдържание

Грижа за аптеката

Издава СТИНГ АД Главен редактор: маг. фармацевт Аделина Любенова Реклама: Деляна Делчева, deliana.delcheva@stingpharma.com Дизайн и предпечат: Десислава Христова Печат: Дедракс АД Разпространение: СТИНГ АД, София, бул. “Асен Йорданов” №6, тел. 02/ 970 30, office.sofia@stingpharma.com

Бизнес месец

4-7

Аптечно обзавеждане

8

Маркетинг

14 - 15

7 препоръки за успешни кръстосани промоции

Промоции Фарма общество

Аптеката в ЕС - проект

18 - 26 28 - 37

Маркетинг

44 - 51

Професионално

54 - 56

Проучване влиянието на рекламата

Интервю с д-р С. Дренски

Актуално

72 - 73

Списанието е специализирано за фармацевти. Разпространява се безплатно с рекламна цел. Редакцията не носи отговорност за предоставените материали. Препечатване на текстове, илюстрации или обособени части от списанието може да става само след писменото съгласие на издателя.


ГЪВКАВОСТ, КАЧЕСТВО, ПРОГНОЗИ ТОВА СА КЛЮЧОВИ ДУМИ ПРИ ПАРТНЬОРСТВОТО С ЕКИПА НА СТИНГ АД. Уважаеми колеги, Да се поздравим с усещането за пролет, за нещо ново, което не се е случвало, за нещо вълнуващо! В мартенския брой на „Стинг-фармацевтични продукти” сме подготвили палитра от идеи, маркетингови анализи, новини, промоции. Занимаващите се с маркетинг, бизнес, продажби, търговия са орисани да бъдат във вечна надпревара – за позиции, за клиенти, за идеи, за време. Заедно бихме имали повече от всичко. Да го споделим! Желаем на всички читатели добро настроение и трезвомислие, оптимизъм и повече вяра.


Бизнес месец

ФАМАЦЕВТИЧНИ НОВИНИ Надзорният съвет на НЗОК възстанови миналогодишната методика Възстановяват се принципите на разпределение на дейностите в лечебните заведения по модела на предходната година. Отпадат прогнозните обеми дейност, като болниците ще имат годишен прогнозен бюджет. Това прие на извънредно заседание Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса. Надзорният съвет на институцията ще прави преразпределение на средствата след края на всяко тримесечие. Лечебните заведения не трябва да надвишават своите бюджети с повече от 5% годишно. Също така беше решено да бъде актуализиран бюджетът на болниците за месец декември 2012 г. и да им бъде изплатен остатъкът от извършената дейност. Направена е промяна и в правилата за реда за определяне на броя направления за специалист и за медико-диагностични изследвания. Личните лекари и специалистите ще могат да използват 10% допълнително над регулативните си стандарти без предварително разрешение от НЗОК. Неусвоените направления от предходното тримесечие могат да бъдат усвоени през текущото. НЗОК ще може да определя допълнително направления преди изтичане на календарното тримесечие в случай на необходимост.

Грижа за аптеката

МЗ включи осем нови редки заболявания в Наредба 38 Нови осем редки заболявания ще бъдат заплащани от здравната каса по Наредба 38 на МЗ. През тази година за тях НЗОК ще отдели 5 млн. лв. от своя бюджет, които ще бъдат прибавени към останалите 40 млн. лв., предвидени за заплащане на редки заболявания. Парите ще дойдат от средствата, определени за лекарствени продукти. В МЗ са били предложени общо 25 заболявания за включване в наредбата, от които са били одобрени осем болести - от групата на анемиите, болестта на Помпе, синдрома на Арнолд-Киари, булозната епидермолиза, фамилната амилоидна полиневропатия, псориазиса, улцерозния колит и намаленото образуване на паратхормон. Председателят на Националния алианс на хората с редки болести Владимир Томов: „Предстои включването на лекарствата в нашата регулативна система, в позитивния лекарствен списък. Надяваме се това да стане възможно най-бързо. Знаем от опит, че основната тежест, която ще падне върху бюджета, ще бъде от следващата година, защото престои включване, регулация и т.н. Надяваме се, че всичко ще бъде добре изчислено и планирано, за да могат тези хора да си получават лечението без прекъсване.” Министрите одобриха поправки в няколко здравни закона Правителството в оставка одобри промени в Закона за здравето, като със законопроекта се изменят и допълват още законите за лечебните заведения, за здравното осигуряване, за лекарствените продукти в хуманната медицина, за защита от вредното въздействие на

4


химичните вещества и смеси, за здравословни и безопасни условия на труд, за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането и за трансплантация на органи, тъкани и клетки. Поправките едва ли ще влязат в дневния ред на сегашното Народното събрание. С промените в Закона за здравето се създава възможност в здравните кабинети в детските градини, училищата и специализираните институции за предоставяне на социални услуги за деца да се извършва наблюдение и лечение на деца с хронични заболявания. Извършват се промени и в медицинската експертиза, като се дава възможност на лекарите в нея, при определени условия, да осъществяват и лечебна дейност. Премахва се съществуването на специализирани териториални експертни лекарски комисии. Пo този начин се създават условия за преодоляване на кадровите проблеми в органите на медицинската експертиза чрез привличане на квалифицирани медицински специалисти, извършващи лечебна дейност. Ще се съкратят сроковете на работата на комисиите, което ще подобри достъпа на пациентите.

бъдат конкретно определяни с Националната здравна карта. Към изброените високотехнологични дейности се добавя и асистираната репродукция, която като съвременен метод също следва да бъде планирана и съответно разпределяна посредством здравната карта.

С промените в Закона за лечебните заведения се въвежда изискването за водене на публичен регистър на лечебните заведения, които извършват асистирана репродукция. Той ще бъде част от регистъра на лечебните заведения. Регламентира се воденето и на публичен регистър на акредитираните лечебни заведения, получените от тях акредитационни оценки и срока, за който те се присъждат.

Съгласно принципа в директивата размерът на възстановената сума при трансгранично здравно обслужване е до размера на разходите, които биха били поети от държавата-членка по осигуряване, ако това здравно обслужване е предоставено на нейна територия. С промените се създава и възможност пациентите да получат предварително разрешение за възстановяване на разходите за трансгранично здравно обслужване, издавано от НЗОК и МЗ за съответните дейности. Промени се извършват и в законите за здравословни и безопасни условия на труд, за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането и за трансплантация на органи, тъкани и клетки. Регламентира се съдържанието на публичните регистри на службите за трудова медицина, на разрешените биоциди, на разрешенията за изтегляне от употреба, унищожаване или предоставяне за учебни или научно-медицински нужди на кръв и кръвни съставки, както и на данните, които се вписват от Изпълнителната агенция по трансплантация. Регистрите съдържат както информация за съответните удостоверения и разрешения, така и данни за движението на преписките по заявления-

Въвежда се ново основание за отнемане на разрешение за лечебна дейност от министъра на здравеопазването в случаите, когато на територията на държавно или общинско лечебно заведение за болнична помощ се осъществява същата лечебна дейност от друго лечебно заведение за болнична помощ. Друга насока на приетите промени в Закона за лечебните заведения е промяната в определението за „високотехнологични методи на диагностика и лечение”, отнасяща се до ендоваскуларни интервенции. Те се практикуват не само в областта на неврохирургията, а и в областта на кардиологията, съдовата хирургия и някои други медицински специалности, като освен това се класифицират и на топографски принцип - главен мозък, гръбначен мозък и други органи и системи. По тази причина се посочва общото понятие - ендоваскуларни интервенции, като се оставя възможност при необходимост те да

С предлаганите промени в Закона за здравното осигуряване се въвеждат изискванията на Директива 2011/24/ЕС за упражняване на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване относно реда за предоставянето на трансграничните здравни услуги, финансирането им, както и отговорностите на държавите-членки по осигуряване и по местолечение. Директивата ще се прилага от НЗОК и от Министерството на здравеопазването. Осигуреният пациент ще може да избере държавата, в която желае да получи здравните услуги, да заплати за тях, след което да потърси възстановяване на средствата от НЗОК, съответно от МЗ. Предмет на директивата са здравните услуги от пакета дейности, финансирани от бюджета на НЗОК, съответно от бюджета на МЗ.

5


Бизнес месец

та, с което ще се даде възможност на заявителите да се информират за хода на процедурите по подадените от тях заявления. Доставчици на медицински изделия атакуват методика на НЗОК пред КЗК Водещи доставчици на медицински изделия атакуваха пред Комисията за защита на конкуренцията новата Методика за договаряне на стойността, по която се заплащат от НЗОК медицинските изделия в условията на болничната и извънболничната медицинска помощ. Пет фирми от бранша твърдят, че с утвърждаването и прилагането на методиката касата злоупотребява с монополното си положение на пазара на реимбурсираните медицински изделия. Според компаниите жалбоподатели, след приемането й в края на 2012 г., методиката не задава ясни и прозрачни критерии за групиране на медицинските изделия по вид и тип, и на практика е антиконкурентна. Не е ясно и как ще бъдат класирани офертите, подадени за тях, предвид отсъствието на посочени в спецификацията към методиката качествени характеристики.

Грижа за аптеката

Досега действащите правила предвиждаха пациентите да доплащат само разликата между пълната стойност на продукта и частта от цената, реимбурсирана от НЗОК. Новата методика на здравната каса обаче е вече в сила и предвижда реимбурсиране 100% само на най-евтините изделия от даден вид, без право за пациента да доплати, ако се нуждае от друго изделие с по-висока цена. Ако избере такова изделие, се налага той да финансира самостоятелно закупуването му, без да използва пациентски права за частично финансиране от НЗОК - просто защото новата методика не предвижда такова. В този си вариант методиката предвижда и задължение доставчиците да осигуряват допълнителни отстъпки от предложената в процедурата цена. Според юристи това задължително условие заобикаля закона и въвежда едностранна промяна в договора между касата и БЛС, който засяга обемите и цените на медицинската помощ за съответната година. Според експерти промените по методиката ще дадат силно отражение върху пазара на медицинските изделия, особено при тези, които надхвърлят стойността, определена от НЗОК за съответния вид продукт. Оборотите на доставчиците ще паднат значително, което ще наложи увеличаване на цените на съответните артикули. Най-потърпевши обаче ще са пациентите, които могат да се окажат лишени от животоспасяващи, но скъпоструващи медицински изделия. Логично е при тези условия потребителите, притиснати от липсата на частично реимбурсиране на по-скъпите и по-качествени изделия, да се ориентират към евентуалните им по-евтини алтернативи, одобрени от НЗОК. Прилагането на методиката практически ограничава достъпа на крайния потребител (пациента) до по-качествена услуга и до по-добрия като съотношение между цена и качество

6


продукт. Резултатът е крайно негативен и ограничителен за пациентите и здравето им. Една от най-интересните мерки в методиката е изискването доставчиците да предоставят точна информация за доставната цена на конкретното изделие, а е логично, че такава цена могат да имат само продуктите с чуждестранен произход. Това показва и основния недостатък на методиката – различното третиране на изделията, произведени в България, спрямо произведените в чужбина, включително в държави-членки на Европейския съюз, посочват жалбоподателите. Според методиката, за да бъдат реимбурсирани със средства от НЗОК, медицинските изделия, които не са произведени в страната, трябва доказано да се заплащат от обществени здравни фондове в поне три от страните-членки на ЕС. Затова опасенията са, че е възможно да спрат да се реимбурсират нови и високотехнологични продукти от найсъвременен тип, тъй като те все още не отговарят на изискванията, поставени от методиката към произведените в чужбина медицински изделия. Това поставя още едно препятствие пред вносителите на тези продукти – не е ясно как те ще се снабдяват с документи, установяващи изпълнението на това изискване, както и дали здравните фондове в Европа издават и дали изобщо са длъжни да издават подобни документи.

Нарастващ интерес към HPV ваксината прогнозират от МЗ Има интерес сред родителите на 12-годишните момичета за ваксиниране срещу рак на маточната шийка и първите обобщени данни за периода от октомври до 31 декември 2012 г. са обнадеждаващи. По данни на НЗОК само в първия месец от старта на кампанията през октомври миналата година ваксинираните са били 40, като в следващите два месеца техният брой се е увеличил значително. От основната целева група на 12-годишните, които са общо 32 842 момичета, с първи прием до края на миналата година са били 4 578, а с втори – 1 372. Имунизацията с тази ваксина е препоръчителна и обхватът зависи на първо място от волята и активността на родителите. През 2013 година ще продължи популяризирането на ваксината сред целевата група, ще бъдат разработвани, издавани и разпространявани информационни и обучителни материали за рака на маточната шийка и методите за профилактика. Стремежът е медицинските специалисти от здравните кабинети в училищата да се включват все по-активно в кампанията, да се разширява здравното обучение на учениците, за да познават те риска от заболяването и ползата от имунизацията срещу HPV.

7


Актуално

5 причини да се замислим сериозно за промяна и реновиране на аптеката Аптека.........

Обновеният вид на аптеката я прави отново интересна за потока от клиенти! Създаването на характерен стил се свърза с качеството на обслужване, което ще получи пациентът вътре!

Грижа за аптеката

Индивидуалният подход прави търговския обект разпознаваем сред множеството! Обновяването е възможност за оптимизация и прилагане на съвременни търговски способи! Удовлетворението от положителната промяна ще повлияе и на самите Вас! На тези, на които им предстои да отварят аптека, СТИНГ АД предлага изготвяне на проекти и реализацията им. Това е найдобрият начин да видите плановете си на хартия, да обмислите детайлите и да предвидите грешките. Ние сме готови да съдействаме и съветваме. За нас е удоволствие да работим заедно! Специално предложение – функционална стълба 72.00 лв. с ДДС

8


ПРОМОЦИЯ на УНАЗИН от 11.02.2013 г. до 31.03.2013 г. При закупуване на 3 оп. УНАЗИН табл. 375 мг х 12 получавате 1 оп. КОЛДРЕКС МАКСГРИП ЛИМОН сашет х 5. При закупуване на 5 оп. УНАЗИН табл. 375 мг х 12 получавате 10 оп. ПАНАДОЛ ОПТИЗОРБ табл. 500 мг х 12. При закупуване на 8 оп. УНАЗИН табл. 375 мг х 12 получавате 2 оп. КОЛДРЕКС МАКСГРИП ЛИМОН сашет х 5 и 2 оп. БИОФАР-ВИТ. С + АЦЕРОЛА еф. табл. 500 мг х 20


Живот без мигренни пристъпи

Хедан Суматриптан 50 mg x 2 филм. табл.

Отпуска се без лекарско предписание. Актавис ЕАД, София 1407, ул. “Атанас Дуков” 29 тел.: (+359 2) 9321 713 А593/16.12.2010

think smart medicine


Маркетинг

Уважаеми колеги, поради сериозния отзвук, който получи темата за кръстосаните промоции, представена на есенния модул на Програмата за обучения „Lege Artis”, ви предлагаме още професионални мнения. Деница Чолакова*

7 препоръки за успешни кръстосани промоции Кръстосаните промоции могат да бъдат много успешни и са предпочитан метод в условия на криза или при ограничен бюджет. По своята същност кръстосаната промоция представлява обединяване на двама или повече участници с цел едновременно промотиране на дадени продукти, като всеки един от тях се стреми да извлече максимална изгода за себе си.

Грижа за аптеката

Това партньорство може да крие доста рискове и затова трябва внимателно да планираме и организираме кръстосаната промоция. Най-малък риск има, когато участват продукти на една и съща компания. Тогава управлението е съсредоточено на едно място, ясно е кой носи отговорността за успешната реализация, осъществяването на необходимия контрол е по-лесно и има пълна съвместимост на крайните цели. Недостатъкът в този случай идва от невъзможността да се използват ресурсите на друга компания-партньор, а се разчита единствено на собствени знания, разработени канали и финансови средства. Нека разгледаме кои са основните неща, на които трябва да се обърне внимание, когато се планира кръстосана промоция с партньор. Ако те се вземат предвид, значително се повишава шансът за осъществяване на успешна кампания и реализиране на много добри продажби. • Продуктите, които влизат в кръстосаната промоция, трябва да бъдат взаимодопълващи се. По този начин си гарантираме, че потребителят ще има нужда и от двата продукта, което ще привлече вниманието му и ще помогне за по-бързото взимане на решение за покупка. В случаите, когато водещият продукт се потребява регулярно от консуматора, допълнителният продукт ще се възприеме като много подходящо предложение и отново ще улесни крайната покупка. • Профилът на клиентите на двете компании трябва да се припокрива. Така намаляваме риска да предложим продукта си на неподходящи хора, които по принцип не са ни целева аудитория. Трябва да сме сигурни, че чрез нашия партньор достигаме до точните потребители.

14


• Ако кръстосаната промоция представлява закупуване на продуктите на партньорите едновременно, например он-пак промоция, то цената на водещият продукт трябва да е по-висока от тази на допълващия. Не можем да караме потребителя да плаща двойно, защото няма как да бъдем сигурни доколко се нуждае и от двата продукта. Вторият в случая се явява бонус, за който е склонен да заплати известна сума над регулярно плащаното, но не и двойно. Този метод на ценообразуване не важи, ако става въпрос за кръстосана промоция, при която даден продукт дава отстъпка за закупуването на друг или ако вторият продукт е подарък. • Продуктите, които влизат в кръстосаната промоция, трябва да бъдат еднакво луксозни. Не трябва да се допуска съвместна кампания, при която луксозен продукт промотира такъв с очевидно ниско качество или обратното. По този начин ще се урони имиджа на луксозния продукт, а неговите клиенти ще останат с неприятно впечатление от отношението на компанията към тях и неуместната оферта, която им предлага. • Винаги трябва да се избира много внимателно партньора, с когото да се осъществи кръстосаната промоция. От една страна трябва да се прецени дали има добра репутация и имиджът му сред потребителите съответства на имиджа, който търсим и ние. От друга страна трябва да сме сигурни, че няма да ни подведе и ще бъде коректен партньор през цялото време. • Ако нямаме опит с организирането на такъв тип промоции, най-добре е да пробваме с малка и краткосрочна промоционална активност по време на пиковия период на нашите продажби. По този начин ще предотвратим евентуален неуспех, който може да има отражение върху финансовите ни резултати в дългосрочен план. Щом придобием нужния опит, можем да се насочим към по-мащабни промоции, обхващащи по-дълъг период. • Много внимателно трябва да преценим офертата, която смятаме да предложим. Ако единият продукт се окаже прекалено привлекателен, може да предизвика свръх търсене и това да доведе до невъзможност на компаниите да задоволят всички поръчки. Така ще се появят недоволни клиенти, което ще има отрицателни последствия върху имиджа и на двете компании.

Предимствата на кръстосаните промоции са достатъчно, за да убедят редица компании да търсят подходящи партньори и да организират съвместни кампании: – Бюджетът на кръстосаните промоции е споделен, което означава, че малките и средни компании могат да извлекат особено големи ползи, обединявайки финансовите си средства и изграждайки обща рекламна кампания. Така могат да присъстват в повече канали - телевизия, радио, интернет, билбордове, печатни издания и т.н. Единствено трябва да се има предвид, че в някои медии, например телевизията, наличието на повече марки в една реклама означава по-висока тарифа, така че там няма как да се спести. – Използват се дистрибуционните канали на всички партньори и така се достига до много поголям брой потребители. – Всяка една от компаниите може да се сдобие с информация за клиентите на своя партньор и да разшири своята база данни. – Кръстосаните промоции водят до по-голяма разпознаваемост на марките, участващи в тях. Те са средство за по-бързо увеличаване на пазарния дял, защото позволяват достигане до хора, на които партньорите не са имали възможност да предложат продукта си до момента. – Съществуват такива кръстосани промоции, които изискват минимални инвестиции. Например, партньорите могат да препоръчват взаимно продуктите си, да дават талони за отстъпки или друг вид информационни брошури, могат да се договорят така, че първо едната компания да организира състезание с награда продукта на своя партньор, а в последствие да се случи обратното - втората компания прави състезание с награда продукта на първата. *Деница Чолакова е докторант към Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Дипломиран магистър със специалност „Бизнес администрация - стратегическо управление”, модул „Маркетинг”, Стопански факултет - СУ „Св. Климент Охридски”. Лектор – Интегрирани маркетингови комуникации, асистент - Основи на маркетинга и Стратегически маркетинг, Стопански факултет - СУ „Св. Климент Охридски”

15


81 мг АСК за сърдечносъдова и мозъчносъдова 1-4 протекция

+

20 мг езомепразол за  гастропротекция

За комбинирана протекция

Аксанум намалява риска от: ¼£—¢š ™—Ÿƒƒš~ƒšŸ¨š–—Ÿ¤£1-4 ¼¢’™”š¤š—Ÿ’£¤ ž’ªŸ’š  –¥ –—Ÿ’Ÿ’±™”’£

$77&ROODERUDWLRQ%0-  $QWLWKURPERWLF7ULDOLVWV $77 &ROODERUDWLRQ/DQFHW3HDUVRQ7HWDO$+$*XLGHOLQHVIRU33RI&9'DQG6WURNH8SGDWH3DWURQRHWDO(XU+HDUW- %KDWW'-$P&ROO&DUGLRO$PHULFDQ&ROOHJHRI&DUGLRORJ\)RXQGDWLRQ $&&) 7DVN)RUFHWKH$PHULFDQ&ROOHJHRI*DVWURHQWHURORJ\ $&* WKH$PHULFDQ+HDUW$VVRFLDWLRQ $+$ <HRPDQVHWDO$P-*DVWURHQHWHURO6FKHLPDQ HWDO+HDUW

„ ™š—œ’¢£¤”—Ÿ¡¢ –¥œ¤£— ¤¡¥£œ’¡ —œ’¢£œ ¡¢—–¡š£’Ÿš—¢—–š–’¡¢—–¡šª—¤—$[DQXPž ±œ Ÿ£¥¤š¢’›¤—£—£¡¬Ÿ’¤’šŸ¦ ¢ž’¨š± ¡ ¡¢—–¡š£”’Ÿ—¤ œ ±¤ —– £¤¬¡Ÿ’Ÿ’ZZZDVWUD]HQHFDEJššž ˜—¤—–’¡ ¥©š¤— ¤r£¤¢’y—Ÿ—œ’s¬•’¢š±ƒ ¦š± “¥v¢’•’Ÿˆ’Ÿœ ”¤—¦’œ£ %8/$35$;$$'9,$/


Промоции МАРТ 2013

ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА 3 оп. БРУФЕН сусп.20мг/1мл.100мл = 1 оп. ВИ ДЕЙЛИН сироп 200мл. 2 оп. АБО ФАРМА-АЛОЕ ВЕРА 99.8% нат.сок 330мл. = 2 оп. КУУЛ ПАЧ лепенка х2 2 оп. АБО ФАРМА-ИМУНОКОЛ ПЕРФЕКТ капс.х30 /коластра/ = 1 оп. АБО ФАРМА-ВИТАМИНИ И МИНЕРАЛИ A-Z еф.тбл.х20 АБО ФАРМА-ОМЕГА-3+ВИТ.Е 1000мг.капс.х60 /от сьомга/ АБО ФАРМА-ОМЕГА-3+ВИТ.Е капс.500мг.х120 /от сьомга/ 2 оп.(прозиволна комбинация) = 1 оп. АБО ФАРМА-МАГНЕЗИЙ еф.тбл.150мг.х20 1 оп. ХЕДАН тбл. 50мг.х3 = 3 оп. ХЕДАН тбл. 50мг.х2 2 оп. РЕМИРТА тбл.30мг.х30 = 1 оп. РЕМИРТА тбл.45мг.х30 3 оп. ПЕНТОКСИФИЛИН АКТАВИС тбл.400мг.х20 = 1 оп. ХЕДАН тбл. 50мг.х2 4 оп. ПАНРАЗОЛ тбл.40мг.х30 = 4 оп. ПАНРАЗОЛ тбл.20мг.х14 5 оп. ПИРАМЕМ капс.400мг.х60 = 2 оп. РЕМИРТА тбл.45мг.х30 ЛЕВОКСА тбл.500мг.х7 5+1 оп. ТОПОГЕЛ гел 2.5% 40г. 2+1 оп. 1 оп. ИМУНОЕКСПЕРТ ГРЕЙПФРУТ капс.х60 = 1 оп. ИМУНОЕКСПЕРТ АКУЛА капс.500мг.х30 15 оп. СПАЗМАЛГОН тбл.х20 = 6 оп. ПРОАЛГИН тбл.500мг.х10 2 оп. ГАСТРОЦИД капс.20мг.х14 = 1 оп. ГАСТРОЦИД капс.10мг.х28 20 оп. ЕФИЗОЛ тбл.0.25/30мг.х20 = 10 оп. ПАРАЦЕТАМАКС тбл.500мг.х10 20 оп. НЕВРОБЕКС тбл. х30 = 10 оп. ПРОАЛГИН тбл.500мг.х10 АЦЕТИЗАЛ КАРДИО тбл.100мг.х100 4+1 оп. АЦЕТИЗАЛ КАРДИО тбл.100мг.х30 5+1 оп. АЦЕТИЗАЛ КАРДИО тбл.75мг.х100 4+1 оп. ВАЗЕЛИН дерм. 40г. 1+1 оп. ВИТАЕКСПЕРТ МУЛТИВИТАМИНИ капс.х30 1+1 оп. ЛЕНОФОРТ капс.1000мг.х30 3+1 оп. МИКОНАФИН крем 1% 15г. 3+1 оп. СИРАКОЛ сир.140мл. 2+1 оп.

18

ПРОИЗВОДИТЕЛ ABBOTT

ABO PHARMAGERMANY ABO PHARMAGERMANY ABO PHARMAGERMANY

ACTAVIS ACTAVIS ACTAVIS ACTAVIS ACTAVIS ACTAVIS ACTAVIS ACTAVIS OTC ACTAVIS OTC ACTAVIS OTC ACTAVIS OTC ACTAVIS OTC ACTAVIS OTC ACTAVIS OTC ACTAVIS OTC ACTAVIS OTC ACTAVIS OTC ACTAVIS OTC ACTAVIS OTC ACTAVIS OTC

За подробна информация относно промоциите, моля обърнете се към вашия дилър

ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА СУПЕР МЕЧО жел.мечета х30 /ягода/ 1+1 оп. СУПЕР МЕЧО ПЛОДОВ ВКУС сироп 100мл. 1+1 оп. ТРАВМАГЕЛ гел 1% 60г. 1+1 оп. УРИНОРМАЛ капс.х30 1+1 оп. ХЕДАН тбл. 50мг.х2 1+1 оп. ХОДРОНИК капс.х30 2+1 оп. ХОДРОНИК НЕО капс.х60 1+1 оп. ЦИТРОВИТ ПЛЮС ВИТ.С+ЦИНК тбл.х30 2+1 оп. ЦИТРОВИТ ПЛЮС тбл.500мг.х30 2+1 оп. ОПТИВ сол.10мл. 5+1 оп. 5 оп. АЛВОКЛАВ тбл.875/125мг.х10 = 2 оп. АЛВОКЛАВ тбл.500/125мг.х16 КОЛОН С пулвис 100г. 4+1 оп. КОЛОН С пулвис 200г. 4+1 оп. ЛЕНЕНО МАСЛО капс.1000мг.х 45 /ФЛЕКС/ 1+1 оп. ЛЕНЕНО МАСЛО капс.1000мг.х 90 PRISTINE /ФЛЕКС/ 1+1 оп. ЛЕНЕНО МАСЛО капс.1000мг.х100 /ФЛЕКС/ 1+1 оп. РИБЕНО МАСЛО капс.1000мг.х 90 PRISTINE 1+1 оп. СУПРАДИН ENERGY тбл.х30 5+1 оп. НИВЕА-КРЕМ 75мл. 80103 9+1 оп. 3 оп. НОАЛ МЕНТА прах за нос 500мг. = 1 оп. НОАЛ ЯГОДА прах за нос 500мг. ЕНТЕРОЛ капс.250мг.х10 15+2 оп. 50+8 оп. ЕНТЕРОЛ сашет 250мг.x10 15+2 оп. 50+8 оп. ОТИЛИС спрей 30мл. 3+1 оп. ОТИПАКС сол.15мл. 8+1 оп. 20+3 оп. СИЙНОС назал спрей 30мл. 3+1 оп. СТИМОЛ еферв.сашети х18 СТИМОЛ сир.сашети х18 4+1 оп. по избор

ПРОИЗВОДИТЕЛ ACTAVIS OTC ACTAVIS OTC ACTAVIS OTC ACTAVIS OTC ACTAVIS OTC ACTAVIS OTC ACTAVIS OTC ACTAVIS OTC ACTAVIS OTC ALLERGAN ALVOGEN IP Co.S ANDEAN MEDICINE CENTRE ANDEAN MEDICINE CENTRE BARLEANS ORGANIC OILS USA BARLEANS ORGANIC OILS USA BARLEANS ORGANIC OILS USA BARLEANS ORGANIC OILS USA BAYER BEIERSDORF AGHAMBURG BIOCODEX BIOCODEX BIOCODEX BIOCODEX BIOCODEX BIOCODEX BIOCODEX


Грижа за аптеката

ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА БИОФАР-Fe+АЦ.ФОЛИКУМ еф.тбл.х20 БИОФАР-MG+ВИТ.В6,В1,В2,В12 еф.тбл.х20 БИОФАР-АСЕ+СЕЛЕН+ЦИНК еф.тбл.х20 БИОФАР-БИОГРИПИН еф.тбл.х8 БИОФАР-ВИТ.В-КОМПЛ.еф.тбл.х20 БИОФАР-ВИТ.С еф.тбл.1000мг.х20 БИОФАР-ВИТ.С+АЦЕРОЛА еф.тбл.500мг.х20 БИОФАР-ВИТАМИНИ 12+МИНЕРАЛИ 12 еф.тбл.х20 БИОФАР-ДЕТСКИ МУЛТИВИТАМИНИ еф.тбл.х20 БИОФАР-ИМУНАКТИВ еф.тбл.х10 БИОФАР-КАЛИУМ+MG еф.тбл.х20 /ПОТАСИУМ/ БИОФАР-КАЛЦИУМ+D3 еф.тбл.х20 БИОФАР-КАЛЦИУМ+MG еф.тбл.х20 БИОФАР-МУЛТИВИТАМИНИ 12 еф.тбл.х20 БИОФАР-ХРОМ еф.тбл.х20 БИОФАР-ЦИНК еф.тбл.х20 10+1 оп. (по избор) 20+3 оп. (по избор) 30+6 оп. (по избор) 2 оп. НЕОВАЛ ШАМПОАН СУХА КОСА 200мл. = 1 оп. НЕОВАЛ ШАМПОАН МАЗНА КОСА 200мл. СЕМАКС S15 тбл.х10 6+1 оп. 10+2 оп. ДУЛКОЛАКС др.5мг.х30 10+1 оп. 16+2 оп. ДУЛКОЛАКС ПИКО сол.7.5мг.15мл. 12+1 оп. 16+2 оп. МУКОСОЛВАН сир.30мг/5мл.100мл. 10+1 оп. 16+2 оп. НЕО-АНГИН тбл.x24 10+1 оп. О МАМИ капс.х30 2+1 оп. 3 оп. АРТЕЛАК колир 3.2мг/мл.10мл. + 3 оп. КОРНЕРЕГЕЛ гел 5% 10г. = 1 оп. ВИДИЗИК гел за очи 0.2%10г. АКУТИЛ капс.х30 10+1 оп. 15+2 оп. АУЛИН тбл.100мг.x20 1+1 оп. АУЛИН тбл.100мг.х30 1+1 оп. АУЛИН тбл.100мг.х6 12+3 оп. 30+9 оп. АУЛИН тбл.100мг.х9 8+2 оп. 20+6 оп. БИОНЕКТ 0.2% крем 30г. 10+1 оп. 15+2 оп. РОЗАЛГИН EASY сол.0.1% 140мл.х5 КУТИЯ 10+1 оп. 15+2 оп. РОЗАЛГИН сашет 500мг.х10 10+1 оп. 15+2 оп.

ПРОИЗВОДИТЕЛ BIOFAR

BIOSHIELD Ltd BIOSHIELD Ltd BOEHRINGER INGELHEIM CHC BOEHRINGER INGELHEIM CHC BOEHRINGER INGELHEIM CHC BOLDER ARZNEIMITTEL-GERMANY CARDINAL HEALTH CHAUVIN ANKERPHARM

CSC PHARMACEUTICAL CSC PHARMACEUTICAL CSC PHARMACEUTICAL CSC PHARMACEUTICAL CSC PHARMACEUTICAL CSC PHARMACEUTICAL CSC PHARMACEUTICAL

ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА ФЕМИНЕЛА УРОФОРТЕ сироп 120мл. 10+1 оп. 15+2 оп. ФЕМИНЕЛА УРОФОРТЕ тбл.х30 10+1 оп. 15+2 оп. ФЛЕКСОДОН А тбл.х30 10+2 оп. ФЛУИМУЦИЛ еф.тбл.600мг.х10 10+2 оп. ФЛУИМУЦИЛ сашет 100мг.х20 10+2 оп. ФЛУИМУЦИЛ сашет 200мг.х20 10+2 оп. 1 оп.ОРАЛПРОТЕКТ КЛАСИК 300мл./зелен/ + 1 оп. ОРАЛПРОТЕКТ ФОРТЕ 300мл./син/ + 1 оп. ОРАЛПРОТЕКТ ПУШАЧИ 300мл./жълт/ = 1 оп. ОРАЛПРОТЕКТ ДЖАЗИ 300мл./червен/ 2 оп. НЕОСТАВИТ М тбл.640мг.х120+МАТСАН ДОЙЧ G унг.25г. ПОДАРЪК = 1 оп. МАТСАН ДОЙЧ суха зм.отрова 40мл. 2 оп. РЕНОХЕЛП М тбл.600мг.х30 = 1 оп. МАТСАН ДОЙЧ суха зм.отрова 40мл. 4 оп. АРТРО ФОРТЕ ГАГ М капс.505мг.х30 = 1 оп. МАТСАН ДОЙЧ унг.25г. 4 оп. ИМУНОГАРД М тбл.600мг.х30 = 1 оп. РЕСПИХЕЛП сашети 2590мг.х12 ПЧЕЛНО МЛЕЧИЦЕ капс.120мг.х30 DOYCH 3+1 оп. 3 оп. АУРОНАЛ РЕТ. тбл. 5мг.х30 + 1 оп. ЕМПЕРИН тбл.24мг.х60 + 1 оп. ЕГИРАМЛОН капс.10/5мг.х30 + 2 оп. НОАЦИД ЕГИС тбл.20мг.х28 = 22% доп. отстъпка на пакета 3 оп. АУРОНАЛ РЕТ. тбл. 5мг.х30 + 2 оп. ЕМПЕРИН тбл.16мг.х60 + 1 оп. ЕМПЕРИН тбл.24мг.х60 + 1 оп. ЕГИРАМЛОН капс.10/5мг.х30 + 4 оп. НОАЦИД ЕГИС тбл.20мг.х28 + 1 оп. НОАЦИД ЕГИС тбл.40мг.х28 + 3 оп. МИЛУРИТ тбл.100мг.х50 = 25% доп. отстъпка на пакета

ПРОИЗВОДИТЕЛ CSC PHARMACEUTICAL CSC PHARMACEUTICAL CSC PHARMACEUTICAL CSC PHARMACEUTICAL CSC PHARMACEUTICAL CSC PHARMACEUTICAL DENTA MED

DOYCH

DOYCH DOYCH DOYCH DOYCH EGIS

EGIS

CSC PHARMACEUTICAL

19


Промоции МАРТ 2013

ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА 4 оп. МИЛУРИТ тбл.100мг.х50 + 2 оп. ЕМПЕРИН тбл.16мг.х60 + 2 оп. НОАЦИД ЕГИС тбл.20мг.х28 + 1 оп. НОАЦИД ЕГИС тбл.40мг.х28 = 22% доп. отстъпка на пакета НИЗИТА спрей 20мл. 10+1 оп. НИЗИТА унг.20г. 10+1 оп. ПРОСПАН еф.тбл.65мг.х10 5+1 оп. ПРОСПАН сир.7мг/мл.100мл. 10+1 оп. ПРОСПАН сир.7мг/мл.200мл. 3+1 оп. ТРАХИЗАН тбл.х20 10+1 оп. 2 оп. АЛФА БЕТИК КАНЕЛА ПЛЮС ХРОМ И БИОТИН капс.510мг.х60 + 1 оп. АЛФА БЕТИК АЛФА ЛИПОЕВА КИСЕЛИНА капс.200мг.х60 + 1 оп. АЛФА БЕТИК ОМЕГА-3 капс.1г.х60 = 1 оп. АЛФА БЕТИК МУЛТИВИТАМИНИ тбл.760мг.х30 ЕХИНИЛ сир.100мл. 4+1 оп. ФОЛИПИЛ сир.100мл. 4+1 оп. ВИТАМИН C GEO RELEASE капс.500мг.х30 /удължено освоб./ 4+1 оп. 30+12 оп. ВИТАМИН C сироп 300мг/5мл.237мл. 5+1 оп. ЦЕЛИНА капс.75мг.x60 4+1 оп. ПАНТОСАН капс.х30 3+1 оп. АФЛАМИЛ крем 15мг/г.60г. 5+1 оп. АЛФАЛИПОЕВА К-НА капс.100мг.х60 GNC 4+1 оп. БИОТИН тбл.300мкг.х100 GNC 5+1 оп. САО ПАЛМЕТО тбл.х120 GNC 4+1 оп. СЕЛЕН тбл.100мкг.х100 GNC 5+1 оп. АКВАФРЕШ 3 TOTAL CARE FRESH паста тройна защита 75мл./синя/ 5+1 оп. АКВАФРЕШ 3 TOTAL CARE MILD паста тройна защита 75мл./зелена/ 5+1 оп. АКВАФРЕШ WHITENING+COMPLETE CARE паста избелваща 75+50мл. 4+1 оп. ЛАКТАЦИД FEMINA OCEAN интимен гел 200мл./дезодориращ/ ЛАКТАЦИД GIRL гел-емулс.ежедн.200мл. ЛАКТАЦИД гел-емулс.ежедн.200мл. 5 оп. по избор - 1 оп. ЛАКТАЦИД гел-емулс.ежедн.200мл. ПАРОДОНТАКС ИЗБЕЛВАЩА п.зъби 75мл. 1 оп. - 20% доп. отстъпка ПАРОДОНТАКС КЛАСИК/БЕЗ ФЛУОРИД п.за зъби 75мл. 1 оп. - 20% доп. отстъпка

20

ПРОИЗВОДИТЕЛ EGIS

ENGELHARD ENGELHARD ENGELHARD ENGELHARD ENGELHARD ENGELHARD ENZYMATIC THERAPY USA

EU за ШМИД EU за ШМИД FACT PRODUCTS FACT PRODUCTS FACT PRODUCTS FORTEX GEDEON RICHTER GNC-GENERAL NUTRITION-USA GNC-GENERAL NUTRITION-USA GNC-GENERAL NUTRITION-USA GNC-GENERAL NUTRITION-USA GSK GSK GSK GSK

GSK GSK

За подробна информация относно промоциите, моля обърнете се към вашия дилър

ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА ПАРОДОНТАКС ФЛУОРИД п.зъби 75мл. 1 оп. - 20% доп. отстъпка СЕНСОДИН PRONAMEL п.за зъби 75мл./реминерализираща/ 3+1 оп. СЕНСОДИН REPAIR&PROTECT WHITENING п.за зъби 75мл. СЕНСОДИН REPAIR&PROTECT п.за зъби 75мл. 6 оп. по избор - 1 оп. СЕНСОДИН REPAIR&PROTECT п.за зъби 75мл. ЧЕТКА ЗА ЗЪБИ АКВАФРЕШ CLEAN FLEX MEDIUM DUO /подв.рамо/ 4+1 оп. 1 оп. ПАНАДОЛ БЕБЕ сироп 120мг/5мл.200мл. = 4 оп. ПАНАДОЛ ОПТИЗОРБ тбл.500мг.х12 2 оп. ЗОВИРАКС кр.5% 2г. = 2 оп. ПАНАДОЛ ОПТИЗОРБ тбл.500мг.х12 4 оп. ЗОВИРАКС кр.5% 2г. = 1 оп. ПАНАДОЛ БЕБЕ сироп 120мг/5мл.100мл. 6 оп. ПАНАДОЛ ЕКСТРА тбл.х12 = 2 оп. ПАНАДОЛ тбл.500мг.х12 ПАНАДОЛ БЕБЕ сироп 120мг/5мл.100мл. 15+1 оп. 24+3 оп. ПАНАДОЛ ОПТИЗОРБ тбл.500мг.х12 24+3 оп. ЦЕТЕБЕ капс.500мг.х30 ЦЕТЕБЕ капс.500мг.х60 ЦЕТЕБЕ+ЦИНК капс.305мг.х30 7 оп. по избор = 1 оп. ЦЕТЕБЕ капс.500мг.х30 1 оп. ХИДРОФИЛМ PLUS прозр.,водоуст.лепенка 10/25см.х1 = 1 оп. ХИДРОФИЛМ PLUS прозр.,водоуст.лепенка 5/7.2см.х5 10 оп. ХИДРОСОРБ гел 15г. = 1 оп. АТРАУМАН Ag тюлена стер.превр.атравм.рани 5/5см х3 + 1 оп. ХИДРОСОРБ гел 15г. 2 оп. АТРАУМАН Ag тюлена стер.превр.атравм.рани 10/10см х3 + 2 оп. АТРАУМАН Ag тюлена стер.превр.атравм.рани 10/20см х3 = 1 оп. АТРАУМАН Ag тюлена стер.превр.атравм.рани 5/5см х3 3 оп. ХИДРОФИЛМ PLUS прозр.,водоуст.лепенка 10/25см.х1 + 3 оп. ХИДРОФИЛМ PLUS прозр.,водоуст.лепенка 5/7.2см.х5 = 3 оп. ХИДРОФИЛМ PLUS прозр.,водоуст.лепенка 9/10см.х5 3оп. КОСМОПОР Е+PAD стер.превр.за рани 25/10см.х25 КУТИЯ + 2 оп. КОСМОПОР Е+PAD стер.превр.за рани 15/8см.х25 КУТИЯ = 1 оп. КОСМОПОР Е+PAD стер.превр.за рани 7.2/5см.х50 КУТИЯ 5 оп. АТРАУМАН Ag тюлена стер.превр.атравм.рани 10/10см х3 + 4 оп. АТРАУМАН Ag тюлена стер.превр.атравм.рани 10/20см х3 = 3 оп. АТРАУМАН Ag тюлена стер.превр.атравм.рани 5/5см х3 5 оп. КОСМОПОР Е+PAD стер.превр.за рани 25/10см.х25 КУТИЯ + 5 оп. КОСМОПОР Е+PAD стер.превр.за рани 7.2/5см.х50 КУТИЯ = 1 оп. КОСМОПОР Е+PAD стер.превр.за рани 20/10см.х25 КУТИЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛ GSK GSK GSK

GSK GSK-CONSUMER HEALTHCARE GSK-CONSUMER HEALTHCARE GSK-CONSUMER HEALTHCARE GSK-CONSUMER HEALTHCARE GSK-CONSUMER HEALTHCARE GSK-CONSUMER HEALTHCARE GSK-CONSUMER HEALTHCARE

HARTMANN HARTMANN

HARTMANN

HARTMANN

HARTMANN

HARTMANN

HARTMANN


Грижа за аптеката

ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА 6 оп. ХИДРОСОРБ гел 15г. = 1 оп. АТРАУМАН Ag тюлена стер.превр.атравм.рани 5/5см х3 ФЛУДИТЕК ВЪЗРАСТНИ сир.5% 125 мл 2+1 оп. ФЛУДИТЕК ДЕЦА сир.2% 125 мл 2+1 оп. БУКОТЕРМ БИО ГЕЛ ПЪРВИ ЗЪБИ до 2г.50мл. ЕВРОМЕД 1+1 оп. БУКОТЕРМ БИО ПАСТА ЗА ЗЪБИ WHITENING 75мл. ЕВРОМЕД 1+1 оп. БУКОТЕРМ БИО СПРЕЙ за свеж дъх 15мл. ЕВРОМЕД 1+1 оп. БУКОТЕРМ ВОДА ЗА УСТА 300мл. ЕВРОМЕД 1+1 оп. БУКОТЕРМ ПАСТА ЗА ЗЪБИ ДЕТСКА 7-12г.50мл. ЕВРОМЕД 1+1 оп. БУКОТЕРМ ПАСТА ЗА ЗЪБИ МАНГО 2-6г.50мл. ЕВРОМЕД 1+1 оп. БУКОТЕРМ ПАСТА ЗА ЗЪБИ ЯГОДА 2-6г.50мл. ЕВРОМЕД 1+1 оп. 60 оп. ВИТАРАЛ тбл.х30 + 15 оп. ВИТАРАЛ тбл.х60 = 21 оп. ВИТАРАЛ тбл.х30 8 оп. ВИТАРАЛ тбл.х30 + 2 оп. ВИТАРАЛ тбл.х60 = 2 оп. ВИТАРАЛ тбл.х30 ЕКРИТЕН тбл.100мг.x4 2+1 оп. ОРОФЛОЦИНА тбл.250мг.х10 5+1 оп. ОРОФЛОЦИНА тбл.500мг.х10 5+1 оп. НАЗИК KIDS наз.спрей 0.05% 10мл. 10+1 оп. НАЗИК наз.спрей 0.1% 10мл. 10+1 оп. 5 оп. БРОНХОСТОП сироп 150мл. + 2 оп. БРОНХОСТОП пастили х20 = 10% доп.отстъпка ЛЕАТОН ЗА ДЕЦА сироп 500мл.+ПОДАРЪК 5 оп. - 10 % доп. отстъпка ПЪРВА ПОМОЩ ПРИ КРЪВОТЕЧЕНИЕ спрей 23г. 1+1 оп. ЛРП EFFACLAR AI КОРЕКТОР АКНЕ локален 15мл. 406704 ЛРП EFFACLAR DUO акне 40мл.+ EFFACLAR ГЕЛ 125мл.043567 ПРОМО ЛРП EFFACLAR DUO коригиращ за акне 40мл. 411731 ЛРП EFFACLAR K КРЕМ АКНЕ обновяващ 30мл. 412233 ЛРП EFFACLAR MAT себорегулиращ матиращ хидратант 40мл. 411021/413025 ЛРП EFFACLAR ВОДА мицеларна 200мл. 408357 НОВО ЛРП EFFACLAR ВОДА мицеларна 400мл.(150мл БОНУС) 412516 НОВО ЛРП EFFACLAR ГЕЛ АКНЕ почистващ 200мл. 411083 ЛРП EFFACLAR ГЕЛ АКНЕ почистващ 400мл.(150мл.БОНУС) 411991 12 оп. по избор - 3% отстъпка 20 оп. по избор - 5% отстъпка НАЗО ЛИБЕРО физиол.р-р 5мл.х15 10+2 оп.

ПРОИЗВОДИТЕЛ HARTMANN INNOTECH INNOTECH ISISPHARMAFRANCE ISISPHARMAFRANCE ISISPHARMAFRANCE ISISPHARMAFRANCE ISISPHARMAFRANCE ISISPHARMAFRANCE ISISPHARMAFRANCE JELFA

JELFA

JELFA JELFA JELFA KLOSTERFRAU BERLIN KLOSTERFRAU BERLIN KWIZDA-WIEN

KWIZDA-WIEN KWIZDA-WIEN LA ROCHE-POSAY

LINEA PHARMA

ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА ЛИПОФИТОЛ сашети 5г.х15 3+1 оп. ГЕСТОДЕТ тбл.0.075мг/0.02мг.3х21 2+1 оп. ГЕСТОДЕТ тбл.0.075мг/0.02мг.х21 2+1 оп. ИТРАКОНАЗОЛ ФУНГИЗОЛ капс.100мг.х15 3+1 оп. АЛАЙВ тбл.1г.x30 /мултивитамини/ 5+1 оп. 15+4 оп. АЛОЕ ВЕРА сок от цели листа 1000мл. NATURES 3+1 оп. КОЕНЗИМ Q10 капс.30мг.х30 NATURES 4+1 оп. ЛЕНЕНО МАСЛО капс.1000мг.х100 NATURES 4+1 оп. ЛЕНЕНО МАСЛО капс.1300мг.х100 NATURES 4+1 оп. ЛЕНЕНО МАСЛО капс.1300мг.х200 NATURES 4+1 оп. НАТУРАЛАКС 3 капс.х100 6+1 оп. НАТУРАЛАКС 3 капс.х20 6+1 оп. 1 оп. НАТУРХОФ-ГЕЛ БАЛСАМ ДИВ КОНСКИ КЕСТЕН,АРНИКА,АЛПИЙСКИ БИЛКИ 250мл. + 1 оп. НАТУРХОФ-ГЕЛ БАЛСАМ ДЯВОЛСКИ НОКЪТ,АРНИКА,ЕВКАЛИПТ 250мл. + 1 оп. НАТУРХОФ-КРЕМ БАЛСАМ АРНИКА 250мл. + 1 оп. НАТУРХОФ-КРЕМ БАЛСАМ ЗА КРАКА КОНСКИ КЕСТЕН,ЛОЗОВИ ЛИСТА 250мл. = 1 оп. ПРОБИОТИК КОМПЛЕКС капс.х30 ПРОПОЛКИ АЛОЕ,ДЖИНДЖИФИЛ И МАСЛО ЛИМ.ТРЕВА тбл.х16 10+1 оп. ПРОПОЛКИ БЕЗ ЗАХАР тбл.х16 10+1 оп. ПРОПОЛКИ ШИПКА И МАЛИНОВ СОК тбл.х16 10+1 оп. ПРОПОЛКИ+ВИТ.C тбл.х16 10+1 оп. 2 оп. МЕЛБЕК тбл.7.5мг.х30 = 1 оп. МЕЛБЕК тбл.7.5мг.х10 2 оп. МЕЛБЕК ФОРТЕ тбл.15мг.х30 = 1 оп. МЕЛБЕК ФОРТЕ тбл.15мг.х10 5 оп. АЛОРА сир.100мл. + 8 оп. ФУНГОФИН крем 1% 15г. + 8 оп. РЕ-КОМФОРТ тбл.за дъвчене х6 + 100 оп. ТАЙЛОЛ ХОТ сашет х12 = 1 оп. АЛОРА сир.100мл. + 2 оп. ФУНГОФИН крем 1% 15г. + 2 оп. РЕ-КОМФОРТ тбл.за дъвчене х6 + 50 оп. ТАЙЛОЛ ХОТ сашет х12

ПРОИЗВОДИТЕЛ LIPOTEC GROUP,SPAIN MEDICO UNO PHARMA Kft. MEDICO UNO PHARMA Kft. MEDICO UNO PHARMA Kft. NATURE S WAY PRODUCTS-USA NATURE S WAY PRODUCTS-USA NATURE S WAY PRODUCTS-USA NATURE S WAY PRODUCTS-USA NATURE S WAY PRODUCTS-USA NATURE S WAY PRODUCTS-USA NATURE S WAY PRODUCTS-USA NATURE S WAY PRODUCTS-USA NATURHOF

NEPENTES OTC NEPENTES OTC NEPENTES OTC NEPENTES OTC NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC

21


Промоции МАРТ 2013

ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА АЗАКС тбл.500мг.х3 5+1 оп. АКСЕФ тбл.500мг.х10 7+1 оп. АКСЕФ тбл.500мг.х20 7+1 оп. АМБРЕКС сир.30мг/5мл.150мл. 5+1 оп. БИО БАЛАНС БЕЙБИ сашет х10 /6+м./ 5+1 оп. БИО БАЛАНС сашет х10 5+1 оп. ЕТОДИН ФОРТ тбл.400мг.х14 4+1 оп. КАНДИЗОЛ капс.150мг.х1 5+1 оп. КАНДИЗОЛ капс.150мг.х2 5+1 оп. ЛАНСОПРОЛ капс.15мг.х14 5+1 оп. ЛАНСОПРОЛ капс.15мг.х28 5+1 оп. ЛАНСОПРОЛ капс.30мг.х14 5+1 оп. ЛАНСОПРОЛ капс.30мг.х28 5+1 оп. МЕЛБЕК амп.15мг/1.5мл.х3 5+1 оп. ОМЕПРАЗИД капс.20мг.х14 10+1 оп. ПУЛСЕТ тбл.40мг.х14 7+1 оп. РЕ-КОМФОРТ тбл.за дъвчене х6 5+1 оп. РЕСПИГАРД капс.х10 3+1 оп. ТАЙЛОЛ сусп.120мг/5мл.100мл. 5+1 оп. ТАЙЛОЛ ХОТ ЗА ДЕЦА сашети х12 10+1 оп. 50+8 оп. 100+22 оп. ФУНГОСТАТИН гран.100000UI/мл.50мл. 7+1 оп. ФУНГОФИН крем 1% 15г. 5+1 оп. ФУНГОФИН тбл.250мг.х14 5+1 оп. 1 оп. ХЕМОКЛИН гел 45мл. = 1 оп. ДЕКСЕМ REPAIR крем 60г. 10 оп. ВИБРОЦИЛ сол.15мл. + 10 оп. ОТРИВИН спрей за нос 0.1% 10мл. + 10 оп. СИНЕКОД сир.0.15% 200мл. = 1 оп. ВИБРОЦИЛ сол.15мл. + 1 оп. ОТРИВИН спрей за нос 0.1% 10мл. + 1 оп. СИНЕКОД сир.0.15% 200мл. ТЕРАФЛУ ПРОСТУДА И ГРИП сашети х10 10+1 оп.

22

ПРОИЗВОДИТЕЛ NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC

NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC NOVACLIN B.V.AMSTERDAM NOVARTIS-OTC

NOVARTIS-OTC

За подробна информация относно промоциите, моля обърнете се към вашия дилър

ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА АЛГОЗОН тбл.500мг.х20 20+5 оп. 40+12 оп. ВИБРАМИЦИН тбл.100мг.х10 6+1 оп. ДИФЛУКАН капс.150мг.х1 7+1 оп. 20+4 оп. 40+10 оп. ЗИМАКС гран.2г.60мл. 4+1 оп. 1 оп. ЦИКАТРИДИНА суп.х10 + 1 оп. ПРОКТИС-М пяна 150мл. NATURPHARMA = 33% отстъпка на пакета МАМАВИТ тбл.х30 3+3 оп. ПРЕЗЕРВ.SURE PLANE естеств.цвят х1 /синя оп./ ПРЕЗЕРВ.SURE БАНАН х1 /жълта оп./ ПРЕЗЕРВ.SURE ПЪПЕШ х1 /зел.оп./ ПРЕЗЕРВ.SURE ЯБЪЛКА х1 /жълто-прозр.оп./ ПРЕЗЕРВ.SURE ЯГОДА х1 /черв.оп./ 10+2 оп. (произволна комбинация) ГЕЛОМИРТОЛ ФОРТЕ капс.300мг.х20 10+1 оп. ДОПЕЛХЕРЦ ВИТАМИНИ 11 оп. по избор от цялата номенклатура на ДОПЕЛХЕРЦ = 1 оп. ДОПЕЛХЕРЦ ВИТАМИНИ А-Я ДЕПО С ЛУТЕИН тбл.х30 25 оп. по избор от цялата номенклатура на ДОПЕЛХЕРЦ = 3 оп. ДОПЕЛХЕРЦ ВИТАМИНИ А-Я ДЕПО С ЛУТЕИН тбл.х30 100 оп. по избор от цялата номенклатура на ДОПЕЛХЕРЦ = 15 оп. ДОПЕЛХЕРЦ ВИТАМИНИ А-Я ДЕПО С ЛУТЕИН тбл.х30 ПРОТЕФИКС еф.тбл.х32 /с акт.кислород/ ПРОТЕФИКС крем 40мл.-ФИКСИРАЩ ПРОТЕФИКС крем алое вера 40мл.-ФИКСИРАЩ ПРОТЕФИКС пудра 20г.-ФИКСИРАЩА ПРОТЕФИКС ФИКСИРАЩИ ПОДЛОЖКИ ГОРНА ЧЕЛЮСТ x30 ПРОТЕФИКС ФИКСИРАЩИ ПОДЛОЖКИ ДОЛНА ЧЕЛЮСТ x30 5 оп. по избор = 1 оп. ПРОТЕФИКС крем 40мл.-ФИКСИРАЩ 20 оп. по избор = 5 оп. ПРОТЕФИКС крем 40мл.-ФИКСИРАЩ ГЕНТОС тбл.х40 2 оп. - 5% доп. отстъпка 5 оп. - 10 % доп. отстъпка АСИДУЕЛ тбл.20мг.х14 2+1 оп. АСИДУЕЛ тбл.20мг.х7 2+1 оп. АЦИК кр.5% 2г. 10+1 оп. АЦЦ 100 саше 100мг.х20 АЦЦ 200 саше 200мг.х20 АЦЦ АКУТ 600 саше 600мг.х10 АЦЦ КИД гран.20мг/мл.75мл. при закупуване на произволна комбинация на стойност 210 лв.с ДДС - 6% доп.отстъпка при закупуване на произволна комбинация на стойност 420 лв.с ДДС - 9% доп.отстъпка

ПРОИЗВОДИТЕЛ OZONE-OTC PFIZER (A&D) PFIZER (A&D)

PFIZER (A&D) PG-NATURPHARMA

PHARMASWISS PLEASURE LATEX PRODUCTS

POHL-BOSKAMP QUEISSER PHARMA

QUEISSER PHARMA

RICHARD BITTNER AG SANDOZ SANDOZ SANDOZ SANDOZ


Грижа за аптеката

ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА АЦЦ SINUS наз.спрей 3% 20мл. 2+1 оп. ДЕРМАЗИН кр.1% 50г. 10+1 оп. ДИКЛАК гел 5% 50г. 20+1 оп. ЕКСОДЕРИЛ кр.1% 15г. 10+1 оп. ЕКСОДЕРИЛ сол.1% 10мл. 10+1 оп. ЗАНЛАН тбл.10мг.х20 10+1 оп. ЛИНЕКС BABY сашети х10 ЛИНЕКС ИМУНО капс.х20 ЛИНЕКС капс.х16 ЛИНЕКС ФОРТЕ капс.х14 при закупуване на произволна комбинация на стойност 170 лв.с ДДС - 6% доп.отстъпка при закупуване на произволна комбинация на стойност 340 лв.с ДДС - 9% доп.отстъпка ЛОПЕДИУМ капс.2мг.х10 10+1 оп. ЛОРАНО тбл.10мг.х14 7+1 оп. ЛОРАНО тбл.10мг.х7 7+1 оп. САНДОЗ КАЛЦИЙ еф.тбл.500мг.х20 10+1 оп. СИЛДЕНАФИЛ САНДОЗ тбл. 50мг.x4 2+1 оп. СИЛДЕНАФИЛ САНДОЗ тбл.100мг.x4 2+1 оп. ХЕКСАЛГИН орал сол.500мг/мл.20мл. 10+1 оп. ЛИБЕКСИН тбл.100мг.х20 8+1 оп. ОКСИАЛ сол.0.15% 10мл. 3+1 оп. 3 оп. КАПЛОН XL тбл.500мг.х5 + 2 оп. КАПЛОН XL тбл.500мг.х7 + 4 оп. ЛЕВОФЛОКСАЦИН ТЕВА тбл.500мг.х5 + 4 оп. ЛЕВОФЛОКСАЦИН ТЕВА тбл.500мг.х7 + 4 оп. ПРАЗОЛПАН тбл.20мг.х14 + 2 оп. ПРАЗОЛПАН тбл.40мг.х30 = 6% доп. отстъпка 6 оп. КАПЛОН XL тбл.500мг.х5 + 2 оп. КАПЛОН XL тбл.500мг.х7 + 10 оп. ЛЕВОФЛОКСАЦИН ТЕВА тбл.500мг.х5 + 10 оп. ЛЕВОФЛОКСАЦИН ТЕВА тбл.500мг.х7 + 8 оп. ПРАЗОЛПАН тбл.20мг.х14 + 3 оп. ПРАЗОЛПАН тбл.40мг.х30 = 10% доп. отстъпка

ПРОИЗВОДИТЕЛ SANDOZ SANDOZ SANDOZ SANDOZ SANDOZ SANDOZ SANDOZ

SANDOZ SANDOZ SANDOZ SANDOZ SANDOZ SANDOZ SANDOZ SANOFI-AVENTIS SANTEN TEVA

TEVA

ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА 50 оп. ФЕРВЕКС ЗА ВЪЗР. сашет х8 + 100 оп. УПСАРИН +C еф.тбл.330мг.х20 = 10 оп. ФЕРВЕКС ЗА ВЪЗР. сашет х8 + 20 оп. УПСАРИН +C еф.тбл.330мг.х20 50 оп. ФЕРВЕКС ЗА ВЪЗР. сашет х8 + 25 оп. ФЕРВЕКС ЗА ВЪЗР.МАЛИНА сашет х8 + 200 оп. УПСАРИН +C еф.тбл.330мг.х20 = 11 оп. ФЕРВЕКС ЗА ВЪЗР. сашет х8 + 6 оп. ФЕРВЕКС ЗА ВЪЗР.МАЛИНА сашет х8 + 44 оп. УПСАРИН +C еф.тбл.330мг.х20 ЕФЕРАЛГАН +C еф.тбл.330мг.x20 1 оп. - 10% доп. отстъпка ЕФЕРАЛГАН еф.тбл.500мг.х16 1 оп. - 10% доп. отстъпка ЕФЕРАЛГАН сироп 30мг/мл.90мл. 1 оп. - 10% доп. отстъпка ЕФЕРАЛГАН суп.150мг.х10 1 оп. - 10% доп. отстъпка ЕФЕРАЛГАН суп.300мг.x10 1 оп. - 10% доп. отстъпка ЕФЕРАЛГАН суп.80мг.x10 1 оп. - 10% доп. отстъпка УПСАВИТ-ВИТ.С еф.тбл.1г.х10 1 оп. - 10% доп. отстъпка УПСАВИТ-ВИТ.С еф.тбл.1г.х10 15+3 оп. УПСАРИН +C еф.тбл.330мг.х20 1 оп. - 10% доп. отстъпка УПСАРИН +C еф.тбл.330мг.х20 50+8 оп. ФЕРВЕКС ДЕТСКИ сашет х8 1 оп. - 10% доп. отстъпка ФЕРВЕКС ЗА ВЪЗР. сашет х8 1 оп. - 10% доп. отстъпка ФЕРВЕКС ЗА ВЪЗР. сашет х8 50+8 оп. ФЕРВЕКС ЗА ВЪЗР.МАЛИНА сашет х8 1 оп. - 10% доп. отстъпка ФЕРВЕКС ЗА ВЪЗР.МАЛИНА сашет х8 25+4 оп. ВЕРДИН КОМПЛЕКС тбл.х10 3+1 оп. ВЕРДИН ЧЕРЕН ДРОБ тбл.468мг.х24 3+1 оп. ГРИПЕКС MAX тбл.х10 7+1 оп. ГРИПЕКС тбл.х12 5+10 оп. ГРИПЕКС ХОТ АКТИВ MAX сашет 1000/100/12.2мг.х8 7+1 оп. ГРИПЕКС ХОТ АКТИВ сашет 650/50/10мг.х8 5+10 оп. ИБУПРОМ МАКС тбл.400мг.х12 7+1 оп. ИБУПРОМ СИНУС тбл.200/30мг.х12 7+1 оп.

ПРОИЗВОДИТЕЛ UPSA

UPSA

UPSA UPSA UPSA UPSA UPSA UPSA UPSA UPSA UPSA UPSA UPSA UPSA UPSA UPSA UPSA US PHARMACIA US PHARMACIA US PHARMACIA US PHARMACIA US PHARMACIA US PHARMACIA US PHARMACIA US PHARMACIA

23


Промоции МАРТ 2013

ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА ИБУПРОМ СПРИНТ капс.200мг.х6 4+1 оп. ИБУПРОМ тбл.200мг.х10 7+1 оп. ХЕРБИТУСИН БРОНХИ пастили х12 7+1 оп. ХЕРБИТУСИН ГЪРЛО пастили х12 7+1 оп. 1 оп. ВИШИ NUTRILOGIE 1 PS КРЕМ суха кожа 50мл. 307738 = 1 оп. ВИШИ КОМПЛЕКТ за почистване ПОДАРЪК 1 оп. ВИШИ NUTRILOGIE 2 PTS КРЕМ много суха кожа 50мл. 307745 = 1 оп. ВИШИ КОМПЛЕКТ за почистване ПОДАРЪК ВИШИ NORMADERM ANTI-AGE КРЕМ п/в бръчки 50мл. 322281 ВИШИ NORMADERM HYALUSPOT крем 15мл. 324506 ВИШИ NORMADERM TRI-ACTIV 3в1 гел,ексфолиант,маска 125мл. 323325 ВИШИ NORMADERM ГЕЛ измиващ 200+200мл.БОНУС 321888 ВИШИ NORMADERM ГЕЛ измиващ 200мл. 320744 ВИШИ NORMADERM КРЕМ хидр.,проблемна кожа 6-действия 50мл.324056 ВИШИ NORMADERM ЛОСИОН мицеларен 200мл. 323257 ВИШИ NORMATEINT ФОН ДЬО ТЕН 15 проблемна кожа 30мл./опал/ 317959/322113 ВИШИ NORMATEINT ФОН ДЬО ТЕН 25 проблемна кожа 30мл./ телесен/ 317966/322120 ВИШИ NORMATEINT ФОН ДЬО ТЕН 35 проблемна кожа 30мл./ пясъчен/ 317973/322137 ВИШИ NORMATEINT ФОН ДЬО ТЕН 45 проблемна кожа 30мл./ златист/ 317980/322144 15 оп. по избор - 3% отстъпка 23 оп. по избор - 5% отстъпка ВИТАМИН B-компл.+ФОЛИЕВА к-на табл.х15 5+1 оп. ИМУНО-С капс.х30 3+1 оп. МЕЛАТОНИН RELAX ФОРТЕ капс.5мг.х30 3+1 оп. МАРСИАНЦИ ПОРТОКАЛ сироп 150мл. 2+1 оп. СЕМ М МУЛТИВИТАМИНИ жел.бонбони х60 3+1 оп. СЕМ М МУЛТИВИТАМИНИ с ЕХИНАЦЕЯ жел.бонбони х60 3+1 оп. СЕПТОФОРТ тбл.2мг.х12 5+1 оп. СЕПТОФОРТ тбл.2мг.х24 5+1 оп. СПЕКТРУМ ИМУНАКТИВ тбл.x20+10 ПРОМО ПАКЕТ 3+1 оп. пакет ВЬОРВАГ обща номенклатура при закупуване на произв.комб. на стойност 300 лв. с ДДС - 18% отстъпка за пакета при закупуване на произв.комб. на стойност 500 лв. с ДДС - 20% отстъпка за пакета 1 оп. ДЕКСЕМ REPAIR пяна 100мл. = 1 оп. ДЕКСЕМ REPAIR крем 60г. 2 оп. ДЕКСЕМ REPAIR крем 60г. = 1 оп. ДЕКСЕМ REPAIR пяна 100мл. ДЕКСЕМ REPAIR крем 60г. 1+1 оп. АЗИТРОКС тбл.250мг.х6 8+1 оп.

24

ПРОИЗВОДИТЕЛ US PHARMACIA US PHARMACIA US PHARMACIA US PHARMACIA VICHY VICHY VICHY

VITAMINS FOR LIFE VITAMINS FOR LIFE VITAMINS FOR LIFE WALMARK WALMARK WALMARK WALMARK WALMARK WALMARK WORWAG

YOU MEDICALAMSTERDAM YOU MEDICALAMSTERDAM YOU MEDICALAMSTERDAM ZENTIVA

За подробна информация относно промоциите, моля обърнете се към вашия дилър

ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА АЗИТРОКС тбл.500мг.х3 8+1 оп. ВИГРАНДЕ тбл. 50мг.х1 2+2 оп. ВИГРАНДЕ тбл.100мг.х4 2+2 оп. ЗЕНАРО сироп 0.5мг/мл.200мл. 7+1 оп. ЗЕНАРО тбл.5мг.х7 8+1 оп. ЗОДАК тбл.10мг.х10 10+1 оп. 100+20 оп. ХЕЛИЦИД капс.20мг.х14 6+1 оп. АСПЕТИН тбл.500мг. х20 10+2 оп. 20+5 оп. ВИТАМИН C тбл.100мг.х40 АДИФАРМ 10+2 оп. 20+5 оп. НЕВРОСТАБ капс.х30 1+2 оп. АФОМИЛ ЗА ПО-КРАСИВИ ОЧИ колир 0.5мл.х10 10+1 оп. АФОМИЛ ПРОТИВ ДРАЗНЕНЕ колир 0.5мл.х10 10+1 оп. АФОМИЛ ПРОТИВ ЗАЧЕРВЯВАНЕ колир 0.5мл.х10 10+1 оп. БАРСА капс.460мг.х30 5+1 оп. 10+3 оп. ГЕРИМАК капс.150мг.х50 /дъхав здравец/ 5+1 оп. 10+3 оп. КОКОБО капс.50мг.х100 /копър,кориандър,босилек/ 3+1 оп. ЛАКСИЛИН капс.400мг.х15 5+1 оп. 10+3 оп. ЛАКСИЛИН сироп 100мл. 5+1 оп. 10+3 оп. 2 оп. РЕСТАВИТ ДЖОЙНТ КОНТРОЛ тбл.х30 + 2 оп. ВИНОГИН ГИНКО ПЛЮС капс.х30 = 1 оп. ВИНОГИН ГИНКО ПЛЮС капс.х30 4 оп. ПРОБИОТИК КОМПЛЕКС капс.х30 = 1 оп. ИМУНО КОМПЛЕКС+ЕХИНАЦЕЯ капс.х30 КОНПРОСТА тбл.х60 4+1 оп. ЛУТЕИН КОМПЛЕКС ПЛЮС капс.х30 5+1 оп. ЕКОДОРМ тбл.7.5мг.х10 5+1 оп. 10+3 оп. ЕН ТИ ТУС капс.х20 4+1 оп. КОМФОРТЕКС капс.200мг.х 30 /стомашно-чревни смущ./ 5+1 оп. 20+5 оп. 100+30 оп. ЛАКТО-4 капс.х30 6+1 оп.

ПРОИЗВОДИТЕЛ ZENTIVA ZENTIVA ZENTIVA ZENTIVA ZENTIVA ZENTIVA ZENTIVA АДИФАРМ ЕООД АДИФАРМ ЕООД АДИФАРМ ЕООД ВЕЛЕВИ-ФАРМА ВЕЛЕВИ-ФАРМА ВЕЛЕВИ-ФАРМА ВЕЛЕВИ-ФАРМА ВЕЛЕВИ-ФАРМА ВЕЛЕВИ-ФАРМА ВЕЛЕВИ-ФАРМА ВЕЛЕВИ-ФАРМА ВИТА ГОЛД

ВИТА ГОЛД ВИТА ГОЛД ВИТА ХЕРБ ЕКОФАРМ ГРУП ЕКОФАРМ ГРУП ЕКОФАРМ ГРУП

ЕКОФАРМ ГРУП


Грижа за аптеката

ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА УРОКОМФОРТ капс.х60 3+1 оп. ФЛУКОРИК капс.150мг.х1 10+2 оп. ХЕПАСЕЙВ S plus тбл.х30 5+1 оп. 11+3 оп. ХОНДРОСЕЙВ тбл.х60 /ставен хрущял/ 5+3 оп. 10+7 оп. ЦЕРОКСИМ тбл.250мг.х10 4+1 оп. 3 оп. ФЛЕКСОБИОН сашет х20 = 1 оп. БИОНА прахче 1500мг.х20 АНГЕТОП тбл.500мг.х20 5+1 оп. БИОЛИН тбл.100мг.х20 5+2 оп. БИОЛИН тбл.100мг.х30 5+2 оп. ЛИПОНОРМ гран.50г. 5+2 оп. 1 оп. СТЕРИМЕД AQUA FIX 10см/15см.х5 + 1 оп. СТЕРИМЕД AQUA FIX 10см/20см.х5 + 1 оп. СТЕРИМЕД AQUA FIX 10см/25см.х5 + 1 оп. СТЕРИМЕД AQUA FIX 10см/30см.х5 + 1 оп. СТЕРИМЕД AQUA FIX 5см/7см.х5 = 2 оп. СТЕРИМЕД AQUA FIX 5см/7см.х5 + 2 оп. СТЕРИМЕД AQUA FIX 10см/15см.х5 1 оп. СТЕРИМЕД FIX 10см/15см.х10 + 1 оп. СТЕРИМЕД FIX 10см/20см.х10 + 1 оп. СТЕРИМЕД FIX 10см/25см.х10 + 1 оп. СТЕРИМЕД FIX 10см/30см.х10 + 1 оп. СТЕРИМЕД FIX 5см/7см.х10 = 2 оп. СТЕРИМЕД FIX 5см/7см.х10 + 2 оп. СТЕРИМЕД FIX 10см/15см.х10 10 оп. САНПЛАСТ 1.25см/5м = 1 оп. КОМПР.МАРЛ.СТЕР.5/5см.8д.х10 12 оп. САНПЛАСТ 2.5см/5м = 1 оп. КОМПР.МАРЛ.СТЕР.7.5/7.5см.8д.х10 2 оп. КОМПР.МАРЛ.СТЕР.10/10 8дх50 КУТ = 2 оп. КОМПР.МАРЛ.СТЕР.10/10см.8д.х10 2 оп. КОМПР.МАРЛ.СТЕР.5/5 8дх50 КУТ = 2 оп. КОМПР.МАРЛ.СТЕР.5/5см.8д.х10 2 оп. КОМПР.МАРЛ.СТЕР.7.5/7.5 8дх50 КУТ = 2 оп. КОМПР.МАРЛ.СТЕР.7.5/7.5см.8д.х10

ПРОИЗВОДИТЕЛ ЕКОФАРМ ГРУП ЕКОФАРМ ГРУП ЕКОФАРМ ГРУП ЕКОФАРМ ГРУП ЕКОФАРМ ГРУП ИНБИОТЕХ ИНБИОТЕХ ИНБИОТЕХ ИНБИОТЕХ ИНБИОТЕХ МЕДИКА АД

МЕДИКА АД

МЕДИКА АД МЕДИКА АД МЕДИКА АД МЕДИКА АД МЕДИКА АД

ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА 3 оп. ЦИТОПЛАСТ ELASTIC MIX 3 размера х6 + 3 оп. ЦИТОПЛАСТ UNIVERSAL 19/72мм.х20 + 3 оп. ЦИТОПЛАСТ UNIVERSAL MIX 2 размера х16 + 3 оп. ЦИТОПЛАСТ UNIVERSAL MIX 4 размера х16 + 3 оп. ЦИТОПЛАСТ KIDS MIX 4 размера х16 + 3 оп. ЦИТОПЛАСТ AQUA 25/72мм.х20 + 3 оп. ЦИТОПЛАСТ AQUA MIX 4 размера х16 + 3 оп. ЦИТОПЛАСТ UNIVERSAL 100см/6см. = 2 оп. ЦИТОПЛАСТ CLASSIC 19/38мм.х20 + 2 оп. ЦИТОПЛАСТ CLASSIC 2см/7см.х20 + 2 оп. ЦИТОПЛАСТ CLASSIC 100см/4см. + 2 оп. ЦИТОПЛАСТ CLASSIC 100см/6см. + 1 оп. ЦИТОПЛАСТ HYDRO BURN 2 размера х6 4 оп. ПАМУК МЕДИЦИНСКИ 80г. + 4 оп. КЛЕЧКИ ЗА УШИ МЕДИКА кръгла оп.х200 + 4 оп. КЛЕЧКИ ЗА УШИ С ОГРАН.БЕБЕШКИ х60 МЕДИКА + 4 оп. ТАМПОНИ ЗА ГРИМ х70 МЕДИКА = 1 оп. ПАМУК МЕДИЦИНСКИ 80г. + 1 оп. КЛЕЧКИ ЗА УШИ МЕДИКА кръгла оп.х200 + 1 оп. КЛЕЧКИ ЗА УШИ С ОГРАН.БЕБЕШКИ х60 МЕДИКА + 1 оп. ТАМПОНИ ЗА ГРИМ х70 МЕДИКА 9 оп. ЦИТОПЛАСТ CLASSIC 19/38мм.х20 + 15 оп. ЦИТОПЛАСТ CLASSIC 2см/7см.х20 + 9 оп. ЦИТОПЛАСТ CLASSIC 100см/4см. + 15 оп. ЦИТОПЛАСТ CLASSIC 100см/6см. + 1 оп. ЦИТОПЛАСТ UNIVERSAL 19/72мм.х300 КУТИЯ = 3 оп. ЦИТОПЛАСТ ELASTIC MIX 3 размера х6 + 3 оп. ЦИТОПЛАСТ UNIVERSAL MIX 2 размера х16 + 3 оп. ЦИТОПЛАСТ UNIVERSAL MIX 4 размера х16 + 3 оп. ЦИТОПЛАСТ UNIVERSAL 19/72мм.х20 + 3 оп. ЦИТОПЛАСТ KIDS MIX 4 размера х16 + 3 оп. ЦИТОПЛАСТ AQUA 25/72мм.х20 + 3 оп. ЦИТОПЛАСТ AQUA MIX 4 размера х16 + 3 оп. ЦИТОПЛАСТ UNIVERSAL 100см/6см. + 3 оп. ЦИТОПЛАСТ HYDRO BURN 2 размера х6

ПРОИЗВОДИТЕЛ МЕДИКА АД

МЕДИКА АД

МЕДИКА АД

25


Промоции МАРТ 2013

ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА КОМПР.МАРЛ.СТЕРИЛНИ 10/10 8дх3 30+10 оп. КОМПР.МАРЛ.СТЕРИЛНИ 10/10 8дх5 30+10 оп. КОМПР.МАРЛ.СТЕРИЛНИ 5/5 8д х3 30+10 оп. КОМПР.МАРЛ.СТЕРИЛНИ 5/5 8д х5 30+10 оп. КОМПР.МАРЛ.СТЕРИЛНИ 7.5/7.5 8дх5 30+10 оп. ПОДЛОЖКИ ПРИ ИЗПОТЯВАНЕ X-SPOT EXTRA x10 /син/ 3+1 оп. ПОДЛОЖКИ ПРИ ИЗПОТЯВАНЕ X-SPOT NORMAL x10 /червен/ 3+1 оп. ЦИТОПЛАСТ UNIVERSAL 19/72мм.х300 КУТИЯ 2+1 оп. ФЕМИМОДЕЛ капс.х40 3+1 оп. АЦЕТИЛИН ПРОТЕКТ тбл.100мг.х30 5+1 оп. 1 оп. БИОРЕСПИВИТАЛ СИНУВИТАЛ ФОРТЕ капс.х40 + 1 оп. ИМУНОЕФЕКТ-АНТИВИРАЛ капс.х30 = 1 оп. БИОРЕСПИВИТАЛ СИНУВИТАЛ ФОРТЕ капс.х40 АЛЕРГОЗАН тбл.25мг.х20 10+1 оп. АМБИКСОЛ сир.15мг/5мл 100мл. 5+1 оп. АНАЛГИН тбл.500мг.х20 100+10оп. АНАЛГИН ХИН тбл.250мг.х10 5+1 оп. БРОНХОЛИТИН сир.125г. 5+1 оп. БУСКОЛИЗИН др.10мг.х20 10+1 оп. ВИТАМИН B-компл.тбл.х20 10+1 оп. ВИТАМИН C амп.100мг/мл.5мл.х10 /за пиене/КУТИЯ СОФАРМА 10+1 оп. ВИТАМИН C амп.200мг.2мл.х10 /за пиене/КУТИЯ СОФАРМА 10+1 оп.

26

ПРОИЗВОДИТЕЛ МЕДИКА АД МЕДИКА АД МЕДИКА АД МЕДИКА АД МЕДИКА АД МЕДИКА АД МЕДИКА АД МЕДИКА АД МЕДИКУСФАРМА ООД МИЛВЕ МИРТА МЕДИКУС ЕООД

СОФАРМА АД СОФАРМА АД СОФАРМА АД СОФАРМА АД СОФАРМА АД СОФАРМА АД СОФАРМА АД СОФАРМА АД СОФАРМА АД

За подробна информация относно промоциите, моля обърнете се към вашия дилър

ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА ДИМЕКС сир.125мл. 5+1 оп. ПАРАЦЕТАМОЛ СОФАРМА тбл.500мг.х20 20+2 оп. САРИФЕЗОН тбл.250/150/50мг.х20 3+1 оп. СИАФЕН гел 5% 40г. 3+1 оп. СИАФЕН сусп.100мг/5мл.120мл. 3+1 оп. ФУРОТАЛГИН сол.5мл. 5+1 оп. АЛТЕЯ сироп 120г./бял слез/ 10+1 оп. БЕЛА-BABY крем 100мл./екстр.невен+Вит.А,D,E/ 10+1 оп. ЕХИНАВИТ С сироп 130г. 10+1 оп. МЕДОПРИМ сироп 120г./иглика,мащ./ 10+1 оп. ПРИМУЛЕ сироп 120г./иглика/ 10+1 оп. ТИМИ сироп 120г./мащерка/ 10+1 оп. КОКСАМИН KINDER сашети 2г.х20 4+1 оп. КОКСАМИН МАГНЕ тбл.х60 4+1 оп. КОКСАМИН тбл.х60 4+1 оп. КОКСАМИН+ВИТ.D тбл.х60 4+1 оп. ПРИМ ОЙЛ капс.500мг. х60 /масло вечерна иглика/ 4+1 оп. ПРИМ ОЙЛ капс.500мг.х100 /масло вечерна иглика/ 4+1 оп. ФЛУДРЕКС ХОТ ДРИНК сашети 750/10/60мг.х12 8+2 оп. 25+8 оп. 50+20 оп.

ПРОИЗВОДИТЕЛ СОФАРМА АД СОФАРМА АД СОФАРМА АД СОФАРМА АД СОФАРМА АД СОФАРМА АД ФИТОФАРМ-СКОПИЕ ФИТОФАРМ-СКОПИЕ ФИТОФАРМ-СКОПИЕ ФИТОФАРМ-СКОПИЕ ФИТОФАРМ-СКОПИЕ ФИТОФАРМ-СКОПИЕ ХЕРБА МЕДИКА ХЕРБА МЕДИКА ХЕРБА МЕДИКА ХЕРБА МЕДИКА ХЕРБА МЕДИКА ХЕРБА МЕДИКА ХИМАКС ФАРМА ЕООД


Фарма общество

Аптеката в

Европейския съюз - проект Фармацевтична група на ЕС

маг. фарм. Илко Гетов, член на ExCo на PGEU

Оптимизиране на здравните резултати за отделните пациенти и важността на системите за здравеопазване в Европа Фармацевтичният проект на Европейската общност отразява желанието на фармацевтите в Европейския съюз да популяризират професията на фармацевта и да подобрят фармацевтичните практики в Общността, за да отговорят на нуждите на пациентите и на настоящите предизвикателства в здравеопазването.

Грижа за аптеката

Европейските правителства търсят начини да оптимизират употребата на лекарствата, да постигнат по-висока ефективност от фармакотерапията и да намалят като цяло разходите за здравеопазване. Знанията и уменията на европейските фармацевти могат да осигурят постигането на тези цели. За да се засили приносът на аптеките в Общността по отношение на ефективността и ефикасността на здравните системи, фармацевтите трябва да играят активна роля в първичната здравна грижа. Използването на решения, свързани с електронното здравеопазване, трябва да се насърчава и да се разработят национални стратегии за управление на лекарствоснабдяването. Уникалното предимство, което предоставя аптечната мрежа в Общността, трябва да се използва по-добре. Европейската фармацевтична общност, заедно с други социални и здравни партньори и национални правителства, работи целенасочено за намиране на нови начини за подобряване на общественото здраве и качеството и ефективността на здравния сектор, в рамките на националните отговорности по отношение на здравеопазването. Изабел Адено, президент на PGEU За да се оптимизират здравните резултати за пациентите и за да се предостави добавена стойност на системите за здравеопазване в Европа, фармацевтите трябва: 1. Да подобрят лекарствената безопасност и достъпа до лекарствени продукти. • Да подобрят лекарствоснабдителния процес, така че да предотвратят достигането до европейските пациенти на фалшифицирани лекарства; • Да сътрудничат с други заинтересувани лица и правителствата, за да предотвратят недостига на лекарства;

28


• Да подобрят достъпността до лекарствата, предназначени само за болнична употреба, чрез аптеките; • Да съдействат на пациентите със сложни терапевтични режими при приемането на лекарствата чрез осигуряването на фармацевтични грижи, като разпределение на дневните дози от аптеката; • Да създадат възможност за отпускане на лекарствени продукти по лекарско предписание без рецепта при спешност, при строги правила и норми и в сътрудничество с лекарите. 2. Да подобрят резултатите от лечението на отделните пациенти. • Да съдействат при лечението, като същевременно предоставят повече възможност на пациентите сами да контролират състоянието си; • Да оптимизират грижите за пациентите чрез осигуряването на достъп до здравното им досие, в съответствие с националното законодателство за защита на личните данни и със съгласието на пациента; • Да участват в предоставянето на фармацевтични грижи, например да съдействат при установяването и контрола на хронични заболявания или да предоставят своите експертни познания за лекарствените продукти при програми за специализирани грижи; • Да гарантират приемственост на фармацевтичните грижи при прехода на пациента от лечебните заведения към дома; • Да разработят стратегия за фармацевтични проучвания в аптеките, за да подкрепят развитието на фармацевтичните услуги. 3. Да подобрят общественото здраве. • Да подкрепят ефективната индивидуална грижа и самолечението, при предоставянето на здравни съвети според симптомите и/или предлагане на услуги, популяризиращи здравословен начин на живот и превенция на заболяванията; • Да подобрят съобщаването на нежеланите лекарствени реакции; • Да участват в създаването и разработването на бъдещи или съществуващи национални системи за електронно здравеопазване; • Да използват по-ефективно мрежата на PGEU, за да разпространяват здравни послания и да управляват кризите в общественото здравеопазване; • Да разработят скринингови програми и допълнително да допринасят за изпълнение на имунизаци-

онните стратегии; • Да разработят холистичен пакет за здравно обслужване, базиран в аптеката, и да го направят достъпен за обществото, съгласно потребностите. 4. Да допринасят за ефективността и качеството на системата на здравеопазване. • Да предоставят фармацевтични услуги, които да подобряват връзката и да рационализират грижите за пациентите, приемащи много и различни лекарства; • Да продължат да подобряват и улесняват използването на по-достъпни лекарства чрез подходяща генерична субституция, когато това е удачно; • Да насърчават допълнителни услуги, като повторно изпълнение на рецепти и мониторинг на фармакотерапията на отделните пациенти, както и препоръка за промени в дозировката при необходимост. Европейската аптека – ключови факти и цифри • В ЕС 1 има 154 000 аптеки, което ги прави найразпространените здравни заведения в Европа. • В аптеките в ЕС работят 400 000 магистър фармацевти, над 600 000 други специалисти (помощник-фармацевти), осигуряват се места за практически занятия и стаж на студентите от специалност „Фармация”. • Приблизително 98% от гражданите на ЕС могат да достигнат до най-близката аптека в рамките на 30 мин., докато 58% от гражданите посочват, че най-близката аптека е на 5 минути от работното им място или дома им 2. В повечето държави членки аптеките са задължени да осигурят достъп за инвалиди. • Фармацевтите в ЕС са високо квалифицирани медицински специалисти и професионалисти. • Магистър фармацевтите се обучават в продължение най-малко на 5 години в университет (равняващи се към магистърска степен съгласно Декларацията от Болоня), включително 6-месечен практически стаж в аптека. • В продължение на много години фармацията е в челните 10 места на най-уважаваните професии, спечелили доверието на хората, според проведени проучвания сред потребителите 3. • Компютъризацията на аптеките е 99.99%. • Като цяло, аптеките са с работно време, което е по-дълго от това на другите здравни заведе-

29


Фарма общество

ния, и чрез удълженото работно време, работата на смени, включително и нощни смени, гарантират достъп на пациентите до предлаганите услуги 24 часа, 7 дни в седмицата. • Аптеките са достъпни за 500 млн. европейски граждани. Между 23-те млн. души, посещаващи аптека всеки ден, са и най-уязвимите групи, както и тези с най-ниски доходи. • Според СЗО разходите за нежелани лекарствени реакции, включително хоспитализация, хирургическа намеса и загуба на трудоспособност, надвишават разходите за лекарства в някои страни 7. • Използването на множество лекарства, известно като полипрагмазия, е признато като все по-сериозен проблем в сегашните здравни системи. • Ежегодно в Европа се продават над 9,5 милиарда опаковки лекарства, отпускани по лекарско предписание 5. Повечето лекарства се предписват в заведенията за извънболнична помощ и следователно се отпускат в аптека. • Средно, бюджетът за лекарства възлиза на 17% от здравните бюджети 6. • В допълнение към това фармацевтите придобиват специфични компетенции и развиват професионален практически опит в областта на социалната фармация и са задължени постоянно да усъвършенстват и осъвременяват познанията и уменията си, за да могат да продължат да изпълняват дейността си. Постоянното развитие и/ или обучение през целия живот е професионално и морално задължение на фармацевтите, въведено със закони в много страни в ЕС. Въведение Усъвършенстване на практиките в аптеките във време на икономически предизвикателства

Грижа за аптеката

Системите на здравеопазване не са статични и фиксирани. Организационната среда, в която функционира аптеката, постоянно се променя и еволюира. Здравеопазването в момента е изправено пред няколко важни предизвикателства: • Демографско предизвикателство. Удължаващата се средна продължителност на живота, в съчетание с намалената раждаемост, води до постоянното нарастване на дела на възрастното население в страните от ЕС. Да се транспонира това в години на активен и пълноценен живот в добро здраве за хората над 65 години е предизвикателство с пряко въздействие върху устойчивостта на системите на здравеопазване. • Рисковите фактори за живота са се променили. В резултат на растящите стандарт на живот и образование, начин на живот и технологии. Процентът на хората, страдащи от наднормено тегло, се е увеличил над два пъти през последните 20 години в повечето страни от ЕС. Случаите на диабет, хронична обструктивна белодробна болест и други хронични заболявания са нараснали и са все по-голямо бреме за здравните системи. Въпреки това само 3% средно от разходите за здравеопазване в момента се отделят за превенция и обществени здравни програми в страните от ЕС 9. • Медицински специалисти. До 2020 г. ще има недостиг от 1 млн.

30


здравни професионалисти в ЕС 10. Недостигът от някои медицински специалисти като общопрактикуващи лекари и медицински сестри, вече се отчита в някои страни от ЕС и се очаква проблемът да се задълбочи. • Грижа, ориентирана към пациента. Медицинските грижи и клиничната практика са все по-сложни и специализирани. В допълнение към това фокусът на здравните системи се премества от лечението към превенцията. • Икономически натиск. По време на икономическа криза всички бюджети за здравеопазване са под силен натиск. Ефективността и ефикасността са ключовите фактори. Според OECD разходите за здравеопазване са се повишили във всички европейски страни, като често те нарастват по-бързо от икономическия ръст, което води до нарастване на дела от БВП, отделян за здравеопазване 9. Въпреки постоянния натиск за промяна, крайната цел на съвременното здравеопазване и на фармацевтичната практика винаги трябва да бъде предоставянето на най-добрите и достъпни грижи за пациентите. В контекста на националните компетенции в политиката за здравеопазване 11, аптечната мрежа е готова да играе важна роля, съдействайки на националните здравни системи да посрещнат настоящите и бъдещи предизвикателства. Четири групи дейности на модерната аптечна практика Съвременната фармацевтична практика в аптеката е все по-сложна, и разчита на професионализма на фармацевтите, на уникалната аптечна среда и наличните технологии. Ежедневните дейности на аптеката могат да бъдат класифицирани в четири групи. 1. Повишаване на лекарствената безопасност и на достъпа до лекарства. Лекарствата са най-често прилаганият терапевтичен подход в рамките на съвременните здравни системи и тяхната важност ще нараства със застаряването на населението и иновациите във фармацията. Използвани правилно, лекарствата могат да доведат до забележително подобрение в състоянието на пациентите или до пълно излекуване. Основна дейност в аптечната практика е гарантирането на приема на правилното лекарство от пациента, в точното време, което да е последвано

от подходящ съвет. Основните аптечни дейности включват: • Осигуряване на адекватна складова наличност. След закупуване на лекарства от оторизиран дистрибутор (търговец на едро), аптеките поемат отговорността за тяхното безопасно и правилно съхранение. Широка гама лекарства и медицински изделия, включително и такива, изискващи специални условия на съхранение, като например специален температурен режим, се съхраняват в аптеката, като често определени лекарства трябва да са в постоянна наличност. • Гарантиране на качеството на лекарствата. За да се осигури целостта на опаковката и високото качество на лекарствата, аптеките са задължени да спазват сложни регулаторни изисквания. Аптеката, като крайна точка във веригата на доставка на лекарствата, е ключов фактор при изтеглянето на дадени лекарства от пазара. Изтеглянето става ежеседмично в някои европейски страни. • Приготвяне на лекарства в аптеката. Приготвянето на лекарства остава една от основните услуги, предлагани от аптеките в много европейски държави. Някои лекарства не се предлагат в подходящата доза – например за новородени или много малки деца. Аптеките запълват тази празнина и осигуряват на пациентите индивидуално приготвени лекарства, в съответствие с рецептурните предписания. В допълнение към това в някои европейски страни в аптеките се приготвят индивидуални системи с еднократна доза за пациенти на сложни терапевтични режими. • Спешни доставки. Фармацевтите са най-достъпните медицински специалисти, които пациентите посещават без предварително уговорен час и при удължено работно време. В допълнение, фармацевтите предлагат фармацевтична услуга при спешни случаи 24 ч. в денонощието, 365 дни в годината. За да се гаранти-ра навременният достъп на пациентите до лекарства, правителствата в някои страни членки на ЕС вече осъзнават необходимостта от разрешаване при спешни случаи и извънредни обстоятелства лекарства, за които обикновено е необходимо лекарско предписание, да се отпускат и от фармацевт. • Изпълнение на рецепти срещу доставка. Найнакрая е важно да се отбележи, че фармацевтите не изпълняват само логистична роля при предаване на пациента на опаковка с лекарство. Изпълнението на рецепта (отпускането на лекарства) е професионална дейност на фармацевта. Изпълнявайки рецептата, фармацевтите допълват фармакотера-

31


Фарма общество

пията с информация за лекарството – като странични ефекти, нежелани реакции, фармакологично действие, инструкции за прием, проверка за взаимодействия лекарство-лекарство и лекарство-пациент на базата на наличната информация. Това допринася за оптимизиране на ползите от терапията за пациента. Как фармацевтите да допринесат още повече за подобряване на достъпа до лекарствени продукти?

Грижа за аптеката

За да се посрещнат по-пълно променящите се нужди на пациентите и на здравните системи, фармацевтите трябва: • Да работят заедно с европейските политици, национални власти, производители и други заинтересувани лица, за да се подобри веригата на доставка на лекарствени продукти, за да се предотврати достигането на фалшифицирани лекарства до европейските пациенти и да се гарантира непрекъсваемостта на доставката на лекарства, като се елиминира недостигът на лекарства. • Да направят отпусканите досега само в болници лекарствени продукти достъпни и в аптеките, за да се осигури на нуждаещите се пациенти достъпа до тях в близост до техния дом или месторабота. • Да окажат съдействие в управлението на лечението на пациентите със сложни терапевтични режими. Това е възможно, например, чрез приготвянето на индивидуални еднодозови системи за пациентите в аптеката. Аптеките следва да бъдат възнаградени за предоставянето на тези фармацевтични услуги. • Да имат възможност – при извънредни обстоятелства и спешни случаи – да отпускат лекарства, които обикновено се изпълняват по рецепта. Обстоятелствата, при които може да се извършва това, да са строго регламентирани в националното законодателство и да зависят от подкрепата и сътрудничеството с други заинтересувани лица – например лекарите. 2. Подобряване на резултатите от лечението на отделните пациенти Като цяло фармацевтичната практика допълва грижата за пациента и осигурява, че желаните терапевтични резултати са постигнати, когато лекарствените продукти са предписани и отпуснати (дейност, позната като „фармацевтични грижи”). Правилното управление на процеса, свързан с употребата на лекарствата с цел подобряване на резултатите, включително и качеството на живот на пациента, е в основата на професията. Фармацевтите вече изпълняват своята роля в подобряването на резултатите от лечението на пациентите и в гарантирането на правилния прием на съответните лекарства когато: • Предоставят информация. Фармацевтите предоставят експертна информация за лекарства, медицински изделия, както и за други продукти, повлияващи здравето – например относно страничните ефекти, нежелани реакции, фармакологичното действие, както и указания за приема им. Те следят за взаимодействията лекарство-лекарство или лекарство-пациент на база на наличната информация. В допълнение, когато се извърша заместване с генерични продукти,

32


фармацевтите дават разяснения на пациента относно биоеквивалентността, разликата в опаковките и др., за да се избегнат медицински грешки и за да се подобри придържането към терапията. • Управление на лекарственото лечение. Фармацевтът не само предоставя информация на пациента как да приема дадено лекарство, но информира и предписващия лекар, когато установи грешка в предписанието или когато е налично по-подходящо лекарство 12. По принцип, фармацевтът има право да откаже да изпълни рецептата, ако счита, че употребата на дадено лекарство може да причини вреда или когато са налице етични или професионални съображения. Управлението на лекарственото лечение от фармацевтите оптимизира ползите и минимизира рисковете, присъщи на приема на лекарства от пациенти, чрез подобрен подбор, оптимизация и употреба13. Добър пример за успешна и ефективна намеса за оптимизиране на резултатите за пациента е подходът за преглед на лекарственото лечение, осъществяван от фармацевта 14, 15. Това е услуга, част от грижата за пациента, предоставяна от фармацевта под формата на индивидуална среща, в която пациентът и фармацевтът идентифицират всички лекарства, които приема пациентът, обсъждат как би било най-подходящо да бъдат приемани тези лекарства, както и какви са евентуалните проблеми, които могат да възникнат при този прием. Прегледът на лекарственото лечение подобрява познанията на пациента за правилния прием и използване на лекарствата, изграждайки разбиране за употребата, справяйки се с неефективния прием, идентифицирайки странични ефекти и взаимодействия, подобрявайки клиничната и икономическа ефективност, намалявайки загубите. Най-накрая фармацевтът информира личния лекар за проблеми, свързани с лекарственото лечение, така че лекарят да може от своя страна да коригира лекарствената терапия на един ранен етап. • Управление на терапията при хронични състояния. Хората с хронични заболявания, чието състояние се контролира посредством лекарствена терапия, посещават фармацевта в аптеката по-често, отколкото всеки друг медицински специалист. Пациентите с астма, диабет или сърдечни заболявания например, се срещат с фармацевт всеки път, когато трябва да изпълнят рецептата си. Пациенти с недиагностицирано хронично заболяване са чести посетители на аптеката.

Този факт поставя фармацевтите в идеална позиция да доловят и установят ранни промени в състоянието, да окажат съдействие на пациента в самостоятелното му справяне със заболяването, както и да насочат по-сериозните или новооткрити случаи към лекар. Създават се възможности за скрининг, за контрол на лекарствената терапия, промоция на здравето и обучение, и в резултат на това – засилен самоконтрол. • Принос към провежданото от пациента лекарствено лечение. Фармацевтите осигуряват обслужване на пациента в различните етапи на лекарственото му лечение. Например: - Извършват оценка на нуждите на пациента; - Могат да инициират, регулират или предлагат прекратяване на дадена терапия след консултация с предписващия лекар, когато е необходимо; - В много страни участват в контрола на заболявания, оптимизират резултатите от фармакотерапията чрез услуги, като преглед на лекарственото лечение и извършване на контрол и управление на терапията; - В някои страни извършват, тълкуват и мониторират резултатите от лабораторните тестове; - Извършват последващо обслужване, подпомагащо пациентите, например при лечението на хронични състояния. Основно предизвикателство за фармацевтите остава предоставянето на ефективни услуги, насочени към пациента, и ефикасни услуги в сътрудничество с други медицински специалисти. Фармацевтите често работят без пряк контакт с други медицински специалисти, работещи в амбулаторната практика. Важно е да се насърчава професионалният контакт и обмен с всички участници в грижите за пациента както при вторичните, така и при първичните грижи. За да отговорят по-добре на променящите се нужди на пациентите и здравните системи, фармацевтите трябва: • Да направляват лекарственото лечение и да поемат повече контрол и отговорност за пациентите, за които се грижат. Да образоват пациентите относно тяхното лечение и да им дават възможност сами да контролират състоянието си. • За да вземат предвид цялата налична информация, когато проверяват лекарственото

33


Фарма общество

лечение на пациента, трябва да имат достъп до здравната информация за него, както и до списъка с лекарства, които приема. Същевременно е нужно да се спазват националните правила за защита на личните данни. Изключително важно е да се оптимизират ползите от намесата на фармацевта в грижите за пациента. • Да си сътрудничат с други членове на лекуващия екип при установяване и контрол на хронични заболявания, както и да допринесат чрез своите компетенции в областта на лекарствата в мрежите за специализирана помощ, борещи се с определена патология. Като цяло, моделът за колаборативни грижи трябва да позволи на медицинските специалисти да работят заедно по начин, който ще оптимизира техните компетенции в рамките на общ екип. • Да гарантират непрекъснатост на фармацевтичните грижи при прехода на пациента от болничната обстановка в дома. Например в Европа системно трябва да се извършва съгласуване на лекарствата между болничното лечение и центровете за първична помощ и диагностика. • Да изградят стратегия за фармацевтични проучвания и анализи в обществото, за да подкрепят бъдещото развитие на фармацевтичните услуги. 3. Подобряване на общественото здраве

Грижа за аптеката

Мисията на фармацевтите за подобряване на общественото здраве надхвърля границите на лекарствената употреба. Тя е част от по-обхватна стратегия за обществено здраве, фокусирана върху населението, и цели да подобри здравния статус и качеството на живот. Фармацевтите са в сърцето на здравеопазването, предоставяйки широк спектър от професионални услуги на гражданите от страните членки на ЕС. Целта е да се подобрят тяхното здраве и благосъстояние. В резултат на начина за териториално разпределение на аптеките, често постиган чрез внимателно планиране, голяма част от хората имат удобен достъп в близост до дома или работното място до най-малко една аптека, а често до две или повече. Знаем, че посещенията в аптеката са над 2 пъти по-чести от тези в лекарския кабинет. Това прави фармацевта най-често посещавания медицински специалист и поставя аптеката в уникална позиция при оказването на съдействие на пациентите и подпомагане подобряването на общественото здраве. Фармацевтите са реално практикуващи медицински специалисти от доболничната помощ и допринасят за подобряване на общественото здраве по много начини. • Подкрепяйки индивидуалните грижи за самолечение. Фармацевтите предлагат съвет при често срещани оплаквания като кашлица и настинка, болки, кожни заболявания и храносмилателни проблеми, и са основният източник на съвети за лекарства, отпускани без лекарско предписание. Те предлагат широк спектър от услуги, за да помогнат пациентите да се справят с наднормено тегло (програми за контрол на телесното тегло), тютюнопушене, проблеми с алкохола, злоупотреба с наркотици или други вещества, водещи до пристрастяване. Те са в идеалната позиция да промотират лекарства за сек-

34


суалното здраве и семейно планиране, включително и чрез предлагане на спешна контрацепция. Фармацевтите играят изключително важна роля в здравното образование и в промотирането на ефективни и безопасни грижи за самолечение. • Принос към проследяването на лекарствената безопасност. Лекарствата не са напълно безопасни и лишени от рискове. Неочаквани нежелани реакции могат да бъдат идентифицирани единствено, когато лекарството е налично и достъпно за голям процент от населението. Фармацевтите докладват за подобни нежелани реакции на националните лекарствени агенции. По този начин те допринасят за безопасността на пациентите и за подобряването на качеството на здравните грижи от гледна точка на ефикасност и безопасност. • Откриване на заплахи за общественото здраве и управление на кризисни ситуации. Често фармацевтите действат като „радари” за заплахите за общественото здраве. Фармацевтите имат уникална позиция в обществото, която им предоставя възможност да установяват възникващи здравни проблеми. В допълнение те изпълняват важна роля в националните стратегии в отговор на кризи. Аптечната система често служи за информационна точка за гражданите и лесно може да се адаптира за предлагане на необходимите фармацевтични услуги. • Разпространение на здравна информация за обществото. Във всички европейски страни аптеките участват в здравни кампании, разработени от самите фармацевти и/или в сътрудничество с държавните и с общинските власти или други обществени здравни партньори. Достъпността на аптечната мрежа подобрява обхвата на здравните кампании, адресиращи проблеми като информираност за употребата на антибиотици, скрининг за ракови заболявания, по-здравословен начин на живот и хранене. • Участие в контрола на заболяванията, ранно установяване и превенция. Голяма част от аптеки са оборудвани така, че да извършват здравни тестове и по този начин допринасят за ранното установяване на заболявания, особено при хора, които не ползват често други здравни услуги. Когато фармацевтите забележат абнормни показатели или състояния, които не могат да бъдат повлияни с лекарства без лекарско предписание, те насочват пациентите към най-подходящия медицински специалист или лечебно заведение. Те са отправна точка за оказване, достъп и предоставяне на услуги и информация по здравни проблеми за огромна част

от населението. Фармацевтите са също и важни участници в националните имунизационни стратегии. Тяхното участие обхваща диапазона от дейности за повишаване на информираността за имунизациите до извършването на имунизации и ваксинации от обучен аптечен персонал в някои страни членки на ЕС. • Екологично здраве и безопасност. Надлежното третиране на ненужните лекарства и на такива с изтекъл срок на годност, както и на медицински изделия, е важно за екологичното здраве и безопасност. Фармацевтите предоставят съвети на пациентите за правилното третиране на ненужните лекарства и медицински изделия. Как фармацевтите да допринесат още повече за общественото здраве? 1. Да играят активна роля в подкрепата на индивидуалните грижи и самолечението чрез предоставяне на здравни съвети, адекватни на симптомите или чрез предлагане на услуги, промотиращи здравословен начин на живот и превенция на заболяванията. 2. Да подобрят докладването на нежелани лекарствени реакции. 3. Да участват в създаването и разработването на бъдещите или съществуващи електронни здравни системи. 4. Да развият и разгърнат по-добре аптечната мрежа, за да разпространяват здравни послания, както и да предлагат своите компетенции и комуникативни способности за управление на кризите в общественото здраве. 5. Да разработят скрининг програми и да съдействаме още по-активно за имунизационните стратегии. 6. Да предлагат холистичен пакет от здравни услуги и да го направят достъпен за обществото, според конкретните нужди на населението. Докато подходът в общественото здравеопазване е до голяма степен фокусиран върху отделни проблеми, като алкохолизъм, наднормено тегло или сексуално здраве, важно е да се извърши холистична оценка за всеки човек на даден етап от неговия живот, както и да съдействат за необходимите промени на поведението. 4. Принос към ефективността и качеството на здравната система

По време на икономическа криза, когато бюдже-

35


Фарма общество

Грижа за аптеката

тите за здравеопазване са под силен натиск, ефективността и ефикасността са ключови съображения за националните правителства. Всяка страна членка на ЕС се стреми да осигури на населението си ефективна и висококачествена здравна система, която да отговаря на неговите нужди. • Подобряване на наличността и достъпността до услуги. Аптеките са най-достъпните здравни заведения за обществото – без предварително записване и при удължено работно време. Много консултации, които се извършват в аптеката, биха представлявали допълнително натоварване за основните здравни и лечебни заведения и общопрактикуващите лекари 16, 17. По този начин на лекарите се предоставя възможност да се занимаят с по-сложните случаи. В допълнение към това, аптеките са достъпни за най-уязвимите и най-бедните слоеве на обществото, включително и от пациенти, които нямат личен лекар, както и от лица, които все още не са част от системата на здравеопазването. Аптеката много често е първото място за контакт със здравната система за гражданите на ЕС. Достъпността и наличността, заедно с познатата обстановка на аптеката, играят важна роля, за да се гарантира, че здравната система е по-достъпна, ориентирана към пациента и фокусирана върху нуждите на общността. • Независима информация и решение относно лекарствата. Като експерти по лекарствата, фармацевтите са достъпни и надеждни източници за съвет и лечение, отговарящи на общите стандарти за образование и квалификация в Европа, подчинени на професионални и етични задължения. Като здравни специалисти, те първо са поели задължението да действат в интерес на обществото, вместо да преследват чисто икономически цели. Следователно е важно да се гарантира наличието на определени предпазни механизми, така че фармацевтите да могат да действат независимо и самостоятелно. • Икономическа ефективност на услугите и финансова стабилност на системата на здравеопазването. Както е описано по-горе, аптеките спомагат за намаляване на натоварването на здравните и лечебни заведения, предоставяйки широка гама услуги, и допринасяйки за общественото здраве. В допълнение към това, фармацевтите играят важна роля в оптимизиране на разходите в здравеопазването, например чрез промотиране на по-широката употреба на генерични лекарства, когато тяхното използване е удачно. Фармацевтите установяват и предотвратяват потенциални вреди (като противопоказания, нежелани реакции, грешки при предписване и др.) преди отпускането на което и да е лекарство. По този начин, те не само спестяват средства от бюджета за здравеопазване, предлагайки по-евтини алтернативни лекарства, когато е подходящо, но предотвратяват и ненужно високите разходи за лечение или последващите разходи, свързани с усложнения, които могат да възникнат при неправилен прием на лекарства. • Част от „здравната екосистема”. Фармацевтите предварително закупуват със собствени средства лекарствени продукти по и без лекарско предписание и медицински изделия. По този начин не е необходимо пациентите да заплащат предварително за лекарствата или трябва да заплатят определената от компетентния орган стойност за доплащане. В допълнение към това, аптеките улесняват

36


фактурирането и заплащането на лекарства от пациентите или от здравната система. Аптеката е неразделна част от днешната здравна и социална „екосистема”. Някои мерки, които се обсъждат в момента на национално ниво, включително повишаването на комерсиализацията в сектора, могат да окажат отрицателен ефект върху устойчивостта на аптечната система и следователно върху цялостното качество на здравеопазването. Това в крайна сметка, ще доведе до повишаване на разходите. Стратегическа цел Начинът, по който е организирано здравеопазването, се променя. Аптеките, като важна част от здравните системи, не могат да останат извън този процес. Фактът, че фармацевтът в аптеката много често е първата и последна точка на взаимодействие на пациента със здравната система, определя една уникална позиция на аптечната система. От огромна важност е да се запази професионалната независимост на фармацевтите и да се предпазят от търговски натиск, за да продължи да се развива фармацевтичната практика в аптеката. Фармацевтите са готови за промяната. Подкрепят приемствеността, непрекъснатостта и интегрирането на грижите, насочени към пациента, чиято цел е постигането на по-голяма ефективност на системата и подобряването на качеството на полаганите грижи. За да отговорят адекватно на настоящите и бъдещите предизвикателства, фармацевтите желаят да създадат бъдеще, в което услугите, предлагани в европейските аптеки са в сърцето на обществото, от високо квалифицирани и независими медицински специалисти – магистър фармацевти и подкрепят още по-силно отделния пациент, общественото здраве и здравната система.

Референтни източници: 1. 154.000 е броят на обществените аптеки в ЕС 27 и страната, кандидатка за членство, Хърватия. Източник: данни на PGEU 2011. 2. Проучване на Проект Верига на доверието, в рамките на Обществено-здравна програма на ЕС (Грантово споразумение N° 2009 11 13) http://www. chainoftrust.eu 3. База данни на PGEU 2011. 4. Данни на Европейската лекарствена агенция

за 21 страни членки на ЕС, 2012. 5. Данни на IMS 2010. 6. OECD здравни данни 2009. 7. Световна здравна организация (2008) Фактологични данни No293. Лекарствени продукти: Безопасност на лекарствата – нежелани реакции на лекарства. Женева. 8. Проект „Medi-Voice” http://cordis.europa.eu/ fetch?CALLER=FP6_PROJ&amp;ACTION=D&amp;DOC=3 019&amp;CAT=PROJ&amp;QUERY=1170700793308&amp ;RCN=75025. 9. OECD (2010), Панорама на здравето: Европа 2010, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/health_ glance-2010-en 10. Работен документ на службите на Комисията за План за действие за здравната работна сила в ЕС. SWD (2012) http://ec.europa.eu/dgs/health_ consumer/docs/swd_ap_eu_healthcare_workforce_ en.pdf 11. Съгласно договорите на ЕС, здравната политика и управлението на здравните системи е основно въпрос на страните членки. 12. Информационно-технологична намеса, ръководена от фармацевта, за грешки в медикаментозното лечение (PINCER): мултицентър, клъстърно рандомизиран, тестови анализ и анализ на икономическата ефективност. Avery A.J., et al. The Lancet, Volume 379, Issue 9823, Pages 1310 - 1319, 7 April 2012 doi: 10.1016/S0140-6736 (11) 61817-5. 13. Tuesca-Molina R, Guallar-Castillón P, Banegas-Banegas JR, Graciani-Perez Regadera A. Детерминанти на спазването на лечението при възрастни пациенти над 60 години в Испания. GacSanit 2006; 20(3): 220-7. 14. NICE, Национално извлечение за разходите: Спазване на предписанията при лекарствата, 2009. 15. Предотвратяване на хоспитализацията чрез преглед на медикаментозното лечение (PHARM) при първичните грижи: проектиране на клъстъррандомизирано, контролирано, мулти-центрово проучване на PHARM. Leendertse AJ et al. BMC Health Serv Res, 2011. 16. Проучване на оценката на здравната намеса на обществените аптеки в Испания, CGCOF 2003. 17. Съветите от аптеките спестяват стотици милиони. Проучване на ПрайсуотърхаусКупърс и Асоциацията на финландските аптеки. http:// www.apteekkariliitto.fi/en/press-releases/advicefrompharmacies-saves-hundreds-of-millions.html

37


ПРОУЧВАНЕ ВЛИЯНИЕТО И МНЕНИЕТО ЗА

РЕКЛАМАТА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ СРЕД ПОТРЕБИТЕЛИ И МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

маг. фарм. Илко Гетов

Грижа за аптеката

Напредването на технологиите, постоянното модернизиране на ежедневието, непрестанният прогрес в редица научни области, въвеждането на нови навици и стоки и усъвършенстването на медицината и фармацията, неминуемо оказват влияние върху нашия живот. Всичко това е съпроводено от огромен информационен поток, в който рекламата има основна роля. Думата „реклама” произлиза от френското rеclamer и означава „извиквам” 1. Реклама е разпространяваната във всякаква форма и всякакви средства привлекателна информация относно лице, стока, идея или начинание, която е предназначена за определен кръг потребители и цели да предизвика, формира или поддържа интереса към въпросните лица, стоки, идеи и начинания, така че те да могат да се реализират (да бъдат избрани, купени, посещавани и пр.). Рекламата започва да играе съществена роля през XIX-ти и XX-ти век, когато се поставя началото на масовото производство. През 2010 г. за реклама, само в САЩ, са изхарчени над $142. 5 млрд. и $467 млрд. в световен мащаб 2. Фармацевтичната реклама е един от най-важните видове реклама, която може да има пряко въздействие върху здравето на потребителя3. Това налага специални регулации и допълнителна отговорност при разработването на промоционални стратегии. През 2008 г. 22 от 27-те страни членки на ЕС гласуваха „против” предложение, което би позволило дори с ограничения да се рекламират лекарствени продукти по лекарско предписание на пациенти 4. Според ЗПЛХМ реклама на лекарствени продукти е всяка форма на информация, представяне, промоция или предложения с цел да се стимулира предписването, продажбата или употребата на лекарствения продукт 5. В България рекламата на лекарства се контролира от Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ). Одобрените реклами от ИАЛ са съответно за 2008 г. – 276, за 2009 г. – 318, за 2010 г. – 620, за 2011 г. – 557, като режимът е променен и на разрешаване подлежат вече само рекламите на лекарствени продукти за населението. Преобладават печатните реклами, следвани от ТВ и аудио рекламите 6. Една от положителните страни на рекламата на лекарствени продукти е, че информира потребителите относно различни рискови фактори в ежедневието им и възможностите те да бъдат избегнати. Провокира ги да търсят още информация и да започнат да взимат дейно участие във вземането на решения за тяхното здраве.

44


Рекламата подтиква потребителя да бъде разумен и да се съмнява в качеството на предлаганите му продукти, да търси доказателства за това, което му се обяснява или което прочита. Рекламата се опитва да дисциплинира потребителя, що се отнася до спазването на здравословен начин на живот, доколкото той е готов на това7. През 1984 г. Моис и Милсейн заключват, че начина по който пациентите запомнят рисковите фактори на дадено лекарство е доста сходен с начина, по който то им е било рекламирано8. През последните години интернет се превърна във водещ източник на информация за лекарствата. Европейският парламент отхвърли идеята за рекламирането на лекарствени продукти по ел. медии (интернет)9. Според Кетрин Стилър, говорител на Европейския парламент, е опасно да се преминава към американския модел на масова реклама на „чудесните” лекарства. ЕС не иска потребителят да бъде бомбардиран с агресивните реклами на големите фармацевтични компании и това не цели ограничаване информацията за потребителите, а те да бъдат сигурни в качеството и независимата информация. Тези забрани не важат за рекламата на лекарства, които се отпускат без лекарско предписание 10. Факт е, че 10-те най-рекламирани лекарства в САЩ са 10-те най-продавани лекарства там. Цел и задачи на проучването Въпросът за влиянието на рекламата на лекарствени продукти върху медицинските специалисти и пациентите е от изключителна важност в контекста на рационалната лекарствена употреба. Редица проучвания показват, че рекламата може да повлияе решението за покупка и/или препоръка на определен продукт11. Изхождайки от тази хипотеза, целта на настоящето проучване е да изследва отношението, мнението и степента на влияние на рекламата на лекарствени продукти върху върху мнението на потребителите и медицинските специалисти. За изпълнение на целта бяха реализирани следните задачи: • проучване мнението и гледните точки на потребителите и медицинските специалисти за рекламата на лекарства; • проучване степента на възприемане и влияние върху потребителите и медицински специалисти на рекламата на лекарствени продукти; • проучване на етичните аспекти и

отношението на потребителите и медицинските специалисти относно рекламата на лекарствени продукти; • проучване и анализ на ефективността на рекламата при избор на лекарствен продукт; • проучване на нагласите на медицинските специалистите към възможността за директна реклама на лекарствени продукти по лекарско предписание към потребителите. Материали и методи Проучването бе проведено чрез метода пряка анонимна анкета. Анкетите са разделени на две групи – анкети, проведени сред медицински специалисти и анкети, проведени сред потребители. Въпросите проучват информираността на медицинските специалисти и потребителите относно рекламата на лекарства без лекарско предписание, правната регламентация, етичните правила и принципи за спазване при този вид реклама. Анкетните карти съдържат по 10 затворени въпроса. Въпросникът започва с кратко обръщение към анкетираните, в което се посочват предметът и целта на проучването, кой го провежда и как ще бъдат използвани получените данни. Началната част от въпросника набавя социологи-чески данни: възраст, пол, образование и дали анкетираните са обект на реклама на лекарства в момента. Анкетите са структурирани на фуниен принцип, като се започва от общи въпроси, отнасящи се до основните понятия за реклама и се върви към стесняване, т.е. конкретизиране на понятия и твърдения, свързани с лекарствената реклама и етичните аспекти в нея. Предимството на така структурирания въпросник е, че анкетираният може да избира от предложени отговори. Чрез посочените отговори може да се разбере до каква степен той е запознат с предмета на анкетата. Посредством зададените варианти на отговори, на анкетирания се дава възможност да получи информация и детайли, чрез които да обогати знанията си. Друго предимство е, че не се изискват време и усилия от страна на анкетираните, което от своя страна да води до нежелание и отказ да се отговори. Недостатък на този тип въпроси е това, че анкетираният не предоставя допълнителна информация и детайли за знанията и нагласите си по изследвания проблем, които биха били от полза на анкетиращия. Анкетата съдържа само затворени въпроси. Предимствата на затворен въпрос, формиран въз основа на

45


първично проучване, са много, като част от тях са: •отговорите се кодират и обработват лесно; •отговорите по-бързо и лесно се анализират; •по-висока е готовността на анкетирания да вземе участие в изследването. Анкетата е проведена сред 87 медицински специалисти (лекари, фармацевти, лекари по дентална медицина и др.) и 150 потребители в четири български градове – София, Пловдив, Благоевград и Кюстендил., в рамките на 2011 г. Резултати и дискусия

Грижа за аптеката

1. Резултати от анкети, проведени сред пациенти. 1.1. Демографски данни. В рамките на проведеното проучване са анкетирани общо 150 пациента, посещаващи аптека – 46% мъже и 54% жени. Преобладава възрастовата група до 45 години. Възрастова група

Процент

под 25 г. 26-35 г. 36-45 г. 46-55 г. 56-65 г. над 65 г.

20% 22% 22,7% 19,3% 8,7% 7,3%

Делът на анкетираните лица с висше и средно образование е почти равен – 45,3% са със средно образование, а 54,7% с висше. От всички анкетирани 44,7% признават, че приемат лекарства. Най-често това са хора във възрастовият интервал 46-55 год. (14,7%), следвани от тези на възраст между 36-45 год. (10,7%). Сред приемащите лекарства 29,3% са жени, а мъжете са 15,3%. В най-голяма степен подложени на ежедневна реклама се оказват хората до 25 годишна възраст – 13,3%, следвани от тези на възраст 26-35 год. – 10%. Третото място си разделят тези респонденти, попадащи във възрастовите групи 36-45 год. и 46-55 год. и двете групи с по 9,3% в извадката. 1.2 Отношение към рекламата на лекарствени продукти. Повече от половината (53,3%) от анкетираните признават, че ежедневно се сблъскват и отделят внимание на някакъв вид реклама, докато 67,3% от тях съобщават, че в повечето случаи това е реклама на лекарствен продукт. Този резултат потвърждава широко разпространение и насищане на медийното пространство с реклама на лекарства. На поставения от нас въпрос „Вярвате ли на рекламата?” по-голямата част от запитаните (58,7%) са категорични, че й вярват, докато останалите 41,3% не споделят тяхното мнение. Половината от анкетираните (50,7%) не знаят за съществуването на орган, който да контролира рекламата на лекарства в България, 45,3% от тях знаят, а 4% са категорични, че няма такъв орган, т.е. те нямат идея че рекламата на лекарства е обект на регулация (Графика 1). Хората с висше образование са тези, които са по-запознати с регулацията на рекламата в България.

46


тъчно безопасни, 42% обаче не могат да преценят това само от рекламата, а 14% са убедени, че те не са достатъчно безопасни. Според анкетираните рекламата трябва да отговаря на редица етични критерии, като разпределението на отговорите е представено на Графика 3.

Графика 1. Влияние на образованието върху запознатостта на анкетираните относно регулацията на рекламата. Измамени от реклама на лекарствени продукти се чувстват едва 24,7% от респондентите, докато останалите 75,3% нямат подобни опасения. Оказва се, че рекламата силно влияе върху търсенето и купуването на лекарствени продукти – 73,3% от анкетираните са дали положителен отговор, че рекламата ги е накарала да търсят даден лекарствен продукт, докато само 19,3% от тях не са се повлияли от рекламираните им лекарства, а 7,4% проявяват несигурност в отговора на този въпрос. На Графика 2 е представено разпределението на отговорите на въпроса „Кое ви смущава в рекламата на лекарства?”.

Данните показват, че повече от 1/4 от анкетираните не могат да определят какво ги смущава и също толкова смятат, че най-много ги притесняват посланията за директното насочване към покупка. Честотата и съмнението за съдържание на невярна информация не са основните смущаващи фактори относно рекламата. Преобладава мнението сред запитаните (44%), че рекламираните лекарствени продукти са доста-

Графика 3. Каква според вас трябва да бъде етичната реклама на лекарства? Множеството отговори са групирани около всички възможни опции, като трябва да се подчертае, че аспектите на безопасност, точност, лоялност и правдивост събират отделно и сумарно най-висок процент от отговорите. 53,3% от запитаните са на мнение, че повечето реклами на лекарства са социално приемливи и разбираеми, докато 23,3% са на противоположното мнение, същият процент (23,4%) нямат категорично мнение и не могат да преценят със сигурност своя отговор. Що се отнася до доверието на отделните възрастови групи в рекламата, то е най-голямо при хората между 46-55 год. – 14,7%, следвано от младежите до 25 години – 14%. Най-недоверчиви са хората в интервала от 26 до 35 годишна възраст – 10,7%, следвани от тези в следващата възрастова група (36-45 год.) – 10%. Не вярват на рекламата също и повече от половината (56,5%) от всички хора с висше образование. Доверието в рекламата на лекарства сред хората, приемащи лекарства, е неочаквано малко – само 47,7% вярват в тяхната реклама. 59,7% от анкетираните не приемат лекарства и не вярват в тяхната реклама. Най-силно се влияят от рекламата хора на възраст от 36 до 45 год. – 23,6%, следвани от групите индивиди в интервалите 46-55 год. и до 25 год. и двете с по 20,9%. Хората с висше образование са повлияни в най-голяма степен от рекламираните

47


им продукти – 54,5% от всички висшисти са били подтикнати от реклама да закупят даден лекарствен продукт, докато при хората със средно образование процентът е по-нисък 44,5%. Висок дял от анкетираните (57,6%), които ежедневно са подложени на различни видове реклама са убедени, че рекламираните им лекарства са достатъчно безопасни, докато 38,1% от хората, които се стремят да избягват подобен тип реклами, не са убедени в безопасността на лекарствените продукти. Тук на преден план отново излизат факторите образованост и възраст. Образованието играе и голяма роля за това, запознати ли са хората с наличието на контролен орган върху рекламата на лекарства в България. 75% от висшистите са категорични, че знаят за подобна институция, докато 63,2% от хората със средно образование не знаят за подобно нещо. Много висок процент (цели 81%) от хората, повлияни по един или друг начин от рекламата на лекарствен продукт, смятат, че перфектната реклама трябва да бъде лоялна, правдива, точна и достоверна, да спазва установените езикови норми, да спазва правилата за благоприличие и морал, да бъде честна спрямо потребителя, да казва само истината за продукта, да представя само проверени твърдения и да не прикрива рискове и НЛР от страна на продукта. Това смятат и 48,3% от заявилите, че лекарствените реклами не са повлияли върху изборът им на лекарствен продукт, както и 81,8% от потребителите, колебаещи се над това дали рекламите имат влияние върху тяхната преценка или не.

Грижа за аптеката

2. Резултати от анкети, проведени сред медицински специалисти 2.1 Демографски данни Анкетирани бяха 87 различни медицински специалисти. Преобладават жените с 65,5%, докато мъжете бяха 30 или 34,5% от извадката. Разпределението по специалности е 26 лекари (29,9%), 32 магистър фармацевти (36,8%), 13 лекари по дентална медицина (14,9%). Останалите специалисти за 16 (18,4%) човека с друга степен на медицинско образование (пом.фармацевт; здравни грижи и др.). 2.2 Отношение към рекламата на лекарствени продукти. Доминират анкетираните (63,2%), които споделят че ежедневно попадат или са обект на някаква форма на реклама, като при 72,4% от всички тази реклама е била на лекарствен продукт. Доверието към представените реклами е много ниско и 64,4% от специалистите не вярват на представяните им реклами, докато 35,6% от колегите им са склонни да вярват на рекламата. Повече от половината (55,2%) от медицинските специалисти, участвали в анкетата, са наясно за съществуването на контролен орган по рекламата на лекарства в България, макар да не могат да назоват името и принадлежността му, 39,1% не знаят, а 5,7% са категорични, че подобен орган не съществува. Що се отнася до мнението на медицинските специалисти относно представянето на информацията в рекламираните им лекарства по обективен и достоверен начин, 57,5% от тях смятат, че това твърдение не е вярно, 26,4% мислят, че това наисти-

48


на е така, а 16,1% не могат да преценят. Не съществува единно мнение сред извадката от медицински специалисти, участвали в анкетата, относно безопасността на рекламираните им лекарствени продукти. 39,1% смятат, че те са достатъчно безопасни, 33,3% са на точно противоположното мнение, а 27,6% се колебаят при отговора си (графика 4). Резултатите от отговорите на този въпрос поставят проблема за ефекта от рекламата и водещите послания на производителите. Данните имат потвърдителен характер на други проучвания, че рекламите не акцентират върху характеристиката безопасност на лекарствата или това не допринася за ефективността на рекламните кампании.

ност – с „не” отговарят 82,8%, срещу 9,2% „за”, докато 8% не могат да преценят. Често предписват и/ или препоръчват рекламираните им лекарствени продукти 13,8% от медицински специалисти, участвали в анкетата, срещу 18,4%, които не го правят или не биха го направили, 26,4% споделят, че това се случва рядко, а 41,4% понякога прибягват до подобна практика (графика 5).

Графика 5. Влияние на рекламата върху практиката на анкетираните медицински специалисти

Графика 4. Мнението на медицинските специалисти за безопасност на лекарствата

Направихме редица сравнения и съпоставки относно влиянието на различни фактори, съпътстващи рекламата на лекарства върху медицинските специалисти и получихме следните резултати:

Влиянието на рекламата върху практиката на медицинските специалисти се определя по следният начин: само 11,5% са категорични, че рекламата оказва влияние върху тях и повлиява тяхната преценка при предписване или препоръчване на лекарствен продукт на техните пациенти. Този процент е изключително нисък и показва слаба ефективност на рекламните кампании. Малко над една трета (34, 5%) заявяват, че рекламата не им влияе по никакъв начин. Над половината анкетирани (54%) споделят, че рекламираните им лекарства понякога биват препоръчвани или предписвани от тях. При 5,7% от респондентите никога не се е случвало пациент да поиска съвет относно рекламиран лекарствен продукт, при 11,5% това се е случвало рядко, при 29,9% са споделили, че се случва понякога, а за 52,9% това е често срещано явление в практиката им. При зададения от наша страна въпрос: „Според вас трябва ли да бъде разрешена директната реклама на лекарствени продукти по лекарско предписание за пациенти/потребители?”, медицинските специалисти са категорични в отхвърлянето на тази възмож-

Най-силно се влияят от рекламата медицински специалисти до 25 годишна възраст. При 40% от представителите на тази възрастова група рекламата повлиява преценката им относно предписването и/или препоръчването на рекламирани лекарства на техни пациенти, а 60% признават, че това се случва в повечето случаи. Най-неподатливи към рекламата са специалистите в интервала 36-45 години, като 42,4% от тях заявяват, че рекламата не влияе по никакъв начин върху тяхната преценка за лекарството, но 51,5% от същата група признават, че понякога препоръчват рекламираните им продукти на пациентите си. Преобладават фармацевтите (62,5%) които понякога препоръчват рекламираните им лекарства, това правят и 53,8% от лекарите, както и 30,8% от лекарите по дентална медицина. Категорични, че не го правят, са 31,3% от фармацевтите, 42,3% от лекарите и 46,2% от лекарите по дентална медицина. От всички медицински специалисти, които вярват на рекламите на лекарствени продукти, 25, 8% често предписват и/или препоръчват реклами-

49


раните им продукти, а 48,4% го правят понякога. От тези, които нямат доверие на рекламата, въпреки това 7,1% признават, че често предписват и/или отпускат представяни им продукти, а 37,5% го правят понякога. Сред медицинските специалисти, които признават, че рекламата влияе върху преценката им относно предписването и/или препоръчването на рекламирани продукти на пациентите си, 80% признават, че го правят и то често, 20% го правят понякога. От заявилите, че рекламата не им влияе по никакъв начин върху преценката, 3,3% често предписват рекламираните им продукти, 30% го правят понякога, 26,7% предписват рядко, а 40% са категорични, че никога не го правят. От споделилите, че понякога рекламата влияе върху тяхната преценка, 6,4% предписват често рекламираните им лекарства, 53,2% го правят понякога, 31,9% рядко и 8,5% никога. Представените данни за честотата на предписване/препоръка на лекарство, основани на реклама, показват, че най-податливи и възприемчиви за рекламните послания са фармацевтите. Това може да насочи маркетинговите фармацевтични кампании към таргетиране на лекарствата в тази професионална гилдия. Заключение

Грижа за аптеката

Проведеното проучване потвърди формулирана хипотеза, че рекламата има съществено влияние върху мнението за лекарствените продукти на медицинските специалисти в България. Голяма част от тях признават, че се влияят от рекламата в една или друга степен. Немалък процент от тях заявяват, че предписват много често лекарствени продукти, които са им били рекламирани. Преобладаващият процент от специалистите признават, че го правят понякога, което е достатъчно доказателство за влиянието на рекламата върху тяхната професионална преценка. Дори сред групата негативно отговорили на този въпрос предписването и препоръката на рекламирани продукти заема висок процент. Всичко това потвърждава добрата ефективност на рекламата на лекарствените продукти върху предписването и препоръката.Нагласата на медицинските специалисти към директната реклама на лекарствени продукти по лекарско предписание на пациентите е категорично отрицателна. Над 80% смятат, че не трябва да бъде разрешен подобен вид реклама, подкрепяйки вече утвърдените норми за рекламата в България и ЕС. Изглежда специалистите са на мнение, че обществото, в частност техните пациенти, не са готови да вземат по-сериозно и активно участие в решения, касаещи здравословното им състояние и избора на лекарствена терапия. Представените данни за честотата на предписване/препоръка на лекарство, основани на реклама показват, че най-податливи и възприемчиви за рекламните послания са фармацевтите. Това може да насочи маркетинговите усилия на фармацевтичните кампании към таргетиране на лекарствата в тази професионална гилдия.

50


Проведеното проучване на мнението и влиянието на рекламата върху потребители и медицински специалисти потвърди формулирана хипотеза, че рекламата заема голяма част от ежедневието на двете целеви групи на анкетата. Пациентите са по-склонни да вярват на рекламираните им лекарства в сравнение с медицинските специалистите и това е нормално и очаквано. Нито пациентите, нито специалистите са достатъчно наясно със съществуването на контролен орган по рекламата в България. Малко над 73% от пациентите признават, че рекламата на конкретен лекарствен продукт ги е подтикнала към купуването му, което е показател за влияние и ефективност. Мнозинството от анкетираните пациенти смятат лекарствата за безопасни, мнение, което се подкрепя и от медицинските специалисти, макар и в по-малка степен, и при липса на единодушие. Едва около 1/4 от пациентите се чувстват измамени от реклама на лекарство, което показва, че болшинството от рекламираните продукти оправдават очакванията на потребителите. Над 80% смятат, че рекламата на лекарствени продукти трябва да отговаря на редица високи критерии. Въпреки това, мнозинството анкетирани одобряват представяните към настоящия момент реклами на лекарства. Голяма част от медицинските специалисти признават, че се влияят от реклама в една или друга степен. Не малък процент от тях заявяват, че предписват много често лекарствени продукти, които са им били рекламирани. Преобладаващият процент от специалистите признават, че го правят понякога, което е достатъчно доказателство за влияние на рекламата върху тяхната професионална преценка. Дори сред групата негативно отговорили на този въпрос предписването и препоръката на рекламирани продукти заема висок процент. Всичко това говори за една добра ефективност от страна на рекламата на лекарствените продукти върху предписването и препоръката. Нагласата на медицинските специалисти към директната реклама на лекарствени продукти по лекарско предписание на пациентите е категорично отрицателна. Специалистите са на мнение, че обществото, в частност техните пациенти, не е готово да вземе по-сериозно участие във взимането на решения, касаещи здравословното им състояние.

Референции 1. Уикипедия, свободната енциклопедия; Реклама; accessed on 20.May.2012. 2. Adam Smith, GroupM forecasts 2012 global ad spending to increase 6.4%; (2011); accessed on 2.June.2012. 3. C. Lee Ventola; Direct-to-Consumer Pharmaceutical Advertising; P&T. (2011 October; 36(10)): 669-674, 681684. PMCID: PMC3278148 4. Humphreys G. Direct-to-consumer advertising under fire. Bull World Health. (2009); 87:576–577. 5. Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина, ДВ. бр.31 от 13 Април 2007 г. 6. BDA annual reports; accessed 02.June.2012; available from: http://www.bda.bg/ 7. Michal Herzenstein, Sanjog Misra, Steven Posavac; How Consumers’ Attitudes Toward Direct-toConsumer Advertising of Prescription Drugs Influence Ad Effectiveness, and Consumer and Physician Behavior; Marketing Letters. (2004); 15(4):201-212. 8. Morris, L. A., L. G. Millstein; Drug Advertising to Consumers: Effects of Formats for Magazine and Television Advertisements; Food Drug Cosmetic Law Journal 39, (1984), 497–503. 9. Капитал: Според Европейския парламент: Рекламата на лекарства подвежда потребителите (2002) accessed on 12.June.2012 10. Eur-lex.europa; accessed on 20.May.2012, available from: http://eur-lex.europa.eu 11. Nidhi Kotwal, Neelima Gupta, Arjee Devi; Impact of T.V Advertisements on Buying Pattern of Adolescent Girls; J. Soc. Sci., 16(1): 51-55 (2008).

51


Професионално

Интервю д-р Светозар Дренски за списание Sting Pharmaceutical products Д-р Дренски, в миналия брой на списанието обещахме на нашите читатели да поговорим за псориазиса. Кaкво представлява това заболяване?

Грижа за аптеката

Псориазисът е една от най-разпространените дерматози и се характеризира с еритемно-папуло-сквамозни лезии по кожата на цялото тяло. В началото обривните елементи са бледорозови, а по-късно стават тъмночервени. Сквамите са сребристобели на цвят. Постепенно псориатричните изменения се сливат, като понякога могат да обхванат кожата на цялото тяло – псориатрична еритродемия.

Установени ли са причините за появата на това заболяване? Съществуват много хипотези за появата на псориазис – вирусна, имунна, метаболитна, ендокринна и др. Когато има много хипотези, никоя от тях не е абсолютно вярна. През последните години обаче най-убедителна е генетичната теория, според която има полигенен начин за унаследяване. В подкрепа на това схващане са фамилното обременяване (около 30%), появата при еднояйчни близнаци и най-вече асоциацията с други полигенни заболявания (атопичен дерматит, витилиго, хипертония, диабет и др.) Да не забравяме, че честотата на псориазис сред населението е около 2%.

54


Известни ли са все пак провокиращите или утежняващите фактори? Да, като те се делят на физически (травма, лъчеви изгаряния), химически, биологически (различни вирусни инфекции), някои медикаменти (литиеви препарати) и не на последно място – стрес. Оказва се, че основната причина за много заболявания е стресът. В кои части на тялото се наблюдават първите прояви на това заболяване? Наблюдава се най-често на места, подложени на натиск – лакти, колена и стави, а също и по скалпа, тялото, крайниците, половите органи и ноктите. Протича хронично, което означава продължително и с чести рецидиви. Най-често започва между 20 и 40-год. възраст. Преди 3-годишна възраст е много рядко. Най-често псориазисът се задържа на т.нар. предилекционни места: лакти, колена и окосмената част на главата. Веднъж започнал, в 90% от случаите, има рецидив. За съжаление, много често заболяването е с непредсказуемо развитие!

Какви видове псориазис има? Най-разпространен е psoriasis vulgaris, при който има дебели и плътни плаки по кожата, които са покрити със сребърнобели люспи.

Как се определя тежестта на заболяването? Най-общо псориазисът се дели на лек, умерен или тежък, според степента на засягане на кожата. – Лек – по-малко от 2% от кожата; – Умерен – между 2% и 10%; – Тежък – повече от 10%. Като правило площта на дланта е равна на 1% от тази на тялото. Най-тежкото усложнение е псориатричната артропатия, която се наблюдава при 5-6% от псориатрично болните. Най-често пораженията на ставите настъпват след около 5-10 години от появата на кожните лезии. При хронифицирането на артропатията се влошава общото състояние на болните.

Съществува и т.нар. гутатен псориазис – малки, “капковидни” лезии по цялото тяло. Среща се предимно при по-млади индивиди и е труден за лечение. При палмоплантарния псориазис се засягат дланите и стъпалата. Те са с хронични, дебели плаки, които са с дълбоки фисури и кървене.

Освен кожата, засягат ли се и други части на тялото? Най-често се засягат ноктите (в 50% от случаите), като понякога те могат да бъдат първият и единствен симптом на заболяването. Наблюдават се точковидни депресии (симптом на напръстника), петнисти изменения, хиперкератоза под нокътната плочка и др.

55


Професионално

Възможно е засагане и на ноктите. Съществуват още много форми на псориазис, но това са най-честите. Стигаме до въпроса с лечението. Има ли въобще такова? Разбира се, че има. Проблемът е, че обикновено не настъпва пълно изчезване на кожните изменения, а остават т.нар. дежурни плаки. Освен това, под влияние на различни фактори настъпват рецидиви. Лечението на псориазис, както е при повечето дерматози, е локално и общо. Локалното ле-чение при острите форми включва охладителни кремове евентуално с прибавени кортикостероиди. Лично аз не съм привърженик на кортикостероидите, защото в началото псориазисът се подобрява, но покъсно настъпва влошаване на заболяването. При хроничните форми локално могат да се прилагат продукти, съдържащи урея, катрани, салицилова киселина и др. Общото лечение се прилага при генерализираните форми или такива, които са резистентни на локална терапия. Най-често се използват ароматни ретиноиди (Тигазон), цитостатици (Метотрекасат, Циклоспорин). За облекчаване на псориатричната артропатия се използват нестероидни противовъзпалителни средства. От физиотерапията се прилагат облъчвания с UVA лъчи, теснолентови UVB лъчи и PUVA терапия (UVA лъчи с псоралени). Профилактиката на рецидиви включва ежегодна таласотерапия (морелечение) в продължение на 20 дни. Наистина лечението на това заболяване е доста трудно.

Грижа за аптеката

Можете ли да ни дадете повече информация за продуктите от серията Urelia? Серията Urelia включва 3 продукта, които се използват при много суха кожа и псориазис. Urelia 10 (дългодействащ емолиент за лице и тяло) и Urelia гел (за почистване на коса, лице и тяло) съдържат 10% Урея, а в Urelia 50 (емолиент за тяло, нокти, мазоли) има 50% Урея. И в трите продукта има една уникална съставка – Експертмоист. Тя е екстракт от Pseudoalteromonas – бактериален щам от кал от остров Крал Джордж в Антарктика. Представлява пептид, съдържащ 3 аминокиселини (глицин, хистидин и лизин), които благоприятстват хидратацията и образуването на колаген. Важно е да се отбележи, че продуктите от серията Urelia не съдържат парабени, феноксиетанол и ароматизатори. Използването на тези продукти води до премахване на сквамите, възстановяване на водно-липидната мантия на кожата и продължителна хидратация. Д-р Дренски, благодаря Ви за детайлната информация. Кое заболяване ще дискутираме в следващия брой на списанието? Предлагам да поговорим за едно от най-честите кожни заболявания – акне и различните му форми.

56


Уважаеми Колеги, “Алкалоид” ЕООД-София, има удоволствието да представи на Вашето внимание, актуалните ни предложения:

CAFFETIN COLD АКЦИЯ 5+1

АКЦИЯ 10+3

- При закупуване на 5 ǻǼǭǷǻǯǷǵ&$)(7,1&2/' през Вашия дистрибутор, получавате допълнително 1 опаковка . - При закупуване на 10 ǻǼǭǷǻǯǷǵ&$)(7,1&2/' през Вашия дистрибутор, получавате допълнително 3 опаковки .

CAFFETIN FORTE АКЦИЯ 5+1

АКЦИЯ 10+3

- При закупуване на 5 ǻǼǭǷǻǯǷǵ&$)(7,1)257( през Вашия дистрибутор, получавате допълнително 1 опаковка . - При закупуване на 10 ǻǼǭǷǻǯǷǵ&$)(7,1)257( през Вашия дистрибутор, получавате допълнително 3 опаковки .

CAFFETIN MENSTRUAL АКЦИЯ 5+1

АКЦИЯ 10+3

- При закупуване на 5 ǻǼǭǷǻǯǷǵ&$)(7,10(16758$/ през Вашия дистрибутор, получавате допълнително 1 опаковка . - При закупуване на 10 ǻǼǭǷǻǯǷǵ&$)(7,10(16758$/ през Вашия дистрибутор, получавате допълнително 3 опаковки .

*Промоцията е валидна от 01.03.2013 до 31.03.2013 *Промоцията е валидна до изчерпване на количествата


Шус�еро���е со�� �оня� �ро�е�на�а умора На�-�рос�о�о обяснен�е за �оя�а�а на �ро�е�на�а умора е нару�ен�я� ба�анс на ор�ан�зма. О�с�аб�ане�о на �мунна�а с�с�ема се ����� на ������е з�мн� месе��, � �о��о с��нче�а�а с�е���на е мно�о ма��о, � на нама�ена�а �онсума��я на �ресн� ��о�о�е � зе�енчу��, �о��о ос��уря�а� необхо��м��е н� ���ам�н� � м�нера�н� со��. Значен�е �ма � �ренас�ро��ане�о на ор�ан�зма ��м �роменя���е се ���ма��чн� ус�о��я. Хора�а са засе�на�� � раз��чна с�е�ен �ора�� раз��чн��е �м ��змо�нос�� �а с�храня�а� м�нера�н� со�� � ���ам�н�, раз��чна�а �м чу�с����е�нос� ��м �ехн�я не�ос��� � раз��чн�я нач�н на хранене. Разб�ра се �ма � �ру�� фа��ор�, �а�о ���са�а на ����ен�е, �ре�аран��е забо�я�ан�я �рез з�ма�а, �о��о �о�я� � �о на�ру��ане на �о�с�н� � ор�ан�зма. През �ос�е�н��е �о��н� обаче �се �о-�о�ямо значен�е се о��а�а на не�ос���а на м�нера�н� со��.

Горе�а на����а

А�о �р� �ас са на���е ��р���е �р�зна�� на �ро�е�на�а умора - ���са на а�е���, безс�н�е, ��а�обо��е, �ос�оянна о��а�на�ос�, �е�с��а��е.

Мо�е�е �а се с�ра���е с енер�ез�ра�а�а � �мунос��му��ра�а �омб�на��я о� со� №3 �е�езен фосфа�, №5 �а��е� фосфа� � №8 на�р�е� х�ор��. Пр�ема� се �о 3 �аб�е��� о� �ся�а, �а�о у�обен �ар�ан� е су�р�н 30 м�ну�� �ре�� хранене, � �о��а �о�а �а с� на�ра���е �оз� заре��а� �о��е�� о� �аб�е����е. Из�о�з�а��е �оз� �о��е�� � �ро������е�нос� на 1-2 месе�а. Шус�еро���е со�� са �о�хо�я�� за �с�ч�� ��зрас�о�� �ру��, �а��о � за бременн� � ��рмач��.


Спокойствие - лято, море, на свещи вечеря... изненада. Дойдоха огромен рояк комари като канонада. Нахапаха на решето моето тяло - сфера до сфера. Невероятни сърбежи, кожата пари, жестока афера. Изведнъж се оказах подвластна На тази гадина опасна! Тоз проблем и други хора го имат И мерки трябва спешно да се взимат. Проучих обстойно литература и световната мрежа. Какво спира обрива и облекчава сърбежа. Народни рецепти диктуваха лайка и коприва. Лечител, знахар казваха с магданоз се натрива. Доктор “net” салицил предложи, Аромотерапията канела наложи. Хаванче, запарка, екстракти, масла, Тъмнина, отлежаване, миксиране и топлина. И ето готов е нашият елексир, Премахващ сърбежа от комара вампир!!! Успокояващият sos е в опаковки две, За да се намажете, където ви се ще. Удобен спътник е, ако комарът ви е наранил. И от кръвта ви вече е отпил. Затуй натъркайте и размажете И усмивката върнете. От самосебе си изникна си въпроса.... Как комара да изгоня, без да ме ядоса... Порових се в научни публикации. И единодушно *deet* бе избран с адмирации. Добавяйки към него масло от цитронела и от карамфил Продуктът се оказа успешен ескадрил. Репелентът sos поднесен в опаковки две За пръскане и за лице. Върху кожа, върху дрехи Защитава и не омазнява вашите доспехи. Репелентът sos отблъсква не убива. Не позволява на комара хуботчето си да забива. Ако мажете само лице - няма как да защитите ръце. Ето защо се хубаво мажете и 6-7 часа на воля си ходете. На вид тъй лесно формулата се създава, Но истината въобще не е такава. Формули, изпитания, регистрация Отне година, без времето за бюрокрация. Така вече повече от 10 години Аптеки, дрогерии и магазини продавате защита! И комарът вече, на който се намаже, не налита.

За удобство ваше визуализацията на КОКОНА Сме приложили 6 SOS флакона. А при дилъра Ви СТИНГ папка с упътване и регистрации, За да я показвате пред всякакви администрации! И сега без повече поетични отклонения Ще ви цитирамe интересни факти и съждения!

За да победиш врага трябва да го познаваш! Комарите са двукрили шестокраки насекоми. В света са над 3000, а в България се срещат 36 разновидности комари. Мъжките комари са вегетарианци и пият растителни сокове и нектари. Женските комари се хранят с кръв. Те не хапят, а смучат. Преди ухапването те подло инжектират естествено обезболяващо, за да не усети жертвата болката от ухапването и да не размаже гадината. Женският комар съвсем спокойно може да живее, без да смуче кръв. Тя обаче е необходима за създаването на поколение. Къде се размножават воините? Комарите се раждат във вода. Там се развиват техните яйца, ларви и какавиди, но възрастните комари - имагото - живеят на сушата. Снесените яйца на комарите не загиват, а траят по няколко сезона, докато се появят подходящи условия за развитието им. Комарът харесва влагата и топлината. Особено му допада наличието на тревисти площи, в които се храни и водоеми, за да е близо до “децата” си. Неговата стихия е през пролетно-есенния сезон. Подбор на жертвите!!! Комарите предпочитат хората с по-светли коси и по-фина нежна и бяла кожа. В това отношение малките деца са най-потърпевши и рядко биват пропускани. Обикновено комарите определят жертвите си, като следват топлината на тялото, млечната киселина и въглеродния двуокис. Привлича ги също топлината на тялото и те хапят най-често там, където има вени. А потърпевшите знаят, че там сърби най-много. Вярно ли е, че комарите хапят повече мъжете? Да! Комарите предпочитат да хапят мъжете. До такъв извод стигат група лекари от Лондон. От изследваните около 900 мъже се установява само един, който е непривлекателен за комарите. Хората, които произвеждат повече феромони, сиреч са по-сексапилни, привличат повече комарите. Със защитата на SOS репеленти сега вие може да бъдете навсякъде - на море, планина, река, докато спортувате или вършите селскостопанска дейност, или просто в ресторанта на открито! Комарите не ви харесват! Ужилването невъзможно! SOS КОКОНА ЖИВОТ БЕЗ КОМАРИ


Актуално

СЗО Календар Световна седмица за борба с глаукомата – 11-17 март 2013 г. Глаукомата е една от водещите причини за необратима слепота в световен мащаб. Сравнително високата честота и тежката инвалидизация на пациентите, която настъпва поради трайна загуба на зрението, определят глаукомата като социално значимо заболяване. По данни на Националната глаукомна асоциация между 70 и 80 000 души в България страдат от глаукома, като само половината от тях знаят, че са болни и се лекуват. Липсата на ранна симптоматика при повечето форми на глаукома е причина заболяването да се установява късно - във фаза на напреднало увреждане, когато лечението е недостатъчно ефективно или не може да бъде проведено. Офталмолозите препоръчват всички хора над 30 години, независимо че нямат оплаквания, веднъж годишно профилактично да изследват зрението си с измерване на очното налягане. Пациентите с глаукома е необходимо да посещават офталмолог веднъж на дватри месеца. Ранната диагностика и навременното лечение спомагат да не се допусне прогрес на болестта и предотвратяват последиците от нея.

Грижа за аптеката

Световната седмица за борба с глаукомата се провежда за шеста поредна година по инициатива на Световната асоциация по глаукома (WGA) и на Световната глаукомна пациентска асоциация (WGPA). Тази година протича под надслов „Чудесно е да виждате света всеки ден, така че не позволявайте да получите глаукома”. 24 март – Световен ден за борба с туберкулозата На този ден през 1882 г. немският бактериолог Роберт Кох обявява, че е изолирал бацила на туберкулозата. Отбелязва се от 1996 г. с решение на Световната здравна организация. В България от 1990 г. заболеваемостта е нараснала 2 пъти. Туберкулозата е хронично инфекциозно заболяване, което в 90% от случаите засяга белодробната система, а в 10% и други органи и системи (централна нервна система, сърце, очи, кожа, органи на коремната кухина, кости и стави, и др.). Основен източник на зараза е болният от белодробна туберкулоза човек. При кашляне, кихане и разговор той отделя туберкулозни бактерии във въздуха. Прахът в стаите и по улиците, където туберкулозните бактерии остават дълго време жизнеспособни, също може да е фактор за предаване на инфекцията. Ваксината срещу туберкулоза е най-сигурната бариера срещу болестта. От 48-ия час след раждането на бебето се извършва иму-

72


низация. На 7-месечна възраст се прави проверка за наличие на белег от ваксинацията. На децата без белег се извършва проба Манту и когато резултатът от нея е отрицателен, те се имунизират. На 7, 11 и 17-годишна възраст се правят реимунизации против туберкулоза, но само след отрицателна проба Манту. Микробиологът Албер Калмет и ветеринарният лекар Камил Герин създават ваксина против туберкулозата през 1906 г. Тя е наречена „БЦЖ” (BCG/Bacillus of Calmette and Guérin). Важно е да се знае, че от Втората световна война ваксината се прилага масово в цял свят чрез различни видове национални програми като профилактика на туберкулозата, особено в детска възраст. България и Хонконг са двете места в света, които за първи път прилагат задължителна ваксинация с БЦЖ на своето население през 1951 г. От 1957 година до ден днешен България произвежда собствена БЦЖ ваксина. През 1984 г., след тестуване в референтни лаборатории на СЗО, САЩ и Канада и е установено, че българската БЦЖ ваксина е една от най-добрите в цял свят. Тя си остава единствено профилактично средство, което предотвратява, както заболеваемост, така и разпространението на тежки форми, т.нар милиарни форми на белодробна туберкулоза и туберкулоза на централната нервна система.

Друго, което е важно да се знае от родителите е, че има много имунологични аномалии и условности, които не позволяват на БЦЖ ваксината да се създаде доживотен имунитет и да превантира 100% от случаите. Това зависи от: - кога е поставена ваксината; - възрастта на детето; - масивен битов или случаен контакт и много др. Едно дете, което е правилно имунизирано и реимунизирано, дори и да се разболее, има всички шансове да оздравее напълно. Въпреки надеждите за окончателно ликвидиране на болестта и въвеждането на нови лекарствени средства в борбата с нея през 80-те години се получават сведения за появата на мултирезистентни щамове. Пример за това са случаите на туберкулоза във Великобритания. През 1913 г. са регистрирани 117 000 туберкулозно болни, през 1987 г. те спадат до около 5 000, но случаите отново нарастват през следващите години, достигайки до 6 300 през 2000 г. и 7 600 през 2005 година. През 1993 г. СЗО обявява декларация от опасността от разпространение на мултирезистентна туберкулоза. В световен мащаб ежегодно от резистентни щамове се разболяват около половин милион души.

73


• Произведени от 100% целулоза • Подходящи за използване навсякъде и по всяко време • Снабдени с лесно за отваряне капаче • Три различни аромата – ментол, плодове, цветя • Хипоалергенни носни кърпи, подходящи за чувствителна и проблемна кожа • Невероятно меки и с добра плътност

Промоция! 10% по-добра цена 1.08 лв. за стек от 10 пакета • Много добро съотношение между цена и качество

• Позната и наложена марка на пазара


! А Т ДУК

О Р П OCOLUT ДВА OCOLUT Duo

лутеин 6 mg 20 mg

 ZZZERURODFRP  RIILFH#ERURODFRP Поръчайте онлайн www.momo.bg


ТЪРСЕТЕ

НОВИ Я

АКТУАЛИЗИРАН кратък СПРАВОЧНИК на лекарствените продукти в България

ЦЕНА:

14.40 ЛВ. + 2 ЛВ. ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ

Издава НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ: ПО БАНКОВ ПЪТ: Банка ДСК; BIC: STSABGSF; IBAN: BG13 STSA 9300 0020 5365 99 С ПОЩЕНСКИ ЗАПИС: София 1113, ул. Лидице 7-9, ет. 3, ап. 7; на името на Илияна Колева Ковачева В БРОЙ В ОФИСА НА ИНФОФАРМА: София 1113, ул. Лидице 7-9, ет. 3, ап. 7 MОЛЯ, СЛЕД КАТО НАПРАВИТЕ ПЛАЩАНЕТО, ИЗПРАТЕТЕ ДАННИ ЗА ФАКТУРА И АДРЕС НА ПОЛУЧАВАНЕ НА:

e-mail: infopharma@infopharma-bg.net; факс: 02/ 963 45 43, 963 05 44 или на адрес: София 1113, ул. Лидице 7-9, ет. 3, ап. 7


Брой 111/2013  

брой 111/2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you