Page 1

!"#"$%&'%!"#"$()*% +),*-.#/)*% !$)&$"((%$"!)$# 0112%3%0144


!"#$%&'() *+%,#-%./#01-2#3456'"47#745689":#;<'(9=>?7#@97=>A#=B>A1 A'":'7#4B(%5:B#>#=5((9=5A5<#6'&'A%,'6#C8#D%5"6>49%"# :(>"4''#$%A5<C9>#+'>=B'(7#$%AA':'E#F>(49=9,>"47#>4#D%5"1 6>49%"#:(>"4''#G%C9A9H'I%(:?7#J'<%=(>=8#KIL#M>49%">A# N%54B#35<<94#9"#$B9=>:%/#O0E#@%(<'(#$B>9(<>"#%@ #4B'# D'6'(>A#-'7'(&'#F>5A#P%A=Q'(#9"#>#&96'%#,(',>('6#@%(#4B'# D%5"6>49%"?7#KLRL#D97=>A#35<<94I *3'=%"6#-%.#@(%<#+%,/#01-2#D%(<'(#!GS#J9('=4%(#;A9='# -9&A9"#>4#4B'#D%5"6>49%"?7#KLRL#D97=>A#35<<94E#D%(<'(# F('796'"4#S9AA#$A9"4%"#>4#4B'#D%5"6>49%"?7#KLRR#D97=>A# 35<<94E#F>(49=9,>"4#>4#D%5"6>49%"#:(>"4''#;<'(9=>1 3,'>Q7?#T!5(#S56:'4/#!5(#U=%"%<8V#'&'"4#9"#FB9A>6'A1 ,B9>E#M>49%">A#U=%"%<9=#$%5"=9A#J9('=4%(#W'"'#3,'(A9":# >4#4B'#D%5"6>49%"?7#KLRR#D97=>A#35<<94I *+B9(6#-%.#@(%<#+%,/#01-2#F>(49=9,>"47#>4#D%5"6>49%"# :(>"4''#;<'(9=>3,'>Q7?#T!5(#S56:'4/#!5(#U=%"%<8V# '&'"4#9"#F%(4A>"6/#!(':%"E#O<>:'#@(%<#>"#'65=>49%">A# 4'A'&979%"#>6#>9('6#C8#4B'#D%5"6>49%"#65(9":#>#M'.# X><,7B9('#F('796'"49>A#J'C>4'E#FS3#7'"9%(#=%(('7,%"1 6'"4#Y568#Z%%6(5@@ #.94B#[I3I#3'">4%(7#3>\C8#$B><CA977/# G>(Q#Z>("'(/#G9Q'#$(>,%/#>"6#J9=Q#J5(C9"#>4#4B'#D%5"1 6>49%"?7#KLRR#D97=>A#35<<94I *S%44%<#-%./#01-2#$S3?7#0'7A'8#34>BA/#@%(<'(#ZB94'# X%57'#$B9'@ #%@ #34>@@ #U(7Q9"'#S%.A'7/#>"6#@%(<'(#[I3I# 3'">4%(#;A>"#39<,7%"#>4#4B'#D%5"6>49%"?7#KLRL#D97=>A# 35<<94E#X%57'#S56:'4#$%<<944''#$B>9(<>"##F>5A#-8>"# >4#4B'#D%5"6>49%"?7#KLRR#D97=>A#35<<94E#F>(49=9,>"4#>4# D%5"6>49%"#:(>"4''#;<'(9=>3,'>Q7?#T!5(#S56:'4/#!5(# U=%"%<8V#'&'"4#9"#FB9A>6'A,B9>I


+(5(1!*D!+(5(12%&!8%;&3/5)%&! +1%*1(22!1(+%15!"??>!E!"?<<

!"#$%%$&"'&()"*+$",+-.&)-/"!

01&"'.23-4",+-44$/5$2" -/6"01&"7.22.(/!!

"

#

81.46./5",(/2$/212"(/" 9(4.3:";(41%.(/2 $%&'(&)&*!+%,)$-./0(12!/&3!(4PE152! 5%!/&26(1!57(!8)2$/,!$7/,,(&*(!

9

:,;(+1)&52!8%1!8)2$/,!/$5)%&!/$1%22! 57(!)3(%,%*)$/,!2+($51;.!!

<#

/331(22)&*!57(!7(/,57!$/1(!$7/,,(&*(!!

<=

/,)*&)&*!&/5)%&/,!2($;1)5-! 6)57!($%&%.)$!2($;1)5-!!

<>!

:;),3)&*!.%.(&5;.!8%1!+%,)$-!/$5)%& )&!6/27)&*5%&!!

"?

<613-%./5"-/6"!3%.=-%./5" %+$"!)$&.3-/"91>4.3! +1(2(&5)&*!57(!8/$52!/&3! /&/,-@)&*!57(!%+5)%&2!

""

:;),3)&*!+;:,)$!/6/1(&(22!/:%;5! %;1!8)2$/,!8;5;1(!

"#!

1(/$7)&*!/;3)(&$(2!/$1%22!57(!$%;&51-!

"=

:1)&*)&*!57(!+(%+,(A2!'%)$(!5%!57(! :;3*(5!3(:/5(!

">

5(/$7)&*!-%;&*!/.(1)$/&2!/:%;5! 57()1!8)2$/,!8;5;1(!

B?

(&*/*)&*!57(!&(45!*(&(1/5)%&!

B"

!>(1%"%+$"'(1/6-%.(/ ,)25)&*!%8!*1/&5((2!

BC

8)&/&$)/,!%'(1')(6!

B9

8%;&3/5)%&!,(/3(127)+! /&3!/3')2%1-!:%/132!

#?


/!,(55(1!81%.!57(!$7/)1./&

/!XTHJITFJ!GH!G[[GUIVKTIR!TKM[TUJO!GVU!HGVKOJUAM! FTMMTGK!IG![UJMJU^J!IQJ!/FJUTSLK!3UJLFD /FJUTSLK! JSGKGFTS! MRMIJFZ! PQTSQ! QLO! [UG^TOJO! MG! FVSQ! G[[GUIVKTIR! IG! FJZ! PLM! TK! [JUTXD! 2NRUGSNJITKW! XJ^JXM!GH![UG_JSIJO!XGKWYIJUF!OJ]I!KGI!GKXR!ULTMJO!IQJ! UTMN!GH!L!HTKLKSTLX!SUTMTMZ!]VI!PJUJ!LXMG!IQUJLIJKTKW!IG! MITHXJ! JSGKGFTS! WUGPIQZ! SQGNJ! GHH! SUTITSLXXR! KJJOJO! TK^JMIFJKIM! TK! JOVSLITGKZ! MNTXXM! IULTKTKWZ! TKHULMIUVSY IVUJZ!LKO!TKKG^LITGKZ![LMM!GK!L!QVWJ!]VUOJK!GH!OJ]I! IG![JG[XJ!TK!FR!KTKJ!WULKOSQTXOUJKAM!WJKJULITGKZ!LKO! ]LKNUV[I!IQJ!MGSTLX!MLHJIR!KJI![UGWULFM!IQLI!MG!FLKR! UJXR! GKD! 8VUIQJUFGUJZ! IQJ! TKJ\VLXTIR! GH! TKSGFJ! TK! IQJ! ;D2D! QLO! UJLSQJO! IQJ! QTWQJMI! XJ^JXM! MTKSJ! <9">Z! IQUJLIJKTKW! IQJ! TOJLX! GH! HLTUKJMM! LKO! G[[GUIVKTIR! HGU! LXX!/FJUTSLKMD

+(5(1!*D!+(5(12%&

5QJ! /FJUTSLK! 3UJLF! TM! LK! TOJL! TKMITXXJO! TK! FJ! HUGF! L!RGVKW!LWJD!.R![LUJKIM!PJUJ!*UJJN!TFFTWULKIM!PQG! SLFJ!IG!IQTM!SGVKIUR!PTIQ!GKXR!L!IQTUOYWULOJ!JOVSLITGKZ! ]LUJXR!LKR!(KWXTMQZ!LKO!_VMI![JKKTJM!TK!IQJTU![GSNJIMD! /HIJU!MJIIXTKW!TK!IQJ!MFLXX!IGPK!GH!0JLUKJRZ!&J]ULMNLZ! IQJR!G[JKJO!IQJ!TKJ^TIL]XJ!*UJJN!OTKJUD!)I!PLM!SJUILTKXR! KGI!OTMITKWVTMQJO!HGU!TIM!SVTMTKJZ!]VI!ULIQJU!HGU!IQJ!HLSI! IQLI! TI! PLM! G[JK! "#! QGVUM! L! OLRZ! `! OLRM! L! PJJN! HGU! "C!RJLUMD!.R![LUJKIM!PGUNJO!MG!QLUO!LXX!IQGMJ!RJLUM! ]JSLVMJ! IQJR! PLKIJO! FR! ]UGIQJU! LKO! FJ! IG! WJI! IQJ! ]JMI!JOVSLITGK!LKO!QL^J!IQJ!G[[GUIVKTIR!IG![VUMVJ!IQJ! /FJUTSLK!3UJLFD

)AF! GHIJK! LMNJO! PQR! )! OJSTOJO! IG! MILUI! L! HGVKOLITGK! HGSVMJO!GK!LOOUJMMTKW!/FJUTSLAM!XGKWYIJUF!HTMSLX!SQLXY XJKWJMZ!PQTSQ!)!SGKMTOJU!L![UTFLUR!IQUJLI!IG!/FJUTSLAM! JSGKGFTS! HVIVUJD! 5QJ! MTF[XJ! LKMPJU! TM! IQLIZ! TK! FR! FTKOZ!)!QLO!KG!SQGTSJD!

)K!J^JUR!UJM[JSIZ!)!QL^J!]JJK!IQJ!XVSNTJMI!GH!/FJUTSLK! 3UJLFJUMD! 8UGF! ]VMTKJMM! IG! WG^JUKFJKI! IG! HTKLKSJZ! )! QL^J! QLO! G[[GUIVKTITJM! IQLI! PJUJ! GKXR! L^LTXL]XJ! TK! /FJUTSLD! /KO! )! PLKI! HVIVUJ! WJKJULITGKM! IG! QL^J! IQJ! G[[GUIVKTIR! IG! UJLXTaJ! IQJTU! GPK! ^JUMTGK! GH! IQJ! /FJUTSLK!3UJLFD!

/! HJP! RJLUM! LWGZ! )! HLSJO! IQJ! \VJMITGK! GH! PQLI! IG! OG! PTIQ! IQJ! ]VXN! GH! FR! [JUMGKLX! HTKLKSTLX! UJMGVUSJMD! )! NKJP!IQLI!)!QLO!FGUJ!IQLK!JKGVWQD!)!LXMG!HJXI!IQLI!IQJ!

/M!)!MLP!GVU!KLITGKLX!XJLOJUM!WG!RJLU!LHIJU!RJLU!]XTIQJXR! TWKGUTKW! GVU! XGGFTKW! XGKWYIJUF! OJHTSTIM! LKO! OJ]IZ! )! NKJP!)!QLO!IG!OG!MGFJIQTKWD!)!SGVXOKAI!TFLWTKJ!PLNTKW!

?


V[!TK!<?!GU!"?!RJLUM!TK!L!PJLNJKJO!/FJUTSL!IQLI!QLO! XGMI!IQJ!/FJUTSLK!3UJLFZ!LKO!KGI!QL^TKW!IUTJO!IG!OG! MGFJIQTKW!L]GVI!TID!5QJ!PGUOM!GH!FR!HGUFJU![UGHJMMGU! LI!IQJ!;KT^JUMTIR!GH!$QTSLWGZ!*JGUWJ!2ITWXJUZ!ULKW!TK!FR! JLUMb!c)H!GKJ!QLM!KG!LXIJUKLIT^JZ!GKJ!QLM!KG![UG]XJFDd! 2G!TK!UJLXTIRZ!)!QLO!KG!LXIJUKLIT^J!]VI!IG!IURD )!MILUIJO!IQJ!+JIJU!*D!+JIJUMGK!8GVKOLITGK!IG!JKWLWJ! PTIQ![JG[XJ!LXX!LSUGMM!/FJUTSL!E![GXTSRFLNJUMZ!]VOWJI! Je[JUIMZ!]VMTKJMM!XJLOJUMZ!_GVUKLXTMIMZ!LSLOJFTSMZ!LKO! STITaJKM!GH!J^JUR!WJKJULITGK!f!HULKNXRZ!LKRGKJ!PQG!PTXX! XTMIJKD!6J!QL^J!QLO!IQJ!QJX[!GH!MGFJ!GVIMILKOTKW!TKOTY ^TOVLXMZ! TKSXVOTKW! GVU! HTUMI! $(%Z! HGUFJU! $GF[IUGXXJU! *JKJULX! GH! IQJ! ;KTIJO! 2ILIJM! 3L^TO! 6LXNJUZ! PQG! QLM! OJFGKMIULIJO!ITUJXJMM!OJOTSLITGK!IG!HTMSLX!TMMVJMD :R! [V]XTSTaTKW! IQJ! OTMFLX! IUVIQM! L]GVI! /FJUTSLAM! XGKWYIJUF!HTMSLX!SQLXXJKWJM!LKOZ!J^JK!FGUJ!TF[GUILKIY XRZ!GHHJUTKW!L!QG[JHVXZ![GMTIT^J!^TMTGK!GH!LK!/FJUTSL!IQLI! TM!HTMSLXXR!MGVKOZ!JSGKGFTSLXXR!MJSVUJZ!LKO!]UTFFTKW! PTIQ! G[[GUIVKTIRZ! PJ! QG[J! IG! MITFVXLIJ! [UGWUJMM! GK! MGXVITGKM!LKO!JKMVUJ!IQLI!GVU!KLITGK!QLM!IQJ!UJMGVUSJM! IG!]VTXO!LK!TK^JMIFJKI!LKO!TKKG^LITGK!JSGKGFR!IQLI!TM! WXG]LXXR!SGF[JITIT^J!HGU!OJSLOJM!IG!SGFJD 5QJ! /FJUTSL! PJ! JK^TMTGK! QLM! L! MIUGKW! FTOOXJ! SXLMMZ! GHHJUTKW!_G]M!LKO!PTOJXR!MQLUJO![UGM[JUTIR!LKO!WT^TKW! LXX![JG[XJZ!KG!FLIIJU!PQJUJ!IQJR!MILUI!TK!XTHJZ!IQJ!G[[GUY IVKTIR!IG!SXTF]!IQJ!XLOOJU!GH!JSGKGFTS!MVSSJMMD!/KO! LM!PJ!FLNJ!IQJ!IGVWQ!SQGTSJM!UJ\VTUJO!IG!UJOVSJ!GVU! XGKWYIJUF! OJ]I! IG! MVMILTKL]XJ! XJ^JXMZ! PJZ! IQJ! UTSQJMI! GH!KLITGKMZ!FVMI!LXMG![UJMJU^J!IQJ!MLHJIR!KJI!HGU!IQJ! ^VXKJUL]XJD

SLK!]J!MGX^JOD!3JM[TIJ!HUJ\VJKI![GXTITSLX!PULKWXTKW!LKO! MXGP! [UGWUJMMZ! L! SGKMJKMVM! QLM! JFJUWJO! LSUGMM! IQJ! KLITGK!LKO!LSUGMM!IQJ![GXTITSLX!M[JSIUVF!IQLI!PJ!SLK! KG! XGKWJU! TWKGUJ! HTMSLX! UJLXTIRD! 5QJ! /FJUTSLK! [JG[XJ! QL^J!WUGPK!OJJ[XR!HUVMIULIJO!PTIQ!L!6LMQTKWIGK!IQLI! GHIJK!MJJFM!IGG!HGSVMJO!GK!TOJGXGWR!LKO!VKPTXXTKW!IG! UJLSQ!LSUGMM!IQJ!LTMXJD!5QJR!]JXTJ^J!PJ!FVMI!SQLKWJ! SGVUMJ!LKO!IQJR!LUJ!JLWJU!HGU![GXTSRFLNJUM!IG!JKLSI! MGXVITGKMD!6QTXJ!IQJ!TF[LSI!GH!GVU!HVKOLFJKILX!]VOWJI! SQLXXJKWJM!PTXX!]J!HJXI!G^JU!IQJ!XGKW!IJUFZ!TI!TM!TF[JULY IT^J!IQLI!PJ!]JWTK!IG!LOOUJMM!IQJMJ!SQLXXJKWJM!MGGKJU! ULIQJU!IQLK!XLIJUD!5QJ!KJeI!HJP!RJLUM!PTXX!]J!OJSTMT^J!TK! OJIJUFTKTKW!IQJ!XGKWYIJUF!HTMSLX!HVIVUJ!E!LKO!IQJUJHGUJ! IQJ!JSGKGFTS!HVIVUJ!E!GH!GVU!KLITGKD 5QTM!UJ[GUI![UG^TOJM!LK!G^JU^TJP!GH!GVU!TKTITLIT^JM!LKO! WULKIYFLNTKW!MTKSJ!GVU!XLVKSQ!TK!"??>D!)I!TM!IQJ!HTUMI! SQL[IJU! TK! GVU! MIGUR! E! GKJ! IQLI! )! ]JXTJ^J! PTXX! QL^J! L! MVSSJMMHVX! SGKSXVMTGKD! 6J! XGGN! HGUPLUO! IG! UJWVXLUXR! V[OLITKW!RGV!GK!GVU![UGWUJMM!E!LKO!IG!QTWQXTWQITKW!QGP! GVU!KLITGK!TM![UGWUJMMTKW!TK!SGKHUGKITKW!TIM!XGKWYIJUF! HTMSLX!SQLXXJKWJM!LKO![UJMJU^TKW!IQJ!/FJUTSLK!3UJLFD

+(5(!+(5(12%& $QLTUFLK!LKO!$(%

5QJ! HTUMI! IQUJJ! RJLUM! GH! GVU! 8GVKOLITGKAM! G[JULITGKM! QL^J!]UGVWQI!FJ!WUJLI!MLITMHLSITGKD!%VU!KLITGKAM!HTMSLX! [UG]XJFM! LUJ! MJUTGVMZ! ]VI! )! LF! G[ITFTMITS! IQLI! IQJR!

"@


/.(1)$/A2!($%&%.)$!/&3!8)2$/,!$7/,,(&*(

5G!JKMVUJ!L!^T]ULKI!JSGKGFTS!HVIVUJZ!IQJ!;KTIJO!2ILIJM!FVMI! ILSNXJ!TIM!XGKWYIJUF!HTMSLX!SQLXXJKWJMD!6J!NKGP!PQLI!KJJOM! IG!]J!LOOUJMMJOZ!LKO!PJ!NKGP!IQJUJ!LUJ!FLKR![GIJKITLX! MGXVITGKMD!&GP!PJ!KJJO!IG!]VTXO!MV[[GUI!HGU!]T[LUITMLK!LSITGKD!! :-!.)$7/(,!/D!+(5(12%&Z!+1(2)3(&5!/&3!$%%

/! QJLXIQRZ! WUGPTKW! JSGKGFR! TM! SUTITSLX! IG! TF[UG^TKW! GVU!\VLXTIR!GH!XTHJ!LKO!FLTKILTKTKW!IQJ!/FJUTSLK!3UJLF! HGU! SVUUJKI! LKO! HVIVUJ! WJKJULITGKMD! 5GOLRAM! [UJMMTKW! JSGKGFTS!SQLXXJKWJM!FVMI!]J!LOOUJMMJOZ!RJI!J^JK!XLUY! WJU!XGKWYIJUF!JSGKGFTS!LKO!HTMSLX!SQLXXJKWJM!XTJ!LQJLOD )K! GUOJU! HGU! GVU! JSGKGFR! IG! IQUT^J! TK! IQJ! HVIVUJZ! PJ! KJJO! IG! FLNJ! PTMJ! OJSTMTGKM! IGOLRD! )K! LKR! HTKLKSTLX! GU! JSGKGFTS! LSIT^TIRZ! L! [UGM[JUGVM! HVIVUJ! UJ\VTUJM! [UVOJKI!TK^JMIFJKIM!IQLI!WJKJULIJ![UGOVSIT^J!UJIVUKMD! 5QJ! MVSSJMM! GH! GVU! JSGKGFR! UJMIM! TK! IQJ! QLKOM! GH! /FJUTSLK!PGUNJUMZ!JKIUJ[UJKJVUMZ!LKO!]VMTKJMMJMZ!LXX! GH! PQGF! KJJO! L! QJLXIQR! SXTFLIJ! TK! PQTSQ! IG! TK^JMIZ! TKKG^LIJZ!LKO!]VTXOD! 5QJ!HJOJULX!WG^JUKFJKI!QLM!LK!TF[GUILKI!UGXJ!IG![XLR! TK!FLTKILTKTKW!MVSQ!LK!JK^TUGKFJKID

7GPJ^JUZ! ]R! LKR! FJLMVUJ! E! SGKMJU^LIT^J! GU! XT]JULXZ! 1J[V]XTSLK! GU! 3JFGSULIZ! MV[[XRYMTOJU! GU! 0JRKJMTLK! E!IQJ!HJOJULX!WG^JUKFJKIAM!SVUUJKI!XGKWYIJUF![LIQ!TM! MTF[XR!VKMVMILTKL]XJD! .LKR!QL^J!SLXXJO!IQTM!cIQJ!FGMI![UJOTSIL]XJ!JSGKGFTS! SUTMTM! TK! QTMIGURDd! 5QLIAM! ]JSLVMJ! IQJ! HTMSLX! HVIVUJ! TM! SXGVOJO! ]R! L! [JUHJSI! MIGUF! GH! ^JUR! [UJOTSIL]XJ! OJFGWUL[QTS!HLSIGUM!IQLI![GMJ!L!MJUTGVM!SQLXXJKWJ! IG! IQJ! XGKWYIJUF! ]VOWJI! GVIXGGNb! :L]R! :GGFJUM! LUJ! ]JWTKKTKW! IG! UJITUJZ! IQJ! JXOJUXR! LUJ! XT^TKW! FVSQ! XGKWJU! TK! UJITUJFJKIZ! LKO! QJLXIQ! SLUJ! SGMIM! gPQTSQ! UJ[UJMJKI! L! MTWKTHTSLKI! WG^JUKFJKI! G]XTWLITGKh! LUJ! GK!L!OULFLITS!UTMJD! )K!L!"?<?!8GVKOLITGK!MVU^JR!GH!HGUFJU!JSGKGFTS![GXTY SRFLNJUM!HUGF!]GIQ![LUITJMZ!L!UJMGVKOTKW!<??![JUSJKI! GH! 1J[V]XTSLK! LKO! 3JFGSULITS! UJM[GKOJKIM! LWUJJO! IQLI!/FJUTSLAM!XGKWYIJUF!HTMSLX![LIQ!TM!VKMVMILTKL]XJZ! LKO! >#! [JUSJKI! LWUJJO! IQLI! L! HLTXVUJ! IG! LOOUJMM! IQJ! SGVKIURAM! XGKWYIJUF! MIUVSIVULX! OJHTSTIM! PGVXO! XJLO! IG! LKGIQJU!JSGKGFTS!SUTMTM!TK!IQJ!KJeI!IJK!RJLUMD 6QR!TM!IQJ!SGKSJUK!GH!Je[JUIM!MG!VKLKTFGVMi!2TF[XR! [VIZ! IQJ! HJOJULX! WG^JUKFJKI! TM! GK! L! [LIQ! IG! ]GUUGP! FVSQ!FGUJ!FGKJR!IQLK!TI!SLK!LHHGUOD!

.)$7/(,!/D!+(5(12%& A

5QJUJ! LUJ! FLKR! PLRM! IG! FJLMVUJ! L! SGVKIURAM! HTMSLX! QJLXIQZ! ]VI! IQJ! ]JMI! G^JULXX! WLVWJ! TM! HJOJULX! OJ]I! UJXLIT^J!IG!IQJ!MTaJ!GH!GVU!JSGKGFR!gIQJ!ULITG!GH!HJOJULX! OJ]IYIGYWUGMM! OGFJMITS! [UGOVSIZ! GU! OJ]IYIGY*3+hD! .LKR!JSGKGFTMIM!MVWWJMI!FLTKILTKTKW!L!OJ]IYIGY*3+!


5QJ!OJ]I!XJ^JXM![UG_JSIJO!TK!IQJ!KJLU!HVIVUJ!LUJ!VK[UJSJOJKIJOD! 200

ACTUAL PROJECTED

177%

PERCENTAGE OF GDP

175 150 125 100 75 50 25 0 1995

2005

2015

2025

2035

!"#$%&!'()*+*(,-./(+01(%.23-1445.2*6(78931+(",,5:1(;.23<=1-/(78931+("8+6..>'(?821(@ABB(*29(?821(@AACD(*29(+01(",,5:1(.,(E*2*31/12+(*29(78931+F( =01(78931+(.,(+01(#25+19(!+*+14(G.H1-2/12+'(I54:*6(J1*-(@AB@F(I1K-8*-L(@ABBM(%./N5619(KL(OGOIM(P"=&'($1,61:+4(91K+(0169(KL(+01(N8K65:(+.(*66(,191-*6( 91K+(0169(KL(5295H598*64F(:.-N.-*+5.24F(4+*+1(.-(6.:*6(3.H1-2/12+4F(*29(,.-1532(12+5+514M(

ULITG! GH! KG! FGUJ! IQLK! =?! [JUSJKIZ! LKO! IQJR! PLUK! GH! OLKWJU!TH!IQJ!ULITG!MILRM!L]G^J!9?![JUSJKID! 1TWQI!KGP!GVU![V]XTS!OJ]I!TM!`?![JUSJKI!GH!*3+D!5QLIAM! LXUJLOR!^JUR!QTWQZ!]VI!IQJ!UJLX!IQUJLI!TM!TK!HUGKI!GH!VMb! )H!SVUUJKI![GXTSTJM!SGKITKVJZ!IQJ!;D2D!OJ]IYIGY*3+!ULITG! TM!GK!L!IUL_JSIGUR!IG!WUGP!IG!L!MILWWJUTKW!<>?![JUSJKI! GH!*3+!PTIQTK!"C!RJLUMD !,TNJ!LKR!]GUUGPTKWZ!WUGPTKW!HJOJULX!OJ]I!]UTKWM!FGUJ! TKIJUJMI!SGMIMD!5GOLR!PJ!LUJ!LXUJLOR!HGUSJO!IG!M[JKO! j""?!]TXXTGK!JLSQ!RJLU!GK!TKIJUJMID!:VI!GK!GVU!SVUUJKI! [LIQZ! TKIJUJMI! [LRFJKIM! PTXX! UJLSQ! L! MILWWJUTKW! j<! IUTXXTGK![JU!RJLU!TK!L]GVI!<?!RJLUM!LKO!]R!"?B?!PGVXO! ]JSGFJ!IQJ!XLUWJMI!XTKJ!TIJF!TK!IQJ!HJOJULX!]VOWJID )IAM!KGI!OTHHTSVXI!IG!VKOJUMILKO!PQR!OUGPKTKW!TK!MVSQ! XLUWJ!TKIJUJMI![LRFJKIM!SGVXO!QVUI!LK!JSGKGFRZ!J^JK!

GKJ! LM! MVSSJMMHVX! LM! GVUMD! 5QJMJ! [LRFJKIM! FLNJ! TI! ^TUIVLXXR! TF[GMMT]XJ! HGU! VM! IG! TK^JMI! LM! FVSQ! TK! GVU! HVIVUJZ! LKO! PTXX! TKSUJLMTKWXR! cSUGPO! GVId! JOVSLITGKZ! MNTXXM! IULTKTKWZ! 1k3Z! TKHULMIUVSIVUJZ! LKO! GIQJU! [V]XTS! LKO! [UT^LIJ! TK^JMIFJKIM! IQLI! FLNJ! GVU! JSGKGFR! MIUGKW!LKO!GVU!KLITGK!SGF[JITIT^JD!/K!JSGKGFR!SLKKGI! UJFLTK! QJLXIQR! LKO! [UGOVSJ! WGGO! _G]M! LKO! PLWJM! TH! PJ!LUJ!M[JKOTKW!FVSQ!FGUJ!GK!TKIJUJMI!IQLK!PJ!LUJ! GK!TK^JMITKW!TK!GVU!HVIVUJD /KO!IQJ!MGSTLX!MLHJIR!KJI!TIMJXH!SGVXO!]J!_JG[LUOTaJO!E! [UGWULFM!XTNJ!2GSTLX!2JSVUTIR!LKO!.JOTSLUJ!LUJ!]GVKO! IG!]J!SVI!PTIQGVI!SGF[LMMTGK!TK!L!HTMSLX!SUTMTMD! *T^JK! IQJ! ^JUR! UJLX! TF[LSI! GH! GVU! KLITGKLX! OJ]I! GK! GVU! JSGKGFR! LKO! GVU! [JG[XJZ! TF[UG^TKW! /FJUTSLAM! XGKWYIJUF!]VOWJI!GVIXGGN!FVMI!]J!LK!VUWJKI![UTGUTIR! HGU!GVU!KLITGKD!

"B


:R!"?BCZ![UG_JSIJO!TKIJUJMI!SGMIM!GK!IQJ!OJ]I!PTXX!]J!FGUJ!IQLK!HGVU!ITFJM!PQLI!IQJ!HJOJULX!WG^JUKFJKI! QLM!QTMIGUTSLXXR!M[JKI!GK!JOVSLITGKZ!UJMJLUSQ!LKO!OJ^JXG[FJKIZ!LKO!TKHULMIUVSIVUJ!SGF]TKJOD

13.2%

PERCENTAGE OF GDP

14 12 10 8 6

4.5%

4 1.2%

2 0

0.7% Education

1.5%

0.9% Non-defense Research and Infrastructure Development

2011

1960-2010 AVERAGE YEARLY R&D SPENDING

2020

2035

INTEREST COST

!.8-:14'()*+*(,-./(+01(",,5:1(.,(E*2*31/12+(*29(78931+F(78931+(.,(+01(#25+19(!+*+14(G.H1-2/12+'(IJ(@AB@F(I1KM(@ABBF(G*32.2(Q(R52+1-4:0S1531-F( =01(G6.K*6("8+6..>(,.-(G.H1-2/12+()1K+(.H1-(+01(P1T+(@U(J1*-4'(V/N65:*+5.24(,.-(+01(&:.2./L(*29(O8K65:(O.65:LF(OVV&F(?821(@ABBM(%./N5619(KL(OGOIM(

57(!2%,;5)%&2 5QJ! WGGO! KJPM! TM! IQLI! GVU! HTMSLX! SQLXXJKWJM! SLK! ]J! G^JUSGFJD!/!^LUTJIR!GH!TKTITLIT^JMZ!TKSXVOTKW!IQJ!2TF[Y MGKY:GPXJM! SGFFTMMTGKZ! GIQJU! ILMN! HGUSJMZ! LKO! GVU! HGVKOLITGKAM![GXTSR![UG_JSIMZ!QL^J!LXX!MQGPK!IQLI!IQTM! [UG]XJF!SLK!]J!MGX^JOZ!LKO!IQLI!TH!PJ!OG!TI!MGGKZ!TI!SLK! ]J!OGKJ!PTIQ!HLTUKJMM!LKO!SGF[LMMTGKD /! SUJOT]XJ! HTMSLX! [XLK! FVMI! [LMM! L! MTF[XJ! IJMIb! OGJM! TI!MIL]TXTaJ!OJ]IYIGY*3+!LI!LK!LHHGUOL]XJ!XJ^JX!G^JU!IQJ! XGKW!IJUFi!'LUTGVM!HTMSLX!UJHGUFM!SLK!SXLTF!IG!UJOVSJ! LKKVLX! OJHTSTIM! ]R! SJUILTK! LFGVKIMZ! ]VI! TK! GUOJU! IG! [VI!IQJ!;D2D!GK!L!MVMILTKL]XJ![LIQ!PJ!FVMI!MIG[!IQJ! WUGPIQ!TK!OJ]ID 5G! LSQTJ^J! IQTM! G]_JSIT^JZ! L! MVSSJMMHVX! HTMSLX! [XLK! FVMI!]J!SGF[UJQJKMT^J!LKO!LOOUJMM!IQJ!HVKOLFJKILX! OUT^JUM!GH!GVU!XGKWYIJUF!OJ]ID

C

%KJ!TM!QJLXIQ!SLUJD!:UTKWTKW!FGUJ!^LXVJ!IG!QJLXIQ!SLUJ! M[JKOTKW! TM! L]MGXVIJXR! JMMJKITLXZ! WT^JK! IQLI! QJLXIQ! SLUJ! SGMIM! UJ[UJMJKI! L! FL_GU! MQLUJ! GH! TKSUJLMTKW! HJOJULX!Je[JKOTIVUJMD!5GOLRZ!PJ!M[JKO!IPTSJ!LM!FVSQ! [JU!SL[TIL!LM!GIQJU!LO^LKSJO!KLITGKMZ!RJI!GVU!QJLXIQ! GVISGFJM!LUJ!GHIJK!KG!]JIIJUD!.LNTKW!IQJ!G^JULXX!QJLXIQ! SLUJ!MRMIJF!FGUJ!JHHTSTJKIZ!PQTXJ!FLNTKW!SQLKWJM!IG! .JOTSLUJ! LKO! .JOTSLTOZ! TM! NJR! IG! GVU! JSGKGFTS! LKO! HTMSLX! HVIVUJD! *ULOVLXXR! SQLKWTKW! GIQJU! JKITIXJFJKI! [UGWULFM! XTNJ! 2GSTLX! 2JSVUTIR! IG! FLNJ! IQJF! MJSVUJ! LKO! MGX^JKI! HGU! IQJ! XGKW! IJUF! TM! LXMG! LK! TF[GUILKI! SGF[GKJKI!GH!HTMSLX!UJHGUFD! 3JHJKMJ! M[JKOTKW! KJJOM! MSUVITKRZ! IGGD! 5GOLRZ! PJ! M[JKO! FGUJ! GK! OJHJKMJ! IQLK! IQJ! KJeI! <`! SGVKIUTJM! SGF]TKJOD! 6J! KJJO! IG! JKMVUJ! IQLI! PJ! HVXXR! LOOUJMM! IQJ!IQUJLIM!GH!IQJ!"<MI!SJKIVURZ!PQTXJ!LSNKGPXJOWTKW! IQLI!GVU!KLITGKLX!MJSVUTIR!TM!QTWQXR!OJ[JKOJKI!GK!GVU! JSGKGFTS!MJSVUTIR!LKO!HTMSLX!QJLXIQD!


5QJ![UG_JSIJO!FL_GU!OUT^JU!GH!HJOJULX!M[JKOTKW!G^JU!IQJ!KJeI!MJ^JULX!OJSLOJM!TM!IQJ!OULFLITS!UTMJ! GH!M[JKOTKW!GK!QJLXIQ!SLUJD!

AS A PERCENTAGE OF GDP

14.0

MAJOR HEALTH

12.0 10.0 8.0 6.0

SOCIAL SECURITY

4.0

DEFENSE DISCRETIONARY NON-DEFENSE DISCRETIONARY

2.0

OTHER MANDATORY

0.0 2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

!.8-:1'()*+*(,-./(+01(%.23-1445.2*6(78931+(",,5:1F(=01(;.23<=1-/(78931+("8+6..>'(?821(@ABAF(*6+1-2*+5H1M(%./N5619(KL(OGOIM( P"=&'(WI191-*6(R1*6+0(%*-1(O-.3-*/4X(52:6891(E195:*-1F(E195:*59F(%RVOF(*29(1T:0*231(48K459514M

/KO! LKR! [GXTITSLXXR! UJLXTMITS! LKO! XLMITKW! ]T[LUITMLK! HTMSLX! MGXVITGK! PTXX! UJ\VTUJ! IQLI! UJ^JKVJM! ]J! GK! IQJ! IL]XJ!E!LM!IQJ!:GPXJMY2TF[MGK!SGFFTMMTGK!LKO!GIQJUM! QL^J!UJSGFFJKOJOZ![LUTKW!]LSN!ILe!Je[JKOTIVUJM!SLK! KGI!GKXR!SGKIUT]VIJ!IG!OJHTSTI!UJOVSITGKZ!]VI!SLK!FLNJ! TI![GMMT]XJ!IG!XGPJU!ILe!ULIJM!LKO!SUJLIJ!L!MTF[XJU!ILe! SGOJ!IQLI!TM!FGUJ!SGKOVST^J!IG!WUGPIQD 2GFJ! MLR! IQLI! KGP! TM! KGI! IQJ! ITFJ! IG! OJLX! PTIQ! GVU! XGKWYIJUF!HTMSLX!SQLXXJKWJMZ!OVJ!IG!IQJ!SVUUJKI!HULWTXJ! UJSG^JURD! :VI! IQTM! TM! KGI! LK! JTIQJUlGU! [UG[GMTITGKD! +VIITKW!L!XGKWYIJUF!HTMSLX![XLK!TK![XLSJ!IQLI!WGJM!TKIG! JHHJSI!GKSJ!IQJ!JSGKGFR!UJSG^JUM!TM!L!MJKMT]XJ!PLR!IG! OJLX!PTIQ!UJSG^JUR!LKO!MVMILTKL]TXTIR!LI!IQJ!MLFJ!ITFJD! /KO!ILNTKW!IQTM!LSITGK!KGP!HGU!IQJ!XGKW!IJUF!SLK!LXMG! MIUJKWIQJK! IGOLRAM! JSGKGFTS! UJSG^JUR! ]R! ]GGMITKW! SGKHTOJKSJ!LI!QGFJ!LKO!L]UGLO!IQLI!IQJ!;D2D!TM!HTKLXXR! WJIITKW!TIM!HTMSLX!QGVMJ!TK!GUOJUD!$GKHTOJKSJ!PGVXO!]J! L!^LXVL]XJ!HGUF!GH!MITFVXVM!IQLI!GVU!JSGKGFR!KJJOMZ! ]VI!QLMKAI!RJI!WLTKJOD

:R! SGFFTIITKW! GVUMJX^JM! IG! MIL]TXTaTKW! IQJ! OJ]IZ! PJ! SLK! XLR! L! HGVKOLITGK! HGU! XGKWYIJUF! WUGPIQZ! WUJLIJU! JSGKGFTS! TKOJ[JKOJKSJZ! LKO! J\VTIL]XJ! MGXVITGKM! IG! IQJ!JSGKGFTS!SQLXXJKWJM!HLSTKW!WJKJULITGKM!GH!/FJUTY SLKMD! 6J! SLK! MQL[J! L! [GMTIT^J! ^TMTGK! GH! GVU! KLITGKAM! HVIVUJ!LKO!ILNJ!IQJ!MIJ[M!KJSJMMLUR!IG!UJLXTaJ!TID! 5QTM!TKLVWVULX!UJ[GUI!SQUGKTSXJM!GVU!JHHGUIM!IG!JOVSLIJ! IQJ! [V]XTSZ! ]VTXO! SGKMJKMVM! TK! 6LMQTKWIGKZ! LKO! FG]TXTaJ!/FJUTSLKM!IG!ILNJ!LSITGK!LKO!QJX[!XJLO!IQJ! KLITGK!IGPLUO!L!MVMILTKL]XJ!HTMSLX!HVIVUJD!

%;1!8)2$/,!$7/,,(&*(2!/&3!%;1!.)22)%&

"D


:;),3)&*!$%&2(&2;2!!! ! %&!+%,)$-!2%,;5)%&2b 1(/$7)&*!/*1((.(&5! %&!8)2$/,!2%,;5)%&2!6),,! 1(m;)1(!5%;*7!$7%)$(2! /&3!:%,3!:)+/15)2/&! $%..)5.(&52D!571%;*7! (3;$/5)%&Z!/&/,-2)2Z!/&3! /$5)%&!)&!6/27)&*5%&!/&3! :(-%&3Z!57(!8%;&3/5)%&! )2!6%10)&*!5%!:;),3!/! :)+/15)2/&!$%&2(&2;2! /1%;&3!,%&*Y5(1.!8)2$/,! 2;25/)&/:),)5-D


$%&'(&)&*!+%,)$-./0(12!/&3!(4+(152! 5%!/331(22!57(!8)2$/,!$7/,,(&*(

5QJ!+JIJUMGK!8GVKOLITGKAM!LKKVLX!8TMSLX!2VFFTIM!SGK^JKJ! IQJ!KLITGKAM!IG[!XJLOJUM!LKO!Je[JUIM!IG!HTKO!SGFFGK! WUGVKO!GK!MGXVITGKM!IG!/FJUTSLAM!XGKWYIJUF!HTMSLX!LKO! JSGKGFTS!SQLXXJKWJMD!5QJ!SGK^JUMLITGK!]JWLK!TK!"?<?Z! PQJK!PJ!HGSVMJO!GK!]VTXOTKW!LPLUJKJMM!L]GVI!IQJ!VUWJKSR! GH!GVU!HTMSLX!SQLXXJKWJMZ!LKO!TI!SGKITKVJO!TK!"?<<Z!PQJK!GVU! WULKIJJM!]UGVWQI!M[JSTHTS!MGXVITGKM!IG!IQJ!IL]XJD 5QJ!"?<?!8TMSLX!2VFFTI!PLM!QJXO!L!OLR!LHIJU!IQJ!HTUMI! FJJITKW!GH!IQJ!&LITGKLX!$GFFTMMTGK!GK!8TMSLX!1JM[GKY MT]TXTIR!LKO!1JHGUFZ!LKO!TI!OJFGKMIULIJO!IQLI![GXTITSLX! XJLOJUM!LKO!JSGKGFTMIM!GK!]GIQ!MTOJM!GH!IQJ![GXTITSLX! LTMXJ!UJSGWKTaJ!IQJ!VUWJKSR!GH!GVU!HTMSLX!SQLXXJKWJMD +LUITST[LKIM! TKSXVOJO! HGUFJU! +UJMTOJKI! :TXX! $XTKIGKZ! HGUFJU! ;D2D! 2JKLIGU! nVOO! *UJWWZ! HGUFJU! 3TUJSIGU! GH! IQJ!%HHTSJ!GH!.LKLWJFJKI!LKO!:VOWJI!+JIJU!%UMaLWZ! HGUFJU!2JSUJILUR!GH!IQJ!5UJLMVUR!1G]JUI!1V]TKZ!HGUFJU! $QLTUFJK! GH! IQJ! 8JOJULX! 1JMJU^J! +LVX! 'GXSNJU! LKO! /XLK! *UJJKM[LKZ! LKO! &LITGKLX! $GFFTMMTGK! GK! 8TMSLX! 1JM[GKMT]TXTIR! LKO! 1JHGUF! SGYSQLTUM! (UMNTKJ! :GPXJM! LKO! HGUFJU! ;D2D! 2JKLIGU! /XLK! 2TF[MGKD! 5QJUJ! PLM! WJKJULX! LWUJJFJKI! IQLI! XGKWYIJUF! MIUVSIVULX! TF]LXY LKSJM!LUJ!L!MJUTGVM!JSGKGFTS!IQUJLI!HLSTKW!IQJ!KLITGK! LKO!IQLI!TI!TM!TF[JULIT^J!IG!LOOUJMM!IQJMJ!TF]LXLKSJM! MGGKJU! ULIQJU! IQLK! XLIJUZ! PQTXJ! GVU! G[ITGKM! LUJ! FGUJ! JSGKGFTSLXXR! LKO! [GXTITSLXXR! [LXLIL]XJD! $GKIUT]VY IGUM! TOJKITHTJO! UTMTKW! QJLXIQ! SLUJ! SGMIM! LM! IQJ! FGMI! MTWKTHTSLKI!SGF[GKJKI!GH!XGKWYIJUF!MIUVSIVULX!OJHTSTIM! LKO! VUWJO! UJHGUFM! IG! IQJ! SVUUJKI! MRMIJFD! 5QJR! LXMG! OTMSVMMJO! LXX! GH! IQJ! UJ^JKVJ! LKO! M[JKOTKW! G[ITGKM! GK! IQJ! IL]XJZ! TKSXVOTKW! UJHGUFM! IG! JKITIXJFJKIMZ! ILe! Je[JKOTIVUJMZ!LKO!OJHJKMJD /M! [LUI! GH! IQJ! 2VFFTIZ! IQJ! 8GVKOLITGK! UJXJLMJO! IQJ! UJMVXIM!GH!L!WUGVKO]UJLNTKW!MVU^JR!GH!MJKTGU!JSGKGFTS!

g5%+Y:%55%.h!8%1.(1!67)5(!7%;2(!$7)(8!%8!25/88! (120)&(!:%6,(2!/&3!8%1.(1!;D2D!2(&/5%1!/,/&! 2).+2%&!3)2$;22!57(!6%10!%8!57(!&/5)%&/,! $%..)22)%&!%&!8)2$/,!1(2+%&2):),)5-!/&3!1(8%1.D :;),3)&*!$%&2(&2;2!%&!+%,)$-!2%,;5)%&2

"E


g,(85h!8%1.(1!%.:!3)1($5%1!+(5(1!%12@/*!1(2+%&32!5%!m;(25)%&2!/:%;5!7(/,57!$/1(A2!).+/$5!%&! 57(!&/5)%&A2!8)2$/,!2)5;/5)%&D!g1)*75h!8%1.(1!8(3(1/,!1(2(1'(!$7/)1./&!/,/&!*1((&2+/&!,/-2!%;5! 57(!(88($52!%8!)&$1(/2)&*!3(:5D!

GHHTSTLXM! HUGF! IQJ! [UJ^TGVM! JTWQI! [UJMTOJKITLX! LOFTKY TMIULITGKM! LKO! $GKWUJMMTGKLX! XJLOJUM! HUGF! IQJ! [LMI! B?! RJLUMD! /K! LMIGVKOTKW! >#! [JUSJKI! GH! 1J[V]XTSLK! LKO! 3JFGSULITS! UJM[GKOJKIM! LWUJJO! IQLI! L! HLTXVUJ! IG! LOOUJMM! IQJ! SGVKIURAM! XGKWYIJUF! MIUVSIVULX! OJHTSTI! SQLXXJKWJM! PGVXO! XJLO! IG! LKGIQJU! JSGKGFTS! SUTMTM! TK! IQJ! KJeI! IJK! RJLUMD! 2J^JKIRYHGVU! [JUSJKI! GH! UJM[GKY OJKIM! LXMG! ]UGLOXR! LWUJJO! IQLI! MGXVITGKM! FVMI! TKSXVOJ! ]GIQ! M[JKOTKW! SVIM! LKO! ILe! TKSUJLMJMZ! LKO! >9![JUSJKI!]JXTJ^JO!IQLI!L![XLK!IG!LOOUJMM!XGKWYIJUF! OJHTSTIM!MQGVXO!]J!LWUJJO!IG!PTIQTK!GKJ!IG!IPG!RJLUMD %K!.LR!"CZ!"?<<Z!IQJ!+JIJUMGK!8GVKOLITGK!QGMIJO!TIM! "?<<!8TMSLX!2VFFTIb!2GXVITGKM!HGU!/FJUTSLAM!8VIVUJZ!TK! 6LMQTKWIGKZ!3D$D!5QJ!HGUVF!HJLIVUJO!XJLOTKW!IQTKNJUM! LKO! [GXTSRFLNJUMZ! TKSXVOTKW! %]LFL! LOFTKTMIULITGK! GHHTSTLXMZ!FJF]JUM!GH!$GKWUJMMZ!]VOWJI!Je[JUIMZ!_GVUKLXY TMIMZ!LKO!]VMTKJMM!XJLOJUMZ!PQG!GHHJUJO!L!ULKWJ!GH!^TJPM! L]GVI!MGX^TKW!IQJ!KLITGKAM!XGKWYIJUF!HTMSLX!SQLXXJKWJMD 5QJ! 2VFFTI! PLM! IQJ! SVXFTKLITGK! GH! IQJ! 8GVKOLITGKAM! 2GXVITGKM! )KTITLIT^JZ! L! WULKI! [UGWULF! MV[[GUITKW! MTe! GUWLKTaLITGKM! LSUGMM! IQJ! TOJGXGWTSLX! LKO! WJKJULITGKLX! M[JSIUVF!IG!OJ^JXG[![XLKM!PTIQ!M[JSTHTS!MGXVITGKM!IG!IQJ! KLITGKAM![UG_JSIJO!XGKWYIJUF!OJ]I!LKO!OJHTSTIMD!)K!LOOTITGK! IG!IQJ![XLK![UJMJKILITGKMZ![UGWULF!QTWQXTWQIM!TKSXVOJOb Y! /!SGK^JUMLITGK!PTIQ!HGUFJU!+UJMTOJKI!:TXX!$XTKIGK!! ! GK!IQJ![GMTIT^J!JSGKGFTS!JHHJSIM!GH!OJ]I!UJOVSITGK!! FG

! ! Y! ! ! ! Y! ! ! Y! ! ! ! ! Y! ! ! ! ! ! !

LKO!IQJ!KJJO!HGU!]GIQ![LUITJM!LKO!IQJTU!MV[[GUIJUM!! IG!MJUTGVMXR!SGKMTOJU!TOJLM!LO^LKSJO!]R!IQJ!GIQJUo )KIJU^TJPM!PTIQ!7GVMJ!:VOWJI!$GFFTIIJJ! $QLTUFLK!+LVX!1RLK!LKO!&LITGKLX!(SGKGFTS!!! $GVKSTX!3TUJSIGU!*JKJ!2[JUXTKW!GK!IQJTU!^TMTGKM!GH!! UJHGUFZ![LUITSVXLUXR!TK!UJWLUO!IG!.JOTSLUJo /K!TKIJU^TJP!PTIQ!)KOTLKL!*G^JUKGU!.TISQ!3LKTJXM!! GK!XJMMGKM!QJ!XJLUKJO!TK!]VTXOTKW![V]XTS!MV[[GUI!IG!! LOOUJMM!OJHTSTIM!GK!L!MILIJ!XJ^JXo! /![LKJX!OTMSVMMTGK!PTIQ!;D2D!2JKLIGUM!2Le]R!! $QLF]XTMMZ!.TNJ!$UL[GZ!3TSN!3VU]TKZ!LKO!.LUN!! 6LUKJU!L]GVI!IQJTU!JHHGUIM!IG!SULHI!L!]T[LUITMLK!! [XLK!IG!LOOUJMM!GVU!XGKWYIJUF!SQLXXJKWJM!IQUGVWQ!! IQJ!c*LKW!GH!2Ted!LKO /!OTMSVMMTGK!GH!/FJUTSLKMA!LIITIVOJM!L]GVI!OJHTSTI UJOVSITGK!LKO!L[[JITIJ!HGU!SQLKWJ!PTIQ!HGUFJU!;D2D!! 2JKLIGU!/XLK!2TF[MGKZ!P1S(J.->(=5/14!SGXVFKTMI!! 3L^TO!:UGGNMZ!7GKJRPJXX!$(%!3L^TO!$GIJZ!3JFGM!! 'TSJ!+UJMTOJKI!GH!+GXTSR!LKO!+UGWULFM!5LFLUL!! 3ULVIo!LKO!=01(Y+6*2+5:Z4!]VMTKJMM!LKO!JSGKGFTSM!! JOTIGU!.JWLK!.S/UOXJD

:GIQ!GH!IQJ!LKKVLX!8TMSLX!2VFFTIM!PJUJ!IJXJ^TMJO!^TL! $Y2+/&!IG!L!KLITGKLX!LVOTJKSJ!GH![GXTITSLXXR!JKWLWJO! /FJUTSLKMD! 5QJR! UJHXJSI! IQJ! 8GVKOLITGKAM! SGFFTIY FJKI! IG! JKWLWTKW! L! ]UGLO! ULKWJ! GH! MILNJQGXOJUM! TK! L![ULSITSLX!OTLXGWVJ!GK!IQJ!KLITGKAM!HTMSLX!SQLXXJKWJM! LKO!OUT^TKW!LSITGK!IG!UJMGX^J!IQJFD!


g5%+!,(85h!8%1.(1!$7/)1./&!%8!57(!8(3(1/,!1(2(1'(!+/;,!'%,$0(1!3)2$;22(2!57(!).+%15/&$(! %8!8)&3)&*!,%&*Y5(1.!2%,;5)%&2!57/5!/331(22!:%57!2+(&3)&*!/&3!1('(&;(D!g5%+!1)*75h!8%1.(1! 2($1(5/1-!%8!57(!51(/2;1-!1%:(15!1;:)&!3(2$1):(2!57(!(88($52!%8!%;1!;&2;25/)&/:,(!3(8)$)52!/&3! 3(:5!%&!+;:,)$!/&3!+1)'/5(!)&'(25.(&5D!g:%55%.h!8%1.(1!%.:!3)1($5%1!/,)$(!1)',)&!/&3!($%&%.)$! +%,)$-!)&25)5;5(!+1(2)3(&5!,/61(&$(!.)27(,!3)2$;22!+%5(&5)/,!2%,;5)%&2!5%!57(!&/5)%&A2! ($%&%.)$!/&3!8)2$/,!$7/,,(&*(2D :;),3)&*!$%&2(&2;2!%&!+%,)$-!2%,;5)%&2

" FF


g5%+!,(85h!P&[(J"$\(=VE&!($%,;.&)25!3/')3!:1%%02!3)2$;22(2!57(!$;,5;1/,!/&3!+%,)5)$/,! $7/,,(&*(2!%8!8)&3)&*!/!2%,;5)%&!5%!57(!3(:5D!g5%+!1)*75h!)&3)/&/!*%'(1&%1!.)5$7!3/&)(,2! 3)2$;22(2!7)2!(4+(1)(&$(!6)57!8)2$/,!1(8%1.!%&!/!25/5(!,('(,D!g:%55%.h!.%3(1/5%1!n;3-!6%%31;88! 3)2$;22(2!57(!3(8)$)5!1(3;$5)%&!(88%152!%8!57(!c*/&*!%8!2)4d!6)57!;D2D!2(&/5%12!2/4:-!$7/.:,)22Z! ./10!6/1&(1Z!.)0(!$1/+%Z!/&3!3)$0!3;1:)&D

F?


g5%+h!8%1.(1!+1(2)3(&5!:),,!$,)&5%&!3)2$;22(2!57(!).+%15/&$(!%8!8)2$/,!2;25/)&/:),)5-!5%! /.(1)$/&!$%.+(5)5)'(&(22!)&!/&!)&5(1')(6!6)57!+:2A!*6(&!)8),,D!g:%55%.!,(85h!7%;2(!:;3*(5! $%..)55((!$7/)1./&!+/;,!1-/&!,/-2!%;5!7)2!3(8)$)5!1(3;$5)%&!+,/&D!g:%55%.!1)*75h!&/5)%&/,! ($%&%.)$!$%;&$),!3)1($5%1!*(&(!2+(1,)&*!3)2$;22(2!57(!%:/./!/3.)&)251/5)%&A2!+(12+($5)'(!! %&!8)2$/,!1(8%1.D

:;),3)&*!$%&2(&2;2!%&!+%,)$-!2%,;5)%&2

" F@


:,;(+1)&52!8%1!8)2$/,!/$5)%&!81%.!/$1%22! 57(!)3(%,%*)$/,!2+($51;.

6LMQTKWIGK!LKO!IQJ![V]XTS!WJKJULXXR!LSSJ[I!IQJ!KJJO!IG UJOVSJ![UG_JSIJO!XGKWYIJUF!OJ]I!LKO!OJHTSTIM!E!IQJ!KJeI!MIJ[ TM!IG!OJ^JXG[!SUJOT]XJ![XLKM!HGU!UJLSQTKW!IQLI!WGLXD!5QJ +JIJUMGK!8GVKOLITGKAM!2GXVITGKM!)KTITLIT^J![UG^TOJO!WULKIM!IG MTe![V]XTS![GXTSR!UJMJLUSQ!GUWLKTaLITGKM!LSUGMM!IQJ!TOJGXGWTSLX LKO!WJKJULITGKLX!M[JSIUVF!IG![UJMJKI!IQJTU!^TMTGK!GH!QGP!IG [VI!/FJUTSL!GK!L!MVMILTKL]XJ!XGKWYIJUF!HTMSLX![LIQD

5QJ!8GVKOLITGK!LPLUOJO!WULKIM!IG!MTe!XJLOTKW![V]XTS! [GXTSR! GUWLKTaLITGKM! E! IQJ! /FJUTSLK! (KIJU[UTMJ! )KMITIVIJZ!IQJ!:T[LUITMLK!+GXTSR!$JKIJUZ!IQJ!$JKIJU!HGU! /FJUTSLK! +UGWUJMMZ! IQJ! (SGKGFTS! +GXTSR! )KMITIVIJZ! 5QJ!7JUTILWJ!8GVKOLITGKZ!LKO!IQJ!1GGMJ^JXI!)KMITIVIJ! $LF[VM! &JIPGUN! E! LKO! LMNJO! IQJF! IG! OJ^JXG[! LKO! [UJMJKI!IQJTU!^TMTGK!IG!LOOUJMM!GVU!HTMSLX!SQLXXJKWJMD! 5QJ!WUGV[M!PJUJ!WT^JK!TKOJ[JKOJKSJ!LKO!OTMSUJITGK!IG! OJHTKJ!IQJ!HTMSLX!WGLXM!LKO!SULHI!SGF[UJQJKMT^J![XLKM! IG!LSQTJ^J!IQJFD!6J!IQJK!LMNJO!IQJ!KGK[LUITMLK!5Le! +GXTSR!$JKIJU!LKO!GIQJU!Je[JUIM!IG!MSGUJ!LKO!SGF[LUJ! PQLI!IQJ!^LUTGVM![XLKM!PGVXO!LSQTJ^J!TK!"?"<!LKO!"?BCD /HIJU! SGKMTOJUTKW! IQJ! FLKR! IULOJGHHM! IQLI! WG! TKIG! [UGOVSTKW!L!]VOWJIZ!IQJ!GUWLKTaLITGKM![UGOVSJO![XLKM! UJHXJSITKW! IQJTU! TKOT^TOVLX! [QTXGMG[QTJMD! )F[GUILKIXRZ! +01L( *66( 45325,5:*2+6L( -198:19( 91K+<+.<G)O! [UG_JSITGKM! PQJK! FJLMVUJO! LWLTKMI! LK! JeIJKOJO! ^JUMTGK! GH! IQJ! $GKWUJMMTGKLX! :VOWJI! %HHTSJ! ]LMJXTKJD! :R! "?BCZ! IQJ! [XLKM!PGVXO!UJOVSJ!OJ]I!XJ^JXM!IG!]JIPJJK!B?!LKO!>?! [JUSJKI!GH!*3+D

FA

2%,;5)%&2!)&)5)/5)'(!+1%n($5(3!3(:5!,('(,2 CBO Current Policy Scenario

175

+(1$(&5/*(!%8!*3+

)K!nLKVLUR!"?<<Z!IQJ!+JIJUMGK!8GVKOLITGK!XLVKSQJO!IQJ! 2GXVITGKM!)KTITLIT^JZ!L!WULKI![UGWULF!IQLI!SGK^JKJO!MTe! GUWLKTaLITGKM!HUGF!LSUGMM!IQJ!TOJGXGWTSLX!LKO!WJKJULY ITGKLX! M[JSIUVF! IG! OJ^JXG[! MGXVITGKM! IG! IQJ! KLITGKAM! [UG_JSIJO!XGKWYIJUF!OJ]I!LKO!OJHTSTIMD!

150 125 100 EPI Roosevelt AEI CAP BPC Heritage

75 50 25 2010

2015

2020

2025

2030

2035

(^JK! IQGVWQ! IQJ! WULKIJJM! OJFGKMIULIJO! MTWKTHTSLKI! OTHHJUJKSJM!G^JU!IQJ!MTaJ!LKO!UGXJ!GH!WG^JUKFJKIZ!IQJTU! [XLKM! MQGPJO! L! UJFLUNL]XJ! SGKMJKMVM! GK! MJ^JULX! NJR! [UTGUTITJMD! .GMI! TF[GUILKIXRZ! LXX! GH! IQJ! WULKIJJM! LSNKGPXJOWJO! IQLI! /FJUTSLAM! SVUUJKI! HTMSLX! [LIQ! TM! VKMVMILTKL]XJ!LKO!UJSGFFJKOJO![GXTSTJM!IQLI!PGVXO! UJOVSJ! IQJ! [UG_JSIJO! HJOJULX! OJ]ID! /OOTITGKLXXRZ! IQJR! LWUJJO! IQLI! PJ! FVMI! [UJMJU^J! L! MGSTLX! MLHJIR! KJI! HGU! IQGMJ! PQG! KJJO! TIZ! LKO! IQLI! PJ! SLKKGI! SGKITKVJ! IG! MV]MTOTaJ! IQJ! PJXXYGHH! IQJ! PLR! PJ! SVUUJKIXR! OGD! ,LMIXRZ!IQJR!SGKSVUUJO!IQLI!MGYSLXXJO!ILe!Je[JKOTIVUJM! E! ILe! OJOVSITGKMZ! JeSXVMTGKMZ! LKO! SUJOTIM! IQLI! LSI! LM! OTMWVTMJO!M[JKOTKW!LKO!SGMI!IQJ!HJOJULX!WG^JUKFJKI! j<DB!IUTXXTGK!JLSQ!RJLU!E!LUJ!HJUITXJ!WUGVKO!HGU!UJHGUF! IQLI! WUJLIXR! MTF[XTHTJM! IQJ! MRMIJFZ! LKO! XGPJUM! ILe! ULIJM!HGU!SGU[GULITGKM!LKO!TKOT^TOVLXMD


+%,)$-!(4+(152!81%.!2%,;5)%&2!)&)5)/5)'(!*1/&5((!%1*/&)@/5)%&2!3)2$;22!57()1!3(8)$)5!1(3;$5)%&! +,/&2!6)57![Y;;(!=$&&=(?"#$PY;!(3)5%1!3/')3!6(22(,D!g,Y1b!6(22(,o!/,/&!')/13Z!/.(1)$/&!(&5(1+1)2(! )&25)5;5(o!n%(!.)&/1)0Z!:)+/15)2/&!+%,)$-!$(&5(1o!.)$7/(,!(55,)&*(1Z!$(&5(1!8%1!/.(1)$/&! +1%*1(22o!n%7&!)1%&2Z!($%&%.)$!+%,)$-!)&25)5;5(o!25;/15!:;5,(1Z!57(!7(1)5/*(!8%;&3/5)%&o!! @/$7/1-!0%,%3)&Z!57(!1%%2('(,5!)&25)5;5(!$/.+;2!&(56%10h

5QJ!2GXVITGKM!)KTITLIT^J!WULKIJJM![UJMJKIJO!IQJTU![XLKM! IGWJIQJU! LI! IQJ! 8GVKOLITGKAM! "?<<! 8TMSLX! 2VFFTIZ! Je[XLTKTKW! IQJTU! UJM[JSIT^J! L[[UGLSQJM! IG! UJMGX^TKW! IQJ! KLITGKAM! OJ]I! LKO! OJHTSTI! SQLXXJKWJM! LKO! QTWQY XTWQITKW!LUJLM!GH!LWUJJFJKI!LKO!OTMLWUJJFJKID!,LIJU! TK! IQJ! RJLUZ! PJ! PGUNJO! PTIQ! GVU! 2GXVITGKM! )KTITLIT^J! [LUIKJUM! IG! SGK^JKJ! L! MJUTJM! GH! ]T[LUITMLK! ]UTJHTKWM! HGU! FJF]JUM! GH! $GKWUJMM! LKO! IQJTU! MILHHMZ! MG! IQJR! SGVXO! ]JIIJU! VKOJUMILKO! IQJ! OJILTXJO! [GXTSTJM! PTIQTK! IQJ![XLKMD 5QJ! HLSI! IQLI! L! ]UGLO! ULKWJ! GH! Je[JUIM! LWUJJ! GK! IQJ! HTMSLX! TF[JULIT^J! VKOJUMSGUJM! IQLI! SGKMJKMVM! TM! [GMMT]XJZ! J^JK! TH! TKOT^TOVLX! L[[UGLSQJM! IG! MGX^TKW! /FJUTSLAM!HTMSLX!SQLXXJKWJM!OTHHJUD!

:;),3)&*!$%&2(&2;2!%&!+%,)$-!2%,;5)%&2

" FB


/331(22)&*!57(!7(/,57!$/1(!$7/,,(&*(

)KOT^TOVLXM!LKO!Je[JUIM!HUGF!LSUGMM!IQJ![GXTITSLX!M[JSIUVF! LWUJJ!IQLI!/FJUTSLAM!UL[TOXR!UTMTKW!QJLXIQ!SLUJ!SGMIM!LUJ! VKMVMILTKL]XJD!5QJ!+JIJUMGK!8GVKOLITGK!TM!PGUNTKW!PTIQ! GUWLKTaLITGKM!TKSXVOTKW!IQJ!)KMITIVIJ!GH!.JOTSTKJ!LKO!IQJ!$JKIJU! HGU!/FJUTSLK!+UGWUJMM!IG!OUT^J!QJLXIQ!SLUJ!MGXVITGKM!IQLI! OJXT^JU!]JIIJU!^LXVJ!]R!TF[UG^TKW!\VLXTIR!LKO!XGPJUTKW!SGMIMD /SSGUOTKW! IG! IQJ! $GKWUJMMTGKLX! :VOWJI! %HHTSJZ! IGILX! [UT^LIJ!LKO![V]XTS!QJLXIQ!SLUJ!M[JKOTKW!TK!IQJ!;KTIJO! 2ILIJM! TM! [UG_JSIJO! IG! MGLU! FGUJ! IQLK! C?! [JUSJKI! ]R! "?BCZ! SGKMVFTKW! "`! [JUSJKI! GH! *3+D! 5QJ! ;D2D! SVUUJKIXR! M[JKOM! IPTSJ! LM! FVSQ! [JU! SL[TIL! LM! FGMI! GIQJU! LO^LKSJO! KLITGKM! GK! QJLXIQ! SLUJD! :VI! OJM[TIJ! IQJMJ! FLMMT^J! UJMGVUSJMZ! ;D2D! QJLXIQ! GVISGFJM! LUJ! WJKJULXXR! KG! ]JIIJU! LKO! MGFJITFJM! PGUMJ! IQLK! GVISGFJM!TK!GIQJU!LO^LKSJO!SGVKIUTJMD!8GU!JeLF[XJZ! IQJ! ;D2D! TM! B<MI! TK! TKHLKI! FGUILXTIR! LKO! "`IQ! TK! XTHJ! Je[JSILKSRD! &GI! GKXR! LUJ! PJ! HLTXTKW! IG! LSQTJ^J! WGGO! UJMVXIMZ!]VI!GVU!QVWJ!XJ^JXM!GH!M[JKOTKW!IQUJLIJK!IQJ! HTMSLX!MVMILTKL]TXTIR!GH!IQJ!KLITGKD! )K! "??9Z! IQJ! +JIJUMGK! 8GVKOLITGK! _GTKJO! PTIQ! IQJ! )KMITIVIJ!GH!.JOTSTKJ!g)%.h!IG!]UTKW!IGWJIQJU!FJOTSLX! [UGHJMMTGKLXMZ! QGM[TILX! LOFTKTMIULIGUMZ! JSGKGFTMIMZ! SGKMVFJU! UJ[UJMJKILIT^JMZ! LKO! TKMVUJUM! IG! TOJKITHR! IQJ! JXJFJKIM! GH! IQJ! QJLXIQ! SLUJ! MRMIJF! IQLI! [UG^TOJ! IQJ!FGMI!^LXVJZ!UJOVSJ!TKJHHTSTJKSRZ!LKO!OJXT^JU![UG^JK! SLUJD! /! UJMVXITKW! UJ[GUIZ! =01( R1*6+0:*-1( V/N1-*+5H1'( ;.S1-523( %.4+4( *29( V/N-.H523( "8+:./14Z! [UJMJKIM! G[ITGKM! HGU! UJOVSTKW! ;D2D! QJLXIQ! SLUJ! Je[JKMJM! ]R! <?! [JUSJKI! TK! <?! RJLUMZ! PQTXJ! TF[UG^TKW! IQJ! \VLXTIR! GH! SLUJD! 2VWWJMIJO! MIULIJWTJM! TKSXVOJ! FLNTKW! IQJ! QJLXIQ!SLUJ!MRMIJF!FGUJ![LITJKIYSJKIJUJOZ!UJHGUFTKW! [LRFJKI! MRMIJFMZ! LKO! TKSUJLMTKW! IULKM[LUJKSR! LKO! LSSGVKIL]TXTIRD! 5QJ! UJ[GUI! PLM! MQLUJO! PTIQ! XJLOTKW! Je[JUIMZ! [ULSITITGKJUMZ! LKO! MILNJQGXOJUM! IQUGVWQGVI! IQJ!QJLXIQ!SLUJ!MJSIGUD

FC

5QJ!8GVKOLITGK!QLM!PGUNJO!JeIJKMT^JXR!PTIQ!L!KVF]JU! GH! GIQJU!GUWLKTaLITGKM!IG! QJX[! TF[UG^J! IQJ! /FJUTSLK! QJLXIQ! SLUJ! MRMIJFD! )K! &G^JF]JU! "??>Z! PJ! SGXXL]GY ULIJO! PTIQ! (FGUR! ;KT^JUMTIRAM! )KMITIVIJ! HGU! /O^LKSJO! +GXTSR!2GXVITGKM!IG!JMIL]XTMQ!IQJ!$JKIJU!HGU!(KITIXJFJKI! 1JHGUFZ!SQLUWJO!PTIQ!GVIXTKTKW!IQJ!HLSIGUM!UJM[GKMT]XJ! HGU! UTMTKW! JKITIXJFJKI! SGMIMD! )K! nVXR! "??9! LKO! .LR! "?<?Z! IQJ! 8GVKOLITGK! TMMVJO! WULKIM! IG! IQJ! )KMITIVIJ! HGU!7JLXIQSLUJ!)F[UG^JFJKI!IG!M[GKMGU!MRF[GMTL!GK! QJLXIQ!SLUJ!SGMIM!LKO!OJXT^JURD! /! "?<?! WULKI! IG! IQJ! $JKIJU! HGU! /FJUTSLK! +UGWUJMM! HVKOJO!LK!Je[XGULITGK!GH![LRFJKI!UJHGUFM!IG!UJOVSJ! G^JULXX! QJLXIQ! SLUJ! SGMIM! ]R! MQTHITKW! LPLR! HUGF! IQJ! HJJYHGUYMJU^TSJ! [LRFJKI! FGOJX! IQLI! JKSGVULWJM! G^JUY SGKMVF[ITGK!GH!QJLXIQ!SLUJ!]R![LITJKIM!LKO!G^JUYIUJLIY FJKI! ]R! OGSIGUM! LKO! QGM[TILXMD! 5QJ! 8GVKOLITGK! LXMG! PGUNJO!PTIQ!IQJ!$JKIJU!HGU!+ULSITSLX!:TGJIQTSM!IG!HGUF! IQJ! $GLXTITGK! IG! 5ULKMHGUF! /O^LKSJ! $LUJZ! L! SGKMGUY ITVF! GH! XJLOTKW! GUWLKTaLITGKMZ! XJO! ]R! HGUFJU! //1+! $(%!6TXXTLF!&G^JXXTZ!IQLI!JF[GPJUM![LITJKIM!LKO!IQJTU! HLFTXTJM!LKO!JKWLWJM!QJLXIQ!SLUJ![UG^TOJUM!TK!JHHGUIM!IG! TF[UG^J!SLUJ!HGU![JG[XJ!PQG!LUJ!MJUTGVMXR!TXX!LKO!ORTKWD 7JLXIQ!SLUJ!PTXX!SGKITKVJ!IG!]J!L!SJKIULX!HGSVM!GH!IQJ! 8GVKOLITGKAM!PGUN!E!L!KJP!TKTITLIT^J!TM!]JTKW![XLKKJO! IG! HGSVM! OTUJSIXR! GK! IQTM! NJR! JXJFJKI! GH! GVU! HTMSLX! SQLXXJKWJD


$VUUJKIXRZ!/FJUTSLKM!M[JKO!L]GVI!IPTSJ!LM!FVSQ![JU!SL[TIL!GK!QJLXIQ!SLUJ!LM!GIQJU!%($3!SGVKIUTJM!PTIQ! KG!L[[UJSTL]XJ!OTHHJUJKSJ!TK!QJLXIQ!GVISGFJMD

$7,960

8,000 7,000 6,000

$3,445

$2,878

$4,363

$4,218

GERMANY

3,000

$3,487

AUSTRALIA

4,000

CANADA

$5,144

5,000

UK

U.S. DOLLARS

$3,722

$3,978

$3,137

2,000 1,000

US

FRANCE

SWITZERLAND

SWEDEN

ITALY

0 JAPAN

PER CAPITA HEALTH CARE COSTS

9,000

7JLXIQ!SLUJ!JKITIXJFJKI![UGWULFM!LUJ![UG_JSIJO!IG!FGUJ!IQLK!IUT[XJ!LM!L![JUSJKILWJ!GH!*3+!VKOJU! SVUUJKI![GXTSTJMD

PERCENTAGE OF GDP

25% 20% 19% of GDP

15% 10%

0%

MEDICARE, MEDICAID AND CHIP

5.5% of GDP

5%

2020

6% of GDP

SOCIAL SECURITY

5% of GDP

2010

25% of GDP

2030

2040

2050

2060

2070

2080

FISCAL YEAR !"#$%&'()*+*(,-./("&%)M(%./N5619(KL(OGOIM(P"=&'(O1-(:*N5+*(01*6+0(1TN1295+8-14(52(@AACF(826144(.+01-S541(2.+19M(%./N*-54.2(8414(O8-:0*4523( O.S1-(O*-5+LF(S05:0(*9]84+4(1T:0*231(-*+14(+.(*448/1(5912+5:*6(N-5:1(.,(3..94(52(95,,1-12+(:.82+-514M(!"#$%&'()*+*(,-./(+01(%.23-1445.2*6(78931+( ",,5:1F(=01(;.23<=1-/(78931+("8+6..>'(?821(@ABAF(*6+1-2*+5H1(45/86*+5.2M(%./N5619(KL(OGOIM

:;),3)&*!$%&2(&2;2!%&!+%,)$-!2%,;5)%&2

" FD


/,)*&)&*!&/5)%&/,!2($;1)5-!6)57!($%&%.)$!2($;1)5-

/!QJLXIQR!;D2D!JSGKGFR!TM!IQJ!HGVKOLITGK!GK!PQTSQ! GVU!KLITGKLX!MJSVUTIR!TM!]VTXI!E!L!MVMILTKL]XJ!]VOWJI!LKO! L!MIUGKW!OJHJKMJ!WG!QLKOYTKYQLKOD!5QJ!+JIJUMGK! 8GVKOLITGK!TM!SGK^JKTKW!IG[!OJHJKMJ!Je[JUIM!IG!LXTWK!IQJ! ;D2D!OJHJKMJ!]VOWJI!PTIQ!"<MI!SJKIVUR!KLITGKLX!MJSVUTIR! IQUJLIM!LKO!MIULIJWTJMD 3JHJKMJ! M[JKOTKW! LSSGVKIM! HGU! KJLUXR! "?! [JUSJKI! GH! IQJ!;D2D!]VOWJI!LKO!KJLUXR!HT^J![JUSJKI!GH!IQJ!KLITGKAM! WUGMM!OGFJMITS![UGOVSI!E!FGUJ!IQLK!IPTSJ!PQLI!FLKR! GIQJU!LO^LKSJO!KLITGKM!M[JKO!LM!L![JUSJKILWJ!GH!*3+D! )K!HLSIZ!IQJ!;KTIJO!2ILIJM!OJ^GIJM!FGUJ!UJMGVUSJM!IG! OJHJKMJ! IQLK! IQJ! KJeI! <`! QTWQJMIYM[JKOTKW! KLITGKM! :./K5219M 3JM[TIJ! IQJ! MTWKTHTSLKSJ! GH! IQJ! OJHJKMJ! ]VOWJIZ! OJHJKMJ! M[JKOTKW! GHIJK! JMSL[JM! SXGMJ! HTMSLX! LKO! MIULIJWTS! MSUVITKRD! +GXTSRFLNJUM! KJJO! IG! LMNb! /UJ! IGOLRAM!M[JKOTKW![UTGUTITJM!L[[UG[UTLIJ!IG!IQJ!MJSVUTIR! IQUJLIM! GH! IQJ!"<MI!SJKIVURi!5QJ!;KTIJO!2ILIJM!HLSJM! L! XLKOMSL[J! GH! KJP! IQUJLIM! LKO! FJJITKW! IQJF! PTXX! UJ\VTUJ! L! SGF[UJQJKMT^J! UJ^TJP! GH! KLITGKLX! MJSVUTIR! IQLI!LOOUJMMJM!IGOLRAM!SQLXXJKWJMZ!KGI!RJMIJUOLRAMD 8VUIQJUFGUJZ! IG! FLUMQLX! IQJ! UJMGVUSJM! KJSJMMLUR! IG! LOJ\VLIJXR! OJHJKO! /FJUTSLAM! KLITGKLX! TKIJUJMIM! LKO! NJJ[! /FJUTSLKM! MLHJZ! GVU! KLITGK! FVMI! ]J! GK! MGVKO! HTMSLX! LKO! JSGKGFTS! HGGITKWD! )K! IGOLRAM! WXG]LX! JSGKGFRZ! GVU! KLITGKLX! MJSVUTIR! OJ[JKOM! OTUJSIXR! GK! GVU! JSGKGFTS! MJSVUTIRD! /OFTULX! .TNJ! .VXXJKZ! HGUFJU! $QLTUFLK!GH!IQJ!nGTKI!$QTJHM!GH!2ILHHZ!QLM!MLTOZ!c5QJ! MTKWXJ! WUJLIJMI! IQUJLI! IG! GVU! KLITGKLX! MJSVUTIR! TM! GVU! OJ]IDd! 7J! LXMG! KGIJOZ! c5QJ! p+JKILWGKq! ]VOWJI! QLM! ]LMTSLXXR!OGV]XJO!TK!IQJ!XLMI!OJSLOJZ!LKO!TK!OGV]XTKWZ! PJ! QL^J! XGMI! IQJ! L]TXTIR! IG! [UTGUTITaJZ! IG! FLNJ! QLUO! OJSTMTGKMZ!IG!OG!IGVWQ!LKLXRMTMZ!IG!FLNJ!IULOJMDd!

FH

7GP! SLK! /FJUTSL! KL^TWLIJ! IQJ! OVLX! SQLXXJKWJM! GH! FTXTILUR! [UJ[LUJOKJMM! LKOZ! LI! IQJ! MLFJ! ITFJZ! FL_GU! HTMSLX!SGKMIULTKIMi!%KJ!SXJLU!LKMPJU!TM!HGU!GVU!KLITGK! IG!HULFJ!L!KJP!KLITGKLX!MJSVUTIR!MIULIJWRD!5G!OG!MGZ!PJ! KJJO!L!SXJLU!VKOJUMILKOTKW!GH!IQJ!UTMNM!HLSTKW!VM!TK!IQJ! "<MI! SJKIVURD! 6TIQ! IQJMJ! UTMNM! LKO! IQJ! UJXLIJO! SGMIM! TK! FTKOZ! PJ! SLK! OJ^JXG[! IQJ! MIULIJWR! LKO! FTMMTGKM! IG! SGVKIJU! LKO! UJOVSJ! IQJFD! /KO! PTIQ! IQJ! MIULIJWR! TK!QLKOZ!PJ!SLK!]JWTK!IG!FLNJ!MJKMT]XJ!LKO!SGQJUJKI! UJOVSITGKM!TK!IQJ!OJHJKMJ!]VOWJID! 6TIQ!IQTM!TK!FTKOZ!IQJ!+JIJUMGK!8GVKOLITGK!QLM!_GTKJO! PTIQ! IQJ! 7JKUR! ,D! 2ITFMGK! $JKIJU! IG! WLIQJU! OTMITKY WVTMQJO!KLITGKLX!MJSVUTIR!Je[JUIM!IG!]JWTK!PGUNTKW!GK! L!KJP!OJHJKMJ!MIULIJWR!HGU!IQJ!;D2D!:LUUR!:XJSQFLKZ! SGYHGVKOJU!GH!2ITFMGKZ!TM!MJU^TKW!LM!+UG_JSI!3TUJSIGU! LKO!,JMXTJ!*JX]Z!HGUFJU!/MMTMILKI!2JSUJILUR!GH!2ILIJ!HGU! +GXTITSLX! LKO! .TXTILUR! /HHLTUM! LKO! +UJMTOJKI! (FJUTIVM! GH! IQJ! $GVKSTX! GK! 8GUJTWK! 1JXLITGKMZ! TM! MJU^TKW! LM! L! SGKMVXILKI!IG!IQJ!8GVKOLITGKD!5QJ![UG_JSI!PTXX![UGOVSJ! L! UJ[GUI! IQLIZ! ]LMJO! GK! IQJ! WUGV[AM! LMMJMMFJKI! GH! SVUUJKI! TKIJUJMIM! LKO! IQUJLIMZ! GHHJUM! MIULIJWTJM! LKO! HGUSJ!MIUVSIVUJM!IG!NJJ[!/FJUTSL!MLHJZ!PQTXJ!LSNKGPXY JOWTKW!IQLI!GVU!KLITGKLX!MJSVUTIR!UJ\VTUJM!VM!IG!]J!GK! L!MVMILTKL]XJ!HTMSLX![LIQD


5QJ!;D2D!M[JKI!FGUJ!GK!OJHJKMJ!TK!"?<?!IQLK!IQJ!SGVKIUTJM! PTIQ!IQJ!KJeI!<`!QTWQJMI!OJHJKMJ!]VOWJIM!SGF]TKJOD 800 700

BILLIONS OF DOLLARS

600 500

$698 BILLION

$691 BILLION

CHINA

UK FRANCE

400

RUSSIA JAPAN

300

USA

SAUDI ARABIA GERMANY

200

INDIA ITALY BRAZIL

100 0

SOUTH KOREA AUSTRALIA CANADA TURKEY, UAE SPAIN & ISRAEL

!"#$%&'()*+*(,-./(!+.:>0.6/(V2+1-2*+5.2*6(O1*:1($141*-:0(V24+5+8+1F(!VO$V(E565+*-L(&TN1295+8-1()*+*K*41M(%./N5619(KL(OGOIM( P"=&'().66*-(,538-14(*-1(52(K5665.24(.,(@ABA(:.24+*2+(#M!M(9.66*-4M(

:;),3)&*!$%&2(&2;2!%&!+%,)$-!2%,;5)%&2

" FE


:;),3)&*!.%.(&5;.!8%1!+%,)$-!/$5)%&!

6GUNTKW!PTIQ!NJR!6LMQTKWIGK!LO^GSLIJM!MVSQ!LM!IQJ! $GFFTIIJJ!HGU!L!1JM[GKMT]XJ!8JOJULX!:VOWJIZ!IQJ!+JIJUMGK! 8GVKOLITGK!NJJ[M!IQJ![UJMMVUJ!GK!HGU!MVMILTKL]XJ!HTMSLX![GXTSR! IQUGVWQ!SGXXL]GULIT^J![UG_JSIM!MVSQ!LM!5QJ!.GFJKI!GH!5UVIQ! +UG_JSI!LKO!IQJ!+JIJUMGKY+JP!$GFFTMMTGK!GK!:VOWJI!1JHGUFD 2JJNTKW! IG! M[VU! LSITGK! GK! /FJUTSLAM! SQLXXJKWJM! HGXXGPTKW! IQJTU! PGUN! GK! IQJ! +UJMTOJKIAM! &LITGKLX! $GFFTMMTGK! GK! 8TMSLX! 1JM[GKMT]TXTIR! LKO! 1JHGUFZ! SGYSQLTUM!(UMNTKJ!:GPXJM!LKO!/XLK!2TF[MGK!HGVKOJO! 5QJ!.GFJKI!GH!5UVIQ!+UG_JSI!TK!.LUSQ!"?<<D!:VTXOTKW! GK!GVU!TKTITLX!MV[[GUI!GH!IQJ!$GFFTMMTGKAM!PGUNZ!IQJ! +JIJUMGK!8GVKOLITGKZ!LXGKW!PTIQ!GIQJU!GUWLKTaLITGKMZ! [UG^TOJO!HVKOTKW!HGU!5QJ!.GFJKI!GH!5UVIQD! 6QJK! L! ]T[LUITMLK! FL_GUTIRZ! TKSXVOTKW! MJ^JULX! JXJSIJO! GHHTSTLXMZ! ^GIJO! HGU! IQJ! 8TMSLX! $GFFTMMTGKAM! HTKLX! UJ[GUI! gJKITIXJO!=01(E./12+(.,(=-8+0hZ!TI!MJU^JO!LM!L!SXJLU!TKOTY SLITGK! IQLI! ]T[LUITMLK! LWUJJFJKI! GK! L! SGF[UJQJKMT^J! XGKWYIJUF! OJHTSTI! UJOVSITGK! [XLK! TM! [GMMT]XJD! .LNTKW! TI! L! UJLXTIR! UJ\VTUJM! XJLOJUMQT[! LKO! IGVWQ! SQGTSJM! HUGF! IQJ! +UJMTOJKI! LKO! FJF]JUM! GH! $GKWUJMMZ! LM! PJXX! LM! SGKITKVJO!MV[[GUI!HGU!UJHGUFM!LFGKW!IQJ!^GITKW![V]XTSD 5QJ! .GFJKI! GH! 5UVIQ! +UG_JSI! QLM! SGKITKVJO! IG! ]VTXO! FGFJKIVF! HGU! SGF[UJQJKMT^J! XGKWYIJUF! UJHGUFZ! PTIQ! NJR! SGFFTMMTGKJUM! IJMITHRTKW! ]JHGUJ! $GKWUJMM! LKO! JKWLWTKW! IQJ! +UJMTOJKIZ! LOFTKTMIULITGK! GHHTSTLXMZ! LKO! $GKWUJMMTGKLX! XJLOJUMZ! TKSXVOTKW! IQJ! ]T[LUITMLK! WUGV[! GH! MTe! ;D2D! MJKLIGUMZ! SGFFGKXR! UJHJUUJO! IG! LM! IQJ! c*LKW! GH! 2TeDd! )F[GUILKIXRZ! IQJ! .GFJKI! GH! 5UVIQ! +UG_JSI!TM!M[JLNTKW!IG!IQJ![V]XTSZ!Je[XLTKTKW!IQJ!HLSIM! L]GVI!GVU!HTMSLX!SQLXXJKWJMZ!LKMPJUTKW!\VJMITGKMZ!LKO! XLRTKW!GVI!IQJ![GMMT]XJ![LIQM!IG!L!MGXVITGKD! )K! LOOTITGKZ! IG! JKSGVULWJ! L! OJJ[JU! JeLFTKLITGK! GH! QGP! IQJ! HJOJULX! ]VOWJI! [UGSJMM! TF[LSIM! /FJUTSLAM! HTMSLX!GVIXGGNZ!IQJ!8GVKOLITGKZ!TK!SGK_VKSITGK!PTIQ!IQJ!

?G

+JP! $QLUTIL]XJ! 5UVMIMZ! [UG^TOJO! HVKOTKW! IG! JMIL]XTMQ! IQJ! +JIJUMGKY+JP! $GFFTMMTGKD! 5QJ! $GFFTMMTGK! SGK^JKJO! HJOJULX! ]VOWJI! LKO! HTMSLX! [GXTSR! Je[JUIMZ! TKSXVOTKW! HGUFJU! OTUJSIGUM! GH! IQJ! $GKWUJMMTGKLX! :VOWJI! %HHTSJ! LKO! IQJ! %HHTSJ! GH! .LKLWJFJKI! LKO! :VOWJIZ!LKO!HGUFJU!SQLTUFJK!LKO!ULKNTKW!FJF]JUM! GH! IQJ! 7GVMJ! LKO! 2JKLIJ! :VOWJI! $GFFTIIJJMD! 5QJR! UJXJLMJO! IPG! SGF[UJQJKMT^J! UJ[GUIMb! IQJ! HTUMIZ! $19( V2>( $54523F( GHHJUJO! L! MTeYMIJ[! [XLK! HGU! MIL]TXTaTKW! GVU! KLITGKLX! OJ]Io! IQJ! MJSGKOZ! G1++523( 7*:>( 52( 76*:>F! [UG^TOJO! L! MJI! GH! M[JSTHTSZ! OJILTXJO! UJHGUFM! IG! IQJ! HJOJULX! ]VOWJI! [UGSJMMZ! TKSXVOTKW! LOG[ITKW! HTMSLX! ILUWJIMZ!TKMITIVITKW!IUTWWJUM!TK!SLMJ!WGLXM!LUJ!KGI!FJIZ! LKO!TKSUJLMTKW!IULKM[LUJKSRD!:GIQ!UJ[GUIM!QL^J!]JJK! TKHXVJKITLX!TK![JUMVLOTKW![GXTSRFLNJUM!IG!HGSVM!GK!IQJ! ]TWWJU!]VOWJI![TSIVUJZ!TKSGU[GULITKW!TOJLM!HGU!MTWKTHTY SLKI! ]VOWJI! [UGSJMM! UJHGUFM! IG! ]UTKW! MIL]TXTIR! LKO! SUJOT]TXTIR!IG!IQJ!KLITGKAM!HTKLKSJMD 1JSGWKTaTKW!IQLI!MILIJ!]VOWJIM!LUJ!LXMG!HLSTKW!MJUTGVM! SQLXXJKWJMZ! IQJ! +JIJUMGK! 8GVKOLITGK! MV[[GUIJO! IQJ! XLVKSQ! GH! IQJ! 2ILIJ! :VOWJI! $UTMTM! 5LMN! 8GUSJZ! XJO! ]R! HGUFJU!&JP!-GUN!XTJVIJKLKI!WG^JUKGU!1TSQLUO!1L^TISQ! LKO! HGUFJU! 8JOJULX! 1JMJU^J! $QLTUFLK! +LVX! 'GXSNJUD! 5QJ!WGLX!GH!IQJ!5LMN!8GUSJ!TM!IG!JKMVUJ!IQLI!MILIJ!MIUVSY IVULX!]VOWJI!WL[M!LKO!HTMSLX!SQLXXJKWJM!LUJ!OTMSVMMJO! [V]XTSXRZ!SG^JUJO!]R!IQJ!KLITGKLX!FJOTLZ!LKO!SGKMTOJUJO! TK!]GIQ!MILIJ!LKO!HJOJULX!]VOWJI!OJ]LIJMD!5QJ!5LMN!8GUSJ! TM! SGKOVSITKW! UJMJLUSQ! TK! HT^J! MIVOR! MILIJM! E! $LXTHGUY KTLZ!)XXTKGTMZ!&JP!-GUNZ!5JeLMZ!LKO!'TUWTKTL!E!IG!LO^LKSJ! VKOJUMILKOTKW!GH!IQJ!TMMVJM!TF[LSITKW!MILIJ!]VOWJIM! LKO! QJX[! IG! TF[UG^J! ]VOWJITKW! LKO! IULKM[LUJKSRD


(3;$/5)&*!/&3!/$5)'/5)&*! 57(!/.(1)$/&!+;:,)$b! 1(/$7)&*!+%,)$-./0(12! )2!%&,-!7/,8!57(!:/55,(D! (,($5(3!%88)$)/,2!/1(! .%5)'/5(3!:-!/.(1)$/&2! 3(./&3)&*!/$5)%&D!6(! /1(!$%..)55(3!5%!1/)2)&*! +;:,)$!/6/1(&(22!/:%;5! %;1!&/5)%&A2!,%&*Y5(1.! 8)2$/,!$7/,,(&*(2!/&3! (&(1*)@)&*!/.(1)$/&2 5%!n%)&!57(!.%'(.(&5 8%1!2%,;5)%&2D


!"#$#%&'%()&*#)+,-&$),%.),%,/01'%()&*#)2!&'2%$

,6)D:57)E3)476)833E576)7E)5:468)7H8)98I89)E3)><;8567:<;4<G) :PE>7)346M:9)MH:998<G86):<;)6E9>74E<6)4<)PE7H)U:6H4<G7E<) :<;):M5E66),K854M:C)7H8)!87856E<)+E><;:74E<)58G>9:59?) 466>86)58DE576):<;):<:9?686C)4<M9>;4<G)7H8)$7:78)E3)7H8) O<4E<L6)+4<:<M86N)&H868)D>P94M:74E<6)H:I8)867:P946H8;) 7H8)!87856E<)+E><;:74E<):6):)75>678;)6E>5M8)E3)><P4:68;C) 4<;8D8<;8<7)4<3E5K:74E<):PE>7)38;85:9)346M:9)DE94M?N !"#$%&'&#$()$&"#$*+,(+-.$/,+'+0#.1)34567)5898:68;)4<)=>9?) @AABC) 46) :) D9:4<6DEF8<) G>4;8) 7E) 7H8) 38;85:9) GEI85<J K8<7L6) 34<:<M86N) O64<G) 34G>586C) MH:576C) :<;) G5:DH6C) 7H46) :MM8664P98) 58DE57) 8QD9:4<6) HER) 9E<GJ785K) 675>MJ 7>5:9) ;834M476C) 86M:9:74<G) ;8P7) 98I896C) :<;) P>5G8E<J 4<G) 4<785867) D:?K8<76) DE68) :) 7H58:7) 7E) 7H8) <:74E<L6) 8ME<EK4M) 3>7>58N) '<) :;;474E<) 7E) 9:?4<G) E>7) 7H8) D5EP98KC)7H8)D>P94M:74E<)4;8<743486):58:6)7H:7)K>67)P8) :;;58668;):6)DE94M?K:F856);8I89ED)6E9>74E<6N) &H8) +E><;:74E<) :96E) D>P946H86) <E<D:5746:<) :<:9?686) E3) ;8I89EDK8<76) 589:78;) 7E) P>;G87) :<;) 346M:9) DE94M?N) $>PS8M76) E3) :<:9?646) 4<M9>;8T) UH478) *E>68) :<;) -E<G58664E<:9) P>;G87) D5EDE6:96V) 7H8) $EM4:9) $8M>547?) :<;) W8;4M:58) &5>67886) 58DE576C) RH4MH) ;89I8) 4<7E) 7H8) 6E9I8<M?) E3) 7H8) D5EG5:K6V) 58DE576) E<) 67:78) :<;) 9EM:9)GEI85<K8<7)34<:<M86V):M:;8K4M)D>P94M:74E<6)E<) H8:97H) M:58C) 587458K8<7) 583E5KC) 6:I4<G6C) :<;) 4<MEK8) ;46D:547?V) :<;) 8I:9>:74E<6) E3) 7H8) 346M:9) 674K>9>6) :<;) KE<87:5?):M74E<6)7:F8<);>54<G)7H8)58M8664E<N)

'<):;;474E<)7E):<:9?646)E3)E<GE4<G)8I8<76C)7H8)+E><;:J 74E<) :96E) D5E;>M86) 586E>5M86) 3E5) M474X8<6) 7E) P8) :P98) 7E) ><;8567:<;C) 3E99ERC) :<;) ME<754P>78) 7E) 7H8) D>P94M) ;8P:78N) &H868) 7EE96) 4<M9>;8) 346M:9) 466>8) D54K856C) MH:576C) :) G9E66:5?) E3) P>;G87) :<;) 8ME<EK4M) 785K6C) 6>KK:5486) E3) GEI85<K8<7) P>;G87) D5ES8M74E<6C) :<;) 94<F6) 7E) 7H45;JD:57?) :<:9?686N) &H868) D>P94M:74E<6) :58) :I:49:P98)E<)E>5)R8P6478):7)RRRNDGD3NE5GN $4<M8)7H8)!5864;8<7L6)-EKK4664E<)E<)+46M:9)"86DE<J 64P4947?):<;)"83E5K)5898:68;)476)D9:<)4<).8M8KP85)E3) @AYAC)K:<?)G5E>D6):<;)DE9474M4:<6)H:I8)E33858;)7H845) ER<) I464E<6) E3) 346M:9) 583E5KC) :<;) 346M:9) 466>86) H:I8) P8MEK8) 4<M58:64<G9?) D5EK4<8<7) 7ED4M6) 4<) 7H8) K8;4:N) &H8)+E><;:74E<)H:6)D5EI4;8;):MM8664P98):<;)EPS8M74I8) :<:9?646) E3) K:<?) E3) 7H8) D9:<6) 5898:68;C) 4<M9>;4<G) 6>KK:5486C) MEKD:546E<) 7:P986C) :<;) G5:DH6) 7E) H89D) ,K854M:<6):66866)7H8)MHE4M86)P83E58)>6N)

Z+,-'%()!,(#[)!,(#$)+"2W)&*#)+2O%.,&'2%L$)%!2!3$4/$!53$*6746-%$/762683%C),)(O'.#)&2)&*#)+#.#",/) (2\#"%W#%&L$)+'%,%-#$C)'&$)/2%(J&#"W)+'$-,/)-*,//#%(#$C),%.)!2&#%&',/)$2/O&'2%$N !!


!"#$%&'()*%("*%$&'+%&'()*&,!*%-!.'$%(*/#01'$

!"


:;),3)&*!+;:,)$!/6/1(&(22!/:%;5!%;1!8)2$/,!8;5;1(

3JXT^JUTKW!L!SGF[JXXTKW!FJMMLWJ!UJ\VTUJM!MIULTWQI!HLSIM! LKO!L!QJLXIQR!OGMJ!GH!SUJLIT^TIRD!5QUGVWQ!IQJ!c%PJ&Gd! SLF[LTWKZ!IQJ!MLITUTSLX!SLKOTOLSR!GH!7VWQ!nTOJIIJZ!LKO! L!^LUTJIR!GH!LO^JUITMJFJKIMZ!IQJ!+JIJUMGK!8GVKOLITGK!TM! JKWLWTKW!SGKSJUKJO!STITaJKM!LSUGMM!IQJ!KLITGKD 6QTXJ! OTMSVMMTGKM! L]GVI! /FJUTSLAM! HTMSLX! HVIVUJ! LUJ! SGFFGK[XLSJ! TK! 6LMQTKWIGKZ! 3D$DZ! PJ! LXMG! MJJN! IG! TKM[TUJ!SGK^JUMLITGKM!LI!NTISQJK!IL]XJM!LSUGMM!/FJUTSLD! 5QLIAM!PQR!IQJ!+JIJUMGK!8GVKOLITGK!QLM!OJ^JXG[JO!L! KVF]JU! GH! [V]XTS! LPLUJKJMM! JHHGUIM! IG! SGKKJSI! PTIQ! IQJ!/FJUTSLK![V]XTSD )K!"?<?Z!IQJ!8GVKOLITGK!XLVKSQJO!L![V]XTS!LPLUJKJMM! SLF[LTWK!VKOJU!IQJ!]LKKJU!c%PJ&GDd!5QJ!SLF[LTWKAM! WGLXM!LUJ!IG!198:*+1(/FJUTSLKM!L]GVI!IQJ!SGKMJ\VJKSY JM! GH! GVU! MGLUTKW! OJ]I! LKO! OJHTSTIMZ! K8569( :.2412484! LFGKW! SGKSJUKJO! STITaJKM! GH! LXX! [GXTITSLX! [JUMVLY MTGKM! GK! IQJ! KJJO! HGU! MJKMT]XJ! MGXVITGKMZ! LKOZ! FGMI! TF[GUILKIXRZ! 123*31! [JG[XJ! LSUGMM! IQJ! SGVKIUR! TK! L! FG^JFJKI!HGU!SQLKWJD!5QUGVWQ!TIM!SLF[LTWK!PJ]MTIJ! LKO! MGSTLX! KJIPGUNTKW! [UG[JUITJMZ! TI! GHHJUM! IGGXM! LKO! UJMGVUSJM!IG!QJX[!/FJUTSLKM!WJI!TK^GX^JO!PTIQ![VIITKW! GVU!KLITGK!GK!L!FGUJ!MVMILTKL]XJ!HTMSLX![LIQD 5G!QJX[!SLILXRaJ![V]XTS!TKIJUJMIZ!IQJ!SLF[LTWK!HJLIVUJM! L!MLITUTSLX![UJMTOJKITLX!SLKOTOLIJZ!7VWQ!nTOJIIJ!gL![XLR! GK! IQJ! [QULMJ! c7VWJ! 3J]IdhZ! PQGMJ! L]MVUO! HTMSLX! [XLIHGUF!TM!M[GIXTWQIJO!IQUGVWQ!L!QVFGUGVM!LO^JUITMTKW! SLF[LTWK!IQLI!OUT^JM!QGFJ!L!MJUTGVM!FJMMLWJD!6QTXJ! QTM! [GMTITGKM! MGVKO! MIULKWJ! LKO! VK]JXTJ^L]XJZ! VKHGUY IVKLIJXR!LXX!GH!IQJ!HLSIM!LKO!HTWVUJM!IQLI!QJ!STIJM!LUJ! JKITUJXR!IUVJ!E!]UTKWTKW!IG!XTWQI!GVU!HTMSLX!SQLXXJKWJM!LKO! IQJ!IQUJLIM!IQJR![GMJ!IG!GVU!KLITGKAM!JSGKGFTS!HVIVUJD 5QUGVWQ!KVFJUGVM!GIQJU!LO^JUITMJFJKIMZ!IQJ!8GVKOLY ITGK!QLM!QJX[JO!IG!HGSVM![GXTSRFLNJUM!LKO!IQJ![V]XTS! GK!IQJ!KJJO!HGU!HTMSLX!LSITGKD!)K!"??>Z!IQJ!8GVKOLITGK!

?A

ULK! FVXIT[XJ! LO^JUITMJFJKIM! SLXXTKW! GK! [UJMTOJKITLX! SLKOTOLIJM! IG! UJSGWKTaJ! IQJ! VUWJKSR! GH! GVU! WUGPTKW! OJ]I! LKO! OJ[JKOJKSJ! GK! HGUJTWK! XJKOJUMZ! LKO! FG^J! OJSTMT^JXR! IG! SGUUJSI! HTMSLX! TF]LXLKSJMD! 2V]MJ\VJKI! LO^JUITMJFJKIM!QTWQXTWQIJO!IQJ!HLSIM!L]GVI!IQJ!VKMVMY ILTKL]TXTIR!GH!WUGPTKW!UJITUJFJKI!LKO!QJLXIQ!SLUJ!G]XTY WLITGKMZ! LM! PJXX! LM! IQJ! [V]XTSAM! HL^GUL]XJ! LIITIVOJM! IGPLUO!L!]T[LUITMLK!HTMSLX!SGFFTMMTGKD! )K! %SIG]JU! "?<<Z! IQJ! +JIJUMGK! 8GVKOLITGK! MJU^JO! LM! IQJ! GHHTSTLX! ]UGLOSLMI! M[GKMGU! GH! L! &JP! 7LF[MQTUJ! [UJMTOJKITLX! [UTFLUR! OJ]LIJ! QGMIJO! ]R! :XGGF]JUW! LKO! IQJ! [*40523+.2( O.4+( LI! 3LUIFGVIQ! $GXXJWJD! /M! [LUI!GH!IQJ!M[GKMGUMQT[Z!IQJ!8GVKOLITGK!ULK!TKHGUFLY ITGKLX!LO^JUITMJFJKIM!TK!PQTSQ!SQTXOUJKZ!PQGMJ!HVIVUJ! TM!FGMI!LI!MILNJZ!GHHJU!HLSIM!L]GVI!/FJUTSLAM!OJ]I!LKO! OJHTSTIMD! 5QJ! OJ]LIJ! PLM! IQJ! HTUMI! HGUVF! TK! IQJ! "?<"! [UTFLUR! MJLMGK! IQLI! HGSVMJO! JeSXVMT^JXR! GK! HTMSLX! LKO! JSGKGFTS! TMMVJMD! /M! MVSQZ! TI! MJU^JO! IG! LO^LKSJ! IQJ!8GVKOLITGKAM!JOVSLITGKLX!FTMMTGK!LKO!QJX[!HGSVM! LIIJKITGK! GK! QGP! GVU! KLITGKAM! XJLOJUM! LKO! [GIJKITLX! XJLOJUM! [XLK! IG! [VI! /FJUTSL! GK! L! FGUJ! MVMILTKL]XJ! HTMSLX![LIQD! 5QUGVWQ! IQJMJ! TKIJKMT^J! JHHGUIM! IG! OULP! LIIJKITGK! IG! IQJ! KLITGKAM! HTMSLX! SQLXXJKWJM! LKO! [V]XTSTaJ! IQJ! WUGPTKW! L[[JITIJ! HGU! OJLXTKW! PTIQ! IQJFZ! IQJ! 8GVKY OLITGK! TM! QJX[TKW! IG! ]VTXO! FGFJKIVF! HGU! XGKWYIJUF! MGXVITGKM!TK!6LMQTKWIGKD!


g$,%$06)2(h!)&8%1./5)%&/,!/3'(15)2)&*!;2(3!5%!7)*7,)*75!57(!&((3!8%1!8)2$/,!2;25/)&/:),)5-o!)./*(! 81%.!/&!(3;$/5)%&/,!5(,(')2)%&!/3!/)1(3!:-!57(!8%;&3/5)%&!3;1)&*!/!&(6!7/.+27)1(!+1(2)3(&5)/,! 3(:/5(o!7;*7!n)3(55(Z!/!2/5)1)$/,!+1(2)3(&5)/,!$/&3)3/5(!8(/5;1(3!)&!57(!c%6(&%d!$/.+/)*&D (3;$/5)&*!/&3!/$5)'/5)&*!57(!/.(1)$/&!+;:,)$

" ?B


1(/$7)&*!/;3)(&$(2!/$1%22!57(!$%;&51-!

8GU!LXX!/FJUTSLKM!E!J^JK!IQGMJ!PJXXY^JUMJO!TK!HTKLKSTLX! FLIIJUM!E!VKOJUMILKOTKW!IQJ!JKGUFTIR!GH!GVU!XGKWYIJUF! HTMSLX!SUTMTM!SLK!]J!SQLXXJKWTKWD!6TIQ!IQTM!TK!FTKOZ!IQJ! +JIJUMGK!8GVKOLITGK!M[GKMGUJO!IQJ!WUGVKO]UJLNTKW!HTXF! VM"M#M!MYMZ!L!OGSVFJKILUR!IQLI![VIM!IQJ!MTaJ!LKO!MSG[J! GH!GVU!KLITGKLX!OJ]I!LKO!OJHTSTIM!TK!LSSJMMT]XJ!IJUFM!HGU! /FJUTSLKM!GH!LXX!LWJM!LKO!]LSNWUGVKOMD! 1JXJLMJO! TK! &G^JF]JU! "??>Z! VM"M#M!MYM! ]UGVWQI! IQJ! KLITGKAM! HTMSLX! SQLXXJKWJM! IG! XTHJ! TK! FGUJ! IQLK! B??! IQJLIJUMZ! [UT^LIJ! MSUJJKTKWMZ! LKO! QGFJM! LSUGMM! IQJ! SGVKIUR! LKO! SXLUTHTJO! SGF[XJe! IG[TSMZ! MVSQ! LM! OJ]IY IGY*3+! ULITGMZ! OJ]I! SJTXTKWMZ! IQJ! SGF[GMTITGK! GH! IQJ! HJOJULX!]VOWJIZ!LKO!IQJ!FL_GU!OUT^JUM!GH!UTMTKW!OJ]ID!)K! ^T^TO!OJILTXZ!IQJ!SUTITSLXXR!LSSXLTFJO!HTXF!PJL^JM!TKIJUY ^TJPM!PTIQ!Je[JUIMZ!LKO!STITaJKM!LSUGMM!IQJ!SGVKIUR!PTIQ! SGF[JXXTKW! JSGKGFTS! OLIL! IG! MQGP! QGP! GVU! WUGPTKW! HTMSLX! [UG]XJFM! PTXX! LHHJSI! J^JUR! MTKWXJ! /FJUTSLK! E! JM[JSTLXXR! IGOLRAM! RGVKW! [JG[XJ! LKO! IQJ! WJKJULY ITGKM! IG! HGXXGPZ! PQGMJ! HVIVUJ! OJ[JKOM! GK! LOOUJMMTKW! IQJMJ![UJMMTKW!TMMVJMD!5QJ!IJMITFGKR!GH!STITaJKM!LKO! PJXXYNKGPK! MV]_JSIM! MVSQ! LM! 6LUUJK! :VHHJIZ! HGUFJU! $QLTUFJK!GH!IQJ!8JOJULX!1JMJU^J!/XLK!*UJJKM[LK!LKO! +LVX! 'GXSNJUZ! LKO! HGUFJU! 5UJLMVUR! 2JSUJILUTJM! +LVX! %A&JTXX!LKO!1G]JUI!1V]TK!FLNJ!IQJ!HTXF!L!KGK[LUITMLK! LKO![GTKIJOXR!IG[TSLX!KLUULIT^JD

)K! /[UTX! "?<?Z! IQJ! 8GVKOLITGK! UJXJLMJO! VM"M#M!MYM'( !.68+5.24F! L! MJ\VJX! IG! IQJ! GUTWTKLX! OGSVFJKILURD! :VTXOTKW!GK!IQJ!IGVWQ!\VJMITGKM!ULTMJO!TK!IQJ!HTUMI!HTXFZ! !.68+5.24! GHHJUJO! L! [ULSITSLX! ]XVJ[UTKI! LKO! MJKMT]XJ! MIJ[M!IG!WJI!GVU!KLITGKAM!HTMSLX!QGVMJ!TK!GUOJUD!8GXXGPTKW! IQJ! HTXFAM! $&&! [UJFTJUJZ! L! IJXJ^TMJO! [LKJX! OTMSVMY MTGK!HJLIVUTKW!MJKTGU!8GVKOLITGK!XJLOJUM!]UGVWQI!GVU! [JUM[JSIT^J!IG!J^JUROLR!/FJUTSLKM!GK!IQJ!TF[GUILKSJ! GH!LSQTJ^TKW!XGKWYIJUF!HTMSLX!MVMILTKL]TXTIRD!.VSQ!XTNJ! IQJ! GUTWTKLX! HTXFZ! VM"M#M!MYM'( !.68+5.24! JLUKJO! L! XLUWJ! ^TJPJUMQT[Z! KGI! GKXR! OVUTKW! TIM! IJXJ^TMJO! ]UGLOSLMIZ! ]VI!LXMG!GK!-GV5V]J!LKO!LSUGMM!IQJ!)KIJUKJID

g8/$)&*!+/*(h!57(!.%')(!+%25(1!8%1!VM"M#M!MYMZ!57(!8%;&3/5)%&A2!$1)5)$/,,-!/$$,/).(3!3%$;.(&5/1-! %&!/.(1)$/A2!8)2$/,!2)5;/5)%&D ?C


(3;$/5)&*!/&3!/$5)'/5)&*!57(!/.(1)$/&!+;:,)$

" ?D


:1)&*)&*!57(!+(%+,(A2!'%)$(!5%!57(!:;3*(5!3(:/5(

5QJ!/FJUTSLK![JG[XJ!MQGVXO!]J!LSIT^J![LUITST[LKIM!TK! LO^LKSTKW!MGXVITGKM!IG!GVU!KLITGKAM!HTMSLX!SQLXXJKWJMD! 5QLIAM!PQR!IQJ!+JIJUMGK!8GVKOLITGK!QLM![LUIKJUJO!PTIQ! /FJUTSL2[JLNMZ!5QJ!$GKSGUO!$GLXTITGKZ!LKO!GIQJUM!IG! JKMVUJ!IQJ![V]XTSAM!^GTSJ!TM!QJLUOD 5QJ! +JIJUMGK! 8GVKOLITGK! ]JXTJ^JM! IQLI! STITaJK! JKWLWJFJKI! TM! SUTITSLX! IG! TIM! FTMMTGKD! 5G! JF[GPJU! IQJ! /FJUTSLK! [JG[XJ! IG! ILNJ! LSITGKZ! IQJ! 8GVKOLITGK! QLM! MV[[GUIJO! L! KVF]JU! GH! TKKG^LIT^J! [LUIKJUMQT[MZ! TKSXVOTKW! L! MTWKLIVUJ! JHHGUI! PTIQ! /FJUTSL2[JLNMZ! L! KGK[LUITMLK! GUWLKTaLITGK! IQLI! PGUNM! IG! [UG^TOJ! STITaJKM!PTIQ!L!^GTSJ!GK!IQJ!FGMI!TF[GUILKI!OJSTMTGKM! IQLI!TF[LSI!IQJTU!XT^JMD )K! nVKJ! "?<?Z! /FJUTSL2[JLNM! ]UGVWQI! IGWJIQJU! IQGVMLKOM!GH!/FJUTSLKM!TK!"?!STITJM!LSUGMM!IQJ!KLITGK! IG! [LUITST[LIJ! TK! SGFFVKTIR! OTMSVMMTGKM! L]GVI! GVU! HTMSLX! HVIVUJD! $TITaJKM! HUGF! LXX! PLXNM! GH! XTHJ! XJLUKJO! L]GVI!HTMSLX!LKO!JSGKGFTS!TMMVJM!LKO!Je[UJMMJO!IQJTU! [UJHJUJKSJM! HGU! ]VOWJILUR! UJHGUFD! 5QJ! HGUVFM! PJUJ! QJXO! MTFVXILKJGVMXR! LKO! XTKNJO! IGWJIQJU! ]R! MLIJXXTIJ! HGU!L!IUVXR!KLITGKLX!OTMSVMMTGKZ!LKO!GHHJUJO!/FJUTSLKM! LK! G[[GUIVKTIR! IG! OTMSVMM! GVU! HTMSLX! SQLXXJKWJM! PTIQ! IQJTU! HJXXGP! STITaJKMD! 5QJ! UJMVXITKW! UJSGFFJKOLITGKM! PJUJ!MQLUJO!PTIQ![GXTSRFLNJUM!LM!/FJUTSLAM!MGXVITGKM! HGU!L!MVMILTKL]XJ!HTMSLX!HVIVUJD 5QJ!OTMSVMMTGKM!UJMVXIJO!TK!^LUTGVM!XJ^JXM!GH!MV[[GUI! HGU! L! ULKWJ! GH! G[ITGKMZ! TKSXVOTKW! ULTMTKW! ILe! ULIJM! GK! SGU[GULITGKM! LKO! PJXXYGHH! TKOT^TOVLXMZ! TKSUJLMTKW! IQJ! LWJ! HGU! UJSJT^TKW! HVXX! 2GSTLX! 2JSVUTIR! ]JKJHTIMZ! LKO! UJOVSTKW! OJHJKMJ! M[JKOTKW! ]R! <?Y<C! [JUSJKID!

+LUITST[LKIM! PJUJ! LXMG! LMNJO! IG! OJ^JXG[! FJMMLWJM! IG! MJKO! IG! IQJTU! JXJSIJO! GHHTSTLXMD! /FGKW! IQJ! FGMI! [G[VXLU!PLMZ!c+XJLMJ!HTKO!IQJ![GXTITSLX!PTXX!IG!VMJ!IQTM! TK[VI! LM! TH! TI! PJUJ! SGFTKW! HUGF! L! [GPJUHVX! XG]]RTKW! WUGV[!E!]JSLVMJ!PJ!LUJDd! 8UGF! "??>! IQUGVWQ! "?<<Z! IQJ! 8GVKOLITGK! [LUIKJUJO! PTIQ! 5QJ! $GKSGUO! $GLXTITGK! IG! MV[[GUI! TIM! 8TMSLX! 6LNJY;[! LKO! 8TMSLX! 2GXVITGKM! 5GVUZ! PQTSQ! JOVSLIJO! /FJUTSLKM!L]GVI!GVU!KLITGKLX!]VOWJI!SQLXXJKWJM!LKO! IQJ!SQGTSJM!TK^GX^JO!TK!LOOUJMMTKW!IQJFD!)K!HGVU!RJLUMZ! IQJ!IGVU!MIG[[JO!TK!FGUJ!IQLK!`?!STITJMD! 6TIQ! HVKOTKW! MV[[GUI! HUGF! IQJ! +JIJUMGK! 8GVKOLY ITGKZ! GVU! HGUFJU! $(%Z! 3L^TO! 6LXNJUZ! XLVKSQJO! IQJ! c$GFJ]LSN!/FJUTSL!)KTITLIT^J!g$/)h!TK!"?<?Dd!1GGIJO! TK! IQJ! UJSGFFJKOLITGKM! TKSXVOJO! TK! 3L^TOAM! ]GGNZ! %./1K*:>( Y/1-5:*F! $/)! JOVSLIJM! /FJUTSLKM! L]GVI! GVU!HTMSLX!SQLXXJKWJM!LKO!GHHJUM!L!^LUTJIR!GH![UG[GMLXM! IG! LOOUJMM! IQJFD! 3L^TO! MJU^JM! LM! LK! JHHJSIT^J! LKO! NKGPXJOWJL]XJ!LO^GSLIJ!HGU!HTMSLX!UJM[GKMT]TXTIR!E!QJ! UJWVXLUXR! IUL^JXM! IQJ! SGVKIURZ! M[JLNTKW! IG! LVOTJKSJM! GH!SGKSJUKJO!/FJUTSLKMZ!Je[XLTKTKW!IQJ!FLWKTIVOJ!GH! GVU!HTMSLX!SQLXXJKWJM!LKO!GHHJUTKW!SGKSUJIJ!MGXVITGKMD

g8/$)&*!+/*(h!+/15)$)+/&52!5/0(!+/15!)&!/.(1)$/2+(/02A!c%;1!:;3*(5Z!%;1!($%&%.-d!('(&5Z!67)$7! $%&'(&(3!57%;2/&32!%8!/.(1)$/&2!)&!$)5)(2!/$1%22!57(!$%;&51-!5%!3)2$;22!7%6!57(!;D2D!27%;,3! /$7)('(!8)2$/,!2;25/)&/:),)5-D! ?H


(3;$/5)&*!/&3!/$5)'/5)&*!57(!/.(1)$/&!+;:,)$

" ?E


5(/$7)&*!-%;&*!/.(1)$/&2!/:%;5!57()1!8)2$/,!8;5;1(

5JLSQTKW!MIVOJKIM!L]GVI!HTMSLX![GXTSR!SLK!QJX[!IG!JMIL]XTMQ L!HGVKOLITGK!HGU!HTKLKSTLX!XTIJULSR!LKO!LSIT^J!STITaJKMQT[D 5QJ!+JIJUMGK!8GVKOLITGK!TM!PGUNTKW!PTIQ!$GXVF]TL!5JLSQJUM! $GXXJWJ!LKO!GIQJUM!IG!OJ^JXG[!JKWLWTKWZ!TKHGUFLIT^J!PLRM! IG!TKSUJLMJ!VKOJUMILKOTKW!GH!HTMSLX!TMMVJM!LFGKW!RGVKW! /FJUTSLKMD 8JP!XJMMGKM!LUJ!OJ^GIJO!IG!JSGKGFTS!LKO!HTMSLX![GXTSR! TK! FGMI! MSQGGX! SVUUTSVXLD! /M! L! UJMVXIZ! MIVOJKIM! GHIJK! WULOVLIJ!HUGF!QTWQ!MSQGGX!XLSNTKW!IQJ!LPLUJKJMM!LKO! LKLXRITSLX!IGGXM!IG!VKOJUMILKO!LKO![LUITST[LIJ!FJLKY TKWHVXXR! TK! OTMSVMMTGKM! L]GVI! IQJ! KLITGKAM! JSGKGFTS! LKO!HTMSLX![UTGUTITJM!E!OTMSVMMTGKM!IQLI!OTUJSIXR!TF[LSI! IQJTU!HVIVUJD 5G!TF[UG^J!TKMIUVSITGK!GK!JSGKGFTS![GXTSR!TMMVJMZ!IQJ! 8GVKOLITGK! [UG^TOJO! L! IQUJJYRJLU! WULKI! IG! $GXVF]TL! ;KT^JUMTIRAM!5JLSQJUM!$GXXJWJ!IG!OJ^JXG[!L!SGF[UJQJKY MT^J!SVUUTSVXVF!HGU!SGVUMJM!TK!JSGKGFTSMZ!ST^TSMZ!;D2D! QTMIGURZ! PGUXO! QTMIGUR! LKO! FLIQJFLITSMZ! QTWQXTWQITKW! IQJ!KLITGKAM!HTMSLX!SQLXXJKWJMD!5QJ!SVUUTSVXVF!PTXX!]J! FLOJ!L^LTXL]XJ!HUJJ!GH!SQLUWJ!IG!J^JUR!QTWQ!MSQGGX!TK! IQJ!SGVKIURD 5TIXJO!c;KOJUMILKOTKW!8TMSLX!1JM[GKMT]TXTIRb!/!$VUUTSY VXVF!HGU!5JLSQTKW!/]GVI!IQJ!8JOJULX!:VOWJIZ!&LITGKLX! 3J]I! LKO! :VOWJI! 3JHTSTIZd! IQJ! KGK[LUITMLKZ! TK\VTURY ]LMJO!SVUUTSVXVF!PTXX!IJLSQ!MIVOJKIM!IQJ!HLSIM!L]GVI! [V]XTS! [GXTSTJM! IQLI! QL^J! XJO! IG! [JUMTMIJKI! ]VOWJI! OJHTSTIM!LKO!TOJKITHR!IQJ!MTWKTHTSLKI!SGKMJ\VJKSJM!GVU! WUGPTKW!KLITGKLX!OJ]I!QLM!GK!IQJ!HVIVUJ!GH!IQJ!;KTIJO! 2ILIJM!LKO!TIM!STITaJKMD!/K!LO^TMGUR!]GLUO!GH!Je[JUIM!TK! JSGKGFTSMZ!HTMSLX![GXTSRZ!LKO!JOVSLITGK!QLM!UJ^TJPJO!

IQJ! XJMMGKMD! 5QJ! SVUUTSVXVF! TKSGU[GULIJM! ]GGNMZ! [UTFLUR! MGVUSJMZ! MTFVXLITGKMZ! LKO! GIQJU! ^TMVLX! LKO! OTWTILX!FJOTLD! /HIJU!HTJXOYIJMITKW!IQJ!SVUUTSVXVF!TK!C=!SXLMMUGGFM!TK! 5JeLMZ! +JKKMRX^LKTLZ! LKO! &JP! -GUNZ! IQJ! HTKLX! ^JUMTGK! PTXX! ]J! OTMIUT]VIJO! KLITGKPTOJ! TK! "?<"D! $GXVF]TL! 5JLSQJUM! $GXXJWJ! QLM! SGFFTMMTGKJO! IQJ! &LITGKLX! $JKIJU! HGU! 1JMIUVSIVUTKW! (OVSLITGKZ! 2SQGGXM! LKO! 5JLSQTKW! g&$1(25h! IG! SGKOVSI! LK! J^LXVLITGK! GH! IQJ! UJMVXIM!GH!IQJ!SVUUTSVXVFD 5QJ!8GVKOLITGK!LXMG!LO^LKSJO!TIM!JOVSLITGKLX!FTMMTGK! ]R! [UG^TOTKW! /FJUTSLAM! +UGFTMJ! /XXTLKSJ! E! L! [LUIY KJUMQT[! GH! FGUJ! IQLK! #??! GUWLKTaLITGKM! HGSVMJO! GK! SQLKWTKW! GVISGFJM! HGU! SQTXOUJK! E! PTIQ! L! WULKI! IG! Je[LKO!IQJ!IJLSQTKW!GH!HTKLKSTLX!XTIJULSR!IG!FTOOXJ!LKO! QTWQ!MSQGGX!MIVOJKIM!LSUGMM!IQJ!SGVKIURD! )K!LOOTITGKZ!IG!JKWLWJ!MIVOJKIM!TK!L!HVK!LKO!TKIJULSIT^J! PLRZ! IQJ! 8GVKOLITGK! LXMG! [UG^TOJO! L! WULKI! IG! MV[[GUI! :VOWJI]LXXZ! LK! GVIOGGU! WLFJ! SUJLIJO! ]R! IQJ! &LITGKLX! /SLOJFR!GH!+V]XTS!/OFTKTMIULITGK!LKO!+LUMGKM!5QJ!&JP! 2SQGGX! HGU! 3JMTWKZ! PQTSQ! SGF]TKJM! [QRMTSLX! MNTXX! PTIQ! HTMSLX!MIULIJWRD!5QJ!WLFJ!QLM!]JJK![XLRJO!GK!IQJ!KLITGKLX! FLXX!TK!6LMQTKWIGKZ!3D$DZ!LKO!GK!SLF[VMJM!KLITGKPTOJD

g8/$)&*!+/*(h!7)*7!2$7%%,!25;3(&52!25;3-!57(!&/5)%&A2!8)2$/,!$7/,,(&*(2!571%;*7!/!$;11)$;,;.! 3('(,%+(3!:-!$%,;.:)/!5(/$7(12!$%,,(*(!6)57!/!*1/&5!81%.!57(!8%;&3/5)%&D! @G


(3;$/5)&*!/&3!/$5)'/5)&*!57(!/.(1)$/&!+;:,)$

" @F


(&*/*)&*!57(!&(45!*(&(1/5)%&

5QJ! JSGKGFTS! LKO! HTMSLX! SQGTSJM! PJ! FLNJ! IGOLR! PTXX! QL^J! [UGHGVKO!SGKMJ\VJKSJM!HGU!IQJ!KJeI!WJKJULITGKD!5QJ!+JIJUMGK! 8GVKOLITGK!QLM!PGUNJO!PTIQ!FI^;Z!.G]TXTaJDGUWZ!LKO!GIQJUM! IG! UJLSQ! GVI! IG! /FJUTSLAM! KJeI! WJKJULITGK! GH! XJLOJUMZ! OJFGKMIULITKW!PQR!HTMSLX![GXTSR!TM!MG!SUTITSLX!IG!IQJTU!HVIVUJD! 6QTXJ!HTMSLX![GXTSR!TM!KGI!JeLSIXR!IG[YGHYFTKO!HGU!FGMI! IJJKM! LKO! SGXXJWJ! MIVOJKIMZ! IQJ! MILNJM! LUJ! IUJFJKY OGVMD! %VU! MNRUGSNJITKW! OJ]IZ! OJHTSTIMZ! LKO! TKIJUJMI! SGMIM! SGVXO! XJLO! IG! MQLU[! UJOVSITGKM! TK! [V]XTS! LKO! [UT^LIJ!TK^JMIFJKI!LKO!TKSUJLMJM!TK!ILeJM!IQLI!UJOVSJ! IQJTU! MILKOLUO! GH! XT^TKW! LKO! XTFTI! IQJ! G[[GUIVKTITJM! L^LTXL]XJ!IG!IQJF!LM!LOVXIMD! )K! "??9Z! IG! JOVSLIJ! RGVKW! /FJUTSLKM! L]GVI! IQJMJ! [UJMMTKW!TMMVJM!LKO!IG!JF[GPJU!IQJF!IG!ILNJ!LSITGKZ! IQJ! +JIJUMGK! 8GVKOLITGK! IJLFJO! V[! PTIQ! .5'AM! SGXXJWJ! SLF[VM! KJIPGUNZ! FI^;Z! IG! XLVKSQ! )KOJ]IJOD! 2QGUI!HGU!cTKYOJ]I!JOVSLITGKZd!IQJ!)KOJ]IJO!SLF[LTWK! SGFFVKTSLIJO!IQJ!UJLX!]VUOJK!GH!IQJ!OJ]I!IQLI!RGVKW! /FJUTSLKM!PTXX!TKQJUTIZ!PTIQ!IQJ!WGLX!GH!QJX[TKW!SGXXJWJ! MIVOJKIM! VKOJUMILKO! LKO! VXITFLIJXR! ILNJ! SQLUWJ! GH! IQJ! HTMSLX! SQLXXJKWJM! IQJR! PTXX! HLSJ! LHIJU! WULOVLITGKD! )KOJ]IJO!OUG^J!QGFJ!IQJ!FJMMLWJ!IQLI!IQJ!FGKJR!GVU! SGVKIUR!TM!]GUUGPTKW!IGOLR!PTXX!J^JKIVLXXR!]J![LTO!]LSN! ]R!IGOLRAM!RGVKW![JG[XJ!LKO!HVIVUJ!WJKJULITGKMD!5QJ! SLF[LTWK!LXMG!JKSGVULWJO!MIVOJKIM!IG!ILNJ!SGKIUGX!GH! IQJTU![JUMGKLX!HTKLKSJM!]R![XLKKTKW!HGU!IQJ!HVIVUJ!LKO! ML^TKW!UJM[GKMT]XRD! 5QUGVWQ! IQJ! .5'! SLF[VM! KJIPGUNZ! IQJ! [UGWULF! UJLSQJO! V[PLUOM! GH! 9! FTXXTGK! SGXXJWJ! MIVOJKIM! GK! QVKOUJOM! GH! SGXXJWJ! SLF[VMJM! LSUGMM! IQJ! KLITGKD! 5QJ! SLF[LTWKAM! PJ]MTIJ! HJLIVUJO! TKHGUFLITGK! L]GVI! UJM[GKMT]XJ! SUJOTI! SLUO! VMJ! LKO! TKSXVOJO! L! [G[VXLU! ^TOJG! WLFJ! SLXXJO! 3J]I! 2NTZ! PQTSQ! TXXVMIULIJM! IQJ! TF[GUILKSJ!GH!FLeTFTaTKW!ML^TKWMZ![LRTKW!HGU!KJSJMY MTITJMZ! LKO! [UJ[LUTKW! HGU! VKJe[JSIJO! XTHJ! J^JKIMD! 5QJ! XLIIJU! PLM! TKM[TUJO! ]R! L! MIVOJKI! [LUITST[LITKW! TK! @?

)KOJ]IJOAM! 3TWTILX! $QLXXJKWJZ! PQTSQ! SLXXJO! GK! RGVKW! [JG[XJ! HUGF! LSUGMM! IQJ! KLITGK! IG! OJ^JXG[! TKIJULSIT^J! TOJLM!IG![UGFGIJ!IQJ!FJMMLWJ!GH!IQJ!SLF[LTWKD 5QJ!8GVKOLITGK!LXMG!PGUNJO!PTIQ!.G]TXTaJDGUW!IG!]UTKW! IGWJIQJU! FJF]JUM! GH! IQJ! FTXXJKKTLX! WJKJULITGK! IG! Je[XGUJ! IQJTU! UGXJ! TK! LOOUJMMTKW! IQJ! HTKLKSTLX! TMMVJM! HLSTKW!IQJ!KLITGKD!6TIQ!8GVKOLITGK!HVKOTKWZ!.G]TXTaJDGUW SGK^JKJO! IQJ! &LITGKLX! -GVIQ! 2VFFTIZ! JKITIXJO! c3JFGSULSR!"D?b!(e[XGUTKW!IQJ!.TXXJKKTLX!*JKJULITGKAM! 1JIVUK!GK!)K^JMIFJKIZd!PQTSQ!HGSVMJO!GK!MGXVITGKM!IQLI! WG^JUKFJKI!LKO!IQJ![UT^LIJ!MJSIGU!SGVXO!TF[XJFJKI!TK! HGVU!NJR!LUJLM!E!QJLXIQ!SLUJZ!ILeJMZ!JKITIXJFJKIMZ!LKO! [JUMGKLX! HTKLKSTLX! UJM[GKMT]TXTIR! LKO! XTIJULSR! E! PTIQ! LIIJKOJJM! [UJMJKITKW! SGKSUJIJ! [UG[GMLXM! IG! TF[UG^J! IQJ!JSGKGFTS!QJLXIQ!GH!/FJUTSLAM!RGVKWJU!WJKJULITGKMD )K! "?<?Z! IQJ! +JIJUMGK! 8GVKOLITGK! TKTITLIJO! IQJ! +JIJU! *D! +JIJUMGK! 8GVKOLITGK! 8TMSLX! )KIJUKMQT[! [UGWULF! IG! JKL]XJ!VKOJUWULOVLIJ!LKO!WULOVLIJ!MIVOJKIM!IG!M[JKO! MVFFJUM! TK! 6LMQTKWIGKZ! 3D$DZ! PGUNTKW! PTIQ! IG[! HTMSLX! [GXTSR! Je[JUIM! LKO! MSQGXLUM! LI! XJLOTKW! [GXTSR! UJMJLUSQ! GUWLKTaLITGKMD! 5QTM! [UGWULFZ! PQTSQ! TM! LOFTKTMIJUJO! IQUGVWQ! IQJ! $GKSGUO! $GLXTITGKZ! ]UTKWM! IQJ! MIVOJKIM! IGWJIQJU!TK!L!PJJNXR!MJFTKLU!LKO!WT^JM!IQJF!L!SXGMJYV[! ^TJP!GH!IQJ!TMMVJM!LKO!IQJ![GXTSR!OJ^JXG[FJKI![UGSJMMD! 5QJ! +JIJUMGK! 8GVKOLITGK! PTXX! SGKITKVJ! IG! PGUN! PTIQ! RGVIQYGUTJKIJO! GUWLKTaLITGKM! IG! JOVSLIJ! RGVKW! /FJUTSLKM! L]GVI! IQJ! PLRM! TK! PQTSQ! XGKWYIJUF! OJ]I! LKO!OJHTSTIM!TF[LSI!IQJTU!HVIVUJZ!PTIQ!IQJ!WGLX!GH!FGITY ^LITKW!IQJF!IG!MILR!TKHGUFJO!LKO!LSIT^JXR!PGUN!IGPLUO! MGXVITGKM!IG!IQJ!KLITGKAM!HTMSLX!SQLXXJKWJMD


25;3(&52!+/15)$)+/5)&*!)&!57(!)&3(:5(3!$/.+/)*&Z!/!$%,,/:%1/5)%&!:(56((&!57(!+(5(12%&!8%;&3/Y 5)%&!/&3!.5';!57/5!(3;$/5(3!/&3!(.+%6(1(3!$%,,(*(!25;3(&52!5%!5/0(!/!25/&3!%&!8)2$/,!)22;(2D (3;$/5)&*!/&3!/$5)'/5)&*!57(!/.(1)$/&!+;:,)$

" @@


/:%;5!57(!8%;&3/5)%&b 5%!,(/1&!.%1(!/:%;5! 57(!+(5(1!*D!+(5(12%&! 8%;&3/5)%&Z!/.(1)$/A2! 8)2$/,!$7/,,(&*(2Z! /&3!7%6!-%;!$/&!5/0(! /$5)%&!5%!7(,+!2%,'(! 57(.Z!+,(/2(!')2)5!%;1! 6(:2)5(Z!n%)&!;2!%&! 8/$(:%%0Z!%1!$7($0!%;5! %;1!-%;5;:(!+/*( 666D+*+8D%1* 666D8/$(:%%0D$%.l+*+8%;&3/5)%& 666D-%;5;:(D$%.l+*+8%;&3/5)%&


,)25!%8!*1/&5((2!

'.23-4"I$-&"?GGE" 57(!/,5/1;.!)&25)5;5(

$%&$%13!$%/,)5)%&

5G!MV[[GUI!IQJ!nVKJ!"??9!SGKHJUJKSJ!HGU!MSQGXLUMZ!QJLXIQ![GXTSR! Je[JUIMZ!LKO!FJOTL!IG!JeLFTKJ!LKO!TKSUJLMJ!LPLUJKJMM!GH ! NJR!QJLXIQ!SQLXXJKWJM!IQLI!LUJ!XTKNJO!IG!/FJUTSLAM!HTMSLX!SUTMTMD! gjBCZ???h

5G!MV[[GUI!IQJ!8TMSLX!6LNJY;[!5GVUZ!L!MJUTJM!GH !IGPK!QLXX! FJJITKWM!SGKOVSIJO!LSUGMM!IQJ!SGVKIUR!OJMTWKJO!IG!JKWLWJ! LKO!JOVSLIJ!IQJ![V]XTS!GK!IQJ!KLITGKAM!XGKWYIJUF!HTMSLX!GVIXGGND! gj<ZC??Z???h

/.(1)$/2+(/02

(.%1-!;&)'(12)5-

5G!MV[[GUI![UG^TOTKW!STITaJKM!PTIQ!L!WUJLIJU!G[[GUIVKTIR!HGU! ST^TS!JKWLWJFJKI!LUGVKO!SUTITSLX!TMMVJM!LKO!OJXT]JULITGK!G^JU! SGF[XJe!HTMSLX![GXTSR!TMMVJMD!gjC?Z???h

5G!MV[[GUI!IQJ!SUJLITGK!GH !IQJ!$JKIJU!HGU!(KITIXJFJKI!1JHGUFZ!L! UJMJLUSQ!SJKIJU!IQLI!LKLXRaJM!HLSIGUM!UJM[GKMT]XJ!HGU!TKSUJLMJO! HJOJULX!JKITIXJFJKI!M[JKOTKW!LKO!HGUFVXLIJM!KJP!L[[UGLSQJM! HGU!LSQTJ^TKW!]JIIJU!QJLXIQ!SLUJ!^LXVJD!gj=??Z???h

/.(1)$/A2!+1%.)2(!Y!57(!/,,)/&$(!8%1!-%;57 5G!MV[[GUI!IQJ!OJ^JXG[FJKI!GH !L!RGVIQ!SVUUTSVXVF!IG!Je[LKO! IQJ!IJLSQTKW!GH !HTKLKSTLX!XTIJULSR!IG!FTOOXJ!LKO!QTWQ!MSQGGX! MIVOJKIM!LSUGMM!IQJ!SGVKIURD!gj<Z???Z???h

&/5)%&/,!/$/3(.-!%8!+;:,)$!/3.)&)251/5)%& 5G!MV[[GUI!IQJ!OJ^JXG[FJKI!GH !:VOWJI]LXXZ!L!cHTMSLX!M[GUId!HGU! VMJ!TK![UGFGITKW!HTKLKSTLX!LKO!HTMSLX!XTIJULSR!LFGKW!SGXXJWJ! MIVOJKIMD!gjB"CZ???h

:(!57(!$7/&*(Z!)&$D 5G!MV[[GUI!IQJ!2JU^TSJ&LITGK!+UJMTOJKITLX!$LKOTOLIJM!8GUVF! LKO!2VFFTI!LKO!L!KLITGKLX!3LR!GH !/SITGK!IG!TKSUJLMJ!KLITGKLX! MJU^TSJ!G[[GUIVKTITJM!LKO!MIUJKWIQJK!ST^TS!SVXIVUJD!gj"C?Z???h

5G!MV[[GUI!IQJ!TF[XJFJKILITGK!GH !:VOWJI]LXX!GK!SGXXJWJ!LKO! VKT^JUMTIR!SLF[VMJM!LSUGMM!IQJ!;KTIJO!2ILIJM!LKO!L!"??9! c:VOWJI]LXX!GK!IQJ!.LXXd!J^JKI!TK!6LMQTKWIGKZ!3D$D!gj#C>Z=`<h

57(!:1%%0)&*2!)&25)5;5)%&

&/5)%&/,!/$/3(.-!%8!2$)(&$(2

5G!MV[[GUI!IQJ!:VOWJI!HGU!&LITGKLX!+UTGUTITJM!+UG_JSIZ!LK! LSSJMMT]XJ!LKLXRMTM!GH !IQJ!SGVKIURAM!HTMSLX!MTIVLITGK!IQLI! OGSVFJKIM!IQJ![UG]XJF!LKO!HJLIVUJM![GMMT]XJ!MGXVITGKMD! gjC?Z???h

5G!MV[[GUI!IQJ!)KMITIVIJ!GH !.JOTSTKJAM!JHHGUIM!IG!OULP!LIIJKITGK! IG!G[[GUIVKTITJM!IG!TF[UG^J!^LXVJ!LKO!UJOVSJ!IQJ!SGMIM!GH ! QJLXIQ!SLUJ!TK!IQJ!;KTIJO!2ILIJM!IQUGVWQ![V]XTS!FJJITKWM!LI! IQJ!&LITGKLX!/SLOJFTJM!LKO!L![V]XTSLITGK!MVFFLUTaTKW!IQJTU! OTMSVMMTGK!LKO!HTKOTKWMD!gj9#CZ???h

$(&5(1!8%1!57(!25;3-!%8!57(!+1(2)3(&$5G!MV[[GUI!L!SGF[UJQJKMT^J!KJI!LMMJMMFJKI!IG!QJX[!WVTOJ!IQJ! KJP!+UJMTOJKI!TK!OJ^JXG[TKW!L!MIULIJWTS!UGLOFL[!HGU!LOOUJMMTKW! LKO!SGKHUGKITKW!IQJ!KLITGKAM!FGMI!VUWJKI!SQLXXJKWJMD! gj`??Z???h

$%..)55((!8%1!($%&%.)$!3('(,%+.(&5

&/5)%&/,!/$/3(.-!%8!2%$)/,!)&2;1/&$( 5G!MV[[GUI!L!KLITGKLX!SGKHJUJKSJ!IG![UGFGIJ!LKO!HLSTXTILIJ! TF[UG^TKW!MGSTLX!TKMVULKSJ![UGWULFM!LKO!IQJ!QJLXIQ!SLUJ! HTKLKSTKW!MRMIJF!LKO!JKSGVULWJ!HTMSLX!UJM[GKMT]TXTIR!LKO! JSGKGFTS!WUGPIQD!gjBCZ???h

5G!MV[[GUI!IQJ!JKXTMIFJKI!GH !MJKTGU!SGU[GULIJ!JeJSVIT^JM!LKO! KJeI!WJKJULITGK!]VMTKJMM!XJLOJUM!TK!HTMSLX!UJHGUF!JHHGUIMZ!GKXTKJ! GVIUJLSQZ!LKO!J^JKIM!HGSVMJO!GK!XGKWYIJUF!HTMSLX!SQLXXJKWJMD! gj<Z???Z???h

&(56%10!8%1!5(/$7)&*!(&51(+1(&(;127)+

57(!$%..%&!*%%3!)&25)5;5(

&(6!/.(1)$/!8%;&3/5)%&

5G!MV[[GUI!IQJ!OJ^JXG[FJKI!LKO!G[JULITGK!GH !LK!GKXTKJ! [GXTSR!HGUVFZ!c&JP5LXNZd!IQLI!PTXX!JKL]XJ!Je[JUIM!IG!JKWLWJ!TK! SGK^JUMLITGK!L]GVI!IQJ!FGMI![UJMMTKW!OGFJMITS!TMMVJM!HLSTKW! /FJUTSLAM!HVIVUJZ!TKSXVOTKW!GVU!JSGKGFTS!LKO!HTMSLX!SQLXXJKWJMD! gj#CZ???h

5G!MV[[GUI!IQJ!+JIJUMGKY+JP!$GFFTMMTGK!GK!:VOWJI!1JHGUF! LI!IQJ!$GFFTIIJJ!HGU!L!1JM[GKMT]XJ!8JOJULX!:VOWJI!IG!J^LXVLIJ! LKO!FLNJ!UJSGFFJKOLITGKM!IG!TF[UG^J!IQJ!HJOJULX!]VOWJI! [UGSJMMD!gj<Z"C?Z???h

5G!MV[[GUI!IQJ!OJ^JXG[FJKI!GH !SVUUTSVXL!HGU!JXJFJKILUR!LKO! MJSGKOLUR!MSQGGX!MIVOJKIM!TK!XGPYTKSGFJ!LUJLM!IG!TKSUJLMJ! HTKLKSTLX!XTIJULSRD!gj"9CZ???h

" @B


Fiscal Year 2010 NUCLEAR THREAT INITIATIVE

AMERICASPEAKS

To support the establishment of the World Institute for Nuclear Security, a new international organization to help nuclear security practitioners implement more effective and efficient programs to secure nuclear materials. ($3,000,000)

To support a national discussion on the fiscal future of the United States in 20 cities across the nation and provide citizens with an opportunity to consider options to address long-term budget challenges. ($2,337,470)

PETERSON INSTITUTE FOR INTERNATIONAL ECONOMICS

AMERICAN SOCIETY FOR PUBLIC ADMINISTRATION

To support a study and roundtable on the magnitude and impact of growing global public debts and identify possible implications for the world economy and the United States. ($100,000)

To support the 2009 ASPA Annual Conference to provide participants an opportunity to learn about public administration and recent developments in federal, state and local fiscal affairs. ($15,000)

To support efforts to broaden public understanding of globalization and the risks of short-sighted economic and fiscal policies. ($50,000)

To support the 2010 ASPA Annual Conference to provide participants an opportunity to learn about public administration and recent developments in federal, state and local fiscal affairs. ($30,000)

PROPUBLICA, INC. To support the ProPublica Prizes for Investigative Governance, honoring outstanding work in investigative reporting by governmental bodies in the United States. ($49,000)

COLUMBIA UNIVERSITY To support a one-year fellowship at the Columbia Journalism  Review to comment on the content and quality of media coverage of fiscal issues. ($49,000)

PUBLIC AGENDA FOUNDATION, INC. To support the expansion of “Students Face Up to the Nation’s Finances,” an initiative designed to engage college students across the nation on America’s fiscal challenges. ($500,000)

THE STATE OF THE USA, INC. To support the development of measures for assessing key fiscal conditions and trends in the United States that will allow Americans to assess the nation’s progress on pressing issues. ($400,000)

TRANSATLANTIC FUTURES, INC. To support the development of multimedia content designed to provide innovative ways to address economic and social challenges threatening America’s future. ($40,000)

COMMITTEE FOR ECONOMIC DEVELOPMENT To support the enlistment of senior corporate executives and next generation business leaders in fiscal reform efforts, online outreach, and events focused on long-term fiscal challenges. ($603,616)

CONCORD COALITION To support efforts to educate the public about the causes and consequences of federal budget deficits, the long-term challenges facing America’s unsustainable entitlement programs, and how to build a sound foundation for economic growth. ($1,337,428) To support the Youth Action Conference to engage Millennials in a discussion of fiscal issues. ($46,560)

HOPE STREET GROUP To support the Bipartisan Working Group on Health Care Reform to address health care policies and disseminate findings in an effort to engage thought leaders in the areas of health care policy and cost containment. ($10,000)

INSTITUTE FOR HEALTHCARE IMPROVEMENT To support the symposium, “How Do They Do That? LowCost, High-Quality Health Care in America,” to learn from the experiences of high-value health care systems. ($40,000)

36


'.23-4"I$-&"?GFF .%:),)@)&*!/.(1)$/A2!-%;57Z!)&$D

/.(1)$/&!(&5(1+1)2(!)&25)5;5(

5G!MV[[GUI!.G]TXTaJDGUWAM!3JFGSULSR!"D?!$LF[LTWK!LKO! IQJ!"??9!c.TXXJKKTLX!1JIVUK!GK!)K^JMIFJKI!2VFFTIZd!PQTSQ! Je[XGUJO!IQJ!KVFJUGVM!HTKLKSTLX!TMMVJM!HLSTKW!/FJUTSL!LKO!IQJ! .TXXJKKTLX!*JKJULITGKAM!UGXJ!TK!LOOUJMMTKW!IQJFD!gj"#?Z???h

5G!MV[[GUI!IQJ!OJ^JXG[FJKI!GH !SGF[UJQJKMT^J!LKO!M[JSTHTS! MGXVITGKM!IG!LOOUJMM!IQJ!KLITGKAM!XGKWYIJUF!HTMSLX!SQLXXJKWJMZ! LM![LUI!GH !IQJ!+JIJU!*D!+JIJUMGK!8GVKOLITGK!2GXVITGKM!)KTITLIT^JD! gj"??Z???h

&/5)%&/,!/$/3(.-!%8!+;:,)$!/3.)&)251/5)%&

/.(1)$/&!2%$)(5-!8%1!+;:,)$!/3.)&)251/5)%&

5G!MV[[GUI!IQJ!"?<?!c:VOWJI]LXX!GK!IQJ!.LXXd!J^JKI!TK! 6LMQTKWIGKZ!3D$D!IG![UGFGIJ!HTKLKSTLX!LKO!HTMSLX!XTIJULSR!LFGKW! SGXXJWJ!MIVOJKIMD!gj""=Z="<h

5G!MV[[GUI!IQJ!"?<<!/2+/!/KKVLX!$GKHJUJKSJ!IG![UG^TOJ! [LUITST[LKIM!LK!G[[GUIVKTIR!IG!XJLUK!L]GVI![V]XTS! LOFTKTMIULITGK!LKO!UJSJKI!OJ^JXG[FJKIM!TK!HJOJULXZ!MILIJ!LKO! XGSLX!HTMSLX!LHHLTUMD!gjB?Z???h

+/15&(127)+!8%1!+;:,)$!2(1')$( 5G!MV[[GUI!L!SGKHJUJKSJ!Je[XGUTKW!IQJ!KJJO!HGU!_GTKI!JHHGUIM!]R! WG^JUKFJKI!LKO!HGVKOLITGK!XJLOJUM!IG!TF[UG^J!IQJ!G[JULITGKLX! SL[LSTIR!LKO!JHHJSIT^JKJMM!GH !WG^JUKFJKID!gjBCZ???h

+(5(12%&!)&25)5;5(!8%1!)&5(1&/5)%&/,!($%&%.)$2 5G!MV[[GUI!UJMJLUSQ!GK!IQJ!TKIJUKLITGKLX!OTFJKMTGKM!GH !IQJ! HTMSLX!TF]LXLKSJM!GH !IQJ!;KTIJO!2ILIJMZ!TKSXVOTKW!LK!L[[ULTMLX! GH !NJR!SUJOTIGU!SGVKIUTJMA!TKIJUKLITGKLX!JSGKGFTS![GMTITGKM!LKO! [GXTSTJMD!gjB9?Z???h

5(/$7(12!$%,,(*(Z!$%,;.:)/!;&)'(12)5-

:)+/15)2/&!+%,)$-!$(&5(1 5G!MV[[GUI!IQJ!JMIL]XTMQFJKI!GH !IQJ!3J]I!1JOVSITGK!5LMN!8GUSJ! IG!OJ^JXG[!L!XGKWYIJUF!]VOWJI![XLK!IG!UJOVSJ![UG_JSIJO!HJOJULX! OJ]I!LKO![XLSJ!IQJ!;KTIJO!2ILIJM!GK!L!MVMILTKL]XJ!HTMSLX![LIQZ! PQTSQ!PLM!TKSGU[GULIJO!TKIG!IQJ!+JIJU!*D!+JIJUMGK!8GVKOLITGK! 2GXVITGKM!)KTITLIT^JD!gj"??Z???h 5G!MV[[GUI![GMIYXLVKSQ!LSIT^TITJM!GH !IQJ!3J]I!1JOVSITGK!5LMN! 8GUSJAM!OJ^JXG[FJKI!LKO!OTMMJFTKLITGK!GH !TIM!XGKWYIJUF!]VOWJI! [XLK!IG!UJOVSJ![UG_JSIJO!HJOJULX!OJ]ID!gj"??Z???h

5G!MV[[GUI!IQJ!OJ^JXG[FJKI!GH !L!KJPZ!SGF[UJQJKMT^J!MGSTLX! MIVOTJM!LKO!FLIQJFLITSM!SVUUTSVXVF!IG!QJX[!QTWQ!MSQGGX! MIVOJKIM!LSUGMM!IQJ!;KTIJO!2ILIJM!VKOJUMILKO!IQJ!HLSIMZ! MTWKTHTSLKSJZ!LKO!SGKMJ\VJKSJM!GH !/FJUTSLAM!HTMSLX!SQLXXJKWJMD! gj"Z##`ZC9=h

$(&5(1!8%1!/.(1)$/&!+1%*1(22

6&(5

5G!MV[[GUI!MIVOTJM!GH !QJLXIQ!SLUJ!SGMI!SGKILTKFJKI! MIULIJWTJMZ!TKSXVOTKW![LRFJKI!]VKOXTKW!LKO!LSSGVKIL]XJ!SLUJ! GUWLKTaLITGKMD!gjBCCZ9<9h

5G!MV[[GUI!c%VU!;KMVMILTKL]XJ!8VIVUJZd!L!M[JSTLX!RJLUYXGKW! FJOTL!TKTITLIT^J!IG!LOOUJMM!IQJ!SUTITSLX!HTMSLX!TMMVJM!IQLI!PTXX! OJIJUFTKJ!IQJ!GVISGFJ!GH !/FJUTSLAM!HVIVUJD!gj<Z???Z???h

5G!MV[[GUI!IQJ!OJ^JXG[FJKI!GH !SGF[UJQJKMT^J!LKO!M[JSTHTS! MGXVITGKM!IG!LOOUJMM!IQJ!KLITGKAM!XGKWYIJUF!HTMSLX!SQLXXJKWJMZ! LM![LUI!GH !IQJ!+JIJU!*D!+JIJUMGK!8GVKOLITGK!2GXVITGKM!)KTITLIT^JD! gj"??Z???h

$(&5(1!8%1!+1/$5)$/,!:)%(57)$2 5G!MV[[GUI!IQJ!OJ^JXG[FJKI!GH !L!]VMTKJMM![XLK!HGU!IQJ!$GLXTITGK! IG!5ULKMHGUF!/O^LKSJO!$LUJ!g$Y5/$hZ!L!KJP!GUWLKTaLITGK! HGSVMJO!GK!TF[UG^TKW!JKOYGHYXTHJ!SLUJD!gj""?Z???h

$%.(:/$0!/.(1)$/!)&)5)/5)'( 5G!MV[[GUI!L!KJP!TKTITLIT^J!G^JU!L!IQUJJYRJLU![JUTGO!IG!LOOUJMM! HJOJULX!HTMSLX!TMMVJM!]R!JKWLWTKW!IQJ![V]XTS!LKO!LMMTMITKW! [GXTSRFLNJUM!GK!L!KGK[LUITMLK!]LMTM!IG!QJX[!MGX^J!/FJUTSLAM! XGKWYIJUF!HTMSLX!SQLXXJKWJMD!gjBZ<??Z???h

$%&$%13!$%/,)5)%&!$%1+D 5G!MV[[GUI!JHHGUIM!IG!JOVSLIJ!IQJ![V]XTS!L]GVI!IQJ!SLVMJM! LKO!SGKMJ\VJKSJM!GH !HJOJULX!]VOWJI!OJHTSTIMZ!IQJ!XGKWYIJUF! SQLXXJKWJM!HLSTKW!/FJUTSLAM!VKMVMILTKL]XJ!JKITIXJFJKI! [UGWULFMZ!LKO!QGP!IG!]VTXO!L!MGVKO!HGVKOLITGK!HGU!JSGKGFTS! WUGPIQD!gj<Z#?>Z9??h

,)25!%8!*1/&5((2

" @D


CONCORD COALITION CORP.

NEW AMERICA FOUNDATION

To support the Fiscal Solutions Tour, a follow-up to the Fiscal Wake-Up Tour that is designed to engage the public, the media, and policymakers in dialogue about our nation’s future and potential solutions to the current fiscal challenges that we face. ($75,000)

To support the Peterson-Pew Commission on Budget Reform at the Committee for a Responsible Federal Budget to advance responsible fiscal policy and budget process reform through outreach and engagement toward policymakers, opinion leaders, media, and the public. ($500,000)

To support the creation of the Peter G. Peterson Foundation Fiscal Internship Program, to establish and support an internship program in 2010 for undergraduate and graduate students. ($60,000)

To support the Moment of Truth Project at the Committee for a Responsible Federal Budget to advance responsible fiscal policy and budget process reform through outreach and engagement efforts. ($300,000)

To support the 2011 Peter G. Peterson Foundation Fiscal Internship Program. ($47,000)

NUCLEAR THREAT INITIATIVE

ECONOMIC POLICY INSTITUTE To support the development of comprehensive and specific solutions to address the nation’s long-term fiscal challenges, as part of the Peter G. Peterson Foundation Solutions Initiative. ($200,000)

To support the Connecting Organizations for Regional Disease Surveillance (CORDS) initiative, which links regional disease surveillance networks to improve global capacity to respond to infectious diseases, and the Nuclear Materials Security Index, a benchmarking project of nuclear materials security conditions on a country-by-country basis. ($1,000,000)

PETERSON INSTITUTE FOR INTERNATIONAL ECONOMICS THE HERITAGE FOUNDATION To support the development of comprehensive and specific solutions to address the nation’s long-term fiscal challenges, as part of the Peter G. Peterson Foundation Solutions Initiative. ($200,000)

To support research that examines global aggregate public debt projections under likely scenarios through 2030, discusses the implications of these issues for the United States, and investigates the potential long-term impact across global economies. ($225,000)

HOPE STREET GROUP

PROJECT HOPE

To support the Bipartisan Working Group on Health Care Reform to address health care policies and disseminate findings in an effort to engage thought leaders in the areas of health care policy and cost containment. ($48,500)

To support a Health Affairs conference and publication of case studies on innovative projects addressing health care costs and quality. ($50,000)

RICE UNIVERSITY INSTITUTE FOR HEALTHCARE IMPROVEMENT To support the “How Will We Do That?” symposium to examine how to build low-cost, high-quality health care in communities across the United States. ($269,371)

To support a conference examining the historical economic effects of debt crises, the looming fiscal crisis in the United States, and potential solutions. ($25,000)

THE FRANKLIN AND ELEANOR ROOSEVELT INSTITUTE NABE FOUNDATION OF THE NATIONAL ASSOCIATION FOR BUSINESS ECONOMICS To support the NABE Foundation’s work with NABE’s 2011 Economic Policy Conference, a national event addressing the nexus of economics, business, and policymaking. ($35,000)

To support the Roosevelt Institute Campus Network’s development of comprehensive and specific solutions to address the nation’s long-term fiscal challenges, as part of the Peter G. Peterson Foundation Solutions Initiative. ($200,000)

HENRY L. STIMSON CENTER To support an analysis of alternative defense strategy and mission choices as part of the Budgeting for Foreign Affairs and Defense program. ($500,000)

38


8)&/&$)/,!%'(1')(6 )K! IQJ! 8GVKOLITGKAM! HTUMI! IQUJJ! RJLUM! GH ! G[JULITGKMZ! IGILX! Je[JKOTIVUJM! PJUJ! L[[UGeTFLIJXR! j=>D"! FTXXTGKZ! TKSXVOTKW!jC#DC!FTXXTGK!TK![UGWULF!Je[JKOTIVUJM!LKO! j<BD`!FTXXTGK!TK!MV[[GUITKW!MJU^TSJMD!/!]UJLNOGPK!GH ! [UGWULF!Je[JKOTIVUJM!TM!MQGPK!TK!IQJ!SQLUI!]JXGPD

5QJ! 8GVKOLITGKAM! IGILX! VKUJMIUTSIJO! LMMJIM! UJLSQJO! j#`<D>! FTXXTGK! ]R! IQJ! RJLU! JKOJO! .LUSQ! B<Z! "?<<! OVJ! [UTFLUTXR! IG! SVFVXLIT^J! HVKOTKW! GH ! j#C>D?! FTXY XTGK! HUGF! TIM! HGVKOJUD! 5QJ! 8GVKOLITGKAM! LKKVLX! HTKLKY STLX!MILIJFJKIM!QL^J!]JJK!LVOTIJO!]R!.TISQJXX!k!5TIVMZ! ,,+Z!L!FJF]JU!HTUF!GH !(UKMI!k!-GVKW!*XG]LX!,TFTIJOD

*(%-4"9&(5&-)"<JK$/6.%1&$2"L?GGHM?GFFN jC#Z#="Z???

jB"Z"<9Z??? *ULKIM!k!*ULKIFLNTKW

j>Z99>Z??? +V]XTS!/PLUJKJMM!k!(KWLWJFJKI

j<<Z"<9Z??? (OVSLITGK!k!%VIUJLSQ

j"Z?"=Z??? +GXTSR!1JMJLUSQ!k!/KLXRMTM

" @E


8%;&3/5)%&!,(/3(127)+!/&3!/3')2%1-!:%/13 8(-&6"(O"P.&$3%(&2

:/11-!3),,(1Z!$QLTUFLK!LKO!$(%Z!)/$l)KIJU/SIT^J$GU[!

+(5(1!*D!+(5(12%& $QLTUFLK!LKO!$QTJH !(eJSVIT^J!%HHTSJU

1%*(1!8(1*;2%&Z!n1DZ!+UJMTOJKI!LKO!$(%Z!5)//Y$UJH!

.)$7/(,!/D!+(5(12%& +UJMTOJKI!LKO!$QTJH !%[JULITKW!%HHTSJU n%/&!*/&@!$%%&(3TUJSIGU

;$/.(&"#$-6$&2+.K ,%1(55/!;$(,,) 'TSJ!+UJMTOJKIZ!$GFFVKTSLITGKM!LKO!+V]XTS!/HHLTUM 2;2/&!5/&/0/ 'TSJ!+UJMTOJKIZ!1JMJLUSQ 3%;*,/2!7/.),5%& 3TUJSIGUZ!1JMJLUSQ

7/1'(-!8)&(:(1*Z!+UJMTOJKIZ!)KMITIVIJ!GH!.JOTSTKJ! ,(2,)(!*(,:Z!+UJMTOJKI!(FJUTIVMZ!$GVKSTX!GK!! 8GUJTWK!1JXLITGKM! 57%./2!./$0(,,Z!$QLTUFLKZ!;KTIJO!:JKJHTIM!! LKO!+JKMTGK!2JU^TSJMZ!)KSD! 6),,)/.!&%'(,,)Z!+UGHJMMGUZ!*JGUWJIGPK! ;KT^JUMTIRo!8GUFJU!$(%!GH!//1+! 1)$7/13!+,(+,(1Z!$GY+UJMTOJKIZ!7GFJ!:Ge!%HHTSJ! 1)$7/13!2/,%.%&Z!.LKLWTKW!+LUIKJUZ!(LMI!(KO!/O^TMGUM! 27(1-,!2/&3:(1*Z!$%%Z!8LSJ]GGN!

+/;,!&(6./& $QTJH !8TKLKSTLX!%HHTSJU

2($D!3%&&/!27/,/,/Z!+UJMTOJKIZ!;KT^JUMTIR! GH!.TLFTo!8GUFJU!;KTIJO!2ILIJM!2JSUJILUR! GH!7JLXIQ!LKO!7VFLK!2JU^TSJM!

'(1/6-%.(/"!6=.2(&:"8(-&6"7$)>$&2

3/')3!:(/;.%&5!2.)57Z!(eJSVIT^J!3TUJSIGUZ! &LITGKLX!$GKHJUJKSJ!GK!$TITaJKMQT[!

2($D!1%:(15!1;:)&Z!g$GY$QLTUFLKho!$GY$QLTUFLKZ!$GVKSTX! GK!8GUJTWK!1JXLITGKMo!8GUFJU!;KTIJO!2ILIJM!2JSUJILUR!GH !IQJ! 5UJLMVUR!

,(2,(-!25/7,Z!$GUUJM[GKOJKIZ!^A(E528+14(

2($D!*(%1*(!27;,5@Z!g$GY$QLTUFLKho!5QGFLM!6D!k!2VMLK! :D!8GUO!3TMITKWVTMQJO!8JXXGPZ!7GG^JU!)KMITIVIJ!E!2ILKHGUO! ;KT^JUMTIRo!8GUFJU!;KTIJO!2ILIJM!2JSUJILUR!GH!2ILIJ!

!

+/;,!'%,$0(1Z!$QLTUFLKZ!(SGKGFTS!1JSG^JUR!/O^TMGUR! :GLUOo!8GUFJU!$QLTUFLK!GH!IQJ!8JOJULX!1JMJU^J! 3/')3!.D!6/,0(1Z!+UJMTOJKI!LKO!$(%Z! $GFJ]LSN!/FJUTSL!)KTITLIT^J

3)/&/!/')'Z!+UJMTOJKI!LKO!$(%Z!)KOJ[JKOJKI!2JSIGU! $1/)*!:/11(55Z!8GUFJU!$QLTUFLKZ!)KIJX!$GU[GULITGK!

'(1/6-%.(/"Q/=$2%)$/%",()).%%$$

1)$7/13!:(/55)(Z!$QLTUFLKZ!2TF[MGK! 5QLSQJU!k!:LUIXJII!,,+!

3D!1%&/,3!3/&)(,Z!g$QLTUFLKhZ!2JKTGU!+LUIKJU!(FJUTIVMZ! .S0TKMJR!k!$GF[LKR

2(&D!6),,)/.!:1/3,(-Z!.LKLWTKW!3TUJSIGUZ!/XXJK! k!$GF[LKR!,,$o!8GUFJU!;KTIJO!2ILIJM!2JKLIGU!

25(+7(&!1%:(15Z!$QLTUFLK!LKO!$GY$(%Z!2GVUSJ!GH !7G[J! 8GVKOLITGK

2-,')/!./57(62!:;16(,,Z!+UJMTOJKIZ! 5QJ!6LXFLUI!8GVKOLITGK

+(5(1!*D!+(5(12%& .)$7/(,!/D!+(5(12%&

*%'D!./1)%!$;%.%Z!%H!$GVKMJXZ!6TXXNTJ!8LUU!k! *LXXLWQJU!,,+o!8GUFJU!*G^JUKGU!GH!&JP!-GUN! AG

.)$7/(,!*D!./&/22(Z!$%%Z!+JIJUMGK!.LKLWJFJKIZ!,,$


!"#$#%&'"(()*++ ,-.'/.0.1'&2'/.0.1345'6475890:45 ;;;<='*:>-0-'"?.57. @4A'BCDD %.E'F41GH'%F'CIICJ &)"%,'#%KL#)#*+ :5M7:1:.3NO>OP241>' !*(#"'#%KL#)#*+ O1.33NO>OP241> &*%*)"$'=Q!!*%,+'Q)'KL*+,#Q%+' R4SS.503NO>OP241>' /TQ,Q'=)*(#,+'U'"=V%QW$*(&*!*%,+ /9>.'XXY'#S9>.3'P14S'0-.'ZS0?L'#58.[0.8'=9SO9:>5\'73.8' E:0-'O.1S:33:45'4P 'S0?L2']'^IIJ'!,_'%.0E41G32'"``'):>-03' ).3.1?.82'S0?L'958'9``'1.`90.8'0:0`.3H'R-919R0.13'958'`4>43' 91.'0198.S91G3'4E5.8'[a'!,_'%.0E41G3H'9'8:?:3:45'4P ' _:9R4S'#50.1590:459`'#5R2


!"#$%"#&$'()"#%*+'"(,$-.&*/&$0'/'+1$ 2223454!3675

The Peter G. Peterson Foundation Progress Report: 2008-2011  

About the Peter G. Peterson Foundation The Peter G. Peterson Foundation is a non-profit, non-partisan organization established by Pete Peter...

The Peter G. Peterson Foundation Progress Report: 2008-2011  

About the Peter G. Peterson Foundation The Peter G. Peterson Foundation is a non-profit, non-partisan organization established by Pete Peter...