Page 1

NIEUWSBRIEF ANBO afd. Bernisse - secretariaat: Dirk Blaakstraat 39, 3214 DB Zuidland Jaargang 26 nummer 2- FEBRUARI 2014

Het bestuur nodigt u uit voor de jaarvergadering die wordt gehouden op Het rommelt in Bernisse, er zijn protesten tegen sluiting van Bernissesteyn en het plaatsen van windmolens in Geervliet en Heenvliet. De inwoners zijn er fel op tegen. De veranderingen op maatschappelijk gebied zorgen voor veel onrust. De ANBO wil er alles aan doen om zoveel mogelijk informatie te krijgen, en houden U op de hoogte van alle veranderingen. Gelukkig zijn er ook mooie dingen te vermelden, wat denkt U van de sporters in Rusland en de medailles die ze hebben gewonnen? Fijn dat onze sporters het op prijs hebben gesteld dat de Koning en de Koningin op de tribune zaten om ze aan te moedigen. De sporters waren er blij mee. INLOOPMIDDAG Zoals altijd wordt de inloopmiddag in de Nieuwe Sluis, Stationsweg 24 te Heenvliet gehouden. LET OP De inloopmiddag is van de woensdag naar de donderdag gegaan. De bingo wordt voorlopig in Heenvliet in het Centrum de Nieuwe Sluis gehouden. We vertrouwen er op dat U ook de weg naar de nieuwe sluis vind om bingo te spelen. Met hartelijke groet, Jannie Valk. voorzitter

11 Maart 2014 in het Boathus in Bernissesteyn. aanvang: 14.00 uur Wij rekenen op uw komst.

1. Opening 2. Vaststelling agenda 3. Verslag vergadering 29 maart 2013 4. Jaarverslag 2013 5. Verslag kascontrolecommissie 6. Financieel jaarverslag 2013 7. Begroting 2014 8. Jaarwerkplan 2014 9. Bestuursverkiezingen 10. Rondvraag PAUZE 11. Sluiting Na de pauze spreekt Geert de Vries, directeur van de de Woonstichting DE ZES KERNEN over “DE

BREDE SCHOOL “

Agendapunten 4 en 6. Het jaarverslag en het financieel jaarverslag 2013 zijn in deze Nieuwsbrief opgenomen. Agendapunt 8. Het Jaarwerkplan 2014 vindt u in deze Nieuwsbrief. Agendapunt 9 Cora van Gijzen is aftredend. Er zijn 3 vacatures in het bestuur. Tot het begin van de vergadering kunnen kandidaten zich aanmelden. Het bestuur


Bestuursvergaderingen In 2013 vergaderde het bestuur 9 keer.

VOORWOORD 2013 was een feestelijk jaar! Op 18 augustus 2013 bestond de afdeling 25 jaar en dat is op 28 augustus 2013 feestelijk gevierd. Maar 2013 is ook het jaar van verandering. Op het terrein van zorg- en ouderenwerk is er veel veranderd. Langzamerhand wordt duidelijk wat de gevolgen zijn van het gemeentelijk en overheidsbeleid. Minder voorzieningen in de woonkernen, sluiting van bibliotheken en verzorgingshuizen. Ook Bernissesteyn wordt op termijn gesloten. Er komt minder zorg beschikbaar, de burgers moeten in de eerste plaats elkaar helpen. Een andere grote verandering is het samengaan van de gemeenten Bernisse en Spijkenisse. We merken er nu nog niet zoveel van, maar in november a.s. wordt er gestemd voor de gemeenteraad van NISSEWAARD.

BESTUUR Per januari 2013 was het bestuur als volgt samengesteld: Jannie Valk Henny van der Valk Cora van Gijzen Marius Rozenberg Rutger Terpstra Mies de Vries

voorzitter secretaris wnd algemeen lid algemeen lid algemeen lid algemeen lid

Martin Pellegrom is tijdens de jaarvergadering gekozen als bestuurslid en heeft de functie van penningmeester aanvaard. Gedurende hebben Marius Rozenberg en Rutger Terpstra bedankt als bestuurslid.

Taakverdeling Naast de vast bestuurstaken zijn de taken als volgt verdeeld. 

    

Samenwerkingsverband ANBO PCOB SBO –en wethouder overleg Martin Pellegrom en Mies de Vries Overleg De Zes Kernen Martin Pellegrom en Mies de Vries Overleg ANBO Rayon ZHE Mies de Vries en Henny van der Valk PR en Regio vergaderingen ANBO Henny van der Valk Lief en Leed Carla Meijboom Ledenadministratie - Paula Eijs

ACTIVITEITEN COMMISSIE Mathieu Bisschops Bep Boer Paula Eijs Cok Hassels Carla Meijboom Jannie Valk Mies de Vries Bets van Bodegom, Inloopmiddagen Er zijn 8 inloopmiddagen georganiseerd. Het aantal deelnemers: 20-25 Bingo Er zijn 8 bingomiddagen gehouden. Het aantal deelnemers van 30 – 40. Verder is deelgenomen aan de najaarsmarkt in Bernissesteyn.

LEDENADMINISTRATIE Het doel om het jubileumjaar te eindigen met 300 leden is niet gehaald. Jammer! Aantal leden 1 januari 2013 31 januari 2013 Wijzigingen Nieuwe leden Overleden Bedankt

227 233 25 7 12


BELANGENBEHARTIGING

BERNISSE EN SPIJKENISSE

Bijeenkomsten ANBO regio Zuidwest Door het bestuur is deelgenomen aan de vergaderingen en de themabijeenkomsten, die door het regio ANBO Zuidwest zijn georganiseerd.

In 2015 vormen Bernisse en Spijkenisse de nieuwe gemeente NISSEWAARD.

Wethouderoverleg De ouderenbonden, Service Bureau Ouderen en de mantelzorgorganisatie hebben 2 keer overleg gevoerd met de gemeente Bernisse. De belangrijkste onderwerpen – gemeentelijk beleid Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de gemeentelijke herindeling. Samenwerking ANBO PCOB SBO In 2013 hebben de besturen van ANBO PCOB en SBO 6 keer vergaderd. De volgende activiteiten zijn georganiseerd  Ontwikkeling WMO  Viering Dag van de Ouderen  Uitgave Seniorenkrant  Voorbereiding wethoudersoverleg. Woonstichting De Zes Kernen Belangrijk is de huisvesting voor senioren. Het beleid van de overheid is om de senioren zolang mogelijk thuis te laten wonen. De ANBO heeft gepleit voor de bouw van goede seniorenwoningen. Maar door de economische crisis worden er voorlopig geen seniorenwoningen gebouwd. Wel zijn er plannen op een project te starten voor kleinschalig wonen voor cliënten die zware zorg nodig hebben. Verder is gesproken over het project Brede School.

LIEF EN LEED Ook dit jaar heeft de commissie Lief en Leed de felicitaties voor de jarigen verzorgd, met een bloemetje de zieken bezocht. Jubilarissen gefeliciteerd met een attentie.

De ANBO staat voor belangenbehartiging. Dus de beide afdelingen zullen moeten samenwerken. De afdelingen ANBO Bernisse en ANBO Spijkenisse overleggen met elkaar.

PR ACTIVITEITEN Web-site De website ANBO afdeling Bernisse mag gezien worden. Hier wordt de plaatselijke informatie opgenomen. De website wordt maandelijks bijgewerkt. Nieuwsbrief De Nieuwsbrief is 10 keer verschenen.

MEDEWERKERS In de afdeling wordt veel werk verzet. Dat is echter niet mogelijk zonder de inzet van de vele vrijwilligers. Bingo Mieke Holtrop Tine Zuur Verspreiding Nieuwsbrief Huibje Timmer Ria Noordijk Corrie Elbers A. de Graaf Piet van Bodegom J. van Hulst Nel Blok Website Peter Franke ACCOMMODATIES De afdeling beschikt niet over een eigen ruimte. Voor de activiteiten wordt ruimte gehuurd. Voor de vergaderingen wordt gebruik gemaakt van de ruimte van de woonstichting De Zes Kernen aan het Bleekveld in Abbenbroek. Bernisse, februari 2013.


ANBO AFDELING BERNISSE EXPLOITATIEREKENING 2013 omschrijving Contributie(Hoofdbureau) Bingo Advertentie Nieuwsbrief Rente Jubileum (introducees) giften en kadobonnen Te kort

BALANS 2013 Debet Kas algemeen Kas Bingo Bank (rek.courant) Bank - Spaarrekening

Inkomsten begroot realiteit 950,00 3.150,00 400,00 200,00 500,00 0,00 4.953,50

1.032,00 3.675,50 350,00 99,09 300,00 85,00 3.808,00

10.153,50

9.349,59

omschrijving Nieuwsbrief Bankkosten Nieuwjaarsreceptie Jaarvergadering Bingo Inloopmiddag huur Kadobonnen puzzel Promotie Secretariaat Dag v/d Ouderen Vrijwilligers Lief en leed Bestuurskosten Samenwerking Jubileum Diversen

Uitgaven begroot 1.080,00 125,00 250,00 175,00 2.956,00 400,00 67,50 100,00 100,00 200,00 300,00 200,00 200,00 0,00 4.000,00 0,00

911,60 108,80 187,10 97,70 2.509,49 225,00 20,00 85,28 244,10 93,63 200,00 175,80 71,90 10,20 4.373,99 35,00

10.153,50

9.349,59

Credit Eigen vermogen Res. 30jr Jubileum

108,80 270,00 859,49 7.099,69 8.337,98

realiteit

7.337,98 1.000,00

8.337,98

ANBO AFDELING BERNISSE BEGROTING 2014 omschrijving Contributie(Hoofdbureau) Bingo Advertentie Nieuwsbrief Rente Jubileum Giften en kadobonnen Jubileum ,introducees Reisjes Tekort

Inkomsten

omschrijving

2013

2014

950,00 3.150,00 400,00 200,00 4.000,00 0,00 500,00

1.032,00 3.150,00 400,00 88,00 0,00 0,00 0,00

0,00 953,50

800,00 1.100,00

10.153,50

6.570,00

Nieuwsbrief 9x115 Bankkosten Nieuwjaarsreceptie Jaarvergadering Bingo Inloopmiddag huur Kadobonnen puzzel Promotie Reisjes Secretariaat Dag v/d Ouderen Vrijwilligers Lief en leed Bestuurskosten Samenwerking Jubileum Diversen

Uitgaven

2013

2014

1.080,00 125,00 250,00 175,00 2.956,00 400,00 67,50 100,00 0,00 100,00 200,00 300,00 200,00 200,00 0,00 4.000,00 0,00 10.153,50

1.035,00 125,00 200,00 150,00 2.500,00 300,00 70,00 100,00 800,00 200,00 200,00 400,00 200,00 150,00 100,00 0,00 40,00 6.570,00


VOORWOORD Graag presenteert het bestuur haar werkplan 2014. Op het terrein van zorgen ouderenwerk gaat er in 2014 veel veranderen. Per 1 januari 2015 gaan de gemeenten Bernisse en Spijkenisse gaan fuseren en dat leidt tot veranderingen. Nu overleggen de ouderenorganisaties met de gemeente, maar hoe gaat dat in de toekomst? Op welke wijze kunnen de ouderenorganisaties de belangen behartigen Juist nu de rijksoverheid taken vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning overhevelt naar de gemeenten is betrokkenheid en inspraak van de ouderenorganisaties van belang. Samen met de afdeling Spijkenisse zal het bestuur zich inzetten om de belangen van de senioren in de nieuwe gemeente NISSEWAARD te behartigen.

DE THEMA’S VOOR 2014 STERK DOOR SAMENWERKING Samenwerking is in Bernisse noodzakelijk maar zeker straks in Nissewaard. Sinds 2000 werken PCOB (Protestants Christelijke Ouderenbond), Service Bureau Ouderen en de ANBO. Het Samenwerkingsverband moet contact en samenwerking aangaan met de ouderenorganisaties in Spijkenisse. De activiteiten 2014 zijn:  Kennismaking en contact leggen met de ouderenorganisaties in Spijkenisse  Uitgave Seniorenkrant  Voorbereiding wethouderoverleg  Viering dag van de Ouderen.  Themabijeenkomsten

OVERLEG GEMEENTE Halfjaarlijks vindt er een overleg plaats tussen de wethouder, welzijn, de ouderenbonden, het Service Bureau Ouderen en vertegenwoordiger van de mantelzorg. HUISVESTING Belangrijk is de huisvesting voor senioren. Het beleid van de overheid is om de senioren zolang mogelijk thuis te laten wonen. Halfjaarlijks vindt er overleg plaats tussen de directeur van de Woonstichting De Zes Kernen en de Ouderenorganisaties. VERKEER EN VERVOER Het onderwerp verkeer en vervoer blijft op de agenda van 2014 staan. Nu de ouderen langer thuis blijven wonen is het lokale vervoer van belang. De ANBO pleit voor een bredere inzet van het busje van het Service Bureau Ouderen. VOORZIENINGEN IN DE KERNEN Ten gevolge van het gemeentelijk beleid wordt het welzijnsbeleid gekoppeld aan de ontwikkeling van het project Brede School Bernisse. De bibliotheken in Zuidland en Heenvliet zijn onder gebracht in de basisschool en de gebouwen zijn gesloten Hierdoor is het aantal voorzieningen beperkt. De Meent in Oudenhoorn heeft haar deuren gesloten. Het Dorpshuis in Abbenbroek is voorlopig gered. Bij deze gemeentelijke ontwikkelingen en het vooruitzicht dat Spijkenisse en Bernisse gaan fuseren, zal het ANBO-bestuur pleiten voor het behoud van één locatie per kern waar de burgers elkaar kunnen ontmoeten.


ACTIVITEITEN IN 2014 Elkaar ontmoeten bij een kopje koffie met een gesprek is als even belangrijk als het organiseren van activiteiten.. In 2014 komen beide elementen aanbod. Vaste onderdelen zijn  de inloopmiddagen  de bingo middagen Het bestuur

GEZAMENLIJKE ACTIVITEIT VAN DE AFDELINGEN BERNISSE EN SPIJKENISSE. De besturen van de afdeling Spijkenisse en Bernisse hebben besloten een gezamenlijke activiteit op 11 april 2014. In het Dans- en Denksportcentrum in Spijkenisse wordt een optreden verzorgd door Marjolein Meijers.

MARJOLEIN MEIJERS VAN BERINI TOT SOLEX

11 april 2014, aanvang: 14.00 uur Dans- en Denksportcentrum Martin & Ellie Molenaar Slauerhofstraat 2 Spijkenisse

LOKAAL OVERLEG SAMENWERKINGSVERBAND ANBO PCOB SBO Tijdens het overleg van januari jl. zijn de volgende onderwerpen besproken  Voorlichting bijeenkomst over de nieuwe maatregelen in de zorg. De inleiding wordt verzorgd door Esther v.d. Waal teamleidster bij Careyn. Verder staat op het programma informatie over de “WEB BOX”  Viering ouderdag in oktober 2014.  Voorbereiding klussendienst. Voor de volgende vergadering staat de bespreking van het Skype Project op de agenda. Het bestuur

THUIS HEB IK NOG EEN ANSICHTKAART ….. Donderdag 20 maart komt Rob de Jong met een leuk muzikaal programma in het Centrum de Nieuwe Sluis, Stationsweg te Heenvliet. Omdat hieraan kosten verbonden zijn, vragen we de leden € 1,50 en niet leden € 2,50 ( inclusief koffie/thee. Kaartjes zijn te koop tijdens de bingo en

Entree € 10,00.

Kaarten zijn vanaf 10 maart 2014 verkrijgbaar bij de bestuursleden. Zie de laatste pagina. tijdens de ledenvergadering.


Op donderdag 15 mei gaan we naar de 55 plus EXPO te Nijkerk. Dit is de grootste beurs voor 50-plussers in midden Nederland. De combinatie van een complete huishoudbeurs, een informatiemarkt en optredens van orkesten koren en artiesten is al vele jaren een succes te noemen. ANBO leden betalen €8.00 en niet leden €10.00 dit is inclusief bus en entree van de EXPO. Leden gaan altijd voor, dus misschien wordt uw zus, buurvrouw of iemand anders wel lid van de ANBO, het is de moeite waard . U kunt U opgeven bij Carla Meijboom tel.0181-663426 Uw inschrijving is pas geldig na betaling op bankrekening ANBO Bernisse IBAN.NL.89 RABO 0375938249 onder vermelding van “55 plus EXPO”.

BUSREIS NAAR LAKENSE TUINEN IN BRUSSEL – 30 april We bezoeken de Koninklijke tuinen bij Brussel. Onderweg koffie met gebak daarna naar Brussel. Op de markt kunt u genieten van de Vlaamse frieten en het heerlijke Belgisch bier of gewoon ergens lunchen dit op eigen kosten. Tot slot kunt u 2 uur genieten van de Lakense tuinen. Tot slot een lekker diner en dan naar huis. We vertrekken om 8.00 uur en zijn rond 20.45 uur terug. (Via Zuidland, Abbenbroek, Heenvliet, Geervliet) vice versa. De kosten bedragen € 39,00 voor leden, niet leden €42,50.

Geef U snel op want vol is vol! Opgeven bij; Cok Hassels 0181 662435 of via e-mail Mies de Vries mivibo@gmail.com Uw inschrijving is pas geldig na betaling. IBAN.NL.89RABO0375938249. ANBO afd. Bernisse. onder vermelding van ”Brussel”. De activiteitencommissie

INLOOPMIDDAGEN De activiteitencommissie heeft besloten om de inloopmiddagen voortaan op de derde donderdag van de maand te houden in de Nieuwe Sluis te Heenvliet. 20 februari. 20 maart Op 20 maart komt Rob de Jong met een leuk muzikaal-programma "Thuis heb ik nog een ansichtkaart" Omdat hieraan kosten verbonden zijn vragen we de leden € 1,50 en niet leden € 2,50 ( inclusief koffie/thee.) Heeft u geen vervoer? U kunt gebruik maken van het SBO-busje. Opgeven tijdens werkdagen van 10.00 – 12.00 uur bij het SBO, telefoon 0181-452238

BINGO Dre Bingo is verhuisd naar De Nieuwe Sluis in Heenvliet -22 februari 29 maart --31 mei 28 juni Aanvang: 14.00 uur Zaal open 13.30 uur. Een boekje voor 10 rondes kost € 3,50. Er zijn leuke prijzen te winnen. Voor de zaterdag is het SBO-busje nog niet beschikbaar. De activiteitencommissie


Bestuur Jannie Valk Martin Pellegrom Henny van der Valk Mies de Vries

voorzitter penningmeester ` secretaris, waarnemend algemeen lid

tel. 0181- 665178 tel. 0181-661216 tel. 0181-661445 tel. 0181-663876

Activiteitencommissie

Bingo

Jannie Valk Bep Boer Mies de Vries Mathieu Bisschops Cok Hassels Carla Meijboom Paula Eijs

Bets van Bodegom Martin Pellegrom Tiny Zuur Mieke Holtrop

Ledenadministratie

Commissie Lief en Leed

Paula Eijs

Carla Meijboom

BELANGRIJKE ADRESSEN Gemeente Bernisse Gemeenlandsedijk Noord 26 3216 AG Abbenbroek Ouderenadviseur Mevrouw Y. Tjung Tel. 0181-696700 WMO loket tel. 0181 – 696700

Nieuwsbrief Henny van der Valk

Zorglijn Careyn 24 uur bereikbaar te. 088 - 1239988 Service Bureau Ouderen Driesprong 3 3214 DA Zuidland tel. 0181 – 452238

INSCHRIJFORMULIER Naam …………………………………………………..

Geboortedatum ……………………………

Voorletters …………………………………………. Adres …………………………………………………

Postcode …………………………………..

Woonplaats ……………………………………….

Telefoonnummer

Banknummer ……………………………………..

E-mail ………………………………………….

Handtekening Datum: ……………………………………… Sturen naar ANBO, ledenadministatie, Hugo van Voorneweg 6, 3218 VG Heenvliet

Nieuwsbrief 2014 02  

ANBO Nieuwsbrief afd. Bernisse Februari 2014

Nieuwsbrief 2014 02  

ANBO Nieuwsbrief afd. Bernisse Februari 2014

Advertisement