Page 1

www.revuepriemyslu.sk

Ľudia, manažment a hospodárstvo

Č. 7-8 júl-august 2011 1,33 €/40 SK

REVUE PRIEMYSLU Dodacia doba je 24 hodín

www.distrelec.sk

Neváhajte a ihneď si objednajte katalóg zdarma! Telefon: 0800 00 43 03 Fax: 0800 00 43 04 E-mail: info-sk@distrelec.com www.distrelec.sk Najvýznamnejší distribútor elektronických súčiastok a počítačového príslušenstva v srdci Európy.


www.citroen.sk

Kombinovaná spotreba: 4,4 – 6,5 l/100 km a emisie CO2: 114 – 149 g/km.

CITROËN DS4. Pre všetkých, ktorých nebavia pravidlá. Pre všetkých, ktorí hľadajú výnimočné riešenia a prvotriednu kvalitu. Citroën DS4 v sebe spája výkon športového auta s pohodlím a všestrannosťou limuzíny. Všetko podčiarkuje unikátny dizajn, s ktorým budete neprehliadnuteľný.

CRÉATIVE TECHNOLOGIE


www.revuepriemyslu.sk

Ľudia, manažment a hospodárstvo

Č. 7-8 júl-august 2011 1,33 €/40 SK

REVUE PRIEMYSLU Kde sa na Slovensku oplatí investovať Kompletný prehľad podnikateľského prostredia slovenských regiónov str. 10-14

Hospodárstvo: Strašiak pre manažérov - regulácia a znižovanie nákladov Technika a inovácie: Efektívnosť strojov neznamená len úsporu energie Život a kariéra: Internet na pracovisku: po obede, pri kávičke


Obsah

10 HOSPODÁRSTVO 8

Manažérske riziká. Nestabilná ekonomická situácia vedie podniky k tomu, aby boli pružnejšie a hospodárili efektívnejšie. Pre manažérov to znamená veľkú výzvu na viacerých frontoch.

10 Cover Story. Hospodársky atlas Slovenska - tak by sa v stručnosti dal charakterizovať materiál čísla, detailne mapujúci podmienky pre podnikanie vo všetkých okresoch Slovenska. 15 Región Centrope. Bude aj naďalej jeden z ekonomických ťahúňov EÚ, v dôsledku globálnej krízy však trvalý hospodársky rast už nebude samozrejmosťou. 16 Porovnanie. Hrubá mzda v Rakúsku je štyrikrát vyššia ako na Slovensku. Nižšie mzdy majú obyvatelia aj v iných štátoch strednej a východnej Európy. 18 Priemyselné parky. Ukazuje sa, že priemysel už prekonal hospodársku recesiu - veľké spoločnosti ale aj stredné firmy rozširujú výrobu, logistiku a prijímajú nových zamestnancov.

4 Revue priemyslu 7-8 ›11

44

TECHNIKA A INOVÁCIE 26 Úspory energie. Energetická efektívnosť zariadenia závisí pri automatizačnej technike v prvom rade od spôsobu jeho použitia. Ovplyvňuje ju celý rad faktorov, ktoré treba brať do úvahy už pri projektovaní. 28 Inovácie v chémii. Budúcnosť automobilového priemyslu je v plastoch. Pred 30 rokmi tvorili plasty zhruba 7 percent obsahu áut, dnes je toto číslo takmer 20 perc. a stále rastie. 30 Patenty. Zavedenie jednotného patentu, ktorý v súčasnosti európske inštitúcie prerokovávajú, má za cieľ zjednodušenie postupov a zníženie nákladov na ochranu vynálezov v Európe. 31 eCommerce. Predaj cez internet môže využiť prakticky každá firma. Je to veľmi dôležitý proces, nenáročný na implementáciu. Výsledok je zaručený. 32 Bezpečnosť údajov. S krádežami dát sa stretli až dve tretiny slovenských firiem. V drvivej väčšine prípadov sú krádeže dát spôsobené vlastnými zamestnancami.

35

ŠPECIÁL CHEMICKÝ PRIEMYSEL 35 Budúcnosť je v zákonoch. Sľubné oživenie slovenského chemického priemyslu ohrozuje plánované predávanie emisných povolení, likvidácia starých environmentálnych záťaží a európska chemická legislatíva REACH. 36 Chémia po kríze. V rámci EÚ dochádza k obrovskému nárastu legislatívnych iniciatív, ktoré prinášajú často v čase nezvládnuteľné finančné nároky na jednotlivé podniky v chemickej a farmaceutickej výrobe. 38 Legislatíva REACH. Európska legislatíva REACH zvyšuje na Slovensku ceny výrobkov. Ohrozuje zruba 40 tisíc zamestnancov v malých a stredných chemických firmách. 40 Spracovanie plastov. Na Slovensku ročne vyprodukujeme zhruba 110 tisíc ton odpadov z plastov, pričom zhodnotíme len necelú polovicu. Obce, mestá i firmy môžu kupovať technológie z eurofondov a zo štátnych dotácií.


8

Summary Economy SPECIAL Chemical industry 8

10

15

16

18

28

19

44 Internet na pracovisku. Ktoré rituály si zamestnanci v práci nie sú len tak schopní odoprieť? Kávu po obede a k nej internet na súkromné účely. Surfovanie po sieti sa stalo pevnou súčasťou poobedňajšej relaxácie.

Regály • prepravky • príslušenstvo

Cover story. The economic atlas of Slovakia – this is a short definition for the material of this issue covering in details conditions for doing business in all districts of Slovakia. Centrope region. It will continue to be one of the economic drivers of the EU, but as a consequence of the global crisis the permanent economic growth would be not a certainty any more. Comparison. The gross wage in Austria is four-times higher than in Slovakia. Citizens of other central and eastern European countries earn lower wages, too. Industrial parks. It looks like the industry has overcome the economic decline – large but also mediumsized companies are extending their production, logistics and taking on new employees.

35

The future is in laws. The promising revival of the Slovak chemical industry is endangered by the planned sale of emission permissions, liquidation of old environmental burdens and the European chemical legislation REACH.

36

Chemistry in crisis. Within the EU there have been soaring legislative initiatives financially burdening chemical and pharmaceutical companies, which, however, are not capable to deal with them in proper time.

38

Legislation REACH. The European legislation REACH increases prices of goods in Slovakia. It endangers roughly 40,000 employees in small and medium-sized chemical firms.

40

Processing of plastics. Slovakia produces roughly 110,000 tons plastic waste annually while only less than one half of it is re-processed. Villages, towns and firms can use EU funds and state subsidies to buy technologies.

41

New materials. New technologies for production of components from composite materials of BASF company enable serial production of light supporting components in the automotive industry.

Logistics. Dachser company opened in Lozorno a new logistics centre and the main logistics hub for central and eastern Europe.

Life and Career Technologies and innovations 42 26

Energy savings. In case of the automated technique the energy effectiveness of a facility depends primarily on the way of its usage. It is affected by a whole range of factors, which should be taken into consideration already when designing.

Education of professionals. Most managers enroll their subordinated for training or lectures and then they are disappointed that they failed to use gained knowledge in practice. Why this happens?

44

28

Innovations in chemistry. The future of the automotive industry lays in plastics. Thirty years ago plastics made up roughly 7 percent of contents of cars; nowadays this share is almost 20 percent and keeps growing.

The internet at the workplace. Which rituals employees are not able give up at work? The coffee with the internet for private purposes after the lunch. Surfing the internet has become a firm part of relaxation after the lunch.

46

30

Patents. Introduction of a united patent, which European institutions are just negotiating, aims to facilitate procedures and reduce costs for protection of inventions in Europe.

Car test. Even a smallest thing can decide a harsh competition fight. In case of the brand new Peugeot 508 and the already popular Skoda Superb these decisive details are especially chosen engines.

48 31

eCommerce. Actually each company can use the sale via the internet. This is a very important process whose implementation is not demanding. The result is guaranteed.

History of industry. In 1920 there was published in Bratislava a small brochure in which the author asked himself how Slovakia would look like after one hundred years. Now we can compare his visions with the reality.

32

Data security. As much as two-thirds of companies have encountered data theft. In most cases data thefts are committed by their own employees.

50

From the society. Who, with whom, where and why - news from social events of Slovak companies and ceremonies.

ŽIVOT A KARIÉRA 42 Profesijné vzdelávanie. Väčšina manažérov prihlási svojich podriadených na školenie a potom sú sklamaní, že sa im získané vedomosti nepodarilo uplatniť v praxi. Prečo je to tak?

Managerial risks. The unstable economic situation leads companies to be more flexible and to perform more effectively. For managers this means a huge challenge on several fronts.

Inovatívne

riešenie skladovania

...Dobre

uskladnené!

Od prepravky k regálu – od návrhu až po inštaláciu priamo od výrobcu!

BITO-Skladovacia technika s.r.o. Sládkoviúova 757/38A, 957 01 Bánovce n/ Bebravou Tel.: 038/760 00 86, e-mail: info@bito.sk, www.bito.sk


komentár

HOSPODÁRSTVO

Váš názor

Náš názor

Kompetencie a protirečenia Niekedy tak potichu závidím, ako fajn muselo byť nedávno v Čechách počas fungovania úradníckej vlády. Veď si len predstavte - ako by to asi vyzeralo, keby sme mali vládu zloženú namiesto politikov a politických nominantov len zo samých odborníkov? Znie to ako sen, ale len preto, že nám všetci politici vtĺkajú do hlavy, že takto to fungovať predsa nemôže… Pýtam sa - prečo nie? Nech si ľudia volia koho chcú do parlamentu, ale vládu nech tvoria odborníci bez ohľadu na politikov a ich záujmy. Potom by sa asi nemohlo stať, že minister školstva po roku svojho „neviditeľného“ pôsobenia vo vláde prehlási, že sa zoznamoval s rezortom a to najlepšie ešte len príde… Bože chráň. Nevďačný rezort pritom potrebuje skutočnú reformu ako soľ - už nejde iba o študentov a čo s nimi, ale ide o budúcnosť celej našej ekonomiky. Je desať minút po dvanástej, peniaze štát na vzdelanie a vedu nemieni dať, už vôbec nie nedostatočne razantnému ministrovi bez vízie. Iný príklad z nám bližšieho ministerstva hospodárstva, ktoré riadi odborník na reklamu a marketing a podľa toho to aj vyzerá. Spísať vyše stovky opatrení, čo by sme mali urobiť, aby sme sa stali Singapúrom, dokáže každý priemerný manažér v priemysle. Presadiť toľko zmien, navyše často nepodstatných (neviem, čo v praxi prinesie skrátenie času na založenie firmy o pár dní) je podľa ľudí z praxe iba

„Ako by to asi vyzeralo, keby vládu tvorili namiesto politikov len odborníci?“ Peter Marianyi šéfredaktor

tragikomická utópia, ktorá čoskoro narazí na tradičnú, nepremožiteľnú baštu byrokracie a „politických dôhod“ (rozumej konskému handlu typu „čo za to…“). Ešteže si pán minister zobral za štátneho tajomníka „experta“ na energetiku - euroúradníka bez technického vzdelania, ktorý nežil na Slovensku a ako sám priznáva v odborných debatách, ani sa v ničom veľmi nevyzná… Nuž čo, aspoň že zariadi predaj teplární a bude… Ale späť na zem - ani v Čechách úradnícka vláda neprežila - nie že by zle vládla, ale zatvorila štátne kohútiky všetkým politickým stranám - ak chcela politická hniloba prežiť, musela sa jednoducho znova dohodnúť a davaj späť ku korytám… U nás, žiaľ, nehrozí ani len ten pokus.

6 Revue priemyslu 7-8 ›11

Súkromný sektor by mal pridať Snáď každému je jasné, že situácia v našom vysokom školstve má ďaleko od ideálu. Pritom sú to práve vysoké školy, ktoré by mali pripravovať budúcich odborníkov, špecialistov, či vedcov. S výnimkou niektorých škôl väčšina v porovnaní s tými zahraničnými neobstojí. Zatiaľ nie sme schopní vychovávať potrebný počet odborníkov v dostatočnej kvalite. Podobne nepriaznivá situácia panuje aj v oblasti vedy a výskumu. Ak tieto oblasti nebudeme rozvíjať, bude to mať negatívny dopad na ekonomiku ako aj investície.

„Skvalitňovať pripravenosť študentov na prax je v záujme aj súkromného sektora“ Martin Kohút, generálny riaditeľ spoločnosti NESS Slovensko, a.s.

Typickým príkladom je IT sektor. A nielen táto oblasť priemyslu potrebuje viac odborníkov, ako sú dnes školy schopné priniesť na trh. Pritom treba povedať, že technické vysoké školy patria medzi to najlepšie, čo tu máme. Slovensko potrebuje vychovávať viac odborníkov a na to je potrebné vytvoriť vhodné podmienky (nielen trhové) a v neposlednom rade, samozrejme, mať aj financie. Navyše, naše školy stále ešte nepripravujú študentov na to, čo trh potrebuje. Vysokú úroveň vzdelania si na Slovensku udržiavame ešte z minulosti, avšak je cítiť, že klesá. Na mieste je otázka, čo by sa v školstve a vede malo zlepšiť, aby boli svetové firmy na Slovensko priťahované schopnými odborníkmi a špičkovými vedcami. Aj keď u nás je väčšina škôl štátnych, nemal by to byť len štát, ktorý by sa mal polepšiť v ich podpore. Niet pochýb o tom, že skvalitňovať pripravenosť študentov na prax, rozvíjať znalostnú ekonomiku či zvyšovať inovačnú efektívnosť štátu je nevyhnutným záujmom aj súkromného sektora. Inú cestu, ako súčinnosť a spoluprácu zahraničných investorov a slovenských vysokých škôl, tu nevidím. Množstvo príkladov zo zahraničia ale už aj z domova ukazuje, že súkromný sektor dokáže byť vede a školstvu dobrým partnerom. Takíto partneri si vzájomne pomáhajú k ďalšiemu rozvoju. Niet divu, že v najvyspelejších krajinách práve súkromný sektor rozvíja vzdelávací systém, vedu a výskum. Je totiž dôležité vytvárať dopyt po vedomostiach študentov, a to dokáže predovšetkým súkromný sektor. Kto iný by mal školám ukázať, aké znalosti a zručnosti teraz trh požaduje a na čo by sa mali pri výučbe svojich študentov zamerať.


Zaujímavé produkty z katalógu DISTRELEC ! DISTRELEC, distribútor elektroniky a počítačového príslušenstva, ponúka v rámci svojho rozsiahleho programu kvalitných produktov od 600 renomovaných značkových výrobcov obsiahlu ponuku z oblasti elektroniky, elektrotechniky, meracej techniky, automatizácie, pneumatických systémov, náradia a príslušenstva ako napríklad: Meracia technika Merače teploty a fyzikálnych veličín Multimetre/merače teploty a fyzikálnych veličín Procesný kalibrátor U1401A Číslo tovaru: 914710 Ručný multifunkčný nástroj s kalibrátorom procesných signálov a multimetrom TRMS a reálnych efektívnych hodnôt. Dvojitý LCD displej s podsvietením Funkcie Hold, Min/Max/Average a prenos dát do PC DMM: True RMS AC+DC, 50‘000 digit, základná presnosť 0,03 %, napätie, prúd, odpor, frekvencia, teplota, šírka pulzu, diódový test a test spojenia Kalibrátor: zdroj napätia ±15 V, zdroj prúdu ±25 mA, generátor pulzov ±5/±12 V, simulátor prúdu 4...20/0...20 mA

www.distrelec.sk

Dodávka obsahuje dobíjaciu batériu NiMH, sieťový adaptér/nabíjačku, merací kábel, krokodílie svorky, kábel pre simuláciu mA, ochranný rám, mäkkú tašku s remienkom cez rameno, „Quick Start Guide,“ kalibračný certifikát (CoC), CD softvér pre dátový logger E-Commerce – elektronický obchod, riešený firmou DISTRELEC priamo na mieru: DISTRELEC vám ponúka riešenie zhotovené priamo na mieru. Ide o E-Commerce – elektronický obchod. Práve ako kvalitatívne málohodnotné súčiastky, ktoré musia byť väčšinou zriadené s pomerne vysokými finančnými nákladmi, teraz každý obchodný prípad, ktorý je prevedený elektronickou formou, šetrí čas aj peniaze! DISTRELEC podporuje elektronické transakcie pre naviazanie na trh, webshopy s naviazaním na váš systém tovarového hospodárstva alebo s normalizovanými údajmi v katalógu pre váš E-Procurement systém. Podporované budú: Katalógové formáty (BMEcat, XML, ASCII,...), klasifikačné (eclass, UN/SPSC,...) a transakčné formáty (EDIfact, SAP ORDERS,...). S obsiahlym výberom vysoko kvalitných produktov od 1000 uznávaných výrobcov ponúka DISTRELEC širokú škálu z oblasti elektroniky, elektrotechniky, meracej techniky, automatizácie, tlakovzdušných zariadení, náradia a príslušenstva. Jednotlivé výrobné oblasti sa priebežne rozširujú a prehlbujú a osvedčený sortiment rozvíja nové doplnkové skupiny výrobkov.

• priamy dodávateľ kvalitných elektronických súčiastok a počítačového príslušenstva • dodacia lehota je 24 hodín • nízke prepravné náklady • od viac ako 1000 výrobcov • kompetentní, po slovensky hovoriaci operátori • súčiastky balené na automatické spracovanie • NOVINKA: „Katalóg Plus“. Nákupný servis pre viac než 1400 výrobcov Neváhajte a ihneď si objednajte katalóg zdarma! Telefon: 0800 00 43 03 Fax: 0800 00 43 04 E-mail: info-sk@distrelec.com www.distrelec.sk

PR Distrelec

Štandardná dodacia lehota je 24 hodín, cena za dopravu zásielky je 5 € plus DPH. Táto cena je nezávislá od množstve v zásielke. Okrem DISTRELEC online obchodu (www.distrelec.sk) a rôznych foriem e-commerce, sa celý program nachádza v tlačenom katalógu pre elektroniku a počítačové príslušenstvo.

Distrelec Gesellschaft m.b.H. Leithastrasse 25 A – 1200 Wien

Tel.: 0800 00 43 03, Fax: 0800 00 43 04 e-mail: info-sk@distrelec.com www.distrelec.sk

Najvýznamnejší distribútor elektronických súčiastok a počítačového príslušenstva v srdci Európy.

7 Revue priemyslu 7-8 ›11


„Manažment znamená efektívnosť v stúpaní po rebríku úspešnosti: vodcovstvo určuje, či je rebrík opretý o ten správny múr.“

NÁPAD mesiaca

Stephen R.Covey, americký autor

Strašiak pre manažérov: regulácia a znižovanie nákladov Nestabilná ekonomická situácia vedie podniky k tomu, aby boli pružnejšie a hospodárili efektívnejšie. Najväčší potenciál pre nasledujúce tri roky vidia odborníci v posilnení prevádzkovej flexibility a optimalizácie konkurencieschopnosti v oblasti nákladov.

Čínska štvrť pre firmy Stovky firiem z východu majú mať svoje sídlo v rozľahlom centre medzi Bratislavou a Sencom, ktorého výstavbu ohlásila spoločnosť IPEC. Mala by tvoriť akúsi čínsku vstupnú bránu do Európy, podobne, ako už funguje napríklad v Maďarsku. Financovanie výstavby majú väčšinou zabezpečiť čínske firmy, sčasti aj slovenské banky. V centre by mohlo sídliť 200 až 1000 spoločností, ktoré zamestnajú stovky ľudí. Ďalšie pracovné miesta má priniesť samotná prevádzka a obsluha centra. Zastúpenie by tu mali mať čínske firmy vrátane bánk a automobiliek. Koniec výstavby je plánovaný na záver roka 2012.

Vyplýva to z pravidelného prieskumu spoločnosti Ernst & Young, ktorý sa zameriava na najvýznamnejšie globálne podnikateľské riziká a príležitosti.

v rebríčku desiatich najzávažnejších rizík objavili trhové riziká a posilňovanie úlohy štátu. Naďalej sa prehlbujú riziká súvisiace s bojom o talenty.

Podnikateľské riziká. Najväčšími z nich zostávajú bez ohľadu na vyspelosť ekonomiky regulácia a dodržiavanie predpisov a znižovanie nákladov. Spoločnosti v najrýchlejšie rastúcich krajinách, ako sú Čína, India a Rusko, na Strednom východe a v severnej Afrike sa však domnievajú, že vplyv tohto rizika sa do roku 2013 oslabí. Súčasne sa 59 perc. oslovených organizácií snaží v súvislosti s týmto rizikom posilniť funkciu riadenia rizík. Ako nové sa

Využitie potenciálu schopných pracovníkov. Riadenie talentov sa medzi rizikami umiestnilo celkovo na tretej priečke, medzi štyrmi top rizikami ho uviedli odborníci z takmer všetkých odvetví ekonomiky. Jeho dôležitosť by navyše mala do roku 2013 ďalej narastať najmä v rozvíjajúcich sa ekonomikách. Čo sa týka faktorov, ktoré sa najviac podieľajú na posilňovaní tohto rizika, respondenti rovnakým dielom uvádzajú interné problémy,

Osobnosti PointPark Properties (P3), prevádzkovateľ a developer logistických parkov, menoval Martina Keleho do funkcie nového prevádzkového riaditeľa korporátneho tímu, Bude zodpovedný za koordináciu interných aktivít P3 a bezproblémový chod spoločnosti.

8 Revue priemyslu 7-8 ›11

Do funkcie riaditeľa divízie Transport & Logistics Industrial Gefco Slovakia bol menovaný Patrice Noel. Je zodpovedný za riadenie cestnej prepravy, logistiku skladovania – Logistics Solution a riadenie vratných obalov – GefBoxSystem.

Od júla t.r. prevzal riadenie spoločnosti Citroën Slovakia pán Frédéric Passemard, ktorý bude naďalej zastávať aj svoj doterajší post generálneho riaditeľa Citroën Česká republika. Bývalý riaditeľ Cédric du Chéné bol poverený riadením spoločnosti Citroën Chorvátsko.


str. 8–25

HOSPODÁRSTVO

Foto: Fotolia

Boj o talenty sa vyostruje: budúce výzvy si žiadajú schopných manažérov

ako sú nedostatky v procesoch v oblasti ľudských zdrojov, a externé tlaky, okrem iných aj rastúci konkurenčný boj o talentovaných pracovníkov.

vať o svojej podnikateľskej vízii, cieľoch a stratégii a zapojiť do procesu plánovania stratégie všetky oddelenia a funkcie vrátane tých, ktoré sa zaoberajú tvorbou rozpočtu.

Podnikateľské príležitosti. Na špičke rebríčka sú investície do oblastí ako podnikové procesy, nástroje riadenia, vzdelávanie zamestnancov a informačné technológie a ďalej inovácie a realizácie podnikateľskej stratégie. Práve dôslednejšia realizácia stratégie v rámci celej organizácie sa umiestnila medzi podnikateľskými príležitosťami na prvom mieste. Podľa prieskumu sa spoločnosti snažia predovšetkým lepšie informo-

Rast dopytu na rozvíjajúcich sa trhoch sa medzi podnikateľskými príležitosťami prekvapivo umiestnil až na piatej priečke. Pätina oslovených spoločností uviedla, že po predchádzajúcich neúspechoch sa už v takej miere nezameriavajú na Áziu a chcú sa viac orientovať na domáci trh. Súčasne však respondenti predpokladajú, že Ázia ako podnikateľská príležitosť do roku 2013 porastie. js

Číslo mesiaca

184 693 Presne topľko ľudí si na Slovensku nevie (alebo nechce…) nájsť prácu už viac ako jeden rok. Podľa údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny tak ide o 48,6-percentnú skupinu zo všetkých nepracujúcich evidovaných na úradoch práce. Najviac, 43,3 tisíca takýchto ľudí je v Prešovskom kraji. Vysoké čísla vykazujú aj Košický a Banskobystrický kraj. Naopak, najmenej ich je podľa májových čísel ústredia tradične v Bratislavskom kraji, a to 4 548.

Voľné miestá by boli…

„Podniky sa snažia o presnejšie vymedzenie ich orientácie“ Jan Fanta, Ernst & Young

K veci

Heslom dňa je flexibilita Zatiaľ čo pre niekoľko uplynulých rokov bolo charakteristické okamžité znižovanie nákladov, dnes spoločnosti reagujú na konkurenciu dôslednejšou realizáciou stratégie a investíciami do prevádzkovej flexibility a konkurencieschopnosti. Mnohé podniky teraz v plnej miere zamestnáva presnejšie vymedzenie ich orientácie na určité trhy a zavádzanie podnikovej infraštruktúry zameranej na konkurencieschopnosť a budúci rast. Kým v minulosti bolo bežné, že sa spoločnosti snažili podnikateľské príležitosti realizovať v ich ranejšom štádiu, dnes akoby sa skôr riadili heslom „dvakrát meraj a raz strihaj“ a chcú mať istotu, že majú inovatívny aj ďalší potenciál na to, aby sa na vybranom trhu skutočne dokázali etablovať. Spoločnosti v rozvíjajúcich sa ekonomikách majú potrebu zavádzať vyspelejšie prevádzkové modely, štruktúry, procesy a podnikové kontroly a citlivejšie reagujú na hrozbu konkurencie.

Celkovo je na Slovensku 380 tisíc nepracujúcich. Z tohto počtu mohlo v piatom mesiaci 2011 okamžite nastúpiť do zamestnania 342 tisíc ľudí, čo znamená 12,84-percentnú mieru evidovanej nezamestnanosti.

9 Revue priemyslu 7-8 ›11


Téma čísla

HOSPODÁRSTVO

Kde sa na Slovensku oplatí investovať Hospodársky atlas Slovenska - tak by sa v stručnosti dal charakterizovať nasledujúci materiál, detailne mapujúci podmienky pre podnikanie vo všetkých okresoch Slovenska. Užitočná publikácia. Článok sme pripravili spolu s Podnikateľskou alianciou Slovenska. Údaje sme čerpali z mimoriadne zaujímavej a užitočnej publikácie, ktorú PAS zverejnila v apríli tohto roka pod názvom Konkurencieschopné regióny 21. V tomto projekte PAS komplexne analyzovala konkurenčné výhody a nevýhody všetkých slovenských okresov. Hlavným výstupom projektu je Index regionálneho podnikateľského prostredia, ktorý vypovedá o kvalite podmienok na podnikanie v danej lokalite. Autormi publikácie sú Jozef Hajko, Peter Klátik a Matej Tunega, vedúcim projektu bol výkonný riaditeľ PAS

10 Revue priemyslu 7-8 ›11

Róbert Kičina. Projekt bol spolufinancovaný z Nórskeho finančného mechanizmu a zo Štátneho rozpočtu SR. Regionálne rozdiely. Sú dlhodobým problémom Slovenska, čo potvrdzujú hodnotenia domácich i zahraničných inštitúcií (Svetová banka, OECD, Svetové ekonomické fórum). Prvky, ktoré ich spôsobujú, neboli v minulosti komplexne preskúmané a diskusie o regionálnych rozdieloch sa zužovali na porovnávanie HDP, nezamestnanosti, miezd a niektorých iných čiastkových parametrov. V dôsledku nedostatku

komplexných informácií o podmienkach na podnikanie v regiónoch nie je medzi samosprávami dostatočná konkurencia a rivalita vedúca k intenzívnejšiemu zlepšovaniu podmienok na podnikanie a zvyšovaniu atraktívnosti regiónov. PAS preto týmto projektom vyšla v ústrety potrebám podnikateľov a investorov poznať kvalitu a bariéry lokálneho podnikateľského prostredia, ktoré výrazne ovplyvňujú fungovanie a rozvojový potenciál firmy. Metodológia. Na zhodnotenie konkurencieschopnosti okresov SR vypracovala


Téma čísla

HOSPODÁRSTVO

Tekov a Poiplie po dolný Spiš. Na rozdiel od vyspelých severnejších pásov v nich hrá dôležitejšiu úlohu poľnohospodárstvo. Najlepšie v hodnotení obstál okres Nové Zámky (46.), najhoršie sa umiestnil okres Poltár (78.). Spoločným znakom týchto okresov je nekvalitná infraštruktúra a podľa vyjadrení miestnych podnikateľov aj nízka aktivita samosprávy. Brzdy z minulosti. Podpriemerné výsledky dosiahli tiež okresy na Kysuciach a Orave. Veľké priemyselné kapacity vybudované v minulom režime nezvládli ekonomickú transformáciu a buď zanikli alebo dodnes zápasia s problémami. Táto oblasť je relatívne preľudnená a po zániku významných výrobných kapacít trpí veľkou migráciou do vyspelejších južnejších oblastí. Samosprávam sa nedarí dotiahnuť významnejšie investície, ktoré by pomohli rozvíjať sekundárne aktivity v nadväznosti na veľké investície v okolí Žiliny. analytická jednotka PAS vlastnú metodológiu inšpirovanú indexom a rebríčkami Svetového ekonomického fóra. Hodnotiaci model má 106 indikátorov, z ktorých 47 pochádza z celoslovenského prieskumu o podnikaní v regiónoch, do ktorého sa od júla 2009 zapojilo viac ako 5000 podnikateľov zo všetkých okresov Slovenska. Ostatné indikátory pochádzajú zo štatistických databáz a viaceré majú kompozitný charakter. Dáta spracované v prvej fáze projektu boli využité na zostavenie Indexu regionálneho podnikateľského prostredia (IRPP) a podrobné hodnotenie okresov z hľadiska sledovaných parametrov. Jasní víťazi. Z hodnotenia vyplýva, že najlepšie podmienky na rozvoj podnikateľských aktivít majú okresy Bratislavy, nasledované Trnavou, Sencom, Žilinou, Malackami a Hlohovcom. Pásmo vyspelosti pokračuje stredným a horným Považím. Takmer všetky okresy v tejto oblasti sa umiestnili v prvej tretine 79-miestneho rebríčka. Tieto okresy sú vyspelé už niekoľko desaťročí. Najúspešnejšie zachytili industrializačné vlny, disponujú najlepšou infraštruktúrou, ekonomicky aktívnym obyvateľstvom a sú spravované relatívne sebavedomými samosprávami.

Druhý pás vyspelosti sa nachádza na osi juhozápad – severovýchod a tiahne sa od Dunajskej Stredy po Vysoké Tatry. Najvyššie sa v rebríčku umiestnila Galanta (13. miesto) a Poprad (17.). Prirodzenými ekonomickými centrami v tomto páse sú Nitra (24.), Zvolen (32.), Banská Bystrica (29.) a Ružomberok (23). Obyvatelia týchto okresov sú ekonomicky aktívni, okresy majú primeranú, i keď nie ucelenú infraštruktúru. Turistická atraktívnosť týchto regiónov je relatívne vysoká, samosprávy sú podľa miestnych podnikateľov menej sebavedomé, ale nad priemerom SR. Regióny Horná Nitra a Turiec sa v rebríčku nachádzajú okolo priemeru SR. Najlepšie sa umiestnil okres Martin (38.) a Prievidza (39.). Problémom je geografická uzavretosť týchto regiónov. Ekonomická aktivita je síce vysoká, no neodráža sa na rozvoji priemyslu a regiónom sa nedarí pritiahnuť nové investície, jednou z príčin je určite nedostatočne vybudovaná infraštruktúra (cesty). Podľa výsledkov prieskumu je v týchto oblastiach nízka ochota sťahovať sa za prácou. Pás južných okresov sa v rebríčku umiestnil pod celoslovenským priemerom. Ide o okresy ležiace na osi od Komárna, cez

Východ Slovenska zväčša trpí odľahlosťou od západných ekonomických centier. V prvej polovici rebríčka sa okrem Košíc (11.) a Popradu (17.) umiestnil už len Prešov (36.). V rámci východného Slovenska sa nadpriemerne darí košickému okoliu a Zemplínu. Spolu s okresmi Košice a Prešov sa práve tu nachádzajú centrá priemyslu prepojené relatívne dobrou regionálnou infraštruktúrou. Bezradnosť na chvoste. Odľahlosťou trpia okresy krajného severovýchodu a nachádzajú sú na chvoste rebríčka. Najhoršie hodnotenie však dosiahol južnejší okres – Gelnica

Kde nás tlačí päta Najväčšie problémy regionálneho rozvoja 1. Kvalita cestnej infraštruktúry 2. Zlá vymožiteľnosť práva na okresných súdoch 3. Záujem štátu a štátnych inštitúcií o okres 4. Byrokracia a prieťahy v konaní na úradoch 5. Prepojenie odborných škôl s trhom práce 6. Vplyv činnosti úradov na podnikanie 7. Ochrana súkromného majetku 8. Dopad šedej ekonomiky na podnikanie 9. Hospodárenie miestnych samospráv 10. Migrácia pracovnej sily

11 Revue priemyslu 7-8 ›11


Téma čísla

HOSPODÁRSTVO

Index regionálneho podnikateľského Skóre okresu (1 – minimum, 6 – maximum) 1

6

BA IV

III I

II

KE V I

III IV

II

Subindex 1: Ekonomická aktivita

12 Revue priemyslu 7-8 ›11

Subindex 2: Verejná správa


Téma čísla

HOSPODÁRSTVO

prostredia 2010 Pozícia

Subindex 4: Vzdelávanie a ľudské zdroje

Subindex 3: Technológie a infraštruktúra

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

BA BA BA BA BA TT SC ZA MA HC KE TN GA KE NM PN PP SI IL KE PK PU RK NR DS PB SA LM BB SE KE ZV ZH KM ZC PO ZM MT PD MY TS DK BY TO BN NZ SN LV MI HE KS TR KN BR NO SL PE DT RV KA CA LC BS KK LE BJ SO ML SB VT TV SP SK SV RA RS VK PT GL

Okres

Skóre

Bratislava II Bratislava I Bratislava IV Bratislava III Bratislava V Trnava Senec Žilina Malacky Hlohovec Košice II Trenčín Galanta Košice I Nové Mesto nad Váhom Piešťany Poprad Skalica Ilava Košice IV Pezinok Púchov Ružomberok Nitra Dunajská Streda Považská Bystrica Šaľa Liptovský Mikuláš Banská Bystrica Senica Košice III Zvolen Žiar nad Hronom Kysucké Nové Mesto Žarnovica Prešov Zlaté Moravce Martin Prievidza Myjava Tvrdošín Dolný Kubín Bytča Topoľčany Bánovce nad Bebravou Nové Zámky Spišská Nová Ves Levice Michalovce Humenné Košice – okolie Turčianske Teplice Komárno Brezno Námestovo Stará Ľubovňa Partizánske Detva Rožňava Krupina Čadca Lučenec Banská Štiavnica Kežmarok Levoča Bardejov Sobrance Medzilaborce Sabinov Vranov nad Topľou Trebišov Stropkov Svidník Snina Revúca Rimavská Sobota Veľký Krtíš Poltár Gelnica

4,48 4,42 4,27 4,14 4,02 4,00 3,92 3,90 3,84 3,78 3,77 3,75 3,73 3,73 3,72 3,68 3,67 3,64 3,64 3,62 3,58 3,58 3,56 3,54 3,54 3,53 3,53 3,52 3,48 3,48 3,45 3,45 3,44 3,43 3,40 3,39 3,39 3,35 3,34 3,33 3,33 3,32 3,31 3,29 3,24 3,23 3,23 3,21 3,21 3,18 3,15 3,14 3,14 3,13 3,12 3,12 3,12 3,11 3,09 3,05 3,05 3,03 3,00 2,98 2,94 2,91 2,90 2,90 2,90 2,89 2,87 2,86 2,86 2,85 2,83 2,78 2,75 2,61 2,61

13 Revue priemyslu 7-8 ›11


Téma čísla

HOSPODÁRSTVO

V čom sme dobrí a v čom nie Rebríček zložiek podnikateľského prostredia hodnotených v prieskume (v poradí od najlepšej po najhoršiu) Názov položky

Skóre

1 Dostupnosť potrebných materiálov a služieb

0,61

2 Schopnosť podnikov využiť najnovšie technológie

0,61

3 Disciplína a pracovitosť zamestnancov

0,56

4 Motivácia zamestnancov k produktívnejšej práci

0,56

5 Potenciál pre rozvoj cestovného ruchu

0,43

6 Dostupnosť voľnej pracovnej sily

0,41

7 Spravodlivosť výberu zamestnancov na pozície vo firmách

0,35

8 Vplyv prírodných podmienok na podnikanie

0,33

9 Spoľahlivosť obchodných partnerov

0,17

10 Úroveň vzdelania

0,17

11 Úroveň konkurencie v službách

0,17

12 Úroveň technológií

0,07

13 Úroveň konkurencie v priemysle

0,07

14 Vplyv polohy okresu na podnikanie

–0,16

15 Mzdové očakávania uchádzačov o zamestnanie

–0,16

16 Komunikácia s úradmi a dostupnosť informácií

–0,20

17 Vplyv odborových zväzov na podnikanie

–0,24

18 Dopad výšky minimálnej mzdy na podnikanie

–0,29

19 Vnímanie výšky miestnych daní

–0,29

20 Miera korupcie medzi súkromnými podnikmi

–0,30

21 Rozvojový potenciál okresu

–0,30

22 Dostupnosť finančných a kapitálových zdrojov

–0,31

23 Kvalifikácia uchádzačov o zamestnanie

–0,33

24 Vnímanie nezamestnanosti

–0,35

25 Znalosť cudzích jazykov

–0,35

26 Elektronická komunikácia s úradmi

–0,43

27 Plnenie úloh úradmi

–0,47

28 Vplyv korupcie na rozhodnutia úradov

–0,48

29 Migrácia kvalifikovanej pracovnej sily

–0,49

30 Hospodárenie miestnych samospráv

–0,51

31 Dopad šedej ekonomiky na podnikanie

–0,51

32 Ochrana súkromného majetku

–0,52

33 Vplyv činnosti úradov na podnikanie

–0,59

34 Prepojenie odborných škôl s trhom práce

–0,64

35 Byrokracia a prieťahy v konaní na úradoch

–0,66

36 Záujem štátu a štátnych inštitúcií o okres

–0,74

37 Vymožiteľnosť práva na okresnom súde

–0,97

38 Kvalita cestnej infraštruktúry

–1,00 Bariéra regionálneho rozvoja

(79.). Okresy sa sťažujú na nedostatočnú pozornosť centrálnej vlády, od ktorej očakávajú budovanie komunikácií, pritiahnutie investorov a vytváranie vhodných podmienok pre domácich podnikateľov. Spoliehanie sa samospráv na pomoc centrálnej vlády je najvyššie v SR. www.regiony21.sk. Okrem samotnej publiká-

14 Revue priemyslu 7-8 ›11

Konkurenčná výhoda

cie je dôležitým výstupom projektu voľne prístupná interaktívna internetová stránka, ktorá obsahuje všetky dáta spracované počas realizácie projektu a umožňuje vytváranie vlastných rebríčkov okresov podľa individuálnych preferencií užívateľov. Potenciálny investor, ktorý pre svoju investíciu hľadá napríklad región s nízkou mzdou a kvalitnou infraštruktúrou, získa po

zadaní uvedených preferovaných parametrov vlastný rebríček okresov, ktoré sú pre neho najvhodnejšie. Keďže váha všetkých 106 parametrov IRPP sa dá ľubovoľne nakombinovať, domáci i zahraniční investori majú k dispozícii unikátny nástroj, ktorý im môže výrazne pomôcť pri rozhodovaní o alokácii ich investícií. Peter Marianyi


Región Centrope

HOSPODÁRSTVO

Citadela vedomostí Región Centrope bude aj naďalej jeden z ekonomických ťahúňov Európskej únie. V dôsledku globálnej krízy však trvalý hospodársky rast už nebude samozrejmosťou. Univerzita I.Széchenyiho v Györi: návod na prežitie v ťažkých časoch

Na summite v maďarskom Györi sa na tom zhodli predstavitelia 16 partnerských miest a regiónov zo štyroch krajín, ktoré od roku 2003 spojili svoje sily v rámci projektu pod názvom Centrope. Ako odolať rizikám. V Györi vypracovali stratégiu na zlepšenie motivácie a kvalifikácie zamestnancov v spoločných prihraničných regiónoch. Tým chcú predovšetkým podporovať výskum, inovácie a vývoj nových technológií v rámci Centrope, teda dosiahnuť posilnenie a trvalé upevňovanie regionálnych štruktúr vedomosti. Na prvý pohľad sa zdá, že sú na to vhodné predpoklady. V Centrope je spolu 35 univerzít a vysokých odborných škôl, kde získava vedomosti približne 250 000 študentov. Partneri v regióne chcú stimulovať predovšetkým sektor služieb. Zároveň má ekonomika čoraz viac smerovať k lokálnym a regionálnym trhom a tým byť viac odolná voči konjunkturálnym rizikám. Tvrdé následky krízy. Pre ilustráciu len jeden príklad: kríza sa v Maďarsku predovšetkým týkala krajov Györ-Moson-Sopron a Vas, ktoré výrazne závisia od diania v automobilovom priemysle. V roku 2009 tam priemyselná produkcia klesla o 25 percent, zatiaľ čo v celom Maďarsku to bolo iba

18,9 percent. Nezamestnanosť v týchto regiónoch počas krízy stúpla o 48,3 percenta, hoci na národnej úrovni sa zvýšila iba o 16,7 percenta. Únik mozgov? Napriek tomu, že partneri v projekte Centrope sú vcelku optimisticky naladení, svorne varujú pred stratou kvalifikovanej pracovnej sily. V Centrope sa pritom vraj vzdeláva priveľa študentov. Nájsť si prácu priamo v regióne však dokáže iba určitá časť týchto vysoko kvalifikovaných ľudí. Najviac pracovísk si totiž vyžaduje strednú kvalifikáciu. Podiel vysoko kvalifikovaných pracovných síl je v porovnaní s EÚ stále dosť nízky. Na európskej úrovni sa za vysoko kvalifikovanú považuje pätina pracovných síl. V Centrope je ich iba 15,4 percent. Plány sú ambiciózne. Súčasná politická situácia však veľmi optimizmu nepraje. Na Slovensku ešte nevieme, ako vláda konkrétne zrealizuje avizovanú reformu vedy a vzdelania. Maďari už sú v šoku. Vláda v Budapešti totiž chce v rámci dlhodobého šetrenia znížiť počet univerzít o 29 na 12. Univerzita Istvána Széchenyiho v Györi, kde študuje približne desaťtisíc mladých ľudí, však dokáže prežiť aj v takýchto nevýhodných podmienkach. Vedenie inštitúcie zrejme včas spoznalo obrovské výzvy v dobe

prázdnych verejných vreciek a šikovne na ne reagovalo. V škole ako doma. V minulých rokoch univerzita zmenila svoj profil tým, že rozšírila ponuka predmetov. Kedysi bola špecializovaná na technické štúdiá. Teraz tam možno študovať aj hudbu. Celý univerzitný komplex bol prestavaný tak, aby sa tam študenti nielen cítili ako doma, ale boli neustále motivovaní nastúpiť nové cesty myslenia. Nadaní študenti dokonca získajú dlhodobý pobyt v univerzitnej oáze tvorivosti, kde môžu realizovať svoje projekty za výhodných podmienok. Dajú o sebe vedieť. Navyše, vedenie univerzity dokázalo postupne získať približne 80 stredných a veľkých partnerov pre dlhodobú spoluprácu v oblasti výskumu a vývoja. Najvýznamnejšiu kooperáciu pritom určite predstavuje spolupráca s maďarskou dcérou automobilového koncernu Audi, ktorá v areáli univerzity postavila celé laboratórium. Pre získanie ďalších partnerov univerzita neustále zlepšuje styk s verejnosťou. V súčasnosti sa dokončuje ralizácia výstavného pavilónu, kde budú prezentované perspektívne výsledky aktuálneho výskumu, ktorý sa uskutočňuje na univerzite. Karin Rogalska

15 Revue priemyslu 7-8 ›11


Mzdy v strednej Európe

HOSPODÁRSTVO

Ako sme na tom Hrubá mzda v Rakúsku je štyrikrát vyššia ako na Slovensku. Nižšie mzdy majú obyvatelia aj v iných štátoch strednej a východnej Európy. Z hľadiska celkového zaťaženia práce je však situácia odlišná. Aj porovnanie čistých miezd na základe parity kúpnej sily je pre Slovensko o niečo lichotivejšie. Vyplýva to zo štúdie audítorskej a poradenskej spoločnosti TPA Horwath, ktorá skúmala najdôležitejšie faktory odmeňovania, zdaňovania a produktivity práce a zloženia daňových príjmov Rakúska s deviatimi krajinami strednej a východnej Európy.

príjmami vyššími o takmer 400 € mesačne, čo tvorí príjem vyšší o 63 percent, nasleduje Česko a Chorvátsko, kde obyvatelia dostávajú v čistom o 18 percent viac ako na Slovensku. Priepastné rozdiely v mzdách v porovnaní s Rakúskom mierne znižuje porovnanie čistých miezd na základe parity kúpnej sily obyvateľstva. Minulý rok dosiahla čistá mzda na základe parity kúpnej sily Slovákov 49 percent úrovne v Rakúsku.

Porovnanie miezd. Kým priemerná mesačná mzda Slovákov v minulom roku dosiahla 769 eur, Rakúšania zarobili až 3 030 eur, čiže približne 4-krát viac. České zárobky boli oproti Slovensku vyššie o 19 percent, poľské o 4 percentá, na druhej strane Maďari zarobili o takmer 5 percent menej. Oveľa lepšie sú na tom Slovinci, ktorých hrubá mzda je takmer dvojnásobne vyššia ako na Slovensku. Najnižšiu hrubú mzdu má Bulharsko, kde dosahuje len 328 eur, čiže asi 43 percent slovenského priemeru.

Daňové zaťaženie práce. Odvodové zaťaženie 21,3 percenta na Slovensku patrí k priemerným a je porovnateľné s Českom a Poľskom, kde dosahuje 22,2, resp. 24,3 percenta. V Rakúsku vrátane nižšieho zdanenia trinásteho a štrnásteho platu je podstatne vyššie a predstavuje 33,9 percenta. Ešte vyššie odvody musia platiť Maďari a Slovinci – 34,5 a 35,3 percenta. Celkové zaťaženie práce je z desiatky sledovaných krajín najvyššie v Maďarsku, kde sa pohybuje až na úrovni 51,8 percenta.

V kúpnej sile polovica. Z ostatných krajín je na tom najlepšie opäť Slovinsko s čistými

Koľko zarobia čistého. To znamená, že zamestnanci dostávajú v čistom ani nie polovicu zo

Koľko my, koľko oni Porovnanie platových pomerov Slovenska s Rakúskom a ostatnými krajinami strednej Európy

sumy, ktorú na ich mzdy vynakladajú zamestnávatelia. S výnimkou Rakúska, kde dosahuje 49,5 percenta, sú na tom ostatné krajiny lepšie. Na Slovensku dosahuje 40,8 percenta, pričom za posledných desať rokov sa takmer nezmenilo. Najnižšie celkové zaťaženie práce má Bulharsko, kde sa pohybuje na úrovni 34,4 percenta. Podiel odvodov sociálneho poistenia na celkovom daňovom zaťažení bol v roku 2009 najvyšší na Slovensku a v Českej republike, kde dosiahol približne 44 percent. Daň z majetku v tejto súvislosti nezohráva v žiadnej z analyzovaných krajín významnejšiu úlohu. Štúdia však upozorňuje na to, že početné reformy systémov daní a sociálneho poistenia na Slovensku, Česku a Maďarsku povedú k zmenám v daňovom zaťažení práce v týchto krajinách. Tieto systémy sú preto omnoho nestabilnejšie, ako je to napríklad v Rakúsku. Náklady na prácu. Okrem miezd, príležitostných nákladov (ktoré spolu tvoria náklady na prácu) a daňového zaťaženia práce zohráva pri investičných rozhodnutiach a celkovej konkurencieschopnosti krajiny dôležitú úlohu aj produktivita práce. Krajiny strednej a východnej Európy vrátane Slovenska majú aj naďalej významnú výhodu v oblasti nákladov na prácu. Ich jednotkové náklady na prácu sú podstatne nižšie ako v Rakúsku. Nízke náklady na prácu však zvyčajne súvisia s nižšou produktivitou.

4000 3500 3000

Náklady na prácu

2500

Hrubá mzda

1500 1000 500 0

A

T

BG

HR

PL

RO

RS

16 Revue priemyslu 7-8 ›11

SK

SI

CZ

HU

Zdroj: TPA Horwath

Čistá mzda

2000

Prichádzame o výhodu. V štúdii sa taktiež konštatuje, že v rokoch 2005 až 2008 väčšina krajín strednej a východnej Európy s výnimkou Slovinska stratila značnú časť konkurencieschopnosti z dôvodu rýchlejšie rastúcich jednotkových nákladov na prácu. Aj v nasledujúcich rokoch sa očakáva ich ďalší nárast. js


Filtračná technika

HOSPODÁRSTVO

Čo dýchame na pracovisku: na čistenie vzduchu existujú efektívne filtračné riešenia

Čistý vzduch by mal byť ľudským právom Človek každý deň skonzumuje kilo potravín, vypije dva litre tekutín, ale vdýchne až 25 kilogramov vzduchu. Preto je dôležité vedieť nielen to, čo konzumujeme, ale aj to, aký vzduch dýchame. Foto: Fotolia

Doprajte si čistý vzduch Zvlášť, keď vo vnútri budov trávime 90 percent nášho času. Švédsky líder filtračných riešení Camfil Farr verí, že nadišiel čas spraviť všetko pre to, aby bol čistý vzduch ľudským právom. V rámci celoeurópskej Camfill Farr Road show pristavil v priemyselnom parku Levice-Géňa špeciálny kamión - plne vybavené mobilné laboratórium, ktoré meria čistotu vzduchu, názorne ukazuje ako fungujú filtračné systémy a ako znečistený vzduch vplýva na zdravie ľudí. Riziká. Rozdiel medzi čerstvým a čistým vzduchom je veľký. Čerstvý vzduch tvorí kyslík a je dočasný. Čistý vzduch neobsahuje častice a emisie. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie WHO znečistené ovzdušie zabíja každý rok približne dva milióny ľudí. Vonkajšie znečistenie, ktoré cez okná alebo filtračné systémy preniká do budov, môže ľahko prispieť aj k znečisteniu vzduchu vo vnútri. Podľa WHO môžu mať ultrajemné častice, ktoré prenikajú filtračnými systémami, negatívny vplyv na kardiovaskulárny systém a zoslabujú pľúcne a dýchacie funkcie najmä u detí a starších, viac zraniteľných ľudí. Kvalitný filter má význam. Na čistenie vzduchu a ochranu ľudí existujú efektívne filtračné riešenia. Rozsiahle vedecké prieskumy uskutočnené v Škandinávii preukázali, že výkon žiakov v škole vzrástol pri kvalitnejšej ventilácii o 15 percent. „Vysokokvalitné filtre

Camfil Farr zachytia od 65 až do 95 perc. všetkých čiastočiek, ktoré sa snažia preniknúť filtračným systémom dovnútra a vysokú účinnosť si zachovávajú počas celej doby životnosti,“ hovorí Imrich Mészáros, výkonný riaditeľ Camfil Farr s.r.o. Dodáva, že naopak je to u lacných syntetických filtrov. Kvalita sa oplatí. Kým sú nové, zachytia čiastočky vďaka elektrostatickej väzbe a majú vysokú účinnosť. Tento počiatočný výkon filtra však so stratou elektrostatického náboja klesá, až filter nakoniec celkom stratí schopnosť zachytávať častice a následne ich pomaly prepúšťa do vnútorného prostredia. Okrem čiastočiek, ktoré cez nekvalitnú filtráciu prenikajú do vnútorných priestorov zvonku, môžu byť súčasťou znečistenia aj jemné a ultrajemné čiastočky a spaliny z kopírovania papierov, z krbov, sviečok, osviežovačov vzduchu, textilu, nábytku, farieb a čistiacich prostriedkov. Účinné vzduchové filtre zachytia aj najškodlivejšie ultrajemné čiastočky s priemerom 2,5 mikrometra a menej. Okrem toho, nízkoenergetické vzduchové filtre potrebujú menej energie na čistenie vzduchu a preto poskytujú dobrú kvalitu vnútorného vzduchu pri nižších nákladoch pre prevádzkovateľa budovy. Filtre Camfil Farr sú navyše ekologické – švédska firma sa snaží minimalizovať odpad z už použitých filtrov. Marián Hudec

Čo môžete urobiť pre čistý vzduch vo vnútorných priestoroch: požiadať zamestnávateľa alebo prevádzkovateľa budovy o zvýšenie prietoku vzduchu vo ventilačnom systéme budovy (štúdie ukazujú pozitívny vplyv zlepšenej ventilácie na zdravie a výkonnosť) požiadať o lepšiu filtráciu vzduchu uistiť sa, že filtre majú vysokú účinnosť počas celej životnosti (meraniami) ak môžete ovplyvniť rozhodnutia pred nákupom, presvedčte sa, že sa kupujú energeticky účinné filtre a zohľadňujú sa tak celkové náklady systému sťažnosti adresovať príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, ktorý posúdi mikroklimatické podmienky na pracovisku alebo si vyžiada merania vykonané akreditovaným pracoviskom

Od hotelov po raketoplán O spoločnosti Camfil Farr s.r.o. Dcérska spoločnosť švédskej firmy Camfil Farr Group pôsobí v priemyselnom parku Levice Géňa od začiatku júna 2007. Výroba vzduchových filtrov sa na Slovensko presťahovala z Nemecka, kam smeruje 60 % produkcie závodu. V roku 2010 dosiahol Camfil Farr s.r.o. tržby 14,3 mil. eur a jeho 120 zamestnancov vyrobilo takmer milión filtrov. Závod zásobuje vzduchovými filtrami celý európsky trh a niekoľko priemyselných odvetví. Filtre na čistenie vzduchu sa používajú v rôznych ventilačných systémoch. Využívajú ich nákupné centrá, hotely, nemocnice, knižnice, laboratóriá, lakovne a dokonca aj raketoplány.

17 Revue priemyslu 7-8 ›11


Priemyselné parky

HOSPODÁRSTVO

Investície potvrdzujú oživenie Ukazuje sa, že priemysel už prekonal hospodársku recesiu - veľké spoločnosti ale aj stredné firmy rozširujú výrobu, logistiku a prijímajú nových zamestnancov. Robia to domáci aj zahraniční investori. Nové príležitosti v Starej Turej. Približne 500 zamestnancov prijme miestna firma Elster do novej montážnej haly, ktorú postaví vo svojom areáli. Podľa investičného zámeru hala bude stáť päť miliónov eur a má mať od sedem do jedenásť tisíc metrov štvorcových podľa toho, pre ktorý variant sa investor rozhodne. Elster vyrába alebo dodáva plynomery, vodomery a regulátory rôznych druhov. Je členom medzinárodnej skupiny Elster, ktorá parí medzi významných svetových výrobcov meračov a regulátorov na plyn a vodu. Veľa investuje do nových technológií a výrobkov. Medzi ne patria nové inteligentné bytové vodomery V200 a V210. Spoločnosť ich dá zatiaľ na trh vo Veľkej Británii, Írsku a Francúzsku. Ďalšie pracovné miesta. Podľa informácií Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v priemyselnom parku vo Vrábľoch americká spoločnosť ICU Medical prijme v tomto roku sto nových zamestnancov. V závode, ktorý vlani skolaudovala, do piatich rokov zamestná zhruba 700 ľudí. Firma vyrába lekárske pomôcky pre vnútro-

žilovú aplikáciu a na Slovensku investovala asi 14 miliónov eur. Európske obchodné centrum (EBC) Dell v Bratislave prijalo takmer 250 ľudí do servisu, ekonomiky a pre zákazníkov. Bola to šanca pre absolventov technických univerzít. Firma bude mať dovedna 1800 zamestnancov. Elektrotechnická spoločnosť Foxconn v Nitre v investičnom pláne avizovala, že v tomto roku o polovicu zvýši výrobu LCD televízorov. Firma zamestná ďalších 900 ľudí a celkovo ich bude 3900. Foxconn, ktorý je nástupcom Sony v Priemyselnom parku Nitra – Sever, pokračuje vo výrobe LCD televízorov. Nové investície. Do priemyselného parku Záborské pri Prešove mieria ďalší dvaja investori. Ich príchod súvisí s investíciou spoločnosti Honeywell, ktorá v priemyselnom parku plánuje postaviť závod na výrobu turbodúchadiel pre osobné a nákladné autá za vyše 38 miliónov eur. Noví investori miera aj do priemyselného parku Juh v Lučenci. Spoločnosť Bionafta tu plánuje vyrábať energiu z obnoviteľných zdrojov v spolupráci s firmou Milenium Trading.

Point Park stavia výrobné priestory v Trnave: záujem investorov o priemysel rastie

18 Revue priemyslu 7-8 ›11

Bionafta preinvestuje 4,5 milióna eur. Výrobný areál spoločnosti Koval Systems v Beluši pri Púchove by mali rozšíriť o nové sklady a infraštruktúru. Budú to nové haly pre strojársku výrobu, skladovanie materiálu a expedíciu. Plánovaná investícia je 8,61 milióna eur. Začať stavať by mali v tomto roku a všetky štyri haly majú byť hotové v roku 2021. Prevádzkovateľ a developer moderných logistických parkov v Európe PointPark Properties (P3) chce v septembri pri Trnave otvoriť novú výrobnú halu. Je pre americkú spoločnosť Audia Plastics a jej dcérske firmy Washington Penn a Uniform Color Company. Celková investície predstavuje takmer 8,5 miliónov eur. Zdravý hospodársky vývoj. Podľa analýz Národnej banky Slovenska (NBS) naše hospodárstvo by malo v rokoch 2011 a 2012 ťažiť z pokračujúceho rastu zahraničného dopytu, fixných investícií a postupného oživenia súkromnej spotreby. Relatívne zdravý makroekonomický vývoj by tak s najväčšou pravdepodobnosťou mal podporovať domácu finančnú stabilitu. V najbližšom čase bude situáciu determinovať aj konsolidácia verejných financií. Táto bude v závislosti od jej rozsahu a časovania znamenať negatívny dopytový šok s dopadmi na vývoj disponibilných príjmov domácností, eventuálne aj nezamestnanosti a na vývoj nákladov podnikov. Hoci prebiehajúca fiškálna konsolidácia bude v krátkodobom horizonte (najmä v roku 2011) rast ekonomiky tlmiť, jej úspešná realizácia je dôležitou podmienkou posilnenia dlhodobej finančnej stability. Slovensko je ako malá ekonomika vystavené riziku asymetrických reakcií trhov na vývoj fiškálnej pozície v menších krajinách aj pri pomerne zdravých fundamentoch. Marián Hudec


Logistika Do budúcnosti orientované logistické centrum: Roman Stoličný, manažér pobočky Dachser na Slovensku

Nový Eurohub v Lozorne V polovici júna otvorila spoločnosť Dachser v Lozorne pri Bratislave nové logistické centrum, ktoré v sebe spája miestnu pobočku Dachser Bratislava a hlavný logistický hub pre strednú a východnú Európu. Foto: Dachser Eurohub Bratislava je druhým v rámci pozemnej prepravnej siete Dachser a vytvára priame spojenie do 14 krajín prostredníctvom 19 denne presne načasovaných importných a exportných služieb. Je priamo napojený na Eurohub Überherrn v Nemecku. Investícia do budúcnosti. V novom logistickom centre s celkovou rozlohou 64 tisíc m2, do ktorého Dachser investoval takmer 11

miliónov eur, sa nachádza prekládková hala pre priemyselné tovary s rozlohou 3 565 m2, umožňujúca súbežné nakladanie a vykladanie 31 kamiónov a administratívna budova s rozlohou 1 800 m2. V druhej etape výstavby pribudne ešte sklad so skladovacou plochou pre 13 500 paliet. Multifunkčné. Svojím riešením a poskytovaným servisom je jedinečný v strednej a vý-

HOSPODÁRSTVO

chodnej Európe. Spoločnostiam na územi Slovenska poskytuje konkurenčnú výhodu a otvára im nové možnosti pre expandovanie na trhy v rámci celej Európy. Geografická poloha navyše ponúka atraktívne možnosti pre umiestnenie a prevádzkovanie, poprípade outsourcing disribučných centier nadnárodnych spoločností, ktoré takýmto spôsobom môžu vytvárať ďalšie nové pracovné miesta. V prospech klientov. „Rast nie je cieľom sám o sebe, mal by sa vždy zameriavať na prospech pre našich zákazníkov,” zdôraznil Michael Schilling, generálny riaditeľ spoločnosti Dachser pre oblasť Manažmentu európskej siete a logistických systémov spoločnosti Dachser. „Len za deväť mesiacov sme v Lozorne vybudovali do budúcnosti orientované logistické centrum, ktoré spĺňa všetky súčasné moderné štandardy,“ poznamenal Roman Stoličný, manažér pobočky Dachser na Slovensku.


Logistika

HOSPODÁRSTVO

Logistický monitor napreduje Prvé internetové noviny v tejto brandži na Slovensku zbierajú a triedia informácie z logistiky na Slovensku i v zahraničí. Poskytujú priestor pre autorské príspevky a diskusiu. Prebieha intenzívny proces koncentrácie kapitálu: Jaroslav Horečný, Logistický monitor

Sú určené pre manažérov logistických firiem, pracovníkom technických univerzít i študentom. Viac sme sa o tom porozprávali s koordinátorom projektu Jaroslavom Horečným. Vlani v máji ste dosiahli miliónovú hranicu v návštevnosti za šesť rokov existencie. Koľko odborníkov odvtedy navštívilo monitor? Jaroslav Horečný: Bolo to ďalších 380-tisíc návštev do rôznych rubrík. Máme stabilných čitateľov, ktorí nás týždenne často navštevujú. Z diagramu na úvodnej stránke novín vidieť určitú sezónnosť počtu návštev, ktorú spájame s prípravou záverečných prác študentov univerzít. Rozšírili ste tím spolupracovníkov? Horečný: Vlani sme začali spolupracovať s Technickou univerzitou v Košiciach, konkrétne s Ústavom logistiky priemyslu a dopravy vedeným profesorom Dušanom Malindžákom. Ústav sa zaoberá aj výrobnou logistikou, ktorá je veľmi zaujímavá a treba jej venovať zvýšenú pozornosť. Chceme rozšíriť spoluprácu s organizáciami zaoberajúcimi sa identifikáciou a sledovaním tovaru. Medzi časom zanikli niektoré logistické periodiká. Nemali inzerciu a peniaze. Ako je to u vás? Horečný: Zánik tlačených periodík zaoberajúcich sa logistikou je zlá správa. Slovenský trh je malý a význam logistiky sa stále vníma v našom podnikateľskom prostredí ale aj v iných organizáciách pomerne úzko, ako téma určená malému, špecializovanému

20 Revue priemyslu 7-8 ›11

okruhu osôb. Nadnárodné spoločnosti majú v tom jasno, majú svoje riešenia a neustále kontrolujú logistické náklady na všetkých riadiacich úrovniach. Logistika významne ovplyvňuje konkurencieschopnosť spoločností, preto prijímať informácie prostredníctvom periodík zaoberajúcimi sa problematikou je dôležitá súčasť podnikového vzdelávania riadiacich pracovníkov našich malých i veľkých firiem. Darí sa vám rozširovať spoluprácu s našimi a zahraničnými partnermi? Horečný: Logistický monitor je známy portál v zahraničí, čo sa prejavuje záujmom o informovanie o logistických podujatiach. Určite si viem predstaviť intenzívnejšiu spoluprácu s ďalšími krajinami, vyžaduje to však veľa času a peňazí. Spolupráca so ZLZ SR zatiaľ stagnuje, čo určite nie je v prospech veci. Veľmi dobrá je však spolupráca s organizáciu GS1 Slovakia, ktorá je napojená na medzinárodné centrum diania v identifikácii tovarov a služieb, čo intenzívne ovplyvňuje konkrétne procesy v logistike v globálnej miere. V tejto spolupráci chceme pokračovať a rozširovať ju. Čo predovšetkým v súčasnosti riešia logistické firmy? Horečný: Pokiaľ prežili krízové obdobie, riešia predovšetkým problém ako pri nižších cenách zabezpečiť logistické výkony v požadovanej kvalite a rozsahu. Myslíte si, že sa skončila kríza v logistike u nás i v Európe? Horečný: Logistika plní svoje úlohy tak

v čase konjunktúry ako aj v čase poklesu výroby, mení sa len ich objem a rozsah. Logistické spoločnosti napojené na krízou najviac postihnuté rezorty majú existenčné ťažkosti, prípadne sú nútené odísť z trhu. Na ich miesto nastupujú firmy, ktoré prežili. Napríklad kríza menej zasiahla rezort, v ktorom podnikajú alebo pôsobia na trhu diverzifikovanejšie. Prebieha intenzívny proces koncentrácie kapitálu priamo pred našimi očami a kríza ho len urýchlila, je jeho katalyzátorom. Pre malé logistické spoločnosti zostanú na trhu lokálne úlohy, len ťažko môžu konkurovať veľkým nadnárodným spoločnostiam. Ako dopadla globalizácia logistiky na Slovensko? Horečný: Nástupom nadnárodných výrobcov a nadnárodných distributérov tovaru sa tento proces postupne napĺňa a pokračuje. Nadnárodné organizácie si obvykle „dotiahnu“ so sebou aj logistické spoločnosti, s ktorými majú zaužívané štandardy spolupráce. Nespoliehajú sa na úroveň domácich logistických spoločností. Logistický monitor sa snaží napomôcť zvyšovaniu odbornej úrovne logistických firiem na Slovensku, aby boli konkurencieschopné aj pre globálny trh a uplatnili sa na ňom. Pomerne vysoká návštevnosť portálu nás zaväzuje v tejto činnosti pokračovať. Marián Hudec


Outsourcing je cesta k optimalizácii V súčasnosti sa čoraz viac spoločností snaží sústrediť svoju pozornosť na aktivity, vďaka ktorým sú schopné dosiahnuť mnohé konkurenčné výhody. Na tie aktivity, ktoré nepovažujú za svoju hlavnú činnosť, si najímajú externých dodávateľov. O trendoch v logistike a aktivitách spoločnosti GEFCO na Slovensku sme sa rozprávali s obchodným a marketingovým riaditeľom p. Milanom Majtánom.

PR Gefco

Aké sú ambície skupiny GEFCO? Skupina GEFCO chce aj naďalej expandovať na medzinárodné trhy, ponúkať vysoko kvalitné služby a inovatívne logistické riešenia. Plánujeme aj naďalej udržať rast, ktorý je založený na GEFCO core business, čo znamená ponúkať komplexné logistické riešenia pre priemyselný sektor, ale aj pre sektor ako je FMCG, automotive, kozmetický či elektrotechnický priemysel. Čo by ste poradili firme, ktorá rozmýšľa o outsourcingu logistických služieb? Bez ohľadu na oblasť podnikania, je v dnešnej dobe outsourcing služieb ponímaný ako jeden

InzGaleria210x140.indd 1

z hlavných nástrojov zvyšovania výkonnosti podniku. Zákazník očakáva, že vďaka strategickému kroku, akým outsourcing nesporne je, sa zvýši kvalita jeho služieb, zároveň ušetrí nemalé náklady a bude spolupracovať so spoľahlivým a skúseným logistickým partnerom. Z pohľadu samotného poskytovateľa služieb ide často aj o investície do outsourcingových projektov. Zo skúseností však vieme, že partnerstvá medzi zákazníkom a logistickou spoločnosťou sa uzatvárajú na dlhšie časové obdobie a sú založené na vzájomnej dôvere. Preto je nevyhnutné, aby si spoločnosti vyberali partnerov, ktorí zdokladujú skúsenosti na základe svojich referencií, alebo vopred prepracovanými projektmi. Kde vás môžu nájsť zákazníci, ktorí sa zaujímajú o takýto druh služieb? Spoločnosť GEFCO má pobočky v Trnave, Bratislave, Kechneci a Žiline. Pomerne nová je naša logistická prevádzka v Kechneci, ako aj pobočka colného oddelenia v Poprade. Aké služby ponúkate záujemcom o outsourcing? Dnes zastrešujeme všetky logistické aktivity, nevyhnutné na zabezpečenie hladkého priebe-

hu zásobovacieho, výrobného a distribučného procesu, čím pomáhame zákazníkom optimalizovať spotrebu ich zdrojov. Našim zákazníkom poskytujeme cestnú prepravu Overland Network Solution, ktorá zahŕňa prepravné techniky, ako je napríklad zberná služba, či dokládková a celokamiónová preprava. Vďaka službe Automotive zabezpečujeme distribúciu automobilov do celého sveta a v prípade potreby ich upravujeme podľa jednotlivých požiadaviek. V rámci Logistic Solution ponúkame logistické riešenia pre všetky typy dodávateľského reťazca. Ďalšou službou je GefBoxSystem, ktorý predstavuje inovatívne logistické riešenia obalových tokov a ich optimalizáciu. Tento systém odbremení priemyselné podniky od riadenia tokov vratných obalov. Neoddeliteľnou súčasťou našich služieb je námorná a letecká preprava, ako aj urgentná preprava, ktorá je u nás dostupná 24 hodín denne. K podporným aktivitám patria colné služby, spolu s colnými skladmi v Trnave a Kechneci. Našou snahou je neustále optimalizovať jednotlivé logistické toky, tvoriť úspory zákazníkov a zjednodušovať často neefektívne procesy – aspekty, ktoré vedú k obojstrannej spokojnosti. www.gefco.sk

21 Revue priemyslu 26. 5. 117-8 9:54 ›11


Doprava

HOSPODÁRSTVO

Elektrický vlak Katarína: modernizácia je hlavne o zvýšení kultúry cestovania

Mária vyrazila na koľaje Nový dieselový vlak Mária vyrobili v ŽOS Vrútky a je súčasťou obnovy vozidlového parku Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK). Foto: M.Kosec Máriu nasadia na juhozápade a bude premávať na trati Nové Zámky - Leopoldov – Bratislava. „Treba podporovať projekty, ktoré majú význam pre dopravu i hospodárstvo. Výroba 12 dieselových vlakových jednotiek, ktorú z jednej polovice platí Únia, priniesla prácu mnohým ľuďom z Turca,“ zdôraznil minister dopravy Ján Figeľ. Kultúra cestovania. V modernizácii osobnej železničnej dopravy hrá kľúčovú úlohu. Cestujúci určite ocenia dokonalý komfort, mäkké sedadlá, účinné vetranie a príjemné prostredie. Ďalšie dieselové vlaky budú premávať na tratiach v okolí Nitry, Humenného, Prešova, Košíc a Prievidze. Postupne ich nasadia a potrvá to najmenej do konca budúceho roka. Nové vlaky sú nízkopodlažné, s multifunkčnými priestormi pre imobilných cestujúcich s vozíkmi, pre kočíky a bicykle. Sú vybavené informačným systémom, klimatizáciou, samočinnou tlakovou brzdou, záchrannou brzdou s premostením a zaisťovacou brzdou. Prepravná kapacita motorovej jednotky je 317 cestujúcich, z toho 177 miest je na sedenie. Elektrické vlaky. Občanov Považia už vozia elektrické poschodové vlaky Lucia a Katarína. Do trojdielnej súpravy sa zmestí 307 cestujúcich, pričom spolu so stojacimi pasažiermi je možné previesť až 600 ľudí. Vagóny majú vlakový „rozhlas“ a informač-

22 Revue priemyslu 7-8 ›11

né LED tabule, ktoré informujú o najbližších cieľových staniciach. Vo vlaku monitorujú situáciu kamerové systémy. Očakáva sa, že prispejú k zníženiu kriminality, ktorá súvisela s krádežami batožiny, či poškodením samotných vlakových súprav. Naša železničná spoločnosť ich postupne nasadí v tomto a budúcom roku. Budú premávať na tratiach Trenčín - Žilina, Žilina - Košice, Žilina - Čadca, Košice - Prešov a Košice - Čierna nad Tisou. „Nových vlakov bude spolu 32 - sú súčasťou europrojektu modernizácie koľajových vozidiel za vyše 220 miliónov eur,“ dodal Alexander Buzinkay, hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko. Najväčší prepravca. Železničná spoločnosť Slovenska je v súčasnosti najväčším prepravcom v železničnej osobnej doprave na Slovensku. V preprave osôb má zruba 28-percentný podiel, pričom autobusová doprava robí vyše 57 percent a mestská hromadná doprava zhruba 14 percent výkonov. Podiel výkonov hromadnej železničnej i autobusovej prepravy na celkovom objeme výkonov osobnej pozemnej dopravy, vrátane individuálneho motorizmu, je však iba 25 percent a má pomaly klesajúcu tendenciu. Klesá aj počet cestujúcich, pretože v mnohých regiónoch fungujú súbežne autobusové a železničné spoje. Modernizácia železnice. Mala by sa týkať naj-

mä tratí, zaradených do paneurópskych koridorov a sú súčasťou transeurópskej dopravnej siete TEN-T. Slovensko sa však málo podieľalo na spolufinancovaní európskych projektov, preto museli železnice prijímať od roku 2005 investičné úvery, ktoré budú splatné v rokoch 2012 až 2014. V operačnom programe doprava na roky 2007 – 2013 sú zaradené aj modernizácie na piatom koridore v úsekoch Beluša - Púchov, Púchov – Žilina a Kysak – Košice a na štvrtom koridore na úseku štátne hranice s Českom – Kúty. Tieto projekty sú v schválenom operačnom programe uvedené pod čiarou a ich realizácia bude možná len v prípade, že budú dostupné finančné prostriedky z KF. Je to málo. Modernizácia sa dotýka necelých päť percent stavebnej dĺžky prevádzkovaných tratí. Od vzniku samostatného Slovenska sa všetky ostatné modernizačné zásahy dotkli len necelých ďalších desať percent slovenských železničných tratí. Ide najmä o elektrifikáciu tratí Šurany – Zvolen – Banská Bystrica, Čadca – Skalité – Zwardoň a Prešov – Plaveč, obnovenie prechodov Kittsee a Lupków, modernizáciu staníc Bratislava - Petržalka a Čadca. Je to aj výstavba kontajnerového terminálu v Dobrej pri Čiernej nad Tisou a inštalácia diaľkového zabezpečovacieho zariadenia na niektorých významnejších miestnych železniciach. Marián Hudec


PR MSV

MSV 2011 opäť v celom areáli brnenského výstaviska 53. medzinárodný strojársky veľtrh prebehne v termíne 3. až 7. októbra 2011 ako najvýznamnejšia priemyselná prehliadka usporiadaná v nových členských krajinách Európskej únie. Záujem o účasť opäť stúpa a väčšina výstavnych plôch vrátane najväčších pavilónov je už vypredaná.

Pavilón P bude patriť kovoobrábacím strojom Najväčšia výstavná hala v strednej Európe sa už po tretí raz stane hlavným prezentačným centrom nosného odboru obrábacie a tvárniace stroje. Návštevníci sa môžu tešiť na zatiaľ najvyšší počet strojných exponátov na čele s novinkami popredných tuzemských i svetových výrobcov.

Veľtrh reflektuje oživenie ekonomiky „Prípravy sú už v plnom prúde a registrujeme vysoký záujem o účasť. Po minulom ročníku, ktorý odrážal začínajúce ekonomické oživenie, je to ďalšie svedectvo pozitívnej nálady priemyselných firiem,“ konštatoval riaditeľ MSV Jiří Rousek. Zároveň potvrdil, že počet prihlášok je už dnes v množstve odborov vyšší, pričom stále prichádzajú nové. „Vracajú sa vystavovatelia, ktorí sa MSV zúčastnili naposledy v roku 2008, teda pred ekonomickou krízou. Väčšina našich hál vrátane najväčších pavilónov P, V a F je zaplnená takmer do posledného miesta,“ upresnil.

Kľúčové odbory ročníka K najpočetnejšie zastúpeným odborovým skupinám budú opäť patriť Materiály a komponenty pre strojárstvo, kde v porovnaní s dvoma poslednými ročníkmi vzrastie účasť firiem i rozsah prenajatej plochy. K nosným odborom MSV dlhodobo patria aj Plasty, gumárenstvo a chémia. Kríza v tomto odvetví je minulosťou a vzhľadom k dynamickému rastu automobilového a elektrotechnického priemyslu ako hlavných odberateľov dopyt po plastikárskych technológiách ďalej stúpa. Ďalším odborom, ktorý už dnes zaberá väčšiu plochu než na minulom ročníku, sú Pohony, hydraulika a pneumatika.

Prehliadka progresívnych technológií Aktuálny ročník sa primárne zaoberá témou efektivity priemyselnej výroby. Do popredia sa dostávajú nové riešenia pre úspornejšie využitie vstupov, zníženie spotreby energie a materiálov a tým i zvýšenie konkurencieschopnosti. Zaujímavým faktom, ktorý tiež potvrdzuje pozitívny vývoj ekonomiky, je historicky najvyššia účasť finančných inštitúcií – bánk, poisťovní a leasingových spoločností – v odborovom celku Výskum, služby a inštitúcie. Zameranie tohto ročníka na optimalizáciu nákladov a zefektívnenie priemyselnej výroby doplní súbežne organizovaný 6. medzinárodný veľtrh dopravy a logistiky Transport a Logistika s ponukou pokrokových riešení pre oblasť zásobovania, skladového hospodárstva, manipulácie, balenia a distribúcie tovaru. Podrobné informácie nájdete na www.bvv.cz/msv a www.bvv.cz/translog.

53. medzinárodný strojársky veľtrh 069

6. medzinárodný veľtrh dopravy a logistiky

3.–7. 10. 2011 Brno – Výstavisko www.bvv.cz/msv www.bvv.cz/translog

Veletrhy Brno, a.s. Výstaviště 1 647 00 Brno tel.: +420 541 152 926 fax: +420 541 153 044 e-mail: msv@bvv.cz translog@bvv.cz www.bvv.cz/msv www.bvv.cz/translog

23 Revue priemyslu 7-8 ›11


Podnikanie

HOSPODÁRSTVO

Výroba kancelárskeho nábytku vo firme Myotis: drevené súčasti vznikajú pomocou moderného CNC stroja

Štát brzdí živnostníkov Veľká väčšina živnostníkov poctivo odvádza štátu dane a platia do zdravotných i sociálnej poisťovne. Sú ale prípady, keď im zbytočne strpčuje život práve sociálna poisťovňa. Foto: Pavol Ďurčo Živnostníci, ktorých je u nás okolo 400 tisíc, sa výrazne podieľajú na tvorbe HDP. Štát pritom málo využíva ich ekonomický potenciál. Podľa Slovenského živnostenského zväzu, ak by spoločnosť viac investovala do živnostníkov, zvýšila by sa zamestnanosť a zabezpečil by sa dlhodobo udržateľný rozvoj. Namiesto toho sa živnostníci v každodennej praxi musia boriť so zbytočnými administratívnymi problémami. Úspešní podnikatelia. Medzi takých patria aj manželia Jaroslav a Alica Sílešovci z Kysuckého Nového Mesta, ktorí vybudovali prosperujúcu nábytkársku firmu Myotis. Problém majú so sociálnou poisťovňou. Chcú, aby im vrátila časť poistného za rok 2006. Ide o preplatok, ktorý omylom zaplatili jej, daňovému úradu a zdravotnej poisťovni. Dovedna to je 80 tisíc bývalých slovenských korún, čo je zhruba 2666 eur. V prvom

Sociálna poisťovňa strpčuje život: Jaroslav Síleš, Myotis Kysucké Nové Mesto

24 Revue priemyslu 7-8 ›11

daňovom priznaní bola chyba v účtovnom programe počítača, majitelia firmy zaplatili vyššiu daň i odvody ako v skutočnosti mali. Keď prišli na chybu, daňovému úradu poslali v roku 2008 dodatočné daňové priznanie. Akceptovali to. Daňový úrad i zdravotná poisťovňa áno, ale sociálna poisťovňa nie. Argumentuje tým, že sa zmenil vymeriavací daňový základ, z ktorého sa platí poistné. „S tým súhlasíme, prečo nám však rátajú poistné zo starého vymeriavacieho základu? Veď je to nelogické a žiadame, aby nám preplatok vrátili. Vraj sa nám zaráta do dôchodku, kam máme ešte ďaleko. Toto naťahovanie trvá tri roky a dali sme to aj súd. Podľa Zák. 461/2003, podľa § 145 o sociálnom poistení, je poisťovňa povinná vrátiť poistné zaplatené bez právneho dôvodu do 30 dní od zistenia chyby,“ zdôraznil Jaroslav Síleš. Boli sme zvedaví aj na stanovisko poisťovne. Jej špecialistka na komunikácie Jana Hrabková nám napísala, že zákon o sociálnom poistení neumožňuje sociálnej poisťovni poskytovať konkrétne údaje a informovať o tretích osobách bez ich písomného súhlasu. O tom manželia Sílešovci nevedeli, poskytli však informácie Revue priemyslu. Prežili útlm. Naši výrobcovia kancelárskeho nábytku prekonali krízu. Postihla aj Myotis, ktorý je jediným výrobcom montovateľných interiérových deliacich priečok a systémových obkladov stien na Slovensku.

V zariaďovaní kancelárií poskytuje komplexné služby, od skúmania procesov práce a organizačných štruktúr podnikov cez výrobu nábytku, až po jeho dodávku, montáž a pozáručný servis. „Od začiatku roka sa to výrazne zlepšilo, vracajú sa k nám firmy a hlásia sa i nové. Za prvý štvrťrok z celkovej produkcie je už polovica pre podniky, zvyšok pre domácnosti. Rovnako ceny nábytku sú v súčasnosti veľmi výhodné,“ zdôraznil Jaroslav Síleš. Moderná kancelária. Je vizitkou firmy, ktorá o nej veľa vypovedá. Preto v nej musí byť vhodný nábytok, telefónne linky, aby sa dal pripojiť aj internet. Je dobré vopred zvážiť, pre koľko osôb bude priestor určený, aby sa do doň zmestil všetok nábytok od počítačových stolov až po úložné priestory na zakladače a archívy. Firmy preferujú komplexné zariadenie, čo je aktuálny trend. „Prvá vec, ktorú okrem vás uvidí klient, ktorého pustíte k sebe do kancelárie, je váš stôl. Veľa o vás vypovedá. Ak máte na jednej kope nahádzané dôležité dokumenty, účty a prospekty, nepôsobí to esteticky. My vyrábame stôl s elektrickým ovládaním výšky pracovnej dosky,“ dodal Jaroslav Síleš. Záujemcovia zvyčajne hľadajú pekné a cenovo prijateľné kúsky nábytku. Sú ochotní kúpiť si nábytok aj z vyšších cenových kategórií, nie však cenovo nadsadený. Všetko závisí od toho, kde, na aký účel, a akým potrebám má daný interiér slúžiť. Marián Hudec


Daňový tip

HOSPODÁRSTVO

Rozbieha sa lov na daňových podvodníkov Ministerstvo financií pripravilo návrh koncepcie boja proti daňovým únikom v oblasti dane z pridanej hodnoty, dane z práce a spotrebných daní. Foto: Fotolia Daňové podvody traumatizujú všetky oblasti ekonomického a spoločenského života, a to najmä vážnymi výpadkami príjmov štátneho rozpočtu, narušením zdravej hospodárskej súťaže podnikateľského sektora a investovaním ziskov z nelegálnych aktivít do ďalších foriem kriminálnych činností. Materiál MF SR uvádza, že na základe podozrenia zo spáchania daňových trestných činov (neodvedenie dane, skrátenie dane, nezaplatenie dane) vyčíslila daňová správa SR celkovú ujmu za rok 2009 vo výške 364 645 246,64 eur. V oblasti DPH majú podľa dokumentu najväčší podiel na daňových únikoch tzv. karuselové (kolotočové) podvody, využívajúce systém DPH v rámci EÚ. Obchodníci svojimi aktivitami vytvárajú neprehľadnú sieť spoločností, ktoré medzi sebou vystavujú fiktívne faktúry bez reálneho plnenia. Platby za tovar neprebehnú, pričom posledný článok reťazca deklaruje v daňovom priznaní vysoký nadmerný odpočet. Finty. Medzi ďalšie formy únikov na DPH patrí, okrem iného, vykazovanie tuzemských dodaní tovaru ako intrakomunitárnych dodaní s oslobodením od dane, neoprávnené uplatnenie oslobodenia od dane pri dovoze tovaru, ktoré platí v prípade, že po dovoze tovaru nasleduje dodanie alebo premiestnenie tovaru do iného členského štátu EÚ, vystavovanie fiktívnych faktúr, vyhýbanie sa registračnej povinnosti napr. umelým znižovaním obratu, atď.

žiadateľa o registráciu, zavedením inštitútu finančnej zábezpeky pre osoby, u ktorých je odôvodnená obava, že vymoženie, či zaplatenie dane bude neúspešné, obmedzením platieb v hotovosti v obchodnom styku nad určitý limit a iné. Účelové živnosti. Medzi únikmi v oblasti zdaňovania práce sú na prvých miestach spomenuté nelegálna práca, vyplácanie časti príjmu zamestnanca v hotovosti a transformácia príjmu zo závislej činnosti na príjmy zo živnosti. Ďalším spôsobom, akým štát stráca na príjmoch, je vykonávanie závislej činnosti účelovo ako živnosť. Vzhľadom na odlišné spôsoby výpočtu výšky dane a odvodov zamestnanca a živnostníka štát väčšinou vyberie od živnostníka menšiu čiastku. Jednoduchší systém, lepšia kontrola. K navrhovaným opatreniam na zabránenie takýmto únikom patrí napríklad aj zjednotenie výberu daní a odvodov a elektronizácia verejnej

Štát sprísni kontrolu: daňové úniky musia skončiť

správy, ktoré by mali pre štát zjednodušiť výkon dozoru a kontroly, no zároveň by mali byť prínosom aj pre podnikateľov. Kontrabandy. V rámci spotrebných daní patria do oblasti najväčších daňových únikov spotrebná daň z minerálneho oleja, liehu a tabakových výrobkov. Ide najmä o používanie minerálneho oleja, ktorý na to primárne nie je určený, ako pohonnej látky, nelegálna výroba liehu a nelegálna výroba, preprava a dovoz tabakových výrobkov na územie SR. Spoločný postup. Návrhy opatrení na elimináciu týchto únikov zahŕňajú najmä zvýšenie počtu činností zameraných na kontrolu osobných a nákladných dopravných prostriedkov a vagónov, posilnenie spolupráce s okolitými krajinami, priblíženie sadzby spotrebnej dane na vykurovacie oleje k sadzbe na motorovú naftu, zmena podmienok tlače a výdaja ochranných známok a iné. Zuzana Blažejová, KPMG

Ako zmizlo 364 miliónov Podiel jednotlivých daní na daňových únikoch v roku 2009 73,09 % Daň z pridanej hodnoty 19,34 % Daň z príjmov právnických osôb 4,77 % Daň z príjmov fyzických osôb 2,80 % Iné dane

Opatrenia. Vyhnúť by sa im mohlo napríklad rozšírením obsahu žiadosti o registráciu DPH o údaje, ktoré indikujú rizikovosť

25 Revue priemyslu 7-8 ›11


„Najúspešnejší ľudia sú tí, ktorí sú dobrí pri realizovaní Plánu B.“ James Yorke, americký profesor matematiky a fyziky

Novinky Šťuka medzi tlačiarňami Nový rad tlačiarní Samsung ML5510/6510 je vybavený procesorom s frekvenciou 700 MHz, 1 Gbps sieťovou kartou a systémovou pamäťou s kapacitou až 768 MB. Dokáže vytlačiť až 62 strán veľkosti A4 za minútu, čo z tlačiarne Samsung ML-6510 robí najrýchlejšiu čiernobielu tlačiareň formátu A4 na svete. Novo uvedený rad tlačiarní zvláda mesačnú záťaž až 275 000 strán a je vybavený tonerom s extrémne vysokou kapacitou, ktorá vystačí na tlač až 30 000 strán.

Ideálne hovory Spoločnosť Gigaset Communications prináša na trh nový bezšnúrový telefón Gigaset C610 pre rodinnú linku, ktorý ponúka napríklad riešenie Babyphone (detská vysielačka) s funkciou obojsmerného hovoru, denný/nočný režim s časovo ovládaným vypnutím zvonenia, pohodlnú funkciu hlasitého telefonovania so skvelou kvalitou zvuku, ako aj kompatibilitu s novou sponou pre hlasité telefonovanie Gigaset L410.

Zažiarte s notebookom Nový notebook Sony VAIO série C so 14-palcovým displejom zaujme svietiacim povrchom, ktorý rozptyľuje svetlo pozdĺž hrán priesvitného krytu a po klávesnici, čím vytvára žiarivý efekt. Notebooku nechýba HD kamera, vysokokontrastný širokouhlý VAIO display či magické tlačidlo WEB, pomocou ktorého sa dostanete ihneď na internet. Nové VAIO série C dostanete v troch žiarivých vyhotoveniach: oranžovej, zelenej a ružovej.

Efektívnosť je viac ako len úspora energie Ak niekto chce energeticky úspornú práčku, vyberie si ju jednoducho podľa označenia energetickej náročnosti. Ak hľadá najúspornejšie výrobné zariadenie, nálepku s podobným označením hľadá márne. Rozdelenie práčok do energetických tried je možné len preto, že všetky práčky sa používajú rovnakým spôsobom. Napríklad pri praní bavlny na 60° C sa dá presne zmerať a porovnať energetická spotreba každej pračky. Pre stroje a výrobné zariadenia však podobné systémové hranice nie sú také jednoznačné: posudzujeme len pohony, riadiaci reťazec, alebo celú továreň? „Energetická efektívnosť zariadenia závisí pri automatizačnej technike v prvom rade od spôsobu jeho použitia,“ hovorí Axel-Andreas Gomeringer, odborník na energetickú efektívnosť zo spoločnosti Festo. Každé nasadenie stroja v priemyslovej výrobe prináša špecifické požiadavky na technické kritériá ako sú rýchlosť, užitočné zaťaženie, presnosť, pravidelnosť, pevnosť či stupeň účinnosti. Zároveň sa musia brať do úvahy zriaďovacie náklady (cena, montáž, uvedenie do prevádzky)

Komplexný prístup. Vo Feste využívajú pri navrhovaní energeticky efektívnych zákazníckych riešení štyri navzájom sa dopĺňajúce postupy: inteligentné rozloženie a spojenie jednotlivých prvkov, použitie energeticky najvýhodnejších komponentov a riešení, servis u zákazníka s cieľom eliminácie všetkých prevádzkových nedostatkov, spôsobujúcich plytvanie energiou, a nakoniec dôkladné zaškolenie obsluhujúceho personálu. Súčasťou služieb sú konzultácie v prípade zmien alebo plánovania. Dizajnéri výrobných systémov či klienti sa pri výbere typu pohonu (elektrický alebo pneumatický) často rozhodujú iba na základe

Osobnosti Za partnera PricewaterhouseCoopers (PwC) a lídra Oddelenia právnych služieb a služieb súvisiacich s vysielaním pracovníkov do zahraničia v PwC na Slovensku bol začiatkom júna vymenovaný Dr. Marc-Tell Madl, ktorý má bohaté skúsenosti z oblasti fúzií, akvizícií podnikov, a sféry bankovníctva a finančníctva.

26 Revue priemyslu 7-8 ›11

a prevádzkové náklady (údržba, životnosť, energetické náklady). Podľa spôsobu nasadenia je energetická efektívnosť otázkou zadania. „Je dôležité toto zadanie vopred presne definovať, aby sa užívateľ mohol rozhodnúť pre optimálnu technológiu pohonu - elektrický, pneumatický, alebo kombináciu oboch,“ tvrdí Gomeringer.

Divízia obchodu predaj služieb spoločnosti SAP na Slovensku má od 1. júla nového riaditeľa. Stal sa ním Štefan Farkaš, ktorý má za sebou bohaté skúsenosti nielen v SAP Slovensko, ale aj na riadiacich pozíciách v rámci regiónu strednej a východnej Európy.


str. 26–34

TECHNIKA A INOVÁCIE

Foto: Festo

O energetickej efektívnosti rozhodujú predovšetkým ľudia: zaškolenie obsluhy netreba podceňovať

doterajších skúseností z praxe. Energeticky najvýhodnejšie mechatronické riešenia však môžu vzniknúť iba na základe technologicky neutrálneho porovnania. Festo má na tieto účely vyvinutý špeciálny softvér s názvom PositioningDrives. Užívateľovi stačí zadať niekoľko základných informácií, a systém mu navrhne optimálne riešenie. Ktorý elektromechanický lineárny pohon najlepšie spĺňa dané požiadavky? Stačí zadať pozičné hodnoty, hmotnosť výrobku a umiestnenie zariadenia - softvér sám určí najvýhodnejšie riešenie, čím sa od samého začiatku eliminujú chyby a nesprávna voľba. Systém berie do úvahy bezpečnostné hľadiská a dokáže presne dimenzovať elektrické pohony. Výpočty potvrdili, že pri takomto spôsobe

navrhovania výrobných liniek sa dá znížiť ich energetická spotreba až o 70 percent. Analogický softvér Festo používa aj pri zostavách pneumatických pohonov. Predimenzované valce spotrebujú zbytočne veľa stlačeného vzduchu, poddimenzované zasa vyžadujú vysoký tlak, čo prináša rast nákladov na kompresiu. Tomu všetkému sa predísť simuláciou celého reťazca v počítači. Systém automaticky mení všetky ostatné súvisiace parametre, ak užívateľ zmení čo len jeden parameter. Program vyberie všetky systémové komponenty pneumatických pohonov tak, aby mali optimálnu veľkosť. Zamedzí sa tak stratám tlaku, zníži sa jeho hodnota i dĺžka hadíc. js

Kompas energetických úspor Vypínanie spotrebičov

Zníženie hladiny tlaku

Zníženie poklesov tlaku

Obvody s úsporou vzduchu

Obmedzenie únikov

Zníženie spotreby energie

Zníženie objemu hadíc

Spätné získavanie energie

Optimalizácia dĺžky vedení

Zníženie hmotnosti

Zníženie trenia

Zaškolenie pracovníkov

„Vždy sme verili v Nemecko a Európu, preto rastieme globálne“ dr.Ansgar Kriwet, člen predstavenstva spol. FESTO

K veci

Vízia efektívnosti v globálnej automatizácii Predaj spoločnosti Festo v Nemecku vzrástol v roku 2010 o 33 percent, celosvetovo dokonca o 37 percent. Hlavný dôvod spočíva v úspešnosti našej vízie - byť motorom v inováciách a zároveň ponúkať klientom nové typy služieb. Už dnes vieme pripraviť riešenia v oblasti automatizácie pre mnohé aplikácie, dokážeme maximálne účinne spojiť výhody pneumatických a elektrických pohonov. Budúcnosť vidíme v rozširovaní funkcionality jednotlivých komponentov, v riešeniach s kombináciou elektrických a pneumatických pohonov, v softvérovej podpore aplikačných centier a v jednoduchom zavádzaní softvérových platforiem. V praxi chceme do roku 2020 dosiahnuť efektívnejšie využitie a úsporu energií, integráciu všetkých dát v podniku do jedného systému, uplatniť vyššiu bezpečnosť a podporiť zavádzanie menších výrobných jednotiek s vyššou flexibilitou produkcie. To si, samozrejme, vyžiada aj zmeny vo vzťahu k zákazníkovi, nové obchodné modely a výrobné technológie.

27 Revue priemyslu 7-8 ›11


Chémia pre automobily

TECHNIKA A INOVÁCIE

Inteligentné plasty a hybridné technológie Odborníci na automobilový priemysel sa zhodujú, že budúcnosť tohto odvetvia je v plastoch. Pred 30 rokmi tvorili plasty zhruba 7 percent obsahu áut, dnes je toto číslo takmer 20 perc. a stále rastie. Foto: Lanxess Cezhraničný záber. Plasty majú totiž oproti iným materiálom viacero výhod, pričom disponujú porovnateľnými vlastnosťami ako kovy. Medzi zásadné inovačné technológie v automobilovom priemysle patrí použitie syntetického kaučuku pri výrobe pneumatík, či spojenie kovu a plastu v hybridnej technológii pri výrobe komponentov do áut. Syntetický kaučuk a ekologické pneumatiky. Od roku 2012 zavádza EÚ takzvaný Tire Labeling, t.j. označovanie pneumatík ekologickými etiketami, podobne ich poznáme pri chladničkách či televízoroch. Vďaka etiketám dostanú zákazníci prvýkrát príležitosť rozlišovať medzi úspornými pneumatikami a modelmi, ktoré zásadne zaťažujú životné prostredie. Podľa analýz koncernu Lanxess, ktorý je lídrom medzi vo výrobe kaučuku a plastov pre automobilky, rozdiel vo valivom odpore medzi pneumatikami najvyššej kategórie A a najhoršej triedy G je až okolo 40 perc. Prerátané na benzín. To znamená cca 10 perc. úsporu v spotrebe paliva. Podporou ekologických pneumatík možno výrazne znížiť aj hlukové emisie a emisie CO2 na európskych cestách, a to pri zachovanej bezpečnosti. Použitie high-tech kaučukov v pneumatikách je jedinou cestou ako zlepšovať vlastnosti pneumatík a spĺňať prísne predpisy EÚ. Kľúčovým krokom k znižovaniu spotreby áut sú zmeny v konštrukcii a zložení pneumatík a gumených zmesí. Použitím syntetického kaučuku dochádza k zlepšeniu kombinácie troch kľúčových

28 Revue priemyslu 7-8 ›11

vlastností pneumatík: opotrebovanie, priľnavosť za vlhka a valivý odpor. S menším odporom. Pneumatiky dnes „spália“ 20-30 perc. zo spotreby auta. Znížiť toto číslo je možné kombináciou novovyvinutých styrolbutadiénových kaučukov, kyseliny kremičitej a siliky. Takto sa podarilo prvýkrát vyrobiť produkty s dobrým valivým odporom a vylepšenou odolnosťou voči šmyku na vlhkej vozovke. Najnovšie produkty vykazujú o 20 perc. nižšie hodnoty valivého odporu ako predchádzajúca generácia. Vývojári firmy Lanxess sú presvedčení, že sa táto hodnota dá znížiť ešte o ďalších 10 percent, a to v dohľadnej dobe vďaka najnovším

technológiám špeciálnej chémie, ktoré sú už dnes k dispozícii. Novinkou z vývoja Lanxess sú aj kaučuky na báze syntézy, ktoré sa pevnejšie spájajú s čiastočkami siliky vďaka špeciálnym tzv. funkčným skupinám. Tým sa výrazne zvyšuje hustota v elastoméri a zároveň klesá valivý odpor a zvyšuje sa priľnavosť za vlhka. Riešenie protikladov. Ďalším príkladom vyspelého molekulárneho dizajnu sú polybutadiénové kaučuky s tesným rozložením molekulárnej hmotnosti. To je pre technikov enormne dôležité, pretože molekulárna hmotnosť nepriamo ovplyvňuje viskozitu kaučuku a dynamické vlastnosti. V praxi platí, že najlepšie

V autách je ich stále viac: štrukturálne prvky z plastu spevňujú a odľahčujú karosériu


Chémia pre automobily

TECHNIKA A INOVÁCIE

Výroba aditív pre pneumatikársky priemysel: moderná alchýmia z firmy Lanxess

kaučuky sa spracúvajú najproblematickejšie. Tento problém vyriešili chemici v Lanxesse vysoko molekulárnymi kaučukmi s tesným rozložením molekulárnej hmotnosti. Napriek mäkšej zmesi má kaučuk vyššiu molekulárnu hmotnosť elastomérových reťazcov ako pri bežných produktoch, čoho výsledkom je menší valivý odpor. Kvalitu ovplyvňujú aj aditíva. Samozrejme, výkonnosť gumenej zmesi neurčujú len polyméry. Aj aditíva spôsobujú výrazný rozdiel medzi dobrými a výbornými pneumatikami. To platí aj pre rastúci segment zelených, t.j. eko pneumatík na báze siliky. Ďalší vývoj týchto produktov si vyžaduje aj prispôsobenie prídavných látok. Tu naráža na svoje limity napríklad využívanie celosvetovo veľmi rozšíreného sekundárneho urýchľovača DPG. Tento problém rieši priemysel produktom firmy Lanxess s názvom Vulcuren, ktorý dokáže nahradiť DPG ako sekundárny urýchľovač. Dôležité funkcie náhrady. Okrem iného pritom zabraňuje tomu, aby pneumatika s obsahom siliky časom stvrdla, čím by stratila časť dobrých vlastností z hľadiska odolnosti voči šmyku na vlhkej vozovke. Tým plní Vulcuren vo vysokovýkonných pneumatikách ako jediné aditívum svojho druhu niekoľko dôležitých funkcií. Pomáha ako ochranný prostriedok proti reverzii (prechodu vulkanizátu do plastického stavu) pri uchovaní vlastností pneumatiky. Ako sekundárny urýchľovač tiež uľahčuje výrobu pneumatík. High-tech plasty a hmotnosť vozidiel. Použitie high-tech plastov pri výrobe komponentov do áut takisto napomáha k znižovaniu hmotnosti automobilov. Nižšia hmotnosť zabezpečuje nižšiu spotrebu, väčší dojazd a vyššiu bezpečnosť. Výsledkom je materiál

založený na hybridnej technológii - kombinácii kovu a plastu. Príkladom takejto hybridnej technológie z dielne Lanxess je predná maska automobilu Audi A8, v ktorom sa prvýkrát popri hliníkovom plechu používa aj ľahký organický plech: termoplast, zosilnený sklenými vláknami. Táto predná maska vozidla potvrdzuje, že organické plechy spĺňajú požiadavky torznej aj ohybovej pevnosti. Ide o vynikajúcu alternatívu k oceľovému a hliníkovému plechu v hybridnej technológii. Organické plechy. Ďalším stupňom v tejto revolučnej technológii je náhrada oceľového a hliníkového komponentu výlučne organickými plechmi. „Výsledkom bude hybridný dielec čisto z plastu, ktorý je ľahší ako kovový dielec a má zároveň vyššiu odolnosť povrchu i vyššiu pevnosť. Okrem toho si nevyžaduje žiadnu ochranu pred koróziou, čo sú pri použití kovov dodatočné náklady,“ vysvetľuje Ulrich Dajek, odborník na hybridnú technológiu spoločnosti Lanxess. Táto technológia, založená na organických plechoch, pozostáva zo špeciálnej výstuže, ktorá je v určenej orientácii vložená do termoplastickej matrice. Výstuž tvorí sklenené vlákno, Kevlar alebo uhlíkové vlákno. Vhodná termoplastická matrica je z polyamidu, lebo okrem jeho mnohých predností vykazuje aj dobrú priľnavosť k vláknam. Pevná väzba. Pri výrobe celoplastového hybridného dielu je organický plech najprv tvarovaný lisovaním za tepla. Výsledný polotovar sa potom nahreje teplotou neprevyšujúcou bod topenia plastickej matrice a následne sa vloží do vstrekovacieho nástroja a zapuzdrí sa. V prípade nutnosti je možné do vybraných bodov vložiť termoplastické rebrá a výstuže. Keďže je organic-

ký plech predhrievaný, veľmi dobre priľne k termoplastu v celej kontaktnej oblasti, podobne ako zvar. Medzi dvoma komponentmi vzniká spoj v dôsledku trenia, čo výrazne zvyšuje mechanické vlastnosti komponentu ako celku. V jednej operácii. Spoločne so svojimi partnermi spoločnosť Lanxess v súčasnosti pracuje na presune pôvodne samostatného tvarovacieho procesu do vstrekovacieho nástroja, aby bolo možné vykonávať tvarovanie a vstrekovanie ako jednu operáciu, čo by znamenalo vyššiu efektívnosť nákladov a produktivity. V prípade použitia tejto technológie sa dosahujú úspory až jednej pätiny hmotnosti. Easy-flow Durethan BKV 30 EF polyamid 6 s 30-percentnou výstuhou zo skleneného vlákna sa používa na vstrekovanie hybridných predných masiek vozidiel. Je ho možné spracovávať pod vstrekovacím tlakom, ktorý je o 40 perc. nižší než je tlak používaný pri porovnateľných štandardných triedach polyamidu 6. Presadzuje sa výhodami. Výsledkom je nižšia opotrebovanosť formy, ako aj nižšie náklady na údržbu formy. Okrem toho je možné použiť tenšie steny a presnejšie reprodukovať jemne štruktúrované geometrie. Dodatočné úspory je možné získať aj vďaka nižším vstrekovacím teplotám (spotreba energie, doba cyklu). Navyše stačí menej vstupných bodov, čo napomáha dosiahnutiu jednotnej orientácie sklenených vlákien a minimalizovaniu zrážania a deformácie. Hybridná technológia, patentovaná firmou Lanxess, sa používa už niekoľko rokov. Celkovo automobilky integrovali štatisticky viac ako 40 miliónov súčiastok s hybridnou technológiou do 70 rôznych tried áut na svete. js

29 Revue priemyslu 7-8 ›11


Patenty

TECHNIKA A INOVÁCIE

Zelenú dobrým nápadom Európsky patentový úrad (EPÚ) a členské krajiny Európskej patentovej organizácie (EPO) sa stretli v Bratislave, s cieľom zlepšiť kvalitu a efektívnosť Európskeho patentového systému, a tak lepšie slúžiť rozvoju priemyslu. Foto: Fotolia Patenty sú základom inovácií: systém ich ochrany v EU by mal byť pružnejší Toto stretnutie sa uskutočnilo v období, kedy Európska únia prehodnocuje svoju stratégiu v oblasti práv duševného vlastníctva. Jej hlavnými prioritami sú zavedenie jednotného systému v oblasti patentov a právnych sporov a zlepšenie celkového prostredia pre inovácie. Chce to lepší servis... Prezident EPÚ Benoît Battistelli vyzdvihol fakt, že užšia spolupráca medzi EPO a členskými krajinami je zásadná pre zlepšenie pomerov v oblasti priemyselného vlastníctva v Európe: „Ide o vzrušujúce obdobie, kedy Európa v otázkach priemyselného vlastníctva napreduje. Potrebujeme prehodnotiť spôsob spolupráce s národnými patentovými úradmi, aby sme

Európsky patentový úrad (EPÚ) EPÚ poskytuje vynálezcom a firmám z celého sveta centralizovaný servis na jednom mieste. Umožňuje im získať ochranu ich patentu až v 40 európskych štátoch prostredníctvom jednotného postupu podaním len jednej žiadosti. EPÚ je dnes druhou najväčšou európskou organizáciou, ktorá zamestnáva 7000 ľudí viac ako 30 rôznych národností v Mníchove, Haagu, Berlíne, Viedni a Bruseli. Je výkonným orgánom Európskej patentovej organizácie, pričom je financovaný plne z vlastných zdrojov s ročným rozpočtom na úrovni 1,6 miliardy eur.

30 Revue priemyslu 7-8 ›11

zabezpečili úspešnosť nášho úsilia a poskytovali európskemu priemyslu lepší servis.“ ... a väčšiu pružnosť. Stretnutie sa zameriavalo na tri hlavné témy, ktoré stoja v centre spolupráce medzi EPO a európskymi národnými patentovými úradmi: školenia, povedomie o priemyselnom vlastníctve a patentové informácie o patentoch a nástroje IT, služby a štandardy. „Politiku spolupráce EPÚ je potrebné prehodnotiť a adaptovať, aby riešila výzvy rastúceho počtu členov a ich rôznorodosť. Naša stratégia by mala byť flexibilnejšia a zohľadňovať individuálne potreby jednotlivých krajín,“ povedal viceprezident EPÚ pre medzinárodné otázky Raimund Lutz. Prelomenie jazykových bariér. Príkladom spolupráce, ktorá bude prínosom pre európsky obchod, je spoločný projekt medzi EPÚ a národnými patentovými úradmi v oblasti strojového prekladu pokrývajúceho 28 európskych jazykov. Tento poskytne hlavný zdroj technických informácií firmám a vynálezcom v rámci Európy v ich vlastnom jazyku. „Cieľom je prelomiť jazykové bariéry a sprístupniť patentové informácie užívateľom patentového systému, predovšetkým malým a stredným podnikom (MSP), ako aj znížiť náklady na preklady, čo zvýši konkurencieschopnosť európskych firiem na

svetových trhoch,“ uviedol Battistelli. Tento projekt bude postavený na partnerských dohodách podpísaných v marci medzi EPÚ a spoločnosťou Google o strojovom preklade patentov pokrývajúcom 28 európskych jazykov plus čínštinu, japončinu, kórejčinu a ruštinu. Najvyšší čas. Program na strojový preklad bude zohrávať dôležitú úlohu aj v prípade plánovaného jednotného patentu, ktorý v súčasnosti európske inštitúcie prerokovávajú a ktorý má za cieľ zjednodušenie postupov a zníženie nákladov na ochranu vynálezov v Európe. „Nemôžeme si dovoliť nepočúvať užívateľov, ktorí volajú po cenovo dostupnom a celosvetovo konkurencieschopnom patentovom systéme v rámci celej EÚ,“ uviedol Ing. Tomáš Kakula v mene poslanca NR SR a predsedu Parlamentného výboru pre európske záležitosti Ivana Štefanca. „Zavedenie jednotného patentového systému prichádza pre Slovensko v pravý čas. Po rokoch posilňovania našej ekonomiky prostredníctvom zahraničných investícií v pásovej výrobe, sa naliehavo usilujeme o naštartovanie ‚tvorivejších’ hospodárskych odvetví.“


eCommerce

TECHNIKA A INOVÁCIE

Ako jednoducho zvládnuť predaj cez internet eCommerce alebo elektronické obchodovanie je nakupovanie a predávanie výrobkov alebo služieb cez elektronické informačné systémy ako napr. internet alebo podobné počítačové siete. Foto: IDS Scheer eCommerce sa obyčajne považuje za predajnú stránku širšieho pojmu eBusiness. (toľko definícia eCommerce na Wikipédii). Stretol som sa s názorom, že veľký podnik najmä výrobného charakteru má problém s predajom svojich produktov prostredníctvom internetu. Užitočný doplnok. Problém spočíva v tom, že pri veľkých informačných systémoch absentuje štandardná funkcionalita podporujúca tento typ obchodovania. Ide hlavne o veľké ERP systémy ako napr. systém SAP, ktoré túto službu nemajú zakomponovanú. Zákazníci sú tak nútení využívať klasickú formu objednávania pomocou telefonátov, mailov, faxov či štandardnou poštou. To vytvára priestor pre implementáciu rôznych portálových riešení orientovaných na podporu predaja. Azda najväčšiu potrebu rozšírenia informačných systémov o internetový predaj a s tým spojenú komunikáciu so zákazníkom pociťujú firmy používajúce systém SAP. Prínosy. Z vlastnej skúsenosti viem povedať, akým prínosom sa stalo zavedenie eCommerce do praxe u jedného z najväčších producentov chemických výrobkov, umelých hnojív, plastov a kovov na svete, spoločnosti Saudi Basic Indrustries Corporation (SABIC) v Saudskej Arábii. Na začiatku bola myšlienka zvýšiť produkciu, zlepšiť proces objednávania produktov a priblížiť sa tak k zákazníkom. Už len samotný fakt, že arabský kalendár a pracovný týždeň je mierne odlišný od nášho štandardu, zapríčiňoval isté komplikácie a časové posuny niekedy aj o 4 dni. Zavedenie eCommerce riešenia formou webovej aplikácie prispelo k zvýšeniu počtu objednávok a tým aj k nárastu produkcie.

Ako je to možné? Zákazník z pohodlia vlastnej kancelárie využíva eCommerce portál, pomocou ktorého je schopný veľmi jednoduchými krokmi vytvoriť požadovaný doklad, v našom prípade Objednávku, prípadne požiadavku na vytvorenie objednávky priamo v informačnom systéme. Na druhej strane systém automaticky zabezpečuje odovzdanie informácií obchodnému zástupcovi podniku, ktorý po skontrolovaní a odsúhlasení požiadavky, resp. nákupnej objednávky spustí následne procesy ako sú napr. vystavenie faktúry, sprievodného dokladu, expedičného listu, dodacieho listu atď. Všetky informácie, týkajúce sa obchodu, je možné následne poskytnúť zákazníkovi v reálnom čase pomocou eCommerce portálu. Výzva pre zákazníka i firmu. Klientovi prináša vytvorenie nákupného dokladu, reklamácie spojené s procesmi eCommerce, sledovanie prepravy a doručenia, či možnosť priamej platby faktúr. Pri budovaní eCommerce vo firme je zasa potrebné popísať vnútorné procesy tvorby nákupných dokladov a vedieť si predstaviť minimálne úsilie používateľa na vytvorenie nového nákupného dokladu. Ďalej byť ochotný prijímať reklamácie a vedieť na ne reagovať, a súčasne byť ochotný zmeniť vnútorné procesy ak si to bude situácia vyžadovať. V neposlednom rade zostaviť tím ľudí z danej oblasti a vedia sa vyjadriť k možným vstupom, ktoré od zákazníka budeme očakávať. Niekoľko odborných pojmov. Technológií, ktoré je možné využiť na vybudovanie eCommerce portálového riešenia, je pomerne veľa. V našom prípade pri budovaní eCommerce portálu pre SABIC bola použitá technológia

Jednoduché, prehľadné, efektívne: predaj výrobkov cez internet

SAP Enterprise portal s JAVA Web Dynpro aplikáciami, ktoré sú so systémom SAP prepojené pomocou RFC. Až 90 percent funkcionality spolu s dátami sa nachádza priamo v systéme SAP. Veľkou výhodou riešenia je využitie štandardných nástrojov a procesov systému SAP v maximálnej miere: konfigurácia webového prostredia, tvorba back-end procesov. Jednoducho povedané, nie je potrebné robiť robustný vývoj. Elegantné riešenie dokážeme vytvoriť šikovným využitím existujúcej funkcionality systému SAP. Čo také riešenie prinesie? Stačí málo a máme na svete nákupný doklad. Zákazník si dokáže v systéme vytvoriť novú požiadavku v 5-tich jednoduchých krokoch. Ale čo v prípade, že zákazník založí požiadavku a nebude ju chcieť ďalej riešiť? Doklady sa dajú jednoduchým spôsobom v systéme označiť a zablokovať pre ďalšie používanie. Ešte možno myšlienka na záver: eCommerce je proces. Proces veľmi dôležitý a nie veľmi náročný na implementáciu. Treba to len skúsiť, výsledok je zaručený. Martin Viktoríni, IDS Scheer Slovakia

Čo mi to prinesie? Aké sú výhody zavedenia eCommerce: viac objednávok rýchlejšie spracovanie zvýšenie efektívnosti produkcie zlepšenie plánovania výroby starostlivosť o zákazníka v podobe uľahčenia komunikácie

31 Revue priemyslu 7-8 ›11


Bezpečnosť údajov

TECHNIKA A INOVÁCIE

Bez ochrany ani krok S krádežami dát sa stretli až dve tretiny slovenských firiem. V drvivej väčšine prípadov (85 perc.) sú krádeže dát spôsobené vlastnými zamestnancami. S rozvojom spotrebnej elektroniky sú dnes ohrozené nielen obchodné firmy, ale tiež výrobné a vývojové spoločnosti. Podľa prieskumu spoločnosti GFI Software medzi českými a slovenskými distributérmi a predajcami bezpečnostných riešení sa až dve tretiny ich podnikových zákazníkov stretli s krádežou firemných dát. Iba 13 percent týchto krádeží bolo ale odhalených vďaka špecializovaným softvérovým nástrojom. Byť doma prorokom... Prieskum ukázal, že takmer dve tretiny distributérov a predajcov sa u svojich zákazníkov stretlo s krádežami podnikových dát, vyše štvrtina z nich sa pritom s krádežami dát stretla v posledných dvanástich mesiacoch. Plných 85 percent týchto krádeží bolo spôsobených vlastnými zamestnancami, 7 perc. subdodávateľom a iba v 8 perc. prípadov išlo o vonkajší útok. K odhaleniu krádeží dochádza predovšetkým náhodne, a to v dvoch tretinách prípadov – v 15 percentách prípadov boli krádeže zistené na základe správania sa konkurencie (ktorá napríklad príde na trh s rovnakým nápadom o týždeň skôr). Iba v 13 percentách prípadov dôjde k odhale-

Čo už dokážu Čo môžete urobiť pre čistý vzduch vo vnútorných priestoroch: Sledovať a reportovať prístup výmenných pamäťových zariadení cez USB, bluetooth a ďalšie porty v reálnom čase Upozorňovať na vopred definované udalosti, napríklad kopírovanie súborov s citlivými dátami Prideľovať schválené USB kľúče a iné pamäťové zariadenia konkrétnym pracovníkom Nastavovať prístup k definovaným súborom Získať dôkazný materiál k prípadnému vyšetrovaniu krádeže dát

32 Revue priemyslu 7-8 ›11

Aktuálny stav siete: GFI End Point Security vidí neoprávnené použitie niu na základe systematického sledovania špecializovanými nástrojmi, najčastejšie monitorovaním výmenných pamäťových médií v podnikových sieťach. Chráňte si pamäte. „Väčšina podnikov sa zabezpečuje najrôznejšími bezpečnostnými nástrojmi pred útokmi zvonku, pritom si ale neuvedomujú, že rovnako vysoké riziko krádeže dát hrozí, ak si nezabezpečia svoju podnikovú sieť zvnútra,“ hovorí Martin Říha, riaditeľ pre stratégiu GFI Česká republika a Slovensko. S rozvojom spotrebnej elektroniky a zvyšovaním kapacity výmenných pamäťových zariadení, ktorými dnes popri klasických USB kľúčoch môžu byť aj mp3 prehrávače, mobilné telefóny, digitálne fotoaparáty, pamäťové karty a pod., narastajú tiež hrozby neoprávneného kopírovania podnikových dát internými užívateľmi. Ak podniky nebudú monitorovať využívanie pamäťových médií vo svojej sieti, môžu za to zaplatiť až stratou konkurencieschopnosti na trhu. Ľahšie ako kedykoľvek predtým. Zvyšujúca sa kapacita výmenných pamäťových médií navyše rozširuje okruh ohrozených spoločností – zatiaľ čo predtým bolo jednoduché odcudziť predovšetkým obchodné dáta uložené prevažne v excelových súboroch (napríklad informácie o zákazníkoch), dnes už nie je problém umiestniť do USB zariadenia technicko-vývojové dáta uložené v objemných CAD súboroch. A to je kritické

predovšetkým pre výrobné, konštrukčné a dizajnérske spoločnosti, pretože na ich špecifickom know-how je často postavený úspech podniku na trhu. Dá sa pritom predpokladať, že spolu so zostrujúcou sa konkurenciou na trhu bude prípadov krádeží dát skôr pribúdať. Riziko netreba podceňovať. „Pre každú firmu, ktorá si cení svoje kritické obchodné či technické informácie, by malo byť prioritou zaviesť také procesy a nástroje, ktoré zabraňujú úniku dát. Riešením je inštalácia vhodných softvérových nástrojov na sledovanie koncových zariadení (tzv. end point security), ktoré sú schopné jednak operatívne kontrolovať využívanie pamäťových médií v podnikovej sieti a jednak nastaviť podnikovú politiku ich využívania,“ dodáva Martin Říha. GFI EndPointSecurity. Toto riešenie firmám umožňuje nielen monitorovať spôsob používania koncových zariadení, ale tiež aktívne riadiť prístup užívateľov k širokému radu prenosných pamäťových médií. Okrem toho pomáha GFI EndPointSecurity zabrániť úniku a odcudzeniu dát kontrolou všetkých prístupov k týmto zariadeniam, a to s minimálnym administratívnym úsilím. Tým predchádza prieniku malwaru a ďalšieho nežiaduceho softvéru do siete a dokáže blokovať podľa typu zariadenia, prípony súboru, fyzického portu alebo výrobného čísla. js


Novinky

TECHNIKA A INOVÁCIE

Pevne a jednoducho Spoločnosť Conergy prináša svoje prvé riešenie kotvenia solárnych panelov pre strechy kryté trapézovým plechom. Tento inovatívny montážny systém prináša štyri veľké výhody. Odoláva vysokému zaťaženiu vetrom a snehom, skracuje čas inštalácie, je schopný vyrovnávať nerovnosti strechy a plne sa prispôsobuje zmenám vzniknutým teplotnou rozťažnosťou kovovej strechy. Týmto riešením Conergy na trh uvádza produkt schopný montáže na profily rôznych výšok, tvarov a rozstupov či šírok vĺn. www.conergy.cz

Technika v praxi Chevrolet Captiva AWD

V prípade potreby aj všetky štyri

Jemné a pritom odolné Kimberly Clark Professional uvádza na trh nové ultratenké rukavice (hrúbka 0,06 mm) na ochranu pred možným zásahom chemickými látkami. Rukavice KLEENGUARD* G20 Atlanticky zelené umožňujú lepšiu ochranu než rukavice obdobnej hrúbky, ponúkajú vynikajúcu obratnosť i citlivosť, znižujú náklady o 20 percent a ekologickú stopu. Pre užívateľov pracujúcich v prostredí s nízkorizikovými chemickými látkami, ako je výroba kovov, letecký, chemický a tlačiarenský priemysel, bude prínosom citlivosť, obratnosť a silná ochrana. www.kcprofessional.com

Monitor bez drôtov Spoločnosť Samsung Electronics predstavila nový bezdrôtový monitor Samsung Central Station C23A750X. Funguje ako centrálny monitor, ktorý sa automaticky detekuje s ostatnými bezdrôtovými zariadeniami na vašom stole a plní tiež úlohu dokovacej stanice pre váš notebook. Stačí umiestniť notebook do vzdialenosti jedného metra od monitora. Má plné HD rozlíšenie 1080p a extrémne rýchly prenos dát vďaka podpore USB 3.0. www.samsung.sk

Hybridný vetroň Spoločnosti Siemens AG, Diamond Aircraft a EADS predstavili prvé lietadlo na svete s hybridným pohonu. Dvojsedadlový motorový vetroň používa takzvaný sériový hybridný elektrický pohon, doteraz použitý len v automobiloch, ako integrovaný hnací mechanizmus. Vrtuľu tohto lietadla napája 70 kW elektrický motor, elektrinu dodáva malý Wankelov motor s generátorom, ktorý funguje len ako zdroj energie. Spotreba paliva je veľmi nízka, pretože spaľovací motor pracuje vždy pri konštantne nízkom výkone 30kW. Batériový systém od spoločnosti EADS zaisťuje zvýšený výkon, potrebný pri vzlete a stúpaní. Akumulátor sa počas letu opätovne nabíja. www.siemens.com

Šikovná nabíjačka Nabíjačka Varta Power Traveller Charger je vďaka kompaktným rozmerom určená najmä na cesty. Jej použitie, prenášanie aj uskladnenie uľahčuje to, že má skladaciu zástrčku. Veľkou výhodou Varta Power Traveller Charger je tiež rozpätie napätia, ktoré podporuje – a to od 110 do 240 voltov. Nabíja jednu alebo dve batérie typu AA (tužkové, 2700 mAh) alebo AAA (mikrotužkové, 1000 mAh), nabíjací čas (cca 6 hodín) je nastavený s ohľadom na maximálne možnú kapacitu a počet nabíjaných batérií. www.varta.sk

Elegantne aj v teréne: nový Chevrolet Captiva Dynamickejší vzhľad, vylepšený interiér, bohatšie vybavenie a nové motory v ponuke pomohli vozidlu udržať krok s náročnou konkurenciou z Japonska a predovšetkým z Nemecka. Vynovená Captiva ponúka solídnosť, vyššiu kvalitu spracovania, veľký vnútorný priestor so siedmimi sedadlami a moderné, úsporné motory za výbornú cenu (od 18 400 eur). V testovanom vozidle sme mali nový diesel 2,2 184 k so šesťstupňovou mechanickou prevodovkou a automaticky pripájateľným náhonom na všetky štyri kolesá. Výhoda tohto riešenia spočíva v tom, že vodič nemusí nič riešiť a ak treba, pomerne ťažké vozidlo sa výborne popasuje aj s náročným terénom. Nevýhoda je práve v spomínanej automatike - niekedy sa najmä v teréne viac hodí možnosť manuálnej voľby, napríklad redukcie či uzávierky diferenciálu. Netreba nič riešiť. Captiva však v prvom rade patrí na bežné cesty, preto sa spolieha na údaje z množstva senzorov, sledujúcich povrch vozovky, polohu vozidla, či prípadné pretáčanie každého kolesa. Elektronika dokonca dokáže rozpoznať moment, keď strata stability či uviaznutie v teréne iba začína hroziť, a k prednému pripojí zadný náhon o čosi skôr, ako dôjde k problémom. Naviac, v kritickej situácii môže variabilne rozdeľovať náhon v rôznom pomere na obe nápravy až do hodnoty 50:50. Výborným pomocníkom pri parkovaní a jazde v teréne je cúvacia kamera s vyznačením bezpečnej trajektórie zatáčania.

33 Revue priemyslu 7-8 ›11


Veľtrhy a výstavy

TECHNIKA A INOVÁCIE

JÚL/AUGUST SLOVENSKO SPIŠ EXPO 14. - 17. júl 2011, Spišská Nová Ves Celoslovenská výstava stavebníctva a bývania s medzinárodnou účasťou sa uskutoční na zimnom štadióne v Spišskej Novej Vsi. Výstava je členená do niekoľkých tematických okruhov ako napr. Postav dom (stavebníctvo, stavebné materiály, stroje a technológie, TZB), Domov a vkus (nábytok, bytové doplnky), Auto-paráda (spišský autosalón) atď. http://www.svt.sk AGROKOMPLEX 18. - 21. august 2011, Nitra Medzinárodný poľnohospodársky a potravinársky veľtrh predstavuje najkomplexnejšiu slovenskú prehliadku poľnohospodárskych strojov a mechanizácie, živočíšnej a rastlinnej výroby, potravín a potravinárskych výrobkov. V rovnakom termíne sa uskutoční napr. aj výstava alternatívnych a obnovi-

teľných zdrojov energie OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE. http://www.agrokomplex.sk

a drevárskeho priemyslu. http://www.forstmesse.com

BARDKONTAKT 25. - 28. august 2011, Bardejov Spiš-View-Trading otvorí v bardejovskej športovej hale 19. ročník regionálnej kontraktačno-predajnej výstavy stavebníctva a bývania s odborným zameraním. Súčasťou programu bude aj prezentácia osobných a úžitkových vozidiel Autosalón. http://www.svt.sk

EKOSTYL 25. - 30. august 2011, České Budějovice Výstavisko České Budějovice pripravuje ďalší ročník reprezentatívnej prehliadky tvorby a ochrany životného prostredia, ekologických technológií, ekologických stavieb, alternatívnych zdrojov energie, bioproduktov a zdravého životného štýlu. V rovnakom termíne bude prebiehať medzinárodný agrosalón Zem živiteľka a Medzinárodná výstava družstevníctva. http://www.vcb.cz

ČESKÁ REPUBLIKA

ŠVAJČIARSKO

RUSKO

DOM 2011 19. - 21. august 2011, Louny Diamant Expo v lete organizuje už 18. ročník všeobecnej stavebnej výstvy DOM 2011. Prezentované budú stavebné materiály, zabezpečovacie zariadenia, vykurovacie zariadenia a klimatizácie, podlahové krytiny, rodinné domy na kľúč, nábytok a bytové doplnky, atď. http://vystavy.diamantexpo.cz

INTERNATIONALE FORSTMESSE 18. - 21. august 2011, Luzern Medzinárodný lesnícky veľtrh v Luzerne je najväčším a najdôležitejším vo Švajčiarsku. Koná sa každé dva roky a jeho 21. ročník predstaví najnovší vývoj strojov a metód v lesnom hospodárstve. Hlavnou atrakciou bude špeciálna výstava realizovaná národnými zväzmi a inštitúciami lesníckeho

INNOPROM 14. - 17. júl 2011, Jekaterinburg Medzinárodná výstava a fórum priemyslu a inovácií sa koná pod záštitou vlády Ruskej federácie a Sverdlovskej oblasti. Hlavným cieľom výstavy je predstaviť pokročilé technológie a projekty, ďalší rozvoj obchodných väzieb medzi priemyselnými podnikmi a technológie dizajnérov. http://www.innoprom.org

SuisseEMEX 23. - 25. august 2011, Zürich Koncom augusta ponúkne veľtržné centrum v Zürichu „marketing naživo“. Opäť sa tu uskutoční odborný veľtrh pre marketing, komunikáciu, propagáciu a podporu pradja, ktorý prezentuje knowhow, inovácie a trendy z oblasti reklamy a marketingu. http://www.suisse-emex.ch

Ulstrup Plast Kvalita v čase - 60 rokov skúseností vo výrobe plastov a vstrekovaní Injekčné vstrekovanie

Montáž

Strojový park pozostáva z viac než 60 moderných vstrekolisov s uzatváracou silou od 25 do 550 ton, čo nám umožňuje lisovať diely od 0,1 do 1300 gr. Ulstrup Plast A/S vyrába všetko, od veľkých objemov až k testovacej výrobe s novými nástrojmi pre potencionálnych zákazníkov.

Ulstrup Plast s.r.o. na Slovensku ponúka montážne kapacity až po štítkovanie, značenie a balenie finálneho výrobku v konkurencieschopných cenách a krátkych časoch dodania.

Ultrazvukové zváranie

Špeciálne nástroje

Okrem injekčného vstrekovania ponúkame i ultrazvukové zváranie - veľmi rýchly spôsob tesného a pevného spájania plastových dielcov.

Môžeme pomôcť pri výrobe vysoko kvalitých špeciálnych nástrojov priamo zo zdrojových 3D dát od zákazníka.

Ulstrup Plast s.r.o. Stredska 1 916 23 Pobedim www.ulstrupplast.sk Tel: +421 32 7794 251 Fax: +421 32 7794 265


Chemický priemysel

ŠPECIÁL Budúcnosť zakliata v zákonoch Sľubné oživenie slovenského chemického priemyslu po kríze ohrozuje plánované predávanie emisných povolení, likvidácia starých environmentálnych záťaží a európska chemická legislatíva REACH. Tri hlavné prekážky ďalšieho rozvoja identifikovalo 57 členov Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky pri príležitosti 20. výročia jeho založenia. Výroba chemikálií a chemických výrobkov dnes u nás zamestnáva takmer 35 tisíc ľudí. Polená pod nohami. Nepredvídateľné politické rozhodnutia a prijímanie legislatívy bez dopadových štúdií čoraz viac ovplyvňujú chod a budúcnosť odvetvia chémie v EU. Najpodstatnejší problém pre celý sektor je obchodovanie s emisnými kvótami (ETS) ktoré majú byť v rámci Európy spoplatnené, ale na základe benchmarku, t.j. porovnania s vybranými technológiami nielen technologicky najlepšími, ale najmenej zaťažujúcimi životné prostredie. Pritom napríklad iba v hnojivách tieto technológie má k dispozícii minoritná časť európskych výrobcov a našich výrobcov to bude stáť milióny eur.

„Ďalšia hrozba pre malé a stredné chemické podniky“ Roman Karlubík, prezident ZCHFP SR

Dôsledky budú vážne: zlikviduje legislatíva EU slovenskú chémiu?

K veci Dopady aj mimo chémie. „Postihnuté budú ale aj iné sektory najmä energetika, výroba cementu, PVC a ďalšie. Odhady celkových súm v rámci EU sú horibilné. Zaplatí to však v cenách finálnych výrobkov hlavne spotrebiteľ,“ konštatoval prezident ZCHFP SR R.Karlubík. Ďalej poukázal nato, že podľa štúdie napríklad iba REACH berie cca 70 perc. hrubého konsolidovaného zisku sektoru chémie v rámci SR. Tieto peniaze by inak podniky reinvestovali a mohli ponúknuť lepšie pracovné podmienky. V súčasnosti aj zásluhou tejto legislatívy bol import chemických surovín z mimoeurópskych krajín minimalizovaný. Následkom toho došlo k enormnému nárastu cien v desiatkach až stovkách percent, čo opäť zaplatí spotrebiteľ. js

Koľko čoho vyrábame

Zdroj: SŠÚ

Podiely jednotlivých pododvetví chemického priemyslu na tržbách v roku 2010

Nadmerné bremeno starých záťaží Slovenskú chémiu trápi aj pripravovaný zákon o tzv. starých environmentálnych záťažiach. Jeho súčasná podoba je stále nevyhovujúca a môže mať vážne negatívne dopady na konkurencieschopnosť priemyslu SR. Chemici preto očakávajú, že sa bude pokračovať v rokovaniach, až kým sa nedospeje k takému riešeniu, s ktorým by mohli zamestnávatelia bez výhrad súhlasiť. „Chápeme snahu EÚ o riešenie globálnych environmentálnych hrozieb, na druhej strane však nemôžeme nechať bez povšimnutia, že bremeno nákladov na plnenie prísnych kritérií si odnášajú najmä malé a stredné podniky nových členských štátov, pretože pravidlá hry boli a sú na mieru veľkých nadnárodných korporácií so silným finančným zázemím a veľkým odborným potenciálom,“ zdôraznil R.Karlubík.

44,4 % Ropné produkty 22,9 % Chemikálie a chem. výrobky 3,7 % Farmaceut. výr. a prípravky 12,1 % Výrobky z gumy 16,9 % Výrobky z plastov

35 Revue priemyslu 7-8 ›11


Chemický priemysel

ŠPECIÁL

Pomalé zotavovanie z krízy Chemická a farmaceutická výroba SR vlani zaznamenala postupný plynulý nárast v dôsledku oživenia svetovej ekonomiky po finančnej a hospodárskej kríze, ktorá sa najvypuklejšie prejavila v roku 2009. Foto: TASR Odvetvie však vo väčšine sektorov zatiaľ nedosiahlo predkrízovú úroveň. Vo väčšine pododvetví chemického a farmaceutického priemyslu je pomerne vysoký medziročný nárast tržieb, čo je najmä výsledok výrazného prepadu v roku 2009. Tržby v bežných cenách dosiahli úroveň 8,495 mld eur, čo bolo o štvrtinu viac ako v krízovom roku 2009. Tržby v stálych cenách však vzrástli iba o 9,4 percenta. Na valnom zhromaždení Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu SR o tom informoval jeho prezident Ing. Roman Karlubík, MBA. Tlak z Bruselu. Valné zhromaždenie sa venovalo aj najväčším problémom chemického a farmaceutického priemyslu, ktorými sú nová chemická legislatíva REACH a jej dopad predovšetkým na malé a stredné podniky, príprava zákona o starých environmentálych záťažiach, aktuálne problémy zákona o vodách, či legislatíve emisií. Všeobecne v rámci EÚ dochádza k obrovskému nárastu legislatívnych iniciatív, ktoré prinášajú často v čase nezvládnuteľné finančné nároky na jednotlivé podniky. Po implementácii legislatívy REACH, ktorá odčerpala podnikom veľké zdroje, prichádza povinnosť jej implementácie na malé

S hrôzou sa pozeráme na ďalšie snahy o dosiahnutie zníženia emisií: Roman Karlubík, prezident ZCHFP SR

Ťažké časy. „Už dnes sa s hrôzou pozeráme na snahu o dosiahnutie zníženia emisií do roku 2020 dokonca o 30 percent namiesto plánovaných 20, navyše zámerom je do roku 2040 zníženie o 80 percent! Je pravdepodobné, že nás čaká kompletná prestavba nielen technológií, ale celej stratégie podnikania v jednotlivých odvetvových segmentoch v najbližšom období,“ konštatoval R. Karlubík.

Menej ľudí, viac výkonov mer. jedn. mil. eur mil. eur fyz. osoby mil. eur mil. eur mil. eur

36 Revue priemyslu 7-8 ›11

rok 2009 6 825 8 195 36 432 6 417 6 397 964

2010 8495 8963 34727 6081 6757 1257

Zdroj: ŠÚ SR

Základné ukazovatele chemického a farmaceutického priemyslu SR v r. 2010 Ukazovateľ Tržby v bežných cenách Tržby v stálych cenách Počet zamestnancov Vývoz Dovoz Pridaná hodnota

a stredné podniky. Ďalej prichádza SEVESO II – sprísnenie nakladania s nebezpečnými látkami.

Konkurencia z dovozu. V roku 2010 tržby za priemyselnú výrobu v rámci SR rástli výrazne rýchlejšie, ako tržby v odvetví chemického a farmaceutického priemyslu, čo bolo pravdepodobne výsledkom zvýše-


Chemický priemysel

ŠPECIÁL

Tržby opäť rastú Vývoj tržieb chemického a farmaceutického priemyslu SR v roku 2010

Zdroj: ŠÚ SR

Odvetvie/pododvetvie

Tržby v b.c. v mil. eur

Ropné produkty Chemikálie a chem. výrobky z toho: Plasty v primárnej forme Náterové látky Mydlá, prac., čist. prostr. Umelé vlákna Farmaceut. výr. a prípravky Výrobky z gumy a plastov z toho: Výrobky z gumy Výrobky z plastov Chem. priemysel spolu Priemyselná výroba spolu

ného dopytu po spotrebných predmetoch (autá, elektronika a i.). Väčšina pododvetví CHaFP zaznamenala nárast exportu, s výnimkou ropných produktov, náterových látok a umelých vlákien. U náterových látok sa pod to podpísala stagnácia stavebníctva; pokles vývozu umelých vlákien je pravdepodobne spôsobený poklesom resp. ukončením výroby niektorých tradičných výrobcov. „Najvyššie negatívne saldo má pododvetvie náterové látky, čo bolo spôsobené tým, že zahraniční investori (automobilový priemysel, elektrotechnika, ale i stavebníctvo) používajú na povrchovú úpravu finálnych výrobkov zväčša farby a laky z dovozu,“ okomentoval vývoj R. Karlubík. Export a import. Výrazne dominujúcim teritóriom zahraničnoobchodnej výmeny pre chemický priemysel Slovenska je Európska únia - v priemere až okolo 90 percent, v pododvetví rafinované ropné produkty aj na nové členské štáty (EU12), z toho najmä krajiny V4. Dominantným partnerom SR pri vývoze a dovoze chemických a farmaceutických výrobkov je ČR. Druhým najvýznamnejším partnerom je Nemecko, významné postavenie majú aj ostatné krajiny strednej Európy, ktoré priamo susedia

2009 3 055 1 557

2010 3 776 1 947

Index v % 123,6 125,0

2009 4 249 1 584

2010 4 031 2 018

Index v % 94,9 127,4

Index v b.c./index v s.c. 130,3 98,2

723 44 97 84 261 1 949

945 50 117 92 311 2 461

130,7 113,6 120,6 109,5 119,2 126,3

736 45 99 86 275 2 086

1 034 52 121 95 327 2 587

140,5 115,6 122,2 110,5 118,9 124,0

93,0 98,3 98,7 99,1 100,2 101,8

145,3 115,4 124,5 135,1

756 1 330 8 195 44 057

142,7 113,4 109,4 143,5

101,8 101,7 113,8 94,1

706 1 243 6 824 45 308

1 1 8 61

026 434 495 226

Tržby v s.c. v mil. eur

so Slovenskom: Rakúsko, Poľsko a Maďarsko (vyvážajú sa do nich hlavne rafinérske výrobky). Z krajín mimo EÚ sa realizuje významná tovarová výmena so Švajčiarskom, Ruskom, Kóreou, USA a Čínou. Pridaná hodnota. ,Podľa údajov ŠÚ SR zaznamenal chemický priemysel ako celok v ukazovateli pridaná hodnota medziročný nárast o 30,4 perc. Je to výsledok jednak postupne sa zlepšujúcich odbytových podmienok po odznení hospodárskej krízy, jednak nízkej východiskovej základne, ktorou bol krízový rok 2009. „Zložitejší je však pohľad na štruktúru vývoja ukazovateľa podľa jednotlivých pododvetví chemického priemyslu,“ povedal R. Karlubík. Najväčšiu váhu na celkovom náraste za odvetvie má pododvetvie spracovania ropy, čo je však zásluhou hlavne výrazne nízkej východiskovej základne roka 2009, kedy pododvetvie zaznamenalo prepad pridanej hodnoty v roku 2009 oproti roku 2008 indexom 47,7 perc. Ostatné pododvetvia, s výnimkou výroby náterových látok, dosiahli nárast pridanej hodnoty. Pribudli i ubudli. Štatistický úrad SR v roku 2010 eviduje v chemickom a farmaceutickom priemysle celkom 250 výrobných pod-

1 1 8 63

079 508 963 240

nikov s počtom 20 a viac zamestnancov. Je to o takmer 17 percent viac, ako v predchádzajúcom roku. Nárast za odvetvie obstaral iba subsektor výroba výrobkov z plastov, v ktorom pribudlo takmer 50 nových subjektov. V ostatných pododvetviach sa počet podnikov znížil, prípadne zostal bez zmeny (farmaceutická výroba). Najväčší pokles nastal v sektore umelé vlákna, kde zníženie počtu zo 6 na 4 subjekty znamená úbytok celej jednej tretiny podnikov. Priemerná veľkosť podnikov slovenského chemického a farmaceutického priemyslu podľa počtu zamestnancov sa v roku 2010 oproti predchádzajúcemu roku znížila zo 170 na 139. Rany z krízy. Svetová hospodárska kríza dopadla na slovenský chemický priemysel ešte výraznejšie ako na iné krajiny, keď pokles tržieb v roku 2009 bol 22 perc.. Bolo to spôsobené mimoriadnou otvorenosťou slovenskej ekonomiky, v ktorej až 80 perc. HDP sa tvorí exportom výrobkov. Viaceré podniky odvetvia na Slovensku dokonca neprežili najťažší krízový rok 2009. Kým ku koncu roka 2008 vykazoval Slovenský štatistický úrad 225 spoločností s počtom nad 20 zamestnancov podnikajúcich v odvetví, v 4. kvartáli 2009 to bolo len 207 firiem. Z trhu teda odišlo 8 percent podnikov.

37 Revue priemyslu 7-8 ›11


Chemický priemysel

ŠPECIÁL

Zaťažená chémia zdražuje výrobky Európska legislatíva REACH, ktorá stojí peniaze na registráciu chemikálií, zvyšuje na Slovensku ceny výrobkov. Ohrozuje zruba 40 tisíc zamestnancov v malých a stredných chemických firmách. Do tohto počtu patria rôzne výskumné ústavy, ktoré nemali peniaze na vedu a začali vyrábať rôzne špeciálne chemikálie. Mnoho pracovných miest v chémii pribudlo aj po príchode výrobcov automobilov na Slovensko. Ceny a termíny hrozia. Môže sa však stať, že budú musieť odísť z Únie. „Niektoré chemické produkty zdraželi aj o sto až dvesto percent. Napríklad oxid titaničitý, ktorý sa používa ako biele farbivo prakticky vo všetkých výrobkoch vrátane maliarskych farieb, zdražel za pár mesiacov z 1,7 eura za kilogram o viac ako 80 percent. Veľké chemické firmy svoje látky zaregistrovali, malé a stredné to musia stihnúť do prvého júna budúceho roka. Dodatočné náklady. „V druhom polroku chemické látky bez predchádzajúcej registrácie nemôžu predávať,“ informoval Roman Karlubík, prezident Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu. Ako dodal, v niektorých prípadoch registrácia jedného výrobku môže

Chemikálie treba udržať pod kontrolou: likvidačné predpisy pre malé firmy?

38 Revue priemyslu 7-8 ›11

byť od päťdesiat do 100 tisíc eur. Ak teda firma chce aj naďalej vyrábať napríklad desať chemických látok, môže sa stať, že si musí pripraviť takmer milión. Registráciou musia prejsť aj chemické látky, ktoré európske spoločnosti dovážajú na územie Európskej únie z iných krajín, napríklad z Číny či Japonska. Nový zákon je prísny. Rieši povolenie pre chemické produkty predávané v Európe. Firmy musia dokázať, že ich výrobky sú bezpečné, a to ešte predtým, ako sa dostanú na trh. Na to slúži registrácia, evaluácia a autorizácia chemikálií (REACH), pričom systém platí od júna 2007. Autorizuje ich Chemická agentúra v Helsinkách. Eurokomisári pre životné prostredie a pre priemysel našli spoločné riešenie ako identifikovať a manažovať aj takzvané látky vzbudzujúce mimoriadne obavy (SVHCs). Medzi ne patria chemikálie, ktoré spôsobujú rakovinu, poškodenia plodu či ďalšie závažné zdravotné ťažkosti. Zároveň sa tiež hromadia v ľudskom tele a sú nepriaznivé pre životné prostredie.

Jedovatý zoznam. Tieto látky sú už registrované v systéme REACH. Dovedna ich je 29 a sú na zozname Chemickej agentúry. O vytváranie zoznamu nebezpečných látok sa zaujímajú krajiny Únie. Napríklad neformálna skupina, ktorú tvoria Rakúsko, Dánsko, Nemecko, Francúzsko, Holandsko a Švédsko začala v marci 2009 vypracúvať metódu predbežného skenovania chemických látok. Krajiny pomáhajú ostatným členským štátom, aby sa zamerali na nebezpečné chemikálie. Chemický priemysel v únii priamo i nepriamo zamestnáva zhruba 600 tisíc ľudí a vyrába vyše 30 percent svetovej produkcie. Malé firmy platia menej. Vlani v máji Európska komisia rozhodla, že malé firmy budú platiť za registráciu chemikálií Európskej chemickej agentúre menej, ako veľké koncerny. Chemický priemysel sa dlho sťažoval na zaťažujúcu administratívu, ktorej čelia podniky v chemickom sektore. Predovšetkým malé a stredné podniky majú veľké problémy dodržiavať nariadenie CLP a smernicu REACH. Poplatky vyplývajúce z CLP sú znížené o 90 percent pre mikropodniky, o 60 percent pre malé podniky a o 30 pre stredné podniky. Vo vlastnom jazyku. Tieto poplatky firma platí, ak požiada o alternatívny názov pre látku alebo žiada o harmonizovanú klasifikáciu a označenie látok. Spoločnosti môžu použiť alternatívne názvy pri viacerých zmesiach bez toho, aby platili ďalšie poplatky. Chemické firmy, ktoré spadajú pod pôsobnosť smernice o klasifikácii, označovaní a balení (tzv. nariadenie CLP, Classification, Labelling & Packaging) môžu operovať vo svojich vlastných jazykoch. Marián Hudec


Chemický priemysel

ŠPECIÁL

Nová legislatíva znamená nové povinnosti: chémia pod prísnym dohľadom

REACH a CLP legislatíva Podniky na Slovensku, rovnako ako podniky v celej EÚ, musia plniť nové pravidlá používania chemických látok v zmysle európskej chemickej legislatívy REACH a legislatívy o klasifikácii, označovaní a balení chemických látok a zmesí (CLP). Foto: Fotolia Povinnosti sa dotýkajú dovozu, výroby ale aj použitia chemických látok, zmesí (prípravkov) a výrobkov. REACH znamená povinnú registráciu všetkých chemických látok na trhu EÚ (až na výnimky), či už sa týka dovozu či výroby, hodnotenie látok, pričom väčšina povinností prešla na plecia súkromného sektora a autorizáciu, teda úplný zákaz pre veľmi nebezpečné látky (látky vzbudzujúce vážne obavy). Celý proces je rozplánovaný až do roku 2018. Od pokuty po zákaz činnosti. Pokiaľ chce firma bez problémov pokračovať vo svojej podnikateľskej činnosti, musí povinnosti legislatívy REACH poznať a dodržiavať jej pravidlá. Dôsledkom nesúladu nemusí byť len sankcia vo forme pokuty, ale aj priamo zákaz výroby či dovozu. Nové pravidlá však nepredstavujú požiadavky len na podnik ako taký, ale aj na správanie sa v dodávateľskom reťazci. Teda aj vyžadovanie správnej a aktuálnej informácie od svojich dodávateľov, rovnako tiež poskytovanie informácií svojim odberateľom a v niektorých prípadoch aj priamo konečným spotrebiteľom.

Ďalší v rade. REACH má závažný dopad na ochranu zdravia pri práci, ochranu životného prostredia a ochranu spotrebiteľa. Legislatíva REACH zaviedla kategóriu takzvaných “následných užívateľov”. Následný užívateľ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba so sídlom v Spoločenstve iná ako výrobca alebo dovozca, ktorá používa látku buď ako takú, alebo v prípravku počas svojich priemyselných alebo odborných činností. Distribútor alebo spotrebiteľ nie sú následnými užívateľmi. Následný užívateľ je priamo zodpovedný za správne a bezpečné používnie chemických látok a za správnu a včasnú výmenu informácií. Nové dokumenty, nové limity. Legislatíva REACH výrazne posilňuje tlak na dostupnosť informácií o vlastnostiach chemických látok a zmesí vzhľadom na ich potenciálne environmentálne a zdravotné riziká. Základným dokumentom v obchodnom reťazci je Karta bezpečnostných údajov (KBÚ), k nej pribudnú expozičné scénáre, ktoré sa už začínajú v praxi objavovať, a znamenajú pre prijímateľa novú dokumentáciu so záväznými limitmi pre pracovné a životné prostredie a pravidlami pre použitie.

Klasifikácia, označovanie a balenie (CLP). Nové pravidlá o klasifikácii, označovaní a balení znamenajú, že do 1. decembra 2010 sa museli podľa nových pravidiel preklasifikovať všetky chemické látky a do 1. júna 2015 sa musia preklasifikovať aj zmesi. REACH sa dotýka takmer každej spoločnosti, ale vzhľadom na to, že samotné nariadenie obsahuje viac ako 800 strán a spolu s tisíckami strán manuálov a usmernení, mnohé firmy (predovšetkým výrobcovia alebo dovozcovia výrobkov, ktorí priamo nevyrábajú chemické látky alebo zmesi) nemajú presnú predstavu o svojich povinnostiach. Bez výnimky. Každý podnik by mal urýchlene vyhodnotiť svoje postavenie v rámci novej chemickej legislatívy, určiť priority a postup, pričom aktuálne termíny je potrebné plniť a súčasne sa pripravovať na ďalšie, ktoré pribudnú v súvislosti s postupom registrácie, autorizácie či zavádzaním nových pravidiel pre klasifikáciu, označovanie a balenie. Dr. Martin Murín, Ekotoxikologické centrum Bratislava

39 Revue priemyslu 7-8 ›11


Chemický priemysel

ŠPECIÁL

Lepšie zhodnotenie s novými technológiami Na Slovensku ročne vyprodukujeme zhruba 110 tisíc ton odpadov z plastov, pričom zhodnotíme len necelú polovicu. Obce, mestá i firmy môžu kupovať technológie z eurofondov a zo štátnych dotácií. Foto: Milan Kosec O nové prevádzky na spracovanie plastov sa výrazne zaslúžil aj Recyklačný fond. Podporil projekty v Kolárove, Senici či Nitre, kde spracúvajú PET fľaše alebo zmesové plasty na suroviny pre chemický, gumárenský alebo cementársky priemysel. Na Slovensku sú firmy, ktoré investujú do spracovanie plastov aj napriek silnejúcej zahraničnej konkurencii. Unikátna recyklácia. Technológiu pre ňu má zvod na spracovanie plastov v Lieskovci pri Zvolene, ktorý je od vlaňajšieho októbra v skúšobnej prevádzke. Závod patrí spoločnosti Castor & Pollux, hodnota investície je 13,3 milióna eur a 3,32 miliónmi eur prispel aj Recyklačný fond. Technológia je výnimočná tým, že chemicky spracováva znečistené plastové odpady najmä zo skládok komunálneho odpadu. Chránia ju medzinárodné patenty a na medzinárodnej výstave život-

Spracovanie odpadu z plastov: nové možnosti a technológie

ného prostredia, zberu a likvidácie odpadu Pollutec v Lyone v roku 2006 získala zlatú medailu. V závode mesačne spracujú zhruba tisíc ton plastových odpadov, z ktorých vyprodukujú 500 až 700 ton vysokokalorických ropných produktov použiteľných ako prísady do palív, pohonných látok, alebo na výrobu elektrickej energie. Projekt je ekonomicky sebestačný a environmentálne prijateľne zneškodňuje aj také druhy plastového odpadu, s ktorými boli doteraz problémy. Špeciálne linky. Má ich vo svojej prevádzke v areáli bývalej žilinskej Sloveny firma EkoLon v Nižnej. Jednu na drvenie plastov, na druhej robia regranule a na tretej monofilomenty, čo sú štetiny do kief. „Peniaze na linky sme dostali z eurofondov a zo štátneho rozpočtu. Bolo to v roku 2006 a o dva roky sme začali vyrábať. Sme v bývalej farbiarni, ktorú sme kompletne prerobili. Hala má plochu 3200 metrov štvorcových, okrem výroby tam máme aj sklady. Spracúvame plastový odpad z celého Slovenska,“ povedal konateľ firmy František Černý. Firma Eko-Lon je členom Asociácie priemyselnej ekológie na Slovensku (ASPEK). Mimovládne, nezávislé a neziskové združenie prispieva k riešeniu znižovania vplyvov výrobných a ďalších činností na životné prostredie. „Mám odtiaľ zaujímavé informácie potrebné pre moje podnikanie a zoznámil som sa s manažérmi firiem, ktoré na našom trhu majú významné postavenie v spracovaní plastov. Nadviazal som kontakty aj so zahraničnými firmami,“ dodal pán Černý. Zvýši kapacitu. Firma Eko-Lon z Nižnej vyhrala súťaž a dodá technológiu na recykláciu

40 Revue priemyslu 7-8 ›11

plastov pre žilinskú firmy Filatech. Bude stáť tri milióny eur, nový závod bude vo Svederníku pri Žiline. Podľa konateľa Bohuslava Tvarožku z plastovej drviny vyrábajú vlákna do metiel, ktoré dodávajú českému výrobcovi. Nové zariadenie bude schopné spracovávať aj zložitejšie plasty, a to polyetylén, zmesné plasty či pur-peny, z ktorých sa budú vyrábať rúčky na metly. Tak by mohla firma vyrábať celé metly a sama ich predávať na trhu. Technológia o sto percent zvýši kapacitu spomínaného závodu, ktorý majú začať stavať na budúci rok. Filatech už päť rokov spracováva plasty v Žiline, minulý rok zrecykloval takmer 350 ton, predovšetkým PET fliaš. Spracováva aj plastové fólie, výlisky a súčiastky aj z automobilky Kia. Ďalší nový závod. V Senici ho postaví spoločnosť Plast Energy z Nového Mesta nad Váhom a ročne tam bude na vlastné náklady spracovávať zhruba štyritisíc ton odpadov. Podľa zmluvy ich zabezpečí mesto. Jeho primátor Ľubomír Parízek predpokladá, že plasty budú do Senice voziť aj iní dodávatelia. Fabrika na spracovanie plastov bude stáť približne 10 miliónov eur, 95 percent nákladov má byť financovaných z fondov Európskej únie. Senica bude od prevádzkovateľa fabriky dostávať mesačne paušálny poplatok 2185 eur. Poslanci Mestského zastupiteľstva v Senici schválili príslušné zmluvy. Podľa Martina Makaru, konateľa firmy Plast Energy, technológia spracovania plastov katalytickou depolymerizáciou je absolútne bezpečná. Dodal, že v žiadnom prípade nepôjde o spaľovňu plastov, odpadové plasty sa budú rozkladať teplom na pôvodné materiálové zložky. Marián Hudec


Chemický priemysel

ŠPECIÁL

Prvé boli listy rotorov veterných elektrární: technológia prešla do automobilovej výroby

S ľahkosťou vetra

Nové technológie výroby dielcov z kompozitných materiálov od spoločnosti BASF umožňujú sériovú výrobu ľahkých nosných súčiastok v automobilovom priemysle. Foto: Siemens Kompozitné materiály hrajú stále väčšiu úlohu v konštrukcii nosných prvkov, predovšetkým v rámci riešení, ktoré využívajú epoxidovú živicu Baxxodur a PUR materiál Elastolit R. Obidva systémy majú podobné vlastnosti a je možné ich individuálne voliť tak, aby vyhovovali konkrétnym podmienkam použitia a požiadavkám zákazníka. Ľahké nosné prvky automobilov je možné vyrábať iba z kompozitných materiálov obsahujúcich uhlíkové alebo sklenené vlákna. Pre výrobu týchto materiálov je zavedená technológia RTM alebo tlakové vstrekovanie. V rámci tohto procesu sa do vyhrievanej formy v lise vkladajú predformy z niekoľkých vrstiev textílií vystužených vláknami. Forma sa uzavrie a pod tlakom je do nej vstreknutá tekutá umelá živica, ktorou sa vlákna úplne nasýtia. Potom je živica kon-

trolovanou reakciou vytvrdená. Nosné časti s vynikajúcimi mechanickými vlastnosťami, napríklad komponenty podvozkov vozidiel, vyžadujú, aby obsah vlákien bol v rozsahu 50 percent.

Z turbín do áut. Na druhej strane vysoká rýchlosť celej reakcie skracuje čas výrobného cyklu. Obidva systémy sú samouvolňovacie a vhodné na spracovanie v bežných vysoko- a nízkotlakových zariadeniach. Komponenty z týchto materiálov sa vyznačujú vynikajúcimi teplotnými a mechanickými vlastnosťami. Nové epoxidové systémy pre automobilový priemysel vychádzajú z výroby lopatiek veterných turbín, ktoré spoločnosť BASF predstavila v roku 2008: použitie tzv. latentných tvrdnúcich činidiel ponúka užívateľom v obidvoch odvetviach podstatne dlhšiu skladovateľnosť a zároveň kratší čas výrobných cyklov.

Časová variabilita. Obidva inovatívne systémy spoločnosti BASF ponúkajú podstatne skrátené výrobné cykly, pričom vybratie z formy trvá menej ako päť minút. Riešia tak jeden z kritických problémov, ktoré doposiaľ bránili využívaniu kvalitných kompozitných materiálov v sériovej výrobe automobilov. Ich funkcia je založená na inovatívnych mechanizmoch tvrdnutia. To znamená, že je možné ich spracovávať oveľa dlhší čas ako bežné produkty, v prípade potreby však môžu tvrdnúť oveľa rýchlejšie. Vďaka tomu je možné vlákna dokonale nasýtiť živicou nízkej viskozity, takže nedochádza k tvorbe

REACH servis Sre YìroEFoY D GoYo]FoY FKePLFkìFK Oitok, ]Pest D YìroEkoY. ‡ Predregistrácia a registrácia ‡ 1otifikácia CLP do (C+$ ‡ Sluçb\ pre následnýcK uçtvateĜov ‡ Správa o cKemickej be]peĀnosti ‡ (xpo]iĀnp scenáre ‡ =astupovanie - tretia strana

EKOTOXIKOLOGICKÉ

tel. +421-2-459 437 12 tel./fax: +421-2-459 452 23 e-mail: ekotox@ekotox.sk

www.ekotox.sk

js

KoPSOexQp sOXçE\ ] SoKĜDGX FKePLFkeM OeJLsODttY\ Sre SoGQLk

REACH

CLP Classification, Labelling and Packaging

‡ Podniková dokumentácia ‡ +odnotenie ri]ika ‡ .art\ be]peĀnostnýcK údajov ‡ Semináre a äkolenia ‡ 2cKrania ]dravia pri práci ‡ Prevád]kovp poriadk\ ‡ Posudk\ o ri]iku ‡ $'R uplatĞovanie Ālánkov 3 aç 28, 3 aç 38, 5 aç 3,  a  a prtloK\ ,.,,,.,,,,. a 9. 1ajneskoršie termtn\ notifikácie látok vo výrobkocK ktorp boli uverjnenp na kandidátskom ]o]name 1.12.2010 a 20..2011 nariadenia týkajúce sa CRM látok

uplatĞovanie ostatnýcK ustanovent nariadenia

transpo]tcia do národnej legislattv\ > 1.000t CMR

CENTRUM BRATISLAVA, s.r.o. Tomášikova 10/F 821 03 Bratislava Slovenská republika

„suchých“ oblastí, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť mechanické vlastnosti hotového výrobku.

2010

2011

2012

plnenie novýcK cKemickýcK poçiadaviek > 100t 2013

Registrácia látok vo výrobkocK 1ová Smernica o be]peĀnosti KraĀiek 1ovp 1ariadenie o ko]metickýcK výrobkocK

> 1t 2014

2015

2016

2017

1otigikácia S9+C látok vo výrobkocK 1ovp 1ariadenie o stavebnýcK výrobkocK

2018


„Môžete si do hlavy uložiť milión faktov, a pritom stále ostať úplne nevzdelaný.“

Novinky Gigaset Communications predstavil handsfree sponu Gigaset L410, originálnu inováciu na trhu telefónov. Toto 30-gramové zariadenie DECT umožňuje hovory s vynikajúcou hlasovou kvalitou. Na rozdiel od slúchadla má používateľ voľné ruky a uši. Pri plnom nabití ponúka spona hlasitého telefonovania čas hovoru až 5 hodín a pohotovostný čas až 120 hodín. Handsfree sponu Gigaset L410 je možné použiť so všetkými telefónmi Gigaset a základňovými stanicami DECT od iných dodávateľov.

Novinka v rodine digitálnych zrkadloviek – Nikon D5100 - umožňuje okrem fotenia pôsobivých a vysoko kvalitných snímok natáčať skutočne zaujímavé videá vo vysokom rozlíšení a to všetko vďaka množstvu špeciálnych efektov, ktoré prebral od fotoaparátu D7000. Vďaka sériovému snímaniu rýchlosťou 4 snímky za sekundu už nepremeškáte žiadny dôležitý záber! K dispozícii je tiež množstvo špeciálnych efektov, ktoré môžete použiť pri úprave priamo vo fotoaparáte.

Minimalistický dizajn a maximalistické funkcie – to je nový štýlový fotoaparát Sony NEX-C3 s vymeniteľným objektívom. Jeho srdce tvorí výkonný snímač Exmor s 16,2 megapixelmi, umožňujúci snímať aj HD video. Na veľkom 7,5 cm LCD displeji si vďaka technológií TruBlack vychutnáte dokonalú čiernu. Samozrejmosťou je aj režim 3D Sweep Panorama pre širokouhlé zábery v 3D.

Alec Bourne, britský lekár (1886-1974)

Investícia do zdravého rozumu Väčšina manažérov prihlási svojich podriadených na školenie a potom sú sklamaní, že sa im získané vedomosti nepodarilo uplatniť v praxi. Prečo je to tak? Každý človek vykonáva až 90 percent činností v rámci naučených návykov. Je teda dôležité vybrať také školenie, kde majú účastníci možnosť nielen si osvojiť znalosti, vyskúšať si ich na tréningových hrách, ale čo je najdôležitejšie, musia mať možnosť aplikovať nové poznatky vo svojej firme. Nadriadený by mal na základe pravidelného hodnotenia práce účastníka na konci školenia vedieť, čo štúdium prinieslo účastníkovi a firme. Osvedčeným spôsobom ako zabezpečiť aplikáciu poznatkov vo firme je riešenie vlastného projektu už počas štúdia. V priebehu ročného štúdia je dostatok času vybrať tému projektu s nadriadeným a pod vedením osobného konzultanta riešiť vybraný projekt. Takýmto spôsobom je zabezpečovaná aplikácia poznatkov v Master štúdiu priemyslového inžinierstva. Najčastejšie sú riešené projekty v oblasti znižovania nákladov, zvyšovania produktivity, skracovania priebežnej doby výroby alebo zvyšovania kvality. Štúdium je ukončené obhajobou projektu a prezentáciou dosiahnutých výsledkov. Takáto forma vzdelávania nielenže zabezpečí návratnosť investícií do nej vložených, ale zväčša už počas štúdia prinesie výrazné úspory. Jednoducho efektívne. Pri koncipovaní ročného štúdia v oblasti priemyslového inžinierstva spolupracovala spoločnosť IPA Slovakia s medzinárodnými organizáciami a vytvorili kombináciu americkej školy (Institute Of Industrial Engineers, Maynard’s), nemeckej

42 Revue priemyslu 7-8 ›11

školy (REFA, Fraunhofer) a japonskej školy (Toyota, Kyocera). Priemyselné inžinierstvo je náuka o zdravom rozume, ktorý v mnohých podnikoch tak často chýba. Náuka o tom, ako robiť veci jednoduchšie, rýchlejšie, lacnejšie. A s vyššou hodnotou pre zákazníka. Absolventi získajú prehľad o nových trendoch, metódach a princípoch priemyselného inžinierstva. Okrem toho oceňujú zvýšenie schopnosti dosahovať ciele, zlepšenie komunikácie s kolegami, zvýšenie produktivity práce, nadobudnutie inšpirácií od nových ľudí a možnosť kariérneho rastu. Master štúdium absolvovali najmä pracovníci stredného manažmentu, ktorí sú dnes schopní odovzdávať získané poznatky smerom k nižším úrovniam riadenia. Ako hovorí Štefan Uhliarik zo ZŤS Strojárni v Námestove: „Štúdium, ktoré som absolvoval hodnotím veľmi pozitívne. Z pohľadu mojej pozície, ktorú vo firme zastávam - výrobný riaditeľ, som dostal široký okruh vedomostí, nástrojov na riešenie rôznych problémov, s ktorými sa vo výrobe stretávam.“ Investícia do rozumu. Firma získa aj spracovaný plán zavádzania metód priemyselného inžinierstva s ohľadom na jej podmienky a 100-percentnú garanciu návratnosti investície prostredníctvom prínosov z riešených projektov. Vyčíslené úspory dosiahnuté po ukončení tohto štúdia sa pohybujú v rozmedzí 10 000 až 900 000 eur ročne, a to je skutočne úctyhodné. Keď si popritom uvedomíme, že účastníci sa zdokonalili a obohatili nie v jednej oblasti, ale v mnohých ďalších, ktoré môžu následne aplikovať, sú celkové prínosy zo štúdia oveľa väčšie.


str. 42–50

ŽIVOT A KARIÉRA Nezabíjate čas zbytočným školením: naučte ľudí tvorivosti

„Existenciu MBA prognostikujeme i v roku 2020“

Foto: Fotolia

Prof. Bodo B. Schlegelmilch, dekan Wirtschaftsuniversität Executive Academy vo Viedni

Väčšie šance na postup. Počas desiatich rokov si viaceré firmy zvykli opakovane posielať pracovníkov na Master štúdium. V spoločnosti ZF Sachs Slovakia sú adepti na štúdium každoročne starostlivo vyberaní: „Účasť na tomto druhu štúdia je prezentovaná vedením spoločnosti ako forma odmeny. Každý absolvent si totiž nielen posilní svoju pozíciu, ale má aj väčšiu šancu na postup.“ Podľa prieskumov len cca 15 percent

účastníkov vzdelávacích kurzov si z kurzu zoberie praktické ponaučenie a aplikuje nové znalosti v praxi. Tým, že v Master štúdiu musia účastníci vyriešiť projekt, všetci absolventi aplikujú získané znalosti už počas štúdia. Naviac je zabezpečená návratnosť investície do vzdelávania už v priebehu jedného roka. Ing. Zuzana Lendvayová IPA Slovakia

Brzdy a motory Faktory, ktoré najviac ovplyvňujú firemné politiky a postupy -15 %

-10 %

-5 %

0% -3 %

17 %

Zmeny vo firemnej kultúre a organizácii

-4 %

16 %

tlak na znižovanie nákladov

-2 %

16 %

Náročné ciele týkajúce sa produktivity a zisku

-2 %

13 %

Projektové a produktové inovácie

-5 %

13 %

Expanzia na nové trhy

-9 %

12 %

Rozvoj a riadenie nových kompetencií

-2 %

12 %

Tvrdšia konkurencia

-2 %

12 %

Nové očakávania zamestnancov v oblasti rovnováhy prac. a súkr. života

-4 %

9%

IT systémy pre HR

-12 %

9%

Fúzie a akvizície

-14 %

8%

Zvyšujúci sa stres na pracovisku

-5 %

8%

Ekonomický pokles

-8 %

8%

Demografické zmeny

-7 %

8%

Globalizácia hodnôt

-16 %

7%

Nestálosť finančných trhov

5%

10 %

15 %

20 %

-12 %

6%

Vysoké očakávania trhu v oblasti etických štandardov vo firemných postupoch

-8 %

6%

Obozretnejšie riadenie rizík

-11 %

5%

Ohľad na životné prostredie

-11 %

5%

Outsourcing obchodných procesov

-20 %

4%

Väčšsie zapojenie akcionárov do strategického riadenia

-18 %

4%

Prísnejšia legislatíva

-20 %

3%

Pozitívny vplyv

Ostatné

-7 %

1%

Negatívny vplyv

MBA bude zaujímavé aj o desať rokov “Základné ciele ekonomického školstva, cieľové skupiny, obsah výukových podujatí a pedagogické základy programov MBA sa musia dôkladne preveriť z hľadiska otázky, akú úlohu bude zohrávať v spoločnosti ekonomické školstvo v budúcnosti. Učebný plán MBA programov bude v budúcnosti pravdepodobne v oveľa vyššej miere komplexnejší. Okrem toho musí nastať užšie prepojenie medzi vzdelávaním a praxou a u budúcich MBA musí dôjsť k vycibreniu uvedomovania si nepriaznivých spoločenských okolností. Okrem odovzdávania potrebných základných ekonomických vedomostí musí ekonomické školstvo plniť i svoju povinnosť sprostredkovania hodnôt – tých hodnôt, ktoré zosobňuje a zdieľa skupina profesionálnych manažérov. A splnenie tejto úlohy bude zrejme oveľa náročnejšie, než sprostredkovávanie odborne zameraných vedomostí.“

Zdroj: AON Hewitt

-20 % Nedostatok talentov

K veci

43 Revue priemyslu 7-8 ›11


Využitie pracovného času

ŽIVOT A KARIÉRA

Po obede pohoda: oddychujeme pri káve a súkromnom internete

Internet na pracovisku: po obede pri kávičke Ktoré rituály si zamestnanci v práci nie sú len tak schopní odoprieť? Kávu po obede a k nej internet na súkromné účely. Foto: Fotolia Že sa surfovanie po sieti stalo pevnou súčasťou poobedňajšej relaxácie, ktorá sa neraz predĺži až do popoludňajších hodín, dokazujú čísla z najnovšieho prieskumu spoločnosti truconneXion.

firiem v priebehu denného pracovného času vyplýva, že najnáchylnejší na zneužívanie počítačov sú zamestnanci po návrate z obeda medzi 13. a 14. hodinou.

Takmer hodina denne

Aktívny únik. V tomto rozmedzí opäť bezmála na trojnásobok naskočí krivka využitia informačných technológií vo firmách, ktorá v čase obeda značne klesá, no počítače sú vtedy využívané na iné účely, ako by si manažéri a majitelia firiem predstavovali. „Medzi 13. a 14. hodinou evidujeme markantný nárast využívania internetu na mimopracovné účely. Z hľadiska snímky pracovného času typického zamestnanca v súkromnom sektore jednoznačne ide o špičku a jediný časový úsek, keď pracovník na počítači trávi aktívne viac času pri zábave než pri práci,“ komentuje získané údaje Robert Kleiner, riaditeľ pre strategický rozvoj spoločnosti truconneXion.

Kľúčové zistenia analýzy truconneXion 54 minút denne strávia v priemere zamestnanci mimopracovnými aktivitami 32,5 minúty – najviac práce na počítači urobíme medzi 11.00 a 12.00 13 minút z práce odkrojí mimopracovná činnosť na internete medzi 13.00 až 14.00

Keď práca nejde. Psychológ Michal Walter, ktorý sa špecializuje na problematiku pracovného prostredia, potvrdzuje, že v čase po obede dokáže len málokto podávať stopercentné výkony, preto je tento čas

Aby nám dobre vytrávilo... Pracovná morálka zamestnancov sa síce pod vplyvom tvrdších podmienok na trhu práce zmenila v ostatných dvoch rokoch k lepšiemu, stále však má rezervy. Je to zjavné z obrazu pracovného času, ktorý na základe výstupov nástroja na monitorovanie zamestnancov AuditPro pripravila technologická spoločnosť truconneXion. Zo sledovania využitia počítačov v dvoch stovkách českých a slovenských

Ako pracujeme

44 Revue priemyslu 7-8 ›11

tradične považovaný za najmenej produktívny a je spojovaný s vybavovaním osobných záležitostí typu súkromnej pošty. „Krivka pracovného výkonu opäť začne stúpať v popoludňajších hodinách, čo tiež súvisí s denným fyziologickým rytmom,“ reprodukuje Michal Walter z predsedníctva Českej asociácie psychológov práce a organizácie (ČAPPO) obvyklú podobu pracovného času. Haló, je tam niekto? Podľa prieskumu však ani v ďalšom meranom úseku medzi 14. a 15. hodinou v sledovaných firmách zábava na internete významne neustáva. Pri on-line nákupoch, návštevách Facebooku a vybavovaní súkromnej pošty v priemere Slováci strávia až 10 minút z tohto hodinového rozmedzia. „Je isté, že popoludní stále ešte pracujeme významne menej než dopoludnia. Dopoludnia stihneme na počítači vybaviť cca 63 percent našej dennej pracovnej agendy, teda bezmála jej dve tretiny,“ interpretuje výsledky prieskumu Robert Kleiner. Je to nepochybne tiež preto, že po štvrtej hodine už sa toho na počítači veľa neurobí a po piatej vo firmách nastáva skutočne hlboký útlm.


Využitie pracovného času

ŽIVOT A KARIÉRA

Bez pochopenia. Na druhej strane prax vo firmách nemá s dôverou mnoho spoločného. Podľa Jiřího Halbrštáta posledná kríza zásadne zmenila myslenie zamestnávateľov, situáciu na trhu a prístup k zamestnancom. „Obrovský tlak zákazníkov na svojich dodávateľov, aby poskytovali vyššiu pridanú hodnotu za menej peňazí, viedol k tomu, že firmy sú nútené produkovať viac s menším počtom zamestnancov. To prináša oveľa silnejšie zameranie na vyššiu efektivitu súčasných zamestnancov,“ analyzuje súčasný väčšinový prístup firiem Jiří Halbrštát z Manpower. Chyba je vo vedení. Z tohto pohľadu sa monitorovanie môže firmám javiť ako najjednoduchšie riešenie, ako si efektivitu vynútiť bez toho, aby bolo treba skúmať pravé príčiny problému a dôvody toho, že zamestnanci nie sú v skutočnosti motivovaní alebo sú zle riadení. „Pokiaľ strávi človek polovicu času na PC nepracovnými aktivitami, je to predovšetkým chyba nadriadeného, že nedokáže efektívne využiť svoj tím,“ domnieva sa Jiří Halbrštát, ktorý pripúšťa, že monitoring môže vedeniu firiem v tomto rozhodovaní pomôcť. „Monitoring môže byť jedným z nástrojov pri internom audite fungovania firmy, ktorý môže ukázať

Monitoring. Robert Kleiner zo spoločnosti truconneXion jeho názor rozvíja. „V súčasnosti neexistuje iný nástroj, ako sa dozvedieť, že pracovník na počítači trávi svoj čas pri niečom inom než pri práci. V súčasných podmienkach sa totiž práca na počítači dá úspešne predstierať. Väčšina ľudí v pracovnom pomere potrebuje okrem pozitívnej motivácie a stotožnenia sa s hodnotami firmy aj jasne nastavené pravidlá. Vidina reštrikcie a vedomia, že si na firemnom počítači v pracovnom čase nemôžu robiť, čo chcú, k tomu patria a majú na mnohých doslova terapeutický účinok,“ dodáva Robert Kleiner. Veľký brat. Pokiaľ sú zamestnanci monitorovaní jednorazovo, klesne zneužívanie pracovného času o 10 percent. Keď však zamestnávateľ vykonáva pravidelný mesačný audit ich výkonnosti na PC vo firme, kde sú zamestnanci informovaní o monitoringu, efekt je oveľa väčší a trvalejší. Krivka ide dole o 28 percent. Podľa Roberta Kleinera však ani monitorovanie nezbavuje vedenie firmy nutnosti svojich podriadených účinne motivovať a riadiť. Monitorovanie je sofistikovaným a používateľsky prívetivým analytickým nástrojom, ktorý dáva vedeniu firmy objektívne dáta, a následne je úplne v jeho kompetencii, ako s nimi naloží. Tvrdá ruka? Psychológ Michal Walter kladie najväčší dôraz na otvorené konanie zo

strany zamestnávateľa, t. j. na poskytovanie informácií o monitoringu všetkým zamestnancom, v ktorom však reštrikcie hrajú svoju rolu. „Skúsenosť so slovenskými zamestnancami skôr ukazuje potrebu stáleho monitoringu práce na počítači. Pracovná disciplína a motivácia zamestnancov nie je podľa môjho názoru príliš vysoká, takže je potrebné v určitých prípadoch pristúpiť aj k reštrikciám, pokiaľ upozornenia nemajú požadovaný účinok,“ tvrdí Michal Walter. Trvale pod kontrolou. Odborníci sa nazdávajú, že monitoring PC bude v budúcnosti využívaný ešte viac. „Kontrola efektivity zamestnancov neodznie s hospodárskou prosperitou, ale naopak, stane sa trvalým nástrojom utužovania pracovnej morálky vo firmách,“ dodáva Michal Walter z Českej asociácie psychológov práce a organizácie. Okrem utužovania disciplíny sa vo firmách podľa Jiřího Halbrštáta z Manpower však tiež presadzuje trend zamerania na odovzdaný výkon, a nie na „odsedenie si“ hodín a predstieranie aktivít. „Definícia pracovného času sa pomaly ale isto posúva z času na výkon. Vplyv na to majú i rôzne alternatívne formy zamestnania – ako je napríklad home office. Významnou kvalitou vedúceho tímu či firmy je vedieť rozoznať hranicu, koľko dôvery a voľnosti svojim zamestnancom dať, aby podávali čo najlepšie výkony a zároveň aby pracovná morálka neupadla,“ zhrnul Jiří Halbrštát. js

Využitie internetu Pred obedom to ide online Najviac práce s využitím internetu urobíme medzi deviatou a dvanástou hodinou. Využitie internetu počas pracovnej doby Priemerné denné údaje – súkromý sektor – 50-500 PC 40

Čas – minuty

Treba vypnúť. Psychológ Michal Walter z ČAPPO s názorom personalistu súhlasí: „Či sa to niekomu páči, alebo nie, ľudia potrebujú cez pracovný čas aj odpočívať. Tento odpočinok im umožňuje obnoviť psychické sily a podávať kvalitné výkony. Ako príklad poslúžia psychicky náročné a zodpovedné povolania, kde je odpočinok nariadený,“ odkazuje napríklad na profesionálnych vodičov Michal Walter.

manažmentu, na čo sa zamerať,“ doplňuje Halbrštát.

Zdroj: AuditPro

Nová forma „kávičkovania.“ Pochopenie pre „siestu“ po obede dáva najavo Jiří Halbrštát z personálnej agentúry Manpower, podľa ktorého niektoré „osvietené“ firmy už zakomponovali potrebu relaxácie zamestnancov do svojej filozofie. „Zamestnanci sú len ľudia a odpočinok potrebujú. V praxi sa ukazuje, že ak zamestnávateľ do určitej miery odpočinok toleruje, výkonnosť jeho zamestnancov sa zvýši, a je jedno, či svoj ,voľný čas trávia na internete, alebo pri diskusii s kolegami,“ hovorí Jiří Halbrštát.

30

Internet zábava

20

Aktivita v iných

Internet práca

aplikáciách 10

0 7:00

7:00

7:00

10:00 11:00 12:00 13:00

14:00 15:00 16:00 17:00 18:00

45 Revue priemyslu 7-8 ›11


Autotest

ŽIVOT A KARIÉRA

Pekný dizajn ukrýva skvelý motor: Peugeot 508 1,6 THP

Príjemná ľahkosť jazdy V strednej triede sa ponuka značiek na našom trhu neustále rozširuje o nové modely a zároveň o ďalšie a ďalšie nové verzie už zavedených typov. V tvrdom konkurenčnom boji rozhoduje každá maličkosť.

V útulnom interiéri: všetko presne po ruke vodiča

Základné technické údaje

Peugeot 508 Dĺžka x šírka x výška Rázvor Hmotnosť Objem palivovej nádrže Objem batož. priestoru

4792 x 1853 x 1456 mm 2817 mm 1561 kg 72 l 545 l

Motor Zdvih. objem Max. výkon pri otáčkach Krút. moment pri otáčkach Max. rýchlosť Kombinovaná spotreba Cena

1,6 THP 1598 cm3 115 kW 6000 min-1 240 N.m 1400-4000 min-1 222 km/h 6,4 l/100 km od 25 900 €

46 Revue priemyslu 7-8 ›11

V prípade úplne nového Peugeotu 508 a už populárnej Škody Superb sú takýmito rozhodujúcimi „maličkosťami“ najmä zvolené motory. V komforte, vysokej úrovni vybavenia, dizajne a nakoniec i cene patria totiž oba modely medzi to najpríťažlivejšie vo svojej kategórii. Peugeot 508. Novinka francúzskeho leva v strednej triede vyplnila medzeru medzi typmi 607 a 407, pričom od začiatku je v predaji ako sedan i kombi. V boji so staršou konkurenciou profituje najmä moderným, sviežim dizajnom, ktorý je ďaleko od nekončiaceho opakovania typických motívov u nižších kategórií vozidiel značky Peugeot. Vzhľad novinky je osobitý, elegantný a dynamický, skrátka na jednotku. Rovnako atraktívne pôsobí aj interiér vozidla, kde na prvý pohľad vidno vysokú kvalitu použitých materiálov a dielenského spracovania. Po nasadnutí. Z pohodlných sedadiel sú všetky ovládače prehľadne viditeľné a po ruke, čerešničkou na torte je vysúvateľný a konfigurovateľný displej pred očami

vodiča. Ocenili sme logické a jednoduché zobrazovanie dôležitých informácií pre vodiča, napríklad pri ovládaní tempomatu, ktoré u mnohých iných vozidiel predstavuje hotový rébus. Z doplnkového vybavenia nás upútalo praktické, automatické prepínanie diaľkových a stretávacích bixenónových svetiel, ktoré fungovalo spoľahlivo. Nezvyklá pre túto kategóriu vozidiel je aj štvorzónová automatická klimatizácia. Levie srdce pod kapotou. Peugeot 508 sa prekvapujúco dodáva s jediným zážihovým motorom objemu 1,6 litra vo viacerých výkonových verziách a s troma vznetovými HDI - 1,6 FAP, 2,0 a 2,2. My sme testovali úžasný benzínový motor 1,6 THP s výkonom pozoruhodných 156 koní a šesťstupňovou manuálnou prevodovkou. Vďaka neuveriteľnému pokroku vo vývoji maloobjemových zážihových motorov (tento vznikal spolu s BMW) je aj pre takéto veľké a ťažké auto ako stvorený. Pracuje nesmierne ticho, kultivovane a doslova ohromí ťahom na nízkych otáčkach vďaka nízko položenému maximu krútiaceho mo-


Autotest

ŽIVOT A KARIÉRA

Prekvapenie s bleskom Z ponuky nemeckého blesku z Rüsselsheimu sme mali možnosť otestovať dve novinky - úplne novú Astru kombi a faceliftovanú Corsu. Vysoký výkon, nízka spotreba: Škoda Superb 2,0 TSI

mentu, pričom spotreba ostáva prekvapujúco nízka. Perfektný dojem z jazdy umocňuje aj výborne odstupňovaná prevodovka a tradične príjemný a komfortný podvozok s dobrou filtráciou nerovností. Škoda Superb. Hoci najväčšia škodovka už nie je žiadnou novinkou, postupne obohacuje ponuku tohto modelového radu novým motorizáciami. Mali sme možnosť vyskúšať nový zážihový koncernový dvojliter TSI, ktorý tak rozšíril portfólio Superbu na štyri benzínové agregáty (1.4, 1.8, 2,0 a 3.6) s výkonovou škálou od 125 do 260 koní. Motor 2.0 TSI je so svojimi 200 k (147 kW) v hornej časti výkonovej stupnice a dodáva sa výhradne s automatickou šesťstupňovou prevodovkou DSG. Je to kombinácia, ktorá svedčí každej limuzíne a v Superbe podčiarkuje jeho dynamiku a vysoký komfort nielen posádky, ale aj pre prácu vodiča. Jazda. Netreba opakovať, že vďaka dlhému rázvoru má Superb veľmi dobré a pohodlné jazdné vlastnosti, kvalita spracovania je porovnateľná s limuzínami špičkových nemeckých značiek, akurát Superb má vždy viac miesta na zadných sedadlách. Vďaka krútiacemu momentu 280 N.m už od 1700 otáčok dokáže relatívne veľké vozidlo perfektne zrýchľovať aj s automatickou prevodovkou (0 -100 km/h za 7,8 sek), dosiahne najvyššiu rýchlosť až 236 km/h a kombinovaná spotreba pri rozumnom jazdení osciluje okolo siedmich litrov. Za necelých 30 tisíc eur (základná cena) prináša ozajstnú radosť z jazdy.

Opel Astra Sports Tourer. Kombiverzia populárnej Astry na seba nechala trochu dlhšie čakať, ale oplatilo sa. Novinka nesie označenie, ktoré ju dokonale vystihuje - je to praktické kombi s batožinovým priestorom 500 až 1550 litrov (po sklopení zadných sedadiel), no súčasne je to športovo koncipovaný model, ktorý hlave rodiny za volantom poskytuje radosť z jazdy plným priehrštím. Hoci to na prvý pohľad nevyzerá, Astra ST je dlhšia ako Octavia Combi, ale je nižšia a štíhlejšia takže kufor má o niečo menší. Na druhej strane (aj vďaka čiernym bočným stĺpikom okien) pôsobí oveľa dynamickejšie a tak aj jazdí. Emócie nechýbajú. K dispozícii sme mali benzínový motor 1.4 Ecotec vo výkonovej verzii 88 kW (120 k) so šesťstupňovou mechanickou prevodovkou. Na tuhom a stabilnom podvozku sa vďaka nemu Astra ST dokáže rútiť rýchlosťou 190 km/h, pričom kombinovaná spotreba nepresiahne 6,5 l/100 km. Vysoká kvalita celkového spracovania robí z tohto auta čosi viac,

Elegán pre rodinu: Opel Astra Sports Tourer ako len priestranný a pohodlný kombík pre každodenné rodinné potreby. Je to zároveň aj športový elegán, ktorý dokáže chytiť za srdce. Opel Corsa 1.2. Malá Corsa dostala pre tento rok mierny facelift s atraktívnymi svetlometmi a niektorými menšími úpravami exteriéru aj interiéru. Z množstva motorizácií (5 zážihových, 5 vznetových) sme vyskúšali zážihový agregát 1,2 Ecotec s výkonom rovných 100 koní (74 kW), ktorej cena sa začína už od 10 650 eur. Solídne malé auto sa veľmi dobre a ľahko ovláda, je tiché a dobre drží stopu aj pri prudších prejazdoch zákrut. Úsporný motor (kombinovaná spotreba 5,5 l/100 km) dokáže vozidlo zrýchliť až na 180 km/h. yi

Jednoduchá a úsporná: Opel Corsa 1,2

Peter Marianyi

47 Revue priemyslu 7-8 ›11


História

ŽIVOT A KARIÉRA

Aké bude Slovensko o sto rokov? V roku 1920 vyšla v Bratislave malá brožúrka, v ktorej si autor v nadšení nad vznikom ČSR položil otázku, ako bude vyzerať Slovensko o 100 rokov. Máme na viac. Priemysel na Slovensku je zastúpený „svetochýrnymi drevorezbárskymi dielňami“ a asi 30 rokov tu pracuje veľká fabrika na šijacie stroje. Minimálne na tomto mieste možno s uspokojením konštatovať, že ide o jednu z mála oblastí, kde Slováci ďaleko predbehli Dohnányiho vízie. Slovenskí kupci obchodujú po celom svete. Dominantnými jazykmi sú všade ruština a angličtina. S latinčinou sa trápi len niekoľko odborníkov. Bratislava v roku 2020: ideál na dobovej pohľadnici dnes vyvoláva úsmev…

A keďže už o deväť rokov si budeme môcť porovnať jeho víziu s realitou, pozrime sa bližšie na túto predpoveď. Jej autorom bol Jozef Dohnány (1873 – 1947), kremnický rodák a človek všestranných záujmov. Inžinier, hudobný skladateľ, botanik, priekopník slovenského rýchlopisu, ale predovšetkým človek bytostne zaujatý za osud vlastného národa. Nadšenie a optimizmus. Roku 1918 uvítal zrod Česko-Slovenska veriac, že s národnou slobodou sa črtajú netušené horizonty možností a nádejí. Bol presvedčený, že Slováci sa tradičnou pracovitosťou a skromnosťou prepracujú k humánnej budúcnosti, v ktorej spoločnosť i najnovšie výdobytky vedy a techniky budú slúžiť človeku a jeho potrebám. V jeho fikcii Slováci o sto rokov dostihnú, ba predbehnú ostatné veľké vzdelané národy. Ľudia žijú v murovaných dedinských domoch postavených v „slovenskom slohu“. Zatiaľ iba sen... Samozrejmosťou je voda z vodovodu, elektrické svetlo i kúrenie. Kde je dostatok, kúri sa aj drevom a uhlím. Niekde sa pre viacero príbytkov zriaďuje aj ústredné kúrenie. V každej dedine sa

48 Revue priemyslu 7-8 ›11

nachádza pošta, škola a obecný dom s dvoranou na zhromažďovanie občanov i zábavy, rovnako aj hotel a kresťanský lacný obchod. Krčmy niet. Slováci pijú „kryštáľový trúnčok, čo tečie vodovodom z Tatier alebo z dobrej studne,“ mnoho mlieka a „bulharský mliečny nápoj joghurt“. Radi by sme... Fajčenie je už minulosťou a k správnej životospráve patrí aj vystríhanie sa „zlých pohlavných výstredností a aj nákazy“. Ľudia sa dožívajú vysokého veku, liečia sa a zotavujú v nádherných sanatóriách. Samozrejmosťou sú dobré mravy a kresťanské zásady, všetci žijú v svornosti a bez konfliktov – „žijeme v dobrej zhode, nevadíme sa, ani rodina, ani skupina národa“. Realita je iná. Hospodársky život dediny je organizovaný v družstvách. V mliekarenských družstvách sa napr. dorábajú syry, ktoré boli predtým známe len zo Švajčiarska a Francúzska. V poľnohospodárstve prevláda racionálna výroba s charakteristickým prepojením vedy a praxe primerane konkrétnym miestnym podmienkam. Pravidlom sú vlastné hospodárske školy a vzorné gazdovstvá.

Neustále vzdelávanie je organickou súčasťou života a predpokladom kvalitnej práce. Vyžaduje si to aj vývoj techniky poháňanej parou, elektrinou, stlačeným vzduchom, plynom, benzínom i „olejom“. Elektrina je vyrábaná vodnou silou, ktorej je na Slovensku dostatok. Rozvádza sa podzemnými káblami a využíva pri početných domácich spotrebičoch. Spomína sa žehlenie, elektrický vankúš, sporáky a ďalšie stroje. Ešte máme čo doháňať, pán Dohnány... Elektrické blokovanie tratí znemožňuje havárie na železniciach, ktoré sú významnou súčasťou dopravného systému. „Rýchly vlak“ vyrazí o ôsmej od Dunaja, o 9,16 hod. je v Turci a pred jedenástou v Košiciach. Za necelé tri hodiny prejde po dĺžke celú krajinu. Vlak ide veľmi jemne a nehlučne, vo vagónoch možno nájsť kancelárie, jedálne, spálne, kuchyne, kúpeľne a miestnosti pre lekára i deti. Dediny a mestečká spája s hlavnými traťami „elektrická tramway,“ v mestách sú v prevádzke mestské dráhy a kde niet jedného ani druhého premávajú pohodlné automobily. Z Tatier do dolín vedú lanovky. Nad Slovenskom lietajú vzducholode s národnými bielo-modro-červenými vlajkami. Na margo slovenskej slobody vyslovil Dohnány nadčasovú myšlienku: „Tú slobodu si ale len tak zaslúžime, keď sa vynasnažujeme byť lepšími, ako sme boli predtým“. Roman Holec


Index a tiráž A Audia Plastics .............................................. 18 Austro Engine .............................................. 33 B BASF ........................................................... 41 Bionafta ....................................................... 18 C Camfil Farr Group ........................................ 17 Citroën Česká republika ................................. 8 Citroën Slovakia ............................................. 8 Conergy ....................................................... 33 Dachser ....................................................... 19 D Dell .............................................................. 18 Diamond Aircraft .......................................... 33 E EADS ........................................................... 33 Eko-Lon ....................................................... 40 Elster ........................................................... 18 Ernst & Young ............................................ 8, 9 F Festo ........................................................... 26 Filatech........................................................ 40 Foxconn ....................................................... 18 G Gebrüder Weiss ........................................... 50 Gefco Slovakia ............................................... 8 GFI Software ................................................ 32 Gigaset Communications ....................... 26, 42 GS1 Slovakia ............................................... 20 H Honeywell .................................................... 18 I IB Grant Thornton......................................... 50 ICU Medical ................................................. 18 IDS Scheer Slovakia ..................................... 31 IPA Slovakia ................................................. 42 Ipesoft ......................................................... 34 K Kia Motors Slovakia ..................................... 50 Kimberly Clark Professional ......................... 33 Koval Systems ............................................. 18

KPMG .......................................................... 25 L Lanxess ....................................................... 28 M Manpower ................................................... 45 Milenium Trading ......................................... 18 Myotis ......................................................... 24 N NESS Slovensko ............................................ 6 O Oracle .......................................................... 23 P Plast Energy ................................................ 40 Podnikateľská aliancia Slovenska ................ 10 PointPark Properties ................................ 8, 18 Pricewaterhouse-Coopers ............................ 26 S Samsung ..................................................... 26 Samsung Electronics ................................... 33 SAP Slovensko ............................................. 26 SARIO .......................................................... 18 Saudi Basic Indrustries Corporation ............. 31 Siemens AG ................................................. 33 Slovensko-rakúska obchodná komora ......... 50 Sony ...................................................... 18, 26 T TPA Horwath ................................................ 16 truconneXion ............................................... 44 U Uniform Color Company ............................... 18 Unipharma ................................................... 50 V Varta ............................................................ 33 VICTORIA - VOLKSBANKEN Poisťovňa ........... 50 W Washington Penn ......................................... 18 Z Železničná spoločnosti Slovensko ................ 22 ZF Sachs Slovakia........................................ 43 ŽOS Vrútky................................................... 22 ZŤS Strojárne............................................... 42

Vlastník a vydavateľ SON MEDIA, spol. s r.o. Nevädzová 5, 82101 Bratislava 2 Tel.: 02/4870 0000 Fax: 02/4870 0009 Sekretariát: Mgr. Ivana Dzubinová Tel.: 02/4870 0001 Šéfredaktor: Peter Marianyi Tel.: 02/4870 0002 mail: marianyi@revuepriemyslu.sk Obchodný riaditeľ: Florian Zangerl Grafika a layout: Martin Strihovský Foto na obálke: Fotolia Inzercia: Alexander Macsicza tel.: 02/4870 0004 Dagmar Bošanská tel.: 02/4870 0007 E-mail: predaj@revuepriemyslu.sk Tlač: Kärtner Druckerei, Klagenfurt, Rakúsko Registračné číslo MK SR EV 3218/09 ISSN 1336-9857 Zadané do tlače: 8. 7. 2011 vyšlo 14. 7. 2011 Ďalšie číslo vyjde: 8. 9. 2011

Regálový TUNING Rýchla prestavba paletového regálu na spádový dynamický regál

PR Bito

Mať „dýchajúci“ sklad, inými slovami sklad schopný pružne reagovať na rýchle zmeny v potrebách a sortimente tovaru, vyžaduje flexibilitu regálového systému. S rýchlo vkladateľnými valčekovými dráhami BITO môže byť každý štandardný paletový regál cenovo výhodne zmenený na dynamický priebežný spádový regál. Zákazník si podľa potreby rýchlo zmení charakter statického skladu na dynamický komisionársky systém niekedy aj výstižne nazývaný supermarket. Špecialista na skladovacie systémy spoločnosť BITO ponúka nové modulárne rýchlo vymeniteľné valčekové dráhy, vhodné do každého paletového regálu od akéhokoľvek výrobcu. Hlavná výhoda spočíva v tom, že zákazník využíva už existujúcu „statiku“ paletového regálu. Dokupuje si iba predmontovaný závesný valčekový modul.

Dráhy sa jednoducho vložia medzi dve traverzy. Podľa typu traverz je možné vyskladať poschodie s valčekovými dráhami dlhé až 3600 mm! Takýto rozpon by pri klasických spádových regáloch vyžadoval prerušenie a dodatočnú stojku. Zmena na pôvodný koncept nie je žiadny problém! Moduly sa jednoducho vyberú alebo presunú na iné miesto. Prestavbu zvládne bežná obsluha skladu. Dynamické spádové valčekové moduly sú vhodné na skladovanie a vychystávanie tovarov balených v kartónoch alebo

prepravkách pri dodržaní FIFO princípu. Rozostup valčekov je 28 mm. Táto koncepcia je vhodná pre menšie baliace jednotky. Šírku kanálov si zákazník definuje prestaviteľnou deliacou lištou. Koncepcia so spádovými valčekovými poschodiami sa volí prevažne v spodnej časti paletového regálu vo výškovom dosahu pracovníka- cca. 4 až 5 poschodí podľa veľkosti kusového tovaru. Horné poschodia regálu sú využívané ako klasický paletový regál. Ing. Pavel Mikuška www.bito.sk

49 Revue priemyslu 7-8 ›11


Zo spoločnosti

ŽIVOT A KARIÉRA

V sobotu, 2. júla 2011, RODINNÝ DEŇ V KIA MOTORS. závodu Kia Motors sa otvorili brány automobilového rodinných príslušníkov pre Slovakia v Tepličke nad Váhom si vyše 6 tisíc návdňa ho inné Rod s zamestnancov. Poča é podujatie priamo števníkov mohlo vychutnať celodenn ík priniesol bohatý ročn ý štvrt v areáli závodu. Už v poradí aj 37 detí užilo si ý ktor , ram prog rny športový a kultú z detských domovov.

UNIPHARMA S KARL OM GOTTOM. Spoločnosť Unipharma – 1.s lovenská lekárnická akciová spoločnosť - bol a generálnym partnerom koncertu K. Gotta v Prievidzi a aj výstavy jeho obrazov na Bojnic kom zámku. Na fotografi i je majster Gott spolu s Tomislavom Jurikom, generálnym riaditeľom Unipharmy a obrazom Andalúzske probuzení. Karel Gott okrem toho zasadil aj strom ginko v Aleji osobností v záhrade Unipharmy v Bojnic iach.

LETNÁ SLÁVNOSŤ. Slovensko-rakúska obchodná komora usporiad ala tematickú Letnú slávnosť pre všetkých svojich členov, a to rovno pod holým nebom napriek nevypočítateľnému letnému počasiu. Mottom podujatia bolo „po stopách Rimanov“. Vhodným miestom blízko Bratislavy sa stalo múzeum pod holým nebom Petronell v archeologickom parku Carnuntum v Rakúsku. Všetci účastníci si tak okrem vynikajúceho občerstvenia mohli pripomenúť z dejepisu svoje poznatky o rímskych vykopávkach a Heidentor. Generálnym partnerom sa tento rok znova stala spoločnosť Gebrüder Weiss. Aj vďaka tejto spoločnosti si všetci pozvaní užili dobre namixovaný program z vystúpenia brušných tanečníc, či súťaže o najlepší rímsky odev spomedzi hostí. Na obrázku zľava Dr. Wilfried Serles, viceprezident Slovensko – rakúskej obchodnej komory a Managing Partner spoločnosti IB Grant Thornto n, Markus Jelleschitz, konateľ spoločnosti Gebrüder Weiss Slovensko a Manfred Drapela, člen predstavenstva Slovensko – rakúskej obchodnej komory a predseda predstavenstva Victoria – Volksbanken poisťovne, člena skupiny ERGO. Na ďalšej snímke je pán Josef Altenburger, prezident Slovensko-rakúskej obchodnej komory.

50 Revue priemyslu 7-8 ›11


/RP_7-8_2011  

Ľudia, manažment a hospodárstvo Dodacia doba je 24 hodín Neváhajte a ihneď si objednajte katalóg zdarma! Telefon: 0800 00 43 03 Fax: 0800 00...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you