Page 1

Distribučné systémy a logistika Ing. Peter Drábik, PhD. peter.drabik@euba.sk Dekanát: 1B04 DSL – distribučné systémy a logistika


Harmonogram prednĂĄĹĄok


Termín „distribúcia“ Latinsky: -distribuo – ere (rozdeľovať, prideľovať) -disributus (prikazovať, nakladať) V germánskych krajinách: -Absatz (odbyt) -Vertrieb (predaj)... Nie je presné chápanie V USA: Placing product (umiestňovanie tovarov)... Kotler


Chápanie distribúcie    

veda, pracovná činnosť, odvetvie ekonomiky krajiny súčasť marketingového mixu (najnovší prístup, NÁŠ business prístup)

skupina ľudí


História   

 

Pravekí lovci Stavanie pyramíd !VOJNY! 1 x pojem Distribúcia, logistika, 1,2 svetová vojna – vojenská logistika stratégie a taktiky 50 roky USA obchod 60-70 roky USA marketing


Definície pojmu 

VET: súhrn operácií zameraných na sprístupnenie jednotlivých výrobkov spotrebiteľom NH: hospodársky sektor, ktorý sa zaoberá obehom tovarov, statkov medzi hospodárskymi subjektami


Definície pojmu 

Marketing: jeden z najvýznamnejších prvkov marketingového mixu, ako súbor operácií, ktorými sa tovar, služba z oblasti výroby odovzdáva k dispozícii spotrebiteľovi alebo používateľovi v správnom množstve, kvalite, cene, mieste a čase


Definície pojmu 

Právne: distribúcia zahŕňa všetky aktivity, ktoré umožňujú prechod fyzického a dispozičného práva na produkty z jedného subjektu na iný.


Úlohy distribúcie 1-vytváranie hodnoty, ktorá vystupuje vo forme pridanej hodnoty, čím sa distribúcia stáva tvorcom výkonov, služieb... (odmena a motivácia zapojeným článkom) 2-vytváranie rovnováhy medzi ponukou a dopytom v národnom hospodárstve


Funkcie distribúcie KOORDINAČNÉ -zhromažďovanie info, -nadväzovanie kontaktov, -rozhodovanie o stratégii, -uzatváranie kontraktov, -modelovanie DK, -market research

ORGANIZAČNÉ -doprava, -skladovanie, -zušľachťovanie tovaru, -transformácia sortimentu z výrobného na obchodný, -balenie


Pôsobnosť distribúcie -charakter toku tovarov

  

Oblasť reálnych tovarov Oblasť nominálií Oblasť komunikácie


Distribúcia  FYZICKÁ AKVIZIČNÁ __________________ __________________  AKVIZIČNÁ  LOGISTIKA __________________ __________________  MERCHANDISING*  OPERATING 

•Príprava a komercionalizácia produktu, najnovšie a komplexné chápanie akvizičnej časti distribúcie.


Distribučné stratégie/druhy

  

Intenzívna (masová) Selektívna Exkluzívna


Intenzívna distribúcia         

Produkty každodenného dopytu Nízka jednotková cena Zväčša krátka doba trvanlivosti Krátky nákupný čas Nízke požiadavky na podmienky nákupu Malá technická náročnosť produktu Nízke požiadavky na úroveň ponákupných služieb Široké spektrum používateľov produktu Väčšina predajní sortimentu


Selektívna distribúcia 

 

Produkty občasného a dlhodobého dopytu Pomerne vysoká cena s vyšším podielom osobného predaja Odborná predajná starostlivosť Predajne s vhodným prostredím


Exkluzívna distribúcia      

Reštriktívny výber sprostredkovateľa Produkt sa predáva jednej alebo obmedzenému počtu sprostredkovateľov – exkluzivita Produkty luxusného charakteru, značkové nesubstituovateľné produkty Komplexné predajné a popredajné služby vysokej kvality Špecializované vystavovanie, vysoká úroveň aranžovania a dizajnu predajne Produkty často nakupované na reprezentáciu


Použitá literatúra 

VIESTOVÁ, K., ŠTOFILOVÁ, J. 2006. Distribučné systémy a logistika. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 2006 PERNICA, P. Logistika pro 21.st. Radix

Prednáška 1  

DSL - prednáška 1