Page 1

portfolio

Mor vai PĂŠter


é pző Üzl e te m b e rk 2 01 3—2e0ge1n4forgalmi, Informatikai éss sz ak A th é n é Id a zo tt g ra fi ku ko la , A lk a lm Sza kközé p Is

,Közé p isko la

és

o s Isko la 2 011—2 0K1á2roly F őiskola Gyakorló Á lt aAlálknalmazott grafikus szak té zm é n y, E sz te rh á zy e to k ta tá si In sz vé ű M kú A la p fo

é s Ko llé g iu m 1 G im n á zi u m m 2 0 05—R2e0fo1rm u e íc L s tu á G ö d ö llő i

zi u m 1 9 9 9—2e0n0ik5us Á lt alános Iskola és Gimná F ó ti Ö ku m


ro, F la sh Ké szség,eIlklustrator, InDesign, Premiere P Ph o to sh o p

Nyelv tudpáfosk), Francia (alapfok) A n go l (közé

Hobbi rajzolás, bicik lizés, O lv a sá s,

s, fé n yké p e zé ze n e h a llg a tá

sé g , n ye lv tu k Jellem zősá n ik á ci ó s ké sz u m m ko jó , g á g , ki ta rt á s

s, vi d e ózá s

dá s,

, p o n to ss M e g b íz h a tó s, g yo rs a sá g á ír b ka n u m nag y

„ Ha m á r c s iná ljuk , ak k or csiná ljuk re ndesen.”


Á llatkerti Konce rtek

Lo go

Á ! &K

-./ !"#$%&'()*+, <=>?@fifl 0123456789:; QRSTUVWXYZ P O N M L K J I H ABCDEFG opqrstuvwxyz n m l k j i h g f e d abc

Ba s ker v il le B old


Ă llatkertiÂ

Koncertek


lat K isarcuélp ap ír, bo rít ék né vje gy, lev


Pla kátx70 cm m ér et : 50


Kiadvány

méret: 115x147 cm


Weboldal

mĂŠret: 1024x768 px


Könyv tervezés sö m te re Pa rti Na gy La jos : Hő

– a Tis zt a „Jön nek a hol va n a m ikor el h sü ltek a t Tubicá ék cs ak az e örök ké b hogy ég n és íg y sz az eg yi k nem bá Te cs ak mondt a s a gr il (…) „E gy d Tubicá a műf ű és hop K it áto és toll kék v m ar a hork a sz őke Büdö sz ol á B eve és m ha m

– anT „Jöl hoik mlt sü


abúz a éjsz ak ája – w ai, a télnek zordon ha va ly i, ny ár m ár, a sz ép ta aw ai i, hú zt ak, m ind el H trópus tejbenvaja i. baja , kn ak nem volt m ás kaja , el látá s, a m ism ás papaya , ba mbu sz , ba ná n, ja , nek ál lt a Tubica ha nny-bá lon A zólt: R enci, m a az fölz abálom, k boks zos pi nc ér t es is le sz ek . nom én, ha A IDSka nn ibálom, k ne sz ar j be, édes meg abálom, a az as sz ony, előbb is te sz ek .” l-sós ví zbe óv sz er t

volt térerő, délutá n, hogy nem tek áné és Tubica kiül ul elé, űre a sz vi m m in g pa ré sz esültek. ppon m ar ad ásba n üket, ot tá k az ápolt cs őr berre vá rva, lá sz kodt ak sü lt em volt az ég , a ad, lt a Nok ia sü ke t, ant a férf i, s rá fele át épp Bud ár a. e m anök ken sz ál lt gy ’ illeget, ös ku rvája, né zd ho nyer s nő: ár iu m, os zt’ félig lleke t, ez etjü k a tu rbóg ri kren kold m ag ad, m ajd né zhet nek, ne inden térerő.” m in k le szün k it t m

– a j á k a z s j é Tieskztaabtúélznaek zordon hawvaai,ly nn n a nyár már, a szép tawaii va elhúztak, mind el Ha kor a trópus tejbenvajai. baja s á tek m t l o v nem


B orító

m ér et : 14 8x 210 m m


B elĂ­vek

m ĂŠr et : 14 8x 210 m m


P贸l贸mint谩 k P贸v er


YO!


Just R ide


AWA4 0


VakvarjĂş


Zuboly

Ért em a kuj ons ágo t

zubo

ly fü

zetk

e.in

dd

3


Zuboly cd

tok.indd

3

ly

bo

zu

d

nd

e.i

etk

f端z 2

13 :10 :47

36 3. 16:22: 2014.04.0

20 14 .03 .28 .


Grafika,a kvarell


Kapcsolat

m morvai.p eti.pover@ gmail.co 04 -32 22 +36-20/2

Morvai Peter's Graphic Portfolio 2014  

This portfolio shows some of my works from school and some personal projects. Hope you like it!

Morvai Peter's Graphic Portfolio 2014  

This portfolio shows some of my works from school and some personal projects. Hope you like it!

Advertisement