Page 1

Logistika zรกsobovania


Zásobovanie podniku 

Ide o činnosti, ktorými si podnik zabezpečuje prísun jednotlivých vstupov.

Zásoby sú považované za materiál (príp. tovar), ktorý je určený pre budúcu spotrebu alebo predaj. Zásoby sú vzhľadom na fakt viazania prostriedkov do týchto pasív a z potreby nákladov na skladové priestory nákladom, ktoré rôzne formy kontinuálneho a synchronizovaného zásobovania môžu znížiť alebo úplne eliminovať.


Druhy zásob    

bežné (cyklické) zásoby - kryjú po určitú dobu priemerné zásoby poistné zásoby - závisia od miery rizika z výpadu bežných dávok zásoby na ceste - zásoby, ktoré fyzicky neprišli do skladu rozpojovacie zásoby - zásoby tvorené medzi jednotlivými článkami v reťazci vyrovnávacie zásoby - sú určené pre situáciu krátkodobých výkyvov dodávok v reťazci


Druhy zásob 

 

špekulatívne zásoby - tvoria sa s cieľom mimoriadneho zisku z výhodného nákupu sezónne zásoby - zásoby akumulované pred začiatkom nejakého špecifického obdobia strategické zásoby – sú tvorené pre prípad strategického využitia mŕtve zásoby – zásoby, ktoré nie sú použiteľné v ďaľšom procese


Dôvody udržiavania zásob 1. 2. 3. 4. 5.

Umožňujú dosiahnuť efekty úspor založených na rozsahu výroby (Economies of scale) Vyrovnávajú dopyt a ponuku Umožňujú špecializáciu výroby Poskytujú ochranu pred nepredvídateľnými výkyvmi v dopyte a v dobe cyklu objednávky Poskytujú akýsi tlmič, nárazník medzi kritickými spojmi v rámci dodávateľskoodberateľského reťazca


Úroveň zásob


Ukazovatele zásob s => priemerný stav zásob d => počet dní v sledovanom období Ob=> ročné výkony podniku 

DOBA OBRATU ZÁSOB (Do) = predstavuje priemerný čas viazanosti kapitálu v zásobách

Do = Ob : d 

RYCHLOSŤ OBRATU ZÁSOB (Ro) = vyjadruje počet obrátok

Ro : Ob : s


Ukazovatele zásob 

RENTABILITA ZÁSOB (Rz) = vyjadruje mieru rentability kapitálu investovaného do zásob

Rz = (zisk : s) . 100 

KOEFICIENT VIAZANOSTI ZÁSOB (Kv) = vyjadruje hodnotu viazaného kapitálu, ktorá pripadá na jedno euro obratu

Kv = s : Ob


Objednávkový cyklus proces tvorený nasledujúcimi krokmi: (1) príprava a odovzdanie objednávky (2) prijatie objednávky a jej zaevidovanie do systému (3) vybavenie objednávky (4) príprava/kompletizácia a balenie objednávky (5) doprava objednaného tovaru k zákazníkovi (6) prevzatie tovaru u zákazníka


Objednávkový cyklus

   

Q – maximálne množstvo zásob T – veľkosť objednávkového cyklu R – priemerná zásoba (sektor pod ňou je poistná zásoba) t – maximálna doba udržania zásob


Určenie optimálne veľkosti objednávky


Moderné prístupy k riadeniu zásob     

Systém MRP – Material requirements planning Metóda JIT - ,,just-in-time“ Metóda ABC – systém diferencovaného riadenia zásob Metóda ekonomickej optimalizácie do-dávok EOQ Direct Product Profitability – DPP


Just In Time (JIT) 

Just in time = „ práve včas“

- originalita tejto myšlienky sa pripisuje Japoncom, základy však integroval HENRY FORD výrobou komponentov a kompletáciou automobilov. - prvýkrát aplikovaná v roku 1926 v závodoch Toyota Company základná myšlienka: - prístup k výrobe (filozofia), ktorý umožňuje podniku vyrábať výrobky v určitom množstve a v určenom čase podľa požiadaviek zákazníka ( aktuálnou potrebou). - zásoby sa do výroby dostanú presne v okamžiku, kedy sú potrebné, namiesto toho, aby boli do daného okamžiku skladované.


Just In Time (JIT) - dochádza k značným úsporám nákladov na zásoby a manipuláciu - zvýšenie produktivity - zlepšenie kvality - zníženia množstva odpadu - zníženie nákupných cien... - nárast rozsahu prepravy stále menších zásielok predpoklady - hlboké zmeny vo vzťahoch dodavateľa k odberateľovi (odberateľ dominujúci článok) - preprava musí byť zverená kvalitnému dopravcovi bariéry - nedostatočne rozvinutá infraštruktúra v strednej a východnej Európe.


KANBAN Kanban je jedným z prostriedkov, prostredníctvom ktorého sa dosiahne JIT. - japonský termín pre „viditeľný záznam“ (voľne preložené znamená KARTA) podstata tejto techniky: - je založená na systéme kontrólnych kariet - tieto karty sa teda využívajú ako spínače/ spúšťače výroby alebo dodávky súčiastok tak, aby štandardizované kontajnery so súčiastkami potrebnými na montážnej linke boli k dispozícií „práve včas“ na použitie. Metóda vhodná v podmienkach rovnomernej spotreby, bez väčších výkyvov a sortimentových zmien. Vedie k plynulosti procesov, vysokej produktivite a efektívnosti.


KANBAN


KANBAN


KANBAN


KANBAN


KANBAN


KANBAN


DPP – Direct product profitability 

Vychádza zo zisťovania nákladov a rentability na jednotlivé výrobky.

Podstatou európskeho modelu metódy DPP je sledovanie pohybu výrobkov od ich vstupu do oblasti obchodu až po predaj zákazníkovi (uloženie do nákupného košíka).

Cieľom je zistiť veľkosť konkrétnych nákladov na skladovanie, manipuláciu, prepravu, balenie, komisionársku činnosť, označovanie výrobkov, predaj a všetky ostatne logistické náklady.


DPP – Direct product profitability – systém výpočtu


Systém radenia výrobkov podľa DPP


Ďakujem za pozornosť

.... a prajem krásny zvyšok dňa

Ing. Róbert Rehák, PhD.

Prednáška zásobovanie 9.11.2011  

Nech sa páči ... :)prednáška na zajtra

Prednáška zásobovanie 9.11.2011  

Nech sa páči ... :)prednáška na zajtra

Advertisement