{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

2006


“Ernst Hagen Motoren� Witte Paal 332 Q te Schagen

t: 0224 29 20 08 m: 06 20975139 e: ernsthagenmotoren@zonnet.nl

Onderhoud, reparatie en verkoop Japanse motoren & Honda Classic-specialist


uw voorzitter spreekt

D

e algemene ledenvergadering (ALV) is geweest. Een nieuw seizoen staat voor de deur. Toch nog even terugkomend op de ledenvergadering. Ik heb diverse ledenvergaderingen meegemaakt, en dat niet alleen van onze vereniging. Goed, het aantal leden dat is gekomen bedraagt zo’n 20%, ongeveer gelijk aan voorgaande jaren (van mij mogen het er meer zijn). Eerlijk gezegd: “Persoonlijk heb ik er van genoten”. Ik kreeg voorafgaande aan de vergadering een heuse voorzittershamer aangeboden. Gedurende de vergadering heb ik hem jammer genoeg niet gebruikt. Enerzijds, ik was bang een deuk in de tafel te slaan, ik had er namelijk geen slaghout bij gekregen, anderzijds, het was gewoonweg niet nodig. Achteraf kijkend en reacties van deelnemers overwegende lijkt het mij zinvol om bij een volgende vergadering aan te geven dat er vooraf een informeel uurtje is. In dit uurtje kan eveneens de inwendige mens van het nodige worden voorzien. Tevens lijkt het mij zinvol om de ALV door een korte sanitaire stop te verdelen in twee gedeeltes: 1: het standaard gedeelte en 2: de rondvraag met de open discussie. Nu even terug naar de inhoud van de ALV. Het standaard gedeelte van de ALV was redelijk tam en niet schokkend. Maar daarna kwam er een mooie open discussie. Degene die niet is geweest, je hebt wat gemist. Diverse onderwerpen kwamen aan bod. Veel leden kwamen aan het woord en een bepaalde toekomst visie kwam bovendrijven. Hier ben ik verheugd over. KJMV Kontakt

Het bestuur behoort namelijk niet de richting aan te geven doch de leden. In de toekomst zal ik heel bewust de open communicatie met de leden zoeken en stimuleren. Voor wat betreft de intentieverklaringen, raadplegingen en besluiten die genomen, zijn verwijs ik gemakshalve naar het door Rob Witbraad gemaakte verslag van de ALV. Ondanks het feit dat de aanwezige leden de huidige kwaliteit en kwantiteit van KJMV-Kontakt onderschrijven lijkt er toch een behoefte aan reguliere actuelere toegezonden informatie te zijn. De huidige opzet van de website is bedoeld voor informatievoorziening. Doch deze informatie moet je opzoeken; dit schijnt voor veel mensen toch weer te vermoeiend te zijn. Ik heb me met Hylke Brandsma eens verdiept in forums, bulletinboards en mailinglijsten. Ik denk dat het bestuur, als Nr. 2 Juni 2006 In dit nummer o.a. aBeste Mensen... aVan de redactie... aNieuw van de ALV aFinancieel plaatje aProfielschets a13 mei 2006 aRestaureren... aJPG aan het woord aVehikel agenda aVehikel perikelen aClassicRaceEvent

aKaboutertoer aMiddenposter aZeeuws weekend aEinde van het leven aGersloot aOude advertentie aLek&Graafstroomrit aHans Smid vertelt... aActiviteitenkalender aColofon aVraag en aanboda aen nog veel meer...a

Kopij en advertenties inleveren: vóór 25 september 2006

1


uw voorzitter spreekt aanvulling op het KJMV-Kontakt, in een behoefte kan gaan voorzien; in een aanvullend artikeltje kom ik hier nader op terug. Het feit dat Ernst Hagen na 19 jaar afstand heeft gedaan van zijn bestuursfunctie mag niet onvermeld blijven. Hoewel hij met deze stap al lang bezig was, was het toch een moeilijk moment. Ik denk dat elk woord afbreuk doet aan het vele werk dat hij voor de vereniging in die jaren heeft verricht. Ik, als voorzitter, had de eer om hem een kistje met 2 flessen rode wijn te mogen overhandigen. Eind maart, ik kijk naar buiten; het is redelijk mooi weer en het prille voorjaarszonnetje schijnt. Gisteren zag ik bij Hulsberg (ergens in de binnenlanden van Zuid-Limburg) in de berm nog wat sneeuwresten. De CL360 is nog steeds niet klaar; de werkzaamheden moeten maar weer even wachten. De 17 jaar oude GL1500/6 die ik net voorafgaande aan de ALV gekocht heb krijgt met voorrang een grote beurt (nieuwe nokkenasriemen, koolborstels op de dynamo, vloeistoffen, bougies, banden en filters; afstelling en controle van alles wat mogelijk is). Ik heb mij voorgenomen om nog meer als in het verleden bij clubactiviteiten aanwezig te zijn, te beginnen bij

de Brasemerrit. Ik neem mij ook voor, om bewust met leden contact te zoeken. Ben ik ergens in de buurt en heb tijd over en schikt het, dan meld ik me voor een kopje koffie en bezichtiging van de trots die in de garage staat. Dit geldt ook omgekeerd. Zijn jullie in de buurt, mijn deur staat open. Ik vind het niet leuk om achteraf te horen:”Ik was laatst in Kerkrade, maar ik wist niet of het schikte”. Voor zover ik weet is het aantal mobieltjes in Nederland hoger dan het aantal inwoners. Ik ga nu weer wat sleutelen anders komt nog niks terecht van mijn voornemens. Jos Creusen

Barend Balhoofd

2

KJMV Kontakt


. . . t k e e r p s e i t c a d e r Uw B

este clubleden, uw 2e blad van dit jaar ligt weer voor u; er staat weer een hoop in en dat is elke keer weer een hele klus. Enig uitleg voor u hoe zo’n blad tot stand komt. Allereerst de artikelen verzamelen en met Ernst het blad doornemen. Daarna de volgorde bepalen. Vervolgens de teksten die aangeleverd worden in de juiste vorm plaatsen en andere teksten uittypen. Afbeeldingen scannen en bijwerken, digitale afbeeldingen gereed voor de druk maken. Deze afbeeldingen in de juiste formaten plaatsen op de pagina’s. Waar geen afbeeldingen van bijgeleverd zijn ze opzoeken in bladen, tijdschriften, Internet etc. Als alles op de pagina’s staat wordt er een proef uitgeprint. Deze wordt gecorrigeerd door Ernst en na de correcties aangebracht te hebben wordt het blad op een CD-ROM ‘gebrand’ om naar de drukker gebracht te worden. De tijd die ik er voor nodig heb om het blad te maken is zo’n 2 weken. Als het gedrukt is moet het verzendklaar gemaakt worden wat meestal op een avond door ondergetekende, Peter Halbersma en Luuk van Assema gedaan wordt. Peter H. brengt het dan naar de post voor verzending. Al met al een hoop werk. Maar we doen het met ‘liefde’ voor u omdat we toch denken dat er naar dit blad door een hoop leden (ik hoop allemaal) elke keer weer uitgeken wordt. Veel vakantieplezier en mooi weer op de vele ritten en reizen. Peter van der Zon

7/%34(/&&

5SEDPARTSMOTORCYCLES IN ENVERKOOPGEBRUIKTEMOTORENENONDERDELEN

*OOST7OESTHOFF (AZENBERG ,#"RUMMEN KJMV Kontakt

4EL &AX -OBIEL )NTERNETWWWWOESTHOFFNL 3


A.L.V. te Bilthoven 19 maart 2005

Notulen ALV-vergadering 19-3-2006 Aanwezige bestuursleden Jos Creusen Voorzitter Ernst Hagen Vice-voorzitter Luuk van Assema Penningmeester Rob Witbraad Sectretaris David van Lent Bestuurslid (PR) Rien Stouthart Bestuurslid Peter v.d. Zon KJMV/Kontakt Afwezig met kennisgeving: Hylke Brandsma. Aanwezige leden Frans Remmerswaal Klaas Poutsma Frans Forrer Erik Hobo John Schermer Voest Loek Schouten Jelmer Visser Ludy Beumer M. Aalders A. Brouwer Afwezig met kennisgeving Gerrit Rutte, Aart Teeuwen.

Hans Boelhouwer Peter van Reijmersdal Rob Broek Wytze Brandsma Marinus de Ruiter Peter Bolhof Kees Vergeer F. Cossen (?) Henk op de Weg Aukje Boonstra

Cor Boonstra Jelke Aalders L. van Zanten Nico Endlich Erwin Hilverda Sjon Dragtsma H. van Rossum Joost van Rheden Gerard Voorbij

Johan Borneman,

Peter Halbersma

Agenda • Opening Voorzitter • Mededelingen • Notulen ALV 2005 • Jaarverslag 2005 jaarverslag aktiviteiten 2005 • Financieël jaarverslag 2005 Luuk van Assema Verslag kascommissie: Cor Boonstra en Aart Teeuwen

4

• • • •

Verkiezing (nieuwe) bestuursleden (stemming) Contributieverhoging (stemming) Rondvraag Sluiting vergadering

KJMV Kontakt


A.L.V. te Bilthoven 19 maart 2005

Opening De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Mededelingen Na enige huishoudelijke mededelingen wordt in grote lijn de agenda doorgenomen en toch al kort stilgestaan bij het niet doorgaan van het nieuwjaarspresentje, te weten de verjaardagskalender en het niet doorgaan van de clubmiddag in november. Belangrijkste reden waren de bestuursperikelen van het afgelopen jaar. Achteraf gezien blijkt de bewaking van de begroting te laag is geweest waardoor, financieel gezien, het goed is geweest dat bepaalde zaken niet door zijn gegaan. Notulen ALV 2005 Op de notulen, reeds gepubliceerd in het KJMV-Kontakt en in kopie ook aanwezig op de ALV, waren geen op- of aanmerkingen Jaarverslag 2005 Het afgelopen jaar is er weinig zorg besteed aan het jaarverslag. Er wordt stilgestaan bij de bestuursperikelen van vorig jaar. Belangrijk is dat de draad weer is opgepakt het aantal geplande clubactiviteiten voor 2006 zelfs hoger ligt als in 2004. De “standaard”activiteiten, behoudens de clubmiddag van november zijn het afgelopen jaar toch doorgegaan. Ondanks de tegenvallende financiële score van het aflopen jaar wordt de toekomst met vertrouwen tegemoet gezien. De toerritten en de beurzen worden besproken. De puzzel in het clubblad heeft één inzender opgeleverd, deze inzending was goed. Klaas Poutsma de gelukkige winnaar kreeg voor zijn moeite een zijden sjaal overhandigd. Financieel jaarverslag De financiële beslommeringen van alle dag eisen ook bij onze vereniging hun tol. Het leden bestand bedraagt nu 236 leden (na verwerking van 21 opzeggingen en 10 aanmeldingen); eventuele wanbetalers van de contributie van dit jaar zijn hierin niet meegenomen De kosten van het clubblad zijn omhooggegaan.

KJMV Kontakt

5


A.L.V. te Bilthoven 19 maart 2005

Afgelopen jaar was voorafgaande aan de ALV verteld dat koffie en thee en een bord soep ten laste van de clubkas genuttigd konden worden. Er van uitgaande dat een en ander op een misverstand berust bleken diverse zaken besteld te zijn (van een consumptie tot uitsmijter aan toe), welke niet werden afgerekend. De vereniging werd daarop financieel aangesproken, daarom is besloten geen soep meer bij de ALV te verstrekken, doch alleen koffie en thee. Bestuur is in 2005 vier keer bij elkaar gekomen; drie keer is er een clubblad verstuurd en een keer het ledenboekje, om toch aan alle verplichtingen jegens de adverteerders te voldoen. In de kostenstructuur is weinig veranderd. Begroting 2006: uitgangspunt zijn 220 betalende leden, verbetering advertentieopbrengsten en wat sparen voor het 20-jarig bestaan. De grootste kostenpost is het clubblad. Het is een goed blad, zeker in vergelijking met andere clubs. Ondanks de kosten wil de overgrote meerderheid van de aanwezige leden dit zo houden en zelfs verbeteren. Het bestuur heeft een voorzet gegeven door de advertentie opbrengsten onder de loep te nemen. Doel is om het clubblad betaalbaar te houden. Als de mogelijkheid bestaat dat het kostendekkend geproduceerd kan worden zou helemaal ideaal zijn. Vraag uit de zaal: “Is het gezien de begroting wel verantwoord om 20-jarig bestaan te vieren?” Hierover ontstaat een levendige discussie. Uitkomst is dat het bestuur het plan vooraf duidelijk dient te onderbouwen. Uitgangspunt is dat door de vereniging deze bestaansactiviteit minimaal financieel neutraal moeten kunnen worden afgesloten. In dit verband geeft Henk op de Weegh aan, ruimte in Alkmaar om niet ter beschikking te kunnen stellen. Verslag kascommissie Gezien de afwezigheid van Aart Teeuwen doet Cor Boonstra, ook namens Aart, verslag van de bevindingen van de kascommissie. De kascommissie heeft de kas en de financiële gegevens gecontroleerd. Opmerkingen: • het verslagjaar is met een tekort afgesloten, terwijl positief was begroot. • De kascommissie kon niet goed beoordelen of dit incidenteel of structureel van aard was. 6

KJMV Kontakt


A.L.V. te Bilthoven 19 maart 2005

• De kascommissie vindt de bestuurskosten aan de lage kant, dit legt men bij het bestuur neer. Geopperd wordt om de kilometervergoeding van het bestuur van € 0,07 per kilometer naar boven bij te stellen, om zo het bestuursschap voor potentiële nieuwe bestuursleden aantrekkelijker te maken. Het bestuur geeft aan dat dit vooralsnog niet noodzakelijk wordt geacht. De totale reiskosten van het bestuur zullen gezien de woonplaatsen van de nieuwe bestuursleden naar verwachting hoger uitvallen, los van het feit dat ook mogelijkheden van telefonische vergaderingen bekeken wordt. De kascommissie is verder tevreden met de gevoerde boekhouding en verklaart het bestuur a décharge. Cor heeft twee jaar (maximale periode) zitting gehad in de kascommissie. Hij treedt dus af. Naast Aart zal Merijn Hagen, hij was reserve voor dit jaar, komend jaar voor twee jaar zitting nemen in de kascommissie. Als reserve heeft zich Sjon Dragsma staande de vergadering opgegeven. Verkiezing (nieuwe) bestuursleden (stemming) Bij het onderwerp “nieuwe bestuursleden” is er eerst aandacht voor de vetrekkende vice-voorzitter Ernst Hagen. Vanaf de oprichting, bijna 19 jaar geleden is Ernst lid van het bestuur geweest. Na een eerder stop-poging is het besluit van Ernst nu definitief. Ernst heeft er twee bestuursvergaderingen over gedaan om tot deze beslissing te komen. Jos Creusen bedankt Ernst namens Bestuur en Leden voor de vele bewezen diensten voor de vereniging en overhandigt een kistje rode wijn. Bloemlezing uit de afscheidsrede van Ernst: “In feite was een aantal jaren geleden het besluit om te stoppen al genomen, maar door omstandigheden ben ik nog een paar jaar blijven “hangen”. De vereniging is een deel van jezelf. Het oude racebloed begon weer te kriebelen en dat maakt de stap om met de bestuursactiveiten te stoppen toch weer wat makkelijker. Ik hoop op een goede toekomst voor de KJMV. Ik blijf wel betrokken als redactielid via het clubblad en bedank iedereen voor het in mij gestelde vertrouwen en de prettige samenwerking.” Het huidige bestuur bestaat, door het vertrek van de bestuursleden Ernst en Gerard Voorbij in het afgelopen jaar, uit 5 leden. Het streven is, omwille van de continuïKJMV Kontakt

7


A.L.V. te Bilthoven 19 maart 2005

teit, dat het 7 personen zou moeten bestaan. Zoals reeds eerder uitgesproken, zijn de website en het clubblad erg belangrijk voor communicatie en presentatie van de vereniging, terwijl er door de leden amper controle is uit te oefenen. De aanwezige leden geven middels acclamatie kenbaar dat zij voorstander zijn dat Hylke Brandsma (webmaster) en Peter van de Zon (redacteur) in het bestuur plaats nemen. Rien Stouthart bekleedt binnen het bestuur al een paar jaar de functie “activiteiten”. Hij heeft aangegeven om zich volgend jaar niet meer herkiesbaar te stellen. Gegadigden worden verzocht zich kenbaar te maken, zodat de mogelijkheid gecreëerd kan worden dat dan enige tijd samen met Rien meegelopen kan worden waarna het makkelijker wordt om de zaak over te dragen. Staande de vergadering zijn er geen kandidaten. Er wordt verzocht een profielschets in het clubblad te plaatsen. Contributieverhoging (stemming) De vereniging heeft een vermogen van ongeveer een contributiejaar. Door dit vermogen kunnen incidentele tegenvallende resultaten dan wel voorfinancieringen worden opgevangen. Indien echter de verwachting is dat er structureel een negatieve discrepantie is met de baten moeten er maatregelen worden genomen. Duidelijk is dat de huidige wensen van de vereniging op termijn niet meer gedragen kunnen worden door de inkomsten. Ludy Beumer merkt op dat er clubs bestaan die nagenoeg alle communicatie via Email en de websites regelen; hij vindt het clubblad niet meer van deze tijd. Er volgt een discussie over het nut van het clubblad (het immers de grootste kostenpost). Door veel aanwezige leden wordt hier toch anders over gedacht. Het clubblad is erg geliefd en wordt ook door menigeen zorgvuldig bewaard. Gezien het feit dat er van de oudere leden (niet qua leeftijd, doch qua lidmaatschap) nogal wat leden zijn, die geen emailadres aan het bestuur hebben door gegeven (op ruim de helft van de ingezonden toestemmingsverklaringen in het afgelopen jaar is het emailadres niet ingevuld) lijkt een dergelijke drastische overstap voorlopig voor geen optie. Wel kan bekeken worden hoe de website actueler/interactiever gemaakt kan worden, als aanvulling op de communicatie middels het KJMV-Kontakt. Ideeën zullen op korte termijn worden ontwikkeld. De ledenvergadering neemt daarom de volgende besluiten i.c. geeft het bestuur ter overweging: • Het advertentiepercentage mag in KJMV-Kontakt verhoogd worden, echter niet ten koste van de kwaliteit; 8

KJMV Kontakt


A.L.V. te Bilthoven 19 maart 2005

• De formalisering van korting van advertenties van leden, zoals opgenomen in het laatste KJMV-Kontakt wordt van tafel geveegd; • De achterpagina van KJMV-Kontakt mag ook worden gebruikt voor commerciële doeleinden, echter de prijs dient anders te liggen als de “gekleurde” binnenpagina’s; • De contributieverhoging van € 25,00 met € 2,00 naar € 27,00 met ingang van 2007 wordt met één tegenstem aangenomen • Aan het bestuur wordt ter overweging gegeven om een voorstel op de komende algemene ledenvergadering een voorstel ter stemming aan te bieden inhoudende ingaande 2008 een structurele contributieverhoging van € 1,00 (indexering) in te voeren. Indien uit de in enig jaar voorgestelde begroting blijkt dat contributieverhoging niet noodzakelijk is kan het bestuur op dat moment van verhoging afzien. Er behoeft in de toekomst dan geen moeizame discussie gevoerd te worden over een beperkte verhoging. Rondvraag Naar aanleiding van vraagstelling voor vernieuwing van de heuga-tegels welke gebruikt worden bij de clubstand biedt Henk op de Weegh nieuwe vloerbedekking aan. Vanuit de zaal komt nog een opmerking betreffende de begroting, nu gepresenteerd als we al ruim aan het begrotingsjaar zijn begonnen. De vraag is of het niet beter is dit tijdens de clubmiddag in november te doen, zullen dit op de agenda van de volgende bestuursvergadering plaatsen. Er volgt nog een opmerking/ verzoek of er in het vervolg tijdens de ALV ook een sanitaire/ bestelpauze kan worden ingelast, dit zal in overweging worden genomen. Van de rondvraag wordt verder geen gebruik meer gemaakt. Sluiting De Voorzitter sluit de vergadering en dankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng.

uit

KJMV Kontakt

9


Winst- en verliesrekening 2005

TOELICHTING De baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop ze betrekking hebben OPBRENGSTEN Het afgelopen jaar was â‚Ź5.704,50 aan contributie, met betrekking tot het kalenderjaar 2005, ontvangen van 236 leden. In 2005 hebben 21 leden hun lidmaatschap opgezegd of hun contributie niet voldaan. Al deze leden zijn van de ledenlijst gehaald. Er hebben zich in 2005 10 personen aangemeld als nieuw lid. De rentebaten zijn gelijk gebleven met voorgaande jaren Afgelopen jaar zijn er weer wat T-shirt en sweaters aan de man / vrouw gebracht. KOSTEN In 2005 zijn er 3 clubbladen en 1 ledenboekje verschenen. Wij hebben onze vereniging 4 maal gepresenteerd tijdens een evenement. Daaraan hebben diverse leden hun steentje bijgedragen waarvoor zij reiskosten vergoed hebben gekregen. Het bestuur is 4 maal voor vergadering bijeen geweest. Door het bestuur worden onkosten gemaakt voor o.a. overleg evenementen, clubbladen, contact met relaties, etc. Voor de stalling van onze aanhangwagen betalen wij een vergoeding, deze wordt geboekt onder representatie. Om u te informeren over diverse activiteiten gebruiken wij bedrukt papier en enveloppen waarbij de post dit bij u thuis bezorgt.

10

KJMV Kontakt


Winst- en verliesrekening 2005

Het financieel jaarverslag en andere tussentijdse verslagen worden gekopieerd bij de wel bekende kopieerinrichtingen. De hoogte van afschrijvingen zijn overeenkomstig de gebruikelijke gehanteerde normen. UITGANGSPUNTEN BEGROTING Bij het opstellen van de begroting 2006 zijn we uitgegaan van 220 betalende leden. De kosten voor het vervaardigen van ons clubblad zal ook het komende jaar niet ontkomen aan een index verhoging. I.v.m. de verwachte terugloop van het leden aantal zal ook het komend jaar geen nieuwjaars presentje worden uitgereikt. Uitbreiding aan deelname van beurzen hangt mede af van leden die de “stand” willen bemensen. De overige uitgaven van de vereniging zullen komend jaar geen schokkende verandering ondergaan.

KJMV Kontakt

11


Winst- en verliesrekening 2005

TOELICHTING De materiele vaste activa wordt volgens onderstaand overzicht jaarlijks afgeschreven: Clubvlag 8 jaar Halogeen armaturen 6 jaar Kraam 3 jaar Labelprinter 6 jaar Lamineer apparaat 6 jaar Tafel 4 jaar Onze eigen T-shirts en Sweaters blijven voor de verkoopwaarde vermeld. Liquide middelen hebben betrekking op het giro tegoed per 31 december 2005. Het tegoed aan kasgeld wordt in de loop van 2006 zo laag mogelijk gehouden door het te verrekenen met onkosten van het bestuur. Er zijn geen korte termijn schulden te betalen.

ALV 19 maart 2006, foto P. van der Zon

12

KJMV Kontakt


Profielschets...

bericht van de voorzitter.

Z

oals jullie hebben gelezen in het verslag van de Algemene Leden Vergadering (ALV) wenst Rien Stouthart komend jaar zich voor de functie Activiteiten binnen het bestuur niet meer herkiesbaar te stellen. Ter voorkoming van een open plaats binnen het bestuur en het feit dat een nieuw bestuurslid in het diepe wordt gegooid is het wenselijk dat een gegadigde gedurende dit jaar met Rien meeloopt. Waar dient een gegadigde voor deze bestuursfunctie rekening mee te houden c.q. wat wordt verwacht? • Als bestuurslid dien je de wensen van de vereniging uit te voeren. In het verlengde daarvan worden individuele taken en doelen binnen het bestuur afgesproken. Dit wil zeggen: wat je uitvoert hoeft niet altijd 100% je eigen idee te zijn. We hebben allen het zelfde doel, alleen de ideeën om dat te bereiken kunnen anders zijn. • Als bestuurslid “Activiteiten” richt je je voornamelijk op het sturen en vastleggen van de verenigingactiviteiten waar leden bij betrokken zijn. • Je zorgt dat, qua tijdsplanning, verenigingsactiviteiten worden afgestemd. • Je maakt telefonisch afspraken maken met organisatoren van activiteiten; schriftelijke bevestiging naar “niet verenigingsleden” gaan via de secretaris; • Je maakt telefonisch en schriftelijk afspraken met deelnemers van activiteiten; • Je neemt deel aan de bestuursvergaderingen; normaal is 4 keer per jaar; • Tijdsbesteding is gedurende het verenigingsjaar heel wisselvallig; het is handig als je qua wekelijkse tijd eniger mate flexibel zou zijn Wat krijg je er voor terug? Stress! Zeker als afspraken niet worden nagekomen en je de zaak, op afstand, weer probeert vlot te trekken. Commentaar! Menigeen denkt het altijd beter te weten. Maar bovenal, voldoening! Als dan toch maar weer gelukt is. Je kunt binnen je eigen taakgebied en binnen de wensen van de vereniging je eigen creativiteit ten toon spreiden. Inzicht! Je leert heel veel over het reilen en zeilen van de vereniging. Je wordt veel meer betrokken bij de lange termijn planning. Waardering! Over het algemeen zijn de nodige leden blij dat je de taak op je neemt. Zonder mensen in een bestuur is er geen vereniging. Mensen die, gezien bovenstaande, interesse hebben worden verzocht contact op te nemen met mij. Jos Creusen, ) 045 545 66 80, ö joscreusen@planet.nl

KJMV Kontakt

13


zaterdag 13 mei 2006

Z

aterdag 13 mei was het dan zo ver...weer een evenement van de KJMV. Het zou de bedoeling zijn om met een delegatie uit het noorden richting Alkmaar te vertrekken. Om half 9 zouden we, Jelke en Marieke, bij Petrick Slagter zijn. Om vervolgens om 9 uur vanuit Boerakker te vertrekken. Hier vandaan zou Wessel Slagter ons voorgaan om via allerlei mooie bochtige, smalle landweggetjes te rijden om in Grouw aan te komen. Felix de Vries stond al op ons te wachten. Al snel konden we, na even wat te hebben bijgekletst, verder om bij een restaurantje wat te drinken. Na een heerlijke bak koffie ging de route verder naar Zurich. Wessel, gekomen op zijn brommertje met Ying Yang blok zou via het fietspad over de Afsluitdijk rijden. In Noord-Holland zouden we elkaar dan weer na de snelweg treffen. Maar éénmaal aan de andere kant van de Afsluitdijk en even nog een tijdje met elkaar op gereden toch maar besloten om rechtstreeks naar Alkmaar te rijden. We zouden ons daar weer treffen in de soos bij Henk op de Weegh. Er waren al aardig wat mensen. Bij aankomst werd meteen een uitsmijter en/of soep voor je klaar gemaakt. Of indien je iets anders wilde was dat ook geen probleem. Koffie werd dan ook rijkelijk geschonken. Na enige tijd heeft John Schermer Voest enthousiast verteld over zijn project: de Honda racer. Daarna was er gelegenheid om nog even onder het genot van een drankje gezellig bij te kletsen met de één en ander. Tegen een uur of 5 ging een ieder weer op huis aan. Petrick en Felix zijn ook weer rond 17.30 uur op huis aan gegaan. De rest van de Noordelijke delegatie zou blijven slapen. Na alles een beetje aan de kant te hebben gezet zijn we met Henk en Ines mee gegaan naar huis. Daar hebben we nog even genoten van de nodige heerlijke drankjes. Om toch maar even wat te eten hebben we ‘Chinees’ gehaald. Dat was dan ook rijk en overvloedig en in elk geval meer dan dat wij op konden. Om toch nog even in beweging te komen zijn we met Ines en Ellie even Alkmaar in geweest. Hier hebben we dan ook heerlijk genoten van een stadswandeling langs diverse leuke panden en straatjes... Bij terugkomst nog even wat gedronken en toen maar eens het bed op gezocht. Na een heerlijke nachtrust mochten we nog even genieten van een heerlijk uitgebreid ontbijt. Aan het eind van het ontbijt zijn we terug gegaan naar de soos waar we ons gereed gemaakt hebben om weer op huis aan te gaan. Wytze was met de auto en ging rechtstreeks naar huis. Hylke reed met ons tot de Afsluitdijk binnendoor mee, waar hij nu via de snelweg naar huis ging. Over de Afsluitdijk zijn Jelke en ik even gestopt om, al genietend van het weer, te wachten op Wessel die met het brommertje niet zo snel was als wij. Toen ook Wessel weer bij ons aangekomen was hebben we een restaurantje opgezocht voor een heerlijk bak koffie met wat er bij. Vervolgens weer via allerlei mooie bochtige weggetjes in Boerakker aangekomen waar ook wij afscheid namen van Wessel... Al met al een zeer geslaagd weekend gehad (helemaal mee eens, redactie). Waarvoor onze dank zeker naar Henk, Ines, Beussie en Ellie gaan. Hartelijk dank voor de goede zorgen. Wij hebben genoten (ik ook, Peter)! Ook Wessel bedankt voor de prachtige route die ons naar Alkmaar leidde. Wat zijn die weggetjes en de omgeving toch weer mooi! Ik heb nu al weer zin in een nieuwe clubdag... Marieke Aalders

14

KJMV Kontakt


zaterdag 13 mei 2006

KJMV Kontakt

15


Restaureren...

doe het op een verantwoorde wijze

Beste KJMV-ers

XS500, P. v.d. Zon

Tijdens de laatste ledenvergadering strikte Peter van der Zon mij voor het schrijven van een technisch artikel. Dus ....... hierbij. Jullie weten dat ik Yamaha-man ben, maar omdat alle Japanse machines dezelfde moderne konstruktiekenmerken hebben, kan het voor de meeste machines gebruikt worden. Door de jaren heen heb ik een groot aantal motoren in soms verregaande staat van ontbinding door mijn handen laten gaan en daarbij werden natuurlijk heel veel beginners fouten gemaakt. Hier wat voorbeelden: 1.Werk nooit aan meer dan een fiets tegelijk, als je er meerdere onder handen neemt, dan kom je jezelf tegen, onderdelen raken verloren en een geestelijke inzinking is het gevolg! 2.Nu de oudere Japanse modellen ook schaars beginnen te worden is het raadzaam om alleen een komplete machine te kopen of een waarvoor de resterende onderdelen wel te vinden zijn. Dit geldt natuurlijk niet voor de “E-Bay“ en andere internetjagers onder ons! 3. Ik heb nu liever een totaal “versleten“ komplete motor dan een die er beter uit ziet maar waar veel aan ontbreekt (je kunt er natuurlijk ook 2 aanschaffen en een als “donor“ machine gebruiken). 4. Vooral bij de hele oudjes moet je kijken of de merkemblemen nog in goede staat zijn, 16

Restaureren...? Een super gerestaureerde machine zonder mooie emblemen lijkt nog steeds nergens op. Als voorbeeld, de oude rode emblemen van een XS-1 doen 200 dollar...! Zo, nu staat het “dingö“ er, en wat nu? Een absolute “must“ is het bemachtigen van een onderdelenboek/lijst. Alle Japanse onderdelenboeken zitten zo logisch in elkaar dat ze als leidraad gebruikt kunnen worden voor demontage en later de opbouw. Ook nu, na meer dan 25 jaar stoeien met oude motoren gebruik ik nog steeds bij demontage doosjes genummerd volgens het onderdelenboek, zoals carter, krukas, versnellingsbak, schakelmechanisme, enz.

KJMV Kontakt


Restaureren...

doe het op een verantwoorde wijze In de doosjes zitten ook de schroeven en ander klein spul, bij montage zorg je er gewoon voor dat elk doosjes precies de inhoud heeft van de onderdelenbladzijde. Je kunt dan ook, per doosje, onderdelen vernieuwen of restaureren. Probeer het maar, je raakt nooit wat kwijt en je kunt altijd stap voor stap verder werken. Ik neem aan dat jullie allemaal voldoende gereedschap hebben om de boel weer netjes in elkaar te schroeven, maar als toebehoren voor de montage moet je in huis/garage hebben: a. Loctite 574 vloeibare pakking voor de carters, er bestaat echt geen betere. b. Loctite 603 voor ruim zittende lagers. c. Loctite 243 voor schroeven die geborgd moeten worden. d. Loctite 7031 cleaner, waarmee je de carter zijden absoluut vetvrij maakt voor gebruikt van “574“. e. ATE remcylinderpasta in de blauwe tube. Als je schijfremmen hebt natuurlijk. Alle onderdelen, ook de rubber manchetjes kunnen hiermee behandeld worden, fantastisch! f. “LM“ vet voor montage van alle motor en rijwieldelen. g. Rubberspray waarmee alle rubber onderdelen weer soepel gemaakt kunnen worden (inlaatrubbers, enz). e. tweecomponentenlijm om dat kleine onderdeeltje even mee te repareren/ vastzetten. KJMV Kontakt

Iets anders wat bij mijzelf veel te lang geduurd heeft, is de aanschaf van een kleine compressor. Ik heb nog nooit zoveel plezier gehad van zo weinig geld. Gisteren heb ik de hele have uit mijn museumpje gereden en ik moest 38 banden oppompen...! En omdat het restaureren een hobby is, is het ook raadzaam je rug te ontlasten (heb ik ook te lang mee gewacht). Een hefbrugje, maar nog meer de diverse vormen van “bike-lifts“ geven ontzettend veel plezier en gemak. Op de foto gebruik ik aan de voorkant een hefboom die onderin het balhoofd past, je kunt dus ook makkelijk aan het voorwiel en de remmen werken. Het motorblok wordt op een kleine schaarkrik gelegd en zonder problemen tussen de montageogen gedraaid. Geen beschadigingen, geen bloedende vingers, prima! Een goed adres voor dit soort hulpstukken is de Fa Buitelaar in Waddinxveen, 17


Restaureren...

doe het op een verantwoorde wijze de spulletjes komen uit China, zijn prima voor ons en heel erg betaalbaar: www.buitelaar.nl En denk nou niet beste mensen dat ik het altijd zo gehad heb, tot voor kort moest ik 3 fietsen naar buiten rijden en dan de motor waarmee ik bezig was ook, die omdraaien en weer achteruit naar binnen duwen om aan de andere kant te kunnen werken...! Voordat je met de demontage begint raadt ik iedereen aan met een stoomspuit, een echte, zoals garages die gebruiken (vraag of je het daar tegen vergoeding mag doen, dan heb je zelf ook de rotzooi niet), het vehikel schoon te maken. Dat scheelt zo verschrikkelijk veel werk naderhand. Met een goed apparaat spuit je zelfs de ketting zowat schoon en dan wordt het werken

18

aan de machine zoveel plezieriger. Gebruik daarbij een flacon “bike-cleaner“ of jat een fles AJAX allesreiniger van moeders in een spuitflacon. Okay, laten we nu eens met de demontage beginnen in zijn algemeenheid. Normaal gesproken moeten alles wat vast geschroefd is ook weer los te draaien zijn, maar jaà..., soms zitten schroeven zo vastgeroest dat het echt niet meer wil. Mijn ervaring is, dat als een (bijv 6 mm schroef) breekt, je het afgebroken gedeelte NOOIT met een uitdraaigereedschapje eruit krijgt. Boutuitdraaiers worden in tegengestelde richting ingedraaid en draaien het afgebroken stukje naar buiten uit nog vaster. Als voorbeeld had ik een Yamaha TZ250 cilinderkop waarbij 3 van de 5 kopboutjes spontaan afbraken (vastgeroest door het koelwater). Ik heb

KJMV Kontakt


Restaureren...

doe het op een verantwoorde wijze de kop weer gemonteerd met de 2 resterende boutjes en heb toen eerst een putje geboord in de afgebroken tapeinden met een 6,2 mm boor (dit was de diameter van de boutgaten in de cilinderkop zoals jullie begrijpen). Toen heb ik de cilinderkop gedemonteerd en vervolgens met hele kleine stapjes de afgebroken tapeinden doorboord, eerst met 2,5 mm, toen met 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm, 5 mm. Na de laatste boorgang rolde een draadspiraaltje spontaan mee met de boor, de andere 2 kon ik er met de eerste tap ook zo uitdraaien. Meer dan 2 uur werk, maar toch zelf gedaan en gelukt! Bewaar om te beginnen alles, al is het alleen maar om maten te vergelijken. Tegen de tijd dat je begint met de opbouw kan het overblijvende schroot altijd nog naar de vuilstort. Alleen banden kun je natuurlijk meteen wegsmijten, oud rubber is niet meer te gebruiken. Restauratie: Rijwielgedeelte Ik ken mensen die een hele motorfiets met de kwast geschilderd hebben en je kunt het niet zien! Met andere woorden, wat wil je? En wat kun je of waar heb je geld voor over? Voor de meeste van mijn motoren heb ik simpelweg de frames laten stralen c.q. moffelen, nat spuiten of epoxeren, het spuitwerk heb ik meestal zelf gedaan met de bekende Motip busjes. Een gouden tip voor de benzinetank! Geloof geen enkel verhaaltje er is maar een systeem! Breng jouw tank naar een KJMV Kontakt

chroombedrijf en laat hem ontchromen (ook als hij gelakt is). Het ontchroomproces maakt de tank superglad van buiten en van binnen. Niets werkt beter! Dit ontchromen vervuilt het bad natuurlijk erg en het wordt meestal aan het einde van de week gedaan als de vloeistoftanks toch gereinigd moeten worden, dus meestal duurt zoiets wat langer en vereist het een kleine “deal“ met het chroombedrijf. Mijn ervaring is dat een grote vlaai voor het personeel wonderen verricht! Bij mijn eenvoudige Motip avonturen ga ik altijd uit van 2 x primer, 2 x grondlak en 2 x kleurlak gevolgd door 1 x blanke lak, waarbij natuurlijk tussendoor geschuurd wordt. Voor de motorblokdelen gebruik ik altijd zilver met het nummer 55120, hetgeen vrijwel identiek is aan wat Yamaha sinds het jaar kruik voor de motorblokdelen gebruikt. Veel van de aluminiumdelen zijn “gecoat“ met een blanke laklaag die vaak sterk verweerd is, bijvoorbeeld de voorvorkpoten. De makkelijkste manier om dit te verwijderen is in een thinner bad. Verwijder wel eerst de oliekeerringen, want die zwellen kompleet op! Ik heb een oud groot maatglas wat ik voor de poten gebruik en ze komen er uit klaar om te polijsten nadat ze eerst een beetje voorbewerkt zijn met fijn staalwol (dit ook voor de andere aluminium delen) Ludy Beumer, wordt vervolgd 19


Honda CB 250/350 de K-serie (1968 t/m 1973)

M

ijn eerste indruk op de Rai in 1968 was niet echt positief, dat is eigenlijk nog steeds zo...

Eigentijdse ‘flattanker’ met strakke logo’s “Alles moet anders” luidde het credo in de tweede helft van de ‘rory sixties. Steekwoorden: herstructureren, (op)nieuw construeren, styleren... Iedere overeenkomst met bestaande (dus oubollige) zaken is ongewenst! Het bedrijfsleven haakte gretig in op deze cultuuromslag met nieuwe logo’s en dito produkten. Geen plaats meer voor ‘frutsels en franje’. Ergo, Honda’s CB 250/350 als representant van de nieuwe zakelijkheid. (opmerkelijk is echter dat de Japanse versie aanvankelijk nog met de bestaande, fraaie tank was uitgerust, wat er een compleet andere, veel beter ogende fiets van maakte...). Weinig ‘dynamisch’ Het cilinderblok heeft de dynamiek van een galerijflat en de reputatie van de fiets was/ is als die van onze huidige minister president (JPB); betrouwbaar maar nogal saai...! (EH zal ‘t vast niet met me eens zijn). Goedkope, weinig aanspreken de ‘uitstraling’ In het 3-delige lakschema, steeds gecombineerd met ‘wit’, is deze ‘maagdelijke factor’ m.i. de zwakke schakel. Ook qua afwerking scoort met name het frame negatief. Een rationele bouwwijze, bestaande uit aan elkaar gebraden buizen, lugs en kokerprofielen doet ernstig afbreuk aan de reeds bestaande ‘Japanse norm’. Rafelig en (dus) roest gevoelig is helaas beter van toepassing... (later werd het beter). Het meest storende ‘constructiedetail’ is echter de slechte passing van de uitlaathelften in de conusrand. Ondanks alle terechte kritiek is dat nooit adequaat verholpen!

20

KJMV Kontakt


Honda CB 250/350 de K-serie (1968 t/m 1973)

De K3 + K4 De komst van het grote voorbeeld (CB 750), vormde aanleiding tot harmonisatie van de bestaande modellen, dus de ‘flattankers’ kregen eindelijk een vloeiend gevormd brandstofvat met een vlottere striping, terwijl het maagdelijke wit een bescheiden ‘randfunctie’ vervulde... Het (ook al) stekelige logo kreeg een bescheiden afmeting als ‘onderdeel’ van de typeaanduiding op de zijdeksels en de tweede run K4’s kreeg (dus) ook een schijf(je). Ondertussen werd ook nog wat gestoeid met vorkrubbers, bussen en toch weer harmonica’s. Hoezo, ‘harmoniseren’... CB 250 K4 ‘drumbrake’ in (bijna) maagdelijke staat... Iets ten noorden van Meppel stond al enige tijd zo’n CB-tje nadrukkelijk klassiek te wezen tussen al dat hedendaagse high-tech geweld. Nog steeds nieuwsgierig, maar... totdat begin dit jaar een artikel in m’n Duitstalige lijfblad (Oldtimer Markt) het kwartje (en de rest) deed vallen. Fraaie beelden van een K4 ‘disc’, waarbij een ‘drumbrake’ notabene in dezelfde kleur Candy Bacchus Olive (heel fraai metallic groen) als de ‘mijne’ figureerde. Kijken is kopen, ‘lentekriebels’, ‘vakantie(?)geld’, unieke kans... ‘t Hele rijtje is van toepassing in dit (toch weer) speciale geval. (bijna) Nooit gebruikt, 2400 km!, betekent hier in Europa meestal: niet meer naar omgekeken... “Dem Alter entsprechend” is dan ‘n veelbetekenende, doch weinig positieve typering. Zwitsers hebben echter een volstrekt eigen opvatting t.a.v. hun (materiële) bezit en gaan daar heel zorgvuldig mee om. Klassiekers op vier wielen uit dat land zijn een begrip, met CH- 2-wielers had ik echter (nog) geen ervaring... Helaas ooit ‘n keer omgevallen, je zal maar 33 jaar opgebokt staan, dus gedeukte tank en gebroken koppelingshendel, maar verder NIEUW! “Dit is echt de laatste” (hoezo, ‘Heintje Davids’. We hopen van niet, red.) J.P.G.

CB 350 k4

CB 250 k4

KJMV Kontakt

21


Kaboutertoer 9 juli 2006

Nieuwe locatie!!

Vorig jaar gaf Theo de Rooij zich op om het stokje van Ernst over te gaan nemen. Nu, Theo is er in geslaagd. Het was een prima evenement met veel deelnemer en het weer zat ook weer mee. Op zondag 9 juli is het dan weer zo ver... de tweede KABOUTERTOER nieuwe stijl! Theo benadrukt met klem dat deze rit alléén voor Japanse motorfietsen tot 200cc is en dat bromfietsen en zeker motorfietsen zónder kenteken niet met de rit mogen meerijden. Uiteraard is een verzekering verplicht voor meerijden.

Hierbij de gegevens voor de KABOUTERTOER Plaats: Almere (afslag 4 op de A6) bij restaurant La Place (naast MacDonalds) Datum: 10 juli 2005 Verzamelen: tussen 11.00 en 12.00 uur Start: 12.00 uur Inlichtingen: Theo de Rooij, ✆ 0320 26 09 55 22

KJMV Kontakt


2006-2007

De KJMV is in augustus ook weer van de partij! Bezoek onze stand en een bakkie kofďŹ e staat klaar.

KJMV Kontakt

23


Vehikel

3, 4 en 5 maart 2006

V

an vrijdag 3 tot en met zondag 5 maart vond Vehikel plaats in de Utrechtse Veemarkthallen. De KJMV was daar, vanzelfsprekend, aanwezig met de stand. Zondagochtend togen wij (vader Ernst, Sam, Willis en ik) in alle vroegte naar Utrecht. Het had flink gesneeuwd die nacht en de heren van de strooidienst waren kennelijk op wintersport, want de weg was ronduit slecht begaanbaar. Desalniettemin wisten wij de beurs rond half 10 te bereiken: nog voor openingstijd, zodat we even de gelegenheid hadden de meegebrachte Drixton-racer neer te zetten en de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid koffie te nuttigen. Op de stand waren reeds de heren Eric Hobo en een vriend van hem aanwezig, evenals Eric’s fonkelende Suzuki T 350; genoeg bemanning en aankleding dus. Willis en ik hadden geen toegangskaartje, en hoewel het eenvoudig was om de hal te betreden door een zijdeur, ontsnapten we niet aan het spiedend oog van de kaartjesverkoper… Het was stervenskoud in de hallen, maar toen om 10 uur de deuren voor het publiek open gingen, begon ook de verwarming te loeien. Het werd snel warm en vrijwel meteen best druk: gelukkig hadden weinig mensen zich laten weerhouden door de sneeuwrijke wegen. De hoeveelheid bromfietsen lijkt wel ieder jaar toe te nemen, maar desondanks was er voor de motorfietsliefhebber ook genoeg te zien. Het MotorRijwiel was aanwezig met een flinke stand, evenals Bromfiets en MotorRevue. Na drie rondjes door beide hallen te hebben gelopen had ik nog lang niet alles gezien; een goed teken, lijkt me. De KJMV-stand trok, dankzij de aanwezige motorfietsen (en standbemanning, uiteraard), veel bekijks, hetgeen resulteerde in een aantal nieuwe inschrijvingen voor de club. Tegen 5 uur ’s middags begonnen we de stand af te bouwen… Nou, daar hadden we ons wel enigszins op verkeken… De hoeveelheid onderdelen die zo’n stand bevat, daar stonden wij allen van te kijken! Om diezelfde spullen vervolgens in de aanhanger te krijgen viel dan ook allerminst mee: wij hadden geen van allen ervaring met het indelen van de aanhanger, dus was het nogal passen en meten om al die koffiezetapparaten, potten, pannen, vloertegels, tafelbladen en ijzerwerk met scherpe randjes (au…) erin te krijgen… Maar het is gelukt. Rond half 6 zochten wij onze weg terug naar het Hoge Noordwesten, waar de sneeuw inmiddels voor de zon verdwenen was. Merijn Hagen 24

KJMV Kontakt


Vehikel

3, 4 en 5 maart 2006

KJMV Kontakt

25


classic race event 1 & 2 juli 2006

26

KJMV Kontakt


Advertentie Frank Lemstra

M O T O R E N

Dubbele Buurt 24, 1521 DC Wormerveer

✆ 075 621 02 42

KJMV Kontakt

27


Honda CR 77, 305cc s cilinder ex fabrieksmachine van 1962 bereden door L.Taveri/ T. Robb Gerestaureerd door John Schermer Voest


Advertentie

"*Ê/Ê - Ê6 ,<  ,  Klassieke Motoren

vanaf 20 jaar voordelig bij ons te verzekeren •• alWA-premies vanaf 27,23 per jaar, volgende motors 20,42 (ouder dan 25 jaar) verzamelpolis is mogelijk, al uw • ook klassiekers op één polis!!! en diefstal en volledig casco • brand mogelijk tegen zeer prettige premies

Moderne Motoren (bestuurders ouder dan 27 jaar) Bij 0 tot 20 jaar gelden regio 1 tot 125 cc 43,56 250 cc 46,74 350 cc 50,00 500 cc 58,54 750 cc 63,53 1000 cc 67,16 daarboven 68,97

de volgende premies: regio 2 regio 3 46,29 51,28 49,46 54,91 53,10 58,54 62,17 68,52 67,61 74,87 71,24 78,50 73,06 81,23

hier gaat uw reeds opgebouwde no-claim korting nog eens vanaf, (dus schadevrije jaren)! prijzen excl.poliskosten (5,- éénmalig) en 7% assurantiebelasting

Klassieke Brommerverzekering

Verzamelpolis voor alle bromfietsen ouder dan 20 jaar samen op een polis. Versnellingen of automaten maakt niet uit. bestuurders minimaal 20 jaar en in het bezit van een ander vervoermiddel voor dagelijks gebruik. Premie 60,- (incl. kosten). Losse polis voor klassieke brommers (ouder dan 25 jaar), bestuurders vanaf 16 jaar, maar wel in het bezit van een ander dagelijks vervoermiddel. Premie 34,- per jaar (incl. kosten).

,œiÊÛ>˜Ê>>ÀÃiÛii˜ÊÃÃÕÀ>˜Ìˆl˜ *"-/ 1-Ênx£È]ÊÎxäÎÊ,Ê1/, / ÌiÊäxӣʇÊx™ÓnnxÊÉÊv>ÝÊx™Î{{È

30

KJMV Kontakt


30 juni en 1 en 2 juli 2006

Zeeuws Vlaanderen weekend 30 juni tot/met 2 juli Het voorstel is om vanaf vrijdagavond(middag) 30 juni afhankelijkvan het aantal deelnemers de tenten/caravans of wat het nog meer kan zijn bij mij thuis op te zetten. Er is op 3 km van mij vandaan een kleine camping met blokhutten voor de liefhebber. Voor mensen die graag binnen willen slapen heb ik eventueel ook nog plaats in de schuur, maar dan moet je wel tegen het vroege geluid van de hanen kunnen. Op zaterdag 1 juli is er een rit gepland door ZeeuwsVlaanderen en een stukje in Belgisch Vlaanderen. Op zondagmorgen is er de afronding en het aanvangen van de terugreis. Ik moet uiteraard wel weten hoeveel clubleden ik mag verwachten. Dus... er moet wel op voorhand aangemeld worden!! Levien de Blaey, Maatstr 2 4543PX Zaamslag â&#x2030;&#x2C6; 0114 671436 of Ăś levsuzuki@wanadoo.nl De plaats waar het zich gaat afspelen is in de polder in de buurt van Zaamslag (Terneuzen). Zeeuws Vlaanderen is op 2 manieren te bereiken: 1. via de Westerscheldetunnel 2. via Antwerpen door de Kennedytunnel De route zal ik de leden bij het aanmelden doorgeven Bel of mail zo spoedig mogelijk: Levien de Blaey

KJMV Kontakt

31


met gemotoriseerde tweewieler Het bovenstaande is hoop ik voorlopig nog niet voor mij van toepassing. In dit geval betreft het hier mijn vader die deze periode heeft afgesloten. Niet dat ik het hem niet meer gun, maar het is al een aantal jaren niet meer verantwoord vinden wij als familieleden. Zo vader, zo zoon. Maar in dit geval: Zo zoon, zo vader. Toen ik 16 jaar was kon een grote wens in vervulling gaan, een brommer. Nee, ik kreeg geen nieuwe van mijn ouders. Mijn vader had er zelf ook geen en kon zich niet voorstellen wat ik met zo, n ding moest. Zelf heeft hij ook nooit een rijbewijs gehad. Ze hadden veel liever dat er geen brommer kwam, ze vonden het te gevaarlijk. Maar ja vanaf mijn 15e jaar was ik al werkzaam in een garagebedrijf en op een gegeven moment werd er een mooie Batavus Super Sport van 1959 ingeruild. Dit was mijn kans en ging het thuis voorstellen. Nou dat was niet meteen beklonken, te meer daar ik zelf niet genoeg geld had om hem te betalen. Mijn eerste loon was een karige 16 gulden en 16 cent netto per week!! Er moesten duidelijke afspraken worden gemaakt en om een lang verhaal kort te houden mocht ik de begeerde brommer kopen. Mijn ouders waren deelsponsors. Typerend was de crème kleur met paars/roze vlakken op de tank. Volgens mij was dit het eerste type met een drieversnellings G50 Piano motor van de JLO Süd Werke uit Munchen. Er zat een aluminium cilinder op, ik weet niet of dit origineel was, maar het liep redelijk snel. Als tegenprestatie bood ik mijn vader aan om bij mij achter op de brommer naar zijn ouders te gaan. Dat was heen en terug ca 90 km, maar na ca 20 km kregen we al te maken met het grote nadeel van de nu zo veel toegepaste snaar. We moesten over de hoge brug van het Prinses Margrietkanaal en we haalden de top net niet. Wel toeren maken maar geen snelheid en dat was het einde van de snaar. De stemming van mijn vader was beneden nul en ik kon op dat moment ook geen pluspunten van een brommer bedenken. We moesten met NTM bus terug naar huis. Dit was zo gezegd geen droomstart van mijn brommerperiode en ik moest mijn enthousiasme voor de gemotoriseerde tweewieler thuis niet te veel etaleren. Ik had al eerder een beetje ervaring opgedaan met het “opvoeren” van een Solex en via kennis van anderen werd ook de Batavus het slachtoffer van mijn snelheidsdrang. Het was mijn vader al wel opgevallen dat ik de cilinder wel heel vaak demonteerde en er in vijlde. Op zijn vraag wat dit te betekenen had, antwoordde ik dat hij ontkoold moest worden. Niet geheel tevreden vroeg hij of dit dan zo vaak moest gebeuren. Nou volgens mij lag het aan de tweetactolie liet ik hem tactisch weten. 32

KJMV Kontakt


met gemotoriseerde tweewieler Nadien heeft hij er niet meer naar gevraagd en liet mij maar gaan. Toen een aantal jaren later Pa ook belangstelling kreeg voor een z.g. damesbrommer, heb ik via relatie een automaatje voor hem aangeschaft. Met veel plezier ging hij tochtjes maken en was erg in zijn sas. Na enige tijd vroeg hij me of de brommer misschien ontkoold moest worden, want hij ging niet zo snel meer als voorheen. Nou dat heb ik even voor hem gedaan, maar na een paar week vroeg hij of er nu weer ontkoold kon worden. Ik zei dat het niet nodig was, het was toch kort geleden al gedaan. Met dit antwoord was hij duidelijk niet tevreden en zei me op vriendelijke, doch dwingende toon dat ik op dezelfde manier moest ontkolen als vroeger met mijn eigen brommer. Ik wist genoeg en het begrip “ontkolen” kreeg een andere betekenis en heb dat later regelmatig bij de verschillende van zijn brommers gedaan. Het ging hem nooit te snel. Enkele jaren geleden ging zijn automaatje kapot en het loonde de moeite niet om hem te repareren. Met zijn 84 jaar waren er al enkele ouderdomsgebreken te voorschijn gekomen en het leek ons als kinderen niet meer verantwoord om nog verder op een brommer te rijden. Dat viel zo als te verwachten niet in goede aarde. Als compromis heeft een broer van mij een Spartamet voor Pa aangeschaft. Zijn opmerking, “er zit geen gang in”, zei genoeg en hij was verre van tevreden. Maar tijd heelt alle wonden niet waar en hij heeft zich overgegeven aan de onvrijwillige snelheidsbeperking. Nee, niets meer ontkolen nu. Eind verleden jaar waren er opnieuw problemen met de Spartamet en omdat deze dingen toch al niet een toonbeeld van betrouwbaarheid zijn, zou hij niet worden gerepareerd. Een paar weken geleden heb ik hem maar meegenomen naar huis, misschien is het de moeite nog om op te knappen. Het idee van Pa om dan maar een nieuwe te kopen vond geen instemming bij de rest van de familie. We lieten voorzichtig blijken dat je met 87 jaar en problemen met horen en zien beter geen gemotoriseerde tweewieler meer kan besturen. Dat dit een bittere pil is valt best te begrijpen, maar soms moet je mensen tegen zich zelf beschermen. Ik weet zeker dat hij het erg zal missen nu de zomer in aantocht is. Zijn wereld wordt nu al weer een stuk kleiner. En zo verdwijnen de leuke dingen langzamerhand in een mensenleven. Wie weet wat ons nog staat te wachten? Klaas Poutsma Klaas is een reeds lang en gewaardeerd KJMV-lid en rijdt ook nog met z’n zijspancombinatie de Jumbo-Run en de Kadijker-Run met gehandicapte kinderen; redactie. KJMV Kontakt

33


Club-evenementen Gersloot-weekend

Z

oals elk jaar is ook dit jaar weer van 1 TOT 3 SEPTEMBER (tijdens het weekend van de “Superbikes” op Assen) een clubweekend in Gersloot op “de Vasthihoeve” gepland. Felix de Vries heeft het afgelopen jaren de organisatie uitstekend geregeld en ook dit jaar zal hij hier zorg voor dragen; Hulde Felix... Het weekend start op vrijdagmiddag en duurt tot zondagmiddag. Ook één dag of nacht is mogelijk! De aanmelding Iedere deelnemer meldt zich ruim van te voren aan bij Wytze en Ank Brandsma, eigenaars van de minicamping “de Vasthihoeve” om verzekerd te zijn van een plaats op de camping. Niet gereserveerd betekent mogelijk een mindere plaats; ) 0513 52 94 79. Tevens geeft men zich op bij de organisatie en tekent men in voor deelname, met de daaraan verbonden kosten. Ook dit kan dan per dag of voor het hele weekend. De organisatie verzorgt dan het eten en drinken van ´s morgens vroeg tot ´s avonds laat. Voorlopig wordt door de organisatie de deelname per dag geschat op 10 tot 15 euro, inclusief ontbijt. Deze kosten worden contant ter plaatse afgerekend met de organisatie. Genoemd bedrag is exclusief de campingkosten, deze dienen met Wytze en Ank te worden afgerekend. De organisatie wil nadrukkelijk wijzen op het vrije karakter dat aan dit evenement (weekend) ten grondslag ligt en wil dit ook niet aantasten. Iedereen is vrij om te doen wat hij of zij graag wil. Als het weer mee zit kunnen we veel in de buitenlucht toeven en als voorbeeld, een wandeltocht door ‘de Woude’ is een aanbeveling waard! De club en dus ook de organisatie ziet graag een grote opkomst waarbij het bij elkaar zijn en samen dingen doen het doel is. SLUITINGSDATUM VOOR OPGAVE IS 23 AUGUSTUS 2006 Nota: De camping leent zich overigens ook prima voor gezinnen met kinderen. Organisatie voor dit evenement is in handen van: Felix de Vries, ) 0528 22 16 96 34

KJMV Kontakt


Lek & Graafstroomrit 17 september 2006

O

p 17 september is het weer zover, de Lek&Graafstroomrit wordt weer verreden vanuit Groot-Ammers. Jan Verheijen is reeds aan het ontdekken welke leuke plekjes hij nu weer voor ons kan vinden. Het midden van het land bezit vele mogelijkheden en om dit te gaan ontdekken met de motor geeft natuurlijk meer plezier.

17 september 2006 om 12.00 uur Deze tocht voert door de Alblasserwaard over weggetjes en paadjes welke amper op de kaart vermeld zijn. We gaan zo kort langs de molens dat deze aan te raken zijn. De aanvang van de tocht is gepland op zondagochtend om 12.00 uur Vertrek vanaf café Sluis, Sluis 19 te Groot-Ammers. Voor degene die het even intikt op zijn route planner: Postcode 2964 AR Het telefoonnummer waaronder ik te bereiken ben is: 0184 663563.

OLDTIMER/KLASSIEKER EIGENAAR! Als U een oldtimerverzekering hebt, bewaar dan deze advertentie bij Uw polis! Want: • Uw verzekeraar verlangt elke 30 of 36 maanden een taxatierapport? • U wilt aan deze wens voldoen, maar u wilt een redelijk bedrag betalen? Welnu, ik lever u een taxatierapport dat voldoet aan het gestelde in artikel 275 wetboek van koophandel voor € 65,--. Een afspraak is zo gemaakt, via een van mijn telefoonnummers. Mijn naam is Outjert Dol, ik ben schade-expert sinds 1962, beëdigd taxateur sinds 1970 en directeur van EXPERTISE-BUREAU RIJNDERS, DOL + MANDEMA B.V. te Den Haag.

T

070 404 29 22 - M 06 51387903

Zie ook mijn website: www.oldtimertaxateur.nl

KJMV Kontakt

35


KJMV mail service april 2006

Z

oals jullie in mijn voorwoord van deze uitgave van KJMV-Kontakt hebben kunnen lezen is er op de laatste Algemene Leden Vergadering (ALV) een discussie geweest over de actualiteit van het verenigingsblad en de website. De kwaliteit van beide organen werd door het overgrote gedeelte van de aanwezige leden onderschreven. Ook werd onomwonden verzocht om de huidige kwaliteit te handhaven. Toch heeft de discussie die heeft plaats gevonden, hoewel er geen formeel besluit over genomen is, het bestuur aan het denken gezet. Om informatie actueler van bestuur naar leden te krijgen, zou je kunnen denken aan tussentijdse brieven of zelfs een hogere frequentie van KJMV-Kontakt. Dit veroorzaakt echter niet alleen een onacceptabele kostenpost (druk- en portokosten), de druk op de redactie wordt onverantwoord hoog en het contact tussen leden onderling blijft ook in een dergelijke situatie zeer beperkt. Via e-mail kan echter maar een gedeelte van de leden bereikt worden. Als actuelere informatie verstrekt moet worden dan zal een keus gemaakt moeten worden voor een wijze die qua werkdruk en ďŹ nanciĂŤn het minst op de vereniging drukt. Ik realiseer mij terdege dat een gedeelte van de leden niet bereikt wordt, simpelweg vanwege het feit dat zij of geen computer hebben of dat zij geen mailadres aan het bestuur kenbaar gemaakt hebben; dit laatste hebben betrokken leden zelf in de hand. Bij wijze van proef is een mailservice voor leden van de vereniging gemaakt. Door deze mailservice bestaat de mogelijkheid om die leden die zich hebben opgegeven voor deze service, actuele informatie van het bestuur of extra herinneringen via de mail te ontvangen en ook zelfstandig informatie rechtstreeks aan de overige deelnemers van de mailservice te laten toekomen. Het gebruik van deze mailservice is voor leden volledig vrijwillig. Het is absoluut niet de bedoeling om aan de kwaliteit van KJMV-Kontakt en de website te tornen. De opgestarte proef met de mailservice moet als extra service gezien worden aan die leden die er gebruik van willen maken. Tegen het einde van het jaar zal bekeken worden of deze mailservice de meerwaarde biedt die ervan verwacht mag worden. Die leden die wensen deel te nemen, dienen zich op te geven via de volgende internetpagina: http://kjmv.nl/mailman/listinfo/leden_kjmv.nl Attentie: In tegenstelling tot die leden waarvan ik reeds beschikte over het emailadres en ook inmiddels heb uitgenodigd tot deelname aan de mailservice, dient de naam van het lid bij de aanmelding in het optionele vak voor de naam ingevuld te worden. Ik zal in principe elke avond de aanmeldingen toetsen aan de actuele ledenlijst. Staat geen naam ingevuld, dan kan ik niet toetsen, dan wijs ik de aanmelding af. Voor nadere vragen ben ik te bereiken: ) 045 545 66 80, Ăś joscreusen@planet.nl Jos Creusen 36

KJMV Kontakt


uit de 70er jaren...

KJMV Kontakt

37


De Honda CB 125 J

Hans Smid verdiept zich in de... “He, Hans, mijn zwager heeft nog een oud klein 125cc Honda motorfietsje onder een dekentje staan op de eerste bandjes met 6900 km op de teller. Hij mag voor weinig weg. Is dat niks voor jou?” Nou, eigenlijk niet natuurlijk. Wat moet een superbikeliefhebber nou met zo’n niet-intimiderend kabouterfietsje? Maar binnen enkele weken stond de schrijver oog in oog met zijn oude jeugdliefde, waarmee hij als kersverse onderwijzer zovele plezierige kilometers had afgelegd tussen Ridderkerk en Dordrecht. Destijds in de kleur blauw voorzien van een rumoerig knipperlichtalarm, dat vele medeweggebruikers geïrriteerd zijn kant op deed kijken. Ditmaal in fris oranje, maar verder was het een feest van herkenning. De CB125J, 125cc 1-cilinder...

Een werkelijk mooi kaboutertje werd aan de motorwereld toegevoegd

38

KJMV Kontakt


De Honda CB 125 J

Hans Smid verdiept zich in de... Niet doen? Of toch maar wel? Het gebeurt je niet vaak, dat je ergens onder een dekentje iets aantreft, dat nog door niemand is beroerd of geweld aangedaan. Soms kom je zo’n ding terloops tegen, terwijl je naar iets geheel anders op zoek was. Terwijl men zich vaak een vermogen restaureert, verchroomt, spuit en reviseert, staan er blijkbaar op onbekende plekken op zolders en in schuurtjes blijkbaar nog machientjes in maagdelijke oorspronkelijke staat, waarvan niemand het bestaan vermoedt. Bij het noemen van de vraagprijs werd spontaan ieder principe overboord gezet werd met betrekking tot de collectie, die eigenlijk uit superbikes bestaat. Maar was dit nou geen mooi voorbeeld om het imposante karakter van zwaardere fietsen te kunnen accentueren? Je wordt op een bepaald moment erg creatief om uitzonderingen te kunnen rechtvaardigen. Het kleine Hondaatje heeft alles wat een echte motorfiets moet hebben. Alleen het tweepersoonszadel valt uit de toon bij de rest van de elegante lijnen. Eigenlijk is alles bij deze 125 cc net even iets kleiner uitgevoerd, behalve het overmaatse zadel en de relatief grote spiegels. Een soort halfscale fietsje. Toen de eencylinder zonder 6V accu bij de eerste trap al startte en het bekende “snorkende” geluid oude herinneringen weer levend maakte, was het geen kwestie meer van of, maar van wanneer. En zo kon het gebeuren, dat ondergetekende net als in lang vervlogen tijden dagelijks op en neer reist tusKJMV Kontakt

sen Ridderkerk en zijn school in Barendrecht, 25 jaar ouder en wijzer, maar op exact dezelfde fiets. 100% originele CB 125J Er zijn al vele verhandelingen geschreven over wat nu precies moet worden verstaan onder de term “origineel”. Bij dit fietsje is de originaliteit onbetwistbaar 100%. Geen boutje is beroerd, geen kruiskopje beschadigd. Na wat kleine ingreepjes werkten ook het groene lampje van de vrijstand en de claxon weer, als moest je bij de laatste dan geen licht aanhebben.. De originele ingedroogde bandjes verwijzen naar de afgedwongen beslissing van Bridgestone, dat de fantastische moderne 350cc tweecylinder 39


De Honda CB 125 J

Hans Smid verdiept zich in de... motorfiets met 6 versnellingen maar het laatste project van de bandenfabrikant moest zijn. Anders zou het zijn banden niet meer aan het asfalt kunnen slijten; in ieder geval niet meer standaard gemonteerd onder Japanse motoren van de vier toonaangevende fabrikanten . Honda bleef zijn motoren voorzien van Bridgestone banden; maar de ontwikkeling van nieuwe motorfietsen werd door de laatste “wijselijk” afgebouwd. Alles aan de CB125 is zo eenvoudig en doelmatig, dat het een plezier is om naar te kijken. Een blik op de oliepeilstok verraadt, dat er vlak voor de veel te lange winterslaap nog olie moet zijn ververst en een bougie vervangen. Toch niet 100% origineel dus? Niet zeuren, de officiële NGK werd weer gemonteerd! Het

40

zakje van het boordgereedschap zat netjes met klittenband aan de binnenzijde van het rechter zijdekseltje, al was de inhoud daarvan dan wel verdwenen. Gelukkig hadden we dat nog ergens in vijfvoud slingeren van eerdere speurtochten naar Japans boordgereedschap. De enige afwijking met de folder wordt gevormd door de Honda spiegels. Die werden gemonteerd uit oogpunt van veiligheid, nog niet wetende dat zij slechts een blik zouden gunnen op de onderarmen van de berijder. Maar het staat wel stoer; de fiets lijkt er toch aanmerkelijk hoger door. De echte hadden echter klembeugeltjes achter de spiegel. Poetsen was niet nodig. Er moest alleen even worden afgestoft en de ketting kon wel een beetje vet gebruiken. Even de verzekeringsagent bellen voor

KJMV Kontakt


De Honda CB 125 J

Hans Smid verdiept zich in de... de zoveelste uitbreiding op de verzamelpolis en het feest kon beginnen. Na 25 jaar weer terug op de weg Het is wel even vreemd wanneer je deze uit de kluiten gewassen brommer gaat berijden, vooral wanneer je gewend bent aan een zware pot. Toch geeft de Honda zijn berijder veel rijplezier. Na aanvankelijk niet harder te willen dan 95 km per uur met zijn 88 kg zware passagier, gaat de naald al na 20 km “inrijden”naar de 105. Daarvoor moet je dan geen tegenwind hebben en de motor hoog in toeren houden. Dat is trouwens geen probleem; juist wanneer de toerenteller tussen 7000

en 10.000 toeren draait, heeft het blokje het echt naar zijn zin. In het stadsverkeer en voor de provinciale weggetjes is de Honda een ideale kameraad, die overal langs en tussendoor kan. Collega’s die al 10 minuten in de file naar de A16 staan worden binnen een halve minuut lachend gepasseerd en begroet met een signaal van de claxon. Het motortje snort er lustig op los en de mechanische voorrem remt het lichte fietsje bijzonder snel af als het nodig is. Anticiperend rijden is zeer gewenst. Hoewel de brommer het fietspad sinds kort mag verlaten, wordt deze lichte motorfiets door veel automobilisten niet voor vol aangezien en wordt ondanks alles op het voorhoofd of het aangrenzende fietspad gewezen. Gelukkig zien we ook veel opgestoken duimen van liefhebbers die happy zijn met deze kleine Honda in hun territorium. Bij de tankstop kom je erachter dat het motortje ondanks zijn hoogtoerige karakter heel zuinig omspringt met benzine. Mocht u een soortgelijk licht eenpittertje te koop worden aangeboden en houdt u van sportieve snelle ritjes, dan kan ik maar één advies uitbrengen: Doen! Ook bent u met uw ‘kabouter’ van harte welkom bij de KJMV (Klassieke Japanse Motoren Vereniging). Meer hierover vindt u op: www.kjmv.nl. www.kjmv.nl

KJMV Kontakt

41


Berichten van het racefront Het nieuwe raceseizoen is dan inmiddels losgebarsten..., wat heet... Op het moment dat ik dit schrijf, dinsdag 30 mei hebben we reeds zes KNMVClassicraces gereden... en allemaal achter elkaar! Komend weekend nummer zeven in Oss! Daarna een poosje niets... Het is ook de reden dat ik nog niet ĂŠen CRT-demo heb gereden, zelfs niet in Den Helder met Hemelvaartdag..., wij zaten in Eemshaven... Gelukkig houdt Anton Strebbelmans de eer meer dan hoog door almaar zeer goede resultaten te behalen. De bekers puilen inmiddels de kast uit in huize Dijkstra..., goed gedaan Antonovski! Bij ons begon het seizoen met

een koude doch droge training op het vernieuwde Assen. Het TT-circuit is verkort en het korte circuit bestaat niet meer. Ik vond de nieuwe baan wel geslaagd, alleen de nieuwe Strubben niet! Deze is te krap geworden en maar moeilijk optimaal te nemen..., maar goed..., ook dat is een uitdaging! Benieuwd hoe de GP-mensen dit straks gaan doen! De eerste race voor het NK was dit jaar op de NĂźrburgring tijdens het Paasweekend. Merijn en Tom waren mee en we arriveerden zaterdagavond op het Eifelcircuit en het was koud en even later ook nat... Frank Lemstra en Ria waren er reeds en ook Ton Groot arriveerde kort na ons. De trainig op zondag was koud nat en glibberig! Er waren zaterdags nog autoraces geweest en deze

Met dank aan mijn sponsors CMS en Het Motorrijwiel

42

KJMV Kontakt


Berichten van het racefront pedaalemmers hadden nogal wat rubber achtergelaten... Er waren dan ook nogal wat valpartijen en daar had ik nu niet zoveel trek in met de nieuwe Drixton-Honda... Het was na Assen pas de tweede keer dat ik er mee reed en wilde toch vooral de glimmende kant boven houden. Dat lukte wonderwel en na die eerste natte training had ik zelfs de tiende tijd... De tweede training verliep gelukkig op een inmiddels droge baan en iedereen ging er nu flink tegenaan. De nieuwe, korte baan is een echt stuurcircuit en ik moet zeggen dat ik er wel lol in kreeg... Frank ging ook lekker en scoorde een twaalfde trainingstijd, zelf stond ik zelfs achtste...! Na de lijst nog eens goed bestudeerd te hebben zag ik dat het tijdens de race weleens heel moeilijk zou kunnen worden, omdat er allerlei figuren die normaal gesproken (veel) sneller zijn nu achter mij zaten... Voor de start van de race op maandag had ik iets van een tactisch plan bedacht: Ik stond geheel rechts op het startveld op de derde startrij, de eerste bocht is naar rechts en is aan de binnenkant heel erg krap, eigenlijk een soort mislukte ‘corkscrew’ (Korkenzieher) in het klein en die wilde ik zeker

KJMV Kontakt

niet aan de binnenkant nemen... Ik wilde eigenlijk buitenom en stond dus voor m’n gevoel ongunstig... Na het startsein lukte mijn start en zelfs mijn startplan geheel naar wens! Ik kwam goed weg en ging diagonaal naar de buitenzijde, kwam mooi de eerste bocht door en lag daarna heel gunstig aan de binnenzijde voor de volgende twee linker bochten, daarna meteen weer naar rechts en nog een aantal bochten kort na elkaar... Het ging zo goed dat ik bij het opkomen van het langere rechte stuk aan de achterzijde zelfs even vierde lag... Dit was natuurlijk teveel luxe en Jan Jan Kampen kwam mij al snel voorbij en liep meteen weg..., bij het aanremmen voor de chicane probeerde ik iets teveel terrein terug te winnen en haalde nog wel de eerste linker, maar ging veel te snel om de rechter knik te halen... ik ging rechtuit door de grintbak, hield de fiets echter recht en kwam zowaar zonder problemen verderop weer de baan op. Het kostte me wel weer een plek want de razendsnelle Triumph van Roel Pasop kwam mij voorbij. Ik kon een beetje aanpikken door steeds naar hem toe te remmen en op het heel bochtige stuk na start en finish lukte 43


Berichten van het racefront dit steeds weer. Dit wist ik een aantal ronden vol te houden, maar het werd steeds zwaarder dit ietwat geforceerde tempo te continueren. Toen ik omkeek zag ik mijn achtervolgers pas heel in de verte en besloot het een beetje rustiger aan te doen. Dit pakte prima uit en zo kon ik mijn zesde plaats vasthouden..., een erg goed resultaat al zeg ik het zelf... Ik was er dan ook erg blij mee! Frank deed het ook goed en wist met een elfde plek (gelukkig voor hem) de Becks BMW van Jarno Jonker nipt voor te blijven. Mooi was ook dat ineens allerlei figuren nieuwsgierig even een kijkje komen nemen naar het nieuwe spul en vooral vragen wat voor snelle spullen ik er dan wel in gestopt heb... Wanneer je dan zegt dat het blok nog steeds standaard is, gelooft niemand je eigenlijk al durven de meesten niet hardop te twijfelen... Prachtig! Na de Ring ben ik met de motor even bij Dick Hoogland op de testbank geweest en daar bleek de motor zo’n 45 pk te leveren..., echter niet aan de krukas..., maar aan het achterwiel! Dat is absoluut een goede waarde en dat met een nog niet optimale carburateurafstelling. Na Duitsland even concentreren op het werk en dat was maar goed ook want het was even flink druk! Woensdag 10 mei een uitstapje naar Assen om wat grid-sessies te rijden met de Hawk (NT 650GT). Een beetje extra trainen op het nieuwe circuit leek me niet verkeerd. Een maand eerder was het koud en reed ik met de Drixton een snelste rondje van 2.15.5. Nu was het warm, maar natuurlijk wel weer even wennen aan de toch heel andere motor. Dat duurde bijna een hele ses44

sie maar wist toch meteen onder die tijd te komen: 2.15.laag... Merijn was mee en kwam steeds met het papiertje met de tijden aandraven. De tweede sessie ging met een snelste rondje van 2.13. en een beetje en in de laatste sessies wist ik daar nog wat vanaf te knabbelen, met uiteindelijk 2.12.2 als snelste. Als enige rijder met een ‘damesbrommer’ tussen al het CBR/ GSXR/R1/enz.-geweld, was ik nog niet eens de langzaamste, ik wist toch steeds nog wel wat rijders achter mij te houden. Toch is het vreemd dat er niet meer mensen op wat ‘normalere’ fietsen meedoen. Er rijden nu best figuren rond op materiaal wat ze eigenlijk niet helemaal aankunnen... Mij geeft het juist een kick om met minder snel spul toch een beetje mee te blazen... Mettet...België De volgende NK-race vond plaats op het supersnelle stratencircuit van Mettet. Dit is een plek in de buurt van Namen en Charleroi, maar wel mooi gelegen. Merijn was weer mee en kon net als naar Duitsland ook weer een groot stuk rijden, terug heeft hij zelfs bijna het hele eind voor zijn rekening genomen... Dat had ook een reden... We waren net gearriveerd in het rennerskwartier samen met Frank/Ria en Ton/Tons Groot toen ik de caravan nog twee centimeter wilde verplaatsen..., ik ging daarbij gigantisch door m’n rug... &#%@*+^% kon ik er nog net uitkramen, maar rechtop staan lukte een poosje niet meer. Met van Ria gekregen pillen (spierverslappers) ben ik maar even anderhalf uur plat gegaan. Het hielp zowaar KJMV Kontakt


Berichten van het racefront

wat: Ik kon met enige moeite hierna weer min of meer rechtop... De volgende morgen ging het na een goede nachtrust redelijk en kon Merijn gelukkig het zware werk doen. Motor door het gras naar de start duwen en helpen met aanduwen enzo... Het rijden ging wel goed, adrenaline verzacht heel veel... Het circuit was nog gekker dan ik gedacht had: een recht eind van anderhalve kilometer(!) en dan moest je eigenlijk vol gas een rechter blinde bocht door...Nou, mooi niet natuurlijk..., het duurde nogal even voor we dat een beetje aandurfden... De ultra-hoge gearing bleek feitelijk nog te kort... Standaard gearing is 15 – 35 ik rij vaak met 16 – 35 en had nu zelfs 17 – 35 gestoken... Ik kwam nog op tienduizend toeren en dat is niet erg voor een paar seconden maar op dit rechte eind kon men wel koffie zetten... Mijn rug liet niet toe om eens lekker te gaan sleutelen, dus ik liet de tandwielen maar zitten. Ook bleek dat de Belgen bedacht hadden om op beide dagen een wedstrijd te houden..., zowel op zaterdag KJMV Kontakt

als op zondag... Niemand wist dit... Maar goed. Frank was deze keer sneller dan ik en stond na de training met een tijd van 2.05.53 op de tiende plaats, ik stond elfde met 2.06.1. De fam. De Ridder stond eerste en tweede, met Jan Frank Bakker derde en Ton Groot heel knap vierde. Na de start was ik zeer goed weg en had er direct flink wat te pakken, ik ging als vierde/vijfde de eerste haakse bocht naar rechts in en toen was het gelijk over...., er kwam een hoop rook onder de tank vandaan en met een plof links kapte de motor ermee... Ik stuurde naar de buitenkant en gelukkig hield het brandje op... Een haastig toegesnelde brandblusbelg kon ik nog ternauwernood een halt toe roepen... ‘Awel, daarginds rookt een frietkot nog veel heviger, of zoiets...’,maar de man sprak slechts Frans... en Frans was helaas niet mee dit keer... Toch sprak mijn blik kennelijk boekdelen, want de man staakte zijn voornemen mijn Drixton in het schuim of poeder te zetten... Maar de race was natuurlijk voorbij en dat reeds na 200 meter... Frank ging aanvankelijk heel erg goed en bezette zelfs de vierde plaats een tijd op de nog hier en daar natte baan... Helaas begon zijn motor in te houden en zakte hij noodgedwongen af. Uiteindelijk werd Frank achtste, maar moest wel een zekere Jonker op een Beiers Becks-model voor zich dulden... Ton’s motor liep niet zo goed als in de training en hij werd zesde. William viel uit zodat pa de Ridder de kastanjes met redelijk gemak uit het vuur wist te halen voor Jan Frank Bakker... Na de race heb ik de ellende onder de tank bekeken en 45


Berichten van het racefront dat viel nog wel mee... Een draad naar de schakelaar op het stuur was via de tank op de cilinderkop geduwd en daardoor gesmolten en kortsluiting veroorzaakt... Ik kon de schade vrij eenvoudig herstellen, de schakelaar in de vuilnisbak gedeponeerd en de zaak weer simpel en kort via de accu rechtstreeks aangesloten... De volgende ochtend toch maar een ander achtertandwiel gestoken, geen pretje, met een nog altijd zere rug en het bleek na de eerste training nóg niet genoeg (17 -34!). Ik kwam nog steeds in het rode gebied en de topsnelheid was wel zo’n acht kilometer hoger. Na wat rekenwerk bleken Frank, die ik nu net bij kon houden, Peter Rademaker op z’n éencilinder Ducati en ik toch een topsnelheid van minimaal 215 km/uur te halen op het enorme rechte eind...! Roel Pasop haalt hier volgens mij wel 230.... Tijdens de tweede training ben ik maar steeds achter Frank blijven hangen en toen die na een rondje of vijf het wel gezien had besloot ik nog éen rondje door te gaan..., dat was een tikkeltje vals, want nu was ik negenhonderdste seconde sneller... Zevende met 2.03.90 en Frank achtste met dus 2.03.99... De race ging van start onder goede weersomstandigheden en mijn start was weer prima... Als derde(!) ging ik de eerste haakse rechter in en deze keer geen rookgrappen of ander onheil... ‘Pas op Roel’ dacht ik nog, maar daar kwam hij al voorbij en er was geen houden aan... Toch ging hij heus in de remmen voor die hele snelle blinde rechter en ik besloot het er maar op te wagen en ging hem binnendoor voorbij..., het ging goed maar het was wat ‘tricky’... 46

Natuurlijk was het uitstel en kwam Roel wederom met een rotgang voorbij. Na een rondje kwam ook Peter Rademaker er langs maar die kon ik wel bijsloffen. Ik moest echter wel steeds langdurig in het rood rijden en dat beviel me niet echt.. De motor rookte al wat uit de linker pijp en ik was er niet helemaal gerust op... José van Meurs op haar snelle BSA kwam redelijk moeiteloos voorbijkachelen en daarna ook Frank... Zuchtend zette ik een bak pleur op dat vermaledijde rechte eind... Na een rondje achter dit groepje gebungeld te hebben vond ik het net welletjes, toen Franks viercilinder weer begon in te houden... Daar kon ik dus weer langs, maar dat was het dan ook wel... Zodoende werd ik toch nog zevende en Frank uiteindelijk nog tiende... Roel Pasop was wel helemaal naar de kop toegereden en had zelfs Jan Frank Bakker nog te pakken..., hij werd zodoende derde achter William de Ridder (op de fiets van Pa) en Jan Jan Kampen. José wist Peter af te troeven en knap vijfde te worden...! Al met al een veelbewogen weekend, letterlijk en figuurlijk! Hengelo... Gelderland Een week later alweer aantreden voor de derde NK-race te Hengelo. Deze keer was vriend Frans Forrer uit Den Helder mee. Dat leek niet verkeerd, gezien Frans’ poetskwaliteiten, daar Hengelo bij ietwat slecht weer nogal berucht is vanwege zijn gigantische modderpoelen in het rennerskwartier... Dit was voor Frank dan ook al reden genoeg niet naar dit achterhoekse oord af te reizen... Zijn vooruitziende blik KJMV Kontakt


Berichten van het racefront bleek geheel in overeenstemming met de werkelijkheid... Bij aankomst vrijdagavond bleek het al niet eenvoudig om op het plekje van de Classics helemaal aan het eind van het rennerskwartier te komen... Het was nú al een blubberbende, terwijl het weekend feitelijk nog moest beginnen... De volgende morgen was het zeer slecht weer... De eerste training een uiterst natte en de tweede (tijd) training niet veel beter... Na een achtste tijd gezet te hebben en werkelijk geheel onder de bagger met de motor bij de caravan te zijn teruggekeerd, konden de reinigingsactiviteiten een aanvang nemen. Toen geruime tijd later de zaak weer enigszins toonbaar was, had ik bedacht bij gelijke omstandigheden de laatste tijd training maar niet te rijden... Vijf minuten voor die training regende het inderdaad nog steeds, maar u voelt ‘m al aankomen..., na de start van deze laatste training was het ineens droog en werd de conditie van de baan per ronde beter... Kort gezegd duikelde ik hierdoor van de achtste naar de achttiende startplek en had de volgende dag iets te doen dus... Het circuit van Hengelo is best leuk maar nogal smal, de startplaatsen derhalve 3-2-3 enz. Ik stond dus pas op de zevende rij en er zit ook nog een knik op het startstuk... Na de start en de eerste ronde kwam ik toch al als tiende/elfde door, dus dat was niet echt verkeerd. Ik raakte daarna in gevecht met Fred Blom op z’n fraaie Seeley G50 en dat duurde de hele verdere wedstrijd. We wisselden eerst wat van plaats maar ik besloot achter hem te blijven om te kijken waar ik eventueel zou kunnen toeslaan aan het KJMV Kontakt

eind... Hij was met accelereren steeds net iets sneller, met remmen waren we aan elkaar gewaagd, maar in de slingers na de zestig graden bocht richting molenbocht was ik duidelijk aan de winnende hand... Ik besloot om het niet op de Molenbocht aan te laten komen.., alleen in geval van ‘nood’... In de zestig graden bocht moest het maar gebeuren... Dat geschiedde echter te vroeg! Fred maakte drie rondjes voor het eind een fout na die scherpe bocht (verkeerde versnelling) waardoor ik er eenvoudig voorbij kon... Ik besefte dat ik nu voluit door de slingers moest om voldoende afstand te nemen voor de resterende rondjes... Dat lukt uitstekend..., tot de Molenbocht...! Daar verremde ik me helaas en moest iets rechtdoor, kon weliswaar net om de pilonnen en weer terug de baan op... Daar profiteerde heer Blom natuurlijk van en reed gelijk tweehonderd meter voor me... Toch wist ik het gat nog dicht te rijden en had snode plannen..., helaas begon mijn motor plots in te houden in de hogere regionen..., accu teveel ontladen! Daardoor kon Fred z’n zevende plek moeiteloos vasthouden en werd ik achtste..., wel een stijgende lijn..., maar dan verkeerd... Toch absoluut niet echt ontevreden over het resultaat. Net als in Mettet zelfs weer een beker en een roedeltje punten... Na afloop de boel in het zonnetje opgebroken en via het boerenerf waar we naast stonden het rennerskwartier verlaten..., het scheelde een hoop prut en een trekker...! Wordt vervolgd..., Ernst Hagen 47


Brasemerrit Jos Creusen vertelt...

Z

oals je hebt kunnen lezen, gaf ik in “Beste Mensen” aan dat ik in vermoedelijk mee zou rijden met de Brasemerrit (Ik heb het namelijk kort na de ALV geschreven). Nou, ik heb mijn belofte waar gemaakt, maar ook aan “en... en... dan”.

Ik had natuurlijk een echte klassieker naar de Brasemerit kunnen rijden. Gezien echter de afstand naar het startpunt in Oude Wetering had ik op z’n laatst om 7 uur ’s morgens in Kerkrade moeten vertrekken. 250 km heenweg, de rit zelf en dan weer diezelfde 250 km terug naar Kerkrade. Eerlijk gezegd was me dat toch een beetje gortig. Mijn zus woont op zo’n 30 km van het startpunt, dus heb ik daar voor zaterdag op zondag een slaapplaats geregeld. Toen wou Tiny ook wel mee. Dan wordt een kleine motor langzaam aan wel een kwelling, zeker als je ook nog spulletjes moet meenemen. Op het moment dat ik bedacht dat ik nog een paar papieren had van Wytze en Ank Brandsma in Gersloot (Friesland), die ik weliswaar met de post hadden kunnen sturen, had ik voldoende argumenten om pas aangeschafte, 17 jarige, GL1500 Goldwing eens te kunnen testen. Bijkomend voordeel was dat ik postzegels kon uitsparen. De weersvoorspellingen waren prachtig, zeker na zo’n lange winterperiode. Vrijdag zou de slechtste dag worden. Deze dag viel echter reuze mee. Van Kerkrade binnendoor naar Venlo en daarna de autobaan naar Nijmegen en verder langs Zwolle. Om 3 uur in de middag kwamen wij daar aan. Ik mocht met Tiny, als tegemoetkoming voor beperking portokosten, in vakantiewoning van Wytse en Ank overnachten, daarnaast werden wij getrakteerd op een Chinese maaltijd. Maar alle goede dingen zijn drie. Voor de avond had Wytse kaartjes geregeld voor een try-out optreden van de Zwarte Panters in Gorredijk. Vermeldenswaardig is dat tegen het eind van de middag de eerste kampeerder van het seisoen, met tent, fiets en korte broek zich op de mini-camping de Vasthihoeve van Ank en Wytse zich aandiende. Na een lekker ontbijt namen Tiny en ik op zaterdagmorgen afscheid en togen naar Jelke en Marieke Aalders in Leek (nabij Groningen). Hier werden we onthaald op koffie en een nog warme zelf gebakken cake. Na een uitgebreide bezichtiging van de twee-wieler trots namen we weer afscheid en togen naar Den Dolder, nabij Soesdijk. De reis door Flevoland was koud. Het zou mooi weer worden. Het enige voordeel was dat het droog was, maar daar was dan ook alles mee gezegd. De kans dat ik grote prijs win is volgens mij even groot als dat de Nederlandse weermensen het weer goed voorspellen. 48

KJMV Kontakt


Brasemerrit Jos Creusen vertelt...

In Den Dolder was de kou echter snel vergeten. Bij Anke en Gerard Voorbij werden we meer dan warm onthaald. Ondanks de problemen die Ank en Gerard ervaren bij medische behandeling van de ziekte van Gerard hadden zij alle tijd om ons te ontvangen. Gerard liet mij zijn twee jaar geleden nieuw gebouwde werkplaats zien. Zijn restauratie project, een Honda Black Bomber, werd mij ook niet onthouden. Net als bij Marieke en Jelke was ook hier de tijd van het bezoek veel en veel te kort. Tegen 6 uur dienden wij ons voor het avondeten te melden bij mijn zus in Waddinxveen. Gedurende de reis over de A28 en A12 konden wij met de GL1500 uitgebreid oefenen op file rijden over gefreesde wegen. Op zondag morgen toog ik alleen over de N207 van Waddinxveen naar Oude Wetering voor deelname aan de Brasemerrit. Rond 10 uur arriveerde ik als eerste, doch snel kwamen ook de overige deelnemers. Ik vond het zeer leuk dat de andere Japanse merken ook goed waren vertegenwoordigd. Naast een Suzuki GT750J waren 3 Kawa’s (variërend van 900 tot 1000cc), 2 tweetakt (een RD en een YD) en 2 viertakt Yamaha’s (een TX500 en een TR1) en 10 Honda’s waaronder mijn GL. Johan reed op zijn CB750K2 voorop en ik liet mij naar achteren zakken. Johan was er dan zeker van: als hij mijn Goldwing zag, dan was de groep nog steeds compleet. De route voerde voor een groot gedeelte langs de bollenvelden. Ik wist niet dat hyacinten zo’n reuk hadden. De lucht kon geparfumeerd zijn. Na ongeveer anderhalf uur gebeurde het dan toch. Op een druk stukje nabij de Keukenhof werd ik door twee bestelbusjes van de groep afgesneden. Een verkeersregelaar liet, voordat ik mij weer bij de groep had kunnen voegen, nog wat extra auto’s voorgaan. En een niet te missen dame ging direct daarna parmantig met haar fiets op de weg staan om ongeveer 20 kinderen op fietsjes over te laten steken. Ik was de groep en de weg kwijt; dit krijg je ervan als je geen landkaart meeneemt. Ik heb nog even wat gereden, doch het mocht niet baten. Hoe nu verder? Per toeval kwam ik bij Lisse op de N207 en ik realiseerde mij KJMV Kontakt

49


Brasemerrit Jos Creusen vertelt...

dat deze weg ook van Oude Wetering naar Waddinxveen liep. Ik kwam als eerste aan bij Oude Wetering en besloot een kopje kofďŹ e te drinken bij het startpunt, in afwachting van de aankomst van de groep. Ik had net mijn helm en handschoenen in de topkoffer gedaan toen mijn mobieltje afging. Ik kreeg een telefoontje van mijn jongste zoon uit Kerkrade. Hij meldde dat iemand gebeld had, die aangaf dat de groep in Buitenkaag op een terrasje zat; hij begreep het telefoontje niet. Ik begreep het echter wel. Ik heb toen een inboorling gevraagd waar Buitenkaag lag. Het bleek zoâ&#x20AC;&#x2122;n 4 kilometer verwijderd aan dezelfde weg als van het startpunt. Met een redelijk snel tempo reed ik richting de rustplaats van de groep. Het ging zodanig snel dat door de rustende groep een vreemde motorrijder, op een BMW, gevraagd werd een langs vliegende gouden vleugel in te halen. Hij had het moeilijk, maar het is hem uiteindelijk toch gelukt. Ik heb mij toen weer tot de groep kunnen voegen, met name omdat Rien Stouthart midden op de weg was gaan staan om te voorkomen dat ik weer langs het terrasje zou vliegen. Ik had ze nooit kunnen vinden; iedereen zat binnen en de motoren waren achterom geparkeerd. Gezien het tijdstip van het einde van de rustpauze heb ik toen het rijden met de groep afgebroken om Tiny in Waddinxveen op te halen. Om kwart over 6 kwam kwamen Tiny en ik uiteindelijk in Kerkrade aan. De mijlenteller was nu 589 hoger als bij de aanvang op vrijdag. Waarlijk een Brasemerrit(je)!

50

KJMV Kontakt


MiniCamping “de

Vasthi-Hoeve” biedt aan

RUIME KAMPEERPLAATSEN - Alle plaatsen voorzien van electra-aansluiting - Privacy door hagen - 2 Toiletten - 2 Douches - Wasruimte met kookmogelijkheid - Auto’s op apart parkeerveld - Kampeerauto’s alleen indien voor meerdere dagen (en vast opgesteld) COMPLEET INGERICHTE 4-PERSOONS VAKANTIEWONING, prijs  275,- per week en  55,- per nacht - Woonkamer met telefoon en televisie - Volledig ingerichte (open) keuken - Toilet en douche - Boven 2 slaapkamers - Zonneterras met prachtig en vrij uitzicht EEN LUXE INGERICHTE TREKKERSHUT prijs  32,- per nacht (geschikt voor 4 personen) Is voorzien van: - 2 éénpersoons stapelbedden - Eettafel met 4 stoelen - Electriciteitsaansluiting - Koffiezetapparaat - Externe kookvoorziening en sanitair ORIGINELE PIPO-WAGEN prijs  225,- per week en  43,- per nacht - De Pipo-wagen heeft een authentieke inrichting - Keuken met alle voorzieningen - Eethoek, tevens te maken tot 1 pers. slaapplaats - Woonkamer met verwarming - 2 persoons zitslaapbank - Aparte slaapkamer voor 2 personen - Openslaande deuren naar balkonnetje - Geheel voorzien van electra - Televisie aanwezig - Extern sanitair

Minicamping “de Vasthi-Hoeve”

Ængwirderweg 415 8457 CB Gersloot (nabij Heerenveen) ( 0513 52 99 28 of www.vasthihoeve.nl

Camping@vasthihoeve.nl

KJMV Kontakt

51


2006 datum 24/6 1/7 1-2/7 30/6-2/7 9/7 19/8 25-27/8 26/8 3/9 2/9 1-3/9 2/9 10/9 16/9 23/9 24/9 17/9 19/11 8-10/12

plaats Assen Ameide Francorchamps Zeeland Almere Veenendaal Utrecht Enter Assen Basse Gersloot Gersloot Aalsmeer Vlagtwedde R’dam Raamsdonksv. Groot-Ammers Bilthoven Utrecht

activiteit TT-races CRT-race The BikersClassics Campeerweekend Kaboutertoer CRT-race Vehikel II CRT-race WK Superbike CRT-race Clubweekend Vasthi-toertocht CRT-race CRT-race 1e Ned. Bromfietsbeurs CRT-race Lek&Graafstroomrit Clubmiddag ‘Kleintje’ Vehikel

beurs toerrit even. race x x x x x KJMV x x x x x KJMV KJMV x x x x KJMV KJMV

x

Heeft u nog meer data toe te voegen, meldt het dan de redactie!

Voor meer gegevens: kijk op onze website: www.kjmv.nl Voor KNMV-racekalender kijk op internet: http://www.knmv.nl 52

KJMV Kontakt


Marcel Vlaandere, Snekerpoort 21, 8701 HK Bolsward, NL In- en verkoop van nieuwe en gebruikte onderdelen Motoren straal- en epoxeerwerk van frame ‘s e.d, Lakspuitwerk Reparaties, Krukasrevisie, Zadelrestauratie Postorderservice met “niet goed, geld terug” – garantie Tel/Fax: 0031 (0)515 57 35 91/Mobile phone 0031 (0)620306064 e-mail: info@suzukitandgtparts.nl Specialized in: T20, T250, T350, T500, GT125, GT158, GT250, GT380, GT500, GT550, GT750 parts for Suzuki

http://www.suzukitandgtparts.nl/ KJMV Kontakt

53


COLOFON

KJMV Klassieke Japanse Motorfietsen Vereniging Voorzitter:

J. Creusen, Bosweidenweg 4, 6468 AL Kerkrade e-mail: joscreusen@planet.nl

✆ 045 545 66 80

Secretaris:

R. Witbraad, Branding 20, 1186 DH Amstelveen e-mail: r.witbraad@wanadoo.nl

✆ 020 645 14 32

Penningmeester/ Ledenadministratie:

L.M. van Assema, Bosrankweg 3 2015 KP Haarlem e-mail: luuk.vassema@tiscali.nl

✆ 023 524 76 61

Redactie clubblad: (inleveren kopij)

G.P. van der Zon, Wilhelminalaan 30, 1735 HW ‘t Veld e-mail: redactie@kjmv.nl

✆ 0226 42 25 66

Redactieleden

E. Hagen, P.N. Halbersma, J.P. Goedegebuure, H. Smid en L.M. van Assema

Activiteitencommissie:

R. Stouthart, Gruttolaan 50, 3465 KN Driebruggen G. Voorbij, e-mail: r.stouthart@planet.nl

✆ 0348 50 20 47

Documentatie:

R. Witbraad, Branding 20, 1186 DH Amstelveen r.witbraad@wanadoo.nl

✆ 020 645 14 32

PR-zaken:

D. van Lent, Brabantlaan 114, 2101 SK Heemstede lentvan@zonnet.nl

✆ 023 529 72 11

Lidmaatschap:

De kosten van het KJMV-lidmaatschap bedragen  27,00 per kalenderjaar. Inschrijfgeld:  3,00.

Postgirorekening:

Nr.: 40.89.648 t.n.v. KJMV Bosrankweg 3, 2015 KP Haarlem

Internet:

www.kjmv.nl

Het KJMV- KONTAKT verschijnt 4x per jaar 54

KJMV Kontakt


TWEEWIELERSERVICE

COK VAN DEN HEUVEL Bellstraat 3a, 4004 JN Tiel Tel.: 0344 61 45 45 - Fax.: 0344 61 83 45 Honda CL125A; zo moet hij worden. In volgend blad een aanvang van een restauratieverslag

KJMV Kontakt

55


Vraag & aanbod TE KOOP Te koop aangeboden wegens beeindiging (i.v.m. ziekte) van de hobby: Diverse opknappers en heel veel losse onderdelen o.a. met kenteken Suzuki GT 380 1973, Honda 350 four 1976, Kawasaki Z250 1cil 1982, znd. kenteken Honda 250 2cil. 1976, Suzuki 500 en 250 Âą1976, motorblokken oa. Honda 250, Honda 750 +wielen/tank/spatborden zadels ect. Liefst alles in een koop (geen handelaren). Contactpersoon: Luuk van Assema )023 5247661 (na 17.00 u). Honda 750 four K7 bj. â&#x20AC;&#x2DC;79. Hij ziet eruit als nieuw. Bij eventueel belangstelling kan ik foto sturen. De motor staat op nieuwe banden, heeft nieuwe ketting en tandwie-

len. Prijs: â&#x201A;Ź 2500,-.) 06 46208917. Rarität: Honda CB 250 K0, bj. â&#x20AC;&#x2DC;68. Die Maschine stammt nach Angabe des Vorbesitzers aus Schweden. Sie ist nicht vollständig und restaurierungsbedĂźrftig (aber sehr gute Substanz) und leider ohne Brief. Rahmennr.: 1002908. Motornr.: 1003121. Abgabe gegen HĂśchstgebot. ) 0049 2225/7116 eMail: otto.alef@t-online.de Onderdelen TE KOOP Voor Honda een set originele CB77 of CB72 uitlaten, de linker is in zeer goede staat, de rechter heeft wel wat opknapwerk nodig.vr.pr. â&#x201A;Ź 175,-. Honda P50, (met motortje in achterwiel)opknapper. Prijs â&#x201A;Ź125,) 06 41462732 of 0117 461611

7ESTKNOLLENDAM 047ORMERVEER 4EL FAX E MAILSALES ROUKAMACOM WWWROUKAMANL WWWMOTORSLOOPNL WWWMOTORlETSCOM

56

KJMV Kontakt


Tel.: Fax: Adres:

0595 41 35 53 0595 41 31 00 Stoitsweg 7 9983 PJ Roodeschool (NL) e-mail: info@siccamasales.nl website: www.siccamasales.nl

MOTORFIETSONDERDELEN HR. Groningen 02035494 BTWnr. NL083199469B01

“Wat voor onze eigen motoren niet goed genoeg is, verkopen we ook U niet!”

Hajé, Matthijs & Onno

Exclusieve import Electrex motorfietselectro

✰ Postorderservice ✰ Stators, regelaars, startmotoren etc. ✰ Motorfietsonderdelen, nieuw en gebruikt. ✰ Jama uitlaatsystemen. ✰ Gevraagd: sloop en schade motorfietsen, ✰ Nieuwe originele onderdelen voor: Honda, Kawasaki, Suzuki, Yamaha Tel. info: di. t/m zaterdag van Geopend voor bezoek: wo. wo. za. Verder op afspraak.

10.00 - 16.00 uur 13.00 - 17.00 uur 19.30 - 22.00 uur 10.00 - 16.00 uur


DRUKWERK

KJMV Bosrankweg 3 2015 KP Haarlem

Profile for Peter van der Zon

KJMV-KONTAKT2-2006  

Clubblad Klassieke Japanse Motorfietsen Vereniging

KJMV-KONTAKT2-2006  

Clubblad Klassieke Japanse Motorfietsen Vereniging

Advertisement