Page 1

Congrés Internacional d’ICOS sobre Ciències Onomàstiques


0-

Congrés Internacional d’ICOS sobre Ciències Onomàstiques

BENVINGUTS XXIV Congrés Internacional de l’ICOS sobre Ciències Onomàstiques.

ELS NOMS EN LA VIDA QUOTIDIANA Un fòrum o platafor ma per a la p res en taci ó , la dis cus s ió i el debat de totes les qüesti o n s teò r i q u es i pràctiques relacionades amb l’On o màs ti ca.


1-

Congrés Internacional d’ICOS sobre Ciències Onomàstiques

QUI SOM?

L ’ I n t e rnat i o na l Co u n c i l o f O n o mast i c S ciences (Icos) és un a o rg a n i tza ció q u e a p leg a totes les p er s ones l’ob jec te d’estudi de les quals és l ’ on o m à s ti c a . L a s eva mis s ió és imp u ls a r, re p res enta r i coordinar la rec erc a c ientífic a en o n o mà s ti c a en l’à mb it inter na ciona l i en u n context interdisc iplinari. • E l 1 9 3 8 va o rg a n i tza r el s eu p rimer C ong rés a Pa rís i d es de 1947 es du a ter m e c ada tres a ny s en di feren ts c iu tats d el món i a mb la col· la b ora ció de prestigioses univer sitats. • De l 5 al 9 de se te m bre de l 2011, l a Gen er alitat d e C ata lu nya i la U niver s itat d e Barc elona rec ullen el relleu de To ronto i org a nitzen a q u es t C ong rés s ota els auspic ic s de l’ICOS.


2-

Congrés Internacional d’ICOS sobre Ciències Onomàstiques

ElS REPTES DEL CONGRES El nostres objectius .A FAVORIR I F OMENTAR EL S INTE RC ANVIS

en tre el s es pec i a l i s tes de les d if erents à rees ling ü ís tiq u es d el m ón i l es d i feren ts à rees de coneixement i d e recerca . .D E F E NSAR I CONS OL IDAR LA C IÈ NC IA ONOMÀSTIC A

c o m u n a v i a de di à leg i d ’intercomu nica ció p otencia lment i n teres s a n t per a to tes l es b ra nq u es d e la ciència . .T RO BAR CANAL S EF ICAS S O S PE R A LA C OMUNIC AC IÓ E NTRE E LS PRO F E S S I O NA LS

en u n ca mp ca nv i a n t i creixement com el d els noms en la a ctualitat.

.G LO BA L ITZ AR; TRENCAR BARRE RE S E NTRE E LS E SPE C IALISTE S I ELS U S UA R I S

sen se perdre la es s en c i a es p ecíf ica i p rop ies d e les d if erentes c ultures

tr an sna c i o n a ls de veg a des coneg u d es d ’u na ma nera p a rcia l o insufic ient


3-

Congrés Internacional d’ICOS sobre Ciències Onomàstiques

TEMÀTICA El Congrés punt a punt.

1. Terminologia 2. Teoria onomàstica 3. Onomàstica i lingüística 4. Noms en la societat 5. Antroponomàstica 6. Toponomàstica 7. Onomàstica i història

8. Onomàstica i geografia 9. Onomàstica i cultura 10. Cartografia i noms de lloc 11. Processos d’estandardització 12. Onomàstica catalana


4-

Congrés Internacional d’ICOS sobre Ciències Onomàstiques

EL CONGRÉS EN XIFRES L’èxit de la convocatòria.

52

1.252

406

INSTITUCIONS S’HAN ADHERIT AL CONGRÉS .

VISITES A LA WEB DEL CONGRÉS EN MENYS DE 2 MESOS .

INSCRIPCIONS PER AL CONGRÉS DE MÉS DE 30 PAÏSOS .

Diverses institucions que provenen de diversos països com Alemanya, Itàlia.

D’ençà la seva obertura, el web del Congrés, és visitat per tot el públic interessat.

Les inscripcions del congrés estan aconseguint fites, no imaginades en un principi, gràcies a la qualitat.

1500

SOL·LICITUTS DE PARTICIPACIÓ EN EL PRIMER CALL FOR PAPERS. En conseqüència a l’èxit de la primera proposta de call for papers, el congrés ha ampliat el deadline per l’entrega de noves propostes congrés.


5-

Congrés Internacional d’ICOS sobre Ciències Onomàstiques

PROGRAMA Últims horaris actualitzats DILLUNS

DIMARTS

DIJOUS

DIVENDRES

8:00-9:15

Registre

9:00-10:00

4x8 Sessions

9:00-10:00

4x8 Sessions

9:00-10:00

4x8 Sessions

9:15-10:15

Sessió d’obertura

11:00-11:30

Pausa

11:00-11:30

Pausa

11:00-11:30

Pausa

10:30-11:30

Sessió acadèmica

11:30-13:30

4x8 Sessions

11:30-13:30

4x8 Sessions

11:30-13:30

4x8 Sessions

11:30-12:00

Pausa

13:30-15:00

Dinar

13:30-15:00

Dinar

13:30-15:00

Dinar

12:00-13:30

3x8 Sessions

15:00-16:30

3x8 Sessions

15:00-16:30

3x8 Sessions

15:00-16:30

3x8 Sessions

13:30-15:00

Dinar

16:30-17:00

Pausa

16:30-17:00

Pausa

16:30-17:00

Pausa

15:00-16:30

3x8 Sessions

17:00-18:15

Taula rodona

17:00-18:15

Taula rodona

17:00-18:00

Sessió de clau-

16:30-17:00

Pausa

17:00-18:15

3x8 Sessions

sura 19:00-21:00

Homenatge/Sopar

DIMECRES

Excursió i visita cultural

ICOS Assembl. General 18:15-19:00


6-

Congrés Internacional d’ICOS sobre Ciències Onomàstiques

ACTIVITATS Activitats d’interès durant els dies del congrés. SESSIONS ACADÉMIQUES î

TAULES RODONES !

EXCURSIONES Î

Xavier Terrado (Universitat de Lleida): “Contribucions de l’onomàstica catalana a la ciència contemporània.”

Títol per determinar. Moderador: Miquel Parella (Institut Cartogràfic de Catalunya)

Sopar Gala - Dimarts, dia 6, a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans (C/ Carme, 47), es farà un acte especial que es tancarà amb un sopar per a tots els assistents al Congrés, al pati de l’Institut.

“Onomàstica i mitjans de comunicació”.

Assamblea ICOS - Dijous, dia 8 de setembre, a la tarda, se celebrarà l’Assemblea General de l’ICOS.

Helen Kerfoot (Natural Resources Canada; Grup d’Experts en Noms Geogràfics de les Nacions Unides): “Topònims i Administració: una perspectiva des de l’experiència de les darreres dècades.”

Moderador: José Enrique Gargallo (Universitat de Barcelona)


7-

Congrés Internacional d’ICOS sobre Ciències Onomàstiques

LA SEU El punt de reunió del Congrés

[+] VISUALITZAR EN GOOGLE MAPS

UN EDIFICI HISTÒRIC Á

AUTOBUS ñ

Situat a la plaça de la universitat, des dels seus origesn acull la Universitat de Barceona.

43 - 57 -115

La UB és una universitat urbana, oberta i cosmopolita com la mateixa ciutat de Barcelona, on té distribuïts els seus diversos campus. Això fa que actuï en el tramat urbà com a dinamitzadora del seu entorn, i que hagi esdevingut un centre d’activitat cultural en el sentit més ampli.

METRO <M>

L3 - L4

Universitat de Barcelona. Gran Via de les Corts Catalanes, 585. Barcelona 08007


8-

Congrés Internacional d’ICOS sobre Ciències Onomàstiques

CIUTAT AMB NOM PROPI Barkeno, Barcino, Barcinona…es digui com es digui, una ciutat acollidora BARCELONA j

ALTRES INFORMACIONS i

Des dels barris històrics a la seva façana marítima, passant per la irrepetible estructura del seu Eixample, podreu descobrir una ciutat que existeix des dels temps ibers i que cada cultura: desde fenicis, els romans fins l’actualitat ens he deixat una petjada incomparable.

A la pàgina web del Ministeri de l’Interior trobareu la informació necessària sobre els documents que permeten l’entrada al país. Podeu consultar també ambaixades i consulats d’Espanya a l’estranger.

www.barcelonaturisme.com

[+] VISUALITZAR EN GOOGLE MAPS


9-

Congrés Internacional d’ICOS sobre Ciències Onomàstiques

INFORMACIÓ PRÀCTICA Orientacions bàsiques per l’estància a Barcelona. COM ARRIBAR ó

ON DORMIR P

Si viatgeu en avió, podeu arribar al centre de la ciutat amb el tren de rodalies, l’Aerobús o en taxi.

L’organització no s’encarrega de reservar allotjament als assistents al Congrés d’enguany. No obstant, volem oferir-vos una selecció d’hotels de diferents tipus de categories, hostals, albergs i apartaments cèntrics.

Barcelona està connectada per tren o autocar amb nombroses ciutats europees i espanyoles. Podeu consultar horaris i preus de les diferents companyies a la vostra ciutat d’origen. EL CLIMA õ El temps a Barcelona és càlid i agradable. La temperatura a la ciutat el mes de setembre és d’uns 20,8°C o 69,26°F (dades de l’any 2008).

Si necessiteu informació turística o fer les vostres reserves, adreceu-vos al web oficial de l’ajuntament de Barcelona:


Bar-

barcelona.onomastica.cat

-keno -cino -cinona -celona

s.III a.C Orígen Íber. Fundació de Barkeno

s.I a.C Colònia fundada pels Romans sobre l’Iberica Barkeno

s.V d.C Evolució visigòtica del nom romà

s.IX d.C Apareix la forma actual

Organitza /

Col·labora /

Onomastica  

Onomastica dossier

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you