Page 1

12.prednáška

ZELENÁ LOGISTIKA

Ing. Katarína Chomová, PhD.


Megatrendy v logistike


LOGISTIKA a ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


Odpadová politika Európskej únie


Plány Európskej únie do 2020


Typy spotrebiteľov v USA TrueBlueGreens: 11% Jedná sa o zamestnaných, o ľudí s deťmi, vysokými príjmami, s vyšším vzdelaním, vzťahom k ekológii.

aktívni

GreenbackGreens: 5% Jedná sa o mladých ľudí, bohatých, zamestnaných, s vysokým príjmom, s nedostatkom času. Srpouts: 33% Nadpriemerní v príjmoch a vzdelaní, stav manželský, záujem o ekológiu skrytý, sú pohodlní. Grousers: 15% Skryto starostliví o životné prostredie, menej aktívny, veľa výhovoriek, robotníci a starší ľudia. Je možné ich zapojiť do environmentálnych opatrení, ktoré nie sú spojené s veľkou námahou.

aktivovateľní

BasicBrowns: 34% Ignorujú ekológiu, častejšie muži, malé vzdelanie aj príjem.

pasívni


1.

plnenie podmienok, ktoré sa vyžadujú právnymi predpismi vo vzťahu k jednotlivým zložkám životného prostredia (voda - jej odbery a vypúšťanie odpadových vôd, nakladanie s látkami škodiacimi vodám, znečisťovanie ovzdušia, nakladanie s odpadmi, povinnosti podľa zákona o obaloch atď.)

2.

pridaná environmentálna hodnota (dobrovoľné environmentálne aktivity presahujúce rámec základných povinností daných legislatívou).


recyklรกcia


Produkcia komunálneho odpadu na Slovensku a vo vybraných krajinách EÚ

ročná produkcia KO na 1 obyvateľa - cca 309 kg

Priemer EÚ 524 kg/rok Írsko 734 kg/rok Dánsko 802 kg/rok Čína 440 kg/rok

Kde končí komunálny odpad na Slovensku ? 76 % sa skládkuje

40% skládka

11 % sa spaľuje

20% spalovna

5 % sa recykluje 5 % sa kompostuje 3 % ostatné

23% recyklace 17% biozprac.


Skládky = riadené smetiská = časované chemické bomby • veľká plocha s „horou“ odpadu • odpady rôznej povahy zložité reakcie • nebezpečné látky • spomalené až žiadne rozkladné procesy


Spaľovanie 

zmena tuhého odpadu na plynný, kvapalný aj tuhý

• znečistenie vody, pôdy, ovzdušia • z potenciálnych surovín vytvára nebezpečný odpad • najväčší zdroj veľmi toxických dioxínov • negatívny vplyv na zdravie • strata cenných surovín Jedna väčšia spaľovňa vypustí ročne do vzduchu 5t olova, 17t ortute a 853 t SO2


Recyklácia 

recyklácií najprv predchádza dôkladná separácia

 je nevyhnutné separovať jednotlivé zložky (papier, kovy, plasty, bioodpad, sklo,..) už v domácnosti, v škole, kancelárií...


Zloženie komunálneho odpadu 45 40

bio papier sklo plasty kovy anor. textil drevo... NO

35 30 25 20 15 10 5 0

v hmotnost.%

45% - biologický odpad

20% - papier

12% - sklo

7% - plasty

4% - textil

4% - kovy

4% - anorganický odpad

3% - drevo, guma, koža

1% - nebezpečný odpad


VYŠE 80 % BY SME EŠTE VEDELI VYUŽIŤ AKO SUROVINU


Separovaný zber po zozbieraní sa musia všetky zložky potriediť a až potom sa odvážajú do recyklačných závodov ...


Na výrobu jedného listu bieleho kancelárskeho papiera potrebujeme:

• 120 g dreva • 22 litrov vody • 3 hod a 48 min svietenia 100 W žiarovky

Na výrobu jedného listu recyklovaného kancelárskeho papiera potrebujeme:

• žiadne drevo • 0,1 l vody • 1 hod a 22 min svietenia 100 W žiarovky


Opätovné použitie - znamená, že mnoho vecí je možné

používa znovu (opravy, vratné fľaše) alebo ich použi inak. - znovu používanie má vyššiu prioritu ako recyklácia, pretože spotrebuje spravidla menej energie, zdrojov, menej sa znečistí životné prostredie.


Základné procesy spätnej logistiky

•Vstupná inšpekcia, ktorá rozhoduje o tom, či bude uvažovaný pasívny prvok vpustený do systému. Cieľom je posúdiť, či vpustením pasívneho prvku do systému nebudú náklady na jeho ďalšie spracovanie neprimerane vysoké. Tento krok je kritický z hľadiska správy nákladov na reverznú logistiku. •Zber za účelom zhromažďovania pasívnych prvkov kvôli ich ďalšiemu spracovaniu. •Triedenie a rozhodovanie o tom, akým spôsobom budú tieto pasívne prvky v systéme reverznej logistiky využité. •Spracovanie uskutočnené podľa rozhodnutia v predchádzajúcom kroku. Medzi obvyklé možnosti spracovania môžeme zaradiť vrátenie dodávateľovi, opätovný odpredaj, opravy, prepracovanie, prípadne znovuvyužitie materiálu.


Spôsob podpory

Krajina

Podmienený povinný zálohový systém

Nemecko, Portugalsko

Povinný zálohový systém na jednorazové obaly Kvóty na povinný podiel opakovane používaných nápojových obalov

Dánsko, Švédsko, Holandsko

Dane z nevratných obalov

Nórsko, Dánsko, Fínsko

Vysoké recyklačné kvóty

Švédsko, Švajčiarsko, Rakúsko, Fínsko

Zákaz nevratných fľaši

Dánsko

Nemecko, Portugalsko


Minimalizácia pozostáva z dvoch stratégií: 1. Predchádzanie vzniku odpadov Vopred premýšľať , koľko odpadu sa vytvorí. 2. Obmedzovanie škodlivosti odpadov: Ani recyklácia nie je proces bez vylúčenia znečistenia. Inovatívny obal zubných pást Odol3dent MAXIMUM je nielen vizuálne atraktívne, ale aj ohľaduplnejšie k životnému prostrediu. Plastová tuba je plne recyklovateľná, kartónovú krabičku budete hľadať márne.


ZELENÁ LOGISTIKA


„ ZELENÁ LOGISTIKA je logistický smer, ktorý sa zameriava na dopady podnikových aktivít na životné prostredie, t. j. vzťah jednotlivých druhov dopravy a úrovne znečisťovania životného prostredia zníženie materiálovej a energetickej náročnosti logistických činností.“


„ MULTIMODÁLNA PREPRAVA spočíva v efektívnom kombinovaní rôznych spôsobov prepravy, vďaka ktorej sa šetria nielen finančné prostriedky, ale aj životné prostredie – kombinovaná preprava je totiž ekologickejšia.„


MultimodĂĄlna preprava ako alternatĂ­va k Ä?isto cestnej preprave


ENVIRONMENTÁLN A STOPA PRODUKTOV


„ UHLÍKOVÁ STOPA je to nástroj na meranie dopadov ľudských aktivít na životné prostredie vyjadrovaný ekvivalentoch oxidu uhličitého CO2 . Toto množstvo sa udáva v jednotkách hmotnosti: gramoch, kilogramoch alebo tonách.„


Firma C&A určuje uhlíkovú stopu zisťovaním údajov o spotrebe energie a jej využitie pri rôznych obchodných procesoch na všetkých európskych pobočkách C & A a prepočítavajú ich na ekvivalenty CO2. Zistené emisie rozdeľujú do troch kategórií: 1.Obchodné cesty,. U obchodných ciest, najmä na veľké vzdialenosti, časť z nich nahradzujú využitím nových technológií ako videokonferencií, čo šetrí čas aj emisie. 2. Logistika. U logistiky sa podarilo znížiť emisie skleníkových plynov predovšetkým obmedzením letecké dopravy. 3.Budovy. Zásobovanie pobočiek elektrinou z obnoviteľných zdrojov a investície do nových obnoviteľných zdrojov energia nachádzajú u C & A naďalej podporu


HENKEL pozorne sleduje prepravu a skladovanie výrobkov ako aj služobné cesty a služobné vozidlá, aby našli celoplošné riešenia na vylepšenie uhlíkovej stopy. Jedným z kritérií pri výbere logistických partnerov je energetická náročnosť ich vozového parku. Oblasť dopravy tvorí totiž až 75% spomínanej uhlíkovej stopy podnikov. „ Nové nároky na poskytovateľov prepravných služieb Celosvetovo viac ako 90 percent prepravy našich produktov z výrobných závodov na sklady a zo skladov k zákazníkom realizujú externé logistické spoločnosti. Je preto dôležité aby sme pri výbere prepravcov zvážili efektivitu a environmentálne dopady. V roku 2010 sme si zadefinovali nové kritériá pre systematické posudzovanie poskytovateľov logistických služieb v kontexte výberových tendrových konaní. Toto zahŕňa zadefinovanie cieľov na šetrenie energie, opatrenia na modernizáciu vozového parku a investície do programov na optimalizáciu plánovania trás a určenia výšky emisií. Tým, že sa spoločnosti na tieto kritériá pýtame, zdôrazňuje naše očakávania ohľadom environmentálne zodpovedných prepravných konceptov a toto berieme úvahy, keď robíme nové objednávky na prepravu. „


GOGREEN je uhlíkovo-neutrálna voľba prepravy tovaru pre zákazníkov DHL a Deutsche Post, ktorá je teraz k dispozícii pre zákazníkov DHL Express vo viac než 35 krajinách. V rámci doplnkovej služby GOGREEN, sú všetky emisie oxidu uhličitého spojené s prepravou tovaru vypočítané a potom kompenzované prostredníctvom externých projektov na ochranu klímy.


ORIENTÁCIA NA CELÝ ŽIVOTNÝ CYKLUS PRODUKTOV


„ LCA- Life Cycle Assesment je prístup, ktorý sa snaží znížiť environmentálne vplyvy výrobkov z hľadiska ich celého životného cyklu, tzn. od získavania surovín, cez výrobu, distribúciu, použitie a nakladanie s odpadom, pričom integrácia environmentálnych vplyvov v každom štádiu životného cyklu výrobku je základným predpokladom, ktorý by sa mal odrážať v rozhodnutí záujmových skupín (stakeholders). „


.... ĎAĽŠIE NÁSTROJE k možným šetrnejším riešeniam


„ SYSTÉM ENVIRONMENTÁLNEHO MANAŽÉRSTVA - EMS je definovaný ako časť celkového systému riadenia, ktorá zahŕňa organizačnú štruktúru, plánovanie, zodpovednosti, techniky, postupy, procesy a zdroje pre rozvoj, implementáciu, dosahovanie, preskúmavanie a podporu environmentálnej politiky. „


„ ECOLABELING- ENVIRONMENTÁLNE OZNAČOVANIE VÝROBKOV slúži na stanovenie štandardov kvality produktov a informovanie spotrebiteľa o dosiahnutí istého stupňa tejto kvality. „


Environmentálna značka Európskeho spoločenstva- „EURÓPSKY KVET“, ktorá má podobu kvetu. Hlava kvetu tvorí 12 hviezdičiek, v strede ktorých je písmeno „e“.

Národná environmentálna značka Slovenskej republiky- „ENVIRONMENTÁLNE VHODNÝ PRODUKT“ (EVP), ktorá má podobu stromčeka umiestneného v strede sústredných kružníc. Značka je jednofarebná a môže sa tlačiť v ľubovoľnej farbe.

Obidve ekoznačky sú garantované Ministerstvom životného prostredia SR, www.enviro.gov.sk.


Sedem vývojových trendov trvalo udržateľnej logistiky 1. Logistika nie je komodita

Logistika je kľúčovým komponentom pri vytváraní pridanej hodnoty a zohrá strategickú úlohu pri vzniku nízkou hliníkovej ekonomiky.

2. Spoločný postup

Technologické zmeny sa dajú dosiahnuť iba spoločným postupom podnikov, vlád a finančných Inštitúcií - s pokrokovými technológiami sa spája aj vyššia cena, preto je nevyhnutná vzájomná podpora a dlhodobé plánovanie všetkých kľúčových hráčov

3. Spolupráca ako jediná cesta

Spolupráca sa bude čoraz viac považovať za jedinú cestu na dosiahnutie trvalej udržateľnosti; aj niekdajší konkurenti budú nútení užšie spolupracovať - keď sa redukcia emisií stane prioritou pre dodávateľov, obchodných partnerov, logistické spoločnosti, kooperačný biznis model sa bude šíriť dodávateľským reťazcom, horizontálne i vertikálne.


4. Biznis modely

Biznis modely logistických spoločností sa budú meniť zároveň s tým, ako budú inovácie otvárať nové možnosti. Mnoho technológií a konceptov, ktoré sa momentálne zameriavajú na zvyšovanie trvalej udržateľnosti logistiky, otvoria v budúcnosti logistickým spoločnostiam nové možnosti podnikania.

5. Transparentnosť zvýši uvedomelosť

Označovanie C02 sa bude štandardizovať - nálepky C0 2 umožnia klientom porovnávať „zelené" produkty. Transparentnosť zvýši uvedomelosť firemných klientov i konečných spotrebiteľov v otázke výberu produktov a služieb, priateľských k životnému prostrediu.

6. Ocenenie uhlíkových emisií

Uhlíkové emisie budú mať cenu - s narastajúcou dôležitosťou uhlíkových emisií pre firmy, vlády i spotrebiteľov, sa stanú súčasťou procesu strategického rozhodovania firiem. To zvýši potrebu ocenenia emisií C0 2.

7. Regulačné opatrenia

Ocenenie emisií vyvolá potrebu striktných regulačných opatrení spoločnosti budú cenovku na uhlíkových emisiách akceptovať len vtedy, keď vlády stanovia pevné podmienky hry.


Švédske predajne nábytku IKEA začnú vo vybraných obchodoch v USA poskytovať dobíjanie elektromobilov cez dobíjacie stanice Blink spoločnosti ECOtality. Táto švédska firma zvolila strednú Európu ako jeden z pilotných regiónov pre podporu elektromobility. Pracovníci IKEA v Česku jazdí s Toyota Prius, ktoré okrem benzínového motora využívajú aj elektrický pohon. V súčasnosti je 90% vozového parku tvorený práve týmito hybridy, a to vrátane vozidiel manažmentu. elektromobily.


Story of stuff, Príbeh vecí...


ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ

reverzná logistika  

reverzna logistika

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you