Page 1

Bidden in de praktijk Introductie In de vorige les hebben we het gehad over de gebedsprincipes, vooral over: • • •

De eigenschappen van een goed gebed Zaken die een goed gebed verhinderen Antwoorden op ons gebed

In deze les gaan we het hebben over de praktijk van het bidden.

Wanneer moeten we bidden? We weten allemaal dat gebed nog wel eens wordt vergeten of als een soort stiefkindje wordt behandeld. 's Avonds als we gaan slapen denken we: "Laat ik nog even bidden want de rest van de dag ben ik weer zo druk bezig geweest dat ik er niet aan toe ben gekomen." Als dat ons probleem is dan... Vaste tijden om te bidden kunnen helpen om van het bidden een gewoonte te maken. We kunnen kijken naar de gewoontes van David en Daniël van wie bekend is dat ze de gewoonte hadden om vaak en op vaste tijden te bidden. Psalm 55:17 Des avonds, des morgens en des middags klaag en kreun ik; Hij hoort mijn stem. Daniël 6:10 Toen Daniël hoorde van het besluit dat op schrift gesteld was, ging hij naar zijn huis. In zijn bovenvertrek had hij in de richting van Jeruzalem open vensters. Daar knielde hij neer, bad tot zijn God en prees hem, precies zoals driemaal per dag zijn gewoonte was. Opvallend is dan ook de uitspraak die God over deze mannen doet. Handelingen 13:22 Toen stootte God hem van de troon en maakte David koning, van wie hij getuigde: “In David, de zoon van Isaï, heb ik een man naar mijn hart gevonden, die geheel naar mijn wil zal handelen.” Daniël 9:23 Er is een woord uitgegaan toen je je smeekbede begon en ik ben gekomen om het over te brengen, want je bent zeer geliefd. Luister naar het woord en sla acht op het visioen. Deze mannen maakten er dus een gewoonte van om te bidden. Ze maakten allebei minstens 3 maal per dag tijd om te bidden en het zou niet verkeerd zijn als wij hun voorbeeld zouden volgen. Probeer toch om minstens 1 keer per dag een vaste tijd te reserveren voor gebed. Voor de één zal dat de ochtend zijn, voor een ander de middag of de avond. Maar wanneer je het doet, doe het dan goed. Maak een speciaal moment van het samenzijn met God. Natuurlijk moeten we niet alleen op vaste tijden bidden. Op bepaalde momenten kan het nodig zijn om direct te bidden en niet te wachten totdat je tijd hebt. Enkele voorbeelden zijn: De Here Jezus bad op momenten dat Hij wijsheid nodig had. Lucas 6:12-13 Op een van die dagen trok Jezus zich terug op de berg om te bidden. De hele nacht bleef hij tot God bidden. Toen de dag aanbrak, riep hij de leerlingen bij zich en koos twaalf van hen uit, die hij apostelen noemde: Paulus bad in moeilijke omstandigheden. Handelingen 16:25 Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze lofliederen voor God. De andere gevangenen luisterden aandachtig naar hen. Nehemia bad op het moment dat hij hulp nodig had. Nehemia 2:4-5 4 ‘Wat is dan je wens?’ vroeg de koning. Ik bad tot de God van de hemel, en antwoordde de koning: ‘Als het de koning goeddunkt, en als u het mij, uw dienaar, toestaat, zend mij dan naar Juda, om de stad te herbouwen waar mijn voorouders begraven liggen.’


Het doel voor gebed moet zijn: 1 Thessalonicenzen 5:17 bid onophoudelijk, Als we er aan wennen om op vaste tijden te bidden dan zal dat zeker helpen om ons gebedsleven van 'af en toe bidden' te verbeteren naar 'onophoudelijk bidden'. Als voorbeeld wil ik mijn eigen ervaring delen. In de tijd dat ik nagenoeg elke week vergaderingen en andere bijeenkomsten in de gemeente had, bad ik uiteraard vaak. Voor en na elke vergadering of samenkomst werd er gebeden en na verloop van tijd werd dit zo normaal dat ik het gebed ging missen als ik een vergadering op mijn werk had, waar helaas nooit gebeden werd. Door dus dagelijks op vaste tijden te bidden wen je jezelf er aan om te bidden en zal je gaan ervaren dat ook het 'spontane gebed' zal gaan toenemen. Als dat eenmaal zover is dan ben je op weg naar onophoudelijk bidden.

Hoe en met wie moeten we bidden? We kunnen en mogen natuurlijk met iedere Christen broeder en/of zuster samen bidden maar het is goed om ook de raad die de Here Jezus zelf gaf, na te volgen. Mattheüs 6:5-6 En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars die graag in de synagoge en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. De Here Jezus zegt hier niet dat we niet met anderen mogen bidden maar Hij raadt ons wel aan om ons terug te trekken in ons huis als we gaan bidden. We bidden dan alleen en zijn daardoor 1 op 1 in gesprek met God. Dit bidden in het verborgene, dus alleen, zou voor het grootste deel van onze gebedstijd uit dankzegging moeten bestaan. Dat zal ons helpen om meer te kijken naar dat wat we al hebben in plaats van dat wat we niet hebben.

Dankzegging De dingen waar we voor kunnen danken zijn bijvoorbeeld: De 'zichtbare' dingen: • • •

Gezondheid van jezelf en je gezin en familie Familie en vrienden Gods leiding, zijn antwoord op ons gebed

De 'onzichtbare' dingen • • • •

Ons kindschap Gods De vergeving van onze zonden Onze hoop en zekerheid op het eeuwige leven De verzekering dat God altijd bij ons is

We hebben alle reden om dankbaar te zijn en de Bijbel geeft het ons ook als opdracht: Colossenzen 1:12 Breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle heiligen wacht in het licht. Colossenzen 2:7 Blijf in hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid. Colossenzen 3:15 Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar. Colossenzen 4:2 Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar.

Smeekbedes Filippenzen 4:6 Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden.


We mogen God dus vragen om dat wat we nodig hebben. Als we er voor zorgen dat we God in ons gebeden altijd aanbidden, onze zonden bekennen en dankzeggen dan voorkomen we daarmee dat ons gebed alleen maar een 'boodschappenlijstje' wordt. Als we dan toch aan vragen toekomen en we gaan daarbij ook nog eens dingen voor anderen dan onszelf vragen, dan komen we op één van de belangrijkste doelen van het bidden: voorbede! 1 Timotheüs 2:1 Allereerst vraag ik dat er voor alle mensen gebeden wordt, dat er smeekbeden, voorbeden en dankgebeden voor hen worden uitgesproken.

Waar moeten/mogen we voor bidden? In Zijn woord geeft God aan waarvoor Hij wil dat we bidden. Enkele voorbeelden: Voor jezelf •

Onze dagelijkse behoeftes. Mattheüs 6:11 Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.

Voor onze geestelijke groei. Colossenzen 1:9-12 Daarom bidden wij onophoudelijk voor u, vanaf de dag dat we dat gehoord hebben. We vragen dat u Gods wil ten volle mag leren kennen door de wijsheid en het inzicht die zijn Geest u schenkt. Dan zult u leven zoals het past tegenover de Heer, hem volkomen welgevallig. U zult vrucht dragen door al het goede dat u doet, uw kennis van God zal groeien en u zult door zijn luisterrijke macht de kracht ontvangen om alles vol te houden en alles te verdragen. Breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle heiligen wacht in het licht.

Voor je familie en vrienden •

Voor je partner, je kinderen, je ouders, neven en nichten, je broers en zusters in God, enz. Jacobus 5:16 Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet.

Voor de opvoeding van je kinderen Efeziërs 6:4 Vaders, maak uw kinderen niet verbitterd, maar vorm en vermaan hen bij het opvoeden zoals de Heer dat wil.

Voor je 'vijanden' Mattheüs 5:44 En ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen, Voor de wereld, dichtbij en veraf Jeremia 29:7 Bid tot de HEER voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei. Voor de kerk, gemeente of huisgemeente waar je samenkomt •

Voor de onderlinge liefde Johannes 13:35 Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.’

Voor de eenheid


Johannes 17:20-21 Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in mij geloven. Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. •

Voor de geestelijke groei Filippenzen 1:9-11 En ik bid dat uw liefde blijft groeien door inzicht en fijnzinnigheid, zodat u kunt onderscheiden waar het op aankomt. Dan zult u op de dag van Christus zuiver en onberispelijk zijn, vol van de vruchten van de gerechtigheid, die u dankt aan Jezus Christus, tot lof en eer van God.

Voor de verspreiding van het evangelie 2 Thessalonicenzen 3:1 Voor het overige, broeders en zusters, bid voor ons. Bid dat het woord van de Heer zich elders even snel verspreidt en evenzeer geprezen wordt als bij u. Het land waar je in woont Psalm 33:12 Gelukkig het volk dat de HEER als zijn God heeft, de natie die hij verkoos als de zijne. Voor de leiders van het land 1 Timotheüs 2:2 Bid voor alle koningen en gezagsdragers, opdat we rustig en ongestoord kunnen leven, in alle vroomheid en waardigheid. Voor de ongelovigen Romeinen 10:1 Broeders en zusters, ik wens uit de grond van mijn hart en bid tot God dat ze zullen worden gered. Voor de evangelisten en leraren Efeziërs 6:18-20 Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen. Bid ook voor mij, dat mij de juiste woorden gegeven worden wanneer ik verkondig, zodat ik met vrijmoedigheid het mysterie mag openbaren van het evangelie waarvan ik gezant ben, ook in de gevangenis. Bid dat ik daarbij zo vrijmoedig spreek als nodig is. Voor de zieken Jacobus 5:14-15 Laat iemand die ziek is de oudsten van de gemeente bij zich roepen; laten ze voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. Het gelovige gebed zal de zieke redden, en de Heer zal hem laten opstaan. Wanneer hij gezondigd heeft, zal het hem vergeven worden. Jacobus 5:16 Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. De armen en onderdrukten Spreuken 29:7 Een rechtvaardige erkent de rechten van de armen, een goddeloze is daar blind voor. Voor deze en nog vele andere zaken kan en mag/moet je bidden. Maar omdat er zoveel is om voor te bidden kan het helpen als we gebruikmaken van:

Een strategie om te bidden Het klinkt natuurlijk eigenlijk wel raar, een strategie om te bidden. Maar niet iedereen kan onthouden waar hij of zij eigenlijk voor bidden wil en dan kan een strategie misschien een hulpmiddel zijn. Een voorbeeld:


Maandag - Familie, vrienden en 'vijanden' o Bid voor je gezin, familie en vrienden o Bid voor hun lichamelijke en voor hun geestelijk welzijn

Dinsdag - De kerk of gemeente o Voor de leden van je eigen kerk of gemeente o Voor Christenen waar ook ter wereld

Woensdag - De wereld, dichtbij en veraf o De plaatselijke overheden o Uw buren

Donderdag - Het land waar je in woont o De regeringsleiders o De vredesprocessen waar ze mee bezig (zouden moeten) zijn

Vrijdag - De wereld o Vrede o Landen openstellen voor het evangelie

Zaterdag - De 'geplaagden' o De armen, thuislozen en werkelozen o De mensen in de gevangenissen o De zieken o De weduwen en weduwnaars, alleenstaande ouders, kinderen van alleenstaande ouders

Zondag - Je samenkomst in kerk en met gezin en/of vrienden o De dienst in zijn geheel o De predikant o De preek o Contacten met zusters en broeders

Conclusie Dit zijn natuurlijk maar eenvoudige suggesties om ons te helpen om te denken aan de zaken waar we voor kunnen/mogen bidden. Als we zouden willen zijn of worden als David en Daniël zouden we kunnen denken aan een dagelijkse strategie (Ochtend - Familie, Middag - Kerk, Avond - Woonplaats). Als je wilt bidden voor de wereld bid dan voor de zaken die je in de krant las of via het nieuws hoorde. Ook zijn er mensen die een lijst bijhouden van zaken waar ze voor gebeden hebben en daarop de datum waarop en het onderwerp waarvoor ze bidden vermelden en aantekenen wanneer God een gebed verhoord heeft. Hoe dan ook, waar het om gaat is dat bidden een opdracht van God aan ons is en daarom niet als stiefkind behandeld mag worden. We moeten bijna allemaal leren om dagelijks te bidden en God te loven, te prijzen en te danken voor alles wat Hij voor ons heeft gedaan. Dus: • • • • •

Bid altijd! Bid overal! Bid serieus! Bid aandachtig! Geef nooit op!

Ik hoop dat de laatste 2 lessen er aan zullen bijdragen dat we allemaal meer zullen gaan bidden. Het is een zodanig groot voorrecht om te mogen bidden, laten we het daarom ook doen!

Verwerkingsvragen • • • • • •

Besteed je elke dag tijd aan bidden? Vind je bidden gemakkelijk of moeilijk? Bid je in waar andere mensen bij zijn? Denk aan kleine groepen, Bijbelstudie groep, dienst in de gemeente? Bid je vaak voor anderen of kom je daar eigenlijk niet echt aan toe? Hoeveel van je gebed besteed je aan lofprijs, aanbidding en danken? Wanneer moeten we bidden?


• • •

Hoe en met wie moeten we bidden? Waar kan je zoal voor danken Waar moeten/mogen we voor bidden?

Bidden in de praktijk  

Lucas 6:12-13 Op een van die dagen trok Jezus zich terug op de berg om te bidden. De hele nacht bleef hij tot God bidden. Toen de dag aanbra...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you