Page 1

DISTRIBUČNÉ SYSTÉMY A LOGISTIKA

Ing. Róbert Rehák, PhD.


LOGISTIKA NÁKUPU OBSTARÁVANIE A OBJEDNÁVANIE

Ing. Róbert Rehák, PhD.


OBSAH PREDNÁŠKY  úloha nákupu v dodávateľskom reťazci  nákupná logistika, obstarávanie nákup: funkcie, nákupné činnosti (úlohy oddelenia nákupu), spôsoby nákupu  výskum nákupného trhu dodávatelia: informácie o dodávateľoch (zdroje), obsah kritérií pri výbere dodávateľov, metódy hodnotenia dodávateľov, rokovanie s dodávateľmi...  objednávka: definícia, vybavenie objednávok  moderné trendy nákupu


Úloha NÁKUPU v distribučnom reťazci

...funkcia nákupu je primárne zodpovedná za vstupné toky do podniku ...nákupy znamenajú pre väčšinu firiem najväčší samostatný výdaj ich podnikania


NÁKUPNÁ LOGISTIKAdefinícia

„Logistiku nákupu považujeme za tú časť logistiky podniku, ktorá sa zapodieva efektívnym spôsobom zabezpečiť prísun vstupov do podniku.“


Logistika nákupu rieši • • • •

kde nakupovať, ako prepraviť, ako objednávať, ako baliť a vytvárať manipulačné jednotky, • ako dodávať, • ako riadiť pohyb tovaru a • s akými nákladmi


OBSTARÁVANIEdefinícia „ Obstarávanie v podniku predstavuje proces zabezpečenia surovín a materiálov, polovýrobkov a výrobkov, ktoré sú potrebné na výrobný proces a poskytovanie služieb. “ Zákon 523/2003 obstarávaní

Z.

z.

o

verejnom

... určené pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov a pre fyzické a právnické osoby, ktoré majú záujem podávať ponuky.


Funkcia NÁKUPU ...zaistiť správne produkty, suroviny, materiál, služby... ...v správnej kvalite, ...v správnom množstve, ...na správne miesto, ...v správnom čase, ...od správneho dodávateľa, a za správnu cenu...


...zaistiť správne produkty, suroviny, materiál, služby... Akú položku potrebujeme? (1)súčiastky a diely (2)suroviny (3)prevádzkový spotrebný materiál (4)pomocné zariadenia (5)výrobné zariadenia (6)služby (7)tovary – pri obchodných podnikoch VYROBIŤ

KÚPIŤ


VYROBIŤ

KÚPIŤ

Jedným z rozhodovacích problémov je voľba medzi zaistením vlastnej výroby, a cudzou dodávkou. Vlastná výroba bude mať prednosť v prípade, ak: -je cena vyššia ako vlastné náklady, - je vlastná výroba vyššej kvality, -je požadovaná bezpodmienečná istota v dodávkach, -nevieme zabezpečiť prepravu a skladovanie, -existujú voľné kapacity vo výrobe, -je k dispozícii know-how, patenty, -nikto nereaguje na dopyt. Cudzia dodávka bude mať prednosť v prípade, ak: je cena nižšia ako vlastné náklady, dodávateľ je schopný zaistiť vyššiu kvalitu, vlastné kapacity sú zaplnené, vlastná výroba prináša riziká, nie sú skúsenosti s riadením podobnej výroby, nedajú sa zaistiť produkčné práva, alebo sú príliš drahé.


(

...v správne kvalite KVALITA

NÁKLADY

...v správnom množstve VEĽKÉ

MALÉ MNOŽSTVO (ZÁSOBY)

...správnom čase TERAZ

NESKôR

nákup do zásoby ???


3 spôsoby nákupu (1)individuálne obstarávanie - suroviny, materiály, polovýrobky či výrobky sa obstarávajú až v prípade ich potreby

(2)obstarávanie do zásoby - vedomé udržovanie zásob

(3)synchrónne obstarávanie - požadované materiály sa dodávajú priamo do výrobného procesu v stanovených lehotách


Nákupné metódy •Nákup od prípadu k prípadu (eng. Spot purchase) •Nákup prostredníctvom hromadných objednávok (eng. Blanket order) •Plánované objednávky (eng. Program order) •Nákup prostredníctvom dlhodobých zmlúv a dohôd


... od správnych dodávateľov MIESTNY

OBLASTNÝ

TUZEMSKÝ

ZAHRANIČNÝ

VEĽKÝ

MALÝ

VIAC ZDROJOV

VÝHRADNÝ DODÁVATEĽ


NÁKUP-úlohy oddelenia nákupu •výber dodávateľov (podľa výsledkov prieskumu trhu), •jednanie s dodávateľmi (zostavovanie a uzatváranie dohôd), •znižovanie nákupných nákladov permanentnými cenovými a hodnotovými analýzami, • vybavovanie objednávok.


VÝSKUM NÁKUPNÉHO TRHU Výskum nákupného trhu je informačný proces: .určenie potreby informácií, • vyhľadávanie informácií, • získavanie informácií, • spracovanie.

viacstupňový

Skúmaním nákupného trhu môže podnik sledovať dosiahnutie rôznych cieľov, ako napríklad : · zlepšenie priehľadnosti trhu, · získanie nových zdrojov obstarávania, · stanovenie substitučného tovaru.


OBSAH VÝSKUM

INFORMÁCIÍ PRE NÁKUPNÉHO TRHU

• údaje viazané k výrobku – vývoj výrobku, možnosti substitúcií, výrobné postupy, atď. • údaje o ponuke – ponúkaný druh a množstvo, ceny, dodacie lehoty, vplyv štátu, regionálne rozdelenie ponúkajúcich, ... • súhrnné hospodárske údaje a údaje o branži – hospodársky rast, nákup, stav zákaziek, konjunktúrne a sezónne vplyvy, vývoj miezd, ... • konkurencia na nákupnom trhu – objem dopytu, nákupné zvyky, hospodárska situácia, • právne rámcové podmienky – najmä vo vzťahu k zahraničiu • údaje o dodávateľoch – podiel na trhu, sídlo, technologické vybavenie, flexibilita, spoľahlivosť, kapitálová štruktúra, atď.


INFORMÁCIE O DODÁVATEĽOVI - imidž, povesť firmy, -

kapitálová základňa, technické a inovačné schopnosti, finančná situácia, výkonnosť manažmentu, štruktúra nákladov dodávateľa, schopnosť dodávať objem a predmet dodávky, čas dodávok a spoľahlivosť dodacích časov kvalita, spoľahlivosť, precíznosť , cena, zľavy, prirážky , úroveň služieb a servisu, lokalizácia firmy, geografická vzdialenosť, druhy obalov a kvalita balenia, poradenstvo a technická pomoc, dodržiavanie morálnych a právnych aspektov.


INFORMÁCIE O DODÁVATEĽOVI- zdroje Pri hľadaní nových dodávateľov možno využiť niektoré z nasledovných zdrojov informácií :

· telefónne zoznamy (zvláštne telefónne zoznamy podnikov, podnikateľov, firiem a pod.), · obchodné (komerčné) časopisy a katalógy, · zvláštne zoznamy podnikov (vedené napr. na obchodných súdoch, živnostenských úradoch, obchodných komorách, asociáciách, združeniach a pod.), · obchodné výstavy a prehliadky, · obchodní zástupcovia firiem, • internet, · rôzne ponuky prichádzajúce poštou a pod.


DODÁVATEĽOVI- metódy hodnotenia Najpoužívanejšou

bodového

metódou

pre

posúdenie

dodávateľov

je

hodnotenia.

metóda

Uvedená metóda umožňuje porovnať dodávateľov na základe systému bodovania plnenia zvolených kritérií, ktoré v danej situácii aj perspektívne firma považuje za rozhodujúce pre voľbu dodávateľa. Medzi najzaujímavejšie kritériá, ktoré odberatelia najčastejšie využívajú pri voľbe dodávateľa, patria:

· · · · · · · · · ·

kvalita dodávok, úplné náklady zásobovania, dodacie podmienky, úroveň systému kvality dodávateľa, operatívnosť reakcie dodávateľa, úroveň vzťahov a komunikácia, finančná situácia dodávateľov, rozsah poskytnutých služieb dodávateľom, vzdialenosť dodávateľov, podiel dodávateľa na trhu.


DODÁVATEĽOVI- metódy hodnotenia Celkové bodové ohodnotenie každého dodávateľa je možné získať : · vynásobením bodovej hodnoty každého kritéria individuálnou váhou, stanovenou pre každé kritérium, · následným sčítaním všetkých kriteriálnych hodnôt .

PRÍKLAD SCORING: príklad SCORING.xlsx


HODNOTIACE KRITÉRIA

DODÁVATEĽ A B C

A. KVALITA váha - 50 počet bezchybných dodávok z celkového počtu 20 podiel v % podiel krát váha Body

18 90

15 75

16 80

45

37,5

40

200 80

220 72,7

160 100

24

21,8

30

80 56,3

45 100

60 75

11,3

20

15

80

79

85

B. CENA váha - 30 priemerná cena za posledných 20 dodávok v EUR recipročný index index krát váha Body

C. SPOĽAHLIVOSŤ váha - 20 celkové prekročenie dodacej lehoty za posledných 20 dodávok v dňoch recipročný index index krát váha Body

CELKOVÉ HODNOTENIE


DODÁVATEL-rokovanie Základnou otázkou je

predmet rokovania s dodávateľmi.

Je to najmä: · cena nakupovaného tovaru, · množstvo a kvalita tovaru, · termín dodávky, · podmienky doručenia dodávky (napr. či dodávateľ uhradzuje aj dopravné náklady, poistenie prepravy a pod.) · spôsob kontroly dodávky a možnosť a podmienky prípadného vrátenia zásielky · možnosť úpravy objednávky (napr. možnosť zmeny objednaného množstva, termínu dodávky a pod.) · ďalšie podmienky zmluvy a záruky jej plnenia. Je zrejmé, že podnik v prvom rade zaujíma cena tovaru.

Pri

rokovaní o cene

si však treba uvedomiť viaceré súvislosti, ktoré ju môžu v konečnom dôsledku výrazne ovplyvniť. Sú to najmä: · podmienky stanovenia ceny, · množstevný rabat, · platobné podmienky (doba splatnosti faktúry, spôsob vykonania platby)


OBJEDNÁVKA-definícia “písomný dokument, v ktorom uzatvárajú dohodu týkajúcu sa predajnej ceny“

Náležitosti objednávky:

predávajúci a kupujúci výrobku alebo služby a

-Názov obchodnej firmy, adresa, IČO -Dátum a číslo objednávky -Popis výrobku (typ, farba, rozmery, príslušenstvo, materiál) -Jednotková cena, množstvo, akosť, celková cena a DPH -Výška zaplatenej zálohy -Sumu na úhradu (po odpočítaní zálohy) -Dátum alebo lehotu dodania tovaru


OBJEDNÁVKA-definícia “písomný dokument, v ktorom uzatvárajú dohodu týkajúcu sa predajnej ceny“

Náležitosti objednávky:

predávajúci a kupujúci výrobku alebo služby a

-Názov obchodnej firmy, adresa, IČO -Dátum a číslo objednávky -Popis výrobku (typ, farba, rozmery, príslušenstvo, materiál) -Jednotková cena, množstvo, akosť, celková cena a DPH -Výška zaplatenej zálohy -Sumu na úhradu (po odpočítaní zálohy) -Dátum alebo lehotu dodania tovaru


OBJEDNÁVKOVÝ CYKLUS = proces tvorený nasledujúcimi krokmi

(1) príprava a odovzdanie objednávky (2) prijatie objednávky a jej zaevidovanie do systému (3) vybavenie objednávky (4) príprava/kompletizácia a balenie objednávky (5) doprava objednaného tovaru k zákazníkovi (6) prevzatie tovaru u zákazníka CELKOVÝ OBJEDNÁVKOVÝ CYKLUS


OBJEDNÁVKOVÝ CYKLUS

Q – maximálne množstvo zásob T – veľkosť objednávkového cyklu R – priemerná zásoba (sektor pod ňou je poistná zásoba) t – maximálna doba udržania zásob


OBJEDNÁVKA

vybavenie objednávok =

pod týmto pojmom sa chápu všetky činnosti potrebné medzi podaním objednávky a dodávkou tovaru príjemcovi. Čas medzi podaním objednávky (t0)a dodávkou tovaru (tw) je

obdobie

objednávkové

(tp), teda :

tp

=

t w - t0

optimálna veľkosť objednávky

2S.N Qpt=

N

Ns

NN – náklady objednania 1 dodávka Ns – náklady skladovania S- ročná spotreba (v ks.)


NÁKUPNÁ LOGISTIKAtrendy TRADICNÝ PRÍSTUP

NOVÝ PRÍSTUP

Skôr pasívny, zotrvačný Zameraný na lepšie využívanie existujúcich zdrojov na krytie potrieb

Aktívny Zameraný na hľadanie nových zdrojov na krytie potrieb akceptujúcich kvalitu.

Neprepojené funkcie a ciele

Integrácia funkcií, podriadenie spoločnému kooperatívnemu cieľu.

Čiastková optimalizácia. Zväčšujúci sa počet lokálnych dodávateľov, prednosť daná najlacnejším dodávkam.

Celková optimalizácia Redukcia počtu dodávateľov, globalizácia nákupných trhov, orientácia na lepšieho dodávateľa.

Minimum informácií pre dodávateľa.

Prepojenie informačných systémov s dodávateľmi, prístup k informáciám, transparentnosť.

Krátkodobé objednávky, dodávatelia bez záväzkov.

Dlhodobé, zmluvne podložené partnerstvo, prenesenie zodpovednosti na dodávateľa.


NÁKUPNÁ LOGISTIKAtrendy: EDI ELECTRONIC DATA INTERCHANGE= ELEKTRONICKÁ VÝMENA DÁT = elektronické vybavovanie objednávok, ktoré zabezpečuje maximálnu presnosť a rýchlosť EDI prináša: -úsporu času a nákladov, -regionálnu nezávislosť na administratívnych a obchodných centrách, -konkurenčnú výhodu na domácich a zahraničných trhoch, -rýchlejšiu informovanosť.


NÁKUPNÁ LOGISTIKAtrendy: e-Purchansing Pre obstarávanie položiek od spoločností, s ktorými je dohodnutý a nastavený elektronický proces prenosu dát je potrebné zakladať nákupné koše pomocou intranetovskej aplikácie, ku ktorej má oprávnený užívateľ prístup cez Intranet. Požiadavka na objednávku vo forme nákupného košíka sa preklopí do SAP, kde je schválená relevantným pracovníkom. Následne sa automaticky vytvorí objednávka, ktorá je odoslaná dodávateľovi. Cez rozhranie dochádza k prenosu dokladov, konkrétne objednávky, potvrdenia a faktúry, v xml formáte.


NÁKUPNÁ LOGISTIKA-trendy: partnerstvo s dodávateľmi PARTNERSTVO = Špecifický obchodný vzťah, ktorý je založený na vzájomnej dôvere a zúčastnením prináša konkurenčnú výhodu a jeho výsledkom je vyšší podnikateľský výkon, ako by ho zúčastnené podniky boli schopné dosiahnuť jednotlivo.

3 typy partnerstva: (1)Zúčastnené organizácie sa navzájom uznávajú ako partneri a v obmedzenom meradle koordinujú svoje činnosti a plánovanie. Partnerstvo má zvyčajne krátkodobý cieľ . (2) Zúčastnené organizácie prechádzajú od koordinácie činností k integrácií svojich činností. Partnerstvo má dlhodobý charakter. (3) Organizácie zaznamenávajú významnú úroveň integrácie.

...stratégia aliancie, čo je spolupráca, v ktorej sa výrobca a jeho dodávateľ stávajú dlhodobými partnermi.


NÁKUPNÁ LOGISTIKAtrendy Rýchla

reakcia,

nákladov trhu.

S

a

verný

stláčanie

teda

zákazník

rýchlosťou

rastie

pohotovosti, krátkych dodávkového servisu.

času,

pokles

sú predpokladom úspechu na význam vysokej dodacej

dodacích

lehôt,

kvality

Kým v 70. rokoch reakcia na požiadavky trhu predstavovala 25 týždňov, v 90. rokoch to boli iba 3 týždne. Podľa Martina Christophera z Cranfield School of Management (Veľká Británia) dnes nadnárodné spoločnosti realizujú 60 % dodávok do 2 dní, 30 % deň po objednaní a 8 % v deň objednania. Tieto termíny sa menia, prispôsobujú sa potrebám zákazníka a predstavujú silnú konkurenčnú

výhodu.


NÁKUP NA GLOBÁLNOM TRHU ...v súčasnej dobe, kedy na svetových trhoch zavládla finančná kríza, sú podniky viac ako kedykoľvek predtým nútené hľadať úsporné opatrenia a optimalizovať firemné procesy. ..jedným z potenciálnych zdrojov úspor môže byť proces znižovania nákupných cien vstupných materiálov potrebných pri výrobe. ... to je dôvodom, prečo táto oblasť ponúka veľký potenciál pri hľadaní možných úspor. Zníženie tohto pomerového ukazovateľa o jedno či viac percent môže mať u stredných a veľkých podnikov podstatný vplyv na ich hospodárenie. ... je prestať sa sústreďovať len na lokálnych dodávateľov a začať s dopytom materiálu u dodavateľov na globálnom trhu ...medzinárodný nákup a portfólio dodávateľov z celého sveta sú veľmi dobrým predpokladom pre medzinárodný benchmarking týchto dodávateľov a ďalším výborným nástrojom zníženia vstupných materiálových cien. ...Typické úspory nákupných cien sa pohybujú medzi 5 - 10 %, v súčasnej dobe finančnej krízy je však možné dosiahnuť u niektorých dodávateľov až 30 % úspor.


Vďaka za pozornosť 

Logistika nákupu  

Logistika nákupu

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you