Page 1


2  012353637583 9 

6  8333203


>=?:@:=48:7;:76<67=

456789648:7;:76<67=

0123461234712689 12 6 8 7 91 3868  28831 931412 42643 !6 43 32  9 494 162  "#2 41 6 121$123 7 8 68 32 32123 % &3 43 648 

68 

843918 4 8 1 42 9 4332 4 32 6 2 &36' 32 6 1161234 271234(

)193 1  223 13 438 16* 61 31 4312 129$3

41687 4231  2 $21 3 + 9 434 3 4231 1211613 8

,4- $234 641

 2  34 14 #2 4 64 4124 43 31624 4121 62 4124 144 6441 934 94 44 ./21 0 22 2 14(17 382 93646232 9 4 43369

 44' 2! , 3 2 8  34 1234 4129321684461234 2118 *8 41347 4913


962356726738379

012356726738379

  !"#$% &'!&( )))'&) * % ##!% !+ (#! % !) ,& % #!#!  -& -. / &(& !( - %  !& )

#! %#! % #( &... 0&& # %1& %  $&&! 23#(-#&2 44

1!  % &5! 5&-% ( % %!( & # &. 3%& -!) 6&-# $ )7! ) 8( & ) 9 : )*(&!) ;&% & %((&% -% #(&% </===)>(&) /-&: ?&%%@% $A(-' "&!!! :(. B'#11#&$% &&:&# % - (&:&:A% #&)


 345689 9 5 5 6

012345689 9 5 5 6

 !" #$%& $'()'*+*$ (%!$" ,%(-& ')-* .. %/%!* %-000 1-!121"

3-4*--- 4($4 *5-!&-46 &/(7 3!4---4 &4--&4-7 84%* 59%-$7 :$-%!4!*(/ %(!-4'0 ;'&'- < -.%!4!*)/0

Profile for Petergailis

Ieva Samauska, Katrīna Avotiņa "Visvisādas vēlēšanās"  

Grāmatā “Visvisādas vēlēšanās” autore uzrunā bērnus un pusaudžus viņu vidē, viņu “valodā”. Šajā grāmatā katrs dzejolis ir nosaukts kāda bērn...

Ieva Samauska, Katrīna Avotiņa "Visvisādas vēlēšanās"  

Grāmatā “Visvisādas vēlēšanās” autore uzrunā bērnus un pusaudžus viņu vidē, viņu “valodā”. Šajā grāmatā katrs dzejolis ir nosaukts kāda bērn...

Advertisement