Page 1

Zegeningen en verantwoordelijkheden Introductie Ieder mens heeft belangrijke gebeurtenissen in zijn of haar leven. Denk bijvoorbeeld aan geboorte, afstuderen, trouwen, kinderen en overlijden. Maar de belangrijkste gebeurtenis in het leven van de mens is: ‘Christen worden.’ Waarom is het zo belangrijk om Christen te worden? Deze gebeurtenis is zo belangrijk omdat deze gebeurtenis van grote invloed is op zowel jezelf als ook op de mensen om je heen en dat voor eeuwig! Helaas is het zo dat de vele mensen die Christen zijn geworden pas op latere leeftijd gaan begrijpen, als ze het al ooit gaan begrijpen, wat het betekend om Christen te zijn. Maar als we het direct na onze bekering zouden begrijpen dan zouden we oneindig veel meer plezier beleven aan ons Christen zijn en, nog belangrijker, we zouden veel meer vrucht dragen. Weten we nog waarom het belangrijk is om veel vrucht te dragen? Johannes 15:1-2 ‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt snijdt hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt.

God is onze Vader! Om ons meer vrucht te laten dragen heeft God ons vele zegeningen gegeven. Laten we er een paar gaan lezen. 1 Johannes 3:1-2 Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken! Wij worden kinderen van God genoemd, en dat zijn we ook. Dat de wereld ons niet kent, komt doordat de wereld hem niet kent. Geliefde broeders en zusters, wij zijn nu al kinderen van God. Wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard, maar we weten dat we aan hem gelijk zullen zijn wanneer hij zal verschijnen, want dan zien we hem zoals hij is. God onze Vader! Bedenk eens wat dat inhoud. De God die alles geschapen heeft, het heelal en alles wat daarin is, die God is onze vader. We ontvangen elke goede gave van God. Jacobus 1:17 elke goede gave, elk volmaakt geschenk komt van boven, van de Vader van de hemellichten; bij hem is nooit enige verandering of verduistering waar te nemen. God geeft ons troost. 2 Corinthiërs 1:3-4 Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader die zich over ons ontfermt, de God die ons altijd troost en ons in al onze ellende moed geeft, zodat wij door de troost die wijzelf van God ontvangen, anderen in al hun ellende moed kunnen geven. Merk op dat het doel van de troost die God ons geeft is dat we anderen kunnen troosten. Soms lijkt het er helemaal niet op dat God ons troost. Maar toch zegt de Bijbel dat God altijd bij ons is en ons altijd troost. Wij verwachten vaak van troost dat het de pijn, het verdriet wegneemt. Maar is dat nou echt wat troosten doet? Ook als we getroost worden door de mensen om ons heen, hebben we niet vaak het gevoel dat het helpt. Het woord dat hier met troost is vertaald betekend iets anders dan troost zoals wij het bedoelen. Het woord betekent onder andere: vermanen, aansporen, bemoedigen, sterken, leren en onderwijzen. Troosten is dus niet direct bedoeld om je pijn of verdriet weg te nemen maar veel meer om je de kracht te geven om het verdriet los te laten en verder te gaan met je leven. Iets heel anders dat we van God ontvangen is 'vermaning'! Hebreeën 12:5-11 Kennelijk bent u de bemoediging vergeten die tot u als tot kinderen wordt gericht: ‘Mijn zoon, je mag een vermaning van de Heer nooit terzijde schuiven en nooit opgeven als je door hem terechtgewezen wordt, want de Heer berispt wie hij liefheeft, straft elke zoon van wie hij houdt.’Houd vol, het betreft hier immers een leerschool, God behandelt u als zijn kinderen. Welk kind wordt niet door zijn vader berispt? Maar als u die leerschool niet doorloopt zoals alle


anderen vóór u, dan bent u geen kinderen, maar bastaards. Daar komt nog bij dat wij voor onze aardse vaders, door wie we werden opgevoed, respect hadden; hoeveel te meer zullen we ons dan niet onderwerpen aan het gezag van de Vader van alle geesten, en dan leven? Onze aardse vaders berispten ons maar voor korte tijd en naar eigen goeddunken, maar hij berispt ons voor onze eigen bestwil, om ons te laten delen in zijn heiligheid. Een vermaning lijkt op het moment zelf geen vreugde te brengen, slechts verdriet, maar op den duur plukt wie erdoor gevormd is er de vruchten van: een leven in vrede en gerechtigheid. Hier blijkt duidelijk hoe God onze vader wil zijn. Hij wijst ons terecht net als onze wereldse vader dat deed. Als Hij dat niet zou doen dan zou je jezelf kunnen afvragen wat voor waarde dat vaderschap dan zou hebben. God zal altijd met ons zijn. Hebreeën 13:5b-6 Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten,’ zodat we vol vertrouwen kunnen zeggen: ‘De Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen.' Wat zouden mensen mij kunnen doen?’

Jezus is onze Heer en Hoge Priester! 1 Corinthiërs 8:6 wij weten: er is één God, de Vader, uit wie alles is ontstaan en voor wie wij zijn bestemd, en één Heer, Jezus Christus, door wie alles bestaat en door wie wij leven. Hebreeën 4:14 Nu wij een hooggeplaatste hogepriester hebben die de hemel is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat we belijden. Overdenk onze zegeningen eens goed in het licht van de volgende teksten. Als we echt gaan beseffen wat de Here Jezus voor ons gedaan heeft dan kunnen we veranderen en Hem echt volgen. Hebreeën 2:11-12 Hij die heiligt en zij die geheiligd worden hebben een en dezelfde oorsprong, en daarom schaamt hij zich er niet voor hen zijn broeders en zusters te noemen wanneer hij zegt: ‘Ik zal uw naam bekendmaken aan mijn broeders en zusters, u loven in de kring van mijn volk.’ Romeinen 8:34b Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons. Hebreeën 2:17-18 Daarom moest hij in alles gelijk worden aan zijn broeders en zusters; alleen dan zou hij in aangelegenheden tussen God en zijn volk een barmhartige en betrouwbare hogepriester zijn, die verzoening bewerkt voor hun zonden. Juist omdat hij zelf op de proef werd gesteld en het lijden volbracht heeft, kan hij ieder die beproefd wordt bijstaan. Hebreeën 7:25 Zo kan hij ieder die door hem tot God komt volkomen redden, omdat hij voor altijd leeft en zo voor hen kan pleiten. Openbaring 1:5-6 en van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene van de doden, de heerser over de vorsten van de aarde. Aan hem die ons liefheeft en ons van onze zonden heeft bevrijd door zijn bloed, die een koninkrijk uit ons gevormd heeft en ons heeft gemaakt tot priesters voor God, zijn Vader–aan hem komt de eer toe en de macht, tot in eeuwigheid. Amen.

Verantwoordelijkheden Als we dit allemaal lezen kan het niet anders dat al deze zegeningen ook verantwoordelijkheden met zich meebrengen. Jacobus 4:7 Onderwerp u dus aan God, en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten. We moeten ons dus onderwerpen aan God en vechten tegen de duivel.


Geef je leven dagelijks opnieuw aan God in het volle besef dat je zelf niet kunt leven zoals God wil dat je leeft. Zelfs iemand als Paulus besefte dat terdege! Romeinen 7:18-25 Immers, ik besef dat in mij, in mijn eigen natuur, het goede niet aanwezig is. Ik wil het goede wel, maar het goede doen kan ik niet. Wat ik verlang te doen, het goede, laat ik na; wat ik wil vermijden, het kwade, dat doe ik. Maar wanneer mijn daden in strijd zijn met mijn wil, ben ik daar niet zelf de oorzaak van, maar de zonde die in mij heerst. Ik ontdek in mij de wetmatigheid dat het kwade zich aan mij opdringt, ook al wil ik het goede doen. Innerlijk stem ik vol vreugde in met de wet van God, maar in alles wat ik doe zie ik die andere wet. Hij voert strijd tegen de wet waarmee ik met mijn verstand instem en maakt van mij een gevangene van de wet van de zonde, die in mij leeft. Wie zal mij, ongelukkig mens, redden uit dit bestaan dat beheerst wordt door de dood? God zij gedankt, door Jezus Christus, onze Heer. Met mijn verstand onderwerp ik mij aan de wet van God, maar door mijn natuur onderwerp ik mij aan de wet van de zonde. Vechten tegen de duivel en de zonde kan je op verschillende manieren doen. Voorbeelden zijn: jezelf onderwerpen aan God, bidden dat allerlei zaken waarvan de duivel hoopt dat ze zullen gebeuren door God worden verhinderd. Niet toegeven aan je eigen begeertes maar altijd bereid zijn om naar God te luisteren. Een paar voorbeelden zijn: 1 Petrus 5:6 Onderwerp u dus nederig aan Gods hoge gezag, dan zal hij u op de bestemde tijd een eervolle plaats geven. Jacobus 4:8 Nader tot God, dan zal hij tot u naderen. Reinig uw handen, zondaars; zuiver uw hart, weifelaars. Handelingen 8:22 Toon berouw over uw verfoeilijke gedrag en smeek de Heer of hij u uw slechte gedachten wil vergeven, Als we deze dingen doen dan belooft God ons dat Hij ons onze zonden vergeeft en dat Hij ons zal reinigen van alles wat we ooit verkeerd hebben gedaan. 1 Johannes 1:9 Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad. Lucas 6:46 Waarom roepen jullie “Heer, Heer” tegen mij, maar doen jullie niet wat ik zeg? Johannes 15:14 Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. Johannes 15:10 je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. We moeten tot Hem naderen als we dat nodig hebben. Geen schaamte hebben en niet denken dat we het zelf wel kunnen oplossen. We mogen en moeten altijd op Hem vertrouwen en zijn genade en vergeving accepteren. Hebreeën 4:14-16 Nu wij een hooggeplaatste hogepriester hebben die de hemel is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat we belijden. Want de hogepriester die wij hebben is er een die met onze zwakheden kan meevoelen, juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, met dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde. Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden.

De Heilige Geest woont in ons! 1 Corinthiërs 3:16 Weet u niet dat u een tempel van God bent en dat de Geest van God in uw midden woont? Romeinen 8:11-13 Want als de Geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal hij die Christus heeft opgewekt ook u die sterfelijk bent, levend maken door zijn Geest, die in u


leeft. Broeders en zusters, we hoeven ons niet langer te laten leiden door onze eigen wil. Als u dat wel doet, zult u zeker sterven. Als u echter uw zondige wil doodt door de Geest, zult u leven. Efeziërs 3:16 Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, 1 Corinthiërs 3:17 Indien iemand Gods tempel vernietigt, zal God hem vernietigen, want Gods tempel is heilig en die tempel bent u zelf. 1 Corinthiërs 6:18-20 Ga ontucht uit de weg! Geen enkele andere zonde die een mens kan begaan tast het lichaam aan, maar wie ontucht pleegt zondigt tegen het eigen lichaam. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent? U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam. Deze laatste 2 teksten die we als onderschrijven Christenen meestal van harte. Helaas is het in de praktijk vaak anders. Dus hoe kunnen we dan doen wat God van ons vraagt in deze en andere verzen? Galaten 5:16-17 Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten. Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de Geest, en wat de Geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt. Galaten 5:22-25 Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst. Romeinen 8:5-6 Wie zich door zijn eigen natuur laat leiden is gericht op wat hij zelf wil, maar wie zich laat leiden door de Geest is gericht op wat de Geest wil. Wat onze eigen natuur wil brengt de dood, maar wat de Geest wil brengt leven en vrede.

De kerk is onze familie! 1 Timotheüs 3:15b Dan weet je hoe men zich moet gedragen in het huis van God, dat wil zeggen de kerk van de levende God, fundament en pijler van de waarheid. Zelfs als je mensen uit je wereldse familie verliest omdat ze het niet eens zijn met jouw opvattingen of om welke reden dan ook, dan kan en moet de kerk je nieuwe familie zijn. Marcus 10:28-30 Petrus nam het woord en zei: ‘Maar wij hebben alles achtergelaten om u te volgen!’ Jezus zei: ‘Ik verzeker jullie: iedereen die broers of zusters, moeder, vader of kinderen, huis of akkers heeft achtergelaten omwille van mij en het evangelie, zal het honderdvoudige ontvangen: in deze tijd broers en zusters, moeders en kinderen, huizen en akkers, al zal dat gepaard gaan met vervolging, en in de tijd die komt het eeuwige leven. Mattheüs 12:46-50 Terwijl hij nog met de mensen in gesprek was, dienden zich buiten zijn moeder en zijn broers aan. Ze vroegen hem dringend te spreken. Iemand zei tegen hem: ‘Uw moeder en uw broers staan buiten, ze willen u spreken. ’Hij antwoordde: Wie is mijn moeder en wie zijn mijn broers?’ Hij maakte een gebaar naar zijn leerlingen en zei: ‘Zij zijn mijn moeder en mijn broers. Want ieder die de wil van mijn Vader in de hemel doet, is mijn broer en zuster en moeder.’

Onze verantwoordelijkheden tot de kerk zijn We moeten elkaar steunen en aanmoedigen, we moeten elkaar opbouwen door een voorbeeld te zijn.


Hebreeën 10:24-25 Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen, en in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen, en dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen. Om een voorbeeld te kunnen zijn is het wel nodig dat we ons in de gemeente inzetten op de plaatsen die God voor ons bedoeld heeft. Efeziërs 4:15-16 Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus. Vanuit dat hoofd krijgt het lichaam samenhang, en wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. Ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde.

We moeten elkaars lasten dragen. Galaten 6:1-2 Broeders en zusters, wanneer u merkt dat een van u een misstap heeft begaan moet u, die door de Geest geleid wordt, hem zachtmoedig weer op het rechte pad brengen. Pas op dat u ook zelf niet tot misstappen wordt verleid. Draag elkaars lasten, zo leeft u de wet van Christus na. Om zo met elkaar om te kunnen gaan is het belangrijk dat we elkaar beter kennen dan alleen maar oppervlakkig van de zondagmorgen. We moeten contacten leggen met onze broers en zusters om ze beter te leren kennen en te gaan waarderen. Laten we tot besluit de vele zegeningen, waarvan we er hier maar een paar hebben genoemd, die wij ontvangen, goed tot ons door laten dringen. Maar ook onze verantwoordelijkheden moeten we kennen en uitvoeren omdat we anders de zegeningen kwijt zouden kunnen raken. Hebreeën 3:12-15 Zie er dus op toe, broeders en zusters, dat niemand van u door een kwaadwillig, ongelovig hart afvallig wordt van de levende God, maar wijs elkaar terecht, elke dag dat dit ‘vandaag’ nog geldt, opdat niemand van u halsstarrig wordt omdat hij door zonde verleid werd. Want alleen als we tot het einde toe resoluut vasthouden aan ons aanvankelijk vertrouwen, blijven we deelgenoten van Christus.

Verwerkingsvragen • • • • •

Wie heeft er ervaring met de troost die God geeft? Hoe wijst God ons terecht? Waar merken we dat dan aan? Wat bewerkt de Heilige Geest in ons? Wat zijn onze verantwoordelijkheden tegenover de Heilige Geest? Wat bedoelt de Bijbel met Gods troost?

zegeningen-en-verantwoordelijkheden  

Johannes 15:1-2 ‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt snijdt hij weg, en ieder...

zegeningen-en-verantwoordelijkheden  

Johannes 15:1-2 ‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt snijdt hij weg, en ieder...

Advertisement