Page 1

01"3456789"539*564+4"

,-./-01234013516789737/ :;3<01=09818>1?0@/1;@=0A38BC1AD4@./190>=0?E1F@=0A3G8B01H84I18>14;>H8/J108@1=;>.?1/.=0/190@7?7/ 7K0E1LD17K018>1M5-81H7N01;31O08<01-0K.130H187-78N0?/1AD/-187=C.J1K51-.1H0>1=;>;1=0->;1?8>=A8108@O>;=-E :.4;14873;17/18@4@8>4;1C0;/?D<;1HP/-8J1=0/18@O874PK0E1Q@>.4./J19871:;3<01=0987?137/7318> 35<0A83.-/1=.4/1N8AHP=/E :041O8K0190<.K;/81374PM019PN1C81C0;/?D<.135-8=;G?0J1?03014>0;4@737190/-08<.K./190>=.J137-.A;135 :;3<01=0987?E1RP=CB81=.4/1/.=01IK83.-1;31/0;=-19PN190AD4@DO0/E1S>0;4@7371-IAD-190/=0-DK;/87/1;@ :;3<01=0987?E1T8>/1-87?190NPA87/1O0A-/1?.=53D-8/J1=0/10-<.483G.K8/1?8>5B<0AH;E S>0;4@737108@/=>PK;/81;@1?.K.?1;31H8/;18@/-./-DK;/81H7N.=87?E1T8B08J19>5-0?/J137H873/ 3735-8NPK8/E


0123$56789*$+,-06-$ ./01/23456789135:3;2<=2>?@A1

B0C@D213E7<1/C0/83F@92392<3?851@:5078G3F8/3>HA3=0923?2352E/IC3127=0/35:A@E/2>21J3K@8C03F@92 2<E1/@3<53=<AH/327I36@E/@3=7@FH901G3F8/3E7<1/C0/83F2@6I90132@LC@=/G3E2358<L50E3>HA3E0613L2=A@1J M@85<378@L@G3/03C:NI62C013273C@8=<3<532<E1/<C<G3>@D232@L152<6013<53786LH92312?5I312><3C@7<O: /H><J3PH>13>@D<3<L7<50923<53?2/8@N2G3A2@3=<Q367:O@J3R2<3E2</3E2135:/@E1G3>@DO3?2C:6@501J3S263E7<1/C0/8 2/>H7232N@1G3/263>@D2@3/03>@8=A@3<53C@87I=@3?2A@E232?31@76@J3T:3/01378@L813>@D23?2352E/IC3>27H92362U21 1/<56213?2=<AH/G3<53F2@Q<327@358F@92J P83>@85<352E/@3>@D232/E2A312?5I3786L3/H><G3<53/213>@D<3C:6@52J3S7<1/C0/8358E06@358>273?2C:1/@81G F8/3/H>13582/A2@U21J3S263F8@6L:/3>@D232/>8732N@1G3/263<L78@L3129V/36VC<31C2E<J3M@D23@8/31E2/I/@813<5 @872<=2G3E23>@85035:A@E/2>213E2E/0310E<O21368=/3E21/81J3S7<1/C0/830/7@3@L12<N23<=<516LH1H9<1G3?212<N2 ?2AI=03?07H9:13127=W<13<53/:3<=<5@35:6LH12J MHA0E3E7<1/C0/@31A2>H923?273/:G3E23F@9<1@3/@E3<LC25I=23<53@868>23>HA3?7HC@9<J


01234%67819%

*+,-+./0123/45/678-+3493:.4.;/<3=<3=+>+7?.;/@7393A>B./27ACD/-+.117-E/F3+/+.B,/F32/27AC73;/92G<5B./.AG/H,9-/-@5H-I J3=+>+7?K/-@5HD/;>92./-.DH+/@.A/27ACD/L.47I/*@5H-/9.8,97/+A5HK?5B.E/A372>;/F.79GB./27ACD-I/M73 -.+A.H5B,-/F32/73;3-1.E/.=7-/73@1>+DK7E/-H.+GB,-/+DHKD;,I/*@5H-/L.47-/;G1>B./->9>+/-+.11G/<734,/<73+,I N.A.-+7/+.7/<73+.7/27AC7/.11.8/C,B./C.A,;/.A/1GHD;D/+A.;GC7/D4/D2+A.DHODK73-I/M.9/<3=<3=+>+7?K/451>;. @.AD4,+73-/.A/-@5HD/@./1.F.;I J7?K/+37=.P L.47E/B./+3</+3/@.+GHE/92G<5/<734Q/M7H.7/43F.797/;.4D-/27ACD-Q/*+.11G/<73+.-/9732C.4E/@,A->973=7+DAQ J>1,H/.AG/27AC7/<.7A-/43F.79GB,-/D4/;73AGC7/C,B./+.7/<73+.7/C.A,;I


01232$52672$

89*+9,-./0,-/1-23453/3+

67,89+-:3;,<=-89>?-@30-543-<,/,+-@3:<*<4A,+=-+9*@-@3:,=-59++,B>989+4-54>9+C-D+<9-0E4>0FG9+4 /1+9*+99+=-8,-5978+93/-04@5,0+<491+-/,89H-99>-+5181G,+C IF+-,>-0>,90E3/4-/17F<*<-5*>B,90H9=-@,4-943?*<-9*-,>4-/19438C J*-8*-54>9+-,9>10,+-/39*79-/1-<*G,<=-<F+-4EK*G*<-543:,+-<4/L93+-54><+-59+/,89+C-M,0 ,9>,0*<43+-543-54>9+-09>@H<=-B4G,-943?4-04@5,0+<49C-N39-54>9H-438?*-<9<+-K,/-5439>L8,-0>1+<3+=-5,748*< +9*@,<-543-+7438?A,=-9/O-4E0E4>0*<-438?*-8*09-+9,4K*G,<C-J,0-,9+8,/FG,-PF74=-B39-?,9+<HK4-@,404C-IF+ 9L7H9-+8>FG*<-5>1<=-B39-@,404-@F7-47K4-B4G,-0E4>0,<4C


0123450&0789*+,-0& ./01/23.2456137839:2;6<=

>2?<6:@613=0A213:2B?C1D3<13E0:C3:6<7C326@14FG8AC3C@3<@<BCH3I<:C3E40A23176<J134K:@3G8/K/F=H L0:C3E648=</BC37814FG8A61D3<13C@3<@<B2312/6EC35F4356<7C314FG8/0ACH3M213:<50130/B63GB8=D36/3E0378 =27613?FJ/CH3N13/O4K/314FG8AC3/2=3;6J463G2E2PH3.5<Q26135F4 E0G670A23/<=GCH3N137C3:B0@81D3R6E356<730/B631GFACH3L2:3?<6:@8/32/B2:8137</04C378315<Q0D356SQ 2/1E2/KA01H3.<A23/2=3?6A232G2P2D3?</3526J63C73:<JC71312BE276H3M2:314FG8/0A1326@JB6<@013C730/B63=</013C@ GB6<EQC356SC3G270E/3<13G2/37<R<BFACD3/6E263B<:@FACT315<Q2613/04C=036@@O:3J2610U3VWFB18A613G2@C:CQ0 14FG8/0A23GF:21D3<136<5FB8ACD3E23/0136B312BE27213C73GFR3J2?246S236@?<6:@213G25612=H X0E8Q2A03BK/03<132/E243G2=27KAC312BE2701314FGAC3GF:21H3V8B<6@3/013J0A23R2CB63=O1C3G2J24=2=H M03E03/2A03:6<703C@31E84C37<?6A23A06</D3<13:<5813C@3<@<BCH3MCB378/6E2314FG8Q2721312R<71K?21H Y2E2B:6<Z721315<Q261314FG8/0A132BK3G6<:24KA01H3MO4K/3GFR31/2B/23Q0Z56<72314FG8/0A1D3GFR3ECB23G246E2 12BE27013146<:<1D3A2C36@B050135616<=3GB6<EQ0D3C7356SC37<56<713526B137<52BFA232G:@K/H3[</3K163G6B=1 \676Q2356SQ32/E2436@@C:23J2610D3C7312R<71K?013C@52BFA23E0:13R6/1H

Kungu kapsētas spoks  

Kungu kapsētas spoks, 150 jauni un veci spoku, joku un šausmu stāsti Krājumu veidojis Māris Rungulis MĪĻIE VECĀKI! Jūs noteikti būsiet ievēr...

Kungu kapsētas spoks  

Kungu kapsētas spoks, 150 jauni un veci spoku, joku un šausmu stāsti Krājumu veidojis Māris Rungulis MĪĻIE VECĀKI! Jūs noteikti būsiet ievēr...

Advertisement