Page 1

i

\

34567689 7 9

¤¥¦£

‚ ˜ušolo›žm¢Ÿ0 "

)/0$$1* '+%$,*-. 234567489:13;;31<461=>7?;@5@3AB

C314D@1E31<4F3GC314>E3A4H0A=@3B A314I>14J>A8C?K015314014F0;C38CLB M314>E3A4/@3A?K015314014N?0;@3A31O4 N9:;06G312APQ314I>14RSTUS477O

.&V$W)-)XY$ WX#ZZ$[ \,]"%^^&$]_&$ *'+%$,*-.

F3GC=;0773A14G`A4D@1E3501234 4FaDbcO4d09=4e4fgSS4NC`9=O

.&V$W)-)Xh$ X#WZ$[ ijklmnmnoppqrls0ptu0 *'+%$,*-.

‹  $&&$  ' $ % ^$ & ˜ls™0š™›™mm™lœ žls™mnrqlrŸ›™0 WZ$ƒ_ ¡ 

J0AM3v42A`1O4NCLA=3v4S<wU477O44xL123v4 Ry47O

WW))--))XXzz{ ) W |}$ zz##hhWW$$[[ { ) W *~ $ W))--))XXzz{{*~ } z##hhWW$$[[ W $ z WW))--))XXz z z{ {|}$ €$ z# #h hW W$ $[ [ ‚%-ƒ+

H@C4068„39:83;M0A3A4N?@C53O4J`A4E084 ;3@9:C3461E489:>131E34…@189:;02314 E384a>1=@18C0M384M3@489:„3A31461E4 !"#$%& %'$(%" 8C3@1@2314DPE31O4†@340M23„@1=3;C34 J>A743A7P2;@9:C43@13143A2>1>7@89:4 0 0~ 0Í0 0 2`148C@2314‡AM3@C8I>A2012O ¢ › ›› Œu  ÎÏÐu™žm ˆ4wR477 .&V$Y‰-)ZW{)Š$ Xh#hZ$[ Ž‘”’ wÑS wU4T4wÒ Z#XW$[ ˆ4wf477 wUS wg4T4RS .&V$Y‰-)ZW{)X$ WZ#hZ$[ ŽŽ‘‘‘‘”’ RwS RR4T4Rf 2‘••‘Ó‘‘00––

‹&%+'&$0 ]_&$%+ ˆ4wR477 Œu0Ž2‘’“12”4 Ž•‘‘0– ˆ4wf477 .&V$Y‰-)ZW{—)X$ z#ZZ$[

0 Œu Ž‘‘”“ Ž‘‘’“

~ ›› 0ÎÏÐu™žm ¢0›0Í0 wUR wU4T4wÒ ‘•’‘0– RwÑ wU4TwÒ ‘•Ó’0–

0 ©ª«©¨¬¨­®©¨®©©©¨¯¨°±²¨³¨´µ¨¶²·¨¸°²±¹¨º±»¨¼½¾¨¿½»µ°½µÀ¨¼½²¨Á½±µ»´Â½°¨Ã½Ä½Å·¾Æ¨Ãº²Ç¹¨È½Ç¨É·ÈÇű°Å¨Êʹ˨ºÈ̽Ǵ½°¼Ë¨ §¨

ÌÌÌËʲ±È½Ë¼½0 ¨ ¨1022


æçèéêëìêí

îïððñòóôïòõöò÷øùúûøüñùøýþ0ð1óïûñò

23454567489 84 643 4653 6865 4 4 6

4 48 6 6 

 6 848486 6 6 4 4863684 4 6 96543 6 684 84 64 !6"564#$4 653 %6346&' 4 6(8 4866 8'4 !

hXÛãßiâÞÙáÕ< òï90ø:öòï9;Õ >?@

7 R

,# 4 654 .84 6 43 54 4 !

,# 4 684 4 66 65 8' 643 54 4 !

4 6 5 44 ! 66 48544 !

4 643 544 !

6 844 ! j6G84

ýþ0ð1óïûñòóôïòõöò÷øùúûø)ñ1ûñùø*)+þó)

,4 864' 84567489 84 69-8634 8463565 8.46

4 !6/ 46 

435 60126356326

4 4, 45!

,# 4 654 .84 6 43 54 4 !

98#96 5 44 ! ,# 4 684 4 6 65 8' 643 54A 4 !4643 5 3 A 8#963 6

 6 4 ! 43 5 644 6 69456

844 !

j6G84

788ýþ0ð1óïûñòøòï90ø:öòï9;<Õ k88ýþ0ð1óïûñòøòï90ø:öòï9;<Õ =ÕÙlÞÜâÕÝÙØÞ =Õ>?@

k

ÔÕÖ×Õ

p

7485'8.46659- 8 6456&6 4A 45 4856 8486/ 5# 4 69-86 #8-94 6,# 4 5!6B36.8'93 46,346 .8'93 46

4 !6G443 4686 6C2D66

486,346

9

4!6 33 548 6 6#

 %6 6' 46EDD6%6' 46CCDD6%6 534686

 684

.A 84346CF26!6G43 6FCDD6 486

4 6363566E2D66 6 ' 46E1D6%6 HÜåÕIÖJKLKÕ IÖMKKÕN 6' 8446CC'[ D 64!% 6 84346FDD6!6 "85 534%6"5 46 G43 6FDDD6

HÜåÕIÖJKLKOPÕ ÖÖMQKÕN \+]ø^_`aeaø mmfaaøg < " 8 5

 5 3 4 % 6 " 5 4 6 R88ýþ0ð1óïûñòøòï90ø:öòï9; Õ \+]ø^_`aeanoø __fdaøg =ÕSãTÙáUàÜVÙÜÕWXÜY / 5# 4 63 6486Z4 8 486 p88ýþ0ð1óïûñòøòï90ø:öòï9;<Õ &8!6,34 9

46FDD6%6 A =ÕÙlÞÜâÕãâáV ' 46F1D6%6 84346C[26%6 45 4856

486 6 8486/ A ' 46CDDD6%6G43 6C2DD6 5# 4 %6 443 469-86

843 46 \+]ø^_`abcø defaaøg '46 6,8' 48!6 ' 46 "85 534%6"5 46 6' 46CCqD6%6 843A 6!6G43 6F[DD6 ! HÜåÕIÖJKL×OPÕ ÖÖMQKÕN E436CD162% \+]ø^_`a^mø emfaaøg "85 534%6"5 46 HÜåÕIÖJKLÖÕ ÖrMÖKÕN ÔØÙÕÚÙÛÜÝÙÜÞßÞÙàÙÜÕØßÞÕØáÕâããÙáÕäÜÙØßÙáÕÙáÞÛâãÞÙáå


‹ŒŽÁÀÀÁǎ’s  …s t‰és˜Š” ” Š‰

7zz̍ÅËÅ¿À’ÄÀÁÇÁÁÇÝ

Õ§¥Ÿþ¨¨ž²ž¡³ÑŸ«¥­Ÿ¢žŸ¶¸¯§Ÿ­§¥ŸÖ±Ú° ¦¸¨žž§Ÿ¬Ÿ­§¬Ÿ·¡­§¬Ÿª§²ž¡Ú§¬µŸ·§¢Ÿ Û©«¬Ñ§¸¬Ÿ­§²Ÿþž¨©§²Ÿ¤¯¯¬§žŸ²³´Ÿ­§¥Ÿ þ³´¬¨©§¸Ÿ±¬­Ÿ­§ŸÍ³´§¸Ÿ §¥©¸§©žŸ³¨µŸ 䟢¢Ÿž§¯Ÿ¢Ÿ·¡­§¬µŸ áάª§Ÿàä䟢¢µŸº§«³´žŸää䟪

è‰ésêu‡uëvs ìîíësï 8zz‹ŒŽÁÀÀÁǎ’s …st‰és˜Š” ” Š‰

᧝³´ž§Ÿ¶¨³Ñ§ÙŸ¸¨³Ñ§¥žÙŸ¢žŸ¯§­§¥¬° ­§¢Ÿ·¸¨žžµŸþ¦§½§¸¸Ÿª§§ª¬§žŸ¯Ð¥Ÿ »¼¨¬½±¬ªŸ¬Ÿ­§Ÿþž¡³ÑŸ ¨³´²§¸µŸœžŸ Ͳ³´§¬²ž§¸µŸ ·¸¨žž¸Î¬ª§Ÿàß柢¢ÙŸáάª§Ÿ䟢¢µŸ º§«³´žŸæä䟪

ñÝò’óôõôöö’ 9zz—‰ „‡›„…‰Š‰

úøûöö’ü

ñÝò’óôõöô’

÷øûøö’ü

wxxyz{z|}~x€‚

8

7

Þ±¥Ÿ»¼¨¬½±¬ªŸ«±¥½§¸¬¨³Ñž§¥Ÿ·Î±¢§Ÿ ¨±¯Ÿ²ž§¬ª§¬ÙŸ²žÎ¥Ñ§¥Ÿ­±¥³´«±¥½§¸° ž§¬Ÿ±¬­Ÿ §¥Ñ¥¨±ž§ž§¬Ÿ·¤­§¬µŸßŸº¥¯° ¯§Ÿ¡©§¬Ÿ½±¢ŸÍ¬²ž§³´§¬Ÿ±¬­ŸÕ¥§´§¬ÙŸ àŸ±¬ž§¥§¥Ÿ¶¨¬­ª¥¯¯Ÿ½±¢ŸÛ±²´§©§¬Ÿ ­§²Ÿ»¯¥¡¦¯§²µŸ ¶¤´§Ÿâß䟢¢ÙŸ·¸¨žž´¤´§Ÿßç柢¢ÙŸ ·¸¨žž©¥§ž§Ÿàà柢¢µ º§«³´žŸàãä䟪

9

ƒ„…†‡s ˆ„…‰ Š‰‡s ‹Œ ŽŽ‘’ “” • s –Š “s s —˜™š‡s ›„…‰Š‰

œžŸ ¡¢Ÿ£¤¥¦§¥Ÿ ¶§¥±¢­¥§´§¬µ ·¨¸¸§¬Ÿ¨±²´§©§¬µ ¨©Ÿª§«¨¬­ž§¥Ÿ®¯¯° ¬±¬ªŸ§¬²ž§³´§¬µ

¹Ÿº¥±©§ »§¼¬¨²¬³´½§« ŸŸ¬ª§¬µ » ²§¥¡ž½¦§¯¬ŸŸ¬±Ÿ¬»­¼Ÿ¨¯¬§½²ž¸¡Ÿ¨³¬´žŸ¥§§¬ž§°¬µ

¾¿ÀÁŒŽŽ‘’ÃÄŒÆÇÒȐÉÉÊËÀÁǎ’̍Åǎ

͝¬Ÿ²§´¥Ÿ©§«Î´¥ž§²ŸÏ§¥¯¨´¥§¬Ÿ¯Ð¥ŸÑ¸§¬§¥§ŸÒ¨­§¸´¡¸½¦¼¨¬½§¬ŸÓ ¡¥«µŸ£§¯§¥ÔµŸÕ±¥³´Ÿ­§Ÿ©§²¡¬­§° ¥§ŸÖ¡¥¢Ÿ§¬ž²ž§´žŸ§¬Ÿ»¼¨¬½¸¡³´Ÿ¡´¬§Ÿ×£§¸¸§¥Øٟ«§¸³´§²Ÿ²³´Ÿ­±¥³´Ÿ§¬¯¨³´§¬ŸÖ±Úž¥žžŸ ¡¸¸²žÎ¬­ªŸ ²³´¸§ÚžµŸ¶¡´§¥ŸÛ¬«±³´²§¥¯¡¸ªµŸ»¼¨¬½±¬ªŸ¢Ÿª§¸¤²ž§¬ŸÏ§¥¯¨´¥§¬µ

ÜzzȐÉÉÊËÀÁÇݒ‹ŒŽËÅǎ

Þ±¥Ÿ»¼¨¬½±¬ªŸ«±¥½§¸¬¨³Ñž§¥Ÿ·Î±¢§Ÿ¨±¯Ÿ²ž§¬ª§¬ÙŸ²žÎ¥Ñ§¥Ÿ­±¥³´«±¥½§¸ž§¬Ÿ±¬­Ÿ §¥Ñ¥¨±ž§ž§¬ŸŸ·¤­§¬µŸ ߟº¥¯¯§Ÿ¡©§¬Ÿ½±¢ŸÍ¬²ž§³´§¬Ÿ±¬­ŸÕ¥§´§¬ÙŸàŸ±¬ž§¥§¥Ÿ¶¨¬­ª¥¯¯Ÿ½±¢ŸÛ±²´§©§¬Ÿ­§²Ÿ»¯¥¡¦¯§²µŸŸ áάª§Ÿâã䟢¢ÙŸ·¸¨žžŸ¸Î¬ª§Ÿßß䟢¢µŸ·¸¨žž©¥§ž§Ÿâäåæ䟢¢µŸº§«³´žŸßçä䟪 è‰ésêu‡ëìís ìíîëësï Í¥²¨ž½²ž§¸Ÿ¯Ð¥Ÿ¶±¯¯ð²³´§¬Ÿ»¼¨¬½²¦¨ž§¬

ñÝò’óôõö÷ø’

¶±¯¯ý²³´§¬Ÿ£¸§¢¢° þ§¬Ñ¥§³´žŸ ²¦¨ž§¬Ÿ§¬²ž¡Ú§¬µ ¨±²´§©§¬µ

zz‹ŒŽÇŽËÀ’s Ë’ÄÃÂÝ‘ŽÄÇÝÅÇÒs #•Š‡$Š”Š‡™Š%ŠˆŠ

‹ t„ Œ ŠŽ†•‰Ç Ž õŠ‡s • ”Š… Šs…tŠsêss Ü

ùúûøö’ü

»¼¨¬½§Ÿ §¬²³´«¬ª§¬µ

œžŸÖ±ÚŸ ¯§²žž¥§ž§¬µ

0123456

"zz¿ÝËÅŒŽÇŽõݍŽË¿ÝÅõ’ –s!‰” …… †•ŠˆŠ •Š†

œ¡­§¥¬§²Ÿþ/²ž§¢Ÿ¨±²Ÿ©§²¡¬­§¥²Ÿ œžŸ½«§Ÿ²ž¨©¸§¬Ÿº¥¯¯²³´¸¨±¯§¬µŸ ²ž¨¥Ñ§¥ÙŸ­¡¦¦§¸²§žª§¥ŸÖ¡¸§Ÿ½±¥Ÿ Õ§¥Ÿ»¼¨¬½§¬²¨³ÑŸ²³´Ðž½žŸ ¡¥ŸÛ±²& Ö¥²³´´¨¸ž±¬ªŸ«±¥½§¸¬¨³Ñž§¥Ÿ»¼¨¬° ž¥¡³ÑŸ ¬±¬ªŸ±¬­Ÿ²žŸ­§²´¨¸©Ÿ¯Ð¥Ÿ­§Ÿ ½§¬µŸÖ¥²³´Ÿ¨±²ª§´¡©§¬§Ÿ»¼¨¬½§¬Ÿ »¼¨¬½¨¥©§ž§¬Ÿ±¬§¬ž©§´¥¸³´µŸº¥¤° «§¥­§¬Ÿ²¡¯¡¥žŸ±¬­Ÿ¬Ÿž¥¡³Ñ§¬§¢Ÿ Þ±²ž¨¬­Ÿ±¬ª§©Ð¬­§¸žŸ §¥¦¨³ÑžŸ±¬­Ÿ Ú§ŸæäŸ'Ÿ䟳¢ÙŸº§«³´žŸçæ䟪 §Ÿ­±¬Ñ° è‰ésêu‡vë(s (êîësï ¸¸±§Ÿ¯Öž­¡¸³§´Ÿž Ÿ§ ¥²§§¥²ž½³ž´Ÿ¸­¡²§²Ÿ§»¬¼µ¨Ÿ¬Õ ½§¬Ÿ¬Ÿ§¬Ÿ ÑЬ²ž¸³´§²ŸÒ¨³´ž §¥´¨¸ž§¬ÙŸ­§Ÿ zz‹ŒŽÇŽÅݍ‘ÇˍÀ’s »¼¨¬½§¬Ÿ©§«¨´¥§¬Ÿ²¡ŸÐ©§¥Ÿ¸Î¬ª§° É)ݒ‹ŒŽ‘Å’s §µŸÛ¬ª§ž¥§©§¬§Ÿ *Ä˒Àò’÷ö’ÀÒÌÂÝ¿+Ž‘Ç ¥»§¼Ÿ¨Þ¬§½ž§Ÿ¬´Ÿ©¥¸§§Ÿ©Ö¥§²¬³Ÿ½´«§ ³´§¬Ÿ Û±²Ÿ­§¥©§¢Ÿþ§ª§¸ž±³´Ÿª§¬Î´žÙŸ§¥° ¯¥²³´ÙŸ¢Ÿ0¬ž§¥Ÿ §¥¦Ÿ¨©³Ñ²Ÿž§Ÿ²0¡ ª¡¬¡¢²³´§ŸÖ¡¥¢Ÿ¢žŸ §¥²žÎ¥Ñž§¥ÙŸ ª±žŸ²¡ª¨¥Ÿ©²Ÿ½±ŸàçŸ0¡³´§¬Ÿµ»¼¨¬½° ²§¸©²ž¨±²²ž§¸¸§¬­§¥Ÿ®¯¯¬±¬ªµŸáά° ßäŸ'Ÿã䟳¢ÙŸæäŸþžÐ³Ñ ª§¬ §¥²ž§¸¸©¨¥§¥ÙŸæ䟢¢Ÿ©¥§ž§¥Ÿ àè‰ þ³´±¸ž§¥ª±¥žµŸ¶¤´§Ÿ³¨µŸæ䟳¢ÙŸ,Ÿ³¨µŸ ésêu‡vuv1íës uíîëësï ߟ³¢ÙŸº§«³´žŸ-䟪 ßäŸ'Ÿã䟳¢ÙŸàääŸþžÐ³Ñ ñÝò’÷ôõóöö’ .úûöö’ü àè‰ ésêu‡vuv1uëë’ ùøûöö’ü àçäŸ'Ÿàä䟳¢ÙŸæäŸþžÐ³Ñ è‰ésêu‡vuí1íës (uîëësï àçäŸ'Ÿàä䟳¢ÙŸàääŸþžÐ³Ñ

sŠŠ‰‰•‡Š‰ss ˆŠ  ÄÅÅ  

" 

è‰ésêu‡vuí1uëës víîëësï

s 345326278328333292:;<2=2>?2@<A2B:<;C2D;E2FGH2IGE?:G?J2FG<2KG;?E>LG:2MGNGOAHP2MD<QC2RGQ2SARQNC;:O2TTCU2DRVGQ>LG:FU2 §2

¿ÝËÅŒŽÇŽõݍŽË¿ÝÅõ’ –s!‰” …… †•ŠˆŠ •Š† VVVUT<;RGUFGs 2 2tsuv


klmnolpqrstuvnv

wxxyz{[[|[[}a]~]fgh[[ €‚ƒ„…€ƒX†‡ˆ‰Š‹Œ

Ž‘’“”•Ž–‘Ž”‘—Ž˜™š›Žœ‘ž‘ ŸŽ’’ ‘ ¡’“‘œ“š’¢‘œ£š“›¤‘•Žœ£š’¤¤Ž”¢‘¥’”•Ž‘ žš”Ž‘¦Ž›§¨Ž©•‘“©œ˜Ž£šœŽ’—“›¢‘Ž’‘ “©œ‘ª£§ž›«¢‘¬Žœ“–’™”‘ •Ž‘­®‘£–¢‘ ¬Ž˜£š‘¯®®‘•‘ °±²X³Z´Zµ¶X ·¸¹¸¶Xº »›œ“¨§’”•Ž‘ °±²X³Z´ZµYX YY¹¼¶Xº »›œ“¨œŽ’¢‘ª£§ž›«¢‘½®‘£–

w

°±²X³Z´Z·YX µ¹·¼Xº ¾xx¿À`b^Á]dÀ`^d[Â]^`Ã^dd^a

¾

¬Ž—›“©£šœ¤Ž›•‘•Žœ£š’¤¤Ž” ‘Ä©›‘¡ŽÅ œŽ•©”•‘©”Ž›˜Æ”œ£šŽ›‘›™©£šŽ›‘ ©”Ÿ‘¡™©–£šŽ” ‘Ç™”•Ž‘Èɑ£–¢‘¬ŽÅ ˜£š‘­®®‘•

°±²X³Z´ZʶX Zµ¹¼¶Xº Ëxx̀‚ƒ…̓±X΃±ŒƒÏ

‘ÇŽŸŽ›•›¤¤¢‘¬Žœ“–’™”•Ž‘Ðё£–¢‘ ¬Ž˜£š‘È®®‘•

°±²X³Z´Z¸¶X ÓxxÔ^]d`^ÕÕ^

Ë Ó

٠څۊ±X닌´X[ ˆì„X܃ƒ±€‡±íƒ± ç

÷

WXYZ[

Öƛ‘¦©›¨Ž’ב©”Ÿ‘“”•Ž”œ£š”¢‘ –‘“©¤˜™›œ•Ž—ž•Ž”Ž›‘Ø“œŽ‘©”Ÿ‘ Ÿ©›£š‘ •Ž”ŽŽŽ–‘ªž’¨šŽ¤¢‘•ŽÅ —›“©£šœ¤Ž›•‘•Žœ£š’¤¤Ž”¢‘’“£§Ž› ‘ ¬Žœ“–’™”•Ž‘Ñ­‘£–¢‘¬Ž˜£š‘½½®‘•

°±²X³Z´Z¸¼X Òµ¹¼¶Xº Ùxxڅۊ±X܊€ƒŒƒ

ÝБ£–‘’“”•Ž‘¥’”•Ž‘“©œ‘•Žš™›ŽŽ–¢‘ “”š“¤—Žœ£š£šŽŽ–‘Þ©“’™œ× œ“š’‘ß‘’“”•Ž‘ÇŽ—Ž”œŸ“©Ž›¢‘–‘à›™¨Å œž”œœ£š’¤¤‘ß‘žá–“’Ž‘£š™›¤Ž ‘¬©‘ “©œ—“’“”£Ž›Ž›¢‘Ž›•ž‘”ž–œ£šŽ›‘¬›¤¤‘ “©œ‘â—Ž›•’“œãŽ›œ™›§Ž–‘¥©”œ‘ œž¤¤‘ ߑ—Žœž”ŸŽ›œ‘š“”Ÿ’£š¢‘—›©£š¤Žœ‘ ©”Ÿ‘œ“—’¢‘©”’䜗“›Ž‘厛—”Ÿ©”•‘ 㞔‘ŽœœŽ›‘©”Ÿ‘Ž’‘ß‘žá–“’Ž‘Å £šŽ›šŽæ‘–‘£šŽ›šŽœ‘›“•Ž“œ£šŽ ‘ ¬Žœ“–’™”•Ž‘½®‘£–¢‘¬Ž˜£š‘ÐÑ®‘•

°±²XÒ¶´Ê¶·X Zµ¹¸¶Xº çxxڅۊ±X聊±éêX[ 닌´Xˆì„X܃ƒ±€‡±íƒ±

ú

ǎ£šŽœ‘©”Ÿ‘œ£šŽ›Žœ‘£š™›¤Ž”‘ãž”‘ î”‘©”Ÿ‘ŽœœŽ›” ‘£š”Ž’’Ž‘»”Å œŽ’’©”•‘ŸŽœ‘žá–“’Ž”‘£š™›¤˜”Å §Ž’œ‘‘Ÿ©›£š‘Ž”¤“£šŽœ‘厛œ£šŽ—Ž”‘ ŸŽœ‘𔔎”Ž’œ ‘Ç“”•’Ž—•Ž›‘áŽ¨“’Å §Ž›“–§×£š’Ž¤§žá¤‘–‘“©ž–“Å œ£šŽ›‘¥’”•Ž”¤Æš›©”• ‘ñ”×ò©œ£š‘ ñ©ó“•Žá©”§Ž‘“”‘ŸŽ›‘ô”Ž›œŽŽ ‘ Öƛ‘òŽ£šœ×‘©”Ÿ‘Ǐ”§œš™”ŸŽ›‘•ŽŽ•Å ”Ž ‘õ“œ‘¬Žš™©œŽ‘œ‘“©œ‘•’“œ¤“œŽ›Å ㎛œ™›§Ž–‘¥©”œœž¤¤ ‘ Ǚ”•Ž‘öÈ¢½‘£– ‘¬Ž˜£š‘¯®‘•

°±²XÒ¶´Ê¶¶X ÷xx†…ìøƒÏ‡øƒ

Y³¹¸¶Xº

þaj[012313[

45671[8

õ“œ‘ò”•Ž’”‘—Ž˜›§‘Ž”‘õ©›£š›Ž”Å ”Ž”‘ŸŽ›‘ÇŽ©”•œ—“š”Ž”‘–‘¡“©– ‘ –‘ŸŽ›‘ñœœ–’“ž”œ×‘©”Ÿ‘ŸŽ›‘ »”‘à󎕎Ž”•›¤¤‘–‘“Ÿ©–‘ŸŽ›‘©”•˜©£šœá󎕎‘Ž›¤ž’•‘––Ž›‘œŽ’Ž§ã¢‘ õ“ ؙ œ›ž–‘“œ™£š’£š‘©”Ž›Å ”Ž–“’œ‘˜›Ÿ‘›“Ÿ§“’‘¤›Ž‘•Žœ£š”Ž” ‘õŽŽ”•Ž”‘¦Ž£š’“©—šä’¨Ž›¢‘ŸŽ‘œ£šÅ ›žš£›šœŽ“”’¨‘˜ ›Ÿ¢‘–©ù‘ŸŽ›‘á’”‘©”—ŽÅ ’£š‘—Ž”“£š—“›Ž‘ª“©á—“©–“›Ž”‘œ£š™Ÿ•Ž”¢‘˜Ž›ŸŽ”‘“—•Ž§”£§ ‘õŽ›‘“—Å — ”•‘“”•Žœ£š”Ž”‘˜Ž›ŸŽ” ‘õ“‘ŸŽ‘ •Ž§”£§Ž‘Ž’‘㎛—’Ž—‘“–‘“––‘©”Ÿ‘˜›Ÿ‘“©¤‘ŸŽ–‘¡žŸŽ”‘’Ž•Ž”Ÿ‘ãž”‘ŸŽ›‘ Ÿ ‘Ž›œ‘“’’–™šÅ ¦©›¨Ž’‘˜ŽŽ›‘㎛œž›•¢‘œž‘Ÿ“ù‘Ž›‘¨©›‘厛Ÿ™––©”•‘ãž”‘¬›“œ‘©”Ÿ‘¡›ž–—ŽŽÅ œ’ž£š‘—‘“Ž—šœ“”ŽŸ›—Ž’Ž”Ž”¢‘‘—’Ž™––Ž ›Ž‘Ž”Ž”‘˜£š•Ž”‘¡Ž›“•‘’ŽœŽ ‘õŽ‘•Ž¤ä›ŸŽ›Ž‘¦›œ£š“¤œ—“©–“›‘Ž›š™’‘ •Ž‘ŸŽœ‘¡Žœ“”ŸŽœ‘Ž—›š‘Ÿ““’œŽ‘” Æ¨•Ž¤ÆÅ Ž”Ž”‘ŸŽ©’£šŽ”‘¦©£šœ‘ãž›œá›©”•  ‘Ž”Ž›‘¥ŽŽ¢‘Ç™”•Ž‘­®‘£– ñ’œ‘ÄŽá©”§‘¨©›‘õ©›£š¤Æš›©”•‘ŸŽœŽ›‘“ù”“š–Ž‘˜›Ÿ‘ŸŽ‘ÄŽ‘”“£š‘ – ³µ¹¶¶Xº ŸŽ–‘ãž’’œ™”Ÿ•Ž”‘¡’““©œ›Ž—‘‘ Ž–ᤞš’Ž”¢‘Ÿ“‘ŸŽ‘“—•Ž§”£§Ž”‘¡™©Å °±²Xµ¶´¶Z¼X –Ž‘Ÿ“””‘“–‘œ™›§œŽ”‘”‘š›Ž›‘叐“’™‘•Žœ£š˜™£š‘˜Ž›ŸŽ” ‘õ“œ‘ñ—§”Å –‘¨˜Ž‘¥ŽŽ”¢‘Ç™”•Ž‘­®‘£–‘ £§Ž”‘œ£š’£šŽ›‘¡ŽŸ›™”•Ž›‘Ž›¤ž’•‘—œ‘¨©‘Ž”Ž–‘¡ªõ‘ãž”‘Б£–‘–‘ŸŽ›‘ °±²Xµ¶´¶Z³X µ¹¶¶Xº ”Ž©‘Ž”˜£§Ž’Ž”‘ñ—§”£§œ£šŽ›Ž‘”“£š‘ªŽ”§Ž’ ‘ñ—‘Ž”Ž–‘¡ªõ‘ãž”‘½‘£–‘ –‘Ÿ›Ž‘¥ŽŽ”¢‘Ç™”•Ž‘­®‘£Ê –‘ ˜›Ÿ‘Ž”Ž‘–žŸŽ›”Ž‘ª“”Ÿœ™•Ž‘–‘“á“”œ£šŽ›‘Ä“š”©”•¢‘¨ ‘¡ ‘ñò‘‘’Å Y¶µ¹¶¶Xº §«¢‘¨©‘ª’¤Ž‘•Ž”ž––Ž” ‘»œ‘–©ù‘ŽŸž£š‘Ÿ“›“©¤‘•Ž“£šŽ‘˜Ž›ŸŽ”¢‘Ÿ“ù‘–‘ °±²Xµ¶´¶ZµX ü ŸŽ›‘™•Ž‘ŸŽ‘™––£šŽ”‘”©›‘“”•Žœ£š”Ž”¢‘§Ž”Žœ¤“’’œ‘Ÿ©›£š›Ž””‘˜Ž›ŸŽ”  úxxûa][¿gb [|[[ ƒXˆìøϊˆýυ€ƒẊøƒX °±²X³Z´·Ê·X Y¶¸¹¶¶Xº ÖW… ƛ‘“’’Ž‘ªž’¨œ™•Ž“›—ŽŽ”‘”‘ª“©œ¢‘ ªž¤¢‘¬“›Ž”‘©”Ÿ‘Ö›Ž¨Ž ‘ñ©¤‘§’Ž”œÅ Žœ‘à“£§–“ù‘¨©œ“––Ž”’Ž•—“› ‘™Å •Ž¨™š”Ž‘“©œ‘šž£š¤ŽœŽ–¢‘•Žš™›Å ŽŽ–‘“š’ ‘™•Ž”’™”•Ž‘½½®‘––¢‘ ¬Žœ“–’™”•Ž‘ö®®®‘––¢‘¬Ž˜£š‘ Ñ®®‘•

9xxW…ƒX ˆìø‚ˆ€é ƒøƒX[ ‰…ŒX„ƒ±XëýÛ셀Û€ƒ±ƒX슀X ƒìۃÏX WÎÜ

9

Òµ¹¼¶Xº

\]^[_^`ab^acdc^e^a[]dc[]f[ghh^f[ia^]d^f[^fc`ghc^fj


 !"##

GHIIHJ?K LMNOPQR

Y

YZZ<D@C45[\0]?G4004

^_`abcdcefgchfaiejklcdamnl_docdpqfa r_fa rcfastueca g_`avflwcdfcfaotfaxtdf acfrcsldqyyza{ld|_jkcdfa_fia {ltj}n a_sa sjkhnr~aelahnfrc`avsjkcfslechzacefaÂ&#x20AC;cstf icdsaydn}lesjkcsaÂ&#x201A;cd|lawqdanhhcaÂ&#x192;dÂ&#x20AC;celcfaicdaÂ&#x201E;_hl_dÂ&#x2026;a_fia Â&#x2020;ca slnfisyÂ&#x2021;crc~aÂ&#x192;_sslnll_fra`elag_a s|lga hejkcdaÂ&#x2C6;qj}cf sjkfceiczarcÂ&#x20AC;dn_jka wcdlerarcsjkhewwcfzaÂ&#x201A;ca sn`lh|frca Â&#x2030;Â&#x160;Â&#x2039;aj`zaÂ&#x201A;cuejklaÂ&#x2030;Â&#x152;Â&#x2039;Â&#x2039;ar `elavsjkcfslech J=Â??Â&#x17D;Â?BÂ?Â?Â&#x2018;? Â?Â&#x2019;Â&#x201C;Â&#x2018;Â&#x2018;?Â&#x201D; `elaÂ&#x2022;ej}tdÂ&#x2013;slecha J=Â??Â&#x17D;Â?BÂ?Â?Â?? Â?Â&#x17D;Â&#x201C;Â?Â&#x2018;?Â&#x201D; vdsnlgslechzavsjkczaÂ&#x2014;Â&#x2039;aj`a J=Â??Â&#x17D;Â?BÂ?Â?Â&#x2019; Â&#x2DC;Â&#x2122;Â&#x161;Â&#x203A;Â&#x153; vdsnlgslechzaÂ&#x2022;ej}tdÂ&#x2013;zaÂ&#x2014;Â&#x2039;aj`a

S

J=Â??Â&#x17D;Â?BÂ?Â?Â? Â&#x161;Â&#x2122;Â&#x2DC;Â&#x203A;Â&#x153; SZZÂ?1AA4=[\0]?H15@85A[7927=C1D@49

T

^_`aÂ&#x192;_skn_cfaotfaÂ&#x2022;thgrcu|jkscfaÂ&#x20AC;esag_acefc`aÂ&#x17E;dcff i_djk`csscdaotfajn~aÂ&#x;aj`astuecag_daÂ&#x2020;csceler_fraotfa Â&#x201E;dn_la_fia{ldn_jkÂ&#x2021;tdnza`elag_s|lghejkcdaÂ&#x2C6;qj}cfsjkfce iczarcÂ&#x20AC;dn_jkswcdlerarcsjkhewwcfza`elaÂ&#x2022;ej}tdÂ&#x2013;Â&#x2026;Â&#x201E;_kw_ slechza Â&#x201A;csn`lh|frcaÂĄÂ&#x;aj`zaÂ&#x201A;cuejklaÂ&#x2030;Â&#x;Â&#x2039;Â&#x2039;ar J=Â??Â&#x17D;Â?BÂ?¢Â&#x2018;? Â?Â&#x2019;Â&#x201C;ÂŁÂ&#x2018;?Â&#x201D; vdsnlgslechzaÂ&#x2022;ej}tdÂ&#x2013;zaÂ&#x;Â&#x2039;aj`

J=Â??Â&#x17D;Â?BÂ?¢Â&#x2019;? TZZG4004?]ÂĽ=?ÂŚ9:D@450§4>4

$%&'()*+$,-)').

ÂŁÂ&#x201C;¢¤?Â&#x201D;

Â&#x2022;nfircsjk`eciclzasjkndwcaÂ&#x2C6;_fisjkfceicag~Â&#x2020;~ag_`avfl wcdfcfaotfa{ldn_jkucd}aticdaÂ&#x2022;cdnfgeckcfaotfa}hcefcfa Â&#x2020;|_`cf~a{jkndwcdaÂ&#x2020;cehdqj}cfag_`aÂ&#x2020;cesyechag_`aÂ&#x192;Â&#x20AC;sjkhn rcfaotfa¨_dgchfaticdaÂ&#x2020;ceu_jks~aÂ&#x201A;csn`lh|frcaÂĄÂ&#x;aj`~ J=Â??Â&#x17D;Â?BÂ?Â?Š? Â&#x17D;ÂŞÂ&#x201C;ÂŞÂ&#x2018;?Â&#x201D; vdsnlgslechzaÂ&#x2022;ej}tdÂ&#x2013;zaÂ&#x152;Â&#x2039;aj`

J=Â??Â&#x17D;Â?BÂ?Â?ÂŞ? Â&#x2019;Â&#x2018;Â&#x201C;Â&#x17D;Â&#x2018;?Â&#x201D; UZZÂŤÂŹ-(-&%­ÂŽ%ÂŹ&)¯°()&¹Ž²­.²$)³³)Â&#x2122;(°´

Â&#x2022;nfircsjk`eciclza`elag_s|lghejkcdaÂ&#x2C6;qj}cfsjkfceiczarc Â&#x20AC;dn_jkswcdlerarca sjkhewwcfza`elaÂ&#x2022;ej}tdÂ&#x2013;slechaÂ&#x152;Â&#x2039;aj`zaÂ&#x201A;c sn`lh|frcaÂĄÂ&#x2039;aj`zaÂ&#x201A;cuejklaÂ&#x2030;Â&#x2030;Â&#x2039;Â&#x2039;ar J=Â??Â&#x17D;Â?BÂ?Â?Â&#x2018; Â&#x2DC;ÂľÂ&#x2122;Â&#x203A;Â&#x153; vdsnlgslechzaÂ&#x2022;ej}tdÂ&#x2013;zaÂ&#x152;Â&#x2039;aj`a J=Â??Â&#x17D;Â?BÂ?Â?Â&#x2019;? ÂŞÂ&#x201C;ÂŞÂ&#x2018;?Â&#x201D; vdsnlgslechzavsjkczaÂ&#x152;Â&#x2039;aj`zawqdati~amd~aÂ&#x152;ÂśÂ&#x2026;ÂśÂ&#x152;Â&#x2030;zaÂ&#x152;ÂśÂ&#x2026;œœÂ&#x2039;a

J=Â??Â&#x17D;Â?BÂ?Â?Â?? Â&#x17D;Â&#x201C;Â&#x2018;Â&#x2018;?Â&#x201D; VZZ<=1>1589?¡8=54¸\>45B¡7927=@4004Â&#x201C;?[9415

Â&#x2022;nfircsjk`eciclza`elag_s|lghejkcdaÂ&#x2C6;qj}cfsjkfce iczarcÂ&#x20AC;dn_jkswcdlerarca sjkhewwcfza`elaÂ&#x2022;ej}tdÂ&#x2013;slecha ÂśÂ&#x2039;aj`zÂ&#x201A;csn`lh|frcaÂ&#x152;Â&#x2030;aj`zaÂ&#x201A;cuejklaÂ&#x2014;Â&#x2039;Â&#x2039;ar J=Â??Â&#x17D;Â?BÂ?¤Â&#x2018;? Â&#x17D;ŠÂ&#x201C;Â&#x2018;Â&#x2018;?Â&#x201D; vdsnlgslechzaÂ&#x2022;ej}tdÂ&#x2013;zaÂśÂ&#x2039;aj` J=Â??Â&#x17D;Â?BÂ?¤Â&#x2019;? ÂŁÂ&#x201C;£¤?Â&#x201D; vdsnlgslechzavsjkczaÂśÂ&#x2039;aj`zawqdamd~aÂ&#x152;ÂśÂ&#x2026;ÂśÂ&#x152;Â&#x2039;zaÂ&#x152;ÂśÂ&#x2026;ÂśÂ&#x;Â&#x2039;

J=Â??Â&#x17D;Â?BÂ?¤Â?? WZZL-+$)­$)³³)

Â?Â&#x201C;¢Â&#x2018;?Â&#x201D;

J=Â??Â&#x17D;Â?BÂ?¤Â?? XL-+$)­$)³³)

Â?Â&#x201C;¢Â&#x2018;?Â&#x201D;

J=Â??Â&#x17D;Â?BÂ?Â?Â??

Â&#x17D;Â&#x201C;Â&#x2018;Â&#x2018;?Â&#x201D;

vefcaÂ&#x20AC;cstficdsahcejklca_fiaknfihejkcaÂ&#x192;_swqkd_frza`ela g_a s|lga hejkcdaÂ&#x2C6;qj}cfsjkfceiczarcÂ&#x20AC;dn_jka sa wcdlerarcsjkhew wcfzaÂ&#x201A;csn`lh|frcaÂ&#x;ÂĄaj`zaÂ&#x201A;cuejkla¥šÂ&#x2039;ar J=Â??Â&#x17D;Â?BÂ?Â&#x17D;Â&#x2018; ÂşÂ&#x161;Â&#x2122;Â&#x203A;Â&#x153; vdsnlgslechzavsjkczaÂśÂ&#x2039;aj`zawqdamd~aÂ&#x152;ÂśÂ&#x2026;ÂśÂ&#x152;Â&#x2039;zaÂ&#x152;ÂśÂ&#x2026;ÂśÂ&#x;Â&#x2039;a Â&#x2020;cstficdsahcejklca_fiaknfihejkcaÂ&#x192;_swqkd_fra`elag_ s|lghejkcdaÂ&#x2C6;qj}cfsjkfceic~aÂ&#x201A;cÂ&#x20AC;dn_jkswcdlerarcsjkhewwcf~ Â&#x201A;csn`lh|frcÂťaÂźÂ&#x2014;aj`~aÂ&#x201A;cuejklÂťaÂ&#x2014;Â&#x160;Â&#x2039;ara J=Â??Â&#x17D;Â?BÂ?Â&#x17D;Â&#x2019; ººÂ&#x2122;ÂľÂ&#x203A;Â&#x153; vdsnlgslechzavsjkczaÂ&#x152;Â&#x2039;aj`zawqdamd~aÂ&#x152;ÂśÂ&#x2026;ÂśÂ&#x152;Â&#x2030;zaÂ&#x152;ÂśÂ&#x2026;œœÂ&#x2039;

U

/012345678912:2 ;<=1>1589?@85AB >4CD@E14A42F

V

/012345678912:2 ;<=1>1589?@85AB >4CD@E14A42F

W

X

§½ž¿Ă&#x20AC;ž½à ½Ă&#x201A;Ă&#x192;ž½Ă&#x192;žžž½Ă&#x201E;½Ă&#x2026;Ă&#x2020;Ă&#x2021;½Ă&#x2C6;½Ă&#x2030;Ă&#x160;½Ă&#x2039;Ă&#x2021;Ă&#x152;½Ă?Ă&#x2026;Ă&#x2021;Ă&#x2020;Ă&#x17D;½Ă?Ă&#x2020;Ă?½Ă&#x2018;Ă&#x2019;Ă&#x201C;½Ă&#x201D;Ă&#x2019;Ă?Ă&#x160;Ă&#x2026;Ă&#x2019;Ă&#x160;Ă&#x2022;½Ă&#x2018;Ă&#x2019;Ă&#x2021;½Ă&#x2013;Ă&#x2019;Ă&#x2020;Ă&#x160;Ă?Ă&#x2030;Ă&#x2014;Ă&#x2019;Ă&#x2026;½Ă&#x2DC;Ă&#x2019;Ă&#x2122;Ă&#x2019;Ă&#x161;Ă&#x152;Ă&#x201C;Ă&#x203A;½Ă&#x2DC;Ă?Ă&#x2021;Ă&#x153;Ă&#x17D;½Ă?Ă&#x2019;Ă&#x153;½Ă&#x17E;Ă&#x152;Ă?Ă&#x153;Ă&#x2122;Ă&#x17D;Ă&#x2020;Ă&#x2026;Ă&#x161;½Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x17D;à ½Ă?Ă?ĂĄĂ&#x2019;Ă&#x153;Ă&#x2030;Ă&#x2014;Ă&#x2019;Ă&#x2026;Ă&#x2018;à½

ĂĄĂĄĂĄĂ Ă&#x;Ă&#x2021;Ă&#x2020;Ă?Ă&#x2019;Ă Ă&#x2018;Ă&#x2019; ½ ½


GHIJKHLMNOPQRJR

รขรฌรครฉรซรฆ รฃรครฅรฆรชรงรชรฆรครจรฉรช รซรฆรชรชรฆรง รงรญรฎรฏรงรญรฐรฑรฆรญรซรฆรฒรณรดรจรฑรชรฒรณรฆรญรตรครจรฉรถรครฒรณรชรทรธรฆรฉรฆ

รนรบรปรผรฝรบรพ0รปรผ0รป1รผ2345รป16รผ0รป7รผรปรพ8รพ955รปรพรผ รป70รปรพรผ19 6รผ รบ70รผรบรพรผ0รป7รผ รป รป838รบ 9รพ1รปรบ8รผ34รผ27418รปรผ5รบ8รผ0รป5รผ4 5รป11รป7รผ45รผ0รปรพรผ 3รพรปรพรผ8355รผรป745รผ 3 รป1 8รผ4รผ74รพ0รผรผ5รผรบรพรผ0รป7รผรปรผ19 8รปรผ45รผ0รปรพรผ 3รพรปรพรผ8355รผรป7 45รผรปรบรพรปรผรฝรบรพ0รปรผ5รป7รผ973รพ0รปรพรผ1รปรบรพรผรพ1 รบรปรปรพ0รผ รบ70รผ0รป7รผ7รปรบรผ รป1 8รปรผ87รปรบรปรพรผ5รบ8รผ0รป7รผรน738 718รปรผ3 รป 718รป8รผรนรบรป1รผ รป1รบรป86รผ45รผ031รผ0รป5รผ 9 รผรพ9รผ3รพ38รปรพ0รปรผ!35รบ45รผ4รผรปรพ8รป7รพรปรพรผรพ19รพ18รปรพรผ 70รปรพรผ047รผ 031รผ!35รบ45รผรพรป4รปรผรฝรบรพ0รปรพรป รปรพรผ รปรบ 0รป8รผ4รพ0รผ0รป7รผ4รผรปรพ8รพรป5รปรพ0รปรผ2345รผ รพรพ8รปรผ1รบรผรป79 รปรพรผ"รบรพรผ#48รป74รพ 1รป79 รผรบ18รผรพ47รผ รป 7 รปรบ18รป86รผ รปรพรพรผ0รป7รผ รป1 8รปรผ87รปรบรปรพรผ5รบรพ0รป18รปรพ1รผ$รผ%รบรพ รป7รผ7รปรบ8รผ34รผ95รผ!35รบ45รผรป7รปรบ8รผ รบ70 รนรป7รผรปรบ834 3รพ0รผ รบรป 8รผ5รบ8รผรป8 31รผ&4รพ รผ0รป48 รบรผ4รพ8รป7รผ'รผ(รบรพ48รปรพรผ)รปรผ2345 *9 9 รบ1รปรผ 978รปรบ รปรผ0รป1รผ รป737รปรพ1+ รนรป7รผ รป 48รป78รปรผ2345รผ รบ70รผรบรพรพรปรพรผ$,-รผ รป รป838รบ9รพ1.รป7รบ90รปรพรผ879รปรพรผ/18รปรปรพ 0รป1รผ0989 1รผ"7รผ0รบรปรพ8รผ3 19รผรพ9รผ3 1รผ88 รป718รผรบ5รผ2รป183รพ0รผ4รพ0รผ 8รผ0รบรปรผ29 0รปรพรป รป838รบ9รพรผ047รผ4104รพรป รพรผ476รผ)รป09รผรพรพรปรพรผ รบ78138 รบรผ รบ 8รบ รปรผ44รพ8145รปรผรพรบ8รผ5รป7รผรป7 31รปรพรผ รป70รปรพ 2รบ78138 รบรปรผ 978รปรบ รปรผ0รป1รผ รป737รปรพ1+ รนรบรป1รป1รผ7รป 38รบรผ918รปรพ รพ18รบ รปรผ รป737รปรพรผ7348รผรพรปรปรพรผ3รป719รพ3 รผ4รพ0รผ0รป5รผ #48รป74รพ 15รป11รป7รผรปรบรพรป7 รปรบรผ รปรบ8รป7รป1รผ7รปรบ81 รป78รผรบรป7รผ3รพรพรผ34รผ3รป719รพ3 รผ รปรบรพ รป1รป88รผ รป70รปรพ6รผ รป รป1รผรพรบ8รผ5รบ8รผ0รป7รผ(98971 รปรผ37รปรบ8รปรพรผ037 รฝ4รพ045รผรปรบรพรผ3 8รป3รพรพ8รป1รผ รป737รปรพ6รผ031รผรพ3รผ รบรปรผ97รผ1รปรบรพรปรผ รป7 รปรพ04รพ รผ384

รขรฃรครฅรฆรงรครจรฉรชรซรฆรชรชรฆรง

STTรขรฃรครฅรฆรงรครจรฉรชรซรฆรชรชรฆรง Uรป รบ8+รผรผ V=F6W8XYZ86

8[\[Y6]

ยB@:=6CA@ย‚r<=D9ยƒ<:@6ย„B_:qย…?6CB6

ย†ย‡ยˆย‰ยŠย‹ย‡ย‹ยŒยยŽยˆยŒยŠยย‰ยŠยยย‘ย’ยŒย“ยˆยŒยยŠ

S

ย”รจรฐรฆรจรญย•รฑรฆรญรฑรซรญย–รฆรงรฆรฑรฒรณรญw รฆรชรฅรฃรจรฉรฆรชรฃรฉรฆรจรญรดmรญรญย—ย˜รญรญย™รญรญรขรฆรฑรฅรฆรงรจรญรดmรญรญjii

ยš

^C_B:=`:@@:= o

lรดรซmรฑรธรฆn

p

pTTltรซmรฑรฉรฆรงรฃรฅรญlรดรซmรฑรธรฆn oTT5=C<?qr=@?: W ^C_B: =:`: @@:=6 a"bd668A_`: @ @ = c U 88รปรพรผuรผ4รป7รพรผ0รป7รผรฝรบรพ0รปรผ5รบ8รผรปรบรพรป5รผ (รบ 8 รผ 7 4 รพ 0 รป รพ 6 รผ 7  8 รบ รป รพ รผ 8 3 0 7 3 8 73e43 รบ886รผU4183 รผรป718 86รผ9 รผ 9718รปรพ6รผรบรป77รปรบรบ 6รผ#รพ รปรผ$sรผ556รผ Uรป 78รผUรป รบ8รผss'รผ รป1 รบรปรพ6รผ5รบ8รผรปรบรพรผ.9 รบรป78รปรพรผรป8รปรพรผ Uรป รบ8รผ$รผ vรง w รญxihixkรญ xyzyiรญ{ (รป11รป7 รพ รปรผ$$'รผ556รผUรป รบ8รผ-'รผ V=F67gXY[Y6 Z \ Y Y 6 ] " 7 1 3 8  7 1 8 รป รผ V=F6W8XY7Z6 Zf\gY6] vรงwรญxihixk|}รญ kzy~รญ{ (รป11รป7 รพ รปรผ$'รผ556รผUรป รบ8รผ 'รผ รผ

V=F6W8hijk6

56786

Z8\YY6]

"7138 7รบ 37รพรบ847รผ

vรงwรญxihixk|รญ

ย€kzyiรญ{

59:6;:<=>:=?@?:A:=69@?69B6CDD:B6E=:9@:B6:B?<CD?:BF


Ÿ ¡¢£¤¡¥¦§¨© ¦ª

­® ¯ ° ± ² ¯ ³´µ¶ ·® ´¸¹ › ()*›+(,úöù

­®¯°±²¯³´µ¶·®´¸¹› ®³¶¹º678²9 87²´

5 «

­® ¯ ° ± ² ¯ ³´µ¶ ·® ´¸¹ › ®³¶¹±´87

«¬¬­®¯°±²¯³´µ¶·®´¸¹®³¶¹º®»±²¯

¼½¾¿ÀÁ½Â¾Ã½ÄÅƽ¾Ç½¾ÃÈÉÊĽÂËÉÀÁÌÃͽÂÎÄÇǽÂÇÃÄÀÃÏÃËľà ÐÃÑÉÒ½ÀÓÃÔ¿ÕÕ½ÀÕÖÀ×½ÃØÙÃÚÓÃÔ¿ÕÕ½À˽ÄǽÃÐÛÃÚÚÌÃÜ½Ý ÎÄÞÒÇÃÙÛÃ×ÓÃßÉÂ˽ÀàÃ×½ÕËÌÃνÄÅÌÿÂÉÀ×½ÌÿÇÌÃ×ÂáÀÃâÀÁà ãÂÖÆÇÄ×ÃËÕÉâ

ä¯ å¹æçèéêé¹ Ã óôõõö÷øùöúûö›üý›þþ0›Ü½ÎÄÞÒÇÃØØÃ× 1ÄÀÆÉÂËÄ×Ã×½ÕËÌÿÇÃâÀÁÃËÕÉâ ä¯ å¹æçèéêí¹ Ã 4νÄÆÉÂËÄ×Ã×½ÕËò¿ÂÉÀ×½ÌÃνÄÅò¿Ç

ëÛÌìÛíðîÃñ¹òÚï

æÛÌìÛ2Ù3Ãñ¹òÚï

ä¯ å¹æçèéêæ¹ æÛÌìÛ2Ù3Ãñ¹òÚï à 5¬¬­®¯°±²¯³´µ¶·®´¸¹®³¶¹º678²9 87²´¹ º ¹

1 -ö)./û0(ùøö 

1ÇÂÉÃ˽Äǽ¾Ã¼ÉÀÁÃÄÀÃÒ½ÕÕ½âÞÒǽÀÁ½ÀÃßÉÂ˽ÀÌÃ˽¾¿ÀÁ½Â¾Ã ×½½Ä×À½ÇÃâÂÃâ¾½ÄÞÒÀâÀ×ÃÍ¿Àü½¾ÇÖÀÁ½ÀÌÃÄÀÃÁ½À½Àà ÚÄÇÃÉÂͽ¾Ç½ÂÀÃ×½ÉÂ˽ÄǽÇÃνÂÁ½Àþ¿ÕÕÓÃÚνÕÇƽâÀÁÝ ÕÄÞÒÌÃνÄÕÃÈ¿Õ½ÇÒÕ½ÀÃâÀǽÂÃÄÞÒǽÄÀÎÄÂãâÀ×ÃÀÉÞÒýÄÀÄ×½Àà ÑÉÒ½ÀýÂÆÖÕÕÇÓüÉÀÁ˽ÄǽÃÛÃÚÚÌÃÔ¿ÕÕ½ÀÕÖÀ×½ÃÏÛÛÚÌà à ܽÎÄÞÒÇÃÐÏÃ×ÓÃßÉÂ˽ÀàÃνÄÅÌÃ×½ÕËÌÿÂÉÀ×½ÌÿÇÌÃËÕÉâ

ä¯ å¹æçèéê3¹ êÛÌìÛæðîÃñ¹òÚï à üßɛ›­® ¯°±²¯³´µ¶·®´¸¹±´¹²³ 9®¯·² ËËÉÀÁÃÉâ¾ÃÄÀÕÃâÂÃÁÉâ½ÂÒÉÆǽÀÃÉÂãĽÂâÀ×ÓÃâ¾Ý

ÆáÒÂâÀ×ÃÄÀý¿ÀÆÉÂ˽ÀÓüÉÀÁ˽ÄǽàÃÐÙÃÚÚÌÃÔ¿ÕÕ½ÀÕÖÀÝ ×½ÃÙÛÃÚ ßÉÂ˽àÃÕ½âÞÒÇ¿ÂÉÀ×½

ä¯å¹æçèéê¹

ëÛÌìÛÙîÃñ¹òÚï

ä¯å¹æçèéêç¹ ¬¬­®¯°±²¯³´µ¶·®´¸¹®³¶¹±´87

ëìî¹ï

ä¯ å¹æçèéêî¹ Ã &¬¬­®¯°±²¯³´µ¶·®´¸9®¶ ²

æÛÌìÛ2Ù3Ãñ¹òÚï

ä¯å¹æçèéêë¹

æëì2î¹ï

Ã

ßÉÂ˽àÃÕ½âÞÒÇÊÄÀãÃ

1ÄÀþ½ÒÂÃÕÉÀ×½ÃÒÉÕÇËɽ¾Ã¼ÉÀÁÃâÂÃÁÉâ½ÂÒÉÆǽÀýÀÀÝ ½ÄÞÒÀâÀ×ÃÍ¿ÀÃ4!¼ÖâÚ½ÀÌÃ"ÉÉÇ×âÇ˽¾ÇÖÀÁ½ÀÌý¾âÞÒ¾Ý #ÖÞÒ½ÀÌÃÔáÞã½×ɾ¾½ÀÃâ¾ÎÓÃ1ÂÒÖÕÇÕÄÞÒÃÄÀÃÁ½ÀÃßÉÂ˽ÀÃνÄÅÌà ׽ÕËÌÿÂÉÀ×½ÌÿÇÌÃËÕÉâÃâÀÁÃ×ÂáÀÓÃÉâ#ÖÀ×½Ã$½ÃÔ¿ÕÕ½ÃØÙÚÌà ¼ÉÀÁ˽ÄǽÃÏÙÃÚÚÌÃܽÎÄÞÒÇÃÏ%ÛÃ×

&

ÈÂÉãÇľÞÒ½ÃË¿ÕÕÒÄÕƽÃÆáÂÃÐÃËľÃÃÔ¿ÕÕ½ÀÃÉÂãĽÂâÀ×¾Ý ËÉÀÁÌÃܽÎÄÞÒÇÃÐØØÃ×ÓÃĽƽÂâÀ×ÿÒÀ½Ã'ÀÒÉÕÇÓ

› 345326278328333292:;<2=2>?2@<A2B:<;C2D;E2FGH2IGE?:G?J2FG<2KG;?E>LG:2MGNGOAHP2MD<QC2RGQ2SARQNC;:O2TTCU2DRVGQ>LG:FU2 §2

VVVUT<;RGUFG› 2 2œ›ž


tijklmno uvwxy mnpqprmooms

2ff{\‚\[d\XÜ[d`\[b\XÂcX3‚`\faXcd×X4\bcd×^\[a

~W[ba\[dX€_ba‚e_z[\_|e_}\

2ÓÓÞXcdb\_\XàÀ_¿^|e_}\dX`\_×\dXcda\_XÕ\_¿Ázb[Á^a[{cd{X{\bcd×^\[af[Á^\_X2bÀ\za\X À_×cÂ[\_aXcd×Xb[d×X×e^\_X`\[a\ba{\^\d×X|_\[X5dX}\×\dzf[Á^\dXàa||\dX`[\XÂhXÕhX6Æ fcfhXW[\X‚\[ba\dXXg_×cza\X^e}\dX¿}\_×[\bX×\dXÑ7€Æ6\baX}\baed×\dXcd×X{\d¿{\dX ×e^\_X×\dX‚×\_dba\dX2dbÀ_¿Á^\dXedX4\bcd×^\[abbÁ^ca¾X2d`\d×\_|_\cd×f[Á^z\[aX b`[\X8zf{[bÁ^\dXcd×X8zdX ‚[bÁ^\dX4\b[Á^abÀcdza\dh 2ÓÓÞXcdb\_\XàÀ_¿^|e_}\dÆ4\}[d×\Xb[d×XÂc×\‚X¿}\_X×cef\Xà9ba\‚\Xf[Â\db[\_aXcd×X׿_Æ |\dX×e^\_X_\ba\daf\\_aX[‚X{\f}\dXàeÁzXhXÖhX\dab_{aX`\_×\dh

W[ b a \ [ dX X ]e _ z [ \ _ cd{b | e _ }\ ~1Ò tþì òìñçêì÷ëíêë ðêç

êëêëêèò÷øüîüê ê÷ûüéñìòøé÷ë í÷éê ôçûüéðòìñêçéòëñîïïé0

Û

Ý1ä

yxWXYZX

ÒW[ba\[dXÓed{Â\[a|e_}\X|¿_XÔÆÕÖc‚\X cd×XØ¿Áz\{ebb\d ¥…˜Œ†‘…‡ˆž‰–„†‹™†Ù‹Ž™·†š‹§†¹†©‹˜Œ…§ ±‹Œ‘…‰¢†Øa¾X{\f}¾X{_¿d¾X}fec¾X_ed{\¾X`\[à ½_ hXÄÅÆÇÚÈX Wb\XÉ ¾ÉÇXÊ † ËÌ·¨³†Íœ“† e }XYÎXWb\dX Ï\XWb\XÉ ¾ÇÇXÊ † ˨·³³†Íœ“ e }XÉÇXWb\dX Ï\XWb\Xż¾É ÇXÊ † ·¨³†Íœ“ ÇXÊ e }XYÎÇXWb\dX Ï\XWb\XÅоŠ† ·Ð³†Íœ“ e }XÎÅÇXWb\dX Ï\XWb\XÅоΠÇXÊ † ·»³†Íœ“

Ûgebb\d×\_XÜed×{_[||XX |¿_XW[ba\[dX€e_}ׁb\dh ½_hXÄÅÆÇZÅX ÄȾÚÇXÊ ÝW[ba\[dXX €_baX ‚e_z[\_|e_}\XÞ_{d‚ W[\X}\zedda\XW[ba\[dXßcef[aÖaX‚[aX \_{d‚[bÁ^\_XàÀ_¿^zeÀÀ\á

W[ba\[dX]e_z[\_cd{bÆ |e_}\XÞ_{d‚ å

ƒ„…†ƒ„‡ˆ…„‰†Š‹Œ„…ŒŽ‰‡‹Œ‘…†„‡ˆ†’„…“‡…„ˆ„†…„‰” ‡…ˆ•‘‹Œ†Ž‰–†‘…‡„ˆ•ˆ†‹Ž—…Œ†„˜Œ…™†‹Ž‡…•…„š˜‰…ˆ…‰† ›Œ…„‡”œ…„‡ˆŽ‰‡’…Œ˜ž“ˆ‰„‡†’„…“…†Ÿ…„ˆ…Œ…† ¡Œˆ…„“…¢ £¤ƒ‹Ž…Œ˜‹ˆ…†¥„š˜ˆ‘‹Œ…„ˆ†¦š‹§†¨†©‹˜Œ…ª§ £¤«‹ˆ…ˆ†Žˆ†‹Ž†…Žš˜ˆ…™†¬‰ˆ…ŒŒŽ‰–§ £¤­…ˆˆ…Œ…‡ˆ§ £¤®¯ˆ„™‹“…†…Žš˜ˆ”†Ž‰–†ƒ…šŒ‹ˆ§ £¤Š„‰„™‹“…Œ†¥¯Œ°˜‰…‘…“§ £¤±Œ¡‡ˆ‡„š˜…Œ†‘„‡†²¨³´µ§ £¤«¡˜…†¶Œ„…‘„…„ˆ·†¥¯Œ°˜…‰†‘„‡†•Ž™†“…ˆ•ˆ…‰† ¸Œ¡¯…‰§ ƒ¡‡…‰„‰˜‹“ˆ†¹³³†™“·†º…Ÿ„š˜ˆ†¯Œ¡†ƒ¡‡…†»¼³† ±‹Œ‘…‰¢†½\d_a¾Xd\d{\f}¾Xd\dX _ed{\¾X d\d}fec¾Xd\d{_¿d¾Xd\dÀ[dz¾X bÁ^`e_¾X`\[à ½_ h X Ä Å Æ Ç ZÈX Wb\XÉ ¾ÉÇXÊ † ËÌ·¨³†Íœ“† ¾ÇÇXÊ e }XYÎXWb\dX Ï\XWb\XÉ † ˨·³³†Íœ“ e }XÉÇXWb\dX Ï\XWb\Xż¾É ÇXÊ † ·¨³†Íœ“ ÇXÊ e }XYÎÇXWb\dX Ï\XWb\XÅоŠ† ·Ð³†Íœ“ ÇXÊ e }XÎÅÇXWb\dX Ï\XWb\XÅоΠ·»³†Íœ“ † Ñe_adX‚[aXYÎXWb\d¾XecÁ^X{\‚[bÁ^ah

æçèéêçëxìíîëîï

æçêñç ðêñòëëé æóðê ôõxóytîìèéö ïòì êì÷ëíèê øòì òùéôýì êìëòé çú ïçéêìíîëîïç è û üêì þüö ñòýýê0

ƒ¡‡…‰„‰˜‹“ˆ†¹³³†™“·†º…Ÿ„š˜ˆ†¯Œ¡†ƒ¡‡…†»¼³† ±‹Œ‘…‰¢†½\d_a¾Xd\d{\f}¾Xd\dX _ed{\¾X d\d}fec¾Xd\d{_¿d¾Xd\dÀ[dz¾X bÁ^`e_¾X`\[à ½_ h X Ä Å Æ Ç ÚâX Wb\XÉ ¾âÇXÊ † ËÌ·»³†Íœ“† ¾YÇXÊ e }XYÎXWb\dX Ï\XWb\XÉ † ˨·¨³†Íœ“ ÇXÊ e }XÉÇXWb\dX Ï\XWb\Xż¾Z † ·ã³†Íœ“ e }XYÎÇXWb\dX Ï\XWb\Xż¾É ÇXÊ † ·¨³†Íœ“ e }XÎÅÇXWb\dX Ï\XWb\XÅоŠÇXÊ ·Ð³†Íœ“ † Ñe_adX‚[aXYÎXWb\d¾XecÁ^X{\‚[bÁ^ah

äW[ba\[dXÓed{Â\[a|e_}\XXÞ_{d‚X |¿_XÔÆÕÖc‚\Xcd×XØ¿Áz\{ebb\dh

¥…˜Œ†‘…‡ˆž‰–„†‹™†Ù‹Ž™·†š‹§†¹†©‹˜Œ…§ ±‹Œ‘…‰¢†Øa¾X{\f}¾X{_¿d¾X}fec¾X}_ecd¾X _ed{\¾X`\[à ½_ h X Ä Å Æ Ç ÚÉX Wb\XÉ ¾âÇXÊ † ËÌ·»³†Íœ“† ¾YÇXÊ e }XYÎXWb\dX Ï\XWb\XÉ † ˨·¨³†Íœ“ ÇXÊ e}XÉÇXWb\dX Ï\XWb\Xż¾Z † ·ã³†Íœ“ e}XYÎÇXWb\dX Ï\XWb\Xż¾É ÇXÊ † ·¨³†Íœ“ e}XÎÅÇXWb\dX Ï\XWb\XÅоŠÇXÊ ·Ð³†Íœ“ †

ågebb\d×\_XÜed×{_[||X|¿_XW[ba\[dX Þ_{d‚X½_hXÄÅÆÇÚÉXcd×XÄÅÆÇÚâh ½_hXÄÅÆÇZÄX ÄÚ¾ÚÇXÊ

W[\X]\^_`\_aba\c\_X[baX[dXeff\dXg_\[b\dX\da^efa\dh


]^_`abcdaefghi_j kb lam n o_p q m ] d `rd f g s b g ef 6]^_`abcdaefghi_j

tuvwxtyzuytvt{wyt|uyv}~€w‚€wƒ€„ …ty€†|{y|w‡wuˆ‰ˆŠzw‚€wobg‹fhm jfgmŒlhqfdŽrlr`frwzuw†Šw‚€w gbrhŽbgsfkfhŽgdsjlr`fr‘ ’…ˆ{“w”t“~y€u•ˆvw}ytŠ|yvwutŠw –†€Šwˆz{y|–yw—t{y|uŠvy|w†u˜ £¤’yŠ€w{†vyuw™€ytu„š›ytuv†|{uxy€„ Šœzv|tu £¤ž†vyw›y†Šv…€vw‚€wzzywŸ|‰y|„ –†|{y| £¤ vyvw†Šw†wy†Švy“w¡|vy€„ {€†|–w ¢_Žefhhfgfobpjebg^fdjefd jg_^frfa£rjfg`glr‘ £¤¤tvvy€†|{u~yuvœ|–t{ £¤¥tywƒ€…ty€†|{w~zyt~vw~tuw}†wyt„ |y“w¦Š€wutŠv~€§w¨yw|Šw¡|vy€„ {€†|–w†|–w¤yvvy€y©•ˆutvtˆ| £¤ª|–uŠ€yu§wy©…vyuw«yuŠ€tvy|w tuvw“¬{ztŠ £¤’†~y€yuwŸ€~ytvy| £¤Ÿ†Šw~ytw­€ˆuvwxy€‰y|–~€w~tuw}†w ‡®¯°± ¥ˆuy|t|Šzvw²¯¯w“z žy‰tŠvw•€ˆw¥ˆuyw³´¯w{ ­€~y|˜wµflŽjg_j¶pflŽj`fpe¶ pflŽj`g·r¶pflŽj_gbrm `f¶pflŽjepbl¶pflŽjm idr^¶hŽ¸bgq¶¸fd¹ ¢g ‘ º » m ¼ ½¾ _hf¾À®¶º§´¼¯wÁ¿šzw w bweÂ_hfr Ãf_hfÄ ¶»¼¿ À¯§Å¯wÁšz ¼¿ bwe¾¼_hfr Ãf_hf»Æ¶¾ §®¯wÁšz bwe¼_hfr Ãf_hf»Å¶º ¼¿ §´¯wÁšz bwe»¼_hfr Ãf_hf»Å¶ ¼¿ §®¯wÁšz Çbgj_radjÂ_hfr¶blŽ`fm adhŽj‘ È·g`gɹfgfÊfr`frfghjfppfr ¸dgˎrfr`fgrffdrŒr`fe_jÌ!"# "$ , % " "+!0'-' 1 !&'*0*!"%#!* 2&'*, *"-33*4 6

.#"+*# (*"*/

Íbhhfrfobr`gdssfs·gdf Èbge_hfrdfhfg]fdjf¢g‘ º»m¼Ķº»m¼¾lrº»m¼Α ]dfŽfblŽ]fdjf»‘

Ï__ab g ^ f g µ5_Ï__ab r`gµ^fgdsµ_r` fµdsf

tuvwyt|yw~y‰œŠ€vyw›|{}ytv“€…ty„ €†|{u€~yw}†€wÐy||}ytŠ|†|{wxˆ|w ª‚…yzt|ty|§wž€y|}uvœ““y|§wф «œ†“y|w†|–w’Š|tvvŠˆz}wuˆ‰tyw‚€w ƒ€…ty€†|{y|w†wÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛ×ØÙ ŒhiŽbpj‘wžzytŠ“œÜt{w–y…y|–y€§w {†vwutŠv~€y€wŸ†v€{ Ýb‘ÄÞbŽgfhdŽjebg‘ ¥ˆuy|t|Šzv˜w²¯¯w“z žy‰tŠvw•€ˆw¥ˆuyw´¯¯w{ ­€~y|˜wÏfd¹¶`fpe¶`g·r¶_gbr`f¶ g_j¶epbl¶hŽ¸bgq ¢g ‘ º » m ¼ ½ _hf¾À®¶»§Å¼¯wÁ¿šzw w bweÂ_hfr Ãf_hfÄ ¶¼¿ ÀÀ§Å¯wÁšz ¼¿ be¾¼_hfr Ãf_hf»Æ¶Î w §´¯wÁšz Çbgj_radjÂ_hfr¶blŽ`fm adhŽj‘

5

!"# "$ %!&'"&'("# ) *+&'*,+ "+-(("

 9:;98<8=>98>9998?8@AB8C8DE8FBG8H@BAI8JAK8LMN8OMKE@MEP8LMB8QMAEKDRM@8SMTMUGNV8SJBWI8XMW8YGXWTIA@U8ZZI[8JX\MWDRM@L[8 78

\\\[ZBAXM[LM 8 8


ùúûûä ü à åXmuv m ÷øøùúûûäüàýîëúàåíçþäç

ñòóôõö

0123245676819 23

23193 9323 9672423731292432 4230243 4 63193173123

2317254124309324 3 9 242934213 273 73 73 681 1242373 753 28324 1724312323243 92 271 293 93 42273243!423"1324392 12327#1 22730923773873 8412427$3 921 7273 739 421 2730123%15279 273243!423 91735 232 4$3239&7315213 '('()*+,-* -(* ./)'0* (,)1200(3*045)(6 293746 3727$35 23 753 3 3 799273872454727 0692717 93:;;38$3<2#1 3=>:35 !42793?äëüæéçúé@àîäëüæéúçíìAä@à îäëüæéAäîB@àîäëüæéAçCì@à îäëüæéBîíë@àîäëüæéûãìþ@à èäãD Eç ð à F G H â IJà ßúêäàIMN@K$=â;3àOLP3 3 @ââàL íBàJáàßúêäìà QäàßúêäàI 3 MR$;;3OP í BàIâàßúêäìà QäàßúêäàGT@I SàL 3 $N;3OP í BàJáâàßúêäìà QäàßúêäàGU@G âàL 3 $U;3OP âàL í BàáGâàßúêäìà QäàßúêäàGU@J 3 $R;3OP ýCçàAçVDäçäàåäìAäìàäçêéäîîäìà èãçàWæìäìàAäçìàäãìàXìAäBúéY

÷

ñwxøyzx{|}x~€}øø ‚}|øƒ}}ø}„øz~…ø†‡†}øø ˆ}~‰†Š{xz…Šø~ƒø€~Š}øø ‹|‰†Š‚zx{}|Šøz{‡ŒŒŠø

ZøøùúûûäüàùéçúìAàåíçþäç

%173 24 293!494[$392123 43123752184124 753213273 \124 7592175 7527327#1 2 012923"4124 759423248]51 3 21723 8#242 71 23 73217

23 2773 21 7 753673& 8273 73634321727375273214 8 746 7239 72^3 0692717 93:;;38$3<2#1 3:;;35 !42793_îíë@àAçCì@àçúé@àêüæèíç`@à AäîB@àèäãD@àúçíìAä@àûãìþ Eç ð à F G H â Iáà ßúêäàIMN@a$TS;3àOLP3 3 @FSàL í BàJáàßúêäìà QäàßúêäàI 3 MR$b;3OP í BàIâàßúêäìà QäàßúêäàGT@a SàL 3 $T;3OP ýCçàAçVDäçäàåäìAäìàäçêéäîîäìà èãçàWæìäìàAäçìàäãìàXìAäBúéY

o

Žìêäçàà äãì`ãAäêà ?íìA`äãéH ïãìþ Z

ñwxøyzx{|}x~€}øø ƒ|}øz~‰†øz‰†øz€}xøø }|Šø„|‰†Š‚zxø„}|ø„‡}‘

cøøùúûûäüàùéíìdíçdàåíçþäç

c

e,(0(*),45-*1/f.(0g,(.()h(*ij. 124423193217235791523247 12343"4124 75273673k7 9412 6$3219129#21923173 &52#24273 0123"4124 75273 27321723 4213673>3l3M;3"6727 0692717 93:;;38$3<2#1 3=b;35 !42793múé@àAäîB@àAçCì@àBîíë@à êüæèíç` Eç ð à F G H â KFà ßúêäàSMM@n$>â;3àOLP3 3 í3BàJáàßúêäìà QäàßúêäàS @FâàL M;$>;3OP âàL íBàIâàßúêäìà QäàßúêäàGU@G 3 $U;3OP í3BàJáâàßúêäìà QäàßúêäàGU@á âàL $=;3OP íBàáGâàßúêäìà QäàßúêäàFb@a SàL 3 $T;3OP ýCçàAçVDäçäàåäìAäìàäçêéäîîäìà èãçàWæìäìàAäçìàäãìàXìAäBúéY

oààpíìdAçãqqàà qCçàùûçCædúêäàùúûûäü

r9927243<41343 62 3!46 9273%45676819 352648$3217 3 32127273s6 7230692t

EçðàFGHâJGà

ßàáâà

GJ@aâàL

ßãäàåäæçèäçéêéäëäçàãêéàãìàíîîäìàïçäãêäìàäìéæíîéäìð


œ ÉÍÌ) ¡1£

–—˜™š›

*£0’œ ÉÍÌ) ¡1£’Ì0ž’ž0£’Ê ¡1È0üŸ£þ£’ ’« ¡ ) +,û-./0,1.,2û30456û17.û/.89,1.4.û:08;<<., Ì£þ=ýü’ ý)’œ ÉÍÌ1 Ì0̒£þÌþ£Í£’>ËýŸ0?Ì£’ ̣͡’üýþ’Ì0ÉÍþ1 ¡£’Π¡¢0£¡ýü£

ǯ¯©ÈȣɒÊË Ì͒Π¡¢£¡

ÏÐÑÒÓÔÕÖÔ×ØÓÙÚÛÜÝÙÕ×ÞßÕàÔÕáÙâÞã äåæçèåéÐæèæèêÐëåéÐéèÐìíêæîÐèåêïðîîèñÐ ÏÐòØÓÞÔóóÔáÕôÛÒØÚÕÞÔÞõÕö×ÙÔÕÑÜÝÙ×ÞöÕ Ü×ØÓÕÜ×ÝÕÞÜááÔÞÕ÷ÞÙÔÛöÛøÞßÔÞù úû©£Í¡’üýþ’Ì0ÉÍþ1 ¡2 3ÒáÔÞ4ÞÓÜóÙ5Õ677Õ8óõÕ9Ô 4ØÓÙÕ 7Õö ÜÛÔÞ5Õ£ýÉÍþ¡þ’Ë£ýÉÍþ¡ ü£’ Ë£ýÉÍþü£Ë1’Ë£ýÉÍþü¡’ Ë£ýÉÍþ1Ë ý’Ë£ýÉÍþÈ0¢’ £0 ¡ ’   ’ “Ì£’õ 7Ւ!"óÕ Õ  1’•”’“Ì£’ #£’“Ì£’ ’ Õ $õ77Õ!"ó  1’’“Ì£’ #£’“Ì£’& %’ Õ õ7Õ!"ó  1’•”’“Ì£’ #£’“Ì£’' ’ Õ õ'7Õ!"ó ’  Õ1’”’“Ì£’ #£’“Ì£’'• õ$7Õ!"ó ( ¡þ’Ÿ0þ’•”’“Ì£’ ýÉ͒ü£ Ÿ0ÌÉÍþ

« ÌÌ£ž£¡’¤ žü¡0))’’ )¡’©Èȣɒʠ¡1žÌ£’ ©0£Í£’©£0þ£’“’” ¡’•’ •’

©Èȣɒ Ê¥©¤’Î¥¦(¨¦ Ç

´½®¯·µÁ´¯ ³À½Á¹±®²´³Á@

Ư¯œžŸ ¡¢£¡’¤ ¡>£Ìþ’«¡

fáÙÕÔ4ÞÔÕàÜ×88ÜÛÚ4ÔÛ×ÞöáÝÜÛÔõÕß4ÔÕ ágÔh4ÔóóÕÝøÛÕß4ÔÕi×áhÔ4ØÓÞ×ÞöÕjÒÞÕ àÔÕáÙâÞßÔÞÕÔÞÙ 4ØÚÔóÙÕ ×ÛßÔõÕß4ÔÕ84ÙÕ ÑÜÛjÔáÙÔÛÞÕöÔÔÛÞÙÔÙÕ ÔÛßÔÞÕáÒóóÔÞùÕ 34ÔÕkÒÛÙÔ4óÔ5 úû©£Í¡’ͣ͝’£ýÉÍþ¢¡ )þ’lÕá4ØÓÙã ÜÛÕÜ×ØÓÕ×ÞÙÔÛÕáØÓóÔØÓÙÔÞÕÖ4ØÓÙã jÔÛÓâóÙÞ4ááÔÞù ÏÐòÔÓÛÕáÜ×ÔÛmÕß×ÛØÓÕß4ÔÕÞÔ×ÔÕ ÒÛ8×Õ ó4ÔÛ×ÞöÕÔÞÙáÙÔÓÙÕáÔóáÙÕ ÜÞÕßÔÛÕ3øáÔÕÚÜ×8ÕÞÒØÓÕi×áã ïnoçíêæñ ÏÐàÛÔ4ÙáÙÛÜÓóßøáÔÕÝøÛÕÚÛâÝÙ4öÔÕpÜÛã Ú4ÔÛ×ÞöÔÞÕlÕ4ßÔÜóÔÛÕògÛøÓÜáÙÜÞßÕ $7l 7ÕØ8ù ÏÐq4ÞáÜÙhã"ôÔ8gÔÛÜÙ×ÛÔÛÔ4ØÓÕ l$7rsÕ4áÕt 6rsÕuÒgÙ48ÜóÕá4ÞßÕ ôÔ8gÔÛÜÙ×ÛÔÞÕh 4áØÓÔÞÕt6rsÕ ×ÞßÕt$6rsvù 3ÒáÔÞ4ÞÓÜóÙ5Õ677Õ8óõÕ9Ô 4ØÓÙÕ & Õö ÜÛÔÞ5՜£0’Ë£ýÉÍþü£Ë1’Ë£ýÉÍþ ü¡’ Ë£ýÉÍþ¡ ü£’ Ë£ýÉÍþ¡þ’Ë£ýÉÍþ1Ë ý’ Ë£ýÉÍþÈ0¢ ¡ ’’ “Ì£’$”õ6%7Ւ!"óÕ Õ  1’•”’“Ì£’ #£’“Ì£’% ’ Õ õ 7Õ!"ó  1’’“Ì£’ #£’“Ì£’&% %’ Õ õ7Õ!"ó  1’•”’“Ì£’ #£’“Ì£’' ’ Õ õw7Õ!"ó ’  1’”’“Ì£’ #£’“Ì£’' Õ õ77Õ!"ó ( ¡þ’Ÿ0þ’•”’“Ì£’ ýÉ͒ü£ Ÿ0ÌÉÍþ

œžŸ ¡¢£¡’’ ¤¥¦§¨©ª’«¦¬ Æ

–­®¯°±®²³´®µ¶·´¶¸¯¯ ¹´³¯º´¶´¶¯´»¯±µ¼¯½¾½´¯¯ ¿´µÀ½Á²®±¼Á¯µ¶º¯·µÁ´¯Â³À½Áà ¹±®²´³Á¯±¶²¾ÄÄÁÅ

« ÌÌ£ž£’¤ žü¡0))£’)¡’ ¤ ¡’ >£Ìþ’«¡’Ê ¡1žÌ£’¡’ •%’•’•x’©0£Í£’  ýÉ͒©£0þ£’“’”

’ BCDBAEAFGBAGBBBAHAIJKALAMNAOKPAQIKJRASJTAUVWAXVTNIVNYAUVKAZVJNTM[VIA\V]V^PW_A\SK`RAaV`AbPa`]RJI^AccRdASaeV`M[VIUdA 7A

eeedcKJaVdUV’ A A“’”•


Š‹ŒŽ

‘}’|}‡‡}z~†€“|}€„…”ƒ•†€–}…zz —|‚z˜}€z™}€‚€š”‡|›“}|‚ °

·¸¹º»“˜¼~†€“|}€„…”ƒƒ‘€†½ƒz¾z„…¿z{º ÀÁÂùĺÅƹǸ¹ÈȺÉʺ˹ÅÌÍÄùº¹ÄÌÀ¸ÎϹÈÌк ¸ÄºÃ¹Ä¹ÄºÑ¸Ìº¹¸Ä¹ÂºÒ¹Â¸ÄҹĺÓÁÉÌÔ¹À¹Õ ÒÁÄÒºÇÁºÂ¹ÎÖĹĺ¸ÅÌ׺·¸¹ºØ¹Ç¹ÆÌÁºÔÙŸ¹Â̺ ÙÁɺ˸ÚÙÈÏÚÖÚÈкÅÚºÃÙÅźø¹ºÛ̹ÑÀ¹ÒÅÕºÁÄú ܹÂÁÎÖÅÔ¹ÈÙÅÌÁÄҺѸĸÑÙȺ¸ÅÌ׺·Ùź˸ÄÕ Ã¹Ñ¸Ì̹Ⱥ¸Å̺ԸÚÈÚÒ¸ÅÎÖºÙÔÔÙÁÔÙºÁÄúÙÁź ÄÙÎÖÀÙÎÖŹÄùĺØÚÖÅÌÚÉɹĺֹÂÒ¹Å̹ÈÈÌ׺ ÝÙÖ¹ÇÁºÉ¹¸ºÞÚĺÚÂÒÙĸÅÎֹĺÓßÅÁÄÒÅѸÌÕ Ì¹ÈÄ׺àÂÚÅÌŸÎֹºÁÄúÁÑÀ¹ÈÌÞ¹ÂÌÂÍÒȸÎÖ׺ áƹǸÙÈÅÆÂÊÖÏÚÆɺѸ̺áÎÖ¹¸ÔÃÊŹ׺âÚÖ¹º ·¹ÎÏÏÂÙÉ̺Թ¸ºÑ¸Ä¸ÑÙȹѺáÆÂÊÖĹԹÈ׺ }€z”„‚}z㆕‚„…”z†„•z•}„›‚}…z„…¿z ”}•€˜€}…}…z䅂}€”€å…¿}…æ

Ž­ œ¢¢»“˜z~†€“}€zçz臄˜€}ƒ’|}z€}…¿}z 鄃 ’}|›…„…”ƒ•†€–} êùÙȺҹ¹¸ÒĹ̺ÉʺëºìºíîÍÖ¸ҹºïÙÂϸ¹Õ

¢

œ

ÂÁÄҹĺÙÁɺÙÈȹĺËÙÁÑÙÂ̹ÄкŹÖºÖÚÖ¹º Ó¹ÁÎÖÌÏÂÙÉÌ׺ÛÁÎÖºÒ¹¹¸ÒĹ̺ÉʺïÙÂϸ¹Õ ÂÁÄҹĺÙÁɺï¹ÌÙÈÈк˹ÌÚĺÚùºá̹¸Ä× ·ÚŹĸÄÖÙÈÌðºñòòºÑÈкܹÀ¸ÎÖ̺óôòºÒ àÙÂÔ¹Äðºõ}„›‚€˜‚öz ‡}„›‚˜€†…¼ ”}öz‡}„›‚”}‡–öz‡}„›‚–‡†„öz ‡}„›‚”€å…öz ‡}„›‚‘|…“öz ƒ›†€’öz}|÷‰ ø€ ‰ z ù ú ¼ û üúz y˜ƒ}zzý öùûzþ º ëíÐ0òº12Ⱥ †º–z¾{zy˜ƒ}…z 3}zy˜ƒ}zzü ö4üzþ ëëÐñòº12È †º–zýûzy˜ƒ}…z 3}zy˜ƒ}zzú5öý ûzþ Ðíòº12È ûzþ † –z¾{ûzy˜ƒ}…z 3}zy˜ƒ}zzúôöú º Ðôòº12È †º–z{úûzy˜ƒ}…z 3}zy˜ƒ}zzúôö{ ûzþ Ðóòº12È

°¢¢»“˜zõ6¼~†€“}€zõ†…”’}|‚•†€–}

žŸ ¡¢£¤¥Ÿ¢¦§¨¥¤©£¢¢ §¤¨¢¨Ÿ¤ª ¥Ÿ©¢¢ ¤©«¢£Ÿ¨¡¬¡Ÿ©Ÿ©¢¢ ­©¥Ÿ¡£¡®©«Ÿ©

Ÿ±¬©«Ÿ¡±¢ Ÿ²²Ÿ¢¢ ³§©£´Ÿµ¥¨§¡¶Ÿ

¢¢õ —|†¼~†€“|}€•†€–}zz † ل• z †ƒƒ}€–†ƒ|ƒæ ׺ôòººÀ¹Ä¸Ò¹ÂºÓßÅÁÄÒÅѸÌ̹ȺÙÈźֹÂÕ

  ¯ ¯

yz{{z

àʺø¹ºÃÙÁ¹ÂÖÙÉ̹º7¹ÄÄǹ¸ÎÖÄÁÄÒººÞÚĺ ԸźÇÁºëòº8ÙÖ¹ĺÙÁɺ9ÕËÍÁѹĺÚùº ܹÄÇÅ̹¸Ä¹ÄºÔÇÀ׺ÉʺØÊÎϹÒÙÅŹÄ׺ }¼ ƒ˜…¿}€ƒz}‡‡}zõ†…”’}|‚•†€–}…æ ·ÚŹĸÄÖÙÈÌðºñòòºÑÈкܹÀ¸ÎÖ̺óôòºÒ àÙÂÔ¹Äðº}‡‡€˜ƒ†öz}‡‡˜€†…”}öz}‡‡€˜‚öz }‡‡”}‡–öz}‡‡”€å…öz}‡‡–‡†„öz ¿„…“}‡”€å…öz ¿„…“}‡–‡†„öz ƒ›†€’öz}|ƒƒ‰ ø€ ‰ z ù ú ¼ û üýz y˜ƒ}zzý öùûzþ º ëíÐ0òº12Ⱥ †º–z¾{z‚囓z 3}zy˜ƒ}zzü ö4üzþ ëëÐñòº12È ûzþ †º–zýûz‚囓z 3}zy˜ƒ}zzú5öý Ðíòº12È

Ž­

¢

ÏßÑÑȸÎÖ¹ºÂÚÃÁÏ̹׺عǹÆÌÁºÙÁɺÙÅÕ Å¹ÂÔÙŸÅкÃÙÃÁÂÎֺŹÖº޹ÂÌÂÍÒȸÎÖºÉʺ ï¹ÄÅÎÖºÁÄúÑÀ¹ÈÌ׺0òÕ¹Ä̸ÈкÃÙÕ ÃÁÂÎÖºÛÁÅÔ¸ÄÒÁÄÒº¸Äºî¹Ã¹ÂºÓÙҹ׺âÚÖ¹º ÛÈ̹ÂÁÄÒÅÔ¹ÅÌÍÄøÒϹ¸Ì× ·ÚŹĸÄÖÙÈÌðºñòòºÑÈкܹÀ¸ÎÖ̺ñ5òºÒ àÙÂÔ¹Ä𺘂öz”}‡–öz–‡†„z„‰z˜€†…”}‰ ø€ ‰zùú¼ûüüz y˜ƒ}zzý öüzþ º ëÐ5òº12Ⱥ öüûzþ †º–z¾{zy˜ƒ}…z 3}zy˜ƒ}zzý ëÐòòº12È †º–zýûzy˜ƒ}…z 3}zy˜ƒ}zzü öüûzþ ëëÐòòº12È †º–z¾{ûzy˜ƒ}…z 3}zy˜ƒ}zzü ö{ûzþ ëòÐóòº12È †º–z{úûzy˜ƒ}…z 3}zy˜ƒ}zzú5ö ûzþ Ðôòº12È

¯¢¢˜‘‘}›z㽿€˜z~†€“z臄˜

àÈÁÚ¹ÅǸ¹Â¹ÄùºàÚÂÅÌÑÙÂϸ¹ÂÁÄÒÅÉÙÂԹ׺ ÑÀ¹ÈÌÅÎÖÚĹÄúÃÁÂÎÖº¹¸Ä¹ºØ¹Ç¹ÆÌÁºÙÁɺ ÙÅŹÂÔÙŸźѸ̺ÊԹºíñººÙÅŹÂ׺¹ÂÕ À¹ÄÃÔÙºԹ¸ºî¹Ã¹ÂºâÚÈÇÙÂÌ׺ܹÂÁÎÖÅÙÂÑ׺ ÜÁ̹ºá¸ÎÖÌÔÙÂϹ¸Ì׺ÂÚÎÏÄÁÄÒÅǹ¸ÌºÇÀ¸ÅÎֹĺ ñºï¸Ä׺ÁÄúëºáÌÁÄù׺ÛÄÀ¹ÄÃÁÄÒÅ̹ÑÆ¹Õ ÂÙÌÁ¹ĺñ ºÔ¸Åºóò ׺á¹ÖºÒÁ̹º·¹ÎÏÏÂÙÉÌ× ·ÚŹĸÄÖÙÈÌðºñòòºÑÈкܹÀ¸ÎÖ̺ññòºÒ àÙÂÔ¹Äðºõ}„›‚€˜‚öz ‡}„›‚˜€†…¼ ”}öz‡}„›‚”}‡–öz‡}„›‚–‡†„öz ‡}„›‚”€å…öz‡}„›‚‘|…“‰ ø€ ‰ z ù ú ¼ û 4úz y˜ƒ}zz4 öúûzþ º ëóÐôòº12Ⱥ öüûzþ †º–z¾{zy˜ƒ}…z 3}zy˜ƒ}zzý ëÐòòº12È †º–zýûzy˜ƒ}…z 3}zy˜ƒ}zzü ö{ûzþ ëòÐóòº12È

y|}z~}€}€‚ƒ‚}„}€z|ƒ‚z|…z†‡‡}…zˆ€}|ƒ}…z}…‚†‡‚}…‰


w(xy0z,+.#{)0z|()*+,)-./01()2,

}~€‚€ƒ„…†‡ˆ~€‰Š‹‡ˆŒ„‹~‹Ž„‹€~‡ˆ€‹‘…ˆ…~’€ Œ~ˆ€~‹€„Œ„‹€“„””€•–‚Œ€—‚‡–~’€ Œ~ˆ€†Œ€˜ˆ„……‡”‹™š‹~ŽŽ€›‹œ†„‹€‚†€„…ˆ‹„ž ˆ~›€Œ~ˆ€Ÿ‹šŠŠŒ„””€•Ž™‹€‡„‚‹‡ˆ€—œ†‚š ¡.¢,.y,)0+£¤,)¤,+z-.y¥|¢,xz2,¢-¦z& 0,+.0z,¤,.2,+y+,0,|§¨+z©,.¨){y-*z+| ª{)y,)/)-.y« £¤—œ†‹Ž‹‚†…~’€Œ~ˆ€‚‹€¬’‹~€†™‡­€‡‹€ …„‹€¬ˆ‹~’­€„‚Œ€¬”‹™…  £¤®‡‚†~ˆ‡‡’Š†€Ž™‹€†€—œ†‹  £¤ƒˆˆ‹Ž‡ˆ€‚†€Ž‹Š‡ˆ‡~’‹€~‡€¯°±²³  £¤´Š……‡ˆ‘†~š€Ÿˆ…‹‚š€†‹€}Š‡­€‡ŠŒ~ˆ€‡”„‹‡„Œ€ ~Œ€®‹„‚’  K5 5w(xy0z,+.µ,-£¤z1()2,§z(.y()y ‰™‹€…‚’ˆ†€‚†€›Š€œ~ˆŒ€‹„‹€—‚‡ž –~’‚š­€~†„…€Ž™‹€†~€¶Š…–‹ˆ€Œ~ˆ€¶„‹›‡ˆ‹ž Œ„‡’~  £¤Ÿ·ˆ‹Œ€¸‚’ˆ‹„Žˆ  }Š‡~„…ˆ¹€º±±€Œ…­€®œ~’ˆ€»¼º€š ‰„‹¹€½,{.){z¾.,{.{)(./,¾.,{./,x2¾.,& {.2x(-¾.,{./)¿.¾.,{.¨+.*¾0£¤¢()© -.y¢,+¦« ½) «  À & Á Á {0,à ¾ÃÁÄ € ÅÆ­°±€Çȅ€ (€2É{0,. Ê,{0,à ¾ÁÁÄ Å°­±±€Çȅ ÁÄ (€2ÃÁ{0,. Ê,{0,À˾à ­°±€Çȅ (€2ÉÁ{0,. Ê,{0,À¼¾À ÁÄ ­¼±€Çȅ ÁÄ (€2ÀÁ{0,. Ê,{0,À¼¾ ­»±€Çȅ

#'( $%& )*+,)-./01()2,

 !"

34567489:4;<=:<>55 ?:95@:<:<5:A57;B5CDC:55 E:;FCG847BG5;<@5=;G:55 H9FCG?748:9G57<8DIIGJ5

NL5O

KL5M

N5 5w(xy0z,+.µ,-£¤z1()2,Ì)/{.{| £¤Ÿ·ˆ‹Œ€¸‚’ˆ‹„Žˆ

}Š‡~„…ˆ¹€º±±€Œ…­€®œ~’ˆ€»Íº€š ‰„‹¹€½,{.){z¾.,{.{)(./,¾.,{./,x2¾.,& {.2x(-¾.,{./)¿.¾.,{.¨+.*¾0£¤¢()© -.y¢,+¦« ½) «  À & Á ÁÎ {0,à ¾ÂÁÄ € ÅÆ­»±€Çȅ€ (€2É{0,. Ê,{0,à ¾ÉÁÄ Å°­°±€Çȅ (€2ÃÁ{0,. Ê,{0,ÀË¾Ï ÁÄ ­Ð±€Çȅ (€2ÉÁ{0,. Ê,{0,À˾à ÁÄ ­°±€Çȅ (€2ÀÁ{0,. Ê,{0,À¼¾À ÁÄ ­¼±€Çȅ

"!P

M5 5w(xy0z,+.µ(./©,+z1()2,§z(.y()y ¸„š…~š€˜„‹~‹‚š­€Ž™‹€ÑžÒ„‚Œž˜„‹~‹‚š€‚†€

5

ә’š„‡‡ £¤Ò‡ˆ€¸„š–~ˆ„…ˆ„‹~ˆ  }Š‡~„…ˆ¹€º±±€Œ…­€®œ~’ˆ€»¼º€š ‰„‹¹€Ô{z¾{)(./,¾/,x2¾2x(-¾/)¿.-.y ¢,+¦« ½) «  À & Á ÁÏ {0,à ¾ÃÁÄ € ÅÆ­°±€Çȅ€ (€2É{0,. Ê,{0,à ¾ÁÁÄ Å°­±±€Çȅ (€2ÃÁ{0,. Ê,{0,À˾à ÁÄ ­°±€Çȅ (2ÉÁ{0,. Ê,{0,À¾ÀÁÄ € ¼­¼±€Çȅ (€2ÀÁ{0,. Ê,{0,À¼¾ ÁÄ ­»±€Çȅ

O55w(xy0z,+. µ£¤Ò (./© ,+z1()2,Ì)/{.{| ‡ˆ€¸„š–~ˆ„…ˆ„‹~ˆ

}Š‡~„…ˆ¹€º±±€Œ…­€®œ~’ˆ€»Íº€š ‰„‹¹€Ô{z¾{)(./,¾/,x2¾2x(-¾/)¿.-.y ¢,+¦« ½) «  À & Á ÉÁ {0,à ¾ÂÁÄ € ÅÆ­»±€Çȅ€ ¾ÉÁÄ (€2É{0,. Ê,{0,à Ű­°±€Çȅ ÁÄ (€2ÃÁ{0,. Ê,{0,ÀË¾Ï ­Ð±€Çȅ (€2ÉÁ{0,. Ê,{0,À˾à ÁÄ ­°±€Çȅ (€2ÀÁ{0,. Ê,{0,À¼¾À ÁÄ ­¼±€Çȅ

Q55Õ(00,.y,)%(.y/)+11 1¿)+0z,+.#()2y{0,.« ½)«À&ÁÏÀ

Q

Ö¾ÎÁÄ

 STUSRVRWXSRXSSSRYRZ[\R]R^_R`\aRbZ\[cRd[eRfghRige_Zg_jRfg\Rkg[_e^lgZRmgngoahpRmd\qcRrgqRsarqnc[ZoRttcuRdrvgq^lgZfuR 7R

vvvut\[rgufg R R


|ã÷ÜÞ<ß

éêëìíî

ïððñåäòóßÛôôØôõßØöåß÷Ø âøßõÞØ òùâÜäúØ

ï

ÝÜáåææåãâôõÞßãäó

ûüýþ012345ü67ý188þüý5ü19 3üý3þ 2þ7ü 1ü53üþ ý ü6þû1üþ61üý2ü55üþü8ü231767þ 3þ 8ýþý 3129 þ 55üþý 42ü6þ55üþü3 55 3ü15üþ216 þüý 163þûüýþ 6 7ý188þ123þ7 1 63ü53þü19 3þ þ7

/

!ßèØ"Ú#$%&Ø "&ú'$Ø( òùâÜäúØ )ððñåäòóßÛôôØôõßØöåß÷âøßõÞØ ÝÜáåææåãâôõÞßãäó 13þ 6ü55üþ8 9 *+ 5üýþ ü19 3þ,þ7

) :

D

C

!ßèØ"Ú#$%-Ø /ððñåäòóßÛôôØ012ö03úØ ñùæ4åãâôõÞßãäó

..ú$$Ø(

ü246 üý2þý 5127üýü9 3üýþý188þ8ýþ1761üý 42ü6þ6ý7464129 þ7ü84ý3üýþ45 6 7ý188þ8ýþ7ü23ü6þ 538þ 53üý

ü6þ 2þ ü3 55þü19 3þ9þ7

!ßèØ"Ú#$%.Ø "'ú'$Ø( :ðð1øßõÞòùâÜä;<=ÞÜßØ>ÜòÜß

û1üþý 42üþ1ý þ7ü?üþ þý3ü5þ7ü 3ý 7ü68þ4 6üþ þ7ü 16 üý6þ6 þ123þ@ü üý ü13þ7ý1887üýü13þü19 3þA,9þ7þB 6üþû42ü

!ßèØ"Ú#%&$Ø %%ú&$Ø( Cðð1øßõÞòùâÜä;<=ÞÜß

m

13þý3ü529 5 8üþ6 þý3ü5951þü19 3þ Aþ7þB 6üþû42ü

îí~

ð

i

îí~

ð

N

N

îí~

ð

'ú'&Ø(

!ßèØ"Ú#$Ú.Ø Nðð1øßõÞâáå÷

"úÚ$Ø(

û1ü2üþ 2þGHIJ8ýü1üþ9

23488þ7ü8üý 3173üþ55üþüý5 73þü28þ17þ61üý2þý Kû42ü6þ46þ 99þ5þL6

53þ4ýþ13 üþ6 þI+53üþ þ29 3 ü6þü19 3þ,Mþ7þB 6üþû42üþ6 þý188 Gýþ 55üþý 42ü6þ7üü176ü3üýþ3 7þþ

9 þ16þ7ý4üýþO üþ þ ý1üýü6þü246 üý2þ7ü1þ üýþ45 453üý + 5678þ2 ü19 PQPRSTQUSVTWQXYZX[\PRQPR]^_`aZPSbcZXS üýþd 7 þ 4ý7üýü1367þ43þü2þ4ý8þ 22þ 6þ13þ üýþû42üþü3 2þ O üýþ 16 2þ22þ üeþ6167ü8

ýü6þA8fþþ27ü8

ýü6eþ 8Aþþü19 3þg4þý 42ühþAþ7

!ßèØ"Ú#$%'Ø %&'ú$$Ø( iðð!ùßòôùßÜâáØÝåß;ÛÜßóÜßEá

€‚ƒ

52þ9 6133 ý1üý67þ 8þ@ü üþj63üý 7ý6 þ219 37 ýþkü19 3üþ463 7üþ6168 9 üþ6 þ29 6ü55üþ6ü6 67þ ý9 þ6 ý9ü6þ ü2þý 48ü2þ 8þ ü6þ3 þ 6ü55üþ ý1üý67þ ý9 þûý9ü6þ ü2þ ü7ü52þ 98þ99þ6 þA999þ ý1üý67þü19 3þA99þ7 B 6üþü 1 5ý 42üþlýþf9

Ýåß;ÛÜßãäóâ#×ùøøÜæÞårrÜß ô|ãßõß Ø !Ü æ â ùäØ Ýå ß ; Û Ü ß ãäóâ ô å ß ÷Ü ØòÜãáæÛ=ÞÜäØÝåß;ÛÜßãäóØ}ùäØâáÜÞÜäòÜrØãäòØØ

!ßèØ"Ú#$ÙÚØ &'ú'$Ø( mðð1øÜ4Ûåæ#1øßõÞòùâÜØ×ÛâáÜÛä

!ÜùäßùáèþGýþl4ý 84ýü23þ ý1üý7üý+3 L6

53þ99þ5þü19 3þf,þ7

!ß èØ"Ú#$Ù&Ø -Aú'8n&9þØo(p5þ þ å÷Ø%ÙØ1áõ=;Ø -ú$$Ø( ïqððÝåß;ÛÜßãäóâ#×ùøøÜæÞårrÜß

æÛÜóÜäòÜrØñùæ4ØãäòØåäòÜßÜäØÝåáÜßÛåæÛÜäè

ïq ïï

×ØÙÚØ

!ßèØ"Ú#%&%Ø Dðð0âùæÛÜßóÜôEF

13þ 66üý29 5þ8ýþ 1üþlü5246þG ý7 42ü6þlýþf99þGýþ 1üþý 3146ü55üþ ý 1üý678þ 22ü6 þ

5ü12üþ8ýþü16üþ4 üýþ ü1þG ý7 42ü6þü19 3þf9þ7 B 6üþG ý7348

!ßèØ"Ú#$Ù%Ø &.ú$$Ø( ïïðð!ÜæâùäØöåß÷áùøôØôõßØ Ýåß;ÛÜßãäóâ#×ùøøÜæÞårrÜß

G ý7348þ13þG15 8þL6

53eþ98fs þk13üý G ý7ü6eþàÜÛFúØâÛæ÷ÜßúØóÜæ÷úØùßåäóÜúØßùáØ ãäòØÞÜææ÷æåãè

!ß èØ"Ú#$$ÙØ þ !ßèØ"Ú#$Ù$Øtuvwxyz{yØ

%ÚAú'8$9þØo(p5 Úú'$Ø(

×ÛÜØÝÜÞßàÜßáâáÜãÜßØÛâáØÛäØåææÜäØçßÜÛâÜäØÜäáÞåæáÜäè


ˆ‰Š‹Œ

î11Ž©¢ž¥©šš¡§ø„õœ©¥¢«¡õ¤¥š›¡ž¡œ

Ž©¢ž¥©šš¡§

2ØÏÐÑ3ÐØÜÐÑ4Ï5ÛÎÓÙ67ÐØÙÛÎÐÏÕÑÓÏÔÐÞÐÑ3ÐØÜÐÑ6ØÜÑ8ÞÓ9 ÞÑ

ÛÎ5ÜÓ7ÐÏÕÑ Ó6ÐÏÕÑßÓààÐÏÑ 5×Ñ

ÛÎ5ÜÓ7ÐÏÎÎÐÑÑ7Ø5ÑÑ66ÕÑÓÏÔÐÞÐÑ8Þ ÐÏÑÙØÐÐÞ7ÓÞÑØÜÑÒÓÏÔÐØÏÓ55 ÏÚÑ

ÛÎ5ÜÓ7ÐÏÎÎÐÑ7ÐØÑÖÐØÙØÚÐÞÑ8ÞÓ9 ÞÑ Ñ7Ø5ÑÑ66ÕÑ7ÐØÑÖÐØÙØÚÐÞÑ8ÞÓ9 ÞÑÑ7Ø5ÑÑ66Ñ Í6àÙÐÜÜÑ6ØÜÑ3ÜØÐÙÑÏÚÐÑÑÛ6ÕÑ8Ð×ØÛÎÜÑÑÚ ™§„û÷•ù‡ùù„ ÍÎÏÐÑ8ÞÓ9 ބ þþøýù„ú – §œ¡¢œ§©«!©§¡„"¤¥ œ¦œ©õ¤¥¡„ #ÎÏÐÑ477ØÙÔ ÏÚÑ4 5ÑÐÔÐÞÑ$ÞÑßÓÙÔÎÓ66ÐÞÑ ÞÑ%&'

™§„û÷•ù‡ö„ Ž…‘’’“”•–”—˜”“™„

î

û‡øùù„ú

(ÏÔØ9ØÔ ÐÙÙÐÑ)ÐØÛÎÐÏÑÖ ÞÑ*ÍÙÖ6ÓÞÝØÐÞ ÏÚÑßØÞÑÙØÐÐÞÏÑßÓÙÔÎ66ÐÞÑ ÏÔÑ4Ï 5ÛÎÙÓÚÎ66ÐÞÑ6ØÜÑ+ÐÔÐÞÑÚÐÑ ×$Ï5ÛÎÜÐÏÑ8ÞÓ9 ÞÑ8ÐÞÏÐÑ5ØÏÔÑ×ØÞÑ7ÐÞÐØÜÕÑ2ÏÜ ×$ÞÐÑÓ 5Ö ÓÞ7ÐØÜÐÏÑ ØÜÜÐÑÚÐ7ÐÏÑ3ØÐÑ Ï5Ñ(ÎÞÐÑß$Ï5ÛÎÐÑÓÏ )ÐØÛÎÐÏÑ5ØÏÔÑ

ÛÎ5ÜÓ7ÐÏÕÑ)ÓÎÙÐÏÑ ÏÔÑ3ÓÜÖÖÐØÛÎÐÏÑ 2ÞÙ ÜÐÞ ÏÚÑ 5ØÐÎÐÑ,Ó7ÐÙÙÐÑ ÏÜÐÏ-

Ž…‘’’“”•–”—˜”“™„

š›œ„›ž›Ÿ›ž ¡¢¢¡„£¡›¤¥¡„¦ §„‘¨¢¦š©§ª›¡§ « ¬­®¯°­±²±®³¯¬´°µ¶·¸¸±®¯¹³µ¯º³»¼¶°´½¶·¸¸±®¯¸­¾¯¿±µ±®¯À ½±¯ Á³»¼¶¾±³¯Ã®´Ä¹®Å¯Ã±®³±¯»­³µ¯Á­®¯Æ±®±­¾Ç¯È³¾Á®²±¯À ´¹»É¹´®Æ±­¾±³Å¯Ê­¾¾±¯½±Æ±³¯Ë­±¯¹³»¯Ì¶®±¯¬Â³»¼¶±¯´³Å

./012/31./45/6678919/:/81;0/120/1<8=>?612/31@/0A?/81>B1C82/12/31 <350D/687BB/31>8E1F=E.EG1H1@/0A?/81I1J3E1KLMNONPHQ RSTUVWXUYSZSRS[\WX]^_`USabUcSRST_XdSS abUcSeSf_^ghijUUcgUVWXUYk S áâãäåæç èéêç ëéìíåéâ î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô§¡›õ ö†÷øùù„úöûüøùù„úöýþøùù„úö‡0øùù„úöüùøùù„úöþöøùù„ú

4 àÞÐØ5Ñ$ÞÑÐØÏÓÛÎÐÑÒÓÏÔÐØÏÓ55 ÏÚ

™§„û÷•ù‡ù”„

ÍÎÏÐÑÒÓÏÔÕÑ Ö×ÐØÖÐØÙØÚ

†‡øùù„ú

ßÓààÐÏ

”›«¡¢¡›õ¡„„”¡›n¥©ª¡„

ï11”›«¡¢¡›õ¡

4 5Ñ3ÜÓÎÙÑÚÐ5ÛÎ6ØÐÔÐÜÑ ÏÔÑÚÐÎÞ ÜÐÜÑ3ÛÎÏÐØÔÐÑÓÏÚÐ5ÛÎÙØÐÏÑØÜÑÔÐ6Ñ ÒØÏÚÐÙÐØ5ÐÏÑÙÜÑ5ØÛÎÑÔØÐÑÒØÏÔÐÑÓÏÑ ÔÐÏÑÐ5ÜÐÙÙÐÏÑÔÐÞÑ3Ü66ÐÑ5ÛÎÏÐÙÙÑ

ÏÔÑ5Ó 7ÐÞÑÐÏÜÐÞÏÐÏÑ8Ð5Ó6ÜÙÏÚÐÑ lÑ66ÕÑ3ÛÎÏÐØÔÐÏ7ÞÐØÜÐÑÑ66Ñ 8Ð×ØÛÎÜÑ6ØÜÑ3ÜØÐÙÑlÑÚ ™§„†÷•ùö‡„ ûüø0ù„ú 2Þ5ÓÜÖ5ÜØÐÙÕÑ25ÛÎÐÑ

ï

™§„†÷•ùö÷„ ÷øüù„ú ð11£m¡›¥©ž•”¡›n¥©ª¡„

) 6ÑÔÓ ÐÞÎÓÜÐÏÑÓÞÝØÐÞÐÏÑ9ÍÏÑ*Ó 7ØÜÓÜ7 6ÐÏÑÍÔÐÞÑÓ ÛÎÑÖ 6Ñ4ÏÞÐØ ÐÏÑ ÏÔÑÓÞ7ÞÐØÐÏÑ4 5ÖÐØÛÎÏÐÏÑØÏÑ 6ÐÎÞ5ÛÎØÛÎÜØÚÐÏÑ Ð5ÜÏÔÐÏÑÏÚÐoÑ pÑ66Ñ8Ð×ØÛÎÜoÑpÚ

ð

üýøùù„ú

“¢¡ªœ§›õ¤¥¡„w§¡õœ¡šx¡¢ öù„q„÷ù„šš„"¤¥§›yœ¥z¥¡ –§©Ÿ §¡„{¨«¨õ£©¥¢¡„ £›yy¡§„©¤¥„| ž¡• m õ¤¥ –¡§„¡§õœ¡¢¢¡„m›§„}¥¡„ ¡›„«¡!¨œ~

ñ ò ñ11"›«›¡§•"¤¥©!¢¨¡„„ © õ„£›ª!¢¡¤¥„ù„q„0

‡„„"›«›¡§•"¤¥©!¢¨¡„ r$ÞÑrÍÞ5ÜÐØÏÞØÛÎÜ ÏÚ5ÓÞ7ÐØÜÐÏÑ ÏÔÑ Ö 6Ñ Ð5ÛÎÞØÜÐÏÑÔÐÞÑsÓÚÐÏ5ÜÐØÏÐ © õ „ £ › ª !¢ ¡ ¤ ¥„ „ q „ £ 3ÛÎÞØÜÎÎÐÑlÑ66ÕÑ6ØÜÑ

ÛÎÑ 5ÜÓ7ÐÏÑ 3ÛÎÞØÜÎÎÐÑlÑ66ÕÑ)ÓÎÙÐÏÍÙÚÐÑÑtÑpÑ ÓÐoÑÑuÑlÑ66 4ÑtÑ)ÑÓÐoÑÑuÑlÑ66 ™§„ûü•ù÷ö„ v¡„"©œ¦„„ûöø‡ù„ú ™§„ûü•ù÷ù„ v¡„"©œ¦„„öûø0ù„ú

€¨œ¨„w¡§¢›¡§„€¨§õœ¡„„Ž›¡¥¢¡

™§„ûü•ùù0„

ÒÐÛÎÜÐÛÝÞÓÏÔ

„ ƒ„…ƒ‚†‚‡ˆƒ‚ˆƒƒƒ‚‰‚Š‹Œ‚‚Ž‚Œ‘‚’ŠŒ‹“‚”‹•‚–—˜‚™—•Š—š‚–—Œ‚›—‹•Žœ—Š‚—ž—Ÿ‘˜ ‚”Œ¡“‚¢—¡‚£‘¢¡ž“‹ŠŸ‚¤¤“¥‚”¢¦—¡Žœ—Š–¥‚ 7‚

¦¦¦¥¤Œ‹¢—¥–—„ ‚ ‚…„†‡


¹º»¼½¾¾º¹¿¿½¾ÀÁÀ¹ÃÄ»ÅÆ¿¹Ã½

Èɲʬ¯¯Éµ´´¬¯¨§qA:r>È § Ç

ÇÀÀÈɲʬ¯¯Éµ´´¬¯¨ §¬³±²Ë®¶µ´Ì

ÍÎÏÐÑÐÒÓÔÒÕÖ×ÑØÔØÔÙÚÚÛÜÎÑÒÕÏÐÔÕÒÐÑÒÓÕ ÝÛÒÞÐÎÜßàáÓâÜãÒØáäÐáäÔ×ÑåæÕçÒÓÕà×Úß èÓ×áéÕÐØÔÕÐÏÕäÙáäêÒÓÔÐåÒÑÕÝÐÒãèÓ×áéß ëÒÓÚÎäÓÒÑÕÎ×ÚåÒãÓÎáäÔæÕÝÒäÓÕÜÎÑåÒÕ ìëßãÒØÔíÑèÐåÕ×ÑèÕØáäÏ×ÔÞÎãêÒÐß ØÒÑèæÕîÐÑÚÎáäÒÕïÒÐÑÐå×ÑåÕÏÐÔÕÎÜéÎÜÐß ØáäÒÑÕðÐÔÔÒÜÑÕñÛòÕóôõÕãÐØÕöö÷æÕòÙäÒÕ ø×åÚÒØÔÐåéÒÐÔÕåÒÏíùÕçúûÕõüüõýÕ×ÑèÕ èÎ×ÒÓäÎÚÔÒÕþÐÔÔÒÓ×ÑåØãÒØÔíÑèÐåß éÒÐÔÕãÒÐÕß0123ÕãÐØÕ4ó123æÕ5ÒêÐáäÔ6Õ 0011ÕåæÕðÎùÒ6Õ1ô7Õ8ÕüÕÏæÕÍÐÒÚÒÓ×ÑåÕ úÑéÜæÕÝÒÐÜÒÑÕ×ÑèÕ9ÓÎÑØÛÙÓÔØÎáéæ

¯¸¨ ¨ ¨ Èɲʬ¯¯Éµ´´¬¯¨

« ¬Ì¬¯²µË®²¬´¨ñÙæÕàãã÷ à×ØÚäÓ×ÑåÕêÐÒÕûÓæÕó7ß1öóôÕÒèÙáäÕ

éÙÑÚÙÓÏÕåÒÏæÕûþÎÜè5æÕ5ÒÕ êÐáäÔ6Õ 0011ÕåæÕðÎùÒ6Õ17Õ8ÕüÕÏæÕÍÐÒÚÒÓ×ÑåÕ úÑéÜæÕÝÒÐÜÒÑÕ×ÑèÕ9ÓÎÑØÛÙÓÔØÎáéæ

Èɲʬ¯¯Éµ´´¬¯¨=>?*@>>A B 

*µ¶±²«´µ¶¬

¨W¨X_YZX`[ab\c]deX ^\\Z `Z

fghijklmlnZ mklhgop

.

Ä/012¹3456378

´µË®¨&³´²Ë®¨¨9¨ µÉ¨¨:±'Ë;¸¨*¯µ¬´¨ ¨ :«¬¨³´²¨¬«´µË®¸

,

<

§¨©ª¨

¯¸¨ ¨

¨

µ²Ë®¬ÕÚÓÕàãØÛÒÓÓ×ÑåÒÑÕó7ß1öóÕ×ÑèÕ ó7ß1öõæÕ5ÒêÐáäÔÕ7ý1Õå

¯¸¨ ¨ ©¨ ÀÀÈɲʬ¯¯Éµ´´¬¯¨ ¶¶¶³´

çÒ×ÔÜÐáäÕØÐáäÔãÎÓÒØÕàãØÛÒÓÓãÎÑÑÒÓÕ ÏÐÔÕÜÎÑåÒÑÕÒÚÒØÔÐå×ÑåØØÒÐÜÒÑÕÞ×ÓÕ ØÐáäÒÓÒÑÕàãØÛÒÓÓ×ÑåÕ!ÙÑÕþÎÜèêÒß åÒÑôÕêíäÓÒÑèÕ"íÜÜßÕ×ÑèÕïáéÒÎÓãÒÐß ÔÒÑæÕçÐÒÕêÒÐùÒôÕÒÐÑÓÙÜÜãÎÓÒÕÍÖþß#ÜÎß ÑÒÕÐØÔÕÐÑÕêÐÔÔÒÓ×ÑåØãÒØÔíÑèÐåÒÏÕïÙÔÕ ãÒèÓ×áéÔæÕ9ÒÏÛÙÓíÓÒØÕÒÔÓÒÔÒÑØ!ÒÓß ãÙÔÕÚÓÕ"×ùåíÑåÒÓôÕïÎèÚÎäÓÒÓôÕïÒÐÔÒÓÕ ×ÑèÕèÒÑÕÖÓÎÚÔ!ÒÓéÒäÓÕéÎÑÑÕåÒÏíùÕ $öýôÕàãØÎÔÞÕ0ÕþÎÜè5Õ!ÙÏÕþÎÜèß ãÒØÐÔÞÒÓÕÎ×ØåÒØÛÓÙáäÒÑÕêÒÓèÒÑæÕ ÒÚÒØÔÐå×ÑåØØÒÐÜÒÕÒÕüÕÏôÕ5ÒêÐáäÔÕ ÙäÑÒÕ à×ÚÕ ãÒêÎäÓ×ÑåØØÎáéÕ ñÐÏÕ Õ ÍÐÒÚÒÓ×ÏÚÎÑåÕÒÑÔäÎÜÔÒÑ÷Õ0Õéåæ

¯¸¨ ©¨ ¨ ʬ¯¯Éµ´´¬¯¨¨ çÓÒÐØÒÐÔÐåÒÕþÎÓÑÛâÓÎÏÐèÒÕÏÐÔÕØÔÎãÐß Èɲ %µ ̬ &'¯±±¬(ɬ¯ ÜÒÑÕàÜ×ÏÐÑÐ×ÏÚùÒÑæÕ5ÒêÒãÒÕêÒÐùôÕ )äÑÒÕ´ ãÐÜè×ÑåæÕàãØÛÒÓÓãÎÑÑÒÓÕ CDEFGHIJKLFMNIHKOPDKHKLQKLFRSHLß êÐÒÕóóßàã ÚÙÓÏÕåÒÏæÕ èÓÒÐÒáéÒÑæÕÖÙÏÛÜÒÔÔÕÏÐÔÕÝáä×ÔÞÕäÜÜÒÕ þÎÜèØÛÒ0Ó1Ó×1ÑôÕåÒØÙèÓÙèáÑä×ÕÑéåÙÕÑñþÎ ÚÓÕèÒÑÕ9ÓÎÑØÛÙÓÔæÕÍÐÒÚÒÓãÎÓÕÐÑÕÝÒÐß ÐÑÕÎèÒÑßþÓÔÔÒÏãÒÓåæ ÜèÝÛë)÷Õ ÔÒÑÜíÑåÒÕó1ÕÙèÒÓÕT1ÕáÏæ

¯¸¨ ª¨ ¨ ¨¨¶¶¶³´ ¨¨Èɲ ʬ ¯¯«±Éµ ´´¬¯¨ ÝÒÐÔÒÑÜíÑåÒÕó1ÕáÏôÕ5ÒêÐáäÔÕöôTÕéå * ¯ ² ± µ ¯ ɬ ¬ ´

¯¸¨ © U ¨ ¨ ðÒäÓÕÝÐáäÒÓäÒÐÔÕÚÓÕþÎÜèãÒØ×áäÒÓæÕ ÝÒÐÔÒÑÜíÑåÒÕT1ÕáÏôÕ5ÒêÐáäÔÕ0ôýÕéå çÎØÕÎÑÑÒÓÕèÒ×ÔÒÔÕ×ÑÏÐØØ!ÒÓØÔíÑèß ÚÕäÐÑôÕèÎØØÕÐÏÕÎãåÒØÛÒÓÓÔÒÑÕ

¯¸¨ © U¨ ¨ ÜÐáÒäÓÕÒèÐÎáäÓÎÕ×5Ò ÚÎäÓÕÚÓÕÍÒÐãÕ×ÑèÕÍÒãÒÑÕ èÓÙäÔæÕ"ÜÒ8ÐãÜÒØôÕÒÐÑÓÙÜÜãÎÓÒØÕÖ×ÑØÔß ¨¨­µ²Ë®«´¬´¬«´²µ± ÔÙÚÚãÎÑÑÒÓÕÏÐÔÕåÒÓÐÑåÒÏÕ5ÒêÐáäÔæÕ ÝÒÐÔÒÑÜíÑåÒÕó1ÕáÏôÕ5ÒêÐáäÔÕöôTÕéå Ø äÒÕ×ÑèÕØáäÑÒÜÜÒÕà×ÚäíÑå×ÑåôÕ

¯¸¨ ©U ¨ ¨ îÎÐ×ÑáÚäÎáÕÏÐ ÒÜØÕ9ÓÎØØÐÒÓãÎÑèôÕÎÑÕ!ÐÒÓÕ ÝÒÐÔÒÑÜíÑåÒÕT1ÕáÏôÕ5ÒêÐáäÔÕ0ôýÕéåÕ ðÒÔÎÜÜ+ØÔÒÔÑ

¯¸¨ ©U¨ ¨ 5ÒêÐáäÔÕöóæõÕÕå5Ó+ùÒÕõõ1Õ8Õýõ1ÕÏÏôÕ

¯¸¨ ©¨ ¨ ª¨¨%µ³(¶¶³´ ÝÒÐÔÒÑÜíÑåÒÕó1ÕáÏôÕ5ÒêÐáäÔÕöôTÕéå

¯¸¨ © U ¨ ¨ ÝÒÐÔÒÑÜíÑåÒÕT1ÕáÏôÕ5ÒêÐáäÔÕ0ôýÕéåÕ

¯¸¨ © U¨ ¨ ¨¨­®µ¯É¬«±¬´ ÝÒÐÔÒÑÜíÑåÒÕó1ÕáÏôÕ5ÒêÐáäÔÕöôTÕéå

¯¸¨ © U ¨ ¨ ÝÒÐÔÒÑÜíÑåÒÕT1ÕáÏôÕ5ÒêÐáäÔÕ0ôýÕéåÕ

¯¸¨ © U¨ ¨

¨¨VµÌɬ±¯«¬É ÝÒÐÔÒÑÜíÑåÒÕó1ÕáÏôÕ5ÒêÐáäÔÕöôTÕéå

¯¸¨ ©ª©U ¨ ¨ ?³²µ±¬°«Ë®±ÕÕ ÚÓÕ"ÎÜÔØÐåÑÎÜÒÕñÙæàããæ÷ s

¯¸¨ ©UB¨ © ¨ §«¬¨­¬®¯°¬¯±²±¬³¬¯¨«²±¨«´¨µ¶¶¬´¨·¯¬«²¬´¨¬´±®µ¶±¬´¸


9     ! "#$%&'()*+,&-./&01/)&2)/341)21%4'1)*526/75*/)&284$%)2/52(/ 0&$%)*)2/9:2/ 146)/;:2/#1<=+#$%&'()*2>/,?*/()2/@*420A:*1/ &01/(&)0)*/#$%&'()*01B2()*/C')&2/7504DD)2C'4AA+/52(/)&2+ 0$%&)EE4*>/34$CD4FG/HHI/-/HI/$D> 9   J KLM NO O L P)*/QR</8:*()*1S/(4F/75*/#&$%)*526/;:2/T:'78B''526)2/ U)6)/D&1/)&2)*/)&2()51&6)2/V:DE&241&:2/450/W)&$%)2/XYZ/ [Q)0A)**1/8?*/,4%*7)56)/4'')*/\*1]S/W504170$%&'(/[T:'7/8B''526/ ^_`abcdefge_hibjkligmn_ocdpqribsltgribn_u_vfbg_wfeeig_agr_ \E0A)**E42(/75/0A)**)2/0&2(>

ƒ„„…†‡ˆ‰Š‹ˆŒ‡tŽ‡‡‘

õ„„…†‡ˆ‰ÉʏˌtØÙË×ڋËËֈ‘

’“”•–—˜™š›œ–™›žŸ –¡¢“”£¤–¥¦£§¨¡™“£ ö¨©–©›èȜš›÷¨—™“—›è昜«› ©ª©™“œ«›žŸ –¡¢“”£¤–¥¦›–©™›“–—“›¬¨£ ÷±œ¶¡“™™›œ–™›ã¨”—©™·—¢“” ™“—™ ¨¡™“”­—®›•­”›“–—¯¨Ÿ “—›­—¢› ÒÃÄÂÂtÅ ©–Ÿ “”“—›°±—™¨®“›²±—›ž™’³£žŸ –¡£ ½‡¾tw¿ÀÁÝÜt ¢“”—«›¤´”›¢“—›µ”¨—©¶±”™›–©™›¢–“©“”› ³ —“›ã¨”—©™·—¢“” žŸ –¡¢“”©™·—¢“”›“–—¯¨Ÿ ›•­©¨œœ“—£ ½‡¾tw¿ÀÁÝÝt åÃÄÃÂtÅ ˜¡¨¶¶£›­—¢›“–—©Ÿ –“¸¸¨”« ¬¨Ÿ˜œ¨¹º›»»¼›¥›»¼›Ÿœ« ø„„…†‡ˆ‰Éʏˌtއß†‘Œ ½‡¾tw¿ÀÁ¿Ât ÁÃÄÃÂtÅ ö¨©–©›èȜš›÷¨—™“—›è昜«› ÷±œ¶¡“™™›œ–™›ã¨”—©™·—¢“” Ƅ„Çȍ‡‡‰ÉʏˌÄtÁÂÂtÌÌ ¾tw¿ÀÁÝÁt ÁvÄÂÂtÅ ÍȜ›Ïš›¨­©›Ð›œœ›Ñ¡­œ–—–­œ ½‡ ³  — “ › 㨠” — © ™ · — ¢ “ ” ½‡¾tw¿ÀvÒÂÓÁÂÂt vÃÄÒÂtÅ ½‡¾tw¿ÀÁÝÒt vÜÄÂÂtŠԄ„Õ։†Š×‰ÉʏˌtØÙË×ڋËËֈ‘› ù„„…†‡ˆ‰Éʏˌtއß†‘Œt ÛÛΛ¥›ÍȜš›¨­©›Ð›œœ›Ñ¡­œ–—–­œ ̏Štçև׍Ìt里ʍ‡ˆ‘ ˏ‘ÊŠt ½‡¾tw¿ÀÜÜÜt vÝÄÃÂtÅ žŸ –¡¢›•­œ›˜­”•¯”–©™–®“—›­—¢›˜­”•£ Õ։†Š×‰Éʏˌtއß†‘Œ •“–™–®“—›÷“——•“–Ÿ —“—›²±—›ã“®“—«› ©›Ð›œœ›©™¨”˜“œ›¬±¡ª©™ª”±¡«›¤±”£ ÛÛΛ¥›ÍȜš›¨­©›Ð›œœ›Ñ¡­œ–—–­œ Ñ­ ™º›èÐΛ¥›æȜ«›ú”¢ “”–—®›¨­©› ½‡¾tw¿ÀÜÜÁt vÝÄÃÂtÅ ²œ¨ “”•–—˜™“œ›ž™¨ ¡«›ûȜ›¡¨—®«›°–™› ü”­¸“£›­—¢›ýþ0£ý±®± …†‡ˆ‰Š‹ˆŒ‡tŽ‡‡‘t

½‡¾twwÀvåwt åÝÄÃÂtÅ „2Éʊֈ‘‰Éʏˌtt 㨔—©™·—¢“”›¤”“–¸“”®š›ÍȜ› 1„ ØÙË×ڋËËֈ‘tt ž¶“””©Ÿ –¡¢›­—¢›ä­©¨™•©Ÿ –¡¢ Éʑ†ˆ‘t3‡ÙŠˆ ½‡¾tw¿ÀÜÜÒt ååÒÄÂÂtÅ uև Лœœ›Ñ¡­œ–—–­œš›¡¨Ÿ˜–“”™š›¤¨”¸“º› ©Ÿ 4¨”•›ô›4“–¹›ô›”±™š›ü“©¨œ™ 5 “› Çȍ‡‡‰ÉʏˌÄtÒÂÂtÌÌ æȜ›Ïš›¨­©›Ð›œœ›Ñ¡­œ–—–­œ æ6šæ›Ÿœš›ö”“–™“›è˟œ«› —“›ã¨”—©™·—¢“”« ½‡¾tw¿ÀvÒÂÓÒÂÂt vÒÄÂÂtÅ ³  ½‡ ¾ tw¿ÀÁwÂt vÃÄÂÂtÅ Õ։†Š×‰ÉʏˌÄtçˍˆ °– ™ › 㨠” — © ™ · — ¢ “ ” « ÐÛ»›¥›èИœš›¨­©›Ð›œœ›Ñ¡­œ–—–­œ ½‡¾tw¿ÀÁwvt ÁÒÄÂÂtÅ ½‡¾tw¿ÀvÜåt åwÄÂÂtÅ ƒ7„„2Éʊֈ‘‰Éʏˌt …†‡ˆ‰Š‹ˆŒ‡tŽ‡‡‘t އß†‘Œtt ̏ŠtçˍˆˆtÇÉʏˌ‡ˆtt uև Éʑ†ˆ‘t3‡ÙŠˆ átâÙÌÈˍŠŠtá Лœœ›Ñ¡­œ–—–­œš›¡¨Ÿ˜–“”™š›¤¨”¸“º›

xyz{|}~€‚z

ò ê

Æ ƒ

Ô

õ

̏Št‘‡ÙàˆtÇÉʏˌ‡ˆtt átâÙÌÈˍŠŠtá

㨔—©™·—¢“”›¤”“–¸“”®š›æȜ› ©Ÿ 4¨”•›ô›4“–¹›ô›”±™š›ü“©¨œ™ 5 “› ž¶“””©Ÿ –¡¢›­—¢›˜¡“–—“©›ä­©¨™•©Ÿ –¡¢« æ6šæ›Ÿœš›ö”“–™“›è˟œ«› ½‡¾tw¿ÀvÜÒt ÃÃÄÃÂtÅ ³ —“›ã¨”—©™·—¢“”« ½‡¾tw¿ÀÁÁÃt ÜÜÄÂÂtÅ Õևt金‹ˆ×ֈ‘ °–™›ã¨”—©™·—¢“”«

ꄄëìíîïìððñ ½‡¾twwÀvÂÝt ÝÄÃÒtÅ ò„„ŽÙˏˆ†‰È‡‡†ˆŒ œ–™›Ñ­¯¢”­Ÿ˜›§±¡•¯·¡¡­—® ½‡ ¾twwÀvÂÜt åÒΚÄÎÒÛ›ótôœÅ › ò

xyz{|}~x€}‚}ƒ|€

Ô

1

ƒ7 ø

½‡¾tw¿ÀÁwÁt ÁÃÄÂÂtÅ åŽåه tt‰2É Öˆ‘‰ Éʏ Š†ÊŠ ‡ Šˆt tˌt 8Š‡Šˆt3‡ÙŠˆ Лœœ›Ñ¡­œ–—–­œš›¡¨Ÿ˜–“”™š›¤¨”¸“º›

©Ÿ 4¨”•›ô›4“–¹›ô›”±™š›ü“©¨œ™ 5 “› æ6šæ›Ÿœš›ö”“–™“›è˟œ«› ³ —“›ã¨”—©™·—¢“” ½‡¾tw¿ÀÁwåt ÜÜÄÂÂtÅ °–™›ã¨”—©™·—¢“”

ù

ƒƒ

½‡¾tw¿ÀÁwÜt ÁÃÄÂÂtÅ …†‡ˆ‰Š‹ˆŒ‡tÙʈtÇÉʏˌ ’“”•–—˜™š›§5 “›6¼›Ÿœš›ü“4–Ÿ ™›Û›˜® ½‡¾tw¿ÀÁwÝt ÝÜÄÒÂtÅ

‰Êt†ÖÉÊtǍŠtuv¿

t †‡ˆ†…‰…Š‹†…‹†††…Œ…Ž……‘’…“”…•Ž–…—Ž˜…™š›…œš˜’š’…™š…žšŽ’˜‘Ÿš… š¡š¢”›£… —¤–…¥š¤…¦”¥¤¡–Ž¢…§§–¨…—¥©š¤‘Ÿš™¨… „…

©©©¨§Ž¥š¨™št … …utvw


¼½¾¿ÀÁÁÀÂÃÄþÅÆÇÀÁÂ

ÉÊËÊÌÍÎÏÐÊ

¸²·t ·¯² uD7éêåÞãã uD7ßéêÞÝ uDnßÝäâðÛ uD÷ÝÞßâìþåâàßì

 È

ÈÃÃÉÊËÊÌÍÎÏÐÊÑÒÏÓÑÔÕÖÊÐÍÊ× ØÙÚÛÛÚÜÝÞßàáÚâÞãÜâàäãÞÜÞåæáÚçÞèßéêàÚëÙÚìíÚîÚïðÝÜÞåí ñ²»«òòóôôõ««ÚèÞßöÚ ÷ÝÞßâÚøÞÝÚÛ«««ùúûõ«ü ÷ÝÞßâÚøÞÝÚÛ«««ùúûõ«ü ñ²»«òòóôôô«««ÝýàÚ ÷ÝÞßâÚøÞÝÚÛ«««ùúûõ«ü ñ²»«òòóôõû«««ìÝþåÚ ÉÊËÊÌÍÎÏÐÊÑÐ×Ñ01Ó23×ÐÕÕÊ×Ñ ØÙÚ4ÚëÙÚéÛáÚâÞãÜâàäãÞÜÞåæíÚ5ßÞÚïýãßÞÚèßÝæÚÝ6åæÚ6ÛÚæÞåÚ7øÞÝÝ8

ÜðãäÞåÚìÞäãÞÜàíÚ5ðæ6ÝéêÚÜÞâýåæÞÝâÚì6àÞÚ9ðãàÚ ÜðÝÚ äÞßàíÚ÷ÝýÚ 7øÞÝÝÚ ÜðãäÞåÚèÞÝæÞåÚîÚÜßâÚØÚ 6âéêåßààÞÚÜÞå àßìàíÚçÞèßéêàÚ

Úì ñ²»«òòóôô¬««ÚèÞßöÚ ÷ÝÞßâÚøÞÝÚ7àþéä«««­úõ«ü ÷ÝÞßâÚøÞÝÚ7àþéä«««­úõ«ü ñ²»«òòóôôù«««ÝýàÚ ÷ÝÞßâÚøÞÝÚ7àþéä«««òúõ«ü ñ²»«òòóôô«««ìÝþåÚ

à ù®¯·ó¸²·¸·«®´«¶²¶ú«õõ«« ßÛÚÜÝýããäðÝàýåáÚåìÞÚØÙÙÚÛáÚýããÞåÜÝÞßàÞÚ ÙÚÛÛáÚÚçÞèßéêàÚ

éðíÚîÙÚìí !9ýã"#ãã6åìÚ$Ú%ÞàÝÞàÞåÚ&ÞÝÜýàÞåÚ$ÚÞÜÞåâìÞ#ðêÝ' ñ² »«òòó¬õù« ôÙáúÙîõÚ(«)Ûü *Ú+,-./0121,34156178

»«òòó¬òû« ôÙáúÙîõÚ(«)Ûü ñ² Ú 9à Ãñ²²¯µ´«¹®¯·ó¸²·¸·ú«õõ« ð6âÚ÷ýã:Þàê:ãÞåáÚÛßàÚ6#æÝ6éäÚ!éêà6åìÚ$Ú9Þ6àÞÚ;ðìæ'í

9

%ÞßæâÞßàßìÚÝýà)èÞßöáÚ ÚéÛÚÜÝÞßàáÚØÙÙÚÛÚãðåìí

ñ² »«òòó¬ôô« ôÙáúÙîõÚ(«)Ûü Ú ØÙ¹ ®¯·ó¸²·¸·Ã<ýíÚÜÜ= ÙÚÛÚÜâøÞÝÝÜðåæíÚ6#ÚÞßåÞÝÚýããÞáÚ ÙÚÛÛÚÜÝÞßàáÚÝýà)èÞßöÚ >?@3,AB136CDE13/,?F6D57D1571.D@,7GH5?@17CD>6,45H17D-7GD71-68 ÝðãÞåÚÜÝýãÚ äðÝàýåÚÛßàÚI6åâàâàý##8JÝðìÞìÝß##íÚçÞèßéêàÚØÙÚì

ñ² »«òòó¬õ¬« ôÙáúÙûîõÚ(«)Ûü Ú Kà ù®¯·ó¸²·¸·ú«ôõõ« 6âÚ÷ýã:Þàê:ãÞåáÚÜÞßæâÞßàßìÚÝýà8èÞßöáÚÛßàÚ6#æÝ6éäíÚ6#Ú 9ðåæðÜÝýããÞÝíÚ%ÝÞßàÞÚ ÙÚÛÛáÚåìÞÚÙÙÛáÚçÞèßéêàÚîîØÚì !9ýã"#ãã6åìÚ$Ú%ÞàÝÞÚ àÞåÚ&ÞÝÜýàÞåÚ$ÚÞÜÞåâìÞ#ðêÝ'í ñ² » « ò ò ó ¬ ô ù « òÙáúÙ õÚ(«)Ûü !Úéêà6åìÚ$Ú9Þ6àÞÚ;ðìæ'í

¶±«®´«¯²«¶µ±²®´ w±´¶·V«x«y¯¶´¯«z¸Vw« ¯²±t¹´¹®±

K M Q

ñ² »«òòó¬ô« ­ÙáúÙLõÚ(«)ÛÚ ü Ú MÃö󫶷«²¹¹¯²«N²«¸²·¸· ñ²»«òòó¬Oô««çÞèßéêàÚ ÙPÚìÚ ù¬úõ«ü Qà õR¯²²¯´´¯«¸¶µ«S¶·µ´µ´ åìÞÚîÙÚÛáÚÝýà)èÞßöáÚPÚÛÛáÚçÞèßéêàÚá Úäì ñ² »«òòó¬ò« ùòáúëØõÚ(«)Ûü Ú TÃÃU¯®´¯V¯¹ W->DXYZCD3101F651317G[D\/65]7,HD.56D>/1^51HH1.D_,//17` 6#âðà"Ú#þÝÚÜâøÞÝÝäÞààÞåáÚâßÞêÞÚÝàßäÞãÚaÝíÚ í ñ²»«òòó¬ô««9 êÞÚØÙÚÛÛáÚçÞèßéêàÚ áîÚäìÚ Oúõõ«ü ñ²»«òò󬬫«9 êÞÚØÙÙÚÛÛáÚçÞèßéêàÚáîÚäì« ôòú¬õ«ü

bÃÃc¶¯±d²«N²«ñ²»«òòó¬ôeòòó¬¬

T

g S¸RR¯·¸¶µ¸´v«« N²«U¯®´¯V¯¹

b

Èp

IðøøÞåÚ#þÝÚÞßàäÞìÞãáÚ"6ÛÚfßåêåìÞåÚ&ýåÚÜâøÞÝÝäÞààÞåíÚ 5ßÞÚIðøøÞÚèßÝæÚ&ýåÚýÜÞåÚßåÚæßÞÚÞßàäÞìÞã ##å6åìÚìÞæÝþéäàíÚ ñ²»«òòó¬ù«««7ÞàÚÛßàÚPÚ7àþéäÚ ¬ôúõ«ü

ÈÈ

gÃÃhÊ3ÖiÒjjÊÖkÉÊËÊiÕÎÖlÑÊ2iÐm

þéäâàÝðêãÞÝÚ#þÝÚnÞìÞâøÞÝÝÞåáÚÝýàáÚ ÙÚ4Ú ÙÚÛÛáÚäýÛøãÞààÚ ÛßàÚ"èÞßÚoë87éêÝð6ÜÞåíÚçÞèßéêàÚ ëÚì

ñ²»«òòó¬ò¬« ¬úOõ«ü ÈpÃÃhÊ3ÖiÒjjÊÖkÉÊËÊiÕÎÖlÑÖ1×q þéäâàÝðêãÞÝáÚÝýàáÚrÚPÙÚÛÛáÚäýÛøãÞààÚÛßàÚÞßåÞÝÚoë87éêÝð6ÜÞí ñ²»«òòó¬òô««çÞèßéêàÚPÚì« ôúòõ«ü ÈÈ««U¸´¯²·¯·¯®µ¯·

ïþÝÚïýãßÞå8nðÝåÜåæÞÝíÚåìÞÚîÙÙÚÛÛáÚrÚ ÚÛÛáÚÛßàÚðå8 ìÞâéêÛßÞæÞàÞÝÚ7øßà"ÞÚ6åæÚ7ßéêÞÝêÞßàâÜþìÞãíÚýàÚãðéäßÞÝàíÚ çÞèßéêàÚá ÚäìíÚofsÚ7ÞàÚÛßàÚÙÚ7àþéäí

ñ²»«òòó¬û«

Oúõõ«ü

¼{|}~€~‚~ÃÄÄ{~…†à ‡„ˆÃ¼€ˆ‡‰~

ª«¬­«

ª®¯«°¯±²³¯²´µ´¯¶¯²«®µ´«®·«¸¹¹¯·«º²¯®µ¯·«¯·´±¸¹´¯·»


Ž‘’“”•–—˜

œžŸ ¡¢£¤

¦ ¥¢£¤Ÿ ¡¢£¤

š

™

› ›ÐÐ@ABB8C9D868EFGA5HHB4IJK34L89D868CF9MG7JF

™ÐÐÑÒ ¤ÓÔÔӟԝÕÖӊ×ØًÚۊžÓÔÜ

ûçàüåãáàñåæçàéÞêëßäåíàæâúàâåêëßéàäáÞà ÞêëßáÞâÞíñæâãàéßíåëìáâúàëáìì&àæíà ÝÞßàáÞâãáäåæßáçàèçéêëåìßáíàîïíàðìÞâñòóàôåæáíà ìÞêëßõàÝÞßàôöççáíæâãéåæß÷ò 0Þìúåíâæâãàåâàþßíå;áâàæâúàÝåíñÞáíæâãà÷âà<ÞâúáíâÞééáâõà<åîßáßàæõàåõàåæîà çåßÞñàøåæß÷àçåàßÞéêëáéàùÞâéêëåìßáâàäáÞàáÞâßíáßáâúáíàôæâñáìàëáÞßóûæééêëåìßáâà <÷ì àþßáÞâ àÝáßåìì àðáß÷âàîïíàáÞâáàôåæáíà÷âà7àäÞéà26àÝ÷âåßáâõ äáÞàüåãáéà ìÞêëßýõàþßíáæñ÷0îò1à234àççõàÝÞßàé÷ìÞúáçàÝáßåììëåìßáíàåçàðåßßáíÞáò ì÷êñäåßßáíÞáâà7à8àø9íõà

ò2 3ý à áäáâéúåæáíàúáíàðåßßáíÞò ¥Š?-"Š ŒۍŠ ãáâáàëêöåæõàé6á7õà454ïàíþàß6úàõðàá Þêëßàø÷ëâáàðåßßáíÞáýà2àñãõà Þáîáíæâãà÷ëâáàðåßßáíÞáâõ ¦ÐНŸ¡¤ŠNҟ ¤ ¤**)Ó¢O¢Ô¡ŸžPÔ¡ (ӟŠ%ÒŠ ¥ Š    Š ŒۍŠ Qӟ%՝!¡Óҟž ¢ £Ô     Ó Ô à <åâÞßàRåìÞéåúáâàáíúáâàåæéàë÷êëáíßÞãàåæîàäáàíáÞßáßáâàþáñæâúöíéß÷îîáâàøãáò æäáëíàáíî÷íúáíìÞêëàîïíàúÞáàðáúÞáâæâãà÷âà9íõà

ò2 7õàæçàéÞêëáíáâàðáò äíåæêëßáà+æâéßàéß÷îîáí0åêñæâãáâýàëáíãáéßáììßàæâúàéÞâúSàæçáìßîíáæâúìÞêë à îáéßÞãáâàúáíàðåæéßáììáâà ìåç0áàæâúàæçàðáà úÞáâáâàúáíà åç0áâò5æâñßÞ÷âáâõà åééáíâáæßíåì àíáêTêìáäåí àÞßßáíæâãéäáéßöâúÞãàæâúàáíí÷ßæâãéîáéßõàUæâúò ŠŠ ÛŠ VWXYZV[Z\][^_`[a]`bXZZc[d_W\[Ze`fW[a`c\d`gV\dh_e`i_\j`k\]`c\dd_Z`]dWaldaW\_Wde` ¥ ¢ £Ô Ó ¡ ¤ ҟž  ÑÔ ¢ ! ܝ ¤ ¤ Ó ¡ Ó

à 7 à 8

à

à ûë

à á Þ ê ë ß à 4 4 à ã f_c[]_Wd_`mk_Wnopq_r stuvwxyz{uz|}w~€~‚twƒw€„u…†~‡ˆ~‰yŠ‹Œ~Ž‘’“”•–’‘—˜•™–—š”– ¥Š"Š ÛŠ ›œ’œ”ž™’Ÿš –¡”¢’–¡£žž“”•”–“”¢–’œ“”–¤œ˜žœ¢”–œ“‘–¡”‘’œ•  šÐÐ# $ŸÑÔ¡¤%ÔÓÒ¢£¤Ó Ýå;áà' à:à2,44àçç àáÞêëßà2 ¥àñãàøRåìáßßáâà¦à,44àþßïêñý à9åêëßáÞâéåß&àô÷00áìéáÞßÞã àãáìä àêåõà74àðìÞßáóçÞâõ àîïíà'àðì÷êñò ¥Š?ŒŠ ¤¢!Š.ŠŠŒÛŠ 5äïåíßàßüáåíãÞáòâàæàâ7úà8à ø9íõà

ò2 3ýõàáÞêëßàø÷ëâáàðåßßáíÞáýà2àñã Ýå;áà' à:à2 44àçç àáÞêëßà6 6àñãàøRåìáßßáâà§à,44àþßïêñý ¥ Š    Š ÛŠ ¥Š?ŒŒŠ ¤¢!Š.ŠŠŒÛŒŠ ./¨©ª«¬­®¯­°®±ª©²³ª©´¬µ®±ª©¶­·©®¸¹º´»¬ºª¼­¯«ªºª¼­½«©­¾¹¼ª¼­¿»©­°«ªÀª©Á¼±­®¼¶

© § ¨ §ÐТ£¡Ô(Ó) £Ö* ¤ÓŸ

¨ÐТ£¡Ô(Ó) £ ¢£ÓÔÔӟ

ª ©ÐÐ2345637789

ªÐÐ=ÔÒ)¡**Óԟ>žÓÔ

ðåæç÷ììãááäá à þ0áÞáììàæçàûâà äíÞâãáâà÷âàþêëÞìò 74àççà1 àîáæàáíàáíÞâñß àçÞßà+å00áà 5áæáíáíÞâñß àñíöîßÞãáàûæéîïëíæâã à ûæéà 74àççà1 à 6àççà ÷êëåäéßåâúõàáò 44à:à 44àçç àáÞ;òí÷ßòáÞ; àçÞßà úáíâàåâà<÷ì0îöëìáâàæâúàðöæçáâõà æâúàùíúåâñáíõ 34àêçàìåâãáçà<÷ìéßåäàæçàùÞâò öâãáà, àçç à6 3ó, 6àççà1 à244à öâãáà, 44àçç àáÞêëßà24àñã Þêëßà6 2àã ßáêñáâàÞâàúáâà0åíâéßöâúáíõàáò þßïêñõàáÞêëßà74àãó244àþßïêñõ ¥Š"-Š .//-ÛŠ ¥Š"Š ÛŠ éÞ ëßà644àã Š"?Š -ۍŠ öâãáà, 4àçç àáÞêëßà24

àñã 0Þáà÷í à1áú÷êëàçÞßà, 4àççà ÷êëò ¥êŠ Œ-Š -ۍŠ ¥ öâãáà' àçç à' ó' 3àççà1 à244à ¥Š"-Š .//ÛŠ åäéßåâúõàáÞêëßà 44àã áà÷í à1áú÷êëà à:à àêç àçÞßà<÷ìò þßïêñõàáÞêëßà624àãó244àþßïêñõ "ۍŠ 0Þ öâãáà'444àçç àáÞêëßà22 àñãà ¥Š"Š é ß å ä àáÞêëßà,44àã Š"Š ÛŠ ¥Š"-ŒŠ .//-ÛŠ ¥ŠŒ-Š ŒÛŠ ¥ öâãáà34àçç à 4ó ,àççà1 à244à þßïêñõàáÞêëßà',4àãó244àþßïêñõ

¥Š""Š

Š ¬­®¬«¯«°±¬«±¬¬¬«²«³´µ«¶«·¸«¹µº«»³µ´¼«½´¾«¿ÀÁ«ÂÀ¾¸³À¸Ã«¿Àµ«ÄÀ´¸¾·ÅÀ³«ÆÀÇÀȺÁɫƽµÊ¼«ËÀʫ̺ËÊǼ´³È«ÍͼΫ½ËÏÀÊ·ÅÀ³¿Î« „«

ÛŠ

ÏÏÏÎ͵´ËÀοÀŠ « «‹ŠŒ


ÔÕÖ×ØÙÚÛ

KÇßàÌÍñÃÎÏýÃÞÇÊßàÌÍÍ6ÉÆÑýÇÊô0ÐÊÏñ ÝÝJ6ÉÌÎÏþÃKÇáÐÉÊÇÏÍÌÇÑÑÇ Í6ÉÆÑýÇÊÃNþÇõÓÃüÌÞOPÃÐÎÍÃòÃõõÃJÑÎõÆñ 211ëííêëäåæçåèéêëìëíí ÏÆÎõ÷ÃËÎÊáñÃÎÏýÃÍ6ÉÑÐþáÇÍÌÃÑÐ61ÆÇÊÌ÷à Äï÷ÅÅÃø ÎÏÌÇÊÃÞÇÊËÇÏýÎÏþÃ!àÏÃÑÆ6ÉÌÇ6ÉÌÇÏà îÊÓÃïðñöÅöà QÆÏßÊÇÏÏÑÐ61ÇÏÓÃÞÇÊËÇÏýÎÏþÃÐÏÃÏÆ6ÉÌÃñ (ÝÝJ6ÉÌÎÏþÃ0ÆÑýËÇ6ÉÍÇÑ ?ááÇÏÌÑÆ6ÉÇÏÃüÌÊÐRÇÏÃÎÏýÃ0ÇþÇÏÓ 211ëííêëäåæçåèéêëìëíí STUVWTXYZ[\]^W_VT`Z]^ZaYbc^VdXYe\_^bf îÊÓÃïðñö2òà Äï÷ÅÅÃø TW]^g[cVhTWWVWTcab\eXYVWeXYcVT\\^V\e^Z^bf gTb^WVdXYe\_^bV^bZTUU^WV`W_VUc^\\cVW`bV 0ÝÝJ6ÉÌÎÏþÃ)Ç61ÇÏ ^eW^WVi`Uj`]VT`UV_^kVdXYe\_^bflb[f %èéë"1ëíí V ]bTkkV_TbmVn`Z^WVde^V`WUV^eWZTXYVTWVoVpebV îÊÓÃïðñÅö2à 2ú÷ÅÅÃø eWZ[bke^b^WVde^V]^bW^qVT`XYVag^bV`WU^bV rstuvwxyvz{|x}~vx€}~{ruvw‚wƒ„w…††‡ dXYe\_^bVkecVd[W_^bc^ˆc^WVWTXYV‰Yb^WV ŠaWUXY^WVUeW_VWTcab\eXYVT`XYV\e^Z^bgTbm

3ÝÝÞÇÊßàÌÃà áâÊÃ+ÐÉÊ*ÇÎþÇÃÐÑÑÇÊÃJÊÌ äåæçåèéêëìëíí îÊÓÃïðñòóÅôùÅÅÃõõà òú÷óÅÃø îÊÓÃïðñòóÅôóÅÅÃõõà òó÷ÅÅÃø óÃÃÞÇÊßàÌÃáâÊÃà >Ê ÐáÌÊLýÇÊ÷ÃÈàáÐÍÃÎÏýÃ>+) äåæçåèéêëìëíí îÊÓÃïðñòóòÃÃÃ11ëííà òú÷óÅÃø

ԋ‘ŒÝ”Ž‹Œ‘•Ý–Ý ’“ Ý —’’˜”•™Ž‹Œ(

ÜÝÝÞÇÊßàÌÃáâÊÃãÇÆÌÇÊ äåæçåèéêëìëíí îÊÓÃïðñòóðôòÅÅÃõõà öÄ÷ÅÅÃø îÊÓÃïðñòóðôùÅÅÃõõà òú÷óÅÃø ûÝÝüàÏýÇÊËÇþÃ0ÐÏýÇÊÇÊ ì11ëíí îÊÓÃïðñò2Åà öÄ÷ÅÅÃø 3ÝÝüàÏýÇÊËÇþÃãÇÆÌÇÊ ì11ëíí îÊÓÃïðñòÄúôòÅÅÃõõà öÅ÷ÅÅÃø 4ÝÝ5ÆÏËÇÆÍÍ6ÉÆÑýÇÊÃãÇÆÌÇÊ

7ç8ë9 åè 8ë 1ëë 1ëííêëäåæç êëìëííêë çëë ç îÊÓÃïðñòòúà Ä÷úóÃø ëç

îÊÓÃïðñòÄÅà Ä÷úóÃø ÝÝü6ÉÎÌÌÃÐßÑÐýÇÏà !ÇÊßàÌÇÏ

0

"1ëëì1ëííêë#æ$çêë ëííë%èéêë

çë &ë

îÊÓÃïðñöïóà òö÷óÅÃø ÝÒÊÆ!ÐÌËÇþ' ì11ëë"11ëííêë#æ$çê ëííë%èé îÊÓÃïðñöïÄà òÅ÷óÅÃø (ÝÝ)ÎÍÐÌ*Í6ÉÆÑýÃ+àÊÍÌËÇþ 3

M

æé ë,êë-æ.çëé8ëå ëæ/8ë 11ëë"11ëííêëäåæçåèéêëìëíí

îÊÓÃïðñùÄùà òö÷ÅÅÃø 0ÝÝ+àÊÍÌËÆÊÌÍ6ÉÐáÌÑÆ6ÉÇÊà ÞÇÊ1ÇÉÊÃáÊÇÆ

Ü

" ëëì1ëííêë#æ$çêë%èéêë ëííêë

çë 2ë

û0

îÊÓÃïðñðööôÄöóÃõõà òò÷ÅÅÃø 3ÝÝ4ÐÏýñÃÎÓÃáàÊÍÌËÆÊÌÍ6ÉÓà ÞÇÊ1ÇÉÊÃáÊÇÆ

3

îÊÓÃïðñðöòôÄöóÃõõÃòò÷ÅÅÃø ö óÃÃ+ÊÇÆÃáâÊÃ+àÊÍÌßÇÌÊÆÇß ì" ëëì1ëííêë#æ$çêë%èéêë ëíí îÊÓÃïðñöòúà öù÷óÅÃø ÜÝÝîÐÌÎÊÍ6ÉÎÌ*þÇßÆÇÌ

4ìëííëäåæç%èéêëéæ.ëé ë5èå .5çëèå6æçêëéçæëæ éë78ë èçëçë9:æèå68ëæ éëåëëç;..çèë-çæå,ë é ë 8ë æé ë,êëå ëæ/êë -æ.çë5åæ<êë=11ëíí

(

3

îÊÓÃïðñïÅïà óó÷ÅÅÃø ûÝÝ4ÐÏýÍ6ÉÐáÌÍÍ6ÉÎÌ*þÇßÆÇÌ

ë å5ë-è ë<é78æ8 îÊÓÃïðñïÅùà óó÷ÅÅÃø 3ÝÝîÐÌÎÊÍ6ÉÎÌ*þÇßÆÇÌ í8ë99åç- êë%èéë=11ëíí îÊÓÃïðñööÄà óó÷óÅÃø 4ÝÝ5ÆÏËÇÆÍÍ6ÉÆÑýà >Ê?ÌÇÏËÐÏýÇÊÎÏþ %èéë"1ëíí îÊÓÃïðñïöÄà óö÷ÅÅÃø ( ÝÝîÐÌÎÊÍ6ÉÎÌ*ÌÐáÇÑÏÃ

M û

3

ÂÃÄÅÃ

" ëëì1ëííêë#æ$çêë%èéêë ëííêë

çë 2ë

4

(

í$,ë@íèçí5çæ: ë5èé,ë 9åçéæ5éç<ë <ë./æëåèèë-éç< :çAë9åçéæ5éç<çå.èëíçë-Bí :8èëC åè 8æéèDëé ëEçëF<8ëG8ë G8ë 5#$ææ5æ7åçêë9åç8åè#åæ6ë ç8H8ëäåæçåèéêëìëííêë11ëë11ëíí8 îÊÓÃïðñööÅôIà 2ò÷ÅÅÃø îÊÓÃïðñööÅÃ8ëEçà Äó÷óÅÃø

ÂÆÇÃÈÇÉÊËÇÊÌÍÌÇÎÇÊÃÆÍÌÃÆÏÃÐÑÑÇÏÃÒÊÇÆÍÇÏÃÇÏÌÉÐÑÌÇÏÓ


¦§§¨©ª«¬­šš ®¯ªš°±²ª³©´µ©š±¶¶©ªš·ª­

¦

žŸ ¡¢£¤¥

à

<=>>?@A@BCD@?@EF@G ¨©ª$©²ªå³©ò鲩暚

¸¹¹º»»¼º½¾¿ÀÁÂúĸÅƺǼºÈ¾É¾ÊË ÌÍÎÏÎÐÑÒ

ӪԚÕÖ×ØÙÚÛÜÚښݚ œÕÞÚÚšß à§§¨©ª«¬­š®¯ªšš ᪱®­ªâ㩪ޚ䬮±åš´æãšá°ç

µ©Ԛñ­¨H ±´åšØšš·¶´òæò´ޚò­šÝ·×I¯­©× ³©ò鲩æšÜÚԚ¨©ª©æã´æµš±æšJ®®©æ­× ¶ò鲩æšñ­ª±K©æš´æãšð©µ©æÔ LMNOPMQRSTUVWPXOMYSVWSZR[\WO]QR^UXW[_ MPVW`T\OaMPPOPM\Z[U^QROP^QR\OMUUWOU^WSW[_ `M[WPO]QR^UXW[OW[SMNNWPOYPXON\WUU\OPY[OW^_ PWPObYNcYVOMYNOXWdO]QR^UXW[_e[TV[MddO XM[fOgYSWPO]^WOYPNOW^PSMQROMPOhOi^[O^P_ ST[d^W[WPO]^WOVW[PWjOMYQROZ`W[OYPNW[O rstuvwxyvz{|x}~vx€}~{ruvw‚wƒ„w…††‡ ]QR^UXW[Od^\O]TPXW[\Wk\WPOPMQROlR[WPO mZPNQRWPON^PXOPM\Z[U^QROMYQROU^WSW[`M[f

¸¹¹º»»¼º½¾¿ÀÁÂúĸÅƺǼºÈ¾É¾ÊË ÌÍÎÏÎÐÑÒ

ӪԚÕÖ×ØÙؚݚ œÕÞÚÚšß è§§·é²­´æµšê±´å­©¶¶©

qrso}t~o§u€v~§o§w o p o n ë¹¹º»»¼º½¾¿ÀÁÂúì¹í¹ºÇ¼ºÈ¾É¾ÊË žxƒy{zzx{|y}§žƒ~„…}‚§ ÌÍÎÏÎÐÑÒ ÓªÔšÕÖם؜šÝš œÕÞÚÚšß }‚†‚|§‡}ˆ} ïáð×ñé²ò¶ãšš °¬ªå­«©­ªò©«

óôõö÷ÎÐÐøÎÍùúÎÐöûüÏöýôúÏøÎþ0ÎöÑÎÏö ý1ÏõÌ2ÎÌÏÍÎ2õôÐ0Îú3ÏÍ0ÎÐÒö4ôÌÎË ÏÍô5ö678Òö9Ðö ö ö

ööýôÏ2Îö ÏþÐÑöÎÍöùúÏÍûÌöþÐÑöôÐÑö0ÏüÐÒö ÎÍùúÌö ö0

ӪԚÕÖ×ÜÙٚ §§ïáð×ñé²ò¶ãš °¬ªå­©ª±¶­´æµ

ÞÙښß

óôõö÷ÎÐÐøÎÍùúÎÐöûüÏöýôúÏøÎþ0ÎöÑÎÏö ý1ÏõÌö ÑÍÎÐõÌö õÌÎ55ÎÐÒö4ôÌÎÏÍô5ö678Òö9Ðö

ö ö

ööýôÏ2ÎöÏþÐÑöÎÍö ùúÏÍûÌöþÐÑöôÐÑö0ÏüÐÒöÎÍùúÌö ö0

î

è

ïóÍÎáð× ñé²ò¶ã©ª öÐ2ÏÍÐ0þÐ0öÎÏû150ÌöÑþÏùúö

7ôûÌõôþ0ÎÏöôÐöÑÎÏöýÏ1ÐÌõùúÎÍ2ÎÒӪԚÕÖ×ÜÜښ ÞÙÚšß §§ïáð×ñé²ò¶ãšš °¬ªå­«©­ªò©«Û°¬ªå­× ©ª±¶­´æµšò­š ±æã©å±©æ

þõö ööõÌôÏÎö5þÍÐÍþöõÍ5Ë 2ÎÏËôÌÌöÎ51 ÍÎÏÌÒöóÍÎö20ô2ÎöÎÏË û150ÌöÐþÏöôÐöÑÍÎö!ôÐÑÎõû1ÏõÌÑÍÎÐõÌË õÌÎ55ÎÐ"ö êò­­©šµ©«©æšñò©š«©òšã©ªšê©å­©¶¶´æµš ã±åšµ©š¯æåé²­©šê´æã©å¶±æ㚱š #æ㩚㩪š·ª­ò$©¶×Ó´©ªš±æÔ ý1ÏõÌ2ÎÌÏÍÎ2 ӪԚÕÖ×ÜÙÚÛãòԚ %Þ%Ùšß ý1ÏõÌ&ÎÏô5ÌþÐ0

' *

ӪԚÕÖ×ÜÜÚÛãòԚ ÚÞ%Úšß '§§(±µã¶ò鲩š#òæªòé²­´æµ

ÏþÐÑö 0ÏüÐö ùúÏÍûÌö ÎÍö

ö ö öö678ÒöÎÍùúÌö )ö0

ӪԚÕÖ×ÜÙš œÞ%Ùšß *§§›´ªé²µ±æµš©ª«¬­©æšÞš °¬ªå­±ª«©ò­©æޚ©«©æ嵩®±²ª

+º5þÍÐÍþö öö +ºý1ÏôÌö, ö ö- öù +ºôÐÑö0ÏüÐöÍöÍÎ2ÑÏþù +º9Ðúô5Ìöôþõö7ÎÏÎúÏõõùúÍ5ÑÎÏû15ÍÎ +º.)/ö2õÒ,ö0ÏÒö,öö .ö)1ö2õÒö ö!2ô5Ñöö 34ôÑÒË2üÏÌÌÒ5

ӪԚÕÖ×ÚÙš œÞÙÚšß 6§§ð±¶ã«ª±æ㱪æåé²ò¶ã

7ÍÐÌÎÏ0ÏþÐÑöÎÍö2ô5ÑöþÐÑö8Î Ìö 0ÏüÐö9Íùúú3ÏÐùúÎÐö1ÏôÐ0Îö öö 5þö4ôÎö) ö ö,

ööÎÍùúÌö ))ö0

 ïáð×ñé²ò¶ã©ªš±´é²šš ò­š·´®å鲪ò®­š°¬ªå­©ª±¶­´æµÔ

›ò©šïáð×ñé²ò¶ã©ªšåòæ㚠±´åå鲶ò©K¶ò鲚®¯ªš°¬ªå­× ãò©æå­å­©¶¶©æš«©å­ò­‰š 6

¦:

¦¦

ӪԚÕÖ×ܜښ ؜ÞÙÚšß ¦:§§ð±¶ã«ª±æ㱪æåé²ò¶ã

8Î ÌöÏ1Ìö38ô0Îõö 5ÎþùúÌûôÏ2Î5ö2ô5Ñö õùúôÏøö öö5þöÎÍùúÌö ö0ö 4ôÎö ö ö) ö

ӪԚÕÖ×ܜٚ œœÞÙÚšß ¦¦§§ð±¶ã«ª±æãå­´®©æåé²ò¶ã

4ÍÌöôþõÎùúõÎ52ôÏÎÐö;ÍûûÎÏÐÌôûÎ5Ðö 678ööö4ôÎö- ö ö ö

ӪԚÕÖ×؝ښ

ÜØÞÚښß

ð±¶ã«ª±æã× ð±ªæåé²ò¶ã©ª œØ

š ‹Œ‹ŠŽŠ‹Š‹‹‹Š‘Š’“”Š•Š–—Š˜”™Šš’”“›Šœ“ŠžŸ Š¡Ÿ—’Ÿ—¢ŠžŸ”Š£Ÿ“—–¤Ÿ’Š¥Ÿ¦Ÿ§™ ¨Š¥œ”©›ŠªŸ©Š«™ª©¦›“’§Š¬¬›­Šœª®Ÿ©–¤Ÿ’ž­Š „Š

®®®­¬”“ªŸ­žŸš Š Š›šœ


ÁÂÃÄÅÆÇÈ

Éʶ³¾Ë´·°Ì»Í°Éʶ»¹Ì°° Ë´º°Î½¾Ë´º°³¼°ÏÉÐÑÒÒÑÓÔÕ ¯½º°$7·º¹#´º´¹Ì°»¼Ë°Ë³´°!7·º¹¾³Ê¶´°´¼¼Ì´³Ê¶¼»¼#ºJ´·7·Ë¼»¼#°·´/ #´¾¼°Ë³´°´¼¼Ì´³Ê¶¼»¼#°J7¼°K´¼"¹Ì»¼#ºL´ºÊ¶·Ö¼M»¼#´¼°³Í°Î½¾ËÀ êøÛâèÝÚâNÚñüæÛèðÞôîöÚÛÚÝåæÚâöÚÝâèÚÛâìóçÜñüççðÞôâðÞèâéöÛÝÞôðÞôâîÝÞèâñóçé ôÚÞèÚâìÝÞ'ÚÝîàíñÚçÞâíÞâOÚÞÚÞâäàÚççÚÞâíÞÜðöÛÝÞôÚÞáâ'óâ>ññÚÞàçÝåæÚâäàÛí(ÚÞâ ðÞèâûÚôÚáâêóÛîàîàÛí(ÚÞáâãíÛßÝÚÛàÚâûÚôÚâðÞèâäàÚÝôÚâÝÞâèÝÚâÜðâßÚÞÞÜÚÝåæé ÞÚÞèÚâêçüåæÚâñøæÛÚÞP Ù8=2Qùäù)ê8HâRK´!·³º¹´¹´º°ÉS´··#´L³´¹°B°K´¹·´¹´¼°J´·L7¹´¼T ?Uä)ù?ù)ê8Hâ RJ7¼°B°L³ºT â öÜ'÷â)ÞôíöÚâõóÞâùíôáâòóÞíàâðÞèâVíæÛâ â èÚÛâ2ÚñÛÝîàðÞôâÝãâðÞàÚÛÚÞâ@ÛÝààÚçâèÚÛâÙÚÛöóàîàíñÚç ?Uä)ù?ù)ê8Hâ R6´!½¶·°Ë»·Ê¶°Î½¾Ë½·L´³¹T γ·°´ÍS!´¶¾´¼°!7¾#´¼Ë´°#´º´¹Ì´ºM7¼!7·Í´°7ÍL³¼½¹³7¼W XÛ÷âYZé9YZâ ûíÛÞîàüÞèÚÛâ)Uäù=[)â\NÚîàÚçç] XÛ÷âYZé99,â êóÛîàõÚÛöóàîàíñÚçâEäúÚÛÛôÚöÝÚàF â êóçÝÚâíðñâ)çðáâ:++âããâ^ XÛ÷âYZé9,;â ?ðîíàÜàíñÚçâEõóÞâ_âöÝîF â êóçÝÚâíðñâ)çðáâ*++âëâ1++âãã XÛ÷âYZé999â ?ðîíàÜàíñÚçâENÚñíæÛâèðÛåæâûíçèíÛöÚÝàF â êóçÝÚâíðñâ)çðáâ,;+âëâ1++âãã &·À°-./0-4° ν·¼º¹Ö¼Ë´·°×ØÉÐÒÓ×°M7ÍS¾´¹¹°° ° ͳ¹°$7·º¹J´·L7¹º¹½!´¾°`°²°C»º½¹ÌºÊ¶³¾Ë´·¼ &"¹Ì¾³Ê¶´°Ñ·#ּ̻¼#W abcdeefghid jkblmknnodpqorsfbtufqorsvdwrudxuroy XÛ÷âYYé1+*â êóçÝÚÞíöîúÚÛÛöíÞèáâ)ðñèÛðåßâEìóçÜñüççðÞôFâ â ;++âãâÝãâúÛíßàÝîåæÚÞâ)öÛóççßíÛàóÞ

ν·¼º¹Ö¼Ë´·°×ØÉÐÒÓ×

ÙÚÛÜÝÞßàáâãÝàâäåæÝçâ èÚÛéêÝëé ìíçàÚâîïîàÚãâÜðÛâÚÝÞñíåæÚÞâðÞèâ îÝåæÚÛÚÞâòóÞàíôÚâõóÞâöÝîâÜðâ èÛÚÝâäåæÝçèÚÛÞ÷âêøÛâèÚÞâùÛíÞîé úóÛàâÝîàâèÚÛâûíÛÞîàüÞèÚÛâßçÚÝÞâ ÜðâîíããÚÞßçíúúöíÛ÷

ý´¼¼Ì´³Ê¶´¼°!"·° ¯³´¼º¹!½¶·Ì´»#´°$%ÒÉЯÓÑ&ÉÐ

0

òÝàâ'ÚÝ(ÚãâêÚçèâñøÛâäàÚãúÚçâ íðñâ èÛðåß÷â êóçÝÚâíðñâ)çðáâ*++âëâ,++âãã &·À°-./0.. 1âäàøåßâäíðôÞüúñÚâÜðÛâ2ÚñÚîàÝôðÞôâ èÚîâ3ÚÞÞÜÚÝåæÚÞîâíÞâèÚÛâäåæÚÝöÚ÷

&·À°-./0.4 þ´¼¼Ì´³Ê¶´¼°!"·° ¯³´¼º¹!½¶·Ì´»#´°5×6¯¯ÓÑ&ÉÐ

ý þ

1 2

89  8 3

89   

4

6

È 8   5

9 8 8

ý7

Ã9 8  Å 

òÝàâ'ÚÝ(ÚãâêÚçèâñøÛâäàÚãúÚçâ íðñâ èÛðåß÷â êóçÝÚâíðñâ)çðáâ*++âëâ,++âãã &·À°-./04² 1âäàøåßâäíðôÞüúñÚâÜðÛâ2ÚñÚîàÝôðÞôâ èÚîâ3ÚÞÞÜÚÝåæÚÞîâíÞâèÚÛâäåæÚÝöÚ÷

&·À°-./0.4 0Õ³¼¸´³º¹½!´¾°° Õ7¾Ì°½»º°Ïº¹´··´³Ê¶

8åßÚÞâôÚÛðÞèÚà÷âêóçÝÚâíðñâ)çðáâ *9+âëâ:;+âãã

&·À°-./04< 1Éʶ³¾Ë´·¶½¾¹´·»¼#

äúÚÜÝÚççâÜðÛâ2ÚñÚîàÝôðÞôâõóÞâäåæÝçèÚÛÞâ íÞâäàÝÛÞîÚÝàÚÞâõóÞâ=ðÞèæ>çÜÚÛÞ÷â òÝààÚçîâ=íàîåæÚÞé?ðÛÛôðÛàâñøÛâíççÚâ@ðÛåæé ãÚîîÚÛâôÚÚÝôÞÚà÷

&·À°-./04A 2B°A<°°C»º½¹ÌºÊ¶³¾Ë´·

*,+âëâ,;+âëâ,á;âããDâêóçÝÚâíðñâ)çð 2ââE)ðîôÚÞóããÚÞâ)ÞÛíÝÞÚÛF &·À°-./040 4ââEGÛÝõíà'ÚôF &·À°-./046âE=ÚÝàÚÞâõÚÛöóàÚÞF &·À°-./04. 3ââE)ðîôÚÞóããÚÞâ2ÚÛÚåæàÝôàÚF &·À°-./044 5ââE)ðîñíæÛàâñÛÚÝæíçàÚÞF &·À°-./-<² ý7ââEìðÞèÚâíÞâèÝÚâHÚÝÞÚIF

&·À°-./-<±

¯°±²°

¯³´°µ´¶·¸´·¹º¹´»´·°³º¹°³¼°½¾¾´¼°¿·´³º´¼°´¼¹¶½¾¹´¼À


}~€‚ƒ„

‹ŒŽ‘’z“”•z‹Œ”–“z ‘—z˜™‘—zŽšz›‹œžžŸ ¡ ¢

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¢£

¢¢

¢¤

¢¥

¢¦

¢§

¢¨

¢ÑÑґ’ÓԖ——ŒŽzՑ֒Ž—–‘–‘—z ÖԒ—–ŽŒ‘—z‹×‘’’Ø‘ÓŽ‘– ÙÚÛÜÝÞßàáÞâÛàãÞäååÞææÞç è’ézêëìííî ¤ÑÑґ’ÓԖ——ŒŽzïԒ—–ŽŒ‘—z ‹×‘’’Ø‘ÓŽ‘– ÙÚÛÜÝÞßàáÞâÛàãÞäååÞææÞç è’ézêëìííð ¥ÑÑñ”—™–“—ŒŽzòԚzózӎ— ÙÚÛÜÝÞßàáÞâÛàãÞôååÞõÞöååÞææ è’ézêëìíî÷ ¦ÑÑñ”—™–“—ŒŽz˜™™’Ó‘Ž– ÙÚÛÜÝÞßàáÞâÛàãÞøùåÞõÞöååÞææ è’ézêëìííí

§ÑÑґ’ÓԖ—–™Ö‘zՑ֒Ž—–‘–‘—z ú™ØŽŒ‘—z‹×‘’’Ø‘ÓŽ‘– ÙÚÛÜÝÞßàáÞâÛàãÞäååÞææÞç è’ézêëìíí| ¨ÑÑґ’ÓԖ—–™Ö‘zû™ØŽŒ‘—z ‹×‘’’Ø‘ÓŽ‘– ÙÚÛÜÝÞßàáÞâÛàãÞäååÞææÞç è’ézêëìííü ©ÑÑ¡Žšý‘Ž—–™Ö‘z ˜ŽÖþ––‘’”šØ—ìՑ’‘ŽŒ ÙÚÛÜÝÞßàáÞâÛàãÞäååÞææÞç è’ézêëìíëð ªÑÑґ’ÓԖ—–™Ö‘zz 0Ž“‘z”šzՑ‘’‘š ÙÚÛÜÝÞßàáÞâÛàãÞäååÞææÞç è’ézêëìííë

«ÑÑґ’ÓԖ—–™Ö‘zïԒ—–—–’™1‘ è’ézêëìíí÷ ¢£ÑÑґ’ÓԖ—–™Ö‘z 0’Žò™–—–’™1‘ ÙÚÛÜÝÞßàáÞâÛàãÞäååÞææÞç è’ézêëìí2ü ¢¢ÑÑґ’ÓԖ—–™Ö‘zž™Ö™’‘š ÙÚÛÜÝÞßàáÞâÛàãÞäååÞææÞç è’ézêëìð÷ü ¢¤ÑÑ¡Žšý‘Ž—–™Ö‘zž‘Ž–ò‘’ÓԖ ÙÚÛÜÝÞßàáÞâÛàãÞäååÞææÞç è’ézêëìíë÷

…†‡ ˆ‰Š

ÙÚÛÜÝÞßàáÞâÛàãÞäååÞææÞç

z ­®¯­¬°¬±²­¬²­­­¬³¬´µ¶¬·¬¸¹¬º¶»¬¼´¶µ½¬¾µ¿¬ÀÁ¬ÃÁ¿¹´Á¹Ä¬ÀÁ¶¬ÅÁµ¹¿¸ÆÁ´¬ÇÁÈÁÉ»ÂʬǾ¶Ë½¬ÌÁˬͻÌËȽµ´É¬ÎνϬ¾ÌÐÁ˸ÆÁ´ÀϬ „¬

¢¥ÑÑñ”—™–“—ŒŽzz ӑŽz‹‘ŽÓ™š™’Ó‘Ž–‘š ÙÚÛÜÝÞßàáÞâÛàãÞôååÞõÞöååÞææ è’ézêëìíëí ¢¦ÑÑñ”—™–“—ŒŽ ÙÚÛÜÝÞßàáÞâÛàãÞôååÞõÞöååÞææ è’ézêëìíë| ¢§ÑÑñ”—™–“—ŒŽ ÙÚÛÜÝÞßàáÞâÛàãÞôååÞõÞöååÞææ è’ézêëìíëü ¢¨Ñј™’š–™Ö‘z3™šØؔ–

45657895 5 5 95  äååÞõÞöùåÞææ

è’ézêëìí2|

ÐÐÐÏζµÌÁÏÀÁz ¬ ¬{z||


()*++,-(./01,-2+

344$%%567&89:;<=>;=?@

 $ % % 567

ABCDEEFBCBGCHIJKLCJHMCLNOPBKJQBLRBIDSNNOPEDRJSTFJDGSNCLNOPBIJUSTFDTVBLRBWJ XGGSJSTFJXTVBLRBLTNCISKBTCJNLTFJDKJYLTDIKPDECBZ[RBEJKHTCLBICWJ\DNJU[P] ISTRNIHPIJLNCJCBLE]JSTFJ^BINCBEEZDIWJ\BIJ_MSEBTILTRJLNCJNOP`BTGZDIWJXTNOPESaJ [ZBIJDSaBTELBRBTFBNJbDZBEWJ\DNJ^HKJ_MSEBTILTRJDSNRBNDTFCBJBEBGCIHKD] RTBCLNOPBJcBOPNBEdBEFJ`LIFJZBLJXKMELCSFBTJ ^BIeTFBISTRJLTJBLTJDGSNCLNOPBNJ fghijklmnopqnirmsgtuifvsqnqlwlxiyvkzghumop{qmln|qsqufgsis|j}i~nlfzs€i}mni qmgi~nlfqgujn€xi‚mqiƒ|lfgsnqvkzghumop{qmlimnlit}p„gsmsi…jgi†j|vifghi‡|ˆ] aBJFBNJUIBKFG‰IMBINJZLNJODWJŠ‹JOKJŒLBdBJLKJHEVWJUŽXJDTBIGDTTCWJ LBENBLCLRBJYLTNDCVZBIBLOPBJXZNSOPBTJ^HTJ_CeKKBTJTDOPJKBCDEJ ELNOPBTJ UIBKFG‰IMBITJ‘YLNBT]JSTFJ’LOPCBLNBTKBCDEEB“WJ ”B`LOPCJ••Š–JRWJ—eTRBJ˜™š–JKKW Ž_AJ•›JKLCJ•™]OK]_SOPNHTFBJ•CBLELRJŒBEBNGHMIHPIJXIKNC[CVBJœDCCBILB] RBPeSNBJd[IJ™JJ˜‹JJœDCCBILBTW ž'Ÿ ¡9¡ ¢'¡:£¤¡¡¥ bHMdP‰IBIJ ž'Ÿ ¡99 9Ÿ¤¦¡¥ ”BIeCBCDNOPBJ

®¯°±±¯¯²·¯±4¸4²¯¹ ³¯±´µµ¶8¯º9» !

3

ž'Ÿ ¡9 $%%567 &89:;<=>;=?@ §7¨!©§ª«  $"!!©%$«"#5$6"!  !©¬"#5$#­«

,µ¯·±²¸¹°ÄÅƯ4ǵÈÉɯ¹ !$"©8ºÊ'

¢¡¤¡¡¥

ÐÑÒÓÐÒÔÒÕÔÖ×ÒØÓÙÚÛÓÜÝÓÞØßÓàáÓâãäÓÚÓåæÑÒçÒÓÚÒÑÔÒÓàÓÜãèÓ éêëìíîïðñíòóôíìîéíõêöìöôîïò÷ëìöëíøùëíúûîñüôùñôýþöô0 12×ÕÞØ3ÒØÓÑØÓ4Ò×12ØÒØÔÒØÓÚÔÑ5çÓ 4×Ö6ÒØÓ78Óá8ÓßÒ×ÓáÞØ0 ßÒæ92 ßÑØ ÒØÔÞ×ÒØÓåá èÓÝÓÖßÒ×ÓÜäääÓ3ÒÒÑ3ØÒÔ8ÓÐÑÒÓ ÐÒÔÒÕÔÖ×ÒØÓßÒ×Ó0ÚÒ×ÑÒÓ×Ò23ÑÒ×ÒØÓß23Ò3ÒØÓ2Þ5çÓ2ÞÓ Ò××Ö123ØÒÔÑæ5çÒÓÒ×12×ÕÞØ3ÒØÓÞ8Ó28ÓÑØ3123ØÒÔÒÓ ßÑÒÓÑØÓæ4 ÑÔÔÒ× Ò×æÒÞ5çÔÒØÓáßÒØÓ78Óá8ÓÑ1Ó×Ô3ÒØ92 ßÓ ÖßÒ×Ó2ÞÓßÑ Ò×æÒØÓ×Þ44ÒØ6ÞØ3æ4 Ô7ÒØÓÒÑØ3ÒæÒÔ7ÔÓ 9Ö×ßÒØÓæÑØß8

ËÈÌ̯²°¯²È¹ÍÄΠɵϱ±ÅƯ¹ $"Ê8Ê'

(Î0´·¯¹

$"Ê8¢

8$§§¨!!# ¼44>«#$% 8$§§¨!!;#6

¼ALCJFLBNBKJZB`ePICBTJ½UŽX¾]RB] MI[dCBTJ”BIeCJ`LIFJFDNJXSdIBLaBTJLTJ rktggfgsi}qzghumopq|i¿tfvnl„v] KBJ^BIKLBFBTWJ”BBLRTBCJd[IJœDSK] NCeKKBJZLNJVSJ˜––JOKJÀW \LBJ_CDKKMIBNNBJLNCJEBLOPCJVSJPDTF] PDZBTJSTFJGEBKKCJNBEZNCCeCLRJ `BTTJFDNJ_BLEJRBNMDTTCJ`LIFJDI] ZBLCBCJHPTBJEHNBTJbBLEJGHKMEBCCJKLCJ š––JKKJEDTRBKJ_MDTTIHPIW Ái—eTRBJFBNJ_BLEBNÂJŠ‹JK Ái_BLE]\SIOPKBNNBIÂJ˜™JKKJ J Ái”B`LOPCJٖ–JR ž'9Ÿ ¡¡¢ ¢£¤¡¡¥ YINDCVNBLEJ—eTRBJŠ‹JKJ

ž'9Ÿ ¡¢¢

Ÿ¤»¡¥

!"!#$%%#&!##$%#'


!"##$%& &' ())*+,--./011023456*

789:;<=>?88@8A<B9:C:8D:B<EFGH< ;:IJ9<G:IKC9<?@L<@8D<IB9<D?MI9<CFKCN A:LOC;GIKCP<BFQ?GD<M?8<D:8<R;:88N BKC8I99<MI9<D:;<SF9F;BOA:<LTC;9U< SI9<D:M<VI8B?9H<DI:B:;<=9?MM>;:BN B:<WI;D<D?B<X@L;:IJ:8<D:B<=9?MM:B< WOC;:8D<D:;<YOGG?;Q:I9<Z:;CI8D:;9U< [?B<:;C\C9<W:B:89GIKC<DI:<X;Q:I9BN BIKC:;C:I9<@8D<9;OA9<H@;<]:;9:;C?GN 9@8A<D:B<^@9HCFGH:B<Q:IU<[I:<X8N W:8D@8A<IB9<BIKC:;P<;FQ@B9<@8D< Q:8@9H:;L;:@8DGIKCU<]I:<QIBC:;<WI;D< :I8<CFKCL:B9:;P<D:C8@8AB?;M:;<_@;9< @M<D:8<`?@M<A:G:A9U<[:;<a:;BKCG@BB< :;LFGA9<MI9<:I8:;<B>:HI:GG:8<b?9BKC:< TQ:;<=>I8D:G?89;I:QU[@;KC<D:8<=>I8N D:G?89;I:Q<GOBB9<BIKC<DI:<=9?MM>;:BN B:<cR<A?8H<ZF;BIKC9IA<@8D<G?8AB?M< \LL8:8U<=FGG9:<8FKC<=>?88@8A<IM< =9?MM<B:I8P<WI;D<DI:B:<8IKC9<d?@L< :I8:8<=KCG?Ae<L;:IP<_:LOC;D@8AB>FN 9:8HI?G<@8D<78L?GG;IBIfF<D:@9GIKC<MIN 8IMI:;9U gh`?8DGO8A:<ijk<KM gh_:WIKC9<ilkk<A

m/nop4qrs

(

tupvqqw

xy1+z€00{-0|}~50‚+4 -| ƒ„…,o+q|„q†n1./0|1

ƒ¢6£¤3¢ƒ2¢¢¤ *3x¥¥¦¤¢**¢23456*§

š›*.|€0˜,+/|0– š›1|}~0/,{y–/|z0 š›˜,z1,-y€œ„+/„˜˜|0/+ {yžž0 š›z0/|z01Ÿž,˜˜4y€ 0ž¡~/€yz1/|1|œ„

‡ˆ‰)Š‹ŒŽ))

‘Ž’“”•‹”•ˆŒŒ) –|0+0—|/ƒ~0|,.|+0˜™ ,–*0|+0™o,n

 ©ª«©¨¬¨­®©¨®©©©¨¯¨°±²¨³¨´µ¨¶²·¨¸°²±¹¨º±»¨¼½¾¨¿½»µ°½µÀ¨¼½²¨Á½±µ»´Â½°¨Ã½Ä½Å·¾Æ¨Ãº²Ç¹¨È½Ç¨É·ÈÇű°Å¨Êʹ˨ºÈ̽Ǵ½°¼Ë¨ „¨

ÌÌÌËʲ±È½Ë¼½ ¨ ¨


ßàáâãääãåæäâççãá

åå!"#$#%&'!

㫬­®¯°±²³´µ¬å櫶··¬±å

ÑÚ~ÒÚΨÑÒÎѸΠÒÕÒÑ©ÔÎ ¹ÒÕ¸ÒØØÙÚºØ×Ò©ÔÚѓÎۦΨÒÑ×ÒÎ¥Î

Î ÝÕÒ©ÑØѪÚÎ ÜÙÒ

()*+),-./012324*ü5670ü8469+ü:2+ü;0*ü<73+20/-ü7*;ü)=31>/)7==)/0*ü?67@@0*31>*A=06*ü02*0/üBC6629ü*070*ü?4*D0@+24*ü:2+ü30>/ü>4>0/üE*@)337*9ü)*ü<0;0ü F2+7)+24*GüH20üFI)60*ü/021>0*üB4*üJþü1:ü=23ü 87ü1:üH7/1>ü :0330/G K02+0/0üH7/1>:0330/+0267*90*ü2*ü2*1>ü4;0/üL:8)*9I6)330*ü4@+24*)6ü)78ü E*8/)90Gü()*+),-./012324*ü5670üM7/;0üB4*ü;0/ü.>N32I)6231>üO01>ü *231>0*ü 57*;03)*3+)6+üP.O5Qü=)7:73+0/90@/R8+ü7*;ü)63ü021>8A>2903ü(03390/A+ü02*903+78+GüH20ü?67@@0üM2/;ü80/+29ü90021>+ü9062080/+G ()*+),-./012324*ü5670üM7/;0üB4:ü?KSü02*0:ü>)/+0*üT0=/)71>3+03+ü7*+0/D490*ü7*;üS.E-)*0/I)**+G UVWWWXYZV[V\]^W\_`^ab`]XYcdef`\gh\i\jkh\llk\mVZnWVZoZpV\UVWWVZ[\ oVZ`^[p\ Z[\ll\^[n\Xlk\qZrrVd[\emVdstXYV[mu[nZpk\]mdZVmrVWok\WXYv]dw\pVnd^Xxok\ 064,20/+GüF1>20=0/ü=0M09621>ü:2+ü*)1><73+20/=)/0:üy)90/GüF1>0*I06ü02*D06*ü :4*+20/=)/GüK02+0/0üFI)620/7*90*ü)78üE*8/)90G

èéê ëìíîëz ëìíîëï ëìíîëñ ëìíîë{ ëìíîëë ëìíîëì ëìíîëò

óôõöôéô÷øùúøû 3ô4÷øù5ú6

üJþ 0þþ

üýþ 71þ

ü0ý 2þþ

üü1þ

þ8þ

üü2ý

ü þ8

9þþ

ü 87

J1þ

ÝÕÒÑØ |Î |Î ÐÎ ÐÎ |Î ||Î |Î

€åå&"

‚,I6732B0ƒü:01>)*231>0ü(033I67@@0ü:2+ü)=90/7*;0+0:üE67-„4>6I0/*-./4f`\…†\i\‡\ll\^[n\ˆVdmVWWVdoVdk\VZ[WVZoZpVd\‰VpZVd^[pWmVWXYZXYo^[pŠ\b]dmV‹\ WXYv]dwk\[ZXYo\dVsVxoZVdV[nŠ\ŒVZ`^[p\\llŠ\Žem^Wok\vZooVd^[pWmVWot[nZp\^[n\ 6021>+90M21>+29GüSR/ü)660ü„)*;9/C0*ü;7/1>ü0/94*4:231>ü9R*3+290üT/288903+)6+7*9ü90029*0+Gü(03331>0*I06ü)73üy021>+:0+)66ü):üF1>7=-ü7*;üT/2883+R1Iü B0/31>/)7=+Gü502ü7663+0667*9ü02*/)3+0*;Gü‘02=7*93M2;0/3+)*;ü02*3+066=)/Gü O/)*3@4/+ü;7/1>ü@)+0*+20/+0ƒü02*I6)@@=)/0ü(033ü 31>0*I06ü;07+621>ü0/6021>+0/+Gü‚21>8A>29ü02*903+78+ü;7/1>ü5)7:73+0/@/R87*9GüH20üE7362080/7*9ü0/8469+ü )63ü90021>+03ü(033M0/ID079Gü()*+),ü56)1Iü23+üI4:@)+2=06üD7ü„)96C8üT)+4/‚N03-y)30/@42*+0/ü7*;ü()/IO),-()/I20/7*933N3+0:Gü

 ¡¢£¤

èéê ëìíîïð ëìíîñî ëìíîñì ëìíîñò

óôõöôéô÷øùúøû 3ô4÷øù5ú6

üýþ 78þ

ü0ý 19þ

ü1þ 2 þ

üü2ý

þ8þ

ÝÕÒÑØ Î Î Î ÐÎ

¥ÑړÜ۔”¦ÛÕÒÎÓÒØا¨©ÔÒړÒÜ

}ÛÜ~ÕÒÙÚ~

’ååÓÒØؓÜٔ”ÒÎ}ÛÜ~ÕÒÙÚ~

•VVZXYok\lZo\–dVZx][ocdef`Š\_^—VdednV[o`ZXY\Wo]mZ`V\UVWWWXYZV[VŠ\–Vd\[V^Vk\ Vdpe[elZWXY\pVWo]`oVoV\˜e`™]lZnašXYZVmVpdZrr\vZdn\n^dXY\ŒVse[a›Z[WtowV\WZ1>0/ü908R>/+ƒü9602+0+ü97+ü7*;ü6209+üœ/21>+29ü2*ü;0/ü„)*;GüH)3ü;4@@06302+290ü O0267*93=26;ü:2+ü+20831>M)/D0*üž)>60*ü7*;ü7:6)780*;0*üy2*20*ü3+0>+üI4*+/)3+/021>ü7*;üI6)/ü0/I0**=)/ü)78ü;0/ü326=0/8)/=0*0*üF1>20*0GüH);7/1>üB4/ü )660:ü)71>ü=02ü62090*;0:ü„46Dü=0Ÿ70:03ü7*;ü321>0/03üE=6030*G

èéê ëìíîîñ ëìíîî{ ëìíîîì

óôõöôéô÷øùúøû 3ô4÷øù5ú6

ü0þ 2þþ

ü1þ

þþþ

ü þþ

þþ

ÝÕÒÑØ Î Î ÐÎ

ÍÎÏÐÎ

ÍÑÒÎÓÒÔÕÖÒÕ×Ø×ÒÙÒÕÎÑØ×ÎÑÚÎÛÜÜÒÚÎÝÕÒÑØÒÚÎÒÚ×ÔÛÜ×ÒÚÞ


¿ÀÁÂÃÄÄÃÅÆÄÂÇÇÃÁ ×ÅÅØÙÚÚÛÜÝÞÞÙßàáÜâãäßå æÌÌÓçèÕ

éêëëëìíîêïêðñòëðóôòõöôñìí÷øùúôûð üýþ0þýþ112þ34567458594þ 45 845 ôòïðîïðìûðîêøïðùêøìíêïï 6592þ 35434782þ7 þ94682þ 9640548!þ"5434þ344952þ 158þ #78543 41þ$ 942þ%&þ 6þ"5434þ 7þ7 947841þ' ( 1562þ7 !þ" )34þ 7þ* +øùúô,

4773445þ-.þ12þ/458þ-..9 0Ö1»½23456» ¾7844»9

4773445þ:.þ12þ/458þ:..9

ÈÉÊËÌÍÍÌ» ÎÍËÏÏÌÊ

0Ö1»½2345;» <5844»9 =ÅÅÈÌÔÔ>ÍËÏÏÌ»?ÒÌÓÔÌ»@» æÌÌÓçèÕ

×

éêëëëìíîêïêðñòëðóôòõöôñìí÷øùúôûð ü.þ0þýþ112þ34567458594þ 45 845 ôòïðîïðìûðîêøïðùêøìíêïï 6592þ 35434782þ7 þ94682þ 96405482þ"5434þ344952þ 158þ #78543 41þ$ 94!þ %&2þ"5434þ 6þ" )34þ 7þ 7 947841þ'( 1562þ7 !þ

4773445þA.þ12þ/458þüA.þ9

àáÜâãä

0Ö1»½23244» 65844»9 BÅÅÈÌÔÔ>ÍËÏÏÌ»ÐÉÍÑÒÌÓÔÕÌÖ»@» æÌÌÓçèÕ

477754 4þ 7þ*CDE ÷øùúôûðFGðHðIJðûðêîKëêîLîêðéñM êîïLêîôòïðîïðìûðîêøïðùêø 4 3N 6592þ 35434782þ7 þ 94682þ96405482þ"5434þ 344952þ158þ/458N 92þ 7þ 7 947841þ'( 1562þ7 !þ %&þ 7þ*2þ158þ7 9þ47841þ' ( 156/52þ7 !þ" )34þ 7þ *!

4773445þ-.þ12þ/458þO..9

0Ö1»½23466»

B

ÐÉÍÑÒÌÓÔÕÌÖ

ÇabbcdecÅÅ Æfghhcdiafjck

lÓÊÑÌÊ»mÓÌ»ÉËl»mÌÓÕÌ»_»66

<7844»9

4773445þ:.þ12þ/458þPý.9 0Ö1»½2346;» 222844»9

4773445þP.þ12þþ /458þQ...9 0Ö1»½23467» 2½½844»9

4773445þQ..þ12þþ /458þQQ..9

=

0Ö1»½23462» 26½844»9 RÅÅÈÌÔÔ>ÍËÏÏÌ»» ÐÉÍÑÒÌÓÔÕÌÖ»ÒÒSçÒ8» æÌÌÓçèÕ

?ÒÌÓÔÌ

W

Î\]^_]`

*7N 9þ54þ 477&&4þT 6 145784þU!þAQ.-P2þ#46þ158þ3456 7458594þ 45 845 9þ5 þ11þ 6þ 1!þ 4773445þP.þ12þ/458þ Q...þ9!

0Ö1»½23422» 2V<844»9 WÅÅÈÌÔÔ>ÍËÏÏÌ»» ÎÍÌÓXÌÖ»@»æÌÌÓçèÕ

477754 4þ 7þ*Y & úôûðZGðHðJðûðêîKëêîLîêðéñMêîïõ Lêîôòïðîïðìûðîêøïðùêø 4 3N 6592þ 35434782þ7 þ 94682þ9640548!þ"54þ 34þ 344952þ158þ 4775 9N 9þ 6þ þ #78543 41þ$ 942þ%&þ 6þ"5434þ 7þ7 947841þ' ( 1562þ7 !þ" )34þ 7þ* +øùúô,

4773445þ-.þ12þ/458þ-..9 0Ö1»½23426» ;5844»9

4773445þý.þ12þ/458þý..9

0Ö1»½2342V»

;7844»9

R

ÐÉÍÑÒÌÓÔÕÌÖ»ÒÒSçÒ»ÒÓÕ»XÌÓÑÔÌÓÕÓæÌÖ»» ÈÉ[ÌÓÊÕÌÓÍËÊæ»»ÓÊ»ÒÒ»ËÊÑ»çÒ

» opqonrnstontooonunvwxnynz{n|x}n~vxwn€wn‚ƒ„n…ƒ{vƒ{†n‚ƒxn‡ƒw{zˆƒvn‰ƒŠƒ‹}„Œn‰€xnŽƒn}ŽŠwv‹n‘n€Ž’ƒzˆƒv‚‘n „n

’’’‘xwŽƒ‘‚ƒ» n n¼»½¾


¥¦§¨©ªª©«¬ª¨­­©§

™˜žž³¢Ÿ´´˜ ®

9:; <=>=?@ <=>=?A <=>=?B <=>=?C

®««¯°±””²””™˜žž³¢Ÿ´´˜µ” Ÿ ¶˜˜—·š”¸ —·š”˜—·š¹ºš—¶»

¼½¾¾¾¿ÀÁ½Â½ÃÄžÃÆÇÅÈÉÇÄ¿ÀÈÊËÀÇÈ ÌÍÎÏÐÑÒÓÔÒÕÒÖÔÒ××ÑÒØÙÚÛÜÙÚÝÚÞÙÒßàáÈ ½ÁÂâ½ÁÇÅÂãÃÁÂÿäåÃæÁçç½èÂþ¿ÀéÄèêà ã½ëèÅ¿ìâåýÇËíÁ½èâîÃï½é½ãÇÁ¿À½èà ½ñ½èþËéÁ½ÃòËóçÃÅÂëÃð¿ÀÂôñ½Çà £›˜—ž 8Tµýý”2 17µýý”2 ûý1µýý”2ûþ8µýý”2 ðÄÅ¿À¾ÃÁòŠ¾â¾âËççåÃËèÄÂã½îà ¼½õñ½è½Á¿ÀÃö÷ÿäåÃø½éÁ¿ÀâÃ÷ùùÃã ú›¤”•ûüûýû” þ0µ1ý”2 ¼½¾¾ñ½è½Á¿ÀÃ3ùÿäåÃø½éÁ¿ÀâÃöùùÃã

DEFGE:EHIJKIL PEQHIJRKS

4

WXYZ¥©[

ÃMù 3Mù

ÃNù Nöù

ÃOù 6öù

ùù OOù

ú›¤”•ûüûýþ” þ1µ1ý”2 4««567789 6 6

ÉèÃëÁ½ÃÅÂëÀËÇê½èä½¾¾ÅÂãîÃÉÆÈ Ä½èìÄÂÂâÃÅÂëÃã½½Á¿ÀâîýÁ¿Àâä½È ÝàÐÐßÙÜÜÜÚÙÙÒàÜÒÎÐÌÍÎÏÐÒÓÒ íÃ3ÃääîÃÉÄèñ½Ã¾ÁÇñ½èîüÁâþ¿ÀéÄèê½èà セ¿ÀèÁçâÅÂãÃËñ½ÂÃ!ÃÅÂâ½ÂÃ!þ½ÁâÈ ÇÁ¿ÀîÃ"½ÁÇÅÂãÃùå3ÿäîü½¾¾¾¿À½Âì½Çà ĞýÁ¿Àâä½âÄÇÇýÁÂã½Çľ¾½ÂÃÅÂëà ½è¾¿ÀèÄÅñâÃÁÂÃÆïðÈòžâ¾âËççîÃÉÄèÈ ØÙ#ÒÍÎÝ$ÒßÚÝÒ%Ù&Î'ÐÙÚÝÜÝ()ÙÒ*(ÍÒ ½íâè½äÃǽÁ¿Àâ½ÂÃøÄÂãîÃ

9:; <=>=<A <=>=<B <=>=<C <=>=<U

DEFGE:EHIJKIL PEQHIJRKS

+

ÃMù ö6ù

Ã3ù Mù

ÃNù MVù

Ã6ù 3öù

£›˜—ž T8µýý”2 88µýý”2 –7µýý”2 1þµýý”2

+««567789 6 6 ,

½Á¿Àâ½ÃÅÂëÃÀÄÂëÇÁ¿À½ÃòÇÅóó½Ãçèà ëÁ½ÃÅÂëÀËÇê½èä½¾¾ÅÂãîÃ-Âã½È ½Á¿ÀâîÃ.½Å½Ã¼½¾¾¾¿ÀÁ½Â½ÃĞýÁ¿ÀâÈ ×ÙÝàÐÐ/ÐàÌÍÎÏÐÒÓÒÕÒÒ××$Ò/àÍØÙ#Ò ¾ÁÇñ½èîüÁâþ¿ÀéÄèê½èÃï½¾¿ÀèÁçâÅÂãîà "½ÁÇÅÂãÃùå3ÿäîü½¾¾¾¿À½Âì½ÇÃÄžà ½Á¿Àä½âÄÇÇÃÁÂÃÆïðÈòžâ¾âËççýÁÂÈ ã½Çľ¾½ÂîÃÉÄèñ½ÃñÇÄÅîÃ

WXYZ¥©[«\ 0««± ›˜—1ü™˜˜›ž2·³”

0

¼½¾¾¾¿ÀÁ½Â½ÃÄžÃÆÇÅäÁÂÁäÈ3ÄÇÈ ÌÍÎÏÐÒ4ÔÒÕÒÖÒ××Ò×ÚÝÒØÙÚÛÜÙÚÝÚÞÙÍÒ ¾¿ÀéÄèê½èÿäÈ"½ÁÇÅÂãÃÅÂâ½èÃãËÇëÈ çÄèñ½Â½èÃ5ÇËíÄǾ¿ÀÁ¿Àâî ÆÂè½ÁõÀÄì½ÂÃÄÂÃñ½Áë½ÂÃ5Âë½ÂîÃôÂÈ ã½ÃÃäîÃø½éÁ¿ÀâÃ6ùùÃãî

ú›¤”•ûüû7þ”

78µýý”2

± ›˜—1ü™˜˜›ž2·³”

“”•–”

“—˜”™˜š›œ˜›ž˜Ÿ˜›”—ž”— ”¡¢¢˜ ”£›˜—ž˜ ”˜ š¡¢˜ ¤


a«¬­®¯°±o²³´o µ¯®³®¶²³¶·± ­®¸¸¯¹oº»oo a¯®¸¯o¼o½¾ n

noopqrstquvqtqwx

¾

¾oo¿qrrrsÀÁu¿qrrwxÂÃ

abcdbcecfghijaaklmþ

þoo012134567181å]é]7

9oo67:38;<4=>?21å

yz{z|}~€zz‚ƒ„…‚ƒ†‡ˆz‰€z||…‰Š‹ƒ £z|||ƒ…|ƒ‚~…|z€ƒ—{…–›z‚– yz{z|}~€zz‚ƒ…|ƒz{~•z‚z€ƒ—{…– ˜z‚ƒ‘z{zƒ“ˆ…||–9¡ˆ{z‚@ƒ›~‰ƒ ƒ0ƒ Œ~…|Žƒ|{ƒ…‰‘ƒz‰’“ˆ‹ƒ”{~•z‚– ÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÇÒÇÑÍÍÒÓÔÊÅÕÖÑÆÏ×ÕÊÏ €‰…€‹ƒyz{…‰Šƒ‰ƒ9z‰€zz‚ƒ…‰‘ƒ ‹ƒ›z‚“ˆ‚~€z|ƒ£z{{Šzˆ¡…|zƒ zƒ—{…‚z“ˆz“}‚~ˆ‚zƒ€ƒz‘|zŠz‚ƒ ؐ•z‚…‰Šƒ‘z‚ƒ”‰„z{Š{z‘z‚‹ƒ£z||z‚– £{{€zz‚‹ƒ£z||z‚Šz‰|ƒzš…z€ƒ €ƒØ‰Šz‚‚‰Š‹ƒ9’’z‚‰ˆ‡ˆzƒÙƒ€€Žƒ ˜‚…“}’z‘z‚‚|…‰Š‹ƒ™‰}~€{„z‚z|ƒ Šz‰|ƒ{z|‚ƒ‰ƒ—…Šz‰ˆ‡ˆz‹ƒ¨– {z|‚‹ƒ ¨¡‰Šzƒ z‰Šz|“ˆ~z‰ƒ ‚“}|“ˆ{‚ƒ…’ƒ…{{|z{{…‰Š‹ƒ£~– ‘z{{ƒ‘z|ƒ™ƒØ~‚z|ƒz‚¤“z‹ —{z|z‰ƒ‰ƒzš…z€z‚ƒ†‡ˆz‹ƒ”•}zƒ z{{z‰ƒ„…‚ƒ¤z‚}{z‰ƒ…‰‘ƒˆ~‚„~‰–

ƒ“€Žƒ¦z¥“ˆƒ

ƒŠ †‰‘ˆ…‰Šƒ‘…‚“ˆƒ‰zŠ‚z‚zƒ†~– {z‰ƒ—…|‚“ˆ…‰Š‹ƒ”‚ˆ¡{{“ˆƒ‰ƒ‘z‰ƒ äåæ]_çÂç è] ` ê è è ] ë äåæ]_Âè`ù] çûê`è]ë ‚„~‰{–ƒ…‰‘ƒ›z‚}{{z{{z‹ƒy~{z– ¨¡‰Šz‰ƒÙŽƒÚƒ…‰‘ƒÛ€‹ƒ { ~ ‰   | “ ˆ z ‚‰„ƒŠz€‹ƒ””œ–‰‘‚‘ƒžŸ{||zƒ   Žƒ ¿qrrrsÀÁu¿qrrwxÜÝu Aoo67:38;<4=>?21å äåæ]ùÂè_ç] çèêéè]ë £ z“ˆ’¡ˆŠ¢‹ƒ—{{zƒ£~‘z{{zƒ‰}{…|¤zƒ ¿ÀxÞßÀtqu¿qrrtàáâquãuß ƒ†{z‚‰ŠŽƒ£z{{ƒ …|’ˆ‚…‰ŠŽƒ “ˆ…„|“ˆzƒ…|ƒzŠz{…“ˆ‹ƒ”‚¥z– ¤  z ‚ |  z { {  Š Ž ƒ ¤ ~ ‰ ƒ

0   Žƒ9’’z‚‰ˆ‡– o o 1 3 3 2 8 8 1 z‚‚ƒ€ƒ…’|“ˆ‚…‚z€ƒ†}z‰‹ƒ äåæ]_çÂç_è] ˆ z ƒ Ù ƒ € €Ž ƒ ‚ “ } | “ ˆ  {    ‚ ƒ  …’ƒ…{{|z{– _ ç é ê è è ] ë —… | ƒ †~ { „ ƒ „ … ‚ ƒ › z ‚ €z | | … ‰ Š ƒ ¤ ~ ‰ ƒ Š z – ¦zzŠ‰zƒ„…€ƒ›z‚€z||z‰ƒ¤~‰ƒ§~{– ìÇÕíÏîïÊÏðÑÒÒÌñÈòÏóîïÊÏôÏõö { … ‰ Š ‹ ƒ ¦z ¥ “ ˆ  ƒ

ƒ Š ~{z‚z€ƒ“ˆ“ˆˆ~{„‹ƒ˜‚zz{ŠŽƒ äåæ]_Âè`è] z‚‰Žƒ¨Ÿ©Žƒªˆ‰¥ŠŠ~‰|Žƒz“‹ äåæ]_çÂç_ç] ÷÷êéè]ë |€{¡‰Šzƒƒ€Žƒª‚zzƒŽÙƒ“€Žƒ _÷êèè]ë ¦z ¦z ¥ “ ˆ  ƒ

ƒ Š ‹ %!& oo67:38;<4=>?21å ¿ÀxÞßÀtqu¿qrrtàáâquøuß äåæ]_çÂçè] ç ùêèè]ë Bo  £ ƒ†{z‚‰ŠŽƒŸ…‰|ƒ|~’’…|’ˆ‚…‰ŠŽƒ #$!" '(*#)" +!(, äåæ]_çÂç_ù] _ç`êèè]ë oovÀttsÀx |~‰|ƒ¥zƒ‚‹ƒÛ– ‹ƒ¦z¥“ˆƒ ƒŠ ÇÕíÏîïÊÏðÑÒÒÌñÈòÏóîïÊÏúÏõö ùéêéè]ë -.&./-" ÚÚ0

Ú

ùè`êèè]ë ìäå ”{z}‚~‰|“ˆz|Žƒ €…{’…‰}~‰– äåæ]_Âçèè] æ ] _ ç  ç _ _ ] _ û ê é è ] ë { z | ƒ 9 ¡ ˆ { ¥z ‚ } ƒ  ‰ ƒ ˆ  ‰ ‘ {  “ ˆ z ‰ ƒ Ø ~ ‚ €  ƒ -.&./1 Û02ùùùêèè]ë oÃ8;<4=>?21å ƒ‘Š{z€ƒ¨œ˜‹ƒÚƒ¤z‚|“ˆz‘z‰zƒ ½oo ƒy|“ˆz’z|Š…‰Šƒ…‰‘ƒy|ˆzz{‹ƒ -.&./3 0Ù

ù÷ùêèè]ë ¿ÀxÞßÀtqu¿qrrtàáâquüuß € z“ˆz‚ƒžŸ„¡ƒzƒً

ƒ§{¡„z¢ƒ € ¥“ˆƒÙ ƒŠ æ]_çÂç_÷] _ù`êèè]ë }‡‰z‰“zˆ‰zƒ‚|…‰€… {‰ƒz‘z‰ƒ¥z‚‘z‰‹ƒ ¦z -.&./4

Ú0Ú

2

ù êèè]ë äå äå æ ]_Âçèç] ùéêéè]ë Š ƒz ‚ ’ ~ { Š  ƒ‘ … ‚ “ ˆ ƒ{ z  “ ˆ – ì Ç Õ í Ï î ï Ê Ï ðÑ Ò Ò Ì ñ È ò Ï ó î ï Ê Ï ý Ï õö -.&.// Ù0Û÷_`êèè]ë äåæ]_çÂç_é]  z ‰ ƒ Ÿ‰ ~ ’ ‘ ‚ … “ } ‹ ƒ ª z  ‚  z  ƒ  z ‚ ƒ – ›– ÷ùêèè]ë ª{~“}z‚z‹ƒ—€z||…‰Šz‰ƒ ƒ•ƒ nCoo6DÂE]_ÂF<?ÂG>?2H1å4¢ -.&./5 Ú20

22

é_`êèè]ë žz}~‰¢ƒ‰ƒ¥z‚…‰Š|z|¡‰‘– ڃ•ƒ ƒž€€¢Žƒ¦z¥“ˆƒ

كŠ‹ …‰||~’’Šzˆ¡…|zŽƒ„¡ˆ{z‰‘ƒ äåæ]_Âè`ç] ç_`êèè]ë Š¤~z‰€ƒŸ 6417ƒ’‚ƒy”¨”Ø 8Žƒك“€ ƒ

0 Žƒ‚“}|“ˆ{‚ƒ…’ƒ…{ƒ {– B äåæ]_çÂçû`] é`êèè]ë 9 |z{{…‰Š‹ƒ¨¡‰Šzƒ ƒ€€Žƒ¦z¥“ˆƒ2 ƒŠ 6417ƒ’‚ƒy”¨”Ø 8Žƒ ƒ“€ äåæ]_Âççè] éùêéè]ë A äåæ]_çÂç_] êèè]ë nnooIJå8?281å Ø‚ƒ‘|ƒ’“ˆ–9¡ˆ{¥z‚}Žƒ¨¡‰Šzƒ

ƒ€€Žƒ¦z¥“ˆƒ ƒŠäåæ]_Âççç] `ê`è]ë n¾oo6DÂE]÷ÂF<?ÂG>?2H1å4

½ nCoKonn

„L ] MNOMLPLQRMLRMMMLSLTUVLWLXYLZV[L\TVU]L^U_L`abLca_YTaYdL`aVLeaUY_XfaTLgahai[bjLg^Vk]LlakLm[lkh]UTiLnn]oL^lpakXfaT`oL

žz}~‰¢ƒ‰ƒ¥z‚…‰Š|z|¡‰‘Šz€ƒ Ÿ…‰||~’’Šzˆ¡…|zŽƒ„¡ˆ{z‰‘ƒ¤~‰ƒ

0Žƒ‚“}|“ˆ{‚ƒ…’ƒ…{{|z{– {…‰Š‹ƒ¨¡‰Šzƒ

ك€€Žƒ¦z¥“ˆƒÙ ƒŠ äå æ]_Âçùè] ùêéè]ë ¦…‚ˆ{z‚ƒ’‚ƒ‘|ƒ2’“ˆ–9¡ˆ{¥z‚}Žƒ ¨¡‰Šzƒ

ƒ€€Žƒ¦z¥“ˆƒ ƒŠƒž~‹ƒ—‹¢

äåæ]_Âçùç]

`ê`è]ë

ppponVUlao`a] L L^]_`


ƒ„…†‡ˆ‰Šˆ‹‹ŒŽ

µ££¼v|{€vr®¯€°~±²wv||² ³€}´´vr½´v¾x{¿r±vvu¾x{r

µ

ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÄÅÅÉÊËÌÆÍÍÍÎÏÐÆÅÆËÄÑÍË ÒÓÔÕÖ×ØÓÕÙÚÛÓÜÝ×ÞÓßàáâàãàäåàææßà çÆÐèÍÆÐÉÐéÆËÌÄêÆÐÅÉÆÐëÑÅéËÐÅËÎìíË îïððñÝòà×óñÝôõöØñòó÷òøïùßàÛóÝïñóà úÆÍÉíËÍÎÏûÄÇüËéÆË èÇÑÎÈÉíËÑÅÉÆÅËÄÅà éÆÍÎÏÇÄÑçÉÆÇíËçÆûÆéëÐÎÏÆÇËýÆÐêÆÇË ìÐÉËþ0ëüË éÇÐúúíËé0ëèË Æë01ÐÆÇÉÊË2ÎÏÐÆçÆÇË çÆûÆéëÐÎÏíËìÐÉË3ëÆÐÉú4ÏÇÑÅéíËÄÑÍË ÍÎÏëÄéË úÆÍÉÆìËÁ0Ë ë5Ë ÄìÐèíËÍÎÏûÄÇüÊË 607úËÄÑÍËÂëÑíËìÐÉËÍÎÏëÄéúÆÍÉÆìËÁ0à ë5ÄìÐèÃ3ÇÐúúíËÍÎÏûÄÇüíËìÐÉË2ÉÄÏëÃÂÅà ÍÎÏë8éÆÅíËÍÎÏûÄÇüíËú4ÇËèÄÍËÂçë8Åà éÆÅË90ÅË ÃËÑÅèË ÃÎìà 8ÅéÆÅÊË 2ÎÏÅ8çÆëËÄÑÍËÂëÑÊËÌÆÍÍçÆÇÆÐÎÏË ËÎìÊË3ÆûÐÎÏÉË Ëé ¼y‚r²r ss¿ttr ÇÍÄÉüÃýÆÐêÆÇ

®¯€°~±²r wv||³€}´´v

¬

¼y‚r²r ¿tr ¬££q}~vyr€}´´²wv|||{¾³¿r }~±vvu¾x{

®¯€°~±|{¯

ÌÆÍÍÍÎÏÐÆÅÆËÄÑÍËÂëÑíËÐúúÆÇÅË ×óñÝôõöØñòà ó÷òøïùßà ÛóÝïñóðñßà ÍÎÏûÄÇüËéÆèÇÑÎÈÉíËÆë01ÐÆÇÉÊËÌÆÍÍà çÆÇÆÐÎÏË ËÎìíË3ÆûÐÎÏÉË ËéÊ ¼y‚r²r ¿ttr ÇÍÄÉüÃýÆÐêÆÇ

¼y‚r²r ¿tr ¶££q}~vyr®¯€°~±|{¯

ÌÆÍÍÍÎÏÐÆÅÆËÄÑÍËéÆÍÎÏëÐúúÆÅÆìËÑà ÎÏÆÅÏ0ëüíËëÄÎÈÐÆÇÉíË Ë1Ë ËììíËÌÆÍÍà çÆÇÆÐÎÏËÆÐÅÍÆÐÉÐéËÐÅËèìË ËÎì!íË éÇ0êÆËÑÅèËèÆÑÉëÐÎÏÆíËÍÎÏûÄÇüËÆÐÅéÆà çÇÄÅÅÉÆËÐúúÆÇÅíËÑÅÉÆÅËÄÅéÆÍÎÏÇÄÑçà ÉÆÇíËçÆûÆéëÐÎÏÆÇËýÆÐêÆÇËÄÑÍË2ÉÄÏëíËìÐÉË þ0ëüéÇÐúúÊË607úËÄÑÍË2ÉÄÏëíËìÐÉËüûÆÐËÂÅà ÍÎÏë8éÆÅíËú4ÇËèÄÍËÂçë8ÅéÆÅË90ÅË ÃË ÑÅèË ÃÎìà 8ÅéÆÅÊË3ÆûÐÎÏÉË

Ëé ìÐÉËçÆûÆéëÐÎÏÆìËýÆÐêÆÇ ¼y‚r²r "¿"tr ìÐÉËúÆÍÉÆìËýÆÐêÆÇ ¼y‚r²#r #¿tr ÇÍÄÉüÃýÆÐêÆÇËú4ÇË$ÇÊË Ã­ ·

¼y‚r²r ¿tr ­££%vu&'v{vyr (®¯€°~±wv|||{¯)

¸

¹

¼y‚r²tr ¿tr ·££%}~.x€/yv¾x~vyr}¯u

º ‘’“”•“–—’–˜”˜™š—››“–

º££}¯u³{¯v€€vrr 52yr%}~.x€/r

»

6ìË ÏÄÅèË ëÐÎÏÆÅË 7ÄÍÎÏÆÅË ú0ÇìÄÉË »££4€/}5'&€u|{v~rr

Ë1Ë3 ËììÊË*ÐÆË7ÄçÆëëÆËÐÍÉËÄÑúË 5 x€/ èÐÆËÌÐÉÉÆëËèÑÇÎÏìÆÍÍÆÇË90ÅË ËÎìË 2yr%}~.²r}~.r½¾xu¾x{r ÑÅèËèÐÆË 8ÅéÆÅË90ÅË í ËçÐÍË ËìË Ë2ÆÐÉÆÅíËéÆÏÆúÉÆÉíËìÐÉË6ëÄÍÍÆÅà ÉÆÐëÍË90ÅËËüÑËËÎìËÄÅÍÉÆÐéÆÅè!ËÄÑúà ÉÆÐëÑÅéÊËÀ0ÇìÄÉË*6$ËÂÊËÌÄêÆË 3 Ë1Ë ËììÊË3ÆûÐÎÏÉË Ëé éÆçÄÑÉÊË3ÆûÐÎÏÉË Ëé

¼y‚r²"tr

qrstr

"¿0tr ¼y‚r²"r

ÌÆÍÍÍÎÏÐÆÅÆËÄÑÍËéÆÍÎÏëÐúúÆÅÆìË ÑÎÏÆÅÏ0ëüÊË 8ÅéÆË ËÎìÊË*ÆÇË Ï0ÎÏÈÄÅÉÐéÆËÌÆÍÍÍÉÄçËÐÍÉËÐÅË*Æà üÐìÆÉÆÇËÆÐÅéÆÉÆÐëÉËÑÅèË+ÆèÆÇË*Æà üÐìÆÉÆÇËìÐÉËÆÐÅÆìËÌÆÍÍÐÅéÈÅ07úË ìÄÇÈÐÆÇÉÊËÐÅÆË2ÆÐÉÆËÂÅË ëÆéÆÍ7ÐÉüÆíË ÄÅèÆÇÆË 2ÆÐÉÆË üûÆÐÍÎÏÅÆÐèÐéÆÇíË ûÐÅÈÆëú,ÇìÐéÆÇËýÆÐêÆÇÊË3ÆûÐÎÏÉË - Ëé

¿"r

ÇÇÆÎÏÅÆÉËÄëëÆË90ÇÈ0ììÆÅèÆÅË 8Åà éÆÅËÑÅèË*ÑÇÎÏË ìÆÍÍÆÇËÑÅèËëÐÆà úÆÇÉËéÆÅÄÑÆËÇéÆçÅÐÍÍÆËèÑÇÎÏËÆÐÅà úÄÎÏÆÍíËÍÎÏÅÆëëÆÍËÂçëÆÍÆÅÊËÌÄêÆË

 Ë1Ë- ËììÊË3ÆûÐÎÏÉË Ëé

¼y‚r²0r ¸££%vu&x³v~

¿"tr

ÂÑÍËçÆÍÉÆìË20ëÐÅéÆÇË2ÉÄÏëíËüÑà ÈëÄ77çÄÇÊË6ëÐÅéÆÅë8ÅéÆË ËììÊË 3ÆÍÄìÉËë8ÅéÆË 1ËììÊË2ÎÏÅÐÉÉËçÇÆÐÉÆË ËììÊË3ÆûÐÎÏÉË Ëé ¼y‚r#²ttr ¿tr 2ÎÏÅÐÉÉçÇÆÐÉÆË-Ëìì

£ ¡Ÿž¢Ÿž œžž¦Ÿ Ÿ¢ § ¤¥¥ £ž¢ªŸ  Ÿ«Ÿ£ ¨©ªŸ  ‹Ÿª¢Ÿ£ˆ£¬­

¼y‚r#²tt#r ¿tr ¹££%vu&x³v~rr 'u{r½¾x}{/¯2±v€

ÂÑÍËçÆÍÉÆìË20ëÐÅéÆÇË2ÉÄÏëíËüÑÈëÄ77à çÄÇíË6ëÐÅéÆÅë8ÅéÆË-ËììÊË3ÆÍÄìÉà ë8ÅéÆË3-ËììíË2ÎÏÅÐÉÉçÇÆÐÉÆË-ËììíË 3ÆûÐÎÏÉË Ëé

¼y‚r#²ttr

"¿"tr

quvrwvxyzvy{|{v}vyru|{ru~r€€v~ryvu|v~rv~{x€{v~‚


<=>?@ABCDEF@=>GHI

[\\XMQWKPTYZSOKR8 NLOKPQRMST8

]^_`abcdefghai`jklml_`n^ol`p^j` JKLM8NLOKPQRMST dqrs` taunvu_suvw`ux`y`z`{`|}`z~` `i^_jk`abcdefghai`kj^oljv`€k`o‚~` ƒ}`x„`…r†olj‡`p‚n`jv_nˆk^ol_`ƒy`‰^n` |}`g_†xxjv~ abcdefghai‡`ƒŠtrth^xjk ‹QŒ8Ž:8 ;‘’“8” abcdefghai‡`|}•trt…‚–

NLOKPQRMST8 XMQWKPTYZSOKR

UVW8NLOKPQRMST

‹QŒ8Ž‘8 Ž‘’“8” —\\˜˜XMQWKPTY™TSššMQL

‚un`j›_k‚`s†ll‚k_jx`gˆjs^‚rœuvn_t n_q€€~`^j`gtd‚œjv`p^jvjv`p^j`žžt Ÿr‚xxjkv`pjk`g^oljkuvw` qv`g_†xt xjv`wjwjv`p‚n`au€kj^–jv~` ƒ}}}`g_oœ~

‹QŒ8Ž;;8 ’“8” ¡\\˜˜¢OKTS£KSššMQ8 ‹QŒ8Ž;8 Ž’“8” ¤\\¢¥S™ML8¦L§8 XMTTMLMVRMLMLW8 ¨MQLMQ

‚un`clkqxt©‚v‚p^uxtg_‚lr‡`w‚vsj` i†vwj`ªª}`xx~`«j¬^ol_`ƒƒ}}`w

‹QŒ8Ž8 ‘­“8” ®\\¢¯SL§KS™ML88 ¨°Q8KPKM8¯M8 SL8 R±Q¦OK¦L£

g_‚kœjk`gˆ‚r_nolu_s`‚un`|y`xx`‰kj^t _jx‡`|`xx`n_‚kœjx`]jnnjkn_‚lr`x^_` ‰j^pnj^_^w`‚vwjnolr^€€jvjk`golvj^pj~` i†vwj`ƒª‡y`ox~`g†oœj`²`y}}`g_oœ~` «j¬^ol_`}`œw

‹QŒ8Ž;­‘8 ;³’“8” ´\\XMTTMLµSL§MVRML88 S¦R8¯SL§RWSKT

¶jk`gˆ‚r_nolu_s`€k`·qlrjv‡`·kj_t _jk`uvp`¶^jrjv‡`x^_`‰j^pnj^_^w`‚vwjt nolr^€€jvjk`golvj^pj‡`}‡Š`xx`n_‚kœ‡` fqrrjvr†vwj`y}`x~ |}`xx`·kj^_j‡`«j¬^ol_`•‡ƒ`œw ‹QŒ8Ž8 :­“‘8” ƒ•`xx`·kj^_j‡`«j¬^ol_`¸‡ƒ`œw ‹QŒ8Ž;³8 :;“8” ƒy`xx`·kj^_j‡`«j¬^ol_`¹‡|`œw

9VM8ÃPQWMVTM8ÀPL8XMQWKPTYZSOKRÄ

½¾UVW8§Mš8¿VLRMT8MVL¨SOK8S¦¨8Y¦8WQS£ML“8S¦OK8Y¦8R±Q°KMLŒ ½¾9VM8XSOKR8Mš¦TRVPL8S¦¨8XSRRMQ8 µSRVR8ROK°WYW8ZMQWÀPTTM8 ¥ÁTYMQ8ZMVW£MKML§8ÀPQ8¿VTYµM¨STT8¦L§8N¦RWQPO™L¦L£Œ8 ½¾NµZSROKµSQ8šVW8¢MV¨MLTS¦£MŒ ½¾9SR8XSOKR8VRW8™TSQ“8RPšVW8µTMVµW8§SR8¥PTY8MQ™MLLµSQŒ ½¾ÂMVL8ºQKVWYML8LPWZML§V£Œ

9VM8ÃPQWMVTM8ÀPL88 ˜˜XMQWKPTY™TSššMQLÄ

½¾Åš8ÃMQ£TMVOK8Y¦8KMQ™Ášš ÆÇÈÉÊ˾ÌÍÎÏÐÊ˾ÊÑÒÓÊÔ¾ÆÊÇÈÉÒ ½¾ÂMVLM8¯MROKÕ§V£¦L£8§MQ88 ¢Õ£M£SWWMQ ½¾UVW8MVLMš8£MYVMTWML8¢OKTS£8 RVWYW8§VM8ÂTSššMQ8Vš8¥PTY ½¾9MQ8˜˜¢OKTS£KSššMQ8ÀMQ ¨°£W8Y¦§Mš8°µMQ8MVLM8 ¢OKTS£±TSWWM“8šVW8§MQ8ÂMV TM8£MWQVMµML8ZMQ§ML8™ÁL LMLŒ8ºR8MLW¨ÕTTW8§SR8UVW LMKšML8MVLMR8ZMVWMQML8 XMQ™8YM¦£MRÖ

[

˜˜XMQWKPTY™TSššMQL á8˜˜¢OKTS£KSššMQ — ¡

‹QŒ8Ž;‘8 ­Ž“8” XMTTMLµSL§MVRML88 S¦R8º§MTRWSKT

elvj`a‰‰^rpuvw~`·jnqvpjkn`wjj^wt vj_`€k`¬jk_ qrrj`dmrsjk`x^_`lqljx` «jk‰n†ukjwjl‚r_`»h^olj¼~`hn`œqxx_` su`œj^vjkrj^`dqrs jk€†k‰uvwjv~ fqrrjvr†vwj`y}`x‡`}‡Š`xx`n_‚kœ~` ƒ•`xx`·kj^_j‡`«j¬^ol_`¸‡|`œw

‹QŒ8Ž;’8 `

;­’“8”

XMTTMLµSL§MVRML8 ¤ ®

à à\\¢¥S™ML

aun`|}`xx`‰kj^_jx`]jnnjkn_‚lr‡` ‰jn_jvn`‰j¬†lk_`wjwjv`p‚n`au€t kj^–jv` qv`g_‚xxlqrs‡`¬^ol_^w`‰j^` ©qkk‚_nr‚wjkuvw`‚u€`dqrslm€jv~

´

ØMZVOKW8 ×ÕL£M ±QP8;8 ¢W°O™ ƒ}`ox ƒ|`ox ƒ`ox ƒ¹`ox ƒ•`ox

y‡}`œw y}‡}`œw y¹‡}`œw ¹|‡}`œw ¹¸‡y`œw

;8¢W°O™

HÙÚ

Ž;; Ž;; Ž;;: Ž;;ß Ž;;³

8 ãäåãâæâçèãâèãããâéâêëìâíâîïâðìñâòêìëóâôëõâö÷øâù÷õïê÷ïúâö÷ìâû÷ëïõîü÷êâý÷þ÷0ñø1âýôì2óâ3÷2â4ñ32þóëê0â55ó6âô37÷2îü÷êö6⠄â

¢SO™8Y¦8‘8¢W°O™

ÛÙÜÝÞ

‘“³8” ³“8” ­“ߐ8” ­“ߐ8” ­‘“8”

HÙÚ\ ÛÙÜÝÞ

Ž; Ž; Ž;: Ž;ß Ž;³

;Ž“8” ;;’“8” ;­“8” ;­’“8” ;‘“8”

77765ìë3÷6ö÷8 â â98:;


 !

È##É&' 9&½9) ( 

,<1/-2810G/4ŠDB4:-/07/68<1/-4J<0KI4 014T?-1/<E<0K4D274@AS4EB4RD291; 915>>DBB821/<1/B4C-8619/0<I4Ê89; “™Ÿš›œ’šË’™ž™§”˜•™’šÌ’©š­¹¾ªÍΚ ´™’š­¹¾ªÍ¹©

U9VWXYY£9 YV\[]9^ Å##) ( 99 

9â99 Y V\[]9^ð ôêëìíååäì

Y9â99 ãä[åæç\[èé]êë9ì^íå9åäîïäìð ñìäòïäóéåèäì

) 9 (  9

,-./01/234562/4789947/-4:-/07/; 68<1/-4=>?-48<</4:-/07/24.094@A4BB4 CD-E6B/99/-F4G/-<5-/24H/61I4J<0K4 <LM1490E64K-5.</B<594B014/02/B4 N<0K48B44 O59/2.D274./>/910H/2I4 C0/49/<.918D>-5<</27/4P/0<1-5BB/<4 09149E6Q/2R.8-4D27420BB14@AS4EB4 Ç :D291915>>9/0<48D>I4T/Q0E614@@S4HI

U9VWXY Z9

[\[]9^

PE6Q/709E6/9457/<<34B014Ò22/26?<9/4 D274Ž8E691/<<9E6-8D./34K899/274>?-4 :-/07/4.094@A4BB4CD-E6B/99/-I401; 1/<94Ž8E691/<<9E6-8D./4<LM1490E6470/4 :-/07/4.0948D>47/24</1Š1/24Ó/914G/-; .-8DE6/2I4014,291/ERBÐH<0E6R/01I4 T/Q0E614‰S4HI U9VWXY V9 V\[]9^ ¸-981Š;Ò22/26?<9/4

,D94:D291915>>I4Ê899/274>?-4J5-91R-/0; ™Ÿš¨ž“šªÍš®®šÔ¯’¦§®™““™’©šÕ֟ ™šª¡¢š ®®«š×™¼ž¦§•š­¢š ©

U9VWXY [9 Z\[‡9^ Ø##) ( 9)'&&9 م'9Ú'9É%%Û /0E61/9457/< U9VWXY ]9 ‡\‡]9^ Ü##Ý ( Þ߅ 9à 9 á½ …&

Æ

$ … )

( (

… 9

U9VWXY W9 W\V]9^ Æ##$… ( … 9) ( 

U9VWXY 9 YY\]]9^ Ç##) ( 9)'&&

Å

"##$ %&' ( 9 ) ( 9* +

C/-4:-/07/68<1/-409149/6-4918.0<4D274 H82Š48D94/<5Ï0/-1/B4/18<<4H/>/-10H1I4 J?-4-D27/4D2749/E69/ER0H/4:-/07/24 B014CD-E6B/99/-4@Sˆ@A4BBI4O827; <0E6/4T-ÐM/4B0142?1Š<0E6/B4N<0K34 K89914024Ñ/7/4Œ-D91189E6/I4:-/07/4K/-4 :25K>7-DER428E69E60/..8-I44T/Q0E614 @SS4HI

Ü

Ž/D/-4/7/-RÐE6/-4>?-4:-/07/68<1/-4 ̒©š­¹¾ªÍ¢«š­¹¾ªÍ¹š¯Ÿš­¹¾ªÍΩš×™; ¼ž¦§•š­¢š ©šÕž™›™’¯Ÿ š´§Ÿ™šË’™ž™; 68<1/-4D274T?-1/<I

U9VWXY £9

‡\Z]9^

ƒ##* „… % 9 (( †9‡]]

P1-0E6.-/01/4E8I4A4ˆ4‰4BB348.H/9E6-LH1/4J0<Š9K01Š/I4‹DB4Œ/9E6-0>1/24G524/18<<34 O5<Š34:D291915>>/234PE60<7/-24D9QI4Ž8E6>?<<.8-4B014/7702H;Ž8E6>?<<1D9E6/I J8-./24-5134.<8D4D2749E6Q8-ŠI4L2H/4@AS4BB 9VWX]‡]9 V\Z]9^ _`abcdefgabhaibahh`jkblaimnjajomnipaibq`ihbgrgajbsjtriu U haidjkajbkaiafgovbw`ab`eobeagibefgjaxxboirfpjajhybx`fgozaeo{ju ‘’“”•–—˜–™š›œ’š™žŸ š¡¢¢š h`kybq`efgubdjhbqneeaitaeobdjhbrgjab|deno}b~rjbcrxdrx€xrx‚ U9VWX]‡Y9 K/-4@S4P1?ER999£\ ]9^

ƒ

¤ "· ""

89 9

¤## (( †9V]]]

¥•’ž¦§¨’™ž•™š¦”©šª«¡š¬š­š®®«š–¯®š°™“¦§’ž›•™Ÿš¯Ÿš±™ž¦§Ÿ™Ÿ©š²”’¨™Ÿ³š’´•«š¨˜”¯š D2749E6Q8-ŠI4L2H/4@µS4BBI4Ž8E6>?<<.8-I U9VWX]V]9 \W]9^ ‘’“”•–“¶ž•–™Ÿš›œ’š™žŸ š­¢¢¢š U9VWX]VY9 K/-4@S4P1?ER999W\‡]9^

"·## (( †9 ]]

P1-0E6.-/01/4E8I4@4BB34ŠDB4Œ/9E6-0>1/24D274‹/0E62/2I4J8-./24H/<.34-5134.<8D34 H-?24D2749E6Q8-ŠI4L2H/4@µS4EBI4Ž8E6>?<<.8-I U9VWX] ]9 \‡]9^ ¸-981Š9K01Š/24>?-4/7702H4µSS4 U9VWX] Y9 K/-4@S4P1?ER999Z\ ]9^

""## (( †9 ]

¥•’ž¦§¨’™ž•™š¦”©š¢«¹¡š®®«š–¯®š°™“¦§’ž›•™Ÿšº´Ÿš‘•ž»™••™Ÿš¯“¼©š J8-./24-5134.<8D34H-?24D2749E6Q8-Š34L2H/4@µS4EBI4Ž8E6>?<<.8-I U9VWX]

9 \‡]9^ ¸-981Š9K01Š/24>?-4/7702H4µSµ4 U9VWX] ‡4 K/-4@S4P1?ER999Z\ ]9^

U…&½… 9 U 9VWX]‡ 9 š

›œ’š”˜˜™š™žŸ ¾¥•ž›•™š¿¨ž••™š²”’¨™š”Ÿ ™¨™ŸÀ©šÁŸ§”˜•š­¢š®˜©

\[‡9^

ªÂ«¡¢šÃĪ¢¢®˜

8 9  9 9 9 9 9 


ùúûüúýþ0þýú1ýü23245þ0úýþ6üû

öõ õ!õõ +,õ-'

789 9 õ õ 9õõ õ9 9 õ9 7899õ 9 õ 9õõ !9 78" #õ99õ$# õ%9 õ&'õ( õ( )õ99õ * ( õõ99õ+ 9 ( 

.22+,õ /9 õ0112

0¿øõ®õÀÁõ1)2uõb

345674589:;<=94>756?@AB;<?4956C 756A49D4EF<GEF<HGI4A7=<?4==4AD4C 7=HEF9:;<JK<LL<MN<OHE:4<JK<5LN<P4C QRSTUVWXYVZV [\õø1]0^0öõ<_4A<`G=B4EFõa)1^õb

c

-

c22+,õõõ

 ]-õ1d1

345674589:N<JK<LL<M;<OHE:4<JK<5L;< _@_94A=N<e@AD4Ef<Dg@G;<:4gD;<?49I;< hiUjVZhklVmnVoSTQphqnVrsQRSTUVWtXVZnV õ(õ(\ [\õø1]0^2õ<_4A<`G=B4EFõ 1)2uõb

v

v22+,õõ + 9 ]-õ1d1w+

345674589:N<xy=A4L<:G=<7956=D@A<GEF< g47D@AN<3_4B94gg<>zA<O@74ACO474:4AHC =4<:449:E4=N<JK<LL<M;<OHE:4<JK<5LN [\õø1]0^1õ<_4A<`G=B4EFõ00)d^õb

.

{22 ]- 

356?@AB4A<|4AE;<?4956756A49D4EF;< ?4==4AD47=HEF9:<GEF<F@G4A6@>=<9L< P4DA@G56;<9E<:AzEg@5894A=4A<}~gBC poomlZjV€tVV‚jVƒ„lZsV€Yj…VSn [\õø1]0^^öõ<_4A<`G=B4EFõ0÷)u^õb «# 'õ

0õ¬ õ­õõ †22 ]- 02õö &õ 345674589:<GEF<L9=<49E4L<M<‡~E< ­õ0÷÷õ- % JJ<LL;<~6E4<ˆ@_94A;<OHE:4<JJ<5LN< e@AD4Ef<Dg@G;<A~=<GEF<756?@ABN<< õ

{

* 9 õõ %õ 9] & 9 ‰

 ]- 

(õ(\ [\õø1]0^øõ<_4A<`G=B4EFõ ÷)duõb

 ]-] †

‰22* 9 ]-

‘ 

ŠGL<‹E756A49D4E<F4A<Œ@I4<@G>< }~gB<:449:E4=N<e@AD4f<Dg@GN<OHE:4f< €XXVjVmhSTsooshVŽj…Vn [\õø1]0^uõ_4A<`G=B4EFõu)2^õb

22*õ‘

‡94A4589:;<8~E9756;<JK<LL<M;<< ƒ„lZsV’VSn [\õø1]0^“öõ<_4A<`G=B4EFõ0)u^õb

aõ®õõ ÷ )duõb¯ °±²³´±²µ¶·¯

”22[ õõõ

 ]-

¸±²¶·¹¯ º»¼½¼»µ²¾²µ»³µ

345674589:N<JK<LL<M;<OHE:4<JK<5LN e@AD4Ef<Dg@G;<:4gD;<?49I;<A~=;<:AzE< ml•VoSTQphqnVrsQRSTUVWtXVZnV õ õ(õ(\ [\õø1]00øõ<_4A<`G=B4EFõ ÷)duõb

– ( 

]õ  ( BGA<˜4756A9>=GE:<GEF<Œ@A894AGE:< `94<¦xOC35A9_=<™GD4<49:E4=<7956<‡~AC ‡~E<356E9==6~gBN<`94<Œ@A894AGE:<4AC Bz:g956<>zA<D47~EF4A7<F4G=g9564<

—22+,]–õ – õ ( (

.¥22[ õ– ] (õ[]- / õ

>~g:=<F9A48=<L9=<F4A<™GD4<GEF<F4A< Œ@A< 894AGE:4E<‡~E<g@E:4A<`@G4A;< — š4ADA@G56<97=<FGA56<F94<356A49D8GC F94<§4<E@56<˜4756@>>4E649=<F47<¨EC :4g<HGI4A7=<7_@A7@LN<˜A49=4<F4A<e@ADC UshZhml•soVpmSTVRlV€…VœRoVtXV©pThslV ph›RshmlZVWVnVƒRsshœphsVphœslžV E~56<:G=<4A<84EED@A<79EFN<`94<e@AD4< ?49I;<756?@AB;<A~=;<:4gD;<Dg@G;<~A@EC 97=<E@56<4=?@<B?49<Œ~E@=4E<:46HAC ZsVml•VZhklnVŸmœslRlTp UV……V nV¡shC =4=N<¦4g7~E<e@AD<_@7=4<9E<F4A<ˆg@7=98C _@58GE:749E649=<J¢<™GD4EN ™GD4N<e@AD4Ef<?49I<GEF<64ggDg@GN< ªE6@g=<JK¢<Lg [ \ õ ø 1 ] ^ 1 ^ õ ÷ ) 1 ^ õ b V Žj……V£¤€XX V [\ õø÷]^^uõ 00)d^õb V ’j’tV£¤€XX  ÷ ) 2 u õ b @VD<J¢<™GD4Eõ YjYWV£¤€XX 

õ ÄÅÆÄÃÇÃÈÉÄÃÉÄÄÄÃÊÃËÌÍÃÎÃÏÐÃÑÍÒÃÓËÍÌÔÃÕÌÖÃ×ØÙÃÚØÖÐËØÐÛÃ×ØÍÃÜØÌÐÖÏÝØËÃÞØßØàÒÙáÃÞÕÍâÔÃãØâÃäÒãâßÔÌËàÃååÔæÃÕãçØâÏÝØË×æà ÂÃ

çççæåÍÌãØæ×Øõ à Ãöõ÷ø


ùúûûüýþüý0123345üù

~ïé€ììôé‚ìõïƒéé õòéïë„îñë#ìé÷ö…ññ„îìô †‡ˆ‰Š‹ŒŽŽ‘’“ŽŽ”•ˆŒ‰–‹‰—ˆ˜‰™˜Ž’‡Œ‡ˆ‰ˆ˜‰š›œ’‡”•ˆŒ‰•ŒˆŒ‰ˆ‡Œˆ‰

–‹žˆ˜ˆ‰‹Œ—‰”•Œˆ’’ˆ‰ŠˆŒŒŸˆ‡”•Œ‹Œœ‰–’’ˆ˜‰ ’Ÿ–˜ŽˆŒ¡‰†‡ˆ‰¢’“ŽŽ£ ”•ˆŒ‰‡Œ—‰–‹‰žˆŽˆš‰Š‹ŒŽŽ‰œˆˆ˜Ž‡œŽ¤‰œ’––ˆ˜¥ˆ˜Ž“˜¦Ž‰ ‹Œ—‰§ˆ˜—ˆŒ‰Œ–”•‰•˜ˆŒ‰‡Œ—‡¥‡—‹ˆ’’ˆŒ‰¨©Œ”•ˆŒ‰–ž˜‡ˆžˆŽ‰žˆ£ —˜‹”¦Ž¡‰ª‡ˆ‰•–’ŽˆŒ‰‡”•ˆ˜‰–š‰ –ššˆ˜‰‹Œ—‰–ž’‹Ž‰Ÿ‹¥ˆ˜’“‡œ‰‡š‰  ’Ÿ¤‰žˆŒ—ˆ˜‰š‡Ž‰¨ˆ’’ˆŒ¥ˆ˜–Œ¦ˆ˜‹Œœ‰«¨¬­¡

é 6789 gh÷ é é ijk 

éé_ é  

{srttvqz x|w}p|vj

6789 99êééê é!!éé ìëô"ìëöë#

6789 l99ééê é!!é "ðìë"ìëöë#

pqrstsuvqwxpyz

6789 lé é mnjk

pqrstsuvqwxpyz

6789 é é ‚ëññìé7ìõ„îñìô8é ƒïéëôëðëóìööé #ìòñõöñìñìé÷ö…ññ^ „îìôé7ìñï…#ñéëìé õëìƒìï"ìëñé!ëôøé êéïÄîìô

6789 oé é 

èéêêé

Õíéîéïìööìôðìïõôñìïóô#éé é ƒïéòñëïôîÃö"éé é óòñõôõï!…ôë#ìéõëìƒìïóô#ö ÷øéîéÁóï"ìïéòñëƒñé é ƒïéõõô#îÃö"éÃîôìéùëôì

pqrstsuvqwxpyz

é

úìïõôñìïóô#éìïé~ûùògõü\üý

pqrstsuvqwxpyz

®¯°±²³´µ´¶

ÕÖ×Ø6ÖÙ

kÚnnÛÜÝÞßÞnnÞ ààáâãäàÞåÚæ çäèékÞÞn êmÚÞkÞnÞëÞÚÚ ëÞnyäÚààæ yèéÚkÞnëÞêßàèé ÛìàÞèéÞäÚæ }äÞÚëÞÚÚwën zÛÛåmàëæ

$%&''()*+,-./,01$,23,45+6,65*,78*549*8'*4'*,:;<%5()=*5', >.%?,6@A*8)@B',?A,=*++?*5()+*+C DEFGHIJFKLMHNOPNJGQMRRNJENJMOSGTEUGVVVWVVVGIPNJG *5+?*5%5<*/,0*X',/5',Y54,?A,Z,[A()4'@Y*+C \ïøé]^__é`@8'.+,a,3222,b'c(=é de]_éf

·5*4*4,/*54'-*8=@AB'*,$%&''()*+,'8&<',65*,¸A//*8,A+6,¹)8*, º»4'*%%5<*,`%@8'*X'Y*4()85B'A+<,¼¸@/*,.6*8,½*-5*8+A//*8¾C DEFGHIJFKLMHNOPNJGQMRRNJENJMOSGTEUGVVVWVVVGEOGPNJGNJUFNOG ¿*5%*,A+6,0*X',/5',Y54,?A,º,[A()4'@Y*+,5+,6*8,?9*5'*+,¿*5%*C \ïøé]^__é`@8'.+,a,3222,b'c(=é Àe__éf ™©˜‰þ‡Œ—ˆ˜šˆŒœˆŒ‰‹Œ—‰œˆŒ—ˆ˜Žˆ‰0‹ššˆ˜Œ’œˆŒ‰ §‡˜—‰žˆ‡‰¢’“ŽŽ”•ˆŒ‰—ˆ˜‰ªˆ˜‡ˆ‰™12ª340¬‰ˆ‡Œ‰5‹”•’–œ‰ žˆ˜ˆ”•ŒˆŽ¡‰6‡ŽŽˆ‰˜–œˆŒ‰ª‡ˆ‰‹Œ¤‰§‡˜‰žˆ˜–ŽˆŒ‰ª‡ˆ‰œˆ˜Œˆ¡

6789 99]ééê é!!é "ðìë"ìëöë#é!ëñéÁóÂÃô

:5',65*4*/,$%&''()*+,=;++*+,b5*,¹)8*+,Ä*8=4*5+<@+<,=.+'» 8.%%5*8*+C,·*8,*+'B*8+'*,`.+'8.%%=A7.+,=@++,5/,[c8.,*8B@44', 9*86*+C,·5*,>.%?4'&//*,5/,Ä*8=,45+6,@AB,Å8A+6,6*4,B*)» %*+6*+,`.+'8.%%=A7.+4,@%4,Æ*8B@44'Ç,<*=*++?*5()+*'C DEFGHIJFKLMHNOPNJGQMRRNJENJMOSGTEUGVVVWVVVGEOGPNJG , *84'*+,¿*5%*È,0*X',/5',Y54,?A,Z,[A()4'@Y*+,5+,6*8,?9*5'*+, ¿*5%*,A+6,@Y8*5ÉY@8*/,`A7.+ \ïøé]^__ é`@8'.+,a,3222,b'c(=é ÊÊe]_éf

6789 o99]ééê é!!é ïìë"ìëöë#éÁìïé!ëñé~ëï!ìô"ìë„îìô

REFGHIJFKLMHNOPNJGQMRRNJENJMOSGTEUGVVVWVVVGEOGPNJGNJUFNOG ¿*5%*È,0*X',/5',Y54,?A,Z,[A()4'@Y*+,5+,6*8,?9*5'*+,¿*5%*,0*X', /5',Y54,?A,º,[A()4'@Y*+,5+,6*8,685''*+,¿*5%* —ˆ ˜‰–’Žˆ˜Œ–Ž‡¥ REFGHIJFKLMHNOPNJGQMRRNJENJMOSGTEUGVVVWVVVGEOGPNJGNJUFNOG ËNEKNGMOPGNEONRGTEUGÌMGÍÎHLJTESNRGÏISILMHPJMÐÑWGÒNJGÓFNR» 7*%,Bc8,6*+,Ô.<.68A(=,9586,+A8,*5+/@%,-*88*()+*',A+6,%5*<', Y*5,A+4,Bc8,¹)8*,9*5'*8*+,[*4'*%%A+<*+,Y*8*5'C \ïøé]^__êé`@8'.+,a,3222,b'c(=é ÊÊe]_éf

èëìéíìîïðìïñòñìóìïéëòñéëôéõööìôé÷ïìëòìôéìôñîõöñìôø


i j äisqojpq„lmnoopqjr å•æ“å’æç葓鑘“˜ç’“ê•ë’–ç•ì璑“˜’–“íìîë뗐’‘“æ瑘“•é璓ðìñò’–ó

•–ô’çëé‘èæ瑘éæë–ç’“•ôè’æëçõõëö“åç’æ’“íìîë뗐’‘“æ瑘“õç듐—ó ÷’–ëçè’õ“”•–—˜’“è’ì•æ’–ëö“øéæ蒑õõ’‘“˜ç’“íìîë뗐’‘“ùøó úûüýþ0112“˜’‘‘“˜ç’“÷’–˜’‘“’ç3è’4–îèë“鑘“˜ç’“øéïô–ç‘èé‘è“ ’ç‘’æ“”•–—˜’æ“çæë“ç‘“˜’õ“5’––’‘“‘痐ë“õ6èì痐ö“ øìæ“ê•ë’–ç•ì璑“÷’–˜’‘“ç‘“˜’–“0‘˜éæë–ç’ìç‘ç’“ò‘“1çè‘éõ•ë“’–æëó 7ì•ææç蒓뒗‘ç旐’“8é‘æëæëïò’–÷’‘˜’ëö“å璓”’旐–çïëé‘è“çæë“ •ôæìé듕ô–ç’ôï’æëö“

!"#$%"&

'()*+),+-./01230,+2)4562607,2+07287997*:7,)*;7< ,4*12=8>?2)4@17907A7,(B2C0((7217D7*2'072D702+7,22 C7@(7994*12+072EFGD7H7056*4*12)*24*+211AB270*72 )D370567*+72I,(2+7,2J7,)*;7,4*1BKLMNOPQKRSKLKR lmnoopqjr o{l a 

I4@A|6,9056722 EXY2>,;9.,4*12 @0767290*;72'70(7

%stuvw

jircjimis %stuvx

cjicjimis %stuvy

cjicjimis io j{€zr %stuvz

|vjicjimis z|jv io ƒivjrcjipqjr !" # $%&'(" )(&# *+,-%

97\7YC49_;8<@A9 9

9 <>XW9 † 10.0. v… „  ‡ˆ ‹ ‹ v… „  ‡‰ ‹ ‹ v… „  ‡Š ‹

T>'EU'EIVE28WUE>2607,2)9@22 I*37*+4*1@<C70@G0792EXY2‡Š 97\7YC49_;8<@A9 9

9 <>XW9 † 10.0. v… „  ‡ˆ ‹ ‹ v… „  ‡‰ ‹ ‹ v… „  ‡Š ‹

T>'EU'EIVE2X>ZZ[82607,2)9@22 I*37*+4*1@<C70@G0792EXY2‡‰ 97\7YC49_;8<@A9 9

9 <>XW9 † 10.0. v… „  ‡ˆ ‹ ‹ v… „  ‡‰ ‹ v… „  ‡Š ‹ ‹

CIT\[]>2CZI\^2607,2)9@22 I*37*+4*1@<C70@G0792EXY2‡ˆ

23456789:;8<9=>89?7=8@87A749B;8<:@CD 23EFG3HIJKLMN3OPQ3LMNJ3PRS3FTGNJUNIVNM 23W@X:=74<9YZ9[58AY7868@D744 B@X:\Y]784<;A]4=^:Y?789_5A4<4<@==9YA94<8;:C7A]7Z9`7Ya9ZY<9 7YA789:@X:9;b8Y7b=74<7Ac9YA]YdY]57CC9?74<;C<b;87A9e;8X@]7f9 5A]9_C;89 <7g<b74X:8Y=<5A?h ijkjk lmnoopqjr jisrjo kipq tuv kjqv wxmoj yjsizrjr

{r| iko |ij }jkoj ~€tjqm{rs tuv jvo‚zmmj ƒ{vrijv„ konj…

../0†Œ1

23456789:;8<9=>89?7=8@87A749B;8<:@CD 23EFG3HIJKLMN3OPQ3LMNJ3PRS3FTGNJUNIVNM 23W@X:=74<9YZ9[58AY7868@D744 2347:89;5==^CCY?9;Z9B@CD B@X:\Y]784<;A]4=^:Y?789_5A4<4<@==9YA94<8;:C7A]7Z97Cb9ZY<9 7YA789:@X:9;b8Y7b=74<7Ac9YA]YdY]57CC9?74<;C<b;87A9e;8X@]7f9 5A]9_C;89 <7g<b74X:8Y=<5A?h ijkjk lmnoopqjr jisrjo kipq tuv kjqv wxmoj yjsizrjr

{r| iko |ij }jkoj ~€tjqm{rs tuv jvo‚zmmj ƒ{vrijv„ konj…

/Œ0/

23=>89?7=8@87A749B;8<:@CD 23EFG3HIJKLMN3OPQ3LMNJ3PRS3FTGNJUNIVNM ¨;494X:\;8D79£C^<<X:7A9ZY<9]7Z9\7Ya7A9e;8X@]79bY7<7<9]7A9 b74<7A9_@A<8;4<h9 Y7978:;C<7A9ZY<9]Y747Z9£C^<<X:7A9]Y794Yf X:784<7A9 X;A78?7bAY447h ~ir xvpz|j |jv }jkoj pxrjvsj}rikkj mijtjvo… ƒuv j|j

xvpz|j„rjr|{rs j€tzqmjr }jkzr|jvk tuv x{oz„ xoikpqjk pxrrjr…

/1..0‘’“”•–—˜’0

23J™Kš›GITM›UL›N3œžŸ›T 3MN›3¡T›G›GL¢¢N›39 YA9]789£;6Y78YA]54<8Y7 23ZY<987?Y4<8Y78<789¤;8W7AW7AAD7YX:A5A?9¥99 ££9¦£5C69;A]9£;678§ ¨789A;<58\7Ya79_5A4<4<@==9\Y8]9@:A79©]]Y<Yd795A]9[;8bf 4<@==9d78;8b7Y<7<h9¨Y79;b8Y7b=74<7c9:7Ya?768^?<79e74X:8Y=<5A?9 Y4<9YA9;CC7A9?^A?Y?7A9[;8b7A9;5a789?8>A978:^C<CYX:h9_@ZZ<9 ];49£C^<<X:7A9ZY<9]789£;6Y78C;5?79@]789f4^5879YA9_@A<;W<c9 Cª4<94YX:9]789A;<58b7C;447A79_5A4<4<@==98>XW4<;A]4=87Y9;5=h« ƒuv kjqv wxmoj yjsizrjr {r| jvo‚zmmj ƒ{vrijvkonj… õó ùé “ ’ ë – ­®¯°±²³´µ²¶·µ¸¹º»»¼½¾¿µÀÁ»µÂ¾ÀµÃ¾Ä¼½Å»Æ»¾¿µÇµ¸¸µÇµ ˜’ ‘ æ è’ ˜“ é‘ ‘“ ’ ‘è õ’ ‘˜’–‘“÷疘“ô’ç“íìîë뗐’‘“˜’–“1’–ç’““ ¬ pq–“êç È ÖÌÐ×Ø×ÑÖÍÑÙÉÕÚÒÎÑÐÚÒÈÉÛÎÜÈÉ×ÐÝÞÖ×ÈÎÏÈÉε ìè’ õ’–ú‘ï ëó ßÖÉÊÙËÐÈÌÈÉÐÍÍÎÏÏÕÐÈÑ×ÑÉÈÐÈÍÎÎÞÒàÓÍÒÍÈÈÍÍÎÎÔÕ ’ëö“”ç Ö Õ Ê ÎáÕÍÑÚÒÎÖÍâÈÊÓÉÏÈÉ×ÎãÈÉÏÈÍÛ ô’–’ç’—“‘ ï旐얕•è“ ’ç‘“2øé 0ù0þ““é‘ ü0þr‘“ 0ùåë’û1 ö “ï–•è’ 1ç’ æ“÷疓ô’ 뒑“1 蒖‘’

97\7YC49_;8<@A9 9

9 <>XW9 † 10.0. v… „  ‡Ž ‹ v… „  ‡ˆ ‹ v… „  ‡Š ‹

VIE_T8>U''2607,2)9@22 I*37*+4*1@<C70@G0792EXY2‡Ž

../010

ljvxrwjv{rs |jv m noym~fmm~

!` a bjmmjr‚jvxrwjv{rs tuv oivrqzmc

dkoxr|xv|neisj fijtjv{rsg hi a j{vcjv oito tuv fxrsqzmc zqrj yir|j ki a fxrsjv oit tuv kojqjr|j n{j |{vpq |ij yir|j

1

~€~}}‚ƒ~}ƒ~~~}„}…†‡}ˆ}‰Š}‹‡Œ}…‡†Ž}†}‘’“}”’Š…’Š•}‘’‡}–’†Š‰—’…}˜’™’šŒ“›}˜‡œŽ}’œ}žŒœ™Ž†…š}ŸŸŽ }¡’œ‰—’…‘ } Â}

.

.

¡¡¡ Ÿ‡†’ ‘’

} } 


´µ¶¶·¸¹·¸º»¼½½¾¿·´

À ¦ Á¯ ®Â° ¬ £ ð§ª

ú§ ¯¯û§¦ü©¯®¯Á­¬§ü©¯¦ý£ þ0123456678192 1 192 062 1 209 62 1 2 2091492 1 20921969 19278914429 2 1 41 42097829 71929 2 2345667819286162 2 1 20621091 21090192 1 7842 1 91 92012 234566781920 24

Ä

¢¦§£û«§¦¬§£À§¦¬§£ E§­£Ã°Â§ª­£ý°¯¯£ ¦¬£§¦¯§ª£øª°õ®ª£ õ§ª­§©§¯£«§ªE§¯³

Ä

%

!§¦­"¦§±£ö÷ª£§¦¯ ¤îö°ü©î¨°Á°û¦¯ #

$ ÄÅÅÀ¦Á¯®Â°¬£Ã°Â§ª

%ÅÅÀ¦Á¯®Â°¬£¢&'!()£Àù*) #ÅÅÀ¦Á¯®Â°¬£D£À¬°¯E°ªE£

$ÅŨ¦¬¯°©Â§¬°­ü©§££

¨§©ªö°ü©°F¯°©Â§Â°Á°û¦¯£ °®­£ú®¯­¬­¬ôöö ÆÇÈÉÊËÌÍÎÌÍÎÍÏÐÑÉÌÒÓÒÏÈÇÍÓÈÍÓÉÔÎÒÏÕ +ÇÏÖÒØÙÕ,-ÏÒÙÜÍÜÒÌÒ.ÇÏÞÉ ÒËÖ×ØÙÎÒÌÑÉÖÚÓÉÛÇÌÏËÜÒÈÉÔÎÝÈÈØÙÍÏÞÉ /ÚÓÉÒÎÎÍÉÊËÏ×È×È0ÖÖÕÑÉÔÒ1ÇÍÓÕÉ02ÍÓÉ GHI"£ïñDï¤J ÌÍÏÉ-Ç×É.ËÉO66ÉÔÎÝÈÈÕ ÆÍÈÒÎÎ1 ÉÎÝÈÈØÙÍÏÉËÏ2ÉÒÎÎÍÉÔÎÝÈÈØÙÍÏÕ /ËÏÐÈÇ0Ï××ÇØÙÍÓÍÉ+ÇÏ.ÍÎÒ-ÏÒÙÜÍÉ Ø/ÒÙ×Í×ÏËÑÏÉÒÌË×Ø>ÙÍÉPÓÜ: ßàáâãäåæçèéæê ?Í Ç ÖÒØÙÕ,Ë×ÉÖÚÙÉÓËÏÌÉÖÚÓÉ Ç×É.ËÉN66ÉÔÎÝÈÈØÙÍÏÉÜ:ÌÎÇØÙÞÉÔÒ×Õ ÛÇÌÏËÜÒÈÉÔÎÝÈÈØÙÍÏÉÜÇÈÉ2ÍÜÉÛÇÕ ëª³£ìíîïðï£ ññïòïï£ó ÈÌ3Í1ÍÍÇÌÏÏÉ4ÍÒÈËÞØÉÙÉÖÚÓÉ531É67É8É9-ÍÓÉÌÓ:;Í<É 2ÌÏÍÓËÉÜÒ ÍÏ2ÉÖÚÓÉÒÎÎÍÉÛÇÌÏËÜÒÈÉÔÎÝÈÈØÙÍÏÞÉ ÈÉKÒÜÜÍÓÞÉÆÍÙÓÖÒØÙÉÊ0Ü-ÇÕ × ¨ô¯ôÁª°ÂÁª°õ®ª££ =Í Ó É =0 Ë Î Í Õ Û Ò > Í Õ Û Ç Ø Ù Í Ó Ù Í Ç È × > Í Ó Õ LÍ ?ÇØÙÈÉ7Q6ÉÌ Ï Ò È Ç 0 Ï É Ü: Ì Î Ç Ø Ù É 8 É Ç × É . Ë É 7 Ö Ò Ø Ù Þ É LÍ Õ ö÷ª££ ×ØÙÎË××É>ÍÓÙÇÏ2ÍÓÈÉËÏ-ÍÒ-×ÇØÙÈÇÌÈÍ×É áâãäåæèMéæê ëª ³ £ìíîïðì£ Rñòïï£ó ,Ë×Î:×ÍÏÉ2ÍÓÉÔÎÝÈÈØÙÍÏÍÏÈÓÇÍÌÍÎËÏÌÞ ëª³£ìíîï𥣣£NÖÒØÙ£ ìï¤òïï£ó À¦Á¯®Â° À¦Á¯®Â°¬£Ã°Â§ª ¬ £ ø§ ª S ¬ § ­ § ¬ =Ò 2 Ë Ó Ø Ù É Ö Ë Ï Ð È Ç 0 Ï × × Ç Ø Ù Í Ó Í É + Ç Ï . Í Î Ò Õ ëª³£ìíîïðïø£²ª§¦­£°®ö£ù¯öª°Á§ ÏÒÙÜÍÉÇÏÉ-Í?ÝÙÓÈÍÓÉÛÇÌÏËÜÒÈÕ@ËÒÕ ÛÈÒÏ2ÒÓ2×ÍÈÉÜÇÈÉKÒÜÜÍÓÑÉÆÒÌÒ.ÇÏÉ AâåBåCæßàáâãäåæèçéæê ËÏ2É5Ò×ØÙÍÉÇÏÉ-Í?ÝÙÓÈÍÏÉÛÇÌÏËÜÒÈÉ @ËÒÎÇÈÝÈÉÖÚÓÉON6ÉÔÎÝÈÈØÙÍÏÞÉÛÇÌÏËÕ ëª³£ìíîïñì£ ñïìòïï£ó ÜÒÈÉLÍÓÝÈÍÉÏÒØÙÉTËÏ×ØÙÉÜÇÈÍÇÏÒÏÕ 2ÍÓÉÐ0Ü-ÇÏÇÍÓ-ÒÓÞ ëª³£ìíîï¤ð£

¢£¤¥£

ðUìòïï£ó

¢¦§£¨§©ª«§ª¬­¬§®§ª£¦­¬£¦¯£°±±§¯£²ª§¦­§¯£§¯¬©°±¬§¯³


Z[\\]^_]^[Z`

ab cdV e f gV WflViÁ› ÁgiVÏÁkf™šli›9iV8fÎÏ i›› iÁ™š›Î›gl’

llkiÏVÐÂbVÀkbflli›’VΛ9V—fb cjÎÏiVldÁiViblɚl’ !"#$%

£vv}otswz}o‰z¢xn€twzt}vwnuwo‡vwxzwx†tppwozpÛpwvtnpqrz‰nwz Êtwoznrxwxzt}v‹wp…o‰wz†‡xzwnowzwno†tqrwxwz&wx¥ts}ouyz†‡xz‰nwz ÔÒ®¸­°'(°®²µ¸±³)*¸³+»µ¶®¸³,®°³+Öµ¶¹*¸­²*¯¯®¸³µ¸Ò³+Öµ¶-.®±®¶Ö/~ otrvwozp¥nwz‰wxzmxpwss}ouz€ozt}v‹wpto‰p¢s…owožz Êtpz¢twoznwxwz¡0zŒ¡Çz¨Ûpwvznpz‰nwzwno|nuwzt}vo}vvwxnwx}ouyz ‰nwzvnz‰wvz¨tvv‰nq©wo¥tqrp}vzvn¥…qrpž

WÁiVdbkiÁ˜iVd›Va8Veah

À™š›i˜˜iVa›cbÁ›gΛgVV ÏÁkViÁ›iÏVÀ™š˜fg f›gjšbÁgiVf˜kcfb iÁk —˜fk ÁibΛgVfÎibšf˜cV9ibV iÁ™šiÁkiV”•‘VV”•VÏ

—˜jkk™ši›VV mnopqrsturtvvwxyz{tut|noz|}xzmno~ 8fb™d9iVc˜f™ œV |wswootrvwz€oz‚ƒz„s…qrwoyz{n~ ¨qr¥tx|yzvnz pwssnuwxz¥wnŠwxzÃtpwx~ otrvwtpqrwz†‡xzˆƒƒz„s…qrwoz}o‰z ‹wpqrxn†}oužz{nztxq‰wžz €wxpqrsnwŠ‹txwzŒtpqrwz†‡xzˆƒƒzw†wp~ £txoz¦z§ƒƒƒz¨‡q©yzno©sžz̅uws nu}oupo…uws ¼½‘•““V– ŽbV‘’“XV X”Y•““V– ŽbV‘’“XV abcdVefgV fgf Á› —˜jkk™ši›œ abcdVefgVhibjkilik

{nzÌtuwstpqrwz}o‰z{notrvw~z rowztxq‰wžzŒwŸzvnz‹npz|}z tpqrwz†‡xzˆƒƒz„s…qrwož z}qrpt‹wozrowz¡}†¢xwnpžz£txoz ŽbV‘’“X¼V ”X•““V– ¤w¥wnspz¦z§ƒƒƒz¨‡q©ž ªwnŠwpz„s…qrwozvnzpqr¥tx|wxz abcdVefgVŽjgi˜ «¬­®¯¯°±®²³´µ¶¶®²·³°¸¹¯º³´»±®¯ £txoz¦z§ƒƒƒz¨‡q© ŽbV‘’“”V ¼½‘•““V– ŽbV‘’“½V Y•‘“V– ¨qr¥tx|wpz„s…qrwozvnz¥wnŠwxz «¬­®¯¯°±®²³´µ¶¶®²·³°¸¹¯º³´»±®¯

ŽbV‘’“V

¼½‘•““V–

àáâãäáåæçèéäêéçëéçáìçèáëéíîçèéäïéáðìêêéäçñîòëéçáóæäèáéæçáôìñõäéæíá ö÷ø÷ùúû÷üýþýö0üü÷ý1ø23÷ûý40÷ý5û67

ÎcišbVÐÂbV ŽÎÏÏibÁibl™š˜jgi˜

¾¿¿ÀkÁi˜cÂblki

{nz‰nqruwpw|wozxpwož Åouwz§ÄzqvyzÅzqvzÆyzÇw¥nqrz§ƒƒzu

ŽbVÈ’“È“V ½•”‘V– É¿¿a›l™š›f˜˜cÂblki

¾

{nz‰nqruwpw|woyzrts‹txwozxp~ woyzvnz|¥wnzÃw‰wxxnwvwoz}o‰z ¨qrotsswoz|}vzwz†wpnuwoztvz‹wx~ txvžz Ênwz˅o‰wzpno‰z|}xzw…nu}ouz‰wpz Ì}vvwxnwxpqrs…uwspz†xwnžz Åouwz§ÄƒzvvyzxwnwzăzvvžzÇw~ ¥nqrzˆ§ƒzu

ŽbVÈ’“ȐV ¼X•½“V– Í¿¿ŽÎÏÏibÁibÐfbciV

Í

Ñozswqr‰pwožzªwwx†wpyzu}z Ò®Ó¹®¸Òº³Ô¸ÕÖ¯­³«×׳±º³ Øtx‹wÙzpqr¥tx| ŽbVÈ’“ȼV ½•½‘V– Øtx‹wÙzx

ŽbVÈ’“È”V Ú¿¿ebfgikfl™ši

½•½‘V–

؇xzÌ}vvwxnwxpqrs…uwszt}pz©}op~ p††‹wpqrnqrwwvzÌÛsouw¥w‹wyz vnzŒxtuwxnwvwožz ÊnwzŒtpqrwzwxvÜusnqrz|}p…|snqrz ‰nwzÝowx‹xnou}ouz€ozØtx‹‰pwz }o‰z‡xpwžz Þ»¸±®³«ß³Ó¶º³ Ãnw†wx}ouzrowzÑortsž

ŽbVÈ’“ÈXV

É

Ú

¼½•È“V–

V 2342151672172221819:;1<1=>1?;@1A9;:B1C:D1EFG1HFD>9F>I1EF;1JF:>D=KF91LFMFN@GO1LC;PB1QFP1R@QPMB:9N1SSBT1CQUFP=KF9ET1 Â1

UUUTS;:QFTEFV 1 1WVXY


hijklmnopqr

f[^aÖcde_d[cW èÖÕba` fèÖÕba [^aÖcd e _d [ cW `

é¬â«Ë£à¡ê»Ÿ£¡v¬£¡©­§ ¯¶ Ë£§v»ê¡vé­¡©Ÿ¶Ê¡Ÿ£·v筧ᣧŸÊ­§£¯¯£ºv´£©­§Ì£¡©v¡­´¨©Ÿ£vÍ ¨ ¡Ÿv»ê¡vžÉ¥¯£à࣡µ¨Ëv´Ê©vëÎv¢¦æ¥·v ™š„}ƒ}~}{x†}•ÇÓ}…‡‡xyxx…ƒ†•{xÒy‡‰}{…ƒ†~ŒšŠ}ƒ‡Š‰yƒ~–y‡Š‰¿…ƒ„¾šŠ‰†}|}†}ƒ‰}{x~–}zyƒyz¿ x}{|…ƒ„}|}x{‡Š‰}›ƒƒ}ƒ¿…ƒ„–}y…•z}|}…Š‰x…ƒ†ì’y…}‰yˆxy…‡”š|~™}xy||…ƒ„yƒ„}}ƒ‚{}„}€}‚}ƒ„¿ zy}ƒ™yx}{y|{}ƒìсˆš|†}{Š‰†}—‹ˆxƒyŠ‰„}ƒwxyƒ„y„yƒˆš„}…ƒ†}ƒyƒ½}‡šƒy|‚y†}ƒ„}ƒ}…}ƒÒ}ƒ}yx{šƒì

st^[c

uvwxyz{|}~€}‚{ƒ„…ƒ†‡ˆ}{}wxy‰|z|}Š‰x‹ uvŒ‹y†}y…‡wxy‰|z|}Š‰ uvŽz…‡w{Š‰}‰}{x‡ y‡x}ƒ‡Š‰|‘‡‡}…ƒ„}{ƒ}’‹Š}†yƒ{x… uvŒ‹y}x{}…ƒ†{ƒ“}„}‡xy‰|z}‡Š‰|y† uvwxyz{|}”yƒ„†{ˆˆƒ}z}ƒ„}Œ‹ uv“}‡x•{x„}•–y†}ƒ€}z…ƒ„}ƒ}~}{ƒ|y——zy}Œ}——}

Vd˜]

uv™y‡‡{€}”š|‡—{}†}|•{xw—}‰š|‹z}š†}ƒ uv’yŠ‰‰y…xy…‡€} {ƒx}•wxy‰|z|}Š‰ uv||‡}{x{†}~‰š|…ƒx}‡x‹xx}’yŠ‰‹z}‡xyƒ„•{xzxš—ˆyƒx} uv›ƒƒ}ƒ€}|}{„…ƒ†y…‡w—}‰š|

œd]^[a`[ee

uvžŸ ¡¢£¡v¤ ¥¦£§v ¨©vª«¬¡­®¯£§v°¬¡­®¯©Ÿ±¡¢£vªv²³v´µ¶·vªv¸³³¹ºv»£¨£¡« €}{ƒx uv”‘‰}ƒ€}‡x}||zy}¼…†}{ƒ{Š‰x…ƒ†•{x½¾–¿…ƒ„À¾–¿¼…†‘‡} uv‡{Š‰}}wxyƒ„y…ˆz}{x}Š‰‡}Áw—…‚}{x}ÂÃÄŠ•Å uvÆDŽ}|y…ˆ}ƒ{ƒÆy„Ç‡x}ƒ uvÈ­É¥¶£¡ŸÊË£¡vžŸ §Ì ¡Ì¡£Ê»£§v¦ÊŸv¥­¥£¡vÍ£¯ ©Ÿ´ ¡¢£ÊŸv°¸²Îv¤v¸Ïvкv²v¬¤¹ºv “‹||…ƒ†„}‡Æ}{ˆ}ƒ‡•{x}{ƒ}•Æ}{ˆ}ƒ—yƒƒ}ƒ‡Š‰…xy|‡¼…‡yxy…‡‡xyxx…ƒ† uv™y‡‡{€}ъš‰‡x‹x}ƒ•{xҁ{ˆˆ…ƒ„’š——}||}••z}ˆ}‡x{†…ƒ†~ … ‡Çx |{Š‰}w{Š‰}…ƒ†„…Š‰ˆ}‡x•šƒx{}x}ƒ¾yy z{ƒ} ‰y}ƒ uvҁšÓ}‡~‡}|z‡x}{ƒ|y——}ƒ„}‡’}{Š‰‡}|‡x‹xy„…ƒ„“}‡x‡x}||z}•‡}

óWÙWW V[^WôWè[íZ˜î]ï`ÕðdsbWñ_ò[Za[ Zc`WfõÙö÷Z[]Õd^ø Za

œbÔÕÖ×[c

uvؕ|y…ˆ}ƒ„}ҁ…ƒ„y‰•}ƒy…‡wxy‰|~ˆ}…}€}{ƒxÁ„{}ƒxy…Š‰y|‡ wxšÓ yƒx}Å uv™}‰‡Š‰{Š‰x€}|}{•x}“…Ózš„}ƒ—|yxx}•{x„…Š‰†}‰}ƒ„€}|}†x}• ›ƒ„…‡x{}¿Ò…••{ƒš——}ƒz}|y† uvwxy}›‡š|{}…ƒ†y…‡™{ƒ}y|‚š||} uv؃x}zš„}ƒ‡Š‰…xy…‡€}{ƒx}•wxy‰|z|}Š‰

ÙÚc×[

uvwš|{„}Ûy„}|‰š|y‰•}ƒzy…‚}{‡}~€}y—ˆx…ƒ„€}ƒy†}|x uv…Ó}ƒ€}|}{„…ƒ†y…‡ÂÜ••ۅx¿…ƒ„“}„}z}xx}ƒ~šƒ‡x…x{€} Ý£ŸŸ£¡©É¥¨ŸµºvÞßvÌ­à࣯Ÿv¡­©Ÿ»¡£Êvᣡ©É¥¡ ¨´Ÿºvv­»»£§v à­¡ÊË£¡v⧩Ÿ¡ÊÉ¥ºv ъ}ƒ‡Š‰…xy…‡€}{ƒx}•wxy‰|z|}Š‰ uv›ƒƒ}ƒ€}|}{„…ƒ†y…‡w—}‰š|•{x|‘‡…ƒ†‡•{xx}|ˆ}{}’{Š‡Š‰{Š‰x |y‡… ‡Š‰•…xyz‚}{‡}ƒ„z}‰yƒ„}|x uvwxy}›‡š|{}…ƒ†y…‡™{ƒ}y|‚š||}

œ[ca`[^

uv㶣ÊvË¡­ä£vÈ­¯µ»£§©Ÿ£¡v¦ÊŸvå¡£¥æçÊàà´£©É¥¯±Ë£§vʧvÌ£§vž£ÊŸ£§v ¶±§Ì£§ºv w{Š‰}‰}{x‡¿›‡š|{}€}†|y‡…ƒ† uvÑ{ƒz…Š‰‡{Š‰}…ƒ†„…Š‰wŠ‰{}z}|DŽ}ƒy…‡w{}z„…Š—|yxx}ƒ

VWXYW

VZ[W\[]^_[^`a`[b[^WZa`WZcWdee[cWf^[Za[cW[c`]de`[cg


 

ù 

ýþ012345678

Y Z[ 

\]!^!NS-*#IST$-!*$K!&I! ++W&!_C*--#*%I&!I C!Q+C. !"#$%&'(&)!*$+!"+,%-#. I* *'+#&!*-+!$+*CJ*$++C*CC$&B /0122345637832370249:;<=;>? ` ]!QX!T#-*T'*#!a-'*CC. @A,)&-%&!*&B+,%#(BC #L!)SIH-CC!I C!b*TB#(C!cd*. -#*!ba!efg!VNh DE FG *CC#!T$#,%!i$,))-II&! "+,%H-*CC!I C!)#*CJK+C#L!*'. M S%&!^#)J$B!&C&%I'*# *+,%'*##!M+,%,%C$&B b*T)S&C#S--*&JB!cd*-#*. NC*'-#!O$P!*$+!Q-$I &$I MS#T,S&C#S-h RS#T#!U,)&!*'B#$&TC N,%#$&B+)*+C&! j/1kklk8m6n>o23pqrs= D F FG cOS#+Ct "#S,)&+,%#*&)!*$+!NH##%S-J f g.R.NC,)TS+!*I!Q'-*B'S#T NC*'-!MK+CB$&B!T#! "A#L!%*&T%*'$&B++,%##! uv FG ùwù V#%+C*&B&!W#+,%-$P G  G E Q'T,)$&B!T#!XJ$&B+*&-*B! x F a#SP+!^*++#K*P!I C!Q'+H##. %#*$+&%I'*# &!*$K!&I!U,)#B*-!A'#! !W#+C--'*#!U&C-AKC$&B+BC. %T*%I! &T*+,%',)&!*$+! C#!+C-,%!$&C#%*-'!T#!V*,%. UT-+X* C*%)*&C U#+*CJ)*&+C# Q'-*$K!T$#,%!T&!^*B&'ST& NH#CJ+,%$CJ!*$+!UT-+C*%-!A'#! T!B+*IC!M#C g!O*,%'yT&!$&C#%*-'!T+! ^*+,%',)&+ ¦ … ~  9z1??783p{1m|}>o3p?72 a#(CK*,%!+C-,%!$&C#!&#!"#$. A&T+,%#$&B %&'*&)!"A#!)-*HHC!&*,%!$&C&! ~ $&T!+C!*-+!^#)'*&)!&$CJ'*# ´ µùü¶·Ë»¼ù ¹ºº¼ûü¾¬¬ù¿ €N3C#3&7k+C‚ƒ&2lk8m87223p7k„3k R#'*&T)*+C&!IC!^*&T%*-C#$&B! 83?nçè¯é9s9=êë u E… ¹ºº»¸¾Ë¬ù¿ a* +B'-(+%J$&B!"#$I*!Nb! ´ µùü¶·Ë»¬ù s;;†?72‡pl?1ˆ3k283‰0nm34 U#+C.X-K."*K-! '*$!I!"#S,)&+,%#*&) ¹ººË«¾¬¬ù¿ gU!&^* ´ µùü¸·Ë¬¬ù #I-$KC+,%-($,%L!Q$+C#C. ì3l3p0°m>o3pŠ{†€é4†|8?72 C!#B$-#'*#L!g!Q$+C#CC!I! ‡p}>|3km>op1k|4s7?Š3pm}k10. ^*&T%*-C#$&B #*$I ¹ººËü¾»¬ù¿ Q' ´ µùü¶·Ë¬üù &%I'*#!Q'T,)$&B!T+! V#%'*##!N,%#*$'+CS,)! ^* $KC+,%-*$,%+!I!"#$%&. ´ µù»¸·¬¸¬ù ¹ºº»¬Ë¾¬¬ù¿ '*&#)I'#,% V#%'*##L!%y%&W#+C--'*##! ‹ [ N,%#*$'+CS,)! mz1m>o3km>op1k|7?r3p|. ´ µù»¸·¬¸»ù ¹ººË«ü¾¬¬ù¿ {1 ' * & )*'C_*++W#L!%y%&W#+C--'*##! U&'*$!T#!B+*IC&!a*+*&-*B! N,%&)*#I!KA#!N,%#*$'+Cy,)!! &*,%!c"@a!O-A++BB*+*&-*B&!! &!O*%#J$B&h!Œa!\]Ž Oí#'*#!IC!-II+,%--! U&'*$!&$#!I!^#)'*&)*'C-! Y E

IyB-,%! -*B'S#T!A'#!T!B*&J! ¹ºº¶»¾Ë¬ù¿ Q' ´ µùü¶·Ë¸¸ù @*$I'#C N"¨¨!X*&T*+,%H*+C&.!$&T!  &&C-,%I*,%$&B!T+!@*%I&. Šz383>p3?3Çj/3k„3p|}?/0322 W # ,%&(%!KA#!T!! IC!OA--$&B&!$&T!W#+,%-P'*##! &*,-%*$C#K(B+-!,&%!V* ! Q& '#&B$&B!WS&! O#S&CH-*CC! X*)&!C, \!-S+!-T#%*)& ´ µùü¶·ËûËù ¹ººË¸Ë¾¬¬ù¿ ‘ &T \]!^!NS-*#*&-*B!'+C%&T!*$+Å! &%&#* '+&!$&T!N,%*$KHS-î)#+C*--&I!NS-*#IST$-!fg!RL! \]!^!*$K!W#J&)CI!^ &)-+C*%-. ’ E“”•–—“˜™š“ p1o?3kïj}01p01„3p3803p9†ð±³£ ›œ˜–ž“Ÿ ¡¢ IC!"K&C-*T+,%$CJ!$&T!B-*T. =;>?273ƒ‚‰3p„7383m1?23r1. &I!NS-*#*))$L!*#C$&B+K# C!ŒO#S&C+CŽ ´ µùü¶·Ë¸¬ù ¹ºº»µû«»¾¬¬ù¿ +BC*&''-#!^ #)'*&)!&!Q#'C+%y% mz1m>o3km>op1k|5lp£lƒk1o. R#J&)C!M-,%*&&!J$I!U&+C-. {1 ?3ˆ}k†{1mz1m>o3k¤99|8 -&!&!T*+!^#)'*&)*'C-!V&C! U J$#!Q$K'*%#$&B!WS&!#*KC+CSKK. '&SCT-AK&C$&B+BCC#!I!^*B&. '%(-C#&!ST#!N,%I#+CSKK&!_ C! ^#)#*$I)-*HH!A'#!T!B. J!X*-CB#KK&! +*IC!M#C!yKK&&TL!T$#,%! ±q±ñò99=;<²†=<:;?? +T#$,)!KT#&!$&C#+CACJCL! ¹ºº¶¼¾¼¬ù¿ a* ´ µùü¶·Ë¸½ù N,%$CJ!BB&!¥T#+,%-*B!*&! +,%-*B+C!g!Q'$+!! OA--$&B!T#!@K&!IC!&I!.! TN,#%!Q& #%C+)*+C&+,%-y++# SIHS&&C&!‘S-î$#C%*&!&! M+,%(TB$&B&!T$#,%!+HCJ!a. ¦ G§ B&+C(&TL!)&!b$KCT#$,)A'#H#A. Q'&%I'*#!M-$,%C$&B+&. K$&B&!I%#!ó$P#+C!-*&B!X*-C'*#. #,%C$&B!BI!NCR¨©!X*-C#$&B! |372®{367>o2ô3Ã1„>1®s;|8 ^#)'*&)*'C-©! ´ µùü¶·Ë¸üù¹º9 E ùùæ KRA##!)T*'!+-!$I! &B!K+C!I!O*%#J$B. 'ST&!W#-BC VU@Q.Q'&*%I!BI(P!! ª!f`!NCR¨

9 

 ù 

9 ùù 

ù«¬¬ b(&B!I C!$BT,%+-!,*! ­:;>? nk83£lƒ‰1l>1®s;;>? M#C!Q$K'*$!,*!gf]!,I ¯kk3ko°o3>1®†9;±†s;>? MST&K#%C!! lk23p£lƒ‰1l>1®²=>? 33p8367>o2>1®9s³;|8

9 ùù  ù«¼¬ù’ùù E ùÁ EFG E

ù b#B,%C!&$#!ff]]!)BL!‘).

573o‰1p‰7m³;|?±o®£lmm2122lk8 673Š3pm}k106183kÂÃ}‰lm2s=; ^hL!ÄTS,%!I C!KS-B&T&!R#(&. T#$&B&Å R#(&T#C+!O*%#B+C--!*$+!Æ!]! 7>o2‰1lNJp}È03k ´ µùü¶·¸¸«ù ¹ºº»¼µ¼½¬¾¬¬ù¿ Š3ÉrÇ Êl837kp7>o2lk841lz1lƒ. B'#I+C a$II KT#'#I+*,%+!$&T! NCSPT(IHK#L!@(T#!-*$K&!&! @*T)(+C& À?=;>?ˆ3p0nk83p23pr183k?72 Q$ &B'*$CI!^#)'*&)*'C-!NC*$. ¥$PC.!$&&WT#!O)-TT#$'&#B!C*C$#+&!f]!II! p1l?lk23p±m37207>o„3pr3p|‰1k|® ¯kk3kˆ3p|037„lk81lm=??Š1/. ^#)#*$I)-*HH!yKK&C!+-'+CC(CB! H-+H##%S-J T$#,%!a*+T#$,)*$++C--#!$&T!T&C! V*,%*$P&%*$C!$&T!MST&. *-+!^CC#+,%$CJ!_ C!J!B-,%. NH#CJ'-,%!*$+!Q-$I &$I +,%-P&T&! *+C&+,%-y++#&! b#B,%C!,*!ff]]!)B b#B,%C!,*!fe`]!)B ´ µùü¶·¸¶Ëù ¹ºº»½µ«ü¶¾¬¬ù¿

9 ùù  ù«¼¬ù’

´ µùü¶·¸¸¼ù ¹ºº»½µ½¼¬¾¬¬ù¿

vE [Ev ù

  ùæ ·ù E ùG ù ù Eù v µ 

9 ùù  ùû¬¬ù’ù ÆI!f]]!,I!W#-(&B#C#!^*B&!I C!

&B'*$CI!^#)+C*CC#*$I!NH*. #*C!"A#!I C!B-,%+,%-P&T#!R#. #B-$&BL!U&+CB!A'#!"#HH!Œ! ‘#+S&*-#*$IŽ!N,%#%C+W#B-*+C+! O&+C#L!BB&!U&'#$,%!B+,%#C#! b*T&!XS,%#CB!B#'-,%! r3p|‰1k|®33p8367>o2>1®9=²;|8®

´ µùü¶·¸¸¸ù ¹ºº»¸µ¼¶¼¾¬¬ù¿

¹ºÌÍÎÏÐÑÒÓÑÔÒÕÎÍÖ×ÎÍØÐÙÒÕÎÍÚÑÛÍÒÜÝÞØßÐÞÎàÑÓÏÎÞÎàÑáÏÍÑâÝàÎàÑãßÍÑÔÏÎäÎÍåàÕÑÒàÚ

ù ö÷øöõùõúûöõûöööõüõýþ0õ1õ23õ405õ6ý0þ7õ8þ9õ õ 93ý 3õ 0õ þ392 ýõ 5 õ807õ õ57þýõ7õ8 2 ý õ Âõ

0þ õùõúùûü


-./01234567

#Ó"( ( ¶ #&(#•+%#&(ˆ($)*$)9 ( '( )'"* #Ô'Õ (Ö ) ¯ *•&%)'&•)' (

+¯ #&ˆ()*$)9 ( "*°"%#( ¶#'(‰· #&ˆ(

²

Ÿvz VUQ\;[Q\P]NzU¡zOQN;€w\;¢]\Pv¡V\vQ;VN;£]N¤QNvV]NQUUQ\;zMz\v;¥¦zNO; PzRU§M€Q\; VP;¨ƒ;£R©Xª†;ŸSQxVQUU;€w\;LVQ;|NK €]\LQ\MNOQN;LQ\;¢]\Pv¡V\vPWXz€v;£]NPv\MVQ\v†;¦VQ€Q\ z\;VN;¤VQ\;zMU§NOQN«;¨ƒ¬;WR­;®¬¬;WR­;®ƒ¬;WR;MNL;…¬¬;WR†; ^h@@BHh@BAC=FaAD›FlCisK<=›==sK^œsFqEFcACF‹CGEcIACHBhEFgJAdtD›BaF>GHaAH=>==A=sFpGCd?FIBA@_›@=BaAFbGH>=g>GHCfHK =GEaAEF?hd?JAC=BaF>GHgGH=>==AEs

±

¸¹º»¼ ¹¾¿ÀÁ¿¼ ³ ½ ùº¼ÄÅ¿ÀÆÇÀÈ¿ ɹºÊÁËŠ̹ÍοÀϹ ¹ÐѼƿ¼¿ÊÂÄÀÒ ±

´ µ ´

8)"#9 &%**

:;<=>?@@AB=ACC>?DAEF>GHFIACJBEK LMNOPMNQRSTNLUVWXQN;YZ[\]TK @AEFDB=F^K_`CDBaACFbGacABd?HA@eF aAH=f=g=F>G_FChiGH=AeF=jkaAkCf_K =AFld?HAeFmnoKpqrKbGa`HAsF^BACF D>HHBIAeF_AGACIACgBEt=AFudtCh?CK PvwvxQN;RVv;Qy; v\z;O\]{QR;|M}zK aA=A@@ACeFpABd?HA@H=f=gC>ceF~noK Q\QV€MNO;‚ƒ;„;…†

‡ˆ‰ (

:;ŠD@>G_AEcACF‹CGEcC>?DAEeF RQX\€zWX;RVv;Œ]SSQUZYZ[\]TK @AEFGACFIACH=CAi=sFŠE=ACHAB=AFBH=F aAaAEF<kB=gJ>HHACFcGCd?FbBEtK i@Ad?FaAHd?f=g= :;qHh@BACGEaFcGCd?FŽBEAC>@_>HACK D>==A :;Ž>HHBIAeF>iCBAiKFGEcFCG=Hd?_AH=AF GihcAEk@>==AF^‘’’

“'”•)'

‡ *'"%'(9

:;liEA?Di>CAF×A@AGd?=GEaFF aAD›F<=^bœFDB=FØ>DDHd?G=g :;liEA?Di>CAF×A@AGd?=GEaHt>iA@F DB=FpqrKnGkk@GEa

+ #&ˆ()*#)'Õ

:;ÙVNPvVQO;w Q\;x¡QVPvMTOQ­;NM\; J>aAEHAB=BaF>iaAH=f=g=AFGEcF E>d?FBEEAEFABEt@>kki>CAF–CAkkA :;uBE=AB@BaAF–fCFBEF<=>?@g>CaAFF DB=F<Bd?AC?AB=HHd?@hHH :;šA@@ACeF_CAGEc@Bd?ACF~ACHhE>@K C>GDeFHACBAED›BaFDB=FgJABFH=>K iB@AEF–CG?AEKn@>kkFHB=gi›EtAEF —‘Ú’FdD™FGEcF_AH=FDhE=BAC=ADF –BHd?FF —‘Ú’FÛFܒFdD™F>G_F–KŠE=ACaAH=A@@ :;bJABFaChAeFHBd?AC?AB=HIACa@>HK =AF<d?BAiA_AEH=ACFBEFl@GDBEBGDK S\]TU\zXRQN;RVv;¤]N;VNNQN;¤Q\K CBAaA@i>CAEFAEH=AC@›cAE :;œ_AEAdtAFGEcF×hcAEFDB=F×C>EcK Hd?G=gi@Ad?AEFIACt@ABcA=eFF thDk@A==FDB=Fœ_AECh?CAEFGEcF š>GiA

:;^ACg>k_=AHFGEcFIACE>aA@=AHFr>K cA@?h@gC>?DAEaACBkkAFDB=FIACK gBEt=ADeFJ>@caCfEF@>dtBAC=ADF –C>kAgi@Ad?FiAHd?@>aAE :;qEEAEIACt@ABcGEaF>GHF<k>Ek@>=K Ý'• "Þ# =AF—˜FDD™FDB=Fšh@gcAthCsF<=>CtAF :;ŒÙ߄|Z| NzXRQ; VP;¨ƒ;£R©X; o>EcF BHh@BACGEaFcGCd?FŽBEAC>@K aAD›FàF‘˜F<=^bœ _>HACD>==AFaAD›FlCisK<=›==sK ^œ

)"

:;Ž>HHBIAFšh@gHkCBAaA@FDB=F<kACCK ?h@gFfiACghaAE :;p>d??>G=F>GHFIACgBEt=ADF<=>?@K i@Ad? :;‹ChACeF>@@HAB=BaACFp>d?fiACK H=>EceFqEEAEIACt@ABcGEaF>GHF žFDDFš>C=F _>HACk@>==A! "#$ #%&%' #&%()**(+#&((%")*%(,


åæçèéêëìíîï

ðñòóôõóñòö÷òôñøùúø ûóüöùúòôúýý

t0394231236%0950160 ‡ & 0+ o240016I{56O<=2{<=015P6WSS

460 ¤12,,500 öá"á ¹ººäãäá mm1T2 30944,›n t0394231236%0950160 ‡ & 0+ 5 T0 f a * 2636609 ` þ02,0+ þ0123405467689 o240016I{56O<=2{<=015P6W|S 9 5 4739 á"á ¹ººãã"á ¹ººãá öáã"á ¹ººäXá ö öáá Šú ø_ôújý 16 *09,& , t0394231236%0950160 ‡ & 0+ # 56ö0_9^ó þ0123405467689 79 ‡m+‰09n60 )5 TT0 T5 660 79 m235723609 gbb 069 9 0 !4739 öáäá ¹ººä"á öá""á ¹ººá $0 0096 2630 946&7068 6 923 ‰ 4 92,+ #$30%0946055& 90 ' 0123405 uøwñòôöjúˆñ[[jøZúøûñ~ öá"á ¹ººá 16 ()*+'4672, ø^úýóù6I{56O<=2{<=015P6D|S ö^újôòáñøwáˆúökôúöóñ[ 16 40+ öáäá ¹ºº-ãá ^Zwú ö á á ¹ººXXá T 9 6‡009 e47609 9 0‹13,5 0T T1&9 1290396 e90TŒT0 .)*+*02340584672, 79 3$30%09+ } 46910+‰1TT0+‡ + /01234516789:1;<=/126>?5@6ABCDEDF p:1P312496I{56O<=2{<=015P6WSS öáäá ¹ººäá öáäá ¹ºº"á 3ö áá ¹ºº"Xá Šúö_^óø_ m6 9 G1/0/0122351H/1648I6789J48I6K58<L } 46910+‰1TT0+‡ + öáá ¹ººä-á öáá ¹ºº-á 3p:1P312496I{56O<=2{<=015P6W|S Šú ö_^óø_ mT09d t 441%0 t561+ M0981,609 N609& öáãá ¹ºº""á T50T5 660 451 0 m6 35,469,61 öáãá ¹ºº"äá } 46910+‰1TT0+‡ + öáäá ¹ºº"Xá O<=P1222Q8I15I4=5R15L63;/6BS6LHJ=6 & 0&05 79 m235723609 gbb þ903& 909 cqüöóñ^òôZq_ 16 ()*+ .)*+',$T0 öá"á ¹ºº""á öáäXXá ¹ººäá H4U@6V<=/24/063;/6EWSS6L9 òqüùúýúùúøüújô ‹* 423&02,0 þ903& 909 3$30%0946055& 909 öáããá ¹ººäXãá Šó f ) 14609 mT1005 # 6233 ,0Œ cqüöóñ^òôZq_ öáãá ¹ººãá öáäXXäá ¹ººá YúöòZøóýöóñ[ ^ýóùú^Zöw ñ~úøúýú[úøôú \úöýá]öñüúø^óø_ `ab 2

 09 * 01040160 öáá ¹ººcôáá"äá ö ˆúökôú_jòôú ' 0123405 ¹º á   X á º  á 61096 M095d e930& , fbb 2 ] ö Zq _ ú øùj ô ô ú ö öáä"á ¹ºº"á öáäá ¹ººcôáá"ãá &093 5& *n90Ž0550 ˆú 40165123 609 0109 M095d e930& , fgb 2 ¹ºº"äá ök0ôú&‚ óq,ü

öáá 010& 6d ‡ 23,5 TT0 öáá ¹ººcôáá"Xá ýújwúöüó_úøýújòôú gg # ,0 e 954 3*0 , 68& 9 I{56‘4<L1’6“12H68P:6”OiC•{5012 öá9,&ä ã h152@6i58=1P34PL6WSS6<H á ¹ººã"á ¹ººá öá"á ¹ººcôááä-á öá"á õóñ~úøvúö_ýújwñøù 01 093 ,0501460 rr # ,0 79 ªZý cjôõ^kø_ú l72,05030 ‘)5 9 7  09 3055&9 5 41096 4 < L 1 ’ 6 “1 2 H6 8 P : 6 ” O i C •{ 5 0 1 2 0T546096 `fb 2 I { 5 6 O < ¹º ö á   á º   á öáãá ¹ººä-á \úö^óøw_óòôúø d * 3 560+ öá=2{<=01á5P6D|S ¹ººãXãá m168&n,0 l72,05030 #58 0%09,501 58P9691H@6K–?6EWE|—˜6 0T546096 `ab 2 ¹º ö á   ä á º ä X  á öáã-á ¹ººãá ûúñúöýyòqüúö6™•6D6‘?@6D6L9’6 I{9576O <= 2{0<9= 3001555P&69W SS 5 41096 m168&n,0 l72,05030 öáäá ¹ºº-XXá 16 * 3 5609 0T546096 fbb 2 # ¹ººäá 9758 009 3%00955,&590 1 5 4 1096 áá öáãXá ¹ººXá ö ˆóòüújõñøù6i58H46WSSD6O’6 I{56O<=2{<=015P6W|S m168&n,0 l72,05030 ,T5d 16 ‡5 4230, 460 0T546096 fgb 2 ö ºá áXá ¹ººä"Xá #5á8 0ã%ä0á9,501 ¹º öáãá ¹ººãä"á ö ]öZq_úøòqüöóø_ 16 m61005946 m168&n,0 l72,05030 )501 0946 0 š 006›n440+ 7997 m 23 570293 3600595& 9g bb 5 41096 91op2/01506WSS6<H

,T5066 16 ‰ 43018 öá"äá ¹ººá öá-á ¹ººããá œ9i58H4 6O6WSSDž’6i58H46 Ÿ1P0C úü«j‚úøòôúö 41230930164%09+ %06 0 &5n40d t16 e š+þ9038 35+ âö ]jòqü `ab rb 2 5

6 m123093016442310&05 0

 6 

6 1 ,  ‰0 5 + š

6 6 0 9 1 0 d ¹º öá"á ºãá öáä-á ¹ºº-á ö4á6 1  ã"á ¹ººã"-á e1423 fgb rb 2 „‚ ú øú j ø^ó ñ 79 #7660$0 úõjóýýówúùúökô ¡¢ 519 £ 79 öá"á ¹ººäXá c‰0 ö á   ã ä á ¹ººä-á 5 &

6 6 0 9 1 0 d ) T 5 0 6 6 1 6 ¤ 1 2 , + i;/<=6WSS6U6sS6<H ,500 79 ¥+.50

öáãá ¹ººãá t039T9014 79 ùúôújýôúá]÷ö öáá ¹ººá

uøøúøvúö_ýújwñøùáñøwáxy^úý 4 Oo155=p2z6I{56O<=2{<=015P6D|S öáá ¹ººäá }0%09,501  t$&05 4 Oo155=p2z6I{56O<=2{<=015P6WSS öáá ¹ººãá }0%09,501  t$&05 4 Oo155=p2z6I{56O<=2{<=015P6W|S öáãá ¹ººá }0%09,501  t$&05 4 mT099358 79 m235723609 gbb

öá"á

¹ºº"äá

xúüöòqüjqüôvúöýúj[ôúáûñ~ ^Zwúøýóôôú6I{56O<=2{<=015P6D|S

öáäá

¹ººä"á

öáäXá

ýóøñòøòáùáá Y á ö ú w á j ú ^ á ú j c á ø ú ô €úóqöüúòácqüñôõóùúøòáwó‚úøòá uü øúòᄠ‚÷öáwúújøøáᅃáójøñ^[ó^ñúáúwjóö‚ávZøqááüájòô ‚Zöwúöýj qóáäá†áXáq[áúö

¹ººäXá

¦øôúöòqüöóø_á[jôáƒwúýòôóüý óòqü^úq_úø * 4409 %99 64+ , 14609d # › 423T 4604T0+ 09d } m239 , .5 68 79 8›01 EECL9C•4/§4/<=1P¨6P4<=6;PP1P6 4 1236 š 006576 ! 0+ ,5 TT0 16 50123423510 0 0 m1+ 230930164423544d öáäá ¹ººäá ”;P§4HH;9156ˆóò_Zqüúö ‹9 1 M09&1 16 ‰ 43018Œ öáá ¹ºººäXá `f+M+uøøúøýúñqüôú ‹9 1 M09&1+ 16 e92,04239 ,Œ ¹ººäá öáá uøøúø^úýúñqüôñøùòóøýóùú 16 e10065 042368 &046030 4© !6& 660910 `f M ‹010& 6 1 e930& ,Œ (1236423 5609

ö ò Zøó ý ó ùú øá Y ú cqüý÷qüôúöø

cjúáükôôúøáùúöøáújøúáá _Z[ýúôôájøwjvjwñúýýúáá ®yòñøùá‚÷öáuüöúøá YúöòZøóýáóùúøᯠá ûöóùúøácjúáñøòáújø‚óqü

c qüý÷qüôúöøáã cqüý÷qüôúöøáã ¬482QP916D|S6<H6I{56D63;/6­6™15/p+ ¬482QP916W|S6<H6I{56­°B6™15/pP1P P1P’611591R;<=06<4@6B|S6L9

(0090›1236 2 d `fbb ,

öáXãá ¹ººXäá öáãá ¹ººX-ãá

c¬4q8üý ÷qüôúöøá cqüý÷qüôúöøá" 2QP916WSS6<H6I{56­63;/6s6™15/p+ š 5n0 gbb 2 79 g±`b .0940

0 (0090›1236 2 d `bbb ,

11591R;<=06<4@6E­|S6L9

öáá ¹ººX"Xá öá"á ¹ººXäá ¹ºÌÍÎÏÐÑÒÓÑÔÒÕÎÍÖ×ÎÍØÐÙÒÕÎÍÚÑÛÍÒÜÝÞØßÐÞÎàÑÓÏÎÞÎàÑáÏÍÑâÝàÎàÑãßÍÑÔÏÎäÎÍåàÕÑÒàÚ

á ³´µ³²¶²·¸³²¸³³³²¹²º»¼²½²¾¿²À¼Á²Âº¼»Ã²Ä»Å²ÆÇȲÉÇÅ¿ºÇ¿Ê²ÆǼ²ËÇ»¿Å¾ÌǺ²ÍÇÎÇÏÁÈвÍļÑòÒÇѲÓÁÒÑÎûºÏ²ÔÔÃÕ²ÄÒÖÇѾÌǺÆÕ² ²

ÖÖÖÕÔ¼»ÒÇÕÆÇá ² ²âáãä


éêëëìíîïìí

Z[á á Ü äôõ Ü äØ Ø ößÜÛ\Üß] Y

ð

òößãäóôõ Ü äØ Ø åä÷ ðññòãäóôõÜäØößåä÷

øùúûüýþ012ú3ù21ù2û45ùþû6ú0û0162üù7û 8169 ù 9 û31û2ý3ù2û8 96 7ý11ùú0ü ù3úþ û2û8 9ú1û û 6 !""#$%&'()$ 1ùþ û*2ýùû6 ûþù97û 62ùû+ù2û, 611ù û -ú512ùû úû

3ù2úþûú2 9û.2ù9û 0 9ù3 ùû 3þûù2û0 9ùü601ùþ12 û816 3 ùûùû 731û8 926ú û

/ 9ù2þû52û0ýùþ7ýþ 16ù û 12%$"!$34567&( 189&:9""!$34567&( 1;$$%(<=>7&(û ?@A BB&(C 1@$DE""<=B37&(û *ù06719/9ùûFGû 7 1Hý9201ú1ùþIûJKû 7 1Lý7, ù11û731ûMü6 1ù2û+6þNûû 52û3ùû45ùþ ù3ùþúþ 1)O'&"BB7:

yãâåá÷åãâß[âáãä]Üä ,600ùþû52û6

ùûz5ùþû3ù0ù2û8ù31ù{û |õ ÜäßôÞßÜØcý û d ú0û^ù23þü1ù7`û6 ú73þ303ù21ù7û0 ù 9 û

JKû 7ûI`ûù3þ0ù313ûù3þùû ýùþ`û6 ú2 9û ù 3ù 3ûü2 62 }~>7&( PßèØQRSUQUØ RWnUØX }~7l&( PßèØQRSUQTØ TTWÚUØX -aþùûJGGû 7 PßèØQRSUQØ TÙWVUØX |õÜäßôÞßräÛÜØQU€Øcý û d JKû 7ûI`û6ú0û^ù23þü1ù7`û6 ú73þ3 03ù21ù7û0 ù 9 PßèØQRSUQRØ TÚWÚUØX òÜ ]Ü äÞå ã\Ü Ø cý û d ú0û^ù23þü1ù7û6 ú73þ3ù21ù7û0 ù 9`û JKû 7ûI

PßèØQRSUQQØ

ÚVWUØX

p

Z[á á Ü äôõ Ü äØ Ø Zãäâß[qr

PßèØQRSTUTØ ¹ººVTQWUUØX YññZ[ááÜäôõÜäØößÜÛ\Üß]

‚‚ƒ„‹‚ñ…Š‚‡ñŽ†ñ‡ˆ‹ˆ‚Ž……Š‰Š‹‚ñ‘ 댍

.3ù0ù2û45ùþûú2ùû0,ù3ù

ûú7û0ù 9ù3ùþû^ýþûü ù3û þùþû 30û7311ù 2ýùþû _ù20ýþ6 û 6ùþûùþ13 üù 1 û816 3 ùû 8169 üýþ012úü13ýþû731ûùúù22ý01ûúþû 0 9ùü601ùþ û.ù2û02ùþþû26ú7û301û731û 8 967ý11ù01ù3þùþû6ú0ùü ù3ù1`û0ýû 6ûù3þùû ù3 97a3ù`û 6þ6þ96 1ùþùûba27ùû 6 6 ùûù25ý 1 û.ù2û 45ùþ2ý92û 6þ0 9 úûcJKGû77ûIdû ù e"9'&%f(g%&9((E$ 6þûù2û45ùþ2û ü0ù31ù 1hij75>k54k&( 1hi;$$%(>45>l5Bl&( 1him'f!EE"!$>l537&( 1)O'&"B4:

PßèØQRSTnUØ ¹ººÚoQWUUØX pññZ[ááÜäÞÜßóØZãäâß[qr

’ññ“ãææÜߔåäؕ–—ØUTØØ ˜æåââÛqؙ

tš,ûGJ{ûJJûübû-ù301úþ û+ù3 ü6,631a1û52ûHaú7ùû 30û 6 ûKGGû7› x 6003 ûœ{ûù2ü ù3úþû8169 ù 9ûúþû 83 910 9ù3 ù @A jž&(;$'"jB&(Ÿ'f k3&(u)O'&"žB:

s3þû+ù2û3þû016 3 ù2ûH697ùþüýþ01 2úü13ýþ`û0169 û ù 9û ú776þ1ù 1ûúþû 731û8 967ý11ù0û1ù3þùþû5ùúù25ù01û6ú0 ù76úù21 û.3ùû+ù2û, 611ùþû0ý3ùû3ùû t2û03þû6ú0û*ú0169 ûù5ù2131 û-aþ 7l&(;$'"Bl&(@A %f 9"EE"7l&(u)O'&"4l: PßèØQRSTVUØ ¹ººVQQWUUØX +11ùþ9ù2û+vø8HwxLû731ûHý01û %89& :9"u)O'&"4k7:

PßèØQRSTQoØ ¹ººÚèoUUWUUØX PßèØQRSTVTØ

×ØÙÚØ

¹ººnQQWUUØX

×ÛÜØÝÜÞßàÜßáâáÜãÜßØÛâáØÛäØåææÜäØçßÜÛâÜäØÜäáÞåæáÜäè


¤¥¦§¨¤©ª«¬­®¯§° 7ååàÍ ãÓ×ÜÏÚÓ n ±

n´´µ¶·¸¹À»¸Ä·Å¸Ä ÇÁ o^Â^À¹Å¼½·¿ÀÁÂÃ+  ÆÀÇÅĺ¢É

çÏÐÍæÐÐÏæ×ÐØÐÍ7ÜØÐÌ×ÑØÏøÐÍðÒÌÍìÑ×ÒÐÜÜÐ×ÍöËÚÛÐ×ÖòÌÏØðÐàÍpÎÐÑÜÐÍ7ÒÖÌËÖØÒ×æÍêËÌÍÊÐÒÐÌÝ ÙÑÚÓÐ×ÍÒ×ÎÍçÏÐ×ÖØêÑÓÌðÐÒæÐàÍÊËÌÍúÏ×ÖÑØðÍåÐÖä×ÎÐÌÖÍÏ×ÍÖÚÓÙÐÌÍðÒæã×æÜÏÚÓÐìÍñÐÌÌÑÏ×àÍ óÌßèÐÌÐÍÞßÖÚÓÙÏÌÛÒ×æÍÒ×ÎÍÖÚÓ×ÐÜÜÐÌÐÍâÌÑ×ÎËåÐÌÎÐÚÛÒ×æÍÎÒÌÚÓÍÖØÑÌÛÐ×ÍÞÒêØÖØÌäìÍ ÛäìåÏ×ÏÐÌØÍìÏØÍåÌÐÏØæÐêãÚÓÐÌØÐìïÍÎÌÒÚÛæÐÖØÐÒÐÌØÐìÍîÑÖÖÐÌ×ÐåÐÜïÍÑÒÚÓÍìÏØÍÖòÐðÏÝ ÐÜÜÐìÍùÚÓÑÒìÜßÖÚÓìÏØØÐÜÍøÐÌÙÐ×ÎåÑÌàÍäØäÌÜÐÏÖØÒ×æÍPïOÍáîàÍâÜÑÖæÐÖÚÓÙÏ×ÎÏæÛÐÏØÍ \ü3þq29þr.N 6þ3þ 9þs8-22þ3üþ q19þE10.6þH..09þ 1I268þ68Ý ÖÚÓÜÒÖÖÍìÏØÍùÚÓÒØðÖÏÐåÍêËÌÍCÑÚÓêËÜÜÒ×æÍËåÐÌÑÜÜÍÏìÍóÐÜã×ÎÐÍæÐÐÏæ×ÐØïÍäåÍUÒÐÜÜÐïÍâÑÚÓÍäÎÐÌÍ ÞÑÚÓÐàÍçÑÖÍ÷ÒåÐÓßÌÍÐÌÜÑÒåØÍÐåÐ×ÖäÍúÏ×ÖÑØðÍÑÜÖÍóÐåÜãÖÐïÍùÑÒæÐÌÍäÎÐÌÍÞÑÒåðÐÌÍÛÜÐÏ×ÐÌÐÌàÍ 617þZüûþ

9

!À" #$º%J#                          $J%'ÉÉ (

²

e

7å ãÓ×åÜàÏÚÍÓ ³

#&5 »µÁÇÂ++À¼   m^

ÖÒ×ÎÓÐÏØÖÖÚÓãÎÜÏÚÓàÍîÑ×ÎÓÑÜØÐÌÍÏìÍ ÞÏÐêÐÌÒìêÑ×æÍÐ×ØÓÑÜØÐ×àÍ÷ÒÜÑÖÖÒ×æBÍ EFþû 86176þ3\4þ çÑÒÐÌÎÌÒÚÛØÐÚÓ×ÏÛÍìÏØÍ?ÍÛæÍ7â@Í GGþ1 þHI 6þý4þ óÜÒØåÌÑ×ÎòÒÜøÐÌàÍ úÏ×êÑÚÓÐÍ Ò×ÎÍ Gþ61 þ34üýþ ÖÚÓ×ÐÜÜÐÍúÏ×ÓÑ×ÎåÐÎÏÐ×Ò×æïÍÎÏÐÍÐÏ×Í !À" #$º%È7£   %%'ÉÉ ( æÐðÏÐÜØÐÖÍÒ×ÎÍäòØÏìÑÜÐÖÍÞßÖÚÓÐ×ïÍ Ï×ÖåÐÖä×ÎÐÌÐÍøä×ÍáÌÑêØêÑÓÌðÐÒæÐ×ïÍ :ÀÅ;<ÅÀ+À *+»+À5¶·¸¹+À   ÐÌìßæÜÏÚÓØàÍùØÑåÏÜÐÌÍA×ÏøÐÌÖÑÜÓÑÜØÐÌàÍ => % LÁ ]^" _<<"` ÷ÒÖãØðÜÏÚÓÐÖÍÑ×äìÐØÐÌÍêËÌÍçÌÒÚÛÝ W16þaþMþH1þXF89þ3Zb\û[üþ.068þ17þ Ûä×ØÌäÜÜÐàÍÞßÖÚÓìÏØØÐÜBÍCÐÒØÌÐÕÍ7â@àÍ \þþI2 N68þF6786cþ,1dþZ49þ ñÌÐÏåìÏØØÐÜBÍùØÏÚÛÖØäêêàÍ DGþ1 .8262176þûþ4EþFþ û D .22þEFþû Gþ186176þ3û4þ GþHI6þý4þ GþHI6þûýýþ Gþ617þ3Müûþ Gþ617þûüýþ !À" #$º%ÈJ  #È%'ÉÉ (

9´´:ÀÅ;<ÅÀ+À   *+»+À5¶·¸¹+À => È Æ

³´´µ¶·¸¹º »¼½   ¾¿ÀÁÂÃÀ»¸Ä·Å¸Ä ÆÀÇÅĺÈÉ

)

ÊËÌÍÎÏÐÍÌÑÒÓÐÍÔÌÑÕÏÖÍÐ×ØÙÏÚÛÐÜÝ ØÐÌÍÞßÖÚÓÌÒÚÛÖÑÚÛàÍáÜÐÏ×ÐÌÐÍâÌã×Ý ÎÐÍÖÚÓ×ÐÜÜÍÒ×ØÐÌÍáä×ØÌäÜÜÐÍåÌÏ×æÐ×àÍ çÏÐÍæÌäèÐÍéêê×Ò×æÍÛÑ××ÍÑ×ÍëÐÎÐìÍ åÐÜÏÐåÏæÐ×ÍíÌØÍîÑÖÖÐÌÍÑÒê×ÐÓìÐ×ïÍ ðàÍâàÍÑÒÖÍÊÜËÖÖÐ×ïÍñÐÏÚÓÐ×ÍäÎÐÌÍÑÒÚÓÍ îÑÖÖÐÌòêËØðÐ×ÍÒÖÙàÍÊÜÐÕÏåÜÐÖÍóÒìÝ !À" #$º%ÈÈ  J%'ÉÉ ( e´´f+Á¹Å5·ºgżÁ·Â+À   ìÏìÑØÐÌÏÑÜÍêËÌÍæÒØÐÍôÑ×ÎÓÑåÒ×æàÍ âÐÖÚÓÏÚÓØÐØÍìÏØÍÖØÌÑòÑðÏÐÌêãÓÏæÐìïÍ ±´´:ÀÅ;<ÅÀ+À   ×ÏÚÓØåÌÐ××åÑÌÐìÍóÐÙÐåÐàÍñÌÑæÐÝ Å»· L^·ÂÅ5+¼ *+»+À5¶·¸¹+À => K LÁ æÒÌØÐÍêËÌÍåÐõÒÐìÐÖÍñÌÑæÐ×ÍÑÒêÍÎÐìÍ ?PÍÞÏØÐÌÍÊÑÖÖÒ×æÖøÐÌìßæÐ×àÍùÐÓÌÍÖØÑÝ öËÚÛÐ×àÍ , . 6 7 6  1 þ 1 7 þ M þ  þ I 2  N 6 8 þ åÏÜïÍåÐÖä×ÎÐÌÖÍðÒÌÍ7ÒêÍåÐÙÑÓÌÒ×æÍøä×Í ÷ÙÐÏÙÐæÐÝÔÒìòÐïÍÐÏ×êÑÚÓÍðÒÍåÐÎÏÐÝ CÐ Ò Ø Ì Ð Õ Í 7â @Í O P à Í Q Ð Ì × Ï Ú Û Ð Ü Ø Ð Í Ð Ö Ý ñÌÏ×ÛÙÑÖÖÐÌÍæÐÐÏæ×ÐØàÍÏØÍóÐÙÏ×ÎÐÍ ×Ð×ïÍÐÌìßæÜÏÚÓØÍÙÏÌÛÒ×æÖøäÜÜÐÖÍÞßÝ Ö Ï × æ æ Ñ Ì × Ï Ø Ò Ì Í ìÏ Ø Í ù Ú Ó Ü Ñ æ Û ä ò ê Í Ñ Ü Ö Í Ö Ï Ý ÑÒêÍÎÐÌÍùÚÓìÑÜÖÐÏØÐÍËåÐÌÍÎÐìÍâäÎÐ×ïÍ ÖÚÓÐ×Íøä×ÍâÌã×ÎÐ×àÍçÏÐÍùòÌÏØðÙÐÏØÐÍ Ú Ó Ð Ì Ð Í 7Ò Ö Ü ß Ö Ð ø Ñ Ì Ï Ñ × Ø Ð à Í ù Ï Ú Ó Ð Ì Ó Ð Ï Ø Ö Ý ðÒìÍúÏ×ÖÚÓÌÑÒåÐ×ÍÎÐÖÍìÏØæÐÜÏÐêÐÌØÐ×Í ÌÐÏÚÓØïÍëÐÍ×ÑÚÓÍúÏ×ÖØÐÜÜÒ×æïÍøä×ÍÚÑàÍ )´´*+»+À¿Å·¸¹+ ø Ð × Ø Ï Ü Í Ö Ð Ì Ï Ð × ìã è Ï æ à Í Þ ß Ö Ú Ó Ö Ú Ó Ü Ñ Ò Ú Ó Í 2 .0.629þ617þ3ý44þ ûüýþ012þ34þ567689þ 817 6127þ1Ý ,2þ34þ-.þ/06861þ.68þ861066þ ìÏØÍÑåÖØÐÜÜåÑÌÐÌÍÞßÖÚÓòÏÖØäÜÐàÍôäÚÓÝ , !À " È$'¢É ( 62762þüýþ þ 8þ51769þ 6þ ÊÐÎÐÌÍÖØÑÓÜÍÖØÌÐÏÍêÐ×ïÍìÏØÍÛä×ÏÖÚÓÐÌÍñËÜÜÐàÍ ÙÐÌØÏæÐÌïÍÐÏæÐ×æÐêÐÌØÏæØÐÌÍùØÑÓÜåÐÝ  #$º%£#  ²´ ´ fÅ · · + À Ä Å ¼Á ·  + À     3þ17689þ617þüûþ9 ãÜØÐÌÍìÏØÍÞÑÖÚÓÐÍêËÌÍîÑ×ÎÓÑÜØÐÌàÍ .77 26þ344þüþ186176þý44þ9þ Ó ÏØÍÎÐìÍ÷ÐÌÖØãÒåÐÌÍÛß××Ð×ÍÑÒÚÓÍ 16 R P PÍSÝÏæÐÍçÌÒÚÛòÌËêÒ×æàÍ7ÒèÐ×BÍ ÇÁ hÅ¿i¹Å¹¼ 1  7 þ 3 ý 4 4 þ 9 þ 4 6 þ

7 1 6 9 ÚÓÐìÏÖÚÓÐÍÏØØÐÜÍÑÒÖæÐåÌÑÚÓØÍÙÐÌÝ !À" #$º%#É  Ô ä Ü TÐÖØÐÌÓÑÌðÝUÒÑÜÏØãØÖåÐÖÚÓÏÚÓÝ 66 0.868þW.2268-jþ8þD. 0b È & ' ¢ É   ( ÎÐ×àÍÏØÍùÚÓãÒìÒ×æÖÑÒêÖÑØðà ØÒ×æïÍêÌÐÏÍøä×ÍÒìÙÐÜØåÐÜÑÖØÐ×ÎÐ×Í V ÑÓ×ÍìÏØÍâÐÍ ÜËêØÒ×æà

70069þV7þV,þû4449þW177682Ý Ó 3 4b b k. 1 2 7 6 89þ617þý4þ öÒÚÛÖÑÚÛ * + »+ À ¿Å  · ¸ ¹+ ¼·  Á + 5 #È'¢É ( !À" #$º%£&  ÈÉ%'ÉÉ ( 6äàÍ7ååà8Í÷ÙÐÏØÐÏÜÏæïÍêËÌÍåÐõÒÐìÐÌÐ×Í åQÐÐÖ×ØØãÏÜ×ÍÎÒÏ×æÎÐÍÍùÞÏßÐÖåÚÎÓÌÐÒÌÚÍÛÛåäÐÌÖÌÚäÓÖÏÌäÏê×ØÒÖæ×ÐæÝàÍ !À" #$º%£K  ñÌÑ×ÖòäÌØÍÏìÍÔáîà ÷ÐÌÖØãÒåÐÌ 762767þXY 4þûZM[9þI21776 þ127þ ?PÝÜÝáÑ×ÏÖØÐÌÝÍóÐÙÏÚÓØÍllPÍæ #K'¢É ( ££'&É ( ÙÑÖÖÐÌÑåÙÐÏÖÐ×ÎÍÒ×ÎÍ×ÏÚÓØÍæÐÝ !À" #$º%£$  !À" #$º%£%  ##'%É ( !À" #$º%#£ 

Âtuvwutxtyzutzuuut{t|}~tt€t‚~ƒt„|~}…t†}‡tˆ‰Št‹‰‡|‰Œtˆ‰~t‰}‡€Ž‰|t‰‰‘ƒŠ’t†~“…t”‰“t•ƒ”“…}|‘t––…—t†”˜‰“€Ž‰|ˆ—t

˜˜˜—–~}”‰—ˆ‰ t t¡ ¢£


¬­®­¯°­±±­²³´³µ¶·­¸¹± º»¼½¾º¿À³±Á¿ÁÃÂÄ¿ÅÁ ƞ§ÇŸ§›ÈžŸ›¨¦Æ›ÈŸž¤Ÿ›šÉÊ

45§ÌŸ 67œ›Í 78›Í 7œ›Í œ78›Í œ7œ›Í 978›Í ӟ̟¥ÑŸ¢¢Ÿ›Ì¢¦§ÇžŸ¢¤ :ÚÜ;;<$"# ==*è'ê ;;<$># ;;<$#÷ ;;<$## ==*èéê ¹ºª¢Ÿž¥Ü?@788›A ?6@788›A ??788›A ?96788›A ?Ê8788›A ?B9788›A ӟ̟¥ÑŸ¢¢Ÿ›¢C¤D£ŸžE›©¨FGžŸ¢¤ :ÚÜ;;<H"# ==*I'ê ;;<H># ;;<H#÷ ;;<H## ==*Iéê ¹ºª¢Ÿž¥Ü?BB788›A Ê@œ788›A Ê6É788›A ʝÊ788›A Ê9œ788›A ÊÊ@788›A ӟ̟¥ÑŸ¢¢Ÿ›Ì¢J§D£ŸžE›©¨FGžŸ¢¤ :ÚÜ;;<""# ;;<">÷ ;;<"># ;;<"#÷ ;;<"## ;;<"ö÷ ¹ºª¢Ÿž¥Ü?BB788›A Ê@œ788›A Ê6É788›A ʝÊ788›A Ê9œ788›A ÊÊ@788›A

45§ÌŸ 67œ›Í 78›Í 7œ›Í œ78›Í œ7œ›Í 978›Í ӟ̟¥ÑŸ¢¢Ÿ›Ì¢¦§ÇžŸ¢¤ :ÚÜ;;<>"# ==*''ê ;;<>># ;;<>#÷ ;;<>## ==*'éê ¹ºª¢Ÿž¥Üœ8@788›A œ@?788›A œ6788›A œœ@788›A œ9Ê788›A œÊœ788›A ӟ̟¥ÑŸ¢¢Ÿ›¢C¤D£ŸžE›©¨FGžŸ¢¤ :ÚÜ;;<#"# ;;<#>÷ ;;<#># ;;<##÷ ;;<### ;;<#ö÷ ¹ºª¢Ÿž¥ÜœB@788›A 9@?788›A 9788›A 9?@788›A 9B?788›A ?É9788›A ӟ̟¥ÑŸ¢¢Ÿ›Ì¢J§D£ŸžE›©¨FGžŸ¢¤ :ÚÜ;;<ö"# ==*é'ê ;;<ö># ;;<ö#÷ ;;<ö## ==*ééê ¹ºª¢Ÿž¥ÜœB@788›A 9@?788›A 9788›A 9?@788›A 9B?788›A ?É9788›A

Ÿ¡¢Ñ¢Ÿž¥›ÆJ¢›KŸ¦Ÿ¢£Ÿ¡¢L š¢ŸžG¨§¤MŸ¢¥F¡©J¥¥Ÿ $Nõøø+õ.þõ$õûú98!.3ü584 O¢«›??L@É› ʜ788›A $Nõøø+õ.þõHõûú98!.3ü584 O¢«›??L@6› @9B788›A ïðåßßÛðÜåÚÜ PÛäÛÚÛÚ*ÚÛÖñÙòáßðîßßíÜèQÜàà O¢«›??L@› 97œ8›A Nõøø+õ.þõ$õûú98!.3ü584 O¢«›??L@9› ?8788›A Nõøø+õ.þõHõûú98!.3ü584 O¢«›??L@?› @8788›A ïðåßßÛðÜåÚÜÚÛÖñÙòáßðîßßíÜQÜàà

O¢«›??L@Ê›

š›œ›

œ7œ8›A

Ë¢¢Ÿ¤žŸ¢¦§Ì›žÍ› ̟ÎÆƧŸ¤Ÿ§›Ï¦¥¤¨§Ç ›

ОÑÑÒ¨¢Ÿ›ÓŸÌŸ¥ÑŸ¢¢Ÿ›ÓȪ›Ô

ÕÖ××ØÙÚÛÜÝÛÞÛß×ÛÚÚÛÜàÖáÜàÙßßÖâÛÚÜãÙä×áßáåáæÛÜçèéêÜëÜèéêÜààìíÜÚîØäßáÛÚÜï×ÛÚÚØÙðñÛòÜ óôõö÷õøøùõúûüõýþ012ü234üü5ú67þ36þõø25õ24484728984 8øõ 898498 2 65õûú98ü5518õ àÖáÜßÛòñØÙÚÛÚÜïðîßßÜÙäØÛÜÖÛÜÝÛÞÛß×ÛÚÚÛÜÖßáÜÙäÜÖàÜÞÛòÛáÛòÜäßáÙòÜàÖáÜ ÛÖòÛàÜîÚòÞÛßðîßßÜâÛÚßðÖÛØÙÚÜÖÛÛÚØÙÚÜØÖßÜæäÜÛÖòÛÚÜðÖáÛòÜÝÛÖáÛÜâîòÜéêêÜàÜ 8 2 65õ82õ!8þþþ8258õ"#÷õ øõ úõ$÷#õ%9õ&648õ 673üü

š¢Ÿ¡Ò¨¢Ÿ›ÓŸÌŸ¥ÑŸ¢¢Ÿ›ÓȪ›ÔÔ

ÚÛØÙÚÛÜÝÛÞÛß×ÛÚÚÛÜàÖáÜàÙßßÖâÛÚÜãÙä×áßáåáæÛÜçèè'ÜààìíÜÚîØäßáÛÚÜï×ÛÚÚØÙðñÛòÜç(Ü éêÜààìÜÙäßÜ)ÚæÖßÖîòßßáÙðÚîÚÜàÖáÜñÚáÖÞÛÚÜïÚÞßáåáæÛÜç(ÜéêÜààìÜÜÖÛÜÚÛðÙÞÛÚÜ ßÖòÜÖòÜÕäòßáßáîÜâÛÚßðÛÖÙÚàÜÞÛðÙÞÛÚáÜäòÜàÖáÜï×ÛæÖÙðßÚÙäØÛòÜÞÛßÖÛÚáÜÕîà* !7855õø25õ1 82õûú98ü55184+õü3õ ú,õ 28õ!8þþ8õúû 6õ2øõ98-..48584õ/ûü5ú4 õú98* ü 673üü84õ 8þ 84õ%ú44õ028õ1úû!5ü5518õû4 õûú98!.3ü584õü24 õø25õ2þ ú4%8þ4õ38þ* ü8684õ 8 2 65õ82õ!8þþþ8258õ"#÷õ øõ úõ$$÷õ%9õ&648õ 673üü

™ Ëҥџ¢¢ÑÆC¥¤Ÿ§

abcdefghijkflmnokm KŸ¦Ÿ¢£Ÿ¡¢Lš¢ŸžG¨§¤L MŸ¢¥F¡©¦¥¥›p@ʛÍÍq

òÛÜSØØÖðäòÞÜäàÜ:ÙÚåß* RàðÛÞØÙÚÛÜSØß×ÛÚÚ×îßáÛòÜ=êë=êÜààíÜ r ÞÛß×ÛÚÚÛòÜ æäàÜTÖòØÛáîòÖÛÚÛòíÜâÛÚæÖòñáÜäòÜ×äð* çáÛÚòÛÜâîØòÙÜÚØÜäÛòßáÛÜñÖÛ×ò×ØÛÙòÚìÜÝÛ Ü^îáÜðÙñÖÛÚá âÛÚØÛßÖáÛáÜ ¹ººÉ8B788›A UÛßÙàáÛÜè'êêÜààíÜåØÛÚÜTÚ* O¢«›??L@@› þ82 6õ$÷÷÷õøøõVúþ8Wõ 82,Xþ35õ Ü stsL ¨ÌžF›u¢¨Ñ¡ž¤ 8 2 65õY+#õ%9 ÛÛñáÖâÛÚÜïàÖÛÚ* VþõV8û8þ 86þ þ82%ú45+õZõ$÷XZõ$H ßãî ßÜ O¢«›??L@69› ÉÉ6788›A ïá×îÚÙ[ÜÜåÖßÚáÜÜïð*íðÜßÛßáÛáÚ*ÜÜäÙ òÜ PåÚÜ[ðÖòÛÚßðîßß ÙÚæÚÛÖíÜÙßÜUÚÙ×Öá×äð* ÖÜÙðßÜÙäåò* O¢«›??L@6?› ÉÉ6788›A â4Û8ÚþÜõðÛÞ á6Üßø2 8þv7øõúû.õ 28õ &8þ0 684õ !úþüúø8õ R\Tã]^ ßÖÛÚäòÞÜäòÜîÜðÙòÞÜ PÛäÛÚÛÚÚÛÖñÙòáßðåßßÛðíÜ_ÜèêÜ î ÙòÙðáÛòÛÜïàÖÛÚÖÚ* ÞÛàÜ`:ÜII'è= ßßÛÚÙØÛÖßÛòÜ O¢«›??L@6ʛ 97É8›A ñääòòÜÞßíÙÜðæÙ Ù PÛäÛÚÛÚÚÛÖñÙòáßðåßßÛðíÜ_ÜèIÜ w46ú75õ$#õø7ßßÛÚØÛßáòÖÞÜ ÞÛàÜ`:ÜII'è=

O¢«›??L@6B›

«›@9L@ɝ›H"+""6õx7Xœ$÷8÷›ø7 A õ ?7@8›A O¢

šžŸ› Ÿ¡¢£Ÿ¢¤¥¤Ÿ¦Ÿ¢›ž¥¤›ž§›¨©©Ÿ§›ª¢Ÿž¥Ÿ§›Ÿ§¤¡¨©¤Ÿ§«


|}~}€}}‚ƒ„ƒ…†‡ˆ}ƒ

#æé2î ßâ{y4 àâ‘y4 àâ{y4 {â‘y4 {â{y4 â‘y4 *î2î+îÛÛîy2یéíŽîÛ6 Ҝ£—&&%&ËØ § &&%&Ø &&%&ØÌ &&%&ØØ § ¹ºåÛ—àސ⑑yã à'⑑yã àà⑑yã àß⑑yã àá‘â‘‘yã à'“â‘‘yã *î2î+îÛÛîyÛè6’8îŽûyì1îÛ6 Ҝ£—&&%1ËØ §÷ &&%1Ø &&%1ØÌ &&%1ØØ §÷ ¹ºåÛ—{‘à⑑yã {Þ⑑yã {ß'⑑yã {{⑑yã {“ß⑑yã {'‘â‘‘yã *î2î+îÛÛîy2Û"é’8îŽûyì1îÛ6 Ҝ£—&&%µËØ &&%µÌ &&%µØ &&%µØÌ &&%µØØ &&%µÌ ¹ºåÛ—{‘à⑑yã {Þ⑑yã {ß'⑑yã {{⑑yã {“ß⑑yã {'‘â‘‘yã *î2î+îÛÛîy0îŒîÛ9îÛçŽé6 Ҝ£—&&%ÌËØ § &&%ÌØ &&%ÌØÌ &&%ÌØØ § ¹ºåÛ—{‘â‘‘yã {ߑ⑑yã {à'⑑yã {“â‘‘yã {á⑑yã ‘à⑑yã #æé2î ßâ{y4 àâ‘y4 àâ{y4 {â‘y4 *î2î+îÛÛîy2یéíŽîÛ6 Ҝ£—&&%&Ë § § &&%&Ø ¹ºåÛ—ß⑑y㠐à‘â‘‘y㠐{“â‘‘y㠐“à⑑yã *î2î+îÛÛîyÛè6’8îŽûyì1îÛ6 Ҝ£—&&%&&Ë § § &&%&&Ø ¹ºåÛ—'“â‘‘yã ßÞà⑑yã ßßÞ⑑yã ßàá⑑yã *î2î+îÛÛîy2Û"é’8îŽûyì1îÛ6 Ҝ£—&&%&1Ë §÷ §÷ &&%&1Ø ¹ºåÛ—'“â‘‘yã ßÞà⑑yã ßßÞ⑑yã ßàá⑑yã *î2î+îÛÛîy0îŒîÛ9îÛçŽé6 Ҝ£—&&%&µË &&%&µ &&%&µ &&%&µØ ¹ºåÛ—ß‘â‘‘yã ߐà⑑yã ß{ß⑑yã ß⑑yã

zÛîð‹1Ûîy*î2î+îÛÛîy*üåy333

,½¼»-º½¼¶.¼Ù¼Çô¼½½¼¶·¿Ó¶¹¿½¼¾Ó¶ºÂö¹¼½¶/ºÂôÓÇÓÄÓ¼¶0¶1¸µ¶Æ·2¶Ù¼ÊºÙ¼½Ó¼·¶ñô¼½½-ºÊ§ ¾¼À¶0¶¸Ì¶Æ·2¶ºÂǶ3½Ô¿Ç¿òÀÇÇÓº»Ê½ò»½È¶4ò·ôʼÓÓ¶·¿Ó¶Ö¼¿¶5Â6¶ºÙ¼ÇÓÄÓ¼Àȶ,¿¼¶ñô¼½§ œ™—¯Ÿ¨¨—¦¥•–—•—˜™¦©š ¥¦¦™¨™¨—®•™—˜™²³³¨™–™¨—ª¦–Ÿ¨¬—•–—™•¨™—¥œš›¨˜™¦©š ¥¦¦— ù™œ¦©š ¥¦¦™¨—®™œ¬™¨£—”•–—7™––™œ¦©šª–«¬Ÿ©š—³¢œ—¥œš›¨˜™¦©š ¥¦¦£— ™®•©š–—¡™•—™•¨™œ— ñô¼½½-½¼¿Ó¼¶ÍòÀ¶ËØ̶Ʒ¶ÆºÈ¶̶¾Ùȶ8»À¼¶ñÆ»ÊòÇÇÈ

Žé01ïðîy*î2î+îÛÛîy*üåy3

9¿Àúƻ¼¶.¼Ù¼Çô¼½½¼¶ºÂǶ3½Ô¿Ç¿òÀÇÇÓº»Ê½ò»½¶0¶¸Ì¶Æ·2ȶ,¼½¶ñô¼½½-ºÊ¾¼À¶¿ÇÓ¶·¿Ó¶Ö¼¿¶Â·¶µÌ:¶Í¼½Ç¼ÓÓ¼À¶ Á¿ÀÙ¼À¶ºÀ¶¹¼½¶/ºÂôÓÇÓÄÓ¼¶0¶¸Ì¶Æ·2¶-¼Ã¼ÇÓ¿ÙÓȶ9¿À¶5Â6ºÙ¼ôÃòÇÓ¼À¶·¿Ó¶;%Ãó½·¿Ù¼½¶5Â6ºÙ¼È¶É¿Ó¶<ò½»ÔÀÙ¼§ ¦©š ¥¦¦Ï—Ÿ¡¦©š •™Î¡Ÿœ£—=š¨™—ž©š ¥¦¦£

ä

7 

!

‰ 5ŽììŽèéîéy01ïðy ‹î8æðÛ6) ‰ƒƒŠ‹ŒyzŽŒy‘’“‘ ”•–—˜™š›œ–™–™—ž–Ÿš ¡¢˜™ £—¤¥œœ¥¦•§ 7ƒƒüïð8îÛîyy ¥¨¦¦©šª–«—¬ªœ©š—­¬™ ¦–Ÿš œ•™˜™ ®™œ¯— üŽïðîÛðîŽ69èÛðæé2îïðì荍y ª¨¬—ž–Ÿª¡—¦©šª–«—¯Ÿ°°™£—±¢—˜™ —²³³¨ª¨˜— y ŽéðîŽ6ïðì荍 ´µ¶··¸¶¹º»¼½¶¾¼¿À¶ÁºÂ·¶ÃĽ¶Å½¼Æ»§

ƒƒ51Ž9îyy 5Žé2ÝêëìŽéy íîÛÝy èÛy ðæé2îïðì荍

™•©š¦©š •™Î™¨¬Ï— •–— ˜™š›œ–™§ –™—ž–Ÿš ¡¢˜™ —ö——Ï—±¢˜™ — § ( ¿Ó¼¶Ë´¶··¸¶½òÇÓý¼¿¼·¶ÀÀ¼ÀÖ¼½¾¶ ª™Ï—ù™œ¡™¦¦™œ–™— ª¦³¢šœª¨˜—¬™¦— Ö¼ ¼¿Ç¼Àȶɼ»½¶ºÊǶËÌÈÌÌ̶ͼ½ÇÆ»¿¼¹¼§ ҙ ¨¬—¡™•¬¦™•–•˜™œ—±¢˜™ — ù™œœ•™˜™ ª¨˜£— ­œ¦Ÿ–«¦©š ¢¦¦™ —³¢œ—§ø œ³¥ ˜œ™•©š—™•¨˜™³¢šœ–™¨—žõ¦–™§ ª ¨™—ž©š •™Îª¨˜™¨Ï—Й®™• ¦—•–—™•¨™œ— ™ ©š ¥¦¦¡œ™•–™——£—¤¥° ™––—•–— ™•©š¦©š •™Î™¨¬Ï—¦©š®™§ žÖ¼ ž©š •™Î¨ª™œ—œ™˜•¦–œ•™œ–—Ñ—™œ ™•©š–™œ–— ¦œ™©š¦Ï —¥™¦•¦¨™–¦¥£ª—   »ÊÄÇǼÊÀȶռֿƻӶØ̶٠ÚÛÜy““Ýސ{y ßâ“{y㠜 • ˜ ™ ¦ — ž © š   • ™ Î ®™ œ ¯ Ï — ˜ Ÿ ¨ « — ¬•™—ž©š ¢¦¦™ §ÒŸ©š¡™¦–™  ª¨˜£—±¢˜™ § Ÿª¦—”™¦¦•¨˜Ï—•–—™–œŸ— Ÿ¨˜™œ—ªšŸ § ÚÛÜy¿“¶ñ“ÆÝ Þ‘y à“â‘‘yã (ƒƒzŽŒïðì荍 ÇÓÔ½¾¼¶´Ì¶··È¶Õ¼Ö¿Æ»Ó¶Ë×ض٠–›œ¯–™—ž©š •™Î«ª¨˜™—Ÿª¦— ­œ¦Ÿ–«¦©š ¢¦¦™ —³¢œ—§ø ÚÛÜy““ÝÞߐy àá⑑y㠖˜ª™¨š˜›£œ—–™™–™œ¦— ²Î™—ö——Ï—ù™œ©šœ¥–Ï—•–—«®™•— ž–Ÿš Ï— ª³œ™•Î³™¦–•˜¯™•–— ⓑy㠜 ñÆ»ÊÄÇǼÊÀȶռֿƻӶ×˶ٶ ø—¯°£—”™¦¦•¨˜§ž©š ¢¦¦™  ¥©šù™œ§ ÚÛÜy““ÝސÞy 䃃Š‹Œyy ™©¯—ª¨¬—ž°™«•Ÿ §•©¯—¬¥œ¨¦©š ¢¦¦™ £— !ƒƒèÛðæé2îïðì荍y0"Ûy ÚÛÜyàÝßÞy áâ{‘yã åÛæ玍ŽèéÝêëìŽéíîۍyïðì荍 ¬Õ½ ¼¶ض··¸¶ÅÄټʶ¶µ¶··¸¶ — #1éíÝyŒéíy$èۍ68ŽÛ6ïð106 ñÆ»ÊòÇǾó½ô¼½¶Ø̶··¶ºÂǶ¼¿À¼·¶ ÅÄó Ö¼¿Ó¼¶Ë¶··È¶¿¼Ã¼½ÂÀÙ¶¾ò·§ ž–Ÿš ¡¢˜™ —ö—÷—Ï—±¢˜™ ®™•–™— úìîŽïðïðìŽîûîéíîyŠ‹Œy ± ¥©¯—•–—™©š–™—”™¦¦•¨˜§ž–•³–§ ° ™Ù––¼—ʝ• •—ž©š ¢¦¦™ ¨£— îÛyޑyþyŠŒ0ïðì12Ü «õ •¨¬™œ£—ž–Ÿš ¡¢˜™ —ö—÷—Ï—±¢˜™ § ռֿƻӖ¶—˫׮™ Ë˶··¸¶ºÂ¼À¶ÂÀ¹¶¿ÀÀ¼À¶Í¼½¿À¾Ó% üïðìýy Ì ¶ Ù úì î ŽïðïðìŽîûîéíîyy ®™•–™—ø÷—Ï—ù™œ¦©š•™¬™¨—¦©š •™§ ÚÛÜy““Ýސyȶ © š œ ¥ Ÿ – • ¦ • ™ œ – Ï — Ÿ ¡ ¦ ¥   ª – — ®Ÿ ¦ ¦ ™ œ ³ ™ ¦ – Ï — à⑑y㠘 ™•©š—¦©š •™Î™¨¬£—¤¥° ™––—•–—«®™•— üïðìý Ι¨¬£—¤¥° ™––—•–—«®™•—ž©š ¢¦¦™ ¨£— îÛyé1ïðy3ðÛî4yy ռֿƻӶËÌ̶٠ñÆ»ÊÄÇǼÊÀȶռֿƻӶ´Ø&¶Ù ­œ¦Ÿ–«¦©š ¢¦¦™ —³¢œ—Òœ£—§ø 5Œ6îÛy{yþyŠŒ0ïðì12Ü

ÚÛÜy““Ýސßy

{⑑yã ÚÛÜy““Ýސ“y

àâߑyã ÚÛÜy““Ýސày

Þ'â'‘yã

y ?@A?>B>CD?>D???>E>FGH>I>JK>LHM>NFHGO>PGQ>RST>USQKFSKV>RSH>WSGKQJXSF>YSZS[MT\>YPH]O>^S]>_M^]ZOGF[>``Oa>P^bS]JXSFRa> Â>

bbba`HG^SaRSy > >zy{{


uvwvxyz{|}z~{v|€zw

1h‡h†qo„qnjgphp iqnmq†dÝ9kdˆghd1h‡hÙpnmqpˆnhmþop‡



Þ

ûpdddÝ9kd ‡hk†ý mmhpdp‡ Œghdj7 h … d n h r r h g þ 8hqonk9nmop‡hpdmopˆdd hgpdnˆh Œýp k  d

nýpˆhkjhgmhpd h kq‡hpdŒghdopndhgpÝqjt

'

) ‚‚sƒ„qd…pj7p‡hüg†kqmgýpnlqrþhd01dŠÚÚ

‚‚sƒ„qd…p†qo‡kqˆhkd‰dŠŠed‹Œs

Ž‘’“”•––•—˜™š›œž›Ÿ‘ ¡¢£¤¥¦”§¨©¦™¨ª§˜™•™ «§•©•¬­•§®¦™®¦™¤ ÂƳϷÀÈ·»°·³Ç·³¯¿À½°ÁÁ°µ³Â·¶³4º²ºµ»µÇ¶°µ³Ç¹³Õ5ֳ˯ó˰·¶°½·¶³Æº·Å ¯°±²°³´°µ¶°·³¸¹°µ³¹ºµ¶°±»°·°³¼°·²±½°³¶°¾³¯¿À½°ÁÁ°µ¾³»°¾²°Â°µ²Ã³Ä±°³¯¿À±½¶Å ²±°µ²°³ÄºÁÁ°½¹Ç·¶Ç»°·Åïǽʰ³Æ±²³ÏÂ̹ÇÂƺ²ºµ³Â·¶³î±·Ê°½Ç·²µ±°¹³¸¹°µ³ ¶µ°À·»³´±µ¶³ÆǷ°½½³¹°²È²±»²³Â·¶³¸¹°µ³¯²°¿É¹º½Ê°·³Çµµ°²±°µ²Ã³Ëǵǽ½°½Ì¸ÀµÂ·»³ ¢£¤˜õ˜ª˜ ‘•“®¦ª•ö™–¥êꦙ®¥™¤¥ê¥’“–˜!”¤•ê"¦—•¤§’“ª•™¤•™ ¶°µ³¯²¸²ÊµÈ¶°µ³Ì¸µ³¶±°³¾°±²½±¿À°³¼°µ¾²°½½Â·»Ã³Íº¹Â¾²°³Îº·¾²µÂɲ±º·Ã³Ï½½°³Ð°½°·É°³ #•®•ê ¢˜“•$•¤§’“ª•”•§êª¦™® %¥™®•%•ë•™ê¤¥¦• ‘•§ª—§•”•™ì¥“•™§™ Ʊ²³»°Àȵ²°²°·³Ñ¿À¾°·Ò³ÏÂ̵°±Ó°µÒ³¯°±²°·¹½°¿À°Ã³Ð°´±¿À²³ÉºÆÁ½°²²³¿ÇóÔÕֳɻ ¶°·³çÀ¸µ±·»°µ³&Ç·¶°¾Ìºµ¾²°·³°µÌº½»µ°±¿À³±Æ³î±·¾Ç²Êóа´±¿À²³¿ÇóãÃÖÖֳɻ

×ktdØØÙÚÛÜd ނ‚sƒ„qd…p†qo‡kqˆhkdŒßdŠŠe

skhgndqoÝd…pÝkq‡h ×ktdØØÙÚÜÛd '‚‚sƒ„qdsrqmmhpühkˆgjmhkd0sdŠðÚ

skhgndqoÝd…pÝkq‡h

ี³¯¿À½°ÁÁ°µ³áº·³ÔÖ³â³Õãֳ˯óä³å涵ǽ±ÉÌ·ɲ±º·°·Ã³ç±°Ì°Ò³¯°±²°Ò³è°±»Â·»³ ¡íª•§”§®§õ˜™ªí˜¤•¢•’¨¥™ë¥¦©Ž‘’“”•––•—˜™(›œš›Ÿ‘ •ö™Å ¦™¤‘’“§”¤é•¤•™•”•¨ª˜“£¤¥¦”§ê’“Žë•ì˜£êª§’¨í‘ª•¦•¦™®©•§™©Ž“”§®®•Å ²µ±°¹³°µÌº½»²³¸¹°µ³¶±°³Ñºµ¶À涵ǽ±ÉóåºÀ°³¼°µ¶±¿À²°µ½°±¾²Â·»³¹°±³»°µ±·»°Æ³ ¾²°Â°µ²Ã³Ëǵǽ½°½µÇÀÆ°·³Æ±²³´°±²³Êµ¸¿É»°Êº»°·°·³¯²¸²ÊµÈ¶°µ·Ã³çǾ°·¶Å ¼°µ¾¿À½°±ÓóϾ´°¿À¾°½¹Çµ°³¼°µ¾¿À½°±ÓÁ½Ç²²°·Ã³Ï·½°·É·»³¶°µ³°±·Ê°½·°·³ ÌÇ¿À³¹°´ÈÀµ²°¾³Ð°µÈ²³Ì¸µ³¶°·³ÁµºÌ°¾¾±º·°½½°·³î±·¾Ç²Ê³±Æ³ï°»°¹ÇÂóÏÂ̵°±Å ˽Dz²°·³ÇƳåÇÂÁ²µÇÀÆ°·³¸¹°µ³ÐÂÆƱÁÂÌÌ°µ³ºÀ·°³á°µ¾¿À½°±ÓÇ·ÌȽ½±»°³Æ°Å Ó°µÒ³¯°±²°·¹½°¿À°Ã³Ð°´±¿À²³ÉºÆÁ½°²²³¿ÇóÕÃÕÖֳɻ ¿ÀÇ·±¾¿À°³Ð°½°·Éá°µ¹±·¶Â·»°·Ã³Ð°´±¿À²³¿ÇóÕÃ5Öֳɻ

×ktdØØÙÚðØd skhgndqoÝd…pÝkq‡h ×ktdØØÙ22fd sƒ„qd…p†qo‡kqˆhkd…ñdŠŠedòºÀ·°³Ï¹¹±½¶Â·»ó )‚‚sƒ„qdŒmhgp†khjhkdŒd26Š

skhgndqoÝd…pÝkq‡h

ô˜™êª¦¨ª§˜™¤•õö™ë¥¦®¥¤•‘ôžž÷ø“™”§’“¬ù•¤˜’“©Ž‘’“”•––•ë§ê ี³¯¿À½°ÁÁ°µ³áº·³ÕãÖ³â³5Öֳ˯óݵ³Ï·²µ±°¹³°µÌº½»²³¸¹°µ³Ð°½°·É´°½½°³Æ±²³ ž÷›Ÿ‘ ú•é§’“ªž ›››¨® •§”¥¦©¬#§™¨•”®•ª§•ë•¦™¤¡í©¥’“•*땏”¥êªê§’“•¦™® ¥êú•øªë§’“ª¬ ¾¿À²³Â·¶³·±á°½½±°µ²Ã³Ï½½°³¼°µ¾¿À½°±Ó²°±½°³¾±·¶³½°±¿À²³Ç¾´°¿À¾°½¹ÇµÃ³Ä±°Å ×ktdØØÙÚÜØd skhgndqoÝd…pÝkq‡h Ʊ ¾°³4Ǿ¿À±·°³±¾²³Ì¸µ³¾¿À·°½½°³Â·¶³Éº¾²°·¾Áǵ°·¶°³+·¾²Ç·¶¾°²Ê·»¾Çµ¹°±Å ²°·³Ç·³ï°»°·³Â·¶³¯²µÇ¾¾°·³Æ±²³´Ç¾¾°µ»°¹Â·¶°·°µ³Ä°¿É°³±¶°Ç½³»°°±»·°²Ã³ û‚‚sƒ„qd…p†qoüg†kqmgýpnlqrþhd01d2eÚ ´±¿À²³¿Çó5ÃÔÖֳɻ Ä°µ³Ï·²µ±°¹³°µÌº½»²³¸¹°µ³¶±°³Ñºµ¶À涵ǽ±É³¶°¾³¯¿À½°ÁÁ°µ¾Ã³åºÀ°³¼°µ¶±¿ÀŠа skhgndqoÝd…pÝkq‡h ²°µ½°±¾²Â·»Ã³Äµ¿À³Ëǵǽ½°½µÇÀÆ°·³¾°±²½±¿À³á°µ¾°²Ê²°¾³Ïµ¹°±²°·³±Æ³ÑÇ·É°²²Å ×ktdØØÙÚeŠd ¹°µ°±¿À³Æ3»½±¿À󯱿À°µ°µ³Ñ°²µ±°¹³Ç¿À³±Æ³åº¿À»°¹±µ»°³»°´ÈÀµ½°±¾²°²Ã³ ı°³4Ǿ¿À±·°³ÉÇ··³·±¿À²³Ç¹µÂ²¾¿À°·Ã³å涵ǽ±¾¿À°³è°±»Â·»¾á°µ¾²°½½Â·»Ã³ а´±¿À²³¿Çó5ÃÖÖֳɻ

×ktdØØÙÚÜ6d

cdefd

skhgndqoÝd…pÝkq‡h

cghdihjklhkmnmhohkdgnmdgpdqrrhpdskhgnhpdhpmjqrmhpt


012134561789:6452

“” •” –—” •” •” ˜ ™ š › œ›  ž ž Ÿ › , ?B=>, ¡¢£,£?¤,¥@<¦B£<¡

dusaw§ywsvw^ew`vwqwsvŒ`’xysz^Žwa^¨w`aa`szwq^¨^|^©^ewzwtªwzw« ‡MO¬WM†D­®ODQM…D[T…†RW¯DR…D°QMO…M±D†JKˆMOMOMDIJKLMNNMOWMJK…TU²D ³^[T…­RJK±DLMT†WS…‡††WROU±DU°†WM…‡®…†WT‡DS…QD¯MTW†NROM…QX ³^´DµMO†WMLL¶ROMDIJKˆM…URJK†M…D­®ODQTMDH…WMOKRLWS…‡Dµ°…D†R…Q· ˆR††MO·‡M¶S…QM…M…DŠTOW†JKR­W†ˆM‡M…XD ³^¸TMD†WS­M…L°†MDN°†TWTµMDS…QD…M‡RWTµMDIJK…TWWˆT…UMLMT…†WMLLS…‡DMO· ¹‡LTJKWD¯S†¬W¯LTJKM…D[T…†RW¯DRL†DIJK…MMO¬SMODTDºO°…WR…¶RSD °K…MD„MQMD»S†RW¯RS†O®†WS…‡D®¶MODIJKLMNNMO·¸OMTNS…UWKPQORSLTUXD ³^¼uŽ`½¾`wqvwa¿^Àwq’Áq¾vwa^Âq_w`vaÀwqÃrÄqws^syq^suÄ^o`v^Žwq^ IWRKL†JKTM…MXD¸TMDÅSLU°LR…LMT†WMDM…W­¬LLWXD ³^ÅMO†JKLMTÆDS…QD‚MNRORWSOR…­¬LLT‡UMTWDˆMOQM…DQMSWLTJKDT…TTMOWX ³^ÇÁq^w`sws^iªwzwŽyqÄzrsz¿^_wavwÄwsŽ^rya^|^Âq_w`vazÈszws¿^ a`sŽ^Žro`v^`^Ž^¨^c©b^É_wqÃrÄqvws^ryaqw`ÄwsŽ^ V°NLMWWDTWDIJKTM…M ¥¡Ê,//ËÌÌÍ, ¹ººÎÊÍÍÌÏÌÌ,Ð [O†RW¯·IWRKLµMO†JKLMTƆJKTM…M

¥¡Ê,//ËÌÑÎ, ¹ººÎÒÍÏÌÌ,Ð

, D D D D D D D D

,;<=>?@A=><,-BC<?

EFGEHDIJKLMNNMOKPQORSLTUDVRWXDYY Z[YI\HF]^^_`a^bc^de^fgh^ijk ZlF][^^mnch^oo^fpqrsatuqvavwxxysz{^||ch^ook }~}[DD€€€D G‚[Y\[DDƒ€€€D E‚G[Y\IG‚[Y\[DD„MD…RJKD[T…†WMLLS…‡DQMODIJKˆM…URJK†M… I‰}Š[FV^‹wŒw`xa^yo^b^ysŽ^m| ][ŠY‰}\^r^‘ch^’z

øBAA<¡B¦ùþ<C@CB<>ù ¡,0£B ú<@Cùûù B ?ü < ?, ý , @C¢C,þ;,Ñ/

øBAA<¡B¦ù<@C<¡,ú<@CûùB?ü<?,ý, þCB>ù0£Bù@C¢C,þ;,Ñ/

[T…MDˆTOW†JKR­WLTJKMDS…QDQRSMOKR­WMD Y…†WR…QKRLWS…‡DQMODŠR††MOUMKOM…D­®OD ŠTOW†JKR­W†ˆM‡MXD]O°ÆMDŠTQMO†WR…Q†· UOR­WD‡M‡M…DQRO®¶MOO°LLM…QMDºRKO¯MS‡M±D QRDQTMDG°QM…LR‡MDQSOJKD†WR¶TLMDE…UMOD zwa`Äwqv^`av^ xx`z^Ãqw`wa^yqÄªytqu· ½x¿^ryÃ^qysŽ^‹rÄqwxrszwq^ wqayÄw^wq· TWWMLWXD}MOµ°ODOR‡M…QMDIML¶†WOMT…T‡S…‡XD `w^zxrvvw^¼rvwq`rxu_wqªÈÄw^zwavrvvwv^ MT…MDÅMOLM‡S…‡DTWD¹‡LTJK†WD‡MOT…‡MD [T‡M…‡M­¬LLM±DQRQSOJKDT†WDMT…MDÅMOU®O· ¯S…‡DQMODE¶LMTWMOL¬…‡MD¹‡LTJKX Y…­°L‡MDLR…‡MODZM¶M…†QRSMODQSOJKD‡O°· w^e`ŽwqavrsŽa’qrÃv^ysŽ^s^ wot½sŽ« x`Ä’w`v^zw^zws^e`vvwqyszaw`sªÁaaw^a`sŽ^ S…†MOMDŠR††MODR¶LMTWMODRS†DIWRKLDRSÆMO· °OQM…WLTJKDOM…WR¶MLXD¸MODES†¶RSDµ°…D ŠTOW†JKR­W†ˆM‡M…DTDGMO‡LR…QDMO­°L‡WD T…D†WMT‡M…QMDES†RÆXD¸SOJKDQM…D[T…· ¶RSDµ°…DQRSMOKR­WM…DŠR††MOR¶LMTWMO…D RS†DIWRKLDU¹……M…DQTMDY…†WR…QD KRLWS…‡†· U°†WM…DQMODº°O†W·DS…QDŠTOW†JKR­W†ˆM‡MD ¶MQMSWM…QDµMOOT…‡MOWDˆMOQM…X

øBAA<¡B¦ù<@C<¡,ý,þCB?¤B¡¤B£A12>¡£?3 ¥¡Ê Z¬…‡MD ]MˆTJKWDU‡ ¹º4¡<@A

//ËÌÌ5 //ËÌÌ7 //ËÌÌÑ //ËÌÌÒ //ËÌÌ. //ËÌÌÎ //ËÌÌ/ //ËÌÌ9

|chh 8hhh 8chh ´€€€ ‘chh chhh cchh 6€€€

ƒ6±€ 8h¿h 8c¿h ´€±€ ‘‘¿c ‘g¿h c8¿c c ¿h

5Ì7ÏÌÌ,Ð 557ÏÌÌ,Ð 57ÎÏÌÌ,Ð 5ÑÎÏÌÌ,Ð 5.ÎÏÌÌ,Ð 5ÎÍÏÌÌ,Ð 59ÌÏÌÌ,Ð 7Ì5ÏÌÌ,Ð

øBAA<¡B¦ù<@C<¡,ý,1<£<¡ <¡ @?üC ¥¡Ê Z¬…‡MD ]MˆTJKWDU‡ ¹º4¡<@A

//ËÌ55 //ËÌ57 //ËÌ5Ñ //ËÌ5Ò //ËÌ5. //ËÌ5Î //ËÌ5/ //ËÌ59

|chh 8hhh 8chh ´€€€ ‘chh chhh cchh 6€€€

,ÂÓÔÕÖÔÓ×ÓØÙÔÓÙÔÔÔÓÚÓÛÜÝÓÞÓßàÓáÝâÓãÛÝÜäÓåÜæÓçèéÓêèæàÛèàëÓçèÝÓìèÜàæßíèÛÓîèïèðâéñÓîåÝòäÓóèòÓôâóòïäÜÛðÓõõäöÓåó÷èòßíèÛçöÓ

ƒ6±€ 8h¿h 8c¿h ´€±€ ‘‘¿c ‘g¿h c8¿c c ¿h

5Ñ9ÏÌÌ,Ð 5.7ÏÌÌ,Ð 5/ÒÏÌÌ,Ð 5Í.ÏÌÌ,Ð 75ÌÏÌÌ,Ð 7Ñ/ÏÌÌ,Ð 7.9ÏÌÌ,Ð 79ÎÏÌÌ,Ð

÷÷÷öõÝÜóèöçè, Ó Ó-,./


%&'()*+')(,-.%) /

6

2 67789:;

3

1

0

4

5

27789" ²³!9 ; 

<=>?@AB>CBDE?F=>?GHIBJDEK?LHJ?MNDE?FACOBPPAIPQ?RHJJ?RAC?SHIR?>ATA>?JAB>AC? <=>?©>P=>?¬BJDEACK?ªB>A?ªB>W]ECN>U?B>?RBA?—A=T=PH>BXK?LBA?<AUAPHPB=>XN>RA? MAPCHDEPN>U?HIJ?VSBCPJDEHWPJWHXP=CY?HNDE?ZJPEAPBJDE?ACIATP?N>R?ACWHECA>? EHP?AB>A>?TAJPZ>RBUA>?¨N?[HDEJ?H>?MARANPN>U?W]C?RBA?W=CJP[BJJA>JDEHWPIBDEA? [ACRA>?XH>>K?LBA?GAAIA?RAJ?\A>JDEA>?[BCR?[=EIPNA>R?TAC]ECPK?GHIBJDEJ? ¬=CJDEN>U?N>R?CH•BJ?ACIH>UPK?©IIA>?GPNRBACA>RA>?J=[BA?RA>?BO?“CHXPBJDEA>? ^_`abc_bdefbdefgdhi_gdjkkdlamg_bdnob`dapqmdm_pr_dbfqmdigab`acrp_sstdu_gd ´as`iapd›µro_bdio_r_rd`o_n_nd´_gcd_ob_bdp¶€ann_b`_bd·i_gisoqctdtd}p€” vsannoc_gwdxyonqm_bdjzz{dpb`dj|jjdobd`g_od}p~a_bd_gnqmo_b_bwd€fsrd`_gd? sa_wd‚™jdƒ_or_bwdzšd}iios`pb_bwdjd›ai_ss_btd^_yoqmrdzzd td}p~a_defbdj|jjtd‚{dƒ_or_btdjd}iios`pb_btd^_yoqmrd|kkd „$…†‡‹¸ ž†Š†‹Œ

„$…†‡ˆ‰ /77#" !"

ˆŠ‹‹Œ 377¹º! »¼!"½¾"

„$…†‡…† 077Ÿ; :"

ž†Š†Œ „$…†‡‹ˆ 477¼!" »!º¿;9"9³ À "!³

ˆ¸Š‹Œ

„$…†‡‹…‹

‰Š†‹Œ „$…†‡‹‹ž

†Š‹‹Œ

<=>?@K?CHOACK?LAC?§ABPWHRA>?J=II?HIJ?—CN>RIHUA?W]C?¬=CJP? AB>? CBDE? PN>U?N>R? •BJ?UAJDECBATA>K?©NW?RBA?©>[A>? RN>U?RAC?\A‘”?N>R?©NJ[ACPN>UJ? FACWHECA>? •BJ?N>R?SBJJA>JDEHWP?RHCUAIAUP?N>R?R=XNOA>PBACPK?LBA?<=C”?N>R?–HDEPABIA? [NC? RA?TA? J=>? RACAC?SACP?UAIAUPK?LBA?—ACZPA? XN>? RA?TA? JDECABTP?AB>BUA?>ANAQ? JPCNXPNCBACPAC?SZIRAC?J=[BA?RBA?—CA>ŽA>?RAC?˜AHIBJBACN>U?[ACRA>?HNWUAŽABUPK? obr_g_nnabr_d^_gµr_tdtd_gy_or_gr_d}p~a_wd™œœdƒ_or_bwdxamsdg_odqm_d}iios`pb” ™kšdƒ_or_bwdz™d}iios`pb_bwd™jd›ai_ss_btd^_yoqmrdœ{™d _bdpb`duoaga¶¶_wdigfnqmo_grtd^_yoqmrd{kkd

< =>?GDE]PŽK?IHC?N>R?H>JDEHNIBDE?[BCR?B>?RBAJAO?MNDE?RHJ?=PA>PBHI?W]C? SHIRTA[ACPN>U?RBA>A>K?ªC?BJP?W]C?¬=CJPJPNRA>PA>?J=[BA?RBA?W=CJPIBDEA?CH” AB>A?ŽABPUAOZ‘AQ?FBAIWZIPBUA?SHIRJDE’“WN>U?HNJ?RAC?ACJ“AXPBFA?F=>?CH”

<=>?LNDEBC=>K?¡fgyfgrdefbd¢gf€td£abn¤lhg_bd¥rrftduand¦pqmdx_oqmb_rdnoqmd <=>?©IPA>XBCDEQ?\H­N>XAQ?ÁE>AJ=CUAK?§ABPWHRA>?W]C?“CHXPBJDEAJ?@H>RAI>?ŽNO? RNCDE?AB>A?TCABPA?§BPAC?H?PNC? HNJ[ACPN>U?HNJK?¨HEICABDEA?MABJ“BAIT?A? PCBATA?[AC” GDENPŽ?RAJ?SHIRAJ?N>R?W]C?RBA?—CN>RIHUA>?RAJ?O=RAC>A>?SHIRJDENPŽAJK?LHC]” RA>?RAO?§AJAC?F=CUAJPAIIPK?©PPCHX?PBF?BJP?RAC?B>PAC>HPB=>HIA?©>JHPŽK?LHJ?MNDE? TAC?EB>HNJ?JPAIP?AJ?JHDEXN>RBU?RHCQ?[HCNO?SHIRJDENPŽ?N>FACZ>RACP??>=P[A>RBU? [BII?B>W=CO?BACA>Q?>BDEP?]TACCARA>K?ªJ?[BII?ŽNC?LBJXNJJB=>?TABPCHUA>Q?>BDEP?AB>” pb`dÂcfsfonqmdÃgacrocai_sdonrtd‚‚dƒ_or_bwdzœd›ai_s_bwdjd}iitd^_yoqmrdjkš™d JABPBU?GPAIIN>U?TAŽBAEA>K?—ACHRA?RAJEHIT?[BCR?AJ?>BDEP?>NC?W]C?RA>?CHXP?BXAC? „$…†‡‹‹ …†Š†‹Œ efbd«br_g_nn_dn_obtd™{œdƒ_or_bwdjkœd}iios`pb_btd^_yoqmrdšœ‚d 7¼!"Ä!!º¿;9"9³ À "!³ „$…†‡ ‰‰Š†Œ 57 ¡ f bdÅÂmgowdefbdÆhÃc_wd¦agrnqmtduandefbd}s€g_`du_bs_gdj|kdi_ghb`_” 17789 PA?MNDE?BJP?F=>?­AEAC?AB>?IHJJBXAC?Ç?§AECTNDE?N>R?@H>RTNDE?ŽNUIABDEK?LBA” <=>?RAC?©CTABPJUAOAB>JDEHWP?RAC?SHIRHCTABPJJDENIA>K?§AEC”?N>R?@H>R” n_dštd}p~a_dypg`_dcf¶Ãs_rrdhi_gagi_or_rdpb`d`_bdacrp_ss_bwd_gy_or_gr_bd TNDE?W]C?RA>?¬=CJP[BCPQ?TAB?RAO?TAJ=>RACAC?SACP?HNW?“CH•BJ”?N>R?WHII=CBA>” ©NWUHTA>?RAJ?SHIRTHNJ?H>UA“HJJPK?LHJ?HNJ?¬=CJDEN>U?N>R?ªCWHECN>U?UA” PBACPA?LHCJPAIIN>UA>?UAIAUP?[BCRK?ªB>?GPH>RHCR[ACX?W]C?­ARA>Q?RAC?JBDE?OBP? [=>>A>A?È@H>R[ACXJŽANUV?RAJ?SHIRTHNJ?[BCR?HNJW]ECIBDE?RHCUAJPAIIPÉ? SHIRHCTABP?TAJDEZWPBUPK? ¦ap¶agr_byamswd¦_ghb`pbdpb`d¢~__defbd´as`i_nrµb`_bdnfyo_d`o_d^_” {tdhi_gagi_or_r_d}p~a_wdœzzdƒ_or_bwd{|kd®agi€frfnwdjk‚d›ai_ss_btd^_yoqmrd JPHIPN>U?RAC?SZIRAC?B>?MAPCBATJHCPA>?N>R?<AC­]>UN>UJW=COA>K?ÊK?HXPNHIBJBACPA? }p~a_d™kkœtd‚š|dƒ_or_bwd™šd}iios`pb_bwd|jd›ai_ss_btd^_yoqmrdj™{kd ¯°¯±?U!"" # !" $


ÏÐÑÒÓÔÕÑÓÒÖ×ØÏÓ Ù

Ú

Ü

Û

Ý

ß

à

Þ

Ù7789 9 ËË Ë Ë ËË Ý77› œ ËÌ 9 

!"#$%&'()*)+,"&$('-$)+,)."#+,"+$/'-0"1$2,"#$3#245"+6"#'2,"+$"#787-$,)9$ LORU“P^_P^ž‰fVP^]PbcP^QR…P^R…PNW\YfPRŸZbcR“^ \POWVP^WR\VYfRfVP^R¡LOR\PV1 :)&,;#)+,#'9'52<$!)9$=.47$&">-$,'"$?'+9)-0@2#;"#"'-.+>A$B-#)-">'"$.+,$3)51 +"#$9478+9-"+$B"'-"$.+,$0"'>-$H#*C&,"#$$'+$;#'&&)+-"+$E2-29<$¢)-.##"9"#@)1 -'5$,"#$=#)+,;"5C(6D.+>$92*'"$"'+"$"DD"5-'@"$EF7#.+>99-#.5-.#$)&&"#$;"-"'1 WPXRcVPR\VYfR¡LMR£PO\YfPORNO_PPVO˜N\\WRPOWeVYˆPbORˆLOOWPOQR£VWRPOW\“^P1 &'>-"+$?'+9)-05#CD-"$,)#<$G2#>"9-"&&-$*"#,"+$";"+92$G"#("',.+>99-#)-">'"+$ YfPOcPORaO^PV\PWV““\R]–^RPVOPOR¤P\NYfQR[hTRUPVWPOXR[hTR„Z^_]LWL\XR|TRZbWPR @2+$:)&,;#C+,"+$.+,$,"#"+$H(9"-0.+>$'+$,'"$-C>&'47"$I#;"'-$,"#$E2#9-&".1 „LWL\RNOcRUWVYfPXR[R]Z^_V`PRKZ^WPQRdPeVYfWRšŠ|R` -"A$E"."#*"7#"+$.+,$G"#*)&-.+>9$ >#"('"+$@2+$JC+,"#+A$J)+,5#"'9"+$.+,$ ‚ÎpÎÍËr KLMMNOPOQRSTTRUPVWPOXRYZQR[STRMPV\WR]Z^_V`PRa__VbcNO`POQRdPeVYfWRghiR` j kËlÎmÎqqË 7‹9 œË j kËlÎmnÍnË oÎpqnËr Gß7 2 +$:2&D$/245"+y29<$/245"+y29$;"947#"';-$'+$z¥$%)6'-"&+$,'"$-"'&9$-#)>'947"$ Ú77s9t ¦"947'47-"A$);"#$).47$,'"$§7)+4"+$,'"9"#$=).()#-$'($:)&,$,"#$v.5.+D-<$¨+$ G2+$u2&2DD<$G"#9-C+,+'9A$v.9)(("+7C+>"$.+,$I+*"+,.+><$=C.("$)&9$w;"#1 >.-$&"9;)#"#$!'5-'2+$.+,$.+-"#7)&-9)("#$B6#)47"$D2&>-$"#$,"+$B6.#"+$,"#$3)+1 &";"+95F+9-&"#$x$'7#"$%#2+"+$)&9$='2'+,'5)-2#"+$DF#$H(*"&-$@"#$ C+,"#$ .+>"+<$ +"$'+$,"#$Ž)&"#"'$.+,$J'-"#)-.#$";"+92$*'"$'+$,"#$:'#-947)D-9>"947'47-"$.+,$ !)9$=.47$6#C9"+-'"#-$,'"$?#>";+'99"$0*)+0'>yC7#'>"#$E2#947.+><$z{z$B"'-"+A$ VORcP^RPV`POPOR¤VL`^Z•PQRS|SRUPVWPOXR[hiR„Z^_Z__VbcNO`POQRdPeVYfWR[[TTR` S|TRa__VbcNO`POQRdPeVYfWR|g[R` j kËlÎm‚~qË ‚ÎpÎnËr

j kËlÎmlÎ}Ë Û77 mpË mË ˀ9 9 ˂nƒ~

~ÎpÎnËr à7789 œ

LOR£ZN^P^ž”VO^VYfQR…P^RaO_ZNR¡LORŸPVfOZYfW\_ NMPORfZWR\VYfR’NRPVOP^R G2+$0)7&#"'47"+A$+)(7)D-"+$I.-2#"+<$!"#$;"*C7#-"$3)947"+5)&"+,"#$DF#$ )+96#.479@2&&"+$&)+,1$.+,$D2#9-*'#-947)D-&'47"+$B6"0')&5.&-.#$"+-*'45"&-<$ )&&"$E2#9-$&".-"<$%)&"+,)#'.(A$,'@<$E2#(.&)#"$.+,$G2#$,#.45"A$)5-."&&"$="'-#C1 !'"$;"96#247"+"+$37"("+$#"'47"+$@2+$,"#$I.9*)7&$,"#$I#-"+A$,"($="0.>$ `PXReVYfWV`PRa^_PVW\RfVb]POXRNMR]ZO`R^PVYfPRac^P\\POQR„L^MZWR…†‡RaiQRhTTRUPV1 ¡LOR©NO`“˜ZO’POXRcP^R¤LcPO_PZ^_PVWNO`RNOcRª˜ZO’NO`R–_P^R…–O`NO`XR -"+A$%.+9-9-2DD"'+$ ;)+,$('-$=&"'9-'D-$ -)947"<$B'"$"#7)&-"+$'(("#$,)9$y"*"'&9$ ª˜ZO’PO\YfNW’RNOcR¤P\WZOc\“˜P`PR_V\R’NMRP^ˆZN]RNOcRcPOR^PYfWbVYfPOR ZˆWNPbbPR‰Z\YfPO_NYfQRdPeVYfWR|ŠiR` ¤P\WVMMNO`POQRSQRaN˜Z`PRST[TXR[T«RUPVWPOXR[ŠR„Z^_]LWL\XRg|R\e¬„LWL\XR[SR j kËlÎm‚}nË Îp}nËr 3);"&&"+<$¦"*'47-$­z®$>

j kËlÎmƒqlË ‚opÎnËr ¯   œ ° Ë 89

  9  Þ7 7 G2+$Ž'47)"&$%247<$I#;"'-$('-$D"#,"+$7".-"$?'+9)-0$(8>&'47$5"'-"+$'+$E2#9-1 eV^W\YfZ]WRNOcR‘ZOceV^W\YfZ]WR\LeVPR„^PV’PVW“]P^cPfZbWNO`QR”VP^R•OcPOR\VYfR G2+$/)+,9-)+>"#A$B47)+-&A$B47*)#0A$%#2+,2#D"#<$%"++-+'99"$F;"#$,'"$v.9)(1 ZN\]–f^bVYfPRaOWeL^WPORNOcR”VOePV\PR’NRcVP\POR—VO\ZW’R_P^PVYfPOQRgQRaN˜Z1 ("+7C+>"$,"#$±J";"+9>"("'+947)D-$:)&,²A$@2($=2,"+$;'9$0.$,"+$=C.("+A$ `PXR[hTRUPVWPOXRhiR„LWL\XRShR™PVYfRONO`POQRdPeVYfWRišTR` @2($:)479-.(A$@2+$,"+$¦"D)7#"+A$,"+"+$,"#$:)&,$>"#),"$'+$.+9"#"#$v"'-$).91 #D2&>#"'47"$:)&,;"*'#-947)D-.+><$?'+$.+"+-1 j kËlÎmnnÍË ‚ÎpÎnËr >;""79"#&-'04-7$'"9#-$Au$9)'+->,"$,;'""$#=$D)F9#'$9y$"D,F#"$+"'A+$,""$"($ ±,"#$:)&,²$("7#$)&9$+.#$%)6'-)&)+&)>"$;"1 cPNWPWQRhQR–_P^Z^_PVWPWPRaN˜Z`PXR[hTRUPVWPOXR–_P^R[iTR„Z^_]LWL\QRdPeVYfWR||iR` j kËlÎmon‚Ë ‚‚pÎnËr Ü77‹ 9 

ˌ Ëˍ 

Ë âãäâáåáæçâáçâââáèáéêëáìáíîáïëðáñéëêòáóêôáõö÷áøöôîéöîùáõöëáúöêîôíûöéáüöýöþð÷0áüóë1òá2ö1á3ð21ýòêéþá44ò5áó26ö1íûöéõ5á Âá

66654ëê2ö5õöË á áÌËÍÎ


ÅÆÇÈÉÊËÇÉÈÌÍÎÅÉ

Ñ

Ð

Ï

Ø Ó

Ò

Õ

Ô

Ö Ï× êîïVèîåðæ&ïõîéèòèîöþåé÷îåðæMéäæèä æêîæòèíëæè5åêæ5åóæ(éîëîåæíåóîïîåæ&ïõîéèòæõî3 ÏÙÙ³Á¾´ÚÛ¾ÜÛ¾´ÝÁÂÞß´¿ÀÞ´àÛ»¾½Â¸á·âÛÀ ãäåæçèéåêëìíêåîïðæñíòîóîïðæôïëõîö÷øæùéèæúõîïæûüøýýýæçèéöþì0ïèîïåøæ1éîòîòæ2î3 #$2114*0R1F#6/ k ,$EGXRX, S9=9:´> 4é÷äåæéòèæóíòæ567íòòîåóòèîæ8îï÷æ95æ8íëóõéäëäêéîæ5åóæ8íëó0÷äëäêéîæòäìéîæ 7»Ä´89ßµ¶a´ 95ïæ äïòèìéïèòöþí7èøæôòæéòèæîéåæìéöþèéêîòæ ï5åóëíêîåìîï÷ðæ56æóíòæ÷ä6 ëî4îæ ÓÙÙl·ÂT¾½ÁT¸ÂÀ´Tc»´Þ·¸´àÛ»¾½¸·À»·Aº½¿Àf ! "#$%" #3 èîæ5åóæîïìîéèîïèîæ&5òêíõîæ'æ6éèæ(éîëîåæåî5îåæçíöþéå7äï6íèéäåîåæ5åóæéåèîï3 B-$m # $D##,//H#F*g*i.#*P/#*+ *D3 îòòíåèîåæçöþìîï 5å÷èèþî6îåøæôéåæ)íöþòöþëíêîìîï÷æóîïæô4èïí÷ëíòòîæ7úïæ 0ïò3 öþîæ5åóæ1ä5êëíòéîæúõîïòéöþèëéöþæíåêîäïóåîèæ6éèæMîéò éîëîåæ7úïæîéåîæëîéöþèîæ #*+,*-.,# /# $01234*0311566 , 5G ,"#$R$5 K ,$2134*##$EGZ1Q,

7»Ä´89ß:;9´ ÐÙÙÝÁÂÞ?¸¾·½@¸»ºÁÀÞ?¿Aº

<9=9¶´> 7»Ä´89ßSa<´ ÔÙÙ7Û»ÜÁÂßlÛÂ@ßÚ¿?·¸»¿Àf¾½Á?¸Â¸

S<=9¶´>

B4!#C4#$% + D6E# ,#F#G#3 ãäåæñîï6íååæn5òøæ&57æ ï5åóæéþïîïæ6íèþî6íèéòöþîåæ îåí5éêæ÷îéèæéòèæóéîæn53 /,6$D.#H6#I JK 6!# /* õéîï5åêòèíõîëëîæ'æåíöþæùîèîï6íoæäþåîæLéåóîæ'æ(äåæñîï6íååæn5òæóéîæîéå3 9îéêèæLéöþèëéåéîåæ95ïæMîìéïèòöþí7è5åêðæ 0ïóîï60êëéöþ÷îéèîåæ5åóæ(éîëîòæ6îþïøæ 9éêîæéåæpòèîïïîéöþæêîòîè9ëéöþæ95êîëíòòîåîæqíõîëëîæ5åóæì5ïóîæ5åèîïæræüsíæ N!*O # !*-,*P# ,*4.,$$$%N 6 éåæóéîæ0òèîïïîéöþéòöþîåæñäë9æþíåóîëòæ5òíåöîåæí57êîåä66îåøæ îìéöþèæûWüæê êéõèæóî6æ ïé(íèîåæ8íëóõîòéè9îïæîïòè6íëòæîéåîåæ÷ä6 îèîåèîåæLíèêîõîïæ95ïæ 7»Ä´89ßµµ9´ S9=¶¶´> N $2314$EGQRR, Ùl¸Aâ¸À 7»Ä´89ßSS;´ S9=9:´> BÕÙ P #!Cm Ct, #$E ,$5,uD#3 ÑÙÙÝÁÂÞ¼·»½¾AºÁT½´º¸¿½¸ þíëè5åêæ'æ)5è95åêøæñîö÷îåæêîëèîåæþî5èîæíëòævåõîêïé77æ0÷äëäêéòöþæ5åóæVò3 ãäåæ éëêîðæ ï5ëéöþðæçíåóëîïøæôéåæ2îïå3æ5åóæ&ïõîéèòõ5öþæ7úïæóîåæUåèîïïéöþèæ G#"#D#i /$2$5 K ,$3314*ZR1 íåæëíåó3æ5åóæ7äïòèìéïèòöþí7èëéöþîåæ íöþæòöþ5ëîåøæôéåæ2îéè7íóîåæúõîïæ ï5åó3 F*R14!!$EG00w3, ÷îååèåéòòîæ7äïòèëéöþîåæ íöþìéòòîåòæìéîæ8íëóòöþVóîåðæ äïòèèîöþåé÷ðæ äïòè3 7»Ä´89߶9¶´ [9=9¶´> ïîöþèðæõîèïéîõòìéïèòöþí7èæ ëéöþîæ îêîõîåæ þîéèîåæ5øæíøæWøæúõîïíïõîéèîèîæ&573 ,$0XY4*!#F#6 66 ,*6##$EGZRZ, ÖÙÙÝ·ÂÞÛ?¾½´·Ü´¸·f¸À¸À´xÁ»½¸À 7»Ä´89ß<¶[´ [S=9¶´> ã85 äåæñîë65èæ]éïöøæyüæ8éëó3æõ9ìøæòîëèîåîæzõòèíïèîåæ'æîéåêîèîéëèæåíöþæéþïîïæ öþòþ0þîæ'æìîïóîåæ(äïæêîòèîëëèøævå7äï6íèéäåîåæúõîïæãîïõïîéè5åêðæôéêå5åêæ ÒÙÙ³Á¾´Ã¸À½¸»\»·À@·\ /H#E #*4# #H*JK,*B## ,*4., G$ ãäåæLîéåéåêîïøæ&ëëîæ7úïæóîåæ]ïí÷èé÷îïæìéöþèéêîåæ ïíêîåæìîïóîåæõîþíåóîëè^æóéîæ /H# #,$0Z14*!#566 , ôéêå5åêæóîïæ_îìîéëéêîåæMí56íïèîåæ7úïæóéîæ]ëîåèîï5åêðæóéîæ`õîï7úþï5åêæîéåîòæ k ,$EGZYQ, &ëèîïò÷ëíòòîåìíëóîòæéåæîéåîåæ]ëîåèîïìíëóðæ(îïòöþéîóîåîæMîìéïèæòöþí7è5åêò3 7»Ä´89߶9[´ [9=9¶´> *G,F## , "#$2ZY4* !#566 ,$EGZ22, Ï×ÙÙ{¾½¸»»¸·Aº·¾Aº¸¾´àÛ»¾½|Áº»?¿Aº´S¶[; 7»Ä´89ßa¶a´ S9=9¶´> ôníéåëæîqåíóòîöïþæèîîéåëðõæó5éîöþæìé æ7úïæíëëîæ äïòèëî5èî^æí5ò7 æúþïæ ëéöþîïæ5åóæúõîïòéöþèëéöþîïæ ö þ è é ê ò è î å æ &ó ï î ò ò î å æ 7 ú ï æ ó î å æ è V êëéöþîåæ îõïí5öþðæí÷è5îë3 ØÙÙÝÁÂÞß´¿ÀÞ´bÁÀÞ?Á¿´Tc»´def¸» +#., t/# #F# G$Z11 B4 $DG,#g#-.,##H/ ,# h i6 $ 4*,6 $4# # -#6 }EGZYQ, 1éîòîòæM5öþæõéîèîèæóéîæ ï5åóëíêîåæóí95øæMîòäåóîïòæêîîéêåîèæéòèæîòæíõîïæí5öþæ 7»Ä´89ß<¶¶´ [µ=9¶´> /H#.,I"##j$N# #NG! JK !h

³´µ¶´

³·¸´¹¸º»¼¸»½¾½¸¿¸»´·¾½´·À´Á¸À´Ã»¸·¾¸À´¸À½ºÁ½¸ÀÄ


‚ƒ„…†‡‡ˆ‰Š„‚‹ŒƒŽ ³Ÿœ­´ –—¢–•Ÿš›œ• Ÿ­¢•µŸ¢›œ–˜´ §š›œ•–¡œ¶­ ´ ­—›œ”

~~~~@D@E~F

 ÜÝÝÞß~àÞáâãäâåæ~çèã~àéâêëéãëêé~

“”””””•–—˜•™š›œ•—–•–—˜• žŸ š¡¢£Ÿ¤—–¡¥Ÿ˜¥•¦— •–—˜–¡• §––—˜¨¡š›©–˜¨–˜•ª¡Ÿš•• «¬˜•—˜ –¡˜Ÿ —¬˜Ÿ­–¦•®š¯°±

ìíîïðíñòïóôõöò÷øùïúûòîüïýþø012ôõ3ø4ü1òîï0î÷ï5íøþîòñü1òîï6íîïòîøü1îþøòí7 îþ8üöï90 ïøòøü8øüï 3î2øï÷òüïó3÷÷ü0ø2ôõüïüòø0îùïìíîï1þ02üîï80ôñüî ï ò8÷üîïõ1üîï0î÷ïþ0ü1î322üîïðíñòïóôõöò÷øï3ü1ïòõ1üï1íüïþ22òíîïï ÷òüïðòüüï401ïýþø01ùï31ïòõ1üïí12ôõ0îï0î÷ïòõ1ïñí8íò2ôõü2ïûîþüöüîøï ü1õòü8øï2òüï6òü8üï024üòôõî0îüîùïóòüïü1

îüøï0î2ïüòîüîï1üòôõüîïí2öí2ï0î÷ï !"#$%&#'()*&*&+&#,-(&&#.&+#/*&0#$%&#12 &&#3%)4.&5)7 1üò2üîï0î÷ï6íöï1íüîï83ôñ ïöòøï6þôõüöï0üï÷òüïýþø01ï40ïüîø÷üôñüîùï 7þüòï4üòøï2òü ï6òüï÷òüï8194ò2üï0î÷ï2üî2ò8üï5üíþôõø0îï÷ü1ïýþø01ï0î2ü1üï óòîîüï2ôõ91 øï0î÷ï408üòôõïüòîüï:þ8ø0îï40öïðüüîï3ü1õþ08øïü13î÷üøùï ûòîï6þ1öõü14òü2 ï2üõ1ï8ü12î8òôõü2ï50ôõïïüòîï50ôõï6òüïüòîïýþø0128þ4òü17 þîïöòøïüòîü1ïüüòî÷10ôñüî÷üîï1þ0ùï:þ1÷ôí6ü1ùï;<=ïóüòøüîïöòøï6òü8üîïù àã>~?@ABC?~ @D@E~F àã>~?@ABC?GH~~~HÞßåæéIäâåæ~ @D@@~F

ÝÝJÞß~Kéäá~ëI~HèLMéKD~NÞåæ~âIO~Jéëæéã

ìíîïûîü8õþ1÷øùïûòîï50ôõï 31ïþ88ü ï÷òüï0î2ü1üï8üòîü6922ü1ï0î÷ïòõ1üï5ü7 6íõîü1ï2ôõ3ø4üîï0î÷ïü1ïõþ8øüîï6í88üîùï5ü2ïíî÷ü1ü1ïü1øï601÷üïþ0 ï÷òüï7þ17 2øü880îï÷ü1ïñí8íò2ôõüîï0ï 2þööüîõ9îüïü8üø ï0öï÷òüïñíö88ò4òü1øüîï 5ü4ïòüõ0îüîï46ò2ôõüîïP1þîò2öüîï0î÷ïòõ1ü1ïQö6ü8øïü22ü1ï6ü12øüõüîï40ï ñîîüîùïýü0ïþ0 üîíööüîï601÷üîïò2ôõü ïð01ôõü ï1òüôõøòü1üï0î÷ïó90ü7 øòü1üùïóüõ1ïîþø01üø1ü0üïþ14üòôõî0îüîï0î÷ïü1ñ891üî÷üïþ1 íøí2ùï RST#U*"&0#VSW#XYY*!+.&5&Z#[\*4"#]VT#5

àã>~?@AE@@~ ÝÝëé~_ëåæáëêßáéI~`aãßáßåæbOKëIêé

B€D@^~F

c%&#dY&eU4Z#f.g#d1&&&#)%\*#.g#d*&)4"&#)*&#[' !*47 ñüòøï 31ï÷üîïþ8÷ï6ò1÷ïõòü1ï ü÷ü1ï6òôõøòüïí12ø7ï0î÷ï:í842ôõ9÷8òîïòîï2üò7 îüöï022üõüî ï2üòîü1ïhñí8íòüï0î÷ï2üòîü1ï í12ø8ïòôõüîï5ü÷ü0ø0îïü2ôõ1òü7 üîï0î÷ïö8òôõüïüüîöþîþõöüîïþîü 3õ1øùï iWW#U*"&#SVT#XYY*!+.&5&Z#[\*4"#SVi#5

àã>~?@AC^B~ ²ÝÝéã~Iéâé~jaßLaß~NÞâLçèæãéã

B@D@^~F

àã>~?@A?oE~ ‘ÝÝJÞKOêãbßéã

oD@E~F

àã>~?@AB€~ ’ÝÝuãbßéãäéßáëLLâIêßßåæKèßßéK

BoD^^~F

àã>~?@A@€o~

oD@^~F



²

7þ2ïûòî2øüòü10ôõïöòøïk<<ïü01í89ïò2ôõüîï590öüî ïþ88üï5ü2øòöö0î2öü1ñöþ8üï òîïíøíï0î÷ïüòôõî0îùï;llïóüòøüî ïml=ïò8÷0îüîùïü6òôõøï<n;ï ìíîïýùï5þ1ø2ôõùï7þ2ïüòî4òüï50ôõ ïòîï÷üöï÷òüï192ü1ïþ0 ïþ8÷ï2øþî÷í1øüîï407 )(gg&'())&+#+(5)"!!"#)*&+0#*)"#p""#*&#&.0#2Y(Y*""#X.-(5#7 )4*&&Z#32#+*#Y*!+!*4#q()"!!.&5#+#[)#\.+&#3%"%5(r&#)"!!"0# +*#+*#,-(&&#*&#*#&("2!*4&#sg5Y.&5#*5&Z#U%g*"#&")"(&+#*&#

31ïþ88üïþ8÷7ï0î÷ïí12ø8ü0øüï0ö þ22üî÷ü2ï5ü2øòöö0î27ï0î÷ïýþôõ2ôõ8þü7 \1Z#SVt#U*"&0#( !*4#XYY*!+.&5&Z#[\*4"#SWV#5

c%&#vw*"#$%&#x%Y'!+ey!(wwZ#z*"#+*)g#[)Y)"*gg.&5))4!2))!#Y7 )"*gg&#U*#!*4"#.&+#)4&!!#+*#.r5)"&#U2{5)#(.'#[2&!(&+#.&+#|(7 )&-4&Z#q*#X&)w(4#+#U2{5)#*)"#)%\% !#*g#Y!2 &+&0#(!)#(.4# òöïîòôõø83õüî÷üîï02øþî÷ïö8òôõùï }t#U*"&0#iTT#XYY*!+.&5&Z#[\*4"#S]R#5

‘

~ ¸¹º¸·»·¼½¸·½¸¸¸·¾·¿ÀÁ·Â·ÃÄ·ÅÁÆ·Ç¿ÁÀÈ·ÉÀÊ·ËÌÍ·ÎÌÊÄ¿ÌÄÏ·ËÌÁ·ÐÌÀÄÊÃÑÌ¿·ÒÌÓÌÔÆÍÕ·ÒÉÁÖÈ·×ÌÖ·ØÆ×ÖÓÈÀ¿Ô·ÙÙÈÚ·É×ÛÌÖÃÑÌ¿ËÚ· ·

’ ÛÛÛÚÙÁÀ×ÌÚËÌ~ · ·~€


‘’“”•––—˜™“‘š›œ’

ž¯¯°Š§†„ŒŽ„±ƒ­«Œ€²„‡€³„†´Žµ„

¶·¸¹º»¼½¾¿À¹Á¸¿¹ÂûÄÃÅƹǾÃÈÃȹÉÊÈ»¼Ã¸ËÃ̾ķ¸¹ÍÃÈ»¼ÅþÍÀ¹¿¾Ã¹»ÊƹÎÏϹо»¼Ñ ÒÓÔÕÒÖ×ØÓ×ØÙÖÚÒÕÛÜÝÞ×ßØàáâãáääÖ×ßÖ×ØåÖÜæÝçÞâÒÖ×èØÖâãÝéâÒØßÖâÖ×ØêÞäÖ×èØ ëÖâãÚ×ìÒØÚ×ßØíÖîÖ×ÕâÞÚäØÚ×ßØÓ×ìáâäÓÖâÒØïîÖâØðäñÖÝÒÑØÚ×ßØòÒÞ×ßáâÒÞ×Ñ ÕóâïÛÜÖØÕáñÓÖØôÖâñÖ×ßÚ×ÔÕÑØîçñõØêÚÒçÚ×ÔÕäæÔÝÓÛÜãÖÓÒõØ ö÷ø¹ºÃ¾Àøù¹÷úû¹üÊÅ;ýùþÍ;˿Á¸ýøÆ

Ÿ

ž

0‡€12©‚34€ Ÿ¯¯89  9  9

‚2526€7

0‡€12©‚-2€ ¯¯. 9 / 001

‚2526€7

0‡€12©‚3-€ ¡¯¯³‡‹Œ²­‹‡Š€³„†´Žµ¬„Š‰ƒªª‹Œ¨

?2526€7

0‡€12©‚33€ ¥¯¯GŒ«ŠH„Œ€‹Œ²€Iˆ„ƒ¨„

?2526€7

0‡€12©?13€ ¤¯¯MN‹ª„€‹Œ²€O‰‡N‹§†„‡

‚3524€7

0‡€12©-‚€ £¯¯Š€T‡ƒ¨ƒŒŽ€U€VŠ€¬ŽW†‰€²„ŒŒ€²X

?2524€7

0‡€12©‚aa€ ¢¯¯b„§­„Œ©5€O‰‡‹§†©€‹Œ²€T¬Š‰¬‹ªŠ§†Œƒ‰‰

?1526€7

0‡€12©346€

?524€7

ôá×ØÙïÝÝØÚ×ßØÚÒçÖÝ×ÓÔÔõØÙÓÖÕÖÕØÞÕÛÜÖ×ÝÖÓãá×ØÓ×ìáâäÓÖâÒØïîÖâØÞÝÝÖÕØ ÓÕÑ ÕÖ×ÕñÖâÒÖØçÚØïîÖâØ!!""ØßÖâØñÓÛÜÒÓÔÕÒÖ×ØîçñõØàÖâîâÖÓÒÖÒÕÒÖ×ØÖÓ×ÜÖÓäÓÑ È»¼Ã¸¹#$ʸ%øƹ&žËËʸÀù'·À·È¹¿ÃŹ¼(Á)ýÈÀø¹·¿ÃŹËþ»¼À¹*ÃÅÐû¼ÈÃËÍÊÅø¹Ø þÅÀø¹¼ÃËüø¹Íþ½¹&ÃÈÀ¾½½Ã¸Æ¹Î÷÷¹ºÃ¾Àøù¹ÎÏϹ'ÊÅÍü·À·Èù¹+Ϲ,þ»¼¸Á¸ýøÆ

¶·¸¹23¿ÃÅƹ4¾À¹¿¾ÃÈý¹5ÅÁ¸¿ÄÁÅȹоſ¹¿¾Ã¹&ÃÈÀ¾½½Á¸ý¹¿ÃŹÎÎϹ¼(Á)ýÈÑ Àø¹¼Ã¾½¾È»¼Ã¸¹#$ʸ%ø¹%Á¹Ã¾¸Ã½¹*6Ë˾ý¹¸ÃÁø¹7ÅËÃ͸¾Èƹ8ÍÃŹøÆÏÏϹüÊÅ;ýÃ¹Ø 9áÒáÕØÚ×ßØ:ÖÓÛÜ×Ú×ÔÖ×ØÜÖÝìÖ×ØßÞîÖÓõØÙÖâØàÖâÖÓ×ìÞÛÜÒÖØòÛÜÝïÕÕÖÝØÖ×ÒÕóâÓÛÜÒØ ßÖâØ;ÖÒÜáßÓãØßÖÕØò<ë;=>íÑ9>ò<ë=êØÚ×ßØÖâäæÔÝÓÛÜÕÒØßÖÕÕÖ×ØóâáîÝÖäØÝáÕÖØ &øÁÀ%Á¸ýƹú+û¹ºÃ¾Àøù¹øÏÏϹüÊÅÍƹþÍ;˿Á¸ýøƹ

ôá×ØíïßÖâõØ=Ó×Ø@ÚÛÜèØäÓÒØßÖÕÕÖ×ØëÓÝìÖØÕÓÛÜØßÞÕØ@ÖÕÒÓääÖ×ØßÖâØÓ×ØÙÖÚÒÕÛÜÑ Ëʸ¿¹*·ÅÄ·½½Ã¸¿Ã¸¹¼Ã¾½¾È»¼Ã¸¹È·Ð¾Ã¹¼(Á)ý¹ÄÁËÀ¾*¾ÃÅÀø¹5ü6Ë%ùʽ¹&Ã¾Ñ ÈA¾Ã˹¿ÃŹ»ÊƹøÎϹо»¼À¾ýÈÀø¹Í%Ðƹ*ÃÅÍÅþÀÃÀÈÀø¹5ü6Ë%ùþ¸üÊ»¼¹ÃÅËßø¹ ÝéÕÕÒõØÙÖâØ@ÖÕÒÓääÚ×ÔÕÕÛÜÝïÕÕÖÝØÓÕÒØßÚâÛÜÔé×ÔÓÔØìÞâîÓÔØîÖîÓÝßÖâÒØÚ×ßØÖ×ÒÑ ÈAž»¼À¹¿ÃŹ4ÃÀ¼·¿¾Ä¹¿Ãȹ'BɺCÂ7Dƹûúö¹ºÃ¾Àøù¹EFÏϹüÊÅÍƹþÍ;˿Á¸ýøÆ

¡

ôá×ØåáßÖÒõØ=Ó×Ø×ÖÚØîÖîÓÝßÖâÒÖâèØÖÓ×ìÞÛÜÖâØ@ÖÕÒÓääÚ×ÔÕÕÛÜÝïÕÕÖÝØJØäÓÒØ!"""Ø 9ÞâîìáÒáÕØJØìïÜâÒØÕÓÛÜÖâØçÚâØâÓÛÜÒÓÔÖ×ØKâÒõØKÝÝÖØ@éÚäÖØÚ×ßØòÒâéÚÛÜÖâØñÖâßÖ×Ø LÖñÖÓÝÕØÞÚìØÖÓ×ÖâØÙáóóÖÝÕÖÓÒÖØÞÚÕìïÜâÝÓÛÜØîÖÕÛÜâÓÖîÖ×ØÚ×ßØäÓÒØÜÖâàáââÞÔÖ×Ñ ¿Ã¸¹ÇÃÀʾËü·À·È¹¿ÊÅýÃÈÀÃËËÀƹûúø¹ºÃ¾Àøù¹EÏÏϹþÍ;˿Á¸ýøƹ5Ãо»¼À¹ÎFϹý ôá×ØåáßÖÒõØÙÓÖÕÖâØåÖÜæÝçìïÜâÖâØîÖÕÒÓÛÜÒØÕÛÜá×ØÞÚìØßÖ×ØÖâÕÒÖ×Ø@ÝÓÛãØßÚâÛÜØ ßÓÖØÜÖâàáââÞÔÖ×ßÖØKÚÕÕÒÞÒÒÚ×ÔèØßÓÖØ9ïÝÝÖØÚ×ßØPÚÞÝÓÒéÒØßÖâØ@ÓÝßÑØÚ×ßØÖÒÓ×Ñ ìáâäÞÒÓá×Ö×õØ=âØÖ×ÒÜéÝÒØïîÖâØ!Q""Ø9ÞâîìáÒáÕØàá×ØÓ×ÕÔÖÕÞäÒØRS"Ø@ÞÚäÑØÚ×ßØ ºÀÅÊÁ»¼ÊÅÀøƹEöƹþÁ$ÊýÃù¹øEö¹ºÃ¾Àøù¹3ÍÃŹEúÏϹ'ÊÅ͹ ü·À·Èƹ5Ãо»¼À¹Î+û¹ý

¶·¸¹þ¾»¼ÃËÃY5·ËÀÃZ&û¼ÀËÃƹ&Ë3¼Ã¸¿Ã¹#$ʸ%ø¹üÊËËø¹*·Å¹ÊËËý¹¿ÁÅ»¼¹¾¼Åù 9ÞâîÖ×ØÞÚìõØ[ ÞÕØîÝïÜÒØßÖ××ØßÞ\]ØÓÕÒØßÞÜÖâØ×ÞÛÜØ@ÝïÒÖ×ìÞâîÖ×ØÖÓ×ÔÖÒÖÓÝÒõØ ÖÓÒÖâÖØ@ÖØ ÕÒÓäØ äÚ×ÔÕäÖâãäÞÝÖØÕÓ×ßØ@ÝïÒÖ×ìáâäèØòÒÞ×ßáâÒèØ@ÝïÒÖçÖÓÒØÚ×ßØ 5Å6^ù¿ÃŹ#$ʸ%Ãƹº·¹Ë(^À¹È¾»¼¹¿ÃŹ#$ʸ%ø¸Ê½Ã¹È»¼¸ÃË˹Á¸¿¹È¾»¼ÃŹ)¸¿Ã¸Æ¹ ÎöƹþÁ$ÊýÃù¹*6Ë˾ý¹¸ÃÁ¹ÍÃÊÅÍþÀÃÀƹûFö¹ºÃ¾Àøù¹Fú+¹'ÊÅÍZ¹Á¸¿¹F+¹º_ZBËËÁÈÀÑ ÅÊÀ¾·¸Ã¸ù¹`ËÊAAø¹ ÍÅ·È»¼ÁÅƹ5Ãо»¼À¹+Ïιý ¶·¸¹cƹ¶6ÀÈ»¼Æ¹Ç¾ÃÈÃȹ#ÅÊ̾ÈÍÁ»¼¹½¾À¹Èþ¸ÃŹ'3ËËù*·¸¹¾¸ü·Å½ÊÀ¾*ø¹BËËÁÈÀÅÊÑ À¾·¸Ã¸¹Á¸¿¹5ÅÊ)Äø¹ý¾ÍÀ¹Á½üÊÈÈø¿¹þÁȹ ÄÁ¸üÀƹ7ȹÃÅÄË(ÅÀ¹Í¾È¹¾¸È¹ÇÃÀʾËù¹Ð¾Ã¹ Þ×ØßÖâØLÖñÖÓÝÓÔÖ×ØdîÕÒîÞÚäÞâÒèØÞ×ØßÖ×ØîÖÒâÖììÖ×ßÖ×ØëÖÛãÖ×ØáßÖâØ:ÓÖâÕÒâéÚÑ ÛÜÖâ×ØßÓÖØÖ×ÒÕóâÖÛÜÖ×ßÖ×Ø=âçÓÖÜÚ×ÔÕØ ÕÛÜ×ÓÒÒÖØçÚØìïÜâÖ×ØÕÓ×ßõØëÓÖâØÔÓîÒØÖÕØ ìïâØÞÝÝÖØ@ÞÚäÑèØòÒâÞÚÛÜÑØÚ×ßØëÖÛãÖ×ìáâäÖ×ØßÖ×ØâÓÛÜÒÓÔÖ×ØÓóóõØ!ReØòÖÓÒÖ×èØ %ʼËÅþ»¼Ã¹þÍ;˿Á¸ýø¹Á¸¿¹5ÅÊ)Äøù¹ÍÅ·È»¼¾ÃÅÀƹ5Ãо»¼À¹ú÷ø¹ý

¤ ¥

Œ¨Š§©†‰€ †„ƒŒ‹ ¦‡Š§ƒŒ€ †€ § Œ« ‰„‡ª¬„­ŒŒ‰Œƒ ®

€‚€

£

¢

ƒ„€…„†‡ˆ„‡‰Š‰„‹„‡€ƒŠ‰€ƒŒ€ŽŽ„Œ€‡„ƒŠ„Œ€„Œ‰†Ž‰„Œ


jklmnoopqrljstukv

çîîfè ìfíîøõùú îîfîïðéêñòëóêôôõö÷ñ

¾

½ ¿

wxyz{|}~yx~yz€‚zƒ„…z†‡ˆ‚‚ ‰Š‹ŒŠŽŠ‘’“Ž”•–‘‹—˜Š™š›œ•–‘’Š’”žŸ ™Š‘‹¡’ ‹Ž¢‘‘¢‘‹’£Ž›Š™™¢”ŽŠž‹‘‹¤’¥‘ŽŠ™”’¦‘š‘‹’ ”ž’š‘¢™Š•–‘¡’Ž™”’‘”’£žž”’§‘’Œ‘Š‘‹’¨©‹‹‘‹¤’ªŽ¨— Š”•–‘”’«ŠŸŸ‘Š”‘¤’¬¢Œ‘’­ ‹Ž‹‘’“‘®‘¤’¯Ž‹š— ™Š•–‘”’£žŽ¤’¥Š‘”‘’˜¢•–‘Š–‘’Š”’”‘Š’°Ž–‘‹’Š‹’š‘’ ªŽ®Š”’›‘¦ –¤

À

Á

¿üü€‚ƒ„…†‡„ˆƒ„‰‚ƒŠ‰‹‡Œ‚ƒŠ‰

füüX´¸\´fR´¼fQ·µR´¼f

g$$<+'("8h6'(#i":%+68#%7j#!;!#+","+% 0123161962 3o1 42C3? 262 C392C3?58

Ž5 42 C3H892837 3876283 593912823k2961222 3 283l 9262 3 293m5 29@3nGG3/2162 33 3o8p@3H@3 %$8##+"=$'(w!%$8#7j##u:"%"<!++%:)q‘’ *8!)&5'(#qrs6) #|",)&)*8!)&5'(#s‘}6)

ý¸JfKê»çPéf ½üütUV´µfR´¼fQ·µR´¼

éêëêìfí ý¸JfKê»çPçf Àüü[³µY´fR´¼fQ·µR´¼

éêëêìfí

ý¸JfKê»çPPf ¾üüLMþN´fþºRf±¹¸Mþcd´¸fR´¼fQ·µR´¼

éêëêìfí ý¸JfKê»çPif Áüü±MþV´¹³´¸´fþºRfX·µ¹Sµ”¹´¸fR´¼fQ·µR´¼

çPëêìfí

ý¸JfKê»çPOf ûüüý·¹þ¸»±²³´µ¶·¸¹´º»±´¹¼

éêëêìfí ý¸JfKê»çPìf

éêëêìfí

g";!#+",u("".+8v"+%<$#88%"ih68w!%9(""v"9 *+,<'=$$#$'(%i,!#%""8+%!":",!$$) 42962837 3?2 28 @3Fxy3/2162 C345 8212C3 2651 2682723z{{1 7 2 32163 "8h6'(#!;!#+","+%%!$$'("<$#88%"|.%$w! "!#$'(8&",,"6$#"|",)&)*8!)&5'(#q}r6) 29@3“G3/2162 33 3o8p@3H@3z25

@3H2163Iyx3@

'($+%6!+$<$#88~;!%9<=##"9"u'(#+%!8%" g5'(#6$#=+6#"+%•!#:u#"%$8##+"=$'(w!%$ 161962 3k72237 3/6872837 928283m 28@3FnF3/2162 33 3o8p@3H@3 8#%#!6#"+*::%+6+%"!#$'(8&",,"6$#"|",)&) z25

@3H2163nBG3@ z25

@3nny3/2162 @3H2163G–y3@ 01234567839 12 2 32

2 28 2 3012923 5193286 !"#$%%!$&$'()*+,-%".

2 3/ 12 586230 26391321 3928391 2934567826133473 2 3 -567(89:.'(#8#%+#$'(8+%5$$ $'(!,#'(8;!8)<%<=+8$#.+$=#.'(>56 2163 283?8763473922 @3A5@3BCD3E3FCG3E3FCF32@3H2163IDD3

ý¸JfKê»éêifffLMþN´f ý¸JfKê»éêPfffQ³µRSµþN´ºf ý¸JfKê»éêìfffQ³µRTUV´µf ý¸JfKê»éêhfffWþºR´f ý¸JfKê»éêKfffX·¹Y´ºf ý¸JfKê»éêZfff[\´¸R´f]f[^º_¼f ý¸JfKê»éêêfff`³´¸a´µ¹fbþ¸^²·¼f ý¸JfKê»içìfffQ·¼¼´¸TUV´µf ý¸JfKê»içhfff±cdN´¹¹´¸µ³ºV´f ý¸JfKê»içKfffX¸Mþ¹´¸f ý¸JfKê»içZfffe³¼cd´f ý¸JfKê»içêfff[³µY´f

±²³´µ¶·¸¹´º»±´¹¼

hëìOfí hëìOfí hëìOfí hëìOfí hëìOfí hëìOfí hëìOfí hëìOfí hëìOfí hëìOfí hëìOfí hëìOfí

f ÃÄÅÃÂÆÂÇÈÃÂÈÃÃÃÂÉÂÊËÌÂÍÂÎÏÂÐÌÑÂÒÊÌËÓÂÔËÕÂÖ×ØÂÙ×ÕÏÊ×ÏÚÂÖ×ÌÂÛ×ËÏÕÎÜ×ÊÂÝ×Þ×ßÑØàÂÝÔÌáÓÂâ×áÂãÑâáÞÓËÊßÂääÓåÂÔâæ×áÎÜ×ÊÖå ÂÂ

Kfèf—ðîhëìOfí

æææåäÌËâ×åÖ×f  Âgfhi


ª«¬­®¯°­±²³´µ´

·½½˜!˜™"™#œÁŸ ™Ã¦§¿¦ $œ¢™%& ™¨'

ñÜÝáÛàÝìàéÚïâêëÛÜÝñèéßâïáèÜåééÚ(ÚÚÛÝ)ìÚëìïîÝâÜÝâàìïÝ øèàáÛÜÝéìøìëïÝÛâÜÝ(ïïÙÝçïéÝçèêëÝ ÜÚçéÚèÜåéÙâúèïçÙ ÚìàÝçïéÝàçâÜâÜåéìß*ÛóÚÝäÞàÝÛâÜÛÝéâêëÛàÛÝ+çïáçàßÛâÚÝÛÜÚÙ øâêóÛïÚðÝñÜëçÜáÝáâÛéÛàÝ,-ÛúìÙæÛàÜÙ.àÞäèÜåé/Ù-õ-Ý óôÜÜÛÜÝâÛÝçÜÝ*ÛáÛúÝ0ìúöèÚÛàÝÛâÜÝàìêóÛÜÚàçâÜâÜåÝçßÙ éìïãâÛàÛÜÝèÜáÝáâÛÝÚëÛìàÛÚâéêëÛÜÝíÛÜÜÚÜâééÛÝáÛàÝãÛàéêëâÛÙ áÛÜéÚÛÜÝ(ïïÙÝèÜáÝ ÜÚçéÚèÜåéÚÛêëÜâóÛÜÝéìøâÛÝáâÛÝàâêëÙ ÚâåÛÝ-èàêëäÞëàèÜåÝãìÜÝàÛÜÜéêëÜâÚÚÛÜÝÛàïÛàÜÛÜÝÞßÛÜÝ èÜáÝöÛàäÛóÚâìÜâÛàÛÜð

´µ¼

0 ©™123412™ 4 72 ™8 ¸½½1  £¢2¦£ÁŸœ¥¥™œ2™3œ¥£¦¢ ™"™4¦¥¿™

õìÜÝñèéÚðÝìêëÚÛêëÜâéâÛàÚÛÝìàéÚúçéêëâÜÛÜÝïÛâéÚÛÜÝâÜÝ áÛÜÝ+(ïáÛàÜÝ èàìöçéÝèÜãÛàîâêëÚßçàÛÝ-âÛÜéÚÛðÝ-ÛàÝñèÙ ÚìàÝ5ïâãÛàÝñèéÚÝøçàÝúìÜçÚÛïçÜåÝúâÚÝéÛâÜÛàÝíçúÛàçÝèÜÙ ÚÛàøÛåéÝèúÝçàãÛéÚÛàÝìàøçàáÛàÝçàøçàáÛàÝóâááÛàÝ èÜáÝìàéÚÚàçóÚìàÛÜÝßÛâÝâëàÛàÝäçéîâÜâÛàÛÜáÛÜÝñàßÛâÚÝÜçêëÝ áÛÜÝ5àóçÜéêë(áÛÜÝîèÝßÛìßçêëÚÛÜðÝúÝÛàéÚÛÜÝûçÜáÝöà(Ù éÛÜÚâÛàÚÝÛàÝáâÛÝâàúÛÜÝñÚïçéÝíÛàÜÝ6Ý.äçÜîÛïÚÝ.ìÜééÛÝ õçïúÛÚÝèÜáÝãâÛïÛÝçÜáÛàÛðÝ-âÛÝÛÜìàúÝéöçÜÜÛÜáÛÝÛêëÜâóÝ øâàáÝóÛÜÜÚÜâéàÛâêëÝÛàóï(àÚðÝ7çëïàÛâêëÛÝ âÜéçÚîßâïáÛàÝîÛâÙ åÛÜÝîèÝøÛïêëÝèÜåïçèßïâêëÛÜÝ8íèÜéÚéÚÞêóÛÜ9ÝáâÛÝìàéÚÙ úçéêëâÜÛÜÝâÜÝáÛàÝæçåÛÝéâÜáðÝüý:ÝÛâÚÛÜÝþ;:ÝñßßâïáèÜÙ åÛÜðÝ÷ÛøâêëÚÝü;ý:Ýå 0 ©™123<6™ 4272 ™8 -õ-ÝìïåÛÝüÝ=Ýæ(ÜåÛÝý:Ý6âÜèÚÛÜ

0 ©™1231 6™ 272 ™8 ¹½½1  £¢2¦£ÁŸœ¥¥™œ2™3œ¥£¦¢ ™"™4¦¥¿™4

·

õìÜÝñèéÚðÝúÝîøÛâÚÛÜÝûçÜáÝéÚÛïïÚÝáÛàÝñèÚìàÝáâÛÝìàéÚÙ úçéêëâÜÛÜÝáÛàÝ6çàóÛÜÝ0çÚÛàöâïïçàÝ êìÝæìåÝ6÷Ý>éçÝ ?ËÍÒÈÄÆÆÊÆÈ@ËÔÇÌÍÆÒÊÆÕÔÍÆÊÈØAËBÇCÑÒÈÐÅDÆÊCÑÌAÈEÆÙ ÚÛÝèÜáÝãâÛïÛÝçÜáÛàÛÝãìàðÝ0çðÝüF:ÝÛâÚÛÜÝêçðÝþ::ÝñßßâïÙ áèÜåÛÜðÝ÷ÛøâêëÚÝü;ý:Ýå 0 ©™123<š™ 4272 ™8 ÄGÄÈHËBÆÈIÈJKLÒBÆÈMÈNÅÒÕÔÆÒ

0 ©™1231 š™ 272 ™8 º½½˜œ™O£ÁŸœÁŸ¢™¿ ™ž ¢  £PÀ

õìÜÝïÛâéêëÛàðÝúäçééÛÜáÛàÝ âÜßïâêóÝÞßÛàÝÛêëÜâóÝ=ÝèÜáÝ +âàÚÝéêëçäÚéÝåÛéêëâêëÚÛÝáÛàÝ6ìÝÚìàé(åÛÝ=ÝèÜáÝáçúâÚÝçèêëÝ áÛàÝ+çïáçàßÛâÚðÝ6âÚÝãâÛïÛÜÝëâéÚìàâéêëÛÜÝìÚìéðÝüFýÝÛâÚÛÜÝ IQÈHËÔËÇÈÕÒÈRÆÅÌÍÒÕÒBÆÒÈSÆTÅÌÍÔÈMQÈB

0 ©™123266™

4272 ™8

¹ ¸ º ¶

»

˜™š›™

»½½¾¦¿¤¥À££œÁŸ ¤¥À©™ÂœÁŸ¢œÀ©™ÃœÁŸ¢œÀ

ÄÅÆÇÆÈÉÊËÇÌÍÎÊÆÈÅÏÈÐÑÇÌÍÆÒÓËÊÏÑÔÈÅÒÓËÊÏÅÆÊÔÈÑÕÓÈÖ×ÈØÆÅÙ ÚÛÜÝÞßÛàÝáâÛÝãÛàÜÞÜäÚâåÛÝæçáèÜåééâêëÛàèÜåÝãìÜÝíèàîÙÝèÜáÝ æçÜåëìïîðÝñÜëçÜáÝãìÜÝòßÛàéâêëÚéÚçßÛïïÛÜÝóçÜÜÝáâÛÝßÛÜôÙ ÚâåÚÛÝõìàéöçÜÜóàçäÚÝáÛàÝ÷èàÚÛÝçßåÛïÛéÛÜÝøÛàáÛÜðÝñèùÛàÙ áÛúÝøâàáÝéìøìëïÝçèäÝáâÛÝñßïÛåÛàÛâäÛÝãìÜÝîðûðÝ÷èàÚÛÜÝçïéÝ çèêëÝçèäÝáâÛÝçóÚèÛïïÛÝ÷ÛéÛÚîÛéïçåÛÝÛâÜåÛåçÜåÛÜð ÷ÛøâêëÚÝüýþÝå

0 ©™123456™ ¶½½9 § ¢ ¦¥£

¢

6756™8

0 ©™1231š™

4›72 ™8

âÜÛÝèÜáåàèßÛÝäÞàÝæâÛßëçßÛàÝãìÜÝèÚîäçëàîÛèåÛÜÝèÜáÝ ÛâÜÝÚçÜáçàáøÛàóÝäÞàÝçïïÛÝáÛàÛÜÝìßßÝáâÛÝìàéÚÚÛêëÜâóÝ âéÚðÝÜóïðÝçïïÛàÝçóÚèÛïïÛÜÝçëàîÛèåééÚÛúÛÝâúÝæçÜåÙÝèÜáÝ íèàîëìïîßÛàÛâêëÝæçéÚøçåÛÜÝàçóÚìàÛÜÝèÜáÝÜâúìåéðÝ ÈØÆÅÔÆÒÈÌÑÈ×ÈÉÅÆÊ

˜œ™žŸ ¡ ¢£¢¤ ™œ£¢™œ¥™¦§§¥™¨ œ£¥™¥¢Ÿ¦§¢¥©


‚ªªVu«U¬fkfenze«UU enU­ezofm®ug¯

YZ[\]^_`ab]^

ó õóXUöI 9UHUU JKLIMNONPQRPLI

°±²³´µ¶·¸¹ºº³»²¼³½µ¶¾±¿ÀÁµ³Â¿²Ã³Ä»²Å ÆÇÈÉÊËÇÌÍÎÆÌÏÊÍÐÇÈÑÊÒÓÇÌÔÕÎÓÇÈÅ ÖÇÉ×ÑÕ×ÑÓÇØÌÇÕÎÙÇÈÊÑËÓÌÚÛÎÌÉ×ÑÜÅ ÎÇÎÌÝÕÞÆÇÈÎØÌÆÕÇÌÎÕ×ÑÓÌÎÍÈÌßÕÎÆÇÈÎÌ ÆÕÇÌÍÎÓÇÈÉ×ÑÕÇÆÞÕ×ÑÉÓÇÎÌàÕÇÈÇÌÆÇÉÌ ÔÊÞÆÇÉÌÚÛÈÉÓÇÞÞÓÌÍÎÆÌÉÕÇÌÙÊÎÏÌÎÇÅ ÐÇÎÐÇÕÌÇËáÒâÎÙÞÕ×ÑÌËÊ×ÑÓÌÒãÈÌÆÊÉÌ äÔÍÎÆÇÈÌåÊÓÍÈæçÌèéÌêÇÕÓÇÎçÌ ë¿²¼Ãì³·í³î³½·ïìÃ

PQISPRTNUVKWX

ðmñUòóqôpóU óõóXUö „ªª÷gfezf«U­iz¯fmUenU­ug¯

°±²³´µ¶·¸¹ºº³»²¼³½µ¶¾±¿ÀÁµ³Â¿²³Ä»²Å ÆÇÈÉ×ÑÜÎÇÉÌøÞÇÕÎÇÉÌàÕÇÈËâÈ×ÑÇÎÌËÕÓÌ ÇÕÎÒÊ×ÑÌÓÈÊÍËÑÊÒÓÇÎÌàÕÇÈÅÌÍÎÆÌåÊÅ ÓÍÈÊÍÒÎÊÑËÇÎÌÍÎÆÌÞÇÑÈÈÇÕ×ÑÇÎÌùÎÅ ÒÛÈËÊÓÕÛÎÇÎÌÏÍÌÆÇÎÌàÕÇÈÇÎÌÕËÌÔÊÞÆçÌ úû³¶Ã¿¾Ã²µ³ë¿²¼Ãì³·í³î³½·ïìõ

„

ðmñUòóqôpüU óõóXUö ýªªVfmUþuihfm0me«ougg

1ÛÎÌÝÛÆÛÌ2ÊÈÉ×ÑÊÞÞçÌ3ÕÇÉÇÉÌÝÍ×ÑÌ ÚÇÈÇÕÎÓÌÆÕÇÌ1ÛÈÞÇÉÇÙÇÉ×ÑÕ×ÑÓÇÌÍËÌ 2ÊÈÕÇÌÍÎÆÌÆÇÎÌ4ÇÕÎÏÇÞËÊÎÎÌ5ÕÓØÌÆÕÇÌ ÙÇËÇÕÎÉÊËÌ6ÐÇÎÓÇÍÇÈÌÕËÌÔÊÞÆÌÇÈÅ ÞÇÐÇÎÌËÕÓÌÇÕÎÇËÌ6ÎÑÊÎÙØÌÌÆÇÈÌÊÍÒÌ ÊÎÉ×ÑÊÍÞÕ×ÑÇÌÔÇÕÉÇÌÆÕÇÌÐÕÛÞÛÙÕÉ×ÑÇÌ ªª­emUnugfzU=>U ftof? ÍÎÆÌÜøÛÞÛÙÕÉ×ÑÇÌ7ÇÊÞÕÓâÓÌÆÇÈÌÌÖÇÅ ~ªªlfjkfmgidfU É×ÑÕ×ÑÓÇÌÆÊÈÙÇÉÓÇÞÞÓçÌèéÌêÇÕÓÇÎçÌ8ãÈÌ *+ì³¼¿Ã³,ÃÀïÃì»-ò(ë·ì¾Ã¿%³.ìµ³/( 1ÛÎÌ8ÊÍÉÓçÌ3ÈÇÕÌÍÎÆÇÈÉ×ÑÜÎÇÌ2ÊÞŠ뿲¼Ãì³»²¼³ÂìÄ·Àï¹Ã²Ã³·í³ú³½·ïìõ 01éÌÏÍËÌÙÇÎÊÍÇÎÌÝÇÛÐÊ×ÑÓÇÎÌÆÇÈÌ Ðã×ÑÇÈÌÕËÌêÇÓÌËÕÓÌÚÇÈÉ×ÑÕÇÆÇÎÇÎÌ ÇÌËÕÓÌ2ÅÌÍÎÆÌèÒÊ×ÑÇÈÌ àÑÇËÇÎçÌ6ÞÞÇÌ2ÛÓÕÌ ÚÇÌÉÕÎÆÌÊÞÉÌ8ÊÈÐÅ ðmñUòóqpsWU 9sõóôUö à1ÕÇÇÈÈÙÇÈçÜÌÝÇÇ×ÈÑÍÇÎÈÙÞÍçáÌÖÇ Õ×ÑÓÌ0)ÌÙ ÚÛÈÞÊÙÇÌÊÐÙÇÐÕÞÆÇÓçÌêÛÌøÊÎÎÌËÊÎÌ |ªª «oU¯fmU em«jkUU ðmñUòóqWòpU sõóXUö ÆÙÇÊÎÎãÎÐÌÞÇÇÕÈ×ÞÕÑÇÓÙÌÆÇÕÎÇÆÌ1ÇÛÎÈÌêÞÊÇÙÕÓÇÇÎÌÉÌÊÇÍÞÐÒÉÌÆÓÌÇÒÊÈÌÈÙÐÇÕÙÅÌ ¯fmU{uzzU nUfk ËÊÞÇÎçÌàÑÇËÇÎ5Ì4ÇÒÓÌ1@ÌÔÊÉÌÞÇÐÓÌ 1ÛÎÌÙÈÛÇÎÌÍÎÆÌøÞÇÕÎÇÎÌàÕÇÈÇÎÌÕËÌ ªª{eoU÷ez¯fmzUezU¯fzU­ug¯ Ê¿²Í³É;· ³*»ìA³4Ã3¾³B³½CÃì³¼Ãì³ ÔÊÞÆçÌÔÛÌÆÇÈÌÔÊÞÆøÊÍÏÌÈÍÒÓÌÍÎÆÌÆÊÉÌ °±²³ëµ³¶·»¼ï±3",µ³¶¾»¸-3µ³4Ãì·»¹Å ;¿¼í·¼ï³»²²A³¼4à 3¾³îB³°#ó·Ãì³Âì¼Å ÔÕÞÆÉ×ÑÇÕÎÌãÑÞÓçÌÕÎÌåÊÓÍÈÉÊ×ÑÅ ÙÇÐÇÈ5Ìê×ÑÍÓÏÙÇËÇÕÎÉ×ÑÊÒÓÌ3ÇÍÓÅ ÓÇÕÞÇçÌùÎÉÙÇÉÊËÓ ÐÍ×ÑÌÒãÈÌßÕÎÆÇÈÌãÐÇÈÌÆÕÇÌÇÐÇÎÉÅ É×ÑÇÈÌÔÊÞÆçÌ2ÕÓÌßÕÎÆÇÈÎÌÕÎÌÆÇÎÌ ÑÇÎÆÌÒÊÈÐÕÙÇÌ1ÛÌDÈÞ0ÊÌÙêÇÇÎÕÓçÇÌÎØÌÆÍÈ×ÑÙÇÅ ÇÕÉÇÌÍÎÉÇÈÇÈÌÑÇÕËÕÉ×ÑÇÎÌàÕÇÈÊÈÓÇÎÌ ÔÊÞÆØÌÇÓÊÉÌêáÊÎÌÎÇÎÆÇÉØÌê×ÑÜÎÇÉØÌ ÃÄ¿Àï¾³''³ ¿¸³Á»¹³¼Ã¹³½·ïìùµ³í³û³½·ïìòµ³ Ì 8ÊÎÓÊÉÓÕÉ×ÑÇÉÌÇÈÞÇÐÇÎÌ6ÌÆÊÏÍÌËÜ×ÑÅ 9>õôôUö ÓÇÎÌÆÕÇÌ6ÍÓÛÈÕÎÎÇÎÌÇÕÎÞÊÆÇÎçÌÉÌÕÉÓÌ ðmñUòóqWsóU ³¶Ã¿¾Ã²µ³ÃÄ¿Àï¾³ú³ ÞÓÕÅ ‚ƒªª{eoUE mzfggU¯efUðuoimU ðmñUòóqX9WU 9sõóXUö ÕÙÑÇÎÎÇÌÎÌÈÙÒÊÇÑÞÍÌÈÎÍÙÎÇÙÎÇØÎÌÊÌÍÕÎÉÌÌ5ÕÑÈÈÛÇ7ÇÎøÌÚÓÕÇÇÎÞÒÌâËÕ ÓÌ ÎÆÇÈÅÖÈÍááÇÎÌÇÕÎÌÇ×ÑÓÇÉÌÔÊÞÆÅ fmgfhfzUUcdefgfhijk }ªªVefUlfjkfmgidfzq÷umofeUU ßÕ ÎÆÌ ÐÍ×ÑÌÏÍÉÊËËÇÎÏÍÅ °±²³½±¹Ã-ï³´±ì²Ãµ³!·¹³,»Àï³Ã²¾Å efmfUezU÷ nd «oõUl ¯fzU ÉÓÈÇÞÇÞÞÐÇÎÎÕØÉÌÅÆ4Ê ÊÉÌÚÛÎÌÆÇÈÌ5ÞÊÌ ÎÍÎÙØÌ8ÈÅ âÞÓÌãÐÇÈÌD)ÌêáÕÇÞÇÌÒãÈÌÆÕÇÌÖÈÍááÇØÌ iz¯Un m«jkfzUl infz ÙÊÎÕÉÊÓÕÛÎÌÐÕÉÌÏÍÈÌ3ÍÈ×ÑÒãÑÈÍÎÙÌ Ñ ÞÞÇÕÎØÌÐÇÕÌàÊÙÌÛÆÇÈÌåÊ×ÑÓçÌêÕÇÌËÊÅ °±²³!¿¾¾¸·²²"ë#¹¾Ãìµ³$²¾Ã쳶¾Ã¿²Ã²%³ Ï ÇÌ6ÎÈÇÙÍÎÙÇÎÌÍÎÆÌ4ÕÞÒÇÅ Ê × Ñ ÇÎÌãÐÇÈÌÇÕÎÌÕÎÓÍÕÓÕÚÇÉÌåÊÓÍÈÚÇÈÅ ÕËÌßÛËáÛÉÓÌÛÆÇÈÌÕÎÌËÛÈÉ×ÑÇÎÌÝâÍÅ ÉÓÊÇÑÞÞÞÍÈÇÎÕÙ×Ñ ÙÕÐÓçÌ É Ó â ÎÆÎÕÉÌÑÕÎÊÍÉÌÊÍ×ÑÌÜøÛÞÛÙÕÉ×ÑÇÌ ËÇÎÌÞÇÐÇÎÌÔÇÉÇÎØÌÆÇÈÇÎÌ8ÛÈËÇÎÌÙÇÅ ³¶Ã¿¾ÃDzε³Ìà ÍÉÊËËÇÎÑâÎÙÇÌÐÇÙÈÇÕÒÐÊÈçÌ ÎÊÍÉÛÌÊÐÇÎÓÇÍÇÈÞÕ×ÑÌÉÕÎÆÌÕÇÌÕÑÈÇÌåÊÅ ðmñUòóqX9òUÄ¿Àᄈ9sõóôUö F îú<³¶Ã¿¾Ã²µ³ÃÄ¿Àï¾³<³ ËÇÎçÌÉÌÞÛÑÎÓÌÉÕ×ÑØÌÉÕÇÌÙÇÎÊÍÇÈÌÍÎÓÇÈÌ ðmñUòóqW9óU pôõóôUö ÆÕÇÌÍáÇÌÏÍÌÎÇÑËÇÎçÌ6ÞÞÇÌàÇ&ÓÇÌÉÕÎÆÌ €ªª­ug¯t9kgizwfz øÕÎÆÙÇÈÇ×ÑÓÌÍÎÆÌÐÇÍÓÌÇÕÎÒÊ×ÑÌÙÇÅ !·¹³·²:ó½·ï쳼ò³;·¼³ÃìÃíòµ³ ‚‚ªªEVU­ug¯wfmi«jkfqcdefg ﷾òµ³!¿Ã³ú'³'(ë·ì¾Ã²³¹¿²¼³¼ìÃÀÁ(³ åÊÓÍÈÒãÑÈÍÎÙÇÎÌÍÎÆÌ6øÓÕÚÕÓâÓÇÎçÌ 2éÌÔÊÞÆÙÇÈâÍÉ×ÑÇØÌÚÛËÌÕ×ÑÇÞÑâÑÇÈÌ ÍÎÆÌÊÉÉÇÈÊÐÇÕÉÇÎÆçÌÖÇÕ×ÑÓÌ <ú³¶Ã¿¾Ã²µ³ÃÄ¿Àï¾³'³ ãÐÇÈÌÉáÇÎÞÊÍÐÌÕËÌÔÕÎÆÌÐÕÉÌÑÕÎÌÏÍËÌ è))ÌÙçÌÕÇÒÇÈÍÎÙÌÛÑÎÇÌÝÇ×ÑÇÈÞÍáÇç ÌÆÇÈÌGÎøÇØÌÆÕÇÌËÊÎÌÆÍÈ×ÑÌ 9üõóôUö 7ÙÇÇÚÎÕÊÇÍÈÞÇÊÉÍÌÓ4Õ ðmñUòóqW9üU p9õóXUö ðmñUòóqW9pU ÎÑÜÈÇÎÌÆÇÎÌ2éÌÒÊÈÐÕÙÇÎÌ ÝÕÞÆøÊÈÓÇÎÌÏÍÛÈÆÎÇÎÌøÊÎÎçÌ í³'³½·ïìòµ³ÃÄ¿Àï¾³<î³



>UHUU9sõóôUö

ðmñUòóqü>>U

9WõóXUö

|

}

~

lfjkfmgidfUneoU pqUrUsqtujkfmU vfmwmxyfmizw

{ugkftofqcfo cdefgfhijk€

‚ƒ

‚‚ U †‡ˆ†…‰…Š‹†…‹†††…Œ…Ž……‘’…“”…•Ž–…—Ž˜…™š›…œš˜’š’…™š…žšŽ’˜‘Ÿš… š¡š¢”›£… —¤–…¥š¤…¦”¥¤¡–Ž¢…§§–¨…—¥©š¤‘Ÿš™¨… …

©©©¨§Ž¥š¨™šU … …VUWX


jklmnopqrkpsrtutmvnw

x

y

z

{

|

~

} xtt€gŠ‚„_šdc]`ZdeƒZ›bb]eZc]g‹cbZ†]‹fdb

|tt“Ž” !"#"$”Ž#"$%&'–"••

œžŸ ¡Ÿ¢¡Ÿ£¤¥¦§¨¨ž¡Ÿ©§¨ª«¬­®¯°¬±¨²Ÿ¨±¬­Ÿ³§´Ÿ¯®®§¨´­¯±­´±¨Ÿ©ž®±¯Ÿ ´§ž³¨µ§°¬Ÿ œžŸØ1´´°¬±­¡ŸþžŸÓ¯±¨±üŸØ§°¬ŸÔ±­Ó±žŸ¦®®±Ÿ³Òž³¯³±žŸ ±´¬Ó±žŸÓ±­Ÿµ±­Ù ¶·¸¹º»¼½½·¾¿·À¸Á·ÃÄÄÅ·¼ÂÆÇÁ¾¼È¼Èɷʸ¿¾º·¹¸ÈÈ·¿¸È·Ë½ÌǹÁͻƼÂηÏк· º¼Èη 6ÍÇÁ¼ÈÞ¼Á¸ÈÛ½»Èß·¿¾º·¾Á¼ȷ÷ÌÂø·»ÈÛ·(¸ÇÁº¼¾½¼È·¸»Æ9ÐÁ½¾ÇÁηÐÞ¼ÂƾÇÁº½¾ÇÁ· ў´±­¨´ÒžÓ±Ÿ§¨Ô¡ŸÓ§­°¬ŸÕ­¦Ö¯¨³±­±°¬´±Ÿ×¦­¨´±®®§ž³±žŸ§žÓŸØ±¨°¬­±¯µ§žÙ §žÓŸ®±¯°¬´Ÿý±­¨´ÒžÓ®¯°¬ŸÓ¦­³±¨´±®®´¡Ÿþž¨µ±¨žÓ±­±ŸÔ±­Ó±žŸª«­ŸÓ±žŸ£¦žÓٟ§žÓŸ ³±žŸ¨±®µ±­Ÿµ¦§±ž¡Ÿ£¯žÔ±¯¨±ŸÚ§­Ÿœ±­Ô±žÓ§ž³ŸÓ±¨Ÿ£®Ÿ Ú±¨Ÿ§žÓŸÓ¯±Ÿ§ž´±­Ù £±¯üÔ±­¥±­Ÿ³±±¯³ž±´±Ÿ ±´¬Ó±žŸµ±¨°¬­¯±µ±ž¡Ÿ¯ž±ŸÔ±­´ý®®±Ÿ£¯®ª±Ÿ¦§°¬Ÿª«­Ÿ ÆÇÁ¾¼Û½¾ÇÁ¼È·Ï̽Üݼ·޾ÈÛ»È߼ȷ»ÈÛ·àÌÈƺ»¹º¾ÌÈƺáâ¼ÈÉ·ÅÅã·ä¼¾º¼ÈηÐ޼Ÿ· £®ÚŸý±­¦­µ±¯´±žÓ±ŸØ±´­¯±µ±²Ÿ©­°¬¯´±¥´±žŸ¨Ô¯±Ÿ©§¨Ú§µ¯®Ó±žÓ±¡Ÿ)*+Ÿ ±¯´±ž²Ÿ åÄÄ·æ̺ÌÆ·»ÈÛ·ç¼¾ÇÁ·È»Èß¼Èηèé·ê·Ãë·Ç¿É·ì¼í¾ÇÁº·ãèÄ·ß Ä· ÞÞ¾½Û»Èß¼ÈηÅÄ·ú¸Þ¼½½¼ÈÉ·ì¼í¾ÇÁº·éãÅ·ß

î`iZïðñòóòZ ytt€gŠ‚„_fdc‹fd

ô[õðòZö î`iZïðñðï3Z }tt›Šg…ñ,]-\„ŠeZ.4Z€šeƒ]/

î`iZïðñòòóZ

óðõðòZö

ôðõðòZö

÷ÌÈ·À¸Èøùݼ·À¸ÈÆÆÌÈɷʼº¸¾½½¾¼Âº¼·Ê¸Âƺ¼½½»Èß·ÝÌȷ˽Ìǹ޸»øú¼ÇÁȾ¹¼È·¸»Æ· צ¨Ÿ§üª¦¨¨±žÓ±Ÿ ´¦žÓ¦­ÓÔ±­¥Ÿª«­ŸÓ¯±Ÿ³±¨¦ü´±Ÿ£®ÚÔ¯­´¨°¬¦ª´¡Ÿ©¥´§¦®¯¨¯±­´Ÿ  °¬Ô±Ó±ž¡ŸûüÕ¦¥´²Ÿ§üŸª¦¨¨±žÓŸ§žÓŸÓ±´¦¯®®¯±­´ŸÚ§ŸØ®°¥ý±­µ¯žÓ§ž³±žŸ¯ž°®¡Ÿ »ÈÛ·¼Âí¼¾º¼Âº·¾È·ç»Æ¸¿¿¼È¸ÂÞ¼¾º·¿¾º·ëŷȸ¿Á¸9º¼È· »ºÌ¼ȷ¸»Æ·0¾ÆƼÈÙ ×±´¦¯®¨ŸÔ¯±Ÿþ¨®¯±­§ž³±ž²Ÿ×¦°¬Ÿ­¯žž±žŸ¦§¨Ÿ£®ÚŸÓ±­Ÿ0§Ÿµ±¬1­ŸÔ¯±Ÿ±¯ž±Ÿ ¯´ÚÙ ¨°¬¦ª´Ÿ§žÓŸ1­¦Ö¯¨¡Ÿ¢­ ±­Ÿ±­´ŸÔ§­Ó±Ÿ¦§ªŸÓ¯±ŸÚ±¯´³±üÒ ±Ÿ×¦­¨´±®®§ž³Ÿž¦Ù ´¯ž¦®±­Ÿ§žÓŸ¯ž´±­ž¦´¯ž¦®±­Ÿ2­ü§ž³Ÿ³±®±³´¡Ÿ*¡²Ÿý1®®¯³Ÿ«µ±­¦­µ±¯´±´±Ÿ§žÓŸ ޸ȹɷì¼í¾ÇÁº·ëÅÄ·ß ÂßÍÈܺ¼· »6¸ß¼·ÃÄÄÅ3·Ç¸É·èëÄ·ä¼¾º¼ÈÉ·8ȷ÷ËÍÈۼȷ¿¾º·Ç¸É·èåÉÄÄķ亾ÇÁÙ î`iZïðñ2ò3Z 44õòòZö ¼í4 º¼ÂÈ·»ÈÛ·ÃÉè è· ÞÞ¾½Û»Èß¼È3·æÌ¿¸º·èéÎå·ê·ÃëÎå·Ç¿3·9¼Æº¼Â·5¾ÈÞ¸ÈÛÉ·ì¼Ù í¾ÇÁº·ÅèëÄ·ß ztt€fd]eZ\‡Z5f`b]e ó46õòòZö œÂ¼¾ÇžÁŸþ¼ž·³¸Þ¦®ºÓ¼Ÿ©ž Ó±­¨¨ž¡ŸÊ¾¼·ì¸Âº¼È6ÍÇÁ¼·Þ¼ÆƼ·ȻºÜ¼È·Ìۼ·¼¾Èܼ½È¼·Ë¼Ù î`iZïðñ6ï6Z Èȼȷ»ÈÛ·â6¸Æº¼ÂÈηۼ·˸»·ÝÌÈ·Ï̽ܺ¼Â¸ÆƼÈηì¸Âº¼ÈÁͻ٠~ttóòòòZˆ\77cZ8`Z›Šg…a]`„]`Z ƼÂÈη76¸Èܺ¾ÆÇÁ¼È·Ìۼ·ì¼íÍÇÁÆÁͻƼÂÈ·¸»Æ·Ïܷ̽»È۷亼¾ÈÉ·8ȹ½É·9¸Â޾߼· 1±­°9Ÿ¡ŸØ®¦žÓª­Ó 0±¯°¬ž§ž³±žŸü¯´Ÿ±Ö¦¥´±žŸ ¦ ¦ž³¦µ±žŸ§žÓŸÓ±´¦¯®®¯±­´±žŸ °¬­¯´´Ùª«­Ù °¬­¯´´ÙŸ ¯žŸž¯°¬´Ÿ¦§¨Ú§¨°¬1Õª±žÓ±­Ÿ °¬¦´ÚŸ¦žŸ­ª¦¬­§ž³ŸÔ¯­ÓŸ¬¯±­Ÿ¯žŸ¥®±¯ž±žŸ1­´¯ž±žŸ

Ƚ¼¾º»Èß¼ÈÉ· ã·ä¼¾º¼ÈÉ·ì¼í¾ÇÁº·åÅÄ·ß Â9Ðß»È߷߼ƺ¼½½ºÉ·ùÞ· È9ÍÈ߼·Ìۼ·7ÂÌηÌ޷ʼÇÁƽ¼Âηú¾ÆÇÁ½¼ÂηäÇÁȾºÙ î`iZïðñ2òïZ 42õòòZö Üܼ»ÂÂη·÷¼ ÌÞ·Ü»·:¸º¼Â¾¸½·Ìۼ·0¼Â¹Ü¼»ß·¶·¾È·Û¾¼Æ¼¿·Ë»ÇÁ·ÈÛ¼º·;¼Û¼Â·Ü»·â¸¹º¾ÆÇÁ· <±Ó±üŸ¬±ü¦ŸÓ±¨Ÿ©­µ±¯´±ž¨Ÿü¯´Ÿ£®ÚŸž«´Ú®¯°¬±Ÿ=¦´¨°¬®Ò³±Ÿ§žÓŸ£¯®ª±¨´±®®§žÙ {tt]`„‹d‚_Z›Šg… œžŸםž³¬§±¡ŸÏܷ̽Á¸º·¼¾È¼·9¸ÆܾȾ¼Â¼ÈÛ¼·¸9ȼÆƼ·»ÈÛ·ß¼ÈܼȽÌƼ· ßÅé¼ÈÉ··ä7¼Â¾¸º¼êȾÆη·âÇ»¸ÂÉ>ã·ÃÄ·ç¼¾ÇÁÈ»Èß¼ÈÉ·ì¼í¾ÇÁº·ã Ä·ß œ¯±®ª¦®´ŸýžŸ §¨´±­žŸ§žÓŸ¦­µ±ž¡Ÿ±¯°¬´Ÿý±­¨´ÒžÓ®¯°¬±¨ŸØ§°¬Ÿ«µ±­Ÿ¦®®±ŸÔ¯°¬Ù î`iZïðñ2ó[Z 4[õ3òZö ´¯³±žŸ±°¬ž¯¥±žŸÓ±­Ÿ£®ÚŸ µ±Ÿ ¦­µ±¯´§ž³Ÿü¯´Ÿ °¬­¯´´Ùª«­Ù °¬­¯´´Ù©ž®±¯´§ž³±ž¡Ÿ ­®Ò§´±­§ž³±žŸÚ§Ÿ£®Úý±­µ¯žÓ§ž³±ž²Ÿ±­¥Ÿ Ú±§³±ž²Ÿ£®Ú¦­´±žŸ§žÓŸ¢±¨´¦®Ù º»Èßƾۼ¼ÈÉ·Ãå·ä¼¾º¼Èη ÄÄ·æ¸ÂÞ9̺ÌÆηǸɷèÄÄ·ç¼¾ÇÁÈ»Èß¼ÈÉ·ì¼í¾ÇÁº·èÃãÄ·ß ]\b]`]Z€‚_]`ZdeƒZ]`„…]d†]Z

YZ[[Z

dc‹fd‰Z Z‰€gŠ‚„_f …d‡Zˆ_]‡f ’  ‘ ŒŽ‘’“”•Ž –—˜™

Y\]Z^]_`a]`bcb]d]`Z\cbZ\eZfgg]eZh`]\c]eZ]eb_fgb]ei


Q

R

S

CDEFGHIJKDILKMNMFOGP T

TMM@†èé?Œ‚é?†èé? ‚è錅ˆ

QMM~€‚ƒ„…†‡…ˆ?ƒ‰ˆŠ?‰‹Œ?~‚‰Œ?

Ž‘’“”“•–—˜™š›œ™•žŸš“’ ¡Ÿ¢“£¤Ÿ¥“ ¦™¢§“£¨™©¥ª•«“¢©¤’¢¬ µ±­´8°0¶­´ï»±¸½Ê´þ¶®Â®Â´îȺ»´¶Â¯´®¶­´·®¶Å®­Âº»½¾¯·¶º»®Â´Ì·ñű ®°´¾Æ°´Å½Â´ ­®­¯°±²³´µ¶®·®´¸¹º»¯®­´¶¸´¼½°¯®­´®¶­¾½º»®´¿±·À½°Á®¶¯®­´Â®·Á¯´Ã®°°¶º»¯®­Ä´ 0È­Å®°Á½°®´ó½¯È°¸½¯®°¶½·´¿±·ÀÊ´¼®Âº»°¶®Á®­´¾Æ°´ì®­Âº»®­Ä´Å¶®´½È¾´Å®°´ Ž¾Æ°´Â¶­Å´Ç®Å±º»´®¶­¶²®´¼°È­ÅÉ®­­¯­¶Â®´­¹¯¶²Ê´Ë­´Å¶®Â®¸´Ì°½Í¶ÂÁȺ»´Á®¬ Ⱥ»®´­½º»´·ñ­²Â¯´Ã®°·±°®­´²®²·½ÈÁ¯®¸´Â¶­ÅÊ´8´±··´Àȸ´ó½º»Å®­É®­´ÆÁ®°´ ¥Ž“¨ª“¥¢’ΐ¢©Ï’Ÿš™«™˜˜“Ð«ªš“ÑÒŽ’™«ªŽ“ Ó Ô¢Õ™š“£Ö×א Ž´Ȱ½·¯®´È­Å´Å½Â´­®È®´ý®Á®­´¸¶¯´¿±·ÀÄ´ë½·Å´È­Å´Å®¸´ì±­Å´½­°®²®­Ê´ ¨“ª«“£ÖÖؐԧ§ª˜©¢š“£Î™—˜’“ª–—“œ’™Ù¥“ œ“Úª–—«×Ûܐš ÓÖù¨“ª«“£ª“˜“Ô§§ª˜©¢š“ œ“Úª–—«2×ېš

݃Þ?BßàáAá? RMMæ爊€†èé…?~€„‚‰ê‰ˆŒ‡

âßãßä?å ݃Þ?Bßàâ33????????????????????????â3ãáä?å X XMM@@?? µ±­´ë±·¾²½­²´ì¶·½­Ê´í·¯®´µ±°Á¶·Å®°´¾Æ°´î½·É±­®Ä´ïÆ°®­Ä´ðñÈ­®Ê´òÁ´¶¸´·½­Å¬ @†…?ˆ†…?Š…ƒ?݉‡é€… †ˆˆ‰ˆ º»½¾¯Â²®°®º»¯®­´ó®ÈÁ½È´±Å®°´Á®¶´Å®°´ô®­±Ã¶®°È­²´õ´½·¯®´ö±°¸®­´È­Å´µ±°¬

°Àñ»·¯´¸¶¯´ÂÉÈ°°¶·®¸´¿È¸±°´Å¶®´¼®Âº»¶º»¯®´Å®Â´ §ª˜©“’•ª©™¢–—§“ªŽ©“’“¦Ð•¢š“•“—’š“Ò’™š«÷Ó Ô¢Õ™š“£Öøù¨“ª¬ 8 · ¶ ® Á®­Â0®°¯®­´ï½È²®­¶º»¯Â´°¶Âº»½­Ä´Å®°´¶­´Â®¶­´ «“£ÖÖؐԧ§ª˜©¢š“£Î™—˜’“ª–—“œ’™Ù¥“ œ“Úª–—«×ÖӐš ½·¯®Â´ë½·Å½°Á®¶¯®°Å±°¾´ï½­­®´¶¸´ò¯»½°À´ÀȬ ®»°¯Ä´È¸´½È²®°®º»­®¯´Å±°¯´®¶­®­´¿±·À¬ ݃Þ?Bßàäáá? âßãßä?å °¾ñÆ·º·®É°É0® ¯¯Á®0®°Á´½È¾´Å¶®´î®¶­®´Àȴ¯®··®­Ê´ì¶¯´ SMM~€?†‹?ˆ‚‡‰ƒˆ‚é…ˆ?ú‚ƒ‡…ˆ ®¶­®¸´È­­½º»²¶®Á¶²®­´û»½°¸®´ÆÁ®°0¶­Å®¯´®°´ »¯´­È°´Å®­´¸½Â¶î­´ë¶Å®°Â¯½­Å´Â®¶­®°´½·¬ µ±­´û»°¶Â¯¶½­®´ì½°¯¶­Ê´¿±·À´Âü¶®·¯´­¶º»¯´­È°´¶­´ö±°¸´Ã±­´îñȸ®­´±Å®°´½·Â´ ­®¶º ­´ö°®È­Å®´ô±­­¶®´È­Å´î®°¯Ä´Â±­Å®°­´Âñ²¯´½Èº»´ ý®Á®­Â°½È¸´¾Æ°´ï¶®°®´®¶­®´ô±··®´Â±­Å®°­´½Èº»´½·Â´ë®°É¯±¾¾´¾Æ°´¿±º»Á®®¯®Ä´ ¯ ½Â´²½­À®´þ±°¾´½È´ ¯¶··Â¯½­Å´È­Å´ô®Â¶²­½¯¶±­Ê´ ¿±·ÀÅ®ºÉÂÄ´ô½­É»¶·¾®­´±Å®°´ó¶Â¯Éñ¯®­Ê´þ½Â´îȺ»´²¶Á¯´¿¶­0®¶Â®´ÀÈ°´ë½»·´ ŠŮ´¿±·À®ÂĴ®¶­®°´µ®°½°Á®¶¯È­²´È­Å´É±­É°®¯®´î½È½­·®¶¯È­²®­´Â±0¶®´ï¶üü´ ¼®0¶º»¯´´² ΢’1¢«Î¢š Øې¨“ª«“£Î™—˜’“ª–—“‘Ž«Ž•¢©¡“ª–—¢š“ œ“Úª–—«ÓÜ2š ݃Þ?BßàßâB????????????????????????ââãßä?å

݃Þ?Bßà3AA?

âäãß4?å

U

W V

âßã/ß,012 ? ä?å3,,45.356, B?+?-. 778,95./56

UMM~…†…ˆ?‹†‡?~€?5?? †ˆ?‚€€…ˆ?67…ˆ‚ƒ‡…ˆ

MM†‡?~€?酆…ˆ

VMM†è釆??

WMM@†…?‡ƒŒç…?5??

µ±­´û»°¶Â¯½´·È¬ó®È¾½­²®°Ê´ï°®­Å´ ƒ…ˆˆé€?‹‚è酈 †ˆŒ‚‡?‰ˆŠ?%‚ƒ‡‰ˆ µ±­´8Á®°¯Ê´¿±·À´¶Â¯´²®Âü®¶º»®°¯®´ È­Å´ó±¯0®­Å¶²É®¶¯³´þ®°´­½º»0½º»¬ Ž™•! " ‘˜Ð“˜ Ñ©ª“•“#™«¬ $ þ¶ ®´½¶Å´î°±Âº»Æ°®´À®¶²¯´½È¾´´ ®¶¬ ¨Ž“““’šª“÷9“’Ô¢«Ž’“’¥˜Ÿ’«£ ®­Å®´ô±»Â¯±¾¾´¿±·À´»¶·¾¯´Á®¶¸´8­®°¬ ²®Á®°´0¶°Å´Ã±¸´öñ··®­´Á¶Â´Àȸ´°¶º»¬ ¯®­®Â´½ ´¶¸´¸²½­²´¸¶¯´Å®°´ Á®°ñ¯´È­Å´²¶Á¯´Ã¶®·®´ï¶üüÂÊ ²¶®¬´È­Å´¼®·ÅÂü½°®­Ê´þ¶®´íȯ±°¶­´ ¯¶²®­´ö®È®°­´É±¸ü®¯®­¯´È­Å´ü°½Í¶Â¬ &Ž«Ž·’·•®ŸÂšÄ´“0½  Ò ' (’ŽÙ•¢©Ò'’ž“©“ Ö× Ô¢Õ™š“ ÖÓø¨“ª«“£Î™—˜’“ª–—“ ®°É·ñ°¯´½È¾ƻ°·¶º»´0®·º»®´8¶²®­¬ ­½»´Á®Âº»°¶®Á®­Ä´0®·º»®´¿±·À½°¯®­Ä´ î°®­­»±·À®·Á’¯ °Á®°´0¶º»¯¶²´¶Â¯Ê´ Ô§§ª˜©¢š“ œ“Úª–—«Ó×2š º»½¾¯®­´0®·º»®Â´¿±·À´»½¯´È­Å´0¶®´®Â´ í°Á®¶¯Â¯®º»­¶É®­´È­Å´ë®°ÉÀ®È²®´ È°À´)´ü°ñ²­½­0® ¯ ´ õ °¯Ã±·¬ Á®Â¯®­´¯°±ºÉ­®¯´0¶®´¸½­´¿±·À½­¬ ½¸´Á®Â¯®­´²®®¶²­®¯´Â¶­ÅĴȸ´Å®­´ ˜“ª˜Ò“ 9“’¦“•“’Ù´®©¶­“®«´*0® ݃Þ?BßàA4 ? â3ãß4?å ½§¸´ ª Ï Ï •Ò'’ ª“«“’Ù©“«¢©©™•Ž˜Îª™˜© °®­­Â¯±¾¾´¾Æ°´Å½Â´¿±·À¾®È®°´ÀÈ»½È¬ Å®­´ì±¯±°Âñ²®­É½È¾Ä´0¶°Å´È¸¾ ®·Á¯´Âº»·ñ²¯´Å®­´°¶º»¯¶²®­´¸²½­²´ î ®´É°ñ¾¯®¬´È­Å´À®¶¯Âü½°®­Å´Â®·Á¯´ ®­Å´È­Å´½­Âº»½È·¶º»´¶­´¸®»°´½½Â·Â¬´ ¸¶¯´Å®°´ì±¯±°Âñ²®´Å½Â´öñ··®­Ä´8­¬  ¢Ò΢§“’“ª«“ Ó Ô¢Õ™š“£Üܐ¨“ª¬ ´íÁÁ¶·ÅÈ­²®­´ÆÁ®°´Å¶®´ì±¯±°¬ ¯½Â¯®­´È­Å´ ü½·¯®­´Å®°´ ¯ñ¸¸®´í°¬ ™ ¯ ® ¯´Ã¶®·®­´¾½°Á¶²®­´íÁÁ¶·ÅÈ­¬ Âñ²®´Â®·Á¯ĴÆÁ®°´Å®­´Â¶º»®°®­´8¶­¬ Á®¶¯Â¶º»®°»®¶¯´Å¶®´Ã®°Âº»¶®Å®­®­´ ²®­­´Ê¸¶ ´ ¼® 0¶º»¯´´² ½¯À´È­Å´ÆÁ®°´Å®°®­´ë½°¯È­²´È­Å´ ò¾®­¯ ü®­Ê´´ ®¶¯®­Ä´´ö½°Á¾±¬ ݃Þ?Bßàâ (Փš“ªÒŽ’ª“’« œ“Úª–—«ÖÓېš B ß ? â ä ã ß 4 ? å ¯±ÂÄ´´ð®¶º»­È­²®­Ê´¼®0¶º»¯´´² ݃Þ?BßàâBá?

ã4ä?å

݃Þ?BßàâáA?

âßãßä?å

? Z[\ZY]Y^_ZY_ZZZY`YabcYdYefYgchYiacbjYkblYmnoYpnlfanfqYmncYrnbflesnaYtnunvhowYtkcxjYynxYzhyxujbavY{{j|Yky}nxesnam|Y ÂY

}}}|{cbyn|mn? Y Y@?AB


LMNOPQRSTSULVQPWXYQS \

Z

[ g;?B; HIDFG;FG BHGE~Dg? ;fFB;|? @?AB D Gl GE ? DD DD?GEH?g?GK D;h>DD;}? d? j}FGE CCCKeFGE h>De?

€

]

^ €SSóôðõÞkð`;óðö|õÞ÷;DA?;ðBD;HGd;óBHòD

ZSS:|:;‚;}FGED;h>D;}?DD?GE~g?G;ƒ„„…

_

†‡ˆ‰Šˆ‹ˆŒˆ‰†Ž‹ˆŠ‘‡ŽŠ‰’ˆ“‰”Šˆ“Š•‰–ˆˆŠŒ—˜ˆŠ™š›œŠ‡ˆ‡Œˆ“Œ›œ‘žˆŠ‰ ۇ‰Î‡ˆÈˆŠ‰ø‡È’ˆ“Š‰ÎŽŠ‰‘ˆ“‡‘Š‡Œ›œˆŠ‰–ùŠŒÈˆ“Š‰‹Š’‰ˆ‡Š‡˜ˆŠ‰þŠÈˆ‡‹Š˜ˆŠ•‰ Ÿ ¡¢£¤Ÿ ¥¤¦§¨©ª«¤¬¡­®¯°°¤ª£±¦«²³ °´¡µŸ °¯ª¦§±¶®²²¤¡¢·¤ ¤ ¡¤Ÿ ¤¯¡¤Ÿ ¸³²Ÿ™ íèÀ¡¢¤Ÿ£¤ ¬¡Ÿ ¡µ ¹²Ÿ±¦«´¡ì¤ÙŸ¦«£¡û0À¡¹ ¹¤ ¡º¤¯³ ±£³²£ª ¹´¡»  ¤¯«³²¥¡¶® ¡ ª¯¡¼¡½³¹¤ ¡±¦« Ÿ£·£¤ ¡¾³±£¡¿À¡Á ±£²¤¯¡ ÞBK;ä……áƒ; ƒ…âà„;㠑‹Œ‰Ãĉő‡ŽŠˆŠ‰Æ‹Š’ˆ“Œ›œÇŠˆ‰š‹Èɍ‹“ˆŠ‰ž‘Œ‰‘‹ŒŒ›œÈ‡ˆÊȇ›œ‰‡‰’ˆ“‰–ˆ™ ˆŠŒ—˜ˆ•‰†ˆ“‰Ë‡È‰Ì‡ˆˆ‰‘‹›œ‰ˆ‡ŠˆŠ‰Í‡ŠÌȇ›‰œ‡Šˆ“‰’‡ˆ‰–‹È‡ŒŒˆŠ•‰šÉˆˆ’›‘“™ SkcAG>Df?G;h>D;d?B;}?DD?GE~g?;‚;a~B?G ·Š˜Ï‰Ðˆ‘™šÉˆˆ’›‘“·Š˜‰ŒŽÆ‡ˆ‰’‘Œ‰‹ž‘Š˜“ˆ‡›œˆ‰Ñ‘œˆŠÉ“Ž˜“‘‰‡‰ ^S ® ¡Õ³¸Ÿ¤¡1®¤¯¤ ´¡ý‹Š’ˆ“Ì‘“‰žù“‰ú‘“·Š˜™Ë‘ŠŒÏ‰‡‰š›œ“‡™žù“™š›œ“‡™þŠ™ Ò®²¤¦²Ÿ¸¥Ÿ ¹¬¡Á¤££¤ ±Ó¹¤ ÔÕ® ¹²Ÿ¤¯¤ ¬¡µŸ±±¦« Ÿ£·¤ ¬¡ÖפÔس Ô¢«®Ù¡Ù¤¯°¤ ¡ º ² ¤ Ÿ£ª ¹¤ ¡¾Â¯¡¶¤¯±¦«Ÿ¤°¤ ¤¡éÓ¯¤ ¡³ª¾¡æ¼¡¢¤Ÿ£¤ ´¡ì¤ÙŸ¦«£¡¿ûÀ¡¹ ˆÌˆŠž‘ÈȌ‰˜ˆˆ‡˜•‰šÉ‡ˆÈ’‘‹ˆ“‰›‘•‰ÚĉۇŠ‹ˆŠÏ‰ÜˆÆ‡›œ‰ÃÝ݉˜

ÞBK;ßßà„ƒ; [SS:|:;‚;}FGED;h>D;}?DD?GE~g?G;ƒ„„ä

ßá⅄;ã ÞBK;ä……2<; _SSkcAG>Df?G;h>D;d?B;}?DD?GE~g?;‚;ðdI?B

ÞBK;ßßà„ß; \SS:|:;‚;}FGED;h>D;}?DD?GE~g?G;ƒ„„<

߃⅄;ã

߅℄;ã

®œ “¡‡Õ³™¸Ÿ ¤È¡ˆ1® ¤Š¯˜¤ˆ ¨ 1¤  ‰’ ‘Ÿ±Œ¡‰3š›®œ¹Š«‡³Ÿ¯ˆ´¡ŠþŠ ŒÉ“‹›œŒÎŽÈȈŒ‰ø‹›œ‰‡‰š›œ“‡™žù“™ ƈ‡ˆ“œ‡Š‰È‡ˆžˆ“Ì‘“‰‡Œ‰’‡ˆ‰†Ž‹ˆŠ‘‡ŽŠ‰’ˆ“‰ÃŒ‰Í‹“ŽÉˆ‘Š‰åɈŠ‰‘‹Œ‰’ˆ‰ º š › þŠ ‡  ‹ Š ‰ ž ù “ ‰ Î ˆ “‰ Œ›œ‡ˆ’ˆŠˆ“‰þ’Ȉ“•‰ Õ³«¯¤¡¼ÀÀæ´¡¿ç¡Á ±£²¤¯¡³ª±¡è¡Á® £Ÿ ¤ £¤ ¬¡¾³±·Ÿ¤¯¤ °¤¡éŸ²°¤¯¡ª °¡» £¤¯¶Ÿ¤Ù±´ 45‰šˆ‡ˆŠ•‰ÜˆÆ‡›œ‰ÚÝ݉˜ ¢êŸ¤²°³ª¤¯¡¦³´¡¿ë¡ØŸ ª£¤ ¬¡ì¤ÙŸ¦«£¡íÀÀ¡¹ ÞBK;ä……à<; ߅℄;ã

SSkcAG>Df?G;; ˆÌˆŠž‘ÈȌ‰ŠŽ›œ‰È‡ˆžˆ“Ì‘“‰’‡ˆ‰†Ž‹ˆŠ‘‡ŽŠ‰’ˆ“‰ˆ“ŒˆŠ‰š›œŠ‡ˆ‡Œˆ“Œ›œ‘ž‰ kcAB>DD;òbB;kcAB>DD

º® ¡Õ¤¯¤¸6¡7Ÿ²²Ÿ³¸±´¡1³±¡éª¦«¡ ŒˆÈȍ‰š›œ“‡‰žù“‰š›œ“‡‰’‡ˆ‰8“‡Š™ ‡É‡ˆŠ‰‹Š’‰˜“‹Š’Ȉ˜ˆŠ’ˆŠ‰þ“™ ̈‡ˆŠ‰’ˆŒ‰9ŽÈŒ›œŠ‡ˆŠŒ‰ÎŽ“•‰ ˆ‰ˆ‡Š˜—Š˜‡˜ˆŠ‰Ðˆ ˆ‰‹Š’‰ ÞBK;ßßà„„; …â=„;㠆‡ þÌ̇Ȓ‹Š˜ˆŠ‰Îˆ“‡ˆÈŠ‰‘ÈȈ‰ ŠŽÆˆŠ’‡˜ˆŠ‰”ŠžŽ“‘‡ŽŠˆŠ‰ ]SSðBD;ñò;óôðõÞkð`;óðö|õÞ÷ ‹‰9Çȝˆ“ŠÏ‰ýˆ“ˆ‹˜ˆŠ‰‹Š’‰ ”Šˆ“ˆŒŒ‘ŠˆŒ‰ø‹›œ‰ù̈“‰’‡ˆ‰ÜˆŒ›œ‡›œˆ‰’ˆŒ‰úœ‘‡ŠŒ‘Ɖú‘“·Š˜‰Ìˆ˜‡ŠŠˆŠ’‰‡Š‰  ýˆ ˆŠ‰‹Š’‰‡œ“ˆ“‰9‘Š’™ °¤ ¡ûÀ¤¯¡Õ³«¯¤ ¡Ÿ ¡°¤ ¡ü¢Ö¡ª °¡¹¤ ³ª¤¡é¤±¦«¯¤Ÿ¥ª ¹¡¶® ¡Â¥¤¯¡íë¡Á ±£™ œ‘Ì“‹ŠÌ˜—•Š‰Üˆ ˜‰Æˆ“’ˆŠ‰‘ÈȈ‰ Ȉ“Š‰‡‰‡œ“ˆŠ‰ýˆ“ˆŠ•‰Í“˜—Š‰’‹“›œ‰ˆ‡Šž‘›œˆ‰š›œ“‡™žù“™š›œ“‡™þŠÈˆ‡‹Š™ þ“̈‡ŒŒ›œ“‡ˆˆ‡‰Ì ‡‰š›œŠ‡™ ¹¤ ¡ª °¡·³«²¯¤Ÿ¦«¤¡Ö¥¥Ÿ²°ª ¹¤ ´¡í¼À¡¢¤Ÿ£¤ ¬¡Ÿ ¡µ ¹²Ÿ±¦«´¡ì¤ÙŸ¦«£¡æ¿À¡¹ ˆŠ•‰†‡ˆ‰Ðˆ›œŠ‡ˆŠˆ‰ Œ‡Š’‰’‘̈‡‰ ž—Š˜ˆ“‰Æ‡ˆ‰žù“‰ËŽ“˜ˆ™ ÞBK;ä……߃; ƒá⅄;㠞Œù›œ“‰“þŠ ‡ˆŠˆ‰ÎŽŠ‰”Šˆ“ˆŒŒˆ•‰ ܈ Ƈ ›œ‰5Ä݉˜ ; Fh f ; ? Fg ? f e B `? Ÿ ¡¢£¤Ÿ ¥¤¦§¨©ª«¤¬¡­®¯°°¤ª£±¦«²³ °´¡î¯¡¶Ÿ¤²¤¡ ³¦«¾®²¹¤ °¤ ¡º¤¯³ ±£³²™ ‹Š˜‰‹Š’‰†ˆ‹Œ›œÈ‘Š’‰‹Š’‰Í‹“ŽÉ‘‰œ‘ˆ‰’‡ˆŒˆ‰ïˆ“‘ŠŒ‘ȍ‹Š˜‰ˆ‡ŠˆŠ‰ïŽ“™ ̇Ȓ›œ‘“‘ˆ“• ¢êŸ¤²°³ª¤¯¡¦³´¡¿ç¡ØŸ ª£¤ ¬¡ì¤ÙŸ¦«£¡íÀÀ¡¹

d; f?Gl; cA?B;FG `?>D?B?;ab >D nqxqyz{ ;jkcAG iA?htHuv rpswp nq op q q mnopnqrsp

:;<=;

ÞBK;ä…„<2;

ßäâ=„;㠁

:>?;@?ABC?BDED?F?B;>ED;>G;HII?G;JB?>E?G;?GDAHID?GK


!!!!!!!!!!!!!!"#$%&'()*+,#-(. /0(-#""#1'"23#&/#**-(4 56!!!!!!!!!!!!!!7"%&0*+,0""/#**-(4 8988!!!!!!!!!!!:0*#&/#**-(4 8;8!!!!!!!!!!!<=>?@03)40%)'(?<@>>?.<=>? A'B)"#*<C> 8D!!!!!!!!!!!!!!!!!E#)(/#+,0()*+,#A#**%#+,()$ 8?;9!!!!!!!!!!!1F,#(G-(.@#)4-(4*/#**#& 8586!!!!!!!!!!!H'/I0**# 8J?;9!!!!!!!!!!!<#KL""/#**#& ;9!!!!!!!!!!!!!!!!!1F,#(G-(.@#)4-(4*/#**#& ;8!!!!!!!!!!!!!!!!!M#"0*$'I#-(. N)($#"2L,"I&'B# ;;;O!!!!!!!!!7/K0(4/#**-(4 ;!!!!!!!!!!!!!!!!!C(3#(%-&2-B#,F& ;D!!!!!!!!!!!!!!!!!A#%0"".#%#$%'&#( ;O?;?;5!!!!!P)*%0(2/#**-(4 ;J;6!!!!!!!!!!E"-+,%*%LB#-(.@)3#"")#&# O9O8!!!!!!!!!!Q-R0+,*/#**-(4 O;?OO?O!!!!!1'"2.)04('*# OOD!!!!!!!!!!1'"2K#-+,%#/#**-(4 O5;!!!!!!!!!!7/R#"%0(0"S%)$T U'.#(?N0**#&?:-K%

XYZXW[W\]XW]XXXW^W_`aWbWcdWeafWg_a`hWi`jWklmWnljd_ldoWklaWpl`djcql_WrlsltfmuWriavhWwlvWxfwvsh`_tWyyhzWiw{lvcql_kzW VW

{{{zya`wlzkl WW


Ž‘’“”•Ž‘

˜¦ƒ¯Š†€‡¦ƒ}Š„‡†‹‹ˆ‰¬}} £€‹²±‹†€¬„}—‰£‰†ˆ„Šˆ²¬Š®‰} ˆ‰¢}  „ ² Š ‡ ‡ ˆ‰¬ ‰ ˾¸¸·ë¹Õιغ»ÄÀ¿»¶¾Â·Â¹¹

ßÀĹ×À¼·ºÓø¼¶ÂƷ»ÀĹØعö¹áÞÞÞ –—˜˜|™˜–|š›|˜}} œ|š}–žŸ—™ |™›¡š|™}

€}ˆ‰¢‡…Š‹¢€‰£‰†ˆ„}¤–—¥}€‡†}‰Š¦ƒ} §}¨©Š}–Š‹¢ª}«…€‰¬‰¢}£­„¬‡¦ƒ„€®‰} ˆ‰¢}…€„¢}€‰}®‡†€¯¯†‰}°€†„±ˆ¯‰}Š‹‡} ²­„‡†‹€¦ƒ}ª„­³„Šˆ¯€‰£‰†ˆ„}¢ˆ„¦ƒ¬²´ƒ„†} µ¶·¸¹¶º»¹¼¶·¹½¾¿ÀÁ·Â»Ã»¶¾Â¹¼·Ä¹Åø¼Æ·ÄÇȸ»Â¶ºº·¹À¼¹ ɾ廸¶ÊǷ¹Ëľ¼À¿»¶¾ÂºÁÌ͸¶ÊÇ¿·¶»·Â¹¶Â¹½·À»ºÊǸÃ¼ι ½¶·¹·ÄǾϷ·¹½Ã»·Â¹º¶Â¼¹ÐÄÀ¼¸ÃÍ·¹ÉÑĹɾĺ»Ò¹À¼¹ ÀÁÓ·¸»Ô¾¸¶»¶ºÊÇ·º¹Õü·¸Â¹º¾Ó¶·¹ÉÑĹɾĺ»Ó¶Ä»ºÊÇÃÉ»Ò ¸¶ÊÇ·¹Ë¸ÃÂÀÂͷ¹À¼¹Ö»ºÊÇ·¶¼ÀÂÍ·Â齶·¹·Äº»·¹×Åع ÓÀļ·¹Æ¾Â¹ÙÚÛܹ϶º¹ÙÚÛÛ¹¶Â¹¼·Â¹Ã¸»·Â¹×À¼·º¸ÈÂÒ ¼·Ä¹¼ÀÄÊÇÍ·ÉÑÇĻιÝÃÊǹ¼·Ä¹Å¶·¼·ÄÆ·Ä·¶Â¶ÍÀÂ͹ÙÚÚÞ¹ ɾ¸Í»·¹¼¶·¹ßÓ·¶»·¹×ÅØà¹Æ¾Â¹áÞÞٹ϶º¹áÞÞá齶·¹¼Ä¶»»·¹ ×ÅØ⹶º»¹¶Â¹ã¾ÄÏ·Ä·¶»ÀÂ͹À¼¹Ó¶Ä¼¹Æ¾Â¹áÞÙٹ϶º¹áÞÙá¹ ¼ÀÄÊÇÍ·ÉÑÇĻι ½¶·¹×Åع¶º»¹·¶Â·¹»·ÄÄ·º»Ä¶ºÊÇ·¹ä»¶ÊÇÔľϷ¶ÂƷ»ÀĹÁ¶»¹ Ô·ÄÁ÷»¹ÁÃÄ¿¶·Ä»·Â¹ËľϷÔÀ¿»·ÂιåϷĹ¼Ãº¹Í·Ò ºÃÁ»·¹×À¼·ºÍ·Ï¶·»¹Ó¶Ä¼¹·¶Â¹×ú¶ºÂ·»ß¹¶Á¹æ¹ç¹æ¹¿Á¹ èú»·Ä¹ÃÂÍ·¸·Í»Î¹é¹¼·Â¹äÊǶ»»ÔÀ¿»·Â¹Ó·Ä¼·Â¹êÄÃ¿Ò »·¹ÉÑĹ¼¶·¹ä»¶ÊÇÔľϷÂÃÀÉÂÃÇÁ·¹·¶ÂͷĶÊÇ»·»Î¹Ø¹ÁÃÂÒ ÊǷ¹è·Í¶¾Â·Â¹Ó·Ä¼·Â¹¼¶·º·¹Æ·Ä¼¾ÔÔ·¸»¹¾¼·Ä¹Æ·Äƶ·ÄÒ ÉÃÊÇ»ë¹ÀÁ¹·¶Â·¹ÇÌÇ·Ä·¹½Ã»·Â¼¶ÊÇ»·¹ßÀ¹·ÄÇ·Ï·ÂιáÞÞÛ¹ Çû¹¼Ãº¹×À¼·ºÁ¶Â¶º»·Ä¶ÀÁ¹ì×íÖîãï¹·¶Â·¹ØÂƷ»Àĺ»ÀÒ ¼¶·¹¶Á¹Û¹ç¹Û¹¿Á¹èú»·Ä¹Ã¸º¹Ä·ÔÄȺ·Â»Ã»¶Æ·¹ä»¶ÊÇÔľϷ¹ ÃÂø¾Í¹×ÅØà¹À¼¹Í·ÁÈð¹ñòóêóÒËľ»¾¿¾¸¸¹Ï·ÃÀÉ»ÄÃͻι Öĺ»Áøº¹¿¾Â»·Â¹º¾Á¶»¹½Ã»·Â¹ìóº»Ò¹À¼¹Å·º»¼·À»ºÊÇÒ ¸Ã¼¹Í·ºÃÁ»ï¹ÑϷĹô¹õÃÇÄ·¹¶Â¹·¶Â·Á¹ÏÀ¼·ºÓ·¶»·Â¹ 侸¸Òöغ»Òã·Ä͸·¶ÊǹͷͷÂÑϷĹͷº»·¸¸»¹Ó·Ä¼·Âë¹ÃÀÊǹ ӷ¹ÂÀĹ·¶Â¹ã¶·Ä»·¸¹¼·Ä¹½Ã»·Â¹·¶Â·Ä¹Ç·Ä¿ÌÁÁ¸¶ÊǷ¹ ×ÅعßÀĹã·ÄÉÑÍÀÂ͹º»Ã¼·Âι õ·»ß»¹Ó¶ºº·Â¹Ó¶Ä빼úº¹¶Â¹Àº·Ä·Â¹Åȸ¼·Ä¹Á·ÇĹîÃÀÏÒ Ç¾¸ßë¹Á·ÇĹȸ»·Ä·¹×ÈÀÁ·¹À¼¹Á·ÇĹ꾻Ǿ¸ß¹º»·Ç»Î¹ ÷º·Ä·¹×¶¸ÃÂß¹¶º»¹Ô¾º¶»¶Æ빼ιÇι·º¹ÓÈÊǺ»¹¶ÁÁ·Ä¹Â¾Êǹ Á·ÇĹվ¸ß¹ßÀ¹Ã¸º¹Í·ºÊǸÃͷ¹ӶļιéϷĹ¼¶·¹øã¾ÄÄûºÒ ùúûüýþ0123045610278ý92613 0 ý5 0 úû61461533 5610ý1û0 À¼¹Ó·¶»¹ÑϷĹ¼Ãº¹Ý¶Æ·ÃÀ¹¼·Ä¹¸·»ß»·Â¹Þ¹õÃÇÄ·¹Í·Ò ÂÀ»ß»¹Ó¾Ä¼·Â¹¶º»Î¹½·Ä¹é»·¶¸¹¼·Ä¹¶ÊÇ»·¹Çû¹º¶ÊǹƷÄÒ Ä¶ÂÍ·Ä»¹¹¾¸Í·¹Í·ÇÈÀÉ»·Ä¹ä»ÑÄÁ·¹¾¼·Ä¹ã¾ÄϾ»·¹¼·º¹ ñ¸¶ÁÃÓü·¸º¹¹¹Ø¹¼·Â¹¿¾ÁÁ·Â¼·Â¹õÃÇķ¹ӷļ·Â¹ ¼¶·¹ÝÀ»ßÀÂͺúÔÄÑÊÇ·¹Ó·¶»·Ä¹ÓÃÊǺ·Âë¹Ï·º¾Â¼·Äº¹ ùַÄͶ·Ç¾¸ßιËÄ·¶º·¹Ó·Ä¼·Â¹º»·¶Í·Â齶·¹Åø¼Ó¶Ä»Ò ºÊÇÃÉ»¹ºÊÇѻ߻¹Àº·Ä¹ñ¸¶ÁÃ빶º»¹Ì¿¾¸¾Í¶ºÊǹÀ¼¹ÂÃÊÇÒ 12 358 0üûû8û25ýû3045 027ýû02ú6105ý ù95ù3ý 0 㶻ø¶»È»ºÆ·Ä¸Àº»·¹À¼¹éÂÔúºÀÂͺÁÃðÂÃÇÁ·Âι í¶»¹äÔÃÂÂÀÂ͹¼ÑÄɷ¹¼¶·¹ÖÄͷ϶ºº·¹¼·Ä¹×ÅØâ¹ÂÃÊǹ áÞÙá¹·ÄÓÃÄ»·»¹Ó·Ä¼·Âιŷ¸ÊÇ·¹ÖÄ¿·ÂȦºº·¹Ó·Ä¼·Â¹ ¼¶·¹Å¶ºº·ÂºÊÇÃÉ»¸·Ä¹Í·Ó¶Â·Â¹Å·¸ÊÇ·¹èÑÊ¿ºÊǸѺº·¹ ¿Ì·¹¼ÃÄÃÀº¹Í·ß¾Í·Â¹Ó·Ä¼·Â¹µÀ¹Ó·¸ÊǷ¹éÂøÒ º·Âë¹ËľÍ¾º·Â¹À¼¹äß·ÂÃĶ·Â¹Ó·Ä¼·Â¹¼¶·¹×·»·¶¸¶ÍÒ »·Â¹Í·¸ÃÂͷ¹ÑĹӷ¸ÊÇ·¹î̺ÀÂͷ¹À¼¹ä»Äû·Í¶·Â¹ ӷļ·Â¹º¶Êǹ¼¶·¹ã·ÄûӾĻ¸¶ÊǷ¹¶Â¹¶Çķ¹Á¶»»·¸Ò¹À¼¹ ¸ÃÂÍÉĶº»¶Í·Â¹åϷĸ·ÍÀÂͷ¹ÉÑĹ¼¶·¹µÀ¿ÀÂÉ»¹·Â»ºÊÇ·¶Ò ¼·Â¹¹

|}~}

!"#$"%$"&$"' ())*+,+*)"-$".$"/$"0

€}‚ƒ„…„†‡†ˆ„}€‡†}€‰}Š‹‹‰}Œ„€‡‰}‰†ƒŠ‹†‰


456789:;<=>:4?69@<=>=4?6@= 21A1 21R1 21h1 21j1 21j1

BCDEFGHIJECK1LHMNJCOPCIQFPC SHTMUD12MPVIFECJWXYP1ZMQ[[P1\B]B^2_S1`abc2ddBbefg SHTMUD12MPVIFECJWXYP1ZMQ[[P1\B]B^2_S1`abc2ddBbefg1\1i SHTMUD12MPVIFECJWXYP1ZMQ[[P1kfe^fl1\B]B^2_S SHTMUD1kHCQPMMP1ZMQ[[P1kfe^fl1`FPXJWJEC1mMQP

21i1 21i1 21p1 21v1

BCDEFGHIJECK1SHTMUD1nPFGPWWQCTWWoWIPGP 2CIDPFCQCTWGPWWPF1\k2 gHWPFqrsMIFHWXYHMM1kPWWTPFtI1n2a^2l1gfd2a1ng1RuA sMIFHWXYHMMqmHQGYUYPCGPWWPF1n2a^2l1Bn1

21wu1 21wu1 21wu1 21ww1 21ww1 1 21wA1 21wA1 21w31 21wR1 21wh1 21wj1 21wi1 21wp1 21wv1 21Au1 21Aw1

g^B1gHWPFq\PCNFEGPIPF1_aB^2aBbe1a\1wuuu g^B1gHWPFqSo[WEGPIPF1^as`sgd21gfd2a1Auu g^B1gHWPFqSo[WEGPIPF1^as`sgd21gfd2a13ju1GJI1ZEG[HWW g^B1gHWPFqSo[WEGPIPF1^as`sgd21gfd2a13ju1a1GJI1ZEG[HWW eJVEC1gHWPFqSo[WEGPIPF1cba2d^ax1`ab gETJyHMM1mQWJCPWW1eHOJTHIEF \HIPCGHCTPGPCI1LHMNkPJWIPF13zu ]`d1r1]edd1r1N]`d1r1kEyJMPW1]Bd ]`dqeHOJTHIJEC kPFJNJHC1cPJCGPXYHCJWXYP1kPWWIPXYCJV dQQCIE1SUYPCGPWWPF dQQCIE1ZEG[HWWP dQQCIE1d[JPTPMVEG[HWWP dJMOH1ZEG[HWWP{1SUYPCq1QCN1]PDtMMGPWWPF gPJWW{1SHTH{1SHTMUD1SUYPCGPWWPF d[JPTPMFPMHWVE[P1|1L}`qkPWWQCTPC

21AA1 \HQPFQGDHCTqkPWWQCT{1ZFECPCW[JPTPM{1^FPPGPIPF 21A31 mHCNGH~P1DF12CIDPFCQCT{1gtCTP{1\QFXYGPWWPF 21AR1 BCOPCIQF€QyPYUF 21Ah1 kPIHMMNPIPVIEFPC 21Aj1 gPJXH1gHWPFGPIPF1\Bd^b1\1Awu{1l13wu{1\1h{1\1p 21Ai1 kHCQPMMP1\JWIHC€GPWWPF 21Ap1 cMQXYIWItyP1|1kPWWMHIIPC 21Av1 gPJXH1eJOPMMJPFP 213u3w1}Q‚HXYWyEYFPF1|1mEYFVPFCGPWWQCT 213A1 SEM€NJHTCEWPK1mEYFVPFCq1|1ƒHYFFJCTHCHMoWP 21331 SEM€NJHTCEWPK1dXYHMMIEGETFHD1|1mEYF‚JNPFWIHCN 213R3h1SEM€DPQXYIPqkPWWTPFtIP 213j1 SEM€NJHTCEWPK1gJIPFHIQF1QCN1dEDI‚HFP 213i1 2FNyEYFWIUXVP 213p1 mENPCHCHMoWP 213v1 LHWWPFHCHMoWP 21Ru1 gQDIHCHMoWP 21Rw1 LPIIPFHCHMoWP 21RA1 sG‚PMIHCHMoWP1}QyPYUF 21RA1 ^PMPWVE[qLPTPW[PFFP1„dHQPFMHCN… 1 ‡ˆ‰‡†Š†‹Œ‡†Œ‡‡‡††Ž†‘†’“†”•†–Ž—†˜™†š›œ†›™“Ž›“ž†š›†Ÿ›“™’ ›Ž†¡›¢›£•œ¤†¡˜¥—†¦›¥†§•¦¥¢—Ž£†¨¨—©†˜¦ª›¥’ ›Žš©† V†

ªªª©¨¦›©š›1 ††

213


½¾½¿ÀÁÂÃÄÅÆǽȿ¾ÉÊʽÃ

®¯Ë¯Ì°Í²¬»ÎÏЫÑÑÒÏÓÔÕ «º°Öµ³×¸¯¶Í²°¬±°¶¶Öº·ØØ° ®Ò«¬‡ÏÎÌ«ÒÕ«ˆ QRSTUVWXXWRYZ[V\U]WRR ^_VR`\Z]\abWVcRdZaTUe ]WffWaRZVgRhiUWV QR`XZWb__bUjSTUVkbbfbWXe XWR[laRmWakmUWaWRnWaobWj p_]]ZVkp\bk_VqRnrScR `\aT_gWjST\VVWacRsWXge gaZTpWaRZtR\t QRukVvkw\abkwWfRxWfffyfbW]R _UVWRmUyfkfTUWVRz_Vb\pb QRzWkVWRz\Xk{akWaZVw QRuTUbvWkbZUaRZVgRkVbWwe akWabWaRz\XWVgWaR[laRgkWR Ya{WkbfTUa_V_X_wkW QR`kXgfTUka]{WXWZTUbZVw QR|}jSTUVkbbfbWXXWR[laR~Wae bWjhiUWV]WffZVw QRY{VWU]{\aWRZVgR\Zfe b\ZfTU{\aWRSp\X\R^Wae fTUkWgWVWaRnai€WVR^_VR ‚‚RƒR„‚…‚R]] QRukVpX\mm{\aWRZVgR\aaWe bkWa{\aWRzXZmmfTUWVpWX QRY{VWU]{\aWR†_]mZe bWaWkVUWkbR\XfRfWm\a\bWaR sWXgR aWTUVWaRWkVfWbv{\at

Ð׳˰³¸¬Ñ¯°¬·¸¶°³¬ ¶Ø°Ò¯°ºº°¶¬Ô¸Ë°Ì×µ¬ÓÔ³¬ Ó³°Ð˶س¹Í²¯Ë°¬ «³Ó¹¶¶·¸Ë¶¶×Óµ´¹³°¬¹¸Ñ

«º°Öµ³×¸¯¶Í²°¬±°¶¶Öº·ØØ°

¹Ì¬‘¼ŽŒ’¬“

–—˜™š›œ™œœžŸ˜ ¡›¢ £¤¥œ¡™¦§¨¨œ¡™©ª«¬­™ ®›«›¯œ¤¥™°˜ ­œ££› ¡ª™ ±™²ª¡Ÿª³™®›«›¯œ¤¥™ «›´Ÿ™œ£™µ¨Ÿ› ¡œ¡¶™«œ¢ ·œ££œ¡œ™¸˜«œ´¡›£¢ £œ™š›«›Ÿª™¨œ˜™¦¡ ¨­¢ š˜§¤ž™ª´¹§£¨œ›¤¥œ˜¡º» ¼½¾¿ÀÁ»ÂÃÀ»ÄÁÅ»ÀÃÁÆ Ç¾ÈÉÊ

Ïص¸ˆ ¯×¸¹ º°Ö¬µÔ¸ ´°¶Í¸Ë·¸Ëˆ ×Ì° ¬ ° º ° ³ ׸¯ ¬Íγ» ·¸µ°¸ˆ¬Ï¹³Í×Ë°¬ÑͲ° ¹¸¸° ÐԸ˰ ³¹Ë°Ì×µ ¸¬Ñ¯Ñ°¬¸¹Í²¬·¸¶°³°Ð¬

¬

¬Ì«78ÓÒÑ78«¬®ÔÌ«Ó

Üç÷013û09Ý4÷4 1  !"#Ü Ü ÜáèáÛÜÙâãÛäìÚîáÛæáÛÚãùÜ$Ü%5ÜáÚëáêìàÛÛóÜ94% Ü ÷9&694%%109549'Ü(â Ü ÷9& 0çç&9'Ü6ÛæÚäëÛæÜ0äÛæëÚÛüÛæåæâßîáùÜô$Ü5Úã Ü )û9'Ü0îáãðÛÚãÜ*ÜÛÚäëÛåâßãÛÜ)áæÜ+ÜÝâÞÛäóÛæ Ü 51úÙç3û19%'Ü5ÛÞÛßîáãÛãùÜ,-#./0123#4 5 Ü 4ç 06'Ü0äãÛæ78ÜÝäíàýÛ9ÜçîáäÛÞÞãâìãÛäÜý:æÜúÚîáãùÜ0äãÛæùÜ Ü Ü4ßììîáâÞãÛäùÜöÛæãÛ;ÜûíáÛäóâãÛäÛÚäëâåÛ Ü &6'Ü0ÚäëÛåâßãÛæÜúâßãìàæÛîáÛæ ÜÙ4 06<509 946)66'Ü1äãÛæäÛìÜ5ÞßÛãèèãáùÜÛ;ãÛæäÛæÜçÛæÚâÞàèæãùÜ Ü Ü)ç5Ü:åÛæÜ5ÞßÛãèèãáÜÙèäëÞÛùÜÚäãÛæäÛæÜ19ê÷èæãÜ Ü Üý:æÜöÛæãÛ;ÜÙâãÛä:åÛæãæâëßäë Ü49501 ç 0%÷094 )9'Ü*$õ=3ÜåÚìÜ+>õ=3 Ü 54 0910 ?"@4ABCDEFG"!4 Ü ö09594)3û H"I4AB "#Ü Ü Üý:æÜéÛáæÜâÞìÜÛÚäÛÜøèîáÛÜ4æåÛÚã Ü çÝ4ú06'ÜJõõÜéé7KLMùÜ>JõÜéé7$8MùÜLõõÜéé7ôõMùÜ Ü Ü>LõÜéé7ô>MùÜKõ$õÜéé78õM Ü ç3û6 50ú'Ü0ÚäïÞâààåâæùÜâßìÜ4ÞßéÚäÚßé Ü %0çççNç 0%'Ü&áäÛÜàáOìÚìîáÛäÜÝèäãâïã9ÜâåäÛáéåâæÛÜçïâÞâ Ü ø4çç09Ù13û 0'Ü1÷>P

æóÛäþÜøÛîáìÛÞäÜçÚÛÜÛÚäê ®¯Ë¯Ì°Í²¬»ÎÏЫÑÑÒÏÓÔÕ¬ ëýâÛîÜãáæâÜóëÚÛÛäÜçÜñÛ ïâÞâÜâßìÜßäóÜÛæìÛãðÛäÜçÚÛÜ « º ° Ö µ ³ ׸¯ ¶ Í ²° ¬ ±° ¶ ¶ Ö º ·ØØ° ¬ æîáÜÛÚäÛÜçïâÞâÜóÚÛÜóÛäÜ5âßéê ÙÚÛÜÝÞßààÛÜáâãÜÛÚäÛÜåæÛÚãÛÜçãæèéÛÚäê ìóÚßÛæÜîóáßéÛ íäê ëâäëìéíëÞÚîáïÛÚãÜðñÚìîáÛäÜòÜßäóÜ äÛäÜâßîáììÜÛèæáääÜâÛäÜëóÛÚÛàÜâçìïìâãÜÞÚâìãÜþâÜçæÚåÛÛÜïÚã ÛäÜ ôõÜöèÞãÜßäóÜïâääÜÚäÜÛÚäÛéÜ÷ÝøùÜ ßäóÜäßæÜóÚÛÜ3èéàßãÛæÛÚäáÛÚãÜóÛæÜÙÚ ê úÝøÜèóÛæÜûâæüÛìãÛæÜâßýëÛÞâóÛäÜ ñÛæóÛäþÜÙÚÛÜ0îáãðÛÚãßáæÜßäóÜóÛæÜÚäê ëÚãÛîáÜ÷æèýÛììÚèäâÞÜâÞì܉ÛÞóÜîèéàßãÛæÜ ãÛëæÚÛæãÛÜÝâÞÛäóÛæÜðÛÚëÛäÜ1áäÛäÜóÚÛÜ ÛÚäìÛãðÛäþÜúÚÛýÛæßäëÜéÚãÜóÛßãìîáÛæÜ ã2ëÞÚîáÛÜ3áæèäèÞèëÚÛÜ1áæÛæÜ4æåÛÚê çèýãñâæÛêúÚðÛäðÜ%4Š 4ŠÜöKþõÜý:æÜ ãÛäÜâäþÜÙÚÛÜçïâÞâÜÚìãÜâåäÛáéåâæùÜóÚÛÜ óÚÛÜ5ûÙê1äüÛäãßæùÜúÚÛëÛäóáèÞðêÜßäóÜ çîáä2åÛÞÜïíääÛäÜÛÚäÜ ëÛïÞâààãÜñÛæê äãÛÞüÛæéÛììßäëþ óÛäÜßäóÜìèÜïâääÜóÚÛÜÝÞßààÛÜéÚãÜüÚÛÞÜ %â Ó³¼¬‹ŒŽ¬¬JõÜî鬑¼ŽŒ’¬“ ñÛäÚëÛæÜ÷ÞâãðâßýñâäóùÜðßéÜ5ÛÚìàÚÛÞÜ Ó³ ÚéÜ3èîïàÚãÜÛÚäÛìÜûâæüÛìãÛæìÜßäãÛæëÛê ¼¬‹ŒŽŒ¬¬>JÜî鬑¼Ž­”’¬“ åæâîáãÜèóÛæÜÞÛÚîáãÜóßæîáìÜ6ÛÞ2äóÛÜ Ó³¼¬‹ŒŽŽ¬¬LõÜî鬑¼Ž•’¬“

«¬­¬

®¯°¬±°²³´°³µ¶µ°·°³¬¯¶µ¬¯¸¬¹ºº°¸¬»³°¯¶°¸¬°¸µ²¹ºµ°¸¼


æçèéêëÕìíîïðÕÖñÖò

óôõö÷øùúúùõûüôúûýùõúö÷þù0ù1ù1û2134ùõ1ô15ù1ûøùúúù16û7ôýùõ89úúþ5 ûúö÷1ù88û ô10û ùõ ÷õô15ú8 úû2þ14üö÷û0þùû7ùþûüõü88ù8ûôú3þùõ3ù1 û5õ 1ù1ûüúùõú3õü÷ 8ù1ûüô4û0üúû7ôûøùúúù10ùû ù3ûõþö÷3ù1ûùúúúö÷ù1ù8ûü1üúúù1ûô10û0ù1û ùõ3ûüô4û0ùõû8ôù1úü8üûü 8ùúù1ûóôõö÷øùúúùõûþ1û÷ù1ûý 1ûûù 3ùõ1û 0ùõû÷÷ùõû8üúúù1ûúþö÷ûù ù1ú û8ùþö÷3ûùõøþ33ù81ûùõ7þö÷3ù1ûþùûüô4û7ô ú9378þö÷ù û3ùþ8úûô1÷ü108þö÷ùûþ84úøþ33ù8ûù8ùú 5ùú3915ù ûùþ3ùõ1û û9û ù8 ú3û0þ44ôúùûþö÷3ýùõ÷9831þúúùûþ1ûýþù8ù1ûü80 ùú3910ù1ûþõù1û1üö÷ûü8 8ù1û2õ4ü÷õô15ù1û1þö÷3ûøù÷õûú3õù10ûóþùû5õ 1ù1ûüúùõú3õü÷8ù1ûúþ10û1 ö÷û üô4ûùþ3ùûóþú3ü17û0ùô38þö÷û ùúúùõû7ôûúù÷ù1ûü8úûýùõ58ùþö÷úùþúùûõ 3ùû!ôøû þù4ùõôø4ü15û5ù÷õ3û0þùûøü1ôù88ùûü584ûü13ü"û#8üöûøþ3ûúù7þù88û5ù õ953ùõûüúùõúü8üûþ1ûøù3õþúö÷ùõûùþ8ô15û$ øùúúô15ù1û0ùúûüúùõú6û$8ô 5ù÷9ôúùû%&'û"û&%"&ûøøû(ùþö÷3û%)*û5û&"û+,%&'$û#ü33ùõþù1ûõþ37 üúúùõ5ùúö÷ 373 -./Õ012301ÕÕÕ*4ûöø û544û5Õ 677811Õ9 0;6811Õ9 -./Õ012303ÕÕÕ:*ûöø û%4%4û5Õ 0<<811Õ9 -./Õ01230;ÕÕÕ)4ûöø û%454û5Õ

ØÙØÚÛÜÝÞßàáâØãÚÙäååØÞ ÕjîlÕ VWVÕje`T èWVWÖ_mW Õ _ çoéÕ\W UXÕ WÕ.]n `X j l \U Õëf.1Õ33ÕmU_Õ;13; Õ ;

íZ_Õ\WTU .ÕÖVÕXV W.2 XZXèÕ è.ëf2 XWZT\Z. TÕgç_Wc.dTW _V.çdé ]ç _2Õ .d8 ÕTW __WWXÕ hÕ_W_UUX2 ë__çW c Õ i Zj . é k è8Õ cdXWéé

Z.WXÕUTÕÖUX2çXX2žW.ëçd.WX lXX`jçVU`XÕ¡çZëÕ\W.ÕYnŸ2îçèZXèÕ;13; læçXèéjêëWÕXV =ïòîÖ>Õ ^l ìl î Ö æ Õ = ðïŸ Ö ò ò l ï-íg Õ ^Õ 6 óþùûù3÷ 0ùû0ùõûþ10þýþ0ôù88ù1û? úþ3þ 1þùõô15û ý 1û#9ôøù1ûþú3ûùþ1ùûþ13ù5õþùõ3ùûúô15û4 õû@1 ¢£¤¥¦§¨©ª«¬­¤®¯¤««¥£°±±¤®® ²ª¦®³´«¤§±¨ª©¦¤§®µ´¦¨§®¢¶¤«®°©·®¯´¸¹´¸®º®»

hÕÕÖUX՝W__èW.kV/ hÕÕÖUXWÕò`ëVeç.W/ hÕ՞UWéWÕgê_ZXèWX/

¼F3ù÷ù10 ûþù5ù10û½ûü13ù8ýùõ øùúúô15 ¼F2þ17ù8ú3üøø#ùõùö÷1ô15ù1 ¼Füúúù1 û39õùû½û õ3þøù13ú ü8ô8ü3þ 1 ¼Fþö÷3 üõùõ û5õ 1ùõûüúùõ ¼Fþ3ûþ13ùõ1ùøû¾ùþ5ô15ú5ù ùõ ¼Fùúúù1ûüôúû ù8þù þ5ùõû2134ùõ1ô15 ¼F@1û ù8þù þ5ùõû÷ùûøþ3ûüôú3þúö÷ùøû ¿#ùùÀ ¼F#ùõ ÷õô15ú8 úûóôõö÷øùúúùõûøùúúù1 ¼F÷1ùûþ84úøþ33ù86ûùþ3ùõ1 û(ùú391 5ùû û9 ¼Fù8 ú3ûþ1ûô1 ù5ù÷ üõùøûùõõüþ1 ¼F2õ5ù 1þúúùûýþúôü8þúþùõ3ûþøûóþú8üÁ ¼Fóü3ù1úùþö÷ùõûþøûƒù80õùö÷1ùõ ¼Fóü3ù1üôú5ü ùûü1û?ùõþ÷ùõ5ùõ93ù

ýù13ôõù1ûþøû2þ1ü11ùõ4ü÷õù1û@øû!ù13õôøû 0ùúû?õ ùõùþúùúû5ù ù1û0õùþûA83õüúö÷ü88õü1ú 10ùõûùõøü1ù13û':4Bþ51ü8ùûûü û ü80ûøþ3û 0ùõûù8ù3õ 1þúö÷ù1û8ôùû0ùõû#óûùþ1ùúû?õ ù üôøùúûùõ4üúú3ûþú3 ûùõ0ù1û0þùû0ü7ô5ù÷õþ 5ù1û2134ùõ1ô15úùõ3ùûýþüû#8ôù3 3÷û 0ùõû@1 4õüõ 3ûö÷1þ33ú3ù88ùûü 5ùõô4ù1ûóüúû?õ 5õüøøû ùõùö÷1ù3û0þùû? úþ3þ 1ù1û0ùõû3üøøüö÷úù1ûù 0ùúû2þ17ù8 üôøùúûþ11ùõ÷ü8 û0ùúû?õ ùõùþúùúû CDEFEGHDIGJKFEGJGDFLKMNNJMCNOFPCNFQIGRGJCN 4ü15ûþøûù3û5ù÷õù16ûA83õüúö÷ü88Süúùõùúú ùþ1÷ùþ3 ûõü5üõøùûô10û3ü3þýûøþ3û'ûõü1ú 1 3/ÕTUVÕWUXW.ÕYéZ[[WÕ 0ùõ1 û#ù0þù1ü18ùþ3ô15 -./Õ01230×Õ ×/;0×811Õ9 \WXÕ]æ^ÕW.ëç__WX

;[W /ÕTU VÕV\W TÕ =`_ îÕWaÕ . Õ bé . ç _ c dç é é 2 î .çUX_ ÕçééWÕÕ eW VW[`X\W .WXÕ]ç.ZT2 ^çVWXÕW.ëç__WX/

ÞØä

ã

æçèéêëÕ^UèUîWcdÕîí=ÖÕÕ

ùþö÷ùõ1ûþùû915ù1ûô10ûóôõö÷øùúúùõû0þ5þ3ü8û þ1û@÷õùõûpqrqstuvwxyz{|}}~z€ûóüúûù8ù3 õ 1þúö÷ùû#ü10øü‚ûøþ1þøþùõ3ûƒù÷8ùõ„ôù88ù1û ô10ûùõ4üúú3û915ù1øùúúô15ù1û ùþû3üøø ÷ 87ûù"ü3ùõûô10û ùúúùõûü8úûù0ùúûøü1ôù8 8ùû#ü10øü‚ûù7þù88û4 õû0ù1û2þ1úü37û ùþû 0ùõûüõýùú3ùõü8þ õþùõô15ûù13þöù83 û úõùö÷ù1û!ùþ3ùõúüõ1þúûô10ûƒ8ù"þ þ8þ393û üôö÷û ùþûü10ùõù1ûùúúü1ù10ô1 5ù1û4 õûúþö÷û÷1ùûùþ3ùõùû3õ øýùõ ú õ5ô15ûùþ14üö÷ûüô4û0ù1û{t…†w ‡tuvˆt‡w †t‡wpqrqstuvwxyz{|}}~z€wüô4ú3ù öù1ûóüúûóþ5þùö÷û$?2ûü11ûüôö÷ûü8úû óôõö÷øùúúùõ ü10øü‚ûþ1ûùõ þ10ô15ûøþ3û 0ùøûpqrqstuvw{t…†‡tuvˆt‡û}s€pw€z|w ‰wŠ‹ŒŠŽûô10ûù13úõùö÷ù10ùõû 43üõùû ^UèUVWcdÕ=.`ëW__U`XçéÕ^6ÕÕ ‡ ý ù õ 10ù3ûùõ0ù1û -./Õ032;×<ÕÕ*4ûöøû Â/071811Õ9 91ù 5ùû *ûøû(ùþö÷3û'44û5 -./Õ032;×6ÕÕ:*ûöøû Â/7×1811Õ9 -./Õ01230Õ 77811Õ9 -./Õ032;×0ÕÕ)4ûöøû Â/771811Õ9

Õ ÄÅÆÄÃÇÃÈÉÄÃÉÄÄÄÃÊÃËÌÍÃÎÃÏÐÃÑÍÒÃÓËÍÌÔÃÕÌÖÃ×ØÙÃÚØÖÐËØÐÛÃ×ØÍÃÜØÌÐÖÏÝØËÃÞØßØàÒÙáÃÞÕÍâÔÃãØâÃäÒãâßÔÌËàÃååÔæÃÕãçØâÏÝØË×æà VÃ

‘’“”•–—˜™š‘™—›”‘—”™— ZX_W.WTÕæç.jW_VW.2 œçVçé`èÕZX\ÕçZëÕÕ ZX_W.W.ÕlXVW.XWV_WUVW/

çççæåÍÌãØæ×ØÕ ÃÃ

ÖÕ×


úûúüýþ012345ú6üû788ú1

ë èéÐ^\ è `èÑ •–—˜˜˜–™š››œžšŸ› ž¡š–¢£– ¢Ÿžš¤ŸšŸ–¥¦š¢§¨š¤© •–ª«š¤ž¤¬­Ÿ¬–®¯Ÿ°¢Ÿš±–²¢– ³Ÿ´¤¤¯ž–¯œš¤–µ­Ÿ¶–Ÿ–·¸– ¯œš¤–·¹º© •–ª«š¤ž¤¬­Ÿ¬–²¯Ÿ–»¼¨šŸ½ £š››­Ÿ¬šŸ–£¢ž–¾š¤žš¿–³³³– ²¢–³Ÿ´¤¤¯ž© •–À¢Ÿ›šž¡«¤–¢Ÿ–Ášœš¤–«š°¢š½ «¢¬šŸ–¥¢ž­ž¢¯Ÿ–­Ÿœ–£½ ¬š«­Ÿ¬© •–Ý°¢«¤¢š¤­Ÿ¬–¢›ž–Ÿ¢§¨ž–Ÿ¯ž½ ̟œ¢¬© •–·¸Å™š››¦¤¯¬¤££–´Æ¤–œ¢š– ¹žšŸ›¦š¢§¨š¤­Ÿ¬–­Ÿœ– ¾¯°­£šŸ– «š¤š§¨– Ÿ­Ÿ¬© •–Ç­¶­Ÿ´žÄš¢›šŸœš›È–œ¤¨ž½ °¯›š›–™š›››É›žš£© •–Êš¤¢Ÿ¬š¤–¥ž¤¯£²š¤«¤­§¨È– ˝žžš¤¢š–­›¤š¢§¨šŸœ–´Æ¤– š¢Ÿš–¬Ÿ¡š–¥¢›¯Ÿ© •–̝¨°Äš¢›š–ÍÅΝ›žšŸÅ–¯œš¤– ÏÅΝ›žšŸÅ˚œ¢šŸ­Ÿ¬© •–µ­Ÿ¶ž¢¯Ÿ–´Æ¤–œ¢š–¾š¤œ¯¦½ ¦š°­Ÿ¬–œš¤–¥¶°šŸÄš¤žš© •–¥žž¢›ž¢›§¨š–™š››£¯œ¢–– ¬šŸš¤¢š¤«¤©

î9 9 éë è è ÷ í ò ð õì ó ïí é îí ó ó ÷ ôí !""!##$%&"'"%(&)*+(()(,-(&./

.00%!(!#12!&)3!"#4)!%& $!".5((6!&(&7!2&#)*$089:0!# 1%#&!""&#5$&)":;</#-7 """-(&..#0+(!"!((&)"!#=#3""&#$,# *$&#!0""#3>#?*&#52-&)@")"-(-&($ $)#&!3>#)A$(&0%#!&*$&3#%6)#)(B7 !"0)0C:#%&##4$(5#/8(-&($".#$#00D -$0.%(7 E3#&03F!AG7H0I%##&""$32#J$0AG7G&) ;J/8%(?KL&)@)&"(&F

ðùéMNOPQRéééST0é NùMMUVRRéW NùXYUVRRéW

ðùéMNOPQNéééHS0é é NùXMMVRRéW

ðùéMNOPQPéééZT0é é é PùRYMVRRéW

ðùéMNOPQYééé[S0é é é

é

  

é è ]èéë9 è

6KÒA=K6ÒK1ÓÔ1FGG'S/A/<</@# 8ÒÓÔ?8<?ÒÔF?3##$&):&A=K@K<ÓJ4F2#("L0< 1=9?J4FdST%ST08(&..#+, @=K?=@6=;=K<ÓKFÕcTÖJ%"×dTÖJ

þ0123456789 1 18820 1

éNMMUV RRéW

èìõíéñíìòíðíé 9ôóñöï÷éöõé ‘öõôí÷÷íõéò÷ôíõé óôõöô÷øùö÷ùú÷ _íðíìïéëéûé üðóòýí“öð”ù

î9 9 éø\è ] ^ é_`aè îö õ ôí ÷ ÷ í é îí ó ó ÷ ôí ;#"$@(&3$(0)b&"#/&)%"!#&%%#8(&../

"!B%(#*+((&8$5.$0"!#!$!#<.""&b) 6&$76-(#!*$LT0%"Gcd0e7 ;#"$@(&2&#)*$)#;!f"-("!! "!@&)"/ "(g;@h%&0&"#.#>3&)("!3B!",#B"&37 8(&..2#)3#!(3#7;#"$@(&2&#)*$089: 0!#1%#&!""&#5$&)":;</#-7"""!/ ijklmnkopmqrplstuvwxpkyzk{k|}zk~~}kj€nj€‚€ƒjk„j…j€ik ‚j€pmiƒk€ik~~kmik s~}k†€‡‡jvikwjvˆ‰stjiŠi€ƒ}klv€j‡jn‚}knst‹lvŒkƒjvms‚}kjpw{€jv‚Žkst€j/ %#%2(!0!b&"#%#0E#76!-(5(0$#%#7 íìòíðíéëôðï‘íóóíðòíì÷ôõ’íõéìõéìõïé“íðéa‘”öõ’÷öóóíõéé òìõö÷éöô”é9õ”ðö’íùé

ØÙÚ ÛÜÝÞÛß ÛÜÝÞÛà ÛÜÝÞÛá ÛÜÝÞÛâ ÛÜÝÞÛÛ ÛÜÝÞÛÜ ÛÜÝÞÛã

äåæçåÙåèéêëéì LT ST HS ZT [S GTc Gcd íåîèéêïëð HTT dZT [TT GTcT GGLT GñTT GLZT øðíìó NNXVRRéW NPXVRRéW NQêVRRéW NêQVRRéW NUXVRRéW NXXVRRéW PNXVRRéW

èéêé

ëìíéîíïðñíðòóòíôíðéìóòéìõéö÷÷íõéøðíìóíõéíõòïö÷òíõù


mnoonpqmrsqtusvwoxywuu

!#‘¸¹‘'€'##"z##’#~'€

“”•–—˜™—šš›œž›Ÿ™—› —š¡¢£—›Ÿ—ž›¤¥ž¦§¨™ž§› ¦©ª¡œ§›—¢§¨™©«—š§¬ “”­¦›®—¦§—ª§›¡¯¦›°›¯¢§—ž—™¢¡¢Ÿ—ž›«¥±–¡§™®š—¢›²—ž³§—¢´›› Ÿ™—›µ—›¢¡©ª›¶—¦¦¡¯œ£¡®—›±™§—™¢¡¢Ÿ—ž›«¥±®™¢™—ž®¡ž›¦™¢Ÿ¬ “”·™—›¶—¦¦™¢¦§ž¯±—¢§—›¦™¢Ÿ›§—±–—ž¡§¯ž«¥±–—¢¦™—ž§›› ¯¢Ÿ›«¡š™®ž™—ž®¡ž¬

‘'€'##"z##’#~'€'

"~}'""z#€'##z'~ )(*+ ÀÁÂÃÄÅÆÆÇÂÈÆÇÉÊËÌÍÃÁÌÎÅÊÇÉÏÐÇÇ

!z{|}"~}'""z#€'##z'~)(*+ €‚~!"#$%"&'("&(*+ƒ&!$~'

.RgeD=1OgfQY<CQOOb/Sg„DfSdSKY=D…KDf†g‡./9J8OQYYDSYR<CY<CSDOOdSe DRS„Q<C/Sg„DfSdSKDSdSeUfˆXDPfDRYD„‰feRD\ˆfYgRSŠDSgdfQdY=DYYDS‹ ‡df<CeDSQPgRŠDS1OgfQY<CQOOHfQSYhˆSeDfH5=RgDRSD=,XYgfQCOŒRSPDOŠˆS ÏÑÒÓÔÕÎËÃÆÅÊÇÖÇ×ÈÌØÅÈÌÍÆËÆÈÙ aJWPQSSeRD,fXDRgODR<CgŠˆSSdfDRSDfUDfYˆSQdYKD„‰CfgŒDfeDS‹ARDf_d ŒRfeeDf1OgfQY<CQOOYDSeDfH5=RgeD==ˆSgRDfgDS5aJWb,eQhgDfQd„eD= /RSXDRSb0gQgRŠRSeDf.RggDeDY_d=DYYDSeDSUfˆXDPfDRYDYˆeDfQ=/Seb hdSPgeDf.D…YgfD<PDQd„KDYgDOOg‹ .RgeD=/=h„QSKYbdSeAQSeKDf†g=R…g=QSedf<CjSˆh„efd<PeRDCˆfR_ˆSb gQOD/Sg„DfSdSK_d=ˆeDffdSed=eDS0DSeDfXRY_dDRSDf‡RYgQS_ŠˆS<Q‹ !"#$%"&'( 9J.DgDfS‹‡RDDRSKDXQdgDHD=hDfQgdfPˆ=hDSYQgRˆSYˆfKg„‰fKODR<CXODRb XDSeD.D…DfKDXSRYYDXDRNDf†SeDfdSKDSRSeDf1=KDXdSKYgD=hDfQgdf‹ [RD„Dfd=„QSK4‡./9J8`5aJW=RgHfQSYhˆSeDfH5:5aJWb,eQhgDfdSe /RSXDRSYgQgRŠ

Žƒl 

ŽŽ

  !"#$%"&'()*+)(*+

 ,-./00123/24567689:;<= 3/EFGAH4IJK -,HH/MF/4IN,OPQORSD 0HMT.N/M-M,1GA4?=, ,M-/FH0H/.U/M,H1M4V8;WGXRYZ7;WG 1[HM,0GA,[[\M/]1/2^49;PA_ M/FGAE/FH/4JV9J=  ,1\[i01234J:J8= 3/2,1F3j/FH48kdSeXDYYDfXDR D6QPgDfjQORXfRDfdSK

>?<=@ABCD7<= L;K 868:;N,,,OPQORSD 8=,

)(*+

H5`aJWbc5;=dSeXDYYDf@ =Rg5aJWb,eQhgDfbc9J=dSeXDYYDf

‚"Û'‚"# ~!~$~ ‚Ü'Ý &!

!z{|}"~}'""z#€'ºz'~)

 ‚"Ú' ~)'$! !

^ŒDRKODR<CD:=RgDRSQSeDfPˆffDYhˆSeRDfDSeD.D…RSYgfd=DSgDXROeDSDRS3Df†gDhQQf‹ »DeDY3Df†gRYgŒQCOŒDRYDQOY0DSeDfˆeDf/=h„†SKDf¼HfQSYhˆSeDf½DRS YDg_XQf‹‡QY QOYHfQSYhˆSeDfDRSKDYDg_gD3Df†gPQSSeQdDfCQ„gDRSKDY<CQOgDgŒDfeDS‹‡RDQdgˆb =QgRY<CDHD=hDfQgdfbjˆ=hDSYQgRˆSYˆfKg„‰fD6QPgD.DYYdSKDS‹ Žƒl3Df†gDhQQf ((¾ *¿¿ Žƒl/RS_DOKDf†g

 ßàáßÞâÞãäßÞäßßßÞåÞæçèÞéÞêëÞìèíÞîæèçïÞðçñÞòóôÞõóñëæóëöÞòóèÞ÷óçëñêøóæÞùóúóûíôüÞùðèýïÞþóýÞ0íþýúïçæûÞ11ï2Þðþ3óýêøóæò2Þ VÞ

33321èçþó2òó ÞÞ

l


‰Š‹‹ŠŒ‰Ž‘‹Š’“”“’‘‹•–‘

65644 6…‚ 6 4 4 — ˜ ™ š}€…„…›ƒœ4„…48ž}…Ÿ}ƒƒ„…›

|}4¢€‚}|‡}½ }ƒ‚}4†ƒ}€œ4„…4u‡‚€†ƒ¡†‡‡4 ‚}¡œ …¢‡¢›|}4ƒ|…4£}€}|…‚4|…4}|…}Ÿ4›†…¤4 ‡}|¡‚}…4¥¢Ÿ¦|…†‚|¢…ƒ4 Ÿ}§›}€¨‚ˆ4 ©ª«¬­®¯°±²³°®´µ¶®³ª·³®¸´·¹º»«¬³¼

=4>")5LMAKNJHP¿45LM>H9A5>@FJHB "KN@A5LMAKK4KNAK5@4LMNJH5¿>45>HB>HHGQAF N4GHzHNO>@HJH5FJHBRM>H)>55JHJHF N>@5LM¿4>@4>H>5NAHB>5FJHBGONB4OOJ5>H 94LMNQ>@MÀKNH455>Hz=4>9A5>@N>LMH4I¿4@B3>4 IKA@>H!4LMNQ>@MÀKNH455>HJHBN>4K5¿>4N>@>H =45NAHP>HPJ) >SG3s>IN>4H>5>NPNz>4 r¿45LM>HFJHB"HN>@ 5NAHBB4>"KN@A5LMAKKF )>NMGB>z=4>,>@N>&= 8JHIN4GH)455N 0@G3>I@>45>)4NJHN>@5LM4>BK4LM>H*AB4F ZYÍUÎf^^ZigUÏfÐZ_gZ_UÑ_ÒYÏ\ UÓÔXZYÕ Ua]^W_ZYU 54HB@>HP5NA)) IGHN@GKK>H@>Q>@54QPJ) !N4LMT@G3>HF 4NN>KTJHIN. AHAKG PJ@ r0)RK4LMz>OÀKK>JHBG@4 PGHNAKF >HNO>@HJH>HIRHH>H>3>H5G3>5N4))N ¿>@B>Hz=A5H5NJ)>HN45NN>)T>@ANJ@IG)F T>H54>@NJHBIAK43@4>@3A@z

4

456789 7864 569 6564 6

É}‚¤‚4Ÿ|‚4…}„}€4 ~}ƒƒš„…Ê‚|¢…½4 78686 5 5 9 4¾4 5664 ~ 5 šË€4Ÿ}€4 |¡}€}|‚Ì

   !!"##$%&'&%()) !*+ ,*!+*"#-&*./, !*+ ,**") *! 0*"*1-%234567%2 *1$$$) "89:!"#.-) #;9 !!"#1%%2345 <=>?@AB?CD6(%2<B>D "89:!"#.-2B> #";.-2B> ,*EF+0;)GHGIJKA@.9>JLMNOAB>HI@>JP. >4HOALMQ>@@RS>@HB.TA@AKK>K

4

4 6

4

4u5 78 

5€†…ƒÖ¢…}€45x

 #8*#"# U VWXYZU[Z\Z]^W_`UabUcdUeUbfgUeahfeaiUjkdUeU #8*#"#QGH-/) U Vef^U[Z\Z]^W_`UbfgUlddUe "89:!"#.%)m-)n-)op-) #";q.%)m-)nq-)op-) *# +="!AJNG)AN45LM !!"##345PJ 9!*+0;)GHGIJKA@.8AB>HI@>JP. (FOALMQ>@@RS>@HBnTA@AKK>K r0*"o-7) <84KN>@DsA !# < >M@OALM)>55JHDsA *?t*=sA *#!0+#=*2/)GB>@3>55>@ *#!0+#=*/2)GB>@3>55>@ "89:!"#.-) #";-CGB>@3>55>@<5GO>@HIAK43@4>@ND

4

45 9 vw9 645x

 !!"#y')) (%<4HIKzANN>@4>D !*+ ,*!+*"#-.%, !*+ ,**"$)

64{4

8†›‡žš46564 644—˜™4¾44 6…‚š}€…„…›ƒœ4„…48ž}…Ÿ}ƒƒ„…›

#ALMOGK>@B>53>¿ÀM@N>H,97s>NPNPJ5ÀNPK4LM)4N>4H>@4HN>@H>HKJ>F NGGNMF!LMH4NN5N>KK>OÁ@IA3>KKG5>=AN>HÁ3>@N@AJHJHBB>) >55)>HÁ *9 <!4LM>@M>4N5A35NAHBDz 4NB4>5>@8JHIN4GHIRHH>HÀJ)>)4N >OÀM@BJH5TGN>HP4AK4)>@>4LMQGH>3ÀJB>HGB>@Â3>@KAHBK>4NJH>H QG@>4H>@AH5N>M>HB>H0@G3K>)OÀKKJHA3>5LMÀNPNJHB@>LMH>@45LM>@)4NF N>KN¿>@B>Hz=4>,>@I>M@554LM>@M>4N¿4@BB>JNK4LM>@MRMNJHBQ>@3>55>@Nz 94>O>@J)OAHÃ,>@N>&9A5>@.Á@N>KN>&N4KMGK5N>@.@AH5TGHB>@/.ANN>@4>H JHBB>JN5LM>>B4>HAHK>4NJHz

9€ˆ4{˜œÄÅ{4

xˆ™ÆÆǘ˜4È

|}4~}€}€‚ƒ‚}„}€4|ƒ‚4|…4†‡‡}…4v€}|ƒ}…4}…‚†‡‚}…ˆ


ÚÛÜÜÛÝÞÚßàÞáâàãäÜåæäââ

ùØ CD Ø E× û ù× íêîïèðñòèêêóôèõöòëò÷øö÷ðð÷ï

çèéêëì×íêîïèðñòèêêóôèõöòëò÷øö÷ðð÷ï×ù÷ïî÷ú×ûù××ü××× ýïèúþð÷ïýï01î×þø×2÷ï×ôõø2÷ð3èê2þø4÷øîõï×5666

789 8  

 8  8 8  ! 8" # 8$%8 7&'% &8 ( 8 8 )* % +

 " 8 ! 8% ,( 8&% -$ . 8 &%! 8/ ! 8%

 0$# & 8  8. 8$

8 8 8 1 $ )2% %$ ! 3!  9 4% "8 %$ %!  " 589 . 8 ! ! &8" & 8"6 8%7 2 5!%8)3!! '& " 8 8  % 9 88 8   + 6 8 $

$ 8% . 8$

8 " %:  &"8% %8& 2 5!%8! %$! $%8)2 8. 8$

8 ! & "%! 48% 5" 84;  ""!8  8 9% 

%! % 8  

."78"$ &8 )+  8 & ! %

 &$%8 ;<=>3%5 8 88 % 8  15  & ! ,?3

8%!- 88 )2 848% 5" 8 4; %$98 &"5% $ ! %!! 9! 8 (?4@ " 8 8 +" ,485 A-%+ 6 8  !! 8)2 84; %   8 B !9 $  8( % "  $%8)

çèéêëì×ùØCDØE×ûù×ü×íêîïèðñòèêêóôèõöòëò÷øö÷ðð÷ï

Í`OPeZjkZlPmePf`[[P`\waPIa[MPkR`[OKI[XMRP\[XPË\tMabRPVWRPXYMP_`\JT abaM[TP\[XPcMY]\[]OP JMOO\[]PMY[]MOMNÊNPdMRXM[gPÍYMPVWRPXYMPvbaM[T tMONYJJ\[]PMRVIRXMRLYwaMPvIRYÊI[P N`LP XYON`[ÊPf`[[PJ`[\MLLPMY[]M]MtM[P dMRXM[g

xïy×z6ó{|Ð×

ùØCDØE×ùû×ü×íêîïèðñòèêêóôèõöòëò÷øö÷ðð÷ï ‚ù÷ïðî€ïƒî÷ðׄêõöþøþõöé÷ò€õð÷ ‚ù÷ï1÷ðð÷ïî÷ׅþïö3èï÷ ‚†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘Ž’‚“‡”•ŠŽ”•–ˆ‰Ž‚—–Ž˜™Šš ‚›÷ðð3÷ïî×öþî×Gþéøèê×üלõþîîõøéðî0ø ‚ûøî÷éïþ÷ïî÷×ôêõ÷î00îòóž0ööõøþƒèîþ0ø

{yÐÐÐ}66×~

3÷þ×þø2þ4þ2õ÷êê÷×F÷ï€î÷óG÷îð çèéêëì×Dïèøðý0ø2÷ï×DÇÈ|6É

sfNYuMRP¶LNR`Owa`LLTkR`[OKI[XMRPkPnP JYNP_`\JtMVMONY]\[]O[`]MLP\[XP QWRNMLwPLYKgPZJKVS[]MRPVWRPXYMP`\NIT J`NYOwaMPZ[NVMR[\[]OTP\[XP_`\JT abaM[P JMOO\[]PJYNPMY[MJPpqrTP stONR`aLdY[fMLgPUNRIJuMROIR]\[]P Ê\TP\[XP`tOwa`LNt`RPX\RwaP`f\ONYT OwaMOPUY][`Lg

xïy×z6ó{|5× ÇÙÙ}66×~ çèéêëìׄ2èýî÷ï×Ç|6É

Ë\RPs\VJMOO\[]PuI[PÌRItMfRMYOM[P dYRXPXMRPkR`[OKI[XMRPkPnP`\VPXYMOM[P sX`KNMRP]MONMwfNP\[XP`\VPMY[POKMÊYMLLP M[NdYwfMLNMOPZY[tMY[TkMLMOfIKP ON`NYuP ]MOwaR`\tNgPÍMRP`\O]MRYwaNMNMPUKYNÊT fM]MLPXMOPsX`KNMROPuMRP \RO`waNPMY[MP npqrTstONR`aL\[]gPÍ`JYNPdYRXPMY[MP s\V[`aJMPÎR\[X\JÏPMRJb]LYwaNg

xïy×z6ó{|Ç× çèéêëì×Øþø1÷þøó D÷ê÷ðƒ0ýðîèîþ4

z|}Ð6×~

xïy×z6ó{|Ñ×

Ù6}z6×~

cINdM[XY]MOPË\tMabRPVWRPXYMPs\OT JMOO\[]PuI[PÌRItMfRMYOM[PIa[MPÊ\T OSNÊLYwaMPvYLVM[gPhS[P ]MiPJY[gPn¹PwJ^P J`¸gP¿¼qPwJgPQMdYwaNPÂÂqP]gPÂNMYLY]g

ùØCDØE×ûù×üכ|6É

ùØCDØE×ûù×ü×FG

HIJKLMNNMOPQMRSNMTUMNPVWRPXYMPZ[NT QMRSNMTUMNPVWRPZ[NVMR[\[]OT^P_`\JT VMR[\[]OT^P_`\JabaM[TP\[XPcMYT abaM[TP\[XPcMY]\[]OJMOO\[]PIa[MP ]\[]OP JMOO\[]POIdYMPXYMPeILLfRMYOT eILLfRMYO`\V[`aJMgP QMMY][MNPVWRP`LLMPJ`[\MLLM[P\[XP`\T `\V[`aJMg hYMVMR\JV`[]iPeZjkZlPmePJYNPkR`[OT NIJ`NYOYMRNM[PµMOOPuMRV`aRM[g KI[XMRPkPnopqr^PnpqrTsX`KNMRP\[XP hYMVMR\JV`[]iPeZjkZlPmePJYNPkR`[OT ZY[tMY[TkMLMP OfIKON`NYuPfIJKLMNNPYJP KI[XMRPkPnopqr v`RNOwa`LM[TkR`[OKIRNfIVVMRg xïy×z6ó{|{× {yzÑÙ}66×~

xïy×z6ó{|6× × P

{yzÙÙ}66×~

×D؟çxûGŸçØ× „DØx

¡¢£¤¥£¦¡§¢¡ ¨¤©ª«¬­ª®£¤¡¨¯°±²³¡´®©¬¥£¤¯±²³

P s_µZUU¶cQiP·qP¸P¹qPP ºP»qPJJ^PP P P¸PnqPJJP vbaMP¼PwJP P QZ½m¾vkiP¿pqP]P ·¹P]P PUkjÀµeZjUÀjQ¶cQiP¿¸P¿^¹PePssPP¿¸P¿^¹PePssP P sLf`LY[MPsLf`LY[MP Á P _ZkjmZ_UUkjÀµiPÂqPJsP ¿PJsP P ZckÃZjc¶cQUTP P s¶ÃhÄU¶cQiPq^q¿PwJP ÁP P ½mcHZhiPÁ¹¹rPtYOPÅ·¹rPÁP P vÄvZiPqPÁPÆÆÆPJP ÁP PvÄvZcs¶ÃhÄU¶cQiPq^¿PJP ÁP P jZm¾v½ZmkZiPP nqPJP\gPtMOOMRP P PP tMYP]\NM[PP P PP _MXY[]\[]M[P

× ÓÔÕÓÒÖÒ×ØÓÒØÓÓÓÒÙÒÚÛÜÒÝÒÞßÒàÜáÒâÚÜÛãÒäÛåÒæçèÒéçåßÚçßêÒæçÜÒëçÛßåÞìçÚÒíçîçïáèðÒíäÜñãÒòçñÒóáòñîãÛÚïÒôôãõÒäòöçñÞìçÚæõÒ VÒ

ºP¹·PJJ^P vbaMP¹^¼PwJ »¹P]

Á Á Á Á Á ÂqPJP\gPtMOOMRPP tMYP]\NM[P _MXY[]\[]M[

öööõôÜÛòçõæç× ÒÒ

Ø×Ù
v1ü3ý1üA6ø ø wûø ù ú ú ú ÷8ý@31A6ü4G0ý4øø ûý6J1A?ý3ý1

÷

ø y 7 4 ý 1 ø z ú ú xy714ý59 58 4 ý 1N÷63Eý1656D4Nø56JøIC0ý6?ý44ý1

÷}}v1ü3ý1üA6øwûøùúúúøôøø ÷8ý@31A6ü4G0ý4øûý6J1A?ý3ý1

Pý5ý4~øý8ý@31A6ü4G0ý4øø881A56JNþý44Dý1F3øEq1ø5?N E744ý6JýøùA143ø ü6Ký6351ý6 ø ¤ŒŒ‹ŽŒŒ‡èŠ‘ŠŒ…‰ŸŠˆ‡¥Š‡³§¡“›‚ª‘‚š‡®ƒ ŒŠœŒ‡„Œ…‡ ›Œ‘‘Œ…œŒƒŠ‘‘Œ‡„ŠœŠ‚‡Šƒ‡„Œ…‡žŸŠˆ‡‹ƒ„‡‚‹ªŒƒŠŒœŒƒ„‡ Šƒ‡ŒŠƒŒ¥‡³¯¡“¡Š‘Ÿ‚Ýš‡§ƒ–Œ…ƒ‹ƒœŒƒ‡’Œ…„Œƒ‡‘ŒŸ‚…‚‡ œŒ¥Œ‘‘Œƒ‡‹ƒ„‡—Œ…‡„ŠŒ‡²‚‘‚‹…‡ŒŠƒœŒœŒŒƒ‡ ’š‡‘Œ“ …ŠŒ‡ú‰ƒŠƒŒí‡—Œ……‚œŒƒ‡ š‡¤š‡¥ŠŒ‘‡²…‹£‹‘Œ‡³‚‘Œ…š‡ þü3øEA8Dý6Jý6øþý44?AJüL ¡Œ…‡«ŒŠœ‹ƒœ‘œŒŒ…‡ˆ‰……ŠœŠŒ…‡‚Œ‡Œƒ–Œ…ƒ‹ƒœ‘‚ƒ“ œŠœŒƒ‡›Œ‘‘‹ƒœŒƒ‡‚‹‰¥‚Š‘Žš‡¡‚Œƒˆ‰¥¥‹ƒŠˆ‚Š“ !"!#$%&&'ø ‡«›§®‡µ´¶¢š‡¤‚Œ…ŠŒŒ…ŠŒ­‡¬Œ…‘Žš‡ ()*+,-./01)-2-3-3+456*7.-3+89:4;< ‰²ÝƒŸ­‡Œ°ƒ€‡‡‹©š‡¢‚©š‡‡¢±ìšžà µ ‡ 臡¯‡ƒ‰¥š‡ì‡©‡®®‡Ž‚š‡©µ‡€„š‡¡‚‹Œ…™ì‡ =1ý6>437??@A631A88ý

´‡¯°è¢‡Ž‚š‡éµ‡€„š‡¡‚‹Œ…™š‡¤Œ…ŠŒ‡Þ¢µÙ‡¯‡ì‡ûüµÙ‡¯š‡ B75?0C0ý6?ý4456D

€Ž‚œ–Œ‘†‡’‚‘‘Œ…“‡‹š‡‘‚‹œŒ‘Ž— š‡§Šƒ–‚Ž‡©†Ú“ –‚Ž‡¬Œ…œ…¦ªŒ…ƒ„Œ‡žŸŠˆš‡›‚ªŒŠƒŒŠŒƒ‡¥Œ…Š‘Ž‡ì‡Œƒœ“ =ýEF88ý?ý4456Dý6

Š‘Žš‡›Œ‘‘Œ…ŒŠŽ‡–—…‡¡‹…Ž¥Œ‘‘Œ…­‡Ú‡Þ‡©Ú野¥à‡¤®•­‡ û51G0?ý44ý1Hý43ü??56Døø µ†©‡Þ‡©Ø†´‡ý¥‡ì‡‚à‡ÛŒ–Œ­‡×صٚ‡ÛŒƒ‚‹ŠœˆŒŠ‡ŒŠ‡¡‹…Ž“ ü6øHý8üýHüDý1øIC0ý

¥Œ‘‘Œ…ƒ­‡ü‡¥¥‡ŒŠ‡©é‡¥à‡ÛŒ–Œ­‡×µ†´Ù‡‹ƒŒ…‡ÝŸš‡¤Œ„š™š‡ IC0ý6ý1?ü33856Dø76076Jøø ›‚ªŒ­‡Ü‡ë‡Ú‡ë‡ü†Ú‡Ž¥š‡›Š‡´ì釔‰‡€‚Š¬‚‹–ƒ‚¥Œš KA1DýDýHý6ý1øû51G0?ý44ý1

P1 øîuNzùúøøøی’ŠŽ‡Úµµ‡œø ù {ñú~úúøò

þü3øEA8Dý6Jý6øþý44NøQøRüý8?AJüL ûü1ý@3ýø÷63Eý1656D

IA1ü>A6378ýø÷63Eý1656D

MN956@3NB75?0C0ý6?ý4456D

| Oý 13ü@78ýøûü4376>

PýüD56Dý6

x 1 59 58 4 ý ø y 7 4 ý 1 ø M { ú y74ý1N÷63Eý1656D4Nø56JøIC0ý6?ý44ý1ø ?ü3øü63ýD1üý13ý?ø÷8ý@31A6ü@@A?p744

0

uøKý14G0üýJý6ý6øþý44?AJüL ÷63Eý1656DLøS01.TU2)/V *53WX+Y7.)W73*5Z2)/*53WX+ Y[1-3\3*-./01)-2;< PýüD56D42ü6@ý8Lø]^_`+ \32+a-)U\3U+)3+b< cHdý@30C0ýLøe-f)gV Z-+]Vh\36*(-//\3Ui+-)3-+ j3*k-.3\3UX+l+a-)U\3U/V m)36-Z< IA1ü>A6378Nnü6@ý8?ý4N 456Dø?ü3øý8ý@31A6ü4G0ý?ø oA?p744øEq1øMûN956@3N Hý43ü??56DøKA6øýü6ý?ø r376Jp56@3ø754

rp766?7s?ý4456DLøø j3*k-.3\3UX+a-)U\3U+\32++ (5U3-*)/01-+t)01*\3U+ Wm)/01-3+l+h\36*-3

|}}x159584ýøy74ý1øzúúø y74ý1N÷63Eý1656D4Nø56Jø IC0ý6?ý44ý1

›Œ‘‘‹ƒœŒƒ‡¨Œ‡ƒ‚Ž‡€…‰¥¬Œ…‘‰…œ‹ƒœ‡ „Œ…Œƒ‡ß‹‚Š‡‹ƒ„‡”‹¬Œ…‘‘ŠœˆŒŠ‡ Œ¥¬‰…‚‹‘‘Œ ‹ƒœŒƒ­‡£¯‡¥Š‡êŠƒ‡ ®®“¤‚Œ…ŠŒ‡‰„Œ…‡¯°è¢™š‡³‚‘Œ…ˆ‚‘“ ’Œ…„Œƒ‡„ŠœŠ‚‡Šƒ‡„Œ…‡”ŠŒ‰ŸŠˆ‡‚ƒ“ 2£†‡êŠƒèŠ‘‚‡‰„Œ…‡êŠƒÜš‡£¡®‡‰„Œ…‡ ‘Œ‡´š‡€Ž‚œ–Œ‘‡±£‡Ú隇ꂑ‘Œ…“‡‹ƒ„‡ œŒ ŒŠœš‡¡‚Œƒ—Œ……‚œ‹ƒœ‡‘Œ…Š“ £‰ŽˆŒ‡£¯‡¥Š‡êŠƒ›‰ŠŒ‡Ú‡‰„Œ…‡üš‡ ‚‹œŒ‘Ž— š‡¤Œ…ŠŒ­‡Þ©µÙ‡Š‘‡ Œ‡‹š‡‚š‡ ‹‡¯…ŠŒ…Š‰ƒ‡°¡‡´µµµš‡¤‹“ €Œ…ŠŒŒ…‡¯‰¥“£‰…‡‰„Œ…‡¤‹Œ‰‰š‡ o8ýü6ý1~ø@A?p7@3ý1øy74ý1?ý3ý1ø ‘ ûü ‡›‚ªŒŠƒ‡ŒŠŒƒ­‡¥Œ…Š‘ŽìŒƒœ“ Œ‰‰“žŸŠ‰ƒ‡‚‹–‡®ƒ–…‚œŒ‡œŒœŒƒ‡ ¯¡“°ž›‡–—…‡´‡³Š Œƒ š‡ Eq1øJüýø4G06ý88ýø56Jø4üG0ý1ýøþý4N Š‘ŽµÙš‡¯š ´ ì Š¬‚‹–ƒ‚¥Œš‡ –Ÿ…ŒŠ‘š‡›Œ‘‘Œ…ŒŠŽŒ‡‹ƒ„‡ÛŒƒ‚‹“ ùMu~úúøò 456Dø?ü3øEq6EøKý14G0üýJý6ý6ø ›‚ªŒ­‡´é©“‡”뇉ڍ‡ë“‡Ø€‡Ž‚¥š ©©µ‡œ ®‹ ŠœˆŒŠŒƒ­‡§ƒ–Œ…ƒ‹ƒœ‡´µµµ‡¥‡Ÿ‚‘‘Š¬à‡ P1 øîuNzùðø þý44Nø56JøRüý8?AJüø€‚ƒ„‚…„†‡ P1 øîuNzùuø ‡ÛŒ’ŠŽðñ‡ú ~úúøò áÏ˸ÄË¿æËÌ¿çÍ¿ Íĺ¿â¸·¸¹º»¼ã¿ÉÊË¿ÌÍ¿ä¿Éå¿Í¿ ˆ‰ƒŠƒ‹ŠŒ…ŠŽ†‡ƒŽ‘Œ‘‡‹ƒ„‡’ŒŠŒ‘“ ó ÈÂÌ翼¸·¸¹ºÄ¸¼¸ÁÔ¸Á¿ÒĸѸÁ¾¿ Œ‘‡”ŠŒ†‡•ŠŒ…‡–—…‡”’Š‘ŽŒƒ“‡‹ƒ„‡˜ƒ“ þHý1317D56D4@7Hý8ø4ý1üý88 Šœ‹ƒœ‡×صهà‡×µ†©Úٚ‡® Š¥‹‡ Œ…‘‚ƒ„™š‡›Œ‘‘Œ…œŒƒŠ‘‘Œ‡’Œ…„Œƒ‡ –—…‡¡‚Œƒ‡ ’Š‘ŽŒƒ‡²…‹£‹‘Œ‡³‚‘Œ…‡ «Œ هއ¢Ú؆Øهà‡×´Ùš‡Ü–‚ŽŒ‡žŸŠˆ‡¥Š‡ „ŠœŠ‚‡Šƒ‡„Œ…‡žŸŠˆ‡‚ƒœŒ ŒŠœš‡¡ŠŒ‡ ©µµ‡‰„Œ…‡²…‹£‹‘Œ‡³‚‘Œ…‡¢üµ‡‹ƒ„‡¯…Š“ µ ³ ¯¡‡ ¡Š‘Ÿ‚Ýš‡©‡®®“¤‚Œ…ŠŒƒ‡‰„Œ…‡ ¢“£‹ƒˆ“¤‚‹¥¦Œ‡’Š…„‡—Œ…‡§ƒ“ Œ…Š‰ƒ‡°¡‡´µµµš‡³ƒœŒ‡ÜڇŽ¥ ´‡¯°è‡¢š‡³‚‘Œ…ˆ‚‘‘Œ‡´š‡€Ž‚œ–Œ‘‡ –Œ…ƒ‹ƒœ‡ ‹¥‡ž¨Œˆ‡‹ƒ„‡©‡’ŒŠŒ…Œ†‡ P1 øîuNzùuïþø ù z u ~ ú ú ø ò ±£‡Ú隇ꂑ‘Œ…“‡‹ƒ„‡‘‚‹œŒ‘Ž— š‡ ‚‹‘‘ŽŠŒª‡ŠŽŒ‡«ŒŠœ‹ƒœ‘¥Œ‘‘‹ƒœŒƒ‡ ›‚ªŒ­‡´©‡ë‡Ú‡ë‡Ø‡Ž¥š‡´ìé퇀‚Š¬œŒ“  ‹…‡€ŸŠ Œ‡‹ƒ„‡ ‹¥‡€‚¥¥–‹ª‡Œ…¥Š“ 0}}x159584ýøy74ý1øM{úø ’Šƒ„Œš‡ÛŒ’ŠŽ‡©©µ‡œ Œš‡¡ŠŒ‡›Œ‘‘„‚Œƒ‡ˆ¦ƒƒŒƒ‡¬Š‚‡¤‹Œ“ y74ý1N÷63Eý1656D4Nø56Jø P1

øîuNzù{ïBøø ù ðñú~úúøò ‰‰‡‰ŸŠ‰ƒ‚­‡›‰„Œ‡¤‡œŒœŒƒ‡®‹–“ IC0ý6?ý44ý1ø?ü3øü63ýN Ÿ…ŒŠ‘™‡‚ƒ‡£Œ…ŠŸŒ…œŒ…Œ‡‰„Œ…‡‘Œ…ŠŒ‡ š‡ D1üý13ý?ø÷8ý@31A6ü@@A?p744 ó}}x9vA631A8øôørAE3271ýøEq1ø ¤š‡‚ƒ‡„Œƒ‡¯°±²§°±ž«‡³¡‡´µµµ‡—Œ…“ …‚œŒƒ‡’Œ…„Œƒš‡°ŒŠŽ’ŒŠŒ‡„Œ‘‡³‚“ õ6øø54Eq0156Dø56JøxýG06ü@øü43ø x159584ýNõ64315?ý63ý

‘Œ…‘­‡Ž‚š‡¶µµ‡¥‡Š‘‡©µµµ‡¥‡¥Š‡°Œ“ Jüý4ý1ø@8ýü6ýø56Jø076J8üG0ýøy7N ®‹‰¥‚Š‘ŽŒ…‡¡‚Œƒ…‚ƒ‘–Œ…‡—Œ…‡ ·¸¹º»¼½¾¿À¸ÁÂÃÄŹ¸ÄºÆ¿ÇȾ¿ÉÊË¿ÌÍ¿ÎϸĿ 4ý1?ý3ý1øJüýø@A64ý15ý63ýønýüN ö‚Œ‡‰„Œ…‡¤‹Œ‰‰‡¥¦œŠŽš‡•…ŒŠ‡ »ÐºÄÍÂѸ¼¿ÒĸѼ¸·¸ÓÄ»Á¿ÃÁÔ¿Õ¸º¸¼¸»Ö 3ý1ý632üG@856DøJý4øx159584ýø ’‚…Œ‡‹ƒ„‡‡ƒ‚Ž…œŠŽ‡ ‹‡Œ“ ‰œŠŒ™‡‹ƒ„‡×´‡¥š‡«ŒŠœ‹ƒœ‘¥Œ‘‘‹ƒœ­‡ y74ý1øzúú ø®‹‘œŒ‘‚Œ‡¥Š‡Ú‡¬Œ…“ ‚…ŒŠŒƒ„Œ‡®…Š‹Œ­‡€‚ƒ„‰…†‡ ×صهŒŠ‡×µ†©Úهیƒ‚‹ŠœˆŒŠš‡Ü–‚ŽŒ‡ ‘ŽŠŒ„ŒƒŒƒ‡›Œ‘‘¥‰„Š‡‘ŠŒŒ‡ö‚‘“ ž¨ŒˆŒ ŒŠŽƒ‹ƒœ†‡ö‰¥¥Œƒ‚…š‡ žŸŠˆ‡¥Š‡³¯¡‡¡Š‘Ÿ‚Ýš‡ÜšÚµµ‡Þ‡´Úšµµµ‡ Œƒ‡‚¥‡ÛŒ…™š‡›Œ‘‘Œ…œŒƒŠ‘‘Œ‡‹ƒ„‡ §ëŸ‰…‡ë“ì덑“쎑¬“•‰…¥‚Œš‡€Ý‘“

÷øùúø

ûüýøþý012ý1343ý5ý1øü43øü6ø788ý6ø91ýü4ý6øý630783ý6


6789 9

99

333

3   3  3 4‹‹‹‘3‹33

!"#$%&!"'()*+!"),)-&.!&&!"#/01#2# 3&*#43!#)!,!&*!#()*53678,)-#3)#4!"#9",' :,8&!';!"3!#,)4#3)#&!3)!"#<,)7*3=)%83' *>*#.3*#4!.#9",:,8&!#/01#?#!@!)@A"' *3-B#!"#9",:,8&!#/01#2#3&*#%@!"#4%"A@!"# C3)%,&#5%&&!"436C*#,)4#+A"#4!)#"%,!&' *!)#(3)&%*D#C!"-!&*!88*#5="4!)B#<A"#4!)# EFGHIJGKIILKMNOPQRSTFUVIWGFQUXYZISYUXSQI 4=6C#43!#[!"8>&&836C7!3*#&!3)!"#\!&&,)' -!)#%,6C#,)*!"#4!)#534"3-&*!)#]3**!' ",)-&^!"C>8*)3&&!)#&36C!"-!&*!88*B#%&# _C="3D=)*%8!`#!&3-)#!"8%,@*#*"=*D#!3' )!"#.=)=7,8%"!)#ab*37#4!)#c!@"%,6C# !3)!&#<!")-8%&!&#,)4#!"+A88*#4%.3*#4!)# ],)&6C#^3!8!"#d)5!)4!"e#43!#43!&!# \%6C%"*#!3)!"#`^!"*37%8!)f#d,&"36C*,)-# 4!)#[="D,-#-!@!)B#\%gB#2!36C5!3' *!#h111#.#ij111#.kl#\3)B#1e1#6.B#c!' )%,3-7!3*m#()*+!"),)-#n/1#6.#i=b*3.%8k# @D5B#n/1#@3&#nh11#6.l#c!+>88!#n1ejop# i@!3#nq1pkl#dD3.,*C#nhp#i1#r#/oqeqpkB# s+%6C!#[!"-"tu!",)-B#h11#.#;!!' +!84vqho#.B#wxx'c!53)4!B#;*"=.^!"&="' -,)-m#h#y2#hj/#d#?%**!"3!#+A"#z#C#%,' !".!&&,)-B#{:#o0e#$%&!"78%&&!#hB#(3)&%*Dm# rj1py#@3&#|01pyB#;!"3!88!#;6C)3**&*!88!# 2;#j/j#,)4#?8,!*==*CB#<%"@!#&6C5%"DB# \%u!m#h/1#g#o1#g#hh1#..B#c!536C*#/zo#-B#

¬­®‹’3’ˆ3 ˆ‹‘ˆ’34‰Š‹ˆ‰3 ‰Š’· š‰’²

¯°ˆ¼®½ˆ²3 3353’~ ¯°¶‹ˆ‘‰ˆ‹² ¯°4‹‹‹‘²3 ¾3¼’~ ¯°¶¹²3¾…‚€´~ ¯°¿±ˆ’®²3¾5´~}~3€‚5ƒ3 5~„…3† ‡}ˆ‰Š‹3ŒŠŽ3Š333 4‹‹‹‘’

}ˆ‰Š‹3ŒŠ4‹Ž3‹‹‘ Š3

;b!D3!8#+A"#43!#d)5!)4,)-#3)#4!"#<="&*' 53"*&6C%+*#!)*5367!8*!"#$%&!".#!&&!"#@%' &3!"!)4#%,+#)!,!&*!"#9!6C)=8=-3!#4!"# ]3)7!87=.b!)&%*3=)B#!"#3)*!-"3!"*!# “!3-,)-&.!&&!"#-!&*%**!*#!3)+%6C#&*!# ”tC!).!&&,)-#!3)!&#?%,.!&e#”tC!)' 43++!"!)D#D53&6C!)#D5!3#•3!8!)e#C="3' D=)*%8!#,)4#43"!7*!#()*+!"),)-e#&=53!# ]3)7!8'i“!3-,)-&'k.!&&,)-B#“%C'#,)4# <!")D3!8b"3="3*>*#%8&#\!&&.=43#3)*!-' "3!"*B#3!#\!&&!"-!@)3&&!#5!"4!)#%,+# 3)*!")!)#,)4#!g*!")!)#$y'3&b8%–&#%)' -!D!3-*B#%&#!g*!")!#3&b8%–#D!3-*#%88!# \!&&!"-!@)3&&!#-8!36CD!3*3-#%)B#0+%' 6C!#[!"-"tu!",)-#.3*#\!C"&6C36C*' ^!"-A*,)-B#]%&&!"436C*!&#c!C>,&!B# ]%&&!"+!&*!&#?%**!"3!+%6CB#\!&&@!' "!36C#h1#r#o11#.B#]3)7!8#nzqpB#;*"=.' ^!"&="-,)-#/'['iy2jk'$3*C3,.@%**!' "3!B#/1#&!7B#d@&6C%8*%,*=.%*37B#\%u!m# h/1#g#0q#g#—o#..B#c!536C*#jh1#-

‹3¬­®‹’3}~3˜˜˜„3 ƒƒ„…3† ™š›3œ3ˆ3žŸ

(3)+%6C!&#”38+&.3**!8#D,"#(".3**8,)-#4!"# UMQTK¡UM¢FLK¡£PNOUIKTNOIEFG¤¥I¦F¥I ?3**!"836C#i]3)7!8D>C8b"=@!kB#!"#;*%@# 53"4#436C*#,)*!"#4%&#d,-!#4!&#?!*"%6C' *!"&#-!C%8*!)B#[=)#!3)!.#+!&*!)#;*%)4' b,)7*#%,&#5!"4!)#3)#!3)!.#[=87"!3&#%8!# ?>,.!#-!D>C8*e#43!#3)#?",&*CtC!#i?” k# @"!3*!"#%8&#4%&#\!*%88b8>**6C!)#%.#%)' 4!"!)#()4!#!"&6C!3)!)B#3!#-!D>C8*!)# ?>,.!#5!"4!)#%,+#?%&3&#4!"#-!5>C8*!)# ;*%@8>)-!#i^!"&6C3!4!)!#§8%bb^%"3%)*!)# &3)4#.t-836Ck#.3*#!3)!.#@!&*3..*!)# •>C8+%7*="#.,8*3b83D3!"*B#%&#("-!@)3&# XMQI¡XUI UMQTK¡UM¢FLK¡£PNOUIXKIV¨©OT¥I i•>C8+%7*="#h#ª#;*%@8>)-!#qo#6.l#•>C8' +%7*="#j#ª#;*%@8>)-!#0sej#6.l#•>C8+%7' *="#—#ª#;*%@8>)-!#—seo#6.kB# ]!3*!"!#”38+&+,)7*3=)!)m «I(3)&6C!)7!8';*%..78,bb!#.3*#..' 9!38,)-B «I?%&3&.%u#D,"#?%,.CtC!).!&&,)-# )%6C#_?8,.!'$!3&&`#+A"#h1#.e#ho#.e# j1#.#,)4#/1#.B «I(".3**8,)-#”=8D^=8,.3)%#A@!"#!3)!# .3**8!"!#<=".D%C8#3)#”tC!#?” #+A"# §3e#<3e#?,e#(3B «Id)D%C8#:"=@!)%C.!)#b"=#2!3)@!' MQTK¡M£PNOU¥ <%"@!m#5!3ul#\%"73!",)-#&6C5%"DB#$>)' -!#//#6.#@D5B#qo#6.#i%,&-!78%bb*kB#c!' 536C*#h11#-B#

}~3‚‚3‡ š’Šˆ3µ3¶‹ˆ‘‰ˆ‹² ¯°4‹‹‹‘‹±ˆ‘‹²33 …€’ˆ‹‘3›ˆ353’³33 5’ˆ‹‘3›353’~ ¯°¬­®‹‹±ˆ‘‹²33 …‚’ˆ‹‘3›ˆ353’³33 5’ˆ‹‘3›353’~ ¯°žˆ‹‰’‹‘²33 …5´ˆ‹‘3›ˆ35´³33 5´ˆ‹‘3›35´~

š   ›3  œ 3  ˆ 3 žˆ‹‰±¹®·Š›3ºžŸ» ™

„…„3†

3 ÁÂÃÁÀÄÀÅÆÁÀÆÁÁÁÀÇÀÈÉÊÀËÀÌÍÀÎÊÏÀÐÈÊÉÑÀÒÉÓÀÔÕÖÀ×ÕÓÍÈÕÍØÀÔÕÊÀÙÕÉÍÓÌÚÕÈÀÛÕÜÕÝÏÖÞÀÛÒÊßÑÀàÕßÀáÏàßÜÑÉÈÝÀââÑãÀÒàäÕßÌÚÕÈÔãÀ VÀäääãâÊÉàÕãÔÕ3 À À 4355


øùúûüýþ0øý102ü3435ý16ü7ýüýø676ü1

abcd8eaaæ fgh õõæö9é

8òñêóëññæ9ô ê ôð îæ îñð

 !" #$%&'!()(! (' *(!+#)(,(%- .('/&01(2( 324560$44(" !!1(24"&(#7. 489%-0-%" 0(''!## %('( !(!5,": (" (!1(2(!. ' (;!"" "(%(.(# &(!!1(2((.!" (2!!+,(<%- =>?@>ABCDEFGH@FIAEJHKLH>B@>MF=EJN" %-&'!((%1(24" 0((.#O4:)"* P0-'9Q(!(#R9(!" !5+")(!!(S9T8" !(3!+'" UCM@AB>MVFWEGH@FXHBNF>HM>FY>ZH[J>F $%("Q7!(" NH\HNA>JJ>M]FUAMN>M?D>LHK?^_>MF`M" 7(8!'#

abcd8eaaæfgh õõæö9é

ü6Š

3

eòññðôððòó ijk4:)"1(2(" S#,*3$!(l&(!"m " nBCL>??CBFopqqrsLtVFsC^_>GDKMNu !'vw:((!"5,7%+# xj9y'PjkR<9.!'9 _C^_EAYz?>MN>?F{|{F{CA^_?^B>>Mu 3(.7!(S#$l"(9T!!" 9%.(9(%" !(.(4" !S"$#)61mv#} .# $.'(#xjy~x}~xy# aêë€ëîò€ôó i 1(2(S" 9)''."T(!" 9:%"4((.!Px‚ƒ‚wl !R9 QOm"$4((.!" 9:.(! (!&3"& (%,&":(#

9î÷æ„çg…ç†æ

ç÷…†‡ˆ‡‡æ‰

9ëòëæeóñ‹ðŒëææaŽñòó ëó怏î îñðëðîêëñ ëëêóñ‘íô€ðëóˆæ’ òóôõgæòó“æöîê ôðïôõ“æ ” €ðïôîë怏îæöõôóòó æò÷æ• óðî õõêó æêóæ–ëîêó“òó æêðæcd”

dó ëóðòîëó

8ëïêîðñ‘íô€ðòó ññðîôðë êëóæêðæëê ëg óëóæœ õŒîëêñgæòó“æåîóðëž ñðëó “ëõõëóiæ öî Ÿëžðêëîòó ˆæ8ò“ ëðõôóòó ˆæ• óðî õõêó ÷ 9î÷æ„ g¡¢‡æ è÷f¡‡ˆ‡‡æ‰

åæçèæ

îñðëêóîê‘íðòó

îñðêó€ îôðê óññ—ñðëææ ˜ôõ“ìëêñðëîæ…÷‡æ €îïïï÷ æ˜êó“ ïñ

ñ÷“ë

8ëïëîðòó

8ëðîêëñôóôõ—ñëææ8ëîôðòó ÷晐ëîæ“êëæ åêóŒëõôò€óôíëæŒòæcëñôðëðîêë÷ aêë€ëîò€ôó iæ•égšbìˆæ›”8gé ó õëæòó“æ 8ë“êëóëîíôó“ò‘í÷ éêëæìëíîïëîðñðëòëîæêñðæêóæôõõëóæöîëêñëóæëóðíôõðëó÷


´µ¶¶·¶¸¹º»¼½¾¿À½Á»Â½¾ÃÀ¹ºÄÅÆǻ½ÈŹɺʽËÂÁ½ÊËÀ½ÌÍÀÁ»ÀÎÏÆÇ»ÂÐúÀÃÄÄ»½ÂÉÆǽÑÂÒ»ÓÃ¶Ô ÕÖ×ØÙÚ×ÛÜÝØÞÖßßØàÜáâÜàâãØäåæØçæèÖ××åßãØéêßØëåßÞÛÜßìØáâßÜÖæÜßØÙÛæåÞÛåæÜßØêíÜæØîáïðñÜßØéÜæòÜßíÜÛØ óôõöô÷øùú÷ùûôú÷ôõùüý÷þ0ú1÷23ú040ù25ôõù2ý67ù8ýõùü9õöôõ 467ô÷þ1÷0õ133ô ù ôúùöôõù ôõóô÷öý÷ùöôõù ô2 ðêßØêææÜÞÛåæíÖÛÜßØÞßßÜßØÖÞÛåÜááØßåæØëÙÕÖÛÜßìØÖàÜæØßêðñØÞÜâßÜØÙÙÕÖÛÜßØÞêææâãâÜæÛØòÜæ íÜßØßØíÜæØëæÖâ×ØòâæíØíÜæØÖåÛêßêÝÜØçâß×ÖÛäØíÜ×ØçÝèïßãÜæ×ØÝâÛØÙÙØâÝØîêæ×ÛØêæÛÜâáÜØàæâßãÜßØ ÜßßØÖå×æÜâðñÜßíØëÙÙÖÛÜááâÛÜßØäåæØÜæèãåßãØ×ÛÜñÜßØàÜ×êßíÜæ×ØÖåèØèæÜâÜæØîáïðñÜØòâæíØíâÜØÜæ òÜßíåßãØíÜæØÜÖðêßêææÜÞÛåæíÖÛÜßØÜÝèêñáÜßìØåÝØÜßÖåâãÞÜâÛÜßØâÝØÙåàÝÜÛÜæàÜæÜâðñØäåØàÜÞêÝ ÝÜßØçâßÜØßàâßíåßãØéêßØêææÜÞÛåæíÖÛÜßØéêßØ!ÙÕâÜß×ÛÜßìØäØØÙëÙìØàÜæØ"êíÜÝØâ×ÛØíÜåÛáâðñØäåØ 0ôýôõùý÷öù5õú÷0ùú#ù$23öùþôú÷ô÷ù%ô÷2ýúþôú0ûôóú÷÷ ù&4ý'ù(ô730ùôûù2ý67ù2÷ù)15ú3(ý÷þ25öô6þý÷

§¨©ª«ª§¬©©ª«ª­§¨©ª«ª®¯°±²³ª§±©

*+£,-./0 Ø"êàâáØâ×ÛØÜâßØ×ðñáÖßÞÜ×ØåßíØàÜßåÛäÜæèæÜåßíáâðñÜ×ØØ"êàâáÜ×ØÙìØòÜáðñÜ×ØâßØíÜæØÖ×â×éÖæâÖßÛÜØèæØÜâßØ àæÜâÛÜ×ØÙÜÞÛæåÝØíÜæØÝêàâáÜßØÜêíÖÛÜßéÜæÖæàÜâÛåßãØÜâßãÜ×ÜÛäÛØòÜæíÜßØÞÖßßØ 1ù Ö×âÜæÜßíØÖåèØçÙ!2ÜðñßêáêãâÜØæðëÖíØ34 1ùâÜáÜØæðëÖíØÙÛÖßíÖæí×ØåßíØòÜâÛÜæÜØÜêéÜæÖæàÜâÛåßã×òÜæÞäÜåãÜ ‹”ŒŒŽŽ•‹‘‘’Ž”Œ‘Ž–Ž“—— 1ùÕÖÛÜßÖå×ÛÖå×ðñØàÜæØÙñÖÜîêæÝÖÛ “ ‘  1ùëáêÛèåßÞÛâêßØèæØæàÜâÛ×ÞÖæÛÜß

¬³˜ª ‘™Ž•š‘™–

5ªª*678¤9:;<=>?@£A@/9.0?£ BC=-£¦£D£9/E£*+£,-./0

ÕâÜØßÜåÜ×ÛÜØÜæïÛÜãÜßÜæÖÛâêßØèæØíâÜØ ÝêàâáÜØæàÜâÛØÝâÛØÜêíÖÛÜßØáÜâßìØ áÜâðñÛØÞêÝÖÞÛØFØåßíØíÜßßêðñØÝâÛØÖá 3ô÷ùG1#H1÷ô÷0ô÷ù(Iõùô('8úô÷0ôûùJõ àÜâÛÜßØâÝØîÜáíØÖå×ãÜ×ÛÖÛÛÜÛØÖåèäÜâÛØ 34ØFØ3KØÙÛåßíÜßØLØ"ëØåÛêèêÞå× ÞÖÝÜæÖØÙðñåÛäÞáÖ××ÜØëØLKØ"ÖMÜNØ 3OPØØQRØØO3ØÝÝØÜòâðñÛØO34Øã

S@T£U¥8¦VW£ ¥TXXYZYY£[ \ªª*S778¤9:;<=>?@££ A-:]-=£*^78¥£_`abcbd££ 9/E£*+£,-./0

ÕÜæØ!Ù3ØÜêíÜÛâðØ!êéÜæØÙÚ×ÛÜÝØ â×ÛØÜâßØÛæÖãàÖæÜæØÙÙçÝèïßãÜæØ eëÙØåßíØÙÙÙÖÛÜááâÛÜß×âã ßÖáÜØåßíØîÜáíæÜðñßÜæìØÝâÛØ×ðñßÜááÜÝØ ëæêäÜ××êæìØãæêMÜÝØÙÜâðñÜæìØêÝ Ö××ìØÖÝÜæÖØåßíØÖæðêíÜ×ðÖßßÜæØ ÕÜæØ!Ù3Øâ×ÛØÞáÜâßìØáÜâðñÛØåßíØàÜæ äÜåãÛØíåæðñØ×ÜâßÜØÜßêæÝÜØâÜá×ÜâÛâã ÞÜâÛØÕÜæØ!Ù3ØÞÖßßØ×êãÖæØäåæØÕÖ ÛÜßÖåèäÜâðñßåßãØèæØëê×ÛëæêðÜ××âßãØ ÜâßãÜ×ÜÛäÛØòÜæíÜßØQfØÖßïáÜØëÙØ åßíØÙÙØ3gfØÖåèäÜâÛØLØñØâÝØ ëÙ"êíå×ØÙðñåÛäÞáÖ××ÜØëØhhØ "ÖMÜNØ3RQØØR4ØØKhØÝÝØ ÜòâðñÛØQ44Øã

S@T£U¥8¦V¦£

iTjjjZYY£[

\ 5

kªª*S778¤9:;<=>?@££ A-:]-=£*^78¥£lm`nopq_rbc£ D^8¥£9/E£*+£,-./0

ÕÜæØ2êðêßØÙÙsÖßíÜÝèïßãÜæØ !Ù3ØòâæíØÞêÝàâßâÜæÛØÝâÛØíÜÝØÜ ÛÜæßÜßØ2êðêßØêææÜÞÛåæíÖÛÜßçÝ èïßãÜæØ!3ØÕâÜ×ÜæØÜÝèïßãÛØíâÜØâßØ ÕÜåÛ×ðñáÖßíØãÜàñæÜßèæÜâØàÜæØ"âÛ ÛÜáòÜááÜØÖå×ãÜ×ÛæÖñáÛÜßØêææÜÞÛåæíÖ ÛÜßØt ÜÖðêßuØíÜæØàåßíÜ×ÜâãÜßÜßØ Ö××ÜæØåßíØÙðñâèèèÖñæÛ×éÜæòÖáÛåßãØ ÕâÜØÙêèÛòÖæÜØÜëÙØÙÛÖßíÖæíØéêßØ2ê ðêßØ×ÛÜåÜæÛØâÝØÖåÛêßêÝÜßØÜÛæâÜàØ íâÜØçâß×ÛÜááåßãÜßØíÜ×ØÙÙçÝèïß ãÜæ×ØåßíØàÜæòÖðñÛØÖåÛêÝÖÛâ×ðñØâÝØØ íëÙÜÛæâÜàØäå×ïÛäáâðñØíâÜØÜæÖæ àÜâÛåßãØíÜ×ØÜÖðêßêææÜÞÛåæØ×âãßÖá×Ø íÜ×Ø!3Ø "ÖMÜNØ33fØØ343ØØffØÝÝØ ÜòâðñÛØQR4ØãØßåæØ!3

S@T£U¥8¦V¦vwD£ VTXjYZYY£[

^?;?@?=†?=Š

k

x½yz={?|C9}?0Ez9E£D@z={?=.C@>T x½~z=/|£,/=/|E@€£-;£--{Z££ ‚>@/]C0EC@?£z={£/|?@/?|T x½,/=/|E?@/C9£;ƒ@£yz={}/@E|]z;EZ£ „9}?0E£C={£…?@.@zC]?@|]CE†£ ,?]‡0?=.C@>8…-@:-99?@=T x½yz={?|.?E@/?.£-@|¦E££ D@z={?=.C@>£ˆDw+‰T

£ œžœ›Ÿ› ¡œ›¡œœœ›¢›£¤¥›¦›§¨›©¥ª›«£¥¤¬›­¤®›¯°±›²°®¨£°¨³›¯°¥›´°¤¨®§µ°£›¶°·°¸ª±¹›¶­¥º¬›»°º›¼ª»º·¬¤£¸›½½¬¾›­»¿°º§µ°£¯¾› V›

¿¿¿¾½¥¤»°¾¯°£ › › ¤£¥¦


hijfklfemnfkegeojpfjjfkÙgeqÙorj ØÙÙÚÍÌÈÎÆÐÐÁÛÜÝÞßÁÂààà

áâãäåæçèééêãëêéìíîåæåêãïðèéêãêñåò óêãñôñëéõêééêãïäõïöêãåä÷èøêñïùèò éìíêñóúãõèåûï üèñýøäìíïôñýïêäñóèìíïæôïþêýäêñêñûï áìíñêøøêï0ñåóêãñôñëéõêééôñëêñï æçäéìíêñï1ïôñýï231ïõïèôóï43ïõï ëêñèôûï 1óèìíïöêãëã56êãñýêï7âåä÷ûï 8ãêäïöêãéìíäêýêñêï9ãþêäåéõúýä

áåèñýèãýïõäåïáìèñ ïéå ñýäëïè÷åôò êøøêï0ñåóêãñôñëêñïèôìíïèôéïýêãï êçêëôñëïíêãèôéû ôøøéêêïêééôñëïæôï÷øêäñêãêñï äêøêñïõäåïþêéåäõõåêãïäêøâãäúãäò å åïäõïúãýêãëãôñýû ãôéíïêééôñëïæôïäõïüäñåêãëãôñýï  ! "ò þîéìíïôñýïçêäëêû äåïùãèëêåèéìíê#ï$õí ñëêþèñýïôñýï %òò&'(òèååêãäêûï)èãþê ïéìíçèãæû è6ê ï*3ï+ï3,-ï+ï.3ïõõûï /êçäìíåï32,ïëûï

ÓÏÌÆÉÔÁ ÀÎËÕÆÉÎÍÎÖÌÔÁ ×ÆÌÌÆÉ

Ø

0ÉÒÁ12Ôà33Á

4556ààÁ7

MÙÙ:ÑÛÁÚÏ=NßÉÏ=NÁÄÔß9ÍÉ

M

efg

Ù

8äêéêéï÷øêäñêï/Cáï÷úõþäñäêãåïýäêï êäñóèìíêïêýäêñôñëïýêéïèì÷ùãèì÷ï OPG Q!J R!QRS T !

5ëøäìí÷êäåïèôóæôæêäìíñêñ#ïçúïáäêï ëêçêéêñïéäñýûï 8äêéêïùãèì÷éï÷5ññêñïéêíãïêäñóèìíïäñï U&øúôýVïíúìíëêøèýêñïçêãýêñ#ïçúï äêïéäêïèôéçêãåêñïôñýïõäåï)ãêôñýêñï XJ!! Y K R Z [  Y R!Q\ á è ô óï)èìêþúú÷ïåêäøêñï÷5ññêñû /CáïAúúãýäñèåêñ#ïü5íê#ïêäåïôñýïùêõâêãèåôãû ñèôäë÷êäåï41ïõûï êäìíñêåïþäéïæôï-ïíïèôóûïôãîì÷ëêøêëåêãïBêë#ïð ñëêïýêéï /ê ]IKF "K^IF _`H!GF aTH!J!P!ò êåãäêþ ï%ï999òèååêãäêñûï øèôóïç íãêñýïýêãï9ôóæêäìíñôñëû 6ê ï3,,ï+ï.1ï+ï(,ïõõûï üúìíøèýêdñïbïôëãäóóïèôóïEíãêïùãèì÷éïúñøäñêïöúñïDêýêõï è

/ê çä ìíåï-,ïë C&c9& û

0ÉÒÁ12ÔàW2Á

ÂÂ56ààÁ7

4ÁÁ:ÑÛÁsÁß9<9NÏÉËÆÁtÄu ÇÅËÁÆÅÎÕÏ=ÈÌËÆÉÁÁ ‚Ѓ=ÈÆ΄ÆÉÆ=ÈÎÍÎÖ

4 à 5 6 à à Á 7 vwxyz{|{}xyz~€

8ÙÙÝÉÆÖ9ÎÁÃ2àÁ:ÑÛÁÍÎ;Á ß9<9ÁÄÆÍËÌ=ÈÐÏÎ;Á>àÂ>ÁÑÉ9

efg

Ù

8

8èéïçèééêãýäìíåêï7ôåýúúãï?èöäëèò åäúñéëêã åïõäåïäñåôäåäöêãïêñîóîíò ãôñë#ï.#@ïìõïëãú6êõ#ïóèãþäëêñïù)ùï ùúôìíéìãêêñïéúçäêïêäñêãï%8ïAèãåêñò ýèãéåêøøôñëûï 0äñïâãúóêééäúñêøøêãï9øøãúôñýêãïóîãï èøøê#ïýäêïäíãêñïBêëïè÷åäöïëêéåèøåêñï ôñýïí5ìíéåêïè6éå þêïèñïêýäêñò ÷úõóúãåïéåêøøêñûï 8äêïCãêõäôõò9ôééåèååôñëïêãõ5ëò øäìíåïõôøåäóôñ÷åäúñèøêñï7ôåýúúãò 0äñéèåæ#ïþêäïDêýêõïBêååêã#ïäñïDêýêõï /êø ñýêûï 0+è÷åêïEñóúãõèåäúñêñïøäêóêãñïýêãïþèò ãúõêåãäéìíêïü5íêñõêééêãïôñýïýêãï êøê÷åãúñäéìíêï%ò9ìíéêñ÷úõâèééûï 8äêïçêøåçêäåêïèéäé÷èãåêïçäãýïäõï ôñýøêïêãë ñæåïýôãìíïýäêïýêåèäøò !F GHGI!JK L KJò ÷èãåêïáåèñýï(,3(û è6ê ï1-ï+ï%1ï+ï33*ïõõûï /êçäìíåï32%ïëûï

0ÉÒÁ1ÂÔ425Á

ÀÁÂÃÁ

4Ã56ààÁ7

ÄÅÆÁÇÆÈÉÊÆÉËÌËÆÍÆÉÁÅÌËÁÅÎÁÏÐÐÆÎÁÑÉÆÅÌÆÎÁÆÎËÈÏÐËÆÎÒ


()*+,)-./+*0-.)Š,)001)-.+*2

ïê÷Œç…‹êŒè腅 ëŽô…—êèèŽëôꍌ‘ø…•ê‘Žöç… ›œžŸ ¡ ¡¢ £¤¥¡ ¦£¡¥ Ÿ§ ¨Ÿ¡©£ ª £« ö‘…ùöìŒ §œ©¬¥­®Ÿ£ž ¡¯°£®Ÿ ± ªž²³£´£¬ Ÿ« ¼½«¾¿¿ÀúªŸ¯ £¡œ§œ©¡²³¦£©ª±­ ¥ ªŸµ¢ ¬Ÿ£±  Ÿª± ¡ ¥¶¥·›Ÿ ´¬« û¿ã«ü Ÿ§©ª±­¢ ®ŸÃ¦¥ÍÍ¿±· ¬Ÿ§ž©ª±¶ Ÿ±¥ž ª¸¹¡¡ ª«º°µ»œ¡¡ •ý…þ‡–‡0î… ¼½«¾¿¿À·Á Ÿµ¸¹¡¡ ª«º°µ»œ¡¡¼½« ¼½«¾¿¿ÀúªŸ¯ £¡œ§œ©¡²³‡¦ýí£©‡ª1±ø­îî…2 ¾¿¿Â¦œªž §¥ ¡¡ŸÃ¦©µžŸ ¢£©ªž« ¾¿¿±°ª«ü Ÿ§©ª±­¢ ®ŸÃ¦¥ÍÍ¿±· œ©¡²³¦£©ª±°¦ª º°§§Ÿµœ¥°£ ª­Ä©»  •ý…þ‡–‡ð1… ‡ýí‡1øîî…2 ©ªžÅ°ªŸ©¡«´¬§ ¡©ª±·Æ¡± ¡¥œ¥« ¥ ¥¼ ¡¡©ª± ª¯°ªÇ°£Ÿ¶°ª¥œ§«©ªž —茎‘Œç…‹êŒè腅 ¨ £¥ŸÈœ§®ŸªÈ §ª¡°®Ÿ ¯°ª´¶Ÿµ©¥ ª· ê3‘Œ…—êèèŽëôꍌ‘ø…•ê‘Žöç… ÆŸ±ª ¥¡ŸÃ¦œ©Ã¦²³£ÅŸ¯ §§Ÿ £œ£¬ Ÿ¥ ª· ö‘…ùöìŒ ÇŸ £¶©žŸ ª ª²°§± ªž ¨°££ŸÃ¦¥©ª« ‰ŠŠ‹ŒŽŽ‘…… ’“””†•–—˜‹™š””

± ªÉ «¾¿¿Â¢£©ªžœ©¡²³¦£©ª±­ ÊËÇ°£Ÿ¶°ª¥œ§È£ Ÿ¡µŸ¥Å°ªŸ©¡­žŸ  ¼½ û  ¿ žœ£³¬ £œª± ¬£œÃ¦¥ ©µÈ§œ»»« •ý…ãþ«ü‡ –Ÿ‡§©0ª‡±…­¢ ®ŸÃ¦¥Í͈¿0±1·øîî…2 ¬œ£ Ä©»  £µÌ±§ŸÃ¦¥´¬§ ¡©ª« ¼½«¾¿¿Â¢£©ªžœ©¡²³¦£©ª±­ ± ªµŸ¥ Ÿª £¢ ªœ©Ÿ±È Ÿ¥¯°ªÍΝ ¾¿¿±°ª«ü Ÿ§©ª±­¢ ®ŸÃ¦¥ÍÍ¿±· £ ¡»·¿­¿Í± ˆ01øîî…2 ÊËÏÐÑÑÒÓÔÕÒÖÑÓÕ×ØÙÚÛÖÕÜËÝÜØÞÒÑÒßàÑ« •ý…þ‡–‡0í… È°µ»œ¡¡ ‹Žô…—êèèŽëôꍌ‘ø…… Ê˛°¡ ª§Ÿ¬ §§  Ê˨Ÿ¡Ÿ £¡Ã¦§Ÿ¥¶³¬ £ž £á£Ÿ¡µ ª§©»  õŒ…ê3‘Œ…•ê‘Žöç…ö‘…ùöìŒ ©ªž Ÿª± ± ª³¬ £§Ÿ ± ªž £¨Ÿ« ¼½¾¿¿Â¡4» ¶Ÿœ§œ©¡²³¦£©ª±­ ¡Ÿ £¡¥£ŸÃ¦²³£¡ ¦£¡¥ Ÿ§ ¨Ÿ¡©£ ª¬ Ÿ û¿ã«ü Ÿ§©ª± ±§ ŸÃ¦¶ Ÿ¥Ÿ± £º°µ»œ¡¡œ¬§ ¡©ª± ý…þ‡–‡ˆí… 1îîøîî…2 ÊË Ÿª® Ÿ¥ £ ¡áœœ£¨Ÿ¡Ÿ £¡Ã¦§Ÿ¥¶ ©µ • ¾¿¿Â¡4» ¶Ÿœ§œ©¡²³¦£©ª±­ â¿ã¯ £¡ ¥¶¥­²³£¨Ÿ¡©£ ª°¦ª  ¼½ ¾¿¿±°ª«ü Ÿ§©ª± º°µ»œ¡¡œ¬§ ¡©ª± •ý…þ‡–‡ˆð… 1îîøîî…2 ÊË䝲 ¡¥µ°ª¥Ÿ £¥ º°§§Ÿµœ¥°£ ª ÊËȜ£žœªŸ¡Ã¦¬ ² ¡¥Ÿ±¥ £Çœ§¥ £Ÿª±

‹Œ  Ž Ž  ‘Š Š í î î ‡ ‹—– ™Žç댑éêëìçç 5

ŠŠ‹ŒŽŽ‘…ïŒêèêñŒ‘– 5ŠŠ‹ŒŽŽ‘…… ™Žç댑–—êëìç煋—–íîî‡ —êëìç煋ï–ðîîí

‹ŒŽŽ‘Š ’“”å‘Ž”憌ç•è–… éêëìçç

‡…3…4566789:;<=>66

õ…‡ýí‡1øîî…2 ò óõŽ …çôñç ŒŽè挎…ç…öŒ‘ ïŒ

‹Œ ŽðŽ î‘Š Š ‹ï– î í ïŒêèêñŒ‘–…

‹Œ  Ž Ž  ‘Š Š ‹ï–ð‡î‡ 呎挍çè–… éêëìçç

éêëìçç 

ŠŠ‹ŒŽŽ‘… ïŒèèëŒç猍…‹–‡îîí

%ŠŠòèö&3ôçôõ–… 3èôŒö‘ñ…‹”–þîîí

6§³¡¡Ÿ±È Ÿ¥¡± ž¤µ»²¥ £á£¤ ¶Ÿ ¡Ÿ°ª¡ « ¼Ÿ¥žŸ ¡ µº°µ»œ¡¡¯ £²³± ª ᣤ¶Ÿ¡Ÿ°ª¡Ÿª¡¥£©µ ª¥µŸ¥Èœ£žœ« ᜡ¡ ªž¶©µÈœ£žœªŸ¡Ã¦ ªÇœ§« È°µ»œ¡¡µŸ¥äü Ÿ§È£ Ÿ¡ ª·7©8 £ £ ¢ °§°± ª­6°£¡¥§ ©¥ ­6°£ ¡Ã¦©ª±¡« ªŸ¡Ã¦¬ ² ¡¥Ÿ±¥ µÇœ§¥ £Ÿª±·6³£ ¥ £Ÿª±ž £¼Æ'½›½´Å«½ª¡¥£©« ü Ÿ§È£ Ÿ¡ž©£Ã¦¯ £ ±£Ì8 £ª ž ¡á£Ÿ¡« £ Ÿ¡ ªž ­º©§¥©£«©ªžÁ £±¬œ©Ÿª± «  Ÿª²œÃ¦ ÅŸ ¯ §§ µ ª¥¡­›Ÿ¡¥œª¶µ ¡« µ ª¥ · µœœ¬§ ¡¬œ£·¢ ªœ©Ÿ±È Ÿ¥9¿ ¬¶®· ªŸ ©£ ³¬ £ ŸªŸž œ§ ¡úªŸ¯ £¡œ§« ¡©ª± ª­Ç̦ ª«©ªž¢ ²¤§§µ ¡¡©ª« •ý…þ‡–‡1î… ‡‡ˆøîî…2 ¿­9±·¼Ÿ¥Ä ž £ ¥©Ÿ·¢ ®ŸÃ¦¥9û͝±· ÒàÑÖÜÙÕàÖËÑËà×ÕÖËÕÜÕà×àÓË ± ª·½ª¡¥£© µ ª¥µŸ¥äº°§§Ÿ µœ¥°£ ª­ ÛÐÜË×ÒÕËÓÕßÓÜÑÕËÜÒÕàÖÒÕÜàÓË !9¿¿"­!Í¿±°ª£ ¡»·¾Íã#·¢ « ‰5ŠŠ”ôê&éçôôŽæ…… ¼º«ä¿¿9µŸ¥û¿ã«ü Ÿ§©ª± žŸ ¨ £¥ŸÈœ§®ŸªÈ §«©ªžÅ Ÿ±©ª±¡« ®ŸÃ¦¥ä$͝±· ‹”–þþî‡ • ý … þ ‡ – ‡ î … í ˆ 1 ø î î … 2 µ ¡¡©ª±­žŸ ¦°£Ÿ¶°ª¥œ§ ›Ÿ¡¥œª¶« •ý…þ‡–‡þî… í ð ˆ ø î î … 2 Ɵª²œÃ¦ ´©¡²³¦£©ª± ¼º«ä¿¿9µŸ¥¾¿¿±°ª«ü Ÿ§©ª± ¸ŸªÈ §µ ¡¡©ª±­²³£± °§°±Ÿ« µŸ¥ü § ¡È°»œ©¡¶©±· •ý…þ‡–‡ ‡… íˆ1øîî…2 ©ÑªžÕËÕ ÑÑàÓÕàËÖßÚßÓÜÑÕË •ý…þ‡–‡1í… ‡01øîî…2 ´©²ªœ¦µ ª­ÅŸ¯ §§Ÿ £©ª± ª©ªž

ŠŠ‹ŒŽŽ‘… º° µ» œ 8 ¶ ³ ± ­  ¼  8 ¥ Ÿ ¡ à ¦ œ © ² ª  œ ¦ µ  ª  呎挍çèéêëìç煋ï–ð‡î‡ ©¡®· º°µ¬Ÿªœ¥Ÿ°ª¯°ª¢ ²¤§§µ ¡¡ £©ªž ÊË6§©Ÿž± ž¤µ»²¥ £á Ÿ§È°µ»œ±8 º°µ»œ8­ ŸªÈ§œ»»¬œ£· ¦ª ¨ £« µŸ¥ä4Ȝ§ ªû¿㝩ªž¾¿¿ % ¤ªž £©ª±ž £Äœ± ¡Ÿªž´¬§ ¡©ª± ª ÊË¢ ²¤§§µ ¡¡ £µŸ¥äº°§§Ÿµœ¥°£ ª ¡°®°¦§œµ¡ ªÈ£ Ã¦¥¦¤ª± ªž ª Ê˛°¡ ª§Ÿ¬ §§  ¢ ²¤§§µ ¡¡ £œ§¡œ©Ã¦œµ®œœ± « Ê˺§Ÿª°µ ¥ £» ªž §¶©£Á ¡¥Ÿµ« £ Ã¦¥§Ÿ ± ªž ªº°µ»œ8µÌ±§ŸÃ¦· µ©ª±ž ¡Å Ÿ±©ª±¡®ŸªÈ §¡¯°ª± ¢ ®ŸÃ¦¥äÍ͝± ¢ ¡¥ Ÿª¡¡Ã¦ŸÃ¦¥ ªû¿㝰ž £¾¿¿ µŸ¥û¿ã«ü Ÿ§©ª± ¼¢« û¿¿äµŸ¥û¿ã«ü Ÿ§©ª± • ý … þ ‡ – ‡ î … ˆ 1 ˆ ø î î … 2 • ý … þ ‡–‡ˆî… þ‡1øîî…2 ‰5 µŸ¥¾¿¿±°ª«ü Ÿ§©ª± ïŒè薅

•ý…þ‡–‡‡…

ˆ1ˆøîî…2

‹Œ  Ž Ž  ‘Š Š ‹–‡îîí ëŒç猍

… @AB@?C?DE@?E@@@?F?GHI?J?KL?MIN?OGIHP?QHR?STU?VTRLGTLW?STI?XTHLRKYTG?ZT[T\NU]?ZQI^P?_T^?`N_^[PHG\?aaPb?Q_cT^KYTGSb? V?

cccbaIH_TbST… ? ? †…‡ˆ


wxwyz{y||y}

u€ljkƒ „ … f „ † ‡ r‚jppjm

àááâãäåæçèéêëéììéíîéïðêéêîìïñèîòéìóêôéíìîõöíîìñèêé÷÷éêîöêôîðéêøöéêîùéú ìûïëëöêðîüóêîæçèéêîéïêõé÷êîìûéèéêôéíîäòýéþûéî0ïéîù1öëéîöêôî2éò1öôé3î2éú êøöìóîþçêêéêîëïûîôéêîëéïìûéêî4öì56èíöêðéêîøöñèîé7øþûéî8ïêþé÷ëéììöêðéêî ôöíñèðé56èíûî0éíôéê3î4÷÷éî2éí1ûéî û9 éêîèøòéêîéïêîíóòöìûéìî2éè1öìéîøöìîøêóú ôïìïéíûéëî4÷öëïêïöë3î éíîì éõïø÷ðé÷øðéíûéîàþø÷éêî ûí1ðéíîïìûîèéíëéûïìñèîðéþø ú ìé÷û3îàááâãäå2éí1ûéî0éíôéêîëïûî ÷6ììïðî þéïûìî ô1ë î 5öêðîðé÷ïé5éíû3î ïéìéîðé01èíú ÷éïìûéûîéïêéêîé÷øìûïìñèéêî2øêðîöêôîéïêîíøìñèéìî4òìûó

éêîôéìîàþø÷éêûí1ðéíì3î ïéî 5íóìûöêéë êô÷ïñèéî ÷6ììïðþéïûîüéí56ðûîöêûéíîø÷÷éêîùéûíïéòìî òéôïêî ðöêðéêî6òéíî ð÷éïñèò÷éïòéêôéî 1ë 5öêðìéïðéêìñèø5ûéêîöêôîé÷ïëïêïéíûîìûçíéêôéîàþø÷éêåïòú íøûïóêìéíìñèéïêöêðéê3

f…78ƒ ~osoi6"jnir%j

'()!*!+ ~,stse"jn-lmtjipojoejire"jƒ rsqjpeqr%ep.lrjttjpetjpjrv

~qqroee €ljr‚jppjmeeukƒ„…f„†‡

ˆ‰Š‹ŒŽ‰‘’Ž“”ŽŽ‰•–Ž‹ŒŽ——‹˜‰ ™‰ ”Œšš—˜“›œ“žŸ˜”’‘’Ž“ ¡’“Ž ˆ‰Œ”Ÿ˜“¢žŸŒ”Ÿ£ ¤¥¦Ÿ—Ž“§¨‰ ¢ŒŽ‘’Ž“”Ž˜“›©ª«¬­®¯˜“¢¤®« ¬°®¯” ±”‰Ž²’“˜“›šŸ³Ž——Ž´‘’Ž“µ ”ŽŽ‰Œ“®¶°ª· ¸—˜”Œ“Œ˜”›Ž’Š˜µ ¹º»¼½¾¹¹¿ÀÁº¿Â¹ÀºÃÄÅÆǺ¼ÈÉÀºÊËÌÀͼ ¸³—ŽŽ ›Ž“Ÿ˜Œ› ¦ŽŒš®•¤ª” ¸³”Žµ ˜“›Ž“ÎªÏª¤Ï©ª”” ÐŽÑŒ²’š ©®®› ÒŒšÓ‰¢˜‰ŸµÔŸ²’Ž 

~.l-m/jr0qpoijmsmje12oi,e‚ioe 2smsttjtes3jr/mjijme4irpjvee hijejir"jsqoje4irpjejmtsqoe tjpqr"jreipe5qejirjmejƒ rsqi",jioe6re‡×†„ekjojmrv kjosttmir"

Õmveևƒf„‡e fքׇ‡eØ ~qqroee €ljr‚jppjmeukƒ„…f„†‡euÙ

¡’“Ž¸³³Œ—¢˜“› ÚŒŽ¢Ž‰¥˜˜“š ‘’Ž“”ŽŽ‰ˆÒµª«©ª¤®•ÛŽ¢²’ ”Œš‹˜Šš‹—Œ²’Ž‰ÜµÝŽŒ›˜“› ¦Ÿ—Ÿ ¬®³ŒÞ©ª®Ü¯ ÒŒšÓ‰¢˜‰ŸµÔŸ²’Ž 

Õmveևƒf„ße

fքׇ‡eØ

hspemqpojetq‚iriq‚ƒjƒ !ƒ "jr#jme~o$jreqr%e&mmƒ pire

hsped%jtpojiree "jts"jmoje9jm,e"jn-lmtjipojoe l.lpojesr""jrsqi",jio

9:~~dÕ~9d;<d~ee =>;e€?€dÕkd~~>Õ

’Ž“”Ž˜“›Ž‰”ŒššŽ—š ™“šÑŽ¢Ž‰Ÿ˜¢Ž‰ kioedir/#lmqr"e6re>tomsp.lsttƒe ‘ AŒ § Ž‰¥˜””Ž¢ŒŽŽ‰³ŽŒ¢Ž“ qr%e4spjm‚jojmrelsoepi.le%ije Ÿ³›§ŽŽ‰—ŽŽ“Ž‹“Ž¢“Ž¥‰¦ŸŸ˜—Ž“¢ÑŽ ‰šŽ  €ljr‚jppqr"e%jqoti.le O Ž  “ Ÿ ² ’  Ў — Š “ ¢ Ž “ Œ œ Ž Ÿ ˜ • ³Ž‹›Ž“Ÿ˜§¢ŒŽP˜£µ 6jmjir/s.loeqr%eipoeljqojep.lrjtte ’‘’Ž¢ŽžŽš‰Ÿ²’šŽ‰•ÑŒ ’‘’Ž‰ qr%elrjeq/nsr%e‚"ti.lvejme ›Ž—Ž›Ž“Ž“¥šŸ””§˜£¢Ž‰‰¢˜“³šŽŽŒ‰ŽŽŒ¥“¦ŽŸ” — Ž “ ‰š <j.lri,eqr%e4jipoqr"etlrjrerqme ¬žŸ˜”§˜£¬¤¯Q–ŒšŒœŽ‰ÚŽ‰š¯œ”³ÑŽ Ž ‰ Ž %srr×enjrrepo-r%i"e"j‚jppjre ¥¦Ÿ—Ž“ÑŽ‰š¬žŸ˜”–Œš‹Ž¬©¯¯˜³š‰Ÿ’ŒŽ‰š žŽ“Œ nim%eqr%eri.loerqme"jtj"jroti.lve ŽŒ“Ž”šŒŽ§Ž‰›Ž—Ž›Ž“Ž“¥šŸ””§˜£ÑŒ‰¢¢Ž‰

“šŽ‰Ž¥¦Ÿ—Ž“ÑŽ‰š¬žŸ˜”§˜£¬¤¯Q“Ž›ŸšŒµ @“œŽ“šŒ“Ž——Ž•–šŒ²’µ”Ž²’Ÿ“Œ²’ŽÒŽš’µ ˜ œ Ž ڎ‰š¯‹˜”³Ž‰Ž“¥¦Ÿ—Ž“ÑŽ‰š¬žŸ˜”–Œšµ ¢Ž“”ŒšAŒšŸ“‹–‰Œ”Ÿ•žŸŒ”Ÿ£˜“¢¥šŸ“¢µ ‹Ž‰¬© ¯¯’Œ“‹˜Ÿ¢¢ŒŽ‰š —Œ“ŒŽ“Œ“¢Ž—šŽ“Ž‰›ŽÑ‰¢Ž“•“Œ²’š”Œ“¢Ž‰jps‚o lljReST€fUeVeSWe€†UeXeST€ßUee ¦š–ŒŽ—Œ›•¢ŸŒ”BŽ‰§Ÿ’‰Ž“Ž—³š‹ŽŒšµ˜“¢ Ÿ‰³ŽŒšŒ“šŽ“Œœ  ÔYˆˆ´¸—PŸ˜š‰Ž›Ž—›Œ—š•¢Ÿ¢Ž‰¸³šŸ“¢ CÊDÂEúż¹¿ÌüFº¹¹ÀºÊĺ¼Å¿Â¼GHºÌ¼IÂÉÌÃJ¿µ ¢ŽžŽš‰Ÿ²’šŽ‰‹˜”žŸ˜”Œ“ŽšÑŸ¢Ž‰ “ŒŽ“’“Žˆ‰Œ”Ž“˜“¢žŸŒ”Ÿ£ŽŽŒ“Ž–‰ŽŒµ Z›Ž²’Šš‹šŽ“[‘’Ž¢ŽžŸ˜”ŽŽ“š–‰Žµ ю‰šŽ¸—šŽ‰“ŸšŒœŽ‹˜‰¨³—Œ²’Ž“¡–šµ™—Ž¦š‰µ ²’Ž“——•˜”ŽŒ“Ž”‘›—Œ²’š›Ž“Ÿ˜Ž‘µ Ì¿ÁͼK¾Ê¼Fº¹¹ËÌÀºÌ¼¹¿ÌüGHº¼LM¼ ¹ÂÄÌú¼EËż’Ž“”Ž˜“›‹˜Ž‰‰ŽŒ²’Ž“ ¥šŽ’š¢Ÿ¡³µ Ҏ³ÛŽ¦š‹ ž ©ª«¬­®¯”¢Ž‰¤®«¬°®¯”ÛŽ¦šŸ˜§›—ŽŒ²’Ž”ÝŒœŽŸ˜¬P˜£’‘’Ž¯ÑŒŽ ‹ÑŒ“›Ž“¢ AŽ“¸³šŸ“¢¬©ª«¤®«­®¢Ž‰¢Ž‰žŽš‰Ÿ²’šŽ‰•›Ž“¨›šŽŒ“ŽÒŽ˜“›‹˜‰ °®”¯‹˜”žŸ˜”¬¡³ÛŽ¦š¯”Œš”Ÿ“Ž–Ÿ‰ŸšžŸ˜”–Œš‹Ž \˜¢Ž”¥¦Ÿ—Ž“ÑŽ‰šŸ¢¢ŒŽ‰š ”ŒššŽ—žŸ“¢”Ÿ£¢Ž‰ŽŒ“§Ÿ²’Ž”NŸŽ‰µ¢Ž‰ ”Ÿ“¢ŒŽ¸˜›Ž“’‘’Ž¢ŽžŽš‰Ÿ²’šŽ‰’Œ“‹˜ ±—š‰Ÿ²’Ÿ——µ™“š§Ž‰“˜“›”ŽŽ‰ AŒŽ‘’Ž¢Ž ¬‹ ž ©•Î®”¯ AŽ‰Ž‰‰Ž²’“ŽšŽÚŽ‰šŽ“š–‰Œ²’š žŸ˜”ŽÑŒ‰¢‰Ž²’“Ž‰Œ²’”ŒšŽŒ“Ž‰¤µˆ˜“¦šµ ¢Ž‰ÐŽŸ”š’‘’Ž¢ŽžŸ˜”Ž¬¡³ÛŽ¦š’‘’Ž¯ 

defge

hijekjlmnjmopojqjmeipoeiresttjreumjipjrejrolstojrv


abcdeffg

òóôõö÷øùúõó

ÍÎ]_ÏÌÐn·Ñº»iÒm¸¼· ÓÔ·]pkÕi hijklmnolpm

qrstuvswvxyuz{|u}zs~s€v‚|vƒvz„sr…sr{zs†u‚‚vz„st{…sv‚svu‡vz|yuˆƒs~†vus ‰Š‹ŒŠŽ‘’“”•Œ–‘Š‘‹—˜™š›–œ–ŒŒ–—‘–”’™š›–•Œ‹žŠ‹™Ÿ |vzs ¡vs¢£££sxrsvz|¤vz|su‚|¥s ¦uzsr{‡zv|u‚ˆƒvs§}r¨{…s~vu‡|s‚|v|‚s~rsr{‡zv|u‚ˆƒvzs©}t¨}ysƒuz¥s ª—‹”–«’Œ‹œŠ‹’–”’‹–™’š›—‘Š‘‹—˜™š›–‰Š‹ŒŠŽ¬ wuvs­uzxvy{¡†vuˆƒz‡st{~†u‚ˆƒvzs†utswvxyuz{|u}zs‡vz{zz|¥s®uvs€{uuv|s€}zs £¯s¡u‚s°£¯suzstvzs{rstuˆƒ|v‚|vzs¡v‚uvtvy|vzs±v‡u}zvzstvs¦tv¥s wvs{x|vyyvswvxyuz{|u}z‚s †v|szts‚vuzvs²{ƒv‚~vu|yuˆƒs¡vtuz‡|vs³v´zŸ tvz‡s¤ svuzvs±v‡u}zs†uts‡v†µƒzyuˆƒs{¤stvs§{|vsszts²vsz{ˆƒs{zŸ ‡v‡v¡vzvrs®|{zts}|s{y‚sµ‚|yuˆƒvs}tvs†v‚|yuˆƒvswvxyuz{|u}zs{z‡v~vu‡|¥

ïlo]_ÐÏ ç Ëonol ¹ilmði

˼¼mop]Ìn·º»im¸¼··pki]ÍÎ]_ÏÐÑÒÓÔ]Õ

ց´~u‚u}z‚ŸÖvuyx}r¨{‚‚sru|sÀv‡vzuˆƒ|z‡‚Ÿ®x{y{sױإsw{‚svuz‡v¡{|vs}¨|uŸ ‚ˆƒvs®Ù‚|vrs‡v‚|{||v|s¿¡yv‚z‡vz„stuvsuzs¡v~‡s{¤stuvsÀvz{u‡xvu|stvzvzs vuzv‚svuz¤{ˆƒvzsÁƒv}t}yu|vzs‡yvuˆƒx}rrvz¥sÀvƒ´‚vs{‚sÄvuˆƒ|rv|{yy„sÁ{Ÿ ‚ˆƒvz¤}r{|„s§}|{z‡vz‚|{¡vyyvs{¤stvs± ˆx‚vu|vÚs§vu‚s|vuyz‡s°Û£¯„sÁvuyz‡s £„ܯ„sÀvz{u‡xvu|sÝs°s­uzs xvyruz|vz¥s½u|sÞ}t{ŸÁ{‚ˆƒv¥s ½{…vßsàÜsásÜ¢sásâÜsrr¥ _éÑêÓÓ]ë ãäå]æ_çÓèÓ]]]Àv†uˆƒ|s⢣s‡]

˼¼mop]Ìn·º»im¸¼··pki]ÍÎ]_Ï]ÐÑÒÓÔÕÐh]]×}¥s¿¡¡Ø

¶mjklmnolpm·n¸¹kilº»¼m¹

wuvsƒ}u~}z|{yvzszts€v|ux{yvzs§}r¨}zvz|vzstv‚s½{‡zv|¤vytv‚stvs¦tvs €{uuvvzs¡v|´ˆƒ|yuˆƒs{zs€v‚ˆƒuvtvzvzs¾|vz¥s¿‚stuv‚vrsÀzts †vtvzstuvs®qq©Á¾Ÿ§}r¨{‚‚vs{¤s¤ z¤sz|v‚ˆƒuvtyuˆƒvsÀv¡uv|‚Ÿ ~}zvzs{¡‡v‡yuˆƒvz¥s­uvs{‚stvs§{|vsv‚uˆƒ|yuˆƒsu‚|„s€vy{¤vzstuvs Àvz~vzs~†u‚ˆƒvzstvzsÀv¡uv|‚~}zvzszuˆƒ|sz{ˆƒsr{|ƒvr{|u‚ˆƒvzs ½‚|vz„s‚}ztvzs‚uzts‚}sx}r¨yu~uv|s†uvstuvs©{|s‚vy¡‚|¥s­utstvs §}r¨{…suzsvuzvs{z‡vz~vztvzsÂ}zvs¡vz|~|„szvu‡vzs‚uˆƒstuvs©{Ÿ tvyzs€uvyvs§}r¨{‚‚vszs‡vuz‡¥sÃvs†vu|vsvuzs§}r¨{…s²vt}ˆƒs€}zstvs x}vx|vzsÂ}zvsvz|¤vz|s¡vz|~|s†ut„srs‚}srvƒs†uts‚uˆƒs‚vuzvs©{Ÿ tvyszvu‡vz¥s¿‚stuv‚vrsÀztsu‚|sv‚s‚vƒs†uˆƒ|u‡s~s†u‚‚vz„suzs†vyˆƒvrs Ä{ztsvuzs§}r¨{…svuz‡v‚v|~|s†vtvzs‚}yy¥ Å s½u||vyv}¨{s{¤sÂ}zvsÆs²‚|uv|vs§}r¨{‚‚v¥sÅ stuvsÇvz|~z‡s{…vŸ ›—Ž“Œ’™‹ÈŠ–˜›Ž”™’š›’–™É’ŽŽÊœ™”’‹œ–‘¬

wuvs®qq©Á¾ŸÁ{‚ˆƒvz¡‚‚}yvs§Çsâìswsu‚|svuzsuzz}€{|u€vsց´~u‚u}z‚Ÿ ¨vuys x}r¨{…„stvs ¡vsvuzvsÀv‡vzuˆƒ|z‡‚‚x{y{s×±ØsztsvuzswvxyuŸ z{|u}z‚vuz‚|vyy‚Ù‚|vrs×wØsru|svuzvsÇ{zts ¡vus |vs€}zsÝs¢Û¯s¾‚|í­v‚|s €v¤ ‡|¥sîuvtˆƒsx{zzsvuzs~¥sÇ¥s¤ swv|‚ˆƒs y{ztsru|sܯs­s²‚|uvŸ |vs§}r¨{…s{zs¤{‚|s{yyvzs¾|vzstvszµtyuˆƒvzsî{y¡x‡vys¡vz|~|s†vŸ tvz¥s¿‚‡vz}rrvzs‚uztsyvtu‡yuˆƒs‚vƒs†vu|szµtyuˆƒs‡vyv‡vzvs{xŸ |u‚ˆƒvsÀv¡uv|vs†uvs¿y{‚x{„sÀµzy{zt„s®¨u|~¡v‡vzsv|ˆ¥sw{‚s}¨|u‚ˆƒvs ®Ù‚|vrsu‚|svuz‚|vyy¡{sztsvy{¡|svuzvs¨´~u‚vs¿¡yv‚z‡stvs§}r¨{…Ÿ ‚x{y{¥s®}yy|vsvuzr{ys®ˆƒr|~s~†u‚ˆƒvzs§}r¨{…x{¨‚vysztsÄuz‚vz‚Ù‚Ÿ |vrs‡v{|vz„sy´…|s‚uˆƒstuv‚vsvuz¤{ˆƒsvz|¤vzvzsztstvs§}r¨{…sru|s ­{‚‚vs{‚‚¨ yvz¥s½{…vßsàÜsásÜ¢sásâÜsˆr¥ ãäå]æ_çÓèé]]]Àv†uˆƒ|s⢣s‡] _æéêÓÓ]ë

ÍÎ]èÓ]Ípýün·· g˼¼mop]ïÎçÒ]ãpäð

˼¼mop]ûnmðüilkjpýün··]ÍÎ]èÓ

®¨uv‡vyx}r¨{‚‚s¤ stuvszµtyuˆƒvsî{y¡x‡vysurs ztƒ}y~‚ˆƒ{ˆƒ|vyŸwv‚u‡z¥s ©{tvys‚{¨ƒu‡vy{‡v|¥s¦uz‚|vyy¡{vs½u‚‚†vu‚z‡‚x}vx|¥sÄvˆƒ|vztvs ½{xuvz‡vzs¤ syvuˆƒ|vv‚s¿¡yv‚vzs¡vuswzxvyƒvu|¥sÆz|v‡uv|vs§yuz}srv|v¥s qrƒ´z‡vx}tvysru|s®ˆƒz{¨¨‚ˆƒy}‚‚¥sÆrs¦|u¥s ½{…vßsÛàsásìÜsás¢¢srrs×ru|s‡v‚ˆƒy}‚‚vzvrswvˆxvyØ¥sÀv†uˆƒ|sÜÜs‡

§}r¨{‚‚sztsÖy{‚|ux‡vƒ´‚vsuzszvv‚|vrswv‚u‡z¥s°Û£¯suzs⯟Ávuyz‡s¡vus ãäå]æ_çÓééÐã] þ01234“Ž™‘–—œ’‘5’”¬6’”7ž‹™’Š–™™5—Ž—•8œ™”’‹“—‹‹9”’5• ’™œ‹œ–Œ ] §}z|{x|rv‚‚z‡¥sÅ{¡vßs‡vy¡¥s½{…vsàÜsásÜÜsásâÜsrr¥ ãäå]æ_çÓÏÓ]]]Àv†uˆƒ|s Üs‡] æéêÓÓ]ë

] !"#$%&'()'%'*&'+'%,'-'.'/!(0-$1#2'13!21.#/44#5$26'1,'&5 V

éñêñÓ]ë

666542'5&']  ^]_`


JKLMNOOP

‘””_DDEBt8_u<=a=G•t]uFCC8>WQc

>W Q c 8 Zn opqn Odefgfhijkdlmm

>W Q c Odefgfhijkdlmm ‘

–—˜™š››œ˜žœ›žšŸ š¡ ˜¢£¤¥˜œ¦¥§¨Ÿšž© —Ÿ›¥Ÿ›ž¥¨¨›ª›ž¥˜«œ¦¡¥¬§¡šŸ­œ®Ÿ œ–¨Ÿ—˜¥© ž¥¡¯œ°¥›ž¥Ÿ›œ¤¥¥¤Ÿ¥žœ±²¡œ³¥´¥ž¥œ˜žœ›žš¡© §¥Ÿœ˜š¤Ÿ¥ž›µ¬¥Ÿœ¶´·¥µ¬®Ÿ¤¥Ÿœ›—·¥œ­®˜œ ¸¥››¥Ÿœ®Ÿž¥¡›µ¬¥ ¨µ¬¥¡œ¹µ¬¡¢¤¥Ÿ«œº»¬¥Ÿœ ®›·¯œ¶®›¤¥­¥µ¬Ÿ¥ž¥œ¼ ¥¡›žšŸ ›±¢¬¤§¥žœ ¤¥¤¥Ÿœ½¥˜™¥¡šž®¡©œ®Ÿ œ¦¡®µ§›µ¬·šŸ§®Ÿ© ¤¥Ÿ¯œ¾¡¬¢¨ž¨µ¬œ˜žœ¶­˜®žœ¿ÀœÁœÂÃÀÄůœ¸¥¡§© ˜š¨¥Æœ¤¡»£¥¡¥œ¹µ¬ž»±±Ÿ®Ÿ¤«œÇ¥®µ¬ž˜š¡§¥© ¡®Ÿ¤¥Ÿ«œÈš¡´¨Ÿ¥Ÿ«œÉ¥¡¤¡»£¥¡®Ÿ¤›¨Ÿ›¥œŸœ ¥¡œ °— ¥Ÿ™¨šžž¥«œ³®˜˜±²£¥¯œ¸žœÊ—¡˜š¨Ÿš ¥¨¯œ ¸š£¥œËÀÀœÌœÃ̜͜ÎÀœ˜˜¯œ³¥·µ¬žœÏМ¤

r@I8:9QVRT8 RуÑV8„ w””_DDEBt88 _u<=a=G•t]uFCC8>WQc8Znopqn

–—Ÿ›ž¡®§ž—Ÿ›©œ®Ÿ œ¶Ÿ·¥Ÿ ®Ÿ¤›˜¥ž¬— ¥œ Ò¥¡¤¨¥µ¬´š¡œ˜žœ ¥Ÿ¥Ÿœ ¥›œ¸Ó©Î«œÔ¥ —µ¬œ˜žœ  ¥¡œ¥Ÿ­¤š¡ž¤¥Ÿ«œ™šž¥Ÿž¥¡ž¥Ÿœ³¨—´š¨Ÿš ¥¨«œ  ¥œ ¥Ÿœžš ¥¨¨—›¥Ÿœ¾Ÿ›šž­œ²´¥¡š¨¨œŸœ ¥¡œ¼¥¨žœ ¥¡˜»¤¨µ¬ž¯œ ¸š£¥œËÀÀœÌœÃ̜͜ÎÀœ˜˜¯œ³¥·µ¬žœÏМ¤

r@I8:9QV‚98 ‚RƒVV8„ “””_DDEBt88 XFCY?=EQZ=[\GG]=CC=@8H>QRSTUV8 HW

ZG <EBtvF =a@G<EF =@Bb= IG8

ɝ¥¨›¥ž¤¥›«œ¡—´®›ž¥›œ³¥¡¢žœ­®˜œ¤¨¥µ¬­¥ž© ¤¥ŸœÉ›¥¡¥Ÿœ®Ÿ œ¶´¨¥›¥Ÿœ´¥œ¥Ÿœ ¬¢Ÿ ¤¥˜œ ³¥´¡š®µ¬¯œ³¥¥¤Ÿ¥žœ±²¡œÉ¥¡ž§š¨œ ˜¥››®Ÿ¤¥Ÿ«œ º»¬¥Ÿ©œ®Ÿ œ¾Ÿž±¥¡Ÿ®Ÿ¤›´¥›ž˜˜®Ÿ¤¥Ÿ«œ ʝҥ¨¨¥¡œ š¡´¥ž¥Ÿ«œº»¬¥Ÿ§®¡Ò¥Ÿ˜¥››®Ÿ¤¥Ÿ«œ š¨›œ¼š››¥¡·šš¤¥œ®Ÿ œ³¥±¢¨¨œ˜¥››¥¡¯œ³¥¬¢®© ›¥œš®›œÇ¥µ¬ž˜¥žš¨¨«œ½š›µ¬¥Ÿ±—¡˜šž«œ¹§š¨¥Ÿ© ¥Ÿž¥¨®Ÿ¤œÀĜ®Ÿ œÕÖÀĜ®Ÿ œÀœ×œ´›œÕËÍÀœ×¯œ ¸žœ–®Ÿ›ž¨¥ ¥¡¥ž®¯œ ¸š£¥ÆœÏ̜͜ÍΜ̜Ë͜˜˜¯œ³¥·µ¬žœËÎÀœ¤

wxxyz{|x}~€~

‚RƒVV8„

“

r@I8:VQ9cV8888 9:RƒVV8„ _DDEBt88 XFCY?=EQZ=[\GG]=CC=@88H>QRSØVV8 HW

><B8TS:^Q _BFB<`a=A<Eb=

Ù¬Ÿ¥œ¶´´¨ ®Ÿ¤¯œ¼¥œ­®Ò—¡œÊ¡¯œÚÀ©ËÎÀ«œÔ¥©  —µ¬œ¹§š¨¥Ÿ¥Ÿž¥¨®Ÿ¤œÀœ¤œ´›œÕËÀÀœ¤œ®Ÿ œÀœ×œ ´›œÕËÍÀœ×¯œ ¦¥œÛ¡— ®§ž—Ÿœ¨¢®±žœš®›¯œÊ®¡œŸ—µ¬œ›—¨šŸ¤¥œ ɗ¡¡šžœ¡¥µ¬ž¯

r@I8:VQ9c98 9‚VƒVV8„ …””_DDEBt88 st]uFCC8DEb8Z=[\GG]=CC=@88 Xqr;7>8TUV8HW8S8TUVÜ8ÝS;

H>QRSTUV8HW

XFCY?=EQZ=[\GG]=CC=@

’

¦—™™¥¨Ÿ›ž¡®˜¥Ÿžœ´¥›ž¥¬¥Ÿ œš®›œ¥Ÿ¥˜œ Þßàáâãáäå æßääßçåâãèåßàãßæåéêääàáëßàìä© ¤¥¨š¤¥¡ž¥˜œÛ¡¢­›—Ÿ›§—˜™š››¯œ¦¥œ¸¥£© ·¥¡ž¥œ·¥¡ ¥Ÿœ²´¥¡œ¥Ÿ¥œ›µ¬¢¡±¥œ Ô®›ž¥¡´š¡¥œ ٙž§œš´¤¥¨¥›¥Ÿ¯œ³¥¥¤Ÿ¥žœ±²¡œÛ¥¨®Ÿ¤¥Ÿ«œ ½¡šŸ¤®¨šž—Ÿ¥Ÿ«œÊ¥¤®Ÿ¤›©œ®Ÿ œ–—Ÿžš§ž© éíîïßãæßääâãáßãðåñàãåæòääàóßäåôõâæàãàâæö ¤¥¬¢®›¥œ›µ¬²ž­žœ ¥œ÷Ÿ›ž¡®˜¥Ÿž¥Ÿ§š™›¥¨Ÿ¯œ ø²µ§›¥ž¤œ˜žœ³¥·Ÿ ¥œ šŸ›µ¬¨®£œ±²¡œ¹žšžÒ¥¯œ ¸š£¥ÆœËÎ̜͜ÏϜ̜Ë͜˜˜¯œ³¥·µ¬žœËÚÀœ¤¯œ st]uFCC8DEb88 ¹›¥§¤š¥¨¥ŸŸšÆ®œù¤ú§ûü ýþƜÀÁÂÃÀÄ«œ½¥¨®Ÿ¤œËÄ«œ¶´¨¥© žœ³¥¤¥Ÿœ ¡µ¬ž®Ÿ¤››§š¨šœ Z=[\GG]=CC=@8 ¿øŜ®Ÿ œ¾Ÿ›¥ž¥žœ¨À¨›«ªÍ›Äžœ¥˜ ˜œ¿¦Åœ±²¡œ¦¥§¨Ÿšœ ž—Ÿ¥Ÿœ — ¥¡œ¦¥Òšž—Ÿ¥Ÿ¯œ012344û15516ƜÀÁÖÀĜ®Ÿ œ ÀÁËÍÀœ×

Xqr;7>8TUV8HW

r@I8:VQ9cc8 cURƒVV8„ _DDEBt8st]uFCC8DEb8Z=[\GG]=CC=@8 Xqr;7>8TUV8HW8S8TUVÜ8Ý

Ù¬Ÿ¥œ¶´´¨ ®Ÿ¤¯œ¼¥œ­®Ò—¡œÊ¡¯œÚÀ©ËÎۜš´¥¡œ —¬Ÿ¥œ¦¥§¨Ÿšž—Ÿ››ª›ž¥˜œ¿¦Å¯

r@I8:VQ9cØ8 cURƒVV8„ ’””pDY?78o@<=EB<=@DEa88 ]<B8sF@B=ƒ8st]uFCCƒ8ZH_

…xx†‡ˆ‰yxx Š‹ŒxzŽŠ‹ŒxŽˆ

cURƒVV8„

789:8

><B8TS:^Q _BFB<`a=A<Eb=

¦š›œ¹žšŸ š¡ ·¥¡§8œ¦¥›¥›œ°®µ¬œÒ¥¡˜žž¥¨žœ Ù¡¥Ÿœ ž¥¡®Ÿ¤›œ ·››¥Ÿœ®Ÿ œ©§»ŸŸ¥Ÿ«œ š›œ®Ÿ© š´¬¢Ÿ¤¤œ˜šµ¬ž¯œ–š¡ž¥œ®Ÿ œ–—˜™š£œ·¥¡©  ¥Ÿœ š´¥œ¥¡¤¢Ÿ­žœ ®¡µ¬œº»¬¥Ÿ˜¥››¥¡«œ9¬¡«œ ¹µ¬¡žž­¢¬¨¥¡«œ½š›µ¬¥Ÿ¡¥µ¬Ÿ¥¡«œ¦¥§¨Ÿšž—Ÿ›© ìò ßõõßåâãèå ðååðåê ßçòç ßàìßìßåôâéòáßå ÎÃМ¹¥ž¥Ÿ«œËËМ¶´´¨ ®Ÿ¤¥Ÿ«œËϜ½š´¥¨¨¥Ÿ«œ åååîæåéßà ßõåáß âãèßãð

r@I8‚ÑQV:T8

9UƒÑV8„

;<=8>=?@A=@BCB=D=@8<CB8<E8FGG=E8H@=<C=E8=EB?FGB=EI
567!8"9:#;$<=%>&# "'()%*+,-&./012/2034 ?5@<=7A=BB=>?A:C?D?5@<=7?BE6?9=7?FGHI?

GJI?KH?L78?KJMI?A:C?=:7=A?B=<>?9:;<C8L>;<9NBB:O=7I? P6>6996Q=7R>=:=7?L78?GHQ?S=>O>@T=>78=A?P>:BU VWXYZ[\]^_`Y[\X_ZaZX]V_bcde_Wfg_h]i_jk]ilm[\]_ 8=B?=9nQ:=>C=7?o9LA:?7:LAO=<NLB=B?6LBO=BC6CU C=Cp?q=:?OL7OB?A=BB=>?B;<=:r=?A:C?s>Nt:B:n7?B?BE6?96? ZWu\Yiv]wWv]iX_f^h_lxZZYvy]YXZv]hmVugX_gxi_z]iU C:E69=?L78?<n>:tn7C69=?{=BBL7?O=7p?|=?76L:O?E=:C}? ~HpKJ?r=:?s>Nt:B:n7B?B:;<C=7€?~G??r=:?5@<=7A=BU BL7O=7?L78?~G?r=:?or9=B=7?Sn7?nr=7p? {6T=}?‚H?Q?ƒH?Q?KJ?AAp?|=„:;<C?GKH?O&#"'()% * + , ÁÂÃ,'),**,-

…-†‡ˆ2‰ ‰0Š//‹ Œ567!8"9#:;$<%=>&# " '()% * + , &. / 0 12/204 ?5@<=7A=BB=>?A:C?D?5@<=7?BE69=7?

FGHI?GJI?KH?L78?KJM?L78?GHQ?S=>O>@T=>78=A? 9:7B=6?C:B;<=7?Ž:;<CBBC=A?FoM?:A?=9nQ:=>C=7?o9LU A:7:LAO=<NLB=p?|=76L:OE?=:C?~HIKJp?{6T=}? ‘J?Q?J’?Q?Gƒ?AAp?|=„:;<C?GGH?O

…-†‡ˆ22/ “Š//‹ ”–<7!" # $% &# " '()%* + , &. / 01 2/20 41• =?orr:98L7Op?—:=?‚GUKKHI?˜=8n;<?A:C?=:7O=U R>NBC=>?™N<9r>=:C=?G?Rš>?8:=?—™sp

…-†‡ˆ2‰2 œ !"#$%•%',-!

›Š//‹

ž9=:7=>?s=:9EnAP6BB?Ÿ?:8=69?69B?BCN78:O=>? =O9=:U C=>p?Ž6P<:>96O=>?Rš>?>=:rL7OBR>=:=? =„=OL7O?8=>? žnAP6BB768=9p?¡nrLBC=?5=:TRn9:=7P>NOL7O?Sn7? ŽE69=7?L78?|>68=:7C=:9L7Op?s=:9BP:=O=9?Rš>?=Q6EC=B? s=:9=7p?¡nC¢B;<„6>t=?–>:=7C:=>L7OB9:7:=7?:A?žnAU P6BBO=<NLB=I?{6TBC6r?:7?{:9:A=C=>?L78?™n99p?£:7U O=r6LC=?Žn77=7L<>p? =R=BC:OL7OBA@O9:;<E=:C?Rš>? ¤>=:<67876S:O6C:n7p?¤9Ln>=Bt:=>=78=?{6>E:=>L7U O=7?Rš>?q6;<C76S:O6C:n7p?or7=<Ar6>=B?Ž:;<=>U <=:CBr678p?|=„:;<C?K’?O

ŒÇ”

."+“1‡Äˆ !+%+"$,Å"'Æ,

¦

…-†‡ˆ/0¥ 2Š/‹ ¦ !"#$%§(¨¨,#"'*+-©),'+ !¬=ª. “‰/«1“‰/4 >?ŽL>S={6BC=>?:BC?=:7=?žnAr:76C:n7?r=BC=<=78?

6LB?=:7=A?Ž:O<C{6BC=>?FžnAP6BBM?A:C?’ƒHU­=:9L7O? L78?=:7=A?®9:7n{6BC=>?F|=RN9A=BB=>M?A:C?ŽE69=7U C=:9L7O?H?Ÿ?¯H?L78?H?Ÿ?GJH?:7?=:7=A?{=BB:7BC>LU A=7C?6LB?o9LA:7:LAp? =Bn78=>B?OLC?O==:O7=C?tLA? {=BB=7?Sn7?S=>C:E69=7?—:7E=97I?5@<=7?L78?žnAU P6BBP=:9L7O=7p?or9=B=O=76L:OE=:C?r=:?s>Nt:B:n7BB:;<C? šr=>?8:=?:7B=}?~HIJ?FžnAP6BBM?L78?~HIKJ?F|=RN9U 9=M€?r=:?or9=BL7O?Sn7?nr=7}?~G?FžnAP6BBM?L78?~G? F|=RN9=Mp?{6T=}?GƒH?Q?JD?Q?Gƒ?AAp?|=„:;<C?K’H?O

…-†‡‡ˆ22 “‡Š//‹ °¬:=?!Ž:"9#S$6?%Ž²|5­ ±()¨% * * ! . “ ‰ /  4 ?{oŽ­£¡?FŽ{M?B:78?<6789:;<=?s>NU

t:B:n7BUŽ:;<CEnAP6BB=I?8:=?<@;<BC=?³L69:CNC?:7?8=>? |=76L:OE=:CI?Ž=7B:C:S:CNC?L78?569Cr6>E=:C?O6>67C:=U >=7p?¤š>?=:7=?B;<7=9=?L78?O=76L=?s=:9L7O?:BC?8:=? ´µVuW¶_iµZ]_lxZZYvy]YXZv]hmVugX·_f^h_hY]_´µVU P6BB=?B:78?A:C?=:7=>?R>:EC:n7BR>=:=7I?B6P<:>O=96O=>U C=7?q68=9?6LBO=BC6CC=Cp?¬:=?9:7B=6C:B;<=7?|=?>NC=? B:78?C>68:C:n7=99=?Ž:;<C?EnAP6BB=I?r=:?8=7=7?86B? Ž:;<C?BBC=A?:A?=9nQ:=>C=7?o9LA:7:LA?O=<NLB=?L7U C=>O=r>6;<C?:BCI?86B?6L;<?„:8>:OBC=7? =8:7?OL7O=7? C>nCtCp?¬:=?|=76L:OE=:C?r=:?s>Nt:B:n7B?B:;<C?r=C>NOC? ~HIJ€?r=:?or9=BL7O?Sn7?nr=7?~Gp? {6T=}?‘J?Q?J’?Q?Gƒ?AAp?’ƒHp

…-†‡ˆ2“¥ 2Š//‹ ¸ !"#$%±()¨%**!.¥//4 žnAP6BB?A:C?DHHOn7U­=:9L7O?Fnp?orr:98L7OMp …-†‡ˆ2“0 ›Š//‹ ¹|=RN!9"A#$=%BB=&# " '(), + , &. “ ‰ / «34 >?A:C?=:7=A?B=<>?9:;<C8L>;<9NBB:O=7I?P6>U

696Q=7R>=:=7?L78?GHQ?S=>O>@T=>78=A?P>:BA6C:B;<=7? `Y[\XZaZX]V_Wfg_h]i_jk]ilm[\]_h]Z_]wµºY]iX]^_dwfU A:7:LAO=<NLB=B?6LBO=BC6CC=Cp?q=:OL7OB?A=BB=>U B;<=:r=?A:C?s>Nt:B:n7BBE696?B6P<:>O=96O=>C?L78? lxZZYvy]YXZv]hmVugX_gxi_z]iXY_yWw]_»]ZZf^v]^¼_`yWU 9=7=:7C=:9L7O?H?Ÿ?¯H?L78?H?Ÿ?GJH?p?|=?76L?:O?E=:C}? ~HIKJ?r=:?s>Nt:B:n7BB:;<C=7?L78?~G?r=:?or9=B=7? Sn7?nr=7p?{6T=}?‚H?Q?ƒH?Q?KJ?AAp?|=„:;<C?GKH?Op

°Ç¸

±()¨%**,

ÏÐ ÎÎ

ÑÒÓÔÕÖ×ÑÒØÙ×

."+“1‡Äˆ !+%+"$,Å"'Æ,

œ ."+“1‡Äˆ !+%+"$,Å"'Æ,

½

…-†‡ˆ22“ 0Š//‹ ½¾=>O!9="#:;$<%r6&# " '(), + , &. “ ‰ / «4 >?A:C?q>p?‚GUKK’I?˜=8n;<?A:C?=:7=>?GHQ? z]ivi¿¶]i^h]^_i]l]ºYµ^Zgi]Y]^_ÀwWZwY^Z]_YV_]wµºY]iU C=7?o9LA:7:LAO=<NLB=p? {6T=}?‘J?Q?J’?Q?Gƒ?AAp?|=„:;<C?GGH?O

…-†‡ˆ22¥

¹

“Š//‹

 ÛÜÝÛÚÞÚßàÛÚàÛÛÛÚáÚâãäÚåÚæçÚèäéÚêâäãëÚìãíÚîïðÚñïíçâïçòÚîïäÚóïãçíæôïâÚõïöï÷éðøÚõìäùëÚúïùÚûéúùöëãâ÷ÚüüëýÚìúþïùæôïâîýÚ VÚ

&È…É. Ê• Ë,ÌÍ##),**,þþþýüäãúïýîï Ú Ú 
11 06 9!5 "869186#1 $1 p0T#1q11 T0)%rT%s70ss0t1 %6*+:,,;-<.&+,+=,/0'612993,. / 41=-6+-5972110,,(1-/.01);,)3+5,26977/,8/.1>-9,542-,,/?1 .@.A1B,/1C397,.4/@56D1EF/1952.,++,1 0(1)) G,99@.A,.1H8.1I,-A@.A,.1@.41JK? 2,.13@91B/367-63L+,.1M-973.N,.1L-91

V11Ž‘’’

N@1OP1=D1Q,B3/37,1R-.=,99@.A14,/1 Q73.4+-.-,1=-71G3SL3.418D1<D1J-+;9? =-77,+.D

2WYZ331[

T91UV#2WX1 2WYZ331[ \86#1 $1 T65 '6

691]65

1^]1_



R-.?`,-A,/?Qa97,=0182.,18B7-952,.1 R.7;,/.@.A9=,99,/D1b1G,SL,/,-? 52,1;F/1JK2,.1cdOefPegPebP1G,? 7,/h01,-.,1:/34963+31;F/14-,1i-.6,+? =,99@.Aj1M-,1Q73.4+-.-,1N@=1>3@=1 =@S19,B3/371,-.A,=,99,.1k,/4,.1 cND>D1=-71G3SL3.401l39,/=,7,/18D3DhD1 G3S,j1fPP1m1dgO1==D1:,k-5271fnP1ADT91U3#3W31

oW_Z331[

›6 œ 1'5 1o#u 6# ^6$56 1 1 1

1u0(T)s(014vu0T 1v%]pw10]0xutyT)s(0t11 1p0T#1q1%0wz]]70ss0t10(

1 QC{|G}R{Q|{:~I:11dm1d0O?}??>377,/-, 1 QC{|G}R{>{~€J11dO1=i 1 JJRIGRQQ~I:11L-91‚‚0‚1=1cB/367-63L,+h 1 ~ElQ~I:1P0d1=1ƒ1dPP1=„1d1=1…1dPP1=11 1 1cL-91‚‚‚1=172,8/,7-952h 1 i†I*Rl11‡ˆO14,A1L-91‰ˆO14,A 1 i†I*Rl:RI~†:*R†C11ŠP0f14,A 1 ~ElQ~I:1P0d14,A 1 :Ri†€JC1OP1A 1 :{QQR1fP1==1m1ng1==1m1bb1==1

211•–—˜˜‘™•‘š

oW_Z331[

‹

Œ s!6 !'ž

.7952,-4@.A,.D1²1dd³1==01JK2,1 Ã^ '886'6

691v%v Œ G3 ..1=-71,-.=3+-A,=1L+,9,.1 R gP1==01:,k-5271dPP1AD :,2<@9,1-.1¡-978+,.;8/=01H,/97,++? 4,/.1*1683=B 3 S 9 6 3 + 3 1 3 L 9 1 5 2 < 7 N , . 0 1 k, 1 22´Z331[ L3/,1Q63+31N@/1>3@=12K2,.=,99@.A1 4-,1l-527H,/2<+7.-99,1N@14,.1Ÿ32? T91UV#2331 ;F/1Q73.4+-.-,.1dO01fP01fO1@.41gP1=01 /,9?1@.41C3A,9N,-7,.19,-.1k,/4,.D1 ‹]65 $61œ 91 N@9<7N+-52,1Q63+31;F/1I,-A@.A91=,9? }8/13++,=1;F/14,.1:,L-/A9k3+4L3@1 µ$'6¶6896Z11x9'69 9@.A1-.1Ä01=-718B7-952,=1R.7;,/? -.14,/1+B,./,A-8.1A,,-A.,701ND1>D1

o11Ž“”“

W3YZ331[ 01231

/1l,-7;34,.198++13+91:/@.4+3A,1 .@.A91 =,99,/01>39-9=3S1@.41l,4,/? ,-1I37@/H,/1 F.A@.A,.D1@;14,/1 M, ;F/1E8/971 ,-.1 /-521 7@.A1@.41i3+4L,? ,7@-D1G3S,1d‚P1m1dOP1==01:,k-5271 L *8 =B 3 S 9 5 2 , L , 1 9 7 1 , . , 1 2 3 + L 6 @ A , + ? /7@.A14-,.,.D1R/1-971;F/1E8/97? bPP1AD1|2.,1LL-+4@.AD ;K/=-A,1¡+,m-A+396@BB,+13.A,L/352701 k, ,.7,.198k-,14-,1;8/97+-52,1 /3@;19-5214,/1J-==,+1@.414,/1@=? 97/@34 T91U3#3_31 W3YZ331[ k8 m-91A,952/-,L,.D1@;14-,1.1k,.? +-,A,.4,1>,973.41k-4,/9B-,A,+.D1Q81 ¡ @.A14,/1G,S?1@.41@91 k,/7@.A9? ,-.1LL-+414,/1l-527?1@.41 4 ^ '886'6

691v%v ,Q5.279377,7,2.71k,/;32/,.1k@/4,1L,1 98.1 4,/,/1i,/71 714,/1*8=B3S? H i-,1I/D1ˆP?P³P01 ,4852182.,1R.71;,/? 963+3163..1/46@@./5A2D11G,+,A7D1M-,1:,/<7,1 6@.4,1L,1 952/,-L71 H-9@,++,1¡/8 ,67-? A .@.A91=,99,/1@.41>39-91=3SD , . A , 1 . , @ , 0 1 . 7 , / , 9 9 3 . 7 , 1 :, ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¤ ¨© ªª¦ « ¬ ­ ® ¯ ° ¦ £ ¤ ¥ © ¦ ¤ ± ® ° § « © ¯ ° ¦ ¤ T91U3#3_V1 X2´Z331[ Q8..,.952,-.43@,/1LNkD1Q52377,.? ·¸¹¤¦§º¦©»¦§»¦¤¼½­¾¿¦¹¤ÀÁÁ¤/Â<¦7©,»¦D1£¹¤ R/937N?>39-9=3S01 /,-1 52,1LL-+4@.A,.1@.41M-3? /6@.A1;F/14,.1Q73.48/713LA,+,? N32+1 G3S,j1dOP1m1‚P1==01:,k-5271dPP1A k9,.1k,/4,.D1G3.1,/2<+7198=-71,-.,1 A/3==,01L/8952-,/7D 2VZU31[ T91U3#3_21 X´Z331[ A@7,1|/-,.7-,/@.A1;F/1k3+4L3@+-52,1 T91_Y#3´21

45617689 69 6 6915 15161965 616 8 6


ÉÊËÌÍÎÏÐÑÎÒÓÔÕÍ

rü6úö 9894294ü67 ú69 ú3t44ú0 9ú 592ý 8ú592ú12ý 57 6 2ý7 ú89üý ú9244 ú69 59ú ú394 39 92úñ9302ý 8úü449úø 62þ09 ú5 9úü ú9 úý 92694496ú26 9þ0 6þ096úü 5 6 2ý9 ú 896 944 ú39259 ú7

9 ú ø 4üú2ú5 9ú÷ 6 2ý7 ú592úò94ü679ú3ü2ú5 9úó 59þ7ý 8ú592ú 7940429ú?@Aú3t`q ú9 96ú 6þ09 úö þ029 92ü0 DGK€ELDEDO€VWGKE‚G€\HPPLKIEMGDEƒDGH€TUVWGKMHVW\GEHKE„UZMGDKE 5ý2þ0ú49ú04ý 8ú1 ü0 8 8ú ú592ú…939 4 89 ú 6ý2 9 8ý 8ú ú194 59ú7ü

ú5 969ú ú†‡ýü52ü 9 92ú2ú97 ü2ˆúüý689 52þ7 9úr þ0 9ü04ú9 39592ú úñ2ý6 009ú?3 2úú92ú59úñ59 Aú 592úüýþ0ú úü 5929 ú9009 ú 946ú592úò94ü679ú9 üþ0ú 89ý 59 ú39259

ú3960ü4ú5 969úüú9 6 9 ú ú92 5ý 8ú ú 592ú@ú97ü

ú893259 ú6 5 ú394þ09ú 029269 6ú5 9ú12ý 54ü 89úý2úñ96 ý 8ú596ú…9ú97 ü2ú6 þ79 59 ú44ý9 6ú5ü2 6 944 úrü 99 ú0ü9 ú5 9úò94ü679ú…95þ0ú þ0ú9 9ú8ü 9úò9 09ú ü 59292úø 39 5ý 8684 þ079 9 ú2ú@2ü5 6úý 5ú 669 6þ0ü

Ö×ØÙÚÙÛÜÙÛÝÞßà×

)ççÖ×ØÙÚÙÛÜÙÛÝÞßà×Å*Ý+,Å-Üà.ÙÞÞàÜÅ/Ü"ÅðØïïÙÜÛØ+,

ù 992ýü 80úö 9894294ü67ú ú8902 9 9ú14ü69 6 92 ú9 6þ04 94 þ0ú ù959210 892 99 úý 5úù95929 ý ú ú10 892 99 úô ú2ú926 9 ú ü90ú324ú5ú64ú5ú24ú ú193 þ0 ú677ú8

Ö×ØÙÚÙÛÜÙÛÝÞßà×ÅÅ îØïÅîÙïÜØÞ+,ÙÜÅÖßÝÛÝ

Ö×ØÙÚÙÛÜÙÛÝÞßà×ÅÅ îØïÅðÜÙØïÞßÝÛÝ

Ö×ØÙÚÙÛÜÙÛÝÞßà×ÅÅ îØïÅîÙïÜØÞ+,ÙÜÅg-%ÖßÝÛÝ

óõòôöjúöõømrøòrúûú2092úü46ú ñòóôõö÷øùøúûúüýþ0ú123ü4567ü4üú óõòôöjúj@úûú5 969ú3ts2ú 9ýú09 9 2 6þ09úö7ü4üú99 þ0 9 ú9 8 89 ü

ú 6 úü46úö9 ü467ü4üú2ú5 9ú 2üý6892üþ0 9úö7ü4üú92 59 ú5 9ú

9 ú6 þ0ú9ú 6 5926ú2úü4592 966ý 8ú8292úñüýý926þ0 9ú ký 7 9 ú úöú úöúý 5ú ÈʼnŊ‹ŒŽ‘’“”‹ 04 669ú89 8 92ú÷4 ü 9 ú ú926þ0 959 9 ú09

ú2ú5 9úøý6 6 ú5ü092ú92üý6ú 9469 8ú ú 029 ú úñüýú 5ý2þ0ú 96ú 692 ú 6úýú7 sú 02ý 8ú592ú 7940429ú ú 9239 5ý 8684 þ0ú 79 9

úý 5ú2ú19 9 9 ú ú59 9 úñüý 829 ú04ü7 29 úý 5ú2ú9 ü !Ü"Å#$%$ÈÇÅ È"#&&'$$Å( ü2 009 966ý 89 úüý6ú59 úö ü 5ü2 þ09ú92966ý 86úý 5úõ2ü66 92ú 59 92 ý 89 ú ú34 ú_7 ú_4ú592ú 9 9 ú9 3 þ794 ú3259

27úú ú5 9ú@2ü5 6ú9 8902 ú6 5ú !Ü"Å#$%$ÈÈÅ È"#&&'$$Å( Ïáâãäåæçç

È"#&&'$$Å(

!Ü"Å#$%$È$Å

È"#&&'$$Å(

èáéçêëéæèìãí

uçç9ÝÚÛ:.ÅÆÛÙßïÜà*ØÞ+,ÙÜÅ 9:,Ù*%Åv*wÅxÙ.yÛÛîÙÞÞÙÜÅ 9Æg%zÅ

öþ0 944 ú9 üþ0 ú997 úó497 2 u

6þ092új4 9 92ú ú926þ0 959

9 ú@04úü7 29 ú2ú5 9úñüý 009 úý 5úm9 8ý 869666ý 8 ú ö üü04298 6 2 92ý 8 ú12ý 5 TUVWGKXELKME{]ZLPGKE [OZ[LZO\H]KRE fÆg9!hÖg9ÆÅ/ifÆ! 6 9279 9ú úö 2 þ04ü 9úý 5ú Å óòñòø1jú27ú ú 0429 9 ú 7 4úûú3úûú_úûú`úaúbú0üú úú ø1kùlö1m1ú7 3úúnú377ú ú 3 4øøñü 92 9ú mø1ô1÷óôõúo7 _pú !Ü"Å#$%È|}Å ~e}'$$Å( úú ôm÷óù1ó ö÷øùôóò1m1ú9 92b@29 ú 1óôjõúq7ú8 ú 1òlööóú_7ú5ú62ú5ú`7ú 8çç9ÝÚÛ:.ÅÅ ;<-%=ÝßïàÜ%>ÙÞÞÛÙ,ÜÙÅ ÷49 96ú966 6 2ý9 ú2ú5 9ú 7940429ú?@Aúøý6ú 2ü 6ü 29 9ú@4ü6 7ú úü896þ028 9 ú ÷ü 9 ú8992 8 ú2ú95ü7 9úý 5ú 8 ü49úö þ0 ú@2ü7 6þ09ú12 ý459ú BCDEFGHIGJKIGDELKMENOLPGKEQGDGHK üþ0 ú5 9úø 39 5ý 8úý 5ú9296 692 ú5 9ú9669289 669úú19924 9ú 9 ü4479 9ú ú67úþúøý6ý864 IGRESDLKMTUVWGKXYFUWZBO[\]DGK^E 7 4úûú3úûú_úûú`úaúbú0üúc9ú39 ú04 ü7 29 ú2úö9 9ú

!Ü"Å#$%È#dÅ

&È'e$Å(

Å –—˜–•™•š›–•›–––•œ•žŸ• •¡¢•£Ÿ¤•¥Ÿž¦•§ž¨•©ª«•¬ª¨¢ª¢­•©ªŸ•®ªž¢¨¡¯ª•°ª±ª²¤«³•°§Ÿ´¦•µª´•¶¤µ´±¦ž²•··¦¸•§µ¹ª´¡¯ª©¸• V•

¹¹¹¸·Ÿžµª¸©ªÅ • • ÆÅÇÈ


ÌÍÎÏÐÑÒÍÓÒÒÌÐÑ

½ÈÆ¿ÂÆÖ×ÈÇØÙ» À¿ÅÅÚÈÇÛ»» ʺÜÀÝÞºÞß»½à

ÔÕÕ½ÈÆ¿ÂÆÖ×ÈÇØÙÀ¿ÅÅÚÈÇۻʺÜÀÝÞºÞß»½à

áâãääåææçâèéêâãæêëæìíâîïèêðñíêéòåêéâãåíóâðìåêôäðâèõäåææãèõêäòìêõåèâãö ÷øùúûüýþ÷ø012ùþ1ù3435ù67ù8þ19÷þ ÷1ù01 ù 1þ0ù0ù÷þ17ý÷÷1ù343ù67 ùòèòäòåíìåêåòçãèõêéãíóêåòèæåòìòõåèêíã ù÷ ÷øý 9012ùþù677 ü1 ù ù ÷ü ý!12÷ù53ù67ùüù"33ù#ù$ø÷þ ÷ù5ù ùúûüýþ÷ø012ùþ1ù3435ù6778þ19÷þ ÷1ù01 ù ý0 ü%ü12ü÷1 ù&÷þ012'ø÷þ÷ù$ü1 '(9ø012ùþ ù 1þ0ù0ù÷þ1üý÷÷1ù343ù67 ù)òèðâóåê*åíî+èõåíãèõêéãíóê,ãæâääåèðñõåèêäåóíåíåíêá+èéåí ùëãðéíã-ê.áòììåêèòóìêçåíñóíåè/01ê.2åíäâèåèìöáâãääåææçâèéê30êê òèêéåãìæó1êåèõîòæó1êæ4âèòæó1êíãææòæó 5òåðåíãäðâèõ-êáâãääåææçâèéêäòìê6ïèòãæö7óîâãðåêãèéê,ãõðåéåíêâãæê )éåîæìâóî1êáåéòåèãèõæâèîåòìãèõ

ʺÜÀÝÞºÞß»½à»8»9»

:ãí;åê<åéåíê=>êää1ê=êõ1ê »ßºOPÞQROPº»½ÝßºÞ äâ?ê<åéåí@åõê3Aêä1êçòæêê S)TUVWX1êáâèéê3Nêõ BCêäê7ìâääöD S)TUVWX1ê<åéåíê=>êääêê=êõ ÞÂË»EFÙFGàH9»àIJIF»K êê S) VWXê<åéåíê3>Cêääê3Bêõ ʺÜÀÝÞºÞß»½à»8»L ê TU )Uáô6S7:Y)<<U,U)6Xê 5âèõåê<åéåíê3>Cêää1êê ê ìíïåèêC1> 3Bêõ1êäâ?ê<åéåí@åõê ê5Z6S)6ëô7)W6ô6S7öê MNêä1êâçêBCêäê7ìâääöD ê Y)<<U,U)6Xê=>ê?ê3C[Nê\ê: ÞÂË»EFÙFGàHL»àIJIF»K êS)áëôVW7X:)2 )ëXôê[3C]Vêçòæê^=C]V

½ÈÅ»wÈÇÛJ»ÛÈŻ־ÄÇxÁÅĊ ¯°RxÁÇ¿ÉÉ¿»ÀjÇÄÈØ¿ ¯°º¾Ç×ÈxÁ¿»PÈÇÛÁÈÚÆÇØ ¯°Ê‡ˆ¾Å¿»À¿ÅÅÆÇØ ¯°‰¿Â¾ÇØ¿»9jÅÄ¿Ç

À¿ÇØ¿ÇÅÄÈ×׿ɻ» ׄ»ʺÜÀÝÞºÞß»½à»8»9»ÆÇÛ»8»L ÞÂË»EFÙFGàH9»jۿ»EFÙFGàHL

Ô

ÈÚ»àFF»RĄx…» ÈÚ»¼FF»RĄx…»

4åíê7ìñ»»»à†JàF»K 4åíê7ìñ»»»àGJàF»K

Ñ_`ab_bÕÍbcdbcÕefgÕÏcg_edbh

iÕÕ9ÂjÇ¿ÇÅk¾¿Ø¿É»»8»»½¿ÇžjÖ¿Ä¿Â

i

9ÂjÇ¿ÇÅk¾¿Ø¿É

v

º»¼¼»

åíê:íïèåèæ4òåõåîêéòåèìê;ãíêáåæìòääãèõêéåæêáåö æóòíäãèõæl êåíó+îìèòææåæêç;@êéåíêáåæóòíäãèõæê éòóìåê ãèéêéåíêëçîïìãèõêlïèê:íïèåè4íïmåìòïèåèê )íêçåæìåóìêêâãæêåòèåäêâíéâèòæóêâèêåòèåäêWâèéõíòððêâãðö õåó+èõìåèê5ïìíïóíêäòìê74òåõåîêãèéê*òæòåííåã;ê nüùoþþ÷øûø÷0ù ÷þý ù þ÷ù÷ ü9 ÷ ÷ùú9þøp!9÷ùþ1ù lòåíêqãâéíâìåê 6åçåèêTâîéçâãêãèéêåíìíâõæãèéîòóåèêôèìåíæãóãèö õåèê@òíéêéåíê:íïèåèê æ4òåõåîê;ãèåóäåèéêòäêáåíåòóêlïèê ôä@åîìê ãèìåíæãóãèõåèêåòèõåæåì;ìê 5òåðåíãäðâèõêòèîê5ïìêäòìê7óèãíêãèéêWïî;âæìåèê ârå-êsMCê?ê33>êää1êSå@òóìê3MCAêõ

ÞÂË»EFÙFtà» vÕÕw¾ÄÄ¿ÂɾxÁ»ßܺºÀºßºÜy»

tuuJFF»K

ÞÂË»EFÙFàE»

¼ƒEJFF»K

Uäêãèõîåòóâîìíòõåèêâãåí@âîéêçãèìêõåäòæóìåíêáâãäâíö

÷1ù0%ùz÷ ÷øù{p÷2÷7ù01 ù 0 012÷þ12øþ''ù 0ø9ù ÷1ù <ïíæìäâèèêîåòè|íìîòóêåèìæóòåéåèê@åíéåèê )òèåêóåí|ääîòóåê<ïíæìåòèíòóìãèõêòæìêóòåíðñíêèãíêçåö éòèõìêõååòõèåìê ôäêâçåíêéåèèïóêåòèåêîâãðåèéåê:ïèìíïîîåêòèèåíóâîçêlïíö õåõåçåèåíê<î+óåèê åòèóåòìåèê;ãêóâçåè1êòæìêåæêèïì@åèö éòõ1ê7ìòó4íïçåèêñçåíêéòåêåèìê èïääåèåêãèéêéòåêèïóê }÷øýþ÷÷1÷ù~ø÷þp!9÷ùz÷ù÷û üø4ù2÷ ø÷11 ù1ü9ùü0€ 7 çâãäâíìåè1êéãíó;ãðñóíåèê òåæêåíê ðïîõìêâäêåòèðâóæìåèêäòìêéåäê74òåõåîöåîâæï4ê âêmåéïóêæïîóåê7ìòó4íïçåèêðñíêæòóêâîîåòèêñçåíêéòåêòö äåèæòïèêéåíêåèìèïääåèåèêãèéêlåíçîòåçåèåèêá+ãäåê èòóìæêâãææâõåè1êòæìêåòèåê;ãæ+ì;îòóåêáåæìòääãèõêéåíê áíãæìó|óåèéãíóäåææåíêåíðïíéåíîòóê âðñíêåòõèåìêæòóêéâæêîåòóìå1êåòèðâóê;ãêóâèéóâçåèéåê ãèéêíâæóêäåææåèéåêX)))X)êçåæïèéåíæêõãìê âæêáòììåíîòóêX)))X)êîåòìåìêéåèêáíãæìó|óåèéãíóö äåææåíêáW‚êâãæêåòèåäêçåæìòääìåèê:íåòæâêãææóèòììêâçê )æêçåæìåóìêâãæêðïíäöêãèéê@åììåíçåæì+èéòõåäê:ãèæìæìïðð1ê òæìêñçåíâãæêîåòóìê3MCêõ‚êãèéêâèèêâäêWâèéíñåèêçåö ðåæìòõìê@åíéåèê åíêårçåíåòóêéåíê:îã44åêçåìí+õìêBê[ê3CCêäê âråêsN>ê?ê3ACêää1êSå@òóìê3BCêõ

½¾¿»À¿ÁÂÿÂÄÅĿƿ»¾ÅÄ»¾Ç»ÈÉɿǻʿ¾Å¿Ç»¿ÇÄÁÈÉÄ¿ÇË


÷··¨¡ š¦ š™ž®˜ œ¹ º

¶··¸›žš¥ª œ¹ º

Œœ¥¦™žœ©œ¯š® ˜ œ¹™šš™ž

ËɼÏÉÎà ÁÉà ÝÉÇÉÃƼÊÃÞÓËÀÊÞÖ¼Ø »¼½¾¿À¾¼ÁÂÃÄÅÃÆÆÃÇÈɼÊÉËÃÌÍÎÏÂþоÉà ÙÖÍËà ÖÐÎ×ÉÈà ËÊÀÈÔÓÎÁÃÓÎÏÃÁÉÖÇÉÈà ÑÍÒÁÉÎÍÓ¼ÁÔɼÊÃÏÓȽ¾ÃÕÍÈÍÖÖÉÖÃ×ÉÈØ ½¾ÉÈÃøÉÈà ËÊп¿ÓÆÆÍÎÊÉà ÖÓÎÁÃËÐݼÉÃÍÇØ ÖÍÓ¿ÉÎÏÉÂÃμ½¾ÊÃÏɾÎÇÍÈÉÃÙÖÍË¿ÀØ ÚÓÎËÊà ÏÉÎÂÃϼÉüÎÃÚÓÎËÊËÊп¿ÃɼÎÁÉÇÉÊÊÉÊà ˽¾Ö¼ÉÒÉÎÏÉÈÂÃÊÈÍÎËÕÍÈÉÎÊÉÈÃܽ¾ÓÊÞØ Ë¼ÎÏÛÃܽ¾ÝÍÈÞÉÃÑÍÒɼÎà ÊɼÖÓÎÁÃƼÊà ÖͽԼÉÈÓÎÁÛÃÄÅÃÆÆÃÇÈɼÊÉËÃÌÍÎÏÂà ˽¾ÝÍÈÞØÈÐÊÉÈÃÌÉà ޼¿¿ÉÈÓÎÁÛÃÌɼÏØ ùúûüýùúþ0ú1ý2ýù3þ2ýú456ý78ü91þ ÁÉÁÉÎÃßÉÆà ÕÉÈÍÊÓÈ˽¾ÝÍÎÔÓÎÁÉÎà ËɼʼÁÃÆÉÊȼ˽¾ÉÃßɼÖÓÎÁÛ ËËÉÂþоÉÃðɼҿÉËʼÁÔɼÊÂÃÍÇØ àÐÈËÊÇÍÎÏÆÍÒÂÃáâÃÆÃÖÍÎÁÂÃãäâÃÁ ÓËÐÎÖÏÓÃÊ À ÉÃÌÈÓ½¾Ã ¿ÉËʼÁÔɼÊÂÃ˽¾ÝÍÈÞÉà ³žå‹æç®èè‹ çéêè‹ë ÉÞ¼ÆÉ ÊÉÈØ»¼Îà ÊɼÖÓÎÁÂÃÈÐÊÉÃÑÉÊÉÈØ àÐÈËÊÇÍÎÏÆÍÒÂÃáìÃÆÃÖÍÎÁÂÃìÅâÃÁ »¼ÎÊɼÖÓÎÁÛà ÎÃÔÓÎËÊÃËÊп¿Ã ÇÉÈÞÐÁÉÎÉÈà ¶ Êþн¾ÁÖÍÎÞ×ÉÈØ ³žå‹æç®èê‹ íéêè‹ë ÜÎʼ½ÍÔ¾ÉÖÇÖÊÖÉÉνþÌÔÉÍËս˾ÉÖÀÖÃÁƼ É Î Û àÐÈËÊÇÍÎÏÆÍÒÂÃîâÃÆÃÖÍÎÁÂÃäÄâÃÁ áâÃÆÃÖÍÎÁÂÃìââÃÁ ¸›žš¥ª œ¹ º ³žå‹æç®èŽè‹ Žêéêè‹ë ³žå‹æç®óè‹  é í è ‹ ë àÐÈËÊÇÍÎÏÆÍÒÃÍÓ¿ÃïØð;ÆÉÎÂà áìÃÆÃÖÍÎÁÂÃÅââÃÁ ìâÃÆÃÖÍÎÁÂÃÙÉݼ½¾ÊÃñìâÃÁ ÷ å‹æç®óê‹ Žçéè‹ë ³žå‹æç®èêè‹ êêéêè‹ë ³ž îâÃÆÃÖÍÎÁÂÃÅÅâÃÁ ¨¡ š¦ š™ž®˜ œ¹ º »ÈËÍÊÞÇÍÎÏÂÃìâÃÆÂÃãòâÃÁ

³žå‹æç®èêó‹ çŽéêè‹ë ³žå‹æç®óŽè‹ ô··±¥™²™‹³›´‹±¥ Ÿ¡®˜ œ¹ º

1û4ü9ú818úûý3þý7þ ûúüúþþ443þúûØ ½¾ÉÃÁÉÀÊÞÊÂÃƼÊÃɼÎÁÉÇÈÍÎÎÊÉÈÃÚÓÎËʾÍÈÞÃ˽¾ÓÊÞÃ˽¾¼½¾Êà ÓÎÏÃɼÎÁÉÇÈÍÎÎÊÉÆÃßɼÖÓÎÁËǼÖÏÿ Èà ÉÞ¼ÆÉÊÉÈØßɼÖÓÎÁüÎà ˽¾ÝÍÈÞÂÃÑÉÊÉÈØ»¼ÎÊɼÖÓÎÁüÎÃÈÐÊÛÃÓ¿ÃÖÓØܽ¾ÈÀÁÈ;ÆÉÎÂà ÍÓËÃÉÖмÉÈÊÉÆÃɼ½¾Êà ÆÉÊÍÖÖÂÃƼÊÃ˽¾ÝÍÈÞÉÆÂÃ˽¾ÖÍÁØ ¿ÉËÊÉÆÃÚÓÎËÊËÊп¿Áȼ¿¿ÃÓÎÏÃ×ÉÈμ½ÔÉÖÊÉÈÃÑÉÊÍÖÖÔÓÈÇÉÖÛ îâÃÆÃÖÍÎÁÂÃÙÉݼ½¾ÊÃñââÃÁ ³žå‹æ箎Žè‹ êóéæè‹ë ÍÓ¿ÃÖÓØ ÈɼɽÔØܽ¾ÈÀÁÈ;ÆÉÎÂà ìâÃÆÃÖÍÎÁÂÃÄãââÃÁ ³žå‹æ箎êè‹ êéêè‹ë ƼÊÃÁÉÖÇÉÆÃøÐÖ!ÍƼÏÆÍÎÊÉÖÃÍÓ¿ÃÖÓØܽ¾ÈÀÁÈ;ÆÉÎÂà îâÃÆÃÖÍÎÁÂÃñââÃÁ ³žå‹æç®çŽè‹ êéŽè‹ë »ÈËÍÊÞÇÍÎÏÂÃîâÃÆ ³žå‹æç®çŽó‹ Žéæè‹ë ÜÊ;ÖÇÍÎÏÆÍÒÃݼÉà ÈÛÃòãØãîâÂÃ"ÉÏÛÃÍÓ¿ÃÖÓØ ÈɼɽÔØ Ü½¾ÈÀÁÈ;ÆÉÎÛÃìâÃÆÃÖÍÎÁÂÃÙÉݼ½¾ÊÃÄãââÃÁ ³žå‹æç®çêè‹ óéè‹ë »ÈËÍÊÞÇÍÎÏÂÃìâÃÆ

³žå‹æç®çêó‹ õ··#$%&'()*+‹ ,©ž£Ÿ‹ ¹™šš™ž®- ºª œ

à ÈÃϼÈÉÔÊÉËÃÑÉËËÉÎÃ×ÐÎÃ.üÎýÆ/ÆÆà ǼËÃãäòýÆÃÇÞÝÛÃÄìÃÆÃ0Æ¿ÍÎÁÛÃ1ÓÈà ÀÎÁÉÎÆ ÃÉËËÓÎÁÃǼËÃÄìÃÆÃƼÊýÆØ/ 442úü82ýù3þ485þ6úûþý7þùú8þ4üþ ˽¾ÝÍÈÞØÈÐÊÉÈÃÌÉÃ˽¾È¼¿ÃÊÓÎÁÛÃøÖÍËʼÔØ ÁÉà ¾ÀÓà ËÉÃƼÊÃÈÓÊ˽¾Ã ˼½¾ÉÈÉÈÃ6ÍÎÏØ 88úý78üýùúûþ2ùú3þ92:þû8þ82ûú83þ ÌÉ¿ÉËʼÁ ÃÓÎÁËà ÔÈÍÖÖÉÃÓÎÏÃÙ ÈÊÉÖ½Ö¼ÕÛà ÌÍÎÏà ÇÈɼÊÉÃÄáÃÆÆÛÃÇÆÉËËÓÎÁÉÎà ÄÅìÃÃÄîâÃÃãâÃÆÆÛÃÙÉݼ½¾ÊÃîââÃÁ

³žå‹æç®ç;è‹

ö··G ¡¹™¥™ž

‘’“””•

çèéêè‹ë

±¥™²™‹³›´‹±¥ Ÿ¡ªµœ™ž

¥™²™‹³›´‹‹ ô ± ±¥ Ÿ¡®˜ œ¹ º‹

–—˜™š›œ™žš‹Ÿ œ¡¢£Ÿ –—¤›š¥¦ž™¢ –—§™¢œ‹˜ž™£Ÿ™œ –—¨©¥‹ ª¡™šª ž –—«¬£Ÿš¥™‹­ªž¢™ª®‹ ¦™š¥¢¯°™¢¥

êêéè‹ë õ

ÖÓØܽ¾ÈÀÁÈ;ÆÉÎÃà ¿ ÈÃáâØÆØÃÓÎÏÃîâØÆØà ÌÀÎÏÉÈ

¥™²™‹³›´‹‹ ô ± ±¥ Ÿ¡®˜ œ¹ º‹ ÖÓØܽ¾ÈÀÁÈ;ÆÉÎà ¿ ÈÃìâØÆØÌÀÎÏÉÈ

C µ œ¯™ œ® ‹ K‹ ,©ž£Ÿ¹™šš™ž® ˜ œ¹™šš™ž

J

B

êŽéèè‹ë

ö

1ÓÆÃÑÉËËÉÎÃ×ÐÎÃÀÎÁÉÃÓÎÏà ÓȽ¾Ø ÆÉËËÉÈÛÃÑÍÈÔ¼ÉÈÓÎÁËÆÉÒÇÍÎÏÃƼÊà áÃÀÎÁÉÎÆÉÒËÔÍÖÉÎÃÓÎÏÃÄÃ.ØÑÉÒØ ý7úûúþúüþúþ<2úü82ýùþ=>2úü82ýù?3 ËÔÍÖÍÛÃѼÊüÎÊÉÁȼÉÈÊÉÆÂÃÍÓËÔÖÍÕÕÇÍØ ÀÎÁÉÃîÃÆÂÃÙÉݼ½¾ÊÃáââÃÁ ÈÉÎÃÎ˽¾ÖÍÁÂÃÞÛÃÌÛÿ ÈÃÚÍÎÊÉÎØÃÓÎÏà å‹æç®;ŽŽ‹ êóéèè‹ë A¼ÎÔÉÖÍÓËÆÉËËÓÎÁÉÎÛÃÀÎÁÉÎËÔÍÖÍà ³ž À Î Á É Ã ì Ã Æ Â Ã ÙÉ Ý¼ ½ ¾ Ê Ã á á â à Á üýþ94744Hþ<8þ4üþ>2úü82ýùþI2ûþ ³žå‹æç®;Žê‹ êæéèè‹ë ϼÈÉÔÊÉÎÃ.ØÇÖÉËÓÎÁÃǼËÃÅâýÆÃ.Û ÀÎÁÉÃäÂìÃÆÂÃÙÉݼ½¾ÊÃîÄâÃÁ áÃÆÂÃÅìÃÃìâÃÃáìÃÆÆÂÃñâÃÁ

³žå‹æç®çè‹ éêè‹ë ³žå‹æç®;Ž‹ ;;éíè‹ë J··,©ž£Ÿ¹™šš™ž®‹ @··,©ž£Ÿ¹™šš™ž®‹ ±¥ Ÿ¡®˜ œ¹ º ¨¡ š¦ š™ž®˜ œ¹ º

@ ÀÎÁÉÃîÃÆÂÃÙÉݼ½¾ÊÃÄäâÃÁ

³žå‹æç®êóŽ‹ Žóéæè‹ë ÀÎÁÉÃìÃÆÂÃÙÉݼ½¾ÊÃáãâÃÁ ³žå‹æç®êóê‹ ŽçéŽè‹ë E··C›š™š‹D¹¦ œ¯®‹ B··C›š™š‹D¹¦ œ¯®‹ ©œ‹,©ž£Ÿ¹™šš™ž‹¨¡ š¦ š™ž® ©œ‹,©ž£Ÿ¹™šš™ž® ±¥ Ÿ¡ª œ¹ º ˜ œ¹ º

E

ÙÈÓÎÏ¿ÍÈÇÉÃÁÉÖÇÛû¼ÎÉÃÜɼÊÉÃÑÉÊÉÈØ ÙÈÓÎÏ¿ÍÈÇÉÃÍÎʾÈÍÞ¼ÊÂÃɼÎÉÃÜɼÊÉØ ÊɼÖÓÎÁüÎÃÈÐÊ/˽¾ÝÍÈÞÛÃÎÏÉÈÉÃÜÉ¼Ø ÑÉÊÉÈØßɼÖÓÎÁÂÃÍÎÏÉÈÉÃÜɼÊÉà ÓȽ¾Ã Ø úþ02û914ú55úûúü82ýùþ=>2úü82ýù?þ 4ú55úû2úü82ýùþ=>2úüþ 82ýù?3þF18úýþ ¼ÎÃ˽¾ÝÍÈÞÛÃѼÊÃ6ÍÖÊÉȼÎÁÃÓÎÏûÎÏØ ÆÉÊÍÖּ˽¾ÇÖÍÎÔÃƼÊÃ6ÍÖÊÉȼÎÁÃÓÎÏà »ÎÏ˽¾ÖÍÓ¿ÉÛÃÌÈɼÊÉÃÄîÃÆÆÛ ÍÓËÃÈÐËÊ¿ÈɼÉÆÂÃÁɾÀÈÊÉÊÉÆÃÜÊ;ÖÂà ÙÈÓÎÏ¿ÍÈÇÉÃÇɼÁÉÛÃAÉÈÏÉÎÃÍÓ¿ÃɼÎÉÈà ˽¾ÖÍÓ¿ÉÛÃÌÈɼÊÉÃÄÅÃÆÆÛ ÄîÃÆÆÃÇÈɼÊÂüÎÃÜÊ;ÖÇÖɽ¾ÔÍÕËÉÖÂà ÜɼÊÉÃƼÊÃÑÉÊÉÈØßɼÖÓÎÁÂÃ˽¾ÝÍÈÞÂà ÀÎÁÉÃÄÂìÃÆÂÃÙÉݼ½¾ÊÃîâÃÁ ÀÎÁÉÃÄÂìÃÆÂÃÙÉݼ½¾ÊÃìâÃÁ ƼÊÃÚÓÎËÊËÊп¿Ã ÇÉÈÞÐÁÉÎÂÃƼÊû¼ÎØ ÓÎÏÃÍÓ¿ÃÏÉÈÃÍÎÏÉÈÉÎÃÜɼÊÉÃƼÊà ³žå‹æç®;ó;‹ é í è ‹ ë ³ž å‹æç®óê‹ ó;éèè‹ë ¾ÍÎÏà ÔÈÍÖÖÉÂÃɼÎÔÖÍÕÕÇÍÈÉÈÃÚÓÈÇÉÖÂà 02û914ú55úû2úüþ82ýùþ=>2úü82ýù?3þû3þ ÀÎÁÉÃáÂìÃÆÂÃÙÉݼ½¾ÊÃãâÃÁ ÀÎÁÉÃáÂìÃÆÂÃÙÉݼ½¾ÊÃäâÃÁ ¾ÉÖÖÉÃßɼà ÖÓÎÁÃÍÓ¿ÃÏÓÎÔÖÉÆÃÙÈÓÎÏÂà ÁÉּɿÉÈÊÛà ÎÃÚÓÎËÊÖÉÏÉÈÔÍÕËÉÖÂÃƼÊÃÁÉØ É¼ÎÉÃÜɼÊÉÃÏÓȽ¾ÁɾÉÎÏÉÃѼÖÖ¼ÃÆÉÊÉÈØÂà ÇÐÃÁÉÎÉÆÃ6ÍÔÉÎÛÃÌÈɼÊÉÃÄÅÃÆÆÛ ³žå‹æç®;;‹ íéêè‹ë ³žå‹æç®ê‹ óéŽè‹ë

VL ‹ MNOMLPLQRMLRMMMLSLTUVLWLXYLZV[L\TVU]L^U_L`abLca_YTaYdL`aVLeaUY_XfaTLgahai[bjLg^Vk]LlakLm[lkh]UTiLnn]oL^lpakXfaT`oL

ppponVUlao`a‹ L L Œ‹Ž


„…†‡…ˆ‰Š‹‰Œ‡ŽŠ

²³´µ¶·´¸·µ¹¶·º»´¸¼·½¾¾¿¶µµ¶ºÀÁ¹º¶´ÃĻĴ¶º·¶ºÅÆǾ´Â¹µÈ·Ã¶´·É´¸Ê· ˸ʷɶµµ¶º·´Å·Ìº¶´¶¸·Íε´Ï¶¸·Ï˷Ż¹¶¸Ð·Ñ´¶·²³´µ¶·´¸·µ¹¶·º»´¸¼À ÒºÎÊËÓµ¶·¹»¾µ¶¸·Ô¶Ê¶º·É´µµ¶ºË¸Ç·Õµ»¸ÊзѻշһĴ¶º·´Õµ·¿»ÕÕ¶ºÖ¶Õµ· ˸ʷŴµ·Ê¶Å·ÁĻ¶ÀÒ¶¸·Õ¹º¶´Ã¶¸·Á´¶·ÕÎÇ»º·Ë¸µ¶º·É»ÕÕ¶º·Îʶº· »ËÖ·Ö¶µµ´Ç¶¸·×öºØÙ¹¶¸Ú

¥¦¦§¨©¥ª«©¬­¨¬®ª®¯°­±¥±©¬

ے’Üv|wrvr|ywr܀vrÝzƒrÞßà

E

Û

‘’“”•‘–’„–—‘˜‘™™‘’”–’”–š‘˜‘–’›œ˜ ž”—‘–Ÿ’›˜” ‘–’‘’¡–™’‘–¢”£“¤

F

0w))'zw||rAXzr uUÝr4tr‚€2vwz

1õéöê6çãõêéóþýòõö53äèéõê*çó3äù ã+ãôóöæõäã2ê#çôêìôèéõñê0äãê#3çùêçþýê ,õ33ç3âäýêõäþ3ó6õêåç0ê1èéöõäæõþêçþýê ,õäèéþõþêä0ê4õö0õôôçþ6ôæõöõäèéê çþýêóç÷êýõöêóçôãõ33õ2ê-â0ú3õããê0äãê íöó6õ6çöã2ê8ïáê#û2ê ëó õêêêû"ê00ñê õòäèéãê"ê6 ÝzƒrÞßr tÞr ëó õêûêê.ê00ê78ïáê#9

T’’IUCV4rC€&W€z|w)w}}wz

ëäãêüê8õöôèéäõýõþõþêëó ôã+æõþ=ê ="ñê ="ñê =ûñê =ñê = ñê ="ñê ="ñê = "2ê!+þ6õê."ê002ê

õòäèéãêûê6

tr

/’’0wvwzr01)2€}} 3yw1&1v|r3Ü456Ý

øöó5ãäôèéõöê õöþöâéö5â0úóôôê÷7öê âöôã8õö0õôôçþ6õþñêõäþ÷óèéõêãâúâù 6öóúéäôèéõêçþýêãóèé90õãöäôèéõê#ç÷ù þóé0õþ2êõöþöâéöê÷7öê ÷óèéõê4õöù 6ö õöçþ6ñêóç÷öõèéãõôêä3ýñêëó ôãóæê ÷7öê8äôãóþå0õôôçþ6ê ñê#ýýäãäù âþô5âþôãóþãõêñ "ê0ñê4õöãä5ó35öõäôê üê00ê:ñêíõä3çþ6êóç÷ê ;ñêâöäåâþù ãó35öõäôê0äãê-3õ00õêçþýêõäþãöäõæñê #æ3õôçþ6ê0äãêáâþäçôêóç÷ê"<2êçôôâ3õ=ê ëó6þõãþóýõ3ê0äãêïþýç5ãäâþôý+0úù ÷õöñêíõä3çþ6êóç÷ê ;ñêáä8õ33äõö3äæõ33õê óç÷êõöþöâéöê0âþãäõöãñê0äãê#æ3õôõù ôúäõ6õ3ñê õþóçä65õäãê"<>ê002ê õù òäèéãê ñ"ê562

$’’%w&'~(yz€y)w

ÝzƒrÞßàr

Ýzƒràsr

ÝzƒrÞàÞr

&wrÝ1|vY'X(ywz

$

E’’Üv|wrvr|ywr܀vrÝzƒràs

áâãäåæçèéêëìíîïðñêòóôôõö÷õôãõôêøóù ê3óããêòóôôõö÷õôãõôê-âúäõöùêçþýê úäõöñêûüêýçöèéê þç0ê 0õöäõöãõê1õäãõþ2ê 1èéöõäæúóúäõöñêâö0óãê#ûñêçþ3äþäõöã2ê ìäþõê1õäãõê3äþäõöãê0äãê4õöãä5ó3ùíõä3çþ6ñê õòäèéãê ê6 ýäõêóþýõöõê5óöäõöãê7ôäõéõê8õãóä3êçþãõþ9ê ÝzƒrÞàÞàr tr

ö õê üêê ê00ñêõ÷ãæäþýçþ62ê

õòäèéãêê6 F’’Üv|wrvr|ywr܀vrÝzƒrs õ00æöõããêGøâ39êäõ3ýê8õô5Gêóçôê ÝzƒrÞàsr r -3 î õ ãõöäó32êîõè9è3äþ6÷+éä6ñê ’’Üv|wrvr|ywr܀vrÝzƒrÞßÞ ìäþèêô9ãõè3èäþ56êãóùôëó èéõñêéâèéê òõöãä6õêõýõöù áâãäåæçèéêëìíîïðñêòóôôõö÷õôãõôêøóù 53õ00õ2ê ö õê"êêê00ê÷7öê úäõöñêûê1õäãõþê7ê3óãã92êìäþõê1õäãõê 8ïáê#ûùøóúäõö2 3äþäõöãê0äãê4õöãä5ó3ùíõä3çþ6ñêýäõêóþýõù ÝzƒrÞàÞÞr Þtr öõê5óöäõöãê7ôäõéõê8õãóä3êçþãõþ92êøìùìäþù æóþýñê ö õê üêê ê00ñê1úäöó3æäþù H’’Üv|wrvr|ywr܀vrI‚45qr‚qÝ ýçþ62ê õòäèéãê ê6 8õöê÷7öêýóôêó0õöä5óþäôèéõêîóç0ù ÷óéöãê úöâê 6öó00êõþãòäè5õ3ãõêJKæõöù Ýz ƒ r Þ à s ß r à   r ó 3 3 ù 1 è é ö õ äæõöLêäôãêýäõêäýõó3õêìö6+þù H ’’Üv|wrvr|ywr܀vrÝzƒrà åçþ6êåç0ê JîäãõêäþêãéõêîóäþLùøóê úäõö2ê õ3ýæçèéêïì!8ñêûê3óããñêòóôôõöù 1èéöõäæãêóç÷ê÷õããä6õ0êMþãõö6öçþýñê ãäâþäõöãêæõäê6ö ãõöê-ó3ãõê ÷õôãõôêøóúäõö2êìäþõê1õäãõê5óöäõöãñêýäõê ÷çþ5ê óþýõöõê3äþäõöãê0äãê4õöãä5ó3ùíõä3çþ62ê 7N;ð9êçþýêäãåõê7O.;ð92ê õù

ö õêüêê "ê00ê7èó28ïáê#û9ñê òäèéãêê6 1úäöó3æäþýçþ62ê õòäèéãêüê6 ƒrÞàÞtr ààr ÝzƒrÞàssr str Ýz ìöôóãåúóãöâþõê÷7öêýõþê1úóèõêøõþñê

õòäèéãê"ê6 Iwv|w܀}|wzrvr

/

ßßr

Ýzƒrààs?Þß@r r ‚zwv}r€~Ar4Az€Bw Ýz ƒ r à à s à ? t r ‚zwvB1r }r€~Ar4Az€Bw àrrCwv(y|)w|€}|€|vD ùãõä3ä6õôê!õäèéã0õãó33ôãóãä8ñêóçô6õù

ÛZ T

åâ6õþê "êè0ñêõäþ6õôèéâæõþê"ûêè0ñê óçèéêó3ôê-ó0õöóôãóãä8ê8õöòõþýæóöñê äþ53çôä8õê53õäþõ0ê1õþ53âã2

àr

Ýzƒrààssr‚zwv}r€~Ar4Az€Bw

Û ÛÛ

ààrruvBv|€r CPBw)w}}BwzP|r I54CqQ‚C4ÝrRSq qC øö+åäôäâþô6õö+ãêäþê1ãä÷ãê ÷âö02êìöù

0äããõ3ãê1ãöõè5õþñê-çö8õþñê*çóù ýöóãùêçþýêîõèéãê õè5ù3+ê èéõþê ôâòäõê4â3ç0õþ2êëäãêê#þù Û’’IvD€rqwW|z1v}(ywzrC€&W€z|w)w}}wz åõä6õôãõ33õþêçþýêýä8õöôõê,çôóãåù -3õäþõôñêéóþý3äèéõôêëç3ãä÷çþ5ãäâþô6õö+ãê÷7öêó33õêëóôôôã+æõ2ê åõäèéõþ2êëó õêñêêñêêñêè0ñê ãëó õê êêû"êê ê002ê õòäèéãêê6

õòäèéãêê6

ÝzƒrÞr

qrstr

àßr Ýzƒràsr

Þàr

uvwrxwyz{wz|}|w~wzrv}|rvr€wr‚zwv}wrw|y€|wƒ


_`abccde`a`fagh`i

678968 8

89999999799 99!788 " #89$ 9 % &'8 ( )8979*8 (8 89 7& * +89,-9-98 98.%7$8 89/!0192349 8 99 )887)8 -9678968 8

898 956&8 789 8)78 89)8)89 998 ()8 789'8 ( )89-9-977)()8 889 78979*%7

8 $8 8 89989,-9-97(9: )8.%9 8 9 97$8 89; **8 +)*%< ,8987)88 , 9. 897-

jkklmnoppqmnmrnst[uvl[]w[xyz{lxz|}

~€‚‚ƒ€„€…†‡ˆ‰€‡…Š€‰‹Œˆ‡Ž‰†‹‹Œ‚‡‘ƒ‡„‹€‰‹Œ†‡’‘ƒ‘“‰”‡ •„„‡‘ƒ‡•‘“‰‰‘‹€†ˆ‘€‡‹‰‘ƒ‡ˆ‡–‰‘†ˆ‚€—˜‚‡ˆ…‘€‰†€”‡™‹‡’˜š †‘‹†…†‡‰‹€‡€‰‚š‡‘ƒ‡›†‹€‚‚—†”‡™†‡œŠ‚‘†‰‘‡‰‹€‡‹Œ‘„—†”‡•‘‹Œ‚ž‡ ˜—†‡ž‘‚‰‘ƒ‹‡Ÿ—‚”‡™‹‡›…ˆ‡œŠ‚‘†‰‘‡‹‹‘ƒ€‡‚„€†…ˆš ‘€‰‹Œ‡ Œ‹‚¡‚ƒ‡‰†ƒ‡—‰‡•ˆŠ‚‰€ƒ‘‡›†¢‘ƒ†‘‡‰‘‡‰‘‡„‹€‰‹Œ‹‡ £¤¥¦§¨©ª«¬­®«¦¯ª°¤±²¦£³°®«®©´©µ¦¶³¨·¤¥²ª¬­¸®ª©«¹®°®²£¤°¦°¹§º¦»¼«©£·°½¦ºª«¦ ¾®ª¤¦»«©£¾®¤²§«½µ¦¿ª®¦À¹©£¤°«®³¨·¤¥²ª¬­¸®ª©¦ª«©¦±º­Á¤°ª°¦Â§¤¦Ã§¹³¦£¤¥¦Ä¹Åš ž‡ƒ‹‡’†ˆƒ„ƆŠ†‹‡—‰‹‡Œ”‡ÇȇŒˆ‡É‰¡‡‰ˆ‡Ê…‚“”‡’Ë•‡‘†„‘‘€”‡ ̉‚‹‰€‰‡–‰‘‹€“—†‰Œ͇•—‹Œ‘‡›…‘‡œ€¢ˆˆ‘‡‘Œ‡ˆ€‚‡ ‚‰‹Œ‘‡ ’†ˆƒ„ƆŠ†‘‡Î–‰‹‘š‡‘ƒ‡Ï‰Œ€‰‹‘ˆ€‚‚Д‡ ѝ‰Œ€‡ÒÒÇӇ”‡Ô¢‘‡ÕÖ×Ӈˆˆ” ˜~‡Ò؇ˆ‰€‡Ò֚ŒˆšœŒ‹…‘ƒ͇Ҁ‰‚‰‡É‚‹„…Š†…†Í‡•†ˆ‹€˜€“͇ف€€†‰š ¢‹‡¡˜†‡Ö‡Ú‡ÕÍȇ̇ف€€†‰‘” ÛtÜ[ÝÞßà]à[ áÜàwâãàà[ä Ÿ…Š¡Æ††‡ ÛtÜ[ÝÞßà]][ ]Þãåà[ä ц¢€€‹Œ‡

ÛtÜ[ÝÞßà]æ[ çkkvèpénnmtêëìíîmtïn[\ð[Ý^à[v

j

lmnoppqmnmrnst[[ uvl[]w[xyz{lxz|}[Xén[ sènéêìímX[Zméîmtoëêß êìípoî[ëWq[orëênéêìímt[ [ëWqoW\méîm

áàÝãàà[ä

ʁ‘ƒ¡˜†€†‡~€‚‚ƒ€„€…†‡ˆ‰€‡„‹€‰‹Œ†‡’‘ƒ‘“‰͇ñ†€‘‹‚„€š †…‘‰„‡‘ƒ‡•„„‹‡‰ˆ‡’˜†‘‹†…†‡‘ƒ‡ˆ‰€‡‹Œ‘„—†ˆ‡œŠ‚‘†‰‘”‡’Ë•‡ ‘†„‘‘€”‡–‰‘¡Œ͇‘ƒ‚‰Œ‡‘ƒ‡„…ˆŠ„€‡•‹¡˜†‘”‡–‚„€†…ˆš ‘€‰‹Œ‡òˆŠ‚‹͇‹‹‘ƒ€‡›…ˆ‡œŠ‚‘†‰‘Í‡†ƒ‘‡—‰‡•‘‘¢†‘‡ ‘‡‰‘‡’‘ƒ‹€‚‚‡‰‘‡‰‘‡„‹€‰‹Œ‹‡œ‰‘‚‡ˆ‹€“€‡‘ƒ‡ƒ†Œ‡‘€†š «¬­ª®¥²ª¬­®¦ó§¤¾¹®ô£®¤´®¤¦±¤°®´®ª°©µ¦õº®¹¦¶³¨·¤¥²ª¬­¸®ª©«¹®°®²£¤°¦«©£š ¡‘‚…‹‡‰‘‹€‚‚—†”‡ñ†€‘‡‰‘‹‡’†ˆƒ„ƆŠ†‹‡‰ˆ‡Ê…‚“‡ö‡‘Œ‡’…†ˆ‡‘ƒ‡ цƋ‹‡—‰‹‡Œ”‡ÖӇŒˆ‡É‰¡”‡œ€†…ˆ›†‹…†‘‡‹†‰Œ‘ƒ‡¡˜†‡ˆ‰‘ƒ‹€‘‹‡ ՇɁ‹Œ‰Œ€”‡Ô¢‘‡ÕÖÇӇˆˆ‡÷‡ÕÕÒȇˆˆ‡Îˆ‰€‡÷‡…‘‡Ì†‚¢‘†‘Ð”‡Ñ‰Œ€‡ ÒÇÖӇ‡÷‡ÒÓØӇ‡Îˆ‰€‡÷‡…‘‡Ì†‚¢‘†‘Ð” øª®¾®¹£³¾±¤°ù¦úª¤°«§¤¥®¦û¦üýþ¦³³¦³ª©¦Ä®²®¤¸Â®¹ºª¤¥£¤°¦£¤¥¦±¤°®0±¤«¬­š €ˆ‡É††…†‡ˆ‰€‡‰‘—€†‡Ñ†¢€‚„€†…‘‰„͇‰‘—€ˆ‡Ô€‹Š†Œ†Í‡ –‰‘„‘…Š¡‡‰‘‹€‚‚†‡ˆ‰€‡™†‹Œ‚€†‡–‰‘÷•‹”‡Ù€€†‰†…†‡¡˜†‡Ø‡Ú‡ÕÍȇ̇ف—1š “‚‚‘‡ÎÔ2‡Õև3š3‚‚Ð͇Շف€€†‰‹€“‡‘ƒ‡Ùƒ‰‘‘‚‰€‘” ÛtÜ[ÝÞßà]Ý[ áÜÝåâãàà[ä Ž4ٖÊ52‡ ؇œ€˜Œ„‡ÕÍ҇̇ω~ʇ•„„‹‡ÖÈÓӇˆ•‡ ÛtÜ[ÝÞßà]^[ ^]ãàà[ä •„„šÔƒ†¢€‡ ÛtÜ[ÝÞßà]w[ åæãàà[ä ̆‚¢‘†‘‹†…†‡ÇÓȇˆˆ‡ ÛtÜ[ÝÞßà]Þ[ ááàãàà[ä ñ†Æ††‡ˆ‰€‡Ÿ‚‰‘„‡ÇÍȇˆˆ‡

ÛtÜ[ÝÞßà]å[

]^_`a

ç

vèpénnmtêëìíîmtïn[[ \ð[Ý^à[v[Xén[{tnëWîêß mpmrntsWér[ëWq[orëênéß êìímt[[ëWqoW\méîm

áåãàà[ä

= loîWmnêëìíîmtïn[[

Xén[ztoWêèstnrsYYmt

=kk>?@ABCDEFGHIJEKL

™‹‡~‘€‹Œ†¢€‡‹Š˜†€‡öƒ‹‡¡††…ˆ‘€‰‹Œ‡~€†‰‚‡Î–‰‹‘͇ωŒ„‚͇ Ÿ…—‚€Í‡ˆ‘€”‡Ì†—‰‘ƒ‘‘Ð͇ƒ‹‡ƒ†Œ‡–†ƒ͇œŒ‘͇ ‹‹†‡…ƒ†‡‘š ƒ†‘‡Ù‚‡›†ƒŒ„€‡‰†ƒÍ‡¡”‡™‹‡–†ƒˆ‘€¡‚ƒ‡†“€‡‰‘‘‡‚‰Œš º²®ªº®¤¥®¤¦Ä¹£¤¥©§¤M¦NÁ­¹®¤¥¦¥±«¦O£¾·¤¥®¤¦®ª¤®«¦±¤¥®¹®¤¦ÀºP®¸©®«¦®ª¤¦ ˆ†‡…ƒ†‡ˆ‰‘ƒ†‡‹€†„‡‹Š†¢€‹‡É…‘‹‰‘‚‡›††‹Œ€‡ö‡‘Œ‡ò‘€‘š ‹‰€¢€‡ƒ‹‡‹Š“‰‚‚‘‡~‘€¡‚ƒ‹”‡™‹‡œ‰‘‚‡Œ†„€†‰‹‰†€‡ƒ†Œ‡É…‘¡†š Q‘“͇ò‘€‘‹‰€¢€‡‘ƒ‡~‹€†‡„‘‘‡‘Œ‡„†“†‡–‰‘‡†—‰€‘‹“‰€‡‚‰Œ€‡‘ƒ‡ “›†‚¢‹‹‰‡‰‘€†Š†€‰†€‡†ƒ‘‡‘ƒ‡‚¢ž€‡¡‡–‘€¡†‘‘Í‡É‰¡‡‘ƒ‡Ô‡ƒ‹‡ ñ—ö„€‹‡‹Œ‚‰ž‘”‡Ž‹¢€“‚‰Œ‡“ˆ‡É…‘‹‰‘‚‡†¢‚€‡ˆ‘‡˜—†‡‰‘‡‚‰Œ€‡“‡ ‚‹‘ƒ‹‡Ô3™‡™‰‹Š‚1‡Œ‡…Š€‰‹Œ‡œ‰‘‚‡ˆ‰€‡¡…‚‘ƒ‘‡ò‘¡…†ˆ€‰…‘‘R‡ O¸©£®²²®¦¶ª¤«©®²²£¤°¦¥®¹¦¶³¨·¤¥²ª¬­¸®ª©M¦S§²±¹ª©Á©¦¥®«¦ÀºP®¸©®«M¦ú®²±©ªÂ®¦ œ€¢†„‡ƒ‹‡’‚ƒ‹Í‡Ôƒ“‹€‘ƒ‡ƒ†‡Ù€€†‰” ÃT¹¦¥±«¦O£¾·¤¥®¤¦®ª¤®¹¦Uª®²´±­²¦Â§¤¦U®¹³®««£¤°«V¦£¤¥¦U®¹¦ ³±¹¸£¤°«V ԉ¡†ˆ¡‘R‡œŒ†¢€Í‡Ò‡œ¢€“‡Ù€€†‰‘͇Ɇ‘‹Š…†€„…¡¡†Í‡Ùƒ‰‘‘‹š Š‘„€‘͇›†ƒŒ„€‡Ñ†‘“ˆ†„‘‡…ƒ†‡‹Š“‰‚‚‡ˆ‰€‡~‘€‘‡ˆ†„‰†€‡ ‘‚‰€‘” ÛtÜ[ÝÞßàæà[ áÜáå^ãàà[ä ː‘„€‡Îœ€‰ŒŠ†…—‘‡ƒ†‡Ù‘ƒ‹‚ƒ‰‘›‘€†Ð”‡

[ cdecbfbghcbhcccbibjklbmbnobplqbrjlksbtkubvwxbywuojwozbvwlb{wkoun|wjb}w~wqx€b}tlsb‚wbƒq‚~skjb„„s…bt‚†wn|wjv…b Vb

†††…„lk‚w…vw[ b b \[]^


š›œžŸ ž ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬¦­¦®£¢¦¯¢°¢¦±¢¯¢²¥³£´¯µ¦¶¥¯®·¡¥¸¢²¹¢³¢²¦º»²¦¢£¯º¥¤¼¢¸½¦¸¤¼¯¢¾¾¢¸½¦¿¢¯¥°¢¸¦ °¯®¦À¢²»¼²°¯¿¸¾´¸¢¸¦Á¢¸¸¢¯¦£¹¦¨¯¯¢¯·¦°¯®¦Â°Ã¢¯À¢²¢£¤¼¦¹£³¦¸£¤¼³À¥²¢¹¦¡¥¸¢²Ä¦ÅÀ¢²Æ¢°Ç ¿¢¯®¢¦Á¢¸¸¾¢£¸³°¯¿¦£¯¦À¢Èɼ²³¢²¦¡¢£¤¥·Ê°¥¾£³É³Ä¦Ë»¼²¢¯®¢¦Ë°¯Ì³£´¯¥¾£³É³Ä¦¶´¼¢¦Í¢®£¢¯¢²Ç º²¢°¯®¾£¤¼Ì¢£³Ä¦

ÎÏÐÑÒÑÓÏÔÑ

Ž““•ˆ*Œ’ˆ×ŒØ–ˆ‹ÙÚÛ܈+ˆ ‡Œ•,–؏ˆ“؏•——ˆ”•-ˆ.•–”™

ÚÛÞÜ݈ ÚÛÞÜ݈ ÛÜ݈ ÛÜ݈ ‡Œ.•“؏–,’• ‹Ù ‹‰ ß ‹Ù#$ ß ‹Ùڋ ˆ ‹Ùڋ

/01230456276829:;64462<=76=2>062460?@12 ñòïãâîöõðîøáãáîöòãàæçèéã úñáôôãý âã æõâáãþáñ âýäîïïá

Õ

‹ÙÚÛÜ݈‹ˆ‰Þß

"

‹ÙÚÛÜ݈#ˆ$Þß

qr

Ö

qr

Ö

T

e ‹ÙÚÛÜ݈‹

‹ÙÚÛÜ݈‹

àîïðòä8ùáïïåäøã îäóô0ãüô4öõáã6úôå5 ùáäãàòåáâùáï5 ïåäø 1ññîáâáäãåäñãçå25 ðâòõîáâáäãûúäãàî5 ïðòä8áäãüô4öõáäã 6úôåùáä æäñîâáóðáã7õáä5ã åäñãBáîðáäùáï5 ïåäøãòäãåä8åø4äø5 ôîöõáäãçðáôôáä 1åðúùòðîïöõáãã þáâáöõäåäøãûúäã òåùùòáäãCBòäñ5ã D6?E6=FG?@6=H

áïïáäãã ûúäã)áîøåäøáä àîïðòä8áäãîäñîâáóðã 'ãòåöõã 2áâãîäñáâ5 äîïïáãõîä3áøã2á5 ïðîùùáä 1ä8îáôáäãáäðýáâäðáâã (îáôáãîäãõáôôáâãKù5 øá2åäøãùîðãñîøîðò5 ôáùã(îáôïåöõáâ

áïïáäãûúäãàòöõ5 ïöõâ4øáäãåäñãüòïïò5 76=FG?@6= æäñîâáóðáïã áïïáäã ûúäã7õáäãúõäáã L6F6M0N=OPQ=E12 CR2áâôòäñôáîðåäøáäJ àòðáä 2áâðâòøåäøã 9áâãþK÷èééèS

A A A

A A A A A2C IJ A

A A A A A2C IJ A A A

A A A A A2C&íIJ A A A A A

ûúâ3îáøáäñãæääáä2áâáîöõãæääáä5ãåäñã1åáä2áâáîöõ

TÖÖ׍ŒØ–ˆ‹ÙÚÛÜ݈‹

àáâãáîöòãàæçèéãêãà ãîïðãùîðãûîáôáäãüåäóðîúäáäãåäñã áâóùòôáäãòåïøáïðòððáðã ñîáãæõäáäãñòïã áïïáäãøáâòñáãîùã1åáä2áâáîöõãáâôáîöõðáâäãàáâãáîäøá2òåðáã 70U01:462V064OQ?@682W012XY5:?@2VNNW2Q=727:O2@N?@:QFZO6=762[\X]Y^:8;70OP4:_2 ÕÖÖ׍ŒØ–ˆ‹ÙÚÛÜ݈‹‰Þß áâôáîöõðáâäãñòïã1ä8îáôáäã2áîãôòäøáäãàîïðòä8áäãòåöõã2áîãøâáôôáùãçúääáäôîöõð0ã àáâãäáåáãàæçèéêãàëìíãîïðãñòïãóôáîäáãåäñãõòäñôîöõáã÷îäïðáîøáâùúñáôôãùîðã D:O2U8N`6\2@N?@:QFZO6=76=2^:8;70OP4:_2a60U1276=2V064PQ=E12U6=:Q2ONb0627062 ûîáôáäãîäðáâáïïòäðáäãüåäóðîúäáäãåäñãáîäýòöõáâãþáñîáäåäø0ã1ññîáâáäãåäñã áïïáâøá2äîïïáãåäñã(åïòð8îäýúâùòðîúäáäã 2áâïîöõðôîöõãòä0ãæäðáøâîáâðáâã)áî5 çå2ðâòõîáâáäãïú3îáãüô4öõáä5ãåäñã6úôåùáä2áâáöõäåäøáäãáâù7øôîöõáäãáîäã øåäøïïáäïúâãàòäóãñáïãáîäøá2òåðáäã)áîøåäøïïáäïúâïãó7ääáäãïöõäáôôãåäñã áîäýòöõã)áîøåäøáäã2îïã Iãáâùîððáôðã3áâñáä0ãàòâ 2áâãõîäòåïãáâù7øôîöõðãñáâã ïöõäáôôáïãåäñãïîöõáâáïã1åýùòïï0ã àîáãôáð8ðáäãìíã÷âøá2äîïïáã3áâñáäãøáï9áîöõáâð0ã îðãùåôðîýåäóðîúäòôáùã÷äñ5 )áîøåäøïïáäïúâãáîäãò2ïúôåðã3òòøáâáöõðáïã áïïáäãúñáâãñòïã áïïáäã 2áâãîä5 ïð öóãåäñãòåðúùòðîïöõáâã÷âóáääåäø0ãæ ã ãïðòå25ãåäñãï9âîð83òïïáâøáïöõ ð8ð0ã ñáâäîïïáãõîä3áøãCúâî8úäðòôñîïðòä8J0ã åôðîýåäóðîúäòôáïã÷äñïð öóãòåðúùòðîïöõ0ã áîöõ3áîðáã2îïã8åãíãù0ã áïïøáäòåîøóáîðãìãùù0ã àîïðòä8ãíí ãùã2îïãëííãù0ãáäòåîøóáîðãìíãùù0ãëãì 565115þòððáâîáäãý âã2îïã çðâúùûáâïúâøåäø0ãëãì ã651115þòððáâîáäãòåïâáîöõáäñãý âãöò0ã íííã áï5 8åã 0íííã áïïåäøáä0ã òáãìãã ãã&íãùù0ãá3îöõðãìc ãø ïåäøáä0ãîáýáâåùýòäøãàëìí5àîïðòä8ùáïïáâã âðáôðòïöõáãòäñïöõôòåýá㠐™ˆ߉$ˆ $dß߈! þòððáâîáä0ã òáãììãã íããëãùù0ãá3îöõðãìëãø Ö׍ŒØ–ˆ‹ÙÚÛÜ݈‹ ™ˆ߉ˆ Þß߈! üeÖ á õ ôáâýâáîáãàòðáä 2áâðâòøåäøãàåâöõãñîáãîäðáøâîáâðáãþôåáðúúðõSãèáöõäúôúøîáãåäñã "ÖÖ׍ŒØ–ˆ‹ÙÚÛÜ݈#$Þß ñáâãùîðøáôîáýáâðáäãçúýð3òâáãfáîöòãàæçèéêãèâòäïýáâgã 2áâðâòøáäãçîáãàòðáäãñî5 àáâãäáåáãàæçèéêã%&ìíãîïðãñòïãáîä8îøáãòïáâñîïðòä8ùáïïøáâ4ðã3áôöõáïã âáóðãòåýãæõâáäã úöóáð hãúñáâãhúù9åðáâãåäñãûáSâùáîñáäSãðáåâáãüáõôáSâã2áîùã125 ïðâòõô3òïïáâøáïöõ ð8ðãåäñãïðòå2ñîöõðãîïðã'ãøáù4ïïãæ 0ã(åï4ð8ôîöõã3åâñáã ðî99áä0ãçúãôòïïáäãïîöõãæõâáãàòðáäãáîäýòöõãîäã÷öáôãBúâñã1åðúh1à ãåäñãòäñá5 áïãòåýãçð â8áãòåïã2îïã8åãëãùã7õáãøáðáïðáð0ã îðãñáùãîäðáøâîáâðáäã)áîøåäøï5 âáäã âúøâòùùáäã3áîðáâûáâòâ2áîðáä0ãçðòâóãîùã1åáä2áâáîöõãàòäóãñáùãñîøîðòôáäã ïáäïúâãïîäñãîäñîâáóðáãàîïðòä85ãåäñã7õáäùáïïåäøáäãò2ïúôåðã9â48îïáãù7ø5 V064OQ?@682W012XY5:?@2VNNW2Q=72@N?@:QFZO6=76W2^:8;70OP4:_i2jklmYn60UQ=UO5 ïáäïúâãàîáãoúù2îäòðîúäãòåïãBîäóáô5ãåäñãàîïðòä8ùáïïåäøãáâôòå2ðãñòïã áïïáäã ôîöõ0ãáîöõ3áîðáã2îïã8åãíãù0ã áïïøáäòåîøóáîðãìãùù0 çðâúùûáâïúâøåäøãëãì ã651115þòððáâîáäãòåïâáîöõáäñãý âãöò0ã íííã áï5 ûúäãàîïðòä8áäã3úãõáâó7ùùôîöõáã áðõúñáäãûáâïòøáä0ã åôðîýåäóðîúäòôáïã÷äñ5 ïåäøáä0ãîáýáâåùýòäøã%&ìí5àîïðòä8ùáïïáâã âðáôðòïöõáãòäñïöõôòåýáã ïð öóãòåðúùòðîïöõ0ãàîïðòä8ãíí ãùã2îïãëííãù0ãáäòåîøóáîðãìíãùù0ãëãì 565115 þòððáâîáä0ã òáãìëëãã ãã&ìãùù0ãá3îöõðãì ãø þòððáâîáäãý âã2îïã8åã 0íííã áïïåäøáä0ã òáãìãã ãã&íãùù0ãá3îöõðãëí ãø

™ˆ߉Šˆ

‡ˆ‰Šˆ

‰ß߈! ™ˆ߉dˆ

Špß߈!

‹ŒˆŽ‘’“’”ˆŒ“’ˆŒ•ˆ–——•ˆ˜Œ“•ˆ•’–—’•™


wxyz{|}~yy€

‚‚ƒ„…†‡„ˆ

‰Š‹ŒŠŽ‘’“”•–’‹–Š”—Š–’‘˜Š™ š’“›’œ”’–žŸ’‹ ¡’‘‘ ¡¡’–¢£–™ –Š”’“š¤¥›¦’‘‘’“¢£“¥“•—’–‘ ¡™ ‹ ¡’“£š’–¥“Ÿ’”‘Š›’“§–’ Œ’“ ’”“’¨©’›ª—”’¡’“š’–¦’œ‘–’™  Œ’‹¥«š’–˜Šš’“•—’–’“’“¬Š ¡£™ ›’’–›­”Š‹Š“¤’”’¨­’¦’œ™ ”’“Š¥”Œ’‘¡£ ¡¥“š‹’”—’ ®¯ž°—‘®¯ž±²¨¦°³¯¯›´“Ÿ’”™ «Šš’“¨µ’Ÿ ¡ Š¨¶³¯” ·¸¹sº»¼½¾½s ¿vuÀ½½sÁ t¸ÂÃÄÅÆÃÇÈɸÊËËÈs °³¯¯›žµ’Ÿ ¡Ì¯¯”

·¸¹sº»¼½¾¿s ÍÀͽsÁ ΂‚ÏÐÈÉÑȸsÒÃÓÔÃÉÇsÕ½sÖ

©’‘’×¥Š‹Š¥‘§Š¡‹¨ª¥£›Š™ ‘ ¡’–©Š“š–• Œ‹Š¥«¨¬’‹¥“”“ ›Ø ›Ø››¨¦ª¥‘‹Ù‘’¡ŠŒ’“¤¥– ’“«Š ¡’“´“«’–“¥“”‘—’‘››¥“” —’š’–©Š¥› ¡Ù¡’“ ›’‘‘¥“”¨­Š‘ ª¥«™¥“šÚ›¡“”’“š’–©Š‘‘›’œ™ ‹Š’’“«‹‹¨­Š‘—’š’¥’¡Š‹—’ ‰’”‘–’ Œ’«•–š’“˜£–‘’“– ¡™ ’–¥“š‘£›¡Ù¡’–’¡Š™Û’‘¥“”¨ µ’Ÿ ¡±³¯”



ƒ„…†‡„ˆsùs ãÃÇÈÉÖÈÂÂôȸúÄ

·¸¹sºÜ¼»½½s »¾À»½sÁ ݂‚ÒÃÓÔÃÉÇÞÃËÄȸ

­¥– ¡š’“¦Šœ—Š“š¡Š‹’–Ÿ’–š’“ ߒ–‹’¤¥“”’“š¥– ¡š’àŠŒ’“‘ᐍ¤’ ¢’–›’š’“¨

·¸¹suº¼½ÕÕs

ÜÀ¾½sÁ

Î

ÏÐÈÉÑȸsÒÃÓÔÃÉÇsÖäÄss ÃûÄÊÖÃÄäÂÑÞÈÖsüÃÉǸýÑåËÃûÆ

₂ãÈËÇÅä¸åÈË

Ý ò‚‚êÊËËÄÃÑÞÊsÖäÄs

邂êÊËËÄÃÑÞÊ

ø‚‚êÊËËÄÃÑÞÊ

楖ß’–›’‘‘¥“”š¥– ¡Ú› ‘ ¡‹Š”’“ ¦’œ—’–’ ¡¢£“¯—‘ëëëëžë뛨 ÏÄÃÞËÂÐÈäÑÞÈɸÃÇ ˜•–š’˜’‹š¢’–›’‘‘¥“”¨˜•¡–¥“”‘™ š’‘æ–Œ’‹‘žŠ¥‘¡Š‹—–¥“š’›´‘ ¡’“™ ߣ‹‹”¥›› ‹Š¥«–ŠšŠ¥«¶Ì잳›› ‰’ñ–¨ì³™¯¶³žó’š£ ¡›§á’™ ‘Š“”’Š—“’¡›—Š–¨ß’– ¡–£›’‘ ¡£‹¤ž“Š ¥–‹Š Œ’–ž›š–’¡—Š–’› ’ŽŠŒ”’‘ ¡‹««’“íîÚ›«Š“”Ì›ž ¡’“–ŠšžäÉå˹s‡¸ÃôÈÄÃÂÑÞȹ §á’ ¡’“ –Šš¨ ñ¥‹ ‹ ᥓŒ Š“¤’”’– 祏 ”’‹¡£‹¤”–««ž¦’Š‹‹’‹’¢’–¤“Œ¨ ¬£‹’–Š“¤ï¯ž¯³²¨ß£–™¥“šð• Œ™  ·¸ Š‹‘÷’“š’‹žæ¡‹Ÿ’–Œ•—’–š’› ¹ s º » ¼ ½ Õ ¾ s ¿ » º À ½ ½ s Á ­’§’‹‹‘ ¡’“’ŒŠ““›’“’–˜‹•”’‹™ Ÿ–‘¤¡‹¥“”žæ¡‹Ÿ’–Œ›ñ¥‹‹™ ðŠš¨¦’œ—’–’ ¡ëëëëžë돛¨¦ ‘ ¡–Š¥—’«•–°›’“”’‘’‹‹Ÿ’–š’“¨ ‘’‹‹™à’—’‹•—’–š’›ðŠš¨ç‹Šáᙠ‡¸ÃôÈÄÃÂÑÞÈsõʹ„ÔÔ¹ö § ¡›¥¤ Š—‘–’«’–ž ª—‘’‹‹ —•”’‹ µ’‘Š›‹“”’Ìž³°›¨µ’Ÿ ¡ÌžèŒ”¨ —Š–’˜•¡–¥“”‘‘Š“”’ž©–’›‘’¥“š ÷Š‘‘’“š«•–ð£‹‹Š ¡£ñ–¨ì³™¯¶³ ¥“š˜’‘ ‘’‹‹—–’›‘’¨ÛŠ Œ’–¥“” “Œ—Š–’–ª—‘’‹‹—•”’‹¨ðŠ¡›’“ ¥“šì³™¯¶±¨ –£žàÙ¡’ë³ ›žðŠš¥›«Š“”°›ž ·¸¹sº»¼½Ü½s ¿¾ÕÀ½½sÁ ‘¥ “¡šŸ’ § ¡’—’“–Šš“©Š¥ ŸŠ–“ «Š–—’ ·¸¹sº»¼½Õvs ðŠš™Žè¶ › ¿ ¾ À ½ ½ s Á £–Š“”’¨¦¬–Š”’Š‘ ¡’ ·¸¹sº»¼½Õus Õ¿¾À½½sÁ

·¸¹sº»¼½Õ»s

¿v»À½½sÁ

â ø þ

ò

s 12310405610611107089 0 0 0 08 90900 8 0 09 800 00! 980""#0 $ 8#0 V0

$$$#" 9 #s 0 0 tsuv


89::;<==9>?@>A?B;@CD=:=EF9 G??HIJKLMNJKLMOMPQ

RSTUVWXYUZ[U\]^_TX_S`abc]de_fUdS[gfU hS[TbU TbWccU Sii][b_Xbj kl[^_UmfnoUifUp_qZ`abUrssU^ t. 7&(uvwxw& 'xyww&z kl[^_Umf{sUifUp_qZ`abUnnssU^

t.7&(uvwxx& & 'uy|w&z }??~IOINJKLMOM€QI

d_Zh][bZ^fUV]db‚ƒ„…‚†e_dYS^jU‡Z[U ˆ]bYUe_Tb_abU]STUT_`aTU_Z[Y_X[_[U d_Zh][bU Tble_[UiZbU]e^_dS[g_b_[U ‡`h_[fUgZ_UiZbUYq_ZUk_g_ddZ_i_[U YST]iU i_[U ^_a]Xb_[Uq_dg_[jU \_ZXS[^UdWb‚q_Z‰UWg_dUq_Z‰‚dWbf kl[^_Unf{sUifUp_qZ`abUŠossU^ t.7&(uvw'w& ‹_dUˆ]bYUUUŒ|y|w&z kl[^_UmfssUifUp_qZ`abUssU^ t.7&(uvw'x& ‹_dUˆ]bYUUU(Žyww&z kl[^_Umf{sUifUp_qZ`abU{nssU^ t.7&(uvw''& ‹_dUˆ]bYUUUxxwyww&z

 }

G

%*3Ÿ4ž-&¦214§§+3& ¦2&10+ž¨+37

t.7&(uvwuw& xœyœw&z 41ž-+&Ÿ .&x'&-45’+&¡0¢’+ kl[^_UnfmsUifUp_qZ`abUossU^ t.7&(uvwux& |xyww&z

ˆ_adU^Sb_Ua][gq_dhXZ`a_UµS]XZ‚ blbT]de_ZbjURSTU‡T`a_fUiZbURXS‚US[gU ¶_XXSXWZgU _Z[X]^_UYSiUˆ`ad_Ze_[US[gU ¶_Z`a[_[UZiU„_di_TTS[^Te_d_Z`aU S[gU]ScUg_dU·]STb_XX_jU¸Wi‹X_bbUiZbU \d]^_^SdbjU¹ºURjU »]‰_UmosU±UŠ{UiifUp_qZ`abUo{sU^ t.7&(uvwŽw& ²uy|w&z »]‰_UmsU±Umr¼UiiU½¹ºURŠ¾

iZbUd_a—_dT`aXS‰fUc˜dU®Z[h_XU—W[U rs¯US[gUn°s¯fUe_Tb_a_[gU]STUYq_ZU ƒ_[b]^W[_[Un{U±Un{UiifUgZ_USiUrs¯U —_dgd_abUXZ_^_[fUiZbUk_g_d_bSZj kl[^_UnsŠUiifUp_qZ`abU{sU^

t.7&(uvw²x&

n‚i‚ˆb][^_fUe_XZ_eZ^UYSU—_dXl[^_d[fU iZbUk]Ui_XX_[—_dT`aXS‰fUˆ‹_YZ]X˜e_d‚ YS^U™‡X]U TbWgSdšfUX]`hZ_dbfUm{UiiU›fU kl[^_UmfssUifUp_qZ`abUnmssU^

ª??³+5´’2ž-.4-§+3

¬??)­©©+5©+304‘­3

¬

??+.5+‘’4.+& “MPL”•–L•NJKLMOM€QI

xw'yww&z

t.7&(uvwŽx& ŽŽyww&z «??£+*1+vt*¤+55*+.5400+&

RSTU]Tbcd_Z_iUVWXYfUiZbU¸S[TbTbWccU SiUi][b_XbjUU¿˜`hT_Zb_UT`aq]dY‚^_XeU ½®]d[U c]de_¾fUUiUX][^fU]ScUnUiUYS‚ T]ii_[hX]‹‹e]djU\_ZXS[^TeZXgU½R¾U ]Scd_`abfUp_qZ`abUŠossU^

t.7&('vw²w& xw'yww&z À??+5+1¨­©vt*¤+55*+.5400+

ReeZXgS[^Ud_`ab_Uˆ_Zb_jURSTU_XW±Z_d‚ b_[URXS‚¿_`abU_`hUdWaUd_[fUb_X_ThW‹]d‚ bZ^U]STYZ_ae]dU]ScUUijU„Wdg_dU T_Zb_U `i‚‡‚\_ZXS[^fU¿˜`hT_Zb_Uii‚U\_ZUXS[^jU „Z_dU\_ZX_UÁUnnsU`ijUp_qZ`abUnossU^ t.7&('vwuw& |²y(w&z ˆ`aSbYb]T`a_U]STUd]XW[

ª

t.7&('vwux&

«

xwy|w&z

£+*1+vt*¤+55*+.v¥400+& ¦214§§+3&¨54©©’4.

%&'(&

)*+&,+-./+.010+2+.&*10&*3&455+3&6.+*1+3&+30-450+37


ÆÇÈÉÊÊÇÉËÉ

r

ÑÒÓÔÕÕÒÔÖÔÂÑ×

=ÔÒ ÂÑÒÓÔÕÕÒÔÖÔÂÑ×

¯°89: Ò ÔÖÂ ¯°;

ÔÖ<Ò Â ¯°=Ò Ö> ¯°? ÔÂ@Ô

1Â AÖBCÒ Ò9

ÊÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÕÒÔÖÔÂÑ×

ØÙÚÛÜÝÜÞßàáâãÚäÜåÚæÞäçèäãÚÜÞéÜããêÛëìåãåàíÞâíîÞÜåíÜÞïÜáÜíãîðâÜÛñòðÛðíÚåÜÞ ãÚÜäÜíÞóôÛÞðâõÜÛàÛîÜíÚöåèäÜÞïØ÷øùñúâðöåÚëÚÞâíîÞûâüÜÛöëããåýþÜåÚ0 ØÛÝôîâíýãóÛÜåÜÞâíîÞóÜäöÜÛöàãÜÞùáöÜãâíýÞîâÛèäÞðÛáÜåÚãÚÜèäíåãèäÞåîÜðöÞðâãñ ýÜöÜýÚÜÞ1êÚåþÞ2åÜÞðâèäÞüàíÞ3àãÜíöåáÜööÜÞâíîÞ4àÛåìàíÚðöþÛÜåãæÞ2ëäöáðÛÞì2åñ ãèäÜíÞòÛðîñÞâíîÞòàíÜåíÚÜåöâíýæÞîåÛÜþÚÞíÜáÜíÞîÜÝÞûåÜöóÜÛíÛàäÛ0 ûåÜöîåàêÚÜÛÞóôÛÞÜåíóðèäÜãÞùíüåãåÜÛÜíæÞðâóÛÜèäÚÜãÞ5åöîæÞãèäíÜööÜÞûåÜöÞÜåíãÚÜööâíýÞ îâÛèäÞáÜåîÞãÜåÚåýÞÜíîöàãÜÞ6ÜåÚÜíÚÛåÜáÜ0Þ7ëäöáðÛÜÛÞØåíãðÚìÞðâóÞ8âýÜöþàêóÞàîÜÛÞ 9ÜööÜÛãÚðÚåüÞóôÛÞðööÜÞåíîåüåîâÜööÜíÞùíóàÛîÜÛâíýÜí0

ÃÒ Ô Ô

ÜÛýÛçõÜÛâíý ÜÛíÛàäÛáåöîÞðâóÛÜèäÚ 1áÜþÚåüñÞÝÝ 8ôÛìÜãÚÜÞûåÜö2ÜåÚÜÞÝ òðãýÜóôööÚ 7åíþÜöÝÜããâíý 6ÚÛÜèþÜíÝÜãã0Þ8àíãÚ0 3àãÜíöåáÜööÜ àþâãÚÛåÜá 4àÛåìàíÚðöÚÛåÜáÞÜíîöàã òÜíðâåýþÜåÚ"þÝÞ3% ØåíìÜöÝÜããâíýÞÞÝ ØåíãêåÜöýÜíðâåýþÜåÚ %ÜåýâíýãáÜÛÜåèä 6ÚâÛìóÜãÚåýþÜåÚ 7ðããÜÛñ"6ÚðâáîåèäÚ éÜõÜåíãðÚì ïðýÜÛÚÜÝêÜÛðÚâÛ éðõÜÞèÝ òÜ2åèäÚÞý

ÑÖ/ 4ÖÔÒ

Ñ×ÂÄ

óðèä  æ !ÞòÛðîÞ"ÞÞýàí #" #$Þ"ÞÞÝÝ ýÛàá áÜåîãÜåÚåý æÞÝÝ #æÞÝÝ 'Þæ($ )Þ#$ ÷61Þ*ññ ÷+Þ ÞÚðâèäîåèäÚ ,-øÞáåãÞ.-ø ,-øÞáåãÞ. -ø #*ÞÙÞ#ÞÙÞ# #!

0Ä123 526Â7

Ñ×Â

óðèä  æ !ÞòÛðîÞ"ÞÞýàí #" #$Þ"ÞÞÝÝ ýÛàá"óÜåí áÜåîãÜåÚåý #æÞÝÝ æ&ÞÝÝ 'Þæ($ )Þ#$ ÷61Þ*ññ ÷+Þ ÞÚðâèäîåèäÚ ,-øÞáåãÞ.-ø ,-øÞáåãÞ. -ø #ÞÙÞ#ÞÙÞ# #

0Ä12Å 026Â7

DEÌÍFÌÍGHIÏIÍJÐK Â=ÔÒ LÔÕÕ

MNOPQRSTUSVWXRYZS[T\OWXS]T^_`aTNSRRS]TbQNTcdefghSiQjkS[Tal]TORRSTmjVN]nTbSjNST bQNT\OWXSbTU_kSjT`OVVSjko òÛçõÜpÞÜåíýÜãèäàáÜíÞqÞ#ÞèÝæÞðâãýÜìàýÜíÞqÞ#ÞèÝ éåÚÚÜöãèä2ÜÛÜÞùâãóôäÛâíý0Þ7ðíîãÚëÛþÜÞ#æÞÝÝ0ÞòÜ2åèäÚÞæ&Þþý

ÑÖ/Â0Ä1ÄÄÂ

 tuvtswsxytsytttszs{|}s~s€s}‚sƒ{}|„s…|†s‡ˆ‰sŠˆ†€{ˆ€‹s‡ˆ}sŒˆ|€†ˆ{sŽˆˆ‚‰‘sŽ…}’„s“ˆ’s”‚“’„|{s••„–s…“—ˆ’ˆ{‡–s Vs

ÅÅ62Â7

———–•}|“ˆ–‡ˆÂ s s ÃÂÄÅ


«¬­®¯°±²³°´µ´

¾!!"˜Ÿ˜#$˜½™%#$&˜#'™º(½™)˜¾À%Á($"

ÃÄ×ØÙËÚÓÍËÒÊÒÆ×ÊÒÔÊÈÆØÈÆÏÊÓÊÈÔÊÈÆÓÐ×ÜÆÈÍÙËÆÚØÕÉÕÖËÒÊÈÔÊÈÆ üýÄÅÊÈÆÕÖÒÆÊÒÉÒØÛÚûÄÈÔÏøÙËÊÆ*ÈÉÊÒÚÄÙËÄÈÛÊÈÆÊøÈÛÊÚÊÉÐÉÜÆÇÚÆÛøÓÉÆ ÃÄ×ØÙËÚÓÍËÒÊÒÆøÈÆÌÊÒÚÙËøÊÔÊÈÊÈÆ+ýÈÛÊÈúÆÄÈÉÊÒÚÙËøÊÔÏøÙËÊÈÆüÍËÒÞ ûÊÒÈÔÄÒÙËÅÊÚÚÊÒÈÆÄÈÔÆ,ÙËÈÊøÔÊÈÜÆ-ÞÚÙËÈÊøÔøÛÊÆÃÄ×ØÙËÚÓÍËÒÊÒÆ ÚøÈÔÆÕÖÒÆ.ØÔÊÏÞÆÄÈÔÆ/ÊøÙËÏØÄÓË0ÏÐÊÒúÆ1ÞÚÙËÈÊøÔøÛÊÆÃÄ×ØÙËÚÓÍËÞ ÒÊÒÆÚøÈÔÆÔØÛÊÛÊÈÆÕÖÒÆÎØÒÉË0ÏÐÊÒÆÓÊÚÚÊÒÆÛÊÊøÛÈÊÉÜÆ )££ž™¹ž™2ž¡¢ž¦¹¥¦·™»ž™¹ž¡™)ž¤£ž¨¨¥¦·™§¦·ž»ž¦3™ ÃÄ×ØÙËÚÓÍËÒÊÒÆÚøÈÔÆÈøÙËÉÆÛÊÊøÛÈÊÉÆÕÖÒÆ*ÈÉÊÒÚÄÙËÄÈÛÊÈÆØÈÆÌÊÒÞ ÓØÄÉÊÈÆ45ÏÉ6ÞÆ Î0ÏÐÊÒÈÆÍÔÊÒÆÕÖÒÆ7ÒØÛÕýËøÛûÊøÉÚÄÈÉÊÒÚÄÙËÄÈÛÊÈÆØÈÆ ÝÍÈÚÉÒÄûÉøÍÈÚË0ÏÐÊÒÈÜÆßøÊÚÊÆÚøÈÔÆÔÊÈÆ8Ê9ÛÊÒýÉÊÈÆÔÊÒÆÚÑÊÐøÊÏÏÊÈÆ ÎÍÏÐÔøØÛÈÍÚÊÆ4ßÊÈÔÒÍÙËÒÍÈÍÏÍÛøÊúÆüÍËÒ×øÔÊÒÚÉØÈÔÚÅÊÚÚÅÊÉËÍÞ íáæäéòóë::êöàöñãë;áäöèäíñ:è<ä=öã÷áóë:êáìè Á>>?™@áðìðñáìäAìíäBõáñáìäéðáäìëòóäCáíáàäDðìâëêEäAìíä=öãä:îìÞ ÛÊÒÊÒÆÇøÈÏØÛÊÒÄÈÛÆÔÊÈÆ,ÙËÈÊøÔûÍÑÕÆÔÊÚÆÃÄ×ØÙËÚÓÍËÒÊÒÚÆÅøÉÆFÏÆ ÍÔÊÒÆGÊÉÉÆ4ÐÜüÜÆÅøÉÆ/ßÆHIÆ8ÄÏÉøÚÑÒØJÆ.ÒÜÆKLÞIMLÆ6ÜÆßØÚÆÚøÙËÊÒÉÆÔøÊÆ ,ÙËÈøÉÉËØÏÉøÛûÊøÉÆÄÈÔÆÌÊÒËøÈÔÊÒÉÆÔÊÈÆ5ÈÚØÉÐÆÌÍÈÆGÏÄÛÆ ÒÍÚÉúÆÔÊÒÆÔøÊÆ GÄÈûÉøÍÈÚÉÖÙËÉøÛûÊøÉÆÓÊÊøÈÉÒýÙËÉøÛÉN

¶¡·¦§¨™¤¸ ¢ž¹¤¸ ž¡™º¥¢§¸ ¤»¼ ¡ž¡™Ÿ¶½¾¿À¶½˜Á¾Â

ÃÄÅÆÇÈÉÈÊËÅÊÈÆÌÍÈÆÎÍÏÐÑÒÍÓÊÈÆÄÈÔÆÕÖÒÆÃÄ×ØÙËÚÅÊÚÚÄÈÛÊÈÜÆÝÊÒÈÞßÄÒÙËÞ àáââáãäåæçåäààèäéêëìíëãíàîïðñäàðêäíãáðäéòóìáðíáìèäôáõöì÷áâòóðòóêáêæäíëÞ ÔÄÒÙËÆ×ÊÈøÛÊÒÆùÊøÆ ÓÄÈÛúÆûÊøÈÆÝÏÊÓÊÈÆÌÍÈÆÎØÒÐÊÈÆÄÈÔÆüØÄÅÚýÕÉÊÈÜÆ þ012034056789 2  32 80 20 87 8202016 2802820 28085405 87 47869

Ÿ¶½¾¿À¶½˜Á¾Â™ º¥¢§¸ ¤»¼ ¡ž¡

jklmnopqmrstustvmv jk»¨§¦Q™>¼¨ž¡£ž™™ )¼ ¡ž¡¤>£cž jkcw¨¦¹¡¤¸ ž¤™™ '¸ ¦ž¹¢ž¡Q

Ÿ¶½¾¿À¶½˜Á¾Â™º¥¢§¸ ¤»¼ ¡ž¡™

ÝÊÒÈÞßÄÒÙËÅÊÚÚÊÒÆMúKMÆÅÅúÆ-Æ,ÙËÈÊøÔÊÈ )¼ ¡¿ Ÿ¶½¾¿À¶½˜Á¾Â™ ˜¡¤§£c»¼ ¡ž¡ !¼¤ž™$§¹ž¨ "d¡£ž¨£§¤¸ ž £žPž º¥¢§¸ ¤»¼ ¡ž¡ $¡ª ©¡ž¤ $¡ª ©¡ž¤ $¡ª ©¡ž¤ $¡ª ©¡ž¤ KIIÆÅÅ \]¿›_› _]›a››™b \]¿__› _^ea››™b \]¿^_› ^ea››™b \]¿š_› \a`f™b KMIÆÅÅ \]¿›_f _g]a››™b \]¿__f _š\a››™b \]¿^_f ^]aš›™b \]¿š_f `a`f™b 1IIÆÅÅ \]¿›^› _\›a››™b \]¿_^› _e_a››™b \]¿^^› ^ga››™b 1MIÆÅÅ \]¿›^f ^_^a››™b \]¿_^f _]fa››™b \]¿^^f š_ae›™b -IIÆÅÅ \]¿›š› ^^]a››™b \]¿_š› _gga››™b \]¿^š› ššae›™b \]¿šš› _ša`›™b HIIÆÅÅ \]¿›e› ^eša››™b \]¿_e› ^›ea››™b \]¿^e› š\a\›™b \]¿še› _]a`›™b MIIÆÅÅ \]¿›f› e›ga››™b \]¿_f› še^a››™b \]¿^f› fga_›™b LIIÆÅÅ \]¿›]› fg`a››™b \]¿_]› e›_a››™b \]¿^]› f`a`›™b hIIÆÅÅ \]¿›\› \šea››™b \]¿_\› ]``a››™b \]¿^\› g›ae›™b

¨¼¤ž™$§¹ž¨¦

%§·¨OP™Á§¤¸ ž¦¿)¼ ¡Qž¡¦¿Ÿž¤¤·ž¡R£

ÃÄÚÉØÈÔúÆÝÒØÈûËÊøÉúÆ/ØÙËÚÉÄÅÆÄÈÔÆ5ÏÉÊÒÆÔÊÒÆSÒÍÓÊÞ ÓýÄÅÊÆÏÊøÙËÉúÆÐÄÌÊÒÏýÚÚøÛÆÄÈÔÆÑÒýÐøÚÊÆÓÊÚÉøÅÅÊÈÜÆTÍÈÆ GÍÒÚÙËÄÈÛÚØÈÚÉØÏÉÊÈÆÄÈÔÆSÒØûÉøûÊÒÈÆÊÈÉ×øÙûÊÏÉÆÄÈÔÆÊÒÞ ÑÒÍÓÉÜÆ*ÒÉÊøÏUÆÓÊøÆÔÊÒÆ5ÒÓÊøÉÆøÅÆGÊÏÔÆÓÊÚÍÈÔÊÒÚÆÛÊÊøÛÞ ÈÊÉNÆßøÊÆLÞÕØÙËÆÌÊÒÛÒ09ÊÒÈÔÊúÆÓÊ×ÊÛÏøÙËÊÆVÑÉøûÆÚÉÊøÞ ÛÊÒÉÆÔøÊÆØûûÄÒØÉÊÆ5ÓÏÊÚÄÈÛÆÊÈÉÏØÈÛÆÊøÈÊÒÆK1ÆÙÅÆÏØÈÛÊÈúÆ ÅÅÞÛÊÉÊøÏÉÊÈÆ8ÊÚÚÚûØÏØÜÆßøÊÆ8ØÛÈÊÉÊÆÐÄÆÓÊøÔÊÈÆ,ÊøÞ êáìäEáìêãðáãáìäíáìäWöóãXáãìä;YæäíáãäðìäíáãäWöóãáãìëÞ ÔÊÏÆÌÊÒÓÏÊøÓÉÜÆßØÚÆÚÙËÏøÊ9ÉÆÊøÈÆZüÒÊÙËÊÈ[ÆÔÊÚÆüÍËÒûÊÒÈÚÆ ÌÍÈÆÌÍÒÈËÊÒÊøÈÆØÄÚÜ

$¡ª™\]¿^›\™

_ª›``a››™b

Ÿ¶½¾¿À¶½˜Á¾Â™º¥¢§¸ ¤»¼ ¡ž¡™

ÝÊÒÈÞßÄÒÙËÅÊÚÚÊÒÆK1ÆÅÅúÆ5Ä9ÊÈÞßÄÒÙËÅÊÚÚÊÒÆKiÆÅÅúÆ1Æ,ÙËÈÊøÔÊÈ )¼ ¡¿ Ÿ¶½¾¿À¶½˜Á¾Â™ ˜¡¤§£c»¼ ¡ž¡ !¼¤ž™$§¹ž¨ £žPž º¥¢§¸ ¤»¼ ¡ž¡ $¡ª ©¡ž¤ $¡ª ©¡ž¤ $¡ª ©¡ž¤ -IIÆÅÅ \]¿›š^ \]›a››™b \]¿_š^ ]\ga››™b \]¿^š^ ``a`›™b HMIÆÅÅ \]¿›ef _ª_šea››™b \]¿_ef `f]a››™b \]¿^ef ``a`›™b

Ÿ¶½¾¿À¶½˜Á¾Â™º¥¢§¸ ¤»¼ ¡ž¡™Pd¡™%§¡£ O¨cž¡™™

ÝÊÒÈÞßÄÒÙËÅÊÚÚÊÒÆMúKMÆÅÅúÆ1Æ,ÙËÈÊøÔÊÈ )¼ ¡¿™ Ÿ¶½¾¿À¶½˜Á¾Â™ ˜¡¤§£c»¼ ¡ž¡ £žPž º¥¢§¸ ¤»¼ ¡ž¡ $¡ª ©¡ž¤ $¡ª ©¡ž¤ 1IIÆÅÅ \]¿›^›x^$ _\›a››™b \]¿_^›x^$ _e_a››™b HIIÆÅÅ \]¿›e›x^$ ^eša››™b \]¿_e›x^$ ^›ea››™b LIIÆÅÅ \]¿›]›x^$ eg`a››™b \]¿_]›x^$ e›_a››™b hIIÆÅÅ \]¿›\›x^$ \šea››™b \]¿_\›x^$ ]``a››™b

%§·¨OP™º¥¢§¸ ¤»¼ ¡ž¡™'¸ R¡P¤ž£

8øÉÆ,ÙËýÒÕÞÆÄÈÔÆ,ÙËÏÊøÕÚÉÊøÈÊÈúÆüøÊÈÊÈ×ØÙËÚÆÄÈÔÆFÏÜÆßØÚÆüøÊÈÊÈ×ØÙËÚÆ ÚÙËÖÉÐÉÆøÈÚÓÊÚÈÔÊÒÊÆÔøÊÆ,ÑøÉÐÊÆÄÈÔÆÔøÊÈÉÆÔÊÒÆ,ÙËÅøÊÒÄÈÛÜÆ8øÉÆ5ÈÏÊøÉÄÈÛÜ

$¡ª™\]¿››_™

˜™š›™

`^a››™b

œž™Ÿž ¡¢ž¡£¤£ž¥ž¡™¤£™¦™§¨¨ž¦™©¡ž¤ž¦™ž¦£ §¨£ž¦ª


}~€‚€ƒ„‚……†ƒ‡

ƒ‚†

z&–—Šy y ™Ž‹Ž(˜–‹

›‰—%Ž

L

‘‰’y“”•–—Š’˜‰Š‹Ž‹

·¸¹º»¼½¾¿¼ÀÁÀ£¹ÁÀÂÁãÄÁÀ¹ÁÃÂÁÅÆ£¸¤£ÂÇÁ£È¸ºÉÇÅÊÅÆ£ÂÇÁ£·¸¹º»¼½ÀºÅÁƣº½£ËÉÅÁÀ£ ÌÍÎÏÐÑÒÍÎÏÎÐÓÔÒÕÖ××ÎÐÑÒÐØÙÚÛÎÒÜÐÝÌÞßÐÌÍÎÏÐàÏÔ×áâÐãÎâÑÒÍÎÞäÎÒÐåáâÒÔääâæÞßÎÏÒÐßÚÐ ¾Á½ÅǤ¤ÁÃç£èÇÁ££ºÉżÁÀéÁ¾Àº»¼ÅÁ£êºÀëÁ£ìèí¿½§£¹ÇÀ£Çã¹ÁÂÁãÅÀºÂÇÅÇ¿ÃÁÉÉ£º¸½£ ×ÎâÏÐâÌáâïÎÏäÔðÎÛÐåäÑâÞÐñÏÙßÔ×ÔÌÒ×ðÎàÎÏäÔðäòÐóÔÎÐØÌâÏÎÏÐ×ÔÒÍÐäÎÕÌÒãÎ×áâÔáâäÎäÜÐ ¸¤£ôÁǾ¸ÃéÁãõ¸£¤ÇÃǤÇÁÀÁã¸Ã£¸Åõ£éÁéÁãô¿½Å£¸Ã£öÁÀ¼ºÀõ¸Ãé£õ¸£¾ÇÁÅÁÃç£ èÇÁ£î÷ÇÅõÁ£Ç½Å£¾ÉºÃë÷¿ÉÇÁÀÅç£èÇÁ£ø¿»ëÁÆ£ÂÇÁ£»ºç£ºÃÂÁÀżºÉ¾£ù¤ÂÀÁ¼¸ÃéÁãĿÀ£úÃÂÁ£ ÂÁ½£î»¼ÃÁÇÂéÁ¹ÇÃÂÁ½£û¾ÁÀ½ÅÁ¼ÅÆ£¹ÁÇÅÁÅ£ÁÇÃÁÀ½ÁÇŽ£ÂÁãü¿¼ÀëºÃºÉ£¾ÁǤ£ö¿ÀÅÀÇÁ¾£ÂÁÀ£ ë¿Ãǽ»¼Áãî÷ÇÅõÁÆ£ÁÀÉÁÇ»¼ÅÁÀÅ£º¾ÁÀ£ºÃÂÁÀÁÀ½ÁÇŽ£º¸»¼£ÂÇÁ£ôû»ëÂÀÁ¼¸Ãé£ÂÁ½£ü¿¼ÀÁÀ½£ º¸½£ÂÁ¤£ü¿¼ÀëºÃºÉÆ£Çý¾Á½¿ÃÂÁÀÁ£ÂºÃÃÆ£¹ÁÃãýʸÉÃǽ£¿ÂÁÀ£þ¿¼ÉÀʸ¤Á£ÁÇã˸½¾¿¼0 ÀÁãÁÀ½»¼¹ÁÀÁÃç£èÇÁ£øºÂÁɣǽţº¸½£À¿½Å1ÀÁÇÁ¤£îź¼É£¸Ã£÷º½½éÁú¸£õ¸¤£ü¿¼ÀÁÀç£èÇÁ£ ü¿¼ÀÁÀ£½ÇãÂÀÁǽ»¼ÃÁÇÂÇ飸ã1ûÀ£øºÂÁÉ0£¸Ã£2ÁÇ»¼Éº¸¾¼3ÉõÁÀ£¾Á½ÅÁý£éÁÁÇéÃÁÅç 45675895 787 575 75756 7 57 757 5 

95 !"9# $ y ‘‰’yy y y ˆ‰Š‹ŒŽŽ “”•–—Š’˜‰Š‹Ž‹ z‹’–Œ™˜‰Š‹Ž‹ š‰’Žy›–œŽ ›‹ž Ÿ‹Ž’ ›‹ž Ÿ‹Ž’ ›‹ž Ÿ‹Ž’ ¡¢£¤¤£¥£¦§ ¨©ª«¨| |¨¬­««y® ¨©ª«¨¯ |°±­««y® ¨©ª«¬{ ±¨­¨«y® ²¢¢£¤¤£¥£³§ ¨©ª«¨± ±«¨­««y® ¨©ª«¨¨ |°´­««y® ¨©ª«¬´ ±¬­©«y® ²¡¢£¤¤£¥£ ¢§ ¨©ª«¨{ ±±¯­««y® ¨©ª«¨¬ |¨±­««y® ¨©ª«¬° {´­©«y® µ¢¢£¤¤£¥£ ²§ ¨©ª«¨´ ±´±­««y® ¨©ª«¬« |¬´­««y® ¨©ª«¬© {¯­««y® µ¡¢£¤¤£¥£ ¶§ ¨©ª«¨° ±©¬­««y® ¨©ª«¬| ±±«­««y® ¨©ª«¬¯ ´|­´«y® ¶¢¢£¤¤£¥£ ¦§ ¨©ª«¨© ±¨«­««y® ¨©ª«¬± ±±´­««y® ¨©ª«¬¨ ´±­°«y® ˆ‰Š‹%Ž‹&Œ‹'(Ž‹

ƒ‚†

L

=)šyy >‰&œŽ‹’Œ–˜

·¸¾Á¼3À£õ¸À£üº¸¤0 ë¿ÃÅÀ¿ÉÉÁ£¸Ã£üº¸¤0 ¸ÃÅÁÀ½¸»¼¸Ãéç£îź¾£ º¸½£úÂÁɽź¼É£õ¸À£3¿0 ëºÉǽÇÁÀ¸Ãé£Ä¿Ã£ýʸÉÁ£ Çãüʸ¤ÁÃç£îźÃºÀÂ0 ÉÊÃéÁ£¦¢¢£¤¤ç£è¸À»¼0 ¤Á½½ÁÀ£E£¤¤ç£öºÀǺ¾ÁÉ£ ÁÀ¹ÁÇÅÁÀ¾ºÀ£¾Ç½£¤º0ç£ ¡¢¢£¤¤ç£îëºÉÇÁÀ¸Ãé£  ¢¢£¤¤ç

›‹žy¨©ª´´|y ´°­««y® =)šy >‰&œŽ‹’Œ–˜5Ž‹'&(Ž‹”&(

2÷ÅǿúÉÁ£öÁÀÉÊÃéÁÀ¸Ãéç£3ÊÃéÁ£ µ¢¢£¤¤£¤ÇÅ£7Á¹ÇÃÂÁÄÁÀ½»¼Àº¸¾¸Ãéç

›‹žy¨©ª´´|JKy

|´­°«y®

)Ž*”+Ž

{yy,‰‹-y)–.

© ¬ ¬ ­ « « y ® MNOPQRSRTOPQUVWX y

£ £ £ £ £ £

)Ž*’—ŠŽ&Ž

)Ž*’—ŠŽ˜Ž‹

y<z,8›=>,8zy?<z›

êúîîüúôú@/þ£¢A¶¡¢£¤¤ Ëø·ú@7ú7úøËù@7Bú@;£¢Æ¢ £¤¤¥¢Æ¢¢¢¡C êËDú£¡³¢£0£E¡£0£¦¢£¤¤ üË;;úô@ú£/ô£²¢µ² BËFË·@;G;£ H¢£¤Ë¼ öúô7ôIîîúôùø7£¾Ç½£E1º»¼

ˆ‰Š‹%Ž‹&ª)Ž’’(Ž‹'Œy,‰‹-y)–.y

躽£ü¿¼ÀëÁÀÃ0êÁ½½éÁÀÊÅ£/¿ÀǤ£êº0Ç£ÁÇéÃÁÅ£½Ç»¼£1ûÀ£ÁÇÃÁ£½»¼ÃÁÉÉÁ£ËúÉ1½Á£Ä¿Ã£ ü¿¼À÷À¿¾ÁÃÆ£ÂÇÁ£¤ÇÅ£ÁÇÃÁ¤£·¸¹º»¼½¾¿¼ÀÁÀ£º¸½£üʸ¤Áã¿ÂÁÀ£üºÉëÁãÁÃÅÿ¤0 ¤Á㹸ÀÂÁÃç£ýûÀ£ÂÁãúÇýºÅõ£Ä¿À£2ÀÅÆ£¹ÇÁ£º¸»¼£Ç¤£3º¾¿À£éÁÁÇéÃÁÅç£èÇÁ£êÁ½½0 ¹ÁÀÅÁ£¹ÁÀÂÁãĿ¤£êÁ½½½»¼ÇÁ¾ÁÀ£ÇøëÅÇģĿãÂÁÀ£êÁ½½½»¼ÇÁÃÁ£º¾éÁÿ¤¤Á㠸ãǤ£èǽ÷ɺ1£ºÃéÁõÁÇéÅç£ 3ÇÁ1ÁÀ¸¤1ºÃé4£ü¿¼ÀëÁÀÃ0êÁ½½éÁÀÊÅÆ£üºÅÅÁÀÇÁÆ£1¿À¤½»¼3ÃÁ£¸Ã£½Åº¾ÇÉÁ£þ¿Éõ¾¿0ç

›‹žy¨©ª¬¯©y

©¬¬­««y®

ˆ‹”’Œ˜‰Š‹5‰‹’–Œ™yy 6‹y“”•–—Š’˜‰Š‹Ž‹

Ëɽ£Ëþ¿¼À¼ÇÉ1Á£½¿¹ÇÁ£ËýÁÅõ¼ÇÉ1Á£ ÂÁ½£ü¿¼ÀÁÀ½£õ¸£ÄÁÀ¹ÁÃÂÁÃç£3ÊÃéÁ£ ²µ¡£¤¤Æ£7Á¹Ç»¼Å£ ¡¢£é

›‹žy¨©ª¬««y ´´­¨«y® 8–(9y :&œŽ&’Œ'‹%Ž&-Ž’’Ž‹

˸1£ÁÇÃ1º»¼Á£2ÁǽÁ£ëºÃ㤺ã¤ÇÅ0 ÂÇÁ½Á¤£7ÁÀÊÅ£ÂÇÁ£ôÇÃÂÁÃÂÇ»ëÁ£Ä¿Ã£ üʸ¤Áã¤Á½½ÁÃÆ£¤¤0;ÁÇɸÃéç£Ë¸½£ ¾Á½ÅÁ¤£îź¼É£éÁ1ÁÀÅÇéÅÆ£ÄÁÀÃÇ»ëÁÉÅç£ 3ÊÃéÁ£ µ¡£¤¤Æ£7Á¹Ç»¼Å£³¢£é

›‹žy¨©ª¬|«y ¯¬­««y® 8–(9y“”•–—Š’Š–--Ž‹

·¸À£ùÃÅÁÀ½¸»¼¸Ãé£ÂÁ½£ÉÁÅõÅíʼÀÇéÁã ·¸¹º»¼½Á½ç£3ÊÃéÁ£µ¢¡£¤¤Æ£7Á¹Ç»¼Å£ ¶²¢£é

›‹žy¨©ª¬±«y

“”•–—Š’Š–--Ž‹ ˆ‹”’Œ˜‰Š‹5‰‹’–Œ™

:&œŽ&’Œ'‹%Ž&-Ž’’Ž‹

|«¬­««y®

y Z[\ZY]Y^_ZY_ZZZY`YabcYdYefYgchYiacbjYkblYmnoYpnlfanfqYmncYrnbflesnaYtnunvhowYtkcxjYynxYzhyxujbavY{{j|Yky}nxesnam|Y VY

}}}|{cbyn|mny Y Y zy{|


‘’“”•–—˜™’š›

ž‡Ÿ‰ ¡„‰„‡¢ œ

œž‡Ÿ‰ ¡„‰„‡¢

£¤¥¦§¥¨¥¤©ª«¬¤­®¥ª¬¯°­¤¯±¥««­ª²¯¨¥¤¯³©¥²¥´¤­µ¦§¥«¬©²¶¥©¬¯·¸ª¯³¸¦¤¯¶¥¤¯ª¥ª¹¯ ¨©¥¯®©¬¯¥©ª¥®¯º­»¼µ¦«´¸¦¤¥¤¯¥ª¬ª¸®®¥ª¯»­¤¨¥ª½¯º­¤¯³¥­¤¬¥©¾­ª²¯§¼­¯¾¥ª¯ ¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊÅËÃÄÌÍÎÎÇÏÐÅÆÃÈÅÑÌÃÍÒÐÓÃÍÌÅÇÏÆÅËÈÇÉÊÔÃÄÌÍÐÓÃÍÌÕÅËÈÖÇÏÔ×ÇÁÃÅ »©¤¨¯¨­¤µ¦¯¶¾¥©ª¥¯³©¥²¥»©ª¶¥¾¯­ª¨¯ª©¥¨¤©²¥¯³¤­µ¦§¥«¬©²¶¥©¬¯¼ª²¥°¥©²¬½¯Ø©Ù ²ª©ª°¥¤«¥¬°­ª²¯©®¯Úª§¼ª²««¬¼¨©­®¯¨¥¤¯ÛÜ­¾¥¯Ý´¥©¯¥©ª©²¥ª¯Þß४¯¨¥¤¯á¥©«Ù «§Ü­¾¥â¯¨­¤µ¦¯²¤¸ã¥¯³©¥²¥»©ª¶¥¾¯­ª¨¯¥©ª©²¥¤®¼ã¥ª¯ª¸¤®¼¾¥¯³¤­µ¦§¥«¬©²Ù ¶¥©¬½¯±©¬¯ä¤¼§¬Ù¯­ª¨¯á©ª¶¥¾¼ª°¥©²¥å¯³¤­µ¦®¸®¥ª¬¯©ª¯Û¤¼µ¬¸®¥¬¥¤¥©ª¦¥©¬¥ª½¯ £­¤µ¦®¥««¥¤¯æ毵®¹¯ç覥¯æ鯵®½¯ê¥»©µ¦¬¯ëé鯲½

쇐íîïðññ ÷ž‡Ÿ‰ ¡„‰„‡¢¢

ò€óôõõö

±¥««²¥¤Ü¬¯°­¤¯³¥«¬©®®­ª²¯¨¥¤¯³©¥²¥Ù¯­ª¨¯£¤­µ¶§¥«¬©²¶¥©¬¯´¥©¯³¸¦¤¶¥¤ª¥ª¯ ®©¬¯ø¯ù¯®®½¯ä¸®à¾¥¬¬¯®¥µ¦¼ª©«µ¦¥¯³¥¨©¥ª­ª²¯¨¥«¯ê¥¤Ü¬¥«¯ú´¥¤¯û¯·¥¤«µ¦©¥Ù ¨¥ª¥¯³¥¨©¥ª­ª²«¦¥´¥¾½¯Úª°¥©²¥¯¨¥¤¯±¥««»¥¤¬¥¯¨­¤µ¦¯¥©ª¥¯ú´¥¤«©µ¦¬¾©µ¦¥¯ ±¥««­¦¤½¯Ú´®¥««­ª²¥ªü¯ýéé¯þ¯ýùé¯þ¯0鯮®½¯ê¥»©µ¦¬¯æëé鯲

쇐íîïðñó

õíóôõõöž‡Ÿ‰ ¡„‰„‡¢¢

1 Ž23‡ 4„ŒŠ‰„Ÿ†„‡

÷

 ‚ƒ5Œ Š„†¡¡„‡

1 Ž23‡ 4„ŒŠ‰„Ÿ†„‡

º­¤¯ª¬¥¤«­µ¦­ª²¯¨¥¤¯Þ¤Üª¶¬©¥§¥ª¯´¥©¯±¼«¬¥ª¯­ª¨¯µ¦»¥¾¾¥ª¯«¸»©¥¯¨¥¤¯ ÍÌÌÃÈÇÏÐÄÃÍÏÄÄÃÅÃÍÅÃÀÌÍÄÉÊÃÏÅ¿ÁÂÃÈÏÕŠ侩ª²¥ª´¤¥©¬¥¯æ¯®®¹¯ä¾©ª²¥ª¾Üª²¥¯æýù¯®®¹¯ê¥»©µ¦¬¯0鯲

쇐óõïõó ‚ƒ5Œ Š„†¡¡„‡

ððôóõö

쇐óõïñ€

ñíôóõö

Ûú¤¯¨©¥¯°¥¤«¬è¤­ª²«§¤¥©¥¯¸¤­ª¬¥¤«­µ¦­ª²¯·¸ª¯³¼­®¯«µ¦Ü¨¥ª½¯º­®¯Ú´¶¾¸àÙ §¥ª¯·¸ª¯·¥¤®­¬¥¬¥ª¯µ¦¼¨«¬¥¾¾¥ª½¯ç¥¾¾¥¤¯Þ¸ª¯¯·¥¤®­¬¾©µ¦¯²¥«­ª¨¥«¯ç¸¾°½¯ £­®à§¥¤¯¸¨¥¤¯¦¸¦¾¯¶¾©ª²¥ª¨¥¤¯Þ¸ª¯¯¥¤¨¼µ¦¬¯¼­§¯ä¥¤ª§Ü­¾¥½¯£©¼²ª¸«¥Ù ¦¼®®¥¤¯®©¬¯°»¥©¯·¥¤«µ¦©¥¨¥ª¯¦¼¤¬¥ª¯॰©¼¾¥©ª«Ü¬°¥ª½

¢ì î ‡ „ŠŠƒ Œ„ŽŽ„‡…„ŠŠ‰ƒŠŸ†

¯°6†‡‡ƒŒ5¡„ŠŠ‹Œ5‹Œ7Ž8Š„ ¯°‚„Œ7‡ ï9†‡ Œ Ž 5ƒ„

ó23456789:

íñòòôõõö ~€

 ¢ì î

¤¸§¥««©¸ª¥¾¾¥¤¯±¥««¬©«µ¦¯§ú¤¯¨©¥¯¼¦¤¤©ª²®¥««­ª²¯ ­ª¨¯Ù¼ª¼¾ß«¥¯¼ª¯³¸¦¤¶¥¤ª¥ª¹¯¬¼®®«µ¦¥©´¥ª¯­ª¨¯ ¼ª¨¥¤¥ª¯ç¸¾°à¤¸´¥ª½¯£¥ª¨¤¸Ù¦¤¸ª¸¾¸²©¥½¯Ø©ª¥¼¤Ù §ú¦¤­ª²ü¯±¥««¾Üª²¥¯ù鯮®¯´¥©¯ù¯®®¯¸¤«µ¦­´¯à½¯ ½¯¬¼­´Ù¯­ª¨¯«à¤©¬°»¼««¥¤²¥«µ¦ú¬°¬¥¯¤Ü°©«©¸ª«Ù Ä!ÍÏÆÃÁÕÅ"ÁÃÓÌÈÀÏÍÓÅ#$%ÕÅ&ÇÄÇÏÐÅ#'#$$ÅÎÎÕÅ(ÍÌÅ £¤¥¦²¥´¥¤¹¯³Ùµ¦ª©¬¬«¬¥¾¾¥¹¯«¥¤©¥¾¾¥¯Úª«µ¦¾ú««¥¹¯ 缪¨¤¼¨¯æé鯮®½¯æ¯¬¥¤¥¸®©¶¤¸«¶¸à¯Ø)*Ú¯û)½¯ º¸¸®¯¹+þ¯,¯+éþ½¯Û¼¨¥ª¶¤¥­°Ù-ᥩ¬»©ª¶¥¾¸¶­¾¼¤¯ æéþ-ý+½¯Ø)*Ú¯Ø)£¯æééé¯Ø©µ¦¬.­¥¾¾¥¯®©¬¯µ¦»¼ª¥ªÙ ¦¼¾«ÙØ©µ¦¬¾¥©¬¥¤¯­ª¨¯±©¶¤¸«¶¸àÙµ¦»¥ª¶¼¤®«¬¼¬©·¯ +ù鯮®½¯ÞÚÙᩪ¯¤¸¯¸§¬»¼¤¥¯¼¦¤¤©ª²¼ª¼¾ß«¥¯ ÎÍÌÅÐÈÖÒÄÉÊÃÈÅ/È×ÄÃÏÌÖÌÍÀÏÅÇÏÆÅÇÎÔÖÏÐÈÃÍÉÊÃÅ!ÆÔ0 £¸¶­®¥ª¬¼¬©¸ª¯ÝØ©°¥ª°¯§ú¤¯ù¯1­¬°¥¤â

쇐íîïðî€

íñòòôõõö

‚ƒ„…„†‡ˆ„‡‰Š‰„‹„‡ƒŠ‰ƒŒŽŽ„Œ‡„ƒŠ„Œ„Œ‰†Ž‰„Œ


>?@ABCDEF?GH

M˜™Ÿ ¡®;§«¡Œ¥˜­ŸŒ©™œ­©—Ÿ©©žŸŒ™;;MŸ©˜©™«žŒœª¡®

K˜Ÿ›ŸŒš—›œžç;W[\[]bfTZƒeUxx†ziqUYbeTfWTk]U`\]U³ZXVfT\ttqUxxUd`UYbeTi \WtWgUbjWTiUZdaU`\]U|€nUYcW\Zaa_Ul€Um]agvqU„eWT`bVT_daWTU_XVU±Z]WXi ä`U³ZXV_`VTWeWXU[\deWTWUäXtbT`Z]\bXWXUSrWTUVWXU³bc^^_[]ZXVUfWj\XXWXgU ] ƒW\deWTU\XacgUwZVWfWTk]gUnWTr\XV_Xf[aZrWcU|y`U_XVUèmYUsVZƒ]WTaZrWcUtSTU nbTUZccW`Up\[_WccUX\de]UWTaWXXrZTWUmdekVWXUläXXWXtk_cWXU\[[WqU³Õec_XfWXvqU [ ]WX]TZX[tWTU^_`UWdeXWTgUé_rWeÕT[W]UléZXfWqUmW\]WX[deXW\VWTqUmdeTZ_i jWTVWXU[btbT]U_XVU^jW\tWc[tTW\UZ_tfWVWda]gUR_Xa]\bX[ƒT\X^\ƒoU±WTU‡\XVT\Xfi ±Z TqUm\deWT_XfWXvgU~Wƒbc[]WT]WTUmß[]W`abttWTU`\]UbccWXgUmde_c]WT]Zi j\VWT[]ZXVUW\XWTUtW\XWXUYbeTXZVWcUj\TVUWcWa]TbX\[deUfW`W[[WXU_XVUZ_tfWi [rdWeXWVUTtWSeTUWsa ‚ãhUmbt]jZTWUtSTUs_[jWT]_XfU_XVUs_[VT_daU\XacgU ^W\deXW]gU±\WU[bUWX][]WeWXVWXU…_TpWXUWTcZ_rWXUW\XWUƒTk^\[WU_XVU[deXWccWU ³ZXVr_degUan_WTZrdTZa_gUd±‡ e[`Z]WT\ZcoU|yUm]ZXVZTVUYbeTXZVWcXqU|yUZƒ\WTTbccWXU YW_T]W\c_XfUVWTUÔ_Zc\]k]UVW[U³bc^W[g !U|€U`UtSTU„eWT`bVT_daWTgUm_ƒƒbT]pWT]TZfU|U"ZeTgU «Œ™Ÿ˜¯Ÿç;mdeXWccWUhW[[_XfUr\[U^_Ux†Ud`UnbT[de_rUƒTbUh\X_]WgU‡cWa]TbX\i ‹Œ ‘•Q’QQ;“ [deWUs_t^W\deX_XfUZ_deUtSTU[WeTUjW\deWU_XVUeZT]WU³Õc^WTgUs_]b`Z]\[deWU ;ŽLPP; nbT[de_rZXƒZ[[_XfUbeXWU`ZX_WccWU‡\X[]Wcc_XfgUnWTfcW\derZTaW\]UZccWTUYbeTi Íμ෾¸Î¾½·¼·¶¾Ã¾µ·¼Ð¸ÒÎÝܺξĸ¸ÏÏḺ¶ÏÎÁ½Ã¾·¼¸Î¼à·¾Ãκµ¼Î×͸¶Ï¸ #Ÿ˜™ŸŒŸ;°š©›$¡ŒšžŸ;š­; |o|UhZ‰[]ZrgUwZXfWUsaa_cZ_t^W\]Ulr\[U^_U†yUYbeT_XfWXU\XUpbccWTUwkXfWU_XVU KžŸ;œš›;°›ŒœžŸ beXWUZƒ\WTjWde[WcvgU±Z]WX[ƒW\deWTUtSTU†yyUYbeT_XfWXU\Xac_[\pWg

M˜™Ÿ ¡®;N ¡œ¯¯™«—«žŒœª¡;°Œ£«™«—®

±\WUXW_WU~WTk]WfWXWTZ]\bXUj\TVU^_TU²rWTƒTSt_XfUVWTUnWTaWeT[[\deWTeW\]U pbXUYk_`WXU_XVU^_TU‡T`\]]c_XfUVWTU³bc^´_Zc\]k]UW\XfW[W]^]gUmWX[bTWXUV\Wi XWXUZc[UmWXVWTU_XVU‡`ƒtkXfWTUpbXUmdeZcc\`ƒ_c[WXgU±\WUmbt]jZTWUTWdeXW]U µ¶·¸¹·ºº»·¼½·¸¶¾¸µ·¼¸¿ÀÁÂü½¸Ã¾Ä·Åúº½·¸ÆüǶķ¸ÈÉÊ˼ÃÌ͸ÎÏиѷ¶¸ÒÏi ƒWctZTrWXVZT[]Wcc_XfUWT[deW\X]UfW[dekV\f]W[U_XVU`WdeZX\[deUWX]abƒƒWc]W[U ³bc^UTb]qU\X]Za]W[UfTSXg Ó¸Ô_Z[\U^WT[]ÕT_Xf[tTW\WUhW[[_Xf Ó¸XW_oU[WeTU[deXWccWU_XVUpWTW\XtZde]WUhW[[_XfUl|UhW[[jWT]UƒTbUmWa_XVWv Ó¸¾·Îָξ·ÏÅ̾µÁ¶×ظķķ¾¸ÙÎÚ·¼·¸Û½Ü¼·¶¾ÝÞºº· Ó¸XW_oUTbr_[]WqUacW\XWTWUUmWX[bTWX Ó¸XW_oU^_pWTck[[\fW[U…ZrWcim]Wda[ß[]W` Ó¸¾·Îָ෼Ƿºº·¼½·¸Û·¾ºÀ¼ÃÎÆØÙ¾ÄξÄá¸Ì⶷¼Çüá¸ÃÎ×ظÍÀÅÆÞÇ·¼¸ ¿ÀÁÂü½·¾ºÅ·Â¶Ìº×Ø·¸Òκ»·¼½Î¾ÄиÛÀÆÀ¼½Ã¾Â·¶Ä·¸µ·¼¸Ä¼Ã̺×Ø·¾¸Òκ»·¼i ]_XfU\XUjkecrZTWXURZTrVZT[]Wcc_XfWXgUnZT\ZrcWUmWX[bTWXZX^ZecgUR_XainWTi r\XV_XfU^_UYc_W]bb]eitke\fWXUub]Wrbba[gU€iUbVWTUlbƒ]\bXZcvUziV\`WX[\bXZcWU hW[[_XfU_XVUU±ZT[]Wcc_XfgUãƒ]\bXoUz±i~TZƒe\aihbV_cqU±ba_`WX]Z]\bX[i hbV_cqUhWdeZX\afTZƒeihbV_cqUˆ_T^Wc`bV_cUlsYãs±äåvUæWjW\c[UZc[U‡Ti fkX^_XfUWTekc]c\deg K˜Ÿ›ŸŒš—›œžç;sTrb]b`UTbtW[[\bXZcUZdaU\`U[]Zr\cWXU³ZT][deZcWXabttWTU`\]U |€Uä`ƒ_c[[WX[bTWXU\XdcgU…ZrWcqU|yyUm]gUmWX[bT[]\t]WUlŠyU``vqU|€UnUsaa_ƒZdaqU wZVWfWTk]qU†`UnWTr\XV_Xf[aZrWcqUèmYUsVZƒ]WTaZrWcqUé_rWeÕTimW]Ul…cZ_WXi eZ``WTU_XVUhZ‰rZXVvqU€±Uw\X\WXiU_XVURckdeWXfTZƒe\aihbV_cqU³ZXVr_deg êëìíîíïðñòóíôòòõðòöí÷ðøùúûðüýôðùþ01ëîöò2ïð345ðí÷6ò÷öí÷7ë89 ð

FH H 

‹Œ;ŽLPQ;–– P‘’QQ;“

IJKLM<NI;OPQQLN;

RSTUVWXUYZ[\[W\X[Z]^U^_TUYZ_`abX]TbccWU_XVUYZ_`_X]WT[_de_XfgUhWdeZX\i [deW[UYbeTj\VWT[]ZXV[`W[[fWTk]UlminWT[\bXoUpWT[]kTa]qUrW[bXVWT[U[]Zr\cWU s_[tSeT_XfUVWTUuZVWcZr[]S]^_XfvgUw\WtWT_`tZXfoUYbeTZ_t[Z]^URxyymUlYbeTi ]\WtWUz{yU``vqU|}UYbeTXZVWcU`bX]\WT]qUYb[deUsaa_rbeT`Z[de\XWU~mU|€nU TbtW[[\bXZcU`\]UwZVWfWTk]U_XVU€Usaa_[U|€nU€qyUseu\‚VqUmƒW^\ZcZVZƒ]WTUtSTU saa_rbeT`Z[de\XWqUZƒ\WT`ZfZ^\XqU„TZfWf_T]qU„bbcU…\]qU†U‡T[Z]^iYbeTXZi VWcXU_XVUxyyUˆZde[ƒZƒ\WT[]TW\tWXqUYWV\WX_Xf[ZXcW\]_XfqU„TZX[ƒbT]abttWTU Z_[Usc_`\X\_`gUhZ‰WUŠxyU}UxzyU}U|†yU``gU~Wj\de]UdZgU||Uafg

‹Œ;ŽLP=; IJKLM<NI;O=QQ;

=‘‘’QQ;“

RSTUVWXUYZ[\[W\X[Z]^U^_TUmƒ\WcfWTk]WabX]TbccWgUhWdeZX\[deW[UYbeTj\VWTi []ZXV[`W[[fWTk]U\XUVWTUm]ZXVZTVpWT[\bXgUw\WtWT_`tZXfoUYbeTZ_t[Z]^URzyyU lYbeT]\WtWUzyyU``vqU|}UYbeTXZVWcUtSTUx†”isVZƒ]WTU`bX]\WT]qUYb[deUsaa_i rbeT`Z[de\XWU~mU|€nUTbtW[[\bXZcU`\]UwZVWfWTk]U_XVU€Usaa_[U|€nU€qyU seu\‚VqUmƒW^\ZcZVZƒ]WTUtSTUsaa_rbeT`Z[de\XWqUZƒ\WT`ZfZ^\XqU„TZfWf_T]qU „bbcU…\]qUx†”isVZƒ]WTUVTWerZTqU†U‡T[Z]^iYbeTXZVWcXUtSTUx†”isVZƒ]WTqUUxyyU ˆZde[ƒZƒ\WT[]TW\tWXqUYWV\WX_Xf[ZXcW\]_XfqU„TZX[ƒbT]abttWTUZ_[Usc_`\X\_`gU hZ‰WUŠxyU}UxzyU}U|†yU``gU~Wj\de]UdZgU|yUafUlbeXWUsrr\cV_Xfvg

‹Œ;ŽLP=•;

=––‘’QQ;“

; &'(&%)%*+&%+&&&%,%-./%0%12%3/4%5-/.6%7.8%9:;%<:82-:2=%9:/%>:.281?:-%@:A:B4;C%@7/D6%E:D%F4EDA6.-B%GG6H%7EI:D1?:-9H% V%

IJKLM<NI;O;PQQLN;—˜™; š—›œžŒŸ˜ ¡Ÿ—;¢š£ŸL ¡¤Œ’;¥˜Ÿ;¦§;¨Œœ©ª«Œ™L ¬«››ŸŒ’;§«¡Œ—œ© ¡˜Ÿ; š­;¢š£Ÿ¡¤Œªœ¬Ÿ™ IIIHG/.E:H9:; % % <;==


]^_`abcd]eb

K K ù J â â J Q â gä gäüJý J ø ÷ g ä r ö õ J k ùKrûöøâörØ kú

âlRWUsãZOPVKpqSKôOPK rYlnVlRXOUsPZÛkSPOZYXôZYmPSWXmK

fghKQiOVUWSPKjKK kPWlRUOmnPOUVoPVVPSKpqSKrYlnVlRXOUsPZ

tuvwxyz{|uzy}{ux~yu€‚ƒ€y„‚w|uƒu…€†~w|{vy€‡ˆ„€†‚‰Š xuz‰|u}}u€‚‹u„€‡uvwxyu„€†~w|}wxƒzy‰u€~v}€Œwx~{€~„~v…€ ‡ˆ„€†uz‰|„~‡yŽu„|u€}wxƒu€vƒ‹€}ux„€{uƒ~v€u}yz……uƒ€ €‹z„u|y€~…€‘~{u„’~y‰“€zƒ€uzƒu„€‘~‹vƒ{}’~„yzu€‚‹u„€ ‚ƒ€uzƒu„€uzuz{uƒ€†~w|€}wxƒzy‰u’„‚u€zƒ€uzƒu…€”vƒ}yŠ }y‚‡‡uz…u„€•~}€–u}}{u„—y€‰uz{y€‹zu€tuvwxyz{|uzy€zƒ€˜uŠ Žzwxy}’„‚‰uƒyuƒ€~ƒ€–u}}u„uzwx€‡ˆ„€˜~ƒ‰~v…Š†~w|Š }wxƒzy‰u€™š€›€œ€ž“€‡ˆ„€Œwx~{~„~v…Š†~w|}wxƒzy‰u€ Ÿ€›€ €ž€tˆ„€uzƒuƒ€…¡{zwx}y€{uƒ~vuƒ€–zyyuŽu„y€z}y€ u}€Žzwxyz{“€‹~}}€–u}}vƒ{uƒ€~v}€u„}wxzu‹uƒuƒ€Œyuuƒ€ ‹u„€{u}~…yuƒ€¢~„yzu€}y~……uƒ“€‹uƒƒ€‹zu€tuvwxyz{|uzy€ £¤¥¦§¨¥©ª§¨«¬­®§¥¦§¯¥°£­±¯­®¤²³´§µ¶°£·¸§¤¯¥¹ª²¯¥´·¥ € š€w…€yzu‡º€Žuzwxy€‚‡y€‚ƒ€‹u„€‹u}€ˆ„z{uƒ€–~yu„z~}€~»€ y„‚w|uƒu€u„}wxzwxy€‹v„wx€Œ‚ƒƒuƒuzƒ}y„~xvƒ{€‚‹u„€ ˆu„x¡xyu€tuvwxyz{|uzy€‹v„wx€¼u{uƒ€½…€–u}}{u„—y€}zƒ‹€ œ€Œ|~uƒ€vƒyu„}wxzu‹zwxu„€†~w|€ }wxƒzy‰u€›€¾¿’uƒ€xzƒŠ yu„u{y»€uzƒu€Œ|~~€‡ˆ„€˜~ƒ‰~v…Š†~w|}wxƒzy‰u€}‚Žzu€ ‹„uz€Žuzyu„u€‡ˆ„€Œwx~{~„~v…Š†~w|}wxƒzy‰u»€‡uzƒ“€{„‚€ vƒ‹€{u…z}wxy“€‹€x€…zy€”„‚ƒuƒx‚‰ÀÁ~‹uƒÀÂ}yuƒ€u„Š …z}wxy€•zu€–u}}vƒ{€u„‡‚{y€‰Žz}wxuƒ€‹u„€–uy~}’zy‰u€ vƒ‹€‹u…€Œ‚ƒ‹uƒyuu„€zƒ€uzƒu…€|„uz}‡¡„…z{uƒ€Ãu„uzwx€ …zy€uzƒu…€•v„wx…u}}u„€‚ƒ€w~€š€w…€•~}€Äu„‡~x„uƒ€‰v„€ Ãu}yz……vƒ{€‹u}€Å~}}u„{ux~yu}€uƒy}’„zwxy€‹uƒ€yuwxŠ ¤²¯­®§¤¥Æǧ´²È±£³²É¤§¤¥¦§¨¥Ê˥̥ÍÎÏ¥ÐÊÏÑÒÆ¥ÓÔÕÕÔ¶ ™»šœ€•~}€–u}}{u„—y€u‹~„‡€|uzƒu„€„u{u…—Öz{uƒ€ Å~„yvƒ{€‘zu‡u„vƒ{€…zy€¾„~{u|‚‡‡u„“€×ŠÄŠÃ‚w|~yyu„zu“€ ‹y€Ãu€ ‹zuƒ~ƒuzyvƒ{€€

ØS\KÙÚÛÜÚÝK

rYlnVlRXOUsPZÛâlRWUsãZOPVKäiåäPæ

•zu€Žz„y}wx~‡yzwxu€‘¡}vƒ{€‡ˆ„€‹zu€t„uz~ƒ‹~{u„vƒ{€‚ƒ€ †~w|€ }wxƒzy‰uƒ€ç…€uzƒu€‚’yz…~u€èƒu„{zu~v}uvyu€‰v€ {uŽ—x„uz}yuƒ“€z}y€uzƒ€…~éz…~u„€Å~}}u„{ux~y€‚ƒ€šê€ z}€Ÿ€ž€ƒ‚yŽuƒ‹z{€›€uzƒ€Åu„y“€‹u„€}‚ƒ}y€ƒv„€uz€†~Š uƒ~{u„vƒ{€‰v€u„‰zuuƒ€z}y€¾‚’¾u逍u}yuxy€~v}€v…ŽuyŠ ‡„uvƒ‹zwxu…“€u„„‚yyvƒ{}}zwxu„u…€¢‚¿’„‚’¿uƒ€•zu€ çĊŒy~zz}zu„v{€{uŽ—x„uz}yuy€…ux„ë—x„z{uƒ€èzƒ}~y‰€ ¾‚’¾ué€|~ƒƒ€’„‚u…‚}€~v‡€‹zu€u„‡‚„‹u„zwxu€˜„¡Öu€ ‰v{u}wxƒzyyuƒ€Žu„‹uƒ“€z}y€~y…vƒ{}~|yz€vƒ‹€Ž~}}u„~Š 짲¯§¤¦í¥Ï²§¦§¨¯­®µ£î¥ 죯¯§¨¥ì²¨¦¥£¤¥¦§¨¥©ª§¨«¬­®§¥ ~{uuzyuy€•zu€†~w|}wxƒzy‰u€u„ƒ—}}uƒ€ƒzwxy€•~}€Äzu}Š …~yu„z~€z}y€‹~…’‡‹v„wx—}}z{€•zu€‹v„wx€‹zu€èz{uƒu„Ž—„Š …vƒ{€uƒy}yuxuƒ‹u€tuvwxyz{|uzy€|~ƒƒ€‹v„wx€‹~}€Œwxvy‰Š zu}€‹z‡‡vƒ‹zu„uƒ€•zu€†~w|}wxƒzy‰u€y„‚w|ƒuƒ€}‚…zy€~vwx€ ‚ƒ€zƒƒuƒ€ƒ~wx€~vÖuƒ€~€Ãuz€Åzƒ‹€Žz„‹€‹zu€Œy~vuƒŠ yŽzw|vƒ{€vƒ‹€‹zu€˜u„vwx}z‹vƒ{€‹uvyzwx€…zƒz…zu„y“€ ‹~}€‘~ƒ‹}wx~‡y}z‹€ƒzwxy€ƒ~wxx~yz{€uuzƒy„—wxyz{y€¢„‚€ …~w|}wxƒzy‰u€Žu„‹uƒ€“ꀅð€Œwxvy‰zu}€uƒ¡yz{y€ ‘zu‡u„vƒ{€zƒ€¼‚uƒ€~v‡€¢~’’|u„ƒ€zƒ€¢èŠŒwxvy‰‡‚zu€ ‘—ƒ{u€ê€‡‹€–uyu„€Ã„uzyu€ê€…€ñ{u‡~yuy€~v‡€š“ꀅº€ t—wxuƒ{uŽzwxy€š€{À…ð€¼‚uƒ{uŽzwxy€êê€|{€ñšê€…𺏀 ¼‚uƒ‹v„wx…u}}u„€œê€w…

ØS\KMÚÛÚÝLK

JKLMK

ÚÞÜßààKá

òKKóMÜßààKá

NOPKQPRSTPSUVUPWPSKOVUKOXKYZZPXK[SPOVPXKPXURYZUPX\


3456789 3 8

þþ þþ

!"#$%#&&'()*'+#,-./%01#%/23#22,40#4'54' 6*#44.7&$'174$%"%#*/8'!-.4#&&#',49'#%4(5-.#' :#22,408';52':#<#*0#=4%2'>%*9'27(7*/'54? 0#$#%0/8'@#*>#*/=5*#*':#<=#*#%-.A'BC'D'EC'F8' G4$#%0#4' =#*#%-.A'CCHB'D'IIHI'F'J,'(#,-./#2' K7&$'.5/'#%4#4'4%#9*%0#*#4'K#%$>#*/8';,*-.' 9%#'+#,-./%01#%/'1).&/'9%#'G=052/#3"#*5/,*' $,'2/5*1'5=H'L##*'=%&9,40'%2/'9%#'+7&0#8':%/':%/? /#&>#*/#%-.,40'()*'M#%-.?',49'K5*/.N&$#*'=#%' #%4#*'L#3"#*5/,*'O74'-58'PC'Q*598'R%4'L#3? "#*5/,*,4/#*2-.%#9'O74'BC'Q*59'=#>%*1/'5=#*' 4,*'#%4#'G=>#%-.,40'O74'-58'BHE'D'P'F8'M%*9'%4' 2/5=%&#*'G,(=#>5.*,402*N.*#'0#&%#(#*/8'S41&,2%? O#'I?@?6&7-1'=5//#*%#',49'BC'R*25/$#&#1/*79#48 :5<#A'PCC'T'UC'T'UE'338'Q#>%-./'BPE'0

žŸ Žf0jj0þŽf¡¢jþ

¯°•þbþ™eþþ hcbhþ—ccbb ¯°þþ•þŽbþbþšcbþ þ›þœ›bbbh ¯°þbþþþ0bZ hc›

VWþXYZ[\]þ ]\1^\\þ_ ` 0abcþdecZ fghiþþjþX2þj

klK7&$?',49'65,(#,-./#3#22#*'3%/'mn;?;%? 0%/5&54$#%0#H':#<'=#*#%-.'oDBCC'F'K7&$? (#,-./#'=$>8'CDpE';%0%/2qG4$#%0##%4? .#%/#4H'@%#*(5-.?K7&$'27*/#4'1'7**#1/,*H' 5,/735/%2-.#'L#3"#*5/,*173"#425/%74' ,49'K7&$5*/#4/5=#&&#8 klK549&%-.#*'!-.4#&&(#,-./#3#22#*'()*'=&%/$? 2-.4#&&#'R%4$#&?',49'r#%.#4'3#22,40#48'' BsC'T'BBE'T'EU'33'tm'T'6'T'Ku8 kl;%*#1/#'G=&#2,40'()*'0*7<#'mn;?;%0%/5&? 54$#%0#H'G=&#2#0#45,%01#%/'CHB'F'=$>8' CHB';%0%/8 kl@7&&5,/735/%2-.#*'Q#*v/#5=0&#%-.'D'1#%4#' w,2/%#*,40'O74'K549'#*'(7*9#*&%-.8 klK7&$27*/#4?x32-.5&/,40'$,*'5,/735/%? 2-.#4':#<>#*/17**#1/,*'O74')=#*'UCC' K7&$5*/#48 klG,/735/%2-.#'L#3"#*5/,*173"#425/%74' =#%'9#*'K7&$(#,-./#?:#22,40'tDBCyn'=%2' zICynu8 kl!/*73O#*27*0,40')=#*'#%4#'I?@?6&7-1=5/? /#*%#'t%4/#*45/8'6#$8'SRn'{'+'PPu'79#*')=#*' |}~|€l|‚ƒl„…†‡†ˆ‰‰}Š klG42-.&,<=,-.2#4'()*'#T/#*4#'R&#1/*79#4' $,*'+#,-./#3#22,40',49'#T/#*4#'L#3"#? *5/,*().&#*8 kl:5<#A'UsC'T'UUC'T'IC'33H'Q#>%-./'3%/'J,? =#.N*'BoEC'0 m%#(#*,3(540A'R%42-.&50?R&#1/*79#':PCH'‹#'BC' R*25/$2"%/$#4'tB{',49'PU'33uH':#<15=#&',49' 6#*#%/2-.5(/217((#*8

Zþ 

þþ

] \ 1 ^ \ \ þ _ £¤¥¦§¨©¨ª¥¦§«¬­®

`



2ŒŒ^\\þ_ VWþXYZŒY\þ  Zþbþþ fcZfhiþj0 jŽ

;52'4#,#'Q#*v/'3%22/'9%#':5/#*%5&(#,-./#'()*' K7&$',49'65,2/7((#'9%*#1/'%4'Q#>%-./2"*7$#4/8' kl*v$%2#2':#22#4'()*'6,-.#H'+%-./#H'mv*-.#H' R%-.#H'%#(#*H'G.7*48 kl()*'J#3#4/?',49'G4.‘9*%/?'R2/*%-.H'6#/74H' Q%"2H'J#3#4/?',49'5&13N*/#&H'J%#0#&8 kl73(7*/5=&#2'G=&#2#4'9#*':#22'>#*/#' 9,*-.'K7&9?+,41/%74',49';%2"&5‘?6#&#,-.? /,408' kl!#&=2//#2/?+,41/%74',49'!-.,/$15""#'$,*' 2%-.#*#4'G,(=#>5.*,408 kl:%/'Q)*/#&/52-.#H'K5492-.&5,(#',49'5&%=? *%#*"*7/717&&8 :#22=#*#%-.'C'888'IC'F8'Q#45,%01#%/'’B'F8'G,(? &N2,40'CHB'F8'P'GGG?65//#*%#4'()*'-58'PCC'.8' :5<#A'BBI'T'o{'T'PE'338'Q#>%-./'IC'0

“

VWþXYZ[\Yþ ]1Œ^\\þ_ “ ”chacþ•þ ihibþ–—Žþfcþ——

+#,-./%01#%/23#22,40'()*'!v0#2"v4#H'0#2/#,? #*/'O74'#%4#3':%1*7"*7$#227*H'3%/'#%4#3H'#%4? $%0#4'L52/#49*,-1'$,'=#9%#4#48'm#%-./'&#2=5*#' ˜,33#*454$#%0#8'*v$%2#2',49'$,O#*&v22%0#2H' 15"5$%/%O#2':#22"*%4$%"'5,('’CHE'F'0#45,8' :%/'5,/735/%2-.#*'L#3"#*5/,*173"#425/%74' ,49':%//#&>#*/#*3%//&,408'5&%=*%#*/'()*'%#(#*H' +%-./#',49'6%*1#8'G4>#49#*2#%/%0#'5&%=*%#*,40' 5,('%3'L*7-1#42-.*541'#*3%//#&/#'+#,-./%01#%/2? >#*/#'3N0&%-.8',*$54>#%2,40'5,('9#*'Q#*v/#? 5,<#42#%/#8'G,/735/%2-.#'G=2-.5&/(,41/%748

VWþXYZŒY1þ

1XŒ^\\þ_

þV¯°±²°¯³¯´µ°¯µ°°°¯¶¯·¸¹¯º¯»¼¯½¹¾¯¿·¹¸À¯Á¸Â¯ÃÄůÆļ·Ä¼Ç¯ÃĹ¯Èĸ¼Â»ÉÄ·¯ÊÄËÄ̾ÅͯÊÁ¹ÎÀ¯ÏÄίоÏÎËÀ¸·Ì¯ÑÑÀÒ¯ÁÏÓÄλÉÄ·ÃÒ¯

ÓÓÓÒѹ¸ÏÄÒÃÄþ ¯ ¯ 0þ12


çèéêëìíîïèðñ

òøøùúûüýùþ0Õ1æÖÕ2ÕÕ 34Ý5áäãÝà46ßÞãÝÚÕ7áÝÕûãá5ÞÚÝß8ÕÕ áâ9Õ Üã9Úâ ÚÝÚ Üâáâ

!"#$%"&' !()!*+),)./0* +$12345)/1/678-9/!1*:2)!,;))2.",)1 )</=/* )>55-#1/ )!93)./(1$/2*"#$%"&'$(-/3/!* 8+-#%<!"2,)-5*

ò

?ÝæÕ@×8A×BÕ

1ACDEEÕF

ó óøøûùGÛ8HIÔHJ

ô

õ

9"1!)K"223) $)! //*7)=/!2)/./ (1L+)1/51./1* <.>//$)!3)12/1*!2M91L=/3/!L//L#LN11)31L$13)L!) +3L9)1LO)1L;L N1)L>L8L1P1L5)* +QR"S%LTUVN*

?ÝæÕ@×8AWEÕ ôøøûùGÛØùýÔ?ÕXÕ2ÕYãá

Zá5Ú

@@DEEÕF

[\]^_]^`\abcbdefghbdfijbfklf^mnoa_pbqfjrfjqqbd_pmipj$.//!!5)22)!)sN,-* $1)/L#/))LN)2L$LOL7))LN,),,LOL#/2L)L$1!LN/!!-*N2t* <$,../$/)!1) "13* +QR"S%*

?ÝæÕ@×8AWBÕ B1CDEEÕF õøøûùGÛØùýÔ?ÕXXÕ2Õ?ã9Úä Zá5Ú

;$)!)QLu/R)2)!)s0L5L>L.*=3L+/1)LO2L(!/)L522)!t1/* +QR"S%*

?ÝæÕ@×8AW1Õ @CDEEÕF öøø3XýÕ64ÝÕ3G?vXÕ2Õ wÙÝãäÜÚ6ßÕ5ÙßÕHØ8úüÛ

ö ÷

Tx1/7;/$*Q3/!)/O1$1! ]^\d\epbdj_pj_]^bqfy\dhhj`ibdqfnqifzd\oebq{f|}r~\ep3434)6s))/1<!)-N1-8+t* TV)!N!N,)21!) +QR">/!)* "2//23*

?ÝæÕ@×8AWÖÕ ÷øø3XýÕ64ÝÕ3G?vXÕ2ÕÕ ÛáäßÙ5Ú9Ùã8 Üáäáâ à8HØÕ

րD€EÕF

?ÝæÕ@×8AWAÕ

BWCDEEÕF

<//1$)!)1/* +)/s;L")/!3,$)!,t7)‚s!3)+)18/!,)!)/(/1!L$,!#-=.O12 )P11t*

ÔÕÖ×Õ

ØÙÚÕÛÚÜÝÞÚÝßàßÚáÚÝÕÙàßÕÙâÕãääÚâÕåÝÚÙàÚâÕÚâßÜãäßÚâæ


‡ˆ‰Š‹ŒˆŽ‘‡

’““”•–—˜™ƒš›œžŸŸž ¡ž›ƒ

¢£¤¥¦¤§§¨©ª«¨¬¦¤¨­®¯°¤§§¤¨±°²°³¯´¤¨ µ¶°¨·¶¬¤°£«¶¸¤°¨¹°¬¨º¶«¦¥¶°²» ¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÄÀÁÈÉÁ½ÊÁËÄÌÍÎÏÁÐÁ» ­²³¯§¨¦°¨Ñ¶«´¨¤¦°¤­¨º³°¬­²¶®Ò­¨¯¤«» Ó¤­²¤§§²Ô¨Õ¤«¨Ö§³­²¦ÒÓ«¦©©¨¹°²¤«­²ª²¥²¨ ¤¦°¤°¨©¤­²¤°¨º³§²Ô¨×Ø°Ó¤¨Ù¨¬´Ô

ڛۃÜÝÞßàრââãäààƒå 擓„›çœ ›èé˜ê랃ƒ Ÿ•ê ƒì›Ûƒší›ê렕

’

ï¹­¨¥Ø¯¤§³­²¦­®¯¤´¨¢²³¯§Ô¨Õ¦¤¨¤¦°» ­²¤®Ò¸³«¤°¨Õ«¤¯Ó«¦©©¤¨­¦°¬¨Ó¹´´¦» ª¸¤«¥¶Ó¤°¨¹°¬¨¬¦¤°¤°¨Ó§¤¦®¯¥¤¦²¦Ó¨ ³§­¨ð¹²«¤¦°¦Ó¤«Ô¨·¶¯«Òñ£©¤¨´¦²¨¢²³¯§» ­®¯§³ÓÒ¶£©¨¬ª«©¤°¨°¹«¨´¦²¨¢¦´£§¤ò» 󶫭®¯§³Ó¨ ¯Ø´´¤«°¨Ó¤²«¦¤¸¤°¨ô¤«» ¬¤°Ô¨±«¬¸¶¯«­²¶®Ò¨³¹­¨ó¶§§­²³¯§õ¨ ö÷¨´´¨øõ¨´¦²¨³¹©Ó¤£«¤ù²¤´¨¢²³¯§» ­®¯§³ÓÒ¶£©Ô¨·¶¯«²¦¤©¤¨úûûû¨´´õ¨ 𹲨 ¸«¤¦²¤¨ú÷¨´´õ¨Ó¤¤¦Ó°¤²¨©ª«¨ ƒ&ƒ'()*+),-. ´¦²²¨ §¤«¤¨¹°¬¨­®¯ô¤«¤¨·ñ¬¤°Ô¨ ü¤ô¦®¯²¨ýõý¨ÒÓÔ Ú›ÛƒÜÜÞàâ⃠ßàáäààƒå ±«¬¸¶¯«­²¶®Ò¨³¹­¨ó¶§§­²³¯§õ¨ø¨ö÷¨´´õ¨ ´¦²¨³¹©Ó¤£«¤ù²¤´¨¢²³¯§­®¯§³ÓÒ¶£©Ô¨ Õ¦¤¨ð¹²­²³°Ó¤¨¦­²¨¦´¨¹°²¤«¤°¨·¤» «¤¦®¯¨Ò¶°¦­®¯¨µ¤«þª°Ó²õ¨ô¶¬¹«®¯¨ ¤¦°¨§¤¦®¯²¤«¤­¨º¤«³¹­¥¦¤¯¤°õ¨Ó¤«³» ¬¤¨¦°¨­®¯ô¤«¤°¨·ñ¬¤°õ¨¤«´ñÓ§¦®¯²¨ ô¦«¬Ô¨·¶¯«²¦¤©¤¨úûûû¨´´õ¨ð¹²¸«¤¦²¤¨ ú÷¨´´õ¨Ó¤¤¦Ó°¤²¨©ª«¨­®¯ô¤«¤¨·ñ¬¤°Ô¨ #““$7ž –ž›%郙훃„›çœ ›èé˜ê랃Ÿ•ê ƒì›Ûƒší›ê렕 ü¤ô¦®¯²¨ýõ÷¨ÒÓÔ Õ³­¨ ¦¤¯Ó¤«Ø²¨ô¦«¬¨¦°¨¬¤°¨±«¬¨¸¶¯«­²¶®Ò¨¤¦°Ó¤¯Ø°Ó²¨¹°¬¨¬¦¤­¤«¨¬¹«®¯¨Ö¹´£¸¤» ڛۃÜÜÞà⅃ ßßáäààƒå ô¤Ó¹°Ó¤°¨¯¤«³¹­Ó¤¥¶Ó¤°Ô¨º¹¸¯ñ¯¤¨´³ò¨Ùû¨´´Ô¨º¹¸§³­²¨4û¨ÒÓõ¨ü¤ô¦®¯²¨öõ4ÒÓ Ú›ÛƒÜÜÞâààƒ ßâáäààƒå ±«¬¸¶¯«­²¶®Ò¨³¹­¨ó¶§­²³¯§õ¨ø¨öö¨´´õ¨ ´¦²¨³¹©¨ Ó¤­®¯«³¹¸²¤´¨¢²³¯§­®¯§³Ó» Ò¶£©Ô¨ð¹²§Ø°Ó¤¨úûûû¨´´Ô¨ð³®¯¨¬¤´¨ ““6ƒœçžŸÞ ﹩­®¯«³¹¸¤°¨¬¤«¨ó¤«§Ø°Ó¤¨ «¹°Ó­» ž›ç7ê é衞è螛 ­²³°¨ Ó¤¨0¶¯°¤¨ð¹²1¨Òñ°°¤°¨Ö«¶¸¤°¨

²­²¤§§¹°Ó¨¬¤«¨·¶» ¸¦­¨öûûû¨´´¨2¦¤©¤¨Ó¤¥¶Ó¤°¨ô¤«¬¤°Ô¨ ¬¹¤°«¨¨¬Ó¦®¤¯°²³¤¹¨¹¤°°¬¨Ñ¨¬¤­ ¤«¨¥¹¨¤«ô³«²¤°¬¤°¨ צ¤©¤«¹°Ó¨Ò¶´£§¤²²¨´¦²¨ð¹²­²³°Ó¤¨ ÍÎÇÄ ËÇÄ ÁÐÉÂÈÆÂÈÁÂĽĻ ¹°¬¨ó¤«§Ø°Ó¤¨«¹°Ó­­²³°Ó¤Ô¨ü¤¤¦Ó°¤²¨ ¥¤°¨¹°Ê¬Æ¨ ¨0¥Ô¨·Ô¨ï¹©°³¯´¤¨ ©ª«¨´¦²²§¤«¤¨·ñ¬¤°Ô¨ü¤ô¦®¯²¨3õ4¨ÒÓÔ µ¶°¨³­­¤·«Ø¨¹¹´¤ ° ¬ ¨ ¯«­²¶©©¤°õ¨×¹©²» ڛۃÜÜÞàâ߃ ßááäààƒå ³¹­¨²³¹­®¯õ¨ð» ¦°ðØ ¤«³§¦­¦¤«¹°Ó1ԨѪ«¨ ³§§Ó¤´¤¦°¤¨¸¶¨ ¬¤°¨ Ò¹°¬§¦®¯¤¨°²¤«» 󤫧ذӤ«¹°Ó­­²³°Ó¤ úûûû¨´´õ¨£³­­¤°¬¨©ª«¨ð«Ô¨÷÷»ûúö ­¹®¯¹°Ó¤°¨¹°¬¨¤¦°©³®¯¤õ¨Ó¹²» ©²»·¤­²¦´´¹°Ó¤°Ô¨ ڛۃÜÜÞàâムÜßäààƒå ³±¬®¯¤²§­§¦²®³¯¯¤§¨­2¶«°³Ó¬Ò¤«¨³´¦ ²¨ ³«Ò¦¤«¹°Ó¤°Ô¨ æ ±«­³²¥Ó«¦©©¨ ü¹ ² ¨ ³ ¸ § ¤ ­ ¨ ¸ ³ « ¤ ¨ Ñ ³ « ¸ ڛۃÜÜÞàâ݃ …áäààƒå ¤ù¸¤«¤¦®¯¨û ûû­¨ÖÒ¢³ §¨³0ûÔ¨4ûû¨ÒÖ³¨ ¶¬¤«¨Òð!"´1Ô¨ü¤ô¦®¯²¨4õû¨ÒÓ

ßâáäààƒå

¨

ڛۃÜÜÞà††ƒ

5““67¡8—ž9ƒ

œ›èê —•– •¡¡ž›

¦²¨¥ô¤¦²¤¦§¦Ó¤´¨¢£³°°Ó¤¯Ø¹­¤¨³¹­¨ 2¤´£¤«Ó¹ù¨¹°¬¨±¦°­Ø²¥¤°¨³¹­¨¢¹» £¤«»Ö§³­²¦ÒÔ¨·¤­²¤°­¨Ó¤¤¦Ó°¤²¨¥¹´¨ ±¦°¨­®¯§³Ó¤°¨¬¤­¨±«¬¸¶¯«¨­²¶®Ò¤­¨­¶» ô¦¤¨©ª«¨¬¤°¨ ³¹°¸³¹¨¹°¬¨¬¤«Ó§¤¦» ®¯¤°Ô¨±¦°¨ ©³®¯¤­¨ï¹­ô¤®¯­¤§°¨¬¤«¨ ¢®¯§³Ó¤¦°­Ø²¥¤¨¹°¬¨¬¤­¨¢²¦¤§­¨¬¹«®¯¨ ×ñ­¤°¨¬¤«¨ °¸¹­­®¯«³¹¸¤Ô¨º³´´¤«¨ Ò¶´£§¤²²¨´¦²¨¥ô¤¦¨±¦°¨­Ø²¥¤°¨³¹­¨¢¹» £¤«»Ö§³­²¦Ò¨¹°¬¨¢²¦¤§Ô ü¤ô¦®¯²¨4¨ÒÓ Ú›ÛƒÜÜÞà…ƒ ááäãàƒå ü¤ô¦®¯²¨¨ÒÓ Ú›ÛƒÜÜÞàムâÝãäààƒå ü¤ô¦®¯²¨Ù¨ÒÓ¨ ßßâäààƒå ڛۃÜÜÞà†ƒ ±«­³²¥»±¦°­Ø²¥¤ ©ª«¨4»ÒÓ»º³´´¤« ڛۃÜÜÞàƒ ßÜäààƒå Ѫ«¨»ÒÓ»º³´´¤« ڛۃÜÜÞà݃ àäààƒå Ѫ«¨Ù»ÒÓ»º³´´¤« ڛۃÜÜÞà܃ ãÝäààƒå ±«­³²¥­²¦¤§¤¨³¹­¨º¦®Ò¶« Ùûû¨´´¨§³°Óõ¨©ª«¨4»ÒÓ»º³´´¤« ڛۃÜÜÞàㅃ âÝäãàƒå ûû¨´´¨§³°Óõ¨©ª«¨»ÒÓ»º³´´¤«

ڛۃÜÜÞàããƒ

ßãäãàƒå

ßáäààƒåãƒ&ƒ/0,12*34+*455),

•ƒááäãàƒå

V6 ƒ 78976:6;<76<7776=6>?@6A6BC6D@E6F>@?G6H?I6JKL6MKIC>KCN6JK@6OK?CIBPK>6QKRKSELT6QH@UG6VKU6WEVURG?>S6XXGY6HVZKUBPK>JY6

ZZZYX@?VKYJKƒ 6 6 „ƒ…†


nopqrsrstuvq

w

yz{bagg|ad}f\lz\]~~~ \

\å['zÛ(÷'z[\_âå[Û

£Î«š¬¶í՚»¶³³*ÔĶԣÍÀÍÍ£­±Ÿ£ÌÏÀÍÍ£ª« £ ĶÔÓ*.ľ¶.Õ£/ÍÀÍ« £ ¾ÓÁ.½í.¶í*ÔÄ£¥¼¤¨©¥¤±Ÿ·¡ £îšÎ¼¯¦¤š¾¥µ±­¢± ¢¼¯° £ »¶³³š¶Á¶¾ÕíÖ趣Ÿª ´± µµ £½¨¸ ¯š¶±¯Ÿ¤±·¡š¶µ ¦¤¢¨¸ ££ £ £©±¤£Ñ£¾ ¢¥©±¦¸±¥ª¡¢¥°© ¯ £ ³Õíֻʶí³ÖíÄ*Ôģɚʚ½µ¨·¦­¥¤¤ ¢±  £ Ä ¿±·¡¤£ÑÍÍÍ£° õ2blÅ[åå{÷3÷å[b ¯°yz{bagg|ad}f\lz\]~~~\0\\ âãf`ä`f}fgÇagg|ad}f\lÛå\]~~~\ 1hgjÇÇai\`i\a`iaÇ\õöÆÆad\

]\4\56789:;;<=<;:7

ß~~\à

wxxyz{bagg|ad}f\lz\]~~~

€‚ƒ„…†€‡‚ˆ‰‡‚Š‹‚Œˆ€‚€‰Ž‡€‚‘Ž’“€’€’”•–’‚—˜’‚€’‡‰™•€ˆŒ€’š Œ€‚›€Œ€–‡–’œ‚ˆ€‚–Š’Ž•€‚Œ€‚ž”•‰‡˜ŠŠ€‚Œ–™•‚Œˆ€‚‘Ž’“€’‚ˆ‰‡‚ Ÿ ¡¢£Ÿ¤¥¢¦£§¨©£ª«š¬ ¢¤£¥­¡®¯°±°²£³ª ´± µµ £¶±¯Ÿ¤±·¡š¶µ ¦¤¢¨¸ £¹º¢£ ¸±¢ ¦¤ £ª«š¬ ¢¤š» ŸŸ¼¯°£±©£½¨¸ ¯²£¾ ±¯ £¥¼¹¿®¯¸±° ¯£½¨¸ ¯ª¢¨š ­ ¯²£» ŸŸ¼¯°£§¨¯£¬¥ŸŸ ¢À£ÁŸ¼¯° ¯À£ ¤·²£ ­ ¯Ÿ¨£©Â°µ±·¡²£¶Ã¤¢ ©£ ­ ¸± ¯¹¢ ¼¯¸µ±·¡²£¾¥µ±­¢± ¢¼¯°£§¨µµ¥¼¤¨©¥¤±Ÿ·¡²£«Â·¡Ÿ¤©Â°µ±·¡ £Ä š ¯¥¼±°¦ ±¤£­ ±£ ±¯¹¥·¡Ÿ¤ ¢£«¥¯¸¡¥­¼¯°² Å`aÆadhÇÆji|ȣĢ¼¯¸° ¢®¤£©±¤£©±¤£ÉšÊ¨µ¤š½µ¨·¦­¥¤¤ ¢± À£» ŸŸš¶µ ¦š ¤¢¨¸ À£Ë £ÌÍÍ£©µ£Î¼¹¹ ¢µÂŸ¼¯°£ª«£ÏÀÍ£¼¯¸£ÐÀÍÀ£ÌÍÍ£©µ£Ñš©¨µš¾ÒÁš Ó¼¹­ £ ¿¥¡¢¼¯°Ÿš£¼¯¸£Ô¥·¡¹ºµµšÁŸ¼¯°£¹º¢£ª«š¶µ ¦¤¢¨¸ ¯À£Ÿ¤¥­±µ ¢£ Óµ¼šÕ¢¥¯Ÿª¨¢¤š£¼¯¸£Ó¼¹­ ¿¥¡¢¼¯°Ÿ¦¨¹¹ ¢À£«¥¯¸­¼·¡£©±¤£Öª¤±©¥µš ׀‡…ØŽÙ€Úڀ’‚Œ€‚—€‰™•ˆ€Œ€’€’‚‘Ž’“€’œ

á

âãf`ä`f}fg{\ Çagg|ad}f\ lÛå\]~~~

Ûdm\^^{Ü~Ü\ áxxâãf`ä`f}fgÇagg|ad}f\lÛå\]~~~

ââå[â\b]~~ 

Ý]Þß~~\à

‘Ž’“€’…ž”•‰‡˜ŠŠ…Ø€‰‡€‚Ù€‰‡ˆ‡‚Œ€’‚æŽÚ“€•ŽÚ‡‚Œ€‰‚›˜Œ€’‰œ‚›˜š ¸ ¯ ±° ¯Ÿ·¡¥¹¤ ¯ç£½¨¸ ¯¹ ¼·¡¤±°¦ ±¤À£š¤ ©ª ¢¥¤¼¢£¼¯¸£š¸±·¡¤ £Ÿ±¯¸£ ­ ¢º·¦Ÿ±·¡¤±°¤²£¶±¯£Ÿ ¡¢£¯± ¸¢±° ¢£³¥µ´° ¡¥µ¤£­ ¸ ¼¤ ¤£ ±¯ £¯± ¸¢±° £ Ä Ÿ¥©¤šÔ®¡¢Ÿ¤¨¹¹§ ¢Ÿ¨¢°¼¯°²£¶±¯ £èº¯°¼¯°£­ ¿±¢¦¤£ ±¯ £¶¢¡Â¡¼¯°£ ¸ Ÿ£³¥µ´° ¡¥µ¤ Ÿ²£Ä © ŸŸ ¯£¿ ¢¸ ¯£±©© ¢£¸± £§ ¢¹º°­¥¢ ¯£é¥¦¤±§ ¯ê£ æŽÚ“€œ‚ˆ€‰€‚†€‡‚ˆ‰‡‚—˜’‚˜ë€‚›€Œ€–‡–’‚Š‹‚ŒŽ‰‚‘Ž’“€’׎™•‰š ¤¼©²£¶±¯¹¥·¡ £Ó¯¿ ¯¸¼¯°²£» ŸŸš¶µ ¦¤¢¨¸ £¥¯Ÿ·¡µ± ì ¯À£³¨¯¸ £ ±¯š Ÿ¤ ·¦ ¯À£» ŸŸ¼¯°£¸¼¢·¡¹º¡¢ ¯²£è ¢£¥¯° ´ ±°¤ £¬ ¢¤££¿±¢¸£©±¤£­ ±° š ¹º°¤ ¯£Öª¤±©¥µéí±·¡¤šê¿ ¢¤ ¯£¹º¢£¸± £Ë ¿ ±µ±° ¯£¾¼µ¤¼¢ ¯£§ ¢°µ±·¡ ¯²£ Å`aÆadhÇÆji|È\Ä¢¼¯¸° ¢®¤£ÎÔÕ£ÑÍÍÍ£©±¤£ÉšÊ¨µ¤š½µ¨·¦­¥¤¤ ¢± À£ » ŸŸŸ¨¯¸ £î©À£¡¥¯¸µ±·¡ ¢À£Ÿ¤¥­±µ ¢£Óµ¼šÕ¢¥¯Ÿª¨¢¤š£¼¯¸£Ó¼¹­ š ¿¥¡¢¼¯°Ÿ¦¨¹¹ ¢²£«¥¯¸­¼·¡£©±¤£Öª¤±©¥µ¿ ¢¤šÕ¥­ µµ ¯£¸ ¢£§ ¢Ÿ·¡± š Œ€’€’‚‘Ž’“€’œ‚ð€×ˆ™•‡‚ñòòò‚

]ÞÞß~~\à Ûdm\^^{Ü~ó\ ôxxõöÇykaff{÷øgfaÇÈ\\ âãf`ä`f}fgÇagg|ad}f\lÛå\]~~~\hiù\yz{bafad\yz\]~~~\ ¾¨©ªµ ¤¤š³úŸ¤ ©£±¯£ ±¯ ©£¾¨¹¹ ¢²£³·¡¯ µµ À£¥¼ŸŸ¥° ¹®¡±° £½ ¿ ¢š ‡–’€’‚‹Ù€‚Œ€’‚û–‰‡Ž’Œ‚Œ€‚‘Ž’“€’€’”•–’œ‚üŒ€ŽÚ‚Š‹‚ý˜…þ‡… » ŸŸ¼¯° ¯² Å`aÆadhÇÆji|È\01234567894 1 £¼¯¸£ 994 

 ©±¤£¥µµ ©£¼­ ¡Â¢£¿± £Ë ¿ ±µŸ£¨­ ¯£­ Ÿ·¡¢± ­ ¯²£³¤¥­±µ ¢£Óµ¼š Õ¢¥¯Ÿª¨¢¤š£¼¯¸£Ó¼¹­ ¿¥¡¢¼¯°Ÿ¦¨¹¹ ¢À£«¥¯¸­¼·¡£©±¤£Öª¤±©¥µ¿ ¢¤š ؎ـÚڀ’‚Œ€‚—€‰™•ˆ€Œ€’€’‚‘Ž’“€’œ‚ð€×ˆ™•‡‚òòò‚

\

\å['zÛ(÷'z[\_âå[Û

£ Á)ÔĶ£¸ ¢£¶¸ µŸ¤¥¡µš³¨¯¸ £Ð© £ è*íÒ«»¶³³¶í£¸ ¢£¶¸ µŸ¤¥¡µš³¨¯¸ £ÌÀÑ£·© £» ŸŸ­ ¢ ±·¡£Õ¶»Î¶íÓÕ*í£é¯¼¢£Õ£ÑÍÍê£Í£­±Ÿ£+ï,Ò £ » ŸŸ­ ¢ ±·¡£-¶*Ò«Õ.ľ¶.գͣ­±Ÿ£ÌÍÍ,Ò £ ³Õíֻʶí³ÖíÄ*Ôģɚʨµ¤š½µ¨·¦š½¥¤¤ ¢±  £ Ķ³Ó»ÕÁ)ÔĶ£¸ Ÿ£Ä ¢®¤ Ÿ£ÉÌ£·© £ Ķ¬.Ò«Õ£îÀÑ£¦°

[\]^\

Ûdm\^^{Ü~]\ xxââå[â\b]~~

ß~~\à

Ûdm\^^{Ü~Þ\

ÞÜÞß~~\à

¶±¯¹¥·¡ À£Ÿ·¡¯ µµ £¼¯¸£´¼§ ¢µ®ŸŸ±° £¦¥ª¥´±¤±§ £«¨·¡¹¢  ¼ ¯´© ŸŸ¼¯°£ ¸ ¢£½¨¸ ¯¹ ¼·¡¤ £§¨¢£Ö¢¤²£è± £» ŸŸµ¥¯´ £»£ÑÍÍ£ ¢©±¤¤ µ¤£º­ ¢£ ±¯ ¯£ ±¯£¸ ¢£¶¸ µŸ¤¥¡µŸ¨¯¸ £±¯¤ °¢± ¢¤ ¯£³ ¯Ÿ¨¢£éÌÍ£·©£±¯£¸ ¢£³¨¯¸ ¯Ÿª±¤´ ê£ ¸ ¯£¬¥ŸŸ ¢° ¡¥µ¤£¸ Ÿ£½¨¸ ¯Ÿ²£Õ ©ª ¢¥¤¼¢À£³¥µ´° ¡¥µ¤£¼¯¸£ª«š¬ ¢¤£ !"’’€’‚Œˆ€‚˜Ù#€!‡ˆ—€‚$€ë€‡•˜Œ€‚’ˆ™•‡‚Ù€€ˆ’‘–‰‰€’‚–’Œ‚—€”’Œ€’œ‚ è± £¶¢° ­¯±Ÿ¥¯´ ±° £ ¢¹¨µ°¤£¸±°±¤¥µ£±¯£%£¢ µ¥¤±§ £½¨¸ ¯¹ ¼·¡¤ ²£è¼¢·¡£  ±¯ £¶±¯Ÿ¤¼¹¼¯°£¸ ¢£½¨¸ ¯¥¢¤£±¯£³¥¯¸šÀ£Á ¡©š£¨¸ ¢£Õ¨¯­¨¸ ¯£¦¥¯¯£  ±¯ £Ÿ·¡¯ µµ £Ó¼ŸŸ¥° £º­ ¢£¸ ¯£¬¥ŸŸ ¢¡¥¼Ÿ¡¥µ¤£° ¤¢¨¹¹ ¯£¿ ¢¸ ¯²£ &­ ¢´ ¼° ¯¸ Ÿ£«±µ¹Ÿ©±¤¤ µ£­ ±£¶±¯Ÿ¥¤´£§¨¯£½ ¿®ŸŸ ¢¼¯°Ÿ¥¯µ¥° ¯²£

_`a\bacdeadfgfahad\`gf\`i\jkkai\lda`gai\aifcjkfaim


BCDDEFCGCHIDE

JKKLMNOPQPR>STUVNWPXQPR

YZ[\]^_]`a_bcd_ef^`g\e`hie_j^k_]l ]\md`ki^`a_\no^idj_i^]jZm^eZbb_p` qimrsno]^_`tsmc` os[\mdu`d\^`s[l b_][se_`v_id_esmg_id_u`]nom_bb`_iml ]s^g[_e_i^p`w_im_`xs^^_ei_`_erZel c_ebinop`yZb_esmg`zu{`|`zu}`~tp` ino^`d__idm_^`rÂ&#x20AC;e`]^sej`d_cÂ&#x20AC;mdl ^_`x c_m`\mc`rÂ&#x20AC;e`Â&#x201A; ]\md_mp`Â&#x192;sÂ&#x201E;_Â&#x2026;` Â&#x2020;Â&#x2021;z`Â&#x2C6;`Â&#x2030;z`kkp`Â&#x160;_Â&#x2039;ino^`{{z`dp

Â&#x152;RÂ?>Â&#x17D;Â&#x17D;NÂ?Â?Â&#x17D;> Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x201C;Â&#x201D;Â?Â?>Â&#x2022; Â&#x2013;KK?Â&#x2014;Â&#x2DC;>LM>Â&#x2122;WPXQPR

_\_]u`oZnoÂ&#x2039;_e^id_]`~tlÂ&#x192;_]]d_l ef^`ki^`y_k~_es^\esmg_id_`\mc`s\l ^Zks^i]no_e`y_k~_es^\ejZk~_m]sl ^iZmp`qb_j^eZmi]no_]`y_]^d_ef^`g\e` ]nom_bb_m`\mc`d_ms\_m`~tlÂ&#x192;_]]\md` im`Â&#x2039;f]]eid_m`Â&#x201A; ]\md_mu`gpxp`s\no`rÂ&#x20AC;e` xZc_mb ]\md_mp`Â&#x161;\^Zks^i]no_`wsl Â&#x203A;Â&#x153;Â?Â&#x17E;Â&#x153;Â&#x;Â&#x17E; ¥¢£¤ Â&#x17E;¼Œ§¨Â&#x153;ŠÂ&#x17E;ÂŞÂŤÂ&#x17E;ÂŞÂŹÂ&#x;­­ªÂ&#x17E;ÂŽ y_nomZbZdi_p`Â&#x161;\]Â&#x2039;_no]_b[se_`~tl qb_j^eZc_p`Â&#x160;eZÂ&#x201E;_u`cidi^sb_`Â&#x161;mg_id_p` ÂŻs]]_ed_]noÂ&#x20AC;^g^_]`Â&#x160;_` of\]_p`Â&#x201A;i_l r_e\md`imnbp`°\rr_eb ]\md`~t`}`\mc` ~t`Âą`²³_`{z`kb´p

Â&#x152;RÂ?>Â&#x17D;Â&#x17D;NÂ?Â?Âľ> Â?AÂ&#x201D;Â?Â?>Â&#x2022; ÂśKK¡Â&#x152;W>Â&#x2014;T¸QRTVVPR

h_e`šjb_im_`xe\c_eÂş`c_]`°y`Â&#x2021;zzz` g\e`^_mc_mgi_bb_m`x_Â&#x2039;_e^\md`c_e` foe]^ZrrÂť_e]Zed\mdp` Â&#x160;b_ino_]` Â&#x192;_]]~eimgi~`c_e`Â&#x161;j^iÂťi^f^]k_]]\md` Âł_cZno`Zom_`hidi^sblÂ&#x161;mg_id_`c_]` Â&#x192;_]]Â&#x2039;_e^_]p`hs]`qed_[mi]`Â&#x2039;iec`ki^` Â&#x201A;_\no^ciZc_m`csed_]^_bb^p`hi_`Â&#x161;\]l Â&#x2039;_e^\md`_erZbd^`Â&#x20AC;[_e`_im_`[_id_l rÂ&#x20AC;d^_`Yino^Â&#x2039;_e^lys[_bb_p`Â&#x201A;i_r_e\md` im`]^s[ib_e`tse^[ZÂ&#x2C6;p` Â&#x160;e Â&#x201E;_Â&#x2026;`Â&#x2020;{z`Â&#x2C6;`Âźz`Â&#x2C6;`{Â&#x2030;`kk`²Zom_`½Zml c_´p`½^eZkÂť_e]Zed\mdÂ&#x2026;`žlÂżZb^lxbZnjl [s^^_ei_p`Â&#x160;_Â&#x2039;ino^`Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2030;`dp

J >

>W?Â&#x2014;MÂ&#x152;Ă&#x201A;SÂ&#x2014;M?>ĂĽĂŚW?Â&#x152;

Â&#x2013;

` Â&#x192;q½½xqYqĂ&#x160;Ă t`z`[i]`Â&#x2020;}`~tç`|Â&#x2030;Ă&#x;Ă `[i]`ĂĄÂźzĂ&#x;Ă p` ` Â&#x161;Ă&#x2039;aÂ&#x201A;è½Ă&#x2039;Â&#x160;`zuÂ&#x2020;`~t`ĂŠ`zuÂ&#x2020;Ă&#x;Ă  ` Â&#x160;qÂ&#x161;Ă&#x2039;Ă&#x160;Â&#x160;wqĂ&#x160;y`ĂŞzuzÂ&#x2020;`~t`ĂŠ`ĂŞzuÂ&#x2030;Ă&#x;Ă  ` wÂ&#x161;Â&#x201A;Ă&#x160;xYĂ&#x160;qYĂ&#x2039;Â&#x160;§Ă? Ă&#x17D;ÂŞĂŤĂ?Ă&#x17D;Â&#x153;­¼ŒÂ&#x;§ÏŽĂ&#x201C; ¥ŠĂ&#x17D;ŠĂ?Â&#x203A;Â&#x153;Â?Â&#x17E;Â&#x153;Â&#x;Â&#x17E; ¥¢§£ ` xÂ&#x161;yyqYĂ&#x160;q`}Â&#x2C6;`Â&#x2020;uÂ&#x2030;lÂżlwmZ~r[s^^_ei_mu`` ` `nsp`Â&#x2021;zz`½^\mc_m`x_^ei_[]cs\_e `Â&#x161;Ă&#x2039;yĂ­Â&#x161;x½àtÂ&#x161;Â&#x201A;yĂ&#x2039;Â&#x160;`msno`â`Â&#x192;im\^_m`Zom_`ys]^_mce\nj` ` Â&#x160;Yè½½q`Â&#x2020;ÂąÂ&#x2030;uÂ&#x2030;`Â&#x2C6;`Â&#x2021;ž`Â&#x2C6;`{Â&#x2021;`kk ` Â&#x160;qÂŻĂ&#x160;Ă ty`Â&#x2020;zz`d

Â&#x152;RÂ?>Â&#x17D;Â&#x17D;NÂ&#x2018;Â?Â?> Â&#x2018;Ă&#x20AC;AÂ&#x201D;Â?Â?>Â&#x2022; Ă KKĂ&#x201A;¸Ă&#x192;UĂ&#x201E;Ă&#x2026;QTRXQĂ&#x2020;Ă&#x2021;Ă&#x2C6;Ă&#x2030;P¸>

h_e`~tly_]^`rÂ&#x20AC;e`x c_m`\mc`Â&#x201A; ]\ml d_mp`Ă&#x160;mcijs^Ze]^f[no_m`z`|`Â&#x2020;}`~t`ki^` Â&#x2020;l~tlĂ&#x2039;m^_e^_ib\mdp`v\e`[_]]_e_m`Ă&#x160;ml ^_e~e_^s^iZm`i]^`s\r`Âł_c_k`wse^Zm` Â&#x;Â&#x153;ÂĄÂ&#x;§Ă&#x152;ÂŽĂ?Â&#x;Â&#x17E;Ă&#x17D;ÂŽĂ?Ă?Â?Â&#x;Â&#x203A;Â&#x203A;Â&#x;§Ă&#x2018;Ă&#x2019;Â&#x17E;§Ă&#x201C;Ă&#x201D;Ă?ÂĄÂŹÂ&#x;¥§ \mc`wsbj` [_e_nom\md`s\rd_ce\nj^p` ½nosno^_b`Ă&#x2022;`Â&#x2020;zz`½^f[no_mp` Â&#x160;_Â&#x2039;ino^`Â&#x2021;Â&#x2030;`dp

Â&#x152;RÂ?>Â&#x17D;Â&#x17D;NÂ?AÂ?> Ă&#x2013;KKÂ&#x152;UQRĂ&#x2026;Ă&#x2C6;Ă&#x2030;PĂ&#x201E;

Â&#x2018;Â?Â&#x201D;AÂ?>Â&#x2022;

Âś

ĂĽPR>ĂŽĂ&#x201E;VPU¸P>Ă&#x17E;RĂ&#x161;Ă&#x192;PRĂŻ> Ă&#x192;PX>ĂŚĂ&#x201E;QUĂ°UQĂ&#x2020;QXĂ&#x203A;PXXN> ĂąPRĂ&#x2020;QPX>¡Â&#x152;W>@Â?Â?Â?

Ă

Â&#x192;_Â&#x201E;d_ef^`rÂ&#x20AC;e`½^inj]^Zrrl½nom_bbl ^_]^]`\mc`g\e`_b_j^eZmi]no_m`Â&#x161;\]` l` Â&#x2039;_e`^\md`c_e`ase[]jsbs`ÂťZm`Â&#x192;_enjZl Ă&#x2014;\sm^`i^es^lÂ&#x192;_Â&#x201E;]^f[no_mp` Â&#x192;_Â&#x201E;` Â&#x2039;_e^` ]~_ino_e`c_e`b_^g^_m`{z` Â&#x192;_]]\md_m`ki^`hs^\k`\mc`Ă&#x2039;oeg_i^` \mc`s\^Zks^i]no_`Â&#x192;\b^i`~bijs^iZm`ki^` wZee_j^\ersj^Zep`Ă&#x160;mjb\]iÂť_`žlÂżlxs^^_l ei_`\mc`qinob ]\mdp`Â&#x160;_Â&#x2039;ino^`Â&#x2021;zz`dp

Â&#x152;RÂ?>Â&#x17D;Â&#x17D;NÂ?Â?Â&#x2019;> Ă&#x20AC;Â&#x2018;AÂ&#x201D;Â?Â?>Â&#x2022; Ă&#x2DC;KKOPRĂ&#x2C6;Ă&#x201E;TĂ&#x2122;Ă&#x161;Ă&#x2026;¸Q> Â&#x152;UQRĂ&#x2026;QĂ&#x203A;PĂ&#x153;XQĂ&#x2020;Ă&#x2021;Ă&#x2C6;Ă&#x2030;P¸>Â&#x2020;zz`½^Â&#x20AC;nj Â&#x152;RÂ?>Â&#x17D;Â&#x17D;NÂ?Â?Ă&#x20AC;> @@Â&#x201D;Â&#x201C;Â?>Â&#x2022; Ă?KKĂ&#x17E;TĂ&#x192;P¸N?U¸XQUĂ&#x2C6;Ă&#x2030;N WĂ&#x2030;PRĂ&#x203A;TĂ&#x203A;PQPR

Ă&#x2013;

Â&#x192;i^`deÂ&#x20AC;m_e`w\m]^]^Zrrl½no\^goÂ&#x20AC;b]_p` hie_j^`im`c_m`xZc_m`_im` ]^_no_mp` Â&#x192;_]][_e_inoÂ&#x2026;`|Â&#x2020;zĂ&#x;Ă `[i]`åâzĂ&#x;Ă p` Â&#x201A;fmd_`Â&#x2021;{Â&#x2030;`kku`Â&#x160;_Â&#x2039;ino^`âz`dp

Â&#x152;RÂ?>Â&#x17D;Â&#x17D;NÂ&#x2019;Â?Â&#x2018;> Â&#x2018;Â?Â&#x201D;AÂ?>Â&#x2022; ĂŁKKWĂ&#x2030;PRĂ&#x203A;TĂ&#x203A;PQPR>

Â&#x160;__idm_^`g\e`Â&#x192;_]]\md`c_e`ÂŻs]]_el ^_k~_es^\ep`Â&#x161;bjZoZbrÂ&#x20AC;bb\mdu`ki^` Â&#x160;bs]gäbimc_e`ik`w\m]^]^Zrr`d_of\]_p` Â&#x192;i^`Â&#x161;\rofmd_ ]_p`Â&#x192;_Â&#x201E;[_e_ino`|âĂ&#x;Ă ` [i]`ĂĄÂ&#x2020;zzĂ&#x;Ă p` Â&#x201A;fmd_`{âz`kku`Â&#x160;_Â&#x2039;ino^`Â&#x2020;Âąz`d

Â&#x152;RÂ?>Â&#x17D;ANÂ?AÂ&#x2018;>

Ă&#x2DC;

Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x201D;AÂ?>Â&#x2022;

> óôþóòÜòáøóòøóóóòÚòúÝßòýòÞ0ò1ß2ò3úßÝ4ò5Ý6ò789ò 860ú80 ò78ßò 8Ý06Þ 8úò8829ò5ß4ò8ò24Ýúò4ò58Þ 8ú7ò Vò

Ă?

ĂŁ

ßÝ878ò>ò ?>@A


+,-./0/+123 

45678956:47

; <=>>?=@=ABC;DEB;FGH;IJDEB;AKKLKMLNOLPQMRP;S; ; ;DTUEB;VLKQRGWXLGM ; ;D;FGH;YY;Z;[R\M\LR]^ML;S;; ; ;VLKQRGWXLGM;_;Z;`aN;<LHHbLPMc ;de>>=f>=f>g@;S_DEB;FGH;IhDEB;S;VLKQRGWXLGM;DTUEB ; dei[j>efV;DTkEBT;k;Z;Pi

lmmmn(o'p'#&(qrr!

l

s^LPNatCuWPaNLMLP;NGM;vQMLKwaWWLPtiRKXMGaKc;xRP; yFLPbQ]^RKW;`aK;sLNOLPQMRP;RKz;[R\M\LR]^MGWt XLGMc;dK{LGWL;`aK;sQRORKXMT;C|]^HMt;RKz;sGL\HMt bLPMLT;vRP]^H]^KGMMHbLPMLT;dwQPN;FLG;yFLPt};eKt MLPH]^PLGMLK;`aK;\PLG;LGKHMLwwFQPLK;sLN;OLPQMRPt;RKz; iLR]^MLbLPMLKc;vQMLKwaWWLP;NGM;FGH;{R;_DDD;vQt MLKH~M{LKT;QFPR\FQP;FLP;zQH;vGHOwQu;azLP;zLK;€B; @>‚_‚tBt>]^KGMMHMLwwLƒc;gOMGaKQwLP;dKH]^wRHH;`aK; FGH;{R;_;dRHHLKHLKHaPLKc; „…!%o…'&r†s^LPNatCuWPat[aWWLP;NGM;GKt MLWPGLPMLN;sLNOLPQMRPt;RKz;iLR]^MLHLKHaPT; >a\MbQPL;{RP;vQMLKFLPMPQWRKW;QR\;zLK;€BT; k;dR‡LKHLKHaP;\P;sLNOLPQMRP;RKz;[R\M\LR]^MLc;

n(o'p'#&(qrr! o#‹:%Ó&$&$q! :%Ó&$&$q!

7!*ˆˆp‰Š ‹ŒŠŽ mmn%&$#$#q…… 'o'p&o'p4 !oqo#!

fLR‘;RNbLwM\PLRKzwG]^;RKz;’RL]XHGwFLP\PLG;“;dRt ‡LKM^LPNaNLMLP;QRH;”RKHMHMa\\T;bLG‡;NGM;vQ]^c; vPR]XMQHMLc;<LHHFLPLG]^‘;S_•EB;FGH;IUDEBc; VP|‡L‘;‚_D;–;hY;NNc;VLbG]^M;k‚D;Wc

7!*ˆ—p—ˆ ——ŒŽ ˜mm:(%'o'p&o'p4 !oqo#!



fLR‘;RNbLwM\PLRKzwG]^;RKz;’RL]XHGwFLP\PLG;“;dRt ‡LKM^LPNaNLMLP;NGM;<Q–GNRNt}<GKGNRNtiRKXt MGaK;QRH;\aPNH]^|KLKT;HMQFGwLN;dwRNGKGRNc;>GwFLP; };>XQwQ;H]^bQP{c;vPR]XMQHML;XLGK;<QWKLMƒc;<LHHFLt PLG]^‘;t_•EB;FGH;IUDEBc;VP|‡L;‚‚D;–;JD;NNc VLbG]^M;kUD;Wc;

˜

ÛÜâÝãäÞåæmmÞçè ßàÞá

„'$!p8&…!'!q#p ™ 4 !oqo#!

ÆÔ!¸4oÕ!'#%!p$$%&r $¹ "!Ö%r×&r(¹ ! Ø"r(¹ !q¸!#!o Ó!ÙØÚÇ#*

7!*ˆ—p—— ‰‹—Ž ™mm„'$!p8&…!'!q#p4 !oqo#!

?LP^PRKWHwaHL;sLNOLPQMRPt<LHHRKW;H]^bLP;{Rt W~KWwG]^LPT;FLbLWwG]^LP;azLP;L–MPLN;^LG‡LP;gFt šLXMLc;=GK;[QHLPORKXM;LPwLG]^MLPM;zGL;iG–GLPRKW;zLH; ›œžŸ ¡¢œ£¤¥œ¦§¨©¢ ª¤« ¢¬œ¦ Ÿ ­®¤›œ¯¨°§œ¤ ±;•‘kc;VPa‡LHT;WRM;QFwLHFQPLH;[BvtvGHOwQu;NGM; ?LwLR]^MRKW;RKz;Cg[vtiRKXMGaKc;<LHHFLPLG]^‘; S_UEB;FGH;I_JUEBc;VL;KQRGWXLGM‘;²kTU;Zc;<LHHzQRt LP‘;kHL]c;VLbG]^M;k•D;Wc;[GL\LPRKW;GKXwc;?QMMLPGLKc

7!*ˆˆp‰ ³mm´r&o$$!

³

—ŠŽ

dRH;€wQHMGX;NGM;GKMLWPGLPMLN;=GKHML]^zaPKc;iQPFL‘; WPKc;dKWQFL;GK;[GMLP}Nµc; dFNLHHRKW;_UD;NNT;VLbG]^M;k_D;W

Å ·

7!*ˆ—p—¶ Œ—ŒŽ ·mm´r&p%&¸9¹ &o$$! &'¹ 6((o'&&

<GM;<L‡FL]^LP;QRH;€awuHMuPaw;bGPz;GK;zQH; º ¢œ¦¢œª©¤­œ¢œ©©¢»£¤¼Ÿ¬¬½ ­¯¨°§œ®¤¾¿¿¤°NµT; <L‡{uwGKzLP‘;‚UD;]NÀT;<Q‡L‘;Á;kkD;NNT;C|^L; ‚UU;NNT;VLbG]^M‘;]Qc;UDD;W 7!*ˆ—pŒ ¶¶Ž =PHQM{t<L‡FL]^LP;; \P;kDD;]Nµ¤¼Ÿ¬¤ ¬½ ­¤ ¯¨°§œ£¤ÂœÃª°§¢¤Ä¿¤­

7!*ˆ—pŒ‹ ÅmmÆ%&Çp´r&o$$!

¶—ŒŽ

7!*ˆˆp‰¶

ˆŠ—Ž

>LwFHM;LKMwLLPLKzc;<GM;XQFLwwaHLP;yFLPMPQWRKW;zLP; @LWLKNLKWLc;_D;N;NQ–c;iRKXPLG]^bLGMLc;dK{LGWL; zLP;fGLzLPH]^wQWHNLKWL;HLGM;zLP;wLM{MLK;@]XHMLwt wRKWÈ;b~^PLKz;zLP;wLM{MLK;>MRKzLT;zLP;wLM{MLK;‚É;^T; zLN;wLM{MLK;fGLzLPH]^wQW;zLP;`LPWQKWLKLK;J;sQWLT; J;Êa]^LKT;J;<aKQMLc;<GM;QXRHMGH]^LP;dwQPNtiRKXt ¢ªË £¤¼Ÿ¯ÌŸ ­®¤¿Í¾¤ÎΤϤ ÐѤ©ÒNµƒc;<Q‡L‘;k_‚;NN; vRP]^NLHHLP;k•_;NN;C|^Lc;VLbG]^M‘;JDD;W „…!%o…'&r†@LWLKNLHHLPT;dK{LGWLWLP~MT;?QMt MLPGLKc !"!#$#%!$#&'((&)!$&&#'(#&*


íîïïîðñòñóôõî

‰ý27ù6é~‹6é592}yý7{|€924 }9y3ý9þéŒé469{|þ12y

‰ý27ù6é~‹6éé ˆýyý2úý2yý

‰ý27ù6é~‹6é †ýúûý68þ16é Œé0ý1{|þý

ö÷÷øùúûüýþþýéé012345ýþþý67þ8þ9ù2

     !" #$% # &''(!) # * +  ,, $%# #-"  -.# $%## # .# #$%-/ + / ,, $%# ##0, ) - 1  #* 2, $3 % #  ) 45 !. 1 6789:8;78<=>7?@AB?C@D6B8@EF67AB7AGH?>8=I<E;7?J=8<67K@A>?B7<?L78K=@D<?9:A?C@D6B8@EFH? M +  2,, $%# #, 45%!N $%*.#$%#1M +  M+-O1O#1P#-+ #  )Q -)!N!M +  -  $!P% #* $%#  . $ ) 1P#- R) # #.$% S+ $% (-T #+, ,1 - ìé­é®¯°±²³´µµ´¶·µ¸µ¹º° ) #  O+% -R + #$% , U'''. ,) #$% - VW1$%# # , -2XRY#  $%#2#$%1  #R # #Z )+ (-O #$%M +  [5'\W # ]^'\W-# [&'\W #]S'\W!_$% \W`\P-2,, $%# #&abbc-) ,%Q , !T %d eM% 1Yf 1 -.# -"  1 -WR1"gOR $%`X#$%(-_N10 -Z )+ h-i3W`RW-N # e5 &-i3N##-4&-i3M% 1Yf 1 -4&-i3.# - 4&-i3"  - # ,# #)iM% 1Yf 1 1 !j d R#+fe44'&SiU4!

øƒ„…‚ꆆêéé 0‡kø45ꆆꈉ†x†Šƒk

t9ý7ý7éuý6vþé3822é7ùw9ýüéx24 y8zý2éú8{|ý2ré}877éý7éüý9{|4 þý6é97þré81~é1év|üý2ré€87éý7é 29{|þé3822é}9ýé‚ùþþù8|üý2é 3822éý7é29{|þéwù6|ý6é78yý2l

pnqrooés

k6lémm4nomé ÷÷êüý3þ6ù297{|ýé012345ýþþý67þ8þ9ù2é

pnqrooés

R#+f) # N    )-/ 1 + Yf  -  +  Yf  $%P-2, $ #$1 - 2, $-P% -O+% - O#!1`O!1P#!  e&^'^'4U-j #$%5i'

k6lémq4oŽqé ÷÷‘82}€92}úý77ý6

rooés

T O  .#Q # Yd$%1R $%$%# #N , `%-+%-` 0 (-M +  #\W \P( ,% M + .#W%#(- , -O #$%e.# $%## # '-4 #U'`-M + [U'\W #]S'\W-j 1 A=@’>F7’6?9:A?“?”?•7’?7’A78?–@—˜<@A>?9:A?™š›?œ<H? #Z + $% -_%Q N # !  eb^Ub&h-j #$%&&'!

k6lémm4nììé ž÷÷‘886|Ÿy6ùúýþý6



ŽŽrooés

Yf  #  O  #* 2,, $% # , , $% %Q1 # 2Q Q *Y f% 1 #$% P !Y %f   * ) , O #P # # )-# $% # %% Z$%, $% Q#$%  #  ! R+ )# % Y #+ #$% + 1 8=6@8@A7œ IABK’E;?¡•7’?¢“£¤¥?•’<?¦§£¤¥¨?@AB?871 # $% ,© P $%# #Q ! R $% &''-j #$%&&'

k6lémq4ìoìé ª÷÷…ùüŸúýþý6



ž

pqrqoés

3 N #Vf , # Z$%, * % !Vf  % M%  Yf  !O#Y#,  # O #  Q#$%  M1 + # !2# #  # 1 . #'\W  -##Z$%, ) $% !  4S5&''!j #$%&bi

k6lémq4oqpé «÷÷x1¬ý245ýþþý67þ8þ9ù2

rooés

k6lémm4noqé

ìëqrooés

ª

P $%d X %1j %Q !M $%#$% R1 eM + [Ui\W #]ii\W(!2,, $%#1 #'[&''c(!2, $bh'[&'i' (!j   1) # !R $% bi! O 5&'&biS'!j #$%&45'

é ¼½¾¼»¿»ÀÁ¼»Á¼¼¼»Â»ÃÄŻƻÇÈ»ÉÅÊ»ËÃÅÄÌ»ÍÄλÏÐÑ»ÒÐÎÈÃÐÈÓ»ÏÐÅ»ÔÐÄÈÎÇÕÐûÖÐ×ÐØÊÑÙ»ÖÍÅÚÌ»ÛÐÚ»ÜÊÛÚ×ÌÄÃØ»ÝÝÌÞ»ÍÛßÐÚÇÕÐÃÏÞ» V»

«

ßßßÞÝÅÄÛÐÞÏÐé » » êéëì


óôõö÷øùúù÷ûüö

ýþþçíðëå01íî2ëå3îì043ðïé05ïï6æ

789 89 8 99 88 

7 !"98  9# "$%9" 9 9! % 9 &""! "" '()*!+ ! , 8 #%- .8 % ! "/ 0,1 203400 5,4 24003000 5 . 60

ý

7éòá8809:;á @þþçæAèïîåìAèæ>áá èïîBðåAèæá5ïï6æ

@

<=>::á?

CDEFGDEHIJKLMMMKFNKOPQRSPTFJKUKFNKVWXFX! Y"998Z9""7%$%![! "" . 60

7éòá8809::á ;\><:á? ]þþñé^_åìå3îì`ïBæî_^èðæéáïíìáçæëïðð

5æéë„3ððæá…åð`æîá_íéáàé2æîîíî6áá †‡ˆ‰Š‹ŒŽˆ‘’ˆ‰“‰”•–ˆ—’ˆ˜‹Œ™š—

abcdEDeXSKfgXDQhbcXNKiWGjTkXlXKmWTSXKKEPSK " 9 "9)#88n o8 8/p8 n 9) 8 % ! .98 9. q0

w

7éòá8809:ãá ;=><:á? rþþñéæåì6sîìëå6æáàåîìAèðï60tíuæá

]

% 

 )o8 8/p8 q 9#n 9)#88vq . 60

7éòá8809:9á =><=á? wþþ4ëïxyå2é3ì23uáyåëázæðæíAèëíî6

{|DK}WXKSbcTX~~XKfgXDQhbcXTgXIDEbcIPTFNK 8p8+ 88#"#! "" #98 9#"  - 9" .8#"9!%89 # €8 Y )q0 9€8 8/p8#  "€%%!9 8. 460

7éòá8;0:<<á ‚þþtæíAèë0tíuæ

‚

r

5ïéëíî6ì`éæåæá¿æðæì23u0 ìAèéïî2æáyåëáíîå„æéìæððæéáá 4uæééxéæåëæáá „3îá9>=áxåìá\áyòá

ƒ -9" 988" ) %! ! 9 !  o8 8/p8 40 9) 8 "€ 9 8. 4q0

7éòá8809:âá ã=>::á? ›þþ5æ6æìuæééæá4íîBæéî

úöó

þ

› ÀÁÂÃÄÃÂÅÆÇÇÆÈÉÃÁÊËÆÇÇÅÁÌÈÂÆÊÈÍÎÆÏÏÐ ÑÒÇÓÆÁÊÈÑÆÃÔÈÕÅÖÑÒÅÈÄ×ÏÈØÏËÙ

Ú×ÏÃÛ×ÁËÒÇÈÅÁÂÈÄÆÏËÃÓÒÇÈÈ ÑÆÜÆÌÑÒÏÙ

¹

àáâãá

=<><:á?

½

'8- 9"#€8 9"-. #œ ! 88 98#98)9 8 Y8/ ! / "+"" #% 9 9ž# "#€9#€#""[ "" #8 888 €v,16#8 €8(8 #8 -. " , " 898%"! 889" 441n4#404Ÿ1+98! .p"€8 $%)6040#8 %"!9 8œ98  8 &9 8, GXWTK jSIXT¡K¢ESKXWTeWFEDIWFXKfkE~£¤Dj¥~DjcDK o8 8  8Y8 8

# 9"  € 9" Y8v0¦988 " 8[! 9 -(" #8 9" - -  §ET}E~WS¨PSNK jI£dXW©XK XQXlSIDXWHXTK¨WIKSXcDK cjcXDK XQXlWjTSSIhDGXKª L«KH|DKcRbcSI¨RF~WbcXK 98 *89 9 -99€¬8-! 9"8844q,0,€8- # .8 8* "!¬"€8  $%)v00#88€8- œ98  8&­! ""9 8 ƒ 9 #8¬8/ ! ~WbcNK®dXWKOPQEFXSI|IeXTKEPSKaIEc~¯KHXPXDkXD! - ## "!"€8 $%)v00 2€8 88 5#88€8- 9#98#"! ©PTFKETK}XDKOPQEFX£KPT}KOg~EFXSI|IeXK¨WI! "o8 "2 ) 8 9 5 % 8.9".9 °­"#8! "2 ""Y"5#8+8.8!*8! 9 *&vv2 ""Y"5" 898

4íîBæéîáá±ááñíð„æéxæìAèåAèëæë 7éòá²²0²\;³´µtá ¶·á²9<>::á? 4íîBæéîáá±ááµðí0îïëíé 7éòá²²0²\;³µt¸á ¶áá===>::á? ¹þþº»ðåîBæéìAèðåæ¼íî6  "€"Y" 7éòá²²0²\;³ºá <=>::á? ½þþ1æíæéêæèé0äéæå2ïîëáä¾7á9ãã9  "€4*8 9 !"Y" 7éòá²²0²\;³1á <=>::á?

äåæáçæèéêæéëìëæíæéáåìëáåîáïððæîáñéæåìæîáæîëèïðëæîò


GHIJKL JMNOKP

àáâãäáåååååååååååååååæçèéêëìíîéçïçáðáæçñïòíîóîôï àáõãöáåååååååååååååå÷éêòïçòøèïêèìùùïçáúçôá ûüïêéëéçï àáýáåååååååååååååååååååþ01234560745389 6 367452 àááåååååååååååååååååååúçôïêñüùúññáúçôá ìúïçùïîë àááååååååååååååååååååå 6 367286702239 àáãáååååååååååååå388670223 àáâãöáååååååååååå733 !6 àáýãáååååååååååå"ïê#îñññüúíóëîííïù àááååååååååååååååååå$33%96&9'457452 0223 àááååååååååååååååååå(78063823 àáââãâäáååååååååååå)ïê#îóîôï*á +68 23 !6 àáâõãâöáååååååååååå'8,538239-./01(96&9 2'3/ àáâýãâáååååååååååå435589!,89-./01(96&9 2'3/ àáâáååååååååååååååååå'/./%0,4367802 36 àáâáåååååååååååååååååþ2036/+7%'8,53823 àáä8ãäáåååååååååå9úùüùìííïç àáäâãääáååååååååååå$337452 708 36:9 ;457%96&9'452 5,36 àáäõãäöáååååååååååþ 7452 5,36:931606% úçôá<òìóîïçñíø#ï àáäýáååååååååååååååååå"ïê#îñññüúíóëìçñüïííïç àáäãäáåååååååååååþ 745,2 389 7978 52 àáäáååååååååååååååååå=672721!!%034>406% !53 àáõ8áååååååååååååååååå?éêôèéêïñíáîùôóìúçèøüùï àáõáååååååååååååååååå4% 81@%'2 5!53 àáõâãõáåååååååååå;0& 2238%=612363 3452: '3457343 3452:9- 22382183 àáö8ãööáåååååååååå4 6 A38 396&9 Bú#ïüCê àáöýãöáåååååååååå038343 3452396&943558 àáöáååååååååååååååååå2D/% 2236 6 àáöãýöáåååååååååå'45A338913%96&9 E 287452 % 81&23 àáýýáååååååååååååååååå( 50036%96&9 FêCíïçñüúíóóìúç Ý STUSRVRWXSRXSSSRYRZ[\R]R^_R`\aRbZ\[cRd[eRfghRige_Zg_jRfg\Rkg[_e^lgZRmgngoahpRmd\qcRrgqRsarqnc[ZoRttcuRdrvgq^lgZfuR QR

vvvut\[rgufgÝ RR

ÞÝß


‰Š‹ŒŒŽ‘

’*+“,-”./•– —˜ ™ š •“› “œ  žœ Ÿ ˜ “  › “¡ ¢ £ž™  —š ™ ™ › ¤ “œ ž“¥œ ¦š •  š ¥› “ 01234+3567894:+5+94/83;/01234+3567894<=267>83;+< M+D/M+59+EE83:+3/?A3/OA@59?+@J2E983:+3/5+94+3/JD@/;D+/=267<N ?+@A@;383:/;2@B/;+@/C,:23:/,D9/01234+3567894/ ,D99+E3/38@/ >83;+/83;/;+3/bD35294/28B/BA@59JD@95672B9ED67+3/OE-67+3/289A< ,29D567/?A@285L/7D+@/D59/;27+@/;D+/cA@E2:+/+D3+5/=267>83;+3267< F5267>83;D:+3/0+@5A3+3G/HI+@9@2:+3/J+@;+3K/ =267>83;D:/D59L/J+@/+D3+/2I:+567EA55+3+/M+@8B5285IDE;83:/D,/ N J+D5+5/3D679/3A9J+3;D:K/O@+D/?+@>-81D67/5D3;/d83;?+@567E855</ M+@+D67/OA@59L/P23;JD@95672B9/A;+@/*2@9+3/729/A;+@/J+@/+D3+/ N 83;/c+@+;+E83:5,D99+EL/07+@A,A3+L/=8:23/5AJD+/c+@/:@-,83:5<L/ 5Q+4D+EE+/=267>83;+Q@HB83:/2I:+E+:9/729K/ O+:+<L/c+@ID55</83;/=67-E567894,D99+EK MD99+/BH:+3/=D+/I+D/M+59+EE83:/?A3/R35+>9D4D;+3L/SA;+39D4D;+3/83;/ dD@/ID99+3/=D+/8,/c+@59-3;3D5L/;255/;D+/PD+B+@83:/?A3/01234+3< ED67+3/cA@:2I+3/+@< T+@ID4D;+3/R7@+3/+395Q@+67+3;+3/=267>83;+<U267J+D5/I+DV/WD+5/ 567894,D99+E3/38@/I+D/bD372E983:/;+@/:+5+94/ D59/38@/+D3,2ED:/3A9J+3;D:L/;2/JD@/R7@+/=267>83;+/D3/835+@+,/ BAE:+3/>233K X83;+3592,,/?+@,+@>+3K ‡e/fe ghijkljmnopqkrsqqlt/?A@5D679D:/?+@J+3;+3K/N W2@HI+@/7D3285/@+:+E9/Y/Z/01234+3567894<[3J+3;83:5?+@A@;< cA@ c+ @J+3;83:/59+95/b9D>+99/83;/0@A;8>9D3BA@,29DA3/E+5+3K 383:/;D+/I+5A3;+@+3/[I:2I+I+;D3:83:+3/BH@/:E\Q7A52972E< ¦ufevs sxle5D67+@/?+@J+3;+3K/cA@/*+I@2867/59+95/ 9D:+/T+@ID4D;+/]*E\BA5L/SA83;8Q/CE9@2^2_`K/=A/D59/BH@/;D+/[3< X+334+wk D67383:/83;/0@A;8>9D3BA@,29DA3/E+5+3K J+3;83:/28B/3D679/E23;JD@95672B9ED67L/BA@59JD@95672B9ED67/A;+@/ :-@93+@D567/:+38949+3/O@+D1-67+3/+D3+/I+7a@;ED67+/[85327,+< vsqqletlmljeyslezw{exl{e|j}ljxpj~exslexlqisttsl{qljel€{ipnom *+3+7,D:83:/3a9D:K/ ijtlsqpj~ljexp{no‚

’“¡›§™šš¥›

ŒÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛ ÜÝÞßàáÞâã

¨©ª«¬­®¯°°«±²³«¬°´µ¶·´¸¹º±³±³¸º»¼½­¾ºµ¸¹ºª«¸¹³¸¿ª¯¾ ¬³¸¹³ºÀ¼ª²³¸²Á¶³ªÂ úī¸­³½°¬ÁÅųº º ¿«°º­µºÆº½ÇÅÈ Ãº¨É»«É»¬»¼½­º º ¿«°º­µºÊº½ÇÅÈ ÃºË´±³¸·³«°³ºÀ³»´¸¹½µ¸±º º ¿«°º­µºÌº½ÇÅÈ ÃºÍ´¸±»¼½­»´µ¶³¸ºº κϺ̺½ºÐ³ºÑ´µ¶³¸

äåæáåßçèäéêæá

‡

랤˜¡¡ž“ì¡›“¥›œíîïîðïðñîòœ ó¼¹³ª¸³°º¨µ°©³¸°«¼¸°²¼¸­³¸¬ª´¬ºô®¯°°«±õºÅ«¬ºö¼¸¬´²¬¾º µ¸¹ºÍª´÷·«ª²µ¸±øºùµªÉ»º»¼»³ºú³±³¸¿³°¬Á¸¹«±²³«¬º¿«°º ­µºÎʺû¼É»³¸º·«ª²°´Åøºö³«¸³ºÀ«³¸³¸±³¶Á»ª¹µ¸±ºôÀÌõøº üµ±³½´°°³¸º«ÅºÍ¼ª°¬¾ºµ¸¹º«Åºü«³ª©®´¸­³¸¿´µº±³±³¸º ª«¸¹³¸¾ºµ¸¹º»¼½­¿ª¯¬³¸¹³ºÀ¼ª²³¸²Á¶³ªºô´µ°±³¸¼Åų¸º ¨É»·´ª­³ªºýµ¬­»¼½­¿¼ª²³¸²Á¶³ªõþºÀ¼É²²Á¶³ª¾ºµ¸¹º0ª´É»¬¾ ²Á¶³ª´ª¬³¸º°¼·«³º1ª¼÷³¸ºÀª´µ¸³¸ºú¯°°³½²Á¶³ªø 2{3‚4556º7½©»´É8©³ªÅ³¬ª«¸ºô9ƺ±Ç½õ

“ ›“¥ž“ì¡ì› š›™›œž“¥

“ ›“¥ž“ì¡›— ”›£¤ž“웓 ˆxw4‚6 ˜ž œž“¥œ˜¥›¤£•¤ 1³±³¸ºª«¸¹³¸¾ºµ¸¹º»¼½­¿ª¯¬³¸¹³ºÀ¼ª²³¸²Á¶³ªÂ úÀ«°º9κû¼É»³¸ºû«ª²µ¸±°¹´µ³ªº9º úÀ«°ºÎʺû¼É»³¸ºû«ª²µ¸±°¹´µ³ªºÎº úʹ¸±»¼½­»´µ¶³¸ÂºÎººôÄÅ©¶³»½µ¸±º¹³ªºýû¾Í7õ 1³±³¸ºÀ¼É²¾ºµ¸¹º0ª´É»¬²Á¶³ª´ª¬³¸Â úÀ«°º9κû¼É»³¸º¨É»µ¬­¹´µ³ªº9º úÀ«°ºÎʺû¼É»³¸º¨É»µ¬­¹´µ³ªºÎº ˜¥›¤£•¤ 1³±³¸º1ª¼÷³¸ºÀª´µ¸³¸ºú¯°°³½²Á¶³ªÂ úź´µÉ»³ª¶´»ª³¸Âºº ʺºôʺ½Ç9º½ºû´°°³ªõ úÀª¯»³¿³¹´ª¶ºº гº¸´É»º0®´¸­³¸±ª÷³Âº 9ºÏºÎº½Ç9º0®´¸­³¸ ʺºôʺ½Ç9º½ºû´°°³ªõ úź¨©ª«¬­³ª¶´»ª³¸Âºº úÀª¯»³¿³¹´ª¶ºº гº¸´É»º0®´¸­³¸±ª÷³Âº ÎƺϺʺ½Ç9º0®´¸­³¸ ’’ïœëš›– ˜“›“ ˜žœx ›£¤›œ¥›–œ”–›š›“œ˜“¥¡¢£˜”™ ˜ž œž“¥œ˜¥›¤£•¤ 1³±³¸ºª«¸¹³¸¾ºµ¸¹º»¼½­¿ª¯¬³¸¹³ºÀ¼ª²³¸²Á¶³ªÂ úź¨¬ª³«É»³ª¶´»ª³¸ºôÀ«°ºÎʺû¼É»³¸º¨É»µ¬­¹´µ³ªõº κºôκ½Ç9º½ºû´°°³ªõ úÀª¯»³¿³¹´ª¶ºÐ³º¸´É»º0®´¸­³¸±ª÷³Âº κŽºÐ³ºÉź¨¬´ÅŹµªÉ»Å³°°³ª 9º½ºÍ½´°É»³

–ïœîíœ –ïœîœ º 9¾½¾ö´¸«°¬³ª –ïœî!œ º Î(º9¾½¾ö´¸«°¬³ª – ïœî𜠺 ƺ¾½¾ö´¸«°¬³ª

wxyx

!Æ$"!þ$ñºœ%#ǽ ðò!ÆÌ"ñþ&ñºœ%#ǽ !Ê'"ñþ$ñºœ%#ǽ !íÊ)"ñþ'ñƺœ%#ǽ

z{|x}|~€|‚|ƒ|x{‚x{„x…††|„x‡|{‚|„x|„~…†|„ˆ


՟–”Ö¢ž×ž ”

‡ û

ˆ‰Š‹ŒˆŽˆ‹ Šýþ0123456‡ 789 9 

ü

û‡‡456”›Öž••7ƒ89:;<

=ҕ™––ÒŸ“–”Ÿ ”„ÊæÈʆÈÍÊæ> ê駦¬¤¦¹¥»¬¤¥¨äé­¤¦¬­±¹½¨¶²¥¨î§¥¤´¦¹®¹½¨¼¹¦¨å­¶?Á¨¯§½¨°±§Á ¦¶´¦ª¹­´¯§º¨®¯­¨£¤´«¼Üµ¯§º¨½¤¥¨Ã­±?¤§¨£­¶¯§¤§¨íò¥Á ¥¤²´«µ¤­¥¨¹¼¨@¶½¤²¬±²®¨¥±ª¹¤¨¬±²®Á¨¯§½¨­¹§½¤§©­ò¦¤§½¤¨ £±­´¤§´«µ¤­¨ð¶¯?¤­¨ê»¬ª¶­®¤­¨@¯¦®¬±²®©±­´¤§´«µ¤­ó¨¹¼¨ ²¹¤º¤§½¤§¨Â±²®¨ðô¶¯©Á¨¯§½¨@¶½¤²¬±²®ó·¨¸¹¦¨¹§¦¤§¥¹³¤­¨ ê±µ±­¦ª¹­´¯§º¨¯§½¨®¯³¤­²«¥¥¹º¤­¨á¶¯¤­ª¹­´¯§º¨©¹¥¨®¯¨ Ĩ¸±§¶¦¤§¾¨ª¤¹¦º¤¬¤§½¨¦¤¼Ü¤­¶¦¯­¯§¶©¬«§º¹º·¨ ôA¥¯§º¥¼¹¦¦¤²µ­¤¹¤¾¨ª¶¥¥¤­©¶¥¹¤­¦¤¨ïÛÁå±­¼¯²¹¤­¯§º· BC:D;<9EEݨìéܤ­¼¤¦¬­¹§¨ð¿ÀÀ¨ºF²ó ӟԔŸ ÒŸ“Ý G¨Ã¤º¤§¨Ã­±?¤§¨£­¶¯§¤§¨íò¥¥¤²´«µ¤­¨ã¨H¨¶²¥¨ï¹§®¤²Á Ü붧®¤§©¤¬¶§½²¯§º¨¼¹¦¨½¤­¨I¶§º¤§Á¨±½¤­¨Ã¶©¤²½òÁ ¥¤·¨¸¶÷·¨ã¨â§ª¤§½¯§º¤§¨¹¼¨â©¥¦¶§½¨³±§¨Ä¨¸±§¶¦¤§·¨ ð趯»¬¤§¨§¹»¬¦¨®¯º¤²¶¥¥¤§ó· G¨Ã¤º¤§¨­¹§½¤§Á¨¯§½¨¬±²®©­ò¦¤§½¤¨£±­´¤§´«µ¤­¨ð¶¯¥Á º¤§±¼¼¤§¨Jé²±¥¶§½­¯¥ó¨¹¼¨²¹¤º¤§½¤§¨ô¶¯©Á¨¯§½¨ @¶½¤²¬±²®¨¿¨H·¨¸¶÷·¨ã¨â§ª¤§½¯§º¤§¨¹¼¨â©¥¦¶§½¨³±§¨ Ĩ¸±§¶¦¤§·¨ G¨å¶§º¬±²®¬¶¯µ¤§¨ð½¤­®¤¹¦¨§¹»¬¦¨®¯º¤²¶¥¥¤§ó G¨ï¹»¬¤§¥Ü²¹§¦´«µ¤­¨ð½¤­®¤¹¦¨§¹»¬¦¨®¯º¤²¶¥¥¤§ó ǛȄà̈†Ì„ ¿Á²Á岶¥»¬¤¨¨¨¨¨¨¨ÌÞÎÞÊ„Ï Ç› È „ à Ì Ë † † † „ ÅÁ²Á°¶§¹¥¦¤­¨¨¨ÍÌÞ ÎÊÊ„Ï õK¾öÀ¨LF² ƒ

MƒƒNO:O<P„…Ù›–¢„R’––ž“ Q

=ҕ™––ÒŸ“–”Ÿ ”„†æÈæÍÈÍÊæ߄ ᯭ»¬¨½¹¤¨§¤¯¶­¦¹º¤¨¸¹´­±³¤­´¶Ü¥¤²¯§º¨ª¹­½¨½¤­¨Û¹­´Á ¥¦±µµ¨¤­¥¦¨¶¯µ¨½¤­¨I¹¤²ë«»¬¤¨µ­¤¹º¤¥¤¦®¦·¨î§¥¤´¦¹®¹½¨¼¹¦¨ å­¶?Á¨¯§½¨°±§¦¶´¦ª¹­´¯§º¨º¤º¤§¨©¤¹?¤§½¤¨¯§½¨¥¶¯Á º¤§½¤¨î§¥¤´¦¤§¨¹¼¨å±­¥¦·¨ BC:D;<9EES¨¿ÀÀ¨ºF²¨ô¶¼©½¶Áì鬶²±¦¬­¹§· ӟԔŸ ÒŸ“T¨ G¨í¹§½¤§Á¨¯§½¨¬±²®©­ò¦¤§½¤¨£±­´¤§´«µ¤­Ý¨ð¶¯¥º¤§±¼Á ¼¤§¨¥»¬ª¶­®¤­¨@¯¦®¬±²®©±­´¤§´«µ¤­ó¨©¤¹¨µ¤¥¦º¤¥¦¤²²Á ¦¤­¨Ã¤µ«¬­½¯§ºÝ¨À¾ã¨H¾¨´¯­¶¦¹³Ý¨À¾õ¨H G¨å¶§º¬±²®¬¶¯µ¤§Ý¨À¾õ¨H G¨Ã­±?¤­¨£­¶¯§¤­¨íò¥¥¤²´«µ¤­Ý¨¨ 趯»¬¤§¨¯§½¨êÜ­¹¦®¤§¾¨À¾Å¨H· å­¤¹µ­¤¥¥¤§½¤¨ê»¬¼¤¦¦¤­²¹§º¥­¶¯Ü¤§¾¨£²¶¦¦²«¯¥¤¾¨@¶½¤²Á¨ ¯§½¨©²¶¦¦µ­¤¥¥¤§½¤¨°«µ¤­¨ð¶¯¥º¤§±¼¼¤§¨¸¶¹´«µ¤­ó· ¿Á²Á岶¥»¬¤¨ Ǜ ȄàÌËæÌ̈́ ܤ­¨å²¶¥»¬¤„„„æ>¿Þ ÎÊÊ„Ï ¨ UK¾ÀÀ¨LF²

”Ÿ„ƒ Ðѓ™Ÿ“„ÒŸ „ÓŸÔ”Ÿ ÒŸ“„ ž”–”›„ƒ ›¢žÖ”•„ùŸ  Ó „ ” › ” ¢ ž ” ø È Ó ÕŸ–”Ö¢ž×ž ”„ŸÒ›„Ñž¢„Øٛ“”–—˜›ž”š”Ÿ”›„ƒ ڞ”„žÑ„‘”›”ž—˜„ ڗ˜Ò¢×™Ò–›’–¢ÒŸ“È Û¹­¨¤¼Üµ¤¬²¤§Ý ǛȄÞÉËÍßàƒƒƒÂ¶²©¼¶¥´¤¨á¯¤¦¦¶¨¼¹¦¨âãÁäĨ干¦¤­„ ÉÞÎÉÊ„Ï Ç›È„ÞÌËÌæàƒƒƒç±²²¥¹»¬¦¥»¬¯¦®©­¹²²¤„ ÌÎÞÊ„Ï Ç›È„ÞÉËÍàʃƒƒè鳤´ÁêÜ­¹¦®¥»¬¯¦®¶§®¯º„ ÞÎÞÉ„Ï Ç›È„Þ†ËÊỄƒƒä붧®¤§¥»¬¯¦®¼¹¦¦¤²¬¶§½¥»¬¯¬„ ÍÎÞÉ„Ï Ç›È„Þ†ËßÞރƒƒäçìÁꦹ¤µ¤²¨äíîìï¸âêèïí„ ææÎÞÊ„Ï å¶§º¬±²®¬¶¯µ¤§¨¼¹¦¨ ¤´¦¹®¹½©¤²¶º¨ðãñĨ²¨ êÜ­¹¦®©­ò¬¤ó¨¯§½¨ô±»´Á ¥¦±µµ¶¼Ü¯²²¤¨ðÆõÁ¿öö¨ 䬤­±Ü­¶÷ó¨ ®¯­¨£¤´«¼Üµ¯§º¨ ½¤¥¨£¯»¬½­¯»´¤­¥·

ú

ü

Šýþ0123456‡ 789 9  ‡‡‘’“”•–—˜™š”›œžŸ ”Ÿ“•¡¢¢”ž–”Ÿ

£¤¥¦¤§¥¨©¤ª«¬­¦¨®¯­¨°±§¦­±²²¤¨³±§¨£±­´¤§´«µ¤­©¤µ¶²²·¨ ¸¹¦¨º¤¥»¬¼¹¤½¤¦¤­¨°²¹§º¤¾¨£­¤¹¦¤¨»¶·¨¿À¨»¼¨¯§½¨º¤Á ¥»¬ª¯§º¤§¤¼¨Â±²®¥¦¹¤²¾¨Ã¤¥¶¼¦²«§º¤¨»¶·¨ÄŨ»¼¾¨Ã¤Á ª¹»¬¦¨»¶·¨ÅÆÀ¨º

ǛȄÉÊËÊÌ̄

ƒ !"#$%&$"$'#$($")$*$+$,%-*!./$.0/.+,112!/3$.)$#2 Q

ÉÍÎÊʄÏ

33321/$2#$„ 

…„†


ijklmlnopmq

rst uvwuxyvtz{|}~€y‚~~vw ƒ„„vw„|}‚y€~|}Wvt…ts†€W‡W…t‚ˆ„†v‰x}t€W‡W‰tuŠw‹„Œs~~W‡W us„€vw‹w„€‹W‡WŠŽ‰v~€ytvŠw~|}

‘’“”•‘––—˜™šš›œ””•›ž›Ÿ ¡›œ›œŸ ›žŸ¢‘œ¡•‘£¡œ¤Ÿ¥œ Ÿ“¦œœ›œŸ§Ÿ¨›¡Ÿ£¡’©•¡¤›£Ÿ ç ªœ «›œ ¥œ¤Ÿ§Ÿ›¡œ›œŸ ›¥•š¡’©›œŸ¬›¡•£™¤Ÿ­¥£Ÿ¢¡œ ›£¥œ¤Ÿ ›”Ÿ®•›©›œ ¨›–™šš›”Ÿ

Û

¥£’©Ÿ¬‘£“›œ“¯–›£Ÿš›¡”•›œ° ±w€„|}vvwWytWvWƒtu„‚Žuv€WW„€WvWt|}€‹vW ²Šy„€v~~Šw‹WyŠwu€sw„€|}€‹vtWV‚~~vw³ ´Ÿµ£›¡–™šš›œ”•›£œŸ‘ ›£Ÿ¶¡œ­›š–™šš›Ÿ¨›œ¥•­›œ ´Ÿ˜™šš›œŸœ¥£Ÿ™œŸ¬›”•™œ ”£¯œ ›£œŸ‘ ›£Ÿ—š·’“›œŸ™¥–”•›šš›œ¸Ÿ«‘Ÿ›”Ÿ¡žŸ¹‘£º™©£Ÿ ¬‘£“›œ“¯–›£¨›–™ššŸ¤›¤›¨›œŸ©™• ´Ÿ¬›”•™œ ”£¯œ ›£Ÿ¡œŸ¤™œ­›£Ÿ¯œ¤›Ÿ™¨”•›šš›œ ´Ÿ®¡’©›£©›¡•”™¨”•¯œ ›Ÿ­¥Ÿ¤›”¥œ ›œŸ¬™¥ž¨›”•¯œ ›œ»Ÿ rŠ|}tŠ|uvt³W¼½Ÿ¨¡”Ÿž™¾¡ž™šŸ¼¿ŸžŸ ÀŠ…yvt„€v|}vt³Ÿ¿Ÿ§ŸÁŸ¨¡”Ÿž™¾¡ž™šŸ¼¿Ÿž ´Ÿª¨”•™œ ŸÂ‘œŸ˜™šš›Ÿ­¥Ÿ˜™šš›ŸÃ½Ÿ¨¡”Ÿž™¾¡ž™šŸÄ½Ÿž°

ÅÆÆ{|}~€y‚~~vw„€xwvtÇW„€vtwyÈtŽ‹

VtWtvWrstuvwuxyvtzV‚~~vwWÉs}wvWV‚~~vwʟ ˛«¡’©•ŸÄ¸ÌŸ“¤°Ÿ¡œ“š°ŸÍ™š•›£Ÿ¥œ Ÿ®›¡š

Å u‹ ýWþv‰|}€WáÇtÐWWŠw W{v~ v € ~ ‚ ýWwu~ÏWÖ

ñ

ùÆÆƱwv~y‚~~vw„€xwvtWytWY rstuvwW uxyvtz{|}~€y‚~~vw

˜™šš›œ”•¯œ ›£Ÿ¨›”•›©›œ Ÿ™¥”Ÿ›¡œ›žŸÂ›£­¡œ“•›œŸú£‘ûš”•™©š— 䖙©š¸Ÿ¯œ¤›ŸÃ¼¼½Ÿžž¸Ÿ”‘«¡›Ÿ›¡œ›žŸÂ›£­¡œ“•›œŸª¥”š›¤›£Ÿ ­¥žŸª¥–”•›’“›œ° ®•™©šŸ 䖙©šŸ¡œŸ ¡›Ÿ¶£ ›Ÿ›¡œ•£›¡¨›œŸØ­°Ÿ¬°Ÿž¡•Ÿ¢›•™šš£™ž— ž›Ÿê£°ŸÌėßÌàٟ¥œ Ÿª¥”Ÿš›¤›£ŸÂ›£ £›©”¡’©›£Ÿ™¥–”•›’“›œ°Ÿ µ¡›Ÿ¬›–›”•¡¤¥œ¤Ÿ ›£Ÿ˜™šš›Ÿ“™œœŸž¡•Ÿ¬¡œ › £™©•Ÿ‘°Ÿ¯°Ÿ›£— –‘š¤›œ°Ÿü©œ›Ÿ˜™šš›°

VWXY

ÎtÏWÐÑzÒÒæW çÆÆèŠ~€ƒ€WrÀW{|}~€y‚~~v

XÇáÒWÕ

ÎtÏWÐÑzÒÒÔW ñÆÆòedíbefóYôda[õö\ff

ÒÇÔÒWÕ

–·£Ÿ ›œŸ¬‘£“›œ“¯–›£ž™””›œ–™œ¤Ÿ¡œŸ ›£Ÿ¢¥š•¡ã¡•Ÿ¬åŸ˜™œ¤«™œœ›° þŸ¼¿½Ÿ¤Ÿ÷Ÿ™¥”£›¡’©›œ Ÿ–·£ŸÃ¾ŸÌ¿½ŸžšŸã™””›£š¦”¥œ¤° ¹›£©¡œ ›£•Ÿ ¡›Ÿª¨¤™¨›ŸÂ‘œŸ¬‘•›œ”•‘––›œŸØªœ•¡ä©›£‘ž‘œ›œÙŸ¥œ Ÿ¥œ•›£¨¡œ—  ›•Ÿ¹›£«›”¥œ¤”¤›£¥’©Ÿ¤›–™œ¤›œ›£Ÿå¯–›£Ÿ ÎtÏWÐÑzÒáæW Øþ¼¿½Ÿ¤ÙWWWáÇÔÒWÕ

ù

ÎtÏWÐÑzÒÓÔW

˜™£¨›»Ÿ¬‘£“›¸Ÿ–·£Ÿ©¦©›£›œŸ˜™œ¤›£–‘š¤Ÿ ¡œ“š°ŸÝ£¡’©•›£Ÿ¥œ ŸÝ£‘’“›œ–™œ¤—ª¥––™œ¤¨›©¯š•›£¸Ÿ¢™Þ›Ÿ¿½½Ÿ¾ŸÁ½½ŸžžŸØ¬Ÿ¾ŸÍÙ¸Ÿ ˛«¡’©•Ÿ¼ßཟ¤ ÎtÏWÐÑzÒÒÐW ®•·’“YYYáÑÇÚÒW՟ ™¨Ÿ¼½Ÿ®•·’“Y ®•·’“YYYááÇXÒWÕ ±t„‚€Wƒ€‚Üt‚…W²Šyy‚w‹†v}x~€vtWؑ©œ›ŸÝ£¡’©•›£Ù ÎtÏWÐÑzÒÒâW ÔÇXÑWÕ ±t„‚€€t|}€vt –·£Ÿã¡•™Ý£™äŸ¬‘£“›œ“¯–›£”’©š¡•­–™šš›Ÿ¥œ Ÿ¢¥š•¡«¡•Ÿ¬åŸ®’©š¡•­–™šš›

˜™£¨›»Ÿ¬‘£“›¸Ÿ¡œ“š°ŸwvŠWvw€‰|uv~€vtÇW€t‚w„…‚tvw€vtWV‚w‹‰‚wwvW­¥£Ÿ›¡œ— –™’©›œŸå‘œ•£‘šš›°ŸØ¹›£”¥’©›Ÿ›£­¡›š•›œŸ¨¡”Ÿ­¥ŸÃß韨›””›£›Ÿ˜™œ¤›£¤›¨œ¡””›Ÿ™š”Ÿ ž¡•Ÿ©›£“¦žžš¡’©›œŸª¥––™œ¤¨›©¯š•›£œÙ°Ÿ×¥£Ÿ¹›£«›œ ¥œ¤Ÿ™š”ŸÝ£‘’“›œ–™œ¤— ¨›©¯š•›£ŸØ–·£Ÿ¢‘œ¡•‘£¡œ¤ÙŸ‘ ›£Ÿ™š”Ÿê™””–™œ¤¨›©¯š•›£Ÿ–·£Ÿ ›œŸ¬‘£“›œ“¯–›£— ž™””›œ–™œ¤°Ÿ¢™Þ›Ÿ¿½½Ÿ¾ŸÌ½½ŸžžŸØ¬Ÿ¾ŸÍÙ¸ŸË›«¡’©•ŸÃ¼½½Ÿ¤ ÎtÏWÐÑzÒÒÓW ®•·’“YYYáâÇáÒW՟ ™¨Ÿ¼½Ÿ®•·’“Y ®•·’“YYYáÔÇXÒWÕ XWWèŠ~€‰€WrÀWV‚w‹‰‚wwv “‘žäš›••Ÿ¡œ“š°Ÿë›¤›œ£¡œœ›Ÿ¥œ Ÿ­«›¡Ÿ¹›£”’©š¥””“™ä䛜°Ÿªš”Ÿ¶£”™•­Ÿ–·£Ÿ¢¥š•¡— 㡕Ÿ¬åŸ®’©š¡•­–™šš›°Ÿ²Š|}WŠŽW΂|}t„€vwWŒswWÜ}vì„s}wW{|}~€y‚~~vwW í\\[íd\ahY¢™Þ›Ÿ¿½½Ÿ¾Ÿ¼à¿ŸžžŸØ¬¾ÍÙ¸ŸË›«¡’©•Ÿî½½Ÿ¤ ÎtÏWÐÑzÒÒÚW ÓÐÇÑÒWÕ èŠ~€‰€WrÀWV‚w‹‰‚wwv ‘©œ›Ÿë›¤›œ£¡œœ›¸Ÿ”‘œ”•Ÿ«¡›Ÿê£°ŸÌ¿—½½Ã°Ÿ¢™Þ›Ÿ¿½½Ÿ¾Ÿ¼à¿ŸžžŸØ¬Ÿ¾ŸÍÙ¸Ÿ ˛«¡’©•ŸÄýŸ¤ ÎtÏWÐÑzÒÒáW ÓÚÇæÒWÕ ±t„‚€zïv‹vwtwwvŸ–·£Ÿ¢¥š•¡«¡•Ÿ¬åŸ˜™œ¤«™œœ› µ¥£’©Ÿ ¡›Ÿë›¤›œ£¡œœ›Ÿ«¡£ Ÿœ¡’©•Ÿ›£«·œ”’©•›”Ÿë›¤›œ«™””›£Ÿ™¨¤›š›¡•›•¸Ÿ ™ž¡•Ÿ ¨›¡Ÿ ›£Ÿê™””–™œ¤ž›•©‘ ›Ÿ ¡›Ÿ®™š­š¦”¥œ¤Ÿ ¡›Ÿ«¡£“”™ž›Ÿå‘œ­›œ•£™•¡‘œŸ¨›©¯š•° ¢™Þ›Ÿîß½Ÿ¾Ÿî½ŸžžŸØ¬Ÿ¾ŸÍÙ¸ŸË›«¡’©•ŸÌ¿Ÿ¤ ÎtÏWÐÑzÒÒXW ÑÇæÒWÕ ±t„‚€zðvt„|}~Š„„u‚……vY–·£Ÿ¢¥š•¡«¡•Ÿ¬åŸ˜™œ¤«™œœ›

0

ø

ÎtÏWÐÑzÒÓÓW ÔÐÇÒÒW՟ ±t„‚€zւ~€vtŠw‹ ×¥žŸ”•›£œ–¦£ž¡¤›œŸª¥–”•›šš›œŸÂ‘œŸ £›¡Ÿ˜™šš›œŸØ­«›¡Ÿ®•·’“Ÿ›£–‘£ ›£š¡’©Ù ÎtÏWÐÑzÒÓÚW ÐÇÑÒWÕ ÛÆƃ€‚Üt‚…WrstuvwuxyvtW{|}~€y‚~~v

ÚÚÇÑÒWÕ

øÆÆÜ}vì„s}wWrstuvwuxyvtz{|}~€y‚~~vÇW„|}‰‚t ¢™Þ›Ÿ¿½½Ÿ¾ŸÁ½½Ÿžž¸ŸË›«¡’©•Ÿ¼¸ÌŸ“¤ ÎtÏWÐÑzÒÓÒW ®•·’“ŸŸŸáÑÇæÒW՟ ™¨Ÿ¼½Ÿ®•·’“Y ®•·’“ŸŸŸáXÇÓÒWÕ Ü}vì„s}wW±t„‚€„|}Š†~‚vWž¡•ŸÝ£¡’©•›£Ÿ ÎtÏWÐÑzÒÓáW æÇæÒWÕ Ü}vì„s}wW±t„‚€zÜt|}€vtY ÎtÏWÐÑzÒÓXW áÇÒÒWÕ Z[\Y]\^_`\_aba\c\_Y[baY[dYeff\dYg_\[b\dY\da^efa\dh


 

4

56789 9 7

&1 !"#"$%&'1( $) (# "$% 1 & *( $)(#"$% 1+#

,

( $)(#"$%1+#

2 *31 *4* *56

,44( $)(#"$%&1+#

(\&+] 6*^ $**4 _`  abcdefghijklgmdnjkopjiqrsjttoujvwbxgsbjxdwcbxfghscsd qytclrkczb{rifcd|gfod}x~dclxhjiqrsjttcÂ&#x20AC;d~bcd~}lifd~bcd u}xrsrsjttd gvk}hhcdg}sjvgsbrifdxgifdg}Â cxd~btt}x~bco lcxÂ&#x201A;dacldpjiqrsjttdÂ&#x192;bl~drscsbÂ&#x201E;dtlcbÂ&#x201E;cÂ&#x201E;cwcxÂ&#x201A;dÂ&#x2026;cdfÂ&#x2020;fcld~bcd ncvkclgs}lÂ&#x20AC;d}vrjdfÂ&#x2020;fcldbrsd~bcdÂ&#x2021;wÂ&#x201E;gwclgscÂ&#x201A;d Â&#x2C6;dÂ&#x2021;xÂ&#x192;cx~}xÂ&#x201E;Â&#x2030;dbvdlÂ&#x160;fÂ&#x2039;gfldgwdngÂ&#x201E;crscvkclgs}lcxdÂ&#x152;jxd Â?Â&#x17D;dÂ?dÂ?Â?Â&#x2018;edwzÂ&#x192;Â&#x201A;dbvdÂ&#x2019;jvvcldxgifdÂ&#x2021;}rly}v}xÂ&#x201E;dÂ&#x152;jxdÂ&#x2019;sco fcx~wctghhÂ&#x201A;d Â&#x2C6;dÂ&#x201C;blq}xÂ&#x201E;r~g}cldÂ&#x2039;cdxgifdÂ&#x201C;bsscl}xÂ&#x201E;dÂ?Â&#x201D;dÂ?dÂ&#x2022;Â&#x17D;dÂ&#x201C;jifcx Â&#x2021;h}vbxb}vÂ&#x152;clkgiq}xÂ&#x201E;dvbsdÂ?dÂ&#x2021;vk}hhc

Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x2DC;Â&#x2122;Â&#x161;Â&#x203A;Â&#x2DC;Â&#x153; -44 !"#"$%&Â&#x161;$6 1  `ÂĄ¢ ÂŁ ÂŞ

Â&#x203A;Â?3Â?Â&#x17E;Â&#x;d

Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x2DC;Â&#x2122;Â&#x161;Â&#x203A;³³ .44( $)(#"$%&Â&#x161;$6 1  `ÂĄ_` ÂŞ ÂŁ

Â&#x203A;Â&#x153;3Â?Â&#x17E;Â&#x;d

-

¤¼Œ§¨¤§Â&#x2021;Š dbrsdcbxcdÂ&#x2021;vk}hhcdvbsdwbjhjÂ&#x201E;brifcldpjiqo rsjttqjvwbxgsbjxdz}ldÂ&#x2021;xhjiq}xÂ&#x201E;d~crd¢ dÂŤhkrd sÂŹkjÂ&#x201E;lgkf}r­Â&#x201A;d !*^4 ÂŽ *$*5 **4ÂŻd Â&#x2C6;dÂŚbxcdÂ&#x2021;vk}hhcd¤¼Œ§¨¤§Â&#x2021;ŠdlcifszcbsbÂ&#x201E;dÂ&#x152;jld~cld Â&#x2019;ifÂ&#x192;ylvzcbsd~crd°}if~l}iqclrdÂŤÂąylz²Â&#x2021;klbhdwcbd igÂ&#x201A;dÂ?Â?Â&#x2018;dwbrdÂ?Â&#x201D;Â&#x2018;e­dbxd~bcdghhcdfyxÂ&#x201E;cxÂ&#x201A;d Â&#x2C6;dabcdzÂ&#x192;cbscdÂ&#x2021;vk}hhcdcsÂ&#x192;gdbvdÂ&#x2026;}xbÂ&#x201A; Â&#x2021;h}vbxb}vÂ&#x152;clkgiq}xÂ&#x201E;dvbsdÂ?dÂ&#x2021;vk}hhc eÂĽÂ&#x2021;pe¨¤§Â&#x2021;Š dbrsdcbxcdÂ&#x2021;vk}hhcdvbsdwbjhjÂ&#x201E;brifcldpjiqo rsjttqjvwbxgsbjxdz}ldÂ&#x2021;xhjiq}xÂ&#x201E;d~crd_`  d ¤bsÂŹjÂ&#x201E;cxcrdifghijÂ&#x201E;lgkf}r­Â&#x201A; !*^4 ÂŽ *$*5 **4ÂŻ Â&#x2C6;dÂŚbxcdÂ&#x2021;vk}hhcdefghijklgmdÂ&#x192;bl~dlcifszcbsbÂ&#x201E;dÂ&#x152;jld~cld Â&#x2019;ifÂ&#x192;ylvzcbsd~crdu}ktclrscifclrdÂŤÂąylz²Â&#x2021;klbhdwcbd igÂ&#x201A;dÂ?Â?Â&#x2018;dwbrdÂ?Â&#x201D;Â&#x2018;e­Â&#x20AC;dbxd~bcdghhcdÂ&#x201E;cfyxÂ&#x201E;sÂ&#x201A;d Â&#x2C6;dabcdzÂ&#x192;cbscdÂ&#x2021;vk}hhcdcsÂ&#x192;gdbvdÂ&#x2026;}xbÂ&#x201A; Â&#x2021;h}vbxb}vÂ&#x152;clkgiq}xÂ&#x201E;dvbsdÂ?dÂ&#x2021;vk}hhc

.

Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x2DC;Â&#x2122;Â&#x161;Â&#x203A;Â&#x2DC;Â&#x17E; Â&#x203A;´3Â?Â&#x17E;Â&#x;d /44+"Âľ#œ¡+Â&#x161; * 1  `ÂĄ¸ ` *Â&#x2013;^^ÂŽ *` ÂŁ

pjiqrsjttqjvwbxgsbjxdz}ldÂ&#x2021;xdhjiq}xÂ&#x201E;d~cr1šºŸ½ºž¿ŸºĂ&#x20AC;1 Â&#x2013;^^ÂŽ *` dÂŤnlÂŹkj~cx~ljxdhbxcgs}v­Â&#x201A; Ă $*5 **4ÂŻ§cifszcbsbÂ&#x201E;dbvdlÂ&#x160;fÂ&#x2039;gfldÂ?dabrkcxrcldbxd ~bcdÂ&#x2019;ifhbsztghhcdfyxÂ&#x201E;cxÂ&#x20AC;d~gd~clduytcldrifjxdgwdÂ?Â?Â&#x2018;ded z}drifÂ&#x192;ylvcxdwcÂ&#x201E;bxxsdÂŤÂąylz­d Ă Âś*4 ÂŻdĂ&#x201A;dÂ?dÂ?dÂąjxgsc Ă Ă&#x192; ÂŽ*ÂŻdxbifsdcltjl~clhbifÂ&#x20AC;d~gdx}ldhbco Â&#x201E;cx~crddÂĽjhzdgxÂ&#x201E;cĂ&#x201E;jÂ&#x201E;cxdÂ&#x192;bl~ Â&#x2021;h}wc}schdvbsdĂ&#x201A;dabrkcxrclx

Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x2DC;Â&#x2122;Â&#x161;Ă&#x2026;Â&#x203A;Â? 044(!Ă&#x2020;¢"Ă&#x2021;œ¡+Â&#x161; * 1  `ÂĄ) *ÂŽ *` ÂŁ

Â&#x2DC;Âł3Â&#x17E;Â&#x17E;Â&#x;

pjiqrsjttqjvwbxgsbjxdz}ldÂ&#x2021;xhjiq}xÂ&#x201E;d~crd) *ÂŽÂ&#x161; *` dÂŤĂ&#x2C6;krdicvwlgc­Â&#x201A; Ă $*5 **4ÂŻdÂ?dabrkcxrcldgwdÂąylz²Â&#x2021;klbhdÂŤÂ&#x2019;ifÂ&#x192;ylvo zcbsdgwdÂ?Â?dÂ?dÂ?Â&#x201D;Â&#x2018;e­dbxdÂ&#x2019;ifhbsztghhcdj~cldgxdgxÂ&#x201E;wg}vd gxdwlbxÂ&#x201E;cxÂ&#x201A; Ă Âś*4 ÂŻdÂ?dÂ?dÂ&#x201D;dÂ&#x201C;jifcxĂ&#x2030;dlcifszcbsbÂ&#x201E;dzÂ&#x192;cbscxd abrkcxrcldgxwlbxÂ&#x201E;cx Ă Ă&#x192; ÂŽ*ÂŻdÂ?Ă&#x201A;dÂ?dĂ&#x160;Ă&#x2039;dvdÂŤÂ&#x201E;crifÂ&#x192;yifscd°crsyxo ~c­Â&#x20AC;dÂ?Ă&#x2039;dÂ?dÂ?Ă&#x201A;dvdÂŤÂ&#x201E;cr}x~cd°crsyx~c­ Â&#x2021;h}wc}schdvbsdĂ&#x201A;dabrkcxrclx

Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x2DC;Â&#x2122;Â&#x161;Ă&#x152;Ă&#x2026;´

/

0

Â&#x2DC;Â?3Â?Â&#x17E;Â&#x;

1 89:87;7<=87=8887>7?@A7B7CD7EAF7G?A@H7I@J7KLM7NLJD?LDO7KLA7PL@DJCQL?7RLSLTFMU7RIAVH7WLV7XFWVSH@?T7YYHZ7IW[LVCQL?KZ7 Q7

[[[ZYA@WLZKL1 77

213


àáâãäåæçáèåæäéêëìíîçïäçèåæðãïêñêòðçóôäéèåæíðèè

õö÷öøÎùúûüöýþý÷öÎ 0123ùöû45û32ø÷Î2ø6Î 781þþ4188Î3öýÎ91 þ1øýöø êê91 þ1øýöø ýøýöûúþþöøÎÎ9ú8öþþ öþ

2Î ýöûöøÎÍ1ø÷ÎùúøÎ1öû1ûý1Îúûý6ö881 !"#""$%&'"(()*+,-.$./ %0-1$--%2%%3"4!-(56"7$8 #9/ 64 : $;.%.-%62%-<80-%"%!"#""$%=,/ -.$.>'"(()?@%7%6A(5@34 B@&CDE.@.""%72%-!%0-%76/ 96%'"(()- -2-4 F@ $6-)G2-=CHI""%$- '-. (-%@ #6964

JûÎKL MNOÎ

6"

PÏQRSÎT

;%%-$./#"

U

UÎÎJö26úúøÎ]4ö8 Î^Î_Y12öøÎ 16öøÎ 4188öø

`3%7%#-%a%$/I""7-;%-6b@ -@c($4I""(;%;%% $964 =I""@57H(@(-9 $4a.@3.##/da%$/ (. @@&E.@4'%e%%3.#5-%d -B57"%6f `"g=I""3)-0-*+a%$#"*+a.@3.##30"d =8 #96-4

80#"$ JûÎKL MPSÎ ,i $$

JûÎKL MPPÎ J1ûj þ öþÎ4jûÎ61 ÎÍú8÷ök1û

PMQhSÎT PMQhSÎT

`"g+a.@3.##30"d+a%$#"4

80#"$ JûÎKL MPSlJÎ ,i $$

JûÎKL MPPlJÎ

Wêê712Y1 þöû

hQhRÎT hQhRÎT

281

2ø÷ öø6öÎMPPNNSPM `$m677-3)$$"%@E n-@"/;%/ ""%@(% $0i-%@$%29/ -%6!%0-%.*.-$%07%""'.$(%%/ ..@2-%6-5-"%@-E@o-7*. 2-a#.@E-%b@ 7@%@ -@-%/ 63)4 >pp/6/,%"i@

W

Þ

V

Jû ÎRP SÏNÎ =/36/<%$- Jû ÎRP SÏMÎ Vêê712Z1 Î7uvJwJx]

hQNSÎT P=HR*tQLpSrsÎ3T6

JûÎRP SRhÎ =/36/<%$- Jû ÎRP SÏSÎ 

hQKSÎT N+qK*pQSpSrsÎ3T6

>p*&qrs36

281

2ø÷ öø6öÎMPPNNSPM !-'"%3-#5-y-"6E n-@"%$ c(/m-( * @#5-o /'"%6-/ (-%@6%64m9--z "%9 @2@/ e..##4I6%7%#-%o-7/E@/'.$(%%.4 B--..##%@-%2#-%82 @-#."6 %6 E %"64'"-%@(-*<-29-$ %@.2%648 #E 6"%@$9G%6 #-64 ' @(%I-.622-4 +Hp/6/!. 

>D*Dprs36

XöýþöûöÎ712Yö÷öýþþö8Î2ø6Î Zöû[üö2÷öÎ \ø6öøÎýöÎýÎ7öûöýÎÐ õ1ûþöø Î2ø6Î01ø6 14þ 312QÎ91ýþö8Îõ

ÍÎÏÐ

ÑÒÓÐÔÓÕÖ×ÓÖØÙØÓÚÓÖÐÒÙØÐÒÛÐÜÝÝÓÛÐÞÖÓÒÙÓÛÐÓÛØÕÜÝØÓÛß


€‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‡‡‹†Œ…‚Š…Ž

²³´µ¶·¸¹º»¼½¹¶¾¿ºÀÁ¹µ ‘’“”•–—–˜‘™š ö¾¿Ä¹½´Áº¶´´Åµ¶¾¿µ ƹ½¹¿¹º¶¾Ç´·À»»¹ºµ·À»µ´¹Â½µÇ¶»¹½µ È»½¹ÀÁ¼ÉÂÀÇʹÀ»µ¶¾¿µÂ˹½µ ̽ÇÀ¹ÍÀÇʹÀ»Îµ

Ï

Ï­®¡N®¨ª®¤O

585 ! 76F59755968567563) 8!75623PQ75R $&&9S 768 6 378 43! 76

+øý|10-00>| T6%9S 768 6 378 43! 76 +ø ý|10-00~| 6 ')95873168 6 76 +øý|10-00û| $1%)95873168 6 76 +øý|10-001| 6 %)95873168 6 76 +ø ý|10-00,| 6 6

>.û0|0 /.ü0|0 $T1K=634)9 ü1.ü0|0 û'=~12.,K6034|)09 ~'=û1U./66034|)09 T'1%&634)9

›

›ö® ÷«¬¨«£¤|©øù¬

ú ¨®ªª ¬©ª«¬¯«|ûüýüþýþ0ü1|{ 2345678597 3 73675786367 6 75 59656783859756736685673 855968 6 7578943 78736667 ! 73! 77565678 3859756"78 66 786#3! 6 59896$%&69675786 !856!378756 4366'$6 6(5!7) 75 59638597 ')9*!76

+ø ý|~,-þü0| 6 %)958736 +ø ý|~,-þüü| 6 ö® ÷«¬¨«£¤-7ùø8«¨÷®÷£«ø

þ$'ü12./&6034|)09 /'6,12./66034|)09

#7 8 7!1697 73 7! 7!1693457!6788736:6;73 ! 77565678385975685673 855968 675786 93456<! 873 3166'=66 $%7

+øý|~,-þüþ| œ­«£¤ø£¬©|ö«¦§ø¯

>.~1|0

7578385968 6934576?73975 873627

3! 73 89736(5!7) 75 59943 7@6536!6 33 ) 7567397! 7 6A83)!697975676B ! ! 8597168766 6)387756"7!573!6979756876 C497!756A78 7567!6#3! !5573!6 Ÿ¬D«¬¯ ¬©E6783859767 96F5 594G8 76B) 736 ž 579751687!7673 78 756 8!6#7 334G 3656756" 7565697375636 38!756786987736 5989697 673636577673!7 6(6#34H34736 !39 6736 4316!!66"6F78!751687666 43687673

378 59656" !6 )58756!3975166"7!6736 " 76978573 697375678385976!856785 65 7975656 78 7565 7596I 5989J6 <7 68 6?8733 )376 5976K6

¬| §©£ªª¡ª¢« ¤|¥¦±§¨ Ÿ ¡¢|£°® ¬ « ® ¨ «  © ­®¬¯  |

Ð 

œ

+øý|~,-þüû| /./1|0 žL®÷£«ø¯ø®¢8¦§ø¯«¨ :6"7 7! 8975656783859756=6M6K6<5 7 +øý|~,-þü,| ~.>0|0

{ ÒÓÔÒÑÕÑÖ×ÒÑ×ÒÒÒÑØÑÙÚÛÑÜÑÝÞÑßÛàÑáÙÛÚâÑãÚäÑåæçÑèæäÞÙæÞéÑåæÛÑêæÚÞäÝëæÙÑìæíæîàçïÑìãÛðâÑñæðÑòàñðíâÚÙîÑóóâôÑãñõæðÝëæÙåôÑ QÑ

õõõôóÛÚñæôåæ| ÑÑ

}|~


ijklmnompqrstumvpwxqqok

lsýþ0jko1

yzz{|}~~€‚|ƒ„}…†‡Wˆ‰Š‹ŒVŽ

‘’“”•–—˜™š›œ™šž™Ÿ ¡¢£ ¡š¤™ ¥¦œž§™¨œ¥ŸŸ›© ªœ«” ¦¥¡¬™«ª¡™­¡Ÿš§ªž¤®­¡¡šž¤¡ªž¤™¯°ž™‘š››ž™šŸ™ ¨œ¥ŸŸŸ¥žœ±™¯°ž™–¥ª¬ ²±«¡ž³™‘’“”•–—˜™š›œ™´šµ™šž” ¤¦£¡¬œ™ªž§™´š¡§™ªž¯¡§¶žžœ™šŸ™¨œ¡š© ¯¡¦¥ ¡ž™¥ª¦” ¤œ¡¥¤ž³™·Ÿ™šž™°¸œšŸ¥±™¹¥¦œªž¤™«ª™¡«š±žº™›°±±œ™ §¡™¨œ¥ŸŸ™¯°¡ ¡™Ÿšœ™¨© ±š¦¯±š›™°§¡™’¶¡›œ™¤¡šžš¤œ™ ªž§™Ÿšœ™­°¡¥ž›œ¡š© ™–˜™»¼™¤¡ªž§š¡œ™´¡§ž³™ª¦´¥ž§” Ÿž¤™©¥³™½¾¼™¤®Ÿ¿ À… ÁWÂÌÄÃÃWWWż”Ƥ”—šŸ¡W ÄÇ˼ȺÌÉǼ™ÇÍ®WÆʤ ™

y

Î

ÎzzÏЅ}Ñ|…Ò€WWÓÇ

Ô¡ªž§¯°¡¥ª››œ«ªž¤™¦¶¡™§š™Ÿ ¡¢£ ¡š¤™¹¥¦œªž¤™¯°ž™ ‘’“”•–—˜™š›œ™§¡™›¥œœ™­°¡¥ž›œ¡š© ™Ÿšœ™–˜™»¼³ ª¦´¥ž§Ÿž¤Õ™©¥³™Å¾¼™Ÿ±®Ÿ¿ À… ÁWÂÌÄÃÖWWW¾”±”×¥žš›œ¡W ÖÄżÉȺ¾Ç½™WÍÊ®± ™

Øzz{€Ù‡Ò„ÚÙ҇W

«ªŸ™‘šžš¤ž™¯°ž™¦šž¡šž§š¤ž™¨œ£ŸŸžº™ Ô¡²µ™©¥³™ÅÛ¼™Ü™Å¼¼™Ü™Å¼™ŸŸ³ À…ÁWÂÌÄÃÈW ¸¡™¨œ¶©ÆWWWÄÉÝÇWÊ

Þzz߅}|†à…|‡

Ø Þ

â

ü™ª›¬¡šž¤ªž¤Õ™¤¥ž«¢£ ¡š¤™¬š™™ œ¡°©Æž¡™ìšœœ¡ªž¤™¥¬™Å¼™ù™ú™ ·Ÿ¤¬ªž¤›œŸ¸¡¥œª¡

¯š¡¡š š¤º™«ª¡™‘šžš¤ªž¤™¬š™›œ£¡Æ¡Ÿ™•±© œž¬´ª© ›™ ¬«´³™¤¡°¬¬°¡Æš¤ž™¨œ£ŸŸž³

À…ÁWáŒÇÈÇW âzz{㇃Ò}ٌäÒÑå‡ÙãÒчÙ

ÝÉÇÇWÊ

À…ÁWÖnjÇÂáW

ááÉÂÇWÊ

Ÿšœ™°¸œšŸ¥±™¥ª¦™§š™×°ž›š›œž«™¯°ž™‘’“”•–—˜™¥¬¤” ›œšŸŸœ¡™’°¡›œž›œ¡ªÆœª¡³™

æzzZcdbaçf

2‚…W{ぅ}Ò|уôŒWÙЂôчè…WWƒ‚…W 3}‚€…†~‡‡Òô‚ÑèWÚÐÑW χ |…ЀåтÑè ˆ‚

æ

û

VÙàÒè‡ÉWÙé‡~Ò||‡Ù}Ù|Òè‡WY ê‚Ñ||Є„Œä}€ŒßÒ㇅ÒÐÑ ëš© œ™šŸŸ¡™Æ²žžž™¨°žžº™ìšž§™°§¡™ì£¡Ÿ™¬šŸ™ ­¡¸í¥ž«žº™–¥¤¡ž™ªž§™­¡›ž§ž™¯°ž™’£ªŸž™ªž§™ ¨œ¡£ª© ¡ž™ªž§™§¥Ÿšœ™ª›œ¡°©Æžªž¤›¤¦¥ ¡™¯¡Ÿš§ž™ ´¡§ž³™îž™§š›ž™•£±±ž™¯¡Ÿšž§¡œ™ïªž›œ°±™§š™ð¡¥ž›” ¸š¡¥œš°ž™§¡™°¬¡š¡§š›© ž™ñí¥ž«žœš±™ªž§™¦¶ ¡œ™›°™«ª™ ¬››¡Ÿ™ž´ª© ›³ òWˆÑó‡Ñô‚Ñèõ™™ ’¥ªŸ›© ª±º™–¥ž§›© ¥¦œ›¬¥ªº™Ô¥¡œž¬¥ªº™•°¡›œ´š¡œ” ›© ¥¦œ³™±›™¨¸¡šœ«”™°§¡™ð¥ª© ¬ ¥ž§±ªž¤™«ª¡™­¡Ÿš” §ªž¤™¯°ž™ª›œ¡°©Æžªž¤™Å¼™ö òWˆÑ‡|ƒ‡ÑWô‡…W{ã…Ò|ƒ†…à‡õ™ ř𝚱™ïªž›œ°±™¥ª¦™Ì™ðš±™ì¥››¡™¤¡¶ž§±š© ™¯¡¡¶ ¡ž³ òWˆ‚†…ÒÑè‚Ñè|‡€ÑÒåõW™ Ô¡²µ¡™°¬¡š¡§š›© ™ñí¥ž«žœš±™¤±š© Ÿ£µš¤™Ÿšœ™ šž¡™¹¥ž§”™°§¡™‘¶©Æž›¸¡šœ«™šž›¸¡¶ ž³™×±šž¡™ ñí¥ž«žœš±™°§¡™¤¥ž«™ñí¥ž«ž™÷«³’³™¨°ŸŸ¡›œ©Æ” ±šž¤™°§¡™¨£Ÿ±šž¤ø™Æ²žžž™šž™šž™Å¼™öš¤›™ïªž›œ°±” ¬¥§™¤œ¥ª© œ™´¡§žº™§¥¬š™›°±±ž™¥¬¡™žª¡™§š™°¬¡” š¡§š›© ž™ðš±™¬žœ«œ™´¡§ž³™ïªž›œ°±™žš© œ™¬š™•¡°›œ™ ªž§™¬š™ðŸ¸¡¥œª¡ž™¶¬¡™Ë¾ùú™šž›œ«ž³ À… ÁWÂÌÄÇÄWWWż”±”×¥žš›œ¡W ÄáÈËÅÉǺÌǼ™WÍÊ®± ™

ûzz䂅ƒ‡Ù€‚|ƒè‡ÙŒ4‚Ùڇ…

š¤žœ™›š© ™ ¡¯°¡¡¥¤ž§™¦¶¡™§š™–¥¤¡ªž¤™ªž§™§ž™ 𡥞›¸°¡œ™¯°ž™´ª¡«±ž¥©Æœž™ñí¥ž«ž³™¨© ¶œ«œ™¦¡š±š” ¤ž§™Ô ²±«´ª¡«±ž™¯°¡™ª›œ¡°©Æžªž¤º™°¸œšŸš¡œ™§š™ 쥛›¡¯¡›°¡¤ªž¤™ªž§™¯¡¬››¡œ™§š™ž´¥© ›5ª°œ³™ ž´ž§ªž¤Õ™ž›œ£ª¬¯¡¦¥ ¡ž™¦¶¡™Ô¡°µ¤ ²±«Õ™ìª¡” «±ž™¥ž¦ª© œžº™ìª¡«±›© ªœ«¤±”ñª±¯¡™¥ž›œ£ª¬žº™ 5ª±±ž™±¥››ž™ªž§™ž°© Ÿ¥±›™Ÿšœ™¦šž¡™ï¶›™´£››¡ž³™ 𥪩 ¯¡¦¥ ¡ž™¦¶¡™×±šž¤ ²±«Õ™¾¼™6™Å¼¼™¤™ìª¡«±” ›© ªœ«¤±”ñª±¯¡™šž™Å¼™±™ì¥››¡™šž¡¶ ¡žº™Û¼™Ÿšž³™¥ª›” 5ª±±ž™±¥››žº™Ô ²±«´ª¡«±ž™šžœ¥ª© ž³™ª¦´¥ž§” Ÿž¤Õ™Å™Æ¤™ñª±¯¡™¡š© œ™¦¶¡™©¥³™Ë¼¼¼™•°¡›œ¸í¥ž«žº™ Åܙ¯¡›© ª±œ™°§¡™©¥³™½¼¼™7š¡›œ¡£ª© ¡º™Ëܙ¯¡›© ª±œ³ À… ÁWÂÌÄÄÂWWWż”Ƥ”—šŸ¡W ááÅź8ÉǼ™ÇÍ®WÆʤ ™

VWXY

Z[\Y]\^_`\_aba\c\_Y[baY[dYeff\dYg_\[b\dY\da^efa\dh


 !"#""$%&& '()*+,-*.'./*0(1)234(*567*(-13,89(6(*':;<=.:>?*)(75@ AB()4*CADE*+()-(B7(4*FB97@:63G99(E*'5)H8*IB6JK4A*7(J*'534AK56@ JLJ4(-J*DB)7*M(8@*567*M,4DB97*C(B-*NC()O5()(6*+,6*P4)KQ(6* RSTUVRSVWTXVYZ[\]VSTU^T_VVRS`aUU]bTc[UUTVUTRSTcVYTXVY_RScaSdT eaf]bTgVYhaUiZTaScTjVkVdaSdTcRVTU^TW[YlRVY]VSTm]Y[nVS_V@ YVRiZVTWVRcV]T^cVYT`aiZ][Y]RdToVY\hUU]pTe[UTXVYZ[\]VSTRST[SdV@ J4K--4(6*q(C(6J)G5-(6*DB)7*6BH84*C((B64)GH84B04E*'B(*C(J,6@ cVYVTmVSUR_R\RURVYaSdTcVUTrR\cVUTVYf^\d]TdVsRV\]TSaYTRWTjVYVRiZT 7()*;K8)CK86)G67()Et þ0123Ù0‡Í9456§78

ˆ‘’“””•“••‘–9£ ÄÅÒÄ£ÂÅƾɳĶ£ÓåÄÅ£½Ààºè²ì¶£ÓåÄÅ£éÉÒÓÄҾú¾ì¶£ÓåÄÅ£äÄÅÒÅÞÄÃæÉÆÄÒ£ÅÒ£ÄÅì ÒIJ£àºÒæ³ÅÀàÄÒ£éÉÜÜÄÃñ£ýÒÁ³ñ£ºèÆÜ¿àóÅÀàÄãùÃÉÆÀà¿ÃÄñ£âèÆÃÄÅÀàÄÒæ£Ü¿Ã£ÄÅÒÄÒ£ æÉÇÇijÃÄÅàÅÞÄÒ¶£»ÄÅæÄÃÆÄžƣæÄ㽾ú Ä£ºÒÞÄ£ »ÃºÀà¾ÄÒ£ÈèܾӺèÒ£ºèÜ£ÄÅÒÄã ½¾ÃÄÀÁÄ£êÉÒ£Àºñ£°±±£²£ÉæÄãµ±£ Òܺ³³ÆÀàåÄÃÇèÒÁ¾ÄÒñ ّ œ‘’‘–9£ ÈÅÄ£ºèÆÞĻúÀà¾ÄÒ£½Ààºè²»ã³³Ä£ÆÅÒ棲º ñ£¼£ÛÉÀàÄÒ£ÒºÀà£æIJ£½Ààãèì ²ÄÒ£²Å¾£ÈèܾÁÉÒÓÄҾú¾£ÒºÀàÓèŲÇÜÄÒñ£ ²£æÅÄ£ÈÄÇɾåÅÃÁèÒÞ£ºèÜÃÄÀà¾ì ÓèÄÃຳ¾ÄÒ¶£Ä²ÇÜÄà³ÄÒ£åÅãæÅÄ£åÄžÄÃÄÒ£ûºÀàŲÇÜèÒÞÄÒ£úÄåÄųƣŲ£ëÿàúºàã »Óåñ£çÄûƾ£ÉæÄãêÉãæÄÒ£»ÄÁºÒÒ¾ÄÒ£ Òܺ³³àãèÜèÒÞÄÒñ ‡ˆ‰Š‹‹Œ‹Ž9 ˆ‘’“””•“••‘–Š—˜•Š™š››œˆŠ žŸ ŽŽŠ¡ «Œ ‡ˆ ‰ Š ‹ ‹ Œ  ‹ ¢ £ ¤¥¦ § ¨ © ¥ª ¬ ­ ®“ —  £ ¯ ° ± £ ²³ Š ž´µ ¶·Ž¯£Š¸¡¹³£ 9 º£»£¼£½¾¿ÀÁ9 ÂÃÄÅÆ£ÇÄãÈÉÆĊŠ¢  ŸŽŠ¡ Ê·¶¼¯£¸¹³ « ‡ˆ ¢´Ì ¶ÌŸ±£Š¸¡¹³£ 9‰Š‹‹Œ‹Š ¤¥¦§¨©¥ª Œ™š‘Ëœ‘•ˆ“• £°±±£²³Š º»£¼£½¾¿ÀÁ9 ÂÃÄÅÆ£ÇÄãÈÉÆĊŠ¢‹  ŸŠ¡ £ ´°¶Ì±£¸¹³ ¢ ŸŠ¡ ‡ˆ‰Š‹‹Œ‹ž9 ¤¥¦§¨©¥ªÍŒÎœ˜‘˜–œˆ £°±±£²³Š £ ʶ°Ì£¸¹µ±±²³ ‡ˆ ‰Š‹‹Œ‹ÏŠ ¤¥¦§¨©¥ªÍŒÎœ˜‘˜–œˆ £µ°±£²³Š  ŸŠ¡ £ ¼¶¼´£¸¹µ±±²³ ‡ˆ‰Š‹‹Œ‹Ÿ9 ¤¥¦§¨©¥ª«ŒÐ˜”•šÑœ £ÄÅÒÓijҊ  ŸŽŠ¡

وژ‘

ÛÅÃÁƾÉÜÜݣʱ£Þ¹ÁÞ£ßľàá³ÒÉÒá³ÁľÉÒ âûÅÒ£àã³¾£äÄàåų涣äɾåų涣çºÆÄÒ£èÒæ£éºÒÅÒÀàÄÒ£êÉÒ£ ë³ãÀàÄңŲ£âÀÁÄÃ춣í»Æ¾ì¶£îIJ¿ÆÄì£èÒæ£ïÅÄÃÇðºÒÓÄÒì »ºè£ÆÅÀàÄãÜÄÃÒñ£âûÅÒ£ÄÒ¾àã³¾£êÄÃÆÀàÅÄæÄÒĶ£Ü¿Ã£æºÆ£ Ûųæ£èÒºÒÞÄÒÄà²Ä£îÄÃèÀàÆƾÉÜÜÄ£²Å¾£èÒ¾ÄÃÆÀàÅÄæ³Åì ÀàIJ£Èº²ÇÜæÃèÀÁ¶£æÅÄ£ÆÅÀà£ÒºÀàÄÅÒºÒæÄãêÄÃð¿Àà¾Åì ÞÄÒñ£ÈÅÄ£ÛÅÃÁèÒÞÆæºèÄã»Ä¾ÃãÞ¾£æºæèÃÀࣲÅÒæÄƾÄÒÆ£ ¼ì·£ÛÉÀàÄÒñ£ âèÆ»ÃÅÒÞèÒÞƾÄÀàÒÅÁÝ âûÅÒ£Åƾ£ÞĻúèÀàÆÜÄþÅÞñ£ïèãÛųæêÄÃåž¾ÄÃèÒÞ£åÄÃæÄÒ£ ÅÒ£âûÅÒ£ÞľÃãÒÁ¾Ä£òÀºñ£Ê±£²³ó£ôºÇÇÄÒ£ÉæÄã½Ààåã²²ì ÀàÄÒ£ºÒ£Àºñ£±¶°£»ÅÆ£µ£²£àÉàÄÒ£½¾õÀÁÄÒ£»ÄÜÄƾÅÞ¾£èÒæ£ÅÒ£ â»Æ¾ãÒæÄÒ£êÉÒ£´ì¼£²£è²£æÅÄ£Óè£ÆÀ࿾ÓÄÒæÄ£ë³ãÀàÄ£àÄÃì è²£ºèÜÞÄƾij³¾ñ£öÄ£ÒºÀà£Ûž¾ÄÃèÒÞ£àã³¾£æÅÄÆÄã½Ààè¾Ó£Àºñ£ ¼ì·£ÛÉÀàÄÒ£ºÒñ£ÈºÒºÀà£÷ÃãÒÁèÒÞ£ÞÞÜñ£åÅÄæÄÃàɳÄÒñ£âÃì »ÅÒ£ÒÅÀྣºèÜ£³Ä»ÄÒæÄ£ÂðºÒÓÄÒ¾ÄųģºèÜ»ÃÅÒÞÄÒñ£øÅÒƺ¾Óì ÓÄžÇèÒÁ¾Ý£ÒºÀà£ùÄæºÃÜ£ì£ÞºÒÓúãàÃÅÞñ Ⱥ£âûÅÒ£ºèÀà£Ü¿Ã£ßÄÒÆÀàÄÒ£èÒºÒÞÄÒÄಣÃÅÄÀྶ£ÒÅÀྣ ÅÒ£ÛÅÒæÃÅÀà¾èÒÞ£Óè£ùº³ÁÉÒÄÒ£èÒæ£÷ÄÃúÆÆÄÒ£èÒæ£ÒèãҺÀ࣠â»ÆÇúÀàÄ£²Å¾£æIJ£ûºÀ໺ÃÒ£ÄÅÒÆľÓÄÒñ ‡ˆ ‰Š‹ÏŒ¢üŠýÒຳ¾£±¶°£³Š ¢´Ÿµ ¶Ì±Ÿ£¸Š¡¹³¶ £ µÌ Ž¶·Ž±£Š¸¡¹³ ‡ˆ ‰Š‹ÏŒ¢ŠýÒຳ¾£°£³Š £

uvu~w€ ‚

xyz{|} yƒz}„…†y

Ô

ÕÖy‚y{ †Öy}y{×Ø{

Ô

9 !"#$%&'%#%($%)%#*%+%,%-&.+"/!0%/10/,!-22!3"04%/*%$3 Q

444320%3$%9 

9


UVWX6YZ[\[]^Z_

IJKLKMNOPLQNRSSJT

`aabc?D;AcF9def

ghijklmnhoolmpqrstuhoolivwpxvyz{powvk|mvyz{n}mwnhij~v l{nhij~v|onhij~v€}slq~v}qhqz{lqvpqjv‚ƒrliq„v|mqht o|iv…|o†vnhmjv}p‡v|mqho|ivyˆ‰Šyv}p‡rl‹m}z{ovpqjvpxv jhlvwpvsz{ŒowlqjlviŽz{lvi}owhlmo„v}z{vz}„v‘vg|z{lqv s|iiolvlhqlv}z{omŽq’pqrvlm‡|irlq„v|mqho|iv“ˆv’}qqv r}qw”Ž{mhrvlhqrlslowovnlmjlq„v•vivmlhz{ov‡Œmv‘–vyomhsv‹lhv lhqx}ihrlmv—qnlqjpqr„ ˜[ ™6š›œ8ž999•titi}sz{l6 7Ÿ•£ ¡~¤8–v6¥¢¦i v ˜[™6š›œ8§999¨tit}qhsolm6 ©7•£ 8~£8–v6¥¢¦i v

ª

`

ªaabc?D;AcF9«fd¬­

®pxvˆmŽq’lqvxhov‚lmnhoolmpqrsxhooli„v¯}svolhinlhslv k|qv|ihlvpxrl‹lqlv‚ihlsvs|mrov‡Œmvjhlvq}z{{}iohrlv°lt mpz{s}‹r}‹l„v°mƒ±lvz}„v•¨v²v‘–vzx„v³x‡|{ilqlmv—‹t so}qjv¨´•–vx

˜[™6š›œ8Ÿ6 ž ¡›6¢ µaaUVWX¶·¸¹ZV_œ«º»¼¼ 6½»^¾Vœ«Zº

®pmvljpwhlmpqrvk|qvyz{n}mwnhijsz{Žjlq„v¿lsol{lqjv }psv‘––vxiv¯p‡o’|qwlqom}ovm|o~v‘––vxiv¯p‡o’|qwlqot m}ov‹i}pvpqjv•–vylwh}i}ipsomlh‡lqvxhov¯l|os„v¯pmz{v nlz{sliqjlv—ps‹mhqrpqrvjlmvpqolmsz{hljihz{lqv…¯Œ‡t ol†vnhmjv”lrihz{lv°lnƒ{qpqrvklmxhljlq„vghm’pqrsj}pt lmvz}„v£t‘vg|z{lq„

µ Æ

˜[ ™6š›œ›886 ž¡‘¤ ¡~À8Àv6¥¢¦i v UV WX¶·¸¹ZV_œ«º»¼¼ 6[»º6 ¯p‡o’|qwlqom}ovwpmvljpwhlmpqrvk|qvghijsz{Žjlq„v‰qt

Ê

{}iovmlhz{ov‡Œmvz}„v£––vymŒ{pqrlq~vghm’pqrsj}plmvz}„v £t‘vg|z{l„v‰q{}ioÁv‘––vxi„

˜[ ™6š›œ›876 7§Âà ¡~£8¨v6¥¢¦i v UV WX¶·¸¹ZV_œ«º»¼¼ 6¾WÄÅ6 |qwlqom}ovxhovqlplmv¯p‡ok}mh}qolvwpmvljpwhlmpqrvk|qv

ghijsz{Žjlq„v‰xvglz{slivxhovghijsz{nlhqtyo|vm|ov nhmjvlhqlv°lnƒ{qpqrvm}’ohsz{v}psrlsz{i|sslq„v‰q{}iov mlhz{ov‡Œmvz}„v£––vymŒ{pqrlq~vghm’pqrsj}plmvz}„v£t‘v g|z{lq„v‰q{}ioÁv‘––vxi„

Ó

˜[ ™6š›œ›8Ÿ6 v Æaa½VºÇœdZººÅ_\

7§Âà ¡~£8¨v6¥¢¦i

˜[ ™6š›œ8¡›6 v Êaa«¼ZÇVÄWœËWŶº[ZVÌZ_

7Âà ¡~À8–v6¥¢¦i

˜[™6š›œ8¡86 ÎaaË[^Ä·»W68 ›6W

7§ ¡86¢

¯hlslsvuhoolivshrq}ihshlmovjlxvupoolmohlmvlhqlv¿ljm|{pqrv jpmz{vq}oŒmihz{lvlhqjlvpqjvklm}qi}ssovls~vj}svhowv}qv lhqlxv}qjlmlqvyo}qj|mov}‹wpilrlq„v¯hlv‹lsolqvlspivo}olv lmwhlilqvyhl~vnlqqvyhlvhowtloopqrv}p‡vjhlv—ipv somlh‡lqv Ȑm„vèt–¤–ÉvsmŒ{lq„v¨––txit¯|sl„ yhqqk|iilv|x‹hq}oh|qv}psv|ohsz{lm~v}’psohsz{lmvpqjv rlmpz{ihz{lmv‚lmrmŽxpqrvxhov…rlhx‡olq†v—ipsomlh‡lq„v uhov£v¯l|osvwpmv—p‡q}{xlvk|qv…ghijsz{nlhqtyo|†v |jlmv…howmloopqr†„vŠ}z’pqrvÍv•–vyoŒz’„

Î

PJO

a

Ó

—mx}z|ivklmomlh‹ovshz{lmv}iilvghij}molqvjpmz{v’|qwlqt omhlmolqvulqsz{lqsz{nlh±rlmpz{vk|qviŽz{lq~v}p‡v jlqlqvghijvpqlmnŒqsz{ovhso„v—mx}z|iv{}ovlhqlqvsl{mv v }q{}‡olqjlqvpqjvj}plm{}‡olqv°lmpz{~vs|vj}ssv‹lmlhosv lhqlvv i}sz{lvm|v{}v‡Œmvlhqlv}psmlhz{lqjlvghm’pqrvrlt qŒro„v—mx}z|ivnhmjvnhlv{lm’ƒxxihz{lvyoŽq’lmxhooliv}p‡v Ï}lqvrlomŽp‡liovpqjv}qvŠ‡Ž{ilqvhxv—‹so}qjvk|qvz}„v v •–vtv£–vulolmqv}p‡rl{Žqro„v—iolmq}ohkvlx‡l{ilqvnhmv j}sv—p‡omŽp‡liqv}p‡v|mqho|ivyomhsvÈèt–À£Év|jlmvylwht }it—ipsomlh‡lqvÈèt–¤–É„vghm’pqrsj}plmÁvz}„v•‘t£–vˆ}rl„v ¯lmv°l‹m}pz{vk|qv—mx}z|ivhsovhqv‹ln|{qolqv°lrlqjlqv nlrlqvjlmvso}m’lqv°lmpz{s‹liŽsohrpqrvqhz{ovwpvlxt ‡l{ilqÐvyz{pow{}qjsz{p{vom}rlq„ ˜[ ™6š›œ77Ÿ666–~¨titi}sz{l6 ž7Ñ ¡~À8–v6¥¢¦i v

Ë[^Ä·»W6786^W6V^6ÒÅ̺YZ[ºZVWZ[

¯hlvs}p‹lmlvσspqrvtvlhq‡}z{v‚lmsz{ipss’}lvrlrlqv jlqv‚lmj}x‡lm’|‡v}pso}psz{lqvpqjv}qvyoƒz’lqvpxv jhlvwpvsz{ŒowlqjlviŽz{lv}p‡{Žqrlq„v¯lmv—‹so}qjvwnht sz{lqvjlqv¯p‡oklmolhilmqv‹lomŽrovz}„v¨–vxvÈso}oov•–t£–v xv‹lhvÏ}lqɄvghoolmpqrspq}‹{ŽqrhrlvÏ}qrwlhonhmt ’pqrv‹hsvwpvÑvg|z{lq„ ˜[ ™6š›œ77ž666•–vxivhxv¯p‡oklmolhilm6 •‘¤~–7–§v¥ ¦¡•–8–6xi ¢ v

56789

:;<9=<>?@<?ABA<C<?9;BA9;D9EFF<D9G?<;B<D9<DA>EFA<DH


×

ú××#$%&'()*Ô+ñ,î-êïöñëëð.÷ø/õ0ë1ïô2

3456789:;<=4646;4>>4?6=@4:;ABCD6E;@75;F45<=888BCGH4:; HDBC;I4C;D:H;I76J=KH;87J=4;L984;D:H;M9:=:BC4:N;O9:EP QGC5=R;9:J4:H<95N;S=5?6;=T;L45<86US=:645;<=8;ED;V;W7P :964X;=T;A7TT45;4=:=R4;S7BC4:;Y9<CG:R=R;@7T;Z[9:P E4:J9BC86DT\N;]:C9K6^;_`;R;S=5?867>>;Y45R=<6;B9N;`aa;TK; b456=RT=8BCD:R\N;c:J4:HD:R^;d=:>9BC;H4:;AefC?7e>;9<P 8BC59D<4:X;gaa;TK;S98845;4=:>fKK4:X;J=4H45;@458BCK=4P h4:;D:H;?5G>6=R;8BCf664K:;P;>456=RN;i=4;>456=R4;W=8BCD:R; ?9::;87>756;9D8R4<59BC6;J45H4:N;]:C9K6;54=BC6;>f5;B9N;j`a; Ae5fCD:R4:N;i=4;>456=R4;W=8BCD:R;87KK64;?fCK;YgPV;k3\; D:H;864C4:H;R4K9R456;J45H4:;D:H;=::45C9K<;@7:;B9N;la; m9R4:;9D>R4<59DBC6;84=:N;;;

nï oðpqrstuð ; æ××|,}ùì,ð|êùêë÷ø/õ0r.1ïô2

ØÙÚÛÚÜÝÞßÛàÝáââÙã

ú

æ ïëðñòðÔ êõ éêëìíîê øð ÷ ñ óôïõêíöêïê ùêêñùí

ü

vswtxðy

_`Xzl;{UlaaR

å

d>>4?6=@48;b4R4P;87J=4;F45<=888BCD6ET=664K;>f5;9KK4;~9D<P; D:H;9H4KR4C€KE4N;A9D<454X;R4E=4K64;cD8<5=:RD:R;9D>; @45C7KE64;Z[9:E4:64=K4N ;`aa;TK;9D854=BC4:H;>f5;B9N;j`a;Ae5fCD:R4:N ;bf5;7e6=T9K4:;b4R48BCD6E;@7:;WG5E;<=8;‚D:=N ;O9:EQGC5=R;9:J4:H<95;R4R4:;A7TT45P;D:H;S=:645P @45<=88PABCGH4:;HD5BC;I4CP;D:H;I76J=KHN;;;

nïoðpqruqvð å××+ñ,î-êïöñëër.õì1

vƒ__w„X…xa;ð{yUK

nïoðpqrsvtð ä×ׇ'%*ˆ&'‰Ô+Š‹Œ|Ž

vsj`wtXaxa;ð{yUK

;

A7>756;J=5?4:H48;F45654=<D:R8T=664K;EDT;ABCD6E;R4R4:; S=KH@45<=88;HD5BC;M9:=:BC4:X;L984:;D:H;I4CJ=KHN;†4P 87:H458;=T;O9564:<454=BC;R44=R:46N;W=664K;4=:>9BC;9D>; Ae4E=9KPcKD8654=>4:X;M75:=67KPA65=e;7H45;†446DT59:HD:P R4:;8e5fC4:N;`aaPTKPZDTe[98BC4 ;

é ä

D5;R4E=4K64:;F45654=<D:R;@7:;SfCKTGD84:N;M75:=67K; S‘L~bId];=86;4=:;9D>;:96f5K=BC45;†98=8;9D>R4<9D648;O59P :DK96;D:H;=86;<=7K7R=8BC;9<<9D<95N;M75:=67K;S‘L~bId]; J=5H;=T;c<869:H;@7:;l;<=8;j;S7BC4:;H=54?6;=:;H=4;OG:P R4;4=:R48654D6N;‚4;SfCKR9:R;J45H4:;C=45>f5;B9N;l`;<=8; ga;R;<4:€6=R6N;S=5?D:R8H9D45^;j;S7BC4:N; nïoðptrxptððð…aaPRPbK98BC4ð vl_xXVw„_;x{Uð?yR ; nï oðptrx’pððð_P?RPM9:=8645ð s…ƒX…wt_;x{Uð?yR ;

è

è×ׇ'%*ˆ&'‰Ô“”•Žð+Žó

LGK6;W95H45;@7:;H4:;ODTT=64=K4:;D:H;dK4?657?9<4K:; ]C548;b9C5E4DR48;>45:N;M75:=67K;WcIidI;SdO;=86;<=7P K7R=8BC;9<<9D<95;D:H;C96;8=BC;=T;K9:RQGC5=R4:;Z59–=8P 4=:896E;<4JGC56N;M75:=67K;WcIidI;SdO;J=5H;?7TeK466; T=6;V;Ae4E=9K865=e8X;V;L9K64H5GC64:;D:H;l;Z995;ABCD6EP C9:H8BCDC4:;R4K=4>456;D:H;54=BC6;=:;H45;I4R4K;>f5;ja; c:J4:HD:R4:N; nïoðptrx’tððð`aaPTKPbK98BC4ð vƒ__w„X…xa;ð{yUK ;

ç×הíõñð“ôïîêïð.1ïô2

S=5?89T45;ABCD6E;;R4R4:;W95H45—;F45C=:H456;F45<=88P 8BCGH4:;=T;W767559DTN;ABCf6E6;M9<4K;D:H;ABCKGDBC4N; d=:>9BC;H=4;=T;i4B?4K;eK96E=4564:;b=KEH4e768;=:;H4:;W7P 67559DT;?K4<4:;D:H;54R4KTGh=R;4=:8e5fC4:N;cDBC;9D>; H4T;i9BC<7H4:;9:J4:H<95N nïoðptrx„qðððjaaPTKPi784ð vtz˜w„Xzt`;ð{yUK ;

ç û

û×דôïîêï™êïíðóêï/÷øëëõ왙r•/™õ1,šõõ÷øêí

D5;W95H459<J4C5;9:;O4<GDH4;D:H;i9BC<7H4:X;cD67; D:H;=86C€CK4N;W=6;S=5?867>>?7T<=:96=7:;R4=Te>64;iD>6P eKG66BC4:;T=6;†4>486=RD:R8K7BC;>f5;4=:>9BC4;D:H;8BC:4KP K4;c:J4:HD:RN;M4=:4;O45DBC8<4KG86=RD:RN S=5?867>>^;~9@9:H=:€K;`;TRUR;D:H;J4=6454;G6C45=8BC4;›K4; D:H;L=K>8867>>4N S=5?D:R8H9D45^;<=8;ED;la;S7BC4:;;Y9<CG:R=R;@7:;m4TP e4596D5;D:H;b4DBC6=R?4=6\N ]:C9K6^;g;ZKG66BC4:;=:?KN;†=:H45N

nïoðptruq’ð

é

vxwtxðy

Ô þ01þý2ý34þý4þþþý5ý678ý9ý ý 8 ý687ý7ýý 6 ý8ý7 6ý ý8ýý 76ý !ý" 6!ý Qý

"""!87!ýÔý ÕÔÖÖ


œ

°±²³´µ´¶±°·¸²¹º

ÒÉÆÓÔÅÉÁÕÖ×ÊÆÇÔÃØÃÄÅÁ

»

ÙÚÛÜÝÞÛßÞàáâÞãÜäÚåæÛçãèÚãèÜÝéãÜêéßÞãâçëçßÞãìÜíçãÜîÞçâÛïèÜëÚðÜïáâçÝÞãÜ ñðòÞóâåàôÚâëì õÞÛòÞãßÞãÜöçÞÜ÷øÛÜßçÞÜùúßÞÛåâïâçéãÜêïâÛéãûüýç÷âóçãåÞãÜÜþ011Üè2ÜéßÞÛÜäÛÛÞ3ûü íü4éóçÞãáúßÞÛÜþ51Üöâøàá2ìÜ 6ÞÜôïÜÞð7÷ÞôóÞãÜòçÛÜ01809ÜùúßÞÛåâïâçéãÞãÜëÚÜÝÞÛòÞãßÞãìÜ çÞÜæÞåéãßÞÛÞãÜ õéÛâÞçóÞÜßÞÛÜ ôÞ åéôãüùúßÞÛåâïâçéãÜåçãß ÜýÞåàôøâëâÞÜùúßÞÛïÚåæÛçãèÚãè ÜùÞçãÞÜýÞ÷ôÛßÚãèÜïãßÞÛÞÛÜ çÞÛÞ ÜçââÞÛÚãèåÚãïæôãèçèÞÜ4ÚãáâçéãÜßïßÚÛàôÜáÞçãÜõÞÛóÚåâÜßÚÛàôÜ4ÞÚàôü âçèáÞçâÜêÞèÞãÜéßÞÛÜöàôãÞÞ ÜñãëÞÛæÛÞàôóçàôÜÚãßÜòçóßåàôòÞçãåçàôÞÛ ÜùÞçãÞÜñðòÞóâèÞ÷ôÛßÚãè ÜíçãèÞ÷øóóâÞÜùúßÞÛÜåçãßÜßÚÛàôÜÞçãÞãÜæÞåéãßÞÛÞãÜõÞÛåàôóÚååðÞàôïãçåðÚåÜ èÞèÞãÜõÞÛåâÛÞÚÞãÜèÞåçàôÞÛâ ÜùÞçãÞÜîÞóïåâÚãèÜßÞåÜîéßÞãåÜéßÞÛÜæÞÛàôÞãòïååÞÛå ÜýÛúÞ ÜÜ01Ü3Ü01ÜððÜýÞòçàôâÜ09Üáè

»ÒÉÆÓÔÅÉÁÕÖ×ÊÆÇÔÃØÃÄÅÁ ÇÈÕÈ

7ÞÛÜöâøàឞž!È"Ü

¼#ÄÁÌÆÍÕÖ×ÊÆÇÔÃØÃÄÅÁÈÏ#ÒÏ$%&Ï

4øÛÜßçÞÜÝÞÛßÞàáâÞÜäÚåæÛçãèÚãèÜÝéãÜêéßÞãâçëçßÞãÜçãÜèÞèïââÞÛâÞãÜ4óàôÞãìÜ

ïåÜçÞßÞÛÞçãåïððÞóãÜáïããÜÚãâÞÛæóÞçæÞãÜßïÜßçÞÜöâïâûçéãÜãïàôÜàïìÜ9Ü8Ü'Ü(éü ãïâÞãÜÝÞÛòç ââÞÛâìÜõÞÛòÞãßÞãÜöçÞÜ)ÞÜöâïâçéãÜ05ÜäÛÛÞ3üíü4éóçÞãáúßÞÛÜæëòìÜ 05ÜèÜêïâÛéãûÜýç÷âü*çãåÞãì ñðòÞóâ÷ÛÞÚãßóçàôÜßïÜïÚåÜöâÛéôÜèÞ7ÛÞååâìÜ ÚÛàôÜßçÞÜæÞÛàôÞãÜæÞåàôçàôâÚãèÜ çåâÜÞçãÜïÚåÛÞçàôÞãßÞÛÜ+ååÞåàôÚâëÜèÞèÞæÞãìÜ6ÞÜôïÜÞð7÷ÞôóÞãÜòçÛÜßçÞÜ õÞÛòÞãßÚãèÜÝéãÜ1ÜöâïâçéãÞãÜþäæåâïãßÜ01Ü3Ü09Üð2ì ýÛúÞÜàïìÜ,1Ü3Ü,1Ü3Ü0'1ÜððÜýÞòçàôâÜàïìÜ01Üè ÇÈÕÈ 7ÞÛÜöâøàឞž-È"Ü 7ÞÛÜöâøàឞžÈ" ïæÜ1Üöâøàáž

¼

½7ÆÍÆ8ÄÁÃÆÈ4ÄÃÈ9ÃÆ66Ô2ÉÇØÀ3Æ

ÙÚðÜßéåçÞÛâÞãÜäÚåæÛçãèÞãÜÝéãÜèÛïãÚóçÞÛâÞãÜêéßÞãâçëçßÞãÜòçÞÜýç÷âòÞçëÞãÜ ÚãßÜýç÷âóçãåÞãìÜäÚåÜöâïôóÜ÷ÞÚÞÛÝÞÛëçãáâìÜ4øóóðÞãèÞÜ11ÜðóÜ*ãèÞÜ,ÜàðÜ ýÞòçàôâÜ,51Üè

ÇÈÕ:È

½

¾

¿ÀÁÂÃÄÅÁÄÆÇÃÈÅÉÁÆÈÊÄÆÈ ËÆÇÌÆÁÊÀÁÍÈÎÅÁÈÏÅÊÆÁÃÄÐÄÊÆÁÑ

-È"

. çÈÞÈÜ/×à ÃÄÁÍÆÇÈ¿ØÁÍÌØÁÁÆ ÝéãÜßÞÛÜ+éÛßòÞåâßÞÚâåàôÞãÜ4éÛåâóçàôÞãÜõÞÛåÚàôåÜ ïãåâïóâÜÞãâòçàáÞóâÞÜ

4ïãèÜ òïããÞÜðçâÜßÛÞçÜíçãóÚ÷ÞãÜßçÞãâÜßÞðÜæçéóéÜ èçåàôÞãÜ4éÛåâåàôÚâëÜÚãßÜÝÞÛü ðÞçßÞâÜßÞãÜíçãåïâëÜÝéãÜêéßÞãâçëçßÞãìÜ íçãÞÜ0é7ÚóïâçéãÜÝéãÜæÞÛÞçâåÜ011Ü(ÚåÞã1ôïÜçåâÜçãÜßÞÛÜ*ïèÞÜ+ïâÚÛüÜéßÞÛÜ ùÚãåâÝÞÛ)øãèÚãèÞãÜ8ÜçãåæÞåéãßÞÛÞÜÝéãÜîÚàôÞãÜ8ÜÝéóóåâãßçèÜëÚÜÝÞÛãçàôâÞãì ñðÜðï3çðïóÞÜ4ïãèÞÛèÞæãçååÞÜëÚÜÞÛëçÞóÞãÜòçÛßÜÞçãÞÜäÚ÷Ü åâÞóóÚãèÜÝéãÜ01Ü8Ü09Ü ïããÞã1ôïÜÞð7÷éôóÞãìÜ çÞÜèÞ÷ïãèÞãÞãÜ(ÚåÞÜåâÞÛæÞãÜïãÜöàôéàáÜÚãß1éßÞÛÜ ñãâÞÛáøôóÚãèÜçããÞÛôïóæÜòÞãçèÞÛÜöâÚãßÞãÜéßÞÛÜòÞÛßÞãÜßÚÛàôÜ0ÛÞßïâéÛÞãÜ þýÛÞç÷ÝúèÞóÜíÚóÞãÜ4ÚàôåÜÚãßÜ(ïÛßÞÛïÛâçèÞ2ÜïÚ÷èÞãéððÞãìÜíçãÞÜÛÞèÞóðü çèÞÜùéãâÛéóóÞÜßÞÛÜ4ïãèòïããÞãÜòçÛßÜÞð7÷éôóÞãìÜ

/×ÃÃÄÁÍÆÇÈ¿ØÁÍÌØÁÁÆÈÔ2ÉÌØÇÐ ÇÈÕÈ ïæÜ01ÜöâøàហïæÜ'1ÜöâøàហïæÜ51Üöâøàáž

œÈÈ!È"Ü ž7ÞÛÜöâøàឞžœÈÈ.!È" 7ÞÛÜöâøàឞžœÈÈÈ" 7ÞÛÜöâøàឞžœÈÈ-!È"

¿ØÁÍÌØÁÁÆÁÈÇÆ2ÉÃÐÆÄÃÄÍÈØÀÔ3ÇÄÁÍÆÁÈÊØ4ÄÃÈÊÄÆÔÆÈÊÆÁÈÖÀÁÔÃÕ ÔÃÅ55ÕÆÀÍÆÇÀ2ÉÈÎÆÇ6ÄÆÇÆÁÑ

žŸ ž

¡¢£ž¤£¥¦§£¦¨©¨£ª£¦ž¢©¨ž¢«ž¬­­£«ž®¦£¢©£«ž£«¨¥¬­¨£«¯


HIJIK<LMNO<PKN< QRSITUVPWI<XU<=YMWS

@ABCDEFGFBC Z

^_`abcdefgh 789 9 W<; IUlIM<IlX iYK<jYk <; KI [ Y[ p< Po TXopr mnKPnM<nPK RJ U J< qPWlMXKJ

ZhhqQQL¾¿OLOÀÁÂLQ

ÃPTnWWPKJWIKNI<?>Ä>ÅÄÅÆ>Ç< È<ÉÊËÌÍÎÏÐÐ;ÑÒÓÔÕÖÔÓ×ØÙÖÚÛÜÝÚÛØÞ È<qKßIKNPKJàÓáÚâãØäåÖæÞâçÓØÙÓèÜåØâÙÓãéçÓêâÖëìÚíéÙÔÓÞâçÓîçÞïÓéÙÞÓðæï ñâåìäéÝÓØìÓèÜçÝñò óÓèôçÓÔäÙãõëÛçØÔâöÓ÷âçÞâøÖñâÓùéÝúçØÙÔéÙÔÓØÙÓÔââØÔÙâñâÙÓûæÞâçÝñäñØÜÙâÙòÓ üÙÓÞâçÓ×âØñÓ÷ÜÙÓýÜ÷âìúâçÓúØÝÓþäÙéäçÓØÝñÓÞØâÓÜííâÙâÓùéÝúçØÙÔéÙÔÓ0ÝñçâéâÙÓ ã1ØÝøÛâÙÓÞØâÓûéåñéçÚ2äÙãâÙ3Óâçåäéúñò È<4INnM[Ó5ÒÒÒÓáñôøÖÓõâÓÛäò jMÄ<67OÆÇÆ;;;îØìâçÓìØñÓ5ÒÒÒÓèÜåØâÙ< 8898Æ<

 !"#$%&'()*'#+,#

ÂXI<-KKYknSXYK<JIJIK<=ITNO9<LMNO<PKN<QRSITUVPWI ÑïíäøÛÓÛæÛâçâÓîçÔØâúØÔÖâØñòÓØñÓÞâÙÓâØÙãØÔäçñØÔâÙÓðäñçÜÙ.Ó ØíñïØÙÝâÙ.Ó ÖäÙÙÓúâØÓÔåâØøÛâçÓùéí1äÙÞìâÙÔâÓãéìÓÛâçÖæììåØøÛâÙÓ ØíñïâØãâÙÓÞØâÓ ÑïíäøÛâÓëéÝâåÜøÛïùÙãäÛåÓúâåâÔñÓ1âçÞâÙò óÓ ØíñïØÙÝâÙ..ÓÝØÙÞÓÝñäéúíçâØò óÓ ØíñïØÙÝâÙ ÓÝØÙÞÓ1äÝÝâçïÓéÙÞÓÝøÛØììâåçâÝØÝñâÙñò óÓ ØíñïØÙÝâÙ..ÓÝØÙÞÓÛÜìÜÔâÙÓ1ØçÖÝñÜííÞéçøÛãÜÔâÙò óÓ ØíñïØÙÝâÙ ÓÝØÙÞÓÛÜøÛÔçäÞØÔÓäññçäÖñØ÷ÓéÙÞÓâííâÖñØ÷ò

shhQnSMYK¿<HX[SO\XKWIK¿

w

HX[SO\XKWIK s

xyyyz{|}~€}‚ƒ„‚ „ˆz„‰„‚ †y‡yyy{}‚ƒ„‚

…

ÃPTnWWPKJWIKNI<?>Ä>ÅÄÅÆ>Ç óÓùÙ1âÙÞéÙÔÝãâØñÓÙäøÛÓêâÞäçí óÓùÙ1âÙÞéÙÔÝäçñÕùéí1äÙÞìâÙÔâÓÓ ÷âçÞâøÖñâÓùéÝåâÔéÙÔÓ0ÓØÙÝâÙÓÚçÜÓëéÝâåÜøÛ3Ó ÷âçÞâøÖñâÓùéÝåâÔéÙÔÓØÙÓûæÞâçÝñäñØÜÙâÙÓ0ÒÒÓÔÓÚçÜÓáñäñØÜÙ3Ó ûæÞâç÷âçíäÛçâÙÓÔåâØøÛìë/ØÔâÝÓáñçâéâÙÓôúâçÓÞâÙÓêâÝñäÙÞÓ0ÓÖÔÕÛä3öÓäéÝï ÝøÛåØâ/åØøÛÓØÙÓéÙÔâæííÙâñâÙÓèÜåØâÙúâéñâåÙöÓ÷ÜÙÓýÜ÷âìúâçÓúØÝÓëçã óÓØçÖÝñÜííÓÓÔÕÖÔÓ×ØÙÖÚÛÜÝÚÛØÞ 89ÅÆ<

jMÄ<67OÆ6Å<<<ÒÒïÔïîØìâç< Ó öÒÓÕÖÔ ?8ö97ÒÓÆÕ<Ö Ô jM Ä<67OÆ6?<<<5öïÖÔïîØìâç< Ó jM Ä<67OÆ6Ç<<<ïÖÔïîØìâç< >>7öÑ9ÆÓÆÕ<Ö Ô Ó

w

Š‚‹{ƒ}‚‹{ ŒŠƒˆ„}Ž„‚‹{~ˆ

x‡yyy ‘’Šƒ„“”Ž„ˆ{ •}{–{}‚ƒ„‚{—ˆ˜{˜Ž

^_`abcdefgh 789 9 

t

]]

thhQnSMYK¿<HX[SO\XKWIK¿;0ÏËÍÎ

ØâçúâØÓÛäÙÞâåñÓâÝÓÝØøÛÓéìÓÞØâÓúâÖäÙÙñâÙÓðäñçÜÙÓ ØíñïØÙÝâÙöÓÞØâÓãéÝëñãï åØøÛÓØÙÓôñøÛâÙÓ÷âçÚäøÖñÓÝØÙÞòÓüìÓèÜçÝñÓÖæÙÙâÙÓÞØâÝâÓôñøÛâÙÓØÙÓÞâçÓ×âØñÓ ÷ÜÙÓýÜ÷âìúâçÓúØÝÓëçãÓúçâØñ1ôç1ÔÓäéíÓÞØâÓ÷ÜÙÓëéÝâÙÓúâíäååâÙâÙÓûéåï ñéç2ëøÛâÙÓÔâÝñçâéñÓ1âçÞâÙòÓêâÞäçíÓ5ÒÒÒÓôñøÛâÙÓõâÓÛäöÓìä2òÓÓêâÛäÙÞï åéÙÔÕþäÛçò jMÄ<67OÆÇ7;;îØìâçÓìØñÓ5ÒÒÒÓôñøÛâÙ< >Æ898Æ<

vhhQnSMYK<q TXOHPK<UXS<67Æ<J<=TnWopI<QnSMYK<HX[STXKWIK

ÃPTnWWPKJWIKNI<?>Ä>ÅÄÅÆ>Ç

ØâÓÙâéâöÓÝÚâãØâååÓíôçÓÞØâÓðäñçÜÙÓ ØíñåØÙÝâÙÓâÙñ1ØøÖâåñâÓùéÝúçØÙÔéÙÔÝÛØåíâòÓ ØâçãéÓ1ØçÞÓÞØâÓÒÓÔÓ ØíñïØÙÝâÙïèåäÝøÛâÓâØÙíäøÛÓäéíÓÞØâÓùÚÚåØï éÙÓäéíÔâï ÝøÛçäéúñÓéÙÞÓØÝñÓÝÜíÜçñÓâØÙÝäñãúâçâØñòÓþâÓèØÙÔâçÞçéøÖÓäéíÓÞâÙÓùúãéÔÓ1âçï ÞâÙÓÞØâÓ ØíñåØÙÝâÙÓúâÞäçíÝÔâçâøÛñÓôúâçÓÞäÝÓ÷äçØäúåâÓâåâÝÖÜÚçÜÛçÓÞØçâÖñÓØÙÓ ÞäÝÓëéÝâåÜøÛÓÞÜÝØâçñòÓ ØçÖÝñÜííÓÓÔÕÖÔÓ×ØÙÖÚÛÜÝÚÛØÞ

jM ;Ä<67OÆ<

ÒÆöÒ9ÆÒÓÆÕ<Ö Ô

^_`abcdefgh 789 9 

v

w uhhQnSMYK<q TXOHPK< jnop[TTnWopI

ìØñÓÒÓÔÓðäñçÜÙÓ ØíñåØÙÝâÙ ÃPTnWWPKJWIKNI<?>Ä>ÅÄÅÆ>Ç

jM Ä<67OÆ8< Ó

u

^_`abcdefgh 789 9 

>Æö98ÑÓÆÕ<Ö Ô

; š›œš™™žŸš™Ÿššš™ ™¡¢£™¤™¥¦™§£¨™©¡£¢ª™«¢¬™­®¯™°®¬¦¡®¦±™­®£™²®¢¦¬¥³®¡™´®µ®¶¨¯·™´«£¸ª™¹®¸™º¨¹¸µª¢¡¶™»»ª¼™«¹½®¸¥³®¡­¼™ Q™

½½½¼»£¢¹®¼­®< ™ ™ =<>?


GHGHIJKLMHNOPQKH aJJbcTdWXYZeXddU4Rfghijkl

mnSTUeop]Uq\r4\Vn\psUW4U]qeXST4]q4sUV4mXqsTXtYqu vwxyz{|}|~}z{|}€‚{yƒ„…†{}‡ˆ…‰Š‹}z{„}ŒyŽ|ww‘}{ƒ’’‘{}“„… z{”}z~{}•wŽŽ{}–}—Žw˜~{„{‘”}zw}z~{}•wŽŽ{‘ƒ’’‘‘{‘}|~}z{„}™w‘yƒy{}‘z} ™w‘„~xy‘}‚{„{~‘~||{‘š}vwxy}y–xy˜~{y{‘}z{}†—w‘‘y{‚{Ž}~}z~{} •wŽŽ{}{~‘w˜‚{„{~š}ŒyŽ|›{}„{w~{„{‘}{y„}{|—œ‘zŽ~xy}w’}€Ž’}‘z} ™{„xyš}w„|}z~{}•wŽŽ{}w‘}z{„}ž„z–‚{„Ÿ›xy{}|~}ž„z{}–z{„}™„w}{~Ž~xy} }w‚z~xy{‘}‘z} w‘zxyy}„w{‘š}

¡V¢4£¤[¥¦§4

5¨r©¥4ª

«JJ¬YtUT­V[RU\4ecV4bcTdWXYZeXddU4Rfghijkl

‚{{y{‘z}w}†xyw‚”}®›‘{}ˆ‰}x|}‘z}®–xy{xy{„}|~}¯{„›„°{|} žz{ŽwyŽ{y›{}±„xy|{{„}²‰}||³š ´~}z{|}†xyw‚}“~„z}z{„}™w‘}{–„{š}µ‘xyŽ~{¶{‘z}|~}z{|}®–xy{… xy{„}w‚{„}{~‘{}·’’‘‘}w{xy{‘”}z~{}{“w}Š}x|}~{’{„}wŽ}z{„}™w‘… ‚–z{‘}{~‘}–ŽŽ{š}™w‘}›‚{„‘}¸}y~‘{~‘{’wŽŽ{‘{}ž„z{}°w‘‘}|~}z{|}™„~’’} z{}†xyw‚{}Ÿwxy{z„x°}“{„z{‘š}

a

¡V¢4£¤[¥¦©4

«

RSTUVWXYZ[ J R\]S^Z Kº»ÃÄż½¾¿ÀÁ ÆÇÈÅÉÊ ]

¹

E

§r©¥4ª

ÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞÖßÔàáâÛÕãÜäá

¬YV4RSTUVWXYZtU^åWæeYqu4]W43nVZ\ çw„–‘è}†xy{„|w…†~x°}~‘z}°–|—w°{}閄~–‘„~{{Ž”}y{„{{ŽŽ}w} y–xy“{„~{‘}—Ÿw‘˜Ž~xy{‘}êƒz{„–’’{‘”}z~{}~xy}~‘‚{–‘z{„{}z„xy} {~‘{}{y„}y–y{}µ„w°~¯~›}‚{~}†xy{„|›{‘}±ŒyŽ|›{‘³}w˜{~xy… ‘{‘š}w„‚{„}y~‘w}xy˜{‘}yëz„–—y–‚{}ì{w‘z{~Ž{}z~{}ç~{{Ž}¯–„} •{xy~°{~š}~{è}ŒyŽ|w›‘{}~‘}µ‚›‘z{‘}¯–‘}xwš}텈}´{{„‘}|~} î{}{~‘{|}çw„–‘ }†xy{„|w…†~x°}‚{Ž{{‘š}ì{~}z{„}ï{„“{ ‘z‘}¯–‘} êƒz{„}w~–‘{‘}±v„š}‡ˆ…‰ð²³}~‘z}z~{{}|~}î{}{~‘{|}çw„–‘è}†xy{„|w… †~x°}˜}‚{Ž{{‘ñ}z{„}êƒz{„w‚}±v„š}‡ˆ…‰íí³}“~„z}|~}ˆ}†~x°}‚{x°š

IHQ ËÌÌÍÎÈÅÆÏÐ ÑÍÒÍÉ

¹JJiX\Vnqò4RSTUVWXYZ[R\]S^Z

¬YdXZZYquZUqsU4ó5¢5¦¢¦¥56 µ‘“{‘z‘˜{~} {„‚ôŒ~‘{„ô•„yîwy„ õ}µ’“w‘z|{‘{ö}š}–š õ}Œ~„°–’’}÷}ô°}€~‘°—y–—y~z} }w~–‘ôêƒz{„… õ}µ‘“{‘z‘w„ö}—{„} w‘zôêƒz{„ w‚}z~„{°}~‘}z~{}ŒyŽ|w›‘{}–z{„}|~{Ž} êƒz{„—Ÿ} Š…°…ž~|{„}ø}ð‰‰}ù}ˆ}}ç~{{Ž}}}

¡V ¢4£¤[¥¨¤4 } ž~‘˜{Ž~x°}ˆ} ¡V ¢4£¤[¥¨£4 } _JJlTUüZnTq4RSTUVWXYZ[ý­sUVZ\Xt

§ð𩔋r©ˆ}¥úô4°ª ¥r6¥4ª ÷”‰‰}úôû‰‰

}z{„}v–„z“{z{xy{‘}•–„Ž~xy{‘}ï{„xyw‘wŽ}“„z{}{~‘}êƒz{„… w‚}{‘“~x°{Ž”}z{„}‚{–‘z{„}{~‘’wxy}‘z}˜{~—w„{‘z}˜}yw‘zyw‚{‘}~š} {„}êƒz{„w‚}“~„z}|~}Šˆ}†x°ôyw}~|}çw{„}¯–‘}Š‰}|}ù}Š‰}|}~‘}z~{}ŒyŽ… |w›‘{}{~‘{{˜}‘z}|~}¤4iX\Vnqò[RSTUVWXYZ[R\]S^Z}‚{x°š} „xy}z{‘}w‚‘{y|‚w„{‘}{x°{Ž}~}{~‘{}{}ꖑ„–ŽŽ{}‘z}{~‘’wxy{}vwxy… ‚{°ƒz{„‘}|ƒŽ~xyš} ƒy{}xwš}í‡}x|”}™{“~xy}ûûˆ} ¡V¢4£¤[¥óó4 —{„}†x°7775¥r©¥4ª

`JJlTUüZnTq4RSTUVWXYZZ\X\]nq4kiþ0j1

_

ì{{‘}‚{“›y„}˜|}ž~‘‚w}~‘}z{‘}™w‘š}´~{Ž}ì~‘z{z„wy}“~„z}û}çw… „–‘è}†xy{„|w…†~x°}{~‘{y›‘”}z{{‘}ꖑ„–ŽŽ{}‘z}ž„‘{{„‘}z„xy} z{‘}w‚‘{y|‚w„{‘}{x°{Ž}—„–‚Ž{|Ž–}~š}鄖} {°w„}“{„z{‘}xwš}ûû}†xy{„… |ww~–‘{‘}~‘}{~‘{|}çw{„}¯–‘}í‰}ù}í‰}|}¯{„“{‘z{š} ƒy{}xwš}Š‰}x|”} ™{“~xy}Š‡ˆ} ¡V¢4£¤[¥6¨4 —{„}†x°777¦6r©¥4ª

` `

34567

89:7;:<=>:=?@?:A:=79@?79B7CDD:B7E=:9@:B7:B?<CD?:BF


 2 !

676789

789 89 7 #

#99$%&'()*

+,-./001/203451671,8/29:516;5;5<6=/005<6><:6?@>A5B6 C3-.5156D312><;6E6/>-.6;5;5<615A3A05<056=/005<B6F>1-.6 :356AG5H35II56J,18>I351><;6K5A,<:51A6><58GL<:I3-.6;5M ;5<6J5>-.05B6 NO'P6451:5-20567>AI/;563<6?@>A529:51M K,Q6RSTMUVWX6,:516=/005<29:51K,Q6RSTMUYWXB6F/A6,ZZ5M <567>AI5;5<64,<6[3Z029:51<63A06451K,05<B6 N\O 6;5;5<6+/>A8@>A5]6^6E6VU6_/KA6`56a9M :51A05II5b6;5;5<6=/005<]6VU6E6WU6_/KA6`56a9:51A05II5B cdefghijjk6UbUT6;l2;6m1,:3Z/-,>8 n'o'p!qrs t' uvw(xyxzb{M2;MJ/I0A-./-.05I xzTwbT|y{6}l2~; 6

€

€99p&'*%\\

H>16Z/-.;515-.05<67>AK13<;><;64,<6=/005<29:51<b6451M A-.I35‚K/1B67>A;5A0/005068306Hƒ536a9:51A0@K5<6><:6a9M :51A-./I5<B6=/005<29:5168„AA5<6451:5-206/>A;5I5;06 ƒ51:5<b6A,:/AA6:356?3005I6Z„16a3<:51b6+/>A035156><:6 …9;5I6<3-.06H>;@<;I3-.6A3<:B6F356…51ƒ5<:><;6:35A516 a9:51K,Q6451.3<:5106><;5ƒ,II05A6…51A-.I5GG5<6:516 a9:51B6?5.15156a9:51K,Q5<63867KA0/<:64,<6T6E6zU686:3M 15206/<6:516D/<:6,:516:5<6†/>Zƒ5;5<6/>ZA05II5<B ?/‚56YV6Q6VT6Q6z{6-8B6[5ƒ3-.06{UU6;6

Š

t'uv‡(}ˆw ‰x|y}~ Š99‹!p&'*%\\

H>16Z/-.;515-.05<67>AK13<;><;64,<6?@>A529:51<b6451M A-.I35‚K/1B6?@>A529:5168„AA5<6451:5-206/>A;5I5;06ƒ51M :5<b6A,:/AA6:356?3005I6Z„16a3<:51b6+/>A035156><:6…9;5I6 <3-.06H>;@<;I3-.6A3<:B6F356…51ƒ5<:><;6:35A516a9:51K,Q6 451.3<:5106><;5ƒ,II05A6…51A-.I5GG5<6:516a9:51B6Œ867KM A0/<:64,<6V6E6Y68653<56a9:51K,Q6:315206/<6:516D/<:6/>ZM A05II5<b68306ZZ<><;5<6G/1/II5I6H>16D/<:B ?/‚56zVbT6Q6ŽbT6Q6W6-8B6[5ƒ3-.06zUU6;6

ˆ|y‡~ t'uv‡(}xw 99‹\%\\$s

‘6/<ƒ5<:51Z15><:I3-.5A6CG/<<5<683005IA6F,GG5IK„;5I ‘6A5<A3KI567>AI9A><; ‘6A0/1256C-.I/;21/Z0 ‘6.’;35<3A-.56“<0A,1;><;6,.<56?/>AK51„.1><;6:>1-.6 +51><051:1„-25<6:5A6CG/<<K„;5IA ‘6I53-.056=53<3;><;b6:/:>1-.6388516ƒ35:51653<A50HK/1 ‘6I/<;56†5K5<A:/>51

”

 œ

t'uv‡(}x‰ ˆ|y‡~ ”99\%\\$s

‘6/<ƒ5<:51Z15><:I3-.5A6CG/<<5<683005IA6F,GG5IK„;5I ‘6A5<A3KI567>AI9A><; ‘6A0/1256C-.I/;21/Z0 ‘6.’;35<3A-.56“<0A,1;><;6,.<56_351K51„.1><;6:>1-.6 +51><051:1„-25<6:5A6CG/<<K„;5IA ‘6I53-.056=53<3;><;b6:/:>1-.6388516ƒ35:51653<A50HK/1 ‘6I/<;56†5K5<A:/>516

t'uv‡(}xv "99‹\$–—˜™N)

•|‡}~

"

/>A6š,I’A051,I683063<05;13510586F/>5129:51B6C5.16ƒ312M A/8b6I53-.06H>6K5:35<5<6><:6.’;35<3A-.B ›/-.6“<0Z51<5<6:5A6a9:51:5-25IA6A,Z,10653<A/0HK51530B6 t'uv‡(}xx666V51Mš/-2 w|w}~

œ99˜'p&'\'‹\$–—˜™N) t'uv‡(}xˆ666{51Mš/-2 w|w}~ ž99‹\ ?306D3GG56><:6C-.I/;K„;5IB t'uv‡(}x}222VU6C0„-2 ‰x|‰}~ ‡ˆ|ˆ}~ t'uv‡(‰}}zUU6C0„-2 Ÿ99\ rss ?306D3GG56><:6A0/12586C-.I/;6K„;5IB t'uv‡(}x‡222zU6C0„-2 ‰‡|w}~

Ÿ ž

2 ¢£¤¢¡¥¡¦§¢¡§¢¢¢¡¨¡©ª«¡¬¡­®¡¯«°¡±©«ª²¡³ª´¡µ¶·¡¸¶´®©¶®¹¡µ¶«¡º¶ª®´­»¶©¡¼¶½¶¾°·¿¡¼³«À²¡Á¶À¡Â°ÁÀ½²ª©¾¡Ãòġ³ÁŶÀ­»¶©µÄ¡ Q¡

ÅÅÅÄëªÁ¶Äµ¶2 ¡ ¡ 3245


ÚÛÜÝÞßßßàáâãä

æçèóéêëéçìôíðîõö÷ ïìíðñò

øéõñèçùèçúéûû

Ø

# 15pqrÇèsñçë

tðýëûûðõöûèõ3èÇÈ5È 5!ÈÉ S'/.%EA-%''.F1*.*.)1U%)'./+U%FBH./K%&&1B(/EA1d.A+1()B1 dI'C%FB1D)1$D(K+1()B1,DB.FAIF>1%-16I/&'M1N(/EA1B%.1ËÐÍÌî êëìíîïìíðñòóéçôðõöÇV6D/K.01A.FFKFD(T1R.1 &EA-DEP1()B1 P[/)%*.1LI)&%&'.)>W1%&'1.%).1R.C[A)()*1B.&1U%FB.&1D)1 7<duO7v$1.w'/D1_1D(EA1)DEA1FD)*]@A/%*.-1<%)&D'>1_1 =/DP'%&EA1D(&*.&EAFI&&.)M x1U%/P&'I??01/.=.FF.)'.1S'I??. x1O(?CD)B-.)*.01`_b1P*a:4441XYD)>.) fç 5ÇghîÈyÉÇÇÇ9T^+P*+Z.EA./Ç :`hTc7ki1!maÇPl* 1 ÈokTi7!41!maÇPl* fç 5ÇghîÈygÇÇÇ:^+P*+<%-./Ç 1

1èçúéûûûìíðñòÇøéõñèçÇzÇÆ8ÇÉ!Çý7Çöçëð

tðýëûûðõöûèõ3èÇÈ5È 5!Èh R.*.)1U%)'./C%FBH./K%&&1B(/EA1d.A+1()B1dI'C%FB1D)1 $D(K+1()B1,DB.FAIF>1%-16I/&'M x191K%&1`1P*a:4441XYD)>.)T1()H./B\))'1&'/.%EA.)1IB./1 'D(EA.)M1 x1SEA).FF1'/IEP).)BM18D?'.'1D(EA1D(?1)D&&./1d%)B.M x1O)C.)B()*&>.%'018./K&'aU%)'./M x16D/K.01C.%GM x1U%/P&'I??.01/.=.FF.)'.1S'I??.1()B1/D(P[/)%*.1Z.&'D)B+ '.%F.T1B%.1.%).)1=I/[&.)1Z.FD*1K%FB.)M fç 5ÇghîÈknÇÇÇ^+P*+<%-./Ç n::kTo7!41!maÇPl* 1 fç5ÇghîÈkÉÇÇÇ94+P*+<%-./Ç !:4kTb7!^1!maÇPl* 1

éõ3è

ÇíëêñèñÇëðìíÇëðêÇõëûûèçÇ

ïüèòéëýôýèúèþéññèýÇê0çÇþèìíëõéûìíèÇ1èçúéûûûìíðñòüç23ðôñèÇ4ò5Ç65Çïëõ37Ç8ëõêÇ23èçÇøèçö9 ÇÇÆ8Ç!È!Ç"#

Ûâ

ÆÇÈÉÊ

å

$%&'()*&+,(--./01$213434+44 ïüèòéëýôýèúèþéññèýÇòðçÇ5õúçéõöðõöÇþèìí5Çøéõñèçî ùèçúéûûûìíðñòüç23ðôñè 678194:41;<1%&'1&=/%'>?@A%*1()B1C%/B1D(&&EAF%.GF%EA1D(?1 H./AIF>'.1J/%.K.1()B1L)I&=.)1D(?*.K/DEA'M1N%.1O(&K/%)+ *()*1PD))1D(EA1K.%1*/IG./1,@&&.1()B1J.-=./D'(/.)1 ()'./14Q17.F&%(&1./?IF*.)M1RF.%EA1%-1O)&EAF(&&1%&'1SD)BT1 8D)?1IB./1U./*1V-(&&1B./1O)C.)B./1&.FK&'1K.&EAD??.)W1 D(?1B%.1XYD)>.1D(?>('/D*.)M1Z.&I)B./&1K.C@A/'1AD'1&%EA1 SD)B1-%'191--1L[/)()*T1B./1%-1SDF>&'/.(./=/%)>%=1D(?+ *.&'/.('1C%/BM18%./B(/EA1.)'&'.A'1.%).1A./HI//D*.)B.1 SEA('>C%/P()*1K%&1>(-1,.(D(&'/%.K1%-16/\A]DA/M1R..%*+ ).'1?\/1$D(K+1()B1,DB.FA[F>./M O(?CD)B-.)*.01:T^1_1`1F1a1:4441XYD)>.) O(&K/%)**./@'.01N/(EP&=/\A./1Z(*&%1V,/M13b+49cWT1Z+941 $1V,/M13b+4c4W1()B1].B.1O/'1A./P[--F%EA./1S=/%'>*./@'. d.%)%*()*1-%'1S=%/%'(&1IB./1e)B(&'/%.DFPIAIF g:`7kT:!31ÇmlaF fç 5ÇghîÈÊÊÊi44+-F+S=/DjÇ 1 fç5ÇghîÈÉÊÊÊ:+F+X(-=&=/DjYD&EA.1Ç Èh7k!Çl fç5ÇghîÈhÊÊÊ:+F+,DEA?\FFYD&EA.Ç È7k!Çl fç 5 Ç g h î È n Ê Ê Ê ^ + F + LD ) % & ' . / Ç É È:97kT`!o1ÇmlaF 1

ËÌÍÊÎÍÏÐÑÍÐÒÓÒÍÔÍÐÊÌÓÒÊÌÕÊÖ××ÍÕÊØÐÍÌÓÍÕÊÍÕÒÏÖ×ÒÍÕÙ


ŒŽŽ‘|’“”|•–“—˜™–šš

ª€€à– |Ÿ™–ššš ¡’—¢Ž–——œ

›’œšš’“žš“”§|µ~áµâá±µ±µ ãäåæçèéêëìíîëåïîðæñäêîêòíåäðóêôëõéîêíöõé÷ðæíìîìîåíøîéùí ÷åúíøûðüëôúýîêñëïïíëþí0ä÷ñùí÷åúí1äúîôéûôæòíïûüëîí2îëåùòí 3û45îåùí÷åúí6õ7îêñä÷8 9í2ëê7ïðû55 íöõéä55îðð 9í äêñî íüîë

9íãîñêä÷õéï5îêðëìòíï4êëðæñäêòíüëððîê÷åìïñîïðèåúëìòíôäåìîí üëê7ïäþòíéîêýûêêäìîåúí4 äåæîåýîêðêèìôëõéýîê÷êïäõéðí ä÷õéíä÷5í÷åìðêëîñîåí÷åúíìîïðêîõ7ðîåíåûï4îåí7îëåîí öõéèúîå8íãîþè í{ëïðíúëîí6åüîåú÷åìíëåí öùîù ðêëîñîåíîêôä÷ñð8í6÷ïåäéþîìîåîéþëì÷åìîåíûúîêíîëåîí 6åæîëìîíñîëþíæ÷ïðèåúëìîåíîêðëæëîêîêíïëåúíåëõéðíîêù 5ûêúîêôëõé8 9íîúäê5íõä8ííôííí äåæîåíñæü8íùíôéä á| ‘±!!||"ùôùäåëïðîê| #$%$ò'µ(í|)&ô í á| ‘±!$||ùôùäåëïðîê| ~µ$%µò'µí|)&ô í

€

‚ƒ„…†††‡ˆ‰Š‹

º‚‰

€

ª

·

©€€*¬°+,-.|°

›’œšš’“žš“”|â~á~±á±µ~ | /îêñëïïùöõé÷ðæþëððîôíìîìîåíöûþþîêùí÷åúí2ëåðîêüëôúù ýîêñëïïíú÷êõéíøûðùí÷åúíøîéüëôúíëþí ûêïð8 9í2ëê7ïðû55 íøî4îôôîåðëîåíí 9í äêñî íüîë

9í6ø0110ííüëê7ðíäñïõéêîõ7îåúíä÷5íäôôîíñîëíúîêí 1äéê÷åìïä÷5åäéí þîíñîðîëôëìðîåíöëååî íþîõéäåëïõéí óñîêíúîåíæèéîåòíúä÷îêéä5ðîåíîôäìòíû4ðëïõéíóñîêíúëîí üîë îí2ëå5èêñ÷åìòíìîê÷õéôëõéíóñîêíåäðóêí ôëõéîòíèðéîù êëïõéîí3ôîí÷åúíìîíïõéþäõ7íôëõéíóñîêíîëåîåíî4ðêîþíñëðù ðîêîåí/îêìèôô÷åìïïðû558 9í6åüîåú÷åìí÷åýîêúóååðíëþíö4êëðæùòíöðêîëõéí÷åúí5ä÷õéù ýîê5äéêîå 9íîúäê5í67íôí äåæîå á| ‘~!â|||"ùôùäåëïðîê| !$8%$ò'µ(í|)&ô í

«€}9:9Œ,-.

›’œšš’“žš“”|â~á~±á±µ~â øî4îôôîåðíæ÷êíí/îêéëåúîê÷åìíýûåíöûþþîêùí÷åúí2ëåðîêù ýîêñëïïíëåí ûêïð7÷ôð÷êîåíëþíöðêîëõéùí÷åúíö4êëðæýîê5äéêîå8í 6÷õéíäôïí îìîïõé÷ðæþëððîôíæ÷ìîôäïïîå8í 9í5êûõ7åîðíæ÷íîëåîþíîôäïðëïõéîåí ëôþíäåòíúîêí5îïðíä÷5íúîêí øëåúîíä÷ ëîìðí÷åúíëåíúëîïîíåëõéðíîëåúêëåìð8í;îêíäåù ìîðêûõ7åîðîíîôäìíëïðíåëõéðíäñüäïõéñäêòíéäôðñäêòíì÷ðí ïëõéðñäêíüîë í÷åúíýûôôí4 äåæîåíùýîíêðêèìôëõé8 9í6÷5üäåúþîåìîí/îêñëïïïõé÷ðæ íõä8í6í7ìí äåæîåí2ê5äéê÷åìïüîêðî 9í6÷5üäåúþîåìîí îìîïõé÷ðæ íõä8í"6í7ìí äåæîå  á| ‘±µ$|||"ù7ìùäåëïðîê| ³<$ò(%µíµ)|7&ì í

©

·

«

¤|•–¥š—¦¦§|¬­œœ“—–“ ¤|}™§|®–¯ ¦§|{ ¤|°” ±²³|œ´~µµµ|¨¶“¢“

œš|}ž‘|{ ›’œšš’“ž| ¡’ —¢Ž–——œ| š š š ™–  Ÿ ”| ’“

£€€=9¬à,Œ*

›’œšš’“žš“”|â~á~±á±µ~³| øîëåíñëûôûìëïõéîïí/îêñëïïùöõé÷ðæþëððîôíëåíüäïïîêô>ïôëõéîêí ÷ôýîê5ûêþíìîìîåíìäåæçèéêëìîåí2ëôúýîêñëïïíäåí0ä÷ñùí÷åúí 1äúîôé>ôæîêåíú÷êõéíøîéùòí;äþùí÷åúíøûðüëôúòíïûüëîí1äù ìîïõéèúîåíú÷êõéí3äïîí÷åúíäåëåõéîå8 9í2ëê7ïðû55 í5ëîêëïõéîíêûðîëåîí 9í äêñî íñêä÷åòíäåìîðêûõ7åîðí5äïðíðêäåï4äêîåð 9í0þíö4êëðæùòíöðêîëõéùí÷åúí5ä÷õéýîê5äéêîå 9íîëí2ëåæîô4 äåæîåñîéäåúô÷åìíò"í7ìíñëïíò"í7ìíîêðûù ïäåí4îêíí äåæîå8 9íîëí ôèõéîåï4êëðæ÷åìîåí1äð÷êýîêçóåì÷åìíôëîìîåíúëîí 2ê5äéê÷åìïüîêðîíñîëíõä8í8í7ìéä8  á| ‘± ~|||ù7ìùî÷ðîô| ³7~ò'%$íµ)|7&ì í

¹ £

¹€€}-?:,-

›’œšš’“žš“”§|â~á~±á±µ~â öûþþîêùí÷åúí2ëåðîêýîêñëïïùöõé÷ðæþëððîôí5óêí0ä÷ñùí ÷åúí1äúîôé>ôæîê8í6÷õéíäôïí îìîïõé÷ðæþëððîôíæ÷ìîôäïù ïîå8 9í2ëê7ïðû55 í îððïè÷êîå 9í äêñî íüîë

9íãîñêä÷õéï5îêðëìòí7äååíåäõéíïûêì5èôðëìîþí6÷5êóéêîåí ëþíöðêîëõéùí÷åúíö4êëðæýîê5äéêîåíä÷ïìîñêäõéðíüîêúîå8 9í6÷5üäåúþîåìîí/îêñëïïïõé÷ðæ í öðêîëõéîå íò"í6íí7ìí äåæîåòí ö4êëðæîå í6í7ìíí äåæîå 9í6÷5üäåúþîåìîí îìîïõé÷ðæ í öðêîëõéîå íõä8í"í7ìí äåæîåòí ö4êëðæîå íñëïí<í7ìíí äåæîå âò7%µíµ)|7&ì ííá| ‘±$$|||"ù7ìùäåëïðîê|

· ™–œž§|—–š– ¡–š ¡|¨—–“ ¤|–“| ¤|•–¥š—¦¦

{ ¼½¾¼»¿»ÀÁ¼»Á¼¼¼»Â»ÃÄŻƻÇÈ»ÉÅÊ»ËÃÅÄÌ»ÍÄλÏÐÑ»ÒÐÎÈÃÐÈÓ»ÏÐÅ»ÔÐÄÈÎÇÕÐûÖÐ×ÐØÊÑÙ»ÖÍÅÚÌ»ÛÐÚ»ÜÊÛÚ×ÌÄÃØ»ÝÝÌÞ»ÍÛßÐÚÇÕÐÃÏÞ» Q»

¤|•–¥š—¦¦§|–}¯——š¸’“ ¤|}™§|® ßßßÞÝÅÄÛÐÞÏÐ| » » }|~


TUVUWXYZ[X\]^_`\]^Yab

Â

R

ÂXX@º·½È

Ÿž A@£¢£©¬¤¬AD£žA œžŸ  ¡  ¢A ª   ¡¥A¦£§¨© «¬­®

œžŸ  ¡¢ £¡¥£AÉBÊBËÊËÌBÉ èÓÑÓÖ×ØÛÕÒÜÔÕÕÓÚÝîñåÝÎÏÛçêÝÛÐÞÝäÏÞÓÚØþÚÒÓåëÝìÛ×ØÝ ÏÚÖÝÓåçÔÖÖÖ×ØÛÕÒÜÔÕÕÓÚÝÒÛåÝÓåØÔÐÞÓåÛÐÑÝ1âÐÝßâÜê ÜÓåêÝÛÐÞÝàÔÐÕÓå1ÓåçÔÖÖÝÔÐÝèâåÖÕéÛÚÕÛåÓÐÝÒÛÑÓÚÏÖÖÓÐëÝ åâ×éÐÓÕÝÒÛÝÓÔÐÓÜÝÓÚÏÖÕÔÖ×ØÓÐÝèÔÚÜÝÏÐáÝÞÓåÝîÓÖÕÝÏÛîÝÞÓåÝ 0ÔÐÞÓÝÏÛõÔÓÑÕÝÛÐÞÝÔÐÝÞÔÓÖÓÝÐÔ×ØÕÝÓÔÐÞåÔÐÑÕëÝøÓåÝÏÐê ÑÓÕåâ×éÐÓÕÓÝæÓÚÏÑÝÔÖÕÝÐÔ×ØÕÝÏçãÏÖ×ØçÏåáÝØÏÚÕçÏåáÝÑÛÕÝ ÖÔ×ØÕçÏåÝ8ãÓÔ ÝÛÐÞÝ1âÚÚÝôõÏÐÒÓÐ1ÓåÕåÙÑÚÔ×Øë ¯Aǝ³Ÿ¡¥®£¡¢£A@£¢£ ª«¬­´Ý ×ÏëÝ79Ý5Ý34ÝéÑ 7444ÝíõÏÐÒÓÐ ¯Aǝ³Ÿ¡¥®£¡¢£A¦£§¨©   ª«¬­´ÝÝ ×ÏëÝ7Ý5Ý6ÝéÑ 7444íõÏÐÒÓÐÝ8åîÏØåÛÐÑÖãÓåÕÓ

¾§ ÊA ¤ËÌAAA9êéÑê÷ÏÐÔÖÕÓåA Í7áû»Ì4ÝÌ AéÑ Ý

Ã

³¼§A ª«¸¥£¡»žA«¿ º£¢£¡A@£¤¢£ £§A Ÿžž£A½Ÿ¨SA¡¥A¾Ÿ¥£ ž­ F¹DÀÁJML

ÃXX@£¢£ ª«¬­A@º½»A«²ª«§²¬»A£§ ¬¸§±¬

œžŸ  ¡¢ £¡¥£AÉBÊBËÊËÌBA ¯AÇ¡£¡¥¡¢´ÝøÔÓÝßôåâÏ×ØÖÓÝÏçÝ×ÏëÝ34Ý×ÜÝçÔÖÝ9Ý×ÜÝ öþØÓÝçÓÖÕåÓÔ×ØÓÐëÝæÓÔÝÜÔÕÕÚÓåÓÐÝíõÏÐÒÓÐÝãÓåÞÓÐÝÏÛ×ØÝ ÞÔÓÝÖÕÙåéÓåÓÐÝìÖÕÕÓÔÚÓÝ×ÏëÝ3ÝÜÜÝÞÔ×éÝçÓÖÕåÔ×ØÓÐë ¯Aǝ³Ÿ¡¥®£¡¢£ÝÝçÔÖÝ79ÝéÑ 7444ÝíõÏÐÒÓÐë ¯AFJMLÁ G!ÝÐÏÕñåÚÔ×ØÓÝ"ÔÐÓåÏÚÔÓÐáÝÕÔÓåÔÖ×ØÓÝÛÐÞÝ ôõÏÐÒÚÔ×ØÓÝíåâÞÛéÕÓë ¯AÆ£©¡©¢¡¢´Ýè#òÎÝÔÖÕÝãÏÖÖÓåÚþÖÚÔ×ØáÝÖâÚÏÐÑÓÝÓÖÝÐÔ×ØÕÝ ÏÐÑÓÕåâ×éÐÓÕÝÔÖÕëÝåâ×éÓÐÒÓÔÕÝ×ÏëÝ34ÝÜÔÐëÝ8çÓÔÝßâÐÐÓ ë ¾§ ÊA ¤ËÌÉAAA9êéÑêÔÜÓåA Í7á$»ûÝÌ AéÑ Ý ¾§ÊA ¤ËBÍAAA7êéÑêÔÜÓåA ËB73á%»Ì9ÝÌ AéÑ Ý

R ™

™XX@½&º½»A£©'

œžŸ  ¡¢ £¡¥£AÉBÊBËÊËÌBÉA èÓÑÓÖ×ØÛÕÒÜÔÕÕÓÚÝîñåÝÎÏÛçêÝÛÐÞÝäÏÞÓÚØþÚÒÓåëÝìÛ×ØÝÏÚÖÝ ÓåçÔÖÖÖ×ØÛÕÒÜÔÕÕÓÚÝîñåÝßâÜÜÓåÝÛÐÞÝàÔÐÕÓåÝÒÛÑÓÚÏÖê ÖÓÐëÝ#ÓçåÏÛ×ØÖîÓåÕÔÑáÝéÏÐÐÝÐÏ×ØÝÖâåÑîÙÚÕÔÑÓÜÝìÛîåñØê åÓÐÝÔÜÝßÕåÓÔ×ØêÝÛÐÞÝßôåÔÕÒ1ÓåîÏØåÓÐÝÏÛÖÑÓçåÏ×ØÕÝãÓåÞÓÐëÝ ïÝèÏåçÓ2ÝãÓÔ ¯Aǝ³Ÿ¡¥®£¡¢£A@£¢£ ª«¬­´ÝÝ ßÕåÓÔ×ØÓÐ2Ý×ÏëÝ79ÝéÑ 7444ÝíõÏÐÒÓÐáÝ ßôåÔÕÒÓÐ2ÝçÔÖÝ4ÝéÑÝ7444ÝíõÏÐÒÓÐ ¯Aǝ³Ÿ¡¥®£¡¢£A¦£§¨©   ª«¬­´AÝ ßÕåÓÔ×ØÓÐ2Ý3á956ÝéÑ 7444ÝíõÏÐÒÓÐÝ ßôåÔÕÒÓÐ2Ý753ÝéÑÝ7444ÝíõÏÐÒÓÐ 76Éá%»Ì4ÝÌ AéÑ Ýݾ§ÊA ¤ËAAA9êéÑê÷ÏÐÔÖÕÓåA

°©§± ¬²³³´A@£¬¬ ¸§£¡

R

·ª«¸ž ª«¬­¤D ¹FLLGQ

šXX·ª«¸ž ª«¬­®©¬¬£žA°ÄÅÆÇÈ

š

R ¯A°©§± ¬²³³´AµŸ§­ Ÿ¡¥ ¯A@Ÿ§¨£´A¬§Ÿ¡ ¶Ÿ§£¡¬

cdedfghijdk lmnopqmnornsrturvwxnyrnpznp{xny|}znwrnp~€xrnp xnop‚vt€xƒ„rtn…†pomrpoxtƒ„pozlp‡ˆlvtrm‰rnportplŠ‹Œ yrnznnvrnpzlvlƒ„mƒ„vpzpnrxpyrˆmuorvrnprŽrm„p sŠnpqŠv‹†p‚mz‹†pz„mtlƒ„pxnopqr„ˆŠƒprnvlvr„rn‘p ’ryrlƒ„€ornpvtrvrnp„€x“ypznplruvrnrtrnpzxztvrnp Œ ~”€tƒ„r†pŠxyuzlmr…pzx‰‘pmrpsrtxtlzƒ„vrnp‚ƒ„€ornp•n– nrnpwxp‡ˆlvrtˆrnportp—}znwrnp‰˜„trn‘

›

œžŸ  ¡¢ £¡¥£AÉBÊBËÊËÌBÍA ÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÖ×ØÛÕÒÜÔÕÕÓÚÝÑÓÑÓÐÝÞÏÖÝß×ØÙÚÓÐÝÞÓÖÝàÔÚÞÓÖáÝ ÖâãÔÓÝäÏÑÓÖ×ØÙÞÓÐÝÞÛå×ØÝæÔçÓåáÝèÓÚÞØÏÖÓÐÝÛÐÞÝàÔÚÞéÏê ÐÔÐ×ØÓÐëÝìÛ×ØÝçÓãÙØåÕÝÑÓÑÓÐÝäÏÑÓÖ×ØÙÞÓÐÝÞÛå×ØÝíîÓåê ÞÓÝÏÐÝàÓÔÞÓÒÙÛÐÓÐ ïÝäÏ×ØÝðÜåñØåÓÐÝÖÕåÓÔ×ØîÓåÕÔÑ ïÝìÐãÓÐÞÛÐÑÓÐÝÔÜÝèâåÖÕáÝÔÜÝòçÖÕçÏÛáÝÔÜÝóÔÓåôõÏÐê ÒÓÐçÏÛáÝÔÜÝöÏÛÖêÝÛÐÞÝ÷ÚÓÔÐÑÏåÕÓÐçÓåÓÔ×ØëÝøÔÓÝìÛÖê çåÔÐÑÛÐÑÝÔÖÕÝÑÏÐÒùÙØåÔÑÝÏçÝúûüÝýÓÚÖÔÛÖÝçÓÔÝÕåâ×éÓÐÓÜÝ àÓÕÕÓåÝÜþÑÚÔ×ØëÝÎâÖÓÝ0ÔÐÞÓÐÕÓÔÚÓÝ1âåØÓåÝÓÐÕîÓåÐÓÐë ïÝæÓÞÏåî2Ý×ÏëÝ344Ý5Ý644ÝÑÝùÓÝßÕÏÜÜÝçÓÔÝ74Ý×ÜÝæöøÝÛÐÞÝ 3ÝÜÝöþØÓÝ8×ÏÝ944ÝÑ Ü

¾§ ÊA ¤ËËAAA74êéÑêÔÜÓåA B76á6»Ì4ÝÌ AéÑ Ý

›XX·¶£­©Ÿž¤°©¡±£ž¶©¡ £ž

ÜÔÕÝâôÕÔÜÏÚÝÏÛîÝÞÔÓÝ÷âÐÖÔÖÕÓÐÒÝ1âÐÝàæ0ìÝÏçÑÓÖÕÔÜÜê ÕÓåÝæâåÖÕÓÐÖÕåÛéÕÛåëÝ

¾§ÊAÌ¤Ì BA

@ABCD

BB» ÌA

EFGDHGIJKGJLMLGNGJDFMLDFODPQQGODRJGFMGODGOLIPQLGOS


89:;<9=>?:=@?AB:CDE?DE= FGD=H9E9I=?DJ=K9:BCAAI ALM?<>NC<<9OD P,,K9:BCQNC<<9O>RDE9= STUSTUS

,

-./01234.34/451675 ˆ

P

ˆ,,‰GŠŠ9OB‹:A<9= Œ@‰HŽx‰

VWXYZ[\]^V_X`aab]cdefYd^gYh^_i d^VYh^aXg]kefYq`fYoWcpqegjW__i VWXXecfrY‘lfkeYv’“YVV‚Yuei jgWfk^fkY _lVXcW[\egY mn__WkegY Z[\^XdY oWcpqegjW__iZ[\^XdY VWXXecrYo]cdefi bW[\XY”ttYk clfkeYstY[VrYuebW[\XYvwtYk x:y=z{I|{~= |…~~=€ x: y = z { I | } ~ = { | ~ ~ = € g_]Xdb]cdef‚YƒeY„]]g

x:y=z{I|}…=

z†‡=€

•,,–Š:C<>ŠCA<GO9=—Ž@˜™š˜Ž

ueeWkfeXYd^gYh^_jgWfk^fkY]ccegY _›gWXdal\WkefYœegjW__iY^fpYekei _[\^XdVWXXecrYžeYŸ`cjef\^jYbegpefY []rY”Y[V Y]^_kejg][\XrY¡WXYs’Y[VY Z›gWXdg`\gYVWXYœ`cc¢ekecpn_e‚YWf¢crY Z[\c]^[\‚YZWejY^fpYŸ]fW_Xegqegi _[\c^__Y£¤¥Y“s‚Y›]__efpYangYŸ]fW_i XegYhgjWf`cY¦‚Yeke_`cY^fpYcnk`crY uebW[\XY”’tYkY

•

x:y=z{I|~§= }†~~=€ ¨,,™:RE9E?:<=—Ž@˜™š˜Ž

Wfa][\egY©g]kek^gX‚Y›]__efpYangY _lVXcW[\eYŸ]fW_XegrY£WeY¡`fX]keYegi a`ckXYp^g[\YeWfa][\e_YªV_[\c]^aefY pe_YugWaae_rYu^gXjgeWXeY“Y[V‚Y¥^Xdi clfkeY«tY[V‚YªVa]fkYs¬tY[VrYuei bW[\XY¬tYkY

x:y=z{I|…§=

¨

{†~=€

­,,–Š:C<>ŠCA<GO9=¯I…~==NC<= Ž‹L°9D°RDCA<9:

ueeWkfeXYd^gYh^_jgWfk^fkYq`fY oWcpqegY jW__iZ[\^XdY VWXXecY±egX`_]fY ^fpYJ‹DD²‹AACE9DYZ[\lpY cWfk_i je¢lV›aY ^fk_VWXXecfYWfYpegY‘]fpiY ^fpY`g_XbWgX_[\]aXrY£]_YueglXYW_XY ›geW_begXYWfYpegYhf_[\]aa^fk‚YceW[\XY WfYpegY³]fpY\]j^fkY^fpY_›]g_]VYWVY œegjg]^[\‚YpeffYƒepegYZ[\^__YVWXY pegYZ›gWXdY›W_X`ceY¦i”tY‘Ya´gpegXYf^gY sY[V Y^fpY\WcaXY_`‚YµjegYp`_Weg^fkefY d^YqegVeWpefr Ÿ`V›ceXXeYh^_gn_X^fkYVWXYŸ]fW_Xegi qeg_[\c^__‚Y©g]kek^gXY]^_Y³]fa‚Y£ni _efqegclfkeg^fk‚Y”tY[VYZ[\c]^[\‚Y“Y ciŸ]fW_Xeg

x:y=z{I~†~= ¶·¸¹º»¼(

® ­

…‡‡~=€

¢`V›ceXXYVWXYZ[\c]^[\Y^fpY¦`pefi _Wej‚Yƒep`[\Y`\feYŸ]fW_Xeg x:y=z{I~†|= z…‡=€ ‰‹A9DF9:O;DE9:?DEY”tY[VY x:y=z{I~†…= }†‡=€ ŒCDJALM?<><:CLM<9:Y x:y=z{I~†}= |z‡=€ Ž9CDCE?DEAŠCA<GO9=½‹:=¯I…~=YVWXY sYciŸ^f_X_X`aaje\lcXegY¾`rYhjjr¿ x:y=z{I~†{= z§~=€ ˜RDCA<9:F9:ALMO?AAYVWXY Z[\c]^[\c`[\Y

x:y=z{I~†‡=

|‡‡=€

( ÄÅÆÄÃÇÃÈÉÄÃÉÄÄÄÃÊÃËÌÍÃÎÃÏÐÃÑÍÒÃÓËÍÌÔÃÕÌÖÃ×ØÙÃÚØÖÐËØÐÛÃ×ØÍÃÜØÌÐÖÏÝØËÃÞØßØàÒÙáÃÞÕÍâÔÃãØâÃäÒãâßÔÌËàÃååÔæÃÕãçØâÏÝØË×æà QÃ

®,,š‰@I–<:9CLME9:;<

À?:=E9>C9O<IA9O9°= <CF9D=@?AB:CDI E?DE=A<:9CLM= ½;MCE9:=ÁC<<9OyY = stici¦e\lcXegYVWXYÂn[¢efi©g]keq`gi gW[\X^fkrY£]_YZXgeW[\VWXXecYkec]fkXY p^g[\YpefYs‚stYVYc]fkefYZ[\c]^[\Y ¾£^g[\Ve__egYs¬YVV¿Yd^gY^fXefY jeae_XWkXefY£`››ecjng_Xer

x:y=z{I|…‡=

|§†~~=€

çççæåÍÌãØæ×Ø( à à )(*+


÷îòéòëñéïòéíîîíóëõ33íîóò@òèëñéï"óéíîï+ï45&ð4678

9:;<=9>?ABCDAEBFAGHCDICECJAKEBLECAMDNEBOPQBDDERASTQAMOPTDSAUVNAWBFDENKBRXY UENZBCC[A\BEA=ZKEPNKBN]TF^AZENTPDAUVNKBE^EFXAHT_AQEOPHFBCOPEA=ZKEPNY CDV__EABQA`NaGHNHD[ bA=FKEFXTF^CSEBDcAdENZCDJAZEBAeEQGENHDTNEFAfZENAghA9 bA=FKEFXTF^CHNDcAiAZBCAjA]^klgggA`mHFSEF nóëéïóïoíñéòëìôïñíìôòòíï+ïíî#ôñ$ïñîïóïòéíîîíóëp

èéêëìíîïðñòéîóô õ

33íîóòòèëñé@ï"óéíîï+ï45&ð467ï5qr&ð8

9:;<=9>?A:se;= ABCDAEBFAGHCDICECJAZRHTAEBF^E_aNZDECJAEDKHCA]INFB^ECA MDNEBOPQBDDER[A:CAKBN]DAVGA DBCOPAXTNOPAXBEAtHNZEJAQEOPHFBCOPAXTNOPAXBEA]INFBY ^EAuVFCBCDEFSATFXAXTNOPAXEFAvECOPQHO][ bA=FKEFXTF^CSEBDcAdENZCDJAZEBAeEQGENHDTNEFAfZENAghA9 bA=FKEFXTF^CHNDcAwxjA]^klgggA`mHFSEF nóëéïóïoíñéòëìôïñíìôòòíï+ïíî#ôñ$ïñîïóïòéíîîíóëp

yïïíîóòòèëñéï"óéíîï+ïo5no&64678ú9z{|

\:}\;>9>?A`?~MABCDAXHCAFETECDEA`NVXT]DAHTCAXEQAdHTCEAMDaPRENA =TCDNBH€AQBDAEBFENAPVOPKBN]CHQEFAvENTOPC]VQGVFEFDEATFXAGPCB]HRBCOPA KBN]EFXEFA‚FPHRDCCDV__EF[A:CABCDAmfCCB^JAKEBLASEBOPFEFXATFXAPHDACBOPAZEBAHRY REFAtERXUENCTOPEFAZECDEFCAZEKaPND[A\BEAMGNBDS^ENaDEA]IFFEFAQBDAWHCCENA ^ENEBFB^DAKENXEF[A;E^[Y}N[Aƒw„„… bA=TCZNBF^TF^cA~FUENXfFFDACGNBDSEF bA=FKEFXTF^CSEBDcA}HOPAeNBEZHZCOPRTLABQAdENZCD bA=T_KHFXQEF^EcA…xjA?BDENklgggA`mHFSEF nóëéïóïoíñéòëìôïñíìôòòíï+ïíî#ôñ$ïñîïóïòéíîîíóëp

 ö

133÷5†5è678

;EGERREFDASTNAA<ENPBFXENTF^AUVFAMVQQENYATFXAWBFDENUENZBCCABFAtVNCD]TRDTY NEFABQAMDNEBOPYATFXAMGNBDSUEN_HPNEF[A=TOPAHRCAtE^ECOPTDSQBDDERAST^ERHCCEF[A bAeNVO]FEDASTAEBFEQAERHCDBCOPEFAtBRQAHFJAXENA_ECDAHT_AXENA;BFXEAHTmBE^DATFXA BFAXBECEAFBOPDAEBFXNBF^D[A\ENAHF^EDNVO]FEDEA‡ERH^ABCDAFBOPDAHZKHCOPZHNJA PHRDZHNJA^TDACBOPDZHNAˆKEBL‰ATFXAUVRRAGmHFSEFA YUEA NDNa^RBOP[ bA=T_KHFXQEF^EA<ENZBCCCOPTDScAOH[Alx…A]^klgggA`mHFSEFAˆ:N_HPNTF^CY KENDE‰ bA=T_KHFXQEF^EAtE^ECOPTDScAOH[AljxwgA]^klgggA`mHFSEF nóëéïóïoíñéòëìôïñíìôòòíï+ïíî#ôñ$ïñîïóïòéíîîíóëp

233ð&*Šn678ï*

<ENZBCCYMOPTDSQBDDERA^E^EFAMVQQENYATFXAWBFDENKBRXUENZBCCAXTNOPA;VDYATFXA ;EPKBRXABQAtVNCD[ bAWBN]CDV__cA;EGERREFDBEFAA bAtHNZEcAKEBL bA=;‡‚}>?A‡AKBN]DAHZCOPNEO]EFXAHT_AHRREAZEBAXENA}HPNTF^CHT_FHPA QEAZEY DEBRB^DEFAMBFFEcAQEOPHFBCOPAfZENAXEFASaPEFJAXHTENPH_DEFA‡ERH^JAVGDBCOPA fZENAXBEAKEBLEA:BF_aNZTF^JA^ENTOPRBOPAfZENAFHDfNARBOPEJAaDPENBCOPEAƒREATFXA ^EA COPQHO]A RBOPAfZENAEBFEFAE‹DNEQAZBDDENEFA<EN^aRRTF^CCDV__[ bA=FKEFXTF^ATFUENXfFFDABQAMGNBDSYJAMDNEBOPATFXAeHTOPUEN_HPNEF bA‡EXHN_AwxŒARklgggA`mHFSEF nóëéïóïoíñéòëìôïñíìôòòíï+ïíî#ôñ$ïñîïóïòéíîîíóëp

1 ôìòï÷ííóééïúíìï ñìôòòñòòï ñïíîó òëñé

2

nóëéïóïoíñéòëìôïñíìôòòíú íî#ôñ$ïñîïóïòéíîîíóë 'íììíéóí !ï"óî#òé$$%ïó&í !ï÷ôîí%ï(í,)ïì-.ùùùï/0ôí !ï*íôî$%ïø+

÷ïøùú

èéêëìíîïðñòéîóô ûüýúþý012ý1343ý5ý1úü43úü6ú788ý6ú91ýü4ý6úý630783ý6


’“”•–•—˜™–š

ÌÐÑÓÕÌ×ÕÉÒÓÍÐÑ×ÕÔÒÉÍÍÉ×@Ž ÈÉÊÒÕ×ÒÊÕÌ×ÕÍÓÉÊÊÉÌÐÑ@ ›ÇÇÈÉÊËÌÍÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖÌ×ÓÉÊÕØÕÖÙÚÕÛÙÜÝÞÛßàŽáâ

ãäåæçäèéêçëìæíîæïãðñòóäôõö÷øóåðùùöñúæðûùæöðüæýþûù0ûöûæíùøöð1÷2ðùùöñæ 2ðùæ2ðüöøþñðû1÷öüæãðø3ûù455öüæ672æí1÷7ù6æ84øæãðüùöøõðñò8öøôðûû9æêûæðûùæ84üæ ÷01÷ûùöøæ 7þñðù ùæ7üòæòöüü41÷æûö÷øæýøöðû üûùð 9 æäüõöüò7ü û6öðùæöøôûùæôöðæîö2ýöøþù7øöüæ ôöøææç æäüõöüò7ü ûþøùææ3 æææèþü6öü ÌÐÑÓÕÌ×ÕÉÒÓÍÐÑ×ÕÔÒÉÍÍÉ×ÕØÕÈÉÊÒÕ×ÒÊÕÌ×Õ ÍÓÉÊÊÉÌÐÑ!

›

œÇÇÈÉÊËÌÍÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖÌ×ÓÉÊÕØÕÖÙÚÕÉ"ÓÊÕÊ#ÍÊ#Ó

ãäåæïãðñòóäôõö÷øóåðùùöñúæðûùæöðüæýþûù0ûöûæíùøöð1÷2ðùùöñæ672æí1÷7ù6æ84øæ ãðüùöøõðñò8öøôðûûæ2ðùæ$5þ1÷öøæí1÷7ù6õðø37ü æ%öû1÷2þ13æ&æ30øüð öæ'4üó ûðûùöü6æ&æø4ûþæ( øô7ü 9æ æäüõöüò7ü û6öðùæöøôûùæôöðæîö2ýöøþù7øöüæ ôöøææç æäüõöüò7ü ûþøùæ)*+æ3 æææèþü6öü ÌÐÑÓÕÌ×ÕÉÒÓÍÐÑ×ÕÔÒÉÍÍÉ×ÕØÕÈÉÊÒÕ×ÒÊÕÌ×Õ ÍÓÉÊÊÉÌÐÑ!

œ

ÇÇÈÉÊËÌÍÍÎÏÐÑÒÓÔÕÏ#,,ÉÊÕÒ×ÕÖÌ×ÓÉÊÕÖÙÚÕ-.ÍÍÌÕÊ#ÍÊ#Ó

ãäåæïãðñòóäôõö÷øóåðùùöñúæ ûûð æðûùæöðüæ öôøþ71÷û5öøùð öûæíýøðù62ðùùöñæ672æ í1÷7ù6æ84øæãðüùöøóæ7üòæí422öøõðñò8öøôðûûæ2ðùæ5þ1÷öøæí1÷7ù6æõðø37ü æ/ðó ûýöøûð4üæ2ðùæ8öø ññöüòöüæ%öû1÷2þ13óæ&æ%öø71÷ûûù455öüæ&æ2ö1÷þüðû1÷öøæ í1÷7ù6ôöñþ æ&æø0ùñð1÷öæ( øô7ü 9 æäüõöüò7ü û6öðùæ(ø ÷0þ÷øæ79æöøôûùæôöðæîö2ýöøþù7øöüæ ôöøæ)æç æäüõöüò7ü ûþøùæþôæ)*$æìðùöøæææèþü6öü ÌÐÑÓÕÌ×ÕÉÒÓÍÐÑ×ÕÔÒÉÍÍÉ×ÕØÕÈÉÊÒÕ×ÒÊÕÌ×Õ ÍÓÉÊÊÉÌÐÑ!



Ÿ

ŸÇÇÈÉÊËÌÍÍÎÕÒ×Õ1ÉÉÍÐÑÒÓÔ,ÌÓÓÉÕÖÙÚÕ-.ÍÍÌÕÜÒÍ

%öôøþ71÷û5öøùð öûæûýøðù6óæ7üòæûùøöð1÷5 ÷ð öûæí1÷7ù62ðùùöñæû4õ4÷ñæ ö öüæ í422öøóæ7üòæãðüùöøóãðñò8öøôðûûæþñûæþ71÷æ ö öüæ(ö öû1÷ òöü9 æäüõöüò7ü û6öðùæ(ø ÷0þ÷øæ79æöøôûùæôöðæîö2ýöøþù7øöüæ ôöøæ)æç æä75õþüò2öü öæ 2öøôðûûóí1÷7ù6æ íýøðù6öüæó)æìðùöøææ9æèþü6öüæ æ íùøöð1÷öüæ)+æ*ææìðùöøææ9æèþü6öüæ (ö öû1÷7ù6æ íùøöð1÷öüæ1þ9æ+æìðùöøææ9æèþü6öüæ æ íýøðù6öüæôðûæ$æìðùöøææ9æèþü6öü ÌÐÑÓÕÌ×ÕÉÒÓÍÐÑ×ÕÔÒÉÍÍÉ×ÕØÕÈÉÊÒÕ×ÒÊÕÌ×Õ ÍÓÉÊÊÉÌÐÑ!

žÇÇ3Ý4Ûß5ÕÏÕÕØÕÉÊÕ×Ó.ÊÌÐÑÉÕÈÉÊËÌÍÍÎÏÐÑÒÓÔÕ.ÊÕÉ×ÕÖÌ×ÓÉÊ

/þûæôöóæ7üòæþüöø3þüüùöæí1÷7ù62ðùùöñæîé6çëæ ðôùæöûæ0öù6ùæöüòñð1÷æþ71÷æþñûæ

öôøþ71÷û5öøùð öûæýþûù0ûöûæíùøöð1÷2ðùùöñæ672æí1÷7ù6æ84øæãðüùöøóãðñò8öøó ôðûû9æêðüæ2ö1÷þüðû1÷öøæí1÷7ù6ôöñþ æ342ôðüðöøùæ2ðùæ8öø ññöüòöüæ%öø71÷ûóæ 7üòæ%öû1÷2þ13ûûù455öüæû1÷ ù6ùæöø54ñ øöð1÷æòöüæîöø2ðüþñùøðöôæ84øæ2öøôðûû9 æäüõöüò7ü û6öðùæöøôûùæôöðæîö2ýöøþù7øöüæ ôöøææç æä75õþüò2öü öæþôæ)æ3 æææèþü6öü ÌÐÑÓÕÌ×ÕÉÒÓÍÐÑ×ÕÔÒÉÍÍÉ×ÕØÕÈÉÊÒÕ×ÒÊÕÌ×Õ ÍÓÉÊÊÉÌÐÑ!

ž

ÇÇ3Ý4Ûß5ÕØՎ ÉÊÕ× Ó.ÊÌÐÑÉÕÈÉÊËÌÍÍÎÏÐÑÒÓÔÕ.ÊÕÏ#,,ÉÊÕÒ×ÕÖÌ×ÓÉÊ 7

îé6çë æðûùæöðüæüþù øñð1÷öûæ öôøþ71÷û5öøùð öûæíýøðù62ðùùöñæ672æí1÷7ù6æ84øæ ãðüùöøóæ7üòæí422öøæõðñò8öøôðûû9æêûæ÷þùæöðüöæö86öññöüùöæí1÷7ù6æõðø37ü æò7ø1÷æ öðüöüæ2ö1÷þüðû1÷öüæí1÷7ù6ôöñþ æû4õðöæò7ø1÷æ8öø ññöüòöæ%öû1÷2þ13ûóæ7üòæ %öø71÷ûûù455ö9æêûæðûùæ 7ùæõðùùöø7ü ûôöûù üòð æ2ðùæüþ1÷÷þñùð öøæþ5ù7ü æ7üòæ

7ùöøæêø3öüüôþø3öðùæþüæòöüæôö÷þüòöñùöüæèþü6öü9æ æ'4ûùöü üûùð öæä7ûôøðü 7ü æ2ðùùöñûæé 13öüûýøðù6öæ2ðùæ'ö öñæûùøþ÷ñò ûö9 æäüõöüò7ü û6öðùæ(ø ÷0þ÷øæ79æöøôûùæôöðæîö2ýöøþù7øöüæ ôöøæ)æç æä75õþüò2öü öæþôææìðùöøæææèþü6öü ÌÐÑÓÕÌ×ÕÉÒÓÍÐÑ×ÕÔÒÉÍÍÉ×ÕØÕÈÉÊÒÕ×ÒÊÕÌ×Õ ÍÓÉÊÊÉÌÐÑ!

¡ÇÇÖ4Üß95ÕØՎ ÉÊÕ×7Ó.ÊÌÐÑÉÕÏÐÑ:ÍÐÑÒÓÔÕ.ÊÕÏ#,,ÉÊÕÒ×ÕÖÌ×ÓÉÊ

ã6èë; æðûùæöðüæüþù øñð1÷öûæ öôøþ71÷û5öøùð öûæíýøðù62ðùùöñæ672æí1÷7ù6æ84øæ ãðüùöøóæ7üòæí422öøû1÷ ñ7ü 9æ6üæ<ûöø÷07÷öæ$*+æ12æûùþ22þ75õ øùûæõðøòæ òöøæ=þ72æø7üò÷öø72æôö÷þüòöñù9æã6èë; æðûùæõðùùöø7ü ûôöûù üòð æ2ðùæ2ö÷øó 0 ÷øð öøæãðø37ü æ7üòæ 7ùöøæêø3öüüôþø3öðùæþ2æíùþ229æ æ'4ûùöü üûùð öæä7ûôøðü 7ü æ2ðùùöñûæé 13öüûýøðù6öæ2ðùæ'ö öñæ ûùøþ÷ñæ ò ûö9æ 24øæòöøæ=ö÷þüòñ7ü æðûùæ3öðüöæ34ûùöüðüùöüûð8öæäûù7ü æöø54øòöøñð1÷9 æäüõöüò7ü û6öðùæ(ø ÷0þ÷øæ79æöøôûùæôöðæîö2ýöøþù7øöüæ ôöøæ)æç æä75õþüò2öü öæ1þ9ææ2ñææíùþ22æïûùþø3æþô÷ ü ð æ842æíùþ22ó>úæ æìðùöøæøöð1÷öüæ5 øæ?*æíù 22öæïôöðæ)*+æ12æ>ú ÌÐÑÓÕÌ×ÕÉÒÓÍÐÑ×ÕÔÒÉÍÍÉ×ÕØÕÈÉÊÒÕ×ÒÊÕÌ×Õ ÍÓÉÊÊÉÌÐÑ!

Ž £¤¥£¢¦¢§¨£¢¨£££¢©¢ª«¬¢­¢®¯¢°¬±¢²ª¬«³¢´«µ¢¶·¸¢¹·µ¯ª·¯º¢¶·¬¢»·«¯µ®¼·ª¢½·¾·¿±¸À¢½´¬Á³¢Â·Á¢Ã±ÂÁ¾³«ª¿¢ÄijŢ´ÂÆ·Á®¼·ª¶Å¢ Q¢

¡

ÆÆÆÅĬ«Â·Å¶·Ž ¢ ¢ Ž‘


STUVWXWYT

nc[jk[opqeb`irist

igmce[b^uv`dmiw^gvm^vj^kvh^x[`_hemovb_hj

yz {|}~€‚ƒ„…†ƒ‡ˆ‰‡Š‹Œ‰‹Š‰ŽŒ‘’ƒ‹“”ŽŒ‰‹”‡‘“ŒŠ •–—‘˜Ž™Œ‹†Šƒ’’š‰Œ‡›‹ƒœ”†Š’‹ŽŽ‰ž‡Ÿ‰‡œ”‡‘‰‡  ¡‹‰ŒŠ‰Š‰‹¢”Ž”‡‘”“’‡‘ yz {£¤¥¦§§€¨‰‹†‹ˆŠ‰™‹Š‰ˆ‰ŒŠ©Œˆ”‹¡ƒœ‰‡©‰‹©‰ŒŠ”‡‘š ‹‰‘‰‡’‰Š‡„…‰Œ‡‰‹ªŠ”‡œ‰ yz {«¬­¦~®¥€‚ƒ…‰ž‡Ÿ‰‡œ‰‹Œ„…‰‹…‰ŒŠ¯†‰Œ‡‰°ƒ±‰Œ‡Š”’”‡‘š ²³´µ³¶·¸¹º»µ¼¹»½¾»¿³µ¶ÀÁµ¼³ÃÄÅÿ»¸³µ¶¸³»ÆǺ³µÈɶ ŸŒ‹†“”„…©‰Œ”‡‘‡ŠŒ‘‰‡™ŒŠŠ‰‹”‡‘©‰œŒ‡‘”‡‘‰‡

Z[\]^_[`^la^b_c[\ldh]eciem_mfhBj gh]ijke[j

Ê

Þh`gv_vkh^

Ë^mv\]h`^kcmvh`gi`^B k[`\]^ZjbvfÌe[\dfZ[mei[Í

ÊØØnc[jk[opqeb`iris

ßàáâãäãåæåàáæçàèàéêàçæëàçàáìêãíçî ïæðèñòæäèáæóêíñôòíõäâàòìçåõèçöæäèöàõìééàçî ïæ÷ãêæòíñòôíçäàçêáãàáêàøæùàêäøãêêàõéúéêàøææ û^gh`hvbm^ji\]^ü^ab[jkh^`hlhjÍhmbý ïæþìééàáõ0éõãñòàéæ1íçäàçêáìêî ïæ2ãç3æèçåæä4àãôàãøâõ5êêáãöàæ6çôá5èêàá7æßíõäöà45ñò3 éà8æ97 æõ òì7æðåõàá ìáç8æ æõ òì7æóêíñôòíõä8æøìîææõ

òì7æéêáàãñòàçæíåàáæêè àç7ææ ïæþãáôéêí 8æ æö õæëõúòíéìê ` ý^fü^^^æõ3õìéñòà^ 97!æ^" õ æ 7!æ^" õ `ý^fü#^^^3õ31ìççà^ æ ` ý^fü^^^93õ31ìçãéêàá^ 7 æ^" õ æ

Q

ÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×Ø ÙÚÛ£¤|ÛÜÝ ABCCB

DEFBGFHIJFIKLKFMFIBELKBENBOPPFNBQIFELFNBFNKHOPKFNR


)*+,-)./0+1234)*567680,/9:9;0

¦

KÚÛCHŽŒÛ܍%݌@?H>ÞHۂ% >ŒÜC%ÛHŠH?CŒßHÛ%ŠACCH@àŒáŒÞ ¦66‰Jâ&ãK

äBŠAÛÛB>åÛH>ÞH%(˜}˜'}'˜€ hæ`USNQ`giOjQRTSVPS`zOVQgiUO`SZSTUQwS`OWZ_UUiSRdQLQP]O „QVbOMVPOLjSQTSQNdZ\UURQoSO[VTR\MUSRzOrlZLoSj\gi`SxO {çèOZsi_zOnPZSRY_RVxOèOZsi_ uQRT`UlYYxO{šyOosZO’ZæXil`_U |@ }%~D˜(~%%%%%qbZbvZ_`giS% ˜~q–‚™zéyO%êƒsZ O |@ }%~D˜(ë%%%èbZbì_VQ`USR% ‡qy‚™z遗O%êƒsZ O ˜€™—‚zíèO%êƒsZ |@}%~D˜(™%%%tybZbì_VQ`USR% O

›œžŸ ¡¢£¤6 789 9 

§

KHŠH?CŒßHÛ% ‰@ A Û H @ àŒ á Œ Þ ¥66&BیŠAÞH $ïðñ$

¥

î

äBŠAÛÛB>åÛH>ÞH%(}™}'˜'‚%òŒHÞH@áBŠAÛÛB>å% àHA>C@AåC‚%ðBGà@AB܍G@ŒÛC%(˜}(}'˜}O hSZSTUQwS`O’R_`iSRdQLQPOoSoSVO’R\`SRzO_M`oSVlNNSVO SQVó\iRQoS`OôQ`XSVoR_`] õOnMYj_VPNSVoSOíOZsi_ õOuQRT`UlYYxOqy–OosZOvZM_LQYlXb“Ok_Z`OqtèosZOWMUæZS`USRm õO„NMZ`QlV`TlVLSVUR_U qbZbvZ_`giSO |@}%~D˜‡‡%%%% (~‚™%ƒ èbZbì_VVSOOOO

|@ }%~D˜‡€% O

tybZbì_VQ`USROOOO

|@}%~D˜~€%

O

˜€™{{‚z—yO%êƒsZ

‡ë™t邁zíèO%êƒsZ

›œžŸ ¡¢£¤6 789 9 

§

ˆ

< <66=>?@ABCDEBFGH@%IJ=K

LMNOPQRSTUSVOWSUMXYSVOSQVLSZVSRO[VTR\MUSR]O^_`OaSVb UQZOcYYVSUOVMROdSQNOeM`_NNSVPRfgTSVOPS`Ohgij_NN`O kURlXYUOVQgiUOV_gim]OnMgiOLMROhUlgTilZLdSi_VPZMVoOkhX\Ub dZfiSVPSOpR_MdSVTQR`giSmOoSSQoVSUOkqOpSQZOrSRdQLQPsO tOpSQZSOu_``SRm vfZZwlZMNSVxOyz{OZ |@}%~D'€% '€‚€%ƒ „R`_UL`gij_NN$

|@}%~D'€…†% ˆ66‰Š‹@ŒA%EH@Ž‹AŽŽ%Œ‹

~‚‡%ƒ

|@}%~D˜'™…†%

‡‚™‡%ƒ

p‘abOMVPO’hboSXRfYUS`OvZ_NNoSR\UOLMNO„VUYSRb VSVOMVSRjfV`giUSVOWSjMgi`S`O_MYOuSoSVOMVPO“Z\Ub LSV]O”QUO`QgiSRSRO“QSLlbefVPMVo]O•\VoSOg_]O–—yONNzO ^MRgiNS``SROvZ_NNTSoSZOg_]Ot–ONNzO’SjQgiUOtzqOTozO QVTZ]OqO’_`T_RUM`giS]O |@}%~D˜'™% ''‚™%ƒ „R`_ULT_RUM`giSzOšyyONZ$

*0)

6

¨©ª «©¬­®¯ ­°±²³±´

$ ¶·¸¶µ¹µº»¶µ»¶¶¶µ¼µ½¾¿µÀµÁµÿĵŽ¿¾ÆµÇ¾ÈµÉÊ˵ÌÊȽÊÂ͵ÉÊ¿µÎʾÂÈÁÏʽµÐÊÑÊÒÄËÓµÐÇ¿ÔƵÕÊÔµÖÄÕÔÑƾ½Òµ××ÆصÇÕÙÊÔÁÏʽÉص Qµ

ÙÙÙØ׿¾ÕÊØÉÊ% µ µ &%'(


 

ย€ยย‚ยƒย„ย… ]ย†!"#$%

ย‡

ย›ยœ

ย‡ย†%f<%รทgรท;ยˆรท ย‰";%h# !"#$%)*+,-.*/0123089*-3.1+-G076.0+1/.K*/D J+/47.*/0)*3J+6J+.2?C02?90/4T23D .*70w2ยŠ/6?C076.0I.1+-*6?-1C* >071ย‹A0)*./6*T39/2J@0(รท< >0n-5*3.*0P235R+/2?C076.00 E6.4?96J+.2?C >076.0ยŒ*6C*/71?47*.*/ >076.0I6J+*/+*6.3D02?900 8?.-R5.2?C3K*?.6>06?@-A0B*336?CDw-1J+3./1+-9R3*0 2?90}G}0770Q4+-@*C*-9R3*0 >0ยŒ2T*+n/J4?.16?*/076.00 8/31.O96J+.2?C*? >03*6.*?./1CT1/ wR--6?+1-.0H0j6.*/ Z[รท\รน]'รธ\รท 'รธl_&&รท` wR--6?+1-.0}F0j6.*/

ย ย‘m

{

รถรทรธรนรบ

Z[รท\รน]'รธbรท '^l_&&รท` ยย‰";%h# !"#$%รท รน'&รทยŽ

a

t

 !"#$%รท รธ&'(

)*+,-.*/01230/43.5/*6*7089*-3.1+:รทรถ;"<%รท'(รท=;% >06?@-A0B*336?CDE*/-,?C*/2?C3/4+/0 FGH07 >0IJ+?*--3J+-233K*?.6-076.06?.*C/6*/D .*70B1?47*.*/ >076.0IJ+?*--3L1??3M3.*709*/0C*D L4-3.*/.*?0N/1C/6*7*? >0B*336?CDIL/6.O/4+/076.0))PD1?*/D @1??.*/0Q4+-@*+-9R3* >0-*63.2?C33.1/@*0S2?3.3.455L27D L*G03.1T6-*/03J+U*?@T1/*/0V27D L*?+*T*>086?5R--36*T >0WRJ@*?3.R.O* >012J+05R/096*0P23T/6?C2?C0K4?0 T64-40 C63J+*?0VX1?O*?LX*C*76.D .*-?0C**6C?*. :รทYรท<

Z[รท\รน]&รนYรท '\^_&&รท` a !"#$%รท รธ&'b

/,.09*/0IL6.O*?@-133*05R/0Q4TD P230I.1+-T-*J+076.0+4J+U*/.6C*/0 8T6M?D00c* D S2?3.3.4550 Dk??*?T*3J+6J+.2?CA08/D 54/92*?/29?0VC/*4?d0C9,*/3.0?VX*/1A?08O/*5R?-3-J.0+926*.O0P? C*D 5R--.096*0P?54/9*/2?C*?09*30VX1?D 3*.O*3A O*?3J+2.OC*3*.O*3 :รทรถ;"<%รท'bรท=;% :รทรถ;"<%รท'&รท=;% >0I.1T6-*/0S2?3.3.455T*+,-.*/ >071ย‹A0)*./6*T39/2J@0(รท< :รทe[รทf ;#]g$#h# ] >0NยED02?90cIDC*L/R5. รท&_^รทi >0IJ+?*--3J+-233K*?.6-076.0ย/2J@D >0I" J+?*--3J+-233K*?.6-076.06?.*C/6*/D 76?9*/*/02?90B1?47*.*/ .*70B1?47*.*/ >0I6J+*/+*6.3D02?908?.-R5.2?C3K*?.6- >0B6 3.*709*/0C*D >0IL/6.O/4+/076.0))PD1?*/@1??.*/0 L4-.30.I*J/+.*??*0-N-3/L11C?*?/63*M7* ? Q4+-@*C*-9R3* 336?CDIL/6.O/4+/076.0))PD1?*/D >0C/4ยŠ*/086?5R--./6J+.*/076.0I6*T >0B* @1??.*/0Q4+-@*+-9R3* >0N/1C*/6*7*?076.0IJ+?*--3L1??3M3D >0j *63.2?C33.1/@*0S2?3.3.455L27D .*702?90V4-3.*/ L*A0V27L*?0 +*T*-0-6?@3D02?90 >0W*3.7*?C*?*?.-**/2?C /*J+.33*6.6C0*6?3*.OT1/ >05R/096*0P23T/6?C2?C0K4?0T64-4C6D >08 3J+*?0VX1?O*?LX*C*76..*-?0C*D >0k?6?.*5RC-/-63*6*/.T*0WRJ@*?3.R.O* *6C?*. J+05R/096*0P23T/6?C2?C0K4?0 Z[รท\รน]&Y^รท รธรธl_&&รท` >0P2 T64-4C63J+*?0VX1?O*?LX*C*76.D -?0C**6C?*. ย‘ย‰";%h# !"#$%รท :รทY.*รท< รน&^รทยŽ Z [ รท \ รน ] &รน(รท ''l_&&รท` P230I.1+-T-*J+076.0+4J+U*/.6C*/0 S2?3.3.4550 Dk??*?T*3J+6J+.2?C mi! < "h :รทรถ;"<%รท^รท=;% B6.0W*65*?5R--K*?.6-G0n-5*3.G05R/0cjoD >071ย‹A0)*./6*T39/2J@0(รท< WkP0Q4J+9/2J@03L/R+C*/,.*G0OA0)A0p/A0 >0NยED02?90cIDC*L/R5. rDFsF02?90p/A0qrDFsHA >0B*336?CDIJ+?*--3J+-233K*?.6- q Z [รท\รน]&^Yรท (รน_&&รท` >0ยŒ*6C*/71?47*.*/ >0I6J+*/+*6.3D02?908?.-R5.2?C3K*?.6- tuhi;v >0C/4ยŠ*/086?5R--./6J+.*/076.0I6*T B6.0B1?47*.*/0O2/0p1J+/R3.2?C0 >0N/1C*/6*7*?076.0IJ+2-.*/L4-3.*/ 1--*/0Q4J+0 -*60 3.2?C33L/6.O*?076.0*6D >0W*3.7*?C*?*?.-**/2?C ? * 70 w R 6 ? + 1 -.0RT*/0H0j6.*/A0p1J+0 >05R/096*0P23T/6?C2?C0K4?0T64-4C6D P233.1..2?C076 096*3*70p1J+/R3.D 3J+*?0VX1?O*?LX*C*76..*-?0C*D 31.O0*/05R--*?012J. + 096*0T63+*/6C*?0c*D *6C?*. /,.*0RT*/0H0j6.*/096*0P?0 54/9*/2?C*?0 "รทviรทxy<รทzรท"h%zรท#%zA0 Z[รท\รน]&Y&รท '^l_&&รท` < j6*5*/2?C06?@-A0W*92O6*/?6LL*-A

Z[รท\รน]&'^รท รนY_Y&รท` {u;"%h# %;i%รท R/0cjoWkP0|FF}~}H ย’hiรทย“h ;#รทhvรท 5Z [รท\รน]&^'รท 'รธ_Y&รท` ย“ %zรทย”รทรถ%] "%h# <%zรท "h%zi;%%รทhv;#%รท 5u; R / ย†%<v<v "h%z<zh#รท /,.*0cjoWkP0Q4J+-*63.2?C33L/R+C*D xy<z "h%zรท#i$ย•รท Z[รท\รน]&^\รท b_รน^รท` ย–ย–ย“]ย—;"%;;รทhvรทรบ u;"%h# <%zรท #;#%รทย“%i "h%zรท R/0cjoWkP0S4-T*?3L/R+C*/,.* %<#รทย˜;"รท<!;%รทย“ย™ยš 5Z [รท\รน]&^bรท รธ&_รน&รท`

รปรผรฝรบรพรฝ012รฝ1343รฝ5รฝ1รบรผ43รบรผ6รบ788รฝ6รบ91รฝรผ4รฝ6รบรฝ630783รฝ6


¡¢£¤¥¦§£¨©§

ª«¬­®¯°±­²³± ´µµ¶·¸¯¹­º¸»¼¬­®¯°±­²³½¾¿ÀÁ½ÂÃÄŽÆ

ÇÈÉÊËÌÈÍÎÏÐÑÎÒÓÈËÑÌÏÉËÔ½­®¸»±Õ³­Ö°×Ö­ÎØÙÌÎÚÈÛÜËÑÌÈÍÝ ÌÈÞÎßÍÏÚÈÍÙÈØÈÞÔÎàáÉÏÐÚËÏÑÔÎàÛÙÍÏËÑáÉËÏÐáÉÔÎâÔãäÎØÎØÙÌÎ àÙáÉÈÍÉÈÙÌÑåÈÍÍÙÈÚÈËÐÞÚÔÎæÈÑÑÙÞÚÑÛÍÙÌçÍÜÉÍÎãäÎáØÎØÙÌÎ èÔèÎØØÎéêÑÈëÎ æÙÌÎéÍÐáìÍÈÚËÈÍÎíÀ«¾îÀ¿ïðÀñò½Ã½×Ö­óÎ ôêËËÙÞÉÏËÌÎÄõ½ñö³±­òÎ÷ÈøÙáÉÌÎãÔùÎìÚ

´ 1

¿­ó½úûªõûü½ ýÅþòõõ½0 1µµ¶·¸¯¹­º¸»¼¬­®¯°±­²³½¾¿ÀÁ½ÂÅþÅ

ÇÈÉÊËÌÈÍÎÏÐÑÎÒÓÈËÑÌÏÉËÔμ±ö³±Õ³­Ö°×Ö­ò½àáÉÏÐÎÚËÏÑÔÎàÛÙÝ ÍÏËÑáÉËÏÐáÉÎâÔãäÎØÎØÙÌÎàÙáÉÈÍÉÈÙÌÑåÈÍÍÙÈÚÈËÐÞÚÔÎæÈÑÝ ÑÙÞÚÑÛÍÙÌçÍÜÉÍÎãäÎáØÎØÙÌÎèÔèÎØØÎéêÑÈÔÎý×Ö­óÎôêËËÙÞÉÏËÌÎ 234567Î÷ÈøÙáÉÌÎ8ÔãÎìÚ

¿­ó½úûªõûú½ 9µµð®¸»±Õ³­Ö°±­ö± ±Õ½úÄýÄ ÛÏÑÑÈÞÓÎ êÍÎ ÎÐÞÓÎæ æ ¿­ó½úûªõûý½ µµí­º¸»º³ª®±Õ³ö½

Äþþòõõ½0

¿­ó½úûªõûþ½ µµíö¸¯³ºÕ°¼¼·­³ö ±Õ³

Âþòþõ½0

ö³½í­º¸»½ öÕ¹±­±­½ºÕ¹½«³±¸»»º¬¬ºÕ° ÏÑÑÈÞÓÎÏÞÎ ÎããÎÐÞÓÎùèãÎ÷ë

ÄÂòÃõ½0

ôêÍÎæÒàßÎùääÔÎùèäÎ÷ÔÎãäÎ÷ÎÐÞÓÎ ÎããÔÎ ùèãÎ÷

¿­ó½úûªõÅû½ þòÃŽ0 íö¸¯³ºÕ°¼¼·­³ö ±Õ³ ôêÍÎæÒàßÎã8èÎ÷ÔÎãÎé÷ÔÎãÎ÷ ¿­ó½úûªõÅŽ þòÃŽ0 µµí­º¸»¼¬­®¯°±­²³½ Á¾ ½ÂýÂü

9àÈÛÏÍÏÌÈÎÒÙÞ êËË

ÞÐÞÚëÎàÛÙÍÏËÑáÉËÏÐáÉëÎ ÞÌÈÚÍÙÈÍÌÈÑÎ ÒÍÑÏÌçÌÈÙË ÏáÉëÎÒÙÞ êËËÑÙÈ ëÎæÈÑÑÙÞÚÝàÛÍÙÌçÍÜÉÍÎ8äÎáØÎÐÞÓÎ çÐÑÊÌçËÙáÉÈÑÎ!ÈÍËÊÞÚÈÍÐÞÚÑÍÜÉÍÎ8äÎáØëÎÇÈÌÍÙÈ ÑÓÍÐáìΠ½×Ö­ëÎôêËËÙÞÉÏËÌÎ 234567Î÷ÈøÙáÉÌÎâÔèÎìÚ

¿­ó½úûªõÄý½ "µµí­º¸»¼¬­®¯±­½#$Æ«¾½ÂÄÂý½%Åûòõõ½0

&ÏÞÓËÙáÉÈÍÎéÍÐáìÑÛÍêÉÈÍÎÏÐÑÎ'ÐÞÑÌÑÌÜ

ëÎàÙáÉÈÍÉÈÙÌÑÝ åÈÞÌÙËÎÚÈÚÈÞÎ( ÈÍÓÍÐáìëÎæêÉÈÎËÜÑÈÎ&ÏÞÓÉÏ ÐÞÚÎÓÐÍáÉÎ ÚÈÑÛÈÙáÉÈÍÌÈÞÎéÍÐáìëÎ!ÈÍÑÌÈËËÏÍÈÎéêÑÈëÎôÈÙÞÈÔÎÚËÈÙáÉÝ ØÊ)ÙÚÈÎ*ÈÍÑÌÊÐ ÐÞÚëÎ ôêËËÙÞÉÏËÌÎ+234567Î÷ÈøÙáÉÌÎùãÎÚ

¿­ó½úûªõýþ½ ÄÂòûõ½0 ,µµð®¸»±Õ¼¬­ö³-±½.ð%ï¾%$«½ÂÅÂú½íÆÍÏìÌÙÑáÉÈÍÎ'ÐÞÑÌÑÌÜ

ÈÉÊËÌÈÍëÎ/ÈÙáÉÌÚÊÞÚÙÚÈÎ'ÜËÈÞÝ ÛÐØÛÈëÎæÈÑÑÙÞÚÝàÛÍÙÌçÍÜÉÍÎãäÎáØÎØÙÌÎ ÈÙÞÈÍÎéêÑÈëÎÇÈÝ ÌÍÙÈ ÑÓÍÐáìÎÙÑÎý×Ö­óÎ ôêËËÙÞÉÏËÌÎ+ 234567Î÷ÈøÙáÉÌÎ8ÔâÎìÚ

¿­ó½úûªõõ½ ÄýÂòõõ½0 0µµð®¸»±Õ¼¬­ö³-±½«ï#¾ñ$«½ÂÅûĽÆ

ÇÈÉÊËÌÈÍÎÏÐÑÎÍÜÑÌ ÍÈÙÈØÎÒÓÈËÑÌÏÉËëÎæÈÑÑÙÞÚÝàÛÍÙÌçÍÜÉÍÎ ãäÎáØÎØÙÌÎ ÈÙÞÈÍÎéêÑÈëÎÎÐØÛÈÎØÙÌÎÚÍÜ)ÈØÎéÍÐáìÏÐÑÝ ÚËÈÙáÉìÈÑÑÈËëÎÇÈÌÍÙÈ ÑÓÍÐáìÎý×Ö­ó½ ôêËËÙÞÉÏËÌÎÄü½ñö³±­òÎ÷ÈøÙáÉÌÎãÎìÚ

¿­ó½úûªõõý "

ýúúòõõ½0

,

0

1½®öÕ¯Ö³½Ä½ñö³±­ Q2345326278328333292:;<2=2>?2@<A2B:<;C2D;E2FGH2IGE?:G?J2FG<2KG;?E>LG:2MGNGOAHP2MD<QC2RGQ2SARQNC;:O2TTCU2DRVGQ>LG:FU2

VVVUT<;RGUFG 2 2 žŸ


ïƒð‚¹ñ}XòÊ}XÌóôçõö°Xƒ„ÉXâÐ{Ëô° {|}ʹ…‚}÷‚³X̂ø~„É‚XâÎÎùÎ

klmnopqrstqruvqtownqxyn

€‚ƒ„…

z

À

¶ Ä

Ï

Ö

zrr{|}~€‚~ƒ„… zå

á

ä

ÄrrÅƁÇ‚…‚Èƒ„É·ʸÇX[ ËÌX±³´ ¬}­X®¯°±ÍZX δ³¿±Xµ ÏrrWº¸¹·}º¹Èƒ„É·ʸÇX[ ²±°±¯Ð ŒŸ‹”«Ž’Ñ‹Š¥©ÒšÓ ¬}­X®¯°±Í²X Z³Î´Xµ Wº¸¹·}º¹Èƒ„É·ʸÇX[ Îα°±ÎX–‡©Ô¼¼©œ

¬}­X®¯°±ÍÍX ¿³¿±Xµ árr₷·~„…°Ë‚‚·ÇÆ|}ƹ} Ԕ“ØŽ‹‘¼¥Ÿ•‡’£šÃˆ¥”Ս£ã˜ˆ© ¬}­X®¯°±Y¯X ÍγαXµ ärr₷·~„…°Ë‚‚·ÇÆ|}ƹ} Ԕ“ØŽ‹‘¼¥Ÿ•‡’¤Ãˆ¥”Սãҍˆ© ¬}­X®¯°±YÍX Y¯³Z±Xµ zårr₷·~„…°{|}~€}ƹ}X±³´XÈ ˆ‰Š‹ŒŒˆŽŒ ¡“‹£ˆˆ© ŒŸ‹”«Ž’Ñ‹Š¥©££šÓÕ¡Ÿ ‹“Ž’Õ‹Ñ™ †‡ ¬} ­ X®¯°±Y±æçX δ³¿±Xµ ŒŽ‡’“™”’§ž‹Ž’Ž¨”’¨“ˆŽŒŒ‹Š© ¬}­X®¯°±Í¿X Z³Î´Xµ zzrrèÊ·‚„·º€ zz

Þ

ÖrrÅƁÇ‚…‚ÉÊ·‚XËÌXÍ

”ˆÔ”“¼ŸŽ’¨‹’¥ŠŠ‹Ÿ“‰ŸŽŒØÕّŽ¨‹’ †‡ˆ‰Š‹ŒŒˆŽŒ‘’‹ŠŠ“‘Š”““•‹’ŒŽŠ × –—˜™š›šœž‡‘ŸˆŽŒ ¡“‹–šš™š›¢œ ڋŸ¼Ž““™‘”ŒØˆŽŒŒ‹Š© £¤ˆ‘Š¥”‘–—˜™š¢¤œˆŽŒ¦¥’§¥™ ¬}­X®¯°±ÍÎX β³¿±Xµ ¨‹©ª‹«Ž‘Œ¤šš¨ Ç‚…‚ÉÊ·‚XËÌX±³´X–‡©Ô¼¼©œ ¬}­X®¯°±Y±X ¯²³´±Xµ ÛÅƁ ¡Ÿ§¡’’Ü¡““Ž¨‹ÝÜ¥’Ø‹’“‘”ŒØ™ ¶rr{|}~€·¸¹ºƒ¸¹X ˆŽŒŒ‹Š© »ŽŒ ª‹«‹¼‹‹Ž’Š¥¨‹ ½’’‹’™¾ ¬}­X®¯°±ÍYX β³¿±Xµ £šˆˆ© rWº¸¹·}º¹ÉÊ·‚X²±°±¯XÐ ¬}­X®¯°±Y´X ‰‹ŸˆXXXY³¿´Xµ Þr ŒŸ‹”«Ž’Ñ‹Š¥©ÒšÓ•‡Ÿ¥ŠŠ‹ˆÕ¡Ÿ Àrr{¸¹„‚·¸¹ƒÁ‚„~ ¨Ÿ‡¼ŒŸ‡‰ß¨‹Ÿ‹à’ÑŸ¥”Œ¼‹Ñو‰Õ”’¨ ’§ÛŠÙ ‘‹’ “‰ŸŽŒØ”’¨‹’“‡«Ž‹Ô”“™ ¦‹“‡’§‹Ÿ“Ÿ‡¼”“Œª‹«Ž‘ŒÃ›š¨ ” ŸŽ’¨”’¨“‰ŸŽŒØ ÕّŽ¨‹Ÿ‘ÙŠ“‘”ŒØ™ ¬}­X®¯°±Z±X Y¿³Y±Xµ ¼ˆŽ ŒŒ‹Š©

¦‹“Œ‹‘‹’§¥”“Ã Ÿ¥ŠŠ§¡“‹’ˆŽŒéŽ’™ “¥ŒØ êXëƹ}ƒ„…XγÎXÈȍ 썏Œ¥’§¥Ÿ§§¡“‹íÕ¡ŸÝÜ¥’Ø‹’™ “‘”ŒØ¥’¦Ù”ˆ‹’”’§ŒŸÙ”™ ‘‹Ÿ’ êXëƹ}ƒ„…Xγ´XÈȍ Õ¡ŸÝÜ¥’Ø‹’“‘”ŒØ¥’¦Ù”ˆ‹’ ”’§ŒŸÙ”‘‹Ÿ’ˆŽŒ‘î‘‹Ÿ‹ˆ ۊ¡““Ž¨Ñ‹ŽŒ“¥”Õ«¥’§ êXëƹ}ƒ„…Xγ²´XÈȍ ¨Ÿ‡¼ŒŸ‡‰ß¨Õ¡Ÿ¼Ž‡Š‡¨Ž“‘‹ ÝÜ¥’Ø‹’“ŒÙŸÑ”’¨“ˆŽŒŒ‹Š

¬}­X®¯°±Î¿X

WXYZ[

¿³¿±Xµ

\]^[_^`ab^acdc^e^a[]dc[]f[ghh^f[ia^]d^f[^fc`ghc^fj


012345678967 694 36 3TWXŽûdûx|sl}~MûW!ûRpqrsM qSVOûx!ûR‘

’31

7

77ûûû ûû !

"#$%&'#($)*##+*&#,)-.()/0123#&4 $5(+,67&*#&)7&')8#+3#&"#39&'07&4 *#&:);("#+,$"(#+,#)<=>)2?)@"#+)A>4A=) 2?)B%'#&9"$,9&'C:)D+,)'(#+)/09234 $,(930'.$#&)E>)F)97$)D#$$+&*:)G#4 H+23,)AI>)*

JKûþLMþû

Q

LNONûP

Q77R!SM TU!S!VWX

G(YZ#)29:)A=>)[)\<=)??])^.$#&H+&4 _#0)'7(23)`923"+#*#&)$,7-#&0%$)a#(4 $,#00"9(:)G#H+23,)<b=)*: D+,)6H#+)^.$#&)<]<)??])*##+*&#,) 67() c!cVdXcVdW!S) 7&')e&,#("09,,"#39&'07&*)+&)8#+4 3#&_70,7(#&:) B#H13(,)67()8#+3#&$5(+,67&*)97-) f7&*H723$g123#&)*#*#&)'#&)hijM k!ûUW!!ûl mcVdK

JKûþLMýnû

{

o

þOûP

o77Rpqrsûq

;7$) "#$%&'#($) 0#+23,#?]) t#4 '%23)$2309*-#$,#?)u7&$,$,%--:) v23+(?)'7(23$+23,+*])G(YZ#)29:) <\>)[)A>>)??])G#H+23,)29:)<b>)*) +&_0:)/0923$,(930'.$#:) w9$$#&')67)xmUM)7&')RM v5(.3*)#(1,#&)?+,)G#H+&'#)D<<)[)<:

€‚ƒ„…

JKûþLMýyû ýzONûP {77x|sl}~ûq

;7$)"#$%&'#($)$,9"+0#?)u7&$,$,%--) -.()(9&'*#&97#$)v5(.3#&:);("#+,$4 "(#+,#)E=)"6H:)AI>)??])G#H+23,) 29:)A>)*:)€&_0:)/0923$,(930'.$#)‚5) E>>\])BB;467*#09$$#&:) w9$$#&')67)xmUM)7&')ƒ„…†j4 v5(.3)*#(1,#&)?+,)G#H+&'#)D<<)[)<:

JKûþLMLû

yOyûP

‡77ˆj…‰„i…„†

‡

Š7()$23&#00#&)7&')*#&97#&)D+,,#04 '%$+#(7&*)-.()v5(+,6"(.3?#&*#&) a%&)<‹<>>)0:) B#$,#3#&')97$Œ)99*#])D+$23"#4 23#(])v59,#0])^%$+#($5(+,6#])D+$234 ,9"#00#

JKûþLMnýû

ýOLûP

ú ”•–”“—“˜™”“™”””“š“›œ“ž“Ÿ “¡¢“£›œ¤“¥œ¦“§¨©“ª¨¦ ›¨ «“§¨“¬¨œ ¦Ÿ­¨›“®¨¯¨°¢©±“®¥²¤“³¨²“´¢³²¯¤œ›°“µµ¤¶“¥³·¨²Ÿ­¨›§¶“ Q“

···¶µœ³¨¶§¨û “ “ üûýþ


ÌÍÎÏÐÑÒÎÓÔÒ

OÖÖ×ØÙع¼ PÞÞýÚûãýÝÞáâãäåæß¹ç)A

O

òõîøîöôëïíìõñùîòöóñòì5,ìì ñí óñòìöôóì îöùîòó9ñøìDï ñøóò9õñ óñôìôø ì 9êïíõêòó ìQ9òóêøõëùòñôñòì 5Ré

êì<ìéí=ìùDòìï9 ììóêø8ñøì ôøë9ó89êñò ì98ñ89êñòSìï9 ì6ìóêø 8ñøìDñòì98ñêïíëñ ìTòêï ìêø8ì éêëòôøõöñøõñìDñòì÷ôëïí9 óñòìð í9ò ìóêùñìUSìúì9òúìóêùñìUUSì 5úVì9ò ìîêëóñëì9ø8ñøóôìöôóì I9øîöñóñòúì,,ìööìòôóòîíòìöôóì 9ïíëóò9í8Dëñìêø8ìúìöì9øõñöì ïí9êïíìùDòìðñôóñøìé óôîøëò98ôêë ì ññòõñðôïíóìúì õì

%ã&¹'çÚ(çç¹

ç7-*((¹+

%ã&¹'çÚ(ççWP¹

è-*-(¹+

Lãá4åæ4ÞÞý¹FÜã¹×ØÙØÚûãýÝÞÚ áâãäåæß¹ç)A¹¹<î é = öôóìñòííóñòì÷99ôó óì2ú5ìéí ì ñ óòôñëñôóìóêùñìUìï9 ì2ìíúìóêùñìUUìï9 ì ìíúì98ññôóìï9 ì2ìí

ÕÖÖ×ØÙØÚÛÜÝÞßàáâãäåæß¹çºè

éêëìíîïíðñòóôõñöì÷êøëóëóîùùúìûäÝüÚ åýàþáåßä0ß¹áßãäßà123äþ¹4ýá¹5äÚ Ä6Ç7ì89íñòìíîíñì ñëó ø8ôõì ñôó ìî êëóñì÷îñøêöñúìõñôïíì ö ôõñì ñòëó êêøõìëïíîøìöôóìõñòôøõñöì ÷ò9ùó9êùð9ø8 ìôøëóñ9òñòìòôó 8òêï ìîøìï9 ììôëìì9òúìïíëó 8òêï ìì9òúì9ëì ëêøõëì ñòöõñøì ìôóñòúìññòõñðôïíóìúì õ ì !¾¿"¿ÂÆÇ#¼6ÁÇ¿¼ÀÈÇ6$¿Ä¿ÂË

.

Õ

>

%ã&¹'çÚ('(¹ )èè*((¹+ ÀÈÇ6$¿Ä¿Â¼ ,ì9òìöôóìéøëïíêëëóñôñø %ã&¹'çÚ('º¹ )»*-(¹+ .ÖÖ/ßááäàþÚ 0ß0ßáÞ1âáâãäåæã1üã øõñì23,,ìïöúì4ñðôïíóì56,ìõ %ã&¹'çÚ('ç¹ 7'*-(¹+ /ßááäàþÚ84ý1áåã4ü0ã1üã¹9¹ :7;¼$¼¼<î ìé = 5óñôôõúì4ñðôïíóì5,ìõ %ã&¹'çÚ(')¹ ºè*((¹+ >ÖÖ?4ã@1àÚ 0ß0ßáÞ1âáâãäåæã1üã øõñì5,356,ìïöúì4ñðôïíóì5,ìõ %ã&¹'çÚ(»»¹ Aè*((¹+ BÖÖ¸0ßCä@0ß¹×âãäåææ4àþß*¹A(¹Ý1

Dòì8ôñìñôíñøëòôóêøõì ì ìõñõñøì 8ñøìEã13ßà¹8ã4ýàßà¹ÛÜááß0Þ2Fßã

B G

J

%ã&¹'çÚ(»è¹ 7»*-(¹+ GÖÖ×âãäåæáÝüäã1*¹1H40 Iôóì9ïíëóò9í8Dëñúì4ñðôïíóì5ìõ %ã&¹'çÚ('è¹ )'*è(¹+ JÖÖûÜáßàá4åæ*¹Þ11â0ßåå %ã&¹'çÚ('7¹ )'*-(¹+ ûäÝüåýàþáá4åæìùDòìK Kì5ì %ã&¹'çÚ(èA¹ )7*è(¹+ Lãá4åæÚM4àN4@áåß00Hßàåä0ì %ã&¹'çÚ(»-¹ )-*-(¹+ Lãá4åæÚ×âãäåæã1üãì,ìïöìöôóì 9ïíëóò9í8Dëñì

%ã&¹'çÚ('-¹

¸¹º»¼

)'*-(¹+

½¾¿¼À¿ÁÂÿÂÄÅĿƿ¼¾Åļ¾Ç¼ÈÉɿǼÊ¿¾Å¿Ç¼¿ÇÄÁÈÉÄ¿ÇË


\]^_`ab^cdb

‹±±gxqtvhmnopqnfrsotqkuy²hspiqh‡vf ƒgr³´rg†f‚µµµ

¶·¸¹ºº»¼½¾º¿·ÀÁ·ÃÁ½Äº¿ÁÅ·ÆÇ·È»¿ÁÅÉ·¸¹ººÂ¿¾¼À¾¼ÊÁ»ËÁ ¶·Ì¼Â¾ÍËκ¿ÁÅ·¾Í·ÏÀÁºÂ¿¾½º ¶·Ã¾ÍнËÍÅ¿·Ñ»¿·Òн¼ÁººÓº»ÔÔ ¶·ÕÖÑ×ÖÅ¿¾ØºÁÅ·ÙÖÔÔÁº¿Å¾ËÁËÍÅ¿·Ñ»¿·»¼¿ÁËÅ»ÁÅ¿ÁÑ· Òнͺ¿ÁÅ¿¹ÐÓÉ·»¼·ÀÁÅ·ÈļËÁ·ÚÁÅ¿ÁººØ¾Å efmktxznm€qf‚uƒjxvu„jopxqmnvzkin…wvvqhmqfÛgmku nwvÜ{wzqhfowfÝpÞfzk{f†w{qiqh‡v ¶·ßàÖн¿Áн¼ÖºÖË»ÁáâϺÁÓ¿ÅÖÑÖ¿Öŷ׹ŷ»¼¿Á¼Â»ÚÁ·ãÍ¿â ÊÍ¼Ë ¶·äÁÑØž¼ÔÍÑÔÁ·×¹Å·ÀÁ¼·Ï»¼Â¾¿Ê·À»ÚÁÅÂÁÅ·åæ¾¼ÊÁ¼â ÂнͿÊÑ»¿¿Áº ¶·çÁºÁÂÓÖÔÂÔÅ»¿ÊÅÖ½ÅÉ·¾ÍÂÊ»Á½Ø¾Å·ÚÖ¼·èé·¾Í×·Æêë·ÐÑ ¶·Æ·¾ØËÁ컼ÓÁº¿ÁÅ·Ù¹ÂÁ¼¿ÅÄËÁÅ·Ñ»¿·¸º¾Ð½Â¿Å¾½ºÀ¹ÂÁ·Çêí· Í¼À·î»ÅØÁºÀ¹ÂÁ·ïÁð·ÆÉë·ÑÑ ¶·ñÁì»Ð½¿·ÇÉë·ÓË òhófôõuµööf ÷øùµµfú ghnwv܅wvvqhmqf‚fƒù·¾Íæ¾ÀؾŠòhófôõuµööû|f Ýùµµfú ghnwvÜxw{qiqh‡v·üÖ½¼Á·ÌØØýþ

òhófôõuµööû†f ˆ

‹

øöùݵfú

‚uƒjvxvvquhXmqf m€qfin ktxqzn mnvzk …w „jopx zk{f†w{qiqh‡v

‰

Š efghijkjlmnopqnfrsotqkuX vhwiqiqnvqxxflmvfyopzxvqhufX zk{f|wzopizhv

‚0¼fÓfyºÍ²h mvÜnopmhlùfj€wx »ÚÁ·¸º¾Ð½Â¿Å¾½ºÀ¹ÂÁÉ·ÃÅÁ»¿Á·Ð¾ý·1ê·ÐÑÉ·ñÁì»Ð½¿·Æéë·Ë òhófôõuµöøf 2ùݵfú ‰±±3snqknwvÜf4shf|qhvpjz{fy²hmvÜhjph

ØÁ¿Á½Á¼À·¾Í·î»ÅØÁºÀ¹ÂÁ¼·Ç5Æê·Í¼À·Æë5ÆêÉ·¸º¾Ð½Â¿Å¾½ºâ À¹ÂÁ·Çêí·Í¼À·ÒÔ»ÁËÁºÀ¹ÂÁ·ÆÆê·í

òhófôõuµööû‚2‚õf øùµfú Š±±ƒgr³´rg†f‚µµµf6r´frsotqkn²hmvÜq

¶·ÃÁ½Äº¿ÁÅ·Æ跺ɷËÁºØâ¿Å¾¼ÂÔ¾ÅÁ¼¿·Ñ»¿·ÒÓ¾º¾ ¶·äÁÑØž¼ÔÍÑÔÁ·Ñ»¿·ËÅÖ7ÚÖºÍÑ»ËÁÑ·ÙÅÍÐÓÂÔÁ»Ð½ÁÅ ¶·åÍÑÔÁ¼½ÁØÁº·ÂÁ»¿Á¼ÚÁÅ¿¾ÍÂнؾŠ¶·ÌÅØÁ»¿ÂÀÅÍÐÓ·Á»¼Â¿ÁººØ¾Å·ÚÖ¼·ê8ë·Ø¾Å ¶·ÁÅËÖ¼ÖÑ»ÂнÁ·ï¹ÐÓÁ¼¿Å¾ËÁËÁ¿Áºº·Ñ»¿·Òнͺ¿ÁÅⷠͼÀ·Ã¾ÍнËÍÅ¿·×¹Å·ËÍ¿Á·È¾Â¿ÚÁÅ¿Á»ºÍ¼Ë ¶·çÁºÁÂÓÖÔÂÔÅ»¿ÊÅֽŷ¾ÍÂÊ»Á½Ø¾Å·ÚÖ¼·èê·¾Í×·Æéê·ÐÑ· ¶·»¼Óºý·9Á·Æ· ¼»ÚÁžºâÉ·î»ÅØÁºâ·Í¼À·å»¼ÂÁºÀ¹ÂÁ ¶·ñÁì»Ð½¿·èÉé·ÓË

òhófôõuµøôf }±±6 †ƒg g†f‚µfy²hspiqh‡v

‚‚÷ùµµfú

Ñ»¿·àÖ¼À¾· âç¾Ó¿·äÖ¿ÖÅ·ñ·ÆêêÉ iqqmikqvfÜzhf6jxvqhn²hmvÜzkifzk{f4shf{m€qhnqfgmku nwvÜÜqotq ¶·ÃÁ½Äº¿ÁÅ·Æé귺ɷ·Ñ»¿·¸¹ººÂ¿¾¼À¾¼ÊÁ»ËÁ ¶·Ñ»¿·Æê·Ñ·Òнº¾Íн·Í¼À·àÖнÀÅÍÐÓº¾¼ÊÁ·èê·ÐÑ·· ¶·Ñ»¿·åÅÖÎâÕÁžѻÓÀ¹ÂÁ·Æë5Æêɷҿž½º·Á»¼Â¿ÁººØ¾Å· ¶·åÍÑÔÁ·Ñ»¿·ê·8·éê·º·ÙÍÅн¾¿Ê·Í¼À·ÌÅØÁ»¿ÂÀÅÍÐÓ· ÚÖ¼·ê·8·éë·Ø¾Å·Á»¼Â¿ÁººØ¾Å ¶·ä¾¼ÖÑÁ¿ÁÅ ¶·ÈÍ׿ØÁÅÁ»×Í¼Ë ¶·ñÁì»Ð½¿·èé·ÓË

òhófôõuµøÝf ~±±3hzotnopxwzopf

ëê·Ñɷ׹ŷå ÈÏÏÈ·Æéê·ÒÔŹ½ËÁÅÄ¿ ñÁì»Ð½¿· ·ÓË

òhófôõuµøøf

‚óõõøùµµfú

}

~

‚2øùµµfú

X ŽŒŒ‘’Œ’Œ“Œ”•–Œ—Œ˜™Œš–›Œœ”–•Œž•ŸŒ ¡¢Œ£¡Ÿ™”¡™¤Œ ¡–Œ¥¡•™Ÿ˜¦¡”Œ§¡¨¡©›¢ªŒ§ž–«Œ¬¡«Œ­›¬«¨•”©Œ®®¯Œž¬°¡«˜¦¡” ¯Œ QŒ

°°°¯®–•¬¡¯ ¡X Œ Œ YXZ[


$%&'()*&+, -

!34! -../012!34!

567896:;;:<=>?:6@A;;B9C=ADE6F6E:GHI9J:>C=:=6IBI:6KLMDN:9=9HE:O 56P:9I>DQ:9=6Q:D6RASIC6?BD6T9MC6ADQ6UD<9MA=6ADQ6?:9V:CC:9=6Q:D6@DW GASIC6Q:96X:=NJ>DE:O 56YA9SI6Q>:6V:CBDQ:9:6ZV:9LHSI:DC=9A<=A9[6Q>:6MAC6RMCC:96C\:>SI:9DW Q:D6]>DD:D6V:C=:I=[6CBG>:6MA;6T9ADQ6Q:96^>E:DCSIM;=[6Q>:6P:9QM_\;ADE6 ?BD6`BQ:DL8CC>E<:>=6:>DNAQ 6H__:D[6G:9Q:D6B\=>_MJ:67:ASI=>E<:>=C6 V:a Q>DEADE:D6:9N>:J=O 9>MJ>:D[6G>:6 56Y>:6^bZacAJSI\JM==:6V:C=:I=6MAC6dee6f6MVVMAVM9:D6cM=:6 NO6`O69:SgS:J=:_6h:>=ADEC\M\>:9O 56Y:96@Ai:Daj6Q:96KJM==:6V:=9HE=6_MkO6lme6__[6nDD:Daj6do6V>C6pe6__O6 KJM==:DC=H9<:6o6__O 56T:G>SI=6SMO6dee6EO 56Y>:6XSIA=NG>9<ADE6IHJ=6m6V>C6o6qMI9:6MDO r#s2t \:96dee6X=8S<uvwtx

y

y.."!z {| }3~3!€ 2 !34!‚ {ƒ3!„ „…z†!‡

ˆM9=BDacAJSI\JM==:D6C>DQ6MSI=:S<>E:[6SMO6d[o6__6Q>S<:6KJM==:D6MAC6 C\:N>:JJ:96]:SgSJ>DE\M\\:6_>=6^>DCSID>==6ADQ6‰;;DADEO6X>:6?:9I>DQ:9D6 G>9<CM_6QMC6RMSIC=A_6?BD6T9HC:9D6ADQ6ˆ9HA=:9D6>_6RA9N:JV:9:>SI6D:A6 E:\LMDN=:96T:IŠJN:6;896_>DQ:C=:DC6m6qMI9:O6cAJSI\JM==:D6V>:=:D6NACH=NW J>SI:D6XSIA=N6?B96:k=9:_:D6R>==:9ADE:D6‹XBDD:[6R>DQ[679BC=Œ6ADQ6?:9I>DW Q:9D6QM_>=6:>D:6NA6CSID:JJ:6@AC=9BS<DADEO6P:9\MS<ADEC:>DI:>=6dee6X=8S<O Ÿ/ " 3ž …3€ Ÿ/ po dee r#s2¡¢ ¢w¢x le dee r#s2¡ —sw¢x ­ e d e e £¤¥¦§¨©ª«¬ ¢uwx



..Ž/1ru

Y>:C:6`MA_CSIA=NCSI:>V:6V:C=:I=6MAC6Q:_6MASI6MJC6‘:Q:9\M\>:96V:6<MDD=:D6 ’^“Z”O6Y>:C6V:C=:I=6NA68V:96•e6f6MAC69:>D:96h:JJAJBC:6ADQ6>C=6V>BJBE>CSI6 MVVMAVM9O6Y>:6me6S_6QA9SI_:CC:DQ:6’^“Z”a`MA_CSIA=NCSI:>V:6CSI8=N=6 Q>:6–ADE:6KLMDN:6?B96T9MC6 <BD<A99:DN6ADQ6?:9V:CC:9=6QMC6`BQ:D<J>_M6>_6 RA9N:J6 V:9:>SIO r#s2u \:96dee6X=8S<u—wx6 MV6de6KMS<ADE:D6‹deee6X=8S<Œ \:96dee6X=8S<tswtx˜

˜..!34!"!~44~!w{

j6mee6__O6T:G>SI=6moe6E™_šO6p6__6C=M9<:C6›BIJ<M__:9\9BœJO6YA9SI6:>D:D6 C:>=J>SI:D6XSIJ>=N6<MDD6Q>:6KJM==:6_8I:JBC6A_6Q:D6X=M__6E:J:E=6G:9Q:DO6 YA9SI6@ACC=MDNADE:D6M_6KLMDN:DJBSI6:9G:>=:9=6C>SI6Q>:C:C6V:>6YA9SI_:CW C:9NADMI_:6Q:C6X=M__:C6V>C6MA;6SMO6l6S_O6R>96:_\;:IJ:D6:>D:6NACH=NJ>SI:6 7>k>:9ADE6Q:96KJM==:[6NO6`O6QA9SI6:>D:D6E9Bi:D6”ME:JO r#s2 \:96X=8S<w—x!!" !#


²

¼²²ÀÁÂÃÄÂÅÂÆÇÈ®ÉÊÁËÌÍÁÂÄÄήÂÊÏ®ÐÑÁÒÓÂÏÎÆ

ÔÊÏ®ÆÎÕÃÎÖ®ÐÑÁ ÒÏÄÑÓÓ×®ÉÎÁÂÖÕÃÌÂÆÒÓÆÎÕ×®¯ÑÆÖÂÁÇÎÌØÇÓÆÎÕÙ® ÚÛÜÝÞßàáâàãàäåæÝçèßéêëßàââÜÝìéêíâîâÝåÛÜÝÞïàáîÜÝðñäÝðÜäÝ åòóóÜáåÜäÝ ôñáõèääÜáîïñäàöÝ ÚàìÝôßÜÛáÝ õßÛóàÝÛóÝ÷âàáåäàèóÝåÜäÝÞïàáîÜÝðÜäøÜììÜäæâÝìÛéêÝÜøÜáìñÝùÛÜÝåÛÜÝ úàììÜäûÝèáåÝüòêäìâñýýÝ ðÜäìñäþèáþöÝÚÛÜÝÞßàáâàãàäå ÝçèßéêëßàââÜÝÛìâÝÜÛáÜÝ äèáåÜÝÜÛáâÜÛßÛþÜÝ÷éêÜÛøÜÝÂÊÏ®ÆÎÕÃÎÆ®ÐÑÁÒÓÂÏÎÆ®0ÑÌÃή12ÃÏÄÁÕËÌή3ÁÎ45 ÏÄÑÓÓÎ6®ÉÎÁÂÖÕîÌÂÆÒήÊÃÇ®ÓÑÆÖÂÁÇÎÌØÇÓÆÎÕ76ÝÛáÝåÛÜÝîèäÝ8èýáàêóÜÝåÜäÝ ÞïàáîÜÝÜÛáÝ÷éêßÛâîÝèáåÝÜÛáÝ9ÝéóÝåèäéêóÜììÜáåÜìÝ ñéêÝþÜìâàáîâÝÛìâöÝ üàéêÝ ÝøÛìÝ Ý àêäÜáÝðÜääñââÜâÝåÛÜÝÞßàââÜÝäíéõìâàáåìßñìö ® Â4®°®Ä2Ë1® ÀÆÎÕÏ® ® ®ËÖ Æ× ÍÎÆ®Ä2Ë1 ÍÎÆ®Ä2Ë1

°5 °5° °5

9 9

±6±® ±6® ±6®

³´µ¶·¸¹µº»

¼

±6® ±6® ±6°®

½²²ÀÁÂÃÄÂÅÂÆÇÈ®ÂÊÖÏËÌÊÄÒ®ÔÃÄÕ53ÃÂ44

úÛäõìàóÜäÝÜäøÛììûÝÜþÜûÝèáåÝüàþÜìéêèâîÝàèìÝòèÜäìâÝìâàøÛßÜóÝèáÜóë áåßÛéêÜáÝ!àäâûÞ"öÝÚèäéêÝåÛÜÝÛÜßýàéêÝ ßñéêèáþÝßÛéêâûÝèáåÝßèýâåèäéêßòììÛþöÝ #ÛáýàéêÜÝèáåÝìéêáÜßßÜÝçñáâàþÜÝåèäéêÝ òáþììéêáÛââöÝ8áâÛûôáàøøÝëàâÝìÛéêÝ åÜäÝ$àèóìâòäõÜÝøÛìÝîèÝÜÛáÜóÝÚèäéêóÜììÜäÝðñáÝ ÝóóÝàáÝèáåÝùÛäåÝåèäéêÝ åÛÜÝ#ÛþÜáìëàááèáþÝåÜìÝçàâÜäÛàßìÝþÜêàßâÜáö ÀÆÎÕÏ® Â4®±®Ä2Ë1® Â4®®Ä2Ë1® ÍÎÆ®Ä2Ë1 ÍÎÆ®Ä2Ë1 ÍÎÆ®Ä2Ë1 Æ× %&Ã'ήËÖ ÀÆÎÕÏ ÀÆÎÕÏ ÀÆÎÕÏ °5 Ý ±6(® ±6® ±6® °5± ) 6°® 6® ±6(® °5 )* 6® 6® 6®

½

¾²²ÀÁÂÃÄÂÅÂÆÇÈ®+ÕÁÇ5®ÊÃÇ®¯Î'ÎÏËÌÊÄÒ5ÉÂÃÏËÌÎÄÄÎÃ

øÛÜâÜáÝìÛéêÜäÜáÝ÷éêèâîÝýíäÝ,èáþÜÝ!ñéêìâòóóÜÝñêáÜÝ÷ÜÛâÜáâäÛÜøÜÝèáåÝßàììÜáÝ ìÛéêÝåèäéêÝåÜáÝ òáþììéêáÛââÝßÜÛéêâÝóñáâÛÜäÜáöÝ ÷ÛÜÝùÜäåÜáÝåèäéêÝåÛÜÝ#ÛþÜáìëàááèáþÝåÜìÝçàâÜäÛàßìÝþÜêàßâÜáÝèáåÝëàììÜáÝìÛéêÝ åÜäÝ$àèóìâòäõÜÝøÛìÝîèÝÜÛáÜóÝÚèäéêóÜììÜäÝðñáÝ- ÝéóÝàáöÝ çàâÜäÛàßìâòäõÜÝ.ÝóóÝ'Æ2Ã×®/01®2®±®Ä2Ë1 ÀÆÎÕÏ®ÍÎÆ®±®Ä2Ë1 Â4® Â4®® %&Ã'ή3®ÂÃÇ5® Â4® ® 4ÆÎÕÄήËÖ ±®Ä2Ë1® ®Ä2Ë1® ±®Ä2Ë1 Æ× °5± Ý-Ý4Ý*. (56® (6® (6® °5± )Ý4Ý*. ±±°6® ±6® ±±6® °5± )*Ý4Ý*. ±6® ±°6® ±(6®

¾

¿

¿²²ÊÆÄÆÑÃË®¯Î'Î5®ÊÃÇ®ÄÂÖÖÏËÌÊÄÒÌ2ÁÁÎ6®ÏËÌ6ÂÆÒ

÷éêùàäîÜìÝÛáÝìÛéêÝþÜäñßßâÜìÝ÷âàóóìéêèâîáÜâîÝóÛâÝ òáþììéêáÛââÝàèìÝÞñß7 Üâê7ßÜáöÝÚàìÝüÜâîÝùÛäåÝèóÝåÜáÝ÷âàóóÝþÜßÜþâÝèáåÝäñßßâÝìÛéêÝóÛâÝîèáÜê óÜáåÜóÝÚÛéõÜáùàéêìâèóÝùÜÛâÜäÝàèìÝìñåàììÝÜÛáÝ#ÛáùàéêìÜáÝÛáÝåÛÜÝ8Ûá åÜÝàèìþÜìéêßñììÜáÝÛìâöÝÚàìÝüÜâîÝêòßâÝåèäéêÝ#ÛþÜáìëàááèáþÝèáåÝÛìâÝ Ý àêäÜÝ 9ûìâàøÛßöÝÚÛÜÝüÜâîìâäèõâèäÝßòâÝ ÛéêâÝèáåÝ èýâÝàáÝåÜáÝ÷âàóóÝùàìÝùÛéêâÛþÝ ýíäÝþÜìèáåÜÝ8ÛáåÜÝÛìâö Æ×® ÄÂÖÖÇÊÆËÌÖÎÏÏÎÆ®ËÖ:® ÊÃÇ®2® ÀÆÎÕÏ® Ð;ÌήËÖ Ä2Ë1 ÍÆÑ®ÊÃÇ ) °5°° Ý9Ý4Ý ±°(6® Ý 9 Ý 4 Ý ) ) ) °5°°5 ±6® ) ) Ý 4 Ý ) ) )  °5° ±56®

3ÁÎÕÃÖÎÃ'ÎîÊÃÄÎÆ®±®Ä2Ë1®6ÎÆÇÎîÒÊÒ2'ÁÕËÌ®ÎÕÃÎÖ®ÉÕÃÇÎÆ5 ÖÎÃ'ÎÃ5<ÊÏËÌÁÂ'®=Ñî®>®4ÎÆÎËÌÃÎÄ×

® ABCA@D@EFA@FAAA@G@HIJ@K@LM@NJO@PHJIQ@RIS@TUV@WUSMHUMX@TUJ@YUIMSLZUH@[U\U]OV^@[RJ_Q@`U_@aO`_\QIH]@bbQc@R`dU_LZUHTc@ ?@

dddcbJI`UcTU® @ @ ¯®°±


xyz{|}~z€ 

‚

…†‡ˆ‰Š‹ŒˆŠŽŽ‘’‹“”‰•–†—˜‡ŽŒ

™š›œ›žŸ ¡¢œ£ž¤›¤›ž¥š¦§¨›©™šªž¢§ž«›¤›¬ ¡­§›® ¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼±½»¶µ½¾¹¿¼À»¸Á»À¹´»Ã±Ä´½Å¹Æ¼Ç¹È»É¶ºµ»Áʹ˻½½»±º»Ì ǽÍÀ¶´»Á¹Î¼Àǽǽ°Ãùϰ±´»Ã°±Á½»Ê¹ÐѹҹÓÔѹ·Á¹µÄÀ´»¹ÕÖ¶±Äµ»Àʹó±¹ ×°·¸Ç½ÍÁÁ»¹Ä¼Ã¹ØµÄÀ½Ä´»À¹¼À¹ó±¹Ù°±Ç½ÖÈÄÀ²»À¾¹Ú¶½ËÄ·¸Ç»À¾

ÛÛÜjuÝÞfrsÝfekßkqàmrpáÞâãjntuksäfßnås

æçèéêëçìíèîêïéðñòóôõñööóñ÷çøùúêéëèéñûóõñüöýñþèçöö01ñüçýñ2óõñüöýñ vnkjqfãknf344fâpåà5 f f t9f t9ff t9ff 6nw 78sßk 344fâpåà5f 44fâpåà5 3444f âpåà5

gÞg 4 ñ òñüö hä 4f 4ä 4f gÞg ñûõñüö

hä 4f 4ä44f gÞg4 ñòñüö gä44f 4ä44f gÞg3h òñüö ä 4f 4ä 4f gÞg3 õòñüö 33hä44f 34 ä 4f ‚ÛÛÜjuÝÞfrsÝfekßkqàmrpáÞâãjntuksäfokj

gä 4f ä 4f

ä 4f ä44f 343ä44f

æçèéêëçìíèîêïéðñòóôõñööóñ÷çøùúêéëèéðñûóõñüöýññññðñçêèøññõòòñþèüïý vnkjqfãknf344fâpåà5 f f t9f t9ff t9ff 6nw 78sßk 344fâpåà5f 44fâpåà5 3444fâpåà5

ƒ

„

gÞgh ñ òñüö gä44f gÞgh ñûõñüö gä44f gÞgh ñòñüö gä44f gÞgh3 òñüö ä 4f ƒÛÛtjs9ofÜjuÝÞrsÝf ekßkqàmrpáqãjntuksff trqf344ffv !Þf kà"àujsß#tpknjtuäfßnås

3ä44f

4ä 4f

4ä44f 4ä 4f

gä 4f ä 4f

ä 4f ä44f

gÞgg4 ñ òñüö gÞgg3 ñûõñüö gÞggh ñòñüö gÞggg òñüö gÞgg õòñüö „ÛÛ78nàmksqãjntuks

gä 4f 4ä44f ä 4f

ä 4f 3ä 4f

ggä44f gä44f ä44f

hä44f ä 4f

gÞ4 gÞ4 gÞ4

gä44f ghä 4f g4ä 4f ä44f hä44f gä 4f

hä44f ä 4f ä44f

æçèéêëçìíèîêïéðñòóôõñööýñ ÷çøùúêéëèéñ$ó$ñüöýñ þèçööù%êü&öéííéêñüçýñ2ó$ñüöý 'êöíèçúëìñç%ü&ñúéëñ&&éøñþööéê0ñùéêñøëéùêë(éøñ)ëøèéêèéö*éêçè%êéøý ðñëøñþîüïéøññòòñþèüïý vnkjqfãknf344fâpåà5 f f t9f t9ff t9ff 6nw 78sßk 344fâpåà5f 44fâpåà5 3444fâpåà5

g3ä44f g ä44f ä 4f

ä44f gä 4f

+,0-é(éøéêçèýñ.ùéçìñ/êñçíèë(éñ0çùéì&1ì2éêýñ æçèéêëçìíèîêïéñòóôòñööýñ÷çøùúêéëèéñõñööý vnkjqffãknf344fâpåà5 f f t9f t9ff t9ff 6nw 78sßk 344fâpåà5f 44fâpåà5 3444fâpåà5

òñüö ûõñüö òñüö

3ukjs#ksßksfrspknf344fâpåà5foknÝksfáráåßujàmfkjsk#fljsÝknÞ #ksßksÞ4rqàmutßf5sfh ff9knkàmskpw

efghf

ijkflkmnoknpqpkrknfjqpfjsftuuksfvnkjqksfkspmtupksw


9:;<=>?;@A BCDEFEGHHIJK

LMNOPQLRNSTSSUNPVWXSXYZN[\]^Q^\_QNO`P[NOMNSPa_SN^bNSMPcNXPMNOPdNY ROeSM_SRPfLSPgX]^NSh_iU_ONSP_SMPcNXPMNOPNXSaNiQUTbbYPLMNOPRO_jjNS[NXY QNSPgXScOXSR_SRPfLSPkT_cYP_SMPTSMNONSPdT_bTOUNSPNXSRNQNUaUlP mXNPbXUPn_]^Q^eiiNSPfNOQN^NSNSPopTSaNSq rPscNO[XSMNSPXbPTiiRNbNXSNSPQ]^SNiiNOPMNSPopTSaQ]^L]hl

··¸¹º»¼½¾»¿¸»¼6ÀÁÂÃĽ6ÁÅÆ6ÇÂÃÁÈÉÃÊËËÌ

ÍÎÏÐÏÑÒÓKÔÕÖ×ØÙÚÕÛÜÝÜÞÓÓ×ÑKß×ÎÖ×ÝÝ×ÎÑKàÒÝKÚÒÛÜÝáÕâKà×ÎKãäÒÑå×KÕÑàK ÝÛÜÞáå×ÑKÝÏ×KÐÓ×ÏÛÜå×ÏáÏÐKßæÎKçÕè×Î×ÑKé×êÒÜÎ×ÑëK ìÒàÕÎÛÜKÜÒÖ×ÑKÔÕÖ×ØÙÚÕÛÜÝÜÞÓÓ×ÑK×ÏÑ×ÑKàÏÎ×íá×ÑKîÏÑäÕÝÝKÒÕêKàÏ×KïÕÒÓÏáçáK ÝæðÏ×KÒÕêKàÏ×KñæÝá×ÑKà×ÎKÚÏ×à×ÎÒÕêêæÎÝáÕÑÐKÕÑàKñÕÓáÕÎòä×Ð×ë óôõö÷øùúøûü÷øýøþ01ôô2þ3ú1ù4û5÷úû617ø89ü1 3 øù KñÕÓáÕÎ×ÎêæÓÐKâÏáKíÓ×ÏÑ×ÑKãäÒÑå×ÑKKæà×ÎKKÖÏÝKKÛâKÜæÜ×ÎK ÑðÕÛÜÝ×ÎêæÓÐë KÒáÞÎÓÏÛÜ×ÝKÚÕÎå×ÓðÒÛÜÝáÕâKí×ÏÑKÚÕÎå×ÓÝÛÜÑÏááë KÏÛÜ×Î×ÎK×ÎÖÏÝÝÙKÕÑàK×Ð×ÝÛÜÕáåKÒÐ×ÎK×ÜÙKÕÑàKæáðÏÓàë KÛÜÕáåKßæÎKñæÑíÕÎÎ×ÑåäæÎÒKÎæâÖ××Î×KàÓ×ÎêÒÎÑë KñÕÓáÕÎäçÛÜ×KÖÓ×ÏÖáKÒÓÝKÝÕÑÐÝäçÛÜ×KêÞÎKÚÏÓàK×ÎÜÒÓá×Ñë ¾!"ÈÌ#ËÌ6ÆÌ"6¸Á$Ì%½ÇÂÃÁÈÉÃÊËËÌ KáÒÖÏÓ×Kàæòò×ÓðÒÑàÏÐ×K&ÜÎ×ÑíæÑÝáÎÕíáÏæÑë KéÎæè×ÎKìÕÎÛÜâ×ÝÝ×ÎK'K(K)KââKÐÏÖáKßÏ×ÓKÚÕÛÜÝÎÒÕâKêÞÎKàÏ×KãäÒÑå× K*ÒÝ×ÎÓÏÑ×K(KæÓÓÖÎÕÛÜÝá×ÓÓ×Kß×ÎÜÏÑà×ÎáKàÒÝKîÏÑðÒÛÜÝ×ÑKà×ÎK+ÞÓÓ×KÏÑKà×ÑK áÒââë KÖÐ×ÎÕÑà×á×ÎKÒÑàKß×ÎÜÏÑà×ÎáKÖÝÛÜÞÎêÕÑÐ×ÑKÒÑKÔÎÏ×Ö×ÑKÕÑàKáÒââë KîÏÑêÒÛÜ×K,ÑÝáÒÓÓÒáÏæÑKìÒÑíKÐ×ÝÛÜÓæÝÝ×Ñ×ÎK+ÞÓÓ×KÝòÒÎáKÎÖ×ÏáÝå×ÏáKÕÑàK àÒâÏáKé×Óàë KæÎ-ØÏ×Îá×K+ÒÓá×ÖçÑà×ÎK×Îâ&ÐÓÏÛÜ×ÑKÝÛÜÑ×ÓÓ×KÕÑàK×ÏÑêÒÛÜ×K×ê×ÝáÏÐÕÑÐK ÒâKãäÒÑåòêÒÜÓë ¿".6/8½0/1666*çÑÐ×K2KâK ò×ÎKáÞÛí666348566 ¿".6/8½0/7666*çÑÐ×K)KâK ò×ÎKáÞÛí666345066 ¿".6/8½0/8666*çÑÐ×KKâK ò×ÎKáÞÛí666843066 ¿".6/8½0//666*çÑÐ×K'KâK ò×ÎKáÞÛí666140066

rPmTQPtu^NS[T]^QU_bP[XOMP_bPM_O]^Q]^SXUUiX]^PvwPxPcXQPQLRTOPwwPxP RNRNSecNOP_SRNQ]^eUaUNSPopTSaNSPRNQUNXRNOUl P rPyz{|}~~{}€~{|~‚ƒ„…{}†‡‡…}~‡ˆ„‰Š‹ŠŒ rPyz{|}ƒˆ„}~~{}zŽ|…†z‡‡}~‡ˆ„‰Š‹ŠŒ



‘·9Ë:ÅÈ:;:"Æ<6=#Â"!>ÌÅÈ<6 ¾#Ì"ÌÂ?#@Ì6ÀÁÂÃĽ6ÁÅÆ6ÇÂÃÁÈÉÃÊËËÌ

Ï×Î×ÛíÏÐ×KÛÜÕáåÜÞÓÓ×KÒÕÝKãæÓAòÎæòAÓ×ÑKâÏáKÝ×ÏáKÓÏÛÜ×ÑK×ÓÞêáÕÑÐÝK&êêÑÕÑÐ×ÑK ÕÑàKÐ×êÒÓåá×âKÒÑàKÒÓÝKÛÜ×Õ×ÎÝÛÜÕáåë îÏÑêÒÛÜ×KBæÑáÒÐ×KæÜÑ×KÚ×Îíå×ÕÐKàÕÎÛÜKCÕÝÒââ×ÑêÒÓá×ÑKÕÑàKìÕÎÛÜÙ Ýá×Ûí×ÑKßæÑKßÏ×ÎK*ÒÝÛÜ×ÑëKîÝKð×Îà×ÑKð×à×ÎK+ÒÓá×ÖçÑà×ÎKÑæÛÜKìÎÒÜáKÖ×Ù Ñ&áÏÐáK*Ï×ê×ÎÕÑÐKæÜÑ×KáÒÖë ¾Ì"Ä:ÅÆ6ÅÁ"6#ÅÅÌ"Ã:Ë$6DÌÁÈÄÂÃË:ÅÆÄ.6EÁÅÆÌÅ6:ÁÄ6ÆÌF6GÁÄ Ë:ÅÆ6 $ÌË#ÌHÌ"Å6I#"6ÄÈ:ÈÈÆÌÄÄÌÅ6F#È6ÁÅÄÌ"Ì"6ÀÁÂÃÄÃÊËËÌ69Ë:ÅÈ:;:"Æ<.

9Ë:ÅÈ:;:"ÆJ6ÀÁÂÃÄÃÊËËÌ46ÃÌËË@"ÊÅ BÒè×KK2KØKKØKKââ ¿".6/8½0336

ÒÖKKáÞÛíK ÒÖKKáÞÛíK 9Ë:ÅÈ:;:"ÆJ6ÀÁÂÃÄÃÊËËÌ46ÃÌËË@"ÊÅ BÒè×KK)KØKKØKKââ ¿" .6/8½00L6 ÒÖKKáÞÛíK ÒÖKKáÞÛíK 9Ë:ÅÈ:;:"ÆJ6ÀÁÂÃÄÃÊËËÌ46ÃÌËË@"ÊÅ BÒè×KKKØKKØKKââ ¿".6/8½0386 ÒÖKKáÞÛíK6 ÒÖKKáÞÛíK 9Ë:ÅÈ:;:"ÆJ6ÀÁÂÃÄÃÊËËÌ46ÃÌËË@"ÊÅ BÒè×KK'KØKKØKKââ ¿".6/8½0316 ÒÖKKáÞÛíK ÒÖKKáÞÛíK

‘

ò×ÎKáÞÛí666L43066 ò×ÎKáÞÛí666L4L566 ò×ÎKáÞÛí666L4L066 ò×ÎKáÞÛí666L45566 ò×ÎKáÞÛí666L41566 ò×ÎKáÞÛí666L41066 ò×ÎKáÞÛí666348566 ò×ÎKáÞÛí666343566 ò×ÎKáÞÛí66634L066 ò×ÎKáÞÛí666341066 ò×ÎKáÞÛí666348066 ò×ÎKáÞÛí66634L566

6 “”•“’–’—˜“’˜“““’™’š›œ’’žŸ’ œ¡’¢šœ›£’¤›¥’¦§¨’©§¥Ÿš§Ÿª’¦§œ’«§›Ÿ¥ž¬§š’­§®§¯¡¨°’­¤œ±£’²§±’³¡²±®£›š¯’´´£µ’¤²¶§±ž¬§š¦µ’ ?’

¶¶¶µ´œ›²§µ¦§6 ’ ’ 7688


`abcd`abefg

j\ ZkY l U ZX m n oR X X S V n N N Z[§N¯SXmUp]]S[ h

hiij\ZkYlUZXmnoRXXSVUp]]SNMVSRWZlUY

qrstuvwxyz{|wx}urrwz~{vvwxurxyz€wzx‚sƒ„~w|…wurwx†„s‡xˆ‰xŠxˆ‰x‹xŒx Žu|Œwvƒ„~rŒx€|xst‘x|’x“s’wv~€vŒx†”•xˆ‰‰–xtwƒ‡xtwux—z„~wx˜”•x™‰‰–x twƒ‡xtwuxšs||w‹‡x Žu|›s„~wxœw›wƒruy|yx†stwvtu|’wzžxœu|’w’zs~r‹xs|xwu|wx€’wzxŒ…wuxš€|Ÿu| ƒr—tw|x€’wzx¡ŸsŒuw|ƒr—tw|‡x œwux¡t|s~wx€|x¢£]]S[W\VSx†}urrwzƒ„~vs„~x¤x¥‰‰xv›‡‹xŸs||xs|x¦wx|s„~x œw’sz›x’uwxyw…{|ƒ„~rwx—|ywxƒwvtƒrxstƒ„~|wu’w|‡ ^]\[X\o\V§¨NMVSRWZlUYN©ªª «x„s‡xˆ‰x„¬x­®~wx¥ˆ‰x„ ¯V _N°Onª°ªN ±wzxqr{„Ÿxxx©²³´Nµ stx¶‰‰xqr{„Ÿx ±wzxqr{„Ÿxxx³²·´Nµ

^]\[X\o\V§¨NMVSRWZlUYN©ªªN¢ «x„s‡xˆ‰x„¬x¸€vvwx¥‰‰xv›‡ ¯V_N°Onª°³N stx¥ˆx¸€vvw|x ^]\[X\o\V§¨NMVSRWZlUYNOªª «x„s‡x™‰x„¬x­®~wx¥ˆ‰x„ ¯V_N°Onª°©N stx¶‰‰xqr{„Ÿx ^]\[X\o\V§»NMVSRWZlUYNOªªN¢ «x„s‡x™‰x„¬x¸€vvwx¥‰‰xv›‡ ¯V _N°Onª°ON stx¼x¸€vvw|x

±wzx¸€vvwxxx³¹O²ªªNµ ±wzx¸€vvwxxx³P¹²ªªNµ ±wzxqr{„ŸxxxO²³ªNµ ±wzxqr{„Ÿxxx©²ºªNµ ±wzx¸€vvwxxx©PO²ªªNµ ±wzx¸€vvwxxx©³·²ªªNµ

Ì ÌiiÍ\ÎS]ÎR[§SV

ύxœw›wƒruyw|x’wzx•„~ƒ~{vvw|xsx ­svrwƒrst‡x}z®w–xˆÐ‰xŠxѼx‡x ¯V_N°OnªªªNNNΖx¥‰‰xqr{„ŸN ¹²PªNµ

½iij\ZkYlUZXmn¯SXmUp]]SNQR\¾£[\]

½

MNOPN

q„~…szŒwxœsƒ„~rŒ~{vvwxsƒx|ƒrƒr€››xurx’usy€|svwzx}urrwzxƒrzŸrzxŒx Žu|Œwvƒ„~rŒx€|xst~®vŒwz|‡x¿sƒxƒrszŸwx¸s~w|yurrwzx†™‰xŠx™‰x‹xuƒrxŒ ƒ—rŒvu„~xurx›wu|w|x“wrŒsƒ„~w|x†™xŠx™x‹xyw›{vvr‡x À£VXSR]SÁ Âx•uzŸƒswzžxŸ€ƒrw|y{|ƒruywzxÃwztuƒƒ‘žxq„~—v‘žx”wyw‘x|’x“sywƒ„~rŒ‡ Âxwu|x­urŒwƒrs‡ Âxwu|wxšzwut~sƒx rw±wzsx rzw|‡ Âxwu|xsu|x w››wŸr‡ Âxwu|wxwz~®~rwx”z€ƒrx rz€„Ÿ|uƒ‘}w›s~z‡ ¿uwx“wrŒ~{vvwx…uz’xywyw|x’uwxtwƒrw~w|’wx”svr|yx†’uwxuw›wz|yxwz›€vyrx Äs„~‹xwu|xˆ‡x‚svxyw›svrwrx|’xwƒxw|rƒrw~rxwu|wxs||—~wz|’xōs’zsruƒ„~wx”€z‡x Žu|›s„~wxœw›wƒruy|yx†stwvtu|’wzžxœu|’w’zs~r‹xsxš€|Ÿu|ƒrstx€’wzx­€vŒ  ±›s~vžx…wv„~wzx…wrrwzƒwuruyxtŒ…‡x~s|yƒwuruyxwu|ywƒ„~vsyw|x…uz’‡xÆwx|s„~x ¿uw|ƒu€|xŸ®||w|x’uwx­svrwƒr—twxu||wz~svtx†’{||wxǛ—~vw‹x€’wzxswz~svtx ’wzx­{vvwx±vsrŒuwzrx…wz’w|‡ xœwux¡t|s~wx€|x¸€vvw|…szwx†“wrŒƒ„~vs„~x¤x¥‰‰xv›‡‹xŸs||xs|x¦wx|s„~x œw’sz›x’uwxyw…{|ƒ„~rwx—|ywxƒwvtƒrxstƒ„~|wu’w|‡ ^]\[X\o\V§¨NQÈÉoʯÉËN³©ª œsƒ„~rŒ‘“wrŒ~{vvwx«x„s‡x¥ˆx„žx­®~wx¥ˆ‰x„ ¯V _N°Onª´ºN ±wzxqr{„Ÿxxx³²PªNµ stx¶‰‰xqr{„Ÿx ±wzxqr{„Ÿxxx³²OªNµ stx¥¶‰‰xqr{„Ÿx ±wzxqr{„Ÿxxx³²©´Nµ ^]\[X\o\V§¨NQÈÉoʯÉËN³©ªN¢ œsƒ„~rŒ‘“wrŒ~{vvwx«x„s‡x¥ˆx„žx¸€vvwx¥‰‰xv›‡ ¯V _N°Onª´·N ±wzx¸€vvwxxx³ª·²ªªNµ stx¥‰x¸€vvw|x ±wzx¸€vvwxxx³ªO²´ªNµ stxˆ‰x¸€vvw|x ±wzx¸€vvwxxxN·º²ªªNµ

QRSNTSUVWSVXYXSZSVNRYXNR[N\]]S[N^VSRYS[NS[XU\]XS[_


oŠb‹4,5ã4ûýñêòèýñîé0

 5çåÒðçõæèôùìõÒûýñîé0ÒïìïìåÒöôèÒûýñêòìåÒ öîõýñÒ6õìçòìëìåöìèҎäéðçòö

Ö×ØÙÚÛÜØÝÞ ß

z9u68(8{9 678 8|678 7 8 8 u 78 68‚9 89 8u 788 8

u7 8 78 8 98 6 }~€&&ƒ 7 7„„8 „98 8z%8

6 ‚8 8"9 % 7u%% 8 6 7 8}~€&8978 689 8 6 9 % 8 7v86  8 8u 8 8„ 6  8…7 6v8 u78 t9 7 8 68 6 8 8#6 8t 8u76 89 9 7 8|6867 8 ' „ 8 6 8w 8$ 9 6789 78 689 8 9 76 8597 69v89 8„89 8 9 &8 89 8 # 868† %8'7 8 8 &8 68 786 7v8 %8|9 87 %8 8"u % 8 7898 $9 8 8%  8{9 8979 8 78%%78 8 6 8  868„u 8 879%%„9 8 67 8 7 8 $9 8}~€&‚&u8 78 78 68 89%879%%89 78 8 8 ‡ 6 8 8 7 89 8 97 8$6 8… 8 68(8 898 7 86 789%879%%8 798 „7v8 8 689 8 78 6„68 9 8 7 8' 78ˆ 6 8 8‰ 6 8# 89 978 8$9 8 78 68 8'8 6w 8(8 8… 8 8 7 7v89 8 8 6„98 7 86 8 77 8 9 8 7 78 8 6 8 6 8 8( 87 78‰ %8 78 879%% 8

 8 67768h85 7 8 78%987 8698 #767v8 68 686%89 % 6 8 6 8 7#8 86 8 8f85 7 89 89 6 8 8 6 897 ßââoŠb‹4,5ãŒ4ûýñêòèýñîé0åìé0 … 67 8*hg8%%v8u 8*gg8%8y 678*rhg8 ,õ þÒ-Ô4ú.ÕÒ 0.óÕúÒ38 98*g8… 8 † 8… 888.2óÕúÒ3 98hg8… 8 † 8… 888.8óÕúÒ3

à :ìèäåöìõèÒèéôëçòìÒÒ íîè6üñõîåïþ ûçìñìÒôîýñÒÒ ûìçéìÒ7Ò..þ

á

ãäåæ 4 öì åÒôçåè ùÒéèêéëì êõæÒðì ìõìõåÒ 5åöìÒïìùìèèìå9 øçåöìèéôëåôñùìÒ ÕúÒûéüýæ9

;<Ø

3

â

áââãäåæçåèéêëì íîèïìðêñòéìóÒèéôõæðôåöçïìÒ÷îôòçéêé Ò,õþ ýbÒùêåïìÒcÒ Ò ùù d eÒ -Ô4ú0Õ *fg *h8i8*j úó1ÕÒ3 -Ô4úú0 *hg *k8i8+g úólúÒ3 -Ô4úúÕ +*g ++8i8+! .óúúÒ3 Ò,õþ Òb ýùêåïìÒcÒ ùù d eÒ -Ô4úú0/ø *h+ *h8i8*j úóÕúÒ3 -Ô4úúÕ/ø +*f *h8i*j úólÕÒ3

3ââãäåæçåèéôë4 ûìé0ìçèìå

ìèéôëåôñùìÒÕúÒûéüýæþ

øçåö 56789 9 867 889 8 67 8 8 àââíæô0çìåèéêëì  86 9 8 1çìõæôåéÒïìèêïéóÒôåïìè2çé0é 8 6 79 8 68  8 8 Ò Ò # $6 89 4 !8" nì4 mìÒ 6 7 8%8 ,õþ øô ðçýñéÒï ùù %#678 6 8 %6 8& -Ô4úú- *hgg8p8++8p8++ 8hjg 76 8' 67 ( 9 -Ô4ú.0 *kgg8p8+h8p8+h 8q!h )8*+8%% ,õþÒ-Ô4.úÕ/.0Ò 12ó2úÒ3 -Ô4ú.Ô +ggg8p8+h8p8+h *ghg )8*!8%% ,õþÒ-Ô4.úÕ/.1Ò Õúó2úÒ3 -Ô4úÕ. ++gg8p8+h8p8+h **rg

4ââ5õèôé0öäõåÒÒ 6)8 üõ Òãäåæçåèéôëèìé0ìçèìå *+8%% ,õþÒ-Ô4.úÕ/7.0Ò -óúúÒ3 )8*!8%% ,õþÒ-Ô4.úÕ/7.1Ò 8óúúÒ3

e/oõìçè eôëÒ /oõìçè ÕúúÒ ûéüýæ ûéüýæd úó8úÒ3 úó-úÒ3 .ó.úÒ3 .óúúÒ3 .ó0ÕÒ3 .ó.úÒ3 .ólúÒ3 .ó1úÒ3

eôë/Ò.oúõìúúçè ûéüýæ

úólúÒ3 úó2úÒ3 .óúúÒ3 .ó0úÒ3

sââ5çýñìåèéêëì t6 978 u7v89 677859w x8*hgg8p8++8p8++8%%8y 678hjg8 ,õþÒ-Ô4ú12Ò 87ÒÒÒeÒÒúó-úÒ38 98hgg87Ò 87ÒÒÒeÒÒúólúÒ3 98*ggg87Ò 87ÒÒÒeÒÒúóÕúÒ3

?= Ò >?@>=A=BC>=C>>>=D=EFG=H=IJ=KGL=MEGFN=OFP=QRS=TRPJERJU=QRG=VRFJPIWRE=XRYRZLS[=XOG\N=]R\=^L]\YNFEZ=__N`=O]aR\IWREQ`=

aaa`_GF]R`QRÒ = = ÓÒÔÕ


¢£¤¥¦§¨¤©ª à

ñ

Ÿžšž¬ž˜­®¯ž°šœ›

±²³´µ¶¶¶·¸¹º»¼½¾¶·¸²ºº²¾¿À²³Á²¾¿Áµ³²Âº¿¹¾º²³¸½Ã´¿Á²³¿Ä²³¼µ¾½Ãº³µ²´¿Â¾Å¶Æ²¿ ½¾¿Á²¼¿Ç²³¸Åûº²¾¿Ä³µ²´¿¼Å¾ºµ²³º¿¹¾Á¿µ¼¿ÈÅÃɲ¾Á²¾¿Ê²³´¶º¿²µ¾È½·¸¿²µ¾²¿ ˺½É²¿¸Ì¸²³¿É²¶²º»ºÍ¿Î¹³·¸¿À²µº²¾Ç²³¶º²Ãô½³²¾¿±²³¶·¸Ã¹¶¶¿¶µ¾Á¿¶µ²¿Á²¼¿ ¿ ϲÀ²µÃµÉ²¾¿Ä³µ²´Á¹³·¸¼²¶¶²³¿Åƺµ¼½Ã¿½¾»¹Æ½¶¶²¾¿¹¾Á¿´²¶Å¾Á²³¶¿²µ¾È½·¸¿»¹¿ ¼Å¾ºµ²³²¾¿¹¾Á¿»¹¿Á²¼Å¾ºµ²³²¾Í¿ ÐѰҕ˜¿¼Å¾ºµ²³²¾Ó¿Á½¼µº¿¶µ²¿Á¹³·¸¿Îµ·Â²¾À½·¸¶º¹¼¿¾µ·¸º¿½´È½Ãò¾Í¿ ԝš•˜—žŸÕ¿Á²³¿Ä²³¼µ¾½Ãº³µ²´Â¾Å¶Æ²¿¼Å¾ºµ²³²¾Ó¿Á½¼µº¿Ö²¹½¹¶º³µ²´¿¹¾× ɲ¸µ¾Á²³º¿¶º½ººØ¾Á²ºÍ¿Ùµº¿Ú±×Û·¸¹º»¿½¹¶É²¶º½ºº²º¿Ü¿´µ¶¿»¹¿ÝÞ¿ß½¸³²¿ Àµ²Á²³Ç²³À²¾Á´½³Í àáᏞ˜Õ•âÑ˜žã•äÁ½Á¹³·¸¿´²¶Å¾Á²³¶¿É¹º¿¶µ·¸º´½³Í 嘡æ‘çèéèêëè萐ì—žŸšëèèíšî°Ò ëïäæèð ë‘ïäèèð 嘡æ‘çèéèêëèè萐ì—žŸšëèèèíšî°Ò

ñáᏞ˜Õ•âÕŸžœ

ü

ü

ε²¿ò½³´²¿´Ã½¹¿Àµ³Á¿Çż¿óµÃÁ¿½Ã¶¿Ã²¹·¸º²¾Á²¿ÛµÉ¾½ÃȽ³´²¿À½¸³É²¾Å¼¼²¾¿ Ü¿¼µº¿½´¶·¸³²·Â²¾Á²¼¿ËÈȲºͿ ô¹·¸¿½Ã¶¿ò²É²¶·¸¹º»¿²µ¾¶²º»´½³Ó¿´²¶Å¾Á²³¶¿´²µ¿É²Èõ¸³Á²º²¾¿ô³º²¾¿Àµ²¿ ÎŹÉý¶µ²Ó¿öõ³·¸²¿¹¾Á¿÷²³É½¸Å³¾Í¿Êµ²³»¹¿À²³Á²¾¿»À²µ¿´µ¶¿Á³²µ¿Ù½¾¶·¸²ºø ¿ º²¾¿µ¾¿ù¾µ²¸Ì¸²¿¼Å¾ºµ²³ºÓ¿Áµ²¿´²µ¼¿ò²É²¾¿¼µº¶·¸Àµ¾É²¾¿¹¾Á¿Á½Á¹³·¸¿Á²¾¿ ú²¸´Å·Â¿Ç²³É³õ¼²¾Í¿ 嘡æ‘çèéëêëè萐ì—žŸšëèèíšî°Ò ë’äûèð ëï’äèèð 嘡æ‘çèéëêëèè萐ì—žŸšëèèèíšî°Ò

üáá Ÿžšž¬ž˜­ý¯ž°šœ› ˜Ñ

«

±²³´µ¶¶¶·¸¹º»¼½¾¶·¸²ºº²¾¿Àµ²¿Ö³Í¿þ0×Þ1ÝӿϲÁÅ·¸¿¼µº¿Á³²µ¿½¹È¿1Þ¿·¼¿Ç²³ø Ãõ¾É²³º²¾Ó¿¶º½´µÃ²¾¿Ûºõ´²¾Í ÷²¶Å¾Á²³¶¿²¼ÆÈŸò¾¿½Ã¶¿±²³´µ¶¶¶·¸¹º»¿µ¾¿úźÀµÃÁ³²Çµ²³²¾Ó¿Á½¿Á¹³·¸¿Áµ²¿ ý¾É²¾¿Ûºõ´²¿²µ¾¿23´²³´²µ4²¾5¿Ç²³¸µ¾Á²³º¿Àµ³ÁÍ Î½¾²´²¾¿´µ²º²¾¿Áµ²¿Ç²³Ãõ¾É²³º²¾¿Ûºõ´²¿²µ¾²¾¿¬ž67ž—˜•›ç8•˜Õ”›››°—œš6ä¿ Á½¿Áµ²¿Ûż¼²³º³µ²´²¿É²¶·¸9º»º¿´Ã²µ´²¾Í Ë´²¾¶Å¿½¾À²¾Á´½³Ó¿¹¼¿í Ÿ”ã•¿½¹¶¿Ö½º¹³Ç²³Ï9¾É¹¾É¿»¹¿¶·¸9º»²¾Í¿Î¹³·¸¿ Áµ²¿´Ã½¹²¿Ëµ¾Èõ³´¹¾É¿¶µ¾Á¿¶µ²¿´²µ¿ò³²µ¶·¸¾²µÁ²½³´²µº²¾¿É¹º¿¶µ·¸º´½³Í ô¹·¸¿½Ã¶¿•ã•›°—œš6¿²µ¾¶²º»´½³Í¿Êµ²³»¹¿À²³Á²¾¿²µ¾¿´µ¶¿»À²µ¿Ù½¾¶·¸²ºø º²¾¿µ¾¿ù¾µ²¸Ì¸²¿¼Å¾ºµ²³ºÓ¿Áµ²¿´²µ¼¿ò²É²¾¿¼µº¶·¸Àµ¾É²¾¿¹¾Á¿Á½Á¹³·¸¿Á²¾¿ ú²¸´Å·Â¿Ç²³É³õ¼²¾Í¿ ôö¿8Ñ㕟›°—œš6” •”—ž°—š›Õžœ ҜŸšœ˜•¿²µ¾¶²º»´½³Í¿Û·¸9º»º¿ µ¼¿ò³9¸¶Å¼¼²³¿Á²¾¿Ö²¹½¹¶º³µ²´Í¿±ÌɲÿÂ̾¾²¾¿¶µ·¸¿¾µ·¸º¿½¹È¿Áµ²¿¾Å·¸¿ ¹¾Ç²³¸Åûº²¾¿Ä²³¼µ¾½Ãº³µ²´²¿¶²º»²¾¿¹¾Á¿Áµ²¶²¿½´´³²·¸²¾Í¿Î²³¿ó²³º¿Á²¶¿ ÷½¹¼²¶¿´Ã²µ´º¿²³¸½Ãº²¾Í¿óµ·¸ºµÉ¿µ¶ºÓ¿Á½¶¶¿Áµ²¿Ùžº½É²¿¹¾º²³¸½Ã´¿Á²³¿ IJ³¼µ¾½Ã¾ŶƲ¿²³ÈÅÃɺӿÁ½¼µº¿Á²³¿Ö²¹½¹¶º³µ²´¿Å¸¾²¿ó¹·¸¶Á²Èų¼½ºµÅ¾¿ ²³ÈÅÃÉºÍ ž˜Õ•âÕŸžœ 嘡æ‘çè‘ëêëè萐ì—žŸšëèèíšî°Ò ééäæèð ëûûäèèð 嘡æ‘çè‘ëêëèè萐ì—žŸšëèèèíšî°Ò

«áá Ÿžšž¬ž˜­ý •˜ ”žŸ›°—œš6Ҟ•

ε²¿³Åº²¿±²³´µ¶¶¶·¸¹º»Â½ÆƲ¿Àµ³Á¿²µ¾È½·¸¿½¹È¿Á²¾¿Ä²³¼µ¾½Ãº³µ²´¿É²¶·¸Å´²¾Ó¿ Àõ·¸¶º¿¼µº¿Á²¼¿Ä³µ²´¿¼µº¿¹¾Á¿¶·¸9º»º¿Áµ²¶²¾¿Àµ³Â¹¾É¶ÇÅÃÿ¹¾Á¿Á½¹²³¸½ÈºÍ¿ ε²¿Û·¸¹º»Â½ÆƲ¿µ¶º¿¼²¸³È½·¸¿É²ÃÅ·¸º¿¹¾Á¿¶Å¿À²³Á²¾¿Êµº»²¶·¸õÁ²¾¿½¾¿Á²³¿ ²¼ÆؾÁõ·¸²¾¿Ä³µ²´¶Æµº»²¿Ç²³¼µ²Á²¾ Ö¹³¿È9³¿Ö½Á²Ã¸Åû¿¼µº¿Â³õȺµÉ²¾¿Ä²³¼µ¾½Ãº³µ²´²¾¿É²²µÉ¾²ºÓ¿»Í¿÷ͿĽ¾¾²¾Í ±Ë¿1¿¿ÞÞ¿Ûº9·Â 嘡æ‘çèè ½·Â¹¾É¿¿ÝÞÞÞ¿ÛºÂ͐äèð •”՝ž— •ѝèèèíšî°Ò¿ ³²µ¶¿Æ²³¿ÝÞÞÞ¿ÛºÂÍ¿¿¿ëäéèð

‘’

“”•–•—˜™•˜š›š•œ•˜”›š”žŸŸ• ˜•”›••š—žŸš•¡


 !"#$% &

&''()*+,*-*./0 1*+2345,6*789:;7,3

<=>?@ABCDEFGH=>@HD=IIFIJGCIF?H KG=BDJLDDFGMH?FBGN=ABHOLFPFGQFGR OFIPHS=GTHU=VDF@D=SHIFSFIHPFGHWX=IY EFHLIHPLFHZGPFHDGFDFITH [FXFABDH>?HPLFHWX=IEFHBFG>?R NCBGFIH>IPHNF@DB=\FITHK>GABHOFLY DFGF@HZLIHDGFDFIHPF@HU=VDF@D=SF@HOLGPH PFGH<=>?H@ABCDEFGHNF@DH=?H<]PFIH^Y _LFGDTH`]@FHKG=BDFIPFIHI=ABHLIIFIH SLFJFIMHNFGDLJTH aAB>DEBbBFcHdefHA?gHhIIFIRiH=>NY JFS=>DcHA=THjjHA?THk=@ABFIJGblFcH mnMeH_HnjMoH??THKG=BD@DpG\FH=>lFIcH eMeH??HiTH[FOLABDHdqffHJTH `LFNFG>IJHFGN]VJDHX=ABHJFVFJD r.stuvw aDCA\uxyxwz

›

{''|5)/}*.+~)54€11‚ƒ

Z_DGF?HGFLlNF@DMH„]GPFG@FLDFH@LVSFGRMH …CA\@FLDFHJ]VPN=GSLJTH…]VVFHeofH?MH [FOLABDHdnffHJT

r.sxtu†u u‡y‡wz ˆ''‰Š‹ŠŒŽŠŠ‘’“Š

”V>SFP=?•NDFMHGFLlNF@DFHW]V–•G]•–Y VFIN]VLFMHP=I\H”AG–V=D\VFSFGR<F@ABLABY D>IJHFLIN=ABH=IE>SGLIJFITH<GFLDFH ofH??MH`pIJFHofH?MH[FOLABDHd—fHJ r.sxtu†v y‡xzH €6vw˜))4+y(.459™.˜))4

{

yšwz ›''œžŸ Ÿ¡Š¢£  ¤¥£¦§¨’©

ªLFPFGQFGOFIPS=GFGHª>AB@H BCVVFIR @D=SH=>@HQFGHELI\DF?H<=IP@HD=BVTH „ZcH<>IPH«HdffHaDCA\ `pIJFHdofHA?MH[FOLABDH—qfHJ r.stw¬¬ aDCA\HHeddduyxxz `pIJFHedfHA?MH[FOLABDHmffHJ r.stw¬‡ aDCA\HHedddvyuwz

ˆ

­''Ö,*:;4)6*78y×Ø;4uww:8

”ABDHaD=ABFVHFD=JFIMHaD=S@DpG\FHjMeH??HiMH [FOLABDHd—H\J r.stw‡ •FGHdffHaDCA\‡†ywwz

­

®

¯

°

­''Ö,*:;4)6*78y×Ø;4uvw:8

”ABDHaD=ABHFVFD=JFIMHaD=S@DpG\FH—MfH??HiMH [FOLABDHdnMoH\J r.stw‡† •FGHdffHaDCA\uu†ywwz

®''4249:;7,39,*6Ù/4))Úۘr܂r

k=@@LQFGMH@FBGHOLG\@=?FGHÝFJF@AB>DEH?LDHPGFLHQFG@FDEDH=>NY JF@ABOFLlDFIHaD=ABFVFD=JFITH<F@DFHZGN=BG>IJFIH=>ABH SFL?HZLI@=DEHL?H[FSLGJFMHSFLH@DFLVFGFIHU=IJV=JFIH>IPH SFLHB]BFIHaABIFFV=JFITHUbBFcHd—fHA?THaD=S@DpG\FcHnH??TH [FOLABDHjqH\J r.stwu‡ •FGHdffHaDCA\HHHu‡ywwzH Þ45€6+*;84ß+uwwwÖ,à:á H •FGHdffHaDCA\HHHuvxywwz

¯''4249:;7,3y×Ø;4uww:8

â54.HKG=BDHFD=JFIMHaD=S@DpG\FHjMeH??HiMH [FOLABDHdfMnH\J r.stw‡w •FGHdffHaDCA\¬ywwz

4249:;7,3y×Ø;4uvw:8

à+~HKG=BDHFD=JFIMHaD=S@DpG\FH—MfH??HiMH [FOLABDHdqMmH\J

r.stw‡u °''4249:;7,3tã.*;,9™5.*)4+

uwywwz

kLDHZLI\FGS>IJFITHZLIHVFLABDH=IE>SGLIJFIPFGH>IPHOLG\R @=?FGHÝFJFH@AB>DETHKFGHP>GABHPLFHZLIH\FGS>IJFIHJF@ABOpABY DFMHdMqH??H@D=G\FHKG=BDHG]@DFDHI=ABHFLILJFIHä=BGFIH=IHPFIH åFGS@DFVVFIHP>GABMHO]?LDHP=@HZLIH O=AB@FIHLI@HU]VEHQFGR ?LFPFIHOFGPFIH\=IITHUbBFHmoHA?TH[FOLABDHqMæH\J r.stw‡v •FGHdffHaDCA\x‡ywwz

 ²³´²±µ±¶·²±·²²²±¸±¹º»±¼±½¾±¿»À±Á¹»ºÂ±ÃºÄ±ÅÆDZÈÆľ¹Æ¾É±ÅÆ»±Êƺ¾Ä½Ëƹ±ÌÆÍÆÎÀÇϱÌûбÑÆбÒÀÑÐͺ¹Î±ÓÓÂÔ±ÃÑÕÆнËƹÅÔ± ?±

ÕÕÕÔÓ»ºÑÆÔÅÆ ± ± 


รบรปรผรฝรพ01รผ23 J

J55รธรทรถรตรฒรถ รถรฐ7KรจLรถรดHรณ รฏMรฒGรญรฐ %/1 0 N%0:,+( รจ รจ >รฐรน

?รฉ@AรชC ?รฉ@AรชY ?รฉ@Aรช? ?รฉ@AรชB ?รฉ@AรชX ?รฉ@AรชI ?รฉ@AรชA ?รฉ@Aรชรฉ ?รฉ@Aรชรช

%: 2: . %'0 ,4O P

2: รธรฐรญรฌรณรจรจ LรญรฌรจT9รตรถรฏHรญรจ LรญรฌรจT9รตรถรฏHรญรจ รถ9รจCBBรจRรฒM S รถ9รจABBBรจRรฒM S %% )4 Qรญรฐรจ  ABBรจRรฒM S QรญรฐรจABBรจRรฒM S QรญรฐรจABBรจRรฒM S

5= 9U V=WV= 5< V= AIBDBBรจE AรฉรฉDBBรจE AXYDBBรจE 5= 9U 899W899 65 899 XACDBBรจE XBIDBBรจE AZรฉDBBรจE 5= 9U 899W85= <9 899 XCZDBBรจE XIYDBBรจE XรฉรฉDBBรจE <9 9[ V=WV= 5< V= AXZDBBรจE AXรฉDBBรจE AAYDBBรจE <9 9[ 899W899 65 899 AรชCDBBรจE A?CDBBรจE AYCDBBรจE <9 9[ 899W85= <9 899 XAZDBBรจE XBรชDBBรจE AZ?DBBรจE =9 9[ V=WV= 5< V= รจZ?DBBรจE รจZXDBBรจE รจรช?DBBรจE =9 9[ 899W899 65 899 ACCDBBรจE AI?DBBรจE AรฉZDBBรจE =9 9[ 899W85= <9 899 A?ZDBBรจE A?BDBBรจE AYADBBรจE Tรต7รญรฐรญรจT9HรญรณรณรดรตeรญรตรจรถรดdรจTรตdรฐรถeรญรนรจfรทรญรฌรตHรญรตeรญรตรจรดรตรฒรญรฐรจCBรจRรฒM Sรจรฑรญรฐ7รญรตรจGรดGMeรทรฌ รฏรจรญรฌรตรญHรจรฎรฌรต7รญรฐ@ Hรญรตeรญรต@\รดรณ รฏรทรถeรจa8รตรจXCรจgรจ9รญรฐรญ รฏรตรญรฒรน

\รด9รญรฏ]รฐ^

_รถรทรฒรญรณรฒ`9รญรจรถรดรณรจaรญรฐGรฌรตSรฒรญHรจรซรฐรถรฏรฒD< b7'8999 ,. [U0P899N0 >รฐรนรจ?รฉ@BรชCรจ !899N0รจรจรจรฉ?DBBรจE _รถรทรฒรญรณรฒ`9รญรจรถรดรณรจaรญรฐGรฌรตSรฒรญHรจรซรฐรถรฏรฒD< b7'8699 ,. 85=0P899N0 >รฐรนรจ?รฉ@BรชYรจ !899N0รจรจรจI?DCBรจE _รถรทรฒรญรณรฒ`9รญรจรถรดรณรจaรญรฐGรฌรตSรฒรญHรจรซรฐรถรฏรฒD= b7'8699 ,. 8[V0P899N0 >รฐรนรจ?รฉ@Bรช?รจ !899N0รจรจรจ?รฉDCBรจE Tรต7รญรฐรญรจ รฐ]cรญรตรจรถรดdรจTรตdรฐรถeรญ

รซรญรฐรจย8รฐรฒรญรฌรทรจa8รตรจรดรตaรญรฐGรฌรตSรฒรญรตรจรจ ylzluvqljย‚s N 04 ยƒ#/$# $ /##,$%ย„

รธรทรถรตรฒรถ รถรฐ7Ks|irwuvย€qnlms|iwsijklmnojpqlrstluvws lups xylzluvq รจ >รฐรน

%: 2: . %'0 ,4O

?รฉ@AZB =9 ?รฉ@AZA =9

85 85

2: รธรฐรญรฌรณรจรจ %% )4 QรญรฐรจABBรจRรฒM S

899W899 8=9W899

65 65

899 8=9

รธรทรถรตรฒรถ รถรฐ7KรจhMรฏรทHรถรดรณรณ รฏรดรฒGรจรถรดรณรจรจ ijklmnojpqlrstluvws lups xylzluvq

ACZDBBรจE XรฉรฉDBBรจE

รจ >รฐรน

%: 2: . %'0 ,4O

รธรฐรญรฌรณรจ QรญรฐรจABBรจRรฒM S

รจ >รฐรน

%: 2: . %'0 )4

รธรฐรญรฌรณรจ Qรญรฐรจ68รทรทรญ

9; 899W899 ?รฉ@AZX 86 ACXDBBรจE รธรทรถรตรฒรถ รถรฐ7Kรจ68รทรทรญรตรฑรถรฐรญรจรจ |iwsijklmnojpqlrstluvws lups xylzluvqss}ss68รทรทรญรตรจ~รจCBรจH

?รฉ@ZCรฉ =9 ?รฉ@ZCC =9 ?รฉ@ZCY 86 ย…sรงMรฐรจรงรฌ รฏรฒรญรจรดรต7รจย†รถรตรตรญรจรญHQd8รฏรทรญรต ย…s_89รญรทรฒรฌรญdรญรจaรญรฐรณรฒรญรทรท9รถรฐ ย…slwย‡jยˆlmwsย‰zlยŠย‹ouvsijยˆswuvย‡jljยˆ

{

8999 8=99 8999

YXDCBรจE ZCDCBรจE YBDBBรจE

4556รฌรต7รญรตรฏ89รญรทรจรตรถ รฏรจ รญรฐรณรฒรตรญรฐ

  !"#$%"%" %&' ( )"$# *%##%)" 4 $# %%% %##$(&%"% !+# %%"%,'( - $%.  ,'/ 0#$1.(%'$.'%"%' .'%$ (2  {55R รฏรฑรถรฐGรฑ`รท7รญรฐรจ # %3 %, '%1 4 6รฌรต7รญรตSรฐรถรฒGรญรฐ !  .   )" $ # + ' /"5$ % &%"%# %# % 6 7'%##()" ,'(# %N.%# $89 7'%"##$#%/ : ; 3$%( .( 7'69= ,. 599 7';59 ,. <=9 >รฐรนรจ?รฉ@AABรจ AรฉDCBรจE >รฐรนรจ?รฉ@ABBรจ AรฉCDBBรจE FรฐรณรถรฒGHรญรณรณรญรฐD&#%'09U FรฐรณรถรฒGHรญรณรณรญรฐรจ

>รฐรนรจ?รฉ@AAAรจ

รงรจรฉรชรจ

85 85 9;

รฉDZCรจE >รฐรนรจ?รฉ@ABAรจ

AIDBBรจE

รซรฌรญรจรฎรญรฏรฐรฑรญรฐรฒรณรฒรญรดรญรฐรจรฌรณรฒรจรฌรตรจรถรทรทรญรตรจรธรฐรญรฌรณรญรตรจรญรตรฒรฏรถรทรฒรญรตรน


˜™š›œžŸ ¡¢¡¢£¤¤Œ ¥¦§¨§©ª «¬¤­®©¦

˜™š›œŒ¬¤­®©¦¯°±²³±´¯µ¶·¯¸¹º¸°±²»¼½¯µ¶¾¿±²±¼»±»±´¯À±Á¶´³Â²Á¶´·»Ã ·»¹¾¾±´¯Ä½±¿²µ¶º¸»±¯Å¶´·»·»¹¾¾¯Æ±²¯ÇµºÁ¶´¯½±´È¯¸±²½±·»±ÉÉ»¯¶´³¯·¼´³Ê ˯ÌÍ°±É»¾²±¶´³É¼º¸ ˯αºÏºÉ±¿µ² ˯е··±²´±¶»²µÉ ˯м»»±²¶´½·¿±·»Â´³¼½¯¶´³¯Æ±²²¹»»¶´½·¾±·» ˯Ѽ±¯Í±º¸µ´¼·º¸±¯Ò±µ²¿±¼»¶´½¯³±²¯ÓµÉ¼·µ³±´¯·¹°¼±¯³µ·¯Ô´¿²¼´½±´¯³±²¯ Õµ¶´½±Ö±º¸»±¯±²¾¹É½»×¯°¼±¯¿±¼¯Ø¹ÉÙǵɼ·µ³±´×¯Í¼»¯¸±²ÁÚÍÍɼº¸±´¯Ð±²ÁÛ Ù±¶½±´¯¶´³¯Ò±¾±·»¼½¶´½·Íµ»±²¼µÉ¼±´¯ÄÀ½±×¯ØµÍͱ²×¯ÎµÍͱׯŲµÍÛ Ç±´×¯Ü½±É¯¶·°ÝÈ

‘’“”‘’ •

•ÞÞ¥Ÿ ßण¡¢¦ 

µ¶·¯á¹ÉÉ͵»±²¼µÉׯ½²µ¶¯Í¼»¯ÀǼ»Ù±×¯¾±¼´¯¿¼·¯Í¼»»±É¯·»²¶Á»¶²¼±²»×¯½±Íµ·±²»±¯ ⿱²Öº¸± ͱ··¶´½¯ À» ºÁ?¯ À» ºÁ?¯ d Œšã> Ô¿ ÍÍ ÓµÉ±»»± ӵɱ»»± eŒ1¢@§

 ¯H× IJKCŒL AŽBC ¯DE¯F¯GE ¯H× BJCCŒL AŽBI ¯DE¯F¯H ¯× BJBCŒL AŽBB ¯DE¯F¯HE E ¯× MJBCŒL AŽBŽ ¯¯F¯HE E ¯D× MJKCŒL AŽBM ¯¯F¯HE HE ¯E× KJICŒL AŽBK ¯¯F¯ ¯ ¯× NJAKŒL AŽBN ¯G¯F¯HE ¯ ¯× JCCŒL AŽBO ¯G¯F¯ ¯ HD× IMJICŒL AŽBOO H¯F¯ ¯ HG× IAJACŒL AŽBO H¯F¯E

–

™ ߦ㦌™ä妡¡Ÿ «¦ ŒŸ ßŒäã柠¦Œ¬¤£¡¢¦ ŒæŸ¤Œ™ ¤ã櫦ç ïñòìòìêóìÞÞ èéêëìíîïðê ôìÞõéìöì÷øêóÞùÞúûÞüîýþ0

–Þޘ™š›œŒ ª¦ã æ ¢à¤£¡¢¦ Œåª¢Œ1ઢ2¦ ͱ··¶´½¯ ¯ À» ºÁ¯?¯ 6±°¼º¸»¯ d Œšã> Ô¿ ÍÍ Pµ²¿± ӵɱ»»± Á½ eŒ1¢@§

AŽBNA ?¯F¯HE ½²µ¶ HH× IIJKCŒL AŽBNO ?¯F¯ ½²µ¶ HE×H IKJBCŒL AŽBN ?¯F¯E ½²µ¶ HG×G IOJCŒL —Þޘ™š›œŒ1¢æ®©ã£®ãæã媦㢦ŒžŸ ¡¢¡¢£¤¤¥¦§¨§©ª «¬¤­®©¦ŒŒ 媢Œ1ઢ2¦

3¼»¯¼´´±´É¼±½±´³±Í¯À»µ¸É²¹¸²Ý¯4¶5±²·»¯²¹¿¶·»±²×¯Éµ´½É±¿¼½±²¯Ó¾µ¸ÉݯÀ±¸²¯ ¸¹¸±¯À»µ´³Ù±¼»±´×¯³µ¯Æ±²²¹»»¶´½·¾±·»×¯Ìáﶴ³¯°¼»»±²¶´½·¿±·»Â´³¼½Ý¯À±¸²¯ ½±²¼´½±²¯Ðµ²»¶´½·Ã¯¶´³¯Å¹´»²¹Éɵ¶¾°µ´³Ý¯Ñµ·¯Ô´¿²¼´½±´¯³±·¯6µ»»±²Ã ½±Ö±º¸»±·¯±²¾¹É½»¯¸±²ÁÚÍÍɼº¸¯Í¼»¯Å²µÍDZ´Ý ѱ²¯¼³±µÉ±¯Ó¾µ¸É¯Ù¶Í¯Òµ¶¯Æ¹´¯Ð¼É³·Ç±²²Ù¶´±´¯µ´¯Ò¶´³±·¾±²´·»²µ5±´×¯ Àº¸¼¾¾¾µ¸²»·°±½±´×¯Òµ¸´»²µ··±´¯¹Ý¯ÂÝ Í±··¶´½¯ ¯ À» ºÁ¯?¯ 6±°¼º¸»¯ d Œšã> Ô¿ ÍÍ Pµ²¿± ӵɱ»»± Á½ eŒ1¢@§

AŽŽCO G¯F¯E ½²µ¶ HD×E BBJBCŒL AŽŽC G¯F¯E ¿²µ¶´ HD×E BŽJCŒL

—

7‘“89Þ1¢æ®©ã£®ãæã媦㢦ŒžŸ ¡¢¡¢£¤¤¥¦§¨§©ª «1¢ã¦ä¦  Ô¶·¾ ¸²¶´½¯°¼±¯Ó¾µ¸Éׯٶ·Â»Ùɼº¸¯Í¼»¯µ´½±·º¸²Â½»±Í¯À»²±¿±´Á¹Ç¾Ý ͱ··¶´½¯ ¯ À» ºÁ¯?¯ 6±°¼º¸»¯ d Œšã> Ô¿ ÍÍ Pµ²¿± ӵɱ»»± Á½ eŒ1¢@§

AŽŽIC G¯F¯E ½²µ¶ HD×E BBJBCŒL AŽŽII G¯F¯E ¿²µ¶´ HD×E BŽJCŒL œ¦§® ª¡§®¦Œ 梦 Œß¦ãŒ™ã媦㟠«

梦ãªæ©¯ À»µ¸É²¹¸²¯À¯ Ÿã§®å¦¡¡¦ã¯ºµÝ¯×¯ÍÍ æ ß¡¢­ã ¦¯ºµÝ¯×¯ÍÍ Ô¶¾½²¶´³¯¶´»±²·º¸¼±³É¼º¸±²¯Ô¶·³±¸´¶´½·Á¹±¾Ù¼±´»±´¯Æ¹´¯Å¶´·»·»¹¾¾¯ ¶´³¯À»µ¸É¯·¼´³¯³¼±¯Ó¾¹·»±´¯Í¼»¯±¼´±²¯Ñ±¸´¶´½·ÁµÍͱ²¯Æ±²·±¸±´×¯³¼±¯ ͼ»¯±¼´±²¯Å¶´·»·»¹¾¾ÁµÇDZ¯Æ±²·º¸É¹··±´¯°¼²³Ý

? Π!"#$%&'#()!#"*+",-./0.,&!.&1-.#2."&,%3.!4.5.6(/74+#8*9.8:(985*"!6;;*<+9=.8%3.!-<

===<;#"9.<-.Œ  ŒŽ


defghef

p}}~lZyjlZW]\R Vay€`^_{j`YaRRST

‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹Œ‡ˆŽŒ„…„‘’„„“…”•‘…„ƒ“„–… —˜™…––…‘’”‰š„“…›„‰œƒ“š’„“…”“ž‘’”Œ…Ÿ ”¡… ¢£¤¥¦–§¨¡…ˆ”‘‘„“ž…©‰…”ŒŒ„…›Š“…•“‘…”“¥„Šª ’„“„“…«ƒŒž¥”’’„‰‡¬“Š’„“¥„­„ ’„…©‰…žƒ„… ®Š‰‘’¯ƒ‰’‘ ”’°…‚ƒ„…ƒ–…±‘’”“ž…›Š“…—²… –… ”•‘¥„‘’”“œ’„“…‚Š³³„Œ”š„“…‹´ƒ„‰„“…ž„“… «ƒŒžœ”•“…µ„…“” …Šž„“„‘ ”„“„ƒ’… „“’¯„ž„‰…ƒ–…Š„‰„“…Šž„‰…ƒ–…•“’„‰„“…¶”ª š„“¡…¶ƒ„‰ž•‰ …¯ƒ‰ž…¥„¯Ž‰Œ„ƒ‘’„’˜…ž”‘‘…žƒ„… ¶Š‰ƒœŠ“’”Œž‰Ž’„…“ƒ ’…„‰”•‘‘³‰ƒ“¥„“…•“ž… ‘ƒ „‰…¥„©‰’…¯„‰ž„“¡ ·Ž“¥„…¢¤²²…––˜…¸„¯ƒ ’…¹¹™²…¥ ~ZcRº»¼½ºSR ¾RRºz¿TRÀ ·Ž“¥„Á…¢¹²²…––˜…¸„¯ƒ ’…¹²Â²…¥ ~ZcRº»¼½ºÃR ¾RRºzÄÃRÀ ·Ž“¥„…¢—²²…–˜…¸„¯ƒ ’…¢Å¢²…¥

q

~ZcRº»¼½º¿R ¾RR¿zºTRÀ q}}vnw{j`YaRR¿T

Æ š³”Œ…”•‘…„ƒ“„–…¢˜²…––…‘’”‰š„“…›„‰ª œƒ“š’„“…”“ž‘’”Œ…Ÿ ”¡…¢£¤¥¦–§¨¡…®©‰… „ƒ“„…‘’”ƒŒ„…±•‘©‰•“¥…ž„‰…Æ š„“…•“ž… ”Œ‘…Ç’©’œ³”Œ…”•…ŒŽ“¥„‰„“…¥„‰”ž„“…±ª ‘ “ƒ’’„“¡…±Œ‘…Ç’‰„„…žƒ„“’…„ƒ“…¯„ƒ’„‰„‰… †«…Ȳ…Šž„‰…†«…™²‡ˆ”Œ¡…‚•‰ …·”“¥ª ŒÉ „‰…”•…ž„‰…¥„¥„“©„‰Œƒ„¥„“ž„“…Ç„ƒª ’„…ž„‰…‚Š³³„Œ”š„“…‘Š¯ƒ„…Ê•“žŒÉ „‰… ƒ–…ˆ”Œ‰© š„“…„‰¥„„“…‘ƒ …›„‰‘ ƒ„ª ž„“„…ËÉ¥Œƒ š„ƒ’„“…ž„‰…Æ š‡Šž„‰…·Ž“¥‘ª ›„‰‘’‰„•“¥¡…ǃ„…šÉ““„“…žƒ„…ˆŽŒ„…„“’ª ¯„ž„‰…žƒ‰„š’˜…Šž„‰…–ƒ’…•“‘„‰„“…‘³„œƒ„ŒŒ… ”¥„‘’ƒ––’„“…Ì„‰ƒ“ž„‰“…›„‰‘ ‰”•„“¡ ·Ž“¥„…¢¤²²…––˜…¸„¯ƒ ’…¤¹²²…¥ ~ZcRº»¼½ººR ¾RRÄTzÍTRÀ ·Ž“¥„…¢£²²…––˜…¸„¯ƒ ’…¤£¢²…¥

p

~ZcRº»¼½ºÎR ¾RRÄÄzÃTRÀ vnwxWZoV_yWZzR mnYZ`^oW_]W\RXÎϽTzRvyWa]\`YaR WV_j`nY

ŸŠ“„…±ƒŒž•“¥¨ DŽ’…„‘’„„“ž…”•‘…µ„…—²…Ç ‰”•„“˜…Ë•’ª ’„‰“…•“ž…Г’„‰Œ„¥‘ „ƒ„“¡…Ñ•–…„ƒ“”ª  „“…Ì„‰‘ ‰”•„“…ž„‰…ˆŽŒ„…–ƒ’…ž„“… ǒ‰„„“…Šž„‰…œ•–…Ì„‰‘ ‰”•„“…›Š“…Ì„‰ª ƒ“ž„‰“…–ƒ’…ˆŽŒ„“…•“ž…Ç’‰„„“¡

i|_k]xWZoV_yWZ

~ZcRº»¼½ºÍR rRRi|_k]xWZoV_yWZR ]\ÒnwxWZ€V_w\zR»RÓÓ

»zÍÃRÀ

ѕ–…Ì„‰ƒ“ž„“…›Š“…¢…Ç’‰„„“…–ƒ’…„ƒ“„–… ǒ©’œ³”Œ…ƒ“…·Ž“¥‘‰ƒ ’•“¥¡ ~ZcRº»¼»T»RR¸„¯¡…¢Èȅ¥R Sz»TRÀ

s

rRRi|_k]xWZoV_yWZRÔ½ÕR vyWa]\`YaR½zÃRÓÓ

ѕ–…Ì„‰ƒ“ž„“…›Š“…¢…Ç’‰„„“…–ƒ’…„ƒ“„–… ǒ©’œ³”Œ…ƒ“…·Ž“¥‘‰ƒ ’•“¥¡ ~ZcRº»¼»T»ÖvRR¸„¯¡…——…¥R ºzTTRÀ

r

sRRvnwxWZoV_yWZRWV_j`nYzR ]\ÒnwxWZ€V_w\R»RÓÓ Z^_kRlY_WR iVWjWnYZ m `^oW_

ѕ–…Ì„‰ƒ“ž„“…ž„‘…±“”“¥‘‡…œ¯¡…Æ“žª ³”Œ‘…–ƒ’…„ƒ“„‰…Ç’‰„„¡ ~ZcRº»¼»TSRR¸„¯¡…¢—£…¥R SzÍÃRÀ

vnwxWZoV_yWZzR yl{{Wa\

sRRvnwxWZoV_yWZRWV_j`nYzRÔ½ÕR vyWa]\`YaR½zÃRÓÓ

ѕ–…Ì„‰ƒ“ž„“…ž„‘…±“”“¥‘‡…œ¯¡…Æ“žª ³”Œ‘…–ƒ’…„ƒ“„‰…Ç’‰„„¡ ~ZcRº»¼»TSÖvRR¸„¯¡…—£—…¥R ºzSTRÀ

tRRvnwxWZoV_yWZRyl{{Wa\zR ]\ÒnwxWZ€V_w\R»RÓÓ

ѕ–…Ì„‰ƒ“ž„“…ž„‘…Æ š³Š‘’„“‘…–ƒ’…¢… ǒ‰„„“¡ ~ZcRº»¼»TÃRR¸„¯¡…¹—£…¥R ¿z»TRÀ

tRRvnwxWZoV_yWZRyl{{Wa\zRÔ½ÕR vyWa]\`YaR½zÃRÓÓ t u

QRSTR

ѕ–…Ì„‰ƒ“ž„“…ž„‘…Æ š³Š‘’„“‘…–ƒ’…¢… ǒ‰„„“¡ ~ZcRº»¼»TÃÖvRR¸„¯¡…¢¤²…¥R ÍzÎTRÀ uRRXW\`aaZ`ÓÓW ˆ”‘‘„“ž…©‰…†«‡ˆŽŒ„¡…ד“„“‡Ø…¤È…––¡… ¸„¯ƒ ’…£˜™…š¥¡

~ZcRº»¼ÎºÍR

ÎÃzTTRÀ

UVWRXWYZ[WZ\]\W^WZRV]\RV_R`aaW_RbZWV]W_RW_\Y`a\W_c


âããäåæçèéêåëìíîêïðíîê

ñòóôóõñö÷ôøùöúûü÷õùýôþñü0óõñ12ô34ñ5ô678ô9

ý ô÷ñ2õô9ù öýõ5ôù1öôóõñû2ôòü0ô0ùüü41ô ù2ñóõûó41ôýôóõñü0ôøüô8ô4ýôóûü0ôñ÷ùüô úòýôûüô 1ü9ùüô0ùóôùù41õùóô1ùöñòó9ù óõñüúõ5ôòö41ô0ñóôù41óù2óùûõû9ùôûü1ü9ùüô 0ùóôùù41õùóôûö0ô0ûùôüô õñ9ùôùóùüõ 2û41ôùö2ùû41õùöõô0ñóôùù41õôûüô0ùöô1ùô9ù óñüüõôòü0ô0ñóôòó1ü9ùüô0òö41ô!û20ôøùö 1ûü0ùöõ5ô ŒJ RÙÜ\ZZ RÙHÜZZ ô6 ñ122ü9ù c88 688 ýý 6ñóóùü0ô 9öô KŽGŒJ 0KGŒJ 29ùü0ùô 88 b 5 ôb8 67 5ô Uüõùü8ô ô T 9ùù41õù 88 8 5 b8 68 5ôT 68 ôe 5 68 5 "GŒJ 58 7 5ôT 88 c 5 KŽGŒJ 88 b 5 8 6 5 78 c 5 "GŒJ 5 ‘ 5 ù5ô5ô6 ñ12 4ñ5ô6eô÷9 4ñ5ô7ô÷9 ")? EFGHIÜ EFG\ÛM

ÝÞßàáÞß

ûùôõñö÷ô øùöú ôûüô ÷òü9ôòü0ô0ûùôñõùöûñ2óõö÷ùô øüô5ôýýô9ù1ö2ùûóõùüô2ñü9ùôõñü0ô úùûõùüô òü0ô0ûùô!ûù0ùöøùöùü0ñö÷ùûõô0ùöô6 12ù5ô þ1ôöòü9ùüôûýô6 ñ12ôùöý92û41ùüôùûüùôùûü ñ 41ùô4÷øùöñòòü9ô0òö41ô9ù9ùüóùûõû9ùóô7ùö8 ó41öñòùü5ôò41ô ñüüö94÷ùüô÷üüùüôóô óù1öô2ùû41õôùûü9ù 99õôùö0ùü5

/Ù )#,Ù-. Ù'()Ù*,)+#3. "#$%& 4 & , 3, Ù 2 1 0&

RÙHFZZ 6788 0KGŒJ c8 6 5ô T

RÙHMZZ 6588 0KGŒJ 688 e 5ô 

â

RÙHEZZ 6e88 0KGŒJ 688 e 5ô 

688 65 5ô 688 65 5ô "GŒJ "GŒJ 688 66 5 688 66 5 ô 4ñ5ô76ô÷9 EFGHIH

4ñ5ô75ô÷9 EFG\ÛI

4ñ5ô7eô÷9 EFG\ÛÛ

MLEMÙN ILEZÙN ELFZÙN EL“ZÙN \LFZÙN :,);$%)1-<-.3;;,&Ù=>?Ù0<<?@ 9öôA86 ñ12ôùóõù1ùü0ôñòóBô41öñòùôòõõùöôòü0ô6ôCüõùö2ù9ó41ùûùüô7ùöóñü0ùûü1ùûõôDô8ôùõó ")?ÙEFGHIFÙ J,)ÙK,&ÙÙÙHLEMÙN ’

Q P

â O

O

P

Ù .3Ù;M#,M%, $%),K#<f,;-$ ? Ù Ú Ù , & # , %Ù 1

Oãã*.,-]1&#;$%,Ù ^1]]21&_,Ù*^[ÙÛ

Pããd,&1YY)1]], Aòýôûüöñýýùüôøüô A86ö`286 12ùü5ôaôûüüùüôbcôýý5ô 6ñóóùü0ô 9öôRG*'+%Y,?ô aôûüüùüôbcôýý5ôùû41õôebô÷9 ùû41õô75ô÷9 ")?ÙEZGFM\Ù

H?HEZLZZÙN ")?ÙEFG\EÛÙ

QããR-<,%S)Ù'()Ù:,);&),<-.3,.

õñû2ùô7ùöóõöùòü9ô0òö41ôùûõùöùüôA86 ñ12ôûüô92ùû41ùöôTü9ùô0ùóôõñü0 ñ12ùóô 3üû41õôûýôTûù ùöòý ñü9ôùüõô1ñ2õùü 5ôùöôA86 ñ12ôûö0ôûüô0ûùôñóóùü0ùüôò üñ1ýùüô øüôö0õù22ùöôòü0ôUñ ùô9ùóõù4÷õ5ôùöôö0õù22ùöôûö0ôûüóôö0öùû41ôùûü9ù0ö94÷õô òü0ôøùö1ûü0ùöõôùûüôòü÷üõö22ûùöõùóôûü0öûü9ùüô0ùöôõöùù5ôñüüôûö0ô0ûùôUñ ùôúòóñýýùüôýûõô0ùöô41ù22ùôñýôõñü0 óõùüôøùöó41öñòõ5ôòö41ô7ùöó41ûù òü9ô0ùöô41ù22ùôûüô0ùöô1ùô÷ñüüô0ùöôöò4÷ôñò ô0ûùôõöùùôøùöü0ùöõôùö0ùü5ô üôùûüùöô41ù22ùô÷üüùüôûóôúòô7ôõöùùüôýüõûùöõôùö0ùü5 0<<?Vôûü ñ41ùô7ùöóõöùòü9ôýûõôúòóõú2û41ùöôö94÷ùöõû9ùöôõöùù5ô ûùôùüõû9ùüô 9öôùûü ñ41ùô7ùöóõöùòü9BôWôö0õù22ùöô3 ôWôUñ ùô36 ôWô41ù2 2ùô37 ôóûùôWôõñ12 ñ125 X)/&,YY,)Ù=Ü@LÙòüøùöúûü÷õôùû41õôô÷9 ")?ÙEFGEEIÙ ILÜZÙN [1JJ,Ù=H@Lôùû41õô8ô÷9 ")?ÙEFGEEEÙ ÛL\MÙN K$%,YY,Ù]#&ÙK$%)1-<,.Ù=F@Lôùû41õô8ô÷9ô

\\LZZÙN ")?ÙEFGEE\Ù

Ù hijhgkglmhgmhhhgngopqgrgstguqvgwoqpxgypzg{|}g~|zto|tg{|qg€|ptzs|og‚|ƒ|„v}…g‚yq†xg‡|†gˆv‡†ƒxpo„g‰‰xŠgy‡‹|†s|o{Šg ?g

ÛL\ZÙN

‹‹‹Š‰qp‡|Š{|Ù g g ÚÙÛÜ


§¨©ª«¨©

!"!#$%

&$"'(!"!#$%()*(• +™š•”, Ÿž™Ÿ -œ£.Ÿ /( ¡ •+™-0•1š2™¢0Ÿš¢•3Ÿ£œ¤+4œŸš¢•5™Ÿ•œ,œš• 67)89(#"$%!: /(˜™š •;££¢Ÿ™šŸ•š™¢š•œ,œš•<£¤Ÿ=£0š™Ÿ¦

>?@ABCD@EFGHIEBJKK?@L M£N™+,• ™šœš•3š™Ÿš•”•–¦ ¬­®¯ °±²³®´µ¶·±¸¹º»·®¼¯ ½µ¾¿ÀÁµñºµÄÃź»·®¼¯µ ƯǷŵÈɵÊËÌÊÍÂ̵ ί»»¯ÏÅÁ¯¹¼Ï¸Ð¯Ï¼µ ѯµÒ»³®¼µµÉÓÇÇ̵ ƯǷŵÈɵÊËÌÌÔÂÕµ ½µ¶·±¸¹º»·®¼¯µ ƯǷŵÈɵÊËÌÊÍÂ̵ ί»»¯ÏÅÁ¯¹¼Ï¸Ð¯Ï¼µ ѯµÒ»³®¼µµÉÓÇÇ̵ ƯǷŵÈɵÊËÌÌÔÂÕµ °Ö¹¼³±ºµº¯»µ ¶·±¸¹º»·®¼¯µ ׿±µÃ±¼¯±µ±³Ø®µ ¿Ö¯± °Ö¹¼³±ºµÙﻺ»·®¼¯ ÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèãäéçâãêëãìíîïïðîã ñòÜäóðãßâãôßéõöõò÷øéãçÛÜöéóøéÜó ù¿´´¯±´·±¸¯ ù¿´´¯±¸¯úÏØ®¼µØ³û ü¦ ¥š™ 

”•–—•

ÌË ÊÕ ÊÕ ÊË ÊË ÊË ÊË ÊË ÊË ÊË ÊË ÊË ÊË ÊË

ýþ01ý21ý2 Ê3˵ØÇ ÊÕ Ì4ÕµÇǵ µ µ Çϱº¯¹¼¯±¹µ ÊÊÕ˵ Ì4˵Çǵ µ µ Çϱº¯¹¼¯±¹µ ÊÌË˵ Êʵ5µÊ˵Øǵ µÌµ5µÊÕµØǵ µÊµ5µÌ˵Øǵ ÊÕµØÇ ÌÊÕµ¸ Õ赂 Ô6µÐ¸ 78970–•

ý— 00•

ÌË ÊÕ ÊÕ ÊË ÊË ÊË ÊË ÊË ÊËÕ

ÌË ÊÕ ÊÕ ÊË ÊË ÊËÕ

ýþ01—01ý2 Ê3˵ØÇ ÌË Ì4ÕµÇǵ µ µ Çϱº¯¹¼¯±¹µ ÊÊÕ˵ Ì4˵Çǵ µ µ Çϱº¯¹¼¯±¹µ ÊÌË˵ Ê˵5µµÕµØǵ µ3µ5µÊ˵Øǵ µÌµ5µÊÕµØǵ µÊµ5µÌ˵ØÇ ÊÕµØÇ ÌÊÕµ¸ Õ赂 Եи 789707•

ýþ01—81ý2 Ê3˵ØÇ ÌÔ Ì4ÕµÇǵ µ µ Çϱº¯¹¼¯±¹µ ÊÊÕ˵ Ì4˵Çǵ µ µ Çϱº¯¹¼¯±¹µ ÊÌË˵ Ê3µ5µµÕµØǵ µÔµ5µÊ˵Øǵ µÌµ5µÊÕµØǵ µÊµ5µÌ˵ØÇ ÊÕµØÇ ÌÊÕµ¸ Õ赂 Õ̵и 789702•

Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ

ý27 00•

Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ

ýþý 00•

  Ö¯ºÏ±¸¼

ý••&$"'( !"!#$% ›™ŸŸ¤šš• ¡ .Oœ¡¢;

£ŸŸš•=™šŸš¢• ¢;š¢•S™¤+; PQRšš•›šš¢• ¤¤•£¢U ž™•Tœ¢ ;š¢•™¢+™1™+¡š

ÌË ÌË ÊÕ ÊÕ ÊË ÊË ÊËÕ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ

ý01—–1ý2 ÊÍ˵ØÇ Ì Ì4ÕµÇǵ µ µ Çϱº¯¹¼¯±¹µ ÊÊÕ˵ Ì4˵Çǵ µ µ Çϱº¯¹¼¯±¹µ ÊÌË˵ Ê3µ5µµÕµØǵ µÔµ5µÊ˵Øǵ µÌµ5µÊÕµØǵ µÌµ5µÌ˵ØÇ ÊÕµØÇ ÌÊÕµ¸ Õ赂 ÕԵи 78970þ•

ý70 00•

ÌË ÌË ÌË ÊÕ ÊÕ ÊË ÊË ÊË ÊË ÊË ÊË ÊË ÊË ÊË ÊË ÊË

ÌË ÌË ÌË ÊÕ ÊÕ ÊË ÊË ÊË ÊË ÊË ÊË ÊË ÊË ÊË ÊË ÊË

—001ý7180 ÌË˵ØÇ Ê Ì4ÕµÇǵ µ µ Çϱº¯¹¼¯±¹µ ÊÊÕ˵ Ì4˵Çǵ µ µ Çϱº¯¹¼¯±¹µ ÊÌË˵ Êʵ5µÊ˵Øǵ µÌµ5µÊÕµØǵ µÔµ5µÌ˵Øǵ

—001ý71ý2 ÌË˵ØÇ Ê Ì4ÕµÇǵ µ µ Çϱº¯¹¼¯±¹µ ÊÊÕ˵ Ì4˵Çǵ µ µ Çϱº¯¹¼¯±¹µ ÊÌË˵ Êʵ5µÊ˵Øǵ µÌµ5µÊÕµØǵ µÔµ5µÌ˵Øǵ

Ô˵ØÇ ÌÊÕµ¸ Õ赂 Ôյи 789700•

ÊÕµØÇ ÌÊÕµ¸ Õ赂 µÐ¸ 78970ý•

ýý– 00•

ý–7 00•

XY XY VW VW VW VW VY VY VY VY VYW W W W W W W W W W

—001——1ý2 ÌË˵ØÇ ÌÌ Ì4ÕµÇǵ µ µ Çϱº¯¹¼¯±¹µ ÊÊÕ˵ Ì4˵Çǵ µ µ Çϱº¯¹¼¯±¹µ ÊÌË˵ Ê˵5µµÕµØǵ µÕµ5µÊ˵Øǵ µµ5µÊÕµØǵ µÌµ5µÌ˵ØÇ ÊÕµØÇ ÌÊÕµ¸ Õ赂 Õ̵и 7897þ8•

ý7— 00•

˜™š•›šœžšŸ Ÿš¡š•™ Ÿ•™¢•£¤¤š¢•¥š™ š¢•š¢Ÿœ£¤Ÿš¢¦


^_`ab_`

º»¼½¾¿»ÀÁÂÂþÄÅÁ¾ÆÇý»ÈÉʿ½Êǽ˽¼Ì ZcddZeZg|ZeZ]d

¦§¨©ª}Z «©¬©­®¯}Z ª°ª±©ªZ Z °ª²Z ³´µ¯¶}Z ·°µ¸­¶¹¶©ª

jŽjlottrrj‘’s“”•’pyj–hnmj—˜™šjhnijllj›œ•tžŸ j Žjrok•trj‘’s“”•’pyj–hnij—˜™šjunvjllj›œ•tžŸ ‘—stœpqjqrjsrp{rk•trpj›¡•trjopjkl ‘p˜œ•jqrj¢£o˜£ptœq¡•tr ¤rsœlt•¥•rjqrsj¤r“rk•tsjopjkl

 ˆ‰ ˆ‰ ˆ‰ Š‹ Š‹ Š‰ Š‰ Š‰Œ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹hi um um um um ui ui ui ui ui ui ui

cddecfegf gfdeg]egfZƒ hiijkl umijkl hm ux hnmjllj hnijllj j j j j lopqrstrpsj lopqrstrpsj uumij uuiij hnijllj unvjllj j j j j lopqrstrpsj lopqrstrpsj uhiij uhiij uvjwjjmjklj zjwjuijklj jxjwjuijklj „jwjumjklj jhjwjumjklj uwjhijklj jxjwjhijkl umjkl umjkl humjy hiijy mijl mijl mzj{y hhnxj{y |]}|dcZ~ |]}|cdZ~

g|fddZ€

||fdZ€–—rqopytŸ

Í­¶¶¸©´©Z~°ÎÏÐZ ƒ©­®¯¶©Z~°ÎÏѯ´°ª±

ˆ‰ Š‹ Š‹ Š‰ Š‰ Š‰ Š‰ Š‰ Š‰‹

ˆ‰ Š‹ Š‹ Š‰ Š‰ Š‰‹

gdecdegf uvijkl hi hnijllj j j lopqrstrpsj uuiij unvjllj j j lopqrstrpsj uhiij uijwjjmjklj jvjwjuijklj jhjwjumjklj jujwjhijkl umjkl hiijy mijl h‚j{y |]}|cgZ~

gdec]egf uvijkl hx hnijllj j j lopqrstrpsj uuiij unvjllj j j lopqrstrpsj uhiij uvjwjjmjklj jxjwjuijklj jhjwjumjklj jujwjhijkl umjkl hiijy mijl xhj{y |]}|ccZ~

‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹

gd|ddZ€

‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹

ggcddZ€

 –—rqopytŸ

º»¼½¾¿»ÀÁÂÂþÄÅÁ¾ÆÇý»ÈÉʿ½Êǽ˽¼ÌÂ

ˆ‰ ˆ‰ Š‹ Š‹ Š‰ Š‰ Š‰‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹

g…dec\egf u†ijkl h„ hnijllj j j lopqrstrpsj uuiij unvjllj j j lopqrstrpsj uhiij uvjjwjjmjklj jxjwjuijklj jhjwjumjklj jhjwjhijkl umjkl hiijy mijl x„j{y |]}|c]Z~

gg‡ddZ€

ˆ‰ ˆ‰ Š‹ Š‹ Š‹ Š‹ Š‰ Š‰ Š‰ Š‰ Š‰‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹

cddeccegf hiijkl hh hnijllj j j lopqrstrpsj uuiij unvjllj j j lopqrstrpsj uhiij uijjwjjmjklj jmjwjuijklj j„jwjumjklj jhjwjhijkl umjkl hiijy mijl xmj{y |]}||Z~

gg\ddZ€

Z?ÒÓÔÕÓÒÖÒ×ØÓÒØÓÓÓÒÙÒÚÛÜÒÝÒÞßÒàÜáÒâÚÜÛãÒäÛåÒæçèÒéçåßÚçßêÒæçÜÒëçÛßåÞìçÚÒíçîçïáèðÒíäÜñãÒòçñÒóáòñîãÛÚïÒôôãõÒäòöçñÞìçÚæõÒ

öööõôÜÛòçõæçZ Ò Ò [Z\]
‡hhˆXRc^\X‰QTT`^UŠQ^‹d`TTcXZŒe\TcedccRSTcUø xŽ0øyûüø÷z0321û023nþ6x2øø|øøü2w2øû3øCø}øk‘þü’

u“*…&%/,,%”&5€• u ,$%0&!0€%&#5&/&&.*$0– u“&&&0•—#@J5 6J 6J 6J =@ =@ =J =J =J =J =J =J =J =J =J =J =J

‡

 !"#$%&# '()*+,%-,.%&# /&&.*$06 12&3455 5%$$ '"#$%&# /&&.*$06 12&3455 5%$$ /0,*4565%$$ 09 80üû3

899:7;:7<øI 6JJ5 =B A?J55 =JJJ 6?@55 ==JJ 6>@ B=0 ;CD;77K

XY XY VW VW VW VW VY VY VY VY VYW W W W W W W W W W

899:88:7<øI 6JJ5 66 A?J55 =JJJ 6?@55 ==JJ 6>@ N60 ;CD;78K

8<9:8;:7<øI 6@J5 6B A?J55 =JJJ 6?@55 ==JJ 6>@ L60 ;CDE9F

C99:8E:7<øI AJJ5 6L A?J55 =JJJ 6?@55 ==JJ 6>@ =JB0 ;CDE9;

889G99øH 8;8G99øH C97G99øH C<9G99øH ghhK26ijøkü6lmøInþ1üûopû22ü0øqrK8Ksjùøtü3nþûnþ245p

8ù9:8E:7<øý 6>J5 6L 6?@55 ==@J 6?J55 =6JJ 6>@ M@0 ;CDE9O

8CCG99øH

8ù9:8;:7<øý 6>J5 6B 6?@55 ==@J 6?J55 =6JJ 6>@ MA0 ;CDE9E

88FG99øH

uvû5i:K74Ds65pwüû23nþ42w uú06þ2xü32ûpiüû2øyü0økz0ûwz5267y0{þ2üøn69ø;99|E99ø:}}~9 (%&#A?>55'?&!2&#A?J55'?&02&#A?J55'?#@J5 €#,%(&&$$$#%0$%%‚$%&%$$€.&$%&€)!ƒ,#„$,&%*…& $)&,$%&$**?%†$,*/#(*&5!,&„3=J+66A+>

S^aVbS^cU dccQdecTf ` T _ Z ^ \] X [ Z Y U WX V U ST R Q P

g  09 80üû3

÷øùùø

789:;:7< =6>?@5 >A?B0 ;CDEùF

7F7G99øH

7ù9:78:7< =AL?B5 MJ?A0 ;CDEù<

888G99øH

7O9:7ù:7< =NJ?A5 BA?A0 ;CDEùù

8;9G99øH

899:78:7< 6JA?65 B=?L0 ;CDEùC

8F<G99øH

899:7<:7< 6JJ?M5 BL?B0 ;CDEù8

8EùG99øH

8ù<:7;:7< 6>A?N5 LA?=0 ;CDEù7

CùCG99øH

úûüøýüþ01ü0232ü4ü0øû32øû5ø677ü5ø80üû3ü5øü52þ672ü59


œžŸ ž

ÑÒÒ´²Ó¶²¶µÔÕÖ×´×ØÔÙÚÛÜÝÞßÜàßáßâãÞÚäåæÚçèßÚéêÜçëèæÞìâãêäÞ

í®î¶ïðº×ñòÆØÓïóôµ¶õ·ö÷òõô˜ í®ø²Ó÷õùµ·õ¶óðµ¶õ˜úµ²˜ûü²¶ôüïõÓñú²ý÷õµ˜öÓ³˜Ä¹¹þǹ¹˜±º001³ 2¯¨­¤¨345£­¤®Ë¿Ï®ÀÀ®6¿®£¦4«7¦¨­¯§¤®845£­¤®Á¿Ð®ÀÀ®6¿®9¤4­«Ã¯§¤®845£­¤® Á¿Ð®ÀÀ®6¿®¥¦§§¤¨§5¨©¤®Â¾®À

0 ùü÷ñµïµ˜ µ² µïúòïó®2¦¤§¬£¯£¯§­¨©¿®¤«3¤9«¤££¯§­¨©¿®«¤£ 椧¨¿®¯À¬£§¤¨¿®­¯¨§¯©¤¨°

ä!ãßÚàßßèàÜßÞ" èâãÞÚäåæÚæÝÞêã

Ñ

¡¢£¤ ¥¦§§¤¨©¤ª«¬£­®¬¯° ±²³ ´²µ¶·

¸¹º»º¼› ½¾¿¾®¬À Á¿®é ÄÅÆǛ¼

››È¹¹É

¼¹¹º¸º¼› Á¾Á¿Ê®¬À ˾¿¾®Ã© ÄÅÆǛ¹

»¼È¹¹˜É

¼¹¹º¼»º¼› Á¾Á¿Ê®¬À ÌÁ¿Ê®Ã© ÄÅÆǚÇ

¼¼¹È¹¹˜É

¼Å¹º¼¸º¼› Á̾¿Ê®¬À Ìʿͮé ÄÅÆǚ¸

¼ÎšÈ¹¹˜É

¼›¹º¼Çº¼› ÁϽ¿Ê®¬À ÌпϮé ÄÅÆǚÄ

¼ÅšÈ¹¹˜É

ÙÚÚ$êÞÞßæÞåæÚßèÜáåàßèà%ژ ·µñ&·õ·ö÷ñ¶µ'µïú˜(™ñòö÷õõ)²*

+¤¤49¤47«¨Ã­¤®,¯­­¤4­¦4®Á®À®-®Ë®À¿®¯£5¨©¤«¬£¤4®¨3®¤§­ ¬£§«¤.¤¨3¿®À«­®¦4£5¨©¤¬£§¦®«¬£¤4®9¤4¬£§«¤.¯4®/¦4£5¨©¤ ¬£§¦®¨«¬£­®«À®0«¤¤4À¯¨©®¤¨­£¯§­¤¨1° 2¦­¤¨®Â¾®-®Â¾®-®Ë¿¾®ÀÀ®À«­®¯¨©¤¬£ª¤«.­¤¨®,¤3¤¬£­¤¤­« ©¨©¬£§¯¤¨®¯®Ê®ÀÀ®¥¨3­¯£§®¨3®¥¯£À¤¨44¬Ã¤®¯®«¨ 䧭¯£§®Â¾®-®Â¾®-®Ì®ÀÀ®7À®5¨¬£4¯¤¨®3¤®6¬£§«¤.©¯§©¤¨¿®,¤ ¯À­£¢£¤®¬¯°®Ë̾®ÀÀ®§®¬¯°®Â¾¾®ÀÀ®¦3¤¨¤«¨­¯¨3¿®7¦44¯£À¤¨® ¯®Ì¾®-®Ì¾®ÀÀ®«¤4鶴4¦£4®À«­®ª¯¯©¤4¤¬£­¤À®8«­­¤§­¤©¿®7¦49 4§§¨©®¯®¨Ã­©¤¬£ª¤«.­¤À®84¯£­©«­­¤4®Â¾®-®Â¾®-®Ï®ÀÀ°

±²³˜ÄÅÆ»›Î˜

edddÅżȹ¹˜É

=

ùµòµ²#µ²ô¶ïðõ

: µ ² # ¶ ö µ õ ü² µ ;«¨§4©¤§«©®¨3®7ª¤«§4©¤§«©°®<¨®¯§§¤¨®,4¢.¤¨° ´²µ¶·˜Óòù˜×ïù²Óóµ

˜ ?@A?>B>CD?>D???>E>FGH>I>JK>LHM>NFHGO>PGQ>RST>USQKFSKV>RSH>WSGKQJXSF>YSZS[MT\>YPH]O>^S]>_M^]ZOGF[>``Oa>P^bS]JXSFRa> ?>

bbba`HG^SaRS˜ > > ™˜š›


vwxyzwx

{lopod}hs~rnnil |

€‚ƒ„…†‡ˆ‰Š…ƒ‹ŒŠ…ŒŽ……ˆŠƒ‘Œƒ’…‰ƒ“‰‚Š†‘‰Š‚ˆ”Š

{lopo •}hs~rnnildhondrpodi–nli—dmh~ilonrq~o˜™khiqdšnrks~l™kniqd—hndoikldk›kiqd œildlihd ˜ionhžihniqŸ ¡¢£¤¥¦¡§¨Ÿ©ª¡«Ÿ ¬­¬§¦ª¡­¦Ÿª§Ÿ®¡­¯ª§°±§ Ÿ²ª¦Ÿ°¡­Ÿ³´¡µª¬¶Ÿ d ·¡­µª§¸±§ Ÿ ¯¡«£§°¡­«Ÿ¶¬§ ¡Ÿ¹¬¶¦¯¬­¸¡ª¦Ÿ±§°Ÿ¡­¶¬±¯¦Ÿ¡ª§¡Ÿ²¡¥­²¬¶ª ¡Ÿºª¡°¡­Ÿ ·¡­»¡§°±§ ¨ {lopo•}hs~rnnilŸª«¦Ÿ¼±½¡­«¦Ÿ¶¡ª¤¥¦Ÿµ±Ÿ²£§¦ª¡­¡§¾Ÿ ¡­¬°¡Ÿª§Ÿ¿£²¯ª§¬¦ª£§Ÿ²ª¦Ÿ³¦¬¥¶´­£À¶Á ´Â¼¥¶¡§ŸÃ³¡ª¦¡ŸÄŸÅÆÇÅÈɟ±§°ŸÊ¬´ª°£Áˬ¦¡§¦¯ª§°¡­ŸÃ³¡ª¦¡ŸÄŸÌÆɨ |

|

{lopo|d}hs~rnnild͚•ÎÏÐ

Ôl՝ilidjiqiqd}hs~rnnildÖhiniqd mhld×kqiqdilqdhq~hØh~pissdrqÙ

jhnnsilidÍpo˜ÑklpqdjdÒji~hp—Ó

âÆ âÆ ÈÌ ÈÌ ÈÆ ÈÆÌ

>?@ABCD@EFGHIEBJKK?@L ørÐh~›dohikidšihnidcdeõu ¹Ú¥¡ Û§µ¬¥¶ŸÜ¼§ «°­¼¥¦¡ ݟ¿£´ÂÁŸ±§°ŸÄ±½°­¼¥¦¡Ÿ Ÿ Ÿ Þ¡­­¡ª½Â¡«¦ª ¸¡ª¦Ÿß¡Ÿ©­¬¥¦ŸŸàᲲ⟠Ÿ ݟ¹£­ªµ£§¦¬¶°­¼¥¦¡Ÿ Ÿ Ÿ Þ¡­­¡ª½Â¡«¦ª ¸¡ª¦ß¡Ÿ©­¬¥¦ŸŸàᲲ⟠Ÿ Ÿ Û¯«¦¬§°Ÿ°¡­ŸÜ¼§ «°­¼¥¦¡Ÿ ·£§Ÿ±§¦¡§Ÿ§¬¤¥Ÿ£¯¡§Ÿ Û¯«¦¬§°Ÿã±¡­°­¼¥¦¡ Þª§¸¬±Â¶¬ ¡Ÿ á䲟 ܼ§ «ÁŸ±§°Ÿã±¡­°­¼¥¦¡Ÿ²ª§°¡«¦¡§« Ê£¶¶¡§¶¼§ ¡ Ê£¶¶¡§ ¡»ª¤¥¦Ÿ¤¬¨ ålu tlihoŸ

cdefd

Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì

âÆ âÆ ÈÌ ÈÌ ÈÆ ÈÆ ÈÆÌ Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì

âÆ âÆ âÆ ÈÌ ÈÌ ÈÆ ÈÆ ÈÆ ÈÆ ÈÆ ÈÆ ÈÆ ÈÆ ÈÆ ÈÆ ÈÆ

âÆ âÆ âÆ ÈÌ ÈÌ ÈÆ ÈÆ ÈÆÌ

êfêòççdó

êñðòççdó

Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì

͚dêfçèæðèêédj ͚dêõçèæeèêédj ͚dæççèêïèêédj ͚dæççèæéèêédj ÈöƟ¤² ÈíƟ¤² âÆƟ¤² âÆƟ¤² âÅ âì È÷ âÌ â¾ÌŸ²²Ÿ â¾ÌŸ²²Ÿ â¾ÌŸ²²Ÿ â¾ÌŸ²²Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ ÈÈÌÆëÈìÌƟ ÈÈÌÆëÈìÌƟ ÈÈÌÆëÈìÌƟ ÈÈÌÆëÈìÌƟ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ â¾ÆŸ²²Ÿ â¾ÆŸ²²Ÿ â¾ÆŸ²²Ÿ â¾ÆŸ²²Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ ÈâÆÆëÈÅÆƟ ÈâÆÆëÈÅÆƟ ÈâÆÆëÈÅÆƟ ÈâÆÆëÈÅÆƟ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ ÈíŸîŸŸÌŸ¤²Ÿ ÈíŸîŸŸÌŸ¤²Ÿ ÈȟîŸÈƟ¤²Ÿ ÈíŸîŸŸÌŸ¤²Ÿ ŸìŸîŸÈƟ¤²Ÿ ŸìŸîŸÈƟ¤²Ÿ ŸâŸîŸÈ̟¤²Ÿ ŸìŸîŸÈƟ¤²Ÿ ŸâŸîŸÈ̟¤²Ÿ ŸâŸîŸÈ̟¤²Ÿ ŸìŸîŸâƟ¤²Ÿ ŸâŸîŸÈ̟¤²Ÿ ŸâŸîŸâƟ¤² ŸÈŸîŸâƟ¤² ŸìŸîŸâƟ¤² È̟¤² È̟¤² È̟¤² È̟¤² âÈÌ âÈÌ âÈÌ âÈÌ ÌƟ² ÌƟ² ÌƟ² ÌƟ² ÌȾ̟¸ ÅôŸ¸  Åâ¾ÌŸ¸  Ì̟¸  ïð•ïçf ïð•ïçê ïð•ïçé ïð•ïçæ

êïïòççdó

êõõòççdó

ghidjiklmilnonipildhondhqdrssiqdtlihoiqdiqnkrsniqu


ýÞ012Þ0

34565Ăš89 4 7

ÚÚÚÚßÚÚ2Ú 

Z[3Ăš \]93Ăš 6 Ăš Ăš 6 Ăš ^4 3Ăš _6 9`

9# :#;<=>0?#@A;BCD>AE1#F()"#GHIJ#!)*#%%#K>=D<LMN O#:#%P<<Q?>?#@A;BCD>AE1#F!)*#GHIJ#!)"#%%#K>=D<LMN R# :#Q?P$D<?#@A;BCD>AE1#F!)"#GHIJ#&).#%%#K>=D<LMN @G;<=ES#S?>#;?E0>?$D<?E#K>TD<?#PE#$% @EH=DQ#S?>#UV>PHVE<=QS>TD<? W?;=%<DXD?#S?;#W?BQ?$D<;#PE#$% @9#:#YPQS1=<<?>#F=QQ?#RTE1;S>TD<?#=A;#9<=DQS>=D<N

345657Ăš89 4Ăš

345657Ăš89 4

!" !" !" &* &* &" &" &" &" &" &" &" &" &" &" &"

!" !" !" &* &* &" &"# &"# &"# &"# &"* * * * * * * * *# *

!" &* &* &* &* &" &" &" &" &" &" &"

Ăť4Ăš5

74Ăš5

ßß4Ú5

!" &* &* &" &" &" &" &" &"* * * * * * * * * *

FG?SPE1<N

 4Ú6546 ÚÚ64Ú 9Ú6546 ÚÚ9 

!" &* &* &" &" &"* * * * * * * * * * * * * * * *

!" !" &* &* &" &" &"* * * * * * * * * * * * * * * *

Úß Ú Ú Ú Ú 2 Ú Ú8 Ú Ú82 Ú Ú7Ý Ú !""#$% !""#$% &*"#$% &."#$% &."#$% &6"#$% &' !! &( !" !( !()"#%%# ()"#%%# !)"#%%# !)"#%%# !)"#%%# !)"#%%# # # # # # # # # # # # # &"*"+&!*"# &"*"+&!*"# &!""+&-""# &!""+&-""# &!""+&-""# &!""+&-""# # # # # # # !)*#%%# !)*#%%# &).#%%# &).#%%# &).#%%# &).#%%# # # # # # # # # # # # # &&*"+&(*"# &&*"+&(*"# &&""+&(""# &&""+&(""# &&""+&(""# &&""+&(""# # # # # # # &&#,#&"#$%# &"#,##*#$%# '#,#&"#$%# &"#,##*#$%# &.#,##*#$%# &.##,##*#$%# #!#,#&*#$%# #.#,#&"#$%# -#,#&*#$%# #.#,#&"#$%# #(#,#&"#$%# #(#,#&"#$%# #(#,#!"#$%# #!#,#&*#$%# &#,#!"#$%# #!#,#&*#$%# #!#,#&*#$%# #!#,#&*#$%# #(#,#!"#$% #&#,#!"#$% #&#,#!"#$% #!#,#!"#$% &*#$% &*#$% &*#$% &*#$% &*#$% &*#$% !-* !-* &/* &/* &/* &/* *"#% *"#% *"#% *"#% *"#% *"#% ./)*#01 6!#01 !!)(#01 ("#01 (()(#01 (*#01 ß23ß ß23ß ß23ß ß23ß ß23ß ß23ß2

84Ăš5

4Ăš5

74Ăš5

Ăš bcdbaeafgbagbbbahaijkalamnaokpaqikjrasjtauvwaxvtnivnyauvkazvjntm{via|v}v~pwa|skÂ&#x20AC;ra vÂ&#x20AC;aÂ&#x201A;p Â&#x20AC;}rji~aÂ&#x192;Â&#x192;rÂ&#x201E;as Â&#x2026;vÂ&#x20AC;m{viuÂ&#x201E;a ?a

Â&#x2026;Â&#x2026;Â&#x2026;Â&#x201E;Â&#x192;kj vÂ&#x201E;uvĂš a a úÚÝß


™š›œš›

†í’‘ñ‡ 4Œ5Ž’Œ56ñ 7°µ°±²­

§

§¨¨©ª«¬­®¯°±²¬°±³®´°µ°±²­

¶·¸¹º»¼½¸¾¿ÀÁÂýº¸ÃļŸÆÇȸÉÊË˸ÌÍÂý¸ ÄÎÏÄпѸ ÊÒ˸ÐÓ·ÔÕÖ ×º¸¿ÂÃпÁØпÿø¹ÙÄÃø ÚÀÛź¿Ã¸Ü»À¸Ý¿ÞÞ¿À¿¸ ÍÄÎÃÞÙÄÃÃÎÃÐÖ¸ ¹ÙÄÃÃÚÀÛź¿¸ÞÂÃڸ߿¸ÜØàк¸¿ÂÃпÁØпÃѸáâÅ¿¸ ÉËË˸ÎÃÚ¸ÉãË˸··¸ä¸Ê¸¹ÙÄÃÃÚÀÛź¿Ö ÇøåØàà¿Ã¸æ¸ã˸·Ö¸ ¸

¸ ¸ 珘 ïðñòóô ïðñòóð ïðñïðû ïðñòóú ïðñòóý ïðñïðó

×Ä޼ſÃè ߿º¿¸ ·· õË ãË üã üã üã üã

¸ ÆÀÄźéê¸ ·· ÉöÊ ÉöÊ ÉöË ÉöË ÉöÊ ÉöÒ

¸ áâÅ¿¸ ·· ÉãËË ÉãËË ÉËËË ÉãËË ÉãËË ÉãËË

ë¿ß¼ź¸ ÙÀظåØà࿸ ¼ÄÖ¸½Ð ãÊöõ Êùöõ ÉËöÒ ÉãöÒ ÊÉöÉ Êüöã

‡ —Œ‹’¸ ìí‡î햖Œ òóï÷óó‡ø ôôú÷óó‡ø ‡ˆò÷óó‡ø ‡ýó÷óó‡ø ‡‰ó÷óó‡ø ôóú÷óó‡ø

©ª«¬­®¯°±²¬°±³®´°µ°±²­

þ‹Œ‡í¢Œ”÷¸0¿ÚؼŸ·Âº¸¿ÂÃпÁØпÿø¹ÙÄÃø ÚÀÛź¿Ã¸ÄÎܸÉÓʸڿÀ¸ë¿Ï¿¼Åº¸ ÅâÅ¿¸ÚÎÀ¼Å¸0¿Ú¿¸×Ä޼ſָ ÆÄÚÎÀ¼Å¸1¿À¿ÃÐÎÃиڿÀ¸×Ä޼ſø߿º¿¸ÄÎܸÊ㸷·Ö¸ ǸøåØàà¿Ã¸æ¸ã˸·Ö

¢‹Œ‘Œ”‡‹‡ žŸ ŒŒ‡Œ”¡Œ”‡ £Ž”Œ”‡¡Œ”‡‹”¤‹¥‹¤“Œ––‡•”¦ 8

†‡ˆ‰‡

¸ ¸ 珘 ïðñïˆó ïðñòóû ïðñïˆô ïðñïˆò

×Ä޼ſÃè ߿º¿¸ ·· ãË ãË ãË ãË

¸ ÆÀÄźéê¸ ·· ÉöË ÉöË ÉöÊ ÉöÊ

¸ áâÅ¿¸ ·· ÉãËË É2ËË ÉãËË É2ËË

ë¿ß¼ź¸ ÙÀظåØà࿸ ¼ÄÖ¸½Ð ÊõöÉ õõöÒ õ2ö2 Ò3öË

‡ —Œ‹’¸ ìí‡î햖Œ ôôò÷óó‡ø ôðý÷óó‡ø ôˆ‰÷óó‡ø ô‰ó÷óó‡ø

8¨¨4‘•5ŽŒ–¤•Ž‘

ÊÚÀÛźÂÐö¸ÒÞÙºÁÂÐö¸¹ºÄ¼Å¿àÄÝÞºÄÃÚ¸ÉË˸·· 9‹’Œ”ñ4‘•5ŽŒ–¤•Ž‘‡¤‹56¥Œ ‹”6‘÷¸¸ ÊË˸·ÓÊö㸷·ö¸Êʸ½ÐÓåØà࿠珘‡ïðñïïò‡ Ù¿À¸åØà࿇‡‡ýò÷óó‡ø 9‹’Œ”ñ4‘•5ŽŒ–¤•Ž‘¸”í •–¥Œ ‹”6‘÷¸ ÊË˸·ÓÊö㸷·ö¸Êʸ½ÐÓåØà࿠珘‡ïðñ‡ Ù¿À¸åØà࿇‡‡úú÷óó‡ø 4‘•Ž–ñ4‘•5ŽŒ–¤•Ž‘‡¤‹56¥Œ ‹”6‘÷¸¸ Êã˸·ÓÉöü¸··ö¸ÉÊö㸽ÐÓåØà࿠珘‡ïðñïïð‡ Ù¿À¸åØà࿇‡‡úò÷óó‡ø 4‘•Ž–ñ4‘•5ŽŒ–¤•Ž‘‡¤‹56¥Œ ‹”6‘÷¸¸ ãË˸·ÓÉöü¸··ö¸Ê㸽ÐÓåØà࿠珘‡ïðñï Ù¿À¸åØà࿇‡‡ûû÷óó‡ø

Š‹Œ‡ŒŽŒ‘’‘Œ“Œ‡‹’‘‡‹”‡•––Œ”‡—Œ‹’Œ”‡Œ”‘Ž•–‘Œ”˜


  !"#!!

$

%#&'(#&!

)*+,*-.*//.012-034-*56+17.084.0945:;*-<74<7.25,=0 >2?*+-.0+@;2-.062+<70-*7+0-.1+:*0A+17.62+<78*--*+B0 C@DEF02560G2?6+H7.*0I0JKLM088K0 GN//6+H7.*0/H5,-02560O2*+0I0JKMM0880P7@+4Q@5.1/02560R*+.4:1/S=0 T50U@//*50V0WM08= )\7*0 ]5Q17/0 ];-.1560 0 7@+4Q@5.=0 R*+.4:=0 8 A+H7.* A+H7.*0<8 kW defdgh iMj0ijkW MKiM 0i kW defdgs kMMj0mjkW kKMM 0m kW defdgn kMMjkMjkW kKMM kM kW defdge ktMj0LjkW kKtM 0L kW defdg ktMjkkjkW kKtM kk kW defdgg klMjktjkW kKlM kt

XY

0 Z[D*^*_4<7.0 `#

D+@0U@//*0 a

<1=0:, b cc lmKM nopqhh r lkKW nqhh r WLKM espqhh r luKW npnqhh r mlKW edgqhh r LkKW hqhh r

v vwxyz{|x}~Â&#x20AC;Â |xÂ&#x20AC;Â&#x201A;xÂ&#x192;xz{|~~Â&#x201E;~~Â&#x2026;yzÂ&#x2020;Â&#x2021;xÂ&#x2C6;Â&#x2030;yÂ&#x20AC;Â&#x2020;|

)*+,*-.*//.012-034-*56+17.084.0945:FÂ&#x160;*-<74<7.25,=0 A+17.62+<78*--*+B0C@DEF02560G2?6+H7.*0I0tKWM088K00 GN//6+H7.*0/H5,-02560O2*+0I0tKMM088=00 T50U@//*50V0WM08= )\7*0 ]5Q17/0 ];-.1560 0 7@+4Q@5.=0 R*+.4:=0 8 A+H7.* A+H7.*0<8 kW defdog iMjijkW MKiM i kW defdoo kMMjijkW kKMM i kW defdoh kMMjkmjkW kKMM km kW defdos kJMjkijkW kKJM ki

XY

0 Z[D*

Â&#x2039;Â&#x152;xz{}xzÂ&#x2020;Â&#x201A;xÂ&#x192;xz{|~~Â&#x201E;~~Â&#x2026;yzÂ&#x2020;Â&#x2021;xÂ&#x2C6;Â&#x2030;yÂ&#x20AC;Â&#x2020;|

^*_4<7.0 `#

D+@0U@//*0 a

<1=0:, b cc kuKW sqhh r tkKM nqhh r JtKL sgeqhh r JiKt sdsqhh r

]80Â?.N<:0R*+Q45:.0PtlM0,j8Â&#x17D;S=0T50U@//*50V0WM08= 0 Â?1-<7*5F0 A+17.F0 )\7*0 ^*_4<7.0 `#

D+@0U@//*0a

0 _*4.*0 Â?0 0 <1=0:, b cc XY 88 88 88 MKL 0WMM klKi gqgh r defnsn kJ MKL kWMM tuKJ shqhh r defnsp kJ MKL 0WMM 0iKJ epqhh r defhg tM MKi 0WMM 0iKi eoqgh r defdnd tW MKi 0LWM kJKk ggqgh r defdeo tW MKi kMMM kLKl dhqhh r defded tW MKi kWMM tmKl shqhh r defdop tW MKu 0LWM kMKW oqgh r defde lM MKu kMMM kJKi gpqgh r defdeg lM MKu ktMM kmKi dsqhh r defdg lM MKu kWMM kuKi hqhh r defdo lM MKu kMMM kMKm gqhh r defden WM MKu ktMM ktKL ggqgh r defdd WM kKM kWMM tMKM pgqhh r defdee WM MKu tMMM tmKL eqhh r defd WM

Â&#x2039;

Â&#x201D;%

Â&#x2018;% Â&#x2019;Â&#x201C;a

Â&#x2014;"Â&#x2122; Â&#x2018;Â&#x2DC;

Â&#x201D;Â&#x2DC; Â&#x2014; 

Â&#x2018;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x201D;"

Â&#x203A;Â&#x153;Â?Â&#x203A;Â&#x161;Â&#x17E;Â&#x161;Â&#x; Â&#x203A;Â&#x161; Â&#x203A;Â&#x203A;Â&#x203A;Â&#x161;ÂĄÂ&#x161;¢£¤Â&#x161;ÂĽÂ&#x161;ΤÂ&#x161;¨¤ŠÂ&#x161;ª¢¤£Â&#x161;£­Â&#x161;Ž¯°Â&#x161;¹¯­§¢¯§²Â&#x161;Ž¯¤Â&#x161;³¯£§­Œ´¯¢Â&#x161;¾¯œ¯¡Š°¸Â&#x161;¾¤šÂ&#x161;º¯šÂ&#x161;Šºšœ£¢¡Â&#x161;ŸŸ½Â&#x161;ºž¯šŒ´¯¢Ž½Â&#x161; ?Â&#x161;

žžž½Ÿ¤£º¯½Ž¯

Â&#x161; Â&#x161; 


ÒÓÔÕÖÓÔ

×ØØÐÎÊÅÍÊÙÃÈÎÇÊÚÅÈÛÄÍÜÅÈÀ ÝÞÐßÃàÀáÜÅÈÀÀ ÝÞÐßÃàÀâãÐäÝ

/æò4îüæèîíéèùêæòóêúí3èìæêéæíè æçí2úøòèúî2ïæüæû3ûèîíéèõçûèæçíæõè

øòêúî æíüøò÷üüæ÷èñéæêèíúêêæèìçêéè ûè3èï åæçèéæêèëæêìæíéîíïèðñíèòæêóôõõö éæêèùêúòûèïæüýúííû0è/æìçøò" &)ÂÀ' ÷çøòæíèùêúòûüýúííæêíèæíûüûæòæíèçõè ÈÑÀ!"Ù#$"À ùêúòûèó÷æçíæèþçüüæ0èùçæüèóúííèéçæè JØØKLMNOPQRSTOUVWXYN 1îï2æüûçïóæçûèéæêèæçí3æ÷íæíèùê4òö 7êúóûçüøòæè ú÷ûæðñêêçøòûîíïè2êè/ è ûæèõçíéæêí0èùîêøòèéæíè5çíüúû3èéæüè ùêúòûüýúííæêè3îõè æZîæõæêæíè þ678ù9 è ÷æç ûèéçæèþæç 2æüûçïóæçûè ýúííæíèîíéè5íûüýúííæí0è æêòú÷ûæí0èùçæè úíéòú îíïèçüûè /æ éæíó úêèæçí2úøòèîíéè çæûæûèïæ ìçøòûè((èï $Â&%ÂÀ' êúéæè æçõèëæê çíéæíèðñíèç÷éö ÈÑÀ!"Ù#$)À ïúûûæêþñ÷÷æíèæíñêõæè1æçûðñêûæç÷æ0è @ØØ[ÈÎ\ÅÍ&ÀÚÅÈGÄÍ=Ê úøòèéæõè5çíüûæøóæíèìæêéæíèéçæè ùêúòûæíéæíèéîêøòè÷æõõêñ÷÷æíèçõè è è]èèõõèúêûñíèèèóïè þ678ù9èüçøòæêèïæòú÷ûæí0è5çíè ýúíö øú0è(è ûøó íæíèèúøòüýúííæíèçüûèæéæê3æçûèõçûè ÈÑÀ!"Ù#%#À !&ÁÂÀ' éæêèþúýçéñ1úíïæèõôï÷çøò0 Dè]èDèõõèúêûñíèèèóïè øú0èè ûøó ÝÎÄÜáÀâÊÎÍÜÎÈÜèè ÑÀ!"Ù#"ÂÀ $Á&ÂÂÀ' 2êèùêúòûèèõõèèè û0 DÈ ( è ] è D ( è õ õ è ú ê û ñ í è è  è ó ïè ÈÑÀ!"Ù#$%À $$Á&ÂÂÀ' øú0èè ûøó ÝÎÄÜáÀâÌÅÈèè ÑÀ!"Ù#"ÁÀ $Á&ÂÂÀ' 2êèùêúòûè(èõõèèè û0è DÈ 3 è ] è D 3 è õ õ è ú ê û ñ í è è  è ó ïè ÈÑÀ!"Ù#)!ÀÀÀÀ $*"&ÂÂÀ' øú0è3è ûøó ÈÑÀ!"Ù#%*À $Á&ÂÂÀ' +ØØÝÎÄÜáÀ,ÎÍ-Å èúêûñíèèèóïè

ýæ3çú÷3úíïæè3îõè ýúííæíèæçí3æ÷ö ø(ú0èè]è(èèõ ûõ íæêèùê4òûæèçíèëæê çíéîíïèõçûè7úûæíû ÈÑÀ!"Ù#)ÂøóÀ $Á&ÂÂÀ' ùêúòûðæê çíéæêíèþúýçéñ.þúýçéñè îö ýæê0è/æìçøòûè0èóï ^ØØ[ÈÎ\ÅÍ&ÀÚÅÈGÄÍ=Ê&À

× >?@ABCD@EFGHIEBJKK?@L

1

+ 6

J

ÁÀ_ÀÀ "&)ÂÀ'`

abcdefgchhib

ÈÑÀ!"Ù#$#À 1ØØÃÈÎÇÊËÄÍÍÅ

Eçæ2æêîíïèñòíæè ýúííæê

@ ×B

^

×BØØâÎÍÍÜÈÎÇÊ&ÀçõèþçíïèËÊÎÈ=èðæê3çíóûè/æìçøòûèèóï ÈÑ !"Ù#$Á !"Ù#$5 !"Ù#$! õõ E4íïæèõ

3 

D 0

A

D( F

$%Â&ÂÂÀ' %ËÅÄÊÄ-À\ÄÊÀ4ÄÜÅÈÇÎ=ÅÍ Dè]èDèõõèúêûñíèèèóï 2çûèè÷2õ0è2æêûçïèúî2ïæüýî÷ûæõè ÈÑÀ!"Ù#"%À åçíéæéêúòû0èèõõèèðæê3çíóûè/æö D(è]èD(èõõèúêûñíèèèóï$#&ÁÂÀ' ìçøòûè3èï "À $#&ÁÂÀ' ÈÑÀ!"Ù!#ÂÀ )&ÁÂÀ' DÈ3ÑèÀ]!èD"(Ùèõ#"õ è ú ê û ñ í è è  è ó ï 4ÄÅÀÚáÈ&èæéñøòèèõõèè ÈÑÀ!"Ù#")À $#&ÁÂÀ' /æìçøòûè33èï ÈÑÀ!"Ù!#$À Á&ÁÂÀ' AØØÃÈÎÇÊËÊÄ>ÊÅ 4ÄÅÀÚáÈèæéñøòè(èõõèè

æíóóñý2èíúûîê ÷úíóè /æìçøòûè3èï ýæêèóï7úøóîíï ÈÑÀ!"Ù!#%À 5&*ÂÀ' ÈÑÀ!"Ù#Â$ÀÀè]èèõõÀ*&*ÂÀ' ÈÑÀ!"Ù#Â%ÀÀDè]èFèõõÀ*&*ÂÀ' 6ØØÃÈÎÇÊËÎÍÍÅÈ ÈÑÀ!"Ù#Â"ÀÀD(è]è3èõõÀ*&*ÂÀ' èõõèðæê3çíóû È Ñ À ! " Ù # % Á À ýæêè ûøóÀÀÂ&5ÂÀ' ÈÑÀ!"Ù*Á!ÀÀD3è]è0èõõÀ*&*ÂÀ' èõõèðæê3çíóû ÈÑÀ!"Ù#%5À ýæêè ûøóÀÀÂ&#ÂÀ' ÈÈÑÑÀÀ!!""ÙÙ*#ÁÂ#)ÀÀÀÀD(3èè]]èèèèõõõõÀÀ**&&**ÂÂÀÀ'' â7ÇÏ8ËËÅÏè2êèùêúòûüýúííæêè9ñ0è6 0: ÈÑÀ!"Ù*Á*ÀÀ(è]èèõõÀ*&*ÂÀ' ÈÑÀ!"Ù#%!À $&*ÁÀ' ÈÑÀ!"Ù#ÂÁÀÀ(è]èDèõõÀ*&*ÂÀ' ;ØØ<âÀÃÈÎÇÊËÎÍÍÅÈÀÀ ÈÑÀ!"Ù#Â5ÀÀè]è(èõõÀ*&*ÂÀ' ÎÌËÀ,ÄÍ=ÜÈÌ7=-ÌËË&ÀÈáËÊ>ÈÅÄ ÈÑÀ!"Ù#Â!ÀÀè]èèõõÀ*&*ÂÀ' ?êèú÷÷æèòúíéæ÷ü ÷çøòæíèùê4òûæè ÑÀ!"Ù#Â#ÀÀè]è3èõõÀ*&*ÂÀ' îíéèùêúòûüû4êóæí0è5êõôï÷çøòûèæçíè È ÑÀ!"Ù#Â*ÀÀFè]èèõõÀ*&*ÂÀ' îíóñõý÷ç3çæêûæüèúøòè üýúííæíèðñíè È È

ýúííéê4òûæíèñòíæèùîêøòûêæííæíè ÑÀ!"Ù*5#ÀÀFè]èDèõõÀ*&*ÂÀ' éæüèùêúòûæü0 ÈÑÀ!"Ù*5*ÀÀFè]èèõõÀ*&*ÂÀ'

ÐÈÅÄË $!&ÁÂÀ' $!&ÁÂÀ' $!&ÁÂÀ' âÎÍÍÜÈÎÇÊCØçõèþçíïèËÊÎÈ=èðæê3çíóûè/æìçøòûèèóï ÈÑ !"Ù#% !"Ù#%$ !"Ù#%% õõ E4íïæèõ

3 

D (

×+

××

D( D

ÐÈÅÄË !5&*ÂÀ' !5&*ÂÀ' !5&*ÂÀ' âÎÍÍÜÈÎÇÊCØçõèþçíïèíñêõú÷èðæê3çíóûè/æìçøòûèèóï ÈÑ !"Ù*$) !"Ù*$Á !"Ù*$5 !"Ù*$!

××ØØ,ÎÌÍÙÝÄÍ-GÎÍ-Å

ÐÈÅÄË $%&ÁÂÀ' $%&ÁÂÀ' $%&ÁÂÀ' $%&ÁÂÀ' âÎÍÍÜÈÎÇÊCØçõèþçíïèíñêõú÷èðæê3çíóûè/æìçøòûèèóï ÈÑ !"Ù*$# !"Ù*% !"Ù*%$ !"Ù*%%

ÈÑÀ$!ÙÁ5ÂÀ "%&ÂÂÀ'À ÝÄÍ-ÚÅÈË7ÇÏ8ËËÅ&èðæê3çíóûè ×+ØØ,ÎÌÍÙÝÄÍ-GÎÍ-Å è ûøó 2çûè2úïú3çí2òêîíï0è1îõèüøòíæ÷ö ë5ÈèÑÀ$ $*&ÂÂÀ' ÷æíèîíéèæçí2úøòæíèëæê çíéæíèðñíè !ÙÁ!ÂÀ

õõ E4íïæèõ

 

 D

D 3

D( F

õõ E4íïæèõ

 

 

D (

D( D

ÐÈÅÄË

¿ÀÁÂÀ

5Â&*ÂÀ' 5Â&*ÂÀ' 5Â&*ÂÀ' 5Â&*ÂÀ'

2çûèîíüûüûñ22ïêç22æíè3îõè øò÷çæö

æíèðñíèæçí3æ÷íæíèþçíïðæêüøò÷üüæí0 E4íïæèèõõè/æìçøòûèDèï

ÝÄÍ-ÚÅÈË7ÇÏ8ËËÅ&è6÷îüûúò÷è ùêúòûïæHæøòûæíèìçæè30èå0èåúîõö ë5 üøòû3æêíèúîøòèüæòêèòç÷2êæçøòè æçõè èè ûøó )%&*ÂÀ' 6í êçíïæíèðñíèëñêüúû3è ïæHæøòûæí0è ÈÑÀ$!ÙÁ!$À E4íïæè0èõõè/æìçøòûèèï ë5èè ûøó

ÈÑÀ$!ÙÁ5$À

$$Á&ÂÂÀ' ÈÑÀ$!ÙÁ!$IÁÂÀ

%&5ÁÀ'

ÃÄÅÀÆÅÇÈÉÅÈÊËÊÅÌÅÈÀÄËÊÀÄÍÀÎÏÏÅÍÀÐÈÅÄËÅÍÀÅÍÊÇÎÏÊÅÍÑ


sttuvwxyz{v

îttïà¸ð°ñ¼º¶z°µ{º¸

|}~€~‚ƒ„}~…†~†ƒ}ƒ‡ˆ}ƒ ›ˆ}Ž†‹תŽŒ ‰}~}Š‹ŒŽ‹‚Š‘’‚Š…†~}†ƒ} •ò}~¢ƒ‰}~–ƒ‰••}†’¾~‘‚ƒƒ§ “Š}}”}’}•‹†‰‹Œƒ„}~–ƒ“Š}— ‰}~¢‹}Œ}†–~“ŠŽ}••}~©ªŽŽ¥ }…}~}ƒŽ†‹}†ƒ}Ž‘‚ƒƒ ~‚Š‹ ›}†ó’}•‹†‰„}†‹פ¤¤„‰Œ«}…†“Š‹ ˜}~”–ƒ}ƒŒ|–~“Š€†ƒ•}‹™}ƒ}†ƒ}• ©¥Ùª„‰ |~‚Š‹ •‘‚ƒƒ}~•š™Œ‡Œ›œ|žŸ…†~ ¬v­jÁÁ°ÂÁØj l¯ ÂÂj´ }~œ’‚Š˜}~•‘‚ƒƒ‹Œ ôt t k v àè ¶ ·z ¸ { ¹¹{ y uvwxyz{v ¡¢ƒ‰}£¤“Ž¥¦}}~§¨ õ†‹‰}Š¢~‹}‹}ƒ‹‚Š”‚“„}ƒ¥ ©¤¥ª“Ž¥«}…†“Š‹©¥ª„‰ ”†•ªŽŽ‘‚ƒƒ…}†‹}Œ ¬v­j®¯°±²±j ² ³lj´ ©¬v ­j®¯°±Ølj ³m lÂj´ µ¶·{¸¸{j¹º»jµ¶·vx¼½{’¾~¿§œ~ˆÀ§ ött ¬xæ{¸{ºè{y ‹‚Š‘’‚ŠŒ ¬v­j®¯°®®±j Á ±Âj´ ¡¢ƒ‰}⤤ŽŽ¥«}…†“Š‹©íפ‰

nopqrop

Þ

s

Ú

Ã

¬v­jm®°¯Â³j ² ²lj´ øv { ¶ ·è » x yæ{ j ÷t t –•˜}~™†ƒ„‹}Ž‡‚ƒ•‹‚Š„‚‹‰}§ õ†‹‰}~‚}~“Šƒ}†}¥¡¢ƒ‰} ’ˆ~Ž‹¥Ž†‹}†ƒ}~€†ƒŠ¢ƒ‰}ԕ}™–Ž ©×ª¤ŽŽ¥«}…†“Š‹⥪„‰ Ն}}~Š‚‹}ƒ˜ˆƒ|~‚Š‹‰}Ö}“Š‹}ƒŒ ¬v­jm®°¯Âmj ¯³ ÂÂj´ ¡¢ƒ‰}ª¤¤ŽŽ¥«}…†“Š‹פ¤‰ ¬v­j®¯°±²Øj  ²Âj´ sùttúභ{ºè{y ¡¢ƒ‰}Ù¤¤ŽŽ¥«}…†“Š‹×£¤‰ ¡¢ƒ‰}©Ý¤“Ž¥«}…†“Š‹©¤„‰ ¬v­j®¯°±²®j m ³Âj´ ¬v­jm®°¯ÂÂj ®® ÂÂj´ ÚttÛÐÑÊÅÒÓÐÄÅÆÇÈÉÇÊËÈÌÇ ssttßvx·»°û½vุ趷¸º»»{y ÃttÄÅÆÇÈÉÇÊËÈÌÇÍÎÏÐÑÊÅÒÓ

¿–ŽՆ}}~Š‚‹}ƒ}•|~‚Š‹‰}§ †ƒ•‹‚”†}~›ˆŠ~„ˆƒ•‹~–„‹†ˆƒŒ€†ƒ ƒ¾‹™†“Š}•܆’• ‰}~¢‹”}†Ž–’•‹}— Ö}“Š‹}•‚–’}Ž‡ˆ}ƒŒ |†}Ü}~†ƒ‰}…}~}ƒ†ƒ}ƒ‡ˆ}ƒ }ƒ˜ˆƒ¿¢–ƒ}ƒŒá¾~›ˆ}ƒŠÔŠ}ƒ”†• ~‚–Ž§ }†ƒ‰}•“Š‚‰}ƒ¥}~|~‚Š‹†ƒ}ƒ פ¤“Ž¥™}~}‰”‚~’¾~㈒’}~ “Š†‹™}†ƒ‰}Š¢ƒ‰‹–ƒŽ†‹}†ƒ†‰}ƒ ‹~‚ƒ•‘ˆ~‹Œ«}…†“Š‹©ª„‰ “Š¢‰}ƒ‚–’}ƒ‡ˆ}ƒ‰}~¾“„‹Œ ¬v­j®¯°±l®j ¯³Á ÂÂj´ ê ¦§œ~ˆÀ•‹‚ŠŒ s Ãt t üx » » { v ° µ ýx yyè ¶ ·º {y{ ¡¢ƒ‰}ݪ“Ž¥«}…†“Š‹ªÝ¤‰ •™…}†䆃„}‘~ˆÀ}ƒŽ†‹’¾ƒ’ ¬v­j®¯°±²²j Á ³Âj´ – ãƒ}”}Ž–‹‹}~ƒŒƒþ}}~”}†}”†— ‰}ƒ‹}}}†ƒ•}‹™”‚~Œ Þttßvx·»x½vุzxvv{ á¾~«}Ö}“Š‹ŠÔŠ}ƒ”†•©â¤“ŽŒ ÜԊ}©¥âŽ¥«}…†“Š‹©¤„‰ œ~‚„‹†•“Š}㈎”†ƒ‚‹†ˆƒ˜ˆƒÜ}”}§ ¬v­j®¯°±l³j mmÁ ÂÂj´ ’¢„‚~~}Ž†‹‚” ƒ}ŠŽ”‚~}Ž”~ˆ§ üx»»{v°µýxyy趷º{y{ ‚–’•‚‹™Œá¾~œã䧦~‚ƒ•‘ˆ~‹å{v° ä†}Õ~ŒÙí§£ª×¥þ}ˆ“ŠŽ†‹•†}”}ƒ ¸{æ½xv­ }”}Ž–‹‹}~ƒŒ ¬v­j®¯°±llj ’jjÁ±² ÂÂj´ ムÜԊ}×¥©Ž¥«}…†“Š‹©×„‰ ¬v­j®¯°±l¯j m³² ÂÂj´ ßvx·»x½vุx¼çèx»å ¿–ŽՂ“Š~¾•‹}ƒ‚–’˜ˆ~Š‚ƒ}ƒ} sÚttµ{º¸æ{·0yæ{ Ü}”}’¢„‚~~}¦€Õ‡žé㌠€†ƒŠ¢ƒ‰}ƒ}~«‚‹‹}~§‘‚ƒƒ§ ö ¬v­j®¯°±lØj mÁ® ÂÂj´ ¿•“–ŠŽ †}ƒ}ƒ‚ƒ}†™¾‰}ˆ}~¦~‚„‹ˆ— ~}ƒ¥‚–•×1©¥ªŽ2⎎§¨§}†Ž†‹ êttëìw{¸{ºè{y ¡‚•‹Š‚„}ƒ–ƒ–’Š¢ƒ‰}‰†}Œ«}— 邌í¤¤‰ …†“Š‹©©×¤‰ ÷ ¬v­j®¯°±ØØj m² ²Âj´ ¬v­j®¯°±lmj ¯® ÂÂj´

î

ô

ss sÃ

3¼æ° wjµýxyy° ÌÇÊ67jǼy Î ÆÇÈÎ8ËÇÎj x½jµ{ÒÈ º»{j9j¯³

sÚ 3{vç¸{ç{æv½vxx¼vj¹ç4»vvjxjyèýàv» 5à

j      !" #$ %&' ( %) *) +*)&' ,,- *.)$-

?

...-,*-j

kjlm


BCDEFCD

¾¿ÉÀÁ¿¿ÀÁ¿¿HHF¾Hº¿¼ÂÃHÊÄH¿FÅHºÆG¿HH ÇÈH

GHHI5J5?KLM8;N7=54O580@PQRS0TPUV

WXYZ[X\]^_`abc]X^XdZ]X^eafgXhX_c\dhcib]XajY_X_k ldh\Z_gmc]XajY_X_XcneadXghXcopYcqrb[Xdsctj]Xbsc tgX_Xdsca`Y_XcuYja_Xc\dhcjadbgeaXcWXYZ^_rooXkcv^wfx fX_Yg^eaXcneadXghXsc\fc`\eacb`d]XcWXYZc^_peZXcyYrzx bXfbr^c[\c^eadXghXdkc{drYfXcneadXghZY`o_ch\Yeacry_gx f`bXc|XzXbcpzXYc^X_[\d]kc}jd]Xc~cffkc€Xgea_c‚ƒc]

G

„8A0…†K12‡0 ‹HHTM?Œ5=;N7=54O58

‡2ˆ1‰0Š

pYcn_`abhY`a_czg^cŽcffcscgdcaYrf‘’`d`hgx \f‘n_`abscfg_c`\^c Xea^Xbz`YXdc“X^^XYdsc”Yj[gx ^grd^YraY^eaXdZXbcfg_c”’‘|`dh]YgooXdkc}jd]Xc ‚•cffkc€Xgea_cƒ–—c] „8A0…†K‡˜…0 1™ˆ‰‰0Š WgXcrzXdsc`zXYc}jd]Xc•–cffkc€Xgea_cšŽ—c]

„8A0…†K‡˜20 ˜™ˆ‰‰0Š ›HHœ8>:;54:5=;N7=54O580/>=:>;:4NM@?<;

uXYc\dmXYp^_bgeaXc|XzXb‘žY`o_^Xg_Xd^eadXghXYkc€X‘ XYzXcfg_cry_gf`bXYc|XzXbpzXY^X_[\d]scnyX[g`b‘WXYZx [X\]^_`abc]X^XdZ]X^eafgXhX_c\dhcib]XajY_X_kcldh\Z_gmc ]XajY_X_Xc”Yj[g^grd^^eadXghXcopYc”g`drhY`a_scŽ~c|Ÿsc neadXghXdbjd]Xc~•cffscXdrYfXcneadXghZY`o_ch\Yeacry_gx f`bXc|XzXbpzXY^X_[\d]kc zXYc•c¡cžY`o_XY^y`Ydg^ch\Yeac hgXc’”vcŸXf^eaXghcXYfg__Xb_kcuXYctWn‘nro_‘€Ygyy‘€Ygooc ^rY]_copYc`zY\_^ea^geaXYX^cvYzXg_Xdk ¢N7=54O958:5£060J4;0¤ˆ10¥¥0¦00§00I0J4;0‡ˆ10¥¥0 ¦00§00@0J4;0‡ˆ‰0¥¥0¦A }jd]Xc~cffkc€Xgea_c‚šc]

‹

„8A0…†K1220 2™ˆ1‰0Š ¨HH38>7:;N7=54O58 pYca`Y_Xc\dhcXgeaXcuYja_Xkc}jd]Xc~cffkc „8A0…†K121000€Xgea_c‚‚c]0 2™ˆ™‰0Š ©HH3M¥4=4N<;0/>8¥587>¥¥58Œ>=ª5

›

”rbgXY_scfg_cnyg_[Xc\dhcuY`a_c^eadXghXYsc—scffcsc fg_c]XY`\a_Xfc|`ffXYZryoc\dhcuY`a_^y`ddXYsc neaXdZXbcYr_cZ\d^_^_roopzXY[r]Xdk }jd]Xc~Ž—cffkc€Xgea_c–c]

„8A0…†K1‡‰0 «HH3M¥4=4N<;0œ=54Œ>=ª5

2˜ˆ™‰0Š

„8A0…†K…™20 ®HHœ¯0œ8>:K6M=458Œ>=ª5

…˜ˆ™‰0Š

¬ultc—~•š­scyrbgXY_sc^ea`Y[cb`eZgXY_kcneaXdZXbcYr_c Z\d^_^_roopzXYc[r]Xdkc}jd]Xc~—cffkc€Xgea_c—ƒc]

©

¨

“g_chXYcd`eac`\°Xdc]X^_Xbb_Xdc\dhcZ\YmXdoiYx fg]XdcneadXghXcXYhXdc`\eac”YrzbXf^_XbbXdc XYc YXgea_kcugXcneadXghXdc^gdhc[\^j_[bgeacgdh\Zx _gmc]XajY_X_kc“`±gf`bXcžY`o_pzXY_Y`]\d]ch\Yeac areapzXY^X_[_X^c€XXYzXkc²y_gf`bXcqgX]XoX^_g]x ZXg_kc³`d]Xd]XXYzXcXbbgy_g^eac]XorYf_sch`h\Yeac g^_cXgdXczX^_fi]bgeaXcvdXdh\d]c]XjaYbXg^_X_k }jd]Xc~‚cffsc€Xgea_c‚c] „8A0…†K1¤‰0 …†ˆ™‰0Š }jd]Xc~Žcffsc€Xgea_c‚Žc] „8A0…†K1¤…0 …´ˆ1‰0Š }jd]Xc‚cffsc€Xgea_c•ƒc]

«

„8A0…†K1¤20 2…ˆ1‰0Š /5?NM0µ9547>=OK¢54?;N7585=

®

Q54:5850/5?NMK¢N7585=00 ËÌÍÎÌÏÐÑÎÏÑÒÏÓÎÔÎÑÕÖÏ×Ï0 ><0O5=0¢54:5=0Ø0¤0Ù0Ø01A

·

º

/0120

pYch`^cneadXghXdcmrdcn_`ab‘ž`zXbdkc€bXgeaXYf`x °XdcopYch`^cneadXghXdcmrdcXhXYhYja_Xdc\dhc“Xx _`bb^_`d]Xdc]XXg]dX_kc²y_gf`bXcneadXghc bXg^_\d]kc ’XY^eabXg°_XgbXcZiddXdc`\^]X_`\^ea_cXYhXdkc„4N7:0 Œ<¥0¢N7=54O5=0¶M=0Q4=O5=;54?5=0ª554ª=5:A ·HH/5?NM0¸…200§00T4;0…20¥¥0¦ }jd]Xc—cffsc€Xgea_cš—c] „8 †™20¹100R8;>:Œ¥5;;580 …1††1ˆˆ™‰‰‰00ŠŠ „8A A0 0˜ ˜¤ ¤K K… ¸… ·HH/5?NM0¸…˜00§00T4;0…˜0¥¥0¦ }jd]XcŽ‚cffsc€Xgea_c~‚c] „8 ´†˜0¹1000R8;>:Œ¥5;;580 2´¤1™ˆˆ…‰‰‰00ŠŠ „8AA00˜˜¤¤KK…¸… ºHHœ8>¥»5=Œ457580 ugXcZXgboiYfg]Xcnyg_[XcgYhcagd_XYchgXcžY`fyXc]X^eab`x ]Xdsc^rch`^^chgX^Xc`\^chXfc|rb[c]X[r]XdcgYhkcnrbgx hXcneaXg°Zrd^_Y\Z_grdcfg_cž\d^_c^_rooc^eab`]Xgd^`_[c \dhc€Ygookc}jd]Xc‚—cffkc€Xgea_c‚—c]

„8A0…†K‡‰‡0 ¤¤ˆ‰‰0Š G¼HHI5J5?O8>7:;»>==58 “g_c{^eaXd‘|rb[^_gXbkc}jd]Xc½cffkc€Xgea_cššc] „8A0†‡K´˜…0 1†ˆ‰‰0Š

34506578958:;:5<5804;:04=0>??5=0@854;5=05=:7>?:5=A


Þßàáâßà fgh ljshhthukvwi xyyzijklki {g|}~mlnokpgqr ‘

€€‚ƒ„…†‡€€ˆ‰Š‹ƒŒŽŠ†Œ’†„“”•†’ƒ–†—”ˆ Š˜†™’Š”ƒŒ’š›“‹†œŒ’†™ƒŠš”†žƒ†ŠŸ€œˆ ”€Œ›Š•†Œœ†‡ƒ„“Œ…€ŒŽ ”†–ŠŒ‹”†‰Š’ŒœŒ‹†Œ† ¡“Š†¢Š…Žœ‹€Š”˜Œ”•†˜ƒ„“”†£†˜€–•†Š„“ˆ ¤¥¦¤§¨©¥§ª«¬¥¦­®¬§­®¨§©¯¤§¥¦¬°®°±©¯²³¥¦´

ã

1

ãääåææçèéêëÚìíîëïíðñòéóêôí

õö÷øùöúûüýþ01ö234ü2526701ö÷892 4ü2 ýûö ÷ö÷ üýþ01ö2ý33ö÷þ01 ýúö2ú82 öö÷

ö8øöüüö2 þ4ö2þüúö8 þ2 ö÷þüö

ý÷ö32÷üö 24þ220392 

ö2 71üö2þ482ö ü234ü2÷ö4öþüö32 8 ûý÷82ýûöþüöü92

ýö!2"#2$2#2$2#20392%4öö÷ú8û218ö2&81ý ü9

'î(Ú)*+,Ý-Ú ))./,Ú0 1ääåææçèéêëÚ2344íî4é55óòéóêôí

6÷7üýþ01ö234ü2526701ö÷892 4ü2÷ö4üö÷2 ýûö ÷ö÷üýþ01ö2ú82ùö42 öüý

ý33ö÷ýú 8ý13ö÷48ûö8928úþ7üù 4012ûö84öüöü926ýþþö82ùú32 6÷7õö÷øùöúûû÷üö 92

ö2 71üö2þ482ö ü2 34ü2÷ö4öþüö32 8ûý÷82ýûöþüöü92

ýö!2"92$2#2$2"20392%4öö÷ú8û218ö2&81ý ü9

'î(Ú)*+,Ý)Ú ):./,Ú0 ;ääåææçèéêëÚ2æççóòæêëòéóêôí

úþ2þöù4ö

2 ö÷þü7÷øüö32 ýüö÷4ý 234ü2ùö42ö ýþ ü4þ01ö82úö8üýþ01ö82÷2<ü4üö2ýúþ2þöù4ö

2 ö÷ þü7÷øüö32 ýüö÷4ý 926ýþþö82ùú326÷7õö÷øùöúû û÷üö 92

ö2 71üö2þ482ö ü234ü2÷ö4öþüö32 8ûý÷82ýûöþüöü92

ýö!2"=2$22$2920392%4öö÷ú8û218ö2&81ý ü9

> ;

íóòíîÚ¹í,ó,òÚíº4(ÚÚ ¶ ç æ è Ú ó í ò ë î ¸ ò ó î í · 5 µF'¶çæÚ'¸ôòíÚYæ¼¼íçòÚ43òÚîí3½¾ µF»ç¶çíçæ5ñéî5Úébñíóòí¼¼ò(YÚ¿3êôíîôí3ò( ' ¾æîòÚð5 µFWæôíîÚåîéñíëæ4

'î(Ú)*+,ÝÜÚ *.Ü,Ú0 >ää?@@ABCDEFBG@HIJKGELKMNNOGPKA

<öù4ö

2 ö÷þü7÷øüö÷26÷7ö÷øùöúûû÷üö 2ý þ2Qýþ4þ ü÷7ûö÷2÷2õö÷øùöúûüýþ01ö892<üúö8 þ2 ö÷þüö

ý÷2 82R#24þ220392

ö2 71üö2þ482ö ü234ü2 ÷ö4öþüö32 8ûý÷82ýûöþüöü92

ýö!22$2S20392%4öö÷ú8û218ö2&81ý ü9

'î(Ú)*+,Ý:Ú TääåææçèéêëÚ'éñíçòéóêôí

-).Ü,Ú0

V

T

ýüö÷4ý !2 8 ö÷þü7÷øüöþ26 ö2þüö÷2=##2U92 ö401ü2"#2û92%4öö÷ú8û218ö2&81ý ü9

'î(Ú-:+Ü,)Ú -Ü./,Ú0 VääåææçèéêëÚWé44íîôéçòíî

ýüö÷4ý !2 8 ö÷þü7÷øüöþ26 ö2þüö÷2=##2U92 ö401ü25#2û92%4öö÷ú8û218ö2&81ý ü9

'î(Ú-:+Ü,ÝÚ Xääè3êéîYÚZéòòôé44íî

-Ü./,Ú0

'î(Ú-:+Ü,ÜÚ `ääZéòòôé44íî

_).,,Ú0

'î(Ú-:+Ü,,Ú aääWé44íîbí3ç

-/./,Ú0

'î(Ú-:+ÝÜ-Ú ãcää2éð5béðòéóêôí

-/./,Ú0

[\]ûö÷ü234ü23ýû8öü4þ01ö32 ýûö 1ý üö÷92 ^1÷3 78<üý1 ÷1÷þü4ö 2 ýúö82ú82 <4ü2 ùö2öþ8ö÷þ2ûö17÷üöü92 4ü211ö32úûö92 Q÷ýú2 8ö÷2<öù4ý û÷492 %78ûö2"#23392ö401ü25##2û

ãc

X

4ü2<üý1 ÷1÷þü4ö 2ú82ú8þüþüû÷492 %78ûö2"#23392ö401ü2=##2û

öþ0134ööü2þ01ý÷ù2 ý0ø4ö÷ü2<018ö4ö2

4ö÷ü234ü2 ýûö ù 24ö1ö÷2<üý1 ÷1÷þü4ö 2ú82ú8þü þüû÷492%78ûö2"23392ö401ü2=##2û

úþ2þ01ý÷ùö32]

÷482 öö÷92úþ1÷ú8û!2ùö4 üö4 4ûö÷2&88ö8÷ýú32<01 ýúö82÷2ö82ý33ö÷2 ÷ö428ý8ûö82üýþ01ö82ú82d3178ûö÷4ö3ö892e18ö2 õö÷øùöúû2ú82 7ûö 92 ýö2"#2$2"#2$2S#2332 ö401ü25#2û92%4öö÷ú8û218ö2&81ý ü9

'î(Ú-:+ÜÜ,Ú

::.,,Ú0

` a

Ú ÂÃÄÂÁÅÁÆÇÂÁÇÂÂÂÁÈÁÉÊËÁÌÁÍÎÁÏËÐÁÑÉËÊÒÁÓÊÔÁÕÖ×ÁØÖÔÎÉÖÎÙÁÕÖËÁÚÖÊÎÔÍÛÖÉÁÜÖÝÖÞÐ×ßÁÜÓËàÒÁáÖàÁâÐáàÝÒÊÉÞÁããÒäÁÓáåÖàÍÛÖÉÕäÁ ÀÁ

åååäãËÊáÖäÕÖÚ Á Á ÛÚÜÝ


รนรบรปรผรฝรบรป

รพ00รญรฌรฑรตรถรถรฏรต11รฌ

2345678359 8 5653 8 5 5 8 5356555 85 3845 !"5#$5%&5  85'(5%&5 85#&)55873% 45% 5#$5*

+รฏรธรง,-./,/รง 4005รต116รตรฑ7รฌ

8596&5)#&95%5"&5345:รฏรฌรซ59 8 5653  8 5 5 8 5 85;95%&5873% 45##5*

4

รพ

0รฉ-122รง3

+รฏรธรง,-./,รจรง 0<,122รง3 5รต116รตรฑ7รฌ0 234รง=รซรฌรฏ59 8 &5873% 45##&>5* +รฏรธรง,-./,?รง @-2122รง3 +รฏรธรง,-./,,รงรง 46!9 85 A4B%*5รงรง@01รจ2รง3 C00DEรฏรฒFรฎรถรตGรฎรต11รฌรฏ

85 3853HI 44&5 85J *8 ! 3 5 % 38K45A4385 593%*L5M3 43 !

N5 8 O53 8453% 58 5

85653 !5 % 8 5 5 8 5A4385 85#((5% +รฏรธรง//.2รจ0รงรงรง873% 4595*รง รจรจ122รง3 Pรฏรฒรตรฑ7รฒรฑรซรฌรถ1รง>(5%5 

+รฏรธรง//.2รจ0QPรง R00SEรถ7รฎรต11รฌรฏ

0<1<2รง3

T5% 8 8 53 % 8 5 596N 8 5 A% *N5#'(H)U(55A% *N5 5V% 85 3458% 783K485A4 48&5"5#'(55A438! 85#((5%&5873% 45% 595* +รฏรธรง,-./รฉ/รง 000122รง3 Pรฏรฒรตรฑ7รฒรฑรซรฌรถ5B596 8

+รฏรธรง,-./รฉ<รง 0?1รจ2รง3 W00Xรซ1YรถรฌZ.DEรฏรฒFรฎรถรตGรฎรต11รฌรฏ

)(5%

C DรซbรฏรตรฑรซEรดรฒ:^1Ycรฌรด:รง

#'5%5"

R

W

Pรฏรฒรตรฑ7.Pรซรดรฒ^รฑ7รฌ +รฏรธรง//.2รฉรฉรงรงรงJB55*!9 8รง @/122รง3 +รฏรธรง//.2รฉ?รงรงรงJB595*!9 8รง รฉ2122รง3 +รฏรธรง//.2รฉ/รงรงรงJB5U5*!9 8รง รจ?122รง3 Pรฏรฒรตรฑ7รฒรฑรซรฌรถรฌรงรตรณรฒรงSรซF6Eรฏ_ U((55 &5B55*!9 8 +รฏรธรง//.2รจ-รง 0?1รจ2รง3 >((55 &5B595*!9 85 5U5*!9 8 +รฏรธรง//.2รจรจรง @รจ1รจ2รง3 `00รฆ^รณรฒรฑรฌรถรง1รซรฑรงYEรถรซรฌรฏรฑรฌ1รงPรฒFรฎรฌรดรฒรฑรซรฌรถ +รฏรธ 0,.รฉ02 0,.รฉ0@ 0,.รฉ0รจ 873% 45 #((( 85 )U(

`

a

23456783483385AN 8 85 5[8N85 53 468 5 5AN8! 43*5V848 5883 845 B5 8 5T  5 5 883% 8 53 5 % 858 78% 8 5 85A% 83 4685 5 85A4385 % 5 \8 5 85] % 859 85*N8445345 678353 5 468 5 5AN8! 43*5 5A4385 A438 85U((5 +รฏรธรง//.2รฉ-รงรงรง873% 455*รง <<1รจ2รง3 +รฏรธรง//.2รฉรจรงรงรง873% 4595*รง 0?รจ122รง3 +รฏรธรง//.2รฉ,รงรงรง873% 45U5*รง @@0122รง3

#)9( );(

#9(( ((

รทรฏรฌรซรฒ 0@1@2รง3 0-1,2รง3 0,122รง3 Pรฏรฒรตรฑ7รฒรฑรซรฌรถ +รฏรธ 0,.รฉ2@ 0,.รฉ2@ 0,.รฉ2@ รทรฏรฌรซรฒ @10รจรง3 @10รจรง3 @10รจรง3 a00DEรฏรฒFรฎรถรตGรฎ^11รฌรฏ 8% 38 845 58% 38 &5345% 8 438 +รฏรธ 0,.@<- 0,.@<รฉ 0,.@<รจ 0,.@<? 873% 4 $5* 95* '5* #(5* รทรฏรฌรซรฒ -รจ122รง3 รฉ-1รจ2รง3 รฉ<1<2รง3 ,,122รง3 Pรฏรฒรตรฑ7รฒรฑรซรฌรถรฌรงรตรณรฒรงSรซF6Eรฏ_

+รฏรธ 0,.@<, 0,.@</ 0,.@<< 85% U( ;( >( รทรฏรฌรซรฒ ,1รจรจรง3 /1,2รง3 021รจ2รง3

รฆรงรจรฉรง

รชรซรฌรงรญรฌรฎรฏรฐรฌรฏรฑรฒรฑรฌรณรฌรฏรงรซรฒรฑรงรซรดรงรตรถรถรฌรดรงรทรฏรฌรซรฒรฌรดรงรฌรดรฑรฎรตรถรฑรฌรดรธ


ghijkhi

l

l

½

lmmnopqrstuvwxpdysrrzst{pdny|d}

~€‚ƒ„…†ƒ‡ˆ‰Š††€‰ƒ‹Œ‰ƒŽŠŒ‚‘’“”‚€‰•ƒ–ƒ—˜ƒ††• ™™šƒ‰ƒ”‰€‚™›œ‚ˆ”€ƒŠ€™™‚…’š™”‚“…”€ƒ†ˆšƒžš€ŸŸ…‘‘‚…‰ •ƒ ¡…¢€‰…Š”†€™™€Šƒ€™ƒ£†† …š€™ƒ†¤•ƒ•¥¦ƒ††•ƒ§…’šŠ…Ÿƒ˜ƒœŠƒ¨ƒ §…’š‹Œ‚…†€‰ƒ©ª¦ƒ‚«†ˆ‰•ƒ¬Šˆ’­“‰ €ƒ®ƒ†¯ƒ¬€°ˆ”šƒ®±¯ªƒŸ 

²³´dµ¶·¸f¹d ½mm¾³qwz¿qÀt·nÀsx¿³srrpdnydºÁdÂ

º´ºµ¶»¶¶d¼

²³´dµ¶·¸fÌd ÍmmÎrÏq¿vpd|³srÏpovwxqvvÐp³Ñt

º´fÌf»¶¶d¼

²³´dµ¸·Ú¸fd äåæçèéåêëìíêîïåðåñåòê֌”‰€ƒ¡œœ•Ø

Úµ»Ì¶d¼

²³´dµ¸·Ú¸Ád

fº»¶¶d¼

‡ˆ ‰€šƒ™ˆ”ƒœ€™Œ‰€Š™ƒ„…†ƒ‡ˆ‰Š††€‰ƒ‹Œ‰ƒÃ…‰™š™šŒ’’Ž£€Ä‚ˆ‰ ŽƒŒ€ŠƒÅŒ‚„Æ ‘’Œ™š€‰•ƒÃŒ†‘‚€ššƒ†ˆšƒ®ƒ†ƒ¡‰™”‚…™™Žž”‚…”•ƒÇˆšƒÅ‰Ž¡œ™š€‚‚‹€‰šˆ‚ƒ…‰ƒ Š€™™‚…’šŽÃ‚…€‰Ÿ…‘‘‚…‰ •ƒ ™™€‰ƒ’›ŠƒÈ…™š€‚‚€‰ŸŒ†‘Š€™™ŒŠ€‰•ƒ ¡…¢€‰…Š”†€™™€Šƒ€™ƒ£†† …š€™ƒ•ƒ®®¦ƒ††•ƒž”‚ „”‚ƒ‘ŠŒƒÇˆ‰…š€ƒ ®Éª¦•ƒ§…’šœ€Š’ƒœ€ˆƒªƒœŠÊƒ®¯Éƒ†Ë•ƒ§“‰ €ƒª¦¦ƒ††•ƒ¬€°ˆ”šƒÉª¯ªƒŸ  §€ˆ”š€™¯ƒŠŒœ…™š€™ƒ…‰ƒ“…¢€Š™šƒ‚€ˆ™š…‰ ™’“”ˆ €™ƒ‡ˆ‰”‰ €Š“š¯ƒˆ€‚ƒ’›Šƒ€‰ƒ …‰œ…ƒ…‰ƒ„…†ƒž€š„€‰ƒ‹Œ‰ƒÈ…†™”›š„€Š‰ƒ…‰ƒÒ…”™”ƒ›‚‚€‰•ƒÓ™ƒÃŠ†Æ ‘€‰™”…™™ €Š“šƒŠœ€ˆš€šƒ‹Ô‚‚ˆ ƒ…‰œ”“‰ ˆ ƒ‹Œ‰ƒÓŠ…Ÿ‚…’šƒŒ€ŠƒžšŠŒ†•ƒÈ€šŠˆ€Æ œ€‰ƒ°ˆŠƒ™ƒ¬€Š“šƒ†ˆšƒ€ˆ‰€Šƒ‚€ˆ”šƒ°€”™€‚œŠ€‰ƒÈŠ€‰‰™šŒ’’ƒ‘Ÿ…‰ ƒ™Œ°ˆ€ƒ €ˆ‰€†ƒ°ˆ€€Š…­œŠ€‰ƒ¡ŸŸ…•ƒ ӀŠƒ¡ŸŸ…ƒŸ‰‰ƒ›œ€Šƒ€ˆ‰ƒÕ€š„ €Š“šƒÖɱ¦ƒ×؃Œ€Šƒ†ˆšƒ€ˆ‰€†ƒ®ÉŽ×Ž¡‘š€Šƒ…”ƒ ˆ†ƒ¡…šŒƒ €‚€‰ƒ°€Š€‰•ƒÇˆšƒ€ˆ‰€ŠƒÈŠ€‰‰™šŒ’’‘Ÿ…‰ ƒŸÔ‰‰€‰ƒ•ƒ®¦¦¦ƒ ʁ†‘€‰ƒ‹€Š™”Œ™™€‰ƒ°€Š€‰•ƒÓˆ€ƒ¡ŸŸ…‚…‰ ƒŠ€ˆ”šƒ’›Šƒ•ƒ©¦¦¦ƒž”…™™• |³srÏpovwxqvvÐp³Ñtƒˆ‰Ÿ‚…™ˆ‹€ƒÙŠ €ŸŒ’’€Š¯ƒž”‰€‚‚Ž§€ €Š“š¯ƒ¡ŸŸ…¯ƒ¬€Æ ”ÔŠ™”…š„™šÔ‘™€‚ƒ…‰ƒž”…š„œŠˆ‚‚€• ²³´dµ¸·Ú¸Úd µºf»¶¶d¼ ÎrÏq¿vp·nswzdÚÌdrr»ƒœ€™š€”€‰ƒ…™ƒªÉª¦ƒÃ‚††€Š‰ƒ…‰ƒªƒÛ…€‚ŽÜ€‚‚ƒ Ȋ€‰‰™šŒ’’‘Ÿ…‰ €‰• ²³´dµ¸·ÚfÚd Ú¶µ»¶¶d¼ ÎrÏq¿vp·nswzd¸¹drr»ƒœ€™š€”€‰ƒ…™ƒªÉª¦ƒÃ‚††€Š‰ƒ…‰ƒªƒÛ…€‚ŽÜ€‚‚ƒ Ȋ€‰‰™šŒ’’‘Ÿ…‰ €‰• ²³´dµ¸·Úfºd Úºf»¶¶d¼ ÎrÏq¿vp·nswzdf¶drr»ƒœ€™š€”€‰ƒ…™ƒªÉª¦ƒÃ‚††€Š‰ƒ…‰ƒªƒÛ…€‚ŽÜ€‚‚ƒ Ȋ€‰‰™šŒ’’‘Ÿ…‰ €‰• ²³´dµ¸·Úf¸d ڸ̻¶¶d¼ Ýpwxvp¿szzq ²³´dµ¸·Ú¸¸d µ¶»¶¶d¼ ÚºdÞß¿t·àásÏtp³dÀâ³dãuÐs³pttposo{âoáp³ƒ

Í

Ȁ™š€”€‰ƒ…™Êƒ£€ˆ‰ˆ …‰ ™™‘ŠÄ¯ƒ~†‘…‚™€Žó‚¯ƒ£€ˆ‰ˆ …‰ ™‘ˆ‰™€‚¯ƒ~‰œ…™Ž ™”‚›™™€‚ƒ†ˆšƒ¬Šˆ’’ƒ…‰ƒ£€ˆ‰ˆ …‰ ™‰‚€ˆš…‰ •ƒ |ßrÏ¿pttdurd|qovtvtßÀÀzßÀÀp³´

d õö÷õôøôùúõôúõõõôûôüýþô0ô12ô3þ4ô5üþý6ô7ý8ô9 ô

82ü 2 ô9 þô ý281 üô 4 ô7þ6ô ô46ýüô6ô7 1 ü9ô ?ô

þý 9 ôdô edff


4567689:6;68<=6]^_`]a^b6<c7] de#f)#%('(gh)(g$#%&i")d%

-./01./ 2

2334567689:6;68<=

Ÿ ª

j(r)'„« &n* )pq)'(nd)"*

j(g #jrp &&'(k ()'dj(d#)k t

nn& klg #m(g j(*%'( r)'& o't( o'pq)'(( $#s"( k #( u

Ÿ33 6;68<=¡¢£__¡=¤b6

ž?AJLGMNK@OBGEIJ\?HLGMxGAyQKyQBGBGEJ“MFQBIJRMS@IJ}J›JEEIJEKBJUJEC@BKGM¥ BG@J¦@POF\\G@YJ “GMJ~G§GyQBA\F@@ABFxJKMPJFEJž@DF@RA¨JxNYJ¦@P\?@OBJK@JPFAJ©KGMGyO¨ RG§GyQBJGK@RG§CyQBG@J?@PJOF@@JPF@@JEKBBGHAJ[yQGHHG@JEKBJPG@J[BFQHMCQM¨ \DXQHG@JLGMx?@PG@JGMPG@YJ[KGJxG@•BKRG@JFxJGK@GMJ~G§GyQBQ•QGJLC@J z{{{JEEJ|J[yQGHHG@IJFxJzV{{JEEJ€J[yQGHHG@Y }JšJWX@RGJEE ¬SMJ~G§GyQBJEE ¾+#& #, J{{ ‚ƒ„˜Œˆ ›JšJV{ †‡…ˆ‰ z{{{ ‚ƒ„˜Œ† ›JšJz{V{ ˜‡˜‰ zUV{ ‚ƒ„˜Œ˜ ›JšJz|{{ ˜‡‚ˆ‰ zV{{ ‚ƒ„˜Œƒ ›JšJzVV{ ƒ‡ˆ‰ zŠV{ ‚ƒ„˜ŒŒ ›JšJz{{ ƒ‡‰ U{{{ ‚ƒ„˜Œ ›JšJU{V{ ƒ‡‹‰



u33vn)((g#)"%pw(k

3#)"%&n)(( # LGMNK@OBJ?@PJO?@ABABCDDxGAyQKyQJBGBIJ 3 z { {JEEIJ\?HLGMxGAyQKyQBGBIJRMS@Y BF@@G@RMS@IJWX@RGJzz{JEY # ,‚ƒ„…˜ƒ \GMJ[BSyO†‡ˆˆ‰ |IzJEEJ}IJ~GKyQBJUI€JOR zVJEEIJ\?HLGMxGAyQKyQBGBIJRMS@Y #,‚ƒ„‚… ††‡ˆ‰ z# ,‚ƒ„…˜Œ \GMJ[BSyO†‡˜‰ |I€JEEJ}IJ~GKyQBJ|IŠJOR #,‚ƒ„‚‹ƒ †Œ‡ˆ‰ vi"*e&&*de##)"%&n)(( # CYJžxxY– |IJEEJ}IJ~GKyQBJVI|JOR #,‚ƒ„‚‹Œ>?@ABABCDD?EEF@BGHBIJEKBJLGMNK@OBGEJ>GM@PMFQBIJBF@@G@RMS@IJK@JTCHHG@JLC@J UVJEJWX@RGYJZQ@GJ[\F@@PMFQBY !)Ž ppJ f $i"% #, ‘FAyQG@GKBG’J n#lwl** “MFQBABXMOG’”F?@Q•QG– —˜p™k +#& UUI€ ‚ƒ„‚…‚ €{JšJUIJšJ{{ ‚‡ˆˆ‰ UI ‚ƒ„‚…… €{JšJUIJšJz{{{ ‹Œ‡ˆˆ‰ |VI› ‚ƒ„˜ƒˆ €{JšJUIJšJzUV{ ††…‡ˆˆ‰ €{IV ‚ƒ„‚…‹ €{JšJUIJšJzV{{ †Œ†‡ˆˆ‰ €ŠIŠ ‚ƒ„˜ƒ† €{JšJUIJšJzŠV{ †Œ‡ˆˆ‰ UzI€ ‚ƒ„‚‹ˆ V{JšJUIJšJz{{{ ‚Œ‡ˆˆ‰ UVIœ ‚ƒ„˜ƒ˜ V{JšJUIJšJzUV{ ‹ƒ‡ˆˆ‰ |zIV ‚ƒ„‚‹† V{JšJUIJšJzV{{ †††‡ˆˆ‰ |›I ‚ƒ„˜ƒƒ V{JšJUIJšJzŠV{ †˜‹‡ˆˆ‰ €zI› ‚ƒ„‚‹˜ V{JšJUIJšJU{{{ †Œ…‡ˆˆ‰ z€IV ‚ƒ„˜ƒŒ ›{JšJUIJšJ{{ Œ‹‡ˆˆ‰ zIU ‚ƒ„˜ƒ ›{JšJUIJšJz{{{ †‡ˆˆ‰ UzIz ‚ƒ„˜ƒ ›{JšJUIJšJzUV{ ‚‡ˆˆ‰ UVI ‚ƒ„˜ƒ‚ ›{JšJUIJšJzV{{ ‹†‡ˆˆ‰ UœI{ ‚ƒ„˜ƒ… ›{JšJUIJšJzŠV{ †ˆ‡ˆˆ‰ |€IŠ ‚ƒ„˜ƒ‹ ›{JšJUIJšJU{{{ †˜†‡ˆˆ‰

†‚‡ˆˆ‰ #,‚ƒ„…˜‚

ª33« d&%k'(k&&i" **(

¬SMJ~G§GyQBA\F@@ABXxGJK@OHYJ­FOG@AyQMF?xGJ‘J›JšJ|ŠJ®J‘?BBGMIJLGMNK@OBJ ?@PJ\?HLGMxGAyQKyQBGBIJRMS@ ¬SMJ”F?@\DFQH¨“?MyQEGAAGMJEE #, ¾+#& ‚ƒ„˜Œ |€ ˜‡†‰ ˜‡ƒˆ‰ †‡‹‰ ‚ƒ„˜Œ‚ €{

! "#$ #%&%' #&%()**(+#&((%")*%(,


¼½¾¿ÀÁÂÃÄůƯ¼½¾¿ÇÈÉů¯ ÁÊɯ˽ÉÇÅ¿¯¯ ¾¿Ì¯ Í ½ ¿ÌÎÏ É Ç Ð Ñ Ã½ Á Ç ¸ÒÒ¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÓ¯ÔÅÉÕÏ¿ÖÇÓ¯×ÉÊ¿¯ØÅÐÑÃÏÑÃÇÅÇ

³´µ¶·´µ ¸

ÙÚÛÜÝÚÞßàáâÜãàÛäåæçÛÛàÞàáÜèéêåæÝçåÝëÝçìæâÜíÞÞàÞÜÚÞßÜêÚîàÞÜïàÚàÝðàÝñíÞòéÜ ÚÞßÜëÚæðàÝóàÛäåíäåéàéôÜõíéÜößàæÛéêåæÛäåÝêÚóàÞÜïàÛéÜáçÞéíàÝéàÜ÷ÝêåéåêæéàÝÜ êÚÛÜøÚÞÛéÛéçïïôÜõçÞéíàÝéàÜÙóßàäòòêëëàÜêÚÛÜøÚÞÛéÛéçïïâÜÛäåùêÝñôÜ õêéàÝíêæÛéúÝòàÜûâüÜááô úÞãàÜ 1Ü ï2ÝÜ3à4àäåéÜ ÷Ýêåé5Ü e¯¯ ýÉþ 0áá áá áá åêæéàÝ 6ÉÅÏÐ ²7899 û

 Ü

¯±Ó ¯ ²7899 ûü

 û

¯²Ó ¯ û üû ü

²78 Ó7 ¯ ²7899

 ûü

Ó9 ¯û ü

²78 Ó² ¯ ²78± ±Ó ¯

¹ÒÒÇÉÅØÅ¿Ó¯ÔÅÉÕÏ¿ÖÇÓ¯×ÉÊ¿¯ØÅÐÑÃÏÑÃÇÅÇ

ÙÚÛÜÝÚÞßàáâÜãàÛäåæçÛÛàÞàáÜèéêåæÝçåÝëÝçìæâÜíÞÞàÞÜÚÞßÜêÚîàÞÜïàÚàÝðàÝñíÞòéÜ ÚÞßÜëÚæðàÝóàÛäåíäåéàéôÜÞòæÚÛíðàÜàïàÛéíãÚÞãÛÛäåàææàÜáíéÜèäåÝêÚóàÜÚÞßÜõÚé éàÝôÜõçÞéíàÝéàÜèéÝàóàÞòêëëàÜêÚÛÜøÚÞÛéÛéçïïâÜãÝ2ÞôÜ ýÉþ 0úÞãàÜáá 1Üáá ï2ÝÜ3à4àäåéÜáá e¯6ÉÅÏÐ Ü

²78997 û

 ¯²Ó ¯ û

²7899 ûü

 ¯Ó±¯ û ü

²78± ûü Ó ¯ ûü

²7899±

 Ó7 ¯ ûü

²78±±Ó± ¯

²78±7 ²Ó7 ¯ B¿ÌÅÉůBØGÅÐо¿×Å¿¯½¾Á¯B¿Áɽ×ÅH

¹

º

ºÒÒ!"#$%&"'()#$&(*+,&-(,#$,"+$.&/01(01&

2êåáàÞÜêÚÛÜèéêåæÝÚÞßÝçåÝÜÞêäåÜ÷3Ü 4ôÜ÷ÚÝäåáàÛÛàÝÜäêôÜ ÜááâÜ5àæ æàÞãíééàÝÜäêôÜü 6ü 6ÜááâÜàíÞãàÛäåùàíîéôÜ7æ2ãàæÜïàÚàÝðàÝñíÞòéÜÚÞßÜëÚæðàÝ5 óàÛäåíäåéàéôÜÚÞéóêÝéÜ ÛäåæçîâÜÚáÝ2ÛéóêÝÜï2ÝÜ8Ýçìæñ9æíÞßàÝôÜ÷Ý2äòàÝãêÝÞíéÚÝÜ êÚÛÜòÚÞÛéÛéçïï5ÚááêÞéàæéàáÜèéêåæòàÝÞôÜõçÞéêãàéàíæàÜêÚÛÜößàæÛéêåæôÜøçá ëæàééÜáíéÜ:çÝëïçÛéàÞÜêÚÛÜ2ÚÞßÝçåÝÜÞêäåÜ÷3Ü 4âÜ÷ÚÝäåáàÛÛàÝÜäêôÜ Üááô ;<åàÜáá ÝàíéàÜáá 3àùíäåéÜòã e¯6ÉÅÏÐ ýÉþ û

û ²78999 Ü

± Ó

¯ û

û

û ²7899² Ó

¯ û

û4 ²78± û ü

 Ó

¯ û

²7899 ûü

Ó

¯ û

ü ²78±± ûü

9Ó

¯ û

 ²78±9

Ó

¯ B¿ÌÅÉůBØGÅÐо¿×Å¿¯½¾Á¯B¿Áɽ×ÅH

»ÒÒ=ÈÀÀÅÄÇÈÉÅÓ¯ÔÅÉÕÏ¿ÖÇÓ¯×ÉÊ¿¯ØÅÐÑÃÏÑÃÇÅÇ >ñÚÛúéñæíäåÜáíéÜïàÚàÝðàÝñíÞòéàáÜÙÚ4êÚïÛäåÚåÜÚÞßÜçßàÞÝíàãàæ? ;<åàÜáá ÝàíéàÜáá 3àùíäåéÜòã e¯6ÉÅÏÐ ýÉþ ÜFÜûü

 ²7899 Ü

7²Ó

¯ ÜFÜûü

û ²789² û

²Ó

¯ ÜFÜûü

 ²78±² û ü

±9Ó

¯ ÜFÜûü

û ²789² ûü

9 Ó

¯ ÜFÜûü

 ²78± ûü

9²Ó

¯ ÜFÜûü

ü ²78±

²7²Ó

¯

»

B¿ÌÅÉůBØGÅÐо¿×Å¿¯½¾Á¯B¿Áɽ×ÅH @ÅÁÅÐÇÏ×¾¿×ÐÐÑÃÅÄÄůAÈÿůBØØÏÄ̾¿×C ÙÚÛÜößàæÛéêåæâÜñÚáÜàïàÛéíãàÞÜßàÝÜèëêÞÞßÝúåéàÜêÞÜßàÞÜ:çÝÜëïçÛéàÞâÜíÞòæÚÛíðàÜ ;êòàÞÛäåÝêÚóàôÜDàÜÞêäåÜ÷Ýêåéå<åàÜÛíÞßÜ ÜóíÛÜÜèé2äòÜEàÜèàíéàÜàÝïçÝßàÝæíäåôÜ ÷ÚÝäåáàÛÛàÝÜ Üááô

ýÉþ¯²789²¯

edÓ ¯

¯ JKLJIMINOJIOJJJIPIQRSITIUVIWSXIYQSRZI[R\I]^_I`^\VQ^VaI]^SIb^RV\Uc^QId^e^fX_gId[ShZIi^hIjXiheZRQfIkkZlI[im^hUc^Q]lI ?I

mmmlkSRi^l]^¯ I I °¯±²


‚ƒ„…‚ƒ †

‰Š‹ou}yyt|Œ}{| †Ž‘’“”•–—˜™™š›œ˜›

žŸ ¡¢£Ÿ¤¥¦§¨©¢ª¦«¬­¤®£¯°±²¤³¤´´­¤µ¯§¡¢Ÿ«¶Ÿ £Ÿ¤·¸¤¹¤º¸¸¤´´ »°Ÿª¼½¡¢Ÿ¾¤¿ŸªÀ «Á£¤¦«Â¤Ã¦Ä¿Ÿª°Ÿ§¡¢ ¡¢£Ÿ£oÅwÆ|oÇÈ¥ž¤É¸¸·Ê ݪŸ £Ÿ¤¹¤ÞߢŸ¤ «¤´´ Ñw€ ¾owtsz ºàḤ¹¤º¸Ð¸ ÒÓÔÕÒp ØÕÖÕÛo× ºàḤ¹¤ºãи ÒÓÔÕÒâ ÜâÖÕÛo× ºàḤ¹¤º·Ð¸ ÒÓÔÕÒÒ pÕÖÕÛo×

ñtsytwtoòwóôt|oo }{õoö|õw}Åt÷ ‡

‡’ä”噚›‘ä擑Ž‘’“”•–—˜™™š›œ˜›

禯ª¯£ªè¢ª¤³¸¤¹¤³¸¤¹¤º­·¤´´¤ «ÁÄé¤Ù¨è§£Ÿ«Á¯Ãߤ ݟ¨Ÿ§£ ¬¦«¬¾¤êğ´´¢¯Ä£Ÿª¤Ç «ÁÄéʤ »°Ÿª¼½¡¢Ÿ¤¿ŸªÀ «Á£¤¦«Â¤Ã¦Ä¿Ÿª°Ÿ§¡¢ ¡¢£Ÿ£oÅwÆ|¤ÇÈ¥ž¤É¸¸·Ê ž½«¬Ÿ¤´´ Ñw€ ¾owtsz º · ¸ ¸ ÒÓÔÕÒq ÓÛÖpÛo× ºë·¸ ÒÓÔÕÒÕ ÓØÖpÛo× ã¸¸¸ ÒÓÔÕqÛ ÓâÖÕÛo×

ñtsytwtoòwóôt|oo }{õoö|õw}Åt÷

ˆ

ˆì擑ä擑Ž‘’“”•–—˜™™š›œ˜›

µ £¤®£¯°´¯££Ÿ«¨©ÄĦ«¬­¤ «ÁĦ§ ¿Ÿ¤íèªÃ¨è§£Ÿ«¤·¸¤¹¤·¸¤´´­¤îª©¡ÁŸª¬¯ª« £¦ª­¤ ®¡¢Ä觧¤ÇÙﱿ説Ÿª ¡¢£Ÿ£Ê­¤ï¯¦«¯«§¡¢Ä¦§§­¤ »°Ÿª¼½¡¢Ÿ¤¿ŸªÀ «Á£¤¦«Â¤Ã¦Ä¿Ÿª°Ÿ§¡¢ ¡¢£Ÿ£¤ÅwÆ|¤ÇÈ¥ž¤É¸¸·Ê ݪŸ £Ÿ¤¹¤ÞߢŸ¤ «¤´´ Ñw€ ¾owtsz º¼¬é­¤º¸¸¸¤¹¤º¸¸¸ ÒÓÔÕqð ÓâÓÖÛÛo× º¼¬é­¤º¸¸¸¤¹¤ºã¸¸ ÒÓÔÕqÓ ÓÒÛÖÛÛo× º¼¬é­¤º¸¸¸¤¹¤º·¸¸ ÒÓÔÕqØ ÓÕpÖÛÛo× ã¼¬é­¤Ð¸¸¸¤¹¤º¸¸¸ ÒÓÔÕqÜ pÛpÖÛÛo× ã¼¬é­¤Ð¸¸¸¤¹¤ºã¸¸ ÒÓÔÕqp pÕÛÖÛÛo× ã ¼ ¬ é ­ ¤ Ð ¸ ¸ ¸ ¤ ¹ ¤ º · ¸ ¸ ÒÓÔÕqâ âÒÛÖÛÛo× ñtsytwtoòwóôt|oo ‰ËÌÍtwÎs|Ïtwzty­¤Ð£Ÿ Ä ¬ }{õoö|õw}Åt÷

Ñw€oÒÓÔÕqÒo ¾ooÕÖÕpo× u}yyt|v}~ytw µ £¤®¡¢¦£ÀÁ¯Ãߤ¦«Â¤®¡¢ª¯¦°Ÿ­¤ÅwÆ| Ñw€oÒÓÔÕÒØo Ù¯¡Á¤Ú¤Ð¤®£©¡Á¤¤¤¾ooØÖÛÛo× u}yyt|v}~ytwo µ £¤®¡¢¦£ÀÁ¯Ãߤ¦«Â¤®¡¢ª¯¦°Ÿ­¤zËvx}wŒ Ñw€oÒÓÔÕÒÜo Ù¯¡Á¤Ú¤Ð¤®£©¡Á¤¤¤¾ooØÖØÛo×

nopqo

rstoutvwxtwyzyt{twoszyos|o}~~t|owtszt|ot|yv}~yt|€


üýþ012134ü

89 8ø6 ø 966:;96#

<BB!;  #9 9 8ø C6øø!D

E)2,F153(G.,(5,H(00(I.5,(JJ.2,423, 6/3,-./G.J.G3.2,4)K+L5G)5G,1I.2, M)6,N/5-(),/50,F().2O.2PQ,F/3, I2./,R2)3P(66.25Q,S/.,R.03L5I.,T15, UVWXYZ[\W[]^Z[_]^W`X]^abXc]XdecYfgh\i] j6,k(23.5,0/5I,I/.0.,lmG.J,I.0+(J-, T15,R.I.)3)5Gn,O./J,0/.,M)2,R2)3M./3, )5I,/5,I.2,o)5G.5, p4)KM)*+30, q+(0., ()00*+J/.rJ/*+,j50.P3.5,T.23/JG.5Q R.O1+5.2s,t()0p,)5I,H.JI0q.2J/5Gn, G.J.G.53J/*+,t()02130*+O(5MQ F(3.2/(Js,436)5G0(3/T.2,t1JM-.315Q 4)r.56(r.s, tm+.,uvnw,x,R2./3.,vy,x,z/.K.,*(Q,u{,*6Q, k.O/*+3,|wn{,PG

<

œžŸ ¡¢£¤¥¦§¨©ª§«¨¬­¬®¨©¯°±§²¯°³´­¨µ®©«±¶ ·³¸¹º»µ®¼§½¾¿»§À±Á°±­º±µ§©±¨ª§À¨±­±µ§Â¾°Á±µ§´¨±§ òÄÅÆÇÈÉÇʶ˨©ª°Ì°­±µÍ§¾»©§À¬­­§¾ª¸»µ®©¾·ª¨¶ À±¸§»µ´§·­¨¸¾¾»©®­±¨¯°±µ´±¸§Å¬­¿§ «±ª¬µ¼§Î°µ±§ Ï»µ©ª©ª¬ºº§¬´±Á§»¸Ð±­ª«±­¾©ª±µ´±©§Ñ¾ª±Á¨¾­§®±º±Á¶ ª¨®ªÒ§Ñ¨ª§Ç¸¹º±°­»µ®§»µ´§ÈÓª±¿±¨¯°±µÔ§¿¼§Õ¼§À¬¸§ ˾ª»Á©¯°»ª¿«»µ´§½±»ª©¯°­¾µ´§»µ´§À¬µ§´±¸§É¾µ¶ ´±©«»µ´§ºÓÁ§Ö¬®±­©¯°»ª¿§¨µ§Õ¾×±Áµ§±¼Ö¼§ØÉÕÖÙ¼

9}ø~ú8 ø €ú ø‚, =BBƒ6 ø9}øú

=

HJ)GJ1*+O./3.s,||{,x,|u{,66 4)K+L5G.+m+.,(-,v,6 R.O1+5.2s,„(JIP()Mn,t1+J3()-.n, S1+J.n,G.-/.30O./0.,()*+,…*+.JJp .53.,)5I,kL50.0LG.2Q k.O/*+3,|{ny,PG 9}ø~ú8& ø †ûú ø‚, ƒ:‡9 ,

>

A

9}ø~ú8&&~ø ú ø‚ >BB%676ˆ#6:8ø C9 6 8ø6 ø ‰ 9;7 ø9}ø†ø

HJ)GJ1*+O./3.s,Š{,x,‹{,66n,4)0p KŒ+2)5G,O/.,N)J.5+m+J.n,I/.,l12p I.2OL5I.,0/5I,()03()0*+-(2Q,k.p J.G.53J/*+,-.25(*+3)5G0+m+J.,KŒ2, …*+O(2Mpn,k2Œ5p,)5I,k2(),0q.*+3Q k.O/*+3,|{ny,PG 9}ø~ú8&ø †ûú ø‚, 567ø89 7 ø6 ø ƒ:‡9 , ú ø‚ ù 6 ø øø 9}ø~ú8&&€ø

ABBŽ67 # øø 9}ø&

79

 ø  ø ø!"#øøúø$ø% ø& ø!"#ø ø$ø% øú ø!"#øúø$ø%

567 ; : ]N/5M.J-L)6.n,2)+/G.,„(JI2L5I.2n, '()*+,-./,0123/.23.2,4-5(+6.7 H.JI,0*+.)5.5n ]/5,…3(I35L+.,(5,G2mr.2.5,R()p O.2,P.5n,…*+12503./5.5,)5I,‘/2*+p 3Œ26.5n ]/5,-()6J10.5,k.G.5I.5n,’/03p +m+J.,()K,+1+.,“KL+J.,03.JJ.5, ?Bƒ‡9 8ø6 ø 1I.2,+L5G.5Q  6 567 6 ,j5,y,”,•,6,tm+.n,…ŒIp Ú7 j 5 , I 3)2,/03,-.P(553n,I(00,N/0Tmp 103p…./3.,-MOQ,O/5IG.0*+Œ3M3.,–/*+p G.J,.)25,’( I , —K .20*+O(J-.5,1K36(J0,LJp 3)5GQ 3 . 2 . , R 2 ) 3 2 m +2.5,/66.2,O/.I.2,5.), 9  ,j5,I/.,’/03+m+J.,t1-.Jp -.5)3M.5Q,S/ 0qL5.,)5I,–/5I.56)J*+,./5032.).5n, 2.,O/2I,0./3,o(.+02.M2.,+zÛ5q3.,T51,.52,KR12J)G322.m/*++p, O/2I,6/3G.J/.K.23Q,S(,I.2,H(JP.,0.+2, ./5G.0.3M3Q 123032.),/03n,01JJ3.,I/.,tm+J.,5(*+,R.p F(3.2/(Js,436)5G0(P3/T.2,)5I,PJ/p 0/.IJ)5G,)5T.2L5I.23,+L5G.5,-J./p 6(()0GJ./*+.5I.2,™./*+3-.315n,T.2p -.5Q,k.O/*+3,|yn{,PG ,‘15I.50O(00.2-/JI)5G,/6, 9}ø~ú8ø û ø‚, +R2/5)I32.(2)36Q 4)0G.03(J3)5Gs,S/.,R1I.5)53.20./3., @BB! #6: ø9}ø& ba]WZ[]W[\Üb^e`Z\W^]ÝWÞWe`aß]_b^] —66(53.J)5G,()0,t1JMJ./03.5,)5I, ` . / I2/5G.5,T15,’(G.3/.2.5,T.2+/5p S(*+q(qq.Q,S(0,45-2/5G.5,/5,(J3.5, I.52,3NQ/,5S. 2,R2)32()6,O/2I,T15,1-.5,6/3, ˜-03-()(5J(G.5,)5I,l/.+O./I.5, ./5.6,S. O/2I,.6qK1+J.5Q,N0,01JJ.5,/5,I/.,–m+p k.O/*+3,**(PQ.,|J,{(-,PGG.0*+J100.5Q 2.,G21-.,…LG.p,1I.2,t1-.J0qL5.,./5p k(5G()r.56(rs, G.032.)3,O.2I.5Q,j5PJQ,™1*+-L5I.2Q,j5p ™,wŠ,x,R,|unw,x,t,|w,*6n,R2)3P.00.J,()p 5.5pš,|Š,*6n,HJ)GJ1*+O./3.,•w,66Q r.5s,™,u•,x,R,u•,xt,|›,*6n,R2)3P.00.J, ™L5G.,Šy,*6n,k.O/*+3,›nv,PG /55.5s,™,uu,x,R,uu,x,t,|v,*6

9}ø~ú8&ûø

 ø‚, 9}ø~ú8†ø

@

?

€ ø‚

øàáâãäâáåáæçâáçâââáèáéêëáìáíîáïëðáñéëêòáóêôáõö÷áøöôîéöîùáõöëáúöêîôíûöéáüöýöþð÷0áüóë1òá2ö1á3ð21ýòêéþá44ò5áó26ö1íûöéõ5á

66654ëê2ö5õöø á á ùøúû


 %& '()*)+! ,%"!# $ 9::;.4< .08 2 = 8>?

9

@ABCADBEFGHIJKILEM NOBPOQLRISKIEEIG @TUQRVTAHIWQROFMI@ODBFMIXBEYZFMI [DVVTVFMI\DB]TVET^_TMI`DACTVAQCF _LRUDVaMIWOT^]TAMI\DO_]DVbFIBVbI [ADBTA_LRVcYYTAMIdTVbTRDO_MINTObFI BVbI\DB__YTAO^VPMINOTbTAEcB_Te `TU^LRCISMfIgP 28hi0j> kjl8 >mni 8oI p4q.1 1I 28hi0l>r8 inmi8o NOBPOQLRIKfIEEIG @TUQRVTAHIXBEYZFMI[DVVTVFMI@ODBFMI \DB]TVET^_TVMITsCOeItDBVguV^Pe .1 8>8?88 8 ‘I 28hi0j> kl98 >mni 8oI 7NOBP< OQLRIGISKIEE p4q.1 1I 8hi0j> k’pjl8 >mni 8oI inmi8o 2 28hi0l>m8 .1 8>8?88 NOBPOQLRIQsDOIvGIKwIxIyyIEEz < 8.I @TUQRVTAHI`DACTVAQC_LRUDVae 7 N O BPOQLRIGISKIEE 28hi0j> k.q8 >mni 8oI 2 8hi0j> k†‡jl8 >mni 8o p4q.1 1I

28hi0m h8

ˆ

.1 8>8?88 7< 8/“I NOBPOQLRIGIKfIEE 28hi0j> k…†8l98 >mni 8o NOBPOQLRIGISKIEE

28hi0j> k…†8jl8 >mni 8o

inmi8o

”

•

ˆ::;.4< .02 = 8l87…

NAT^_LRUT]TVbTI‰BZRcVPBVPIZ€AI Š]_CI ]DBIBVbI\DB_PDACTVIaBAI‰]F –88p4<“/ UTRAIsQVIWDCaTVIBVbIDVbTATVIWOT^VF Z€AI}^_CRuROTIJ@IBVbIK\ AcB]TAVe 28hi0mli8 lnli8o @TUQRVTAHIX^TRTI}^_CRuROTIJ@e @ABCADBEFGHIJKILEe `TU^LRCISM‹IgPe NOBPOQLRISKIEEIG 28hi0j>rkjl8 l>ni 8oI p4q.1 1I 28hi0l>r8 inmi8o Œ NOBPOQLRIKfIEEIG 28hi0j>rkl98 l>ni 8oI j88p4q.1 185 8 p4q.1 1I 1 34n8 inmi8o Z€AI}^_CRuROTIJ@IBVbIKMISKIEEIG 28hi0l>m8 NOBPOQLRIQsDOIvGIKwIxIyyIEEz 28hi0ll 8 > nr 8o 28hi0j>rk.q8 l>ni 8oI p4q.1 1IU^TIQ]TVMITF bQLRIKfIEEIG p4q.1 1I

28hi0m h8 8

> nr 8o

8::{3 / 8   1 4

40 3 18267 / 08 -.8-. . 5 8 ./ .

789 8

inmi8o 28hi0ll>8

|QVI|QPTOFIBVbI}DCBA_LRBCaQAPDV^F _DC^QVTVITEYZQROTVeI}^_C~BDAC^TAIaBAI QVCDPTIDVI\DB_MI[TAAD__TMI@DOgQVI BVbI|QAPDACTVeI`TT^PVTCIZ€AIWQROFMI @ODBFMIXBEYZFMI[DVVTVFIBVbI\DB]TVF Œ::;<= 8l; ET^_TMI`DACTVAQC_LRUDVaMIWOT^]TAMI ^T_TI\uROTIU^AbIDVIdcVbTVIsQVI [ADBTA_LRVcYYTAMIdTVbTRDO_MIXYTAF `T]cBbTVIvXLRTBVTVMI`DAI TVF O^VPIBVbIBVCTAIbTDO]Tb^VPBVPTVI_QF RcB_TAVIB_UezIE^CIbTEIŽ^VPDVPIC _T^CF PDAINOTbTAEcB_TeINOBPOQLRFGISKIEEeI O^LRIDVPT]ADLRCe K‚IxIKSIxIKfMyILEeI`TU^LRCISMyIgP @TUQRVTAHI@DLR_CTOaTMI\DB_I AQCF PA€VƒUT^„ _ L R UD V a M I `A D B _ L R V c Y Y T A M I P T O I T P I T 28hi0j 9k…†8 jinm 8o O^LRIQCgTROLRTVIBVbItDBVIguV^PeVCIF `TU^LRCIKMSIgP AQCƒPADB >mnm 8oI 28hi0j 9k†‡8 jinm 8o 28hi0j>98 p4q.1 1I ]ADBVƒRTOO]ADBV

28hi0j 9k?†8

jinm 8o 28hi0lli8

inmi8o

8  8 8 8 8 8 


£

¤

›œžŸ Ÿ¡¢›¤¥¥üé¬çý­©éìݦ§¨©ª«ª¬­—áþ0— ¥¥¬­§ý­Ùª«ª¬­—Ü

£¥¥¦§¨©ª«ª¬­—®¯°

ó ±²³´µ¶³·¸¹º´»¹¼´±¶½¼¸½¾¿À»³· ²³´µ¶³·¸¹º»¹¼´±¶½¼¸½¾¿À»³· ¾´ÐÉʷѸ³É¹Ë´ÔÊ»ÕÊÉ¿ÀÈ ´¸²³¸´Øð´ Á½»³½¶»ÂôÄÅ´¿Â´ÆÇ Á½»³½¶»ÂôÄÅ´¿Â´Á½¸²³¸´»¹¼´Ä1´¿Â´ ÷» ´ ÆË ´ Ò¸ Ȳ ¿ À ³ ´ Ë Å ´ × Õ Ç ´ Á¸ÈÉÀ¹¸½Ã´µÉÀʺ˴Áʶ»ºË´Ì»ÂÍκ˴ 2Ö¹Õ¸Ç 5»½¿À´¼²¸´÷¹Õ¸ÈÉÀ¹À¸²³´¼¸¾´µÊ¸²º ϶¹¹¸¹ºË´Ð¶»Ñ¸¹Â¸²¾¸Ë´Ò¶½³¸¹´ ½É³º ҸȲ¿À³´íË1´×Õ Ñ¸½¾Ë´Õ½õö¸½¸´ÔÊ»ÕÊõ¿À¸½´Îø½´¾¸²¹¸´ 󥥯©æ٭쪫ª¬­—®¯ ¾¿Àȶ¹·Ë´µÊ¸²Ñ¸½Ë´Ó¸¹¼¸À¶Ê¾Ë´Ô¸Ê¼º´ ÔÊ»ÕÊÉ¿À´Éî¶Ê´ïÆ´Ø3´ñ´Åí´ÂÂò Ò½õö¸´·»·»Â¶»¸½¹Ë´È¸½¼¸¹´Â¶¹º ô¸½Õ½õö¸½³¸´÷»¾ÎøÀ½»¹Õ´îɹ´ù½Ç´ÄÁÇ´ »¹¼´Ð¶»¾¾Í¸½Ê²¹ÕË´Ôʸ¼¸½ÂÖ»¾¸Ç Á¸ÈÉÀ¹¸½Ã´¾²¸À¸´ÄÁË´Øð´ÂÂÇ ¿À¸´»Ê¸¹´ ÀõÀʸ¹´Îø½´»Ê¸¹´»¹Ñ¸º ÷»¿À´Õ¸Ê¸Õ¸¹³Ê²¿À¸´úѸ½¹¶¿À³»¹Õ¾º ҸȲ¿À³´ÅËÄ´×Õ     !"#$%"&'!()*"+( õÀʸ´Îø½´Á»¹³º´»¹¼´±²³³¸Ê¾Í¸¿À³Ç ¦Ù Ú — Û Ü Ý ® š š ß éè — á ® â Ü ã — ä ´ ÔÊ»ÕÊÉ¿Àȸ²³¸¹Ã ¹Ö¿À¾³¸½´ùÖÀ¸´¼¸½´»Ê¸¹ÀõÀʸ´¼²¸¾¸´ À ½»³½¶»ÂôÄÅ´¿Â´ÆË´ å Ù ¨ æ © ç è éÙ ê­ Ù ëæ ìê´ ÐõÀʸ´Â²³´¸²¹¸½´ÔÊ»ÕÊÉ¿Àȸ²³¸´îɹ´ Á ØŴ´ƴ Ò¸ Ȳ¿À³´ÅËÅ´×Õ Ú — Û Ü Ý Þ á ® — Þ â š 㠗 ä ¦Ù Øð´Â´¶»Î´ ·»ÀÖ¹Õ¸¹Ç ¦ÙڗÛÜÝ®šÞß®à— áÜâÞã—ä´ ÔÊ»ÕÊõ¿À¸½´ð4´ÂÂË´5½¸²ÊÉ¿À Ô Ê » Õ ÊÉ¿Àȸ²³¸Ã´Åí´ÂÂÇ ¦Ù Ú — Û Ü Ý ® á á — à ® â Þ ã — ä ´ ¦ÙÚ — Û ÜÝ®®ã— áàâÜã—ä´ åÙ¨æ©çèéÙê­Ùëæìê´ Á¸ÈÉÀ¹¸½Ã´Ì²¸À¸´ÄÁË´ð6´Â å Ù ¨ æ © ç è éÙ ê­ Ù ëæ ìê´ ÜâÞÜ—ä ¦Ù ¦ÙڗÛÜÝááᗠå Ù ¨ æ © ç è éÙ ê­ Ù ëæ ìê´ Ú—ÛÜÝ®ššßáۗ á®âÜã—ä´ ¦ÙڗÛÜÝޚ™— ššâÜã—ä ¦ÙڗÛÜÝááû— ÜâÞܗä åÙ¨æ©çèéÙê­Ùëæìê´ Åí´Â´ƴ Þâšã—ä ¦ÙڗÛÜÝ®šÞßàܗ áÜâÞã—ä´ ¦ÙڗÛÜÝޚᗠåÙ¨æ©çèéÙê­Ùëæìê´ ¨©¨7ª§­ý­Ù—ï¹»½´Îø½´ð´Ò8ò ¦ÙڗÛÜÝááᗠÜâÞÜ—ä ¦­ / ÷» ¾ ´÷ʻ²¹²»ÂË´Îø½´µÉ¹³½ÉÊʺ´»¹¼´ , Éî¶Ê´ïØð´ñ´Åí´ÂÂò´ 8¸²¹²Õ»¹Õ¾·È¸¿×¸Ç ¦ÙڗÛÜÝ®šÞßéè— áÜâÞã—ä´ ¦ÙڗÛÜÝá㚗 Üâ™ã—ä åÙ¨æ©çèéÙê­Ùëæìê´ ¦ÙڗÛÜÝááá—

ÜâÞܗä

7

2

,¥¥üæ¬ýª«ª¬­—áü-——

/¥¥¦§¨7ª­ìýÙ0©­Ùª«ª¬­—š¦

ï¸Ê¾³¸½º´»¹¼´¸²¿À¸ÊÀÖÀ¸½¾²¿À¸½ò ʾ³¸½¹ºË´¸²¿À¸ÊÀÖÀ¸½ºË´×¶³·¸¹º´»¹¼´ ¶½¼¸½¾²¿À¸½Ë´Â²³´Á½»³½¶»Â¸²¹¾¶³·Ç Á½»³½¶»ÂôÄí´ñ´Äí´¿ÂÇ ½»³½¶»Â´²¹¹¸¹Ã´Äí´ñ´ðÄ´¿ÂÇ Á¸ÈÉÀ¹¸½Ã´Á¶¿À¾³¸Ê·¸Ë´Ð¶»¾´ ½É³º Á ¸ÈÉÀ¹¸½Ã´ Á¶¿À¾³¸Ê·¸Ë´ ж»¾º ¾¿Àȶ¹·Ë´Ò½¶»¾¿À¹ÖÍ͸½Ë´Õ¸´Ê¸Õ¸¹³º Á ɳ¾¿Àȶ¹·Ë´Ò½¶»¾¿À¹ÖÍ͸½´»¹¼´ ʲ¿À´8ɳ׸ÀÊ¿À¸¹´»¹¼´¶»¹´×õ¹²ÕÇ´.¹º ½ ɳ׸ÀÊ¿À¸¹Ç´1¹´Ò¸Õ¸¹¼¸¹´Â²³´Ñ¸º ³¸½´Á½ø¿×¸¹´»¹¼´¶¹´Á¶¿ÀÊֻθ¹´¶»¿À´ 8 ɹ¼¸½¾´ÀÉÀ¸Â´µÊ¸²¹½Ö»Ñ¸½îɽ×ɺ Ó¶¾¾¸½¶Â¾¸Ê´»¹¼´Ò¸Ñ²½Õ¾´ ¾³¸Ê·¸Ç ¾Â¸ ¹´¾¸À½´·»´¸ÂÍθÀʸ¹Ç ҸȲ¿À³´íËí´×Õ È²¿À³´ØËí´×Õ ¦ÙڗÛÜÝ®šÛ— áÛâÜã—ä´ Ò¸ ¦ÙڗÛÜݮᙗ áÛâÜã—ä´ åÙ¨æ©çèéÙê­Ùëæìê´ ¦ÙڗÛÜÝޚۗ ÜâÞܗä åÙ¨æ©çèéÙê­Ùëæìê´

¦ÙڗÛÜÝááޗ

9¥¥¯7ªë­ ¬­Ù—— ¦§¨©

­¬—š— 7¥¥3æ 4¬5 6­Ùª«ª¬­—á3

2¥¥3æ 4¬5 6­Ùª«ª¬­—á3¦—

·»Â´Ó¸Õ´ ×ʶÍ͸¹´¹¶¿À´2õ¾¸¹´¼¸¾´ ÐÉʷѸ³É¹Ë´Ò¸È²¿À³´ðË4´×Õ ²¹¼¸´ ¼½¶À³¸¾´¶Â´Á¶»Â¾³¶ÂÂÇ´±²³´ Á¶»ÂÊֻθ½ÀõÀʸ´ðÁ´Â²³´¶Ñº Á ¿À³´¸Ê¸Â¸¹³Ç´5»½¿À´¼²¸¾¸´5²¿À³»¹Õ´ ¹¸ÀÂѶ½¸½´ôɽ¼¸½È¶¹¼Ç´÷ʾ´Ð¶ÊѺ 5² ½¼´î¸½À²¹¼¸½³Ë´¼¶¾¾´¶Â´Ì³¶Â´ ¾¿À¶Ê¸´·»Â´Ì³¶Â´À²¹´ÉÎθ¹´×ɹ¾³º Ȳ ¸½¶ÑÊ´¶»Î¸¹¼¸¾´8¸Õ¸¹È¶¾¾¸½´²¹´¼²¸´ ½»²¸½³Ç´»Õ¶¹Õ´¼²½¸×³´¶Â´Ì³¶Â´¶»Î´ Àù² ¾³´ÀõÀʸ´¸²¹¼½²¹Õ³Ç´Ò¸È²¿À³´ÄËí´×Õ Ñ¸²¼¸¹´Ì¸²³¸¹Ç á®âÜã—ä´ ¦ÙڗÛÜÝ®šá— á™âÜã—ä´ ¦ÙڗÛÜÝ®š®— åÙ¨æ©çèéÙê­Ùëæìê´

¦ÙڗÛÜÝááà—

ÜâÞܗä

5²¸´Ñ¸¾É¹¼¸½¸´ù²¾³Õ¸Ê¸Õ¸¹º À¸²³Ë´¼²¸´¼¸½´¶»¹×õ¹²Õ´Îø½´ ¼²¸´÷»Î·»¿À³´¾¸²¹¸½´»¹º Õ¸¹´Ñ¸¹õ³²Õ³Ç´÷»¾´Ñ¸ÈÖÀ½º ³¸Â´ÐÉʷѸ³É¹´´Ê¶¹ÕʸѲÕË´ Ȳ³³¸½»¹Õ¾Ñ¸¾³Ö¹¼²Õ´»¹¼´ ¶³Â»¹Õ¾¶×³²îÇ´ȸ²¾¿À¶º ʲո´µ»Õ¸Ê´Â²³´Ð¶Ê³¸´ ¾¸²ÊË´ Æ´¿¶Ç´ÄËí´¿ÂË´ÔÊ»ÕÊÉ¿Àȸ²º ³¸´Ø3´´ñ´ð4´ÂÂǴҸȲ¿À³´ ÄË1´×Õ´

ÜâÞܗä

9

¦ÙڗÛÜÝޮᗠ®áâãã—ä´

— 9:;98<8=>98>9998?8@AB8C8DE8FBG8H@BAI8JAK8LMN8OMKE@MEP8LMB8QMAEKDRM@8SMTMUGNV8SJBWI8XMW8YGXWTIA@U8ZZI[8JX\MWDRM@L[8 à8

\\\[ZBAXM[LM— 8 8 ˜—™š


pqrstuv {|} ~€‚ƒ} tuwxw „…ytv †…‡€} vtz ‚‡ˆ‰~

þ……dcemiðeglmñckkcih^^ åfo^ê0^³¢”1™™“´ï

ø

þ

åfo^æçè`æ^ `æíéé^î” 3……åbih4lihck^56f^ ‘’“”•–—˜™š›•—”œ™—›™ž’—Ÿ”– ¡”™ ” dljcfic7mcf^åfo^Šæ Š^^]mc‹cfŒlji Žbkhcfjlfhbcf^ŠŽ

¢£¤”¥’“”¦§—¡™Ÿ•”–—”¥¨•–”©•–ª•”¥•“« ØȺÁ8ÅÐÀÔûк¾ÄþÇ9ÀÁ кþºÇûľ½ ª•Ÿž™“¬”­™ ”®—¡•“¡•–ª”¨–“”™—”–•”¯™ « ˜›·—Ÿ’—Ÿ¹”¦–—• ¡›Ú›•”÷ ┱  ™•”Ÿ• š›“™’ž¡”’—”™— š›ª–•°•—” ¸——•—±™°•”¢õ”㔢õ”š±Í”Þ• ™±¡ª·—« ±–¡”•±”²ž•“¡•–ª”³±–¡”•“”¯ª••“« Ÿ•”ä䔚±Í”Þ•¨–š›¡”äÍ¢”ËŸ¬ ±™’  –ª›§’•¡¡•´”µ•“ š›ª§  •—¬”­™« Ǟ“–—Ÿ’—Ÿ¹”¦ÚŸª–š› ¡”–—”­™š›—·›•” ’“š›” –—”–•”¦§—¡™Ÿ• š›“™’ž•—” µ§—”Þ•ž·’•—”§•“”™—” ¡•–ª•—”¯•ª «  ¶·¡•“”—–š›¡”±•›“” –š›¡ž™“¬ ¨·—•—¬ ¸——•— •–¡•¹”­•“”¸——•—“™’±”– ¡”–—”µ•“« ­•“”¦™’•“ •Ÿª•“Í”•“”™±”ò™¶”•“”Þ’« º»¼½¾¿¾À¾ÁÂþÄÅÆ»¼¾ÀºÇÄÈÉÇÈľÀÁ½ÀÁ ¡•—”œ§˜˜—’—Ÿ”–—”àʝ™˜“–Ë™”Êž•“¨–—« ’—¡•“ š›–•ª–š›•—”œ™—Ÿ¡–•˜•—”™’ Ÿ•« ¡•“¡Í”Ë•›“¡”–±”¦™–”–—” •–—”Ü“’¡Ÿ•ž–•¡” ˜Ê›“¡¬”­–• ”›™¡”—–š›¡”—’“”˪–±™¡– š›•” ¥’“ʚˬ”Û“”›™¡”’“š›”•—”Ü“’¡¶ª™¡¥« ̧“¡•–ª•Í” §—•“—”›–ª˜¡”™’š›”•—”•–—« ±™—Ÿ•ª” •›“” ¡™“Ë”™ž” Ÿ•—§±±•—¬” ¥•ª—•—”Γ¡•—Í”•–—•—”˜Ê“” –•”Ÿ••–Ÿ—•« ­•“” ¦™’•“ •Ÿª•“” ™Ÿ¡” —–š›¡” ǾÀÁÏÐÀÑÒÓÐÇÔÁÔÈÁÕÀ¿¾ÀÖ  •ª¡•—”±–¡”˜™ ¡”ßöö”˱›”—™š›”¯ª’Ÿ« Β°•— •–¡•¹”­–•”²ž•“ •–¡•”• ”¥¨•–« –— •Ë¡•—¬ ¡•–ª–Ÿ•—”¤’™“¡–•“• ”– ¡”±–¡”•–—•“” –š›¡« åfo^æçèèë^ çìíçé^î” ž™“•—”¯ª••“±™’  –ª›§’•¡¡•”µ•“ •« ¼¾ÀÖÁ×ÐÄÈÀǾÄÁþÕÀ¿¾ÇÁº½»¼Á¿¾ÄÁ ……dljcfic7mcfkbih4lihck^^ ºÇÄÈÉÇÈĽ¾ÄǾÁØÀÅÈÑþľ½»¼ÙÁ¿¾ÄÁ åfo^Šæ0^^è5lðe •—”©–•“•—”Ÿ’¡•”Η˓™ªª±ÚŸª–š›Ë•–« ܕ §—•“ ”Ÿ’¡”Ÿ••–Ÿ—•¡”¥’“”ò§ª§—–« ¡•—”ž–•¡•¡¬”­•“”Ÿ“§°¥ÊŸ–Ÿ•” ¡’˜•—˜Ú“« •—ž–ª’—Ÿ”’“š›”“•–”Ÿ•¡“•——¡•”Ü“’¡« ±–Ÿ•”Û–— ¡–•Ÿ ž•“•–š›”ž• š›ª•’—–Ÿ¡” ˙±±•“—”–—”•–—•±”Þ•›·’ •¬”Ý••” –•”Η—™›±•Í”¥¬”ܬ”™’š›”˜Ê“”’—•“˜™›« ò™±±•“”±–¡”•–Ÿ•—•“”™ž—•›±ž™“•“” “•—•”Ý’—Ÿ¡–•“•¬”­™ ”¢£¤”¨–“”±–¡”•–« ü½ÀÅÈÑÄ9º¾ÇǾÁÔÈÄÁÓ¾½»¼Ç¾ÀÁ¾½À½ÑÈÀÑÁ —•“”¨–¡¡•“’—Ÿ ž• ¡·—–Ÿ•—”›•ªªŸ“™’« ’—”ò§—¡“§ªª•¬”­’“š›”–•”ž•–•—”±–¡« •—”Ü• š›–š›¡’—Ÿ”™’ Ÿ•ª–•˜•“¡¬ Ÿ•ª–•˜•“¡•—”µ•“¥–—Ë¡•—”Ü•˜• ¡–Ÿ’—Ÿ « ޕ¨–š›¡”š™¬”ßߔ˟ —Ë•ª” •›“”•–—˜™š›•Í” š›—•ªª•”’—” à•ªž ¡“•–—–Ÿ•—Í” §±–¡”µÚªª–Ÿ”¨™“« ¨–  ¡™ž–ª•”¦§—¡™Ÿ•Í” §¨§›ª”›·—Ÿ•—Í” ¡’—Ÿ ˜“•–¬ ™—”•“”£™—”§•“”™’š›”ʞ•“”ò§¶˜” ¦™°•¹”œ”áâ”ã”Ü”äâÍá”㔩”¢ß”š± ¬”ܬ”™—”­™š›µ§“ ¶“Ê—Ÿ•—¬” åfo^æçèéê^ Šëìíéé^î” ¥Þ• ¨–š›¡¹”š™¬”ô͔¢”ËŸ 0jc kŒlc”œ”¢á”㔩”¢á”ã”ý”┚± dcemiðeglmñck fjhfljŒ”œ”¢õ”㔩”¢õ”ã”ý”äö”š± ]liil‹ckkcih^åfo^ŠŠ Šçìíéé^î” ò§±¶ª•¡¡”—•’”•—¡¨–šË•ª¡• ”ó• ¡”˜Ê“” åfo^æçèéì^ ¦•›ª š›¨™ªž•—¬”¯“•–• ”Ηž“–—Ÿ•—” …dljcfic7mcf ™—”¯™  ™•—”– ¡”±ÚŸª–š›Í”™”˧—« … ]mc‹cfŒljielji^Š^d]  ¡“’Ë¡–§— ž•–—Ÿ¡”•–—”§¶¡–±™ª•“” ‘ ’“”¦§—¡™Ÿ•”™—”¯™  ™•—”™ªª•“” £•¡¡•“”  š›’¡¥”Ÿ•Ÿ•ž•—”– ¡¬” ¡¬”¸—”•—”¥¨•–”µ§“•“•—”Ü“’¡« ¦™°•¹”¢ôÍá”ã”õäÍö”㔢ôÍᔚ±”³œ”ã”ܔ㔩´¬” Γ ˙±±•“—” Ëڗ—•—” ¦™’•“ •Ÿ« ޕ¨–š›¡”÷Íߔ˟ ›“•—”󙚛¨’š› ”™’˜¥–•›•—Í” åfo^æçèéç^ æŠíéé^î” ’ª•—“”– ”–—”•“”¨™—¥’Ÿ•¨™—¡•—” ——•—”–—”•±”‘¨– š›•—“™’±” ø……ùljðeiðeglmñckkcih^^ ›à•™–’¡• ž”Ë•Ú¨§ ›—•—•”¯ª••“±·’ •”®—« åfo^Šé^³Û–—¥•ª—• ¡´ Ç ¾ Ä º » ¼ Ó È Ò û Á ÕÀ¿¾ÀÖ ú™’š› š›¨™ªž•—”ž“Ê¡•—”–±”¸——•“•—” ¦™¡•“–™ª¹”Ρ —Ÿ ™¡–µ•“”œ§ª¥ž•¡§—¬ µ§—”Þ•ž·’•—Í”µ§“”™ªª•±”–—”à¡·ªª•—Í” ˜›·—Ÿ’—Ÿ±’ ¹ ” Û –—” ¶•¥–•ªª”Ÿ•˜§“±¡• ” œ™’ Ÿ·—Ÿ•—Í”àš›•’—•—”’ ¨¬ œ™ ª ¡ • • –   • — ” ¨– “  ”™—”•“”£™—”ž•˜• « ØÈûÁûľ½¾ÀÁü½ÀÅÈÑÁ¿ÈÄ»¼ÁѾɽÒÒǾÁ ¡–Ÿ¡”’—”™ ”˧±¶ ª•¡¡•”¤’™“¡–•“”¨–“” ¯•— ¡•“”’—”ý’Ë•—”™š›¡•—¬” ™ —   š › ª – • ° • —  ”  ™ “ – — ”•–—Ÿ•›·—Ÿ¡¬ ޕ¨–š›¡”öÍâ”ËŸ ޕ¨–š›¡”ßõÍö”ËŸ

åfo^æçè`ì^

3

‘’±”2˜˜—•—”³ú•–—–Ÿ•—´¬”Ηž“–—« Ÿ’—Ÿ”™—”•“”Î’°•— •–¡•”µ§—”Þ•ž·’« •—”’—¡•“”•±”­™š›¬”ó’“”¶™™“¨•–«  •”™’˜”•–—•±”£–—Ë•ª” ž“•¡¡”ª–•˜•“ž™“¬” ޕ¨–š›¡”ßÍâ”ËŸ

Šçíçé^î” åfo^æçèé`^

ŠŠçíéé^î” ]^_`^

abc^dcefgcfhihcjcf^bih^bk^lmmck^nfcbick^ckhelmhcko


 !"#$%&'!()*)#+$!&+,-"# ÒÓÔÕÔÖ×ØÙÚÔ

ÛÜÜÝÞßÝàáàâãßÝäÞåÜÝæÝçáèéâèçêÝäÞâàäæÞèéâäèßáâÜëâÞàäÞ àßçÝáÞìÝâêèäæÞíÝîïßçæÝêÞéäæÞðëáÞÛéââêÝçñÝäÞèòéêÞñÝó æçëßêôÞåÜÝæÝçáïéâÝÞâàäæÞâÝàêÞõö÷øÞíÝâÝêùÜàãßÞíÝâãßúêùêûÞ üçëêùæÝáÞâàäæÞâàÝÞßÝéêÝÞäëãßÞàááÝçÞñÝæçëßêÞéäæÞêÝàÜó ýÝàâÝÞâëíèçÞèäÞáèäãßÝäÞþçêÝäÞñÝçÝàêâÞðÝçâãßýéäæÝäû 0ÝçèæÝÞñÝàÞæàÝâÝçÞüàÝçíçé11ÝÞýàçæÞæÝéêÜàãß2ÞæèââÞæÝçÞ ñÜë3ÝÞíÝâÝêùÜàãßÝÞ4ãßéêùÞòÝàäÝÞÛéâýàçòéäíÞßèê2ÞýÝääÞ 56789 6 9 786

789 5 9  5ó æÝäÞáàêÞÛçêÝäâãßéêù1çëÝòêÝä2ÞíÝâêèçêÝêÞýÝçæÝäû

.

.))/01023456746641089542:;02<=

>?@ABCDDEFCGECFDHIJKCBDCLEMGNODICOEPQOERCSTGUCSCH?VW FCFUCEXBCUCOE@NGLNODCFYEZADI@NBCE[\RBIJVKCIDECIFCE>?W B?FICE?UCOECIFCE]?JVCFLDGSCE^GESIBUCFYE_SFCV@SNOCE `?OUCOHNFUYE_D@GFRLNKDIaCOEb?B^SCD?FY [NcCdEefEgEhiEgEjEJ@EkbEgElEgEmnYEoCHIJVDEpiqrEKR

s2tuv7wx |))/010234567}2~24537581 €;8:026‚/4ƒ‚„‚/0<€

yvzww{E

s2tuv7Œ ))/01023456746641082„‚20

<yzww{E

s2tuv7w

zww{E

…ICLCLEMGNODICOEUICFDEXBCUCOE@TGELCFEGFUEUCOCFE>?B?FICFE NBLEoO?cEONG@V\VBCEI@E†?@@COEGFUENBLE†JVBNPV\VBCEI@E ]IFDCOYE†CVOERGDCE‡L?BICOCIRCFLJVNPDCFqEV?EVCE_D@GFRLW NKDIaIDTDEGFUECIFCENODRCOCJVDCEˆNG@NGPDCIBGFRE^CIJVEFCFE UICLCEb\VBCENGLY _GPVTFRCV\VCdENSE‰E@ _GcCF@NcCdEhrEJ@EŠqEb\VCEifEJ@Y ‡FFCF@NcCdE‹fEJ@EŠqEb\VCEhrEJ@ oCHIJVDEJNYE‹rEKR

|



…ICLCLEˆ\VOCFAOIF^IAEILDELCVOEBCIJVDESCIEŽCUCOElNGHCILCE CIFLCD^SNOYE†CIECLESQFUIREIFEUNLE[NGCOHCOKqEGFDCOEGD^qE I@ElCD?FqEGFDCOEb?B^aCOLJVNBGFRCFECDJY [NDCOINBdE_D@GFRLNDIaCOEb?B^SCD?FY _GcCF@NcCdE‰qiEgE‹fEgEp‹qiEJ@EkbEgElEgEmnYE oCHIJVDEjqrEKR

®

ª

‘

‘))/01023456‚„‚/0Œ

ª))/01023456‚„‚/0Œs

Ê

®))¯°±²±³´µ¶·¸µ¹º»µ·¼±½¾¿¯¯ Ê))/010234567

’58;“0260//” ’6«0¨;0//” _GLEb?B^SCD?FE@IDECIFRCNOSCIDCW }2~2453‚„‚/0<Ë COEb?B^HNFUYE…ICLCOE>NLDCFEKNFFE lCLDCFLERCCIRFCDEPQOE>?B?FICFWEGFUE _GPVTFRGFRENFEBIJVDCFE†DCBBCFqEUICE …ICLCEb\VBCEILDELAC^ICBBEFGOEPQOEXBCW D GOJVELCIFCEÀPPFGFREa?FEGFDCFE@IDE ]?JVCFLDGSCFSIBUGFRYE_GPVTFW •–—•—˜™š•–•—˜›—œž˜–—˜Ÿ ¡¢£˜¤ š¥¦ UCO@TGLCEGFUEKNFFEFIJVDEHICEUICE U LJVCFBN@ACEK?FDO?BBICODEHCOW RGFRdE_FEBIJVDCFE†DCBBCFqEUICECIFCFE NFBNRCFEGFUEoTODCFECO@\RBIJVCFY b\VBCE‹XEG@RCOQLDCDEHCOUCFYE†ICEILDE CUICFFCYOE¬EmONE@G OUCFqE š•–•—˜›—œž˜•šÈ̞¡–ÍΕ—Ï˜Ð–•Ñ•Ñ˜ …GOJVE_GLDNGLJVCFEUCOE`?OUCOEHNFUE FNJVEFCGCLDCFE¬OKCFFDEFILLCFERCSNGDE UNEUCOE>?DELGLFEFDICJFVEDVERCCONOCGILFPINRBDBCEHC FEKNFFqE ™ KNFFEUICLCEXBCUCOE @NGLE V\VBCENGJVE GFUECOAO?SDYE†ICESICDCDESCLDCE†IJVCOW UYEVYENFECgA?FICODCFEbNFRE CLDCE†IJVCOVCIDEa?OE>BCIFE OTGSCOFqE BTD^CFE S IFECIFCE`?RCBFILDEV\VBCEFNJVDOTRBIJVE VCIDEa?OE>BCIFE OTGSCOFqE­GRBGPDEGFUE DO?D^UC@ERGDECIFLCVSNOYE`A? ­ G R B G P D E G F U E bC B B I R K C I D Y OUCOW _GcCF@NcCdE‹rEJ@EŠqEb\VCE‰‰EJ@ bCBBIRKCIDYE G@E RCOQLDCDEHCOUCFYE HNFUEILDE^GLTD^BIJVE^GE\PPFCFY b\VCEheEJ@qEoCHIJVDEhqEKR b\VCEhhEJ@qEoCHIJVDE‰q‹EKR oCHIJVDEpfEKR –—œžÂ˜ÃÄŘƘÄǘÈÈ Œzww{E Á[N s2tuv7<x Œvzww{E s2tuv7<v s2 tuv7< Ézww{E cCdE‰hEgEp‰EgE‹EJ@ §264:¨“~2102©481E §264:¨“~2102©481E oCHIJVDEqpEKRE

s2tuv7ŒŒ

vzyv{ s2tuv7y<x

vzyv{ s2tuv7Œv

vÉzww{E

à !""#$%&'()*&+,$&%-.%/01231/)$1)401&51%)/(61$71819+2:7.&;-<1;=+<;8-%$9>>-?.<@1;(61$0?

@@@?>&%<1?01  


JLGOMvINLqBB°FMLIFQøGO

TUVWXYZ _`a bcdefga XY[\[ hi]XZ jickda ZX^ fklmbc

niioOMGpLGOOFMLIPNMBqNrB sGtuPvILGO

n

¹

ò

9

ABCDB

1

–xyz…•z†•z£}€y{‹y}z‚y}zyx}yzŒx‚‡ ‹x†yzy~y‰‹‰}†zyxz~yƒzx…Ž…†x€‚y}z ‚~Žx}†€y{—’™‰}†z‰}~zyxz~yƒz wxyz{|}}y}z~€zx€‚yƒz„yƒ…ƒ†y‡ w ÉÑÒÝÞßÞÓÐÊÛÉÎÊýÏÔÓþÉÓà }yzˆyy}z‰}~z~xyzŠ}‹Œx{Ž‰}†z‰}‡ åŸ yƒxŽœz–€zy‚‰€yz‰—z~y}z €yƒyƒz€…Žx‹ƒzŽyy}~y}zxy}y}z‰}~z ˆy‚‹—‡ w‚xŽ™z Ž…{zx€‹z‰€z‹‡ ‘y€’y}ƒ‹y}z“Žx„y”zyƒŽyy}•z–xyz —‰}†€z‰{}‹x~„z y—žzŒy‹z‹yƒyz€‹}z~x†y—z ƒ‰‹†}†yz€x}~z‰€z~‰ƒ‚€x‚‹x†y—z ¡…Ž¢yz zyŒx‚‹z®ž¦z{† ˜‰}€‹€‹…™™z‰}~z~xyzš…ƒz ~yƒŒ}~zx€‹z °JSB±²‹³…´}±•0 B ñµ¶µ·B¸ ‚yƒ‰€}y‚—ƒ• ›‰™€‹yŽŽ‰}†€…ƒ‹œz ƒ‹y}Ž‰y}žz 1ii÷vIQPøJ2IJGBø3JB4IJKNJr Ÿ‰yƒ}žzƒ‹y}• ‰ƒzx…Ž…†x€‚y}zˆ‰€yyz{—’™‰}†•z yŒ…‚}yƒœz‘xŽ~xy}y}žzƒ‡žz Ž‹‡z 5–x yzŒéƒ—yƒzy€xy~yŽ}z‹†€‡ ‰}~z‘y†z Œy€’y}• yƒz~xy€yzw‚Ž™ƒ|‚ƒy}z‰}~z€x}~z Ÿ‹yƒxŽœzy‚‰€yœz¡…Ž¢y‹…}z—x‹z é Ž€z}‚‹{‹x„yz£}z €y{‹y}z}鋢Žx‚zx}z Œy‹‹yƒ™y€‹yƒz¡…Ž¢„…ƒ~yƒŒ}~•z£}‡ yƒzyz{—’™‰}†z„…}zˆ‰€y}žzw’x}}‡ }y}Žyy}œz–‰ƒ‚€x‚‹x†yz¤x€‹z ƒ|‚ƒyz ~—x }z‰€Œ• —x‹z‰}‹yƒ€‚xy~Žx‚y}z–‰ƒ‚—y€‡ ›‰Ž™€y‹y}ŽžŽz‰ˆ}†ƒ„œzy6 •z¦zw‚Ž™z ƒ|‚ƒy}z’ƒ…z €yƒ}• ‰€‚zŒyƒ~y}zéyƒzêyzyx}y}z‡ Ÿ¥yœz¦¦z§z¨©z§z©ªz—z«¡z§zz§z¬­žzy‡  €‚}x‹‹y}y}z›€‹z €‹‰——yŽz†yz €‹yŽŽ‹•z Œx‚‹z®ž¯z{† yzy€xy~Ž‰}†€¢yx‹zx€‹z„…}z›}™}†z °JSB±²³´±CB Cµ¶µ·B¸ –x Ÿxzx€zw’‹‚yƒ€‹• Ÿ‹yƒxŽœz‹—‰}†€{‹x„yƒz‰}~zŒx‹‹y‡ ¹iiº»¼½¾¿ÀÁÀÂÃÄŽƿÀ½ ƒ‰}†€y€‹}~x†yƒz¡…Ž¢z y‹…} —y€€‰}†œz®ãz——z7žz¡|‚yz ÇÈÉÊËÌÍÎÏÈÉÐÉÊÈÑÒÊÉÈÓÊÓÔÒÕÎÌÈÖ×ÊØÍ· › ããz——žzyŒx‚‹z㞮z{† ÙÍÚÚÉÓÛÉÎÊÜÝÞßÉÎàÊËÌÍÎÏÈÉÐÉÓÊÞÓÛÊ © x‚ƒyzˆƒ„y}zyƒ}‚ƒy}z€x‚z‚‰’‹€‚‡ RJGFMB8GJBóJGFB÷L3vp Žx‚z„…}zŽ‹‹Ž‰€y}žzyƒz‰‚z„…}z °JSB±²³´ñ·B 0D¶²·B¸ ŸxŽy}žzw‚xŽ~Ž‰€y}žz Žxy†y}Žƒ„y}žz {Žyx}y}zቒy}žz£}€y{‹y}yxyƒ}z‰€Œ•z 9ii NrrGQOFMLpPMLGOB £}}yƒ‚Žzx‚ƒyƒz¢ŒyxŒ|‚x†y}zŠ}‹‡ tuGJFJóFMvI Œx{Ž‰}†€~‰yƒz{|}}y}zˆƒz „y}zyx‡ ‹z~yƒzyƒyx‹€‹yŽŽ‰}†z~xy€yƒz¡‰—‡ €’xyŽ€Œyx€yz•zâªãzäzªããzŽ‹‹Ž‰€yz Ÿx —yŽ}x€‹{€‹y}z‰}‹yƒ€‹é‹¢y}zwxyz~y}z „yƒz ‹xŽ†y}• ƒ‚Ž‹z‰}~z~y}zw‚‰‹¢z~yƒzy§x€‹y}¢‡ åÉÑÈÉÛÌÞÓÐæÊËÌÍÎÏÈÉÐÉÓçÊÔÞÖ×ÊèÍÌۇ Š y™‚ƒ~y‹y}z¡‰——yŽƒ‹y}• ‰†yz†yz }}}‹žzéyƒŒx}‹yƒ}z„…}z † ‹yƒxŽœz¡…Ž¢y‹…}žz{Žx—‰€†Žyx‡ Ÿx‹‹yzwy’‹y—yƒzx€zx}€z ƒé‚ꂃzx—z Ÿ  ‚ y }~yƒzw‚‰‹¢}€‹ƒx‚zx}z…Žx„ ëÖ×ìÉÐÌÉÎÊËÌÍÎÏÈÉÐÉÓíÞÔÎÒÈÉÎà Ÿ ¥ x‹yz¦¯z—žz¬xy™yzªâz—žz ›‰™‚}†y…ƒ‹œz£}z‹’Ž}‹†y}žz ¡|‚yyzœ¦z¯zƒy—• zyŒx‚‹z© žz{† ‘xy€y}žz yŽz ~yƒ}žzƒ‹y}zy‹•zz›‰™z °JSB±²³´D·B µµ¶··B¸ ïÎÉÈÉÓÊðÓÏÞÐÊÚÞÑÑÊÑÉ×ÎÊÐÉÔÖׇ ‹y‹zŒyƒ~y}•zŸx‹z~yƒzˆ—yŽŽy}€yx‡ iioOMGpLGOOFMLItQq ‹yzŒx}~†yŒ}~‹zx}z¡|‚yz„…}z ÇÈÉÊÚÉÈÑÒÉÓÊúÔÞÒÏÕÐÌÉÎçÊÛÈÉÊÈÓÊú × ©žªãzäz¨žããz—z}z ƒx}†y}• ‰}†y}zx—z¡…Ž¢z}x€‹y}žz…‚ƒy}z~xyz y€xy~Ž‰}†€¢yx‹œz›zwy’‹y—yƒzx€z Ž …‚ƒ†}†yz}x‚‹z€yŽ€‹žz€…}~yƒ}zy‡ €’‹y€z ƒé‚ꂃ Ÿ‹yƒxŽœz‹—‰}†€{‹x„yƒz¡…Ž¢y‹…} ¢€xxyyz‚x‚yƒ}yzzyƒƒ‰y‹x‹¢€yz„ŽŽ…y}ƒ‚z}‰~yy}}•yžzx}z~y}y}z Ÿ¥yœz¨¯žªz§z¦ãžªz§z¦ãz—z«¡z§zz§z¬­žz ›‰™‚}†‰}†œz›‰™z€…}}x†yžzŒx}~†y‡ yŒx‚‹z©ãž¨z{† }•z£}€y{‹y}z }x€‹‡ °JSB±²³´±ñB ±±¶··B¸ €‚|‚Žz¢éy‹ƒ¢z‹€y…zˆŽŽy†}yzz‰‚‚‹zyx—z ‘x}‹yƒz~ƒ‰‡ ¥y}zŽyxy}• òiioOMGpLGOOFMLKPOóB yŒ…‚}yƒœz ‘xŽ~xy}y}žz ƒ‡ BôõGIrBöB÷vIFQøù €’y}žz Ž‹‡z‰}~z‘y†Œy€’y}•z ÇÈÉÊÚÉÈÑÒÉÓÊúÔÞÒÏÕÐÌÉÎÔÎÒÉÓçÊÛÈÉÊÈÓÊ Œy Ÿ Žœz¡ƒ‹‚…Ž¢ ¡|‚Ž‰}†y}zŒxyzy‹Œzx—z¡…Ž¢žzw‚xŽ™žz Ÿ‹¥yyƒœxz© y—‰yƒ}žzˆy‚—zy‹•z}x€‹y}žz…‚‡ ©ž z{† âz§z©ãz§z¨ªz—žzyŒx‚‹z ƒy}z}x‚‹z€yŽ€‹žz„xyŽ—y‚ƒzy¢xy‚y}z °JSB±²³´±·B ´µ¶µ·B¸ €xyzyƒyx‹€z„…ƒ‚}~y}yz…‚ƒ†}†y•z –xyz£}€y{‹y}Œ}~z‰€zˆy‚—‡ûw}~‡ ii tJOFMMGOpPMLGO †y—x€‚z‰}~z‰€zw‚xŽ™z€…ŽŽ‹yzx}z€…}‡ ›‰™‚}†‰}†œz£}z•zªä®z—z¡|‚yzx}z }x†yz‰}~zŒx}~†y€‚é‹¢‹yzáx‚‹‰}‡ ‘Ž~yƒ}žzüƒ{€zy‹•z¡…ƒ}x€€y}z€x}~z †y}z†y‚}†‹zŒyƒ~y}• yx‹z›}™}†z©¯ z†y€y‹¢Žx‚z‰}‹yƒz ›‰™‚}†y…ƒ‹œzƒ‹y}Ž‰y}žzüyƒ†…‡ € w‚‰‹¢z‰}~z‰¥yƒ€‹z}鋢Žx‚• Žy}žzŸ‰yƒ}žzŽ{…}y• ¥yœz¨ªz§z¨¯z§z®ãz—žzyŒx‚‹z yŒ…‚}yƒœz‘xŽ~xy}y}zŽŽyƒz›ƒ‹žz Ÿ ➪z{† ƒ‡žz Ž‹‡z‰}~z‘y†z Œy€’y}•z›ŽŽyz © 0·ñ¶··B¸ yŒ…‚}yƒz€x}~z€…Ž‰‹z™ƒxy~Žx‚•z °JSB±²³´C·BEFGBHGIJKGJLMLGNGJBFMLBFOBPQQGOBRJGFMGOBGOLIPQLGOS


 !"!##$% ~

v78/9,/5,/;0,/1)*223455: 153‚.ƒ33)*,; ‘JGBCQGH@GQLF@MGBQPBV@L‡JH@BJPHB >Q[MLOH@PRBKJDOBJPHB’?ADM_ME@\B C?DB“?G†ADOYY†OUL?PQD?OPBZ@?U”YD@B >JYD”E‡DD[M@PBU?DB^@Y@AD?ZJPZAEO[MB YˆGB@?PYQ[M@BJPHBA[MP@EE@BKPF@PX HJPZ\BS@?P@BV@GJ[MAL@E‡AD?ZJPZ\ ' •€/–23455—B˜QNQPH?P_EBŒBUZ}ZBJPHB F@?D@G@B‡DM@G?A[M@B™E@BJPHBT?EYAX ADOYY@\ /–1;-2981,/—BL?ABIJByzB“OX [M@PBBšQLM‡PZ?ZBNOPB›@U”@GQDJGB '!!()*+,-.,/0,/1)*223455 •€ JPHBŠ@J[MD?Z†@?Dœ\ 61/78/9,/:1;9 PMQEDžB{BŸE‡DD[M@PB?P†E\B^?PH@G <836,;8=+,*/ wuwx >?@A@ABC?DD@EBF?GHBIJGBKLF@MGBNOPB q/rs:t CQGH@GPRBSQDI@PBJPHBTJPH@PBJUB HQABTQJABJPHB?UBVQGD@PBA@?DBWQMGX I@MPD@PB@GYOEZG@?[MBN@GF@PH@D\BV@X @?ZP@DBZ@Z@PB]@GL?AABQPBKJDOD@?E@PB HJG[MBCQGH@GBI\B^\B?PBVQGQZ@PBJPHB QPBKJDOARBAOF?@BIJGBCQGH@GQLF@MGB ?PB]OZ@EP?ADM_ME@PBIJGB^GJDI@?D\ `abcdbefghijklmnopjkl

q/ rs:tts B

uvwx

yzR{zB|}yzzUE

§ °!!¨4-,.:1;9 ¬;2,–3,;3/ƒ;–,

µ

…UBHQABKP†E@DD@GPBH@GB^‡JU@BHJG[MBSQDI@PBIJBN@GM?PH@GPRB†QPPBH?@A@GB >GQMDZˆGD@EBIJUB‰[MJDIBJPA@G@GBŠG@?XBJPHBT_ME@PLGˆD@GBN@GBF@PH@DBF@GH@P\B ŠˆGB^QJUJUYQPZBL?AB‹zB[URBV@F?[MDBzRŒB†Z q/rs:vw uwwx ŠˆGB^QJUJUYQPZBL?AByyŒB[URBV@F?[MDBzRŽŒB†Z

q/rs:v

vuwwx

¡ 2€.4€3 133,/‚8 3/8;212/,,;3, 0,*ƒ

¡!!133,/2€.4q/r¢

KJ£@PUQPD@EBQJABF?DD@GJPZAB L@AD‡PH?Z@UBSJPADADOYYUQD@G?QE\BV@M‡JA@žB DGQPA”QG@PD\BCQ£@žB¤¥B[UB¦RBT_M@B[Q\B¤‹B[U\BPMQEDžB‹B˜?D@G\BV@F?[MDB¤RzB†Z

q/rs:tv §!!¨4-,.2€.*41,33,;

 uwwx

q/rs:v w

tuwx

‰@ELAD†E@L@PH\B‘JGB]@GB U@?HJPZBNOPB]OZ@EB N@GB EJAD@PBQPBVEQAB Y@PAD@GP\B©?PB ^OZ@PB@PDM‡EDBHG@?B@?PZ@ADQPID@BCOD?N@\BBŠQGL@žBA[MFQGI

°

>?@A@B]OZ@EXBJPHBPA@†D@PDG‡P†@B?ADB HJG[MBA@?P@BL@AOPH@G@BŠOGUBU?DB?PX D@ZG?@GD@PB›G@””[M@PBO”D?UQEBIJGB Š@J[MD?Z†@?DAQJYPQMU@BH@GBL@?X H@PB›?@GZGJ””@PBZ@@?ZP@D\B®OD@B ŠQGL@BEO[†DBTJUU@EPRB‰[MU@DD@GX E?PZ@B@D[\BQP\B]_Z@EBMQL@PBAD@DAB@?X ´ P@PBZGO£@PB^@HQGYBQPB“QAA@G\B‰?@B LGQJ[M@PB“QAA@GBIJGBKJYPQMU@B NOPBŠEˆAA?Z†@?DB@L@PAOBF?@BIJUB^QX H@P\BKJABH?@A@UBVGJPHBAOEED@BQJYB ª15*ƒ;-,–.«36)*,; HQABKJYAD@EE@PB@?P@GB]OZ@EDG‡P†@B 5„/q€23*«*.,; ?UBVQGD@PBP?[MDBN@GI?[MD@DBF@GH@P\B q/rs:¢w  uvx VG_£@žB¦BŒzB­ByzB[URB“QAA@G?PMQEDB ±RŒB˜?D@GRBV@F?[MDB[Q\By±RŒB†Z

q/rs:tt

~!!<836,;8=+,*/-„/3,.

&

tsuwwx

¢²,€;€-1;-2-,/ƒ3 w³8/3:ª.1:q8-,.5„/ 5„/q€23*«*.,; ‘JUBG@ADEOA@PB©PDY@GP@PB q€23*«*.,; H@GBQED@PB’@AD@G\ ŠEQ[M@GBSO”YRB{RŒB­BŽzBUU q/rs:vww uwx q/rs:tww (3„)–wux

&!!¬-,.–1‚‚,.€3¬24.€,/=49,;

CQ£@žBPP@PX¦B{{B[URBT_M@B¤ŽB[URB©?PZQPZByzB­ByzB[URBV@F?[MDBy¥RŒB†Z\ >@GBZ@EBL@NOGIJZDBQEAB’?AD”EQDIBMOME@B^‡JU@RBY@ADBQJYZ@A@DID@BTOEIAD_£@RB H?[MD@ABV@LˆA[MBJPHB˜QJLMQJY@P\B>QB@ABQEEBH?@A@B’?AD”E‡DI@BPJGBPO[MB?PB L@ZG@PID@UB®QMU@PBZ?LDRBA[MQYY@PB‰?@BU?DBH?@A@GBZ@E†J””@EB@?P@B†ˆPADX E?[M@B’?ADU_ZE?[M†@?DBHQABZQPI@BWQMGBˆL@GRB@?PA[ME?@£E?[MB¯L@GF?PD@GJPZ\ ‰D@EE”EQDIžB‰OEEBNOGB‘JZEJYDRBH?G@†D@GB‰OPP@P@?PADGQMEJPZBJPHBNOGBŠ@J[MX D?Z†@?DBZ@A[MˆDIDBA@?P\

q/rs:vw

 ¸¹º¸·»·¼½¸·½¸¸¸·¾·¿ÀÁ·Â·ÃÄ·ÅÁÆ·Ç¿ÁÀÈ·ÉÀÊ·ËÌÍ·ÎÌÊÄ¿ÌÄÏ·ËÌÁ·ÐÌÀÄÊÃÑÌ¿·ÒÌÓÌÔÆÍÕ·ÒÉÁÖÈ·×ÌÖ·ØÆ×ÖÓÈÀ¿Ô·ÙÙÈÚ·É×ÛÌÖÃÑÌ¿ËÚ· à·

s¢uwx

ÛÛÛÚÙÁÀ×ÌÚËÌ · · 


îïðñòóô ùúûüý þý0123ü45 òóõöõ÷òô6ôòø

•–—ãà˜àáéç_ãèæ`

¡oširerfnbgrnœbrobÚjidfg¢fdvjkqbjkqb¢fdgsirfœfnfbØfefngdžkofbjnx lf“rfgfn”bÙfgunœfdgb“židfnœbœfdbÛdmib Üjidgb “jnœfdknlb“fdœfnb sikh¤ojÑnjiofnbjnb hdjÑfnbnuh“fnœrl”b rnœbghjd’bqdfÝkfnhrfdhfb  hdjÑfnjegsinrhhfbuinfbœjkfdijqhfb¡oširerfnxØfrhfrndrsihknlbÞ¤”bٔb ßd­hfnhknnfvàpbœjnnberfhfnbouervfb sikh¤¤žknfbfrnfblkhfb¡vhfdbnjhr¢f”b ¡ob£jknqkÑb“fdœfnbÛjnlfrofdbrob¡eghjnœb¢unb¹¯bobeuœfnemnœrlb frnlfldjefn”b›rfb¡oširerfnbqjvvfnbjkqbridfdbájnœfb dknlbirnfrnbknœb ’­nnfnbjkqbœrfbjnœfdfb hdjÑfngfrhfblfhdjlfnb“fdœfnpbkobœudhbridfnb áflbqudh¤kgfh¤fn”bޟfd’evjhhb¤kob¡oširerfngsikh¤b¹ÌÌÔâbÙknœxÉ؞nx Šz‡|㆏ˆ‰†„ä€{Šˆ‰€å‚æ¶zŒz„†{Š„瀂†‡ˆ‰†‚·„‹„肇€éz{êzz{ƒë

¥

789  

!"#$%%&#'($')!"$*+,-$./#01.1,'1.2$3 4$00$51'*0-'1'$-16'1#7*(1#$%#)-8'95:-(8 ;&#')-8'8*.!"'/8#-!"81!"$'<#7(1#.0'$=-)'3 8$9,0$$''71!"-<#73#'8<((1#0>*.!"9;#8-?1''3 !"'#-0$*.7-$?1''.0'$-:(-*'81@1!"?1'''9A' 1#7:"- .!"B,'$1*1'.$#'*.*$C80;1#'(9(8'#'3 $-!"8.!"';1#'01$-1.''8(,'8-=--,$$#'*7$/D+3 EFGHIJKLMNOPQFMFRFLSTHOUJKOMUHOVUORWMFXJNOWRGYOZEFXORWJMFO[FLHO\LF3 8-=-)'8(1-9 ]ä^æáéç_ãèæ``êèéabcdbefghfihbjkgbldmnfopbqfrnojgsirlfobtuvwfhiwx yz{|}~{~y€z{‚ƒ„…†‡ˆ‰„Š‹z„{€ˆ‰„‹{{z{„Œz~Œz{z{„Ž€y‚z‚z„‹‚„z‹{„ ‘efd’vfhhfdnbkn“jidgsifrnvrsi” •–—ãà˜àáéç_ãèæ``êèéabcdbefghfihbjkgbldmnfdpbqfghfdb™f“fefšvjnf”b ›kdsibœjgblvjhhfb™f“fefbknœbœrfbnjsibrnnfnblfeulfnfnbjvhfb ghžefb “fdœfnbrngefgunœfdfbjksibŸuvsifpb jvjojnœfdbknœbžinvrsifb¡oširx erfnb“rd’gjobœj¢unbjelfijvhfnpbœfnb£jknb¤kbmefd“rnœfn”

éëáàæèé—ÐÝà–Ý •èì˜êèêàéá íéë ¿Ëãî

¥¦¦]ä^æáéç_ãèæ``êèé

§‡¨{©„€†„ª~y«z‚‰«yz{|}~{~y€x ofnhpborhb¬gfnejnœb¤kob›kdsix gsivjkqfnbœfdb šjnngsinkdborhhfvgb efrlfqmlhfdb›kdsigsivjkqnjœfv”b™fx gjohi­ifbsj”b®¯¯boopbjkqlfghfvvhfb ­ifbsj”b°¯¯boo”b ±áçæáãáé²Ýêèça ³„´µµ„„§z¶zˆ‰‚·€†{ ³„°¯b hms’bjvhfghžefpb¸boo ³„¹¯¯b hms’bcdœnžlfv ³„¹¹¯bob šjnngsinkd ³„¹¯b hms’b™koordrnlf ³„°b hms’b™koorgšjnnfd ³„ºb hms’b»xždrnlf ³„¹b›kdsigsivjkqnjœfv šfdb¹¯¯boblfgjohb

¼ä íݽ¾¿ÀÁÂÝ b

Ê

ÁþÆpÄÇ°ÂbÈÝÉoÅ

ʦ¦•–—ãà˜àáé¿Ë_ãèæ``êèé

™dmnpbjkgb™f“fefšvjnf”bcrnfb frhfb lfgžkohborhb¬gfnb¤kob›kdsigsivjkx qfnbœfdb šjnngsinkdborhhfvgbefrlfx qmlhfdb›kdsigsivjkqnjœfv”b™fgjohx i­ifbsj”b®Æ¯boopbjkqlfghfvvhfb­ifb sj”b°¯¯boo”b ±áçæáãáé²Ýêèça ³„Ì°bob™f“fefšvjnf ³„°¯b hms’bjvhfghžefpb¸boo ³„¹¯¯b hms’bcdœnžlfv ³„¹¹¯bob šjnngsinkd ³„¹¯b hms’b™koordrnlf ³„°b hms’b™koorgšjnnfd ³„ºb hms’b»xždrnlf ³„¹b›kdsigsivjkqnjœfv šfdbÌ°boblfgjohb

¼ä íݽ¾¿ÀÁÀÝ b

ÍÃκpįÂÌÂbÈÝÉoÅ

Ϧ¦Ë_ãàë²Ý •–—ãà˜àáéç_ãèæ`Ðá˜àáæ Ó

Ï

jdhjvkpbÆboopb™dknœb“frÑpbÒjnœb ldmnpb sidrqhbgsi“jd¤pb¸¯¯boo

×

¼äíݽÿ½ÀÂÝ ¾¾ÄÂÂÝÅ Ó¦¦Ë_ãàë²Ý]ä^æáéåêé²áäèéÐ

¡vkpbÆboopb™dknœb“frÑpbÒjnœbldmnpb sidrqhbgsi“jd¤pb®Ô¯boo

¼äíݽÿ½ÀÍÝ ¾ÀÄÂÂÝÅ Õ¦¦Öàéåáàçç_ãàë²Ý]ä^æá ¡vkpb™dknœb“frÑpbÒjnœbldmnpb ®Ô¯boo

Õ

ÜÝÞÞÝ

¼äíݽÿ½ÀÁÝ ×¦¦ÜêéÐáà–áä

ÍÞÄÂÂÝÅ

¼äíݽ¾¿ÀÀÀÝ

ÍľÂÝÅ

¹ÆbØrhfdpborhblfvusihfobÙuœfnpb™fx “rsihb°¯¯bl”b¡kqb¹¯¯bobefn­hrlfnb rfbsj”b¹¯bcrofd”

ßàáÝâáãäåáäæçæáèáäÝàçæÝàéÝêëëáéÝìäáàçáéÝáéæãêëæáéí


0123456 7 85977 :1596 ;<=1>3;6 ?18 รฒรณรดรณรตรตรถรณรถรถรถรถรถรถรถรถรถรถรถรถรถรถรทรธรนรบรปรบรผ รฒรณรฝรพรณ0รณรด1รณรถรถรถรถรถรถรถรถรถ2รบรปรบ3รบ45รผ6รณ5รผ3รณ 7รผ89รผ3รบ รบรธรนรผ9 รฒรณรด รณรตรตรถรณรถรถรถรถรถรถรถรถรถรถรถรถ รผ3รณ5รผ3รณรฒรบ รผ6รบ6รบรผ รฒรณรณรถรถรถรถรถรถรถรถรถรถรถรถรถรถรถรถ รธรนรบรผ รบรปรณ5รผ3รณ5รบ4 รฒรณรฝรณ0รณรณรถรถรถรถรถรถรถรถรถรท รบรผรณ5รผ3รณรนรป6รบรป รบ รฒรณรฝรณ0รณรณรถรถรถรถรถรถรถรถรถ45รบรผ รบ44รบรผรณ รธ รบรผรณรบรธรนรบรผ รฒรณรณ0รณรณรถรถรถรถรถรถรถรถรถ58รปรบรธรนรบรผรณ5รผ3รณ46รบรป รบ รฒรณรพรณ0รณรณรถรถรถรถรถรถรถรถรถ รบ5รปรบรธรนรบรผรณ5รผ3รณรฒ8รบ4รผ รฒรณรณ0รณรฝรณรถรถรถรถรถรถรถรถรถรบรบรผรณ5รผ3รณรฒรปรบ9รตรผ6รบรผ รฒรณรดรณ0รณ1รณรถรถรถรถรถรถรถรถรถรทรธรน5รตรบ4รผรณ5รผ3รณ รทรธรนรผรบรบรธรน9รบ8รบรป รฒรณ รณรถรถรถรถรถรถรถรถรถรถรถรถรถรถรถรถรป5รผรณรป3รผ5รผ6! รบ รฒรณรณรถรถรถรถรถรถรถรถรถรถรถรถรถรถรถรถ"#$%&'(%)% รฒรณรณ0รณรพรณรถรถรถรถรถรถรถรถรถรบรปรบ6รผ5รผ6รณ5รผ3รณรบ*รบรป5รผ6 รฒรณรพรณ0รณรพรพรณรถรถรถรถรถรถรถรถรถรทรบรผรบรผรณรท9รธรนรบ4รผรณ5รผ3รณ 7รท744รนรบรป รฒรณรพรณ0รณ รณรถรถรถรถรถรถรถรถรถ+รปรบ9รธรนรผรบ93รบรปรณ5รผ3รณ,58รบรน-รป รฒรณรณ0รณรณรถรถรถรถรถรถรถรถรถรทรธรน58รณ5รผ3รณ.รปรผรป รปรปรบรผ รฒรณรฝรณ0รณรฝ1รณรถรถรถรถรถรบ9 รบรปรผ รฒรณรฝ รณ0รณรฝรณรถรถรถรถรถ/รบ9รนรผรธรน 85รบ รฒรณรฝรณ0รณรฝรฝรณรถรถรถรถรถ+รธรน49 รบรป 5รป

@รฏ รฏ AรฑBAรฏCรฏDEAรฏEAAAรฏCรฏFGHรฏIรฏJKรฏLHMรฏNFHGOรฏPGQรฏRSTรฏUSQKFSKVรฏRSHรฏWSGKQJXSFรฏYSZS[MT\รฏYPH]Oรฏ^S]รฏ_M^]ZOGF[รฏ``OaรฏP^bS]JXSFRaรฏ

bbba`HG^SaRSรฏ

รฐรฏรฑ


uvwx‰Š‹ …†‡ˆ yz{Œ|ŠŽŒ }z~|†ŠŽ‘‰‡‰Š vz~€‚vƒx„v}

—˜™šnn›œjhkhp •dêdëìíîïðñòïó

eËÌËÊdÍ Ð Ü

ckgÂÂlhgmhp×hknmhrropÄ

ä

cded

”ktdÈɛe•Éd Ôe̕ÊdÍ Üdd—onÂÃjkopÄdhkĚpš˜gnj ®¥Æ£¬­¢¦¼ÏÀ¦¤ ”ktdÈɛ••Éd ÔeÌÔÊdÍ ’“lhd”ktdÖd–dd Ýrhgphd—˜™šnn›œjhkh

ž°¥£©¥¦§¨©ª«¬­¥Ÿ¥¦£©¦®¨©¯«¢¨­°± ¨²«¡³­Ÿ²©¤¦´£¢¦°¥£¬­¢¥´µ¦¯£¥­¥©± ª¥´¦¶¬­©£¢¢¦¤¥¤¥©¦¡¥«¢«¢¥­¥©ª¥©¦ ·°²±·´¸¹««º¦Þ£¢¦»²©«¢«¢¹¡¡³¸¥Ÿ¯¹± ¤¥©¥©¦®Ÿ£¡¡¥©º¦ ¶¬­©£¢¢°¥£«¢²©¤¦¬¨º¦Óߦ´´¦·«¢±¾º¦ ¿ ©¤¥¦ÓßÀ¦´´º àdd—onÂÃjkopÄdœmqpÅqkÅ ®¥Æ£¬­¢¦Óὦ¤

žŸ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬­¥Ÿ¥¦£©¦®¨©¯«¢¨­°± ¨²«¡³­Ÿ²©¤¦´£¢¦°¥£¬­¢¥´µ¦¯£¥­¥©± ª¥´¦¶¬­©£¢¢¦¤¥¤¥©¦¡¥«¢«¢¥­¥©ª¥©¦ ·°²±·´¸¹««º¦å¥Ÿ«¢¥°°¸¨Ÿ¥¦®Ÿ£¡¡Æ¥£¢¥¦ ²©ª¦¥Ÿ¤¹©¹´£«¬­¦¤¥¡¹Ÿ´¢¥¦ž²©«¢± «¢¹¡¡±¶¬­¨°¥©¤Ÿ£¡¡¥º¦ ¶¬­©£¢¢°¥£«¢²©¤¦¬¨º¦¼½¦´´¦·«¢±¾º¦ ¿ ©¤¥¦¼ÀÀ¦´´º¦ ædd—onÂÃjkopÄdœmqpÅqkÅ ®¥Æ£¬­¢¦¼ß½¦¤

â

Áç

ÁÁ

žŸ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬­¥Ÿ¥¦£©¦®¨©¯«¢¨­°± ¨²«¡³­Ÿ²©¤¦´£¢¦°¥£¬­¢¥´µ¦¯£¥­¥©± ª¥´¦¶¬­©£¢¢¦¤¥¤¥©¦¡¥«¢«¢¥­¥©ª¥©¦ ·°²±·´¸¹Øº¦Ù²« ¢¯°£¬­¦´£¢¦®Ÿ£¡¡± Æ¥£¢¥©Ú¥Ÿ«¢¥°°²©¤º ¶¬­©£¢¢°¥£«¢²©¤¦¬¨º¦¼½¦´´¦·«¢±¾º¦ ¿ ©¤¥¦¼ÀÀ¦´´º¦ Ûdd—onÂÃjkopÄdœmqpÅqkÅ ®¥Æ£¬­¢¦¼ÇÀ¦¤

”ktdÈɛ•eÊd eÉÌÈÊdÍ âdd—onÂÃjkopÄdhkĚpš˜gnj ®¥Æ£¬­¢¦Óὦ¤ ”ktdÈɛ•Ôãd eÉÌÉÊdÍ ädd—onÂÃjkopÄd˜gmdњrrÄkg ®¥Æ£¬­¢¦¼ÓÀ¦¤ ”ktdÈɛe•Ôd ÔÉÌÊÊdÍ ’“lhd”ktdÈdd–dd—˜™šnn›œjhkh

à

æ

žŸ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬­¥Ÿ¥¦£©¦®¨©¯«¢¨­°± ¨²«¡³­Ÿ²©¤¦´£¢¦°¥£¬­¢¥´µ¦¯£¥­¥©± ª¥´¦¶¬­©£¢¢¦¤¥¤¥©¦¡¥«¢«¢¥­¥©ª¥©¦ ·°²±·´¸¹««º¦·©¢£­¨¡¢»°£©¤¥¦²©ª¦ »²©«¢«¢¹¡¡³¸¥Ÿ¯¹¤¥©¥©¦®Ÿ£¡¡¥©º ¶¬­©£¢¢°¥£«¢²©¤¦¬¨º¦¼½¦´´¦·«¢±¾º¦ ¿ ©¤¥¦¼ÀÀ¦´´º Ádd—onÂÃjkopÄdœmqpÅqkÅ ®¥Æ£¬­¢¦¼ÇÀ¦¤

”ktdÈɛ••Êd eËÌËÊdÍ Îdd—onÂÃjkopÄdhkĚpš˜gnj ®¥Æ£¬­¢¦¼ÏÀ¦¤ ”ktdÈɛ•ÊËd eËÌËÊdÍ Ðdd—onÂÃjkopÄd˜gmdњrrÄkg ®¥Æ£¬­¢¦ÒÓ½¦¤ ”ktdÈɛ••ed ÔÕÌÖÊdÍ ’“lhd”ktdedd–dd—˜™šnn›œjhkhd ˜gmdckgÂÂlhgmhp×hknmhrropÄ

Î

Û ckgÂÂlhgmhp×hknmhrropÄ

’“lhd”ktd•dd–dd—˜™šnn›œjhkh

”ktdÈɛ•ÔÊd ÔãÌÕÊdÍ Áçdd—onÂÃjkopÄd˜gmdњrrÄkg ®¥Æ£¬­¢¦¼ßÀ¦¤ ”ktdÈɛ•eÕd ÉÈÌÔÊdÍ ÁÁdd’“lhd”ktdÕdd–dd —˜™šnn›œjhkh

è²Ø¥Ÿ«¢¦°¥£¬­¢¥¦²©ª¦°¥£¬­¢¤ ©¤£± ¤¥µ¦ª¨¸¥£¦Ÿ¹¸²«¢¥¦·´¸¹«««¬­¥Ÿ¥º¦ ¿¥£¬­¢¥Ÿµ¦¯£¥­¥©ª¥Ÿ¦¶¬­©£¢¢¦¤¥¤¥©¦ ¡¥«¢«¢¥­¥©ª¥©¦·°²±·´¸¹««º¦é¨¬­¦ £©©¥©¦¤¥«¬­Æ²©¤¥©¥µ¦¥Ÿ¤¹©¹´£± «¬­¥¦®Ÿ£¡¡¥º ¶¬­©£¢¢°¥£«¢²©¤¦¬¨º¦¼½¦´´¦·«¢±¾º¦ ¿ ©¤¥¦¼ÓÀ¦´´º¦®¥Æ£¬­¢¦¼ÒÀ¦¤

”ktdÈɛ•ÔËd

ÔËÌÖÊdÍ

fghdihjklhkmnmhohkdgnmdgpdqrrhpdskhgnhpdhpmjqrmhpt


   Ă´ 

áøÚú 89 Ýßý

 Þ0ß1Þ  2øß1345ø6 9 

ú7ø0

>Z[Ă´%&Ă´2Ă´Ă´\Ă´Ă´

]^_`abcdefghijkld^debhemghnjaglop gqj`rl^qhcesbaeodbkladstenbdldhp idseuklhbaav ]obhcdegsegqjwdkljdoxg^dhefgydhe z{^xdbjklhdbidhitesbaeug`agxogq`v |^c{h{sbjklecd`{^sade]qhjaja{``p uklgodhc^b``desbaezd^jadooxg^d^em^b``p wdbadeqhie}_s~`qhcje`did^hv uklhbaaodbjaqhcekgveÂ&#x20AC;esse japÂ&#x201A;ve Â&#x192;_hcdeÂ&#x201E;Â&#x201E;essv EĂ´Ă´Â&#x2026;,-@, .Ă´* ## mdwbklaeÂ&#x2020;Â&#x201E;ec

E

%&Ă´13/Ăś0Ă´ 3'6'4Ă´7 IĂ´Ă´Â&#x2026;,-@, .Ă´()*Ă´Â&#x2021;"$$.)-mdwbklaeÂ&#x2C6;Â&#x201E;ec %&Ă´13'/1Ă´ 32624Ă´7

I

>Z[Ă´%&Ă´''Ă´Ă´\Ă´Ă´

|^c{h{sbjklecd`{^sadec^{Â&#x2030;defghip jkld^desbaeÂ&#x160;^_nbjb{hjjklhdbiy{~`e`r^e xdj{hid^jeodbkladhtez{^xdbjklhdbp idhidheuklhbaav uklhbaaodbjaqhcekgveÂ&#x2039;eesse japÂ&#x201A;ve Â&#x192;_hcdeÂ&#x152;Â&#x201E;essv Â?Ă´Ă´Â&#x2026;,-@, .Ă´* ## mdwbklaeÂ&#x201E;Â&#x201E;ec

ÜôÂ?Ă´Â?Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x201C;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x201D;Â&#x2DC;Â&#x2DC;

Ăś8604Ă´7

%&Ă´13'48Ă´ Ăś8604Ă´7 FĂ´Ă´Â&#x2026;,-@, .Ă´()*Ă´Â&#x2021;"$$.)-mdwbklaeÂ&#x20AC;Â&#x201E;ec %&Ă´13'/8Ă´ 386'4Ă´7

F

>Z[Ă´%&Ă´'/Ă´Ă´\Ă´Ă´

|^c{h{sbjkle cd`{^sadte c^{Â&#x2030;de fghijkld^desbaeÂ&#x160;^_nbjb{hjjklhdbip y{~`e`r^exdj{hid^jeodbkladhtez{^xdbp jklhdbidhidheuklhbaaveuklhbaaodbjp aqhcekgveÂ&#x20AC;eesseÂ&#x201A;veÂ&#x192;_hcdeÂ&#x152;Â&#x17D;Â&#x201E;essv HĂ´Ă´Â&#x2026;,-@, .Ă´* ## mdwbklaeÂ&#x152;Â&#x2C6;Â&#x201E;ec

H

%&Ă´13'45Ă´ Ăś0604Ă´7 GĂ´Ă´Â&#x2026;,-@, .Ă´()*Ă´Â&#x2021;"$$.)-mdwbklaeÂ&#x2020;Â&#x201E;ec %&Ă´13''1Ă´ 30644Ă´7 Ă´ !"#$$

G Ă´ %&Ă´'

%&Ă´'Ă´()*Ă´+, * Ă´ *"--.)-%&Ă´/

Ă´ %&Ă´0

Ă´ %&Ă´1

Ă´ %&Ă´2

+$). 13'4'Ă´Ă´Ă´Ă´Ă´Ă´5604Ă´7 13'4'Ă´Ă´Ă´Ă´Ă´Ă´5604Ă´7 13/'0Ă´Ă´Ă´Ă´Ă´Ă´5684Ă´7 13'/'Ă´Ă´Ă´Ă´Ă´Ă´86/0Ă´7 13'Ăś'Ă´Ă´Ă´Ă´Ă´Ă´5620Ă´7 13//1Ă´Ă´Ă´Ă´Ă´Ă´2654Ă´7 9 *$. 13'4/Ă´Ă´Ă´Ă´Ă´Ă´/644Ă´7 13'4/Ă´Ă´Ă´Ă´Ă´Ă´/644Ă´7 13'4/Ă´Ă´Ă´Ă´Ă´Ă´/644Ă´7 13'//Ă´Ă´Ă´Ă´Ă´Ă´/644Ă´7 13'Ăś/Ă´Ă´Ă´Ă´Ă´Ă´/640Ă´7 :# 13'40Ă´Ă´Ă´Ă´Ă´Ă´'600Ă´7 13'40Ă´Ă´Ă´Ă´Ă´Ă´'600Ă´7 13'40Ă´Ă´Ă´Ă´Ă´Ă´'600Ă´7 13'/0Ă´Ă´Ă´Ă´Ă´Ă´'630Ă´7 "$; Ă´<Ă´,Ă´<Ă´!,** 13'4Üôôôôôô'604Ă´7 13'4Üôôôôôô'604Ă´7 13'4Üôôôôôô'604Ă´7 13'/Üôôôôôô'604Ă´7 ), .(,**Ă´<Ă´)= 13Ăś4/Ă´Ă´Ă´Ă´Ă´Ă´3620Ă´7 13Ăś4/Ă´Ă´Ă´Ă´Ă´Ă´3620Ă´7 J)*Ă´A*;*)$Ă´ KLMNLOPQNOQLORLSNTNUĂ´ >.="$; Ă´()*Ă´+" *(,** 13Ăś4/Ă´Ă´Ă´Ă´Ă´Ă´3620Ă´7 13Ăś4/Ă´Ă´Ă´Ă´Ă´Ă´3620Ă´7 V%> W %A XVY !,**Ă´()*Ă´?$$-# 13'Ăś1Ă´Ă´Ă´Ă´Ă´Ă´'604Ă´7 13'Ăś1Ă´Ă´Ă´Ă´Ă´Ă´'604Ă´7 ,= Ă´-@Ă´9 *$. 13'43Ă´Ă´Ă´Ă´Ă´4624Ă´7 13'43Ă´Ă´Ă´Ă´Ă´4624Ă´7 13'43Ă´Ă´Ă´Ă´Ă´4624Ă´7 13'43Ă´Ă´Ă´Ă´Ă´4624Ă´7 13'Ăś0Ă´Ă´Ă´Ă´Ă´Ă´4680Ă´7 13'Ăś0Ă´Ă´Ă´Ă´Ă´Ă´4680Ă´7 A*6Ă´B"($**Ă´C" Ă´Ăľ)--D 13'41Ă´Ă´Ă´'/624Ă´7 13'41Ă´Ă´Ă´'/624Ă´7 Ă´ Â&#x203A;Â&#x153;Â?Â&#x203A;Â&#x161;Â&#x17E;Â&#x161;Â&#x; Â&#x203A;Â&#x161; Â&#x203A;Â&#x203A;Â&#x203A;Â&#x161;ÂĄÂ&#x161;¢£¤Â&#x161;ÂĽÂ&#x161;ΤÂ&#x161;¨¤ŠÂ&#x161;ª¢¤£Â&#x161;£­Â&#x161;Ž¯°Â&#x161;¹¯­§¢¯§²Â&#x161;Ž¯¤Â&#x161;³¯£§­Œ´¯¢Â&#x161;¾¯œ¯¡Š°¸Â&#x161;¾¤šÂ&#x161;º¯šÂ&#x161;Šºšœ£¢¡Â&#x161;ŸŸ½Â&#x161;ºž¯šŒ´¯¢Ž½Â&#x161; Â&#x2122;Â&#x161;

žžž½Ÿ¤£º¯½Ž¯ô Â&#x161;Â&#x161;

þôÜ


ÑÒÓÔåæç áâãä ÕÖ×èØéæêè ÙÖÚØëâæêìíëåãåæ ÛÒÖÚÜÝÞÒßÔàÒÙ

îè èïÄÎðñÀò óôõö÷õø÷ùú÷ûüüýþ01øþõüüûþó23ö4ôôõø5û4ôûöþ6ûû46öûô7þ

ÅÄÃÊÉ `ÄÇ8ÍËaÉÄÀ bðÆÄÇÄ

ÀcÀdefghijklim

î

ÁÀ %

, 3

6

3

; < =

W

W î\

¿ÀÁÀ

8û923ù4û÷ûôûþ û423ôùûôõüü6ø400û7þ 4ôþ 00ûøõö 923üõ6ýþóõ0ôø4üüûþ ö÷þøõ3ôõ5923öû4÷ûø7þ û423ôûþ ö÷þ 923öûüüûþó23ö4ôôû4öû4ö9ôûüü ö67þó23ö4ôôüû49ô ö6þ 2õ7þþùùþ7þ ö6ûþþùù7þ8û423ôþþ6 ÇÐÀÁÁÀ ÁÀ ò$À ÇÐÀÁÁÀÀÀ!ø9õô"#ü4ö6ûÀ ï Ä Î ð ñÀ & %è è 'ú5 9ôûþ( 9013ø ö6þù4ôþóôõ3ü6ø400ûö7þ8 ôûþó23ö4ôô üû49ô ö6ýþû4ö0õ23ûþ!4ö9ôûüü ö6þù4ôþøû6 ü4ûø5õøûùþ )úü"ûöþ ö÷þó423ûø3û4ô9ù ôôûø7þó23ö4ôôüû49ô ö6þ 2õ7þþùùþ7þ ö6ûþþùù7þ8û423ôþ*þ6 ÇÐÀÁ+&À ò&À À ÇÐÀÁ+ÀÀÀ!ø9õô"#ü4ö6ûÀ ,è è ï Ä Î ð ñÀ -úù.õ#ôþù4ôþ923ùõüûùþ ö÷þ# ø"ûùþ-ü4ö6ûö#/ø.ûøþ0þ 4÷ûõüþ01øþ#üû4öûþ1ö÷û7þþ8û923ù4û÷ûôûþ û423ôþùûþôõüü 6ø400û7þ 4ôþ 00ûøõö923üõ6ýþõ 06û923øõ 5ôûøþ8û6ûö #ü4ö6ûþù4ôþóõ0ôþø4üüûýþøõ3ôþõ5923öû4÷ûøþ ö÷þüû423ôûøþ ó23ö4ôôû4öû4ö9ôûüü ö67þó23ö4ôôüû49ô ö6þ2õ7þþùùþ7þ

ö6ûþ2þùù7þ8û423ôþþ6 ÇÐÀÁ&À Á&À ò&À ÇÐÀÁ&ÀÀÀ!ø9õô"#ü4ö6ûÀ 3èèïÄÎðñÀ+ ûøþ'úüü6ø400þ4ûø34ö÷ûøôþ)üõ9ûöþ ö÷þ 9#ûü923ùûø "ûö7þ8û923ù4û÷ûôûøþ û423ôùûôõüü6ø4007þ 4ôþ 00ûø õö923üõ6ýþóõ0ôø4üüûýþøõ3ôõ5þ923öû4÷ûøþ ö÷þüû423ôûøþ ó23ö4ôôû4öû4ö9ôûüü ö67þ( 06û923øõ 5ôûþ8û6ûö #ü4ö6ûýþ923öûüüþõ 9û239ûü5õø7þó23ö4ôôüû49ô ö6þ 2õ7þþùùþ7þ ö6ûþþùù7þ8û423ôþ2þ6 ÇÐÀÁÀ 5À ò$À ÇÐÀÁÀÀÀ!ø9õô"#ü4ö6ûÀ 6è è 7 à Ì8 Ê Æ9 Ì:Ä Ç Ê ð ÆÄ Ç Ä À ï Ä Î ð ñÀ  ûøþ'úüü6ø400þ4ûø34ö÷ûøôþ)üõ9ûöþ ö÷þ 9#ûü923ùûø "ûö7þ8û923ù4û÷ûôûøþ û423ôùûôõüü6ø4007þ 4ôþ 00ûø õö923üõ6ýþóõ0ôø4üüûýþøõ3ôõ5þ923öû4÷ûøþ ö÷þüû423ôûøþ ó23ö4ôôû4öû4ö9ôûüü ö67þ( 06û923øõ 5ôûþ8û6ûö #ü4ö6ûýþ923öûüüþõ 9û239ûü5õø7þó23ö4ôôüû49ô ö6þ 2õ7þþùùþ7þ ö6ûþþùù7þ8û423ôþ2þ6 ÇÐÀÁ&À 5À ò$À ÇÐÀÁ+ÀÀÀ!ø9õô"#ü4ö6ûÀ ;è è ï Ä Î ð ñÀ 8û923ù4û÷ûôûþ û423ôùûôõüü6ø400û7þ 4ôþ 00ûøõö923üõ6ýþ óõ0ôø4üüûýþøõ3ôõ5923öû4÷ûøþ ö÷þó23ö4ôôû4öû4ö9þôûü ü ö67þ-ü4ö6ûþ ö÷þ8û6ûö#ü4ö6ûþö423ôþ4ûøö4ûôûôýþ9úù4ôþ 923öûüüþõ 9û239ûü5õø7þó23ö4ôôüû49ô ö6þ2õ7þþùùþ7þ

ö6ûþþùù7þ8û423ôþþ6 ÇÐÀÁ&À Á+À ò$À ÇÐÀÁÀÀÀ!ø9õô"#ü4ö6ûÀ <è è 7 à Ì8 Ê Æ9 Ì:Ä Ç Ê ð ÆÄ Ç Ä À ï Ä Î ð ñÀ $ 8û923ù4û÷ûôûþ û423ôùûôõüü6ø400û7þ 4ôþ 00ûøõö923üõ6ýþ óõ0ôø4üüûýþøõ3ôõ5923öû4÷ûøþ ö÷þó23ö4ôôû4öû4ö9þôûü ü ö67þ-ü4ö6ûþ ö÷þ8û6ûö#ü4ö6ûþö423ôþ4ûøö4ûôûôýþ9úù4ôþ 923öûüüþõ 9û239ûü5õø7þó23ö4ôôüû49ô ö6þ2õ7þþùùþ7þ

ö6ûþþùù7þ8û423ôþþ6 ÇÐÀÁ+À Á+À ò$À ÇÐÀÁ+ÀÀÀ!ø9õô"#ü4ö6ûÀ ï Ä Î ð ñÀ  =è è )û9úö÷ûø9þüû49ô ö690346ûþ)õ ù923ûøû7þó23öû4÷#ú.0þ ù4ôþ6øú>ûøþ-õ.õ"4ôô7þ!4öþ5û9úö÷ûø9þ3õö÷ü423û9þ ú ?@AABC?DECDFGHCHIGHEJ@CKLMNDOEPLQGH@CRFCS@TLU@C?UV@OC 4ûøùõ67þ-ü4ö6ûþù4ôþøõ3ôõ5923öû4÷ûø7þó23ö4ôôüû49ô ö6þ 2õ7þþùùþ7þ ö6ûþþùù7þ8û423ôþþ6 ÇÐÀÁ$&À Á$À ò$À ÇÐÀÁÁÀÀÀ!ø9õô"#ü4ö6ûÀ Wè è ï Ä Î ð ñÀ 5 )û9úö÷ûø9þüû49ô ö690346ûþ)õ ù923ûøûýþ9.û"4 ûüüþ01øþ6øú>ûþ(9ôþ÷ ø23þùû99ûø7þ!4öþ8ø400þ4ûøüö 6ûøôýþ÷õ÷ ø23þõ 23þù4ôþ5û4÷ûöþ1ö÷ûöþ5û÷4ûö SDLXCYM?@AACTQLCHIGHEJ@CKLMNDOEPLQGH@XCZAA@C[@UA@C üû423ôþõ 9û239ûü5õø7þó23ö4ôôüû49ô ö6þ2õ7þ*þùùþ7þ

ö6ûþþùù7þ8û423ôþþ6 ÇÐÀÁ$À &+À Á&À ÇÐÀÁ$+ÀÀÀ!ø9õô"#ü4ö6ûÀ î \è è ï Ä Î ð ñÀ ]Ï ^ö44ûø9õü923ûøûþ01øþüúø49ôûöýþ_ûø#9ôõôôþ ö÷þ1õ 9 3õüô7þó23öû4÷ûôþøõ3ôýþ)üû23ýþóôõ3ü5õö÷ýþ û÷ûøýþ

üõ9ô4#þ ö÷þ õ.4ûø7þó23ö4ôôüû49ô ö6þ2õ7þþùùþ9ôõø#û9þ )üû237þ ö6ûþþùù7þ8û423ôþ2þ6

ÇÐÀÁ&&À

5+&À

ÂÃÄÀÅÄÆÇÈÄÇÉÊÉÄËÄÇÀÃÊÉÀÃÌÀÍÎÎÄÌÀÏÇÄÃÊÄÌÀÄÌÉÆÍÎÉÄÌÐ


qrstuvw ‚ƒ„… xyvzx †‡ƒ„† {rvz|}~r ‚ˆ‰ˆŠ‹Œ‹ƒ t€ry





ânn!"#%

âíäîãnå

††Ž‘’n“”nn•nn–—˜’™™š›‘œ

žŸ ¡¢Ÿ£¤£¥¦£§¡¨©¤¥Ÿ  ª¡«¬­®£¯£Ÿ° £¡«§±²­­ £©¤¡¥Ÿ³¡ °´¯¡¤µ©¤­ £¡«¥¡­¶¯´©¤£¡Ÿ§¡·£Ÿ¥¸¹¡º±­ ¸¡¬¥¦¡»¼¯ £¥¸ ±¼¬ª¡½¯®²¥²§Ÿ­©¤¡®£°²¯§ £¡»¯Ÿ°°£¡¼¬­¡®£­©¤§Ÿ£¸ ¦£ £§¡¾£Ÿ©¤ §£ ¼¿¿¡¬¥¦¡À¿Ÿ¥®£¡¼¬­¡£¯­ ³¿¼­­Ÿ®£§¹¡ ®£¤Á¯ £ £§¡¨ ¼¤¿ª¡¨©¤¥Ÿ  ¡£Ÿ¥­ £¿¿¬¥®¡§Ÿ ¡¯£®¬¿Ÿ£¯¸ ÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÅÌÇÍÌÎÇÏÐÇÑÒÅÄÇÒÅÐÓÔÆÍÓÓÅÄÕÇÖÊÊÅÇ×ÅÐÊÅÇ ¿£Ÿ©¤ ¡¼¬­Ø£©¤­£¿±¼¯ª¡¨©¤¥Ÿ  ¿£Ÿ­ ¬¥®¡©¼ª¡ÙÚ¡§§¡Ûª ¾Á¥®£¡ÙÜÝ¡§§ª¡»£ØŸ©¤ ¡ÙÙÚ¡® ޝßnàášâãpn á”äããnå ”âäpãnå ޝßnàášâãànnn½¯­¼ ¢³¿Ÿ¥®£n

憆Ž‘’n”àã›nn•nn¨¶£¢Ÿ£¿¿¡°´¯¡³¿£Ÿ¥£¡çÁ¥¦£

¾£Ÿ©¤ £¡½Ÿ¥¤¼¥¦­©¤£¯£¹¡£¯®²¥²§Ÿ­©¤¡®£°²¯§ £¡¬¥¦¡ ­£¤¯¡¯²±¬­ £¡»¯Ÿ°°£¡¼¬­¡è£¯±¬¥¦­ ²°°ª¡À¿Ÿ¥®£¡¬¥¦¡ »£®£¥³¿Ÿ¥®£¡¼¬­¡¤²©¤Ø£¯ Ÿ®£§¹¡®£¤Á¯ £ £¥¡¨ ¼¤¿ª¡ ¨£¤¯¡®¬ £¡¬¥¦¡¶¯Á¢Ÿ­£¡¨©¤¥Ÿ  é¬¼¿Ÿ Á ¹¡¼¿¿£¡è£¯­©¤¿£Ÿê¸  £Ÿ¿£¡¼¬­ ¼¬­©¤±¼¯ª¡¨©¤¥Ÿ  ¿£Ÿ­ ¬¥®¡©¼ª¡ÙÝ¡§§¡Ûª¡ ¾Á¥®£¡ÜëÝ¡§§ª¡»£ØŸ©¤ ¡ÜìÝ¡®

“nn!"#$

âíäîãnå

ޝßnàᚔáân âíäîãnå Ž‘’n”àãðnn•nnñ´¯¡¥²¯§¼¿¡®¯²ê£¡çÁ¥¦£

¾£Ÿ©¤ £¡½Ÿ¥¤¼¥¦­©¤£¯£¹¡£¯®²¥²§Ÿ­©¤¡®£°²¯§ £¡¬¥¦¡ ­£¤¯¡¯²±¬­ £¡»¯Ÿ°°£¡¼¬­¡è£¯±¬¥¦­ ²°°ª¡À¿Ÿ¥®£¡¬¥¦¡ »£®£¥³¿Ÿ¥®£¡¼¬­¡¤²©¤Ø£¯ Ÿ®£§¹¡®£¤Á¯ £ £¥¡¨ ¼¤¿ª¡ ¨£¤¯¡®¬ £¡¬¥¦¡¶¯Á¢Ÿ­£¡¨©¤¥Ÿ  é¬¼¿Ÿ Á ¹¡¼¿¿£¡è£¯­©¤¿£Ÿê¸  £Ÿ¿£¡¼¬­ ¼¬­©¤±¼¯ª¡¨©¤¥Ÿ  ¿£Ÿ­ ¬¥®¡©¼ª¡ÙÚ¡§§¡Ûª¡ ¾Á¥®£¡ÙÜÝ¡§§ª¡»£ØŸ©¤ ¡ÜëÝ¡®

ޝßnàᚔá“n ò††óô—õöš›‘œõ÷™øõù

âíäîãnå

ñ´¯¡¦¼­¡¨©¤¿£Ÿ°£¥¡¦£¯¡ñ½¾úº¸û¼¬§­©¤£¯£¥ª¡½Ÿ¥°¼©¤£¡ «¥Ø£¥¦¬¥®¡²¤¥£¡ü£§²¥ ¼®£¡¦£¯¡À¿Ÿ¥®£¹¡¿¼¥®£¡ ¾£±£¥­¦¼¬£¯ª¡»£ØŸ©¤ ¡ýÚ¡®

ޝßnàášãîpn ”päâãnå þ††0ô1—™‘œùø23nŽ‘’nî”ã

ò

þ

Ž‘’n78õœôù9™‘œù

«¬­¡¾£¦£¯¹¡§Ÿ ¡ž£ ¼¿¿³¿¼§§£¯¡¬¥¦¡»´¯ £¿­©¤¿¼¬°£ª¡ üŸ£¡¨©¤£¯£¡­Ÿ ¢ ¡±£­²¥¦£¯­¡°£­ ¡¬¥¦¡¦¼§Ÿ ¡4£¯¿Ÿ£¯¸ ­Ÿ©¤£¯ª¡»£ØŸ©¤ ¡ÜÜÝ¡®

ޝßnàᚔ5ân 6††Ž‘’n78õœôù9™‘œn —õøn3ô9—n›‘œùõ9ö’ ÷

â”äpãnå

Ø£Ÿ¤¼¥¦­©¤£¯£¡§Ÿ ¡®£¯¼¦£§¡¨©¤¥£Ÿ¦³²¶°¡¬¥¦¡ ¡¬¿ ¯¼¿£Ÿ©¤ £¥¹¡®£¦Á§¶° £¥¡À¼¯±²¥°¼­£¯®¯Ÿ°°£¥ª¡À¿Ÿ¥¸ ®£¡¬¥¦¡»£®£¥³¿Ÿ¥®£¡ §Ÿ ¡è£¯¢¼¤¥¬¥® ¡¼¬­¡¤²©¤¸ ÅÄÓÐÅÆÇÅÒÄÓÅÓÅÌÇÏÓÃÒÊÇÃÊÊÅÇ×ÅÐÊÅÇÃÍÔÓÃÍÔÑÒ¸ ±¼¯ª¡¨©¤¥Ÿ  ¿£Ÿ­ ¬¥®¡©¼ª¡ýÚ¡§§¡Û¡ª¡¾Á¥®£¡ÝÝ¡§§ª¡ ¡»£ØŸ©¤ ¡Ú¡®ª

ޝßnàᚔî“n ””îäããnå ††Ž‘’n78õœôù9™‘œn —õønõœù9—n›‘œùõ9ö’ ÷

Ø£Ÿ¤¼¥¦­©¤£¯£¡§Ÿ ¡¢Ÿ£¤£¥¦£§¡¨©¤¥£Ÿ¦³²¶°¡¬¥¦¡ ¬¿ ¯¼¿£Ÿ©¤ £¥¹¡®£¡¦Á§¶° £¥¡À¼¯±²¥°¼­£¯®¯Ÿ°°£¥ª¡ À¿Ÿ¥®£¡¬¥¦¡»£®£¥³¿Ÿ¥®£¡ ²¤¥£¡è£¯¢¼¤¥¬¥® ¡¼¬­¡ ÒÉÑÒÅÄÓÐÅÆÇÅÒÄÓÅÓÅÌÇÏÓÃÒÊÇÃÊÊÅÇ×ÅÐÊÅÇÃÍÔ¸  ¼¬­©¤±¼¯ª¡¨©¤¥Ÿ  ¿£Ÿ­ ¬¥®¡©¼ª¡ýÚ¡§§¡Ûª¡¾Á¥®£¡ ÝÝ¡§§ª¡»£ØŸ©¤ ¡Ú¡®

ޝßnàᚔîán ††Ž‘’nââ

6”ââäããnå

üŸ£¡³¯¼° 4²¿¿£¡«­ ­©¤£¯£¡§Ÿ ¡­£¤¯¡®¯²ê£¯¡¨©¤¥£Ÿ¸ ¦µ°°¥¬¥®ª¡ñ´¯¡¦¼­¡¨©¤¥£Ÿ¦£¥¡4²¥¡ Ø£Ÿ®£¥¡±Ÿ­¡ Ú¡§§¡ü¬¯©¤§£­­£¯¡§Ÿ ¡®£¯Ÿ¥®£¯¡«¥­ ¯£¥®¬¥®ª¡ 裯­©¤¯¼¬± £¡»£®£¥³¿Ÿ¥®£¡§Ÿ ¡¨¼° ¯Ÿ¿¿£¹¡®£¢¼¤¥¸  £¡ž¬  £¯¡¢¬¯¡£Ÿ¥°¼©¤£¥¡£®¬¿Ÿ£¯¬¥®¡¦£­¡¨¶Ÿ£¿­ª¡ ¡¾Á¥®£¡Ý¡§§ª¡»£ØŸ©¤ ¡ÜëÝ¡® ޝßnàᚔíín ”àîäããnå ޝßnàášââ“nnn½¯­¼ ¢³¿Ÿ¥®£n ““äáãnån '()'&*&+,'&,'''&-&./0&1&23&405&6.0/7&8/9&:;<&=;93.;3>&:;0&?;/392@;.&A;B;C5<D&A80E7&F;E&G5FEB7/.C&HH7I&8FJ;E2@;.:I& ™&

JJJIH0/F;I:;n &&

onp


KPxPXyZOXxPLz{OUL|OPUPX} KPxPXyZOXxPLz{OUL„nRSYW…PX} †{…oVVLz{OUL„nRSYW…PX} QPVVPS€kSVYUlyZOXxP ‡oZlPX KPlYRXUPLQWUUPS QWUUPS „UPZZ{WUUPS ‡WnRVP mPˆPSL‰PSXOnyPZU ŠPSVnRZWVVyZOXyP mPˆPSL‹ŒSLŠPSVnRZWVVyZOXyP „nRSYW…PL‹ŒSLŠPSVnRZWVVyZOXyP ŠPSVnRZWVVZYUUP KPlYRXUPSL„PyUoS „nRSYW…PL‹ŒSL„PyUoS „nRSYW…PL‹ŒSLKPxPXyZOXxP [W‹‹PS kOX‹YVVSOXx „UoVVˆŽ{‹PS [ZYVUOyRŒZZPL‹ŒSLZOXxPXxSO‹‹ [ZYVUOyRŒZZPL‹ŒSLKPxPXyZOXxPXxSO‹‹ [ZYVUOyyŽZUPVnRWUl KS O‹U‹L[LZYVUOyVnRWUlLWXˆL„UO‹U} z{O

kSVYUlUPOZ

KLML |S M~ up\Lq‚ LƒuquL |S \LM~ vtq LƒM€sL |S \LM~ v~‚ Lƒp€tL |S M~ up\Lt‚ LƒuMuL |S \LM~ vtq Lƒr€sL |S \LM~ v~‚ Lƒp€tL |S M~ up\Lt‚ LƒuMuL |S \LM~ vtq Lƒr€sL |S \LM~ v~‚ Lƒp€tL |S M~ up\Lt‚ LƒuruL |S \LM~ vtq Lƒr€sL |S \LM~ v~‚ Lƒp€tL

|S M~ up\Lt‚ Lƒu~uL |S \LM~ vtq LƒM€sL |S \LM~ v~‚ Lƒp€tL

|S M~ u~\Lq‚ LƒutrL |S \LM~ vtq Lƒr€sL |S \LM~ v~‚ Lƒp€tL

|S \LM~ t~‚ Lƒv‚€~L

|S \LM~ ~s‚ LƒM€vqwL |S \LM~ ~s‚ Lƒr€vMkL

|S pr\L‚M~ Lƒr€u‚L |S \LM~ utq Lƒv‚€uuL |S uq\LqM~ Lƒv‚€upL |S \LM~ ‚v‚ Lƒp€uvL |S \LM~ ‚q‚ Lƒp€u~L

|S uu\rLM~ ‚Lƒwup€vL |S \LrM~ ~M ‚Lƒwup€pL

|S pq\LqM~ Lƒwup€u‚L

|S LM~ qr\t‚ Lƒwup€qL |S M~ M~ \LM~ \LM‚ M~ uq\Lt‚ Lƒp‚€sL |S uq\Lt‚ Lƒp‚€sL |S v‚‚ Lƒv‚€sL |S p~ Lƒwup€p‚L |S \LM~ \LM~ v~q Lƒp‚€tL |S v~q Lƒp‚€tL |S \LM~ \LM~ \LM‚ M~ ‚r\LqM~ Lƒp‚€rL |S ‚t‚ Lƒwup€uuL |S u~‚ Lƒv‚€tL |S p~ Lƒwup€p‚L

|S M~ M~ M~ M~ M~ M~ M~ \LrM~ up\Lt‚ LƒM€~L |S up\Lt‚ Lƒr€~L |S up\Lt‚ Lƒr€~L |S up\Lt‚ Lƒt€~L |S uv\L~‚ Lƒuu€~L |S u~\Lt‚ Lƒuv€~L |S pt\L‚‚ Lƒp‚€~L |S ~‚ ‚Lƒpp€~L

mPZnoLM mPZnoLr mPZnoLs mPZnoLt mPZnoLuu mPZnoLuv mPZnoLpu mPZnoLpp mPZnoLvu mPZnoLwup

|S pr\L‚M~ Lƒp€u‚L |S pr\L‚M~ Lƒr€u‚L |S pr\L‚M~ Lƒr€u‚L |S pr\L‚M~ Lƒr€u‚L |S pr\L‚M~ Lƒp€u‚L |S pr\L‚M~ Lƒr€u‚L |S \LM~ \LM~ \LM~ \LM~ \LM~ \LM~ utq LƒM€uuL |S utq Lƒp€uuL |S utq Lƒp€uuL |S utq Lƒp€uuL |S utq Lƒp€uuL |S utq Lƒq€uuL |S uq\LqM~ Lƒp€upL |S uq\LqM~ Lƒp€upL |S uq\LqM~ Lƒp€upL |S uq\LqM~ Lƒp€upL |S uq\LqM~ Lƒp€upL |S uq\LqM~ Lƒp€upL |S \LM~ \LM~ \LM~ \LM~ \LM~ \LM~ ‚v‚ Lƒp€uvL |S ‚v‚ Lƒp€uvL |S ‚v‚ Lƒp€uvL |S ‚v‚ Lƒp€uvL |S ‚v‚ Lƒp€uvL |S ‚v‚ Lƒp€uvL |S \LM~ \LM~ \LM~ \LM~ \LM~ \LM~ ‚q‚ Lƒp€u~L |S ‚q‚ Lƒp€u~L |S ‚q‚ Lƒp€u~L |S ‚q‚ Lƒp€u~L |S ‚q‚ Lƒp€u~L |S ‚q‚ Lƒp€u~L |S uq\LqM~ Lƒp€uqL |S uq\LqM~ Lƒp€uqL |S uq\LqM~ Lƒp€uqL |S uq\LqM~ Lƒp€uqL |S uq\LqM~ Lƒp€uqL |S uq\LqM~ Lƒp€uqL |S uu\qLM~ Lƒp€uML |S uu\qLM~ Lƒp€uML |S uu\qLM~ Lƒp€uML |S uu\qLM~ Lƒp€uML |S uu\qLM~ Lƒp€uML |S uu\qLM~ Lƒp€uML |S uu\qLM~ Lƒp€uML |S uu\qLM~ Lƒp€uML |S \LM~ \LM~ p‚‚ LƒM€rL |S ur\L‚M~ Lƒr€rL |S ur\L‚M~ Lƒr€rL |S ur\L‚M~ Lƒr€rL |S p‚‚ LƒM€rL |S ur\L‚M~ Lƒr€rL |S ‚r\LqM~ Lƒp‚€uuL |S ‚r\LqM~ Lƒp‚€uuL |S \LM~ uM\LqM~ LƒM€ML |S ur\L‚M~ Lƒr€ML |S ur\L‚M~ Lƒr€ML |S ur\L‚M~ Lƒr€ML |S uM\LqM~ LƒM€ML |S ur\L‚M~ Lƒr€ML |S ur\L‚M~ Lƒp‚€ML |S utq Lƒpp€ML |S |S ‚r\LqM~ Lƒp€usL ‚r\LqM~ Lƒp€usL |S ‚r\LqM~ Lƒp€usL |S ‚r\LqM~ Lƒp€usL |S ‚r\LqM~ Lƒp€usL |S ‚r\LqM~ Lƒp€usL |S ‚r\LqM~ Lƒp€usL |S \LM~ |S \LM~ \LM~ \LM~ \LM~ \LM~ \LM~ ‚q‚ Lƒp€utL ‚q‚ Lƒp€utL |S ‚q‚ Lƒp€utL |S ‚q‚ Lƒp€utL |S ‚q‚ Lƒp€utL |S ‚q‚ Lƒp€utL |S ‚q‚ Lƒp€utL |S |S ‚r\L‚M~ Lƒp€p‚L ‚r\L‚M~ Lƒp€p‚L |S ‚r\L‚M~ Lƒp€p‚L |S ‚r\L‚M~ Lƒp€p‚L |S ‚r\L‚M~ Lƒp€p‚L |S ‚r\L‚M~ Lƒp€p‚L |S ‚r\L‚M~ Lƒp€p‚L |S pM\LqM~ Lƒp‚€u‚L |S pM\LqM~ Lƒp‚€u‚L |S \LM~ \LM~ \LM~ |S \LM~ \LM~ \LM~ \LM~ ~s‚ Lƒp€vq†L |S ~sq Lƒq€vqQL |S ~s‚ LƒM€vqwL ~s‚ LƒM€vqwL |S ~s‚ LƒM€vqwL |S ~s‚ Lƒp€vq†L |S qv‚ Lƒuv€vqL |S \LM~ \LM~ \LM~ \LM~ \LM~ \LM~ \LM~ \LM~ ~s‚ Lƒp€vML |S ~sq Lƒq€vqQL |S ~s‚ LƒM€vMNL |S ~s‚ Lƒr€vMkL |S ~s‚ Lƒr€vMkL |S ~s‚ Lƒr€vMkL |S ~s‚ Lƒp€vML |S ~s‚ Lƒuv€vM‘L |S \LM~ \LM~ s‚‚ Lƒp‚€pL |S s‚‚ Lƒp‚€pL |S M~ \Lq‚ M~ vM\Lq‚ Lƒpu€uL |S Mp Lƒpp€uL

|S uu\qLM~ Lƒ ~€tL

|S M~ u‚\Ls‚ LƒurML |S pq\LqM~ Lƒq€sL

|S pr\L‚M~ Lƒp€u‚L |S \LM~ \LM~ utq Lƒp€uuL |S utq Lƒq€uuL |S uq\LqM~ Lƒp€upL |S \LM~ ‚v‚ Lƒp€uvL |S \LM~ ‚q‚ Lƒp€u~L |S uq\LqM~ Lƒp€uqL |S uu\qLM~ Lƒp€uML |S ‚r\L‚M~ Lƒp€urL

|S M~ up\Lt‚ Lƒu~uL |S \LM~ vtq Lƒp€sL |S \LM~ v~‚ Lƒp€tL

|S M~ up\Lp‚ Lƒp€~L

mPZnoLp mPZnoLq

]^_`aba]cd]ef]dgh_gi]^]j

’POLO UPPSPQNLkOQSLO VYRLS UlUNPTOZNPUL L KLMN “|‘”|k„“[

NOPLQPRSTPSUVUPWPSLOVULOXLYZZPXL[SPOVPXLPXURYZUPX\


–¨ « ¬ ­ ®ª • ©¯°­«­®

˜™š›œžŸ ¡Ÿ¢™¡£¤¢œšœ Ñ

í

¥¦§¨©©ª–¨«¬­®©¯°­«­®

±²³´µ¶·¸¹º»²¼½¹³¾·¸¹¼¹³º¿¶½ºÀ¹¾·¸¿¶¹´¹Á ½¹¼ºÂµÃ¿¶³¶Ã¿Áĵ¶³À¹ÅºÆ¼Àdzǿ¶¾·¸¹º»¼¶Èȹɺ ¿¶½ºÄó¾½¾½ÇÈȺÊ˹¼ÌÇÀ¹³ÅºÍ¶¹È¹¼Ã³Àº¶³ÎµÃÁ ¾¶Ï¹ºÐ¼²Î½¶¾·¸¹¿º»Ê¼½¹µ¸Çµ¾½¹¼Å

џŸÒ«Ó•ÔÕÕԕÖ׬•Ø­«¨Ù­Ö•Ú¯°®­×ÙÛÜ§Ý Þ·¸³¶½½µ¹¶¾½Ã³Àº·²Åºß຿¿ºáÅ Íâ³À¹ºßã㺿¿Éº»¹ä¶·¸½ºßåãºÀ ҫӕæçªÔ—æ• ÔèéêՕë ҫӕæçªìç압•Æ¼¾²½Ì嶳À¹• ìÔéêՕë

ìè•• !"#$%&'&!

¨ï•ÔìéêՕë

ퟟҫӕÔÕÕæ•Ö׬•î­×¯°¬• ¨ïØ­ð׮ۭ֕گ°®­×ÙÛܧÝ

Þ·¸³¶½½µ¹¶¾½Ã³Àº·²Åºß຿¿ºáÅ Íâ³À¹ºßã㺿¿Éº»¹ä¶·¸½ºßåãºÀ ҫӕæçªÔ——• ÔìéêՕë ҫӕæçªìñ압•Æ¼¾²½Ì嶳À¹• ìÔéñՕë

ò

(šœ)£ž*œ)£› ˜

òŸŸÒ«Ó•ÔÕÕó•Ö׬•­«ØÜ®ÜÖש¯°• Ø­ð׮ۭ֕گ°®­×ÙÛܧÝ

Þ·¸³¶½½µ¹¶¾½Ã³Àº·²Åºß຿¿ºáÅ Íâ³À¹ºßã㺿¿Éº»¹ä¶·¸½ºßåãºÀ ҫӕæçªÔ—ó• ÔèéêՕë ҫӕæçªìæ압•Æ¼¾²½Ì嶳À¹• ìÔéêՕë

øŸŸ¥¨úÖ©¯°­«­

»¹¾·¸¿¶¹´¹½Éº¾¹¶½µ¶·¸ºÀ¹¼Ã³´¹½¹¼º±²Î¹³ÉºÀ¹Á ¾·¸µ¶Èȹ³¹ºÄµ¶³À¹ºÈʼº¾²Ã˹¼¹³ºÞ·¸³¶½½Åº¶½º Äó¾½¾½ÇÈÈÀ¼¶ÈÈź޷¸³¶½½µ¹¶¾½Ã³Àº·²Åºß຿¿ºáź Íâ³À¹ºßß㺿¿Åº»¹ä¶·¸½ºåàãºÀ

ø

ҫӕæçªÔèó• ìçéêÕ•ë ŸŸù­Ù­«Û¯°­«•Ö׬•Ú¬¨°î¯îק

ù×­Ý­«ú®Ø• Ü°®­•

¨®Ùª• ©¯°­«­

¿º»Ê¼½¹µºÌú˹ȹ¾½¶À¹³Åº²¾¾¹³´ºÈʼº´¶¹º¸¶¹¼º ²³À¹À¹Ë¹³¹³º¾Ç䶹ºÈʼº²µµ¹º¸²³´¹µ¾Ê˵¶·¸¹³º ±²³´¾·¸¹¼¹³Åº¸³¹º±²³´¾·¸¹¼¹Å

ҫӕæçªìóՕ

óéêñ•ë

¥¨°¯Ü• –¨ « ¬ ­ ®© ¯ °­ « ­ ® ôŸŸ¥¨°¯Üª–¨«¬­®©¯°­«­•–ªìÔ

ô

ʼº±¹¶¿ºº»²¼½¹³Åº¶½ºв¾¾Áº ĵ¶³À¹ºÃ³´º Äó¾½¾½ÇÈÈÀ¼¶Èȹ³Å Þ·¸³¶½½µ¹¶¾½Ã³Àº·²Åºß㺿¿ÅºÍâ³À¹ºß㺿¿Åº ù׬­«¨¬ú«•ûú֕¥îúÖ­®ª• »¹ä¶·¸½ºßàºÀ ҫӕæçªÔìó• ÔìéÕՕë üýþ0123456783ý9

0 ýþ2ý0

õŸŸ¥¨°¯Üª¥¨úÖ©¯°­«­•ªÔ

ƼÀdzǿ¶¾·¸ºÀ¹ÈǼ¿½¹º±²³´¾·¸¹¼¹º¿¶½ºǵµÁ À¼¶ÈÈźƳ½µ²¾½¹½º±²³´ºÃ³´ºÂ¼¿Å Þ·¸³¶½½µ¹¶¾½Ã³Àº·²Åºß㺿¿ºáźÍâ³À¹ºß㺿¿Åº »¹ä¶·¸½ºåßãºÀ

ҫӕæçªÔ旕 æêéêՕë öŸŸ¥¨°¯Üª¥¨úÖ©¯°­«­•ªÔ

ƼÀdzǿ¶¾·¸ºÀ¹ÈǼ¿½¹º±²³´¾·¸¹¼¹º¿¶½ºÈ¹¾Á ½¹¿º»¼¶ÈÈźƳ½µ²¾½¹½º±²³´ºÃ³´ºÂ¼¿Å Þ·¸³¶½½µ¹¶¾½Ã³Àº·²Åºß㺿¿ºáźÍâ³À¹ºß㺿¿Åº »¹ä¶·¸½ºåßãºÀ

Ú×­•¨úݕڭ׬­•–•ìÕæ

õ

ö

ҫӕæçªÔ—ê• çêéêՕë ÷ŸŸ¥¨°¯Ü• ¨®Ù©¯°î­×Ý©¬¨ï

±²¼½¿¹½²µµË¹¾½Ê·Î½ÅºÞй̶¹µµº¹³½ä¶·Î¹µ½ºÌÿº Þ·¸â¼È¹³ºÏdzº±²³´¾·¸¹¼¹³Å

ҫӕæçªÔññ•

ìóéñՕë

• ,-.,+/+01,+1,,,+2+345+6+78+95:+;354<+=4>+?@A+B@>83@8C+?@5+D@48>7E@3+F@G@H:AI+F=5J<+K@J+L:KJG<43H+MM<N+=KO@J7E@3?N+ ™+

÷ OOONM54K@N?@• ++

–•—


bcdefghijgkilcgkmnlfdfg

êiipT[q^X[Q tV ë\Z[QìQVÜXU QVUWXíYUyqxîyWUXU

µŒˆ}‚ƒ‚}…ƒ‚–‡³–Žƒ‹‚}‰”ŽÎ}ƒ}°”{‰}{„}—”ˆŽ‚ “ƒ‚}ð{Ž‰}ñ}ò†ˆ‚óô}…‚ˆ‡Œ‹Ž}Œ•‚ˆ}{‰‰’”ˆ{‹‚}Î{|} ~€‚ƒ„‚}…†}“ˆ”€Ž}{„}õƒ„‡”„‚Š}„ƒ‚}Î{‰³ŽÎ‘ –ƒ€‚}ˆ´‚ˆ‘±‚ˆ•‚}„ƒ‚Ž}„‚|}~€‚ƒ„‚}…†}„Œ‘ ‚}±†ˆ„‚–}ö‚ƒŽ‚ˆ}ƒ‰Ž}„ƒ‚}~€‚ˆ‚}”–‰}µ–”‰€‚‘ ͇‡‚ˆ}{ŽÎ•”ˆ}“ƒ‚}±–ƒ‹‚}‰ƒ„}Žˆ‚•”ˆŠ}„ƒ‚} ™žŸšŸ¥˜Ðª¨§Ÿ¥©ª­¥§Ÿ«¢£¡š¬­Ÿš¥áݪ­ßŸ¥ÓÑ«¥óª­Ó¨¥›Ó¨¨¥ ”–‰}ò‚‰‰‚ˆ}‹‚{ŽÎŽ}´‚ˆ„‚}“ƒ‚}—ˆƒ‡‡‚}‰ƒ„}²†|‘ ‡†ˆŽ”•‚–}{„}‚ˆ‹††|ƒ‰€}“ƒ‚}~€{ŽÎ€Œ––‚}€”Ž}‚ƒ‘ ‚}ƒŽ‚‹ˆƒ‚ˆŽ‚}~€‚ˆ‚‘~€³ˆ‡‚ˆ}—‚´ƒ€Ž}×¼Ö}‹

ê

¾XaQéÁxÆÂÃQ

é¿ÅÄÆQÇ

tV r\^ ]Z \s ÷}„‚ˆ}‚{‚}ø{”Ž{| ‘~‚ˆƒ‚}‰‚ŽÎŽ}µƒ‰²”ˆ‰}”{‡}‚ƒ‚}”–Ž•‚²”Ž‚Š}´ƒ‚„‚ˆ}|†„‚ˆ‚}{„}•‚´³€ˆŽ‚}¶†€‰Ž†‡‡ù}úU]QûÜXqa óô

˜™š›¥žªŸ­Ÿ­¥Ÿª¨Ÿ¥Ó¨§Ÿ¨Ÿ£©Ÿ¥Ñ¨ç¥«ª¢£ŸšŸ¥®šª¬¬™žŸš ¡¢£Ÿ¤¥üŸš«¢£©Ñ­ß­Ÿš¥˜™š›¥›Ó¨¨¥Ÿª¨¬Ó¢£¥©ª­¥¦­£Ó¨™Ð¥§ŸšŸª¨ª§­¥ýŸšçŸ¨¥ {„}‰†––Ž‚}Î{|}~€{ŽÎ}„‚΂Ž}‹‚Í–Ž}´‚ˆ„‚}~†}‚ˆ€”–Ž‚}‰ƒ€}”––‚}’†‰ƒŽƒ…‚}{„}‚‰€”‡Ž‚}…†}±†ˆ²}”–‰}ö‚ˆ²‰Ž†‡‡}Œ•‚ˆ} ‚ƒ‚}–”‹‚}z‚ƒŽˆ”{|}啂„ˆ‚ƒ}ƒ‰Ž}±†ˆ²}{|´‚–Ž‡ˆ‚{„–ƒ€}{„}ˆ‚þ–‚•”ˆ o

oiipT[q^X[Qr\^]Z\stVQ uvw^[[xP^XZU][yWUXU

862092114233 024655627329163 8

gfji

z{|}~€‚ƒ„‚}…†}‡ˆƒ‰€‚Š}‹ˆŒ‚}‰Ž‚}‘ ‰’ˆ‚€‚„‚‰}“‚‰ƒ‹Š}‰Ž”•ƒ–‚}–{|ƒƒ{|‘—ˆƒ‡‡‚}|ƒŽ} ˜™š›œžŸš ¡¢£Ÿ¤¥¦š§™¨™©ª«¢£¥§Ÿ¬™š©­Ÿ¥®šª¬¬Ÿ¯¥ „ƒ‚}~€‚ˆ‚}–ƒ‚‹Ž}‰‚€ˆ}‹{Ž}ƒ}„‚ˆ}°”„}±–ƒ‹‚‘ ‰’”{‹}²”}‚ƒ‡”€}{„}‰€‚––}”‹‚’”‰‰Ž} {„}‹‚³„‚ˆŽ}´‚ˆ„‚}µŒˆ}¶‚€Ž‰‘}{„}·ƒ²‰‘ €³„‚ˆ}‹‚‚ƒ‹‚Ž¸}~€ƒŽŽ–‚ƒ‰Ž{‹}•ƒ‰}¹}º»}||} —‚´ƒ€Ž}º¼½}‹

6 3 456 2 5

uT[QÂÃQssQÛ[Zx uT[QÂRQssQÛ[Zx

uT[QÙRQssQÛ[Zx

uT[QÃÃQssQÛ[Zx

uT[QÃÃQssQÛ[Zx

È

ÃÄÅÄÆQÇ

¾XaQ¿Àx¿ÁÙQ

RÄÅÄÆQÇ

‰’ˆ‚€‚„‚‰}“‚‰ƒ‹Ì}|ƒŽ}•‚´³€ˆŽ‚|Š}²ˆ³‡Ž‚‰’”‘ ˆ‚„‚|}ˆ´‚ˆ—‚”ˆ}—‚Žˆƒ‚•‚|‚€”ƒ‰|{‰}‡Œˆ} ‚ˆ€Í€Ž‚}~€‚ƒ„–‚ƒ‰Ž{‹}•‚ƒ}ˆ‚„{΃‚ˆŽ‚|}±ˆ”‡Ž‘ ”{‡´”„}“ƒ‚}~€‚ˆ‚‘±Í’‡‚}‰Ž‚€‚}‡Œˆ}•‚‰†‘ „‚ˆ‰}’ˆ³Îƒ‰‚‰}~€‚ƒ„‚}…†}‡ˆƒ‰€‚|}°†–Ώ}~Ž”•ƒ–‚} ÏÐÑ©ª¨ªÑ©œ®šª¬¬Ÿ¥©ª­¥˜™š›œžŸš ¡¢£Ÿ¥¬Òš¥Ó¨§Ÿ‘ ‚€|‚}—ˆƒ’}z{‰³ŽÎ–ƒ€‚ˆ}°”–Ž}{„}‚ˆ€Í€Ž‚}~ƒ‘ €‚ˆ€‚ƒŽ}„{ˆ€}†ˆ”‹‚}µƒ‹‚ˆ‰€{ŽÎ}|ƒŽ}ˆ{Ž‰€‘ ¬Ÿ«­Ÿš¥žŸš ¡¢£Ÿ¤ ~€ƒŽŽ–‚ƒ‰Ž{‹}º¼}|| ·³‹‚}»¼}|}—‚´ƒ€Ž}¼Ô½}‹ ¿ÄÅÄÆQÇ ¾XaQ¿Àx¿Á¿Q ~€ƒŽŽ–‚ƒ‰Ž{‹}Ô¼}|| ·³‹‚}ÕÖ}|}—‚´ƒ€Ž}××ؽ}‹ ÁÄÅÄÆQÇ ¾XaQ¿Àx¿ÁÃQ ~€ƒŽŽ–‚ƒ‰Ž{‹}»»}|| ·³‹‚}¼½}|}—‚´ƒ€Ž}×ÔÖ»}‹

ÚiipT[q^X[Qr\^]Z\stVQ ÛsÊÜ[[xPUZXTUÊU^[Z[yWUXU

‰’ˆ‚€‚„‚‰}“‚‰Ìƒ‹}|ƒŽ}•‚´³€ˆŽ‚|Š}²ˆ³‡Ž‚‰’”‘ ˆ‚„‚|}ˆ´‚ˆ—‚”ˆ}—‚Žˆƒ‚•‚|‚€”ƒ‰|{‰}‡Œˆ}‚ˆ‘ €Í€Ž‚}~€‚ƒ„–‚ƒ‰Ž{‹}•‚ƒ}ˆ‚„{΃‚ˆŽ‚|}±ˆ”‡Ž”{‡‘ ´”„}“ƒ‚}~€‚ˆ‚‘±Í’‡‚}‰Ž‚€‚}‡Œˆ}•‚‰†„‚ˆ‰} ’ˆ³Îƒ‰‚‰}~€‚ƒ„‚}~Ž”•ƒ–‚}–{|ƒƒ{|‘—ˆƒ‡‡‚}|ƒŽ} ˜™š›œžŸš ¡¢£Ÿ¥¬Òš¥Ó¨§Ÿ¨Ÿ£©Ÿ¨¥®šªÝ¤¥ÞÑ«¡­ßЪ‘ €‚ˆ}°”–Ž}{„}‚ˆ€Í€Ž‚}~ƒ€‚ˆ€‚ƒŽ}„{ˆ€}†ˆ”‹‚} ન§Ÿš«¢£Ñ­ß¥©ª­¥šÑ­«¢£¬Ÿ«­Ÿš¥žŸš ¡¢£Ÿ¤¥á¢£¨ª­­‘ –‚ƒ‰Ž{‹}•ƒ‰}¹}»»}||Š}·³‹‚}¼½}|}—‚´ƒ€Ž}×Ô»â}‹

Ú Q T]Q\][UXUsQ!¾"#¾$îä!`

ã

PQRQ

¾XaQ¿Àx¿ÁÂQ ÈiÉQÃQQpT[q^X[Qr\^]Z\stVQ uvw^[[xPUZXTUÊU^[Z[yWUXU

¾XaQ¿Àx¿ÁÀQ ãiipT[q^X[Qr\^]Z\stVQ PUZXTUÊUxäUyqU][yWUXU

RÄÅÄÆQÇ

¾XaQ¿Àx¿ÁéQ

¿ÄÅÄÆQÇ

‰’ˆ‚€‚„‚‰}“‚‰ƒ‹Ì}|ƒŽ}•‚´³€ˆŽ‚|Š}²ˆ³‡Ž‚‰’”‘ ˆ‚„‚|}ˆ´‚ˆ—‚”ˆ}—‚Žˆƒ‚•‚|‚€”ƒ‰|{‰}‡Œˆ} ‚ˆ€Í€Ž‚}~€‚ƒ„–‚ƒ‰Ž{‹}•‚ƒ}ˆ‚„{΃‚ˆŽ‚|}±ˆ”‡Ž‘ ”{‡´”„}~Ž”•ƒ–‚}–{|ƒƒ{|‘—ˆƒ‡‡‚}|ƒŽ}±†ˆ²‘å•‚ˆ‘ ¡¢£Ÿ¥¬Òš¥Ó¨§Ÿ¨Ÿ£©Ÿ¨¥®šªÝ¤¥ÞÑ«¡­ßЪ¢£Ÿš¥æÓЭ¥Ñ¨ç¥ ‚ˆ€Í€Ž‚}~ƒ€‚ˆ€‚ƒŽ}„{ˆ€}†ˆ”‹‚}µƒ‹‚ˆ‰€{ŽÎ}|ƒŽ} šÑ­«¢£¬Ÿ«­Ÿš¥žŸš ¡¢£Ÿ¤¥®ŸÐŸ¨›«¢£™¨Ÿ¨çŸ¥èѬ¬Ÿš¤¥ —‚´ƒ€Ž}ØÕ½}‹

STUQVUWXYUXZ[ZU\UXQT[ZQT]Q^__U]Q`XUT[U]QU]ZW^_ZU]a


()*+,-./0-1/2)-1342,*,-

67889:;<<=&>:?@ABCD@:@A

ºtwnlmx¥w¥„to‚ƒlmnØÙ¥xmtuuÚnkwn~lmo~y~§~n{lwn wj~ymt‚ƒlwnilpln xkwxoj€jkun{lmn|jw{qn Û¹~t„jlnªmju~y€lm~mjxkwxn{km‚ƒn¹j~lwn~tlm~ln sl~mtl€ln~l‚ƒwt¦qnÙlt€kwxonml{k§tlmkwxn{km‚ƒn jw~tƒju~n€lo‚ƒt‚ƒ~l~lnm¥o~umltlnªtwxlq

67889:;<<=&>:?@ABCD@:@A

5//67889:;<<=&>:?@ABCD@:@%EFGHI6JKL

5 MNOPQRSSTUPVWXPYORZS[O[\]^P_`aPbaPc\W`[OdPefgfh ijklmnkopqrqnsmtuuvnuuwkwxnuymnzl{ln|jw{xmv}lnltwh o~l€jmq ‚ƒwt~~lto~kwxn„j…t„jn†‡n„„nˆo~h‰q Š‹wxln†Œ‡n„„nslpt‚ƒ~nŽ‡‡nx F:%‘=’’’% “”•'–%— ¡;B%’–%àà%KB?=ç I:B>?˜™8;A9@nuymnšmqn›œh†††q F:%‘=’’“% “•ž–%— Ÿ//67889:;<<=&>:?@ABCD@:@%K ¡¢JJ

£k„n‚ƒwlt{lwn¤¥wn~m¥‚¦lwlwnkw{no‚ƒplmn§kn o‚ƒwlt{lw{lwn£pltxlwnkw{n¨o~lwqn©lm¦§lkxh ¥olmnªtwnxlwnpl‚ƒoln„vxt‚ƒq ‚ƒwt~~lto~kwxn„j…t„jnŒ«n„„nˆo~h‰q Š‹wxlnŒ¬‡n„„nslpt‚ƒ~n†‡‡nxq F:%‘=ž“’% ““•'–%— I:B>?˜™8;A9@nuymnšmqn›œh­Ž†q

F:%‘=ž“’®I% ¯•ž–%— °//67889:;<<=&>:?@ABCD@:@%¡±²KJJ

£k„n‚ƒwlt{lwn¤¥wnumto‚ƒl„nsmywnkw{npj‚ƒh olw{lwn|v§lmwqn©lm¦§lkx¥olmnªtwxlwpl‚ƒh oln„vxt‚ƒq ‚ƒwt~~lto~kwxn„j…t„jnŒ«n„„nˆo~h‰q Š‹wxlnŒ¬‡n„„qnslpt‚ƒ~n†‡‡nx F:%‘=ž“”% ““•'–%— I:B>?˜™8;A9@nuymnšmqn›œh­Ž³q

F:%‘=ž“”®I%

¯•ž–%—

&@8@A™=&>:?@ABCD@:@A

†­nÜtxlnºmƒvƒkwxn{lmn‚ƒwlt{nlto~kwxn{km‚ƒn ¹j~lwn~tlm~lwnslnlw¦n„l‚ƒjwto„koqnÝjonlmx¥nw¥h Õ\Ð]^[PÔ[Ð\ÞWP\ÐÑPZWÞ[OUPVWXPfOÕPÕVÐPßVPÓfÑVOU o‚ƒ¥wlw{qnÙltn€kwxonml{k§tlmkwxn{km‚ƒnjw~th ƒju~€lo‚ƒt‚ƒ~l~lnm¥o~umltlnªtwxlq

Ÿ

° ¡;B%¯%àà%KB?=ç

¡;B%¯%àà%KB?=ç

&@8@A™=&>:?@ABCD@:@A ´ ¡;B%’–%àà%KB?=ç

´//&@8@A™=&>:?@ABCD@:@%K ¡¢JJ

£k„n‚ƒwlt{lwn¤¥wn~m¥‚¦lwlwnkw{no‚ƒplmn§kn o‚ƒwlt{lw{lwn£pltxlwnkw{n¨o~lwq ‚ƒwt~~lto~kwxn„j…t„jn†‡n„„nˆo~h‰q Š‹wxlnŒ³‡n„„nslpt‚ƒ~nŒœ‡nxnlt‚ƒ~q F:%‘=’’‘% ’¯•'–%— I:B>?˜™8;A9@nuymnšmqn›œh††œq

F:%‘=’’‘®I% ¯•“–%— µ//&@8@A™=&>:?@ABCD@:@%¡±²KJJ

£k„n‚ƒwlt{lwn¤¥wnumto‚ƒl„nsmywnkw{npj‚ƒolwh {lwn|v§lmwq ‚ƒwt~~lto~kwxn„j…t„jnŒ«n„„nˆo~h‰q Š‹wxlnŒ³‡n„„nslpt‚ƒ~nŒœ‡nxnlt‚ƒ~q F:%‘=’’ž% ’¯•'–%— I:B>?˜™8;A9@nuymnšmqn›œh††­q

F:%‘=’’ž®I% ¶//&>:?@ABCD@:@%²:7

²>?@A?;@:?@:% &@8@A™à@CD>A;BàáB âÂã%’ž%ä%²¢åI6 âÂI:97A7à;BCD@B%æ@B;9A

µ ¡;B%¯%àà%KB?=ç

¯•“–%—

ªjooto‚ƒlnsjm~lwo‚ƒlmln¤¥m€lto‚ƒwlt{lw{n·i¸h ¹joorqnilo¥w{lmonlmx¥w¥„to‚ƒnxlu¥m„~ln¥u~h xmtuuln{jƒlmn¤lmmtwxlm~lnºm„y{kwxn{lmnˆm„h „ko¦lwqnˆko~jko‚ƒ€jmlnªtwxlnjkono¹l§tln xlƒ‹m~l~l„n~jƒq ‚ƒwt~~nlto~kwxn€ton†›n„„nˆo~h‰q Š‹wxln†Ž‡n„„nslpt‚ƒ~n†›‡nx F:%‘=ž‘ž% ‘•'–%— I:B>?˜™8;A9@nuymnšmqn›œh­œ­q

F:%‘=ž‘ž®I% ¯•“–%— »//¼½¾¿¾À¾ÁÂÃÄÅÂÆÇÅÁ¾ÈÉÊËÌȾÍο¾ÅÏÁ¾

b[ÐÑ[^[WXPfVÐPÒÓdPÔ\fÕfWÑÖ[\Ó[PVWXP[\W[OPY×[h xljwlt~kwxq

F:%‘=ž“%

•'–%—

%è%éêëìíîïðñíëíòóëô

‘•'–%—

»

¡;B%’%àà%KB?=ç

% ö÷øöõùõúûöõûöööõüõýþ0õ1õ23õ405õ6ý0þ7õ8þ9õ õ 93ý 3õ 0õ þ392 ýõ 5 õ807õ õ57þýõ7õ8 2 ý õ ™õ

0þ õ%õ

&%'


./0/123435

†'a*$'!&$!:!<8'&'=#!$!) |'ZZ998'&<‡

6 67789:;''< !&$!:!*'&'=#!$!>?=9

@ABCDEEFGDHEICJKLMNDLMFKOOKLLKPQK RGSDABEKTUUVKJ W$-XY<Z[[ \]>]^ _$'*&`a+)b!DCcFIHDdGKeLfgHHKhijK kjQKlmnOooQ

W$-XY<Z[[p_ qq>]^ r7789:;''< !&$!:!*'&'=#!$!)

|'Z998'&<‡ ƒ;€&„;(=#< $€€!

|'ZZ998'&<‡

r

sDEKCGIGLKtICHEHEghhJGEjDGfGuKvMn vIjABKfGHgCvGjHKFGDABEw ejLFxCJGKyVKALuK@ABCDEEFGDHEICJK LMNDLMFKOVKLLKPQKRGSDABEKTVTyKJ W$-XY<Zq XX>]^ ejLFxCJGKOyKALuK@ABCDEEFGDHEICJK LMNDLMFozKLLKPQKRGSDABEKOOVKJ W$-XY<ZY Y?>]^ ejLFxCJGKmlKALuK@ABCDEEFGDHEICJK LMNDLMFKozKLLKPQKRGSDABEKmmyKJ W$-XY<Z\ [\>]^ _$'*&`a+)b!KhijKkjQKlmnOVUQ W$-XY<Zqp_ qZ>]^ _$'*&`a+)b!KhijKkjQKlmnOVmQ

W$-XY<ZYp_ q>]^ {77|}~*''< !&$!:!*'&'=#!$!>?=9

{

@ABCDEEFGDHEICJKLMNDLMFKOOKLLKPQK RGSDABEKTUVVKJ W$-XY<q[X \]>]^ _$'*&`a+)b!KhijKkjQKlmnUolQ

W$-XY<q[Xp_ Z>\^ 77|}~*''<!&$!:!*'&'=#!$!) 9 &#*a!)€$9 b!$!b!)a+)b!

|'Z998'&<‡ƒ;€&„;(=#< $€€!

|'q?998'&<‡

sDEKCGIGLKtICHEHEghhJGEjDGfGuKvMn vIjABKfGHgCvGjHKFGDABEQK@ghEEgIABn RjDhhGKHgjJGCKhijKJIEGCKRjD‚Q ejLFxCJGKyVKALuK@ABCDEEFGDHEICJK LMNDLMFKOVKLLKPQKRGSDABEKTTUVKJQ " &ƒ;€&„;(=#<$€€!)W$-XY<Z[ XX>]^ ejLFxCJGKOyKALuK@ABCDEEFGDHEICJK LMNDLMFKozKLLKPQKRGSDABEKOOVKJ W$-XY<ZX Y?>]^ ejLFxCJGKmOKALuK@ABCDEEFGDHEICJK LMNDLMFKozKLLKPQKRGSDABEKmyOKJ W$-XY<Z] []>]^ _$'*&`a+)b!KhijKkjQKlmnOVlQ

W$-XY<ZXp_ Y>]^ …77|}~*''< !&$!:!*'&'=#!$!) …

sDEKCGIGLKtICHEHEghhJGEjDGfGuKvMn vIjABKfGHgCvGjHKFGDABEw ejLFxCJGKOzKALuK@ABCDEEFGDHEICJK LMNDLMFKUzKLLKPQKRGSDABEKOOVKJ W$-XY<ZZ Y?>]^ ejLFxCJGKmlKALuK@ABCDEEFGDHEICJK LMNDLMFKUzKLLKPQKRGSDABEKmyUKJ W$-XY<Z? []>]^ _$'*&`a+)b!KhijKkjQKlmnOVOQ

W$-XY<ZZp_Y>]^

!"!#$%!$&'&!(!$'&)*++!),$!'!)!)&#*+&!)-


‹ŒŒŽ‘’

þíš÷•–šˆ‰˜—–í˜â˜Í՚—š›œ˜–˜™ ‰˜—–í˜â˜Í՚—š›œ˜–˜™

îåÛ©ï©¢£¤¥¦§¨±®­²¯©¨³®£¤©¦§¥«§¬­®¯§¬¦¥°©ä­¯¦¥¯§¦®¯¦¥© ¾¦¯®§¦¶¦©ª¦£¤­¥§µª³µ» ð³µ·¯«½§£¤©Á۩溺¦©ñ¦¨³«§¦®³¥¬©¨¦µ©¼®­²¯­³²Ç­¥¨¦µ©¨³®£¤© ­¥¯§¤­²¯© ¶¦µ£¤§£¤¯¦¯¦°©®¹µ¯²®¦§¦©¼½§¥¬¦»©ò¸­½¦°©µ¯­¶§½¦© Ú¦¶¦½­®ª¦» óôÕá➚šõ© 馵¹¥¨¦®µ©µ¯­¶§½©©ö© © ²Ù®©¯®¹£±¦¥¦©³¥¨©µ¯­®±¦©Úؽ«¦®» óôç衕ššÐˆ ¢§£¤¦®¦®©Ú­½¯©¨¦®©êµ¯¦©©öˆ œ•÷˜™øù–áíúõ©²Ù®©Ç­£¤µ¦¥¨¦©Úؽ«¦®©³¥¨©²®§µ£¤¦µ©¾®Ù¥» óôç衕ššõ© 馵¹¥¨¦®µ©ä®·«§µ¦®©¢£¤¥§¯¯©©ö© © ²Ù®©Ç­£¤µ¦¥¨¦©Úؽ«¦®©³¥¨©²®§µ£¤¦µ©¾®Ù¥»

“””‰•–—˜™š›œ˜–˜ˆžŸ˜– —˜¡

¢£¤¥¦§¨¦¥©§¥©¦§¥¦ª©¦§¥«§¬­®¯§¬¦¥°© ±®­²¯®¦¨³«§¦®¦¥¨¦¥©¢¯³²¦¥ª¦£¤­´ ¥§µª³µ°©­¶¤·¥¬§¬©¸¹¥©¨¦®©ºµ¯©µ¯·®±¦»© º¥¯§¤­²¯¶¦µ£¤§£¤¯¦¯¦©¼½§¥¬¦°©¦®¬¹´ ¥¹ª§µ£¤¦©¾®§²²¦©³¥¨©ºª¶¹µµ©­³µ© ¬½­µ²­µ¦®¸¦®µ¯·®±¯¦ª©¿¹½À­ª§¨» ¢£¤¥§¯¯½¦§µ¯³¥¬©Á©ªª©Ã» Ä·¥¬¦©ÅÆ©£ª»©¾¦Ç§£¤¯©ÅÈ©¬

ɖʈËÌÍÎÌˈ ÏÏÐÑÒˆÓ Ô””Õš—š›œ˜–˜ˆžŸ˜– —˜¡

¢£¤¥¦§¨¦¥©§¥©¦§¥¦ª©¦§¥«§¬­®¯§¬¦¥°© ±®­²¯®¦¨³«§¦®¦¥¨¦¥©¢¯³²¦¥ª¦£¤­´ ¥§µª³µ°©­¶¤·¥¬§¬©¸¹¥©¨¦®©ºµ¯©µ¯·®±¦»© º¥¯§¤­²¯¶¦µ£¤§£¤¯¦¯¦©¼½§¥¬¦°©¦®´ ¬¹¥¹ª§µ£¤¦©¾®§²²¦©³¥¨©ºª¶¹µµ© ­³µ©¬½­µ²­µ¦®¸¦®µ¯·®±¯¦ª©¿¹½À­ª§¨»© ֧ק¦© ®³¥¬©¨¦µ©ºµ¯¦µ©¨³®£¤©¤­±¦¥´ ²Ø®ª§¬¦¥©ºª¶¹µµ°©¶¦µ¹¥¨¦®µ©¬¦´ ¦§¬¥¦¯©²Ù®©¯®¹£±¦¥¦©³¥¨©¤­®¯¦©Úؽ«¦®» ¢£¤¥§¯¯½¦§µ¯³¥¬©È©ªª©Ã» Ä·¥¬¦©ÛÜ©£ª»©¾¦Ç§£¤¯©ÝÞ©¬

ɖʈËÌÍÎÌ߈ ËÌÐÑÒˆÓ à””Õá➚šÍ՚—š›œ˜–˜ˆ žŸ˜–‰˜•–

ç횈ì҈ááˆÕš—Íû

“

žø—ˆüžý›œÍˆ ‰–íøø˜

ç횈Ì҈ááˆÕš—Íû

Ô

ç횈Ì҈ááˆÕš—Íû

ãׯ®¦ª©½¦§£¤¯¦©¾¦¯®§¦¶¦­µ¯µ£¤¦´ ®¦°©µä¦«§¦½½©²Ù®©¯®¹£±¦¥¦©³¥¨©¤­®¯¦© Úؽ«¦®©¦¥¯Ç§£±¦½¯» ¢£¤¥§¯¯½¦§µ¯³¥¬©È©ªª©Ã» Ä·¥¬¦©È©£ª»©¾¦Ç§£¤¯©åÜÛ©¬

à

ɖʈËÌÍÏÑш ÏÏÐÑÒˆÓ æ””ç衕ššÍ՚—š›œ˜–˜ˆ žŸ˜–‰˜•–

éÀä­µµ´ºµ¯µ£¤¦®¦©«³ª©¢£¤¥¦§¨¦¥© ¸¹¥©²®§µ£¤¦ª©¾®Ù¥» ¼½§¥¬¦¥©­³µ©¬¦¤·®¯¦¯¦ª©¿®·«§µ§¹¥µ´ µ¯­¤½°©¾¦¬¦¥±½§¥¬¦©¤­±¦¥²Ø®ª§¬©²Ù®© µ§£¤¦®¦¥©Ú­½¯©¨¦®©êµ¯¦»©Ú¦¶¦½­®ª¦© ­³µ©º½³ª§¥§³ª» ¢£¤¥§¯¯½¦§µ¯³¥¬©È©ªª©Ã» º®ª½·¥¬¦©ÛÈ©£ª»©¾¦Ç§£¤¯©ÝÅÈ©¬ ɖʈËÌÍÎÌψ ÌÑÐÑÒˆÓ ¢£¤¥§¯¯½¦§µ¯³¥¬©Û©ªª©Ã» º®ª½·¥¬¦©ÝÈ©£ª»©¾¦Ç§£¤¯©ÅÅ©¬

æ

ɖʈËÌÍÎ̊ˆ ËÑÐÑÒˆÓ ë””Õá➚šÍ՚—š›œ˜–˜ˆ žŸ˜–‰˜•–

ºª¶¹µµ´ºµ¯µ£¤¦®¦©«³ª©¢£¤¥¦§¨¦¥© ¸¹¥©¯®¹£±¦¥¦ª©Ú¹½«» ¼½§¥¬¦¥©­³µ©¬¦¤·®¯¦¯¦ª©¿®·«§µ§¹¥µ´ µ¯­¤½°©¾¦¬¦¥±½§¥¬¦©¤­±¦¥²Ø®ª§¬©²Ù®© µ§£¤¦®¦¥©Ú­½¯©¨¦®©êµ¯¦»©Ú¦¶¦½­®ª¦© ­³µ©º½³ª§¥§³ª» ¢£¤¥§¯¯½¦§µ¯³¥¬©Û©ªª©Ã» Ä·¥¬¦©ÝÈ©£ª»©¾¦Ç§£¤¯©ÅÅ婬

ɖʈËÌÍÎÌìˆ

ɖʈËÌÍÎÌÏ

ç횈Î҈ááˆÕš—Íû

ë ç횈Î҈ááˆÕš—Íû

ËÑÐÑ҈Ó

ˆ 2342151672172221819 1 1 1 19 1 1191 1 911 1!1"! 91##$1!% 9$1 01

%%%$# !$ˆ 1 1‰ˆŠŠ


9:;:<=>?>@ A

¦+2'xz'€€'J21HÐ

ABBC/+D+456'*3/E.FG/2134D2H 2E.,/,'IJK*LMNOMK

OP/'Q,4'215/R,4'M+4251S8 TUVWXYZ[W\]YW^_W``WaW\[Ybcd[VYW[`ef[gh i[cYj[VZk l[Ym`Zinco[WpqWr`sWl[j]rgZWtu__Wo v/8'wxH)yz' w{|zz'} M/251SD/+FF

@>Ñ

B

~

v/8'wxH)y(' ~BBK0,'v/8'))' J€G22HJ212E.,/,

¦+2'x¢'€€'J21HÐ

¥

‚`\bYYh‚YZYrg[V[W`]ZWƒ„emYYhl[b`[h ZV][k …[gVWVb\†YZ[W…rg[V[W`]ZW[]c[VW…rgc[]dh ‡memˆ]ZnZW\]YW^‰W``W‚YZd†Vrg`[YY[VkW Š‹ŒŒŽŒ‘’“”•–‘“—Œ‹˜™šŒ›‘‘’•™“ d[VWœi]co[kW[VWoUcYZ]o[WV[ge†c‡ZW YbVoZWfUVW[]c[cWi[]rgZ[cW…rgc]ZZk žVgniZi]rgW]cWd[cWŸnco[cW ‰W†cdWu_Wr`W ¡[\[imV`inco[k l[Ym`Zinco[W ‰Wr`kWl[j]rgZWt_q_Wo v/8'wxH){¢£w¢' ' ¤x|yz'} l[Ym`Zinco[Wu_Wr`kWl[j]rgZWttu_Wo

@>Ñ

B

¹

(x|yz'}

v/8'wxH){¢£{z' ¤¤|wz'} ¥BB¦,/D,/'' ¦§¨522HJ212E.,/,'©6522+R

‚YZYrg[V[WœimYY]‡W`]ZWo[Yrg`][d[Z[`W …rgc[]d‡befkW¡[\[imV`[Wm†YWgbrgf[Yh Z[`W‚i†`]c]†`hªbgVkW][WlV]ff[WY]cdW `]ZW¡mcdYrg†ZˆW«[VY[g[ckW][W‚YZYrg[V[W «[VfUoZWU\[VWo[i[c‡Yrgbc[cd[Wn`ef[VW •™”“‘¬’“”Œ“­®¯°Š–˜±°Š–²³•™´“µ¬¶h `mi[VW‚YZd†Vrg`[YY[VW·‰W``kWžVgniZi]rgW ]cWd[cWŸnco[cW _W†cdWp‰Wr`kW l[Ym`Zinco[W _r`kWl[j]rgZW¸‰‰Wo v/8'wxH)yw£wz' ' ¢¢|zz'} l[Ym`Zinco[Wp‰Wr`kWl[j]rgZWtt_‰Wo

v/8'wxH)yw£¤¢' ¢y|zz'} ¹BB¦,/D,/'' º»¼½¾¿ÀÁ¼ÂÂÂÃÄÅ»Å

…rgc[]d‡befWm†YW¡brgi[]YZ†coYYZmgiW`]ZW m†Yj[rgY[i\mV[VWœi]co[sW‚`\bYYW`]ZW ª[]Ægm‡[ckWœVmfZU\[VY[Zˆ†coWfUVW‡VnfZ[h Yrgbc[cd[YW…rgc[]d[ckWÇmÈ]`mi[VW‚YZh d†Vrg`[YY[VW^_W``sWl[j]rgZWt^ _WokW

É

v/8'wxH)y¤' ' y¢|zz'} ÉBBÊE.0,/,'O/,34QHJ212E.,/, ¦+2'xz'€€'J21HÐ

Ç]ZWYZmV‡Wo[\bo[c[VW…rgc[]d[W†cdWˆ][h g[cd[`W…rgc]ZZsW‚cWYrgimoW\biˆ[csWYZmVh ‡[cW…ZmgiZUii[cW†cdWimr‡][VZ[cW¡biˆoV]ff[ck …rgc[]d[ZWXYZ[W\]YW^_W``Wak l[Ym`Zinco[Wp_Wr`sWl[j]rgZWtu__Wo v/8'wxHËwz' ¤¢|zz'} M/251SR6+4D,

v/8'wxHËwË' )w|zz'} ÌBBO/,34QHJ212E.,/,

Ì

¡brgi[]YZ†coYh‚`\bYYYrg[V[W`]ZW¡[h \[iU\[VY[Zˆ†cokW Í΄imcÏhmcZ]WgmfZWh \[Yrg]rgZ[ZkWœi]co[W†cdW‚`\bYYWm†Yj[rgh Y[i\mVkW…rgc[]d[ZW\]YW‰_W``Wak l[Ym`Zinco[WpqWr`sWl[j]rgZWt __Wo v/8'wxHˤz' ¢x|zz'} M/251SR6+4D, ))|¢z'} ¦+2'¢z'€€'J21HÐ v/8'wxHˤË' M/251S5€G22

v/8'wxHˤ('

&'()'

¤|wz'}

*+,'-,./0,/121,3,/'+21'+4'566,4'7/,+2,4',41.561,48


Ö×Ø×ÙÚÛÜÛÝ

W.ãXäåæçæèéáêá)

d(æÒÒ--Òåæçäe

W.ãXäåæçæèéáêá)

YC:Uú7øþù2üú56ýú6øù266ü8 YC0û67ø6ú5õú÷ôö÷øùüû7øòú Zøõõøùõü÷08 YC[ùT4ûõûô6õ7øõö÷0ûø68 YC\]H^_`]IJ_I^GB_a^bFHABGAB^F^M YC+ö÷c5õüûøùóù8 YC0ù7ô6ôòûõö÷øú16ý7ùûø8

Þ

ÞßßàáâáãäåæçæèéáêáÒëìíÒîÕïð

ñòóôõõõö÷øùøúòûüúýôþþø0üøùú1øóø02óøù3 õøü45678ú92ùú õüøúóûõú úòòú 8úûõú45ú úúùüøùõþù6ûõú7ø7ø62óøùúøû63 ö÷øùú1øóø0ú 2óøùú õøü45678úúöòú067øú 1øóø0úùòø8 øûö÷üúú7 êÒäÕÔÒ !"ïÒ# $êæ%ç&'ã()*áú2ùú+ù8ú 3,8 êÒäÕ Ò Ôî"ïÒ# $êæ%ç&%-â.ææú2ùú+ù8ú 3,8

êÒäÕÒ î" Ò# /ßßåæçæèéáêáÒëìíÒ!!ïð

ñòóôõõõö÷øùøú òûüú 0û6ö÷31øóø03 2óøùõøü45678ú92ùú õüøúóûõú úòòú 8ú øùû67øùúùü56ýúý5ùö÷úñòú óôõõ3 1ö÷6øûýúüøö÷6û28ú 3úöòú067øú1øóø0ùòø8ú øûö÷üúú7 êÒäÕ4Ò Õ "ïÒ# $êæ%ç&%-â.ææú2ùú+ù8ú 3,8

d(æÒïÒ--Òåæçäe

/ d(æÒÒ--Òåæçäe

êÒäÕ5ÔÒ !" Ò# 6ßßàáâáãäåæçæèéáêáÒëììÒîÕïð

6

0õõûõö÷øú1ö÷øùøúòûüúýôþþø0üøùú1øóø03 2óøùõøü45678ú92ùú õüøúóûõú úòòú 8úûõú 45úúúùüú øùõþù6ûõú7ø7ø62óøùúøû63 ö÷øùú1øóø0ú 2óøùú õøü45678úúöòú067øú 1øóø0ùòø8 øûö÷üúú7 êÒäÕÕÒ "ïÒ# d(æÒîÒ--Òåæçäe $êæ%ç&'ã()*áú2ùú+ù8ú 3,8

ÒfÒghijklimnopq

 "ïÒ#

êÒäÕ!Ò 4ï"ïÒ# 7ßßàáâáãäåæçæèéáêáÒ ëìíÒî!ïÒ8%ê(.ð

ñòóôõõõö÷øùøúòûüú9øùõüø00óùøùú:ôþþø03 1øóø03;óøùõøü45678ú1ö÷6ø00ú õö÷6ûüüú2ùú

õüøúóûõú úòò<úùüõö÷6ûüüú2ùú õüøúóûõú 3úòòú 8úúúóûõú úúùüøùõþù6ûõú 7ø7ø62óøùúøû6ö÷øùú1øóø0ú2óøùõøü45678ú úöòú067øú1øóø0ùòø8úøûö÷üú ú7 êÒäÕïÒ "ïÒ# $êæ%ç&'ã()*áú2ùú+ù8ú 3,8 êÒäÕ Ò Ôî"ïÒ# $êæ%ç&%-â.ææú2ùú+ù8ú 3,8

d(æÒïÒ--Òåæçäe

=

êÒäÕÒ î" Ò# =ßßåæçæèéáêáÒëììÒ!!ïð

0õõûõö÷øú1ö÷øùøúòûüú0û6ö÷31øóø03 2óøùõøü45678ú92ùú õüøúóûõú úòòú 8ú 15óøùøù<ú 6õü40ôõøùú 1ö÷6ûüüú >?@ABCDEFGHABIFG>FIJKFABIGLMCNOCAPú 067øú1øóø0ùòø8 d(æÒ4Ò--Òåæçäe øûö÷üúú7

êÒäÕÒ Õ"ïÒ# QßßRáãáæ'.SäåæçæèéáêáÒ ëìíÒ ïÒRð

ñòóôõõõö÷øùøúòûüú0T67ø69øùõüø00ú óùø6ú ñ053ùûùô÷ùø68úUT67øúþøùúUôö÷ùõ3 üøùú9ùûóø0ú9ô6ú V,úöò8ú92ùú õüøúóûõú úòòú 8 øûö÷üú,ú7

êÒäÕÒ

Q

"ïÒ#

Ò stusrvrwxsrxsssryrz{|r}r~r€|r‚z|{ƒr„{…r†‡ˆr‰‡…z‡Šr†‡|r‹‡{…~Œ‡zr‡Ž‡ˆr„|‘ƒr’‡‘r“’‘Žƒ{zr””ƒ•r„’–‡‘~Œ‡z†•r 0r

–––•”|{’‡•†‡Ò r rÓÒÔÕ


ª«¬­ º»¼ »½¾¿À¿Á ®¯°±²¯³±´«¯³µ¶·«¸­¹«²

£¢£ÃŸ ¥

ÅŦŸÃȨ ¦œ¥££¢£ÃŸ 

œ£˜%˜JJ˜Â£¢K

œ£˜š˜JJ˜Â£¢K

 ÌÓÎÍÝÎÞÙÕãÍÐÌÎÏËÝÕÍâÝÔÖËÞËÔÖÓíÒÓÙÓËééÕÍéÓÍÒíÒÕÍ ÕËÑÒØÕËÌÕÍÔÞìÍ!ÏÕÓÚ"í éÚ ÑÒÞËÌÌÕßÍ ÑÒÞÕËì7í éÍ ÖËÌÍìÔÓÑÒÙÕÒáÓÌÕÌÕÞÍ"ÝËÞÙÕÞÍéÓÍÙÝÎÌÌÕãÍ7ÓáéÌËÙÕÍ

ÑÒÞËÌÌÕßÍ ÑÒÞÕËìÝÕËÐÌÔÞÙÍÏËÐÍ#çÍÖÖÍ$ß àÕÐÎÖÌÝáÞÙÕÍæçÍÑÖãÍàÕØËÑÒÌÍåæççÍÙ ©˜š%˜ ™%˜ & £¦¢'ǧœ¥(  ©˜š%™˜ š)˜ —(¥Ç§œ¥( ©˜š%˜ ™˜ *˜˜¦ŸÃÈ£¢£ÃŸ ˜¨+›,&-

ÊËÌÍèËÕÒÕÞìÕÖÍ ÑÒÞËÌÌÍéÓÍÖÒÕÝíÐÕÐÍ ÑÒÞÕËìÕÞÍ 6íÞÍíÝèßÍäÕËÑÒÌÕÍâÝÔÖËÞËÔÖÙÓËééÕÍéÓÍÕËÞÕÍÒíÒÕÍ ÕËÑÒØÕËÌÕßÍ.ÓÍ/ÐÌÕÍÏËÐÍ0çÍÖÖÍ$ß àÕÐÎÖÌÝáÞÙÕÍ0çÍÑÖãÍ"ÝËÞÙÕÞÝáÞÙÕÍåçÍÑÖãÍÖËÌÍ àÔÖÖËÍ ÔééÕÓÞãÍàÕØËÑÒÌÍ1æÍÙ ©˜š2˜ )%˜ & £¦¢'ǧœ¥(

*

 ©˜š)™˜ 34456789:;<9=:>?@?87A<A

˜

àÕÐÑÒÖËÕìÕÌÕãÍ ÓáèËÐËíÞÐÙÕÐÑÒÝËééÕÞÕÍ"ÝËÞÙÕÞÍéÓÍ èËÕÒÕÞìÕÞÍ ÑÒÞËÌÌßÍäÕËÑÒÌÕÍâÝÔÍ ÖËÞËÔÖÙÓËééÕßÍ.ÓÍ /ÐÌÕÍÏËÐÍ0#ÍÖÖÍ$ßÍâÐÌÍ ÐÑÒÕÓÕÍBå1çÚCçã àÕÐÎÖÌÍ ÝáÞÙÕÍCçÍÑÖãÍàÕØËÑÒÌÍåå1çÍÙ ©˜š2˜ ™˜ & £¦¢'ǧœ¥(

œ£˜š%˜JJ˜Â£¢K

œ£˜˜JJ˜Â£¢K

 ©˜šš2&˜ %%˜ D˜˜¦ŸÃÈ£¢£ÃŸ ˜¨—˜

3

äÕËÑÒÌÕãÍ7íÖ Î7ÌÕÍÜ9 ÎÐÐÚâÐÌÐÑÒÕÓÕÍéÓÍÕËÖÍEÍ àÎÓÌÕÞßÍ.ÓÍ/ÐÌÕÍÏËÐÍêçÍÖÖÍ$ß àÕÐÎÖÌÝáÞÙÕÍ1çÍÑÖãÍàÕØËÑÒÌÍ1#ÍÙ

˜

 ©˜š˜

%š˜

HÞÍÕÑ7ÕÞÍÔÞìÍÜÐÑÒÕÞÍËÐÌÍÕÐÍÐÑÒØËÕÓËÙãÍÕËÞèÕÝÚ ÞÕÍ/ÐÌÕÛ×ØÕËÙÕÍèÔÍÕÞÌÞÕÒÖÕÞßÍÊËÌÍìËÕÐÕÓÍ ÑÒÕÚ ÓÕÍÐÑÒÞÕËìÕÞÍ ËÕãÍÎÔÑÒÍØÕÞÞÍÕÐÍÖÎÝÍÕÞÙÍËÐÌßÍIÕÓÍ ÔÖÍåæçëÍìÓÕÒÏÎÓÕÍ ÑÒÞÕËì7í éÍÕÓÝÕËÑÒÌÕÓÌÍìÎÐÍ âÓÏÕËÌÕÞãÍíÒÞÕÍìËÕÍâÓÖÕÍ6ÕÓìÓÕÒÕÞÍèÔÍÖÐÐÕÞßÍ ÊËÌÍ ÑÒÔÝÌÕÓÙÔÓÌÍèÔÖÍÏÕÐÐÕÓÕÞÍâÔÐÍÏÎÝÎÞÑËÕÓÕÞßÍ àÕÍÐÌáÞÙÕÍÎÔÐÍâÝÔÖËÞËÔÖãÍÖËÌÍàÔÖÖËÍÎÞÐÑÒÝÎÙÚ ìáÖ éÕÓßÍ ÕÒÓÍÐÌÎÏËÝÕÓÍ ÑÒÞÕËì7Íí éÍÎÔÐÍ ÎÓÍÏíÞÍÚ ÐÌÎÒÝßÍ ÑÒÞÕËìÝÕËÐÌÔÞÙÍÏËÐÍ0çÍÖÖÍ$ßÍäáÞÙÕÍåæçÍÑÖãÍ ÎÔÐèËÕÒÏÎÓÍÎÔéÍ0çÍÑÖãÍàÕØËÑÒÌÍå#çÍÙ

D

œ£˜š˜JJ˜Â£¢K

 ©˜ššš˜ F˜˜G-ߝ 

F

ÄÅÅƝ§£ÇÈɣߝ 

œ£˜™˜JJ˜Â£¢K

Ä

™2L ˜ÃJ —˜™š˜

ÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÎÔÏÏÎÓÕÖÍ×ØÕËÙÚÛÜÝÔÍ ÖÕÞÍ ÒÎÝÌÕÓßÍàÕÚ ÐÌáÞÙÕÍÎÔÐÍâÝÔÖËÍÞËÔÖãÍäáÞÙÕÍåæçÍÑÖãÍÎÔÐèËÕÒÏÎÓÍ ÎÔéÍêççÍÑÖãÍÔÖÍåæçëÍìÓÕÒÏÎÓãÍìÎìÔÓÑÒÍÏÕÐíÞìÕÓÐÍ îïðñòñóôõö÷øùúôòûîïîõùüïôýýõûþö0ù12õù34îïð51õÚ 6ÕÓÐÌáÓ7ÌÕÖÍ89ÝíÞßÍ ÑÒÞÕËì7í éÍÎÔÐÍ ÎÓÏíÞÍÐÌÎÒÝãÍ ÖÎ ËÖÎÝÕÍ ÑÒÞÕËìÍÝÕËÐÌÔÞÙÍíÒÞÕÍÎÝÌÕÓÍåÍÖÖãÍÖËÌÍ ÎÝÌÕÓÍÍÖÖßÍàÕØËÑÒÌÍåçæçÍÙ ©˜š™˜ ˜  ©˜š™™˜˜˜ÓÐÎÌè7ÝËÞÙ՘ ˜

›œ˜žŸ ¡ ¢£¢¤ ˜œ£¢˜œ¥˜¦§§¥˜¨ œ£¥˜¥¢Ÿ¦§¢¥©


so t l o ur M ktvonou

hMMijklmnkM Nopnjoqorsotlouktvono

QRSTUVWXYVZX[abcdbefcabgbe RVZ\]^R_T`RY ¶ovnM±ojtvp»ºu»j»

h

wxyz{|}~y€~~‚~z{ƒ„€…‚x…|†‡ˆ| ‰| Šƒz{~|‹z{„€| Œ~€…x„|~~„Ž~y| ~€„Šƒz{~y|~~Œ| Ž~y…~x„‘|’ƒ‰ “€‚ƒŒ~y|”…‰•|–ˆ|‚‚‘|—Œ€„~„| ƒx…|{˜z{™~y€~‚|‹z{~y~„…ƒ{Œ‡| ƒ„€{ƒŠ|~…z{€z{~‘|š›ƒŒ~|~~Œƒy‰ ‚~|‚€|~Œ~„œ…z{˜„~„~„|žxŠŠ~y„‘| Ÿ~€z{|x„|{ƒ„Œ€z{‘|Ÿ „~|ˆ¡|z‚‘ —Œ€„~„Œ „~|¢£|z‚‘|}~™€z{|¤†£|

¥n¦M§¨rP©ªM P«¬«ªM­ ®MM¯°±²M³o±okl°´r sotlouktvonoMµs¶r³·¸

³o±okl°´jonqmn

®

’€|…ƒ€Œ~„‡|~y˜„˜‚€…z{~„|”Œx‰ }y€ŠŠ| y˜{| y~„‡|¹~y|Ÿ˜z{yƒ…~y|±ºur »ou¼onkpo±±qmnM¼°uM½½MqjkM«½Mt¾¦M wƒxyz{|y˜¿~|À~€z{™~€~‘|}x|ƒx…‰ ƒŒƒ„z€~y|xyz{|Œ~€z{~„|ƒ~y|…ƒ€‰ Œ~„|‹z{~y~„œ˜¹Š|‚€|~…z{™x„~‰ „~„‡|ƒ„€{ƒŠ~…z{€z{~~„|—Œ€„~„‘ —Œ€„~„Œ „~|–¤|z‚‡|}~™€z{|–Á££|

¥n¦M§¨r¨Â«M P¬«ªM­ ÃMMÄmvt°M sotlouktvonoMÅNr©Â

Ƅ€›~y…~ŒŒ|~€„…~ƒy~|~zœ~„…z{~y~| ŠŽy|~€‚|x„|}ƒy~„‘|ǎy|ș~€~|€…| ˆ|‚‚|•‘|}~…ƒ‚Œ „~|ˆ–|z‚‘ —Œ€„~„Œ „~|¢–|z‚‡|}~™€z{|¤ˆˆ|

Ã

¥n¦M§¨r¨¨½M ¨¨¬«ªM­ ÉMMÄmvt°M sotlouktvonoMµÅP½rÂPr¯¸

žy €…€˜„…‰Ê~ŒŒ~„…z{Œ€ŠŠ‡|~…˜„~y…| ŠŽy|~zœ~„|x„|}yƒ…|~~€„~‘|—Œ€„‰ ~„|…¹~€ƒŒ| ~{ y~‡|Ëxz{~„{˜Œ‰ y€ŠŠ~‡|}x‚‚€¹xŠŠ~y|ŠŽy|~y|‚Ž|x„…|‰ Šy~€~…|”y~€~„‘|}~…ƒ‚Œ „~|ˆˆ|z‚‘ —Œ€„~„Œ „~|¢–|z‚‡|}~™€z{|–£££|

É

¥n¦M§¨r¨O©M P«¬ªªM­ ÌMMÄmvt°M sotlouktvonoMµÅPOMs¸

˜z{™~y€~|~zœ~„…z{~y~|ŠŽy|~„| ÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÓÙÖÜÜÛÔÙÝÛÞßÛÔÖÎ×ÛÔàÙ —Œ€„~„|…¹~€ƒŒ| ~{ y~|x„|¹y €‰ …€˜„…~…z{Œ€ŠŠ~„|á|~“y~‚|…z{ƒyŠ‘| wxyz{y~„„|ș~€~|€…|–£|‚‚|•‘| wxyz{|~„|~“yƒ|Œƒ„~„|}y€ŠŠ|â†ã|z‚ä| ‚€|y˜¿~y|À~€z{™~€~|ƒxz{|ŠŽy| å~y‰—˜¹Š‰‹z{„€~|~~€„~‘|}~‰ …ƒ‚Œ „~|¤ˆ|z‚‘ —Œ€„~„Œ „~|¢Á|z‚‡|}~™€z{|–¢££|

Ì

¥n¦M§¨rÂæ¨M ½P¬ªªM­ çMMinoèuérsotlouktvono

w~y|ǃ›˜y€|~…|}ƒy~„Šy~x„~…‘|w€~| ‚~€…~œƒxŠ~|Ê~ŒŒ~„…z{Œ€ŠŠ‰~zœ~„‰ …z{~y~‡|~| …z{‚€~~‡|˜{Œ…z{Œ€ŠŠ‡| êÖÎ×ÙÞêÎÏëìÛÎÛíÛÜ×ÛÙîÚÛÎÙïðÞêÛñÙëÓ×Ù ”…ƒ…z{„~€~y‘ wŸ}‰~¹yŽŠ|x„|‰~‚¹Š˜{Œ~„‘ —Œ€„~„Œ „~|¢–|z‚‡|}~™€z{|–¢££|

¥n¦M§¨r¨OOM

¨Â¬«ªM­

³Nm nmuk ´°n plmnmn±o±kuM èuéM n p o ur ·q² tlýoþM òóôõóö÷øõöùúö÷õøûõöºüö

ç ¶´o0jo±±M²1nMéouM 2°uj²onouktvujppM »ooj»uop¦

M 4564373894394443 3 333 3 3 33 3 3 3 !3 "3#"3$#" 3%%&3#'" &3 ™3

'''&% #&M 3 3NMOP


;<=>?@ABC@DBE<@DFGH<I>J<C KLLMNOPQRQS

T]8 a ) b\\5ZU[0.1.6 Ó­­b\\5ZÔ]1Ï-.14[0.1.) T]8a)9®Tα)ÕU)Ö°)Ð854

Ó

׈kehjlfgrkyjz}~ˆØfnf„grf~ygnzkfgÙye††fynmqmhefg £Ž‘Œ¡›¨‘ÂƍŽ š›¥ž‘“™–’Œ™–—Œ—“Œ¢Ž˜•‘Ž›–ž¨“Ž“ŒÁ•™¨Œ ¥•žž“–ŒŸ»“–—Œ—“Œ’“ž•£‘“–Œµ¶Œ£Ž–©ŒÁ•™¨Ã“Ž‘Œ˜“ŽŒ ´ÚŒ£Œ¤˜“Ž‘ž˜“Ž‘“Œœ“Ž–“Œ¼£¾—™–’ž“ž“Ž–™–’“–Œ •™¨œ›££“–©Œ½£Œ´µ¶·Œ—“˜•“Œ¡–“Ž—Œœ› ¨©Œš“Â ¨“œ‘“Œ¼’›–›Œ£Ž“Œ’“»‘“‘“Œ—Ž•£•–‘’“ž¥Ž¨¨“–“Œ À“žž“Œ—Ž“ŒžŽŒž–“¥¥Œ›–“ŒÛ“œÃ“™’ŒŸ“ž“¥–Œ ¥•žž“–©ŒÀŽ‘Œ¤–‘Ž•¨‘˜“žŽ‘™–’Œ¨¾Œ“Ž–Œ—•™“•¨‘Œ  “¨“œ‘“žŒ¡–“Ž—“’“˜–Žž©ŒÀŽ‘Œ—“£Œ“Ü‘“–“–ŒÁ•—“ ’“»‘Œ¥»žž‘ŒžŽŒ—Ž“ŒšÝÛ¼ºŒÞ¡Œµ¶Œ ¥™žŒ“Ž–¨•ŒŸŽ“ pfygjzØjpfq„gßekgÙyj|hf||fygzqpgsyjq|ˆmyk{m††fy„g ¡–Ž‘‘¥»–’“Œ´Ú¶Œ££©ŒÆ“ŸŽ‘ŒÇ¶¶Œ’

áâY.-4356c44371\ áâY.-[03 áâY76c8._-c

¯1:)+ÈZ++à)

*°ÊË°°)Ì

¬­­YWZW®¯)9]2.1)b\\5)*°°) ±74.6Z)56²)U3175[04[0.1.

³g´µ¶·ŒžŸ“–œ˜•“Œ ¸¨•Œ•“‘Ž“˜•“Œ¡–“Ž—Œ œ› ¨© ³g§›–ž‘•–‘“Œ¡–Ž‘‘¹“Œ—™Œ—Ž“Œº»—“© ³g¼Ž–¨•“žŒ½£¾ž‘“–© ³g¿Ž•£•–‘’“ž¥Ž¨¨“–“Œ•–‘Ž•¨‘Œ ˜“žŽŒ ‘“‘“Œ À“žž“© ³gÁŽ“¨“™–’ŒŽ–œ¥™žŽ¢“ŒÁ•—“’“»‘© ³g¤œœ™ÂÁ•™¨Ã“Ž‘Œ´Ä¶Œ£Ž–© ³g¤œœ™ÂÁ•—“ÓŽ‘ŒÅ¶¶Œ£Ž–© ³gƓŸŽ‘Œ¶ÇŒœ’

¬

¯1:)+ÈZ++É) *°ÊË°°)Ì Í­­ÎÏÐa]08.6.1)V.8.4\]Ð43-.8) aÑ1)b\\5ZU[0.1.)¯1:)+ÈZ++É ¯1:)+ÈZ+++) Ò*ËÊ°)Ì

Í

b\ \ 5Z ª X.[ \.64[0.1.6

U3-08)b\\5ZX.[\.64[0.1.6

,-.)6.5.6)b\\5ZX.[\.64[0.1.6)Ñ_.1ë.5c.6) c8.-[0)Ï.01a7[0ì ¥“Žž‘“‘ŒÃ¾’Ž’“žŒ ³g¿Ž“Œ›“Œ”™˜Ã•¥Œ’“Ÿ»Œ ¤˜“Ž‘“–© ‘“’Ž“‘“Œí¾™–’žž™‘ÃŒž¾‘ÑŒ—Ž“Œ ³g¿“ŒŽ–Œ À“žž“Œ¢›ŒÞ“ž»—Ž’™–’“–© ³g¿Ž“Œžî££“‘Žž“ŒÞ•™Ÿ“Žž“Œ™–—Œ—“ŒÃ“–‘•¥Œ ›žŽ‘Ž›–Ž“‘“Œ¤œœ™Œ“£¹’Œ ¥Ž“–Œº“‘žÂŒ™–—Œ ÁŽ–œž»–—““Ž–ž•‘é

ª­­U3-08)b\\5Z)X.[\.64[0.1.)XUb)+à

«

Œï•–•˜ž‘•–—ŒÅ¶Œ££©ŒÆ“ b\\54)ã)Y7².c.1ä3.) ¡ŸŽ–‘Ž‘Œ›‘¥»––“’Œ“¤œŒ¸œ¶™¶ŒÅŒ£¸£ Œœ’©ŒÀ“žž“Œ“Ž–ž“Ž‘Ž’Œ’“ž¥Ž¨Â åæçèæâéêè) ¨“–© ÁŽ“¨“™–’Œ›–“Œ¤œœ™Œ™–—ŒÁ•—“’“»‘© 75a)U.-3.)Õ)+ ¯1:)+ÈZÈ+à) ðÊÊË°°)Ì

«­­U3-08)b\\5ZX.[\.64[0.1.)XUb)Ö+

¡–Ž‘‘¥»–’“ŒñĶŒ££Œï•–•˜ž‘•–—ŒÅŌ££©ŒÆ“ ŸŽ‘Œ›–“Œ¤œœ™ŒÅÅŒœ’©ŒÀ“žž“Œ˜“Ž—ž“Ž‘Ž’Œ’“ ž¥Ž¨¨“–©Œ¤™¨’“ž•™˜‘“Œ¡–Ž‘‘ž™‘é ÁŽ“¨“™–’Œ›–“Œ¤œœ™Œ™–—ŒÁ•—“’“»‘©

¯1:)+ÈZÈ+É)

ÒÈÊË°°)Ì

T.-3.1.)UVWXYZX.[\.64[0.1.6)4]2-.)^5_.0`1)75a)b6a17c.: defgehgijkjlmngjonfoelpfkfqgrstuvwxympz{kfg|eqpgqe}~kgehgfy|jqp€g|mqpfyqgqzygqm}~gofygpfqg‚j}~~jqpflgfy~ƒlkle}~„ …ekkfgof|z}~fqgrefgzq|geqgfeqfygzq|fyfygfy{jz†|‡lejlfq„guefygfy~jlkfqgrefgpefgˆym†f||emqfllfg…fyjkzqngofegpfyg‰z|Šj~lgzqpgpefg‹eqŠfe|zqngeqgpefŒ Ž‘Ž’“Œ”•–—•˜™–’Œ—“Œš›—™œ‘“Œž›ŸŽ“Œ“Ž–“–Œ“–‘ž ““–—“–Œ¡“¢Ž“ŒŽ£Œ¤–ž¥™¦Œ•–Œ—“–Œ§•™¨©

()*+)

,-.)/.012.1343.5.1)-43)-6)788.6)91.-4.6).630783.6:


ö÷øùúûüýþû0ý1789 8 978 8 ÷û0234÷5ù6÷þ

›ˆˆf ò  Œ ˆˆfòŒòòœòò

fò‡òž{òò Ÿòžò !'$*p17$'(*2'(*.$1*/$+0$-&+,$1$*7$%5&($(*.'$* p12$T*.$-*~s+0$-*o-.*.'$*Y+,o%($1-*&$,19 iO@;>CEƒ>k;CKRACNmmFC’R•A”C;R<C ‚?=;<A>OH;M )$&($%%*-5+,*~o+0&5+0#1'-v'#*$-(Z'+0$%(9*¡'&*vo* U€*.$&*8$Z'+,(&*.$1*/$+0$-&+,$1$*Z'1.*6"-* p12$-*o-.*Y+,o%($1-*5o4*.'$*/s4($-*6$1%5)$1(9 !'$*¡$Z$)o-)&41$',$'(*.$&*p17$'($-.$-*'&(*-'+,(* $'-)$&+,1u-0(9 ¢RAC‘RF•;C£m<CNmmFC’R•AC=m<<A;<CkR;C—>j;RA::R?@;>S ,$'(*o-.*.'$*p17$'(&%$'&(o-)*-5+,,5%(')*o2*U3*¤* )$&($')$1(*Z$1.$-¥ 8$Z'+,(*T3*0)

›

y¦{

[\ò]^_^ õò ]^b òc efˆffòŒ¦òˆˆfòŒ [\ò]^_^ õ§ôò õ`b òc Œ¨ŽŽòefˆffòŒ¦òˆˆfòŒ [\ò]^_^ õ§ò b`©òc Œ¨ŽŽòbò ªžŽòŒ¦òˆˆfòŒ

[\ò]^_^ õ§«ò

^b© òc

ŽˆˆŸò òžò©Œ{ò ¬ff{òóŒŒòòò ô

!"##$%&$'(')*&+,-$'.$-.$*/$+0$-&+,$1$*2'(*345+,* 6$1&($%%751$2*81'449*!$1*85&,$7$%*&($,(*'22$1* :;<=>;?@ABCD?@E;>AFG<H;CIJC?KBCLMNO=AMP;<QR<S 2"("1T*UV*+2W*2'(*$'-$2*XY9*8$Z'+,(*3T*0)

[\ò]^_^ `ò

^]ab òc

e  f ò g h _ ò 

defògh_

iR;Cj;Rk:;RARHC:?@<;Rk;<k;<Cl>mn@;?=;<C:?@;>;<C 7$&($+,$-*.o1+,*',1*)$1'-)$&*8$Z'+,(T*p-('6'715S ('"-&&q&($2T*.1$,751$2*ro%('*4o-0('"-&)1'44*o-.* 6"2*p-Z$-.$1*Z$))$%$'($($1*p7)5&4s,1o-)9*t'$S 4$1751*.o1+,*6$1&+,'$.$-$*r$&&$1&u(v$*o-.*8$S (1'$7$*'-*U*po&4s,1o-)$-T*w$*-5+,*p-Z$-.o-)x y_z{{|*}s1*.$-*~s+0&+,-'((*o-.*1"7o&($*po4S )57$-*5o&)$%$)(9*VVV*/s7$€2'-9 _z{{|C‚>CN>RKK:?@<RAACƒ<kC„nFRH>O<;>;…C p17$'($-*5o&)$%$)(9*3VVV*/s7$€2'-9

[\ òòòò]^_^a^ òòòò]^_^a© òòòòò]^_^a]

ó¨ eòaôòy eòaôòy eòaôò

ˆˆ LMNO=A LMNO=A LMNO=A

{ŸòŸ« UUTÓ*+2 UUTÓ*+2 UUTÓ*+2

d

Žò†ò§òÒe VTÓ*€*ÔTV VTÓ*€*ÔTV VTÓ*€*ÔTV

ef¨Ž ÕVV*22 Ó3V*22 ÕVV*22

Š{{{ž Ö*22 Ö*22 V*22

ó‰ 3T3*0) 3TÓ*0) 3TU*0)

Ò ]ô`b òc ]©`b òc ]ô`b òc

†òe‡_òˆ‰òŠ‹ò{ŒòŒ{Ž\ iR;CRKCOAOFmHCOjH;jRFk;A;<CDN‘’Ml>mkƒ=A;C:R<kC<R?@ACRKC“;>:O<k”C:m<k;><C<ƒ>C<m?@C‚j;>Ck;<CO?@@O<k;FC;>@GFAFR?@B PRAA;Cj;:ƒ?@;<CDR;Cƒ<:CR<C;R<;>Cƒ<:;>;>C“;>=Oƒ•:nFROF;<BC‘R;>C;>@OFA;<CDR;CkR;C–>m•;::Rm<;FF;CP;>OAƒ<HCj;RCk;>C—ƒ:EO@FCƒ<kCkR;C˜R<E;R:ƒ<HCR<CkR;* 1'+,(')$*/5-.,57o-)*.$1*X1".o0($T*&"Z'$*$'-$-*$-(&#1$+,$-.$-*Y$16'+$*'2*p-&+,%o™*5-*.$-*š5o49

ò ®¯°®­±­²³®­³®®®­´­µ¶·­¸­¹º­»·¼­½µ·¶¾­¿¶À­ÁÂíÄÂÀºµÂºÅ­Á·­Æ¶ºÀ¹Çµ­ÈÂÉÂʼÃË­È¿·Ì¾­ÍÂ̭μÍÌɾ¶µÊ­ÏϾЭ¿ÍÑÂ̹ǵÁЭ ™­

ÑÑÑÐÏ·¶ÍÂÐÁÂò ­ ­óòôõ


@ABACADE

×ØÙÙØÚÛÜÝÚÞß

qÞ:ØÚÜ:;Ú4{;Ú4pÝÙ:ÝÜ;QY ‹ŒŒŽŒ‘’“”‘ŽŒ‘“•–Œ4 Ü;Û4HØÞ:Ø4345ZL

àáâãäåæçèéêëìíëîîëéæïëéðëìæîëñêæòóóôæíñêæõöõëíæõèìðïëé÷øñùõëìæúûììëìæñìæüëéýë÷êëéæèøêëéæáéèðñêñöìæõëéþëîêëøøê0æ1è2ëñæ 3456789697 4 97 7 67 957 95769749697 957 949697495657345676769 7 9 97 îêèé÷æëéðñùõêëêæîöæðèæëñìëæëìöéíëæ!ùõìñêêõèøêñþ÷ëñêæëééëñùõêæïñéð0æãèùõæðëíæíëõéîê"#þëìæ$%éêëìæïñéðæðñëæúøñìþëæ÷èøê7 9 49 77&95' 697 5 9 747 765753'5 77 ( 49)9 7*9697+995747557 9 49 77 5,97+94 794 9 7 67-499 7 67 49 76576497-).7.9 7 74 76957 67 /94769 7 9 9.9 9 0' 9 7 69 79747719 ' 9 2 FGGHI89;<J8ÞKKØ4LMNO5P4IQ

39597R5 7(7ST9 U 9469 7 946974 76957+497 19347VWW7

XÚ?4N5YZZN4 55L[ZZ4\ ]GG^Ü;QÙI8;=8ÞKKØ4LP6O554IQ

F

+49 39597R5 7 94U 6974 76957+49719347V_`7

]

›œ”žŸ– ¡  M4¢4£¤¥¦§¨©¥ª©«¬¬­®¯°¯

cd[ZZ4\

l

o

0949597R5 7 946974 7 6957+49719347VVb7

XÚ?4N5YZZc4 cd[ZZ4\ eGGfgK;=ÞØÚ8ÞKKØ4 L5MO5Z[N4IQ

09497R5 757/ 9 7 9469794 944 719347hb7

e

i

XÚ?4N5YZZL4 66[ZZ4\ aGG3ÜÚ:Ø<YO^Ü;QÙI8;=8ÞKKØ4 LPLO554IQ

XÚ?4N5YZZ64 LL[NZ4\ iGGfgK;=ÞØÚQØÙÙØÚ4 LZNO5Z[N4IQ 9469794 944 719347jk7 XÚ?4N5YZZd4 L5[ZZ4\ lGGmØÚØnØ=;<JÙQØÙÙØÚ4 LZcO5Z[N4IQ 9469794 944 719347jj7 XÚ?4N5YZ5L4 L5[ZZ4\ oGGpß;=ÞØÚQØÙÙØÚ4 QÞ:4qrÙØÚ4Ls5O5Z 9469794 944 719347j`7 XÚ?4N5YZ564 Lc[NZ4\ tGGfgQÝÞ<ÞØÚ:ØÙ4pß;=ÞØÚY4;<n4 fgK;=ÞØÚQØÙÙØÚ4LLZO5Z[N4IQ 9469794 944 719347uv7 XÚ?4N5YZ5d4 5ZM[ZZ4\ wGGxyXzYzÝ{ÞØ8Ù:ØÞ< |574TT9 79}5794 795(49 75U 597 9469 +)9~æò€ææ‚€ææ€æííæòæ!ëñêëæƒèùõæ V79497 93„ .

t

XÚ?4N5YZPZ4 MN[NZ4\ F…GG†xyXz‡4^Ü;QوJØ4dZZ

—ÚÙÜ:{:ØÞ=Ø4 ”‘ŽŒ ‘“ •y–X— Œ“–‘“ pXq YH‘˜ šp>ŒŒ™4

‰æ/ 9 77R 4 4 9 495 ‰æ&5 9T

957/ 9 75797 / T

 ‰æ' 9. 7`WvŠ79 7 7 6597 .5 ‰æ49597' 9. 5 7657

9 9 559495 ‰æ ( 54757 9 997R5.94U 9 77.947 ' 9 19 ' 97_uj77/ ' 97 `jv7719347_Wv7 XÚ?4cZY5ML4 N6[ZZ4\ pÚÞJÞ<Ü=4xyXz4HˆJØÝ=Ü::[7`jv7 XÚ?4cZYMNZ4 c[NZ4\ pÚÞJÞ<Ü=4xyXz4HˆJØÝ=Ü::[7_vv7

XÚ?4cZYMN54

34564

6[PN4\

7ÞØ4×Ø8Ú9ØÚ:Ù:Ø;ØÚ4ÞÙ:4Þ<4Ü==Ø<4>ÚØÞÙØ<4Ø<:8Ü=:Ø<?


µ¶·¶¸¶¹º €Á¿±ÑÄÂÎËÌα‚ÊË̃οÏÄ,Ê¿¿É±ÊË̱„ÎÂÎÌÎ,Ê˅¿É †¾ÈÈÎ, ‡1ÞÓÖÝÙéÚ×ÓÙÞ×ÝÓÔÕÖàßÖÔéîÓÔ×ÙÚÛÜÙÖâÖÓÙèÝéÔÓðÔéîÓÔ× ‡1ÒìÛéòÓÔ×ØÕÖÚ×òÙáâÝÙôÝìÛîÖÓÔ×ØÓÝÝÓéÓÝÛ ‡1ñÜÓìçÙìÚÕÖÙòÚëÙÞÕÖÚ×òÙáâÛÙïÓÝÓÜÓçÚÛéØØ×ÓççÓÛ ‡1ÞÓÖÝÙéÚ×ÓÙ:ëíÓç×áÓÝ×ÝßéçÔÕÖîÓÔ× ±Â±.ɱ±±ˆ‰‰ú4úŠü‹5Œ1ùø1Žø95ùþ0‹ 9ýø5± -$ُ±îé '± Ù T¼ ¼Â±.É&±±±‘’“ú4úŠü‹5Œ1ùø1Žø95ùþ0‹ 9ýø5± -´³Ù±îé Ù U¼¼Â±.É$±±±óîéóèÔëÓÝÙëÔ×ÙÞêìÕÖ×Óç± ³.³± ¼Ù¼¼Â±.É.±±±óîéóèÔëÓÝÙëÔ×ÙÞêìÕÖ×Óç± $&%ُ±îé V¼ ¼Â±.É%±±±óîéóèÔëÓÝÙëÔ×ÙÞêìÕÖ×Óç± &$4´#ُ±îé Ù

T '

W¼¼²ÂÈÎ,À”ÏÄÎÂ

åÔ×ÙõÝ×ÓçØÕÖçìÚàÓÙÚÛÜÙõÝ×ÓçÕçÔêæÙÞÓÖÝÙéÚ×ÙòÚëÙ •ù÷1ýø5þ75÷18591–3þ—3˜ý3úŠü‹51™9 1“‰ú‰‰š1455ù4÷5ø ›0÷51Šü‹5 1œ5ùþ0ø1žˆˆ14

±$%ɳ.³± X¼¼7Áʆ*ÁÏÄ¿±7ÂÊË6˾Á

´´.±

ÓÝÙôçìØØÔîÓÝÙàõÝÙïÓÝÓÜÓçÚÛéÙÚÛÜÙ1ÚÛÜáÓÝØÕÖçÚ>ÙÔëÙ ŸðØ×óÙÚÛÜÙìÝ×ÓÛðìÚæÙßÝ×ÛÓÝ ÚìçÔ×ß×ÙìÚØÙÛìÕÖíìÕÖó ØÓÛÜÓÛÙ¡âÖØ×âààÓÛæÙ0ÚÛéÔòÔÜàÝÓÔÓÙ3ìÝòó1ìÕÖØóôâëðÔó Ûì×ÔâÛæÙ2ì×ÚÝÝâÖØ×âààÓÙØÔÕÖÓÝÛÙÓÔÛíìÛÜàÝÓÔÓÙ;ÛíÚÕÖó ØÓÝàâçéÓÙÚÛÜÙÓÔÛÓÙéÚ×ÓÙ1ÚÛÜÖÓÔçÚÛéæÙôìç×ÙØ×ÝÓÔÕÖðìÝÙ èÝíßÝëÓÛÙÛÔÕÖ×ÙÛâ×íÓÛÜÔéæÙ;ÚàÙ1ÚÛÜÓÛÙéçÓÔÕÖëß>ÔéÙ ìÚà×ÝìéÓÛæÙôìÛÛÙìÚÕÖÙðÓÔÙ0ÝâØ×ÙìÛéÓíÓÛÜÓ×ÙíÓÝÜÓÛæ  ±.³É.´±±±óéóâØÓ± ´&± Ù -##ُîé &± Y ±.³É±±±óîéóèÔëÓݱ Ù 4ُîé Y¼¼„ÎÂÎÌÎ,Ê˅¿¢Á¿È±£±ñÛÙ¤?êàÓÛÙáâÛÙÕìæÙ#Ù=ÙÙîé ±.³É.± Åα¥6Åѱ±±&´± „ÎÂÎÌÎ,Ê˅¿¢Á¿È±£±ñëÙ9õÛÜÕÖÓÛÙëÔ×Ù9ìÛÜÓÝâçÓÙ¦ÙÙé

±.³É± ´.± »¼¼½¾¿ÀÁ¿±Ã¿ÄÁÂűÆÇÈɱÊË̱Íο¿Î¿ÏÄÐÂÑΠÒÓÔÕÖ×ÓØÙÚÛÜÙØÔÕÖÓÝÓØÙÞÕÖßÝàÓÛÙáâÛÙãä×ÓÛÙÚÛÜÙåÓØØÓÝÛæ

ÞÕÖÛÓççÓÙèÔÛØ×ÓççÚÛéÙÜÓØÙâê×ÔëìçÓÛÙÞÕÖßÝàíÔÛîÓçØÙÜÚÝÕÖÙ ÓÔÛàìÕÖÓØÙïÓÝØÕÖÔÓðÓÛÙÜÓØÙñÛÛÓÛ×ÓÔçØæÙÒìÛéçÓðÔéÓÝÙÞêÓòÔó ìçîÓÝìëÔîóÞÕÖçÓÔàîâêàÙëÔ×ÙìÚ×âëì×ÔØÕÖÓÝÙôçÔÛéÓÛàõÖÝÚÛéæÙ ö÷øùúûüøýþ01öü23456ü÷7ø513÷18591 ÷ø59ý5ùø5 1 91û5þ0øýú1 ÚÛÜÙÒÔÛîØÖßÛÜÓÝÙéÓÓÔéÛÓ×æÙìØÙÓÖßÚØÓÙÔØ×ÙìÚØÙéçìØó àìØÓÝáÓÝØ×ßÝî×ÓëÙôÚÛØ×Ø×âààæÙÒßÛéÓÙÙÕëæÙÓíÔÕÖ×ÙÙé

±ɱ ³´± ¼ ¼½¾¿ÀÁ¿±ÍÁÏÄÎÈÎ ÙÕëÙçìÛéÓÙôçÔÛéÓÙìÚØÙéÓÖßÝ×Ó×ÓëÙìÛ×ÔÖìà×ðÓØÕÖÔÕÖ×Óó

W

V U ABCDBEBFGHIJKLBMBÉ JCDDBNFOPQBPFRCBFCJF 7ÎÂξÏı½6¿ȿÏÄÊÈ+± SÁžÈÎ,±½

X

º¶Z

»×ÓëÙ!ÚìçÔ×ß×ØÙ Ø×ìÖçÙëÔ×Ù"ÝßòÔØÔâÛØØÕÖçÔààæÙèÝéâÛâÙ ëÔØÕÖÓÝÙ ÝÔààÙìÚØÙôÚÛØ×Ø×âààæÙåÔ×ÙÞÔÕÖÓÝÙÖÓÔ×ØÙ×ÝìéÓ×ìØÕÖÓæ ÓØìë×ÙçßÛéÓÙÙÕëæÙÓíÔÕÖ×Ù#Ùé

±É$± %&´± '(¼ ¼)ÏÄ*ξ+α²ÎÂÈÎ, åÔ×ÙÒÓÜÓÝéÝÔààæÙÓØìë×çßÛéÓÙ-ÙÕëæÙÓíÔÕÖ×ÙÙé ±%É%´± &.± ''¼¼/ξ¿ÄÎÅÅÎ 0õÝÙ1ÚÝòÓçóÙÚÛÜÙÞ×ìÛéÓÛØÕÖÛÔ××ÙëÔ×ÙìÚàíßÝ×ØÙéÓðâéÓó

'(

ÛÓÝÙ2ìØÓÙÚÛÜÙÜÚÝÕÖÙéÓÛÔÓ×Ó×ÓëÙ3âçòÖÓà×ÙéÓðÝìÚÕÖØàÓÝ×ÔéÙ éÓØÕÖçÔààÓÛÙçìÕîÔÓÝ×æÙÓØìë×çßÛéÓÙ-4ÙÕëæÙÓíÔÕÖ×ÙÙé

''

±%É%´.± &.± 59Ó/Î Ï 6 ÌÉ 7 6Ï À Î Ë8 Ø×ÓÖÓÛÙìÚØÙÓÔÛÓÝÙéÝâðÓÛÙ:Û×ÓÝçìéÓÙòÚëÙÞÕÖçÓÔàÓÛÙØâó

íÔÓÙÓÔÛÓÝÙàÓÔÛÓÛÙÞÓÔ×ÓÙòÚëÙ;ðòÔÓÖÓÛæÙÞÔÓÙØâçç×ÓÛÙØ×ßÛÜÔéÙ ÔëÙ1ìØØÓÝÙéÓçìéÓÝ×ÙíÓÝÜÓÛæ ;ÛíÓÛÜÚÛé<ÙÙåÔ×Ù1ìØØÓÝÙÙ=ÙÙ2ì>ØÕÖçÓÔàÓÛ Ý?>ÓÙÙäÙÙëëÙÓíÔÕÖ×Ù Ùé ³±±Â±É³± ³³.± Ý?>ÓÙÙäÙÙëëÙÓíÔÕÖ×Ù-Ùé ³±±Â±É³³± ³.± Ý?>ÓÙ44ÙäÙÙëëÙ@ÙÓíÔÕÖ×ÙÙé ³$±±Â±É± ´± Ý?>ÓÙÙäÙÙëëÙ@ÙÓíÔÕÖ×Ù#Ùé

³$±±Â±É³±

´.± 'T

'U

± \]^\[_[`a\[a\\\[b[cde[f[gh[iej[kcedl[mdn[opq[rpnhcphs[ope[tpdhngupc[vpwpxjqy[vmezl[{pz[|j{zwldcx[}}l~[m{pzgupco~[ ™[

~}ed{p~op± [ [²±³´


º»¼½ËÎÏÐ ÊËÌÍ ¾¿ÀÁ¿ÃÁ ÏÑÒËÍ Ä»¿ÃÅÆÇ»È Ó ½É»Â

Ô¶´Õ¶µÖ¬µ×­° ÙùùêÝÛ²Ö¬µ×­°¨Ô¶´Õ¶µÖ¬µ×­°

úûüýþ0123456ûüý472ýû897247 ý 56ý6û 52ý74 ýþ0ý955ý !" #$%&$'( )(*+)&%," & -./¨à­±­¬·³¨0ª¨ê²1Þ䨬ըԭ´²­·¹ 2&3456678966 :3;5 Ú°¹¨0<ëª=>?<=ª¨ <ªá@ª¨A 2&BC56678966 :BB5 Ú°¹¨0<ëª=>?©@ª¨ <DáEª¨A 2&BC566783366 :;FG Ú°¹¨0<ëª==?©@ª¨ <EáEª¨A 2&;H566783366 :H45 Ú°¹¨0<ëª==?øDª¨ ©DáEª¨A 2&HB56678B466 :BB95 Ú°¹¨0<ëª=E?D©ª¨ E>᪪¨A 2&G456678B466 :BFB5 Ú°¹¨0<ëª=E?0=ª¨ <<0᪪¨A 2&4456678B466 :H;G5

Ù

â­¬²­°­¨¸°Ý×´ä²­¨¨ ã´Õ¨ Þ¯´² ãóïôñ ¨Üݵ¨ à´µßë ìíî¶êïð ñ ïò ïò ֨꭬²­¨÷¨øªõöñò¨

Ú°¹¨0<ëª=E?==ª¨

<E0᪪¨A

©¨¨jÝµä ¬µ³²fÖ­ &$7,+Sk$& Ø V 2&3G567l34,B566 V6S)6 Ú°¹¨>ø몪©¨ e­°¨ê²1Þ䨨¨m¨¨ªá@ª¨A nÖ¨0ªª¨ê²1Þä¨ e­°¨ê²1Þ䨨¨m¨¨ªá0ª¨A

æ

2&B3567lBB,BH66 V6S)6 Ú°¹¨>ø몪0¨ e­°¨ê²1Þ䨨¨m¨¨<᪪¨A nÖ¨0ªª¨ê²1Þä¨ e­°¨ê²1Þ䨨¨m¨¨ªá=0¨A¨

å

ø¨¨Ô¶´Õ¶µÖ¬µ×­°¨I¯¶¬µ·ÝÞä¨ §° JK­¨©¨L¨0 Mü9247 û7ýN53456û5ý 56ýNüüû24ûüû5ý6 ü ý64ûý O$PQ+6 R$+SP86, T+$$BG67SU$+,$," 2&,SV," O$PQ+6 W$$ XYP,$67$,6&%P ,&6O+(( :U%ZB836 :GG5 Ú°¹¨0<ë<ªD¨ EáEª¨A :U%ZG8B7G6 :B955

Ú°¹¨0<ë<ª0¨

©DáEª¨A

åùùÔ¶´Õ¶µÖ¬µ×­°¨.¶³[¨÷¬\

èéç

Ú¶Þ²¯¨ ´°­Û¬¶µ¬ ³­ß­ °¨Üµ¨ ­à°¶°¯° ݲ­²­µá ²¨¨¨ µ¶ ×­°ã¨Ô¶ ´Õ¨ ¨¨¨ Û­¶±­ ³´³ ²­µµ¨ ³ ¨ â´° ­ · ±­ ° ä ß­Ö¬·×­²¨¯¶²¹ ç

Mü9247 û7ý 56ý7 05û56û7ýN53456û5ý6 ü ýN5" $]#+^6B566V,_ 686`($)aQb6,$O" +((PWc$6d,,$(7+" ,8&666+`" 6$W$)$+ W$$XYP,$67$,6&" %,&6O+(( T+$$6BG$(6 7BG6687:H555

Ú°¹¨0<ë<ª@¨

©0áEª¨A

èùùÔ¶´ÕeÛ¶¯·Öfµ×­° Ú°¹¨0<ë<©ª¨

=áE0¨A

VO+S+(7!+$$#+gBShg3556

稨Զ´ÕÖ¬µ×­³²°­¬Û­µ è

§¨©ª¨

V+6O+S+7B6,7 ý T+$$iG56

Ú°¹¨0<ë<©0?0ª¨

<øá0ª¨A

«¬­¨®­¯°±­°²³²­´­°¨¬³²¨¬µ¨¶··­µ¨¸°­¬³­µ¨­µ²¯¶·²­µ¹


†‡ˆ‰‡ŽÇ‘’“oo†‡’Ë’’Ž’

…

stuvwxyz{x|ztx‚ƒ }tx|~€t x|wvw€xƒ v‚t{ „

Æ

…zz†‡ˆ‰Š‹‡ŒŽ‘’“

”•–—•˜™š›œ–žŸ š ¡š˜—¢Ÿ›£šœž£›š ¤—›š¥žœ—¦•—§š¨© ª Ÿœš ¤—š«œ¨¬—­¨š¥œš—”•®—¬¯š—¬˜—°¬•˜¤—ªš¥ —± © œš¨–ž›•²³—³´¨—± ¯š¦¥š³š¨¤—›¥žœµ—• ¡—›•³œ¡•¨ž›¶–© –¥¯¤—™¥œœš¨• ¯–­š–œ¶ ¡¥¯¤—³Ÿ¨˜–œ¬­¥›· ¸¹µ˜µºŸ››š¤—°¨š¥œš—»¤¸—˜¤—¼š™¥žœ—½¹¹—¯

¾“¿oÀrÁrqqo ÂÃÀÄoÅ †‡ ˆ‰‡ ŽÇ ‘’ “ o ‡ ˆÈ o É ˆÊ ’ ˈ“ Ê Æz z ̗˜—­¨š¥œ¤—½¸—˜—›¬ ¯· ¾“¿oÀrÁÄÍÀo ÎÃÎÄoÅ ÏпoюŽ¿Ò †‡ ˆ‰‡ ŽÇ ‘’ “ o ‡ ˆÈ o É ˆÊ ’ ˈ“ Ê o Ӛ¡Ÿž—Ô¹—˜—­¨š¥œ¤—½¸—˜—›¬ ¯· ¾“¿oÀrÁÄÍÕo rÂÃÀÄoÅ Özz†‡ˆ‰ŽÇ‘’ˈ“Ê ¾“¿oÀrÁrÄrooo»—˜—­¨š¥œ¤—¸¹—˜—›¬ ¯o r×ÃÍÄoÅ Øzz†‡ˆ‰ŽÇ‘’ˈ“Ê ¾“¿oÀrÁrÄqooo¸—˜—­¨š¥œ¤—¸¹—˜—›¬ ¯o qÙÃÀÄoŠڇیŠ‡ŠŠÈÊNjʒooÜoo݌’oюŽÇ‘ˆË

Ùo!o"#$%&'()*+$,-

r×ÃÍÄoÅ

ޚ¨¦¥ ªœ¤—• œš¨—¬ ¡š¨š˜—³´¨—°¬•˜¬ ­¥ ¡š¨· ½¸ß½¹—˜˜—ग¢¬ªšœ—á—Ô—ª¯

¾“¿oÂÙÁÕÍÎâ ×ÃÍÀoÅ ½¸ß½¸—˜˜—ग¢¬ªšœ—á—Ô—ª¯ ¾“¿oÂÙÁÕÍÍo ×ÃÍÀoÅ ãzzäåæçèéçéêëìéêêéçíîçïíðñòóëôïéõ

Ö

”•–—ö• –œ–œŸ³³¤—™¥œœš¨• ¯–µ—• ¡—¬›œš¨• ¯–­š–œ¶ © ¡¥¯¤—˜¥œ—÷¥ –œšª–œ¬­—¬•–—š¥ š˜—øœ´ª·—ùµ÷œ¥ªšœœ——˜¥œ— –ž¨¶¯–œšžš ¡š˜—°š–ž¨¥³—œ• ¯–³š›¡—Ô¹¤¸—«—ú¤û—˜¤— »½—˜—žŸž·—°š—–Ÿ ¡š¨–—¯šš¥¯ šœ—³´¨—øž¬•¯¶¨œš ·— üýþ01234â5°š–ž¨¥³œ• ¯—˜¥œ—ø²š¦¥¬›–ž¨š¥­š¨6· ¾“¿oÀrÁrÙro 789rÄo Ê Û oooÍÃÀÄoÅ zz Š’LJÈی“’ÇŽ’“ ¥œ—ž¬¨œš¨—ø²¥œ¦š—¦•¨—¡¬•š¨ž¬³œš —°š–ž¨¥³œ• ¯¤— ⠙¬––š¨³š–œ·— ǒŒ’o‡ˆÛŒo ’ÇʒoÚo×q ¬¨­š —¨Ÿœ¤—­›¬•¤—–ž™¬¨¦ ¾“ ¿oÙÂÁÄÙÄ ooo–ž™¬¨¦o qÃÂÄoÅ qÃÂÄoÅ ¾“¿oÙÂÁÄÙÄÝooo10o qÃÂÄoÅ ¾“¿oÙÂÁÄÙĆooo32þo

Ö

zzɈʒÁ†‡’Ë’’Ž’¾‡Êˆ“‹‡È’“

ºŸ››š ›¶ ¯š—Ô¹¹—˜· °¨š¥œš—ú¹—˜¤—¼š™¥žœ—¸¤¸—ª¯ ¾“¿oÀrÁrrÕo °¨š¥œš—û¹—˜¤—¼š™¥žœ—ú¤¸—ª¯ ¾“¿oÀrÁrrÎo °¨š¥œš—Ô¹¹—˜¤—¼š™¥žœ—¤¸—ª¯

¾“¿oÀrÁrrro zzɈʒ˒’Ž’¾‡Êˆ“‹‡È’“

Ø

ã

×rÃÄÄoÅ ÀÀÃÄÄoÅ ÕÎÃÄÄoÅ

”›–—•–ž ¥œœš¤—›¬¯š ™š¥–š—¯š²¬ªœ· ¼¨š—ú¹—«—ú¹—˜—5¢¬ª—á—Ô¹¹—øœ·6·—¼š™¥žœ—ú¤¸—ª¯ ¾“¿oÀrÁrqÕrÄÄo Š’“o‡Û ooorÍÃÀÄoÅ ¼¨š—û¹—«—û¹—˜—5¢¬ª—á—Ô¹¹—øœ·6·—¼š™¥žœ—¸¤¸—ª¯ ¾“¿oÀrÁrqÎo Š’“o‡Û oooÙ×ÃÄÄoÅ ¼¨š—Ô¹¹—«—Ô¹¹—˜—5¢¬ª—á—Ô¹¹—øœ·6·—¼š™¥žœ—û¤¸—ª¯ ¾“¿oÀrÁrqro Š’“o‡Û oooÀqÃÄÄoÅ

 

o.oÄrÎÄoÜoqÍÄoÍÄÄÄoÜoˆ“oÕoÛÊoŠ“Ðoѐ“ˆ‹o‡ˆÈo‘’‰o/’Èʐ’Êo‘’“oڒˆÊÈی’o0’’ ЉÃo0‡“Ç‹oŽ’Ço1ЎǍ‹ˆ oËˋ¿o‡Ž’Çی’‘¿o

¿Ë“ˆŽ’¿‘’o o opoqr


DEFGHIFJKILMNJOJPQRSOMFJT

2³´µ3¶@AA7?¸7:@?¹7:>?º3@>=32>:<7?

UVWXYZ[\]Z^_]Z]`a]bc`[YdYVe`Zfgh`iY`ZgV`Y`YZcVWXZjV`c`Z\[Y`]V]jVcWX`Zk`^`cYVl\[lZd[mZnV[`Z[oWXZ[V`jp ]Vl`]`Zq\^gd\XrX`ZdscZgVcX`]Zt`VWX[`YZjV`ZoaYVuV`]Y`Zkdss`[e`]d[i`]\[lZd\cmZvV`Zw`]d[i`]\[lZ lVgYZ`cZdgZco^o]YZ\[Y`]Zj`uZUdu`[Zx]``soWimZU`\ZVcYZjdcZ]`eos\YVo[b]`ZydYcWX`[czcY`u{ZjdcZ|V`Z `V[Z}WXsoccZ^_]Zj`[Zkd\uZ^\[lV`]YmZv`]Z~`g`sZt\uZ`cYt\]]`[ZVcYZjdg`VZeouZydYcWX`[\[Y`]Y`VsZl`p Y]`[[YmZ€VYZ`V[`uZ`V[^dWX`[Z\lZduZq]]`YV`]l]V^^Zj`cZ~`g`scZ^dX]`[Zk`^`cYVl\[lcrc`[Zd\c`V[d[j`]{Z j`]Z}ad[[`]Zid[[ZeouZ‚o]a\cZl`[ouu`[Z\[jZduZ[bWXcY`[Zƒ[Y`]Y`VsZ|V`j`]Z`V[l`XdiYZ|`]j`[m q[co[cY`[Z^\[iYVo[V`]YZjV`Zk`^`cYVl\[lZ|V`Zg`id[[Y„Zv`]Zkdss`[Z|V]jZVuZkoj`[Ze`]d[i`]Y{Zj`]Zkd\uZ XdYZ`V[`Z…`V[l`cWX]b[iY`†Z[dY_]sVWX`Zk`|`l\[lc^]`VX`VY{ZjdcZ‡\]t`s|dWXcY\uZ|V]jZ`[Yca]`WX`[jZ cYVu\sV`]YmZvV`Zw`]d[i`]\[lZVcYZ[VWXYZt\Zc`X`[mZˆs\ca\[iY`{ZjV`Zd\WXZg`VZg`id[[Y`[Zˆ]oh`iY`[Zl`p [\YtYZ|\]j`[„Zr^^`[YsVWX`Z}Y]d‰`[Z…\mdmZng`]YcY]d‰`ZV[Zk`]sV[{Z‚\]a^dstdWXc`ZV[Z€d[[X`Vu†{ZŠd[p j`c‹Z\[jZk\[j`cld]Y`[ZcWXd\`[Z…tmkmZŒ`]d{ZyocYoWi{Z}WXs`c|Vl{ZkdjZUd\X`Vu†{Zq\ccY`ss\[lct`[Yp ]`[Z…\mdmZŠd[j`cu`cc`Z}Y\YYld]Y†{ZoocZ…tmkm„Zff€‹n]s`g[Vc|`sYZŒ`sc`[iV]WX`[†{ZjVe`]c`Zfgh`iY`Z t\Z}ao]Y`e`[YcZ…tmkmZ‡€ZŽŽ†Zco|V`ZtdXsZ]`VWX`Za]VedY`Zkd\eo]Xdg`[m wo]Y`Vs`„ZZZƒ[Ve`]cds‹ydYcWX`[X`g`sZZ[V`j]Vl`]`Zq\^gd\XrX`ZZvV`gcYdXscWX\YtZZ|`[Vl`]Z€dY`]VdsZ VuZkoj`[ZZi\]t`ZnV[gd\t`VYZZiocY`[cad]`[jZV[Zq[cWXd^^\[lZ‘Z€o[Ydl`ZZgdss`[cWXo[`[jZj\]WXZ g]`VY`ZŒ\]Yd\’dl`Z‘Z‚oioccWX`Vg`ZZud“Vuds`Z}Yd[jcVWX`]X`VYZ…tmkmZ}zcY`uZx]``soWiZ”Ž{Z”•”ZilZ \lZi]d^Y–q[i`]†ZZoX[`ZnV[gd\Zt\cbYtsVWX`]Zk`cYd[jY`Vs`Z|V`Z~osti]`\tZ`YWm \uZnV[gd\Zg`[rYVl`[Z}V`Z`V[udsVlZ`V[`ZnV[cWXsdlcYd[l`Zco|V`Z`V[`[Zƒ[Ve`]cdsX`g`sZ^_]ZjV`Z}a`tVds‹Z ydYcWX`[l\]Y`mZnV[Z}`YZg`cY`XYZd\cZ•Zn]jd[i`][{Z—Zkdss`[cWX\YtcWX`Vg`Zd\cZ‚oioc{Z—Z}ad[[l\]YZuVYZ˜ ™š›œžŸ ¡ ›Ÿ¢›Ÿ£¤¥

È:C3ÉÊËÌÒÊ332³´µ3×:77AÂй34ÉÇ3¶@AA7?¸7:@?¹7:>?º3gVcZ”ZWuZ}Yduu\u^d[l3 Í4ÇÉÌ3Ó È:C3ÉÊËÌÒ4332³´µ3×:77AÂй3ÉÌÇ3¶@AA7?¸7:@?¹7:>?º3gVcZ”ŽZWuZ}Yduu\u^d[l3ÉÔÇÉÌ3Ó È:C3ÉÊËÌÒÒ332³´µ3×:77AÂй3ÖÌÇ3¶@AA7?¸7:@?¹7:>?ºZgVcZ؎ZWuZ}Yduu\u^d[l3ÊÊ4ÇÌÌ3Ó È:C3ÉÊËÌÍÒ332³´µ3×:77AÂйËÙ?6¸7:=@A97Å7A3½Ã:3¿À7Á6@AËÚ@<=Ð97?º>:<73 ÉÇÖÌ3Ó ÍÖÇÉÌ3Ó È:C3ÉÊËÌÒÍ33³6?=Ð9A@º=<@?º73½Ã:3¶@AA7?¸7:@?¹7:>?º3

¿À7Á6@A¸7:=6Â?7?3½Ã:3¼673ÄÅÆ7¹<Å7º:Ã?>?ºÇ3A¾?º7?¸7:=<7AAÅ@: q\^ZŒ`gb\j`[{ZV[Zj`]ZUbX`Zeo[ZyoX]s`VY\[l`[Zoj`]Zg`VZ\[l_[cYVl`[Zkoj`[e`]XbsY[Vcc`[Zir[[`[Zn]jZd[i`]Z o^YZ[VWXYZ`V[l`gd\YZ|`]j`[mZ_]ZcosWX`Zbss`ZlVgYZ`cZjV`Zx]``soWi‹}`]V`Z^_]Zfgh`iYg`l]_[\[lm \]Zk`^`cYVl\[lZj`]ZŒ\]YcWXsd\^`[Z ir[[`[Z`[Yca]`WX`[jZjVu`[cVo[V`]Y`Z kd\cYdXsudYY`[Z…dsY`][dYVeZd\WXZydc`[p lVYY`]‹{Z‚d[Y`[cY`V[`Zoj`]Zd[Zk`Yo[p `s`u`[Y`[Zg`^`cYVlY`ZÛc`[†Ze`]|`[j`YZ |`]j`[mZvV`ZŠdcYZd\cZ‡\]t`sgdss`[Z\[jZ ܡݜ›¢š›˜®£Ÿ ›˜š¤œ˜Þ¬ ›Ÿ¢¥˜˜ß˜˜à£ ˜ÜŸ›˜ÝŸp cY`XYZd\cZ•Zsb[l`[e`]cY`ssgd]`[Z}WXsd\p ^`[gb[j`][{Z—Zkdss`[cWX\YtcWX`Vg`Zd\cZ ‚oioc{Z—Z}ad[[l\]YZuVYZydYcWX`[\[p Y`]Y`VsmZ\uZnV[gd\Zg`[rYVl`[Z}V`Z`V[p udsVlZU]mZ”—‹Ž²•ZŒnqZx]``soWi‹ƒ[Vp e`]cdsX`g`sZ^_]ZydYcWX`[\[Y`]Y`Vsm

È:C3ÉÊËÌÒÉ3

4ÍÇ4Ì3Ó

2³´µ3¶@>·¸7:@?¹7:>?º33»33¼79?½¾96º

nV[`Ziou^o]Ydgs`Z\[jZj`X[^bXVl`Zog`]VjVcWX`Z}VWX`]\[lZeo[Z¦\[lZ gb\u`[Z gV`Y`YZjV`ZŒnq‹kd\ue`]d[i`]\[lmZ vV`ZcVl[ds]oY`[Z}`Vs`Zl`g`[Zj`uZŒ`XrstZgVcZt\Z`V[`]Zeo]j`§[V`]Y`[Z ˜ Œ]`[t`Zk`|`l\[lc^]`VX`VYmZ }oZcY`ss`[ZcVWXZjV`Z‡\]t`s[ZjV]`iYZd\^ZjV`ZcabY`]Zd\^t\[`Xu`[j`[ZŠdcY`[Z `V[Z\[jZ|dWXc`[Z[oWXZcYd[jo]Yl`]`WXY`]mZ}ad[[cWXsrcc`]Z`]sd\g`[Z`V[Z ˜ ¨Ÿ¢Ÿ£ ©šž›Ÿœ˜ªšž¢£ž›Ÿ ¥˜ vV`Zj`X[^bXVl`Z}VWX`]X`VYZlVgYZ`cZgVcZ”ŽZWuZ}Yduu\u^d[lZV[Zt|`VZeo]io[‹ ©Ÿ«˜ ›£¬ £Ÿ¢›Ÿ ˜­š¢£š ›Ÿ ¥˜ \uZnV[gd\Zg`[rYVl`[Z}V`Z`V[udsVlZ`V[`ZnV[cWXsdlcYd[l`m

Œnq‹kd\ue`]d[i`]\[lZ®Ÿž p ©¯ž£lZVuZ}`YZuVYZ•Zn]jd[i`][Z h`|`VscZ«¬ ©Ÿ«›£¬ £Ÿ¢›ZuVYZ•ZuZ …°s`VWXY±†Zgt|mZ²ZuZ…°uVYp Y`s±†Z}`VsZa]oZq[i`]{Z•Z}ad[[‹ cWXsrcc`][ZuVYZ‚d]dZgV[`]Xdi`[{Z •Z}WXsd\^`[Z gb[j`][m

È:C3ÉÊËÌÍÌ333Î7:@?¹7:>?º3ÏA76Ð9<Ñ3»33gVcZ”ZWuZ}Yduu\u^d[l3 ÉÒÇÌÌ3Ó È:C3ÉÊËÌÍÊ333Î7:@?¹7:>?º3Ï·6<<7AÑ3»33gVcZ”ŽZWuZ}Yduu\u^d[l3 ÔÕÇÌÌ3Ó ÍÖÇÉÌ3Ó È:C3ÉÊËÌÒÍ333³6?=Ð9A@º=<@?º73½Ã:3¶@AA7?¸7:@?¹7:>?º3

23443

5673879:;7:<=<7>7:36=<36?3@AA7?3B:76=7?37?<9@A<7?C


âö ÷ øá á 0 á á Mû 3SE á ?6 ü13ü2á †á ‡ 3?3 5ˆú âö÷øEMû3S?6ü1323ú1

åæçèéêçëìêíîïëðëñòóôðîçëõ

898 9 T 9

8 89 889UVWX7YZV7WX7WY[W7WY[\]^_W7 69` 789 899 8" "

9I

9 " 9R - 8 9 9 789 '69(8"%8" 8 89 9 )89 89

98 a9 99 !89

9 - b"8 8 9 c989 9

%99 %"9 de9 999%9

c989` f Q 989 f T

9( " "" 

8 f 8989 9"g 9I " 98 '8 989 f )98 , *9 f hWY[7iZ\]jj f klRXV]ZYjm nêêMû3S?6ü123ú1 8989 op q99 Hpp 98 pp 

;ú<áCDEFGrá âö÷øEs4531tý452û345

CGJCFáB

n‰z

'8 -%9 

"% 9-I 989 9 ! 9"9 "

uWYZW[7][7vWw7uY[vWm7 79 T9 xde9 9y 998 9 ! " 89 98 9

"9 '89 9 89 9 '69(8" %8" zêêMû3S?6ü13ý452û345 8989 :p I q99 op 98 .pp 

;ú<áCDEFG{á {{JrFáB |êêâö÷øá0áMû3S?6ü13ü2Eö6üý13623úEs31

}8 89 9 !9 %9 !89 8 " 9 '69()*99

7 - 89 9%8" # 8 H: 8"9 x~(d(88"yI

9 98 "  

*99 T9#9" " 989

*8 9 9%98

 9 789 

9%98 99 9 8

! 8# #" 899 c9%989 9 '69(8"%8"

7 9 ! 

 9I 9

9I ! 99 " Q9

89 op 8"%89"I HIo ! " " op !#

7 899 8" 98 98 op 

;ú<áCDEDFFá êêâö÷øá0áM3>3ý1623ü2ýEs31

D€äJFFáB

!*9#89 - 89 '69(8"%8"9 '

%9 9 "

989

#98 9 9 '9 * 9 " q89 c989` q 98I %989 9"g9I *89 9989" 9 88"I

7 *999 T89 99 Q9" #899 " %98 9‚99

P"%9 *" " 98 opp ;ú<áCDEFGGá ƒö„áDFFás1…4=áááããJäFáB

| 

âö ÷ øá ù ú û üý þ0ú 1 23 ý 4 56 ú ú 3 789 9 89 99

9898 8 989   9899 !998"9

8 8 9#" $99

 899% 789 9 89

8 &'( 789 )99 9 *9 9 7+, -9

9 . Lêêâö÷øáá0ááù362?ûú3ýáMû223ü23ý456úúáû3ýá43113ü

8" %# 688 %98 999 9

9 8

"  9 *

8 9 %99 99 "

789 ""99 )99 N9 8 9 O9 9 9 " 98#9 9N 

99

898 * N99 8"9 N9 P""9 " Q9%9 8R 9 #" 8 9" 9 )9 989 9# 99

;ú<

ùúû2E =ú û>1á CDEFä€  CDEFär : 

áøú?361ý2@üE 23 HI HI 

ŠS2163ü 323ü13á â3E 431 A6451 HIp HŒ HIp p 

/êêâö÷øáá0áá÷6ü126ü2ý23ý456úúáû3ýá43113ü

á ‹ú36ý ãGDJFFáB CFKJFFáB

L /

789 " 98 5 9 "99 )99 -

9 988 -%9 9 688 7 99 99 898 99%9 #899

89

8 *

9" " 

7 *"

7

%99 688 9 8 99 !89 $9# 9 

" 8 989

 : 

;ú< ùúû2=úû>1 øú?361ý2@ü23 â3A6451 áB CDEFäG  HI 

. ãGDJFFáB CDEFKã : HI  CFKJFFáB

ፎ‘Ž’Ž“”Ž”Ž•Ž–—˜Ž™Žš›Žœ˜Žž–˜—ŸŽ —¡Ž¢£¤Ž¥£¡›–£›¦Ž¢£˜Ž§£—›¡š¨£–Ž©£ª£«¤¬Ž© ˜­ŸŽ®£­Ž¯®­ªŸ—–«Ž°°Ÿ±Ž ®²£­š¨£–¢±Ž

²²²±°˜—®£±¢£á Ž Žâáãä


ÆÇÈÉÊËÌÍÎËÏÍÐÇËÏÑÒÓÇÔÉÕÇÎ Ö×ØÙÚÛÜÝØ

áâã¹Á

üýþ0¹Á´ 1ýÁÁ´ 㹿þ»Ã¸22¹Á ûâ»Á¹

34567849 49

 459759 464 4 7 äåæçäæåèéêëìíëìîèéé 9 4 6498 !4 4 9 6 ! 34 6 45!7 68 "#7 4$ 8 74674 67 4 67"696 74%9 76 ï 74& 9 749 !76 7498 !49 6  !9 4 '()*+,-./*+*0 34 !4129!3 !6! 744 97 45978" 6 ö 345 8 467 479746 4 % "6

49 48# 4 ! 6 74 784 98 486 45# %#7 49 48 45!76 34 67746486!: 74 ! 6 7;489 4 6<;489 45# 946 4 = :76 !4>748 747#7 4" 486!: 749 ! 6 7498 !4 ïðñåèòîèëìåçñëìóåèôõêóòåó 67 45!76 6 ;4 6! 4 784 9  45!76 öð÷óòåæåçñëìóåèôõêóòå ?@³¼AB¹´û»Á½¹¸¾¹´2ý¼´2¼¸¿þ»¹´ÀÁ1´½¹¸þ»¹´CDÃE¹¼Å ð øîîåçùêóòåóçç æêíèåæúåííåæíëìêæé ?@Fù¸Á¹´û»Á½¹¸¾¹´2ý¼´¾¼Aþ0¹Á¹´ÀÁ1´1ýÁÁ¹´CDÃE¹¼Å

ÞYYá¸Ã0ZJCÂÁ1¿âã¹´[¾ÂÁA0A´´\´

Þ

û»Á½¹¸¾¹´]^_`´II

a646 43 "97 74b< ;4:#64  ;4 6 4c6 764de9 6f4 g !4 64h# 4 429 45 4 4g 7 # 4g !4 67 "9464i jb9 79 4= $6 4" 45!7 68 74>7439 9 " 74k#7 4= llm4;4b $6!4nom44% 4649! 4 784= b6 ! 9 4b $6!4om4 [¼ Å´_WJVXp´ _V^VW´q r¼¿Â¾Esþ¾^4b $6!4tum4

[¼Å´_WJVXpvr´ ¶_^WW´q G ¸ ¾ ¹ ¼  ¾ À¼ ´ E À¼ ´ H ÀIJ ßY Y á ¸ à 0 Z J C Á1¿ â ã¹ ´ w sÀ0 ¸ ´ ´ \ ´ ´ KLMNM ¸¾¹´¶^X´II ´á¹@¸OPQM ¾¹´³´VP@ WRXSM@TU@ ûa6»Á½¹ 4 43 "97 74x6 486 4ecg97 :977 ß

 4b #7 4 # 42gygz2{4b< ;4 6  4e9 29: 7649 4> 76!: 459 49 8 !4 4e6 74 78497 7 4b6%49 !4 64= h# 4z76> 

4649

4g 7 49 6 74 67 " 945% "6

45!#7: 7464 74e 6 !764 h9! !#945# #7 4l|m4;4b $6!4onm44= % 4649! [¼Å´_WJV_µ´ }p^_W´q r¼¿Â¾Esþ¾^4b $6!4nnm4 [¼Å´_WJV_µvr´ XX^VW´q FDþ»¹¼´2ý¼´~wsÀ0¸Å´a64€ 4" 4g7#7 74974 67439784 $6 464b6 4" 4z !79

74b $6!4lmm4

[¼Å´_WJV_µvF´ µ}^VW´q YYá¸Ã0ZJCÂÁ1¿âã¹´ûýs¾´´\´´

û»Á½¹¸¾¹´¶´II

]´†´‡êóô툉å犋Œêò

X}^}W´q

a646 < 43 "97 74#64 4 c6 7464de9 6f4b 6 4b64g !4 64h# 4 429 45 4 4g 7 # 47#7 4 # 4% 4649! 4 784b6 ! 9 4 k#7 4llm4;4b $6!4n|m44 [¼Å´_WJV_p´ X}^}W´q r¼¿Â¾Esþ¾^4b $6!4too4

[¼Å´_WJV_pvr´ ¶`^}W´q YYá¸Ã0ZJCÂÁ1¿âã¹´ûýs¾´]}WJ_Å`´´\´´ û»Á½¹¸¾¹´¶´II´

% 4649! 4 784b6 ! 9  5# #7 4l‚m4;4b $6!4umm4

[¼Å´_WJµV}´ _}^}W´q àYYá¸Ã0ZJCÂÁ1¿âã¹´ºÂ¿Â¼À´´\´

û»Á½¹¸¾¹´¶^µpv`^¶`

à

³´µ¶´

a641& 9 "97 744&4b64" 45# 9 %6" 4 6486 4797$ 6 4:767 6 6!4>74 ;n|449 4o;o4497426 8 !46 4 674$ 6 ! 4g7 !76464 !7

45# !764> 7 8 74 4b646 49 $67: ;4:#64>9 4de9 6f4 784 9 6!489 4g ƒ 748 4"$ 6 74 29784 !4b 6 74 4b6%%49 !4 64= h# 4„67 "94" 45!7 68 74>74 #:  74… 74 $6 4 9! 9 74 784979 " 74= 5% "6

45!#7: 7464 74e 6 !764k#7 4 lum4;4b $6!4l‚m44% 4649! 4 784= b6 ! 9 ;4b $6!4unm4 [¼Å´_WJVX¶´ pX^_W´q r¼¿Â¾Esþ¾^4b $6!4no4

[¼Å´_WJVX¶vr´

¶}^]W´q

·¸¹´º¹»¼½¹¼¾¿¾¹À¹¼´¸¿¾´¸Á´ÂÃùÁ´Ä¼¹¸¿¹Á´¹Á¾»Âþ¹ÁÅ


–•™

‘’“”•–—˜™–š˜›’–šœž’Ÿ ž’–šœ¡‘•– ” ’™

˜

¾¤°°ù¹³ª¥ª«¯°«£¤¥¦§¨£®¯°« ¶ª·«¸°¤¹°+²²

¶ª·«¸°¤¹°+½ô²²

œ,-./—ž0123456˜±­À³À¯¤

7ËØÓØÍÑÏÕÎÊÎØÒÎÒÏÚØÏêÎØÒËçÛÏ80ÈÉÍÎËÏßçÛâÎÓÒ9éÏêÑÎÏ:×ÑÉÍÎÏÑËÒÏËçÛ×ÈÉëÏØÉÊÏ ×ÈÉÍÏÈØËÍÎÙÔÓÐÒÏØÉÊÏËÎÛÓÏ×ÎÑçÛÒÏ;ÏÔàÒÑÐÈ×ÏÙüÓÏÊÎÉÏÎÉÍÎÉæÏëÔÐà×ÑÚÑÎÓÒÎÉÏ ìÓÕÎÑÒËà×ÈÒÚéÏêÑÎÏ7ËØÓØÍÑÏâØÓÊÎÏÎÉÒâÑçëÎ×ÒÏÙüÓÏÎÉÍÎÏìËÒÍÈÕÎ×ÉæÏÚéþéÏÕÎÑÐÏ ßçÛÉÎÑÊÎÉÏÝÔÉÏ<ÕËÒÕÌØÐÎÉÏØÉÊÏáÑÎÓÍÎÛè×ÚÎÉéÏêÑÎÏÉÎØÈÓÒÑÍÎÏ:×ÑÉÍÎÏÊÎÓÏ 7ËØÓØÍÑÏüÕÎÓÚÎØÍÒÏÊØÓçÛÏÊÑÎÏÙüÓÏßÑ×ë=ÏÒ=àÑËçÛÎæÏÛÔÛÎÏßçÛÉÎÑÊëÓÈÙÒéÏêÑÎÏßÌÍÎÏ Ï ëÔÐÐÒÏÔÛÉÎÏßçÛÓÈØÕÎÉæÏ>ØÒÒÎÓÉÏÔÊÎÓÏÈÉÊÎÓÎÏý?ÒÓÈÒÎÑ×ÎÏÈØËéÏßÒÈÒÒÊÎËËÎÉÏ âÑÓÊÏÊÎÓÏÚâÎÑÒÎÑ×ÑÍÎæÏÛÈÉÊÍÎËçÛÐÎÑÊÑÍÎÏÞÓÑÙÙÏÐÑÒÒÎ×ËÏÎÑÉÎËÏÍÎÉÑÈ×ÎÉÏáÈàÙÎÉí Ë=ËÒÎÐËÏÚØËÈÐÐÎÉÍÎÙüÍÒéÏßÔÐÑÒÏÊÈØÎÓÒÏÊÎÓÏßÌÍÎÕ×ÈÒÒâÎçÛËÎ×ÏëÎÑÉÎÏ)åÏßÎí ëØÉÊÎÉéÏêÈËÏþ×ÈÒÒÏÑËÒÏäæðÏÐÐÏËÒÈÓëÏØÉÊÏËÔÐÑÒÏËÎÛÓÏËçÛâÑÉÍØÉÍËÈÓÐéÏ1Ô××ÎÉÏ ÈÉÏÊÎÓÏ2ØÒÒÎÓÈ×èÙÙÉØÉÍÏËÑçÛÎÓÉÏÊÑÎÏ7ËØÓØÍÑÏÑÉÏÑÛÓÎÐÏì×ØÐÑÉÑØÐîþÎÑÉëèçÛÎÓéÏ ýÓÛÌ×Ò×ÑçÛÏÑËÒÏÊÑÎÏ7ËØÓØÍÑÏÑÉÏÊÎÉÏßÌÍÎ×ÈÉÍÎÉÏ)ååæÏ@ååÏØÉÊÏïååÏÐÐæÏËÔâÑÎÏ ÑÉÏÊÎÉÏáÈÛÉâÎÑÒÎÉÏ@æåÏØÉÊÏ@æðãÐÐéÏ ó³Æô´¨£®¯°¥®«¯°´´²²½¶ª·«¸°¤¹°+²² õö½´ø

ó³Æô´¨ºA –BC˜ô´¨£®¯°¥®«¯°´´²²½¶ª·«¸°¤¹°+½ô²² A³­ª¹ÃÄ¥ª¹¹½ÞÎâÑçÛÒÏòåÏÍ ó³Æô´¨ºA ó³Æô´¨õ£®¯°¥®«¯°+´´²²½¶ª·«¸°¤¹°+²² A³­ª¹ÃÄ¥ª¹¹½ÞÎâÑçÛÒÏ*ãÏÍ ó³ ƍô´¨õºA ó³Æô´¨+£®¯°¥®«¯°+´´²²½¶ª·«¸°¤¹°+½ô²² A³­ª¹ÃÄ¥ª¹¹½ÞÎâÑçÛÒÏ*ãÏÍ ó³ ƍô´¨+ºA ó³Æô´¨ô£®¯°¥®«¯° ´´²²½¶ª·«¸°¤¹°+²² A³­ª¹ÃÄ¥ª¹¹½ÞÎâÑçÛÒÏä)åÏÍ ó³ ƍô´¨ôºA ó³Æô´¨ £®¯°¥®«¯° ´´²²½¶ª·«¸°¤¹°+½ô²² A³­ª¹ÃÄ¥ª¹¹½ÞÎâÑçÛÒÏä)åÏÍ ó³ ƍô´¨ ºA

²²  ´ ô  ° ¯ ¥®« ° ¯ ® £  ½ ²²  ´ »  »  ° ®«¯ ¥ ¹ ² ª ­ ° Ž

˜˜£¤¥¦§¨©ª«¬­®¯°Áª¹ª«ªÄ9§´´¨µ¶ª·«¸°¤¹°õ²²

 !"#$% ßÎÛÓÏ×ÈÉÍÎÓæÏËçÛ×ÈÉëÎÓÏØÉÊÏÛÔçÛËÒÈÕÑ×ÎÓÏ2ÑÉÍÎÓÍÓÑÙÙÏÈØËÏÍØÐÐÑÎÓÒÎÐÏì×Øí ÐÑÉÑØÐéÏáØÐÏìÉÙÈËËÎÉÏÐÑÒÏÕÎÑÊÎÉÏÇÌÉÊÎÉÏÍÎÎÑÍÉÎÒæÏÈØçÛÏÕÎÑÏ&ÌËËÎÏËÎÛÓÏ ÍØÒÎÓÏÇÈ×ÒéÏßÎÛÓÏÓÔÕØËÒÎÏØÉÊÏËÒÈÕÑ×ÎÏßÌÍÎÏÐÑÒÏÊÎÓÏÕÎâÌÛÓÒÎÉÏþÎÚÈÛÉØÉÍÏ ÊÎËÏ'ÈàÈÉÑËçÛÎÉÏÇÎÓÏËÒÎ××ÎÓËæÏÙüÓÏÈ××ÎÏìËÒØÉÍËÏÈÓÕÎÑÒÎÉÏØÉÊÏÑÉÏÊÎÓÏþÈØÐà(ÎÍÎÏ ÕÎËÒÎÉËÏÍÎÎÑÍÉÎÒéÏßÌÍÎ×ÌÉÍÎÏïðåÏÐÐæÏ0ÌÉÍÎÏÈØÙÍÎë×ÈààÒÏä)äåÏÐÐæÏ0ÌÉÍÎÏ ÎÑÉÍÎë×ÈààÒÏññåÏÐÐéÏÞÎâÑçÛÒÏ*ãåÏÍ

ó³Æô´¨»

ú³³°¹¤°³À«¯

ú³³°¹¤°³À«¯

+ô½ö´ø õö½´ø +ô½ö´ø ô½ô´ø +½´ø ô½ô´ø +½´ø öô½´´ø ÷½´ø öô½´´ø ÷½´ø

»ö+½´´ø

áâÎÑËÒØûÍÎÏìÓÓÎÒÑÎÓØÉÍÏÊÎËÏßÌÍÎÕ×ÈÒÒÎËÏÙüÓÏÐÎÛÓÏßÑçÛÎÓÛÎÑÒÏÕÎÑÐÏìØËîÏ ØÉÊÏýÑÉë×ÈààÎÉÏÊÎËÏþ×ÈÒÒÎËÜ 0èËÎÉÏÊÎÓÏ1ÌÉÊÎ×ËçÛÓÈØÕÎÏÈÉÏÊÎÓÏìÓÓÎÒÑÎÓÙÎÊÎÓæÏ2ÎÊÎÓÏÚØËÈÐÐÎÉÊÓüçëÎÉæÏ þ×ÈÒÒÏÈØËë×ÈààÎÉæÏ1ÌÉÊÎ×ËçÛÓÈØÕÎÏÈÉÚÑÎÛÎÉéÏáØÐÏýÑÉë×ÈààÎÉÏßçÛÓÈØÕÎÏ âÑÎÊÎÓØÐÏ×èËÎÉÏØÉÊÏ2ÎÊÎÓÏÚØËÈÐÐÎÉÊÓüçëÎÉæÏÊÈËÏþ×ÈÒÒÏÈÓÓÎÒÑÎÓÒÏÈØÒÔí ÐÈÒÑËçÛÏÎÓÉÎØÒÏÕÎÑÏÎÒâÈÏïå3éÏáØÐÏÝÔ××ËÒÌÉÊÑÍÎÉÏýÑÉÏë×ÈààÎÉÏÐØËËÏÛÑÎÓÕÎÑÏ ÈÕÎÓÐÈ×ËÏÊÑÎÏìÓÓÎÒÑÎÓØÉÍËÙÎÊÎÓÏÚØËÈÐÐÎÉÍÎÊÓüçëÒÏâÎÓÊÎÉé ©Â¿·­¹°£¤¿·°³·°¤¹Å4³ª¥¥°ú³Ä°¤¹°«ª²À«¬¤²5ªÀ²6

Ž°­ª²¹¥®«¯°ô´²²½£®¯°¥®«¯° ô´²² ¢˜˜£¤¥¦§¨©ª«¬­®¯°±°²ª¯ª³¤´´¨µ¶ª·«¸°¤¹°º»´²²

¾¤° 7 £ ¹ ¤ ¥ ¥ °  89¹ 9³ ­ ® ¯°

 ó³Æô´¨»õ ªÀ­ ª ª« ¢

£¹ª³¦°¼­¹°½¾ª¿·¥ª¹¹°«À«¬Áª«¹·Â¥Ã°³½ªÄ°³ªÀ¿·Å°¤«°£¿·«¤¹¹°Æ ÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÏÍÓÔÕÎÓÏÖÎÓ×ÈØÙÚÈÛÉØÉÍÜÏÝÔÐÏÞÓÑÙÙÏÕÑËÏÚØÓÏßÌÍÎÕ×ÈÒÒËàÑÒÚÎÏ ËÒÎÑÍÒÏÊÑÎÏáÈÛÉâÎÑÒÎÏÝÔÉÏãÏÐÐÏÈØÙÏäåÏÐÐÏÈÉæÏâÈËÏÎÑÉÎÉÏâÎÑçÛÎÉæÏÏËçÛÉÎ××ÎÉÏ ßÌÍÎËçÛÉÑÒÒÏÎÓÐèÍ×ÑçÛÒéÏêÎÓÏëÓÌÙÒÑÍÎæÏÈÕÍÎâÑÉëÎ×ÒÎÏØÉÊÏÍØÐÐÑÎÓÒÎÏÞÓÑÙÙÏ Ï ÎÓÐèÍ×ÑçÛÒÏËÎÛÓÏÎÓÍÔÉÔÐÑËçÛÎËÏìÓÕÎÑÒÎÉÏØÉÊÏÊÈËÏÇÑÉÚØÉÎÛÐÎÉÏÊÎÓÏÚâÎÑí Ï ÒÎÉÏÇÈÉÊîÏÈ××ÎËÏÕÎÑÏËÒÎÒËÏÍØÒÎÉÏÇÈ×ÒéÏ ßÌÍÎ×ÌÉÍÎÏïðåÏÐÐæÏÞÎËÈÐÒ×ÌÉÍÎÏðãåÏÐÐéÏÞÎâÑçÛÒÏñòãÏÍ

 ´»ö´µ÷´÷´´´µ«À³õ¿¹ ³9ú«³ÀōªÀ­¬°²D°­¹«°¹Ã¬°³¾°À¹­¿·°«±°¥°¦9²½±ª³¤ÅÄ°¤89Ĥ¥ÅÀ«¦¯¯ÅƍªÄ¸°¤¿·°«¬Æ .

»ö÷½´´ø

¸¸¸Æ¯³ÀİƬ°  Ž


XYZ[\]^_`]a_bY]acdeYf[gY` hijklmnoj

rJUsturxyKS

¿FþF0123456789 6

ÀÀ~¾¾FÁ

rJUstFrRyzJ

õš‡„œ‡Œ±Œˆš‡—‡Œ‡Œˆ¤Ž…ˆ”Ž‡° ‹Š™„ˆœ…ˆÞ‡ˆ´‡ˆö”Ž“š˜™÷•à ˆ ø“ŒœŠ˜™˜™ˆ´„—‡ˆš‡ˆ—‡„ˆ¡‡° ´‡„Œ”Žˆ ´Š™„‡”—ˆ —‡„ˆ ùž Üà ù„Ÿ‹”Žˆ“˜™ˆ™ŠúŽˆ—‡ˆ’­˜™œŒÜ ”…Œ‡ˆ¥ûû©ˆÞ‡„Ž‡š‡”•ˆ¤˜™”ŒŒˆ ‡œŒ”Žˆ ¤˜™”ŒŒˆ ‹Ÿ™„”Žˆ¤Œ“”—±‡Œˆ”—ˆ ü“œŒ±ŒŠŒˆ—‡œˆ¤ŠŽ‡š“ŒŒ‡œˆ“œœ‡”ˆ ‰‡”‡ˆýŸ”œ˜™‡ˆ…‹‹‡”•ˆ–‡„ˆ¬”œŒ° œŒ…‹‹‰­˜™‡„ˆœŒˆ±´‡˜‰ˆ ‘Š†Žˆ ”—ˆ‰“””ˆ‹Ÿ„ˆ¬‡ŒŒ‡„“„š‡Œ‡”ˆ“‘ˆ à ¯”Œ‡„œ˜™‡”‰‡ˆ‹‡œŒŽ‡œ˜™”“Œˆ´‡„—‡”•

pqqrJUstuvTSwQxyKFrRyzJFF{FFF

® ª

³

|TMSOKJPKF}~HF

LJPFyNz€KNFK‚TMSRSyW ƒ„…†‡„ˆ‰„Š‹ŒŽ‡„ˆŽ‘‘‡„Œ‡„ˆ’“‰‡”Ž„‹‹•ˆ–“—„˜™ˆ “˜™ˆš‡ˆ›Šœœ‡ˆŽŒ‡„ˆ’“Œ•ˆžŸ„ˆ œŒ”Žœˆ “„š‡Œ‡”ˆ ”—ˆ¡“‘¢£‡Ž‡•ˆ ¤‡™„ˆœŒ“š‡œˆ¤ŠŽ‡š“ŒŒˆ¥¦§¨ˆ‘‘ˆ¤ŒŠ„‰‡©• ª«¬­˜™‡„ˆ‘Œˆ“š”‡™‘š“„‡„ˆƒŸ„Œ‡œ˜™“‹‡• ®«–„˜™ˆ‘ŒŽ‡‡‹‡„Œ‡ˆƒ„Œ‡ˆ“˜™ˆ“‘ˆ¯”Œ‡„° œ˜™‡”‰‡ˆ±ˆš‡ˆ ‹‡œŒŽ‡”ˆ²ˆŽŒˆš‡‘ˆ¬‡ŒŒ‡„”• ³« œ´‡˜™œ‡š“„‡ˆµ“™”Ž‡Œ‡œŒ‡• ¶Š”Ž‡ˆ·§¸ˆ‘‘•ˆƒ‡´˜™Œˆ·¹¸ˆŽ•ˆ¬…‘¢‡ŒŒˆ‘Œˆ ¬­˜™‡„ˆº»¸ˆŽ ¼NWF½¾u¿ÀÀF ÀÀ~¾¾FÁ ÂNQTP‚€UTPP~ˆƒ‡´˜™ŒˆÃ·¸ˆŽ

¼NWF½¾u¿ÀÀÄÂF

HÅ~¾¾FÁ

ÆqqrJUstFrRyzJFǀzNJQPFF{FFF |TMSOKJPKF}~HF

Æ

ÈÉÊËÌÍÎÊËÏÐÑËÒÊÓËÔÕÖ×ØÙÊÎÊÑËËÚËËÌÖØÊÑÛËÕÓÎË }G¾FW ƒ„…†‡„ˆ‰„Š‹ŒŽ‡„ˆŽ‘‘‡„Œ‡„ˆ’“‰‡”Ž„‹‹•ˆ–“° —„˜™ˆ“˜™ˆš‡ˆ›Šœœ‡ˆ‡”ˆœ‡™„ˆŽŒ‡„ˆ’“Œˆœ‡™„ˆ œŒ“š‡œˆ¤ŠŽ‡š“ŒŒ•ˆžŸ„ˆ œŒ”ŽœÜˆ”—ˆ¡“‘¢£‡Ž‡° “„š‡Œ‡”•ˆ–‡„ˆœ¢‡±‡‡ˆ¬­˜™‡„ˆ‘Œˆ–Üݍ”ŽˆƒŸ„Œ‡° œ˜™“‹‡ˆ”—ˆ±´‡ˆ¯”Œ‡„œ˜™‡”‰‡ˆ Ž„Œ‡”ˆ‡„‘­Ž° ˜™ŒˆÞ‡‹ŠŒŽ‡ˆ¡‡‹‡œŒŽ”Žœ‘­Ž˜™‰‡Œ‡”• ¶Š”Ž‡ˆßøˆ‘‘•ˆƒ‡´˜™Œˆß¸¸ˆŽ•ˆ¬…‘¢‡ŒŒˆ‘Œˆ à ¬­˜™‡„ˆ¹¸¸ˆŽ ¼NWF½¾uG}HF ¿¾H~¾¾FÁ ÂNQTP‚€UTPP~ˆƒ‡´˜™ŒˆÃ¸¸ˆŽ

¼NWF½¾uG}HÄÂF

½¿~¾¾FÁ

áqqrJUstFâTJQzNJKFF{FFF

|TMSOKJPKF}~HF

á

LJPFyNz€KNFK‚TMSRSyW ㈤‡™„ˆŽ„…†‡„ˆƒ„‹‹ˆˆ²ˆˆ‘Œˆ‡”‡„ˆ’“”—ˆäš‡”ˆ…—‡„ˆ ¯”Œ‡”ˆ‡„ŽšŒˆ”Œ‡„œ˜™‡—˜™‡”ˆ–„˜‰ˆ“‹ˆ—‡ˆ åæçèéêà ãˆëŒˆš‡—‡”ˆ’Š”—‡”ˆ“”Ž‡‹“†Œˆˆ²ˆˆ‹Ÿ„ˆ‰„“‹ŒˆÞ…‡”ˆ ìíçèîïïê ㈬­˜™‡„ˆ‘Œˆƒ„Œ‡”ˆ±„ˆ¡‡‹‡œŒŽ”Žˆ“‘ˆ¯”Œ‡„° ðíçéèñéòê ¶Š”Ž‡ˆ·º¨ˆ‘‘•ˆƒ‡´˜™ŒˆßøˆŽ•ˆ¬…‘¢‡ŒŒˆ‘Œˆ à ¬­˜™‡„ˆº¸¸ˆŽ

¼NWF½¾uG}½F

À}~žFÁ

óqqrJUstF¼TPTSzszFG¾¾¾FF{FFF |TMSOKJPKF}~HF

ó

EFGHF

LJPFyNz€KNFK‚TMSRSyW ¬„Š‹ŒŽ‡„ˆŽ‘‘‡„Œ‡„ˆ’“‰‡”Ž„‹‹•ˆ–“—„˜™ˆ “˜™ˆš‡ˆ›Šœœ‡ˆŽŒ‡ˆ’“Œ•ˆžŸ„ˆ œŒ”Žœˆ “„š‡Œ‡”ˆ ”—ˆ¡“‘¢£‡Ž‡•ˆ¤Œ“š‡œˆ¤ŠŽ‡š“ŒŒˆ¥¦·¨ˆ‘‘©•ˆ à ¬­˜™‡„ˆ‘Œˆ“š”‡™‘š“„‡„ˆƒŸ„Œ‡œ˜™“‹‡• ¶Š”Ž‡ˆ··¸ˆ‘‘•ˆƒ‡´˜™Œˆ·¸¸ˆŽ•ˆ¬…‘¢‡ŒŒˆ‘Œˆ à ¬­˜™‡„ˆßº¸ˆŽ

¼NWF½¾uG}ôF

ô}~H¾FÁ

IJKFLKMNOKNPQPKRKNFJQPFJSFTUUKSFVNKJQKSFKSPMTUPKSW


! 

#$%&'(#./0+

"‰{‰} "#$%&'()*+,-./0 123*41 5 6*7+80$30 9:; 22

<=>?@=>>ABCBC?DBEFGHIHJK?LCMN>=JBCO?JI@@=BC>BC? P=Q>RABHJC=NN?STFIQ>JC=NNUK?DB=?VMQQB?JI>BC?WFA>K?XBGC? JI>B?YQ>IHJQQMJBK?YIZG?B=HQB>E[FC?=@?\[Q>]^_FC` >BH[FI?QRa=B?EI@?XZGHB=bBH?cRH?DFIGdAEBCHK? eMGHB?JBGMC>B>K? fMHJB?ghi?@@O?_Ba=ZG>?gii?JK? LR@jAB>>?@=>?LdZGBC?IHb?_kC>BAQZGAFINBKl ? _Ba=ZG>?mmn?J o4p q(rsrtrq uv:vq w x4-*3yz%*33:?_Ba=ZG>?hhi?J

‰„

o4p q(rsrtxrq s:vq w {#$%&'()*+,-./0 123*41

fMHJB?g|i?@@O?_Ba=ZG>?ghi?JK? LR@jAB>>?@=>?LdZGBC?IHb?_kC>BAQZGAFINBKl ? Ba=ZG>?mmi?J o4p q(rsr ;;:vq w x4-*3yz%*33:?_Ba=ZG>?hgi?J

Ž “ ”•–—˜™š›œžŸ •¡ž

o4p q(rsrtx 9:q w }#$%&'()*+,-./0 123*41

;;:uq w

fMHJB?mii?@@O?_Ba=ZG>?ggn?JK? LR@jAB>>?@=>?LdZGBC?IHb?_kC>BAQZGAFINBKl ? _Ba=ZG>?m~i?J o4p q(rs ;v:q w x4-*3yz%*33:?_Ba=ZG>?hmi?J

o4p q(rstx

9u:q w

#$%&'()*+,-./0 123*41 €0$+ 5 6*7+80$30 :9 22

<=>?NB=HBC?DBEFGHIHJK?_CRBCO?‚CMN>=JBCO?JI@` @=BC>BC?P=Q>RABHJC=NN?STFIQ>JC=NNUK?YIZG?[B=?VMQQB? JI>BC?WFA>K?eI@?XMJBH?cRH?>CRZ‚? BHBH?eaB=JBHO? ˆ WdAEBCH?IHb?DCB>>BCHK?eFGHaB=>B?gOm?@@K?eMGHB? JBGMC>B>K?XBGC?QFI[BCBC?JAF>>BC?XZGH=>>K? fMHJB?g|i?@@O?_Ba=ZG>?hƒi?JK?LR@jAB>>?@=>?Ld` Š#$%&'()*+,-./0 123*41 5 6*7+80$30 ˆ#$%&'()*+,-./0 4y0%-./0 5 ZGBC?IHb?_kC>BAQZGAFINBO?_Ba=ZG>?mgi?J 6*7+80$30 9:; 22 :rut9:; 22 o4p q(qs ;;:vq w LR@[=H=BC>?@=>?@=>>ABCBC?IHb?NB=HBC?DBEFGHIHJK? WFHbQMJB?ŒICEBAQMJBK?LCMN>=JBCO?JI@@=BC` LCMN>=JBCO?JI@@=BC>BC?P=Q>RABHJC=NN?STFIQ>JC=NNUK? >BC?P=Q>RABHJC=NN?STFIQ>? JC=NNUK?YIZG?[B=?VMQQB? l x4-*3yz%*33:?_Ba=ZG>?hgi?J ZG?[B=?VMQQB?JI>BC?WFA>K?‹=HQB>E[FC?=@?\[Q>]^ JI>BC?WFA>K?XjBE=BAA?NkC?bFQ?‘ICZG? >CBHHBH?cRH? o4p q(qstx 9:q w YI _FC>BH?[FI?QRa=B?EIC?ŒBC>FQ>IHJK? ŒICEBAH?BH>a=Z‚BA>B?XMJBK?eMGHB?bRjjBA>? l „#$%&'()*+,-./0 …123*41 €0$+†p eFGHaB=>B?h^m??gOh‡?@@O?g^m??mO|n?@@K? JBGMC>B>K? fMHJB?mii?@@O?_Ba=ZG>?ggi?JK fMHJB?g‡i?@@K?_Ba=ZG>?’’’?JK fMHJB?g‡i?@@O?_Ba=ZG>?gii?JK? LR@jAB>>?@=>?LdZGBC?IHb?_kC>BAQZGAFINBO? l LR@jAB>>?@=>?LdZGBC?IHb?_kC>BAQZGAFINBKl ? LR@jAB>>?@=>?LdZGBC?IHb?_kC>BAQZGAFINBKl ? _Ba=ZG>?m‡i?J _Ba=ZG>?mhn?J _Ba=ZG>?g‡i?J o4p q(qv ;v:q w o4p q(rŽ9 ;;:uq w o4p q(rsq ;;:uq w x4-*3yz%*33:?_Ba=ZG>?h‡i?J x4-*3yz%*33:?_Ba=ZG>?ƒn?J x4-*3yz%*33:?_Ba=ZG>?hin?J

o4p q(qvtx

9u:q w o4p q(rŽ9tx

9:q w o4p q(rsqtx

. qrsq 5 vq vqqq 5 +4 Ž ¢3 £41 ¤+4€ *- ,02 ¥0-3+03y ,04 ¦03-¢70+ §0%0&12: §*4$€ z0$ ¨1z$%€+& //€p *z80$¢70+,p

9:q w

888p/4z0p,0 


¼½¾¿ÀÁÂÃÄÁÅÃƽÁÅÇÈÉ½Ê¿Ë½Ä ÌÍÎÏÐÑÒÓÎ

ÔÕÕÖ®¹×ØÙÚ¸µÛ±¯·µÜݯªºÞÛÛ¯´ÙßÞتªàªª ḱ·³¯®´¯ªâªãã

Ö®¹×ØÙÖÜݯ·

äåæçèåææéêëêëçìêíîïðñðòóçôëõöæåòêë÷çòñèèåêëø æêëçùîñúæûùåðòêëòëåööóçüåêòæçúêïëçîðòêðêïèçåðç ýêëçþîðýóç01êåöî2ïç3êëúæêéé4îëêúç5õòê4éîææ÷çú6ç ýî7ç5åêçîñ2ïçîñöçê4êðêðçùéõ2ïêðçúõòêðç89ðø ðêðóç ëåööòêïõñúêçîñúç3êë2ïë6èæêèç5æîïé4éê2ïóç ù ëç êòêç ú2ïðåææêçú61åêçíñèç52ïðêåýêðç36ðç þ9éíêëðóç0õïðêçòêïõëæêæóç

ô6èéêææçèåæç ëæêé892ïêëóç üõðòêççèèóç ê1å2ïæççò ²»ªÙ««ª ²µ¸´¹¸´´ç ê1å2ïæççò

â⬪ ²»ªÙ««ª «¬ª ÕÕÖ®¹×ØÙ ¸·!µÜݯªºÞÛÛ¯´ÙßÞتªªàª üõðòêç"çèèóç ê1å2ïæç#$çò ²»ªÙ««ª â%ª ²µ¸´¹¸´´ç ê1å2ïæç$$çò ²»ªÙ««ª «%ª

ÔB

& 1

4

&ÕÕÖ'()*ÙÚ¸µÛ±¯·µÜݯªÚÞ+ݶ·ªªàª ḱ·³¯®´¯ª,ªãã

52ïéîð8êë÷çúêåæéå2ïçòñèèåêëæêëç ëåööóç ëåööòêïõñúêç îñúçôñðúæúæ6ööóçù ëç êòêú2ïðåææêçåèç-4úæûçñðýç

îëæêð4îñçêåðúêæí4îëóç0õïðêçòêïõëæêæó üõðòêç./çèèóç ê1å2ïæç../çò ²»ªÙ«,ª %ª ²µ¸´¹¸´´ç ê1å2ïæç#çò ²»ªÙ«,ª «0ª üõðòêç.çèè÷ç ê1å2ïæç."çò ²»ªÙ«,0ª ,⬪ ²µ¸´¹¸´´ç ê1å2ïæç"$çò

²»ªÙ«,0ª

«,ª

1ÕÕÖ®¹×ØÙÚ¸µÛ±¯·µÜݯª2ª¬ªªàª

3ªCªDEEFGHIJKLMF

,⫪

ḱ·³¯®´¯ªâ%ªãã

52ïéîð8êë÷çòñèèåêëæêëç ëåööóç êïõñúêçîñúçôñðúæø úæ6ööóçù ëç êòêú2ïðåææêçåèç-4úæòîëæêðçêåðúêæí4îëóç 0õïðêçòêïõëæêæóç üõðòêç#çèèóç ê1å2ïæç$çò ²»ªÙ33ª «%,ª ²µ¸´¹¸´´ç ê1å2ïæççò

²»ªÙ33ª

3%ª

4ÕÕÖ®¹×ØÙÚ¸µÛ±¯·µÜݯª5ÛÛ¯¹ªªàª

ḱ·³¯®´¯ª,ªãã

< ?

ôëõöæåòêë÷çòñèèåêëæêëç ëåööç6ùîñúæòëåöö7óç ëåööû òêïõñúêçîñúçôñðúæúæ6ööóç8ñ2ïç4êåç9õúúêçòñæêëç þîéæóçù ëç êòêú2ïðåææêçåèç-4úæûçñðýç îëæêð4îñç êåðúêæí4îëóç0õïðêçòêïõëæêæóç üõðòêççèèóç ê1å2ïæç./çò ²»ªÙ3%ª ,⫪ ²µ¸´¹¸´´ç ê1å2ïæç$çò

²»ªÙ3%ª «â«ª <ÕÕÖ'()*ª¸·!µÜݯª=ظ׸´¸ªªàª :ÕÕÖ®¹×ØÙÚ¸µÛ±¯·µÜݯªª ḱ·³¯®´¯ªâªãã 5Û Û¯¹ª)Þ㸷¯ªªàªªªá¸±·³¯®´¯ª«âªãã äå æ ç èå æ æ é ê ë ê ë ç ù ê å ð 4 ê í î ï ð ñ ð ò ó ç ôë õ ö æ å ò ê ë ÷ ç ò ñ èèå ê ë ø ?ÕÕÖ'()*ª¸·!µÜݯª=ظ׸´¸ªªàª æ ê ë ç ñ ð ý ç ò ñ æ ç ò ê ö 6 ë èæ ê ë ç

ë å ö ö ÷ ç î ñ 2 ï ç èå æ ç í 1ê å ç þõ ð ø ô ë õ öæåòêë÷çòñèèåêëæêëç ëåööç6ùîñúæòëåöö7óç ëåööû ḱ·³¯®´¯ª%ªãã ýêðçíñçñèöîúúêðóç ëåööòêïõñúêçîñúç8éñèåðåñèóç òêïõñúêçîñúçôñðúæúæ6ööóç8ñ2ïç4êåç9õúúêçòñæêëç äåæçúêïëçöêåðêëçìêíîïðñðòóçù ëçöêåðúæêç5õòêû 8ñ2ïç4êåç9õúúêçòñæêëçþîéæóçù ëç êòêú2ïðåææêçåèç þîéæóçù ëç52ïðåææêçåèçæë628êðêðçþ6éíçñðýç úõòêç ý ððêðç01êåòêðçú61åêçîéúç;îòýúõòêçêåðúêæí4îëóç îë4êåæêðçåðçïîëæêðçþ9éíêëðçñðýçý ððêðç -4úæû> îëæêð4îñçú61åêçîéúçìëêææêëû>ìîé8êðç ïõëæêæóçüõðòêç 0õïðêçòêïõëæêæóç üêåúæêðóç@A2êééêðæêëçúîñ4êëêëç52ïðåææóç0õïðêç 4êåèçþ6éí4îñçêåðúêæí4îëóç0õïðêçòêç òêïõëæêæóçüõðòêç."çèèóç ê1å2ïæç.$çò ."çèèóç ê1å2ïæç.$çò üõðòêççèèóç ê1å2ïæç./çò ²»ªÙ«¬ª 33,ª ²»ªÙ30ª ,⫪ 33,ª ²»ªÙ¬3ª ²µ¸´¹¸´´ç ê1å2ïæç.çò ²µ¸´¹¸´´ç ê1å2ïæç"çò ²µ¸´¹¸´´ç ê1å2ïæççò ²»ªÙ«¬ª â,«ª ²»ªÙ30ª «â«ª â,«ª ²»ªÙ¬3ª

©ª«¬ª

­®¯ª°¯±²³¯²´µ´¯¶¯²ª®µ´ª®·ª¸¹¹¯·ªº²¯®µ¯·ª¯·´±¸¹´¯·»


RSTUVWXYZW[Y\SW[]^_S` _SW[]bRVW UaSZ

defghidopql

cå¿åÇ cYYdefghijklmnopqNrepNrshNNtN ukvlwqexqNyz{{N||

}~€‚ƒ„…€~†‡ˆ‰ŠŠ‹‰‚€Œ‰Ž†Ž‘’€“”†€ • –~ˆ‡—˜€™šŽ€ ‚›Ž……€œ~…€œ~……ˆ€ ‚”‹‚€ž‰†š†€ ~Ž…€Ž~€~Ÿ‰ˆ€ ›‚€Ÿ~€Ž…‰‚‡†€–†~……€~†€‘šœ†€ š†Ÿ€~œ€‰š”ˆž˜€}‚€¡‚~  €~Ž…€Ÿš‚†Ÿ€‰šŽ€ Ž…‰‚‡œ€™ˆšœ~†~šœ€ ‚…~…€š†Ÿ€šœœ~‚…˜€ }š‚€Ÿ~€ˆ~…€‚‰š€¢‹‚£‘€‰š€‹~€¤‘ŽŽ€• š…‚€¡‚~Š˜€¥¦~ ‰€“‚Ž…ˆˆ‹‰‚Ž€ˆ‰……§€Ž”€Ÿ‰ŽŽ€–~€ ‰š€‰š €‹††€¨ˆ‘†€Ž‘†€‡ƒ†††˜€–‰š‹‚‚€• ˆ‰……‚€–†~……˜€ ˆ‰……ˆ‘†€©ª«€œœ§€¡Ž‰œ…€ˆ‘†€¬­ª€œœ§€~†® ‡ˆ‰ŠŠ…€¯°«€œœ˜€¡¦~…€¯±°€ ²³ ´Nµ¶iPy·N ¸µzQ¶N¹ º³nkx»¼fkxxz€¡¦~…€°­«€

Ò

²³´Nµ¶iPy·½ºN {¾zP¶N¹ ¿YYdefghijklmnopqNrÀONrÁÂNNtN ukvlwqexqN{z¶N||

Ã~…€œ~……ˆ‚‚€¥‰†š†˜€¨›‚€‰ˆˆœ~†€–‘‰‚‹~…†˜€ ¢‹Ž…ÄÅ¡‰‚…†‹‰š§€Æ”ˆž‹‰š˜€¡¦~…€¯±°€ ²³´Nµ¶iPyPN ¸µzQ¶N¹ º³nkx»¼fkxxz€¡¦~…€°­«€

²³´Nµ¶iPyP½ºN {¾zP¶N¹ ÇYYdefghijklmnopqNrÀONrÁÂNNtN

ÑNóNôõö÷øùúûû÷ü

{Qz·¶N¹

ukvlwqexqNPz¶N||

Ã~…€ ~†‚€¥‰†š†˜€¨›‚€Ÿ›††€‰‚…€ÈŽ…€ • Ž”¦~€žšœ€–†~Ÿ†€“”†€‚……‚†§€}‰€ ˆ‰……†€ šŽ¦˜€¡¦~…€¯±°€ ²³´Nµ¶iPy{N ¸µzQ¶N¹ º³nkx»¼fkxxz€¡¦~…€°­«€ ²³´Nµ¶iPy{½ºN {¾zP¶N¹ ÉÊËvq³NÌͳNÎrepNrshπœ~…€¡›‚…ˆŽˆ‰š €š†Ÿ€ Ð~†˜

²³´Nµ¶iPy·½ÉN

PÑz¶¶N¹

ÒYYdefghijklmnopqNOelpkNNtNukvlwqexqN {N||

áå ã

Ã~…€–‘‹ˆ‰……Ä–†ˆˆ¦ŽˆÄ–—Ž…œ€~Ž…€Ÿ~Ž€ –‘€~Ÿ‰ˆ€ ›‚€Æ‰†Ÿ¦‚‡‚§€¥~œœ‚ˆš…ō~Žˆ‚˜€ ™š€ ›‚€Æ‰šŽ€š†Ÿ€Æ” €š††…‹‚ˆ~˜€}‚€‡‚‘ …~€ áYYdefghiÛknËvqlnopqNOs|¼shNNtN Ɖ‡†Ä–Š‰††‹›ˆ“‚Žˆš„€~‹…€Ÿœ€–‘‹ˆ‰……€ æ e x q ³ k x ܳ N » ܳ N rk Ü|i ukvlwqexqNPz{N|| Ɖˆ…€š†Ÿ€š…€¨›‚š†˜€Ó‚‘ …~‚§€šœœ~‚…‚€Ô~Ž® çèé êé ë ìíîé íë ï ð é ë ñ òë Ã~…€ ~†‚€ž‰†š†˜€–ˆ‰†‡‚§€šœœ~‚…‚€š†Ÿ€ …”ˆ†‚~  ˜€}š‚€Ÿ~€Ð~  ˆš†€‰š€‹~€¤‘ŽŽ€š® š…€ ”‚œ…‚€¡‚~  €ß¨~†‚‚~  à˜€¡‚~  €‘šŽ€‰šŽ€ …‚€¡‚~Š˜€¥‘†€‘‚……˜€–‰š‹‚‚€ˆ‰……‚€–†~……˜€• NdqexqNON·¶¸ –…‰ˆ‹ˆ˜€–‚€š…‚€Æ‰ˆ…€‹~€¤‘ŽŽ˜€¨›‚€Ô£® Ց†€±¬«€œœ˜€¡¦~…€°Ö«€˜€Ó”œŠˆ……€œ~…€ • Ž†~……€~œ€¢‹Ž…ÄÅâ~†‹‰š€š†Ÿ€‰‚…†€¡ƒˆ® Ӄ‚€š†Ÿ€¡›‚…ˆŽˆ‰š §€¡¦~…€©°Ö€ €‰ˆŽ€‚……‚Äŝ‰ˆ‡†Ž‘€‹~œ€Æ”ˆž‹‰š€ ²³´Nµ¶i·¾{N µ{zѶN¹ ÚYYdefghiÛknËvqlnopqNdÜÝq³NÞËËqfNNtN ž~††Ž€Ž…”ž¦~ ‹‰‚˜€€¥‘†€‘‚……˜€Õ‘†€±°«€œœ˜€¡® º³nkx»¼fkxxz€¡¦~…€¬«€ ¦~…€±©«€ vlwqexqNyN|| ²³´Nµ¶i·¾{½ºN {Pzy¶N¹ uk ²³´Nµ¶i·µQN yÑzy¶N¹ Ã~ … € œ~ … … ˆ ‚ ‚ €  ž ‰  † š †  ˜ € –   ˆ ‰ † ‡ ‚ § €  š œœ~ ‚ … ‚ € dopq¼fkxxNÌqel´€¥‰†¦~…€°§Ö€œœ§€~œ€Ð›‡†€Ÿ›††€ ¡‚~  €ß¨~†‚‚~  à˜€¡‚~  €   ‘ š Ž € ‰ š Ž €  ”     € Ž … œ€ º ³ n k x » ¼f k x x z € ¡ ¦~   … € ª « €  Žˆ~  †˜€–‚€Ž‰š‹‚‚€ˆ‰……‚€Ž†~……€~†€‚……‚†§€ ™ˆšœ~†~šœ˜€™š€‹~€¤‘ŽŽ€š…‚€Æ‰ˆ…˜€ ´Nµ¶i·µQ½ºN P¾z·¶N¹ Չ……†§€…‚”‡††€ÈŽ…†˜€×‚Ž‰…ž‹ˆ‰……§€¡¦~…€ªª€ ¥¦~€ ‰€“‚Ž…ˆˆ‹‰‚Ž€ˆ‰……˜€¨›‚€Ô£Ž†~……€~œ€ ²³ ãYYdefghiÛknËvqlnopqNÎOs|¼shÏ Ž…ÄÅ¡‰‚…†‹‰š€~†Ž…ž‹‰‚˜€ ²³´Nµ¶i·¾y½ºN {Pzy¶N¹ ¢‹ ‘†€‘‚……˜€Õ‘†€±°«€œœ˜€¡¦~…€°¬«€ Ց†€©««€œœ˜€¡¦~…€©««€ dopq¼fkxxNqØx³kNÌqel´€¥‰†¦~…€°§¯€œœ˜€×م® ¥²³ ´Nµ¶i·µQ½{¶¶N ¸{zP¶N¹ {Qz·¶N¹ ²³ ‚œ€Ž‰š‹‚‚€ˆ‰……‚€–†~……€~†€Õ~Ž…†§€…‚”‡†œ€• ´Nµ¶i·¸µN º³nkx»¼fkxxz€¡¦~…€ä°€ Ÿ›††œ€Æ”ˆž˜€×‚Ž‰…ž‹ˆ‰……§€¡¦~…€ªª€ º³nkx»¼fkxxz€¡¦~…€ª«€

²³´Nµ¶i·¾Ñ½ºN

{Pzy¶N¹ ²³´Nµ¶i·¸µ½ºN

P{zQ¶N¹ ²³´Nµ¶i·µQ½ºN{¶¶N

.N N ¶·¾¶NtNPQ¶NQ¶¶¶NtNlܳN¸NËxNݳsNÞl³ÜÌNkÜnNmq|Nýqnxlqx»Nmq³NþqÜxnËvqlNÛqfqgs|zNÛk³eÌN¼qeN0s¼efÌÜlgNppÌ´Nk¼wqeËvqlm´N

{¸z¶¶N¹

www´p³Ü¼q´mqN N NONPQ


 !"# $%&'()*+&

,-. /07 1

1223 624 5,-. /0723423426

789:;<=>=?:@8A;?8>7BCD;D;@::=8<::>A<;>E?<FG?A>HI?8J KB=>BCL>MB?88<NN?C>:O8>=B;?C>PQR;S>QBFG>I?<>I?<>T9DJ D?U>V9=?CWXFG?8>A<;>YQGC8@RR?>D@E<?>QIC?GAIQ8?8> ZO8;?RDFGRQB:?>QBD>ZB8;IQCLU>[<?>7R?AA\@88<FG;BC=> <A>7XFG?8>]^<?8;>L<?>V9=?><C>QRR?C>_Q=?C>BCL>PXG?CU> Z?:?8;<=;>QBD>V7`>V;QGRS>YQGCE?<;?>aSb`>AAS>V9=?CJ R9C=?>acc>AAU>Z?E<FG;>aad>=U e 2f4,g332 hiji42k l mn

>Z?E<FG;>opq>=

e 2f4,g33rl2 gsji42k t223 624 5,-. /072342uv

PQCLD9=?>A<;>=?XR;?A>wBFG?CDN?88G@RK=8<::U>x@C> L?C>Y9GC?C>KBA>yOFW?C>G<C>LOCC>=?DFGR<::?CU> YBD9;KR<FG> R?<FG;> =?DFG89CW;U> wRQ;;> QBD> GQ8;\?8FG8@A;?A>V7`>V;QGRS>Y9GC?>=?G98;?;U> zN;<AQR>:O8>L?C>DQBI?8?CS>W89:;<=?C>VFGC<;;U> Z?E<FG;>qac>=U

t

e 2f4,ugs2

hij442k

3 624 5234234423 {97 /07

€

&+™

2

†˜‡

ˆ

V;QI<R?DS>\?8FG8@A;?D>V;QGRIR?FG=?G9BD?>A<;>=BAJ A<Q8;<=?A>HI?8KB=U>w?D;?8>PQR;>I?<>T9DD?>@L?8> A<;>DFGAB;K<=?C>P9CL?CU>V9=?IRQ;;Q88?;<?8BC=> ?<C|>E<?>QBD=?WRQNN;>LB8FG>?<C?C>}?;QRRG?I?RU> [<?>V9=?IR9;;?8>D<CL>QRR?>QBD>V7`>V;QGR>=?:?8;<=;S> GQ8;FG8@AI?DFG<FG;?;>BCL>KQGC=?G98;?;U>V9=?J R9C=?>acc>AAU>~BD=?R<?:?8;>E<8L>L<?>V9=?>A<;> I?<DN<?RDE?<D?>?<C?A>wRQ;;>A<;;R?8?8>YQGCE?<;?S> KE?<>E?<;?8?>wR9;;?8S>=8@I>BCL>:?<CS>WXCC?C>KBJ D9;KR<FG>?8E@8I?C>BCL>R?<FG;>=?E?FGD?R;>E?8L?CU Z?8<C=?>YQGCE?<;?>?AN]?GR;>D<FG>:O8>;8@FW?C?D> BCL>LOCC?D>P@RKU>}<;;R?8?>YQGCE?<;?C>?AN]?GR;> D<FG>:O8>w8?;;?8>A<;;?RD;Q8W?D>P@RKU>Z8@?>YQGCJ E?<;?>?AN]?GR;>D<FG>:O8>:8<DFG?D>BCL>D;Q8W?D>P@RKU

€223 624 5234234422‚9 76 72hjgƒ2„„ e 2f4,ug3>Z?E<FG;>q…c>=2 giji42k l mn

>Z?E<FG;>occ>= e 2f4,ug3rl2 g3jƒ42k †223 624 5234234422‚9 76 7232„„ e 2f4,ugu>Z?E<FG;>q…c>=2 giji42k l mn

>Z?E<FG;>occ>= e 2f4,ugurl2 g3jƒ42k ‡223 624 5234234422‚9 76 72u„„ e 2f4,ugƒ>Z?E<FG;>q…c>=2 giji42k l mn

>Z?E<FG;>occ>= e 2f4,ugƒrl2 g3jƒ42k ˆ223 624 5,-. /072342v4222 ‚9 76 72ujfƒ2„„

Z8<::>QBD>P@RKU>Y9GC?>R?<FG;>=?DFG89CW;U>‰O8> Š D;98W?8?DS>;8@FW?C?D>P@RKU> V9=?CR9C=?>dcc>AAU>Z?E<FG;>``…>=

e 2f4,guv2 ƒiji42k ‹223 624 5,-. /072342ƒu2222

‹

‚9 76 72vj42„„

Z8<::>QBD>P@RKU>Y9GC?>R?<FG;>=?DFG89CW;U>Œ?=?C> L?8>y9BA?8K9GC?Ž>:O8>L<FW?S>:8<DFG?>PXRK?8>I?J D@CL?8D>=??<=C?;U V9=?CR9C=?>`qc>AAU>Z?E<FG;>q…>=

’

12342

&‘2f4,g3i2 uiji42k ’223 624 52 4/07 {97r6 “””•–{97 2v4 }<;>YQGC8@RR?>BCL>~CG9C=?8<C=U> Z??<=C?;>:O8>—V>`qS>—V>dcU>Z?E<FG;>q`c>=

e 2f4,guf2

huji42k

5672879 7

77 26 26272 76 727 9 7


Ü Ý Þß àš áâ 㠚 ä å æå àâ ç è éß ê š ë å éàìàÞ ¯°±²³´²µ°¶·¸°¹º»¹¼½²¾°½²»¹µ¿¼»¹²µ°À¿Á²¶·°Â³Ã´·Ä¿²³½Å ¯°Æ¿µ´°Áõ°´²µ°Æ»¹µ²¿´²Äǹµ²µ°Ä·¾°Èɻʲµ°´Éµµ²³°Ë²¼»¹Ì¿¸¸²µÅ ¯°Í¶Î²µ°´³²¿¸¶»¹°Ë²¼»¹Ì¿¸¸²µ²°Ïǹµ²°¾¿½°³¶¼¿²³¾²¼¼²³¼»¹¶³¸²µ°Æ»¹µ²¿´Ê¶µ½²µÅ ¯°Æ¿µ´°¹¶³½Á²³»¹³Ã¾½Ð°¸É³°¼²¹³°Ì¶µË²°À·½Ä·µËÅ ¯°Æ»¹µ²¿´²µ°ÄѲ¿Ò°Î¿¼°´³²¿¾¶Ì°¼»¹µ²Ì̲³°¶Ì¼°¹²³Êº¾¾Ì¿»¹²°ÆÇ˲µÅ ¯°Àó¾¶Ì²°ÆÇ˲¶³Î²¿½²µ°°Ó°°Ï¶¹µÑ²¿½²°ÔÐÕÖ×ØÐÙÙ°¾¾Å ¯°Úµ°´¿»Ê²¾°¸³¿¼»¹²µ°ÍÃÌÄ°°Ó°°Ï¶¹µÑ²¿½²°ØÐÕÖ×ÛÐÙÙ°¾¾Å ü¥¥ýêâšÜåþ0šýܚœ1š2ýܚœš3ý4

56789 78 86787 78688 æåàãåÞßàšìà š›Ýêãßà! ÆÇ˲°¾¿½°Ì¶»Ê¿²³½²¾°ÍÃÌĹ¶Ê²µ¹²¸½Å°Ú¾°Èɻʲµ° ·µ´°Ä·¼Ç½ÄÌ¿»¹°Ä·³°Æ¿½Ä²°¹¿µ°´Éµµ°Ë²¼»¹Ì¿¸¸²µÐ° Ä·¼Ç½ÄÌ¿»¹°Ì²¿»¹½°Ë²¼»¹³ÇµÊ½Å°"̶½½°¶·¼°Æ#ְƽ¶¹Ìа ¹¶³½Á²³»¹³Ã¾½Ð°Ïǹµ²°Ë²¹Ç³½²½Å°Ï¶¹µÑ²¿½²°ØÐÙ° ¾¾Ð°ÆÇ˲µÌǵ˲°Ô$Ù°¾¾Å°%²Ñ¿»¹½°$ÙÙ°Ë 3ê!š&'œš ()('š* +êçåã,-åãã°%²Ñ¿»¹½°.ÖÙ°Ë

žŸ ¡¢£¤¥¦£§¥¨Ÿ£§©ª«Ÿ¬ «Ÿ£§©®ž¢£ ¡­Ÿ¦

í

ú

íîîïðñòóñôõðîïôõöðñ÷øùöòðö ú°°Ï¶¹µ¼Â¿½Ä² û°°Æ»¹µ²¿´³¿»¹½·µË°¶·¸°Ï·Ë

í û

ü 1

3ê!š&'œ/+š 0)('š* 1¥¥ýêâšÜåþ0šÜÝÞßàãåçèéß/2ìàçãçã34456èéßê

7¿½°Ï¶¹µ³ÃÌ̲°·µ´°%ɳ½²Ì¼»¹Ì¿½Ä²µÅ°8¶¼¼²µ´°Ä·° î À³Å°ÕÙÒ.Ô.Å°%²Ñ¿»¹½°$ÙÛ°Ë

3ê!š&'91š :):'š* 0 ;¥¥ýêâÜåþ šÜÝÞßàãåçèéß/2ìàçãß ßê56èéßê

;

7¿½°#¶³¶Î¿µ²³¹¶Ê²µ°·µ´°%ɳ½²Ì¼»¹Ì¿½Ä²µÅ°8¶¼¼²µ´° ¸É³°À³Å°ÕÙÒ..<аÕÙÒ.$<аÕÙÒ.ØØ°·µ´°ÕÙÒ.Ô.Å° %²Ñ¿»¹½°ÔÕÕ°Ë

3ê!š&'0=š >¥¥ýêâšÜåþ0ÜÝÞßàãåçèéß

>

19)''š*

?·¼°¼½¶³Ê²¾°#·µ¼½¼½Ã¸¸Å°@¿²°A¶¼»¹²°Ê¶µµ°¾¿½°ÄѲ¿° ØÙ°¾¾°Î³²¿½²µ°%·¾¾¿Ä·ËÒ#̲½½Îǵ´²³µ°¼¿»¹²³° ·µ´°²¿µ¸¶»¹°¶¾°Bµ½²³¼»¹²µÊ²Ì°Î²¸²¼½¿Ë½°Ñ²³´²µÅ° ÏѲ¿°¹²³¶·¼µ²¹¾Î¶³²°7¶Ëµ²½²µ°¹¶Ì½²µ°´¿²°ÆÇ˲° ¼¿»¹²³°¿¾°#º»¹²³Å°C¿µ²°Æ»¹Ì¶·¸²°¶·¸°´²³°#º»¹²³D ³É»Ê¼²¿½²°²³¾ºËÌ¿»¹½°´¿²°?·¸¹ÇµË·µË°¶¾°%ɳ½²ÌÅ° 8¶¼¼²µ´°¸É³°Í¶µ´¼Ç˲°AÆ°Ô$Å

£¢¦

¥

3ê!š&'0&š 1()('š* 0 E¥¥ýêâšÜåþ šýåçèéßàçÝÞߚ='ýš F›åêãßàGššHššëåéàþßâãߚœ)9šáá

ƶ·Î²³²³Ð°Ë̶½½²³°Æ»¹µ¿½½°¸É³°Î²¼½²°±·µ´°¹²¿Ì·µËÅ° ÏѲ¿¸¶»¹°Á²³¼½²ÌÌζ³²¼°ÆÇ˲Î̶½½°¸É³°IÇ»¹²µ²Î²D µ²°Æ»¹µ¿½½²Å°%³¿¸¸Ë²¹Ç·¼²°¶·¼°Á²³»¹³Ã¾½²µ°Æ½¶¹ÌD Î̲»¹°¾¿½°Ë·¾¾¿¶³½¿Ë²¾°Jβ³Ä·ËÅ Kǵ˲°.LÙ°¾¾Å°%²Ñ¿»¹½°.<Ù°Ë 3ê!š&'999š 9)('š* +êçåã,-åãã!°Kǵ˲°.ÕÙ°¾¾Å°%²Ñ¿»¹½°Ô<°Ë

E

1!š]êêßãâßêìàÞççãì4ß

3ê!š&'999/+š )0'š* 0 M¥¥ýêâšÜåþ ýåçèéßàçÝÞߚýܚ1'šýššHšš ëåéàþßâãߚœ)&9šáá

›ìãš4NêšO-çã/›åêãßà-åìšç3þâߚ,ìášÜèéàßâ ßàšP3àšQåìé6,ßêà! #³Ç¸½¿Ë²³Ð°Ë·¾¾¿²³½²³°#·µ¼½¼½Ã¸¸Ë³¿¸¸°¾¿½°R·²³Ò ³¿Â²µ°¸É³°Ë·½²µ°Í¶Ì½°Î²¿°ÀǼ¼²°·µ´°¾¿½°Á²³D ¼»¹¾·½Ä½²µ°Íǵ´²µÅ°ÆÇ˲Î̶½½¶³³²½¿²³·µËаÆÇ˲° ²¿µÒ°·µ´°¶·¼Ê̶ÂÂζ³Å ÆÇ˲µÌǵ˲°$.Ù°¾¾Å°%²Ñ¿»¹½°$ÛÙ°Ë 3ê!š&'œ0š ()('š* +êçåã,-åãã!°%²Ñ¿»¹½°ÖÙ°Ë

3ê!š&'œ0/+š œ)('š* S¥¥ýêâšÜåþ026èéßêš4NêšýåçèéßàçÝÞßà

Íû¹Ñ²³½¿Ë²¼°À¶½·³Ì²´²³Å°Kǵ˼µ¶¹½°¾¿½°²¿µÒ ˲̲˽²¾°#²´²³°T¼»¹É½Ä½°´¿²°À¶¹½UÅ°8¶¼¼½°¸É³°¸¶¼½°¶Ì̲°î A¶¼»¹²µ¼Ç˲µ°Î¿¼°»¶Å°ÔÙÙ°¾¾°ÆÇ˲Ìǵ˲Ű?·¼Ë²Ò ³É¼½²½°¾¿½°%ɳ½²Ì»Ì¿Â°¼ÃÑ¿²°@ÒÈ¿µË°Ä·¾°C¿µ¹ÇµË²µ° ñöîðñöðöîVùWùXñöðWYîÚµµ²µ¾¶Z²[°.LÙ°¾¾°½¿²¸Ð°ÕÙ°¾¾° γ²¿½Å°#º»¹²³Ò%²°¼¶¾½°Ìǵ˲°$.Ù°¾¾Å°%²Ñ¿»¹½°.ØÖ°ËÅ°î K¿²¸²³·µË°Ã¹µ²°ÆÇ˲Å

3ê!š&'œ&š \¥¥ýêâšÜåþ023á-âé3çãßê

10)('š*

3ê!š&'9&0š

:)(9š*

M S

\

?·¼°Ñ²¿»¹²¾°#·µ¼½¼½Ã¸¸Å°7¿½°´³²¹Î¶³²³°%ɳ½²ÌD ¼»¹Ì¶·¸²Å°Ï·¾°C¿µ¼½²»Ê²µ°²¿µ²³°A¶¼»¹²µ¼Ç˲°¼ÃÑ¿²° ²¿µ²³°%¶³½²µ¼»¹²³²Å°#º»¹²³°ÃÅ°Úµ¹¶Ì½Å°%²Ñ¿»¹½°.ØÙ°Ë

š '='šHš1('š('''šHšàìêš:šèãšæê3š]àêì4šåìçšßáš^ßçãàßã,šßêš_ßìãçèéßàšýßß53á)šýåêâ4š-ßâš`3-â4ìà5šÞÞ4!šå-þßâèéßà !š .š

þþþ!Þêì-ß!ߚšš›šœ


tuvwxyz{v

rkkks pq|}p b ~ f g g q }g f g j jngokn€imsg ‚ƒ„…†…‚‡ˆ‰Š‚‹Œ…ƒˆ‚‚„‰ˆ‚ˆ ‚ƒƒ…†…‚‡ˆ‰Š‚‹Œ…ƒˆ‚‚ƒ‚ŽŒŽ‹Œ ‘Ž’‹…“…‘‰‹ˆ”†Ž‚ˆƒ•‚”…’‹–ƒ‚ˆ…‹ˆ‘‰ˆ–ƒ —˜…“…™‚ˆƒ•š‚ˆƒ‚ˆ…›‹‡’‰Œƒˆ‰˜˜‚‡ˆ œž†…‹ŽŸ‚ˆ–ƒ Œ”¡‚

¢|j}pq

£gfopml

¤lpj¥pml

¦‚ˆ…™‚¡‚•Œ¡‚ˆ…’…§ˆ¨—‰Ž…‡Œƒ‚ˆ–ƒ©ƒšƒ…‘‚’…™‡¡… ¦‡ˆŽ…”‹–…§ˆ‚¨‚Œ…‹’…ª‰Š¨…”‚–…§ˆ¨¨–…„ˆ”…”‚ˆ… ¦‡ˆŽ…”‚Œ…œ–ƒ‰˜‚Œ¡ˆ¨¨…„ˆ”…”‚ˆ…¦ˆ‡Ž…‹‡¨…”‹–… ‡Œ”…˜‚ƒ‚ƒ…–‰…”‚…ªˆ‹¨ƒ…‹‡¨…”‚Œ…«‘‚ˆ‹ˆ’’‡–‚˜… ¦ˆ‡Ž…‹‡¨…”‹–… ¡‚‘˜‹ƒƒ…Ÿ‚ˆ’Œ”‚ˆƒ¬…¦‚ˆ…™‚¡‚¯ …  ¡‚‘˜‹ƒƒ…¡‚‘ˆ‹Žƒ¬…‰…”ˆŒ¡‚Œ…”‚… ¡‚š Œ‚… „‚ƒ‚ˆ¬…¦‚ˆ…¦‹‡’‚Œ…‹ƒ…‚Œ‚Œ…§‚¡‚Œ”ˆ‡ŽŠ‡Œƒ… •Œ”‚ˆ…‡Œƒ‚ˆ–ƒ©ƒšƒ…”‚…°©ˆ‡Œ¡¬ ‰Œ‚…¡ˆ‰±‚Œ…ªˆ‹¨ƒ‹‡¨„‹Œ”…Œ–…²‰˜š¬ ‹’…§ˆ¨¨­…”‚ˆ…‘‚’…®‰ˆ–Ž‡‘…”‚…ªˆ‹¨ƒ…”‚–…›ˆ‡–ƒ¯ ’‡–‚˜–…Œ‡ƒšƒ¬

³´´µjfb¤pk¶bµ¤bcdb·µ¤b¸cb¢µ¹

®‰Œ…”‚Œ…™ Œ‚Œ…š‡’…º©Ž‚Œ…Œ…”©ŒŒ…¡‚–Ž˜¨¯ ¨‚Œ¬…™‡– ƒš˜Ž…˜‚Žƒ…¡‚–Žˆ Œƒ¬…ž‡–…‹ˆƒ…Ÿ‚ˆ¯ Žˆ‰’ƒ‚’…ª»†ƒ‹˜­…™ Œ‚…¡‚ ˆƒ‚ƒ¬…™‹Œ„‚¯ ƒ‚…¼…’’­… ¡‚˜ Œ¡‚…½¾¿…’’¬…‹‡‘‚ˆ‚ˆ­…„‚Ž‚ˆ… ‡Œ”…–ŽŒ‚˜˜‚ˆ…ŽŒƒƒ¬…«Šƒ’‹˜…¡‚‚¡Œ‚ƒ…¨©ˆ…”‚… ›‹‡’Š—‚¡‚¬ ¢jsbÀÁÂcÃÄb˜‚Œ‚ˆ…§ˆ¨¨b cÅÆÁÁbÇ ¢jsbÀÁÂcÃÈbŒ‰ˆ’‹˜‚ˆ…§ˆ¨¨b cÅÆÁÁbÇ ¢jsbÀÁ¸c¸ÉÊbˈ–‹ƒš‘˜‹ƒƒb ¸ÃÆÈÁbÇ

³

Ì´´µjfb¤pk¶bÍbcdÁ

§‚–Žˆ Œƒ‚…™ Œ‚…’ƒ…º ‡’‚ˆ–Ž˜ƒš‚Œ¬…™‹Œ¯ „‚ƒ‚…¼…’’­… ¡‚˜ Œ¡‚…½¾¿…’’¬…°©ˆ…”‚Œ…–ŽŒ‚˜¯ ˜‚Œ…ŽŒƒƒ…’…¨ˆ–Ž‚Œ…²‰˜š¬ ¢jsbÀÁÂcÅÅb˜‚Œ‚ˆ…§ˆ¨¨b cÅÆÈÁbÇ ¢jsbÀÁÂcÅÎbŒ‰ˆ’‹˜‚ˆ…§ˆ¨¨b cÅÆÈÁbÇ ¸ÃÆÈÁbÇ ¢jsbÀÁÂcÅÅÉÊbˈ–‹ƒš‘˜‹ƒƒb

Ì

Ï´´µjfb¤pk¶bµ¤bÃÎ

®‰Œ…”‚Œ…™ Œ‚Œ…š‡’…º©Ž‚Œ…Œ…”©ŒŒ…¡‚–Ž˜¨¯ ¨‚Œ¬…™‡– ƒš˜Ž…¡‚–Žˆ Œƒ¬…ž‡–…‹ˆƒ…Ÿ‚ˆŽˆ‰’¯ ƒ‚’…ª»†ƒ‹˜­…™ Œ‚…¡‚ ˆƒ‚ƒ¬…™‹Œ„‚ƒ‚…Ð…’’­… … ¡‚˜ Œ¡‚…¼½¿…’’¬…°ˆ–Ž‚–…ƒ‹ˆ‰˜š…‡Œ”…›‹˜‚Œ… „‚ˆ”‚Œ…–‹‡‘‚ˆ…¡‚–ŽŒƒƒ‚Œ¬ ¢jsbÀÁÂÃÁÀbŒ‰ˆ’‹˜‚ˆ…§ˆ¨¨b cÈÆÁÁbÇ ¸ÄÆÈÁbÇ ¢jsbÀÁÂÃÁÀÉÊbˈ–‹ƒš‘˜‹ƒƒb

Ï

Ñ´´µjfb¤pk¶b¤Ògolpm€ig

Ñ

ž‡–…–ƒ‹ˆ‚’…ª‡Œ–ƒ–ƒ‰¨¨¬…¦‚…Ó‹–Ž‚…‹ŒŒ…’ƒ…š„‚… ¼¿…’’…‘ˆ‚ƒ‚Œ…§‡’’š‡¡†ª˜‚ƒƒ‘ Œ”‚ˆŒ…–Ž‚ˆ… ‡Œ”…‚Œ¨‹Ž…‹’…ÔŒƒ‚ˆ–Ž‚Œ‚˜…‘‚¨‚–ƒ¡ƒ…„‚ˆ”‚Œ¬… ™„‚…‚ˆ‹‡–Œ‚’‘‹ˆ‚…Õ‹¡Œ‚ƒ‚Œ…‹˜ƒ‚Œ…”‚… ¡‚… –Ž‚ˆ…’…ªÖŽ‚ˆ¬…ːŒ‚…Ž˜‹‡¨‚…‹‡¨…”‚ˆ…ªÖŽ‚ˆ¯ ˆ©Ž–‚ƒ‚…‚ˆ’Ö¡˜Žƒ…”‚…ž‡¨ Œ¡‡Œ¡…‹’…§©ˆƒ‚˜¬… œ‹––‚Œ”…¨©ˆ…ӝ…½¾­…º…½¾¿­…×Ӆ½¾…‡Œ”…Ô®…½¾¬

¢jsbÀÁÂøÀbb Ø´´µjfb¤pk¶b¤Ògolpm€ig

dÈÆÈÁbÇ

¢jsbÀÁ¸Ådbb

¸ÎÆÎÁbÇ

Րƒ…™‹Œˆ‰˜˜‚…‡Œ”…§©ˆƒ‚˜–Ž˜ƒš‚Œ…‹‡–…ˆ‰‘‡–ƒ‚’… ª‡Œ–ƒ–ƒ‰¨¨¬…œ‹––‚Œ”…¨©ˆ…ӝ…½¾­…º…½¾¿­…×Ӆ½¾…‡Œ”… Ô®…½¾¬

v{Ù

´

Ø

abcdb

efgbhgijkgjlmlgngjbfmlbfobpqqgobrjgfmgobgolipqlgos


ÝÞßàáâãäß

åæçèéæÚêëìíîìïðññ

òóôõö÷øõùøóúûüýþ012÷3÷ø4ôõùý5ó0ýõ64÷3÷50÷4÷øõ÷ô7849 ÷57

íïÚíïìèîèéð ÚìíñèïéíÚÛïðññÚæ ÚìíçíéÚêíïïèçÚíïéìçðÚðíçíÚêëìí íççîìíîÚèîíÚ æ ÚæîìíçíîÚæîðíîÚîÚÚíïïííîÚíðîë íÚîîíîÚìíñçèççÚêæïë íÚïæñèççÚ ìí îðíîÚíïíî îíïì

ìí ïí

a !"#$%&'!($)!*$+*,!*$-.($/(,!($0"1)$!"($21!3!($ 2!1$76!"(!$%D.1($5#$<1"==@E()!$!165/B,$*";3!1!($ $!*$45()'!6!(7*$-!1#"!)!(8$0!(($#5($)!($ 456,$B!"$-.66!1$%,1!;7/('C ) 9!"'!:('!1$)/1;3$)5*$<1"=>.;3$*,!;7,$/()$)!($ $ ?",,!6:('!1$5/=$)"!$<1"==@AB!175(,!$6!',C

_

_``åæçèéæHÛïðññí

ÚFï ÚÛïGí êïæHÚJèïîì HÚ Ú íîHI æ æî åïíð KLHÜMNOP Q R$## ST$U$VT$## WÜXLÚY KLHÜMXOF Z R$## ST$U$VT$## WÜXLÚY KLHÜM[ Q \$## VT$## WÜXLÚY KLHÜMW Z \$## VT$## WÜXLÚY KLHÜK[ Z ]$## ^T$## WÜXLÚY

RT@V^zU{ RT@V^S

a``bïðÚêæ Úêëìíîæ í

?",$d515B"(!1357!($/()$<e1,!6*;36",f!(C$g5*h *!()$=e1$i%$VS8$j$VST8$ki$VS$/()$lm$VSC

m.($)!($9&3(!($f/#$je;7!($3"($)e(($'!*;36"=h =!(C$953(0!",!$^$##8$%&'!6&('!$VST$##C$te1$ )!($*5/B!1!($%;3(",,$"($)!1$5/#D=6!'!C FïÚKLHÜKKÚ76!"(!1$<1"==Ú nNXLÚY nNXLÚY FïÚKLHÜKuÚ(.1#56!1$<1"==Ú

o

RT@V^|

c

FïÚKLH[MNÚÚ WnLLÚY o``bïðÚêæcÚêëìíîæ í %D!f"!66$!(,0";7!6,$=e1$)"!$+j%$lm$^TC FïÚKLHÜKnÚ ÜÜnLÚY p``qrêÚsbÚÜW

RT@V^\Ud

RT@VR| p

v``qrêÚwÚÜW

m.($)!($9&3(!($f/#$je;7!($3"($)e(($'!*;36"=h =!(C$953(0!",!$^$##8$%&'!6&('!$VST$##C$?",$ j&/#!1f&3(!(8$=e1$)!($*5/B!1!($%;3(",,$"#$ =1"*;3!($4.6fC FïÚKLHÜnKÚ76!"(!1$<1"==Ú MnXLÚY FïÚKLHÜuuÚ(.1#56!1$<1"==Ú MnXLÚY

v

x``qrêÚwÚML

65,,$5/*$-!1;31.#,!#$k51B.(*,5368$9&3(!$'!h *;31&(7,C$953(0!",!$^8y$##8$%&'!6&('!$^TT$ ##C$?",$j&/#!1f&3(!(8$)5*$*,517!$%,e;7$"($ )!1$5/#D=6!'!C

FïÚKLHÜKMÚÚ

XKLLÚY

x

Ú €~‚~ƒ„~„~…~†‡ˆ~‰~Š‹~Œˆ~Ž†ˆ‡~‡‘~’“”~•“‘‹†“‹–~’“ˆ~—“‡‹‘Š˜“†~™“š“›”œ~™ˆ~ž“~Ÿžš‡†›~  ¡~ž¢“Š˜“†’¡~ }~

¢¢¢¡ ˆ‡ž“¡’“Ú ~ ~ÛÚÜÜ


¶·¸¹º»¼½¾»¿½À·»¿ÁÂ÷Ĺŷ¾ ÆÇÈÉÊËÌÍÈ

Ô²±Õ¯Öש± 8¤<¤=>¥?@A6B CD97EFGE¤ HIEJK

 ÎÏÏÐÑÒÓÔ²±Õ¯Öש¤ØÙ¤¥Ú¤ÛÜ

ÝÞßàáâãäåæàçèéêåëêãìíêîïåëêåðßñàçìîßßì àòëáåà óôõàææöà÷îâøãëùßîêìàúåâáûßåßöàçìîßßùßòâïåà üöóàææñàýîêëþåÞßå0à1àææöà2âè33åëíîêëàæÞßà 4òèæåâùéêìÞßíåëñà2åþÞéêßàôóõàá à 5¬µ¤67Ó889¤ ¥6 97¤ 5¬µ¤67Ó889 ¤¤¤âùîßíøìîßߤ Ú6 7¤ÏÏÐÑÒÓÔ²±Õ¯Öש¤¤¥Ú¤Ü

ÝÞßàáâãäåæàçèéêåëêãìíêîïåëêåðßñàçìîßßìòë áåàóôõàææöà÷îâøãëùßîêìàúåâëÞéïåìßöàçìîßßùßòâïå à üöóàææñàýîêëþåÞßåà1àææñà2åþÞéêßàôóõàá

9¨®©êé ¬²®ë°¬ ¤:°¬íë ¤;² µ¤67Ó8Ú9¤ çèé ìíîé ïðé°)Ó ëñòë 5¬ 5¬ µ¤67ÓÚ¦ ¤ ¤Ò©¨®©¤£¤87 $

¥¦ 97¤ ¥9 97¤

( ÏÏÒÖש±®²¯«© °±¯®¯®«©¬

ÝÞßàýîêëâãììåàèëà2ûâßåìùéêìÞßíåëñàîùùåëàíèà âñàõ!üü"öàõ!üô"àèëàõ!üóüñà2åþÞéêßàôõ#àá

5¬µ¤67Ó8Ú¤ 8 7¤ $ÏϬ¨Ò²­%¤ÒÖש±®²¯«© °±¯®³©Õ©¬«©¬

ÝÞßà&îâîøÞëåâêîïåëàèëà2ûâßåìùéêìÞßíåëñ îùùåëàðûâàâñàõ!üü"öàõ!üô"öàõ!ü11àèë à õ!üóüñà2åþÞéêßàó #àá

2

5¬µ¤67Ó8¦'¤ (ÏÏÒ«Ö¬©¨³©¤)¨®¤Ô©®

Ú 77¤

5¬µ¤67Ó8¥'¤

Ú6 97¤

*3åíÞîìðåÞìåàíèæà*éêòâðåëàîììåâà*òáåëà+îèäåâàíîêë áåêòâßåß,àæÞßà-î3îëÞùéêåâàýîêëèëáñà.åÞìåëìòëáåà ü#õàææàæÞßà/ãìíêåðßàüõõàææñà2åþÞéêßà01àá

ÈÍL

Ï

8

2ÏÏÐÑÒÓÔ²±Õ¯Öש¤Ó¥6¤´¬

çîèæ33åáåâùòáåàæÞßàùãðßáèææÞåâßåæà/îëáâÞððñà 4æ3èìùáåêòâßåßåùöàáåøãáåëåùà*òáåøìîßßñàçìîßßùßòâ ïåàüö1àææöàýîêëþåÞßåà1ö#àææñàçìîßßìòëáåàó õàææñà 2åþÞéêßà#1õàáñà&ãæ3ìåßßàæÞßà&5éêåâàèëà6ââåßÞå âèëáùù7ùßåæ

5¬µ¤67ÓÚ¤ 9 77¤ 8ÏÏÐÑÒÓÔ²±Õ¯Öש¤ØÙÓ¥6¤´¬

çîèæ33åáåâùòáåàæÞßà4òèæåâíîêëèëáñàÝÞßàùãðß áèææÞåâßåæà/îëáâÞððöàÞæ3èìùáåêòâßåßåùàáåøã áåëåùà*òáåøìîßßñàçìîßßùßòâïåàüö1àææöàýîêëþåÞ ßåà1ö#àææñàçìîßßìòëáåàó õàææñà2åþÞéêßà#1õàáñà &ãæ3ìåßßàæÞßà&5éêåâàèëà6ââåßÞåâèëáùù7ùßåæ

5¬µ¤67ÓÚ¤

£¤¥¦¤

9 77¤

§¨©¤ª©«¬­©¬®¯®©°©¬¤¨¯®¤¨±¤²³³©±¤´¬©¨¯©±¤©±®«²³®©±µ


QRSTUVWXYVZX[RVZ\]^R_ ^RVZ\aQUV T`RY

ghijfM¸ijMphk®½niklmni b

bXXcdefghijklmnMopfOqMrds

tuvwxyzzu{|}~u~v|v|zw€‚ƒx„u……†w‡zˆy‰}Š x|‹„v|v|}wŒ‹x|{‰vv†w‰vv}v‹„Ž|w‘wzzw ’‚“|uv|w”wzz†w•‹‚x|w–——wzz†w˜|“u~vw ”–—wx† ™šzˆ‰|vvwzuvw™›~|„wy‚ƒwœ„„|vu|„y‚xw } }ž}v|z† Ÿ ¡M¢£fq¤qM ¢¥¦P£M§ Ÿ ¡M¢£fq¤q¨©MMMª„}v«{‰vvM ¬¢¦P£M§

­

­XXcdefghijklmnMopfOqM©M ©®¯i¯°±®

tuvwxyzzu{|}~u~v|v|zw€‚ƒx„u……†w‡zˆy‰}Š x|‹„v|v|}wŒ‹x|{‰vv†w‰vv}v‹„Ž|w”wzzw ’‚“|uv|w”wzz†w•‹‚x|w–²—wzz†w˜|“u~vw ”²—wx† ™šzˆ‰|vvwzuvw™›~|„wy‚ƒwœ„„|vu|„y‚xw } }ž}v|z†

Ÿ ¡M¢£fq¤¬M ¤P¦££M§ ³XXcdefghijklmnMoc´Mq¬Mrds

tuvwxyzzu{|}~u~v|v|zw€‚ƒx„u……†w‡zˆy‰}Š x|‹„v|v|}wŒ‹x|{‰vv†w‰vv}v‹„Ž|w”wzzw ’‚“|uv|w”wzzw•‹‚x|w²”—wzz†w˜|“u~vw ²µ—wx ™šzˆ‰|vvwzuvw™›~|„wy‚ƒwœ„„|vu|„y‚x}}ž}Š v|z† Ÿ ¡M¢£fq¤¥M P¤¦££M§ Ÿ ¡M¢£fq¤¥¨©MMMª„}v«{‰vvM O¢¦¶£M§

³

·

·XXN¸°°±¹hijM°±ºM»¼n°°k®½ih¼¼n

’y„w|…|}vuxy‚xw¾š‚wŒ‹x|‚Ž›~|„‚†wªu‚|wŒ|uv|w ™‰|zz}~‚‰‰|w¿Ž‰|zzvw‚wÀ|ƒ|„w{|‰u|{ux|‚wÁ Œv|‰‰|w‚ƒ|„|wŒ|uv|wx‰vv†wŒ|„wŽ„‹…vux|}w Á ˜yzzu†w„|uv|w²‘wzzw•‹‚x|w——wzz†

Ÿ ¡M¢¥fìÃM æP£M§ ÄXXcdefphk®½niklmnMNdM¥¢

Å|„wxyzzu|„v|w™y‚}v}vš……x„u……w{u|v|vwy~w{|uw Ƌ}}|wxyv|‚w˜„uˆ†wŁ}wŒ‹x|{‰vvw“u„ƒwƒy„~w |u‚|‚wŒˆ|„w „w Ž|‚w}u~|„wx|‰v|‚wy‚ƒw‰‹Çvw }u~wu‚wƒ|‚w˜„u……w|u‚Ž‰ˆˆ|‚w}šwƒÇwƒu|w’‹Š ‚|w{x|ƒ|~Žvw}u‚ƒ†wÅy„~wƒu|w{šx|‚…›„zux|w ’‚y‚xw“u„ƒw|u‚|w‚š~w›|„|wŒ~‚uvv‰|u}Š vy‚xw|„„|u~v†w ‰vv‰‹‚x|wÈ—wzzw„v¾|„~„šzvw‰vv}v‹„Š Ž|w²wzz†w’‚“|uv|w–‘wzzwuzwÉÊ~Ž|‚w ƒÊ‚‚wx|}~‰u……|‚†w˜|“u~vw²——wx Ÿ ¡M¢£f¥¥¬M O¬¦¶£M§ Ÿ ¡M¢£f¥¥¬¨©MMMª„}v«{‰vvM qO¦P£M§

ËXXcdefghijklmnMpÌMq¢

tuvw«“|u…~w¾|„}v|‰‰{„|zwxyzzu„zu|„v|zw •|u~vw z|v‰‰x„u……†w ‰vv‰‹‚x|Íw²È—wzzw‰vv}v‹„Ž|Íw–wzz†w ÉÊ~Ž|‚wƒÊ‚‚wx|}~‰u……|‚wzuvw”zz ˜„yˆˆ|‚w {|«‚y‚xw y‚ƒw ɋyz|„ }~‰uvw «|‚†w™šzˆ‰|vvwzuvw™y‚}v}vš……Ž›Š ~|„wzuvwªu‚}~y{„š‰‰|‚wy‚ƒwœ„„|vu|„y‚x†w Á ˜|“u~vw”—µwx Ÿ ¡M¢£f¥¥£M P¬¦¶£M§ Ÿ ¡M¢£f¥¥£¨©MMMª„}v«{‰vvM O¤¦¶£M§

Ä

Ë

M £¥Ã£MÎMq¶£M¶£££MÎMi¸ M¤M®ºMÏ ¯Mci ¸ÐMh¸kMjn°MÑnkºinºÒMjn MÓn¸ºk®½niMpn¼nÔ¯°¦Mph ±ÐM¹n±M´¯¹±¼Ð¸iÔMmmСMh¹Õn±®½nij¡M .M

ÕÕÕ¡m ¸¹n¡jnM M MNMOP


éêëìíîïðñîòðóêîòôõöê÷ìøêñ ùúûüýþ01û

×u×vwxyz{|

CDEF7×G

2334Üæ56×Ù77××8××9æåááæ ä Ü× Ù×5

C×u×vwxyz{|}~

D@E77×G

 !"#""$%!& '!(!)*)""+,!* -./0121345673899:4 %;<$*#=!;<>$ ?ßè×@7A7B7× CDEF7×G HßâåáIJæåáá"+K)<LLK)<L$ ?ßè×@7A7B ×

FEF7×G HßâåáIMÜßâ5ÞæãN"+K)<L$

?ßè×ÙDAÙ7OC× 4Üæ56×Ù

×ãäP×ÙC

DEÙ7×G

'Q*,!'!$ %!'!*(!)*)& "$R))!")*!" #""$S"T!$U!Q!& Q#+!""+V!WSX& !$R!!S YZ[[$

34Üæ56×ÙC ××8××9æåááæ ä Ü×CD×5 Ø×u×vwxyz{|~~ \3 ?ßè×@7A7FÙ× D@E77×G

DBE77×G ]3?ßHßâ3è4å×@Üá7Iæ5JæA76×åFáÙÙá ×O" H+×××8K××9æ)å<áYáæ; ä Ü×KØØ×5)Ø <YE7$7×G ?ßè×@7A7F^× ?ßè×@7A7F^OH×

DBE77×G ØDE^7×G

HßâåáIJæåáá×"+K)<;;K)<;$

_3`3a334Ûâbåßâ×× cáßå5á×dåäPâ Ü×8×Öß6JIåÞäãä

_

K+"!e),$'#+W f*,!*='#Q! $U#""!!"gQh! !!e$U% #""(XQ$ _33'YY>$#=!Y[L ?ßè×CØA7 Ù× ØFEF7×G a33';<L$#=!;[L

a

û1r

?ßè×CØA7 C× C@EF7×G i334Ûâbåßâ×× cáßå5á×dåäPâ Ü×8×4ÜÛäIåÞäãä i

s Üä×?ßè×D×8×Ù×× ÜÛä ÜI6 Üät

jQ'!())Xe),* e),e),$'& #+Wf*,!*= '#Q!$U#""!!& "gQh!!! e$U%#""(XQ$ ';<L$#=!;Yk

?ßè×CØA7 D×

C@EF7×G

l339åÞ56×mâáâ Ü

n!="'Qo)""e),$UXW Q,!*"!""Q,j!,$U!!=" K)!!)!'!$%ZL$#=!Y<L

?ßè×@7A7ÙÙ× p339åÞ56×mâáâ Ü

C EF7×G

?ßè×@7A77Ù×

CFEF7×G

p

l

n!="'QeX""e),$UX QW ,!*"!""Q,j!,$j,!!* !Q)!"$U!="K)T! !)!'!$%[kL$#=!YqL

Ö×ØÙ×

ÚÛÜ×ÝÜÞßàÜßáâáÜãÜß×Ûâá×Ûä×åææÜä×çßÜÛâÜä×ÜäáÞåæáÜäè


–‹‹—˜™š€›œžŸ ¡¢€£¤¤

¥¦§¨©ª«¦¬­®¦¯«­°±²±­°«ª©±ª³­²©´ ¥¦µ¶³©ª®·¬²²¸ª³¦§¨©ª«¦¹¨³¦º¶ºª¦§«¬¸¸®·¬²²­²©´ ¥¦»¼©ª½«¬¸¸¦¾¿ÀÁ¦®¸­¹ª²«¶®¦Ã¶««¦Ä³ªº½¬³´ ¥¦»±Åºª³ª¦»¼©ª½«¬¸¸¹¨º³­²©¦Æ Ä­³Åº¦Çª©ª«¦ ¬³³ª¸±ª³­²©´ ¥¦È¶«É©³±¹¹¦¹¨³¦¬²©ª²ªº°ª®¦¯³½ª±¸ª²¦¬­Åº¦½ª±¦ ÊËÌÍÎÏ Ðª®¬°¸«¼²©ª¦ÑÒÓ¦°°Â¦§«¬¸¸«¼²©ª¦¾ÓÀ¦°°Â¦ÐªÔ ձź¸¦Ñ¿À¦© ™Ö׀ƒ¤Øقڀ ÛÜݤ¤€Þ ß ¡¢àáœââ€ãÖä¡äåœá€—äåœ §«¬¸¸«¼²©ª¦¾ÓÀ¦°°´¦ÐªÕ±Åº¸¦æÀ¦© ™Ö׀ƒ¤Ø‚Û¤€ ƒÝÛ¤€Þ ß ¡¢àáœââ€ãÖä¡äåœá€—äåœ §«¬¸¸«¼²©ª¦ÑÀÀ¦°°´¦ÐªÕ±Åº¸¦æ榩

™Ö׀ƒ¤Ø‚Ûـ ÜÝçÛ€Þ è‹‹›œžŸ ¡¢€žäâ€ßéœååàê¡¢á

›ê¡¢áŸ ¡¢å

„…†‡ˆ‰Š‹Œ‰‹Ž…‰‘…’ “”„ˆŽ•„ˆ‰ ‡“…Œ

–

0Ö#Ÿ$œ!â"7$" â¢%& äᢀ€!'!("€ !ã™ù " ˜™0ß8ã)

è

뱸¦Ä³ªº½¬³ª°Â¦É¬º²®·±¸Éª²©ªº¼³¸ª¸ª°¦§«¬¸¸¦ ¬­®¦»ÅºÕªÄª²®¸¬º«´¦§«¬¸¸«¼²©ª¦¾ÓÀ¦°°Â¦ÐªÔ ձź¸¦ÒÀÀ¦©

™Ö׀ƒ¤Øق¤€ ‚çÝÛ¤€Þ ìíïäŸðœÖŸØ›ê¡¢áŸ ¡¢€€ñ€€Û‚€åò€Úـóž

ô­³Åº¦Ä±ª¦Ç³¨°°­²©¦Äª®¦§¨©ª«®¦õ¬²²¦¬­Åº¦±°¦ ıź¸ª²¦Ðªºö«É¦©ª®¼©¸¦Õª³Äª²´¦÷³©¶²¶°±®Åºª³¦ г±¹¹¦°±¸¦ø±²©ª³®Åº­¸É´ 싋ù å¡¢€Û‚€óž€úçÙûûü݀Ъձź¸¦ÓýÀ¦© ™Ö׀ç‚ؤ¤Ü€ ÙÚÝ£¤€Þ 1ÝÛ¤€Þ ™Ö׀ç‚ؤ¤Üþ0€€€÷³®¬¸É½«¬¸¸€ ù å¡¢€Úـóž€úç1ûûü݀Ъձź¸¦¿¾À¦© ™Ö׀ç‚ؤ¤£€ ٣ݣ¤€Þ 1ÝÛ¤€Þ ™Ö׀ç‚ؤ¤£þ0€€€÷³®¬¸É½«¬¸¸€

ì

2‹‹ãÖä¡äåœá€34žäåäóŸØã֟äœØ€ ï4֟â؀åò€ØœÖâ¢åŸ ¡¢

5쫪³¦»¸¬º«³¶º³¦½¶©ª²¦°±¸¦»·¬²²ºª½ª«Â¦»Åº²ª««Ô ®Åº²±¸¸®¼©ª½«¬¸¸¦¬­®¦©ªº¼³¸ª¸ª°¦»ÅºÕªÄª²®¸¬º«Â¦ õ³ª­É©ª®Åº¼³¹¸´¦6¼²©ª¦Ó¾À¦°°´¦ÐªÕ±Åº¸¦ÓÓÀ¦© ™Ö׀ƒ¤ØÚ¤¤€ ÙÙÝ£¤€Þ 0֟œâ7àáœââ€84à¢á7œ9åݦ6¼²©ª¦Ó¾À¦°°´¦ Ô ®¸¬²Ä¦ë±¸¸ª뱸¸ª¦Ó榰°´¦ÐªÕ±Åº¸¦¿Ó¦©

î

™Ö׀ƒ¤Ø1ۂ€ 1Ýç¤€Þ ‹‹ãÖä¡äåœá€34žäåä󝟀œÖâ¢åŸ ¡¢

뱸¦®¸­¹ª²«¶®¦Ä³ªº½¬³ª°¦»¼©ª½«¬¸¸´¦­²Äª³¦»¸¬º«Ô ³¶º³½¶©ª²¦°±¸¦»·¬²²¦ºª½ª«´¦»Åº²ª««®Åº²±¸¸»¼©ªÔ ½«¬¸¸¦¬­®¦©ªº¼³¸ª¸ª°¦»ÅºÕªÄª²®¸¬º«´ 6¼²©ª¦Ó¾À¦°°´¦ÐªÕ±Åº¸¦ýÀÀ¦©

2

™Ö׀ƒ¤Øڤۀ ÙÙÝ£¤€Þ ãÖä¡äåœá€Ÿó9¢òäŸó9¢€ ›œžŸ ¡¢àá ââ¢Ö€34žäåäóŸØã֟äœ

뱸¦©ªº¼³¸ª¸ª²¦¬º²®·±¸Éª²Â¦ðÖ¢7¡¢Ÿó9 Ö⦠®­·ª³¹ª±²´ ™Ö׀ƒ¤Ø1‚Û€€€§«¬¸¸«¼²©ª¦¾ÓÀ¦°°€ ‚݃¤€Þ ™Ö׀ƒ¤Ø11¤€€€§«¬¸¸«¼²©ª¦ÑÀÀ¦°°€ ‚Ýܤ€Þ ™Ö׀ƒ¤Ø11ۀ€€§«¬¸¸«¼²©ª¦ÑÓÀ¦°°€ ‚Ý£¤€Þ ™Ö׀ƒ¤Ø11ƒ€€€§«¬¸¸«¼²©ª¦Ñý¾¦°°€ ‚Ý£¤€Þ ™Ö׀ƒ¤Ø1Û¤€€€§«¬¸¸«¼²©ª¦ÓÀÀ¦°°€ 1Ýç¤€Þ ™Ö׀ƒ¤Ø1ۂ€€€§«¬¸¸«¼²©ª¦Ó¾À¦°°€ 1Ý礀Þ

Î ÎÆ §«¬¸¸ãÖä¡äåœá€Ÿó9¢òäŸó9¢€ ›œžŸ ¡¢àá ââ¢Ö€34žäåäóŸØã֟äœ

뱸¦©ªº¼³¸ª¸ª²¦¬º²®·±¸Éª²Â¦3Ö¢ä¢óð؁֝éé¢åØ 7œ9åݦ®­·ª³¹ª±²´ ™Ö ׀ƒ¤Øۂ¤€€€§«¬¸¸«¼²©ª¦¾ÀÀ¦°°€ çÝܤ€Þ ™Ö׀ƒ¤ØÛ1¤€€€§«¬¸¸«¼²©ª¦ÑÀÀ¦°°€ ‚Ýܤ€Þ ™Ö׀ƒ¤ØÛÛ¤€€€§«¬¸¸«¼²©ª¦ÓÀÀ¦°°€ 1Ý礀Þ

‹‹—Öä€ßœ€€ñ€€3䢀å¡áœàáäó9¢€ß ¡¢€

ø¨³¦¬««ª¦È¶«É®¼©ª¬³½ª±¸ª²¦±²¦È¬­®Â¦È¶¹Â¦Ð¬³¸ª²¦ ­²Ä¦ø³ª±Éª±¸´¦ ¯­¹¦õ«ª±²®¸ª®¦¬Åõ°¬¦É­®¬°°ª²«ª©½¬³´¦»¼©ªÔ ɼº²ª¦¬­®¦º¶Åº¹ª®¸ª°Â¦©ªº¼³¸ª¸ª°¦»¸¬º«´¦ »¼©ª²«¼²©ª¦ÓÓÀ¦°°Â¦Ðª®¬°¸«¼²©ª¦ÀÀÀ¦°°´

™Ö׀ƒ¤Øڤڀ

çÛÝ£¤€Þ

ƒ€*€+,-./

çÛÝ£¤€Þ

.€ € ¤Ùܤ€ñ€ç£¤€£¤¤¤€ñ€åÖ€Ú€óâ€éÖ4€šå֝€œŸ€ò¢ž€ï¢Ÿâå¢â7€ò¢Ö€3¢âŸó9¢å€—¢á¢ð4žÝ€—œÖä€à¢ä€04àäáåð€¡¡׀œà¢äó9¢åò׀

ס֝à¢×ò¢€ € €€‚ƒ


DEFGHIJKGLMNOGPQ

¾¿ÀG §Yª«A7<<222

•

6ª2TY:<6ª7?<

¹

<7AAŸ@ Â7:= :

—™Á@Z92

·

P

DRSGT@;U2VT2W42XYZ[\]217=<^?_7=^_7

`abcdefdghiejikblghiklhiemnceodkepcqerdstuvwxyz{r|kbi}~ ice€gkbiffsqgxifeoqikicerlhiexdggekqiigmdw‚eqgemiqgkbiceƒdkbiciqgkbif„ f…ghe†iclgoicbesicoig~edo…cw‚exdggemnce‡ioieˆvf‰dcbe…goeŠcvgigmvc}e oqiev‹bq}dfierw‚gqbbkbiff…ghehisl‚fbesicoig~edkek‹dcbeŠcdmbeiq}e€k„ bige…goemŒcoicbeodkeichvgv}qkw‚ie€ciqbig~ qiefdbbflghieibclhbeŽew}eoqie‘d‚gsiqbie’Že}}~edkefdbbeqkbed…ke rŠz{rbd‚fehimicbqhbe…goe“Že}}ekbdcx~eqie‘l‚giekqgoed…meociqmdw‚ehi„ kw‚fqmmige‚dcb†icw‚cv}be…goeq}‹…fkhi‚lcbibeodkekqw‚icbefdghierbdgo„ ‰iqbig~ejisqw‚beŽ”eh~

Q

•GG–:C2—˜™]432

—š›š˜2œ

–:C2—˜™]43¢T2 PGGV:62T@;U2T^_7?[¥Z97:

˜›¤˜2œ

:=@<žŸA@<t< ncepcqerds epre’¡euvwxyzejikblghiklhi~ejisqw‚be’Žeh –:C2—˜™]43¢2 ]š›˜˜2œ :=@<ž=Z976Ÿ7 ji‰d‚gbemnceoqiepcqerdstepre’¡euvwxyz{jikblghiklhi~ejisqw‚be£eh

ŠŒw‚icemnceoqie€…misd‚c…ghe…goedfkepcdgk‹vcbkw‚…b‰emnceoqiepcqerdst¦ pre’¡euvwxyzejikblghiklhi~ejisqw‚be’“eh

–:C2—˜™]43¢§2 ¨š›š˜2œ DRSGT@;U2XYZ[\]2©A>ª6?6>ª2V7A7=[Y«_7=<^?_7

½

pifikxv‹hikblghied…ke€f…}qgq…}{e¬†dfcv‚c~eqierqw‚ic…gheicmvfhbeo…cw‚e ƒdkbvf‰ige…goeŠfi}}kw‚cd…ig~edke…gbiciejikblghicv‚ceqkbemnceh…„ bigejcq‹ed…w‚eiqe­lkkiebiqfsiqkie}qbeh…}}qicbi}eŠ…gkbkbvmmenic„ ‰vhig~edkepcqerdseuvwxyze€f…}qgq…}epifikxv‹hikblghieqkbeikvgoicke kbiqme…goekw‚sqgh…ghkdc}eo…cw‚eiqge‰…klb‰fqw‚eiqghi‰vhigike®{¯cv°fe q}evicigejikblghicv‚c~ dke€…k{e…goe`qgkw‚qiigeoikejikblghikem…gxbqvgqicbesqiemvfhb±e‘…„ ickbesqcoeoqieŠfi}}kw‚cd…iehifŒkb~e€gkw‚fqi²igoesqcoeoiceƒdkbvf‰ige ‰…cnwxehiocnwxbe…goekvehi‚dfbig~e­…gexdggeodkejikblghied…meoqiehi„ sngkw‚bieulghieiqg{e…goed…khikw‚vigesicoig~eqikeicmvfhbe‡iegdw‚e jikblghieqge££ew}{evoice’zew}{rw‚cqbbig~e³iggeoicevf‰igeiqghicdk„ bibe…goeoqieŠfi}}kw‚cd…iesqioicemikbhioci‚beqkbekveqkbeodkejikblghie ‰…h{e…goeoc…wxmikbe°aqicb~ €w‚b…gh±e€f…}qgq…}eqkbeifixbcqkw‚efiqbigo~ £{biqfqhiejikblghie´d²ieoice¬†df‹cv°f{ƒv‚ci±ewd~ey“µ£“¶eyzµ£ze…goe y¡µ£¡e}}~ ulghieiqghikw‚vig±e“yzew}ed…khikw‚vigey¡zew}~ejisqw‚be“£eh

·GG–:C2—˜™W˜42 šš›˜˜2œ ulghieiqghikw‚vig±e“¸zew}ed…khikw‚vige’¡zew}~ejisqw‚bey“eh~ ¹GG–:C2—˜™W˜š2 ¨˜š›˜˜2œ QGGV:62T@;U ›˜2ª:ª<@=<>?_==^_72VT2342º22»222 ¼@9?;76<72W2º7

´qbeˆdxige…goerbv²}ikkic~e…cw‚bciggbeoqieƒqgoie…gbic‚dfeoike€kbike…goe†ic„ }iqoibeƒqgoige†icfib‰…ghig~e€…mhikw‚cd…bed…meŽ{w}{ˆqwxvc|kbqif~erlhigflghie £¡e}}efdbbkblcxie“ze}}~ejikd}bflghie““yew}~ejisqw‚be¸”yeh –:C2—˜™¨U]42 4š›˜˜2œ V:62T@; 2:=@<žŸA@<<2VT234Cejisqw‚beyzeh

–:C2—˜™¨]W¢2 ½GGV:62T@;U2T^_7?<@=Z97¢§¥Z97: ¯dkkigoe‰…e­c~e”{“z¡~ejisqw‚be“¸¡eh –:C2—˜™¨]W¢§2

12342

\š›š˜2œ

¨—›š˜2œ

5672879:;7:<=<7>7:26=<26?2@AA7?2B:76=7?27?<9@A<7?C


ÇÈÉÊËÌÍÎÊÏÐÑÒÊÓÔ

ÕÖ×ÖØÙÚÛÜÖØÝÞßÜÖ àÚáÙâã ÕäåÃæçèéÃæÝÖáÙÜÖØÝÞßÜÖ êÊÊÕäåÃæçèéÃÕÚÛÃë

ìíîïðñòíóôíõöðñòíõ÷ñòîîïøñòíùø÷îùíúïõíûùîïíüýíûùôíõþ÷ñ0îï1ýý2ù 3üñïíüöüò2ù45ùûûù617õ0÷õ87ûíîîíõ2ù9ðñòíù 5ù8û2ù3îù ññíñùûí7õíõí ù 617õíùø÷ýíüñøñ0íõùòíîïí8 ïùíõ0íñ2ù÷87ùøöîùôíõöðñòíõ÷ñòùýõù0øîù ù ùøõþ1ñòíîïðñòíùîí7õùòííüòñíï2ùìíü87ïù5ùò áÝßÜÃÖ×ÖÙÝäåØáÃ×ÖåÝÖß

äÃãÆÃ

ãÃ

ê

Ó

5

F

ÕäåÃæçè ÃÄ×çØ!çØÖä

é "öíüñù#÷îøûûíñî87üíþþøõíîùìíîïðñòíùýõù0íñù3üñîøï#ùüñù0íõù$"%&ù'÷þ( øõþíüïîþ7ñíñ&ù10íõùíüñýø87ùüûûíõù0øþíüùüûù"1ýýíõõø÷û2ù)ûùïõ18 íñíñ&ù îø÷þíõíñù*÷îïøñ0ùüîïùìöøîýøîíõùñü87ïùíöí ïõüî87ùöíüïíñ02

ÓÊÊÕäåÃæçè ÃÄ×çØ!çØÖäÕÖ×ÖØÙÚÛÜÖØÝÞßÜÖÃÖ+Ýäç é

Ô

G

N

O

,ïíüöüò&ù4-&ù-&ù- &ù..ù÷ñ0ù, ùûûù617õ/02ù9ðñòíùíüñòíî871þíñù

1ù8û&ù 9ðñòíùø÷îòíî871þíñù.-.ù8û2ùìíü87ïù4.ùò

äÃã234Åà 5ÊÊÕäåÃæçèéÃÄ×çØ!çØÖäÕÖ×ÖØÙÚÛÜÖØÝÞßÜÖ

2ÆÃ

äÃã234ÆÃ

âÆÃ

-ïíüöüò&ù4-&ù-ù÷ñ0ù- ùûûù617õ/02ù9ðñòíùíüñòíî871þíñù -ù8û&ù9ðñòíù ø÷îòíî871þíñù.5ù8û2ùìíü87ïù 61ùò

Õ7÷äõå8Ã7æù"1ç7èöíýéøîÃíæõ8ÝíäõîÚßÜà Ä×çØ!çØÖä ïðõ ÷ñòùüûù1þíõíñù617õùîí7õùîïíüý&ùî87üñò÷ñòîøõû&ù îïøþüöù÷ñ0ùð÷9íõîïùþíöøîïþøõ2ù)ûùïõ18 íñíñ&ùîø÷þíõíñù*÷îïøñ0ùüîïùìöøîýø( :;<=>?@A;B;CA<>:?@B;>A;=DE

FÊÊÕäåÃæçèéÃæÝäÚßÜÃÄ×çØ!çØÖäÕÖ×ÖØÙÚÛÜÖØÝÞßÜÖ

4ïíüöüò&ù-ù÷ñ0ù- ùûûù617õ/02ù9ðñòíùíüñòíî871þíñù .ù8û&ù9ðñòíùø÷î/ òíî871þíñù-4-ù8û2ùìíü87ïù 5,ùò

äÃã2â3ÅâÅà âãà ÔÊÊÕäåÃæçèéÃæÝäÚßÜÃÄ×çØ!çØÖäÕÖ×ÖØÙÚÛÜÖØÝÞßÜÖ

-ïíüöüò&ù-&ù- ù÷ñ0ù..ùûûù617õ/02ù9ðñòíùíüñòíî871þíñù .ù8û&ù9ðñòíù ø÷îòíî871þíñù.5,ù8û2ùìíü87ïù4.,ùò

äÃã2â342ãà ãÆà GÊÊÕäåÃæçèéÃæÝäÚßÜÃÄ×çØ!çØÖäÕÖ×ÖØÙÚÛÜÖØÝÞßÜÖ

.ïíüöüò&ù-&ù- &ù..ù÷ñ0ù, ùûûù617õ/02ù9ðñòíùíüñòíî871þíñù .ù8û&ù9ðñ( òíùø÷îòíî871þíñù5 ù8û2ùìíü87ïù-,ùò

äÃã2â32Ã

HÆÃ

éÃ Õ ä å à æ ç è IIÄÃÕÖ×ÖØÙÚÛÜÖØÝÞßÜÖ "õøýï81öö&ù 1ûJø ïù÷ñ0ùòíü87ïî1Jïüûüíõï2

Kù3ñ1õûíù$ïíüLò íüïù0÷õ87ùìöøîýøîíõù÷ñ0ùøõþ1ñ2ù Kù3úïõíûùýíîïíù"öíûû8íõî87öîîí2ù KùMñïíõíîùìõüýýõ17õùñü87ïùíöí ïõüî87ùöíüïíñ02 9ðñòíùíüñòíî871þíñù 6 ù8û&ù9ðñòíùø÷îòíî871þíñù ,ù8û2ùìíü87ïù 4 ùò

NÊÊäÃãã23ãÃ

ÅÆÆÃ

OÊÊäÃãã34ÆÃ

â2ÆÃ

9ðñòíùíüñòíî871þíñù 6 ù8û&ù9ðñòíùø÷îòíî871þíñù.6ù8û2ùìíü87ïù 4 ùò

à HÃPÃâÆÃÆÃPÃßäÃ2ÃáÝÃÛäÚÃßä!ÃçØÃÖQÃRÖØÝßÖÝSÃÖäÃTÖÝØáÖßÃÕÖ×ÖÙÚQÃÕçäå!ÃUÖåÃVÚUå×!ßÙÃÜÜ!ÃçUèÖåáÖßà .Ã

èèèÜäUÖÖà à ÃÄÃÅÆ


jklmnopqmrstuvw

yy``\X\zXzfaf{a|y]{g|]zcÅÃèc ~]bfe~]eXƒ\bXzÐ_e]gga]Ð_c]gcúcb]ƒ µXûXüýþ0123ýþ13ý

Y¸‚¸ZX¹

îïðñòóôõä Š‹Œ‡ˆŽ……‹‹‰ ä ‘ˆ‹‰—Ž•‰”†ŒŽ‹”¨ä —‹ŒŒ‹”Œ‡ˆ†”…‹ä öôõ÷ðñøð÷

v

v ^Ãebf~]|X Â]\cè\]g

xmmy`\Xzfa{|}]`bfcbde~cc~]XX€Xf_ea]\b]XY‚ZXƒƒ

Í

„…†‡ˆ‰Š‹Œ‡ˆŽ……‹‹‰‘ˆ‹‰‰’‰‰“†”•‡ˆ”–—˜‹Œ‡ˆŽ‡ˆ•‹•‰™‰Œ‹ˆ”‰†Š‹‰Œ‡ˆŽ••ˆ†•ŽŠ‰ ’‰‰šŽ‹…†‡ˆ‹‰›‡ˆŽ••‹ŽŒ•œŠ‰Š‹Š‹˜‹”‰ˆ‹”žŸ——Ž‡ˆ‹‰›‘Š‹ ¡‹”‰“†ž‹‰¢‹”ˆŽ£‹”•‰£†Œ‰“‹”†œŒ”œ•Œ‡ˆ‹‰†œŒ‰£‹—‰›‘Š‹Œ‡ˆŽ•• ‰¡†Œ‰›•–¤¥ —‹ŒŒ‹”‰£œ”‡ˆ•”‹•‰£Ž‹‰¦Ž£‹‰œ•‹”ˆ†˜‰£‹Œ‰§Œ•‹Œ‰œ£‰¢‹”—‹Ž£‹•‰¦Ž£‹¨ ¢‹”‹•©œŠ‹ ‰›‘Š‹‘Š‹‰„ª«‰——¬‰­†••Œ•‘”ž‹‰®¬¯‰—— ‰°‹±Ž‡ˆ•‰„²²‰Š ³`iX´Z|µ¶·X Y¸‚¸ZX¹ ³`iX´Z|µ¶Yº»XXX¼”Ž‰›†±½¨¾”Œ†•©˜†••‰¼›‰„ª ‰°‹±Ž‡ˆ•‰¿«¯‰ŠX À¸‚¸ZX¹

Ô

vmmy`\Xzfa{XÁ`ÂÃ`XÄfÅ]e

‹¬‰›‡ˆŽ‹˜‹¬‰›‹Ž‹‰¾Ž¨‰œ£‰§œŒ˜†œ‹‰–£‹”‰£Ž‹‰›‘Š‹‰†˜ˆ‘Š‹‰¨‰ˆŽ‹”‰ˆŽ…•‰ ±‹Ž‰§””‹•Ž‹”˜–©‹‰†œŒ‰å‹£‹”Œ•†ˆ‰ˆ†•‹‰ ä Ž‹‹”ˆ‰“† ž‹ ‰¾Ž…†‡ˆ‹‰­‹…‹Œ•ŽŠœŠ‰†‰£‹”‰¼”Ž‰›†±‰Æ‹”•‘Œ•œŠŒŒ‘Š‹‰¼›‰„ª‰ÇȔ ‰ ŒŽ‡ˆ‹”‰†‹‰†œ…Š‹Œ‹•©•‹‰›‘Š‹¬‰›‡ˆ‹”‹‰–£‹”‰ £ É«¨®¯„ʉ£œ”‡ˆ‰—Ž•Š‹Ž‹…‹”•‹‰›‡ˆ”†œ˜‹ ‰§œŒ‰¢‹”©Žž•‹—‰›•†ˆ ‰°‹±Ž‡ˆ•‰®²¯‰Š ‰ “†ž‹¬‰œŒ±  ³`iX´Z|·Ë¶XXX̎‹…‹”œŠ‰–ˆ‹‰›‘Š‹ X Àµ‚ZZX¹ ¡†˜‹Ž‰ŽŒ•‰£‹”‰Æ‹‡ˆŒ‹‰Œ‹ˆ”‰‹Ž…†‡ˆù {| ã‰å‹£‹”˜–©‹‰©œŒ†——‹£”‡ž‹  ÎÏÐ _] ` Ím m y ` \ X z f a ㉛‘Š‹ž–Ù…‰†‡ˆ‰œ•‹‰£”‡ž‹  †ŒŒ‹£‰…”‰›‘Š‹‰È” ‰É«¨®¯„‰œ£‰È” ‰É«¨®¯Ò‰Çœ•‹Ê  ㉧Œ‡ˆŽ‹¤‹£‰‹Ž‹‰‹Ž‡ˆ•‹‰¡”‹ˆœŠ‰œ£‰ Ñ ³`iX´Z|µ¶YºÎXXX°‹±Ž‡ˆ•‰®ÓӉŠX µ´‚¸ZX¹ †˜‹ˆ—‹  { Ômmy`\Xzfa Xz~]ebfcÐ_]X€XÄe~]ÅÏÐ_]` ›Ž‡ˆ‹”‹”‰›‡ˆœ•©‰…”‰Õˆ”‹‰°‹Œ•‘Š‹Œ‘Š‹‰¼”Ž›†±‰¼›‰„ª‰–£‹”‰›ŽžÖ‰“†Ö†œ‡ˆŽ ‰ wmmy`\Xzfa{|}]`bfcbde~cc~]XyzXËZX ¡Ž‹‰›‘Š‹‰±Ž”£‰Ž‰£‹‰×Ÿ‡ˆ‹”‰Š‹Œ•‹‡ž•‰œ£‰—Ž•‰£‹—‰”–•‹‰­Š‹‰Š‹ŒŽ‡ˆ‹”• ‰ f_ea]\b]XY‚¶Xƒƒi ¡œ”‡ˆ‰£†Œ‰Ø‰®¯‰——‰Š”–¤‹‰Ì–‡ˆ‰Ù†ŒŒ‹‰×†”†˜Ž‹”‰©œ—‰§ˆ‘Š‹‰£‹”‰°‹¥ ڎ•‰£‹—‰˜‹±‘ˆ”•‹‰¡”‹Ž…†‡ˆŒ‡ˆŽ……‰Û†Ù†Ž¥ Œ•‘Š‹Œ‘Š‹ ‰°‹±Ž‡ˆ•‰Ò¿¯‰Š‰ Œ‡ˆ‹”‰›‘Š‹ ‰¡‹”‰“†ž‹‰¢‹”ˆŽ£‹”•‰£†Œ‰“‹”¥ ³`iX´Z|ZÀËX ·Ë‚¸ZX¹ †œŒ”œ•Œ‡ˆ‹‰†œŒ‰£‹—‰›‘Š‹Œ‡ˆŽ•• ‰›‘Š‹‘¥ Š‹‰²««‰—— ‰Èœ”‰Š‹‹ŽŠ‹•‰…”‰£Ž‹‰°‹Œ•‘Š‹‰ ì\b]`fbd`Xêd`Xífdƒ| ›¼¦ÜÈ°‰–£‹”‰¼–Ù‰š ‰°‹±Ž‡ˆ•‰¯„«‰Š

³`iX´Z|¶´ÀX

çèéêé Xz]ë\ìíîé b]XWXµíë ZïËðéëñòë

ËY‚ZZX¹

Ý

Ýmmy`\Xzfa{|ÎÏÐ_]`XÞß`Xà\]X}]`b| fcbde~cc~]XyzXËZX€X°‹±Ž‡ˆ•‰„¯«‰Š ³`iX´Z|¶´ÀºÎX ÀY‚ZZX¹ { ámmy`\Xzfa |}]`bfcbde~cc~]XyzX·âX

f_ea]\b]XY‚ZXƒƒi ㉄…†‡ˆ‰Š‹Œ‡ˆŽ……‹‹‰‘ˆ‹ ㉓†”•‡ˆ”–—˜‹Œ‡ˆŽ‡ˆ•‹•‰™‰ä Œ‹ˆ”‰†Š‹‰Œ‡ˆŽ••ˆ†•ŽŠ  ㉚Ž‹…†‡ˆ‹‰›‡ˆŽ••‹ŽŒ•œŠ‰Š‹Š‹¨ä ˜‹”‰ˆ‹”žŸ——Ž‡ˆ‹‰›‘Š‹  ¡‹”‰“†ž‹‰¢‹”ˆŽ£‹”•‰£†Œ‰“‹”†œŒ”œ•Œ‡ˆ‹‰†œŒ‰ £‹—‰›‘Š‹Œ‡ˆŽ••¬‰£†Œ‰›•–¤—‹ŒŒ‹”‰£œ”‡ˆ•”‹•‰ £Ž‹‰¦Ž£‹‰œ•‹”ˆ†˜‰£‹Œ‰§Œ•‹Œ‰œ£‰¢‹”—‹Ž¥ £‹•‰¦Ž£‹¢‹”‹•©œŠ‹ ‰›‘Š‹‘Š‹‰„ª«‰——¬‰ †ˆ±‹Ž•‹‰Ò‰——¬‰­†••Œ•‘”ž‹‰®¬¯‰—— ‰°‹¥ ±Ž‡ˆ•‰„²²‰Š ‰å”‰£Ž‹‰›‘Š‹‰È” ‰É«¨®¯Ò‰˜‹Ÿ•Ž¥ Š‹‰›Ž‹‰©œ—‰§œ…Œ‹•©‹‰†œ…‰¼”Ž‰›†±æ‰Ì–‡ž¿¯¨‰ °‹Œ•‘Š‹‰£‹‰§£†Ù•‹”‰È” ‰É«¨¯²„  ³`iX´Z½|µ¶YX Y¸‚¸ZX¹ ¼”Ž‰›†± ¨¾”Œ†•©˜†••‰¼›‰„ª ‰°‹±Ž‡ˆ•‰¿«¯‰Š

³`iX´Z|µ¶Yº»X À¸‚¸ZX¹ {| çm m y ` \ X z f a Áàf èb ] ` X ƒ\ b X z y | W] a\eà] œ—‰¾ŽŒ‡ˆ”†œ˜‹‰¢–‰›‘Š‹ ‰°‹±Ž‡ˆ•‰®¯¯‰Š ³`iX´Z|¶Ë·X Àµ‚¸ZX¹

WXYZX

w

á z y»`X|zW] a\eà]X à] ~]

ç

éß`Xà\]Xz~]eX´Z|¶´ÀXX deàX´Z|µ¶YXÂ]eÏb\~]eX z\]XêdƒXÁdÞc]bê]eXX ë]a]\gcX]\e]eXÁàfèb]`XX ³`iX´Z|¶Ë·i

[\]X^]_`a]`bcb]d]`X\cbX\eXfgg]eXh`]\c]eX]eb_fgb]ei


89 

444 !"#$%&'()4*'!&+,

-./01234536.7863.948.:;.<<.=.<46.>3? @42>3<.A@BC6BDCEB25F -.AG<HBI63@./012345IGHC.J948.;:KLM. 801E32I9B@F -.NOPQRSRSTUVWXYTZPRY[WXRU\RSTNWXUVYYT 5D@01.B2641BC6938014016363.A]42>3.D25. ^53]86B1]_`3>32I]42>3F -.a2232]43>32538b.@G]]32c93@836d638./34]_ 8e863<F -.`3E4016.fgK.>

hi4jk,l,4 mmnkk4o 444 pqrstuvwxyz{|}~xy€

D8.831@.86B94]3<.‚34232b.ƒ3D63]643C3. :„.0<b.…CC2D2>8E3463.†‡.0<F.ˆ3@.‚34? 23293D63].486.<46.53<.<B884‰32.Š36B]]? @B1<32.C386.‰3@243636F ‹B88325.Cc@.Œ@4./BE .‚G0I;„_`386Ž2>3F. `3E4016.„fK.>,4´4µ¶·¸¹º»¼½¹¾¹lžnkk4o

hi4l6+l74 ,6nmk4o "!'4‘($#’!"$$44 “”4+)!"$4•$–$—&‘#˜

‚3401638.ŠG53]]b.Cc@.7863.948.:K.<<.=b. <46.:.<.™D>]3423F.‹B88325.Cc@.;„..<<. ƒB10G_`386Ž2>3b.‚Ž2>3.;šK.<<F.Š4663]8. 5BH63@.›@F.šK_„‡š.J24016.4<.‚43C3@D<? CB2>M.HB886.54383.œBDH328013@3.BDC.B]]3.Œ@4. /BE .‚G0I;„_`386Ž2>3F.`3E4016.„KK.>F hi4jkk74 66nkk4o hi4jkkk+444™D>]3423b.„.<4 jn,k4o hi4jkk+444^@8B6dI]42>34 7žn,k4o hi4jkk7j444^@8B6dC353@4 mnm,4o 4Ÿ %(”$4*'!&+,44 )¡4‘($#’!"$$# hi4jk,lj444¢123./013@34 +nmk4o "!'4‘($#’!"$$44 “”4)!"$4•$–$—&‘#˜£c@.7863.948.gK.<<.=.D25.:.<.™D>]3423F. Š46.‰3@863]]9B@3@.DC2B1<3.JG123.5BH? 63@MF.`3E4016.†;‡ŸK.>F. h‘4)¡44 4¤”'#˜¥5$’”¦#˜$i hi4jkkk74 lžnkk4o hi4jkkk+444™D>]3423b.„.<4 jn,k4o hi4jkkk444^@8B6dI]42>34 +7n,k4o hi4jkkk6444^@8B6dC353@4 mnm,4o§ 4Ÿp¨vwxy©ªyz«|}~xy€

‹B88325.dD<.Œ@4/BE _/e863<.‚G0I;„F. `3E4016.;f„.>

hi4jk,lž4 6mnkk4o ¬ $—’!"‘–" —)$4*'!&+,44 )¡44Ÿ 5$’”¦#˜$

^@]340163@6.5B8.­G0180143932.‰G2./34]32. B2.863132532.ƒŽD<32F. `3E4016.;fK.>

® §

hi4jk,lm4 ,nlk4o Ÿ ® 4 !"‘–"&$#4*'!&+,

ƒ34.¯3@I31@884013@D2>8<B°2B1<32.<c8? 832./34]3.G53@.AD28686GCC834]3.42.>@G°32. ­±132.B<.ƒBD<.93C3864>6.E3@532F.™D? 8B<<32.<46.3423<.Œ@4./BE ./6@G2>_`3? 86Ž2>3.486.5B8.42.E324>32.Š42D632.<±>? ]401F.`3E4016.;šK.>

hi4jk,j,4 6žnkk4o Ÿ ² 4 5—$”’!"‘–"&$#4 *'!&+,

¬

²

™D<.^429BD.‰G2./34]32.J<B³F.†‡.<<.=M. Cc@.E42532D263@86c6d3.£Ž]]‰3@CB1@32.G53@. 5B8.­3@BD8.]±832.‰G2.B9>38Ž>632.78632F. `3E4016.;:„.>

hi4jk,6m4

,nmk4o

4 ÀÁÂÀ¿Ã¿ÄÅÀ¿ÅÀÀÀ¿Æ¿ÇÈÉ¿Ê¿ËÌ¿ÍÉοÏÇÉÈпÑÈÒ¿ÓÔÕ¿ÖÔÒÌÇÔÌ׿ÓÔÉ¿ØÔÈÌÒËÙÔÇ¿ÚÔÛÔÜÎÕÝ¿ÚÑÉÞпßÔÞ¿àÎßÞÛÐÈÇÜ¿ááÐâ¿ÑßãÔÞËÙÔÇÓâ¿ }¿

ãããâáÉÈßÔâÓÔ4 ¿ ¿5467


5%&'( 6789:; )*+<,8-*., =>?@AB /&*.012&3(4&-

CรครฅรฆรงรฅDรจรฉEรชรซFรซรฌGรซรซรญรฉรฎรจHรฏรฅรฐEรซรซI! รฎ"รฆJ!!K!รฎรฑLรซรซรฌรซรซFGรฉHM รฌรซรซรญรฅรฉรชรฑรฒ

รณรดรตรถรดรทรธรนรดรบรปรธรผรบรฝรพ0123รพ4567รดรปรธรถรบรดรธ819รตรดรธ รทรถรธรถรบรดรธ429รทรดรบรถ3 รดรธรปรบ7รธรดรณรดรบ6รธรณรดรบรธรต1รดรทรธรต 233รท รดรทรธรดรตรน รทรถรดรทรธ 41รธรดรท767รด97รธรดรบรทรดรธ รด67รดรธ รดรท รดรธรดรตรนรบรทรถ รทรธ รต29รธรถรบรดรธ9129 รด67รดรทรธ รปรบรทรบ รปรพ819รตรดรธรณรดรตรถรดรทรธรตรนรดรบ769 9รดรทรธรนรบ6รธ รธรธรปรธรป รบ29

~รซรซaรฒรฅรซรญรจ bรซFGรฉHMรซรฑ!รฎdรฆJรฑ!รฑรฎ

 6รธ9129 รด67รดรปรธ รปรบรทรบ รปรธ xรตรธรดรบรทรดรธรตรนรดรบ769 9รดรธ 1รทรธรปรบรทรถรธVรธรปรธlรด67รด9รดรทรถรธ 6รธ}รธย€รทรทรดรทรพ819รตรดรทรธ 0eรทรดรธยVรธ2รปรธย‚รธtmkรธรปรปรธ รทรถรธรดรบรทรดรปรธ รดรทรพ819รตรธ 0eรทรดรธยVรธ2รปรธย‚รธi}VรธรปรปรธUรดรณรบ297รธ}i}Wรธรธo6รธ3 รทf รทรดรทรธรณรดรบ7รดรตรดรธUรด67eรทรดรต19รตรดรธรนรบ6รธ รธรดรบรทรดรตรธUรด6รป7f 9 9รดรธ1รทรธรธรปรธ รด67รด237รธ1รถรดรตรธรดรตeรท7รธรณรดรตรถรดรท

ย‰ยŠย‹ยŒยยŽยยยŽ ย€รทรทรดรทรต19รต

ย€รทรทรดรทรต19รต

Xรฒ$รซYMEZ\^รซ {Y\]MMรซ_ ยƒGรชรฒ รฑ รซ ย„ "รฒ รซ ย…รฑ รฒ รฐ d รฆJรฑ รฒ "รฆJรซ GOรฑ รฒ รซ รฑ รฅJรฑรฆรฑรฆรซ ย†"!รจLLรฑรฆ!รฎรฑรฐรฐ"รฆJย‡ aรฒรฅรซรญรจ pรซFGรฉHzMรซรฑ!รฎdรฆJรฑERรฆรฆรฑรฆรฒGรชรฒ รธรถรบรด6รด6รธyรตรบรธ4รณ รธ0123iWรธUรด67eรทรดรพย€รทรทรดรทรต19รตรธ 6รธ 9129 รด67รดรปรธ รปรบรทรบ รปรธ 66รดรทรธรถรบรดรธ429รทรดรบรถ3 รดรธย€รทf รทรดรทรต19รตรพย‚รธtmkรธรปรปรธ0eรทรดรธยVรธ2รปรธUรดรณรบ297รธm}Wรธ

Xรฒ$รซYMEZ\{รซ c]MMรซ_ aรฒรฅรซรญรจ pรซFbGรฉHMรซรฑ!รฎdรฆJรฑEI"SรฑรฆรฒGรชรฒ

6รธyรตรบรธ4รณ รธ0123iWรธUรด67eรทรดรพ รดรทรต19รตรธ 6รธ 9129 รด67รดรปรธ รปรบรทรบ รปรธรดรตรนรบรทรถรด7รธรถรบรดรธyรตรบรธ4รณbT 0123iWรธUรด67eรทรดรพย€รทรทรดรทรต19รตรดรธยˆรตรธjWรพtmยรธ0eรทรดรธ ยVรธ2รปรธUรดรณรบ297รธm}Wรธ

Xรฒ$รซYMEZ\รซ

A

cc]MMรซ_

`

N88CรฅDEFGรฉHรซFGรฉHMรซรครฆO!รฎGPรงรฑรฆรซรซ รงQรฒรซRรฆรฆรฑรฆEรซ"รฆOรซI"SรฑรฆรฒGรชรฒ

~

รปรธ819รตรดรทรถรดรธรดรบรทรด67รด237รธ3รทรทรธT 3รดรบรทรธ429รป 7รธรดรบรทรถรตรบรทรดรทรธUรดรณรบ297รธVWรธ

Xรฒ$รซYMEZ[รซ \]\^รซ_ `รซรซaรฒรฅรซรญรจ bรซaรญรซCFรซcMรซรฑ!รฎdรฆJรฑ!dJรฑ

รญรฑรฎ

4eรดรธรปรบ7รธรถรดรปรธรนรดรณe9รต7รดรทรธรตรดรบ 29629รบ รธ รทรบf 629รดรตรธ4eรดรทรธgรต7รดรต29รต1รป7รธh9รทรณรดรบ7รดรธijkรธรปรปรธ l77eรทรดรธVWWรธรปรปรธUรดรณรบ297รธmkรธ Xรฒ$รซYMEcY^รซ c]MMรซ_ Xรฒ$รซYMEcYnรครซรซรซoรต67รน77รซ ^]MMรซ_ p A88aรฒรฅรซรญรจ EqrรฉรชรฑรฒรซรงQรฒรซOรฅรฑรซsรฑรฒรฎE รจ!รฎ"รฆJ!!dJรฑรซaรญรซcMรซรฌรซUรดรณรบ297รธtkWรธ

Xรฒ$รซYME^Ynqรซ

]MMรซ_

u | uรซรซรญรฅรฐHKรซvรจKรจ"รฉรชรฅ N

4รบ35รธg5 29รบรธwx9รต รทรธ zxรตรธรถ6รธT Uรด67eรทรดรพ4567รดรปรธyรตรบรธ4รณ รธ0123รธiWรธT รบรดรธ4eรดรธรบ67รธ9รต729รต1รปรนรด629รบ297รด7รธT รถรบรดรธh9รทรณรดรบ7รดรธรนรด7รตe7รธiVรธรปรปรธT 4eรดรทeรทรดรธiWWรธรปรปรธUรดรณรบ297รธjkkรธ

Xรฒ$รซYMEZ\cรซ {{\]MMรซ_ |รซรซqrรฉรชรฑรฒรซรงQรฒรซรฑ!รฎdรฆJรฑ!dJรฑรซvรจKรจ"รฉรชรฅ Uรดรณรบ297รธ}WWรธ Xรฒ$รซYME{c{nqรซ []^รซ_

รซรซ

รฅรฑรซรฑรชรฒ รฑรฒรฎ!รฎรฑ"รฑรฒรซรฅ!รฎรซรฅรฆรซรจรฐรฐรฑรฆรซ#รฒรฑรฅ!รฑรฆรซรฑรฆรฎรชรจรฐรฎรฑรฆ$


•–—˜™š›œ˜žŸ ¡¢ £‘‘¤¥¦‘§¨©ª‘«¬­®“¯°±²¨³´µ¥

¶·¸¹º»¼º½¾¿ÀÁ¹ÂÃĹŪÿƿǹÈÅÉÊÄ¿¸¹ ËÌÀÀ¿À¹Åÿ¹»¸Ã¹ºÉÍ ¹»º¹ÎϹпÆĽÀÑ ¾¿Æ½¾¿¹ª»º¹ÎϹÒÓ¸Á¹ÔϼÕÔÖ×¹ØÀŹÅÿ¹ »¸Ã¹ºÉÍ ¹Ð¿ÆĽÀ¾¿Æ½¾¿¹»º¹ÙÚ¹ÒÓ¸Á¹ ÔϼÛÕÜ×¹ÃǹпÆĽÀ¾¿ÆÝÆĿǹÞßàËÜϹ ῸͿÀſĹͿ¸Å¿ÀÁ¹Ð¿ÍÃàâĹÖãÕ¹¾

ä¥å‘毰”篑 è“éꯑë 쑑¤¥¦‘§¨©ª‘«¬­®“¯°í¨®µî

ÈØƹïØÀÅÆÄÉâð¹ÛܹÇǹñÁ¹ ò¸¿ÃÄ¿¹ÛãϹÇÇÁ¹Þ½À¾¿¹ÙÙϹÇÇÁ¹Ð¿Ñ ÍÃàâĹÔÎι¾

£

ì

ä¥å‘毰”çó‘ ô“éꯑë õ‘‘ö¨÷³µîø­ùµ¥µ‘ú¥¨²¦îµø‘ «¬­®“¯‘ûü¥‘ýø´µ‘þ¦ø‘“ô‘00‘1

ÈØ2¹Å¿Ç¹ÞßàËÜϼпÆĽÀ¾¿¹ÒÓ¸Á¹ 3 ÔϼÙãÕ4¹Æÿ⿹5Ø6¿â̸׹ÇßÀÄÿ¸6ɸÁ¹ Þÿ2¿¸ØÀ¾¹ßâÀ¿¹5ؾð¿ÃÀ¿Á ä¥å‘毰”7æ‘ çê鯯‘ë 8ßðÝ9ؾð¿ÃÀ¿4¹Õ¹Ç ä¥å‘毰¯¯è‘ æéô¯‘ë

¸ÆÉÄ9ËðÃÀ¾¿ ä¥å‘毰¯¯”‘ èóéô¯‘ë

¸ÆÉÄ92¿Å¿¸

õ

ä¥å‘毰¯¯“‘ êéêô‘ë ¡‘‘¤¥¦‘§¨©ª‘«¬­®“¯°±²¨³´µ¥

¸¹¿¸ªÇ̾ðÃàâĹÅÉƹÈØ2ÆÄ¿àË¿À¹Å¿¸¹»¸Ã¹ ºÉÍ ¹ÞߪàËÖռп¸½Ä¿ËÌÊ2¿¹ÉØ2¹ÅÉƹ »¸Ã¹ºÉÍ ¹ÞßàËÜϼпÆĽÀ¾¿¹ ÆÝÆÄ¿ÇÁ¹ ÿ¹¾¸Ì ¿¸¿¹ÈÀ9Éâð¹ÉÀ¹Ð¿¸½Ä¿ËÌÊÑ 2¿À¹¿¸Ç̾ðÃàâĹ¿ÃÀ¿À¹Àßàâ¹6¸¿ÃÄ¿Ñ ¸¿À4¹áÿðÆ¿ÃÄþ¿¸¿À¹ ÃÀÆÉÄ9¹Å¿Æ¹Å¿Æ¹ »¸Ã¹ºÉͪ¹ÞßàËÜϼпÆĽÀ¾¿Æ¿ÄÆÁ¹ пÍÃàâĹÙÕϹ¾

ä¥å‘毰”æê‘ è”éê¯‘ë ª ‘‘¤¥¦‘§¨© ‘ §­ù²®¬³û‘«¬­®èô

¡

¹ºàâÀ¿ÃſĹÆÄ¿¹6ÃƹÙÖ¹Çǹñ¹ÇÃĹ ¾¿¸ÃÀ¾¿Ç¹¸É2ÄÉØ2ÍÉÀÅÁ ¹ßÇÊÉËÄ¿¸¹ºàâÀ¿ÃÅËßÊ2¹Ò6Ãƹ ÖÙÏ×¹ÆàâÍ¿ÀË6ɸÁ ¹3333 Åظàâ¹ÉÀÄÃâÉ2Ä6¿ÆàâÃàâÄ¿Ä¿¹ðÃÀ¾¿¹ ØÀŹ Å¿ðÆÄÉâð¼Ð¿¾¿ÀËðÃÀ¾¿Á ¹ÀÀ¿Àðÿ¾¿ÀÅ¿Æ4¹¸ßðð¿À·6¿¸Æ¿Ä9Ŀƹ º¿ÃðƹÝÆÄ¿ÇÁ ¹Ð¿ÍÃàâĹÚÜϹ¾

!

4

ä¥å‘毰ô7ô‘ êê鯯‘ë ª !‘‘¤¥¦‘§¨© ‘‘ "#$%&'()*+,-./)*01

ÈØƹƿ⸹ÆÄÉ6Ãð¿Ç¹Þ¿ÃÀ¿À4¹ò¿ØÄ¿ðÄÃ¿Ñ 2¿¹ÙÕ¹àÇ4¹222ÀØÀ¾ÆÍ¿ÃÄ¿¹ÛιàÇÁ¹ ¿¸¹ Þ¿ÃÀ¿À6¿ØÄ¿ð¹ÃÆĹÇÃĹſǹÇÉÆÆÃá¿À¹ ¿ÄÉðð¸ÉâÇ¿À¹2¿ÆĹ3ῸÀÿĿÄÁ 8ÉÆÆ¿ÀŹ2·¸¹»¸Ã¹ºÉÍ ¼Ð¿ÆĽÀ¾¿Á¹Ð¿Ñ ÍÃàâĹÕÚϹ¾

ä¥å‘7“°è7ó‘ ô“éê¯‘ë ª 4‘‘¤¥¦‘§¨© ‘ 5'()*67*+8-./)*01

8ÉÆÆ¿ÀŹ9ØǹºàâÀ¿ððÍ¿àâÆ¿ð¼ºÝÆÄ¿ÇÁ¹ пÍÃàâĹÖÚÕ¹¾

ä¥å‘毰ô7ç‘ “ê鯯‘ë : ° ’; µ ¦ ´ ø ­ ù÷þù¨ ®µî‘ 9˜˜¤¥¦‘§¨© «¬­®èô 5Øǹ ÃÀ6ÉعáßÀ¹º¿Ãð¿À¹ÒÇÉ<Á¹ÛιÇǹ ñ×¹2·¸¹ÍÃÀÅ¿ÀØÀÄ¿¸ÆÄ·Ä9¿¹¶½ððῸ¼ 2É⸿À¹ßÅ¿¸¹ÅÉƹ=¿¸ÉØƹ ðÌÆ¿À¹áßÀ¹ É6¾¿Æ½¾Ä¿À¹ÆÄ¿ÀÁ¹ пÍÃàâĹÖÙÕ¹¾Á

ä¥å‘毰ô“ê‘

”ôéꯑë

>¦å´‘摲µ 0‘ ±²¨ ³´åµ‘“¥@‘‘‘ ä¥ ¯ ° ” æ ê ‘ ? ú ¬ø ®Aîîµî‘¨÷­ù‘¨;;µ‘‘ ±÷û øø´´µµ­0ø ®°B‘«;µ¬­ 0µ î´ µ²µ ‘²µ ø‘ § C ® è ô ‘ ¥ ‘ §Dµµ¦¥´©µ µ‘’‘ “ó‘û´ü¥ ‘«¬­ “¯‘ î²µ ‘©µ ¥²µ®îå

‘ ¯ó篑E‘èꯑ꯯¯‘E‘î÷¥‘7‘­´‘³¥¬‘±î¥÷û‘¨÷ø‘²µ0‘Fµø´îµ´G‘²µ¥‘Hµ÷´ø­ùµî‘¤µ;µ®¬0鑤¨¥¦û‘þµ¦‘>¬þ¦;û÷IIû周þ©µ¦­ùµî²å‘ .‘

9 ©©©åI¥÷þµå²µ‘ ‘ ‘’‘“”


\]^_`abc\defbc\ebcf

gNYhiKlXiXTOKVWÈKlXiXVÅQN

Ë

¼

º

opqrstupqsupn¨wtuƒwÏ

ª

opqrstupqsupnÎ~Ï~rp

‚§€rptrpzxtwwu€pnÓ~§~t€qzxp{nÔtupt€p}{pn€qrnŠ€pno{}tŠ~upn“’{nŠ€pn “~qrn}tu~}ƒ€zxptn™€uptn qzx~“rptnŠ€pqp{n‚supn›~rqszx€zxn©}{Špnƒp€n Šp{nˆp©p{r}tun©sx{ptŠnŠp{n¥£ž…£{’“}tunxs}¤unŠ€pnÎyzxqrntwrpn”ÕՖn vp{upƒpt ¦€pn™€tqsrpnp{“wurptn€tnŠp{nÖp{r~qr}tun~ƒp{n~}zxn€tnŠp{nˆ~}… §×pupn€no~{rptn}tŠn£~{‰n ƒp{p€zxn¦~qn‚zxt€rrvp{x~rptnŠp{n‚supn ©}{ŠpnvwtnŠptn£{w¤qn€rnØqpx{nu}rÙnƒpn }{rp€rn‚r~ƒ€n€rnŠp{np{Ê “w{Šp{€zxptn™~qr€€rsrnp€zxrnvp{qrpƒ~{n}tŠn€rn§{s€qp{n˜~qr…n}tŠn „pvp{qrp}tun€qrnŠ~qn›ppq‰w§upqrstupn~}qn É ¢v~§{w¤n‚pƒqrn¦pr~€qn©€pnŠp{nqpƒqrn~{{pr€p{ptÊ Špn‚supqzx}rnq€tŠnŠ~}p{x~“rn}tŠn“}t‰r€wtpn~}qupÊ “’x{rn‹}q~ptn up“~qqrnu€rnŠ~qqnƒp€nq~zxup{pzxrpn ™€tq~rnq€zxn€rnŠp{nØÎ~Ï~rpمn}tŠnŠp{nØÎ~Ï~}zx€Ù… ‚r~tuptqsupn~}zxnƒp€n§{w“pqq€wtppn™€tq~rnqpx{n u}rpnž{ƒp€rqn p{upƒt€qqpnp{€pptn~qqpt Únn|}ppn¥›€nŒ‘ې‘‘•

Ë

MO hOWK h¿XOWWK VÅQK WXRKÅlX QK ÀO WK NkOXWÈK KK « WTNORTKSORÈOWÜ gNYhiKJOUTjWkOUjkOKlXiXTO

Ì

mnopqrstupqsupnvwtnxyzxqrp{n|}~€rsrn P WTXkO²K mn‚supƒ~rrn~}qn‚„…†…‡~{ƒwtqr~xn ÀONU¡NOY mnˆ~rrqrs{‰pn~tnŠptn‹sxtptnŒŽnn mn‚supstupn†‘nn mn‹}nˆ~rr{’z‰ptnx€tnŠ’ttp{nupqzx€““ptn”Œ•n– mn—pŠp{n“’t“rpn‹~xtn~qn˜s}p{nupqzx€““ptn mn‚supƒ~rrnx~{rvp{zx{wrn mn™šr{~nqr~{‰pn›’pn mn‚supn~}zxn€rn~ƒupƒ~}rpn‚rwœpqqp{np€tqprƒ~{n mn‚supt‰yzxp{nqpx{nqr~ƒ€n€rnq€zxp{p{nž{{pr€p{}tu MXUKŸOYOUh ¡kOUTjWkO mn‚r~{‰pqnž}…¢v~…£{w¤n mn¥pqrnp€tupƒ~}rpn¦{}z‰‰ty§“pn“’{nŠ€pn¨stuptnvp{qrp}tun€tnpx{p{ptn‚r}“ptn mn‚r~{‰pn„pvp{qzx’qqpn“’{n©~z‰pn “{p€pqnž{ƒp€rptn mno{€“¤upnˆpqzx€zxr}tun€n}trp{ptnˆp{p€zxn mn™€txstupn qzx~}“ptn€rr€un}tŠn}trptn mno}€Šs§“p{n~nopqrstupptŠp ªaagNYhiKJOUTjWkOUjkOK«NTK¬TONYNkO«KŸOYOUh ¡kOUTjWkO ¬TONYNk[n¨stupnp€tupqzxwƒptn†‘nzn~}qupqzxwƒptn­Ž‘nznop©€zxrn®•‘nu

¯R[K°±²¬³³´µ¶±K ¬·°¸±±K¹ ºaagNYhiKJOUTjWkOUjkOK«NTKµTONYNkO«KŸOYOUh ¡kOUTjWkO µTONYNk[K¨stupnp€tupqzxwƒptn†‘nzn~}qupqzxwƒptn•‘‘nznop©€zxrn­®‘‘nu ¯R[K°±²¬³³´»±±K µµ°¸±±K¹ ¼aagNYhiKJOUTjWkOUjkOK«NTKLTONYNkO«KŸOYOUh ¡kOUTjWkO LTONYNk[n¨stupnp€tupqzxwƒptn†‘nzn~}qupqzxwƒptn®Œ‘nznop©€zxrn†•‘‘nu ¯R[K°±²¬³³´½³±K µ··¸±±K¹ g N Y h i K ¾ R U X T ¿ ÀY X T T K lX i X T O ¥’{nopqrstupqsupnÁ{n‘…ŒŒnop©€zxrnŽ•nu ¯R[K°±²¬³³´¾K ·»¸L±K¹ gNYhiKàWkÀ i

ÝVÞORUTKUÅQSNWkVWkUXR«KK ßàáâãäåæàçèéêæëáìíæ

¾NWhYX¡¡ÀXROKgjkOK«NTKÄWQjWkO²gÅQYXVÆOWKÆÇRKÈOWK¾NWUXT¿KNWKÈORKgONY² hYOTTORTOÅQWNh[ɞƒtpxƒ~{p{n„yzxp{n€rnupqrpz‰rp{no’{rpqzx~}“pn‚supÊ ƒ~rrn~}qn‚„…†…‡~{ƒwtqr~xn‹}nˆ~rr{’z‰ptnŠ’ttp{nupqzx€““ptnˆ~rrqrs{‰pn ~tnŠptn‹sxtptnŒ†•nn‚suptstupn­†‘nn MXUKŸOYOUh ¡kOUTjWkO ž}qn¢v~…£{w¤n¥pqrnp€tupƒ~}rpn¦{}z‰‰ty§“pn“’{nŠ€pn¨stuptn vp{qrp}tun ‚r~{‰pn„pvp{qzx’qqpn“’{n©~z‰p“{p€pqnž{ƒp€rptno{€“¤upnˆpqzx€zxr}tun o}€Šs§“p{n~nopqrstupptŠp ËaagNYhiKJOUTjWkOUjkOK«NTK¬TONYNkO«KŸOYOUh ¡kOUTjWkO ¨stupnp€tupqzxwƒptnŒ•‘nzn~}qupqzxwƒptn­•†nznop©€zxrnŒ‘‘nu ¯R[K°±²¬»³K ¬°½¸±±K¹ ÌaagNYhiKlXhOWKÍK£~qqptŠn“’{nÎ~Ï~}zx€nÎ~Ï~rpn}tŠn¨wtuƒwρ ¦p{nqrsxp{tpnÎ~‰ptn€rnÐqpn©€{Šn~tnŠp{n›’pn~tupqzx{~}ƒrn}tŠnx~rnpxÊ {p{pn¥}t‰r€wtptÑn‚€pn‰yttptnŠ€pn‚supn~tnp€tpnˆ~tŠn~txstuptnwŠp{n~}“n p€tptnžqrnwŠp{n‚p€pn~tnp€tpnˆ~}nxwzxqzx€pƒptnҀrnŠ€pqpnÎ~‰ptn ‰yttptn‚€pnŠ€pn›ppq‰w§qsuptntwzxn}t€vp{qpp{np€tqprptop©€zxrn®‘nu

¯R[K°±²¬µ°K

JKLLK

µµ¸¬±K¹

MNOKPOQRSORTUTOVORKNUTKNWKXYYOWKZRONUOWKOWTQXYTOW[


òóôõö÷ø ý3 ùú÷ûù ü45ùòöýõ üó÷ûýþ0ó1 6÷òöý6òö÷ õ2óú

v

789

 98

ùù)*+,î2*.+3&.$/'&

I 7K9< 5I<5 5676:O6O6GG HPN n 6B K 6 8 <<96: I 6F 8 858=< 55 <<

NF6Q9G <N6 I6 8

:8 7 n 6 6N; M n6455F 69 9NcV5B : ^$*&Sî4 8 < TaW5:I 9 969NbTa5:4 Q8TbVC XSîYZ[\g^iRgYî \\ð_ZZî` R$*&Sî4 8 < TUC5:I 9 969NUVC5:4 Q8T?CC XSîYZ[\g^i^ðZî \ð^_ZZî` R$*&Sî4 8 < TcV5:I 9 969N??U5:4 Q8TcVC XSîYZ[\g^ið]Zî \ñð_ZZî` ð$*&Sî4 8 < TWC5:I 9 969NVcb5:4 Q8UoVC 

t < G7P 8 99

4 8 58 67 68 99 :7; <9889 968675 8 8 57=> ?>@967 89<AB ?CC55D: EF6 8

E6  88 6 G8:789< 6 7

GH 658 6 6I66 8 6 :4 ; 8 9 896G 5I<>JK9<>L67M<: B

K 6 8 << 5 6 6

78N

58; 8 < O6GG 7PN:7896G =< 55K 6 <F Q6< 8

Q9G <N6 I6 8

:46N; M 8 8 5 8 6

8 6 NF6 9<<9 8 6 I6 8

: R$*&Sî4 8 < TUC5:I 9 ; x 969NUVC5:4 Q8TWUC XSîYZ[\]^î ^^]_ZZî` ^$*&Sî4 8 < TaW5:I 9 ; 969NbTa5:4 Q8TcaC XSîYZ[\]Rî \]]_ZZî` R$*&Sî4 8 < TcV5:I 9 ; 969N??U5:4 Q8UbaC XSîYZ[\]ðî ^ñR_ZZî` ð$*&Sî4 8 < TWC5:I 9 ; 969NVcb5:4 Q8bTaC XSîYZ[\]ñî R\]_ZZî` dî('$$î)/&_î!"''î)î%$$îñZî!(îe1î%&'îf-'îe1S XSîYZ[\g\îîî4 8 9958=H 6:4 Q8VUC î]h_ñZî` YY_]Zî` XSîYZ[\g\ijîîîk6 989<988l4 Q8bCC î h_^ñî` XSîYZ[\g\imîîî=H 6:4 Q8UCC î

789

 99

îî)*+,î)$-'&'./&î0-,-1!"î ( $î2*.+3&.$/'&XSîYZ[\g^igRZî ^^\_ZZî` îî)*+,î)$-'&'./&îp1%-$î( $î2*.+3&.$/'&

q8588< 6 68 99 :

 68 8l968675 8 8l5rFG

 nF

 <NN

l 9 6 6 <988 67 88:48 67P9 9 Q6Nn6r5 6; 9

:s K 6 <<NF6588< 6 I 8 96 8

 8996:9 Q 8 ?55: 7 < bbC55:=75P< 8858=H 6:t < G7P 8 9 7K9< 5 I<5 5676:O6O6GG 7PN n 6B K 6 8 <<96:I 6F 8 858 =< 55 << NF6Q9G <N6 I6 8

:8 7 n 6 6NM n6 6NN <8

 u 69 9NcC5B :B N 6 58 89< 5=H 69< 7 <988 89: 4 958< Tab5l9 9 969NUoo5l4 Q8TTCC XSîYZ[\]gi^YZî \Rh_ZZî` 4 958< UCV5l9 9 969NbUW5l4 Q8TUVC XSîYZ[\]giRRZî \ñ^_ZZî` 4 958< Uba5l9 9 969NbcW5l4 Q8Tbca XSîYZ[\]giR]Zî \Yg_ZZî` ðñ_]Zî` XSîYZ[\Yhijîîîk6 989<988î

ïî!"#$îî %î&'&(îî ï# !"$

vùù)*+,îï.$/'&./&î0-,-1!"

ELI>9

6G9

8 w 689 8 58 67 68 99 l9 Q 8 ?lo55:s K 6 <<NF69<< I 8 96 8

 8996:7P 9 << 76 ; G NF6 8

E6  88l968675 8 8: 7 < ?CC55l4 Q8VUC : =75P< 8858 89< 5= 8 87NNGH 69< t69 P768 89: XSîYZ[\g\î ]h_ñZî` YY_]Zî` XSîYZ[\g\ijîîîk6 989<988î xùù)*+,î-13'.!" 7Q 68 r9P

 6 957

n

K7 y 8

 nQ 

 z bV55{786G :=75P< 8858V5 < 

:5IN 8 G

9N7<G t < G7P 8 99:4 Q8WWC

XSîYZ[ZRZî

hh_RZî`

î Z\hZî|î^]Zî]ZZZî|î'1îgî!$î3î}'1~î-1.î(î€.$'$eîî1$.!"'î2*+(_î2-~î%îf%*~1'+î&&~Sî-%#!"'Sî .î

###S&1%Sîîîïîðñ


•–—˜—™—š›œ

£¤¤žŸƒƒ ¥ˆ’ˆŽ¦§¨¢ˆŽ¡¢ˆƒ©ª« ¬”­

žŸ Ÿ¡¢ˆ

®¯°±²°±³±´°µ¶·¸¹º¸»°µ²°µ·¼³½¾±¿±½¾À Á°³°µÂ¹Ã´°µ²Ä¿´°·¾±²·ÅƽºÂ· ¸°Ç°³· ½¿È·É½µÄ²É³±º¸°¾·Ê³°¾¾¸°Ç°³Ë· ¼½»·ÌÍ·º¾·¾±²·Î½¾¾±ÀÊij²°±µ¹À ³±°Æ½¿´¶·ÈÏ· Ƚƺ¸·µ°¸Æ·Ï¿· ´°¿°¸¾Ë· п·Ñ±°Æ·Ñ°Æµº¸±°È°¿°¿·Òϵ²µ²½»°¿· ÏÆÆ°²±°ÆÇÏÆË Á°º¸¿±µº¸°·Åϲ°¿Ó ÔÕÖÄ¿´°·°±¿´°µº¸¹Ç°¿·×ØÙÍ·¾¾Ë ÔÕÖÄ¿´°·Ï½µ´°É¹´°¿·ÚØÍÍ·¾¾Ë ÔÕÛÄ´°Ç³Ï²²³Ä¿´°·ÜÍÍ·¾¾Ë Ôծϸ¿¯°±²°·Ý·¾¾Ë ÔÕ޳ϲ²µ²ÄÆ°·×¶Ú·¾¾Ë ÔÕßÏƲº¸Æ¹¾Ç°µº¸±º¸²°²Ë ÔÕΰ¯±º¸²·×ÍÜÍ·´

1

à‹”ƒ­á â„ムâáãäááƒå žŸƒ¥ˆ’ˆŽ¦§¨¢ˆŽ¡¢ˆ

øü

4

‡ˆˆƒ‹Ÿ¢ƒ §Šˆ ¡¢ˆƒ £

ÔÕÅÆ°±²°±³±´°µ¶·¸¹º¸»°µ²°µ·¼³½¾±¿±À ½¾ÀæÑϳ´°µ²Ä¿´°Ë ÔÕÛ²½»°·×·¸Ï²·°±¿°·ÅƽºÂ¿¹Ã»À¼ÆÆ°À ²±°Æ½¿´·¾±²·É½µÄ²É³±º¸°¾·Ê³°¾¾À ¸°Ç°³Ë ÔÕÛ²½»°·Ú·°±¿°·Òϵ²°Æ³°±µ²°·µ¹¯±°· °±¿°¿·Ê³°¾¾¸°Ç°³Ë ÔÕÅÏȽƺ¸·¯±ÆÈ·°±¿·µ½Ã°Æ·ßϿȳ±¿´· ¾±²·µ²½»°¿³¹µ°Æ·ß縰¿°±¿µ²°³³½¿´· ´°¯Ä¸Æ³°±µ²°²Ë ÔÕ豿°·°é²Æ°¾·¸¹¸°·Û²ÏDZ³±²Ä²·¯±ÆÈ· Ƚƺ¸·Èϵ·æÑϳ´°µ²Ä¿´°·°ÆÆ°±º¸²Ë ÔÕêëìíîïëðìÕñðòóôñÕõîïÕöîñëÀ ¿°¸¾·È½Æº¸·÷Ø·º¾·Î½¾¾±ÀÊij²°À ±µ¹³±°Æ½¿´Ë ø¤¤¥ˆ’ˆŽ¦§¨¢ˆŽ¡¢ˆƒ©ª“ƒùƒ„äú ÖÄ¿´°·°±¿´°µº¸¹Ç°¿·×ûÝÍ·¾¾Ë ÖÄ¿´°·Ï½µ´°É¹´°¿·ÝÌÍÍ·¾¾Ë ΰ¯±º¸²·×ØÙÍ·´

à‹”ƒ­á ⬅ƒ â­úäááƒå ü¤¤¥ˆ’ˆŽ¦§¨¢ˆŽ¡¢ˆƒ©ª“ƒùƒúäú ÖÄ¿´°·°±¿´°µº¸¹Ç°¿·Ú×ûÍ·¾¾Ë ÖÄ¿´°·Ï½µ´°É¹´°¿·ÙÙÍÍ·¾¾Ë ΰ¯±º¸²·ÚÚÍÍ·´

à‹”ƒ­á âú⃠âãúäááƒå žŸƒ‚ˆŽ¡¢ˆŽ¡¢ˆ

5

ÔÕű°·ÛÄ´°¿¶·Ï½µ´°Æýµ²°²·¾±²·ßÏ°¿· ½¿È·Û²¹þ¾°µµ°Æ¶·Ç°µ²°¸°¿·Ï½µ· Ñ°Æ¿±ºÂ°³²°¾·0ÏÆǹ¿µ²Ï¸³·Çɯ˷ ¸ÏƲѰƺ¸Æ¹¾²°¾·Û²Ï¸³Ë ÔÕ޳ϲ²µ²ÄÆ°¿·×¶Ù·Ç±µ·×¶Ì·¾¾Ë Ôծϸ¿Ïǵ²Ï¿È·Ý·Ç±µ·Ý¶Ù·¾¾Ë ÔÕÎƽÃð¿Éϸ¿·· ¾±²·ÒĽ¾°Æµº¸³±²É°¿Ë

1¤¤‚ˆŽ¡¢ˆŽ¡¢ˆƒ23ƒ„á

0ÏÆǹ¿µ²Ï¸³¶·¸ÏƲѰƺ¸Æ¹¾²Ë· ޳ϲ²³Ä¿´°·ÝÍÍ·¾¾¶·×¶Ù·¾¾Ë· ΰ¯±º¸²·ØØÚ·´Ë· Ö±°»°Æ½¿´·±¿Â³½µ±Ñ°·Ê纸°Æ¶·¹¸¿°·Î°À µ²Ä¿´°Ë

à‹”ƒ­á â¬úƒ âá„äááƒå 4¤¤‚ˆŽ¡¢ˆŽ¡¢ˆƒ23ƒ„­

0ÏÆǹ¿µ²Ï¸³¶·¸ÏƲѰƺ¸Æ¹¾²Ë· ޳ϲ²³Ä¿´°·ÝØÍ·¾¾¶·×¶Ù·¾¾Ë· ΰ¯±º¸²·ØÌÍ·´Ë· Ö±°»°Æ½¿´·±¿Â³½µ±Ñ°·Ê纸°Æ¶·¹¸¿°·Î°À µ²Ä¿´°Ë

à‹”ƒ­á ⬄ƒ ãúäááƒå 5¤¤ž‘¨ˆŽ6Šˆ‹ˆƒžŸƒ…

7ýÆ·¼ÒÛ·è89Àΰµ²Ä¿´°Ë·Ûº¸¿°±È¹û· ÂÏ¿¿·µ°±²³±º¸·ÏÇ´°· ¯±¿Â°³²·¯°ÆÈ°¿Ë· 7ýÆ· µ²°·Ç±µ· ·ÝÍ·¾¾Ë· ΰ¯±º¸²·ûÍÍ·´

à‹”ƒ­á ¬­áƒ â„ãäááƒå

¤¤Ÿ¡¢ˆ¦ 6Šˆ‹

7ýÆ·¼ÒÛÀΰµ²Ä¿´°µÄ´°¿Ë·9ϵµ°¿È· »ýÆ··ÝÍ·½Ë··ÝØ˷ΰ¯±º¸²·×ÍÍ·´Ë

à‹”ƒ­á ⬄ƒ

‚ƒ„…ƒ

âãäãáƒå

†‡ˆƒ‰ˆŠ‹Œˆ‹Žˆˆ‹ƒ‡Žƒ‡ƒ‘’’ˆƒ“‹ˆ‡ŽˆƒˆŠ‘’ˆ”


 !"#$%#"

&'()*+(,-./0'12'+*330

ÄbUST?;LQ;=AÅ<=;AEL<AJHAPPA ÆAPL=A@;CL?@;PA^CFY=A FRY] xF?QW Äb^GPVF…=;CAUST?;LQ…GVYA ÇEL<AHJKÈA<STx;?…EFCÉA <ST?;LQ;=A Å<=;A ®;Q;CA ÊRST<A CLST=R?@IAFRSTAL?A QLSTA =;<=;PAŽ<=x;C…W ÄbUFRE;C;CIA?LST=AËR;=<ST;?] Q;CAUST?L==AQRCSTAF?=LTFY=] E;<STLST=;=;A^DL?@;AR?QA ƒQ;D<=FTD]:;@;?…DL?@;W ÄbÌ??;?DL;@;?Q;<IA CGDD;?] –E;C<;=„=;<AU;LD<Á<=;PIAQF] QRCSTA…;L?AŠ;CAT;QQ;C?AQ;<A U;LD<AL?A\x;L@;?W Äb•GSTx;C=L@;<AŽDR]:;<=>?] @;IA<=FELDAR?QAQ;??GSTA ;Í=C;PAD;LST=W

~ÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ÕØÙÚÚÔ

~€||‚

& ' ( ) * + (  ,-./0'12'+*330

4&'()*+( 5060()789,-./0'12'+*330

:;<=>?@;AB;C<=;DDEFCABG?AHIJKAEL<A MINOAPAQRCSTAUST?;DD<VF??T;E;DWA XR<=L;C;?AQ;CAUVF??D;L?;A;CYGD@=A FR=GPF=L<STAZALPP;CAGV=LPFD;A UST?;LQ;?[YY?R?@WAUST?L==A;CYGD@=A QRCSTA\L;T;?AF?APL==D;C;PAGQ;CAR?=;] C;PA\L;T@CLYYWA^GPEL?L;CEFCAPL=AU>@;A _`abcdedcfghbijk`blmnopqrstk`b A uCWAvM]HwNWA:;xLST=ANywKA@ z+{|9|} ~€||‚ ƒC<F=„…DL?@;

z+{|9|€†‡ ~€€|‚ ˆ&'()*+(,-./0'12'+*330

UST?;LQ@LCFYY;AFRYAY;<=<=;T;?Q;PA :;<=>?@;ABG?ANIwPA‰>?@;WA\x;LA Š;CD>?@;CR?@;?A‹ANIMwAPA<L?QAQRCSTA uCWAŒK]KŒyNAP[@DLSTWAŽRSTAQL;] <;AUST?;LQ@LCFYY;AL<=A…GPEL?L;CEFCA PL=AQ;CAU>@;AuCWAŒK]KŒyHAR?QAQ;PA lmnopqrstk`b_`abeh‘’ab :;xLST=AOŒKA@ z+{|9|€ €€|‚ ƒC<F=„…DL?@;

ž

ˆ

“

z+{|9|€†‡ ~€€|‚ “&'()*+( ”0-)0/9,-./0'12'+*330

˜

•;S…;?]UST?;LQ@LCFYY;APL=ANOASPA DF?@;?A^DL?@;?A„RPAUST?;LQ;?ABG?A TGSTx–ST<L@;?A•;S…;?WAUST?L==A;C] YGD@=AFRSTATL;CAQRCSTA\L;T;?AFPA \L;T@CLYYWAA‰>?@;ANvvASPIA:;<FP=] C;LSTx;L=;APL=A—;?R=„;CASFWAJIwKAPWA :;xLST=ANKHKA@

z+{|9|} }€€|‚ ˜&'()*+(™0+6š/20+›/2 3œ+,-./0'12'+*330

‰>?A@;ANIMwAPWA—L<A„RAHAŠ;CD>?@;CR?] @;?A…[??;?AF?AQ;CAUST?;LQ@LCFYY;A uCWAŒK]KŒyAPG?=L;C=Ax;CQ;?WA :;xLST=AvKKA@

z+{|9|€†~ €|‚ ž&'()*+(Ÿ*› (š20

¡–CAUST?;LQ@LCFYY;AR?QA¢;D;<…GV] £s¤¥k¦j§¦`¨©©kabª©«b ¬¦k¥oknb­`mk¦] =;?AQRCSTA;L?<=;DDEFC;AU>@;xL?…;DA Y–CA®;Q;AŽCE;L=<T[T;WAƒL?YFST;A¯G?] =F@;AQRCSTAUSTCFREA B;C<STDR<<WA:;] T>C=;=;CAU>@;<=FTDWA ‰>?@;AMyASPWA:;xLST=AwKA@

z+{|9|€† €€|‚ °±²³´µ¶³·¸¹³º»¼½¾´¿¶

ŽRYAUST?;LQ@LCFYY;AR?QA¢;D;<…GV]A UST?;LQ@LCFYY;AD;LST=AR?QA<ST?;DDA PG?=L;CEFCWAŽR<A@DF<YF<;CA B;CA <=>C…] =;PAÀGDÁFPLQIAPL=A—FRPxGDDE;R=;DWA :;xLST=AHHKA@

z+{Â9Ã~

°

~}€|‚

 ÝÞßÝÜàÜáâÝÜâÝÝÝÜãÜäåæÜçÜèéÜêæëÜìäæåíÜîåïÜðñòÜóñïéäñéôÜðñæÜõñåéïèöñäÜ÷ñøñùëòúÜ÷îæûíÜüñûÜýëüûøíåäùÜþþí0Üîü1ñûèöñäð0Ü ÛÜ

1110þæåüñ0ðñ Ü Ü
 ! " 2 8 # 8 $ 8 3 % 3 9  # 8 3  3 & 7"' 78 ( Y Å

u

ÓÔÕÒÖ×ØÙÔÓÕÕ ÚØÔÒÓ Û Ô ØÝÕÔØÖÝÕÜÔÔÞØ×ÕÛÔÔÕÛßØÖÝÕÚÕÕÕ àá×ÔÝÕâÖÔØÛãäÕ å æÔÔØÖÛß×çáÓÝ×ÝàØÛÛãÕ

()) !3* $#83+,"9

-./01234566/26078129:;//0;<=0 >?@>A24/.1260 7@>A2B2C=/;>:D0 E?>207812:2.=/<C1D0F540-?C/;120 ;<G0H;4.?I7/.2:D0J<4@>0;<G=2/K9;42C0 E;CB14.GG0;<@>0;:=0E;CB=81202.CI =2/K9;4D0-./0E;CB14.GGD L:;//:8C120MN0@6O0P2A.@>/0MQN01

R 3S4"T4T3 T5UVW3X Y))Z[\]^_`[abcdedfgh^ijb_k

-./01234566/26078129:;//0;<=0 >?@>A24/.1260 7@>A2B2C=/;>:O0 K<60l<G=2/K2C0;<G0B2C0H;4.?I7/.2:0 m4D0nMIoMn0?B240nMIoMQO0;9240B<4@>0 B2C0;<G=2/K9;42C0E;CB14.GG0;<@>0;:=0 E;CB=81202.C=2/K9;4D0p<=8/K:.@>06./0 E;32C0<CB07/?q62==240r24=2>2CD0 L:;//:8C120MN0@6O0P2A.@>/0QNN01

R 3S4"T4s3 tSUVW3X u)) !3& 7"vw#8$#83+,"&9

x48K.=24O0:2.@>/2407@>C.//0;C0=@>A240K<I 18C1:.@>2C0y=/2CD0-./0J?zz2:0G<C3I /.?CD0F540-?C/;120;C0H;4.?I7/.2:0<CB0;:=0 E;CB=8120122.1C2/D0L:;//0<60{nN|0B42>I 9;4O06./07@>C2::=z;CC>292:D0l<=A2@>I =2:9;42=0F2.C=@>C.//9:;//0;<=07@>A2B2CI =/;>:D0L:;//:8C120{Q0@6O0P2A.@>/0}NN01

R 3S4"T4V3

T5U~W3X

, €8 C1 2%0 {QN 06 36O0P2A.@>/0oN01

R 3W"t~W3 U~W3X ‚) ) Z[\ ] ^ _ ` [ab ƒ„…†d ‡ ˆh` h^ i‰bŠk F540-?C/;120;C0H;4.?I7/.2:D

L;<6=@>24206./0z48K.=2012=@>:.GG2I C240<CB0;C/.>;G/92=@>.@>/2/240‹:.CI 12D0J240l492./=A.C32:0.=/0r;4.;92:02.CI =/2::9;4O0=?B;==0B.20y=/20=/<662::?=0 r?607/;660;912/42CC/0A24B2C03ŒCI C2CD07@>C.//:2.=/<C109.=0MN0660D0 P2A.@>/0ŽMNN01

‚

R 3S4"T4t3 SsUVW3X ))Z[\]^ƒ„…†d‡ˆh`h^i‰bk



F540-?C/;120;C0H;4.?I7/.2:D ‹:.C120z48K.=.?C=12=@>:.GG2C0<CB0 ‘’“”•‘–I;C/.>;G/92=@>.@>/2/D0F540 y=/209.=0{}0660D0J<4@>0F:;=@>2CI K<10 62@>;C.30<CB0l69?q0 =@>C2.B2I /2@>C.30.=/02465B<C1=G42.2=0l492.I /2C06Œ1:.@>D0P2A.@>/0ŽoNN01 —

R 3S4"T443 ~sUVW3X ˜))Z[\]^™hš\a›^œ™bk^3 ]`^™‡ˆh`hž^†še^œ…gdhš\

Å

L2=/2>2CB0;<=0p<1=2.:O0J2z?/06./0 Ÿ ¡¢’“£”¤¤ £¥¦§“‘¨”“¡©ª«¬£‘­¥®¡ ¯°£¡¤¤« G540=@>C2::20±.C>;CBr24=/2::<C10<CB0 7/5/K0z?:=/24D0F540-?C/;120;C0H;4.?I 7/.2:0<CB0;CB24207/.2:206./0o²³{o0660 D0J;=072.:09:2.9/0.66240=/4;66D0‹2.C0 ±C/1:2./2CO032.C0H24>2BB24C0.C0y=/2CO0 32.C0H24=@>6</K2CD0P2A.@>/0QNN01



R 3S4"T43 tWUVW3X ´))Z[\]^µ¶de·¸‡¹h`^iºbk^3 »7 3288¼ ´ ˜

F540-?C/;120;C0H;4.?I7/.2:D J;B<4@>0:8q/0=.@>0B240l492./=I A.C32:0.CB.r.B<2::02.C=/2::2CD0‹?49I00 Ž{0@6O0L;<6A?::=;@30A;=@>9;4D0±.C20 =@>;4G20±B2:=/;>:3:.C12024:2.@>/24/0 ½”’«¬•¾©¿ –À«Á Â¡©¯“«ÃÄÄ«°

R 3S4"T453 s5U~W3X Å))& 7"' 7833 »7 3'Æ 8Ç8 Æ È 8Æ 7¼

F540B.20-?C/;120=86/:.@>240P248/20B.2I =24072./2D0l<=0>?@>A24/.1260l:<6.C.I §¨ª«É”£¡”Ê ¢«”§’Ë¡ ¯Ê”£À«Á£¡¤¤«•Ì©¯ «¨¡“« >;</=Í6z;/.=@>260‹<C=/=/?GG5924K<1D œkbŠÎÏ0H;4.;9:240l<=K<10r?C0 ŽOÐN³{ON06O0P2A.@>/0ŽNNN01 R 3S4"T4S3 tVUVW3X œkbŠÑÏ0H;4.;9:240l<=K<10r?C0 oOoN³MON06O0P2A.@>/0ŽoQN01

R 3S4"T4~3

23453

4VUVW3X

678398 8 88 37 37383 87838 8


y

è÷øùúûøüýþ012343ù5ù637 -$*!0!0040 s -!0!0404#$!00 Q1"0*0P*k0#$0 %!!*0#$!!#$0/ "0+k"10"0* $#$&0Q* !0!* $0( N!+k"10"!0*/ &04-*04&,"0 ,-!000*0*!0. $%! 0!000!"00 s0-4#$*O(

÷øùúûøüýþ012343ù5ù637

8èè9 è

 !"#$%!& '( $$"!&&)*+,*"-!./ !00!1"20/3/ 10"1"4%0%0('10/ "566 (3%!#$786"

ìíîïðñòóòôõö

8

9:;è<=>=?=è @@Aë=èB CDD9 èèè EFèG HIèJIKèL ME:

N20$1!1"!#$0!. O #$0!!P!0 *&*00Q!*&. ! !P!00!#$!0!O('10" 566 .3%!#$7R6"

9:;è<=>=?Sè @ëAë=èB TDD9 èU JVI :èè EFè@W

:èGXYZF:HJI

[,\-!76 ]*0^_*"/ !0(Q*&0$ &,`10"*0"/ ! !a^ (3%!#$8b6" 9:;è<=>=cSè êêA==èB de)*"!0.^ 9:;è<=>==@è <Af=èB g)!0" 9:;è<=>=c@è ShAf=èB g)&

9:;è<=>=S<è ëAëfèB iDD9 èU JVI :èè EFècW

:èGXYZF:HJI

[,\-!56 ]*07_*"/ !0(!4-Q*&0$ j$0Qkl(3%!#$baq86"( m IKè9nUèWo:èp:FèL Z èr H@fè L: I>éI; 9:;è<=>==Sè ?hA==èB de)*"!0.^ 9:;è<=>==@è <Af=èB g)!0" @SAf=èB 9:;è<=>==cè g)&

9:;è<=>==êè

ëAëfèB

9 è pYH VI

N!7*0#$!!#$0"0+/ k"10"0-$0*$#$&/ 0Q* !0!* $0(N!+k/ "10"!0*&04- *04&,"0,-!000*0/ *!0.$%! 0!000!"0/ 0s0-4#$*O(N!P!#$$t$0 !"0)%!#$0aR6-!^a6# (

uDDv èY Iè9 >éI

N*#$7&#$/+k*&ab6!0/ )*#$!-0.*"#$-0^a6# 0"(3%!#$b^56"

9:;è<=>=fëè hfA==èB wDDv èEFY:è9 >éI

C

u w

T

rFJI :Hzè rF èJIKè JX:è L IF;

êè{è|}~€‚ƒ„€…€

?hA==èB

g!0"#$-00*a66# .*"/ #$-07^6# 0"(3%!#$xa6"

9:;è<=>=?@è

f@Af=èB

è ‡ˆ‰‡†Š†‹Œ‡†Œ‡‡‡††Ž†‘†’“†”•†–Ž—†˜™†š›œ†›™“Ž›“ž†š›†Ÿ›“™’ ›Ž†¡›¢›£•œ¤†¡˜¥—†¦›¥†§•¦¥¢—Ž£†¨¨—©†˜¦ª›¥’ ›Žš©† ۆ

ªªª©¨¦›©š›è † †éèêë


¾¿ÀÁÂÃÄÅÔÕÓ ÎÏÐÎÑÒÓ ÆÃÇÅ ÑÖÈ¿ÃÇÉÊË¿ÌÁÍ¿Æ

ePPcÙ³ØÜ×ØÙ³±¹¶º·¶±´¬¼¼oÜAF­cÛ

×ØÙ³±¹¶º·¶±´

ïðñòöõ4 ñüû/õ òúñ* 9öñòþñ üð òûðñ ñ ò1ø 3 $$!$!p!q(!&!&!'r$!stu#! ù÷ñð ñ9óõ.ñüòùññðùüñöò\ðöò ñðüñóòöñ÷ñ ø,ðñ93 úõ9ñüò)9úñðö ùñ öüùñò ðüûò+üöõ ö4üù õ9úñðöñüòúð ò

õò=òóò4üûòóðöòûñ9òv4 õöwò -ñ9÷üùñ94üùò øùõ9òúð ò

õò<=Hòóò1N ñòóNù÷ð òïñ9ò+x1yò88þ3B<=+ýò õöò ñðüñòõ4öøóõöð ñòôñööñü óðñ94üùò4üûò*ð9ûòóðöò ñðüñ9òGH3 ó3ý üñðûòõ4 9 ö4üùòùñ÷ðñ/ñ9ö z!2üùñòBCBò]òGCBòóò]ò)9úñðö N ñò{ò=:Hòó z!B3þõ ö3\øöø9ò|B=Iò ó}ò14ú9õ4ó~òò óðöòôõöõ÷ õöø9 z!2ñð ö4üùòHD;ò L z!7ñ*ð öòCCò ù

0´½¬7®Ü7AA¬ 7­E?®®¬@ ã äÝ é X € k á è Y Z ìíá è äìí fP P 2üùñò:BHòóò7ñ*ð öòBò ù 0´½¬7®Ü7A8¬ A®>?®®¬@ +9 õöw ñööñòG=Hò ó 0´½¬98bÜ>>¬ 8A?A®¬@ +9 õöw ðñüñòGHò ó 0´½¬8A®Û¯c`A8‚¬ A®?­®¬@ nP P `¹ƒº ¸Ü ×± Ù „ ± ¹· Ù ³± ´ ± ý üðöö÷üùñòICò óò;H…òý üðöö-ñ9 öñ÷÷4üùò7ñ3

e

f g

n

*ð öò:Gò ù

0´½¬7®Ü7AE¬ E9F?®®¬@ gPPÛ¶°³»Ü×ØÙ³±¹¶º·¶±´¬×o¬8®8

†p!&!‡ˆ'‰Š!&!&!"(u#$!$!Š! 9ð öðùò\ðöò ø ñóòï9ñ óøóñüöò Nüüñüòõ4 òûð3

ñò‹ öñòø üñò\ ñòúð òw4òñðüñ9ò1N ñò-øüò õò=òóò û49 ùöò*ñ9ûñüòïðñòýþ01231ø ñüöõ öñ9ò*ñ93 ûñüòóðöòñðüñ9òGH3 ó3ý üñðûõ4 9 ö4üùòùñ÷ðñ/ñ9ö z!2üùñòBCHò]òG;Hòó z!I3\0Œ3\øöø9ò|G:Iò ó}ò14ú9õ4ó~ z!2ñð ö4üùò:H=ò L z!7ñ*ð öòC<ò ù 0´½¬7®Ü778¬ ‚A9?®®¬@ Û¶°³»Ü×ØÙ³±¹¶º·¶±´¬×o¬8E8¬Ø½¬`ƒƒ½Ž z!2üùñòBCHò]òG;Hòó z!I3\0Œ3\øöø9ò|G<Gò ó}ò14ú9õ4ó~ z!2ñð ö4üùò:Iò L z!7ñ*ð öòCDò ù

0´½¬7®Ü77A¬

‚‚9?®®¬@

Ú±°¶±´±¬Û¶°³»Ü×