Page 1

-1-

Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012

Inledning Skolan skall möta de förändringar som sker i samhället när det gäller nya strukturer för information och kommunikation. En viktig uppgift blir att lotsa eleverna genom en närmast oändlig mängd av information från många olika källor. Medier och mediers budskap spelar stor roll när människor bildar sina uppfattningar. Elevens förmåga att kunna söka, granska, strukturera och värdera fakta samt att integrera, redovisa och gestalta den nya kunskapen är väsentlig. Personalen behöver därför en ökad kunskap i den nya roll som yrket innebär. Skolan har ett stort ansvar i att ge eleverna kunskap för en trygg tillvaro på internet. Under den gångna treårsperioden har sektor skola satsat på en utbyggnad av ITklassrum och utveckling av lärplattformen. En fortbildningsinsats PIM, praktisk IT- och mediekunskap, i samarbete med skolverket pågår. Vidare sker en kontinuerlig utbyggnad av det trådlösa nätet för att möta användandet av bärbara datorer. För att stödja pedagogernas arbete har enheten för IT-pedagogik växt fram. I den nya medie- och IT-policyn ligger fokus på att utveckla ett pedagogiskt och administrativt IT-stöd. Syfte Syftet med den nya medie- och IT-policyn är att: •

säkra likvärdigheten i kommunen, så att alla elever och all personal, oavsett var inom sektor skola man finns, skall ha samma förutsättningar.

vara ett stöd i enheternas arbete med att använda ett varierat och lustfyllt arbetssätt för eleverna.

underlätta det pedagogiska och administrativa arbetet för personalen.

Målbeskrivning Pedagoger och elever skall med stöd av sin medie- och IT-kunskap kunna förändra sitt arbetssätt. Genom att öka sitt samarbete, använda fler lärstilar, underlätta och utveckla elevernas ”språk” kan kvalitéten öka och lärprocessen bli effektivare. Genomförande Det är rektors ansvar att driva utvecklingen av verksamheten. Utifrån medie- och IT-policyn skall enheterna i sina lokala arbetsplaner beskriva hur man med hjälp av IT-stöd kan nå verksamhetens mål. För att öka nyttjandegraden av utrustning och infrastruktur behöver personalen känna en större trygghet i ett förändrat arbetssätt. Detta handlar såväl om pedagogik som administration. En satsning på varsin dator till all personal

ADRESS ADRESSNämndhuset Nämndhuset · 442 · 442 81 Kungälv 81 Kungälv

SKOLA

TELEFON TELEFON 0303-23 0303-23 80 00 80

00 0303-631 0303-631 85 85 E-POST E-POST skola@kungalv.se skola@kungalv.se HEMSIDA HEMSIDA www.kungalv.se www.kungalv.se FAXFAX


-2underlättar och ökar förutsättningen för detta. ”Trygghet ger förutsättningar för en tillåtande organisation som har målsättningen att bli Sveriges bästa skola”, citat ur kommunens skolplan. Genom ett ökat samarbete underlättas och utvecklas arbetet. Vår lärplattform används som resursbank, länkskafferi, administration och underlättar kommunikationen mellan elever, personal och vårdnadshavare. En organisation för fortbildning finns idag på enheten för IT-pedagogik. Skolverkets satsning på PIM har under åren utvecklats och är ett viktigt stöd i valet av arbetssätt. En drivande kraft ute på enheterna är arbetslagen som är en viktig resurs i utvecklingsarbetet. För detta arbete skall personalen ges tid och fortbildning. En ökad tillgång till datorer för eleverna skapar större förutsättningar till ett förändrat arbetssätt. Att när som helst det behövs kunna använda de verktyg som bäst lämpar sig för arbetet ger en ökad arbetsglädje och stimulerar lärandet. En god tillgång på datorer för alla elever minskar också risken för att någon på grund av bristande resurser skall misslyckas i sitt skolarbete. En god tillgång på datorer ökar väsentligen elevernas kunnande och självförtroende i arbetet med hjälp av den moderna tekniken. Lika viktigt som det pedagogiska stödet och fortbildning är ett fungerande teknikstöd. För att skapa säkerhet och vilja att ta till sig den nya tekniken måste datorer, IT-klassrum och infrastruktur fungera varje gång. En tydlig organisation och hantering av teknikstödet måste formuleras. Det är viktigt att vi har en jämn acceptabel lägsta nivå i hela kommunen. Uppföljning Den lokala arbetsplanen utvärderas på respektive enhet en gång per år. Uppföljningen av medie- och IT-policyn sker med hjälp av en enkät en gång per år. Följande punkter kopplade till målbeskrivningen tas upp avseende användningen av: •

lärplattformen

IT-klassrummen

ett varierat arbetssätt

administrativa stöd

Ekonomi För att finansiera målet i denna plan krävs en kontinuerlig satsning på nya datorer, kringutrustning, kompetensutveckling samt att utveckla lärprocessen.

ADRESS ADRESSNämndhuset Nämndhuset · 442 · 442 81 Kungälv 81 Kungälv

SKOLA

TELEFON TELEFON 0303-23 0303-23 80 00 80

00 0303-631 0303-631 85 85 E-POST E-POST skola@kungalv.se skola@kungalv.se HEMSIDA HEMSIDA www.kungalv.se www.kungalv.se FAXFAX


-3-

Genomförandeplan utifrån policyn Utvecklingen inom medie- och IT-arbete är stor, både på lång och kort sikt. Nedan beskrivs arbetet för att underlätta genomförandet av medie- och ITpolicyn. Varsin dator Begreppet ”varsin dator” innebär i sektor skola två olika saker, dels att all personal och varje elev i högre skolår har sin egen personliga dator, dels att varje barn i förskolan och varje elev i lägre skolår har tillgång till en dator när man så behöver. Detta innebär stora skillnader i kvantitet men skall hanteras med samma typ av dator. Datorn får inte vara för tung men tillräckligt stor för att vara lättarbetad och kunna klara 95 % av skolarbetet. Den skall vara avsevärt billigare än de bärbara datorer som används nu. Såväl i inköp som i drift. Detta innebär att ett större ansvar måste läggas på användaren. Det är samtidigt ett sätt att öka användarens kunskap och frihet när det gäller att skapa sin ”egen” dator. För datorer som används av flera individer tar enhetens IT-guide tillsammans med IT-pedagoger på Enheten för IT-pedagogik ett stort ansvar för konfigurationen och installation av program. Varje användare ansvarar själv för backup av sina filer. Vi rekommenderar att man sparar alla viktiga filer i Fronter och/eller på ett usb-minne. Varsin dator skall innehålla gratisprogram ex; Open Office, Audacity, Freemind. Den skall kunna hantera kompensatoriska program. Batteritiden skall vara tillräckligt lång för att man skall kunna använda datorn under en hel skoldag. Datorn kopplas upp mot Internet via kommunens trådlösa nät, ADSL eller mobilt bredband. Kostnaden för dessa datorer blir lägre än för vanliga bärbara i nuvarande verksamhet. Detta beror på ett ökat eget ansvar, mindre service, gratis programvaror, lägre inköpspris och minskade utskriftskostnader. En plan för införande av varsin dator i sektor skola bör samköras med en utfasning av befintliga datorer som betalas årsvis. Därför är en lämplig tidpunkt för införande januari 2011 i gymnasiets årskurs 1 och 2 samt grundskolans årskurs 7 och 8. Till höstterminen 2011 får de nya eleverna i gymnasiets årskurs 1 och grundskolans årskurs 7 sina datorer. All hantering av varsin dator sker med externa krafter och betalas månadsvis i förskott. För 2011 innebär övergången till varsin dator en kostnadsökning för sektor skola på ca 1,5 till 3,5 miljoner kronor beroende på val av dator och internetleverantör. Att försöka beräkna den effektivisering, kvalitetsökning och arbetsglädje detta för med sig är svårt att göra men den är betydande.

ADRESS ADRESSNämndhuset Nämndhuset · 442 · 442 81 Kungälv 81 Kungälv

SKOLA

TELEFON TELEFON 0303-23 0303-23 80 00 80

00 0303-631 0303-631 85 85 E-POST E-POST skola@kungalv.se skola@kungalv.se HEMSIDA HEMSIDA www.kungalv.se www.kungalv.se FAXFAX


-4Plattform för lärande Fronter är den lärplattform som sektor skola för närvarande använder sig av. Plattformen skall användas för fillagring, informationspridning, diskussion och kommunikation mellan pedagoger, elever/barn och vårdnadshavare. Integrerat i Fronter finns t.ex: Nationalencyclopedin, NE Skola, frånvarohantering, IUP och ett webbaserat program för bl.a. videoredigering, Creaza. Vidare finns snabblänkar till andra verksamhetssystem så som Intranätet, betygsinmatning, schema, skola24 och skolportalen. Följande minimikrav ställs på respektive enhet med avseeende på användningens omfattning: •

Varje enhet skall ha ett personalrum där man kan hitta relevant information, nyheter, dokument m.m. som används i undervisningen.

Varje enhet utom Vuxenutbildningen skall ha ett ”föräldrarrum” där rektor kan meddela vårdnadshavare sådant som berör enheten som helhet samt att de kan hämta sådana blanketter som berör dem.

Varje avdelning i förskolan skall ha ett rum där berörd personal samt barnens vårdnadshavare är inbjudna. Här skall det finnas aktuell information som berör vårdnadshavarna.

Varje klass i grundskolan skall ha ett klassrum där klassföreståndare, elever och elevernas vårdnadshavare är inbjudna. Här skall det finnas planeringar för verksamheten och information till elever och deras vårdnadshavare.

Varje kurs i gymnasieskolan skall ha ett kursrum där kurslärare och elever är inbjudna. Här skall man kunna hitta kursbeskrivning och kursplanering.

Varje klass i gymnasieskolan skall ha ett klassrum där mentorer, elever och vårdnadshavare är inbjudna där det skall finnas information som berör klassen.

Varje kurs i vuxenutbildningen skall ha ett kursrum där kurslärare och elever är inbjudna. Här skall man kunna hitta kursbeskrivning och kursplanering.

Skolportal För sektor skola finns en gemensam skolportal, www.kungalv.se/skola. Skolportalen administreras av infoteamet i samarbete med sektor skola. Dessa hjälper enheterna i tekniska frågor och håller i den övergripande och gemensamma informationen på hemsidan. Att sprida information och kommunicera med andra bygger på lagom och rätt information vid rätt tidpunkt och i rätt forum. Inom sektor Skola används Fronter och Intranätet för att informera och kommunicera internt. För extern information används skolportalen. Det kan vara information till arbetssökande, familjer som söker skola eller barnomsorg. Skolportalen innehåller också olika snabblänkar till våra verksamhetssystem. Varje enhet ansvarar för att hålla informationen uppdaterad och att kontinuerligt ta bort gamla uppgifter.

ADRESS ADRESSNämndhuset Nämndhuset · 442 · 442 81 Kungälv 81 Kungälv

SKOLA

TELEFON TELEFON 0303-23 0303-23 80 00 80

00 0303-631 0303-631 85 85 E-POST E-POST skola@kungalv.se skola@kungalv.se HEMSIDA HEMSIDA www.kungalv.se www.kungalv.se FAXFAX


-5Enheten för IT-pedagogik Enheten för IT-pedagogik har huvudansvaret för utvecklingen av Medie- och ITanvändningen inom sektor Skola. Enheten leds av IT-samordnaren och består av IT-pedagoger på hel eller del av tjänst samt en specialpedagog på del av tjänst. Exempel på ansvarsområden är: inköp, varsin dator, fortbildning, skoldatatek, ITklassrum, PIM och Fronter. Varsin dator är ett nytt område som innebär såväl tekniskt som pedagogiskt ansvar för Enheten för IT-pedagogik. En satsning på en dator till varje elev förändrar radikalt arbetet både för pedagoger och elever. Vi kommer kontinuerligt att behöva öka och anpassa stödet till användarna. Inom området fortbildning erbjuds enheter eller individer fortbildning i olika program eller arbetssätt. Fortbildningen sker centralt eller ute på respektive enhet. Skoldatateket inom Enheten för IT-pedagogik erbjuder fortbildning av pedagoger samt utprovning av utrustning och specialprogram för elever. En specialpedagog är knuten till skoldatateket på del av tjänst. IT-klassrum finns i alla klassrum i kommunen. Detta gör Kungälvs kommuns skolor till ledande i landet. Fortbildningen i den pedagogiska användningen av ITklassrummen leds av Enheten för IT-pedagogik. Skolverkets fortbildning i PIM samordnas av enheten som fördelar pedagoger till olika examinationsgrupper och hanterar förändringar mellan kommuner när pedagoger anställs eller slutar sin anställning. Fronter administreras av IT-pedagogerna som också utbildar lokala administratörer på enheterna. Vi tar också ett stort ansvar i utvecklingen av nya verktyg och arbetssätt. IT-guide På varje enhet skall finnas en person, IT-guide, med ett särskilt uppdrag att stötta enhetens arbete med att förverkliga målen i medie- och IT-policyn. IT-guidens arbete omfattar en mängd olika uppgifter och det är vikigt att man lokalt är överens om vad som skall ingå. Uppgifterna kan variera beroende på vilken form av verksamhet man har. Det är viktigt att man tydligt beskriver och fördelar arbetsuppgifter om ansvaret delas av flera personer. Nedan beskrivs några vanliga arbetsuppgifter. IT-guidemöten arrangeras regelbundet av Enheten för IT-pedagogik där viktig information förmedlas och där man centralt diskuterar olika IT-pedagogiska frågor. Utöver mötena används IT-guiderummet i Fronter. Det är viktigt att ITguiden aktivt deltar i detta rum. IT-guiden är den som tar hand om nyanställda och hjälper dem att komma tillrätta på enheten i IT-relaterade frågor, t.ex att: • • • • • •

förmedla inloggningsuppgifter till dator, lärplattform och e-post ge grundläggande information om hur dessa system fungerar informera om hur man gör felanmälningar informera om IT-pedagogisk fortbildning informera om medie- och IT-policyn informera om hanteringen av IT-klassrummen

ADRESS ADRESSNämndhuset Nämndhuset · 442 · 442 81 Kungälv 81 Kungälv

SKOLA

TELEFON TELEFON 0303-23 0303-23 80 00 80

00 0303-631 0303-631 85 85 E-POST E-POST skola@kungalv.se skola@kungalv.se HEMSIDA HEMSIDA www.kungalv.se www.kungalv.se FAXFAX


-6-

Vår lärplattform är en mycket viktig funktion inom sektor Skola. Därför är det av stor vikt att IT-guiden kan sköta den lokala administration som behövs samt att kunna fortbilda och handleda sina kollegor i dess grundläggande funktioner. IT-guiden skall med avseende på lokal administration: • skapa och uppdatera de manuella grupper som behövs • se till att alla manuella grupper följer gällande namnstandard • hantera lösenord för personal, elever och föräldrar • se till att det inte finns inaktiva/gamla rum på sin enhet • se till att rums/korridorsstrukturen är korrekt • se till att alla rumsnamn följer gällande namnstandard • skapa alla erfoderliga rum IT-guiden skall med avseende på fortbildning och handledning kunna: • visa hur man hanterar filer • visa hur man hanterar kalendern • visa hur man lägger till/tar bort verktyg i ett rum • visa hur man redigerar Startsida/Rummets idagsida • visa hur man navigerar Andra uppgifter för IT-guiden kan vara att: • lägga upp schema för frånvaro • hantera bokningsbara resurser Enhetens ansikte utåt är dess hemsida. Det ingår i IT-guidens arbetsuppgifter att regelbundet uppdatera informationen på hemsidan så att denna är korrekt. Det är viktigt att IT-guiden är medveten om vad som skall publiceras på hemsidan respektive lärplattformen. Arbetet som webbansvarig för enheten kan med fördelas ges till en särskild person. Det är viktigt att uppgiften ges ordentligt med tid så att inte gammal information ligger ute på nätet. För att skolans personal skall kunna hänga med i den snabba IT-utvecklingen krävs det kontinuerlig fortbildning. Bland IT-guidens arbetsuppgifter ingår det att regelbundet fortbilda och handleda personalen på enheten samt att informera om den centrala fortbildnings- och utvecklingsverksamhet som Enheten för ITpedagogik driver. En av de viktigaste uppgifterna för den lokala IT-guiden är att driva den lokala ITutvecklingen tillsammans med rektor till vilket de har Enheten för IT-pedagogik som stöd.

ADRESS ADRESSNämndhuset Nämndhuset · 442 · 442 81 Kungälv 81 Kungälv

SKOLA

TELEFON TELEFON 0303-23 0303-23 80 00 80

00 0303-631 0303-631 85 85 E-POST E-POST skola@kungalv.se skola@kungalv.se HEMSIDA HEMSIDA www.kungalv.se www.kungalv.se FAXFAX


-7Lokal förankring IT används i alla ämnen där det kan höja kvalitéten, underlätta och förenkla arbetet för användaren. De nationella styrdokumenten innehåller olika skrivningar om IT och användningen av modern teknik. Det gäller såväl för enskilda ämnen som i allmänna ordalag. Sektor skolas medie- och IT-policy för åren 2010-2012 skall ge stöd åt rektorerna i deras arbete med arbetsplaner på enheterna. Tre rubriker bör vara med i det arbetet. Hur skall utvecklingen inom medie och IT se ut på enheten? Pedagogik, teknik och arbetsmiljö är viktiga områden som ständigt utvecklas. Arbetet på enheterna ser olika ut beroende på ålder på barn och elever samt vilket verksamhetsområde man arbetar inom. Med tanke på teknikens snabba utveckling är det viktigt att man både har ett kort och ett långt perspektiv. Lärarnas vardag förändras hela tiden. Den nya tekniken skapar nya möjlighetere men också nya problem. Att tänka in detta i arbetsmiljöarbetet på enheten är viktigt. Fortbildning inom medie och IT. Modern teknik kräver modern pedagogik. Arbetsplanen måste innehålla en beskrivning av enhetens fortbildningsbehov kopplat till individernas behov och kompetens. Alla skall känna sig bekväma med den nya tekniken och den nya pedagogiken. I första hand handlar det om lokal utbildning via enhetens IT-guide och i andra hand utbildning som anordnas av Enheten för IT-pedagogik. I vissa fall kan externa kurser komma i fråga. Beskriva arbetsfördelningen på enheten. Lärarens arbetsuppgifter förändras kontinuerligt i takt med teknikutvecklingen i samhället. Det innebär att verksamhetens ansvarsuppgifter behöver omfördelas och IT-guider, ansvariga webbredaktör och Fronteradministratörer på enheten blir allt viktigare. Det är för verksamheten viktigt att dessa uppdrag synliggörs och ges tillräckligt med tid för att utföras.

ADRESS ADRESSNämndhuset Nämndhuset · 442 · 442 81 Kungälv 81 Kungälv

SKOLA

TELEFON TELEFON 0303-23 0303-23 80 00 80

00 0303-631 0303-631 85 85 E-POST E-POST skola@kungalv.se skola@kungalv.se HEMSIDA HEMSIDA www.kungalv.se www.kungalv.se FAXFAX

Kungälv Kommuns Medie- och IT-policy 2010-2012  

medie-och_it-policy_2010-2012

Advertisement