Page 1

Renoverings- og anlĂŚgsopgaver 2009

PrĂŚsentation og kortoversigt af projekter i 2009

2. reviderede udgave


Præsentation og kortoversigt af projekter i 2009

Koordineringsgruppen Forslag til koordinerede renoveringsarbejder i 2009 Koordineringsgruppen for koordinering af renoveringsopgaver i vejarealer har i samarbejde med Skagen og Sæby Varmeværker udarbejdet vedlagte forslag til koordinerede renoveringsarbejder i 2009. Opgaverne er ikke skitse- eller detailprojekteret, ligesom økonomioverslag er baseret på meget grove projektbeskrivelser. Det betyder, at kommende driftsmeldinger så som ledningsbrud eller ændringer i udviklingen af infrastrukturen samt den endelige projektering og økonomiberegning kan medføre, at opgaver udskydes og/eller at andre kommer på listen. Som økonomisk grundlag for forslaget er anvendt de nu kendte midler på investeringsoversigten for 2009. Nogle opgaver vil eventuelt skulle etapeopdeles, som fx. Parallelvej i Frederikshavn, der er opstarten på etablering af nyt regnvandssystem fra Parallelvej til havet. Forslaget danner på nuværende tidspunkt grundlag for projekteringen.

Koordineringsgruppens mål er at friholde renoverede gader for opgravning i minimum 10 år.

Det er første gang, det er lykkedes, at komme så tidligt i hus med næste års projekter. På denne måde skulle projekteringen gerne have bedre tid, inden at arbejdet i marken går i gang næste år.

Vidste du at...

I 2009 investeres der samlet set for 75 millioner kroner i renovering af infrastruktur.

Belægninger og belysning 13 mio. kr. Kloak 30 mio. kr. Fjernvarme 19 mio. kr. Vand 13 mio. kr. I alt75 mio. kr.


Indholdfortegnelse dstr

Fre

nd La

ej ev

Corasvej

an dsve j

rvej Fy

vej Gl. Fyr vej

erby Øst

j

ej Auktionsv

Dam sted ve

de rik sh av ns ve j

j

dev ej Gl. Lan

l. G

edet

tve

j Ve s gh Ba ns ej Ha sv nn ma ch Dra

kli

Ankerm

vej

g En

Kanalvejen

vej ande Brov

Skagen Nordsøv ej

8-11

Projekter i Sæby

Minkvej

Bu tter

H am ilto nv ej

Butterstien

Projekter i Frederikshavn

N or

Ba tte ri

ve j

4-6

rivej Batte

Projekter i Skagen

14-16 bakk

en

Ålb ækv ej

en Hulsigsti

j rat ve Egek

Ka

Dødn

Læs også om...

gvej Hulsi

inge

Hulsig

es nd e dv

Tranevej

te j

Elsdyrv ej

Kloakseparering, Sæby Syd

17

Faser i projektkoordinering

18

A lk

ev

ej

ej

Indus trive j

Nr. G årdbovej

Sk iv er

12-13

Gårdbo

litv ek id Hv

Kæ rvej

Ålbæk

vej

Sdr. Havneve j ej øv H

Skagensvej

Jerupvej

Sådan holder vi den lige linje

Lodskov vadvej

j gleve Urfu Hirtshals vej Hvi dem os eve j

en vej

ej

Troldkærve j

av len He

Musikkvarteret, Frederikshavn 11

Bævervej

vej anne Sav ej Ok sev Musvågevej

vej Råb jerg

Ålb

ækv

ej

7 Skive renv ej

Havnevej, Skagen

j ve rie Fe

j akkeve Egeb

årdvej

ri Sø

ej gv

ej

rvej Enebæ

No rdk

ap ve

j

ej tjertv Naps

j bærve Brom

Blæ sb

svej Nor

Elv e rv

Jenne tvej

jerg vej

Gård bog

j Blæsbjergve

vej

bo Fred

Depotvej

j

Depotvej

To

lv ej da Sin

j ve ve ha ls

19

rgve

Jerup

j ve

Foldenvej

ig en gs En

Tr in rv kæ

Bu

en ej sv

j ve sig

j Brattenve

en ng

Ap hol men v ej

Mark stien

Engstien

kra ms Bar fred Vej svej ns vej

Hånbækv ej

Fin

ad e Sø nd

ve j ed ntv Rø

striv ej

Indu

gvej tvan H es

Unde rsted vej

ve j

j

ve ern

dr up

erg

rie nd alv ej Ma

Krag kærv ej

Brø nd e

rs e lv

Ryda lvej

j Rålu ndve

Hestvangvej

j Gravensmindeve

Albæ kvej

G

Øksenh edevej

ve j

ld

ts

Volstrupve j

en fe

j Vandløsve

Ar

Pachs Vej

Holger

Tegl værksv ej

Hylde vej

nhedve j

Løgtvedvej

Lille Grø

Br ed mose vej

Ørtoftve j

j enve

ed ev

ej

Stidsholtvej

nh

Knøsve j

Grø j

Nr. Kirkevej

ej ev os

vej jerg ltb Ho

rovej Præstb

lden Ho

j dve

ej

rd No

ej tv os

Voerså ej

j ve bro

Krogen vej

j

svan gvej

Hed eg råd sv ej

Kr og

ej ild ev Hvidk

ov e

tvej

En gv

ev

Fy nb

sg år

Østk

ystv

Hovedgaden

ism

erkli

ejen

Sønd

Strengsholtvej

Faldtvej

Mø lh olt

ej mv

Præstbro

ej

Sønderklitve j

Lyngså

Åh av

Ro

j

e kv

ve

vvej Idsko

æ lb Ho

j 266

Flakvej

j Ørhe deve

åhede vej

rts ve j

Om fa

ad

bv

Dy

ed Dyrh Ugge rholt vej

Albæks kovvej

V.

sv

Langtv edvej

ej dv te U

Hø jgå rd ve

j

Nyh olm sv

nd er s

ej

pvej Højstru

vej

Fje m be ve j

kve Solsbæ

Ho lte tvej

Voers

bæ kv ej Al

Pe de rS

Kvi sse lvej

Mej lin gvej

Eskæ rvej

ej ts igv Ka

j ve ig ats K

Skudsigv ej

Lend um

j Ve

ård

Pottemagervej

Sølystvej

ej

m

erg

Brol‘ggervej

ej nv lle

vej Hyb holt

j hedeve Fjemb

Ro

Vo

evej

ej ev

ev

ej sv vej avn ej Rosen ndsv ik sh svej Haulu der der sen Fre Chr. Pe

vh ed

ind Boelsm

Toftensvej

j ve

rsh oltv ej

o lt dh Fla

Hjorthol mvej

stien Hede

ej

Gje

en Sal tebakk

Sæbyvej

v ed gtv Ru

Ålb org gårdve j

ej

Møllega de

j Ka re rd No erak en Lang olm gh Kløvervej K ra j atve le us Al Freg Rådh Constantiavej

rbov

Skovfogedvej

kv ej

ej

Stenskrogve j

Mar

rdsv

Kold brov ej

k rbæ

gå Tofte

Hjallerupvej

Le

ftve j Ravnto

ko

er st Ve

ed elh

1 : 250.000

vej ed erst Ag

Oversigt

Koordinerede Projekter 2009

j pve stru

Ba ds kæ rv ej

j ve

Nord ens Al e

rdsvej Kjeldgaa

vej

sv ej

Fr

Projekt_Ovs.

Sude

ing

Dannerhøjvej

j ve org Ålb

j

Kr

rt

Knivholtve

Ids

j fa m O

Ha ve n

j

ej sv

ld ) kjo ns o ld ue skj uen (fla

ti Kir kes

rg bo

rg Ålbo

ej gv or Ålb

Gl. Sive rsle tvej

Fla

vej org Ålb

vej irke eK Flad

Ål

Kildevej

Rønbrovej

j ve ten

ve

Sydkaj

Ve j

Sæby

vej

Hyt

Lykkesholmve

Dværghøjvej Endeltvej

G l.

j tedve Dons

vej

org Ålb

K øb

j Kn udse je ej

j

ve

ej

Går dsho ltv

Kist ehøj vej

Gedebjergvej

Dybvad

eje

j

ej

rg re th es

Syvsten

ej genv Svan

en

s ud

joldv ensk Flau

olt ve j

e nv

Hørby

Kn So lh

deve

Lie

ej

j veve Skæ

Lykkesholmvej

n

j ve e ts rg Bje rg ets ve j

Præ stee ng

Meldkærvej

ve

de v

a sh

j

ej Hjørringv

Haldbjerg/Vangen

ej ev øll

lt ve

Abildvej

Gadholtvej

ej senv Ou Volstru phede

en holm

j

Dam

Bol lebakv ej

ho

Kilden

vej

Lerbæk vej

Frederikshavn Dr . Ma

Sk øls tru pv ej

Åda lve j

Rug

Blå kil

j ve te d gs Sta Stag sted he

ve j si g

rp

kvej

Bouetve j

F re db org vej Svejev ej

ej kovv Dons

Brønden ej

S ka

j

Understed

j

Hugdrupvej

Mustedve

j ve ad bv Dy Brø nd ba kv

Bje

j

ve

elm

Nym øll ev ej

gv e

ve

Bo

ej

in

Barkholtvej

envej Søhed

Hjø rr

Fuglsangvej

os m ng æN Vr ym ø ll ev

ve

jvej Lienshø

Karu pvej

ej pv tru Es

Brøndenvej

um js Ne

ej ev

jvej

Kirkevej

j

j

Gærum

in de ve j

dal sve j

Thorshøj

j øjve

Orm ho ltv e

j ård sve Fjeldg

Vrængmosevej

j ve

vej Engh

ej sv ård

Koldbrov ej

lleve j j årdsve Mølleg

j

Krattetvej

Byr

Mølbak

Åg

Bjeld alsve

ha

ækv nb Do

j

Le nd um ve j

Kirkh oltve j

Østervrå

romø

Høngårdsvej

ve

leve Boelmøl

ej

an

es m

urh olt

Lang dals

j d ve un rbyl Hø

j

Højstrupvej

sv ård eg

j jve hø

ej

Koldb

rr Nø

m Lo

en

ve

ig sv ej

g Ås ti

Bækmojenvej

en St

Ravnsholtvej

St

ev ej

pv ru Sø

nd

vej

olm

rvej kæ Nør -14 j 6

an d

Kol db ro m ølle vej

y lu M

odde Lang

erh

j ltve ho ber Rib

Fa

lmve j Lun dho

Stenhø

Ko bb

ve en

yL

Løthvej

ld Fæ

Sæ b

j

j evej Rævmos

Stabækvej

Stendetvej

Rosenhø jvej

M a ri

Mølba kvej

Mikkelstrupve

pv e

Ellin

Hjørringvej

j ve um nd Le

upvej Slustr

j ve leje Bo evej Bolej

ve j

Ravns højvej

Ugiltvej

Le nd um

Elling

Øster marksvej

Åsted

Skærum

K la ru

ev ej

gsve j Gr un dtv

Ravnshøj

Vo gn sb æ kv ej

Bred gade

ln

Elling

va de He To

vej Vasen

j

St ra ndve j

Strandby

rvej

isve Eger

Skol evan

j ve

Sortkæ

j ve ed rt v Nø

Kvissel

Freder ikshav nsvej

d an

pvej

S tr

j ve en Tu

Jeru

en gt

ag Sk

ej

Til orientering

im Milr

bro de Rø

Els am ve j

15-08-2008
Projekter i Skagen Præsentation og kortoversigt af projekter i 2009

Nr.

Vejnavn

Vejnr.

Bemærkninger

1

Ankermedet

8410246

Renovering af kloak-, fjernvarme- (Skagavej - Skarpæsvej) og vandledninger. Der omkloakeres til separationskloak

2

Grårisvej

8412068

Renovering og strømpeforing af kloak.

3

Havnevej

8412905

Renovering af vej og fortov er påbegyndt i 2008 og forsætter i 2009.

4

Hedevej

8413003

Renovering af vej, fortov, kloak- (ca. 30m) og vandledninger.

5

Høvej (Aalbæk)

8413471

Udvidelse af grøft.

6

Isvej

8413569

Renovering af kloakpumpestation.

7

I. P. Jacobsensvej

8413520

Renovering af kloak- og vandledninger. Strømpeforing af kloak.

8

Kystvej (Ålbæk)

8414776

Renovering af kloakledninger, vej og fortov.

9

Middelbanke

8415514

2. etape af renovering (3 sideveje vest for stamvej) af kloak- og vandledninger samt belægninger på sidevejene.

10

Mosegårdsvej

8415613

Renovering af kloak- (26m), vandledninger, vej og fortov.

11

Ole Svendsensvej

8416130

Renovering af vand-, kloak- (85m fra Østre Strandvej) og fjernvarmeledninger (ca. 50m).

12

Viking Banke

8419380

Renovering af kloak- og vandledninger. Strømpeforing af kloak.

Vidste du at...

Borgerne kan følge årets projekter på www.forsyningen.dk Fra forsiden er der adgang til ”Her graver vi”, hvor man kan se projekterne for hele året og få nærmere information om arbejdet.
Udvalgte projekter

1) Ankermedet

3) Havnevej

4) Hedevej

9) Middelbanke

8) Kystvej (AalbĂŚk)

Der er i alt planlagt 12 projekter i Skagen i 2009.
NE VE J

TR A

BA T

JENS WINTHERS VEJ

RYTTERVEJ

CORASVEJCORASVEJ

ANKERMEDET

RIMMERVEJ MØLLEVANG RIMMERVEJ SPLIIDSVEJSPLIIDSVEJ

DANEVEJ

LAR SK RU SES VEJ

ELED

LA ND EV EJ

GL .

NØRR

NE VE J

TR A

S VEJ

J

LH O TRAN LTSVKR EVEJEJ ÆD DE

HE SS E

STRIV EJ

KYSTVEJ ÅL B

GRÆSHOLMVE INDU J

88ÆKVINEDJ USTRIVE J

INDU STRIV EJ ÅL BÆ KVIN ED J USTR IVEJ

DYKKERVE J MVEJ

88

KYSTVEJ

GRÆSHOLMVEJ

LÆSØVEJ

HIRSHOL

SPURVEVEJ

SKAGENSVEJ

PARALLELVEJ

V

LÆSØVEJ DYKKERVE J HIRSHOLM VEJ

J

1111EJ

SPURVEVEJ

VE

66

SKAGENSVEJ

EJ

EJ TV LS

PARALLELVEJ

V DE OD

S UM

HO

RS TIE N TRAN EVE

EJ GS V SB ER JEN

SØNDERKL IT

HE SS E

GANGEN

AVEJ SKAG

D ØN BR J VE

A LEV MØLLEVANG MØL

RV FY

IVEJ T ER BAT

SKARPÆSVEJ

ERS VEJ

R TTE RY

MARKVE

VEJ RSWINTH JENS JENS WINTHE

SOLNED

DI F N RE SV JA EJ SVE VEJ J MAJS GULD

EJ DSV SPLII

FR ED ER IK SH AV NS VE J

J

33

Projekt_Ovs. Projekt_Ovs. 1 : 25.000

Koordinerede Koordinerede Projekter 2009 Projekter 2009

Opl.byer Skagen 15-08-2008

15-08-2008MARKVEJ

VEJ EVJNE LEHVA SKO

            

1 : 25.000

MOSEGÅRDSVEJ

SOLSORTEVEJ

SOLSORTEVEJ

Opl.byer Skagen

10 10

EJ

VIBEVEJ

SVALEVEJ

DANEVEJ

SDR. HAVNEVEJ

KILDEVEJLÆRKEV

                               

SVEJ

J

ND BU FISKERVEJ SANDVEJ NDR. STRAN DVEJ SAMSØVEJ BÅDEVEJ

J

SVE BUNDGARN

PARALLELVEJ

HØV E

SKAGENSVEJ SKAGENSVEJ

ET

SITKAVEJ

J

JAGTVEJ

EJ

HED ROLIG

SVEJ BUNDGARN

SVALEVEJ

NG Æ OV

CENTRALVEJ

STATIONSVE

SKOVFYRVEJ

V HØ

VEJ

B RD

55

ENG

EJ

BIRKEPARKEN

EVEJ

          

        

TAG PLAN

BÅDEVEJ

    SDR. HAVNEVEJ  Aalbæk Aalbæk by by   VEJ VEJ KLITVEJ ARNS LÆRKE KILDEVEJ G

V DBO G ÅR

55

SAMSØVEJ

  VEJ  J LDAM VIBEVEMØ PARALLELVEJ J  E V Ø HØV SORTEVEJ GVEJ SOL EN H EJ    SOLSORTEVEJ ELMEVEJ

VE

KVE ÅLBÆ

ET

VEJ

JAGTVEJ

J VE AM LD MØ

VEJ

NG Æ OV

CENTRALVEJ

STATIONS

SKOVFYRVEJ

SKAGENSVEJ SKAGENSVEJ

ENG

B RD

BIRKEPARKEN

SITKAVEJ

ENG

RI

J BY T ER BRØLA ØS RU SMKS NG 4ND RVUESJ 6 EJ ES 31 VENJDV A TR ES TR J ØS XS VE CHR. J E DV SC AN J KS VEJT. LA TR GEERI KON UR J SV ES RIK J OVVEENTII TR ESK TNG E S S V E VE AØD N J OV J L RY KO VE SK VB H EP TII an VN SKO EN s B VEJ HA UR aOV LA SK ghs CT. VeS J j VE ND RA KR ST EJ RE Ø V YE S ST EN R VE SV IELS N K. EJ P.

77

j e ve Tran

J VE NS AN HM AC DR

EJ ISV

22

44

ÅR GR

KVE

J VE AM LD MØ

EJ

EJ AGEV

  

ELMEVEJ

T PLAN

V DBO G ÅR

   

        

K

SKAGAVEJ

MOSEGÅRDSVEJ

EVEJ AND

SKARPÆSVEJ

MARKVEJ

AR RE  DV E SOVKROGSVEJ          J E  IGV S L  HU         FLAG B           AKKEVEJ        ÅLBÆKVEJ                               Intet         vindue                                                       IND         US     TRIVEJ          NOR          IND D   US       ÅLBÆKVEJ  TRIVEJ               vindue    Intet                      Aalbæk Aalbæk by by   J   IN N  SVE   DU  KLITVE R   A S J G TR IVE   VE J  BUND       J FISKERVEJIN NORD MØLDAM Skiveren Skiveren  SANDVEJ  DU RIV STRANDVE      J   NDR.  J ST EJ VE

J J NEDRE MOSEVEJ MOSEVE NEDRE MOSEVE NEDRE

RVEJ

EJ SØV

GL. L

SKÆRPESVEJ

J

O

RGVEJ CRONBO

NS VEJPET PETER ANDERSE J EJ VE NDEV NS ROVA SE B NI HO

EVE LIND

GET

ER ØST J ØVE J

BUTTE

BÅG

J VE NØ

VEJ SIG HUL

ØRESUNDSVE

J VE

VÆN RKS DMA N OR

KE AN

S EN J NIS EO OTVH BN D.EA HE P

ATVEJ KATTEG

 Hulsig Hulsig by by 

S VEJ BOHR

N G E VEJ AN EJ ERG NS KIRKEV E K J FIS EM ANKERMEDET ANKERMEDET RKEVE KI CL J EDET TS. VE ANKERM ENSENS VEJ SECN I. CHRISTENSENS VEJ I. CHRIST LEM T. C SC JOHANSENS VEJ CARL S VEJ CARL JOHANSEN J VE EL S VEJ ULRIK PLESNER IND ULRIK PLESNERS VEJ TR VEJ ER ANDERSENS LUNDS ALLE

TIENNIELS

TE

ERVEJ

T AN P.

LB RA KO

E NK

VEJ

E

SØV EJ

KORALBANK

FLADEN GRUND

A LB

S AVN TVÆRVEJ IKSH DER FRE

LINGBANKE ØSTBANKE FISKERBANKE NOR D

E IDD KE M

WESTBANKE

SØNDERKLIT

DOGGERBANKE

DOGGERBANKE

DOGGERBAN

SKAGBANKE

VEJ

ERS

                                   T      RANEV 99    E   J   

BRUNE BANKE BANKE

EJ NVEJ ONV ILTO ILTHAM

VIKING 12 12

EJ EV KK BA AG FL

ndestedern ndestedern

ANES

SØNDERKLIT

DE

    

HØJENSVEJ

HE SØNDER

HU LS IG VE J

HAM

M FAR

VEJ BUTTER VEJ HE VEJDEBO HEDEBO ERVEJ

j e ve Tran

VEJ

MM ELLEHA

H. C. ØRSTED

KA RR ED VE

11

VEJ TER BUJT MINKVE RK HÅNDVÆ

LH O TRAN LTSVKR EVEJEJ ÆD DE

RS TIE N TRAN EVEJ

Hulsig by by Hulsig

IVEJ

TVÆRVEJ

SIG HUL

BATTER

VEJ

ÅLBÆ

Præsentation og kortoversigt af projekter i 2009

ANES

VEJ SIG HUL

                                   TR     AN      EVE    J  

HU LS IG VE J

JECKELSVEJ

Projekter i Skagen

Projekt_Ovs. 1 : 25.000

Koordinerede Projekter 2009

Skagen by 15-08-2008


Status på Projekt Havnevej Borgermøde og skitseforslag Den 17. juni 2008 blev der afholdt borgermøde om renoveringen af den centrale Havnevej i Skagen. Her blev den fremtidige indretning af vejen diskuteret, og der var mange forslag, idéer og kommentarer fra de fremmødte. Det var især de trafikale forhold, parkeringsmuligheder, adgang for varelevering og sikkerheden for fodgængere, som blev diskuteret. Mindre ting som fælles design af udemøbler, regulativ for skiltning, fælles regler for markiser og parasoller kom dog også på dagsordenen. Eksemplerne her er et skitseforslag, som også blev præsenteret på borgermødet. Et endelig projekt skal præsenteres i løbet af septemberoktober 2008. Der er afsat 1,8 mio. kr til renoveringen, som efter planen skal starte efter efterårsferien 2008.
Præsentation og kortoversigt af projekter i 2009

Projekter i FrederikshavnNr.

Vejnavn

Vejnr.

Bemærkninger

13

Bondgårdsvej

8130695

Renovering og separering af kloak (fra nr. 5 til Katsigvej).

14

Buhlsvej

8130884

Renovering af fjernvarme- (81 m + 22 stik) og vandledninger (Rødbyvej - Århusgade).

15

Constantievej

8131035

Renovering af vand- og varmeledninger ( 243 m + 15 stik).

16

Dybdalsvej

8131172

Renovering og separering af kloak i Skærum (hele vejen).

17

Ejbygade

8131274

Renovering af vand- (laves senere) og varmeledninger (144 m + 5 stik).

18

Engstien

8131420.40 Renovering af fjernvarmeledninger.

19

Fabriksvej

8131542.50

Renovering af kloak- (nr. 9 til Brønderslevvej) og vandledninger.

20

Fåborggade

8131909

Renovering af vand- og varmeledninger (75 m + 11 stik).

21

Hesseløvej

8132783

22

Højrupsvej

8133155

23

Hånbækvej

8133220

24

Jyllandsgade

8133318

Renovering af vand- og varmeledninger (237 m + 10 stik).

25

Kalkværksvej

8133336

Renovering af vandledninger og vej/fortov (Søndergade - Vinkelvej).

26

Kertemindegade

8133400

Renovering af varmeledninger.

27

Koldinggade

8133708

28

Niels Juels Vej

8135095

29

Parallelvej

8135949

30

Rimmens Allé

8136231

31

Svendborggade

8137999

Renovering af vand og varmeledninger (39 m + 11 stik).

32

Weyses Allé

8139416

Renovering af vej og fortov på hele vejen.

Renovering af vand-, kloakledninger (hele vejen), veje og fortov. Renovering af kloakledninger, vej og fortov. (Kildevej - Vinthersvej) Renovering af kloak-, vand-, varmeledninger (Ærøvej Gærumvej) og vej/fortov (Kildevej - Vinthersvej).

Renovering af kloak- (omlægning af ledning hele vejen), vand og varmeledning (99 m + 25 stik), vej og fortov. Renovering af vand- (2 strækninger) og fjernvarmeledninger (93 m). Evt. 1. etape af afskærende regnvandssystem (Skolegade - Jernbanegade og Jernbanegade - Tordenskjoldsgade) samt renovering af vej og fortov. Renovering af vej og fortov (Olfert Fischers Vej Hjørringvej).

33

Ærøvej

8139436

Renovering af kloak- (skel 39/41 - Sjællandsvej + Sjællandsvej - Hånbækvej), vand-, varmeledninger (Fynsvej - Hånbækvej), vej og fortov.

34

Århusgade

8139810

Renovering af vand- (hele vejen) og varmeledninger (Gl. Skagensvej - Vejlegade + Vejlegade - Niels Juels Vej).


Udvalgte projekter

21) Hesseløvej

22) Højrupsvej

23) Hånbækvej

27) Koldinggade

33) Ærøvej

Der er i alt planlagt 22 projekter i Frederikshavn i 2009.
Projekter i Frederikshavn Apho lme

Kærb

27 27 1177 Herninggade 3311 2200Viborggade

ej tran dsv

PER GAD E

de

Markedsvej Fry den s

sv ej

Arenfeldtsga

Ske lve j

Vibevej Niels Mørc hs G ade

SKIP

n ge et

e ad sg

Ti

ade

g He sgad dem e Fr ark ed sg a en de sg ad e

e ad

Kl itg

Ki l Sø dev nd ej Ky Sten stv er ej strup ga sga de de

j e ve Hav

Læsø g

22V5is5be r

j

To DE ld H A bod ve HAV VNNE j EPPL LAAD DSSE ENN

ej Sk ra m sV Pe der

ls V ej dlers Vej Herl uf Tro lles V ej Cort A

Ba rfr ed

Abildgå rdsvej ens ve j

Knu d

Vej ert F Olf

ess e rW Pete Fyns vej

2299

28 28

ej røn lund sV Jørg en B

Hånbæ kvej Sjæ lland svej

2233

MAR KSG A

Koldinggade

Svane kevej

Damsgårdsv ej

Sønderjyllands Alle

isch Esb ers ern Vej Sna res Vej Peter W essels

kvej Atleti

Odinsvej ej de rsv

sve

Sko Jern legade ban ega de

de

21 21

ve j

Søgade ård

2222 Snepp ortevej e

Kors

ve j Bå de rve Sønder Stran j d vej Sofie vej

   Tunøvej          Gærumvej      Niels H jørnes Ve Vej Vogelius M.  j         Toftevej     Søren Bjerregårds Vej    O. J. St einckes Abelsvej  Vej             Borupsvej Nylandsvej          Saltebakken      Nyborgvej   Donbæ        Gl. Skolevej       kv     ej        Holmbovej                             Viadukten     Neppensvej     Skovallèen                Jens Stæts Vej                    ien  Sk         st  ov    er  bry     sk i n   F et      Strandgå   rdsvej      Projekt_Ovs.                                          Koordinerede                          Projekter   2009              1 : 25.000                       Frederikshavn by          j  tkens Ve    Hulda Lu      Ba

ng

sb o

ve

j

Uranienbo

rgvej

de rup

Vej

elv ej

Fiskergade RV TO

Teg lg

Allé

So ls

osens ge Ott

ej

    

Nytorv Harald Lunds Gade

Asylgade

Rådhus

gevej

e

a rsg ye Hø

Planta

ga d

Clo Lun os dev Ve e j Kæ j rv Fas anve ej j

Frederikshavn Frederikshavn

Fanøvej

ste r

nsu l

Solb akke vej V ink

Ska nse

. GL

j

vej

heds vej

Nor dre

ej hlsv

lmsve

Solb akke

Enig

Anholtvej

NØRREGADE

j

j eve Me tte B akk nb illes Ste v

Ko

Højrupsvej

33 33

o Svanh

Ollendor ffsvej

Plan tage vej

Ærøvej

e

ve Uldalls

svej

3322 lè

Baldersvej

1155

Weyse s Al

Bu 1144

j

dvej

Tværvej

Ve

ej

Absalonsve

nds Alle

Odin

           

Koktve

         

Slagelsesgade

xV rsa be

Sønderjylla

vej j sve der Hø

en holm Krag

3344

Horsensgade

ad Randersg

Al le

j

Århusgade

Ü F.

ve j

Padborg ej

Ri m m en s

un dv e

Fælledvej

j

ej

rds egå Toft

teds V

Tinglevv

gg ad S e KA GE NS VE J

els Ve

H.C.Ørs

ej

nd vlu Ha Sin da ll

Bue n

2266

Niels Ju

Norgesvej

ervej rv Tønde

Sverigesvej

m Elleham

Hans Egedes Vej

bje r

Odensegade

3300

Grønlandsvej

eds Vej H.C.Ørst

Vej r Dal Øste

J

24 24

Bornhol ms Allé

Abildvej

NGVE HJØRRI

elvej

d lun Sø

Overlæ

Idrætsvej

Fodboldvej

e Jyllandsgad

Es

Hobrogad e

gvej

j

1188

tvej Knivhol

Vend syss Silkeborggade

Bad min tonv e

ej

Flade En

Koldenåv

Ribegade

Mårv ej

Kroge n

nd

n Bue

Virksomhedsvej

         

j

Ten nisv ej

ling sve j

                       

tlu Kli

Rosevej

Ud vik

lvej

Bæk ve

Herm elinve j

Vend syss e

E

Flade Engv ej

Bækvej

ej dv an

 

lm

ej

j

Str

ho Ap

ve en

            Skovlund  Sk  ov   lun nd d  u l  rk d Ma  lu n  ng

DAN

erve j

ækv

e rdr No

Odd

j Knivholtve

Præsentation og kortoversigt af projekter i 2009

     

Peter Su

EUR O PA EUVEJ RO PA V

EJ

hrs Vej

10

15-08-2008


vej rim Mil

j elvj e Ggysvve van Nord

Rolig heds vej

Jerup Jerup

j ve rks

SKAG

j

vej Gran

arksve

a Åm

j rksve Åma

ej ov Br ej ev En

  Toln     evej Kvissel_by Kvissel_by

Vølundsvej SKAGENSVEJ

ej ev

Musikkvarteret         

vej ngs dva Nor Gyvelve j en Kirk j rksve Ved j Åma tsve svej e rk d a Le Åm ej rksv Åma

j

Sønderve

j

evej

by

Str and

eve j,

Havn

db

ran

St

Ste

gn sv ej,

He

ban

Sønd erve j

Tømmergade

Jer n

Nymarksvej

j

Følf odv nte ej vejGærdevej B ellisv eRja nun kelv e

ev ej

an

Je rn b

Strandvej

by

Nymarksvej

Sønd Havn ervVølun ej dsvej evej SKAGENS SøndVEJ ervej

Ste

Str and

eve j,

ban

Jer n

Strandvej

db y

ran

St

gn sv ej,

He

Egevej

ve j Ha sse lve j

Strandvej

j

Havn

evej

by

Str and

Strandvej

j

db

ran

Ste

St

gn sv ej,

Sønderve

y Følf odv nte ej vejGærdevej B ellisv eRja nun kelv e

ev ej

an

He

Nymarksvej

Sønd erve j

eve j,

ban

Jer n

Nord vej

Indu striv ej

Nord vej

Je rn b

Egevej

Tømmergade

Indu striv ej

Strandvej

y Følf odv nte ej vejGærdevej B ellisv eRja nun kelv e

Je rn b

an

ev ej

Højen MølleveHorseva det j MejerivejKrilvej SkræddTømmergade ervej

orn

Ah

ej

tegå rdsv

Præ s Skrædd ervej

Ah orn ve j Ha sse lve j

Egevej

ve j Ha sse lve j

Vølundsvej SKAGENSVEJ

Rolig heds vej

MølleveHorseva det j

MejerivejKrilvej

Højen

Rolig heds vej

Højen PHræ steg ldeHor Mølleyve ård det j væ seva ng svej t MejerivejKrilveej Skrædd ervej

orn

Strandvej

Ve V stees rmtear Ve rmksar s vekjsv Veterma ej st e r k rmasve rks j vej

Ve V stees rmtear Ve rmksar ste vekjsv Ve rma ej st e r k rmasve rks j vej

Krag kærv ej

Ve V stees rmtear Ve rmksar ste vekjsv Ve rma ej st e r k rmasve rks j vej

Ah

y

væ ng et

db an

ej

St r

j ve rds gå j ve ram lds Sk kjo ns rde To

tegå rdsv

j

ej, e rv

EJ SV EJ EN SV G N AAGE SSKK

Præ s

nve

vej en Tu ej nev n av onreteH nefrnd Hjav Sø ve ng Ta vej erle Sn

ej rrev Nø

Ag

lde

e Tu

EJ SV EJ ej EN SV G N AAGE SSKK

Hy

y

v gs an

16 16 1 133        Skærum Skærum   Ske   ltvedve j n e k k    Intet vindue dbyvej erba     Kejs   ran  St                                  Dybdalsvej        16 16         1133                  Projekt_Ovs.  Skærum Skærum     Koordinerede G ru nd   Projekter 2009 tvi gs   ve1 : 25.000 Elling Elling j  Vilhelm Becks Vej Oplandsbyer Frh.   Sk

ev ol

v gs an

15-08-2008

ej nve

Projekt_Ovs. j

  j Tuenve        

j ve en Tu

e Tu

væ ng et

db an

ev ol

Meju ev Tvillings Vej Munk Nie ejls sv evej n Tran tatio S j rvej ve Age en Tu j KarlsveSkole vej evej Skol

n rke ma en

lde

ej nev n av onreteH nefrnd Hjav Sø ve ng Ta vej

erle Sn

St r

Sk

j

St

Hy

j

ej rrev Nø

ej, e rv

Krag kærv ej

j

sve EJ ENSV ergård nd Sø

Ag

ej nev n av onreteH nefrnd Hjav Sø ve vej J ng j NSVE rgårds Ta ve KAGE e S rds øn d gå j vSej ve ej erle ram lds rrev Sn Sk vej Nø kjo irvseej ns j irsHe rde ysvveelvj e J H j Gg j To e E ve van ranv y G SVdb EJ ejårds Nord ra n j ESNt SVlmervmg ve Gej, NKa Skra lds Aerv E kjo Ag AG ns SSKK rde To j rksve Åma

n rke ma en St svej Vandværk Grøftekanten

Krag kærv ej

sve EJ ENSV ergård nd Sø

SKAG

ej

n rke ma en

ej

ej

ve Svale evej Lærk ej Je ypev j rnRb Tuenve an ev ej

Dybdalsvej

16 16

ej sv ngsvej ark Vandlvæ ev o Grøftekanten

Sk

vej Valmue

rg ej Haldbje

 

sve Haldsv j

Bondgårdsvej

v jerg ldb Ha

Halbjerg Halbjerg

ej

ldeH væ yld negv eæt ng et Kløve rvæn Nø get dde t væ ænget nge nge Nøddev rvæ t Øste nget vænget væ er lomst akke

egn

Bondgårdsvej

nv rgvej be ej Haldbje Hy

Hy

dby tran j, S stve blom rn o K H

st v lom rnb

ej

v jerg ldb Ha

æru m

Følfodv ej, Stra ndby Valmue vej, Stra ndby

Ko

nv rgvej be ej Haldbje Hy

græsrabat og indkørsler.

rds vej, G

vej Valmue

v jerg ldb Ha

Græsarmering med brosten

Halbjerg Halbjerg giver et flot samspil mellem

    NORD  VEJ   vej  Øksnebjerg             Hy  ldeH væ Vangen yld Vangen negv eæt  ng  et  Halbjerg Halbjerg Kløve  rvæn Nø get  dde et væ ænget Birkevej ng nge æ Nøddev rv t te Øets     et ng ng væ er væ st ke  Blom Bak    NORD  Pilev VEJ 11vej99    ej    Øksnebjerg Øs     Gærum Gærum  te  r gad   e     vej   Mose  Vangen Vangen               Rysholtv ej               Præ steg å

j ej ve Heirvse Hirs

st v lom rnb

   

Rugskellet

en toft ste en He ften toft o me Følt Lam n te to f se

vej Mose Fåretoften Præ steg ften ård sve eto j, G H Gås en æru HeyldeH m etoft s å de væ G yld h n usegve n e v ft æ e o t jn n g Følt e t et HøHøje jen n to f ste Kløve He rvæn Nø get dde t væ ænget nge nge Nøddev rvæ t Rysholtv Øste Tømmergade Tømmergade ej nget vænget væ er st Blom Bakke

Ravnshøj Ravnshøj

svej Vandværk Grøftekanten

vej Valmue

Ko

Gærum Gærum

j erve Kalm

Rugskellet

St

vej holt bPeilrevej Rib Øs terg ade

1199

ej

æru m

Birkevej Rysholtv ej

st v lom rnb

rds vej, G

         Strandby  Strandby             Jerup  Jerup                                                              Intet vindue                Elling Elling                                                                t   kelle    j   en Rugs ve       u    T    j   Allé får som det  Ranu Tuenve Stamvejen Weyses  n   Nø Ran kelvej   u r sidste led opfrisket belægningen,   g ård nkelv  G sve ej ru j  j nd  Anemonevej  Hannesve når renoveringen afsluttes i 2009.  tvi gs  ve   Elling Elling ej  j v Strandby Strandby  svej Krøghsvej ds  vej Vej Thaarup T fa rds etsvej Vilhelm ttean gåBecks Dig Ude Hy gv   e j ej nkev Niels Tvillings Vej Intet

Ko

ej ov Br ej ev En

Præ steg å

nb j an KarlsveSkole vej evej Skol ev Ranu ej vej nkelv R Nø an ngs a rgå unk ej v rds elve ord vej j Skeltved N j Følfodv ej, Stra sve veGj yvelvej evej ke n j ndby nne vindue Valmue Anemon krebnak a ve H vej, Stra j eKjsire by ndby rksve e j nd VeKd j Åma j K e røghsvej dsvStra svej v ej Thaarup ts v e s e v a rk d s j Tf d a Le dby Digetsve ttean går Åm ej tran j, S Ude Hy gv rksv stve ej Åma blom vej Niels Tvillings Vej j e rn k e o n K He Meju sv kev Tvillings Vej gns Nie svej ark vej Mun ejls le vej Hald v va S s Åm evej n Tran tatio evej S Lærk rvej e g A ej vej hus Je ypev rnR Søndergårds Båd vej ba Skole Karlsve ej j vej v Skol ne evej s ang ve Nyv j ej esveevj HirHsir Skeltved evej s ir vej Hn kkeGr ej j ve erba rv u by Kejs Kalme ndt vig trand sSv ej Vilhelm Becks Vej

vej rim Mil

Birkevej

  Toln  Tømmergade Tømmergade    evej Pilev 1199 ej Kvissel_by Kvissel_by Gærum Øs Gærum terg ade vej svej Mose ermark  Sønd      Vestermarksvej

Rugskellet

ed eh us n ve ofte j n Følt e t HøHøje jen n to f e t s He

vej Gran

j rksve Åma

ej ov Br ej ev En

en toft ste en He ften toft o me Følt Lam n te to f se

en toft ste en He ften toft o me Følt Lam n te to f se

ej ev ln To

        

Gås

j ej ve Heirvse Hirs

j elvj e Ggysvve van Nord

vej rim Mil

ej ev ln To

Følfodv ej, Stra ndby Valmue vej, Stra ndby

dby tran j, S stve blom rn o K

j erve Kalm

     vej  hus Båd I Musikkvarteret i Frede- En flot detalje errdsbrugen af Søndergå vej ej Vestermarksvej v s ang j Nyv j  e e v  j v s   e  ng til græsarmering, rikshavn har der siden 2006 brosten esve HirHsir  GNordva  evej Hirs  yvelvej     været gang i renoveringen som skaber    en et k rvej flot samspil  ir e  j      dK   Kalm rksve  Toln Ve  j Åma   tsve vej  s e e  rk d  a ve af belægning og ledninger. mellem  Le indkørsler og de Åm j ej  vej rksv holt Åma ber rabatter, j    ib e Jerup Jerup R v Kvissel_by Kvissel_by Området udgøres af Weyses arks brede grønne       som    Åm     j ve  s Allé og syv sideveje. kendetegner  kvarteret. ermark  Sønd toften  t   Fåre kelle  vej  Rugs hus n e ft Søndergårds Båd Ravnshøj Ravnshøj eto vej erma n rksvej ej Gås Vest e v s ft He eto Arbejdet med sidevejene ang kommer turen så de Nyv Gås  ej I 2009 hu   n esveevj sve R HirHsir anun ofte j  n k Følt e  e t R lv HøHøje N  ej vej jen n anu til of e startede i 2006 og blev afstamvejen, Weyses Allé, ø t s r ir e g  årdsvnkeelvej  H ej st  He Weyses Allé i Frederikshavn j rv j   ve alme  K ej s ev e emon sluttet i foråret An2008 med hvor nn belægning og fortove  Ha  Tømmergade Strandby Strandby Thaarup ej Tømmergade  svej KrøghsvTtejeafadsvej v ej lt ej skal dsv bringes i niveau ho Thomas Laubs Vej. med r sv r et å e ig t n g D b    Rib Ude Hy gv  ej        vej Niels e Vej  gs  k Tvillin n  eju llings Vej He M sidevejene. kev  gns jls Tvi Nie svej  vej Mun  vej Hald ve  Svale ej ons nev i ra t T t j ten e a eve Fåretof kell St Lærk Rugs rvej ften Age j Ravnshøj Ravnshøj eto eve n Gås J e p ft y e H rR eto erm Sønd

 

1 : 25.000

Koordinerede Projekter 2009

11


Præsentation og kortoversigt af projekter i 2009

Sådan holder vi den lige linje Hvor skal vejen gå? Det spørgsmål er helt centralt, når Park & Vejforsyningen hvert år arbejder på omkring 11,4 km fortov og 7 km vej. Svaret kommer fra en lidt uventet ”kant”. Kantstenen er den røde tråd

Kantstenen er det første og afgørende trin i at genetablere en vejs højde og forløb, som her på Abildvej.

Et regnestykke der skal gå op

Det er faktisk sætningen af den diskrete kantsten, som er kernen i arbejdet med at lave en lige vej. Uanset om der er tale om renovering af eksisterende veje eller anlæg af nye, er kantstenen rygraden i det videre arbejde. Eksemplerne her er hentet fra Abildvej i Frederikshavn, hvor Park & Vejforsyningen og Forsyningsselskaberne siden det tidlige forår 2008 har været i gang med en totalrenovering.

Alle mennesker lægger instinktivt mærke til, hvis noget er skævt på en ellers lige linje. Det er altså ikke for sjov, når der bankes pæle i jorden og trækkes murersnor. Den linje, som tegnes her, bliver udgangspunkt for løsningen af en større kabale. Kantstenens højde bestemmer, hvor meget sand og grus der lægges på, som så igen bestemmer niveauet for asfalten. Linjeføringen bestemmer, hvor planlagte rendestensbrønde skal graves ned, og hvordan sving, indkørsler og buslommer former sig.

Vidste du at... Park & Vejforsyningen hvert år sætter cirka16,8 km kantsten, og der går 1 m3 beton til hver 10 meter. På en god dag kan kantstensholdet sætte op til 120 meter kantsten på en formiddag.

12


Et effektivt arbejdshold Sætningen af kantsten er altså afgørende for højde- og linjeføringen på en ny vej. For at sikre den bruges der cirka 1 m3 beton til 10 meter kantsten. Inden stenen låses fast af betonen, kan det derfor være nødvendigt at inddrage landmålere for at sikre, at detaljerne er plads. Når dette forarbejde er gjort ordentligt, kan Park & Vejforsyningens kantstenshold sætte omkring 120 meter på en formiddag. Derefter gælder det om at undgå, at store arbejdskøretøjer støder til stenene, før betonen er ordentligt tør.

Resultatet er flot, når arbejdet er overstået og den lige linje er holdt.

Et tungt præcisionsarbejde Arbejdet med at få de mange tons kantsten sat præcist i betonen foregår altid med sugekop. På den måde bliver et ellers tungt arbejde betydeligt mere sikkert for medarbejderne, der til daglig skal flytte de mange sten. For at sikre de sidste detaljer er arbejdsredskaber som vaterpas, vinkler og målebånd også uundværlige. Først og sidst er det altså den enkelte medarbejders indsats og kunnen, som sikrer den lige linje og dermed et flot slutresultat.

13


Præsentation og kortoversigt af projekter i 2009

Projekter i Sæby Nr.

Vejnavn

Vejnr.

Bemærkninger

35

Apotekervænget

8470295

Renovering af fjernvarme (8 stik / 140 m hovedledning Gl. Aalborgvej - Kløvervej). Renovering af kloak-, vand-, fjernvarmeledninger (Sdr. Ringvej - nr. 24), vejbelysning (hele vejen), vej og fortov. Renovering af fjernvarme (5 stik og 80 m hovedledning fra nr. 7 - 13), kloak-, vandledninger, vej/fortov, vejbelysning (hele vejen).

36

Banevej

8470500

37

Barbras Allé

8470506

38

Berberisvej

8470550

Renovering af vand- og varmeledninger (hele vejen).

39

Bækvej

8470892

Renovering af kloak- (hele vejen), fjernvarmeledninger (7 stik og 170 m hovedledning fra nr. 1-11), vej og fortov.

40

Farvervej

8471485

Renovering af kloakledninger og vejbelysning.

41

Gasværksvej

8471833

Renovering af fjernvarmeledninger (2 stik og 55 m hovedledning fra nr. 15 til Barbras Alle).

42

Gyvelvej

8472187

Renovering af vand- og varmeledninger (hele vejen).

43

Hovedgaden

0800622.001

Renovering af vej og fortov fra Kringelhedevej til kommunegrænsen.

44

Nobisvej

8475250

Renovering af vand- og varmeledninger (hele vejen).

45

Skrågade

8477109

Renovering af kloak- (hele vejen), vand-, fjernvarmeledninger, vej og fortov.

8477151

Renovering af kloak-, vand-, fjernvarmeledninger (18 stik og 325 m hovedledning fra Sdr. Ringvej - Bækvej) og kørebanebelægninger.

46

Slagterivej

Vidste du at... Teknisk Service står for projekteringen på bestilling fra primært Park & Vejforsyningen og Kloakforsyningen. De projekter, som Teknisk Service ikke har ressourcer til at udføre, bliver sendt til en eksterne rådgivere.

14


Udvalgte projekter

36) Banevej

37) Barbras Allé

39) Bækvej

45) Skrågade

46) Slagterivej

Der er i alt planlagt 12 projekter i Sæby i 2009.

15


J ED VE

SVANEV EJ

ER ST

4422

GYVE LVEJ

ÅH AV EV EJ

SVANEV EJ

ÅH AV EV EJ

          

EN

ILDES LIMK

VE HUS

J

VOLSTRUPVEJ

ER

FRE D

F ED FREDERRIKS HA E R VNMOTO

TERG YD E

KLOS

LAN

GV AD SG YD E

GR AM SV EJ

AN S

3377BARBRAS ALLE

ROSENVEJ

RS

LA

VEJ

SBÆ K

ROSENK ROGEN

40 40 40 40

SOL

FARVERVEJ

KARETMAG HJULMAGERVE J ERVEJ

KVEJ

SKOMAGER HATTEMAGER VEJ VEJ

PRIOR

KLOST

ERVÆ NGET

RØ DT UN

GØRTLERVEJ

HATTEMAGERVEJ

  

SKOMAGERVEJ

DREJERVEJ SADELMAGERVEJ

KARETMAGERVEJ

DREJERVEJ

POTTEMAGERVEJ

ER

BØDKERVEJ

TOL D

ØSTERALLE

SOLSBÆ

DER MAR KSV EJ

BROLÆGGERVEJ

LS VEJ

SØLYSTV EJ

VANG

BOD VEJ

KRON GEVE EN J

H NIE LSENS

SØNDERMAR KSVEJ

SLAG TERIV EJ

4466 BANE V 3366 EJ

ØS TER ALL E

SVANEV EJ

ÅH AV EV EJ

JA SØNDER GADE SØ CO ND B ER FR GA IIS DE VE JH

PLADS

SÆBYGÅ RÅ RDV DH EJ USVEJ

STYGGE KRUMPENS VEJ

FELDT SVERÅD J HUSVEJ

GRÆSVANGEN

PEDER MUNKS VEJ

EVEJ

KNÆVE RHED

MUNKEVANG

VEJ AGER BUNTM

RHED EVEJ

S ØN

HJULMAGERVEJ

KNÆV E

EJ

EJ SV NG VA SØ

ROSENSTIEN

HJULMAGERVEJ

Projekter 2009 DK BØ

N

V ÆK

REBSLA GERVEJ

     

EN SØTOFT

B LS

SØ ND ER MA RK SV EN K EJ K

IK GYBE

Projekter 2009

ET

VINKELVEJ

GYDE

NHAVEN

EN PARK RING ENSVEJ GRØNNEVÆ NGET KNOPPEN

BLAD

NEN HA V

SO

N KNRE O KR

FREDER

J RV E

J

ROSE

E

J AVE TTR

NOR D

AD G AL

ST O

J ENVE ROS

V HA

ST

LGADE KRYSTA

AREN

KE NN ED YV EJ

SVEJ

99 33

RY PE VE J

ROSEN

RS CHR PEDE

ÅKANDEVEJ

ENERGIVE

P DICKSENS VEJ

LOUIS NIELSEN

DE GA RÅ SK

DE

ENSVEJ GADE CHR PEDERS KVISTEN SKOLE E D A NSVEJ NNEG SE GRØ N EDER CHR P BOECHSVEJ ME EJ AM EMILIEV ST

SOFIE BR AHES VE J

15-08-2008

EJ SV VN HA IKS ER ED FR

CHR RHUUSVEJ

EJ SDR RINGV

J

J EVE

J VE AVE

TJØRN EVEJ

EVEJ

A RGG DBO PIN

MIKKEL SNORS VEJ

EJ

J WENBOVE

LSVE

  

BAKK

STATIONSV

KEVEJ

J VE

S

J DALSVE GYLDEN

RKU

Sæby by

Koordinerede Projekter 2009

VEJ

VEJ

P LUNDS VEJ

J VE

LH DS VE KAPPE J

Voerså Voerså 4455

Sæby Sæby by by

EJ

GÅ R

ALBÆK PARALLEL VEJ VEJ

U VALM

N KE

ÅS AN

AV TR ÆT

J VEJ MUE BLOMSTVE VALKO RN

R MA ER ØV KL

TR

J VE DA BO

EJ

EJ

TVÆRGADE

VESTERALLE

J

J VE GE

VE

KASTANIEVEJ

SKELV

GODTHÅBSVEJ

SV

HANS AABELS

KILDEMARKEN

ROLYK

EJ LV

NG

N

Å AN TR

ULDAL

VIO

3355

NG

J

J DSVE

MELDAHLS

Å

J

KO V

VA

E JU

LS

PACHS VE

GSTE

EJ

NSVEJ HMAN DRAC

NYVE TÅRN S

J VE DE LIN

LS

M EL

A EV

EJ

HOLGER

DSV WIE AV

EJ BANGSV

H BER

SOLVEJ

Projekt_Ovs. 1 : 25.000 Oplandsbyer Koordinerede Sæby

1 : 25.000

EN

J SVE

ST GU

SVEJ REIMER

KE BIR

E NI S VEJ NIELS JUEL

EV EG

AGERNVEJ

43 43

KK

DVEJ

HERMAN

KEN IGBAK NEJS

TOFTEN

D LUN HAU

N STRA DRE NOR

VEJ

ENG

ENS  A LLE                                                                                      SVEJ   DGAARD     Projekt_Ovs. KJEL       Koordinerede

EN AD DG

ST O

ERINSVEJ JACOB SEW

EJ EV EJ PIL EV NN RØ

VEJ ULS

VE HO

SMEDEVEJ

PO

O

V HA

RY PE VE J

VEJ WS

JEJ EVELEVJ AERLLV TNATRRE EJ AKNNATA KKA EV RK

J VE EL J PP VE PO NS SE EN ØR S S VEJ EA DR ERS AN N

TO

TJØRN EVEJ

J

ET DVÆNG STRAN

SIGBAKKEN AJ DRE K

MÆ OV SK

ES VEJ

EJ

DS VE J

Projekt_Ovs.

1 : 25.000 Oplandsbyer Sæby    CHR LIMKILDES VEJ Oplandsbyer Sæby  15-08-2008      VIKINGVEJ       ion)  (stad EDVEJ    V rde"   LA  N GT å Gå s A N g L  n "Ly GTV       ED  VE J  vindue      Intet Volstrup Volstrup     KLI DER      SØN            EJ           L YV  AN GR      Lyngså Lyngså EDSVEJ   ST ØN M  P                 L   J  E V     E      AR  VEJ STRAND NT     KA    J KILDEVEJ     E     An EV       K   IL  DEVE  M e   J  ON mo     ne   E         ve   AN   j                Syvsten Syvsten   FINN     SVEJ       J   VE  BE RG KR O YGÅ EN LL BSÆB RÅDHUSVE G J IS DE YS N RDVEJ HAVNEN   RGA DE ÅL VE VA STE EGA TAL E J S V N  GG SOFIE GRÆ EØN AD AS DR AG HA G  BR E V R  AHES VE PEDER Æ V TE MUNKS VEJ J STRA SÆBYGÅRDVVEJ ES R NDGA NEN  KS SO DE V  4 4 PH   EJ SV STYGGE KRUMPE GA 1 1 ÆR NS VEJ US KSVEJ JERNBANEALLE JERNBANEALLE FA  LC KS  EJ V V EJ EJ J TS VE LD GV  EJ NG FE OR GV KV EJ ELISABETH BILLES SDR RIN RI LB EN VEJ BÆ Å R R S J L A    SD GL GV E S O RIN SDR GVE  SDR RIN VEJ SDR G IN R RING VEJ SDR   N  T EN ME GE ON AM V FREDERIKS BERGVEJ RS VEJ N NE PRÆST BROGÅR BAN SYRE DS VE O J TT

GÅ R

RØ DT UN GE VE J

FRE

UN D

FAL KEV EJ

PARKVEJ

IDSK OVV EJ

RØ DT UN GE VE J

GRÆSVANGEN

KRÆTTRUPVEJ

NVEJ NØRRE GADE

HYBE

HYLDEVEJ

KK

CHR

BAKKEVÆ NGET

EN EBÆ RV EJ

PARKVEJ

IDSK OVV EJ

EGAD E

ST O

ALBÆKVE

  

Koordinerede ÆNGET SOLV2009 Projekter

DEVEJ

ENSVEJ

MØLL

POVL HELGES

MIN BOELS

1 : 25.000

LL ETH BI ELISAB

FAL KEV EJ

V HA

AGERNVEJ

VEJ ULS

SMEDEVEJ

PO

  

Projekt_Ovs.

Æ EV FT

KO V

Voerså Voerså

J INDEVE BOELSM

EJ

Præsentation og kortoversigt af projekter i 2009

FAL KEV EJ

J

HJ ØR R IN GV E

DS VE J

TJØRNE VEJ RY PE VE J

ALBÆKVEJ

43  43 E V HO        

VEDVEJ

AGERNVEJ

BLOMST BLOMERVÆ TULIPANVEJ GET BLOM STERVNÆ TERVÆ NGET BLOSM STE NGET ERANTISVEJ BLOMSTER RVÆNGET VÆNGET HØJ LÆRKEVEJ BLOMSTERVÆNGET LUNDSVEJ

BOGFINKEVEJ

SMEDEVEJ

G ER VEJ

N BA

PARKVEJ

GÅ R

Voerså VoersåJ

EN AD DG

4444

Præstbro Præstbro

SAN G ER VEJ

J

NOBISVE J

TO OT

SVEJ

KO V

Præstbro Præstbro

V TS BE HÅ

ad ad

BOGFINKEVEJ

FALKEVEJ BADSKÆRVEJ EJ

VE J

NY S

VEJ

FREDERIKS BERGVEJ PRÆST BROGÅR DSVE

J

NT E

VEJ ULS

GL E

43 43

EN AV GH RU

       

EN AD DG VE HO

TOFTEKÆRS

NY S

  

Præstbro KPræstbro ÆRS AN

PO

 

VE J

VE RDS RGÅ DKE

ET NG BLOMS TER VÆ VÆNG R ET E ST M O BL

NT E

SNE

ET RVÆNG BLOMSTE ET ÆNG TERV

S BLOM

HØJLUNDSVEJ

EJ

J

VEJ

JLUNDSVEJ

Vej til Thorslev Skoles P-plads

S ERANTI

DANEBOVEJ

MELLERGÅRDSVEJ

STRØMGADE

VIBEVEJ

FREDERIKS BERGVEJ PRÆST BROGÅR DSVE

LUNDENSVE

EJ LE V HUM

RGVEJ

EJ

ÅRDSVE J

ANLÆGSVEJ

Hørby Hørby 3388

ENGHAVEV EJ

NDUSTRIVEJ åå ØNDERG

Dybvad Dybvad ÅL

ENSV LUND

KÆ R SAN G ER VEJ

EJ

Dybvad Dybvad

GL E

FALKEVEJ KÆRVEJ BADS J E V RG BO

EJ EV RN Ø

FALKEVEJ

ÆRVEJ BADSK J VE RG O B ÅL ANLÆGSVEJ

EN AV GH RU

VE J

BOGFINKEVEJ

J VE GS LÆ E AN D GA NE BA J RN JVE JE EDES VEJ RKSV J MAKED KEDS VE R R VE MA MA Æ SK

EJ EV RN Ø

NT E

Karup Karup

J VE GS LÆ AN DE GA NE BA J RN JVE JE EDES VEJ RKSV J MAKED KEDS VE R R VE MA MA Æ SK

GL E

ULAV PRIM

DE

Understed Understed

Projekter i Sæby        

rshøj rshøj J

IKEVEJ

       

J VE RG N LL B O GE IS N L Å VE VA JS Æ R G

BE

PV EJ

V TS BE HÅ

KA RU

J VE

SADELMAGERVEJ

15-08-2008 15-08-2008

16


Kloakseparering i Sæby Syd E DE EE GAD EGA DE GAD OLE OLE GAD KOL OLE OLEEGA KOL

Sæby Kommune besluttede i starten af 1980’erne at separatkloakere Sæby By. Baggrunden var, at man ved at separere regnvand fra spildevandet kunne mindske overløbene af fortyndet spildevand fra fællessystemet til kysten og herved bidrage til at sikre bedre badevand.

EN EN EN EN HAV HAVEN HAV HAV SEN SEN SENHAV RO RO RO SEN SEN RO RO ROSEN

JJ VE VE VE ILIE ILIE VEJJJ ILIE EM EM EM ILIEVE EM EM EMILIE

Grønnevænget

SS SS SØØ S ØØØNNN NND DDD DEE EEER RR RR RS SSS STT TTTR RRR RAAA AAANNN DDD

EJ EJ EJ EJ KVEJ KV KV KV BÆKV BÆ BÆ BÆ LSBÆ LS LS LS SOLS SO SO SO SO SO

J VE VE VEJJJ NG NG NGVE RI RI RRRRI RING SD SD SD SDRR

NVE NVEJJJJJ NVE SE NVE SE SENVE RO ROSE RO RO RO

VEJ VEJ RING RING RINGVEJ SDR SDRRING SDR SDR SDR

EJ EJ NSVEJ NSV EJ NSV ERSENSV ERSE NSV ERSE PEDERSE PED ERSE PED CHRPED CHR PED CHR CHR CHR

ET ET ET G G ET NNG G G GET Æ ÆNNN VVÆ Æ ENVVV EN SEN O O OSSSEN R RRRO

N N N RKE RKEN N RKE GPA GPARKE RKE GPA RIN RIN RINGPA GPA RIN RIN RIN

IEN IEN IEN MON IEN IEN MON HARMON MON MONIEN HAR HAR HAR

0

Saneringsprojekterne i Sæby Syd er et led i denne plan. Gamle, utætte fællesledninger udskiftes med to nye ledninger til henholdsvis regnvand og spildevand. Herved sikres, at regnvandet udledes uforurenet til vandløb og kyst, og at spildevandet, der pumpes til renseanlægget, ikke fortyndes med regnvand.

Grønnevænget Grønnevænget

GET GET ÆN ÆNGET ÆN ÆN NEV NEVÆN NEV ØN ØNNEV NEV ØN GR GR GRØN ØN GR GR GR

EEJJJJJ SSSV VVV VEEE G G NNG G GSS VVVA AAA ANNN Ø Ø Ø S ØVV SSSØ

DEN DEN DEN DEN DEN DEN

VEJ VEJ VEJ VEJ SEN SENVEJ SEN RO RO ROSEN SEN RO RO RO

EN EN EN MEN EN M M AM AMM AM AM ST ST STAM ST ST ST

0 GREN GR GR GR GR ENEN EN EN EN EN EN EN EN

SOLSBÆKVEJ SOLSBÆKVEJ SOLSBÆKVEJ SOLSBÆKVEJ SOLSBÆKVEJ

KNOPPEN KNOP KNOP PEN KNOP KNOP KNOP PEN PEN PEN

N NN EN NN EE EE NE NN NN EEEN GRRREE GGG G

N N N N FTE FTE FTEN TO TOFTE FTE FTE TO SØ SØ SØTO TO SØ SØ SØ

NNN ENNN EE EE NE NN NN EN EEE RE RRR GR GGG G

0

NNN N EEE EN M ME M M M MM M M AAA AM TTT TA SSS ST S

Søtoften Søtoften BLADET BLADET BLADET BLADET BLADET BLADET

N NN EN NN EE EE NE NN NN ON OO OO RO RR RR KR KK KK K

KVISTEN KVISTEN KVISTEN KVISTEN KVISTEN KVISTEN

Søtoften

MUNKEVANG MUNKEV MUNKEV ANG MUNKEV MUNKEV ANG ANG

Dette sikrer en bedre rensning af spildevandet og lavere driftsudgifter til rensningen. MUNKE MU MU NKEVAN NKE MU MU MU NKE VANGG NKE VAN NKE VAN VAN VAN G G G

KL KL KL OS KL KLOS OS OS OSTE TE TE RV TE TERV RV RV RVÆN ÆN ÆN ÆNGE ÆN GE GE GE GET TTT T

KLOS KL KL OS OS OSTE OS OS TERV TE TE RV RV RVÆN ÆNGE ÆN ÆN GE GE GETTT T

ROSENSTIEN ROSENSTIEN ROSENSTIEN ROSENSTIEN ROSENSTIEN

Solsbækvej Solsbækvej

SOLS SOLS SOLS BÆKV SOLS SOLSBÆKV BÆKV BÆKV BÆKVEJ EJ EJ EJ EJ EJ

Rosenkrogen Rosenkrogen

ROS ROSENK ROS ENK ROS ENK ROG ENK ENKROG ROG ROG ROGEN EN EN EN

RO RO RO RO ROSE SE SE NV SE SENV NV EJ EJ NV NVEJ EJ EJ EJ

SØ SØND SØ SØ SØ ND ND ND ND ER ER ER ER ER ERM M MAR M AR ARKS M AR AR AR KSVE KS KS KS VEJJ VE VE VE JJJ

PR PR PR IOR PR PRIOR IOR IORVA VA VA NG VA VA VANG NG NG NG

KL KL KL OS KL KLOS KL OS TE OS OSTE TE RV TE TERV RV RV RVÆN ÆN ÆN ÆN ÆNGE GE GE GE GETTT T

BISPE BIS BIS BIS BIS BIS PEVA PE VANG VA PE PE PE VA NG VA NG VA NG NG NG

I alt sker der separering af godt 100 ejendomme. Flere ejendomme følger i de efterfølgende år.

SØ SØ SØ SØ SØND ND ND ND ND NDER ER ER ERMA MA MA MA MARK RK RK RK RKSV SV SV SV SVEJ EJ EJ EJ EJ

VÆG VÆG VÆG VÆGTER VÆG VÆG TER TER VEJ TERVEJ TER VEJ VEJ VEJ

Søndermarksvej Søndermarksvej 44-54 44-54

Solsbækvej

VEJ VEJ GER GERVEJ TMA TMA TMA TMAGER BUN BUN BUNTMA

Buntmagervej Buntmagervej vest vest FAR FAR FARVER FAR VER VERVEJ VEJ VEJ VEJ

GØRT GØRT GØRT GØRTLERV GØRT GØRT LERV LERVEJ EJ EJ EJ

I årene fra 2007-2009 gennemføres separeringen af det eksisterende fællessystem i området omkring Solsbækvej, Buntmagervej og Søndermarksvej.

FARVE FARVE FARVERVEJ RVEJ RVEJ RVEJ RVEJ

VEJ VEJ VEJ GER GERVEJ GER TMA TMA TMA TMAGER TMA BUN BUNTMA BUN BUN

Buntmagervej Buntmagervej syd syd HJULMAGERVEJ HJULMA HJULMA GERVEJ GERVEJ GERVEJ GERVEJ

EJ EJ EJ EJ EJ KV KV KV KV KV KVEJ BÆ BÆ BÆ LS LS LS BÆ BÆ LS LSBÆ SO SO SO SO SO SOLS

HJULMAGERVEJ HJULMAGERVEJ HJULMAGERVEJ HJULMAGERVEJ HJULMAGERVEJ HJULMAGERVEJ

HATTEMAGERVEJ HATTEMAGERVEJ HATTEMAGERVEJ HATTEMAGERVEJ HATTEMAGERVEJ HATTEMAGERVEJ

HATTEMAGERVEJ HATTEMAGERVEJ HATTEMAGERVEJ

HATTEMAGERVEJ HATTEMAGERVEJ HATTEMAGERVEJ HATTEMAGERVEJ HATTEMAGERVEJ HATTEMAGERVEJ

HJULMAGERVEJ HJULMAGERVEJ HJULMAGERVEJ HJULMAGERVEJ HJULMAGERVEJ

Kloakrenovering HJULMAGERVEJ HJULMAGERVEJ HJULMAGERVEJ HJULMAGERVEJ

HJULMAGERVEJ HJULMAGERVEJ HJULMAGERVEJ

HATTEMAGERVEJ HATTEMAGERVEJ HATTEMAGERVEJ HATTEMAGERVEJ

HATTEMAGERVEJ HATTEMAGERVEJ HATTEMAGERVEJ HATTEMAGERVEJ HATTEMAGERVEJ

2007 2007 2009 2009 HJULMAGERVEJ HJULMAGERVEJ HJULMAGERVEJ HJULMAGERVEJ HJULMAGERVEJ HJULMAGERVEJ

Målestok 1 : 2.000

HATTEMAGERVEJ HATTEMAGERVEJ HATTEMAGERVEJ HATTEMAGERVEJ HATTEMAGERVEJ HATTEMAGERVEJ

HJULMAGERVEJ HJULMAGERVEJ HJULMAGERVEJ HJULMAGERVEJ

2008 2008

HJULMAGERVEJ HJULMAGERVEJ HJULMAGERVEJ HJULMAGERVEJ HJULMAGERVEJ

HATTEMAGERVEJ HATTEMAGERVEJ HATTEMAGERVEJ HATTEMAGERVEJ HATTEMAGERVEJ HATTEMAGERVEJ

SOLSBÆKVEJ SOLSBÆKVEJ SOLSBÆKVEJ SOLSBÆKVEJ SOLSBÆKVEJ

HATTEMAGERVEJ HATTEMAGERVEJ HATTEMAGERVEJ HATTEMAGERVEJ HATTEMAGERVEJ HATTEMAGERVEJ

SOLSBÆKVEJ SOLSBÆKVEJ SOLSBÆKVEJ

17


Præsentation og kortoversigt af projekter i 2009

Faser i projektkoordinering Grove projektbeskrivelser

Skitseprojektering

Grove projektbeskrivelser kan være ønsker om forbedringer eller udvidelser af enten kørebane, fortov, cykelsti, forbedring af kloakeringen, varme eller vandforsyningen eller ønsker om ny byggemodning.

Skitseprojekteringen går mere i dybden med fastlæggelse af opgaven, og omfanget af selve renoveringsarbejdet fastlægges. Der kan på baggrund af dette laves bedre prisoverslag.

Det undersøges ved koordineringsmøderne, hvilke forsyningsejere der har ønsker om at indgå et fælles projekt om renoveringer. På baggrund af disse meldinger kan man begynde at arbejde på idéer om, hvordan projektet skal se ud og lave prisoverslag ud fra nøgletal.

Detailprojektering Detailprojektering planlægger projektudførelsen i detaljer. Der indsamles oplysninger om lednings- og kabelplaceringer i marken, ligesom der foretages diverse opmålinger, som ligger til grund for beregninger og det endelige projekt. Med et detailprojekterede projekt kan der udarbejdes prisoverslag, som med udforudsigelige udgifter indregnet, giver det bedste økonomigrundlag for budgettering.

Vidste du at... Koordinerede projekter kan starte på mange måder. Nogle gange pga. konkrete mangler i lednings- eller vejnettet, andre gange pga. henvendelser fra borgere.

18


Til orientering Koordinering af renoveringsopgaver Der er nedsat en koordineringsgruppe i Frederikshavn Kommune, som sørger for koordinering af renoveringsopgaver i vejarealerne. Målet er ’det optimale projekt’. Gruppen er sammensat af medarbejdere fra Park & Vejforsyningen, Teknisk Service og Forsyningsselskaberne. Så vidt muligt koordineres alle projekter og renoveringsopgaver på baggrund af udmeldingerne fra de enkelte forsyninger. Gruppen sigter mod en ’rullende plan’ for de kommende 3 år. Renoverede gader søges friholdt for opgravning i en årrække - målsætningen er minimum 10 år. Koordineringsgruppen indkalder forsyningsejerne til de nødvendige møder, og gruppen sørger også for bearbejdning af de relevante data.

Fleksibel liste Listen over næste års renoverings- og anlægsopgaver er lavet på basis af overslag på projekterne. Det vil sige, at projekterne ikke er færdig-planlagte, når de kommer på listen. Derfor kan der ske ændringer, når de enkelte projekter bearbejdes og detailprojekteres. Listen er altså foreløbig - forstået på den måde, at der i løbet af året kan ske ændringer. Desuden kan eksterne betingelser også spille ind - fx kan krav, økonomi, vejrforhold og lignende også betyde ændringer af listen. Hvis der sker ændringer ved nogle af projekterne, vil de involverede parter løbende blive orienteret.

19


Kontaktinformation Medlemmer af koordineringsgruppen Park & Vejforsyningen Jørgen Aakerberg, formand Flemming Pedersen, sekr. Jørgen Christensen

Frederikshavn Forsyning A/S Per Olesen Jørgen Dam Andreasen

Varmeforsyningen

Kim Arp

Vandforsyningen

Jørgen Hermann

Kloakforsyningen

Malene Søndergaard Helge Lundgaard Halfdan Bøgh

Teknisk Service

Jane Olesen

Mobilnr: 29486151 29437191 29486111

29486104 20699151

Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Tlf: 9845 6000

29486076

Se mere på:

29486054 29486369 20222280 29486290 29486153

+ eventuelle eksterne forsyningsejere.

www.forsyningen.dk www.frederikshavn.dk

Vagttelefon

udenfor normal åbningstid ved brud og fejl:

98 42 82 25

Årets projekter  

Årets projekter

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you