Page 1

Distribučné systémy a logistika

Franchising Ing. Peter Drábik, PhD. peter.drabik@euba.sk Dekanát: 1B04

DSL – distribučné systémy a logistika


Pôvod pojmu   

Obdobie stredoveku Francúzsko Kráľovské privilégia významným osobnostiam, kráľ dával právo vyrábať alebo obchodovať s určenými výrobkami na vymedzenom území. Neskôr ako výsada v diplomacii, oslobodenie od cla a iných obmedzení pri obchodovaní.


Definície pojmu 

Riadená forma kooperácie medzi dvoma právne samostatnými podnikmi, keď prijímateľ franchisingu poskytuje tovar alebo službu pod určitou značkou. (Code de déontologie européen de la franchise, Fédération française de la franchise, Paris 2004): „Franchising je systém predaja, prostredníctvom ktorého sa predávajú výrobky, služby alebo technológie. Spočíva v úzkej a stálej spolupráci právne samostatných a finančne nezávislých podnikov – franchisora (franchisingového poskytovateľa) a jeho franchisees (prijímateľov). (H.CH.Weis) poskytovateľ prenáša na prijímateľa odbyt svojich výrobkov alebo služieb pri použití spoločnej značky, spoločného symbolu, mena, vybavenia predajných priestorov.


Známe franchisingové značky


Franchisingová zmluva

dodávateľ sa zaväzuje dať k dispozícii KNOW - HOW  

    

Obchodné meno, značku Metódy a techniky obchodného manažmentu Výrobné postupy Zásobovanie výrobkami Technológie Marketingovú koncepciu Školenia


Franchisingová zmluva odberateľ sa zaväzuje

Platiť jednorazové alebo pravidelné platby pri vstupe alebo z obratu Prísne dodržiavať metódy riadenia predpísané dodávateľom


Zaujímavé 

 

Franchisingový manuál ako súčasť zmluvy môže obsahovať aj niekoľko tisíc strán (postupy, návody...) Extrémy veľkého rizika a veľkých výhod na oboch stranách Pri známych značkách vysoké poplatky za získanie licencie Mc Donalds cca 500.000,Eur vstupný poplatok Vysoké pokuty pri porušení zmluvy


SW analýza franchisingu Motivácia pre poskytovateľa      

Rýchly rozvoj reťazca podľa vlastných predstáv Relatívne nižšie nároky na vlastný kapitál Menšie riziko podnikania Prienik na nové trhy prostredníctvom prijímateľa Rýchlejší tok produktov Menej personálnych problémov

Motivácia pre prijímateľa        

Samostatnosť Priestor pre vlastnú iniciatívu Istejší a rýchlejší vstup na trh Menšie riziko podnikania Pomoc pri štarte prevádzky Účasť na výsledkoch prieskumu trhu Prístup k úverom Rýchle nadviazanie kontaktov s ďalšími podnikateľmi


SW analýza franchisingu Nevýhody pre poskytovateľa 

Riziko neúspech prijímateľa Výchova budúceho konkurenta v poskytovateľovi Riziko odtajnenia know-how

Nevýhody pre prijímateľa 

Podriadenie sa kontrole centrálneho orgánu poskytovateľa Závislosť na poskytovateľovi Povinnosť odvádzať poplatky


Franchisingové poplatky  

Jednorázový vstupný poplatok Priebežné poplatky - fixne stanovené - % z obratu Poplatky určené na rozvoj poskytovaných služieb (promotion)


Použitá literatúra 

 

ŠTENSOVÁ, A. 1994. Podnikanie vo franchisingovom reťazci. Bratislava: Sofa, 1994 PERNICA, P. Logistika pro 21.st. Radix VIESTOVÁ, K., ŠTOFILOVÁ, J. 2006. Distribučné systémy a logistika. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 2006 www.sfa.sk

prednáška3  

Franchising