Page 6

12345789

 !"#$%&"$'()&$*+",'-."'*&/&0*"1-(#*%"'/234+" ")% $,5$"16)"21%"&#"'2&$7/%8"9"$"16)&"1*5&$*"': (&/%*)+")!"04!*#"% #$"3,(!$"16)&"*/(3-)$"'%#7" ),')","%,%*;$"3.,&<="3.%,%*;$">2?$"&#"3.)-)*;">(: 3*#<="3,(!$+"54"3*;*"1*5"#4%*(&0*"$#"'*(%$"% #$"'*!?*%0: #$+","(7"3.%,%*;$"@&!%*2$"&#"3.)-3"A45%7("3,(!$+" '*"&(&"'"%-$"("%,%*;&"*(*?"*!!?*#,5,%"$3.7)$" 1(6#,$"/2,?7)-$+"2*"/#"%&%$"35!?-5"*?*)"27!?"')"'$-)$" &/0-5%"/2%8 B")4"2*&+"%-("% #$"!(&!?#$"5&,"2*,"$3-)!*#$" '-.'&$!*#,"!3,$"C*%#*$,$"'$)*/,$"&?"'(&"3*"0'.*(-5" '"'*2$-)&+"D /%,(&+"E)&"&#"% #*"%,%*;"*)-('"$3-)&"!(,#,$" &#"*?17!75"%6$"'&2$);&"!(1#7.$"!&(35&"'(*0,F"),",!(*?" 1*5"'*!(-5&$*"%&%$+")G&")42*")-)*$"3*($")**"!(7$)-5")&(" $)(,!,)"'("#4H-245%&"2/&"&#"%,%*;*"1*5")I&)$")&%05,"'*(: %,"$),3"14!7)-"'("32)*"&?% ?/,)"'*%7!7)4"/(7!&8 J"$3-)!*#&"'-."'&$!*#,%"%,%*;"#4% ?/,5")(&&$+" &?2*"/23,"%2#&".'&(7)*+"E)*;&"*$-!*#,5"()*;4$"3*")!+" 0

Profile for Petergailis

Hana  

“Kad Alenas Morštainovas romāns “Hana” nonācis tulkotāja rokās, sākumā viņam šķitis, ka būs kas līdzīgs Vizmas Belševicas „Billei”, taču drī...

Hana  

“Kad Alenas Morštainovas romāns “Hana” nonācis tulkotāja rokās, sākumā viņam šķitis, ka būs kas līdzīgs Vizmas Belševicas „Billei”, taču drī...

Advertisement