Page 1

Tänk nytt, tänk framåt! Enheten för IT-Pedagogik Kungälv


Hur ser det ut på Er skola? • Fortfarande en vanlig typ av skola i Sverige. Låg teknisk nivå – Analog • Fler och fler kommuner har inför personaldatorer. • Nu går en våg genom Sverige där många kommuner inför elev-Pc

Varsin-dator

Personaldatorer Analog skola


Aktionsplan


Förstudie Omdefiniering

Nya möjligheter för lärande, ej tidigare tänkbara Definiering Teknologin möjliggör en betydande förändring av uppgifternas utformning

Utvidgning Teknologin ersätter annat verktyg med nyttjande av nya funktioner

Ersättning Teknologin ersätter annat verktyg utan nyttjande av nya funktioner

• R. Peunteduras trappa kan vara ett underlag för diskussion kring vart vi befinner oss i vårt arbete kring utvecklingen av en mer digital pedagogik. • Detta kan ses ur 3 nivåer. – Enskilt – Arbetslag – Skola


Vision

Det är viktigt att alla på skolan är delaktiga i utformningen av Visionen Visionen pekar ut vägen och vilka mål/delmål skolan behöver passera för att övergå till en mer digitaliserad pedagogik Vi ställer upp klara tydliga utvärderingsbara mål så vi vet när vi nått fram

Var är vi idag?

Vart är vi imorgon?

Vart är vi på väg?


Handlings/Utbildningsplan Beskrivning kring hur arbetet ska utformas och utföras på Er skola med införandet. Denna består i fyra delar: Tid & aktivitet

Vision

Utbildning

Investering


Utbildningsplan I utbildningsplanen tar vi stöd i förstudien och ser över hur behovet ser ut på – Enskild – Arbetslag – Skolnivå Det är viktigt att detta följs upp i utvärderingen och i medarbetarsamtalen


Tid- och aktivitetstplan Att tillsammans arbeta kring planering, förberedelser, skapande av digitalt material, uppföljning och bedömning av elevernas måluppfyllelse Exempelvis genom: • • • • •

Temadagar Digital verkstad/lab Alternativa verktyg Lgr-11 KIM

Hur kan vi få digital pedagogik att spira och växa sig stark?


Investeringsplan = Inventeringsplan

Vi går igenom vad som finns på skolan i teknik och lägger sedan upp en plan kring vad vi kan göra med den befintliga tekniken men även vad som kan behöva kompletteras.


Genomförande och Utvärdering När alla delarna i vårt arbete har blivit gjorda är det dags för utvärdering. Hur för vi arbetet vidare? Genom analys, reflektion och egna slutsatser skapar vi en god grund för en ny handlingsplan att bygga vidare på Lycka till!


kompetensarbete3  

kompetensarbete