__MAIN_TEXT__

Page 1

234567

9 3 7 !"#!$%&'()&*!+,-%&.,-!,$! !"#!$%&/$-.,0(1! &23/&.4)#1! &*.4+0(% !"#!$%&#'5#6%&23/4%&&04+$,-+789:7;<= !"#!$%&/6#6%&23/&*.4+0(% !"#!$%&.,$+23/&0&#'5#6%&23/&,"%->3% !"#!1&.,$+450&/6#6%&23/4%&0&+4&+2%,031!4% !"#!$%&/6#6%&23/&',$/(-?4%&.4-4+ !"#!$%&',$/(-?4% !"#!$%&2,%6,$@3-&%%+4'!4&23/&%-0(% A,0*,031!,&",0350&0&'%!1&04%+,',0350, B7CD=8EFG

1


234567 9  ! "!#$ "!!#    %# ! ##& '(!!) *#$ ! +# ! #!#  " !,  '- .!#  #$  " #! !' /!!! !#   ## '0$ #  # #'1#! #!  # "#   "!' 2#  ##   #$  #!  # '2# 345"# "# 67# ! %!!#!## #!#!# ! '8 # 9:94;<5# # = ! !#! !# '># "%## ?<3@.3 A.9.<:B:<345CD3DAE.<;3F 1 !#! ! !#  7 GH#  # " IH# !# @.5 ! !#!# &## "6! !# ' 2 J KLMNOPQ Q       

1


234256789 5

   !" # $!%& ' & ( )*+ ),-.*+/,01,* 2*+ 2/324*+/,01,* *,-) 24 5!" $"$5!" 0/6 0/6/2.7/6 89%

1

Profile for Petergailis

Garumzimes fragments  

Mācību palīglīdzeklis mazākumtautību skolām. Garumzīmju lietošana vienmēr bijusi viena no lielākajām problēmām latviešu valodas apguves pro...

Garumzimes fragments  

Mācību palīglīdzeklis mazākumtautību skolām. Garumzīmju lietošana vienmēr bijusi viena no lielākajām problēmām latviešu valodas apguves pro...

Advertisement