Page 1

Eelastingdienst

Oost-Brabant

Tgleloon

>

5600

Postbus 90056

PJ EINDHOVEN

Telefax Team TIOS Doorki€snumm€r (0401 292 12 6E

Aan: Datum

15 mei 2012 Uw kenmérk

Kenmglk

Gedoogcriteria en ledenli.ist

Betréft

Voorlichting administratieplicht

Geachte heer/mevrouw,

oPiumwei Met ingang van 1 januari 2012 heeft de Ministef van veiligheid en Justitie de Aanwijzing op 'l het oog gewijzigd met nr' 22936, (zOt tÀOt s), gepubliceerd in Staatscourant 201 , - ..^ . "9n.(AHOJ-G) januari 2O12 zii1' gehanteerde àansctrerping vàn het gehanteerde coffeeshopbeleid. Per 1 geOoogcriteàa aangevuld met het Besloten clubcriterium en het Ingezetenencritèrium' mag verlenen en softdrugs Het Besloten clubcrjterium houdt in dat een coffeeshop uitsluitend toegang maximaal één Kalendeqlaar in mag mag verkopen aan leden van de coffeeshop. Een coffeeshop van een vorm in de gedocumenteerd moet worden tweèduizend lidmaatschappen uitgeven en dit

controleerbare ledenli.ist. grond van artikel 52 Algemene wet inzake Deze ledenlijst behoort tot de (fiscale) administratie die u op zeven iaar bewaren (artikel 52' vierde de ledentijst rijksbetastinlen (hierna Awr) moet he|ben. U moet lid Awr).

omtevoorkomendatuprob|èmenkrijgtbijeventue|econtro|es,wijsikuophetbe|angvanhet naleven van de plicht de ledenlijst op te maken en bij uw administratie te bewaren'

Heèft u over deze brief vragen dan kunt u met mii contact opnemen via bovengenoemd telefoonnummer.

Hoogachtend, namens de insPecteur

.\

*

W.J.P.J. van de Manakker BelastingdiensVOost-Brabant

Bezo€kadr€s tn uw antwoord datum en kenmeú van deze

biet vemelden

Karel de Grotelaan 4 EINDHOVEN

Gedoogcriteria en ledenlijst brief belastingienst  

Van niet nader te noemen bron ontvingen wij het volgende bericht.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you