Page 1

Kansen voor het evangelie Introductie Het is belangrijk om het evangelie te delen met mensen die God nog niet kennen. We moeten het aan iedereen bekend maken. Marcus 16:15-16 En hij zei tegen hen: ‘Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend. Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered, maar wie niet gelooft zal worden veroordeeld. Het evangelie is Gods kracht om mensen die geloven te redden. Romeinen 1:16-17 Voor dit evangelie schaam ik mij niet, want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven, voor Joden in de eerste plaats, maar ook voor andere volken. In het evangelie openbaart zich dat God enkel en alleen wie gelooft als rechtvaardige aanneemt, zoals ook geschreven staat: ‘De rechtvaardige zal leven door geloof.’ Maar wat is tegenwoordig de meest effectieve manier om mensen te bereiken? In de Verenigde Staten is een onderzoek gedaan waaraan meer dan 10.000 mensen hebben meegedaan. De vraag die werd gesteld was: Op welke manier bent u in contact gekomen met Christus en tot bekering gekomen? De antwoorden waren als volgt: Ik kwam op een praise-avond Ik kwam gewoon een keer kijken Ik kwam om een speciale nood Ik kwam zomaar binnen Ik vond de diensten fijn Ik vond de Bijbelstudies goed Ik vond de voorganger aardig Ik werd uitgenodigd door vrienden/familie

0,5% 1% 3% 3% 3% 5% 6% 78,5%

Ook in Duitsland is er een gelijksoortig onderzoek gedaan met ongeveer gelijke uitkomsten. Wat kunnen we leren van deze antwoorden? Als we mensen willen bereiken met het evangelie, dan zal dat moeten gebeuren door persoonlijke contacten van Christenen. Voorgangers, mooie diensten, Bijbelstudieklassen enz. hebben enig effect maar in het algemeen houden die alleen maar het aantal leden in de kerk op peil of realiseren ze maar een kleine groei. De beste kans om mensen te bereiken is persoonlijk contact van Christenen met hun vrienden en familie. Bijna elke Christen komt dagelijks met meerdere mensen in contact die God niet (echt) kennen. Dus naast belangrijke moderne media zoals radio, televisie, internet enz. is het van het allergrootste belang om als Christenen de persoonlijke contacten met de mensen die op onze weg komen te verdiepen. Om zover te komen dat we die contacten werkelijk willen verdiepen zijn enkele dingen nodig. We moeten gevoel hebben voor de mensen die verloren dreigen te gaan. Mattheüs 9:36-38 Toen hij de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen, als schapen zonder herder. Hij zei tegen zijn leerlingen: ‘De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen.’ Romeinen 10:1 Broeders en zusters, ik wens uit de grond van mijn hart en bid tot God dat ze zullen worden gered. Ook moeten we er iets voor over hebben.


Romeinen 9:1-3 Omdat ik één ben met Christus spreek ik de waarheid, en mijn geweten, geleid door de heilige Geest, is mijn getuige dat ik niet lieg: ik ben diepbedroefd en word voortdurend door verdriet gekweld. Omwille van mijn volksgenoten, de broeders en zusters met wie ik mijn afkomst deel, zou ik bijna bidden zelf vervloekt te worden en van Christus gescheiden te zijn; Als we er van uit gaan dat we bezorgd zijn om hen die verloren gaan en we er iets voor over hebben om ze te bereiken dan wil ik in het vervolg van deze les proberen om wegen aan te geven hoe we de contacten kunnen verdiepen.

De kerk moet een warme en zorgzame gemeenschap zijn. Onze liefde voor de mensen zal het bewijs zijn dat we zijn wie we zeggen dat we zijn. Johannes 13:35 Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.’ De juiste leer, een goede organisatie, aanbidding enz. zijn allemaal belangrijk maar onze liefde voor elkaar zal de wereld moeten overtuigen dat we echte volgelingen van Jezus Christus zijn. Omdat God precies weet wat er in onze kerk leeft, Openbaring 3:7-8 Schrijf aan de engel van de gemeente in Filadelfia: “Dit zegt hij die heilig en betrouwbaar is, die de sleutel van David heeft-wanneer hij opendoet, kan niemand sluiten, wanneer hij sluit, kan niemand openen: Ik weet wat u doet. zal Hij ook zorgen dat er kansen komen om mensen te bereiken. Openbaring 3:8 Ik weet wat u doet. Ik heb ervoor gezorgd dat de deur voor u openstaat, zonder dat iemand hem kan sluiten. Want ook al hebt u weinig invloed, u bent trouw gebleven aan wat ik heb gezegd en hebt mijn naam niet verloochend. Maar wat zouden we kunnen doen als onze kerk (nog) niet die plaats is waar de liefde voor elkaar duidelijk zichtbaar is? We zouden dan bijvoorbeeld de volgende ‘stappen’ kunnen nemen. • • •

Probeer zoveel mogelijk leden en hun naam te leren kennen en hun naam te onthouden. Heb de leden lief. (Er onvoorwaardelijk zijn als ze je voor welke reden dan ook nodig hebben) Wees gastvrij naar de leden in je kerk. 1 Petrus 4:8-9 Heb elkaar vóór alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden. Wees gastvrij voor elkaar, zonder te klagen.

• •

Nodig de leden bij je thuis uit voor een gezellig avondje babbelen of een etentje. Probeer minstens 1 keer per maand nieuwe mensen uit te nodigen. Bezoek met regelmaat de andere leden. Denk dan vooral aan de zieken, zij die misschien in de gevangenis zitten, nieuwe leden, leden die je al een tijdje gemist hebt enz.

Maak en lijst van mensen die je graag gered wilt zien worden. Dit lijkt misschien wat overdreven maar is dat werkelijk zo? Zo’n soort lijst is een zeer goed hulpmiddel voor veel succesvolle mensen. Zie het als een ‘nog te doen’ lijst. Het zal je echt helpen om je steeds weer in herinnering te brengen welke mensen je wilt helpen om God te leren kennen en ze niet te verwaarlozen. Maak zo’n lijst bijvoorbeeld als volgt. Begin met die mensen die het dichtst bij je staan en vervolgens de andere mensen. Gezin, familie, vrienden, collega’s, buren en anderen. Zorg dat de lijst niet te lang wordt (ongeveer 6 personen) anders raak je het overzicht kwijt. Geef de mensen die niet gelovig zijn de hoogste prioriteit, daarna de mensen die niet regelmatig een kerk of samenkomst bezoeken en daardoor niet echt op de hoogte zijn van wat het Christen zijn nou precies inhoud. Als je getrouwd bent gebruik dan samen dezelfde lijst omdat veel dingen die je kunt doen, samen gedaan worden.


Zorg dat je de lijst dagelijks ziet. Je ziet dan elke dag de mensen op de lijst en je zult er daardoor meer toe geneigd zijn om de volgende zaken te doen.

Bid dagelijks voor de personen op de lijst. Bid dat God je kansen geeft om ze te bereiken. Colossenzen 4:3-4 En bid dan ook voor ons, dat God deuren voor ons opent om het mysterie van Christus te verkondigen waarvoor ik gevangen zit, en bid dat ik het mag onthullen zoals het moet. Bid God om wijsheid en inzicht zodat je de kansen die je krijgt ook goed zal benutten. Efeziërs 6:19-20 Bid ook voor mij, dat mij de juiste woorden gegeven worden wanneer ik verkondig, zodat ik met vrijmoedigheid het mysterie mag openbaren van het evangelie waarvan ik gezant ben, ook in de gevangenis. Bid dat ik daarbij zo vrijmoedig spreek als nodig is. Bid dat de mensen op de lijst… De kans zullen krijgen om het evangelie te horen en een open hart zullen hebben zodat ze ook bereid zullen zijn om de boodschap aan te nemen en te overdenken. Bedenk wel altijd dat het God is die het in de mensen moet bewerken. Wij zijn de dienaren die door God in zijn voorzienigheid gebruikt om de mensen over Hem te vertellen. 1 Corinthiërs 3:5-7 Wat is Apollos eigenlijk? En wat is Paulus? Zij zijn niet meer dan dienaren die u tot geloof hebben gebracht, beiden op de wijze die de Heer hun heeft geschonken. Ik heb geplant, Apollos heeft water gegeven, maar God heeft doen groeien. Het is niet belangrijk wie plant of wie begiet; alleen God is belangrijk, want hij doet groeien. Het is dus belangrijk dat we werken alsof het allemaal van ons afhangt maar laten we ons er van bewust zijn dat het allemaal van God afhangt.

Toon je liefde voor je medemens. Waarom is het belangrijk om je liefde te tonen? Het maakt de meeste mensen niet uit dat we veel kennis en wijsheid hebben maar ze willen graag zien dat je om ze geeft. Het tonen van je liefde is de manier om er voor te zorgen dat mensen ontvankelijk zullen zijn voor Gods Woord. 1 Petrus 2:12 Leid te midden van de ongelovigen een goed leven, opdat zij die u nu voor misdadigers uitmaken, door uw goede daden tot inzicht komen en God eer bewijzen op de dag waarop hij komt rechtspreken. Hoe kan je dat dan doen? • •

Nodig mensen uit voor een gezellige avond of een etentje Bezoek de mensen niet alleen als alles leuk en gezellig is maar ook als ze in de problemen zitten of ziek zijn.

Nodig ze eens uit om met je mee te gaan naar je samenkomst. Reden daarvoor zijn: • •

Ze kunnen dan zien hoe een groep Christenen met elkaar omgaat. De combinatie van het tonen van uw eigen liefde voor hen en de liefde van de Christenen voor elkaar zou een blijvende indruk kunnen maken. Ze krijgen dan de kans om het evangelie is van anderen te horen.

Vergeet niet om te bidden voordat u ze uitnodigt.


• •

Vraag God om leiding zodat u de beste manier zult vinden om ze uit te nodigen Vraag om moed. Het is niet altijd gemakkelijk om mensen uit te nodigen.

Toon je liefde voor je medemens aan de bezoekers van je samenkomst. • • •

Begroet ze en laat ze voelen dat ze welkom zijn Vraag ze eens om op visite te komen Bezoek ze of neem eens contact met ze op als ze wat vaker geweest zijn

Als u dat doet dan bereidt u hun hart voor op het ontvangen van het evangelie. 1 Petrus2:11-12 Geliefde broeders en zusters, u bent als vreemdelingen die ver van huis zijn; ik vraag u dringend niet toe te geven aan zelfzuchtige verlangens, die uw ziel in gevaar brengen. Leid te midden van de ongelovigen een goed leven, opdat zij die u nu voor misdadigers uitmaken, door uw goede daden tot inzicht komen en God eer bewijzen op de dag waarop hij komt rechtspreken. Door uw liefde aan de mensen te laten zien, juist als Christenen onder elkaar, zullen ze veel meer bereid zijn om te geloven in de liefde van God voor en door Christus.

Zorg er voor dat ze het evangelie willen horen. De meest ideale situaties daarvoor zijn: • • •

Onze liefde voor hen Onze gastvrijheid (onderschat dit niet!) Onze liefde en gedrag als Christenen onder elkaar

Als u met vertrouwen anderen kunt onderwijzen in Gods Woord… • •

Stel dan eens voor om Bijbelstudie te geven. Gebruik dan ook hulpmiddelen zoals beeld, geluid, kaarten maar vergeet de open Bijbel niet! Of geef ze begeleiding als ze dat willen bij het volgen van een schriftelijke cursus

Als u zichzelf nog niet geschikt vindt om Bijbelstudie te geven… • •

Attendeer dan de leraren in uw kerk, gemeente of groep op deze mensen Zorg dat de leraren die mensen ook kunnen leren kennen zodat zij de leraren een opening krijgen om met die mensen verder te gaan.

Conclusie Deze les is geschreven vanuit de veronderstelling dat de suggesties: • • •

echt zullen werken waardoor er meer mensen God zullen gaan leren kennen. En de hoop dat u de uitdaging zult aannemen en er uw voordeel mee zult doen. De meest natuurlijke manier zijn om mensen in contact te brengen met God.

Denk nog maar eens aan de onderzoeken waar ik in het begin over schreef. • • •

Je hoeft geen groot spreker te zijn om mensen bij God te brengen. Je hoeft geen leraar te zijn om mensen bij God te brengen. Je moet alleen maar liefde voor je naaste hebben zoals het belangrijkste gebod ons leert.

Ik wil afsluiten met de tekst waarin Jezus zelf aangeeft hoe belangrijk naastenliefde is. De tekst komt uit de Statenvertaling omdat die de enige vertaling is waarin de tekst correct is vertaald.


Marcus 12:28-31 (SVV) En een der Schriftgeleerden horende, dat zij te zamen in woorden waren, en wetende, dat Hij hun wel geantwoord had, kwam tot Hem, en vraagde Hem: Welk is het eerste gebod van alle? En Jezus antwoordde hem: Het eerste van al de geboden is: Hoor, Israël! de Heere, onze God, is een enig Heere. En gij zult den Heere, uw God, liefhebben uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk, is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven. Er is geen ander gebod, groter dan deze. ‘het tweede aan dit gelijk’, d.w.z. het éne gebod kan eenvoudigweg niet zonder het andere gebod: iemands liefde tot God wordt zichtbaar in zijn liefde tot de naaste!

kansen-voor-het-evangelie  

Introductie De beste kans om mensen te bereiken is persoonlijk contact van Christenen met hun vrienden en familie. Bijna elke Christen komt...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you