Arbeidsmarktprogramma Werkgevers Zuidoost-Brabant

Page 1

OP WEG NAAR WERKZEKERHEID 2015 - 2020

Schets van het arbeidsmarktprogramma van Werkgevers Zuidoost-Brabant


INHOUDSOPGAVE Inleiding

pagina 4

Voorwoord

pagina 5

I Doel

pagina

6

II Uitgangspunten en toetsingscriteria

pagina

6

III Werkwijze: Living Lab

pagina

7

IV Drie programmalijnen

pagina

8-12

V Regie en coĂśrdinatie

pagina

13

VI Tenslotte

pagina

14

Š Dit plan is een uitgave van de Stichting Werkgevers Zuidoost-Brabant. December 2014 Secretariaat: Werkgevers Zuidoost-Brabant p/a Hoogstraat 47, 5615 PA Eindhoven e-mail: info@mkbeindhoven.nl 2


INLEIDING

VOORWOORD

Deze brochure bevat een beknopte beschrijving van het

Deze organisaties zijn samen goed voor duizenden bedrijven en meer

Mensen vragen mij weleens waarom ik het van belang vind om een

snel en effectief, met zo min mogelijk tussenkomst van intermediaire

arbeidsmarktprogramma ‘Op weg naar Werkzekerheid’ van Werkgevers

dan 50.000 werknemers. Het bestuur van Stichting Werkgevers Zuidoost-

bijdrage te leveren aan een arbeidsmarkt waar iedereen aan mee kan

organisaties en personen. Werkgevers hebben het werk, vele duizenden

Zuidoost-Brabant. Het programma beoogt een betere werking van

Brabant bestaat uit:

doen, per slot van rekening werk ik bij een ras-ondernemer. Hoe is dit

échte banen zijn beschikbaar bij kleine en grote bedrijven. Dat

de arbeidsmarkt: meer matches tussen vraag en aanbod. In drie

- Edward Voncken, CEO KMWE

te combineren met het gegeven dat ondernemers verantwoordelijk zijn

werkgevers ook de regie nemen bij het aan werk helpen van mensen

programmalijnen bundelen we bestaande en nieuwe projecten van

- Jeroen Flier, hoofd P&O VDL Groep

voor hun eigen bedrijf, de winstgevendheid en de continuïteit?

met afstand tot de arbeidsmarkt, is volstrekt logisch.

bedrijven, organisaties en particuliere initiatieven. In deze uitgave

- Carl Heskes, voorzitter MKB Eindhoven

maken we onze plannen en aanpak transparant voor iedereen die meer

VDL Groep is als familiebedrijf geworteld in de samenleving en zeker

Waar een wil is, is een weg. Dat geldt voor iedere speler op de

wil weten en mee wil doen.

in de regio. Hiermee hebben de regio en VDL over en weer een

arbeidsmarkt.

Iedereen kan aansluiten om samen het begrip ‘participatiemaatschappij’

bepaalde mate van verantwoordelijkheid voor elkaar. Ieder jaar nemen

meer inhoud te geven. “Met minder inspanning meer resultaat” is

we bij onze bedrijven gemiddeld 500 nieuwe werknemers aan i.v.m.

de leidende gedachte. Deze uitgave is dus geen subsidieaanvraag,

vervanging en autonome groei. Daarenboven is er sprake van autonome

onderbouwing van of handleiding voor subsidieaanvragen. Versterking

groei bij VDL Nedcar. Hier zijn recentelijk 123 mensen uit de WWB en

van een netwerk waarin de partners elkaar ondersteunen en aanvullen

221 vanuit het UWV in dienst getreden.

staat voorop. Soms kan subsidie een middel zijn om het doel te bereiken, maar subsidiëring is zeker geen doel op zich. De diverse

Vanuit dit gezichtspunt is het logisch dat ondernemingen zoals

programmalijnen zijn meer gedetailleerd uitgewerkt in afzonderlijke

VDL zich meer dan voorheen actief opstellen op het gebied van het

projectplannen.

arbeidsmarktbeleid. En dat ze een leidende rol willen spelen bij het

Jeroen Flier

Het samenwerkingsverband Werkgevers Zuidoost-Brabant bestaat uit:

oplossen van de knelpunten. Het is moeilijk te verteren dat aan de ene

Hoofd P&O VDL Groep | voorzitter projectgroep ‘Op weg naar

- hightech sector

kant veel arbeidskrachten uit Oost-Europa instromen, terwijl een deel

Werkzekerheid |

- automotive sector

van de beroepsbevolking hier inactief blijft.

secretaris Werkgevers Zuidoost-Brabant

- MKB Eindhoven Via het arbeidsmarktprogramma ‘Op weg naar werkzekerheid in Zuidoost-Brabant 2015-2020’ willen we aan de oplossing van deze problematiek een bijdrage leveren op een echte werkgeversmanier:

4

5


I DOEL Het overkoepelende doel is om in 5 jaar tijd – van 2015 tot 2020 –

dan wel nieuwe projecten onderdeel van het programma kunnen

tot 5.000 matches te komen tussen de vraag van de werkgevers en het

worden.

aanbod aan arbeidskrachten. De algemene uitgangspunten:

II UITGANGSPUNTEN EN TOETSINGSCRITERIA

III ONTWIKKELINGSMODEL: LIVING LAB

1. Werkgevers bundelen hun vraag naar arbeid, dit vormt de basis van

‘Op weg naar werkzekerheid’ is een living lab, waarin alle betrokken

het programma; verwijzers informeren werkzoekenden over die

ketenpartners creatief aan de slag gaan om het doel te bereiken. Het

vraag;

lab bundelt in de eerste plaats bestaande activiteiten en processen; de

2. Er worden geen activiteiten speciaal voor doelgroepen of voor gemeenten ontwikkeld;

A. De werkgevers hebben de regie in programma en projecten; Werkgevers Zuidoost-Brabant bundelen hun krachten om – waar nodig

Specifieke toetsingscriteria voor projecten:

3. Direct contact tussen werkgevers en werkzoekenden staat voorop,

B. Gemeenten, UWV, onderwijs en andere publieke dienstverleners

omdat persoonlijke kennismaking en begeleiding het meest effectief is;

– tot een betere werking van de arbeidsmarkt te komen. Het

faciliteren de werkgevers; het aanwijzen van één aanspreekpunt

4. Projecten beschikken over een transparante begroting; investeringen

arbeidsmarktprogramma ‘Op weg naar Werkzekerheid’ overkoepelt drie

voor het bedrijfsleven bij de verschillende partijen en het snel

en inspanningen moeten in redelijke verhouding tot de gestelde

programmalijnen met als doel: een nagenoeg volledige werkzekerheid

verstrekken van benodigde informatie zou al geweldig bijdragen;

doelen en te behalen resultaten staan;

voor werknemers, uitstromende leerlingen/studenten en mensen die

C. Uniforme ondersteunende regelgeving in de regio is noodzakelijk

5. Subsidiëring van dit programma en afzonderlijke projecten is alleen

intensieve en resultaatgerichte samenwerking leidt tot continue verbetering en vernieuwing. En tot ontwikkeling van nieuwe, flexibele activiteiten. Concrete resultaten voor werkgevers en werkzoekenden staan voorop, niet het programma zelf, de projecten en eventuele bijbehorende geldstromen. Veel minder dan andere arbeidsprogramma’s gaat ‘Op weg naar Werkzekerheid’ uit van het bedienen van speciale doelgroepen,

extra begeleiding nodig hebben bij het vinden van betaald werk. Enkele

voor het plaatsen van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, dus

in de startfase nodig, daarna moet – bij elke programmalijn

categorieën werkzoekenden en het aanboren van bijbehorende

activiteiten lopen al en worden nu in de lijn van dit programma en de

m.b.t. begeleidings-vergoedingen, scholingsvouchers,

afzonderlijk - een ‘verdienmodel’ ontstaan, bijvoorbeeld in de vorm

geldstromen. De vraag naar arbeidskrachten van de werkgevers is het

samenwerkende ketenpartners geplaatst.

proefplaatsingen, werken met behoud van uitkering, brug-WW, etc.;

van een revolving fund.

uitgangspunt. Met snelle en effectieve acties en instrumenten proberen

De term ‘Op weg naar …’ geeft aan dat het gezamenlijke doel een stip

deze regelingen zijn geen doel op zich, maar dienen het doel;

op de horizon is. Alle betrokkenen hebben een pittige route met elkaar

D. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande structuren,

we aan die vraag te voldoen. Iedereen mag meedoen en waar nodig Dit programma ondersteunt alleen waar het nodig is; in 90% doet de

organiseren we extra scholing en begeleiding voor werkzoekenden.

uit te stippelen en te gaan. Het programma gaat uit van de vraag van de

werkprocessen en werkgeversorganisaties; door koppeling en

arbeidsmarkt spontaan zijn werk. Het programma maakt ook inzichtelijk

In-, door- en uitstroom van werknemers kan in alle programmalijnen

werkgevers. Met een ruime variatie aan effectieve instrumenten zoeken

samenwerking ontstaan nieuwe, innovatieve acties en projecten.

wat werkgevers in en met het eigen bedrijf al doen om mensen – ook

aan de orde zijn en kan voor elke lijn een andere betekenis hebben.

met een arbeidsbeperking – passend werk te bieden.

Door zorgvuldige monitoring zien we gedurende het proces of

wij daarvoor geschikte werkzoekenden. Door zorgvuldige monitoring wordt vastgesteld of deze werkzoekenden tot een doelgroep behoren

deelnemers tot een doelgroep behoren en of op grond hiervan subsidie

en of er subsidie aan de succesvolle match gekoppeld kan worden. Er

is in te zetten voor bemiddeling, scholing en/of begeleiding.

ontstaat dus door het hele programma heen een mix van geldstromen. Het programma kent een aantal algemene uitgangspunten en enkele meer specifieke toetsingscriteria waarop wordt beoordeeld of bestaande

6

7


‘Op weg naar werkzekerheid’

Werkgevers Zuidoost-Brabant

Concept 20141117 / versie 9

1

Vraag werkgevers Dit leidt tot een flexibel programma dat zichzelf voortdurend vernieuwt

IV DRIE PROGRAMMALIJNEN

- ASML, DAF, Philips, VDL

en verbetert, en tot een mix aan verschillende geldstromen door alle programmalijnen en projecten heen. Er is geen afzonderlijk project om

Het programma ‘Op weg naar Werkzekerheid’ gaat uit van een

wajongers aan werk te helpen, maar een actie om werkgever X of een

horizontale trechter die gevoed wordt door twee partijen: de

combinatie van werkgevers aan bijvoorbeeld goed opgeleide lassers te

werkgevers bundelen hun vraag naar arbeid of dat nu om structurele

helpen. Dit kan leiden tot snelle matches, maar ook tot een

arbeidsplaatsen, flex-en detacheringsbanen of stageplaatsen gaat,

opleidingstraject waaraan mensen uit verschillende doelgroepen

terwijl werkzoekenden van velerlei pluimage (werkenden, werklozen,

deelnemen. De ene deelnemer heeft vooral aan vakmatige scholing

leerlingen, etc.) instromen. De verwijzers maken de werkzoekenden in

behoefte, de ander krijgt een intensievere begeleiding. In sommige

hun bestanden attent op de mogelijkheden. Vanuit de trechter worden

gevallen is ook herontwerp van functies en bedrijfsprocessen nodig om

vraag en aanbod verdeeld over drie programmalijnen.

mensen met een arbeidsbeperking een kans te bieden.

Elke programmalijn kent meerdere instrumenten of projecten die tot werkzekerheid leiden:

Deze innovatieve aanpak vraagt een creatieve en ondernemende houding van alle ketenpartners. Er komt immers een eind aan scherpe segmentatie en hokjesdenken. Flexibiliteit en combinatie van

Vacatures (vast, tijdelijk, flex)

HTS - Diverse sectoren

Automotive Overig

- MKB Eindhoven - Uitzendbureaus (preferred suppliers)

Stageplaatsen Leerwerkplekken

Detachering

Aanbod werkzoekenden Verwijzers

Werkzoekenden

Gemeenten (inclusief Sociale Werkvoorziening)

doelgroepen en geldstromen staan voorop. Waar mogelijk worden

Zonder uitkering

bestaande vrijwilligers uit het zakelijk en maatschappelijk netwerk ingeschakeld om mee te helpen de doelen van het programma te bereiken.

We bu rkg nd eve ele rs nv raa g

3

Plaatsing via Plaatsing via snelle bemiddeling (om)scholing

Plaatsing via extra begeleiding

Plaatsing toptalent via werving *

Voor

Voor

Voor

Voor

- Werkzoekenden met uitkering - Werkzoekenden zonder uitkering - Werkenden (werk naar werk en doorstromers) - Leerlingen BOL / BBL

- Werkzoekenden met uitkering - Werkzoekenden zonder uitkering - Werkenden (werk naar werk en doorstromers)

- Werkzoekenden zonder uitkering - Werkzoekenden met uitkering (indicatie)

- (Inter)nationaal toptalent

Met o.a.:

Met o.a.:

Met o.a.:

Met o.a.:

- ePortfolio - Vacaturecafés - Workshops - Coaching

- ePortfolio - Workshops - Opleidingstrajecten

- ePortfolio - Diagnose en assessment - Herontwerp functies en werkprocessen

- Acquisitie en werving

Door

Door

Door

Door

- Brainport Werkt i.o. (regie) - Individuele bedrijven - Partnerorganisaties - Gemeenten - UWV - Onderwijs

- Brainport Industries College (regie) - Lidbedrijven - Gemeenten - UWV - Onderwijs

- Brainport Social Community i.o. (regie) - Lidbedrijven - Philips WGP - Social firms - Gemeenten - UWV - Onderwijs

- Brainport Talent Centre

ren

me or inf en s er end ijz rw zoek e V rk we

UWV Met uitkering

Het programma zal een duidelijk multipliereffect hebben: elke geïnvesteerde euro en arbeidsuur levert een veelvoud hiervan op.

2

5.000 matches in 5 jaar (2015 - 2020 )

Onderwijs Leerling BOL / BBL

Werkgevers

8

Werknemers (van werk naar werk) (doorstromers)

Uitvoering activiteiten Programmamanagement Communicatie

*De vierde programmalijn ‘Plaatsing toptalent via werving’ is in grijs aangegeven als een soort PM-post. Werkgevers Zuidoost-Brabant ontwikkelen (nog) geen inspanningen op dit punt, maar willen wel de ‘bovenkant’ van de arbeidsmarkt in dit schema in beeld brengen.

9


1 Plaatsing via snelle bemiddeling

2 1. Plaatsing via snelle bemiddeling De verwachting is dat vraag en aanbod hier snel matchen na

Plaatsing via (om)scholing

wederzijdse kennismaking. Deze programmalijn beschikt over een Voor - Werkzoekenden met uitkering - Werkzoekenden zonder uitkering - Werkenden (werk naar werk en doorstromers) - Leerlingen BOL / BBL

Met o.a.: - ePortfolio - Vacaturecafés - Workshops - Coaching

aantal instrumenten om werkgevers en werkzoekenden laagdrempelig kennis met elkaar te laten maken. Dit kunnen ook werknemers zijn die instromen in andere beroepen (zij-instromers) of doorgroeien binnen de eigen organisatie (doorstromers). De vraag van de werkgevers is leidend. Ook zijn er activiteiten die werkzoekenden ondersteunen om zich beter en effectiever te presenteren en hun loopbaan inzichtelijk te maken, onder meer via een ePortfolio. Zij leren zich ‘ondernemend’ op te stellen. Tevens kunnen er informatieve workshops voor werkgevers georganiseerd worden. Deze programmalijn voorziet eveneens in

2. Plaatsing via (om)scholing Hier gaat het om scholing van werkenden en werkzoekenden, zodanig dat zij met succes geplaatst kunnen worden op een baan waarvoor zij niet

Voor - Werkzoekenden met uitkering - Werkzoekenden zonder uitkering - Werkenden (werk naar werk en doorstromers)

Met o.a.: - ePortfolio - Workshops - Opleidingstrajecten

communicatie ten behoeve van de andere twee projecten.

of onvoldoende zijn opgeleid. Dit kunnen kortdurende activiteiten zijn, maar ook vakopleidingen voor zij-instromers en/of scholing met behoud van uitkering (bijvoorbeeld brug-WW). Als voorbeelden kunnen genoemd worden: de lasklas van Brainport Industries (speciaal gericht op zij-instromers), busopleiding van VDL (speciaal gericht op doorstroming van flexkrachten in het bedrijf), plaatsing van heroriënterende BBL-leerlingen Techniek zonder BPV-plaats, etc. De regie in deze programmalijn is in handen van Brainport Industries College, een samenwerkingsverband van

De regie in dit project is in handen van Brainport Werkt! i.o. dat is Door - Brainport Werkt i.o. (regie) - Individuele bedrijven - Partnerorganisaties - Gemeenten - UWV - Onderwijs

10

Brainport Industries, Metaalhuis, Eindhovense Fabrikantenkring,

voortgekomen uit het Vacaturecafé, een succesvol initiatief van MKB

Door

Kempisch Ondernemersplatform, de onderwijsorganisaties Summa

Eindhoven, waaraan door vele partners uit bedrijfsleven en organisaties

- Brainport Industries College (regie) - Lidbedrijven - Gemeenten - UWV - Onderwijs

College en ROC Ter AA en de opleidingsfondsen OOM en A+O

wordt meegewerkt.

Metalektro uit de Metaalbranche.

11


3 Plaatsing via extra begeleiding Voor -W erkzoekenden zonder uitkering -W erkzoekenden met uitkering (indicatie)

3. Plaatsing via extra begeleiding Deze programmalijn voorziet in extra activiteiten om mensen met

- ePortfolio -D iagnose en assessment -H erontwerp functies en werkprocessen

12

Er is een tijdelijke projectgroep die de werkgroep met expertise ondersteunt bij de voorbereiding van het programma en het rond

afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam te plaatsen in een passende

Elke programmalijn staat op zich en heeft een eigen

krijgen van de financiering. Wanneer het programma loopt, zal een

werksituatie. Het kan gaan om mensen met een arbeidsbeperking en/

verantwoordelijkheid voor bestuur, uitvoering en financiën. Ze zoeken

bestuur en/of een Raad van Advies worden gevormd. De uitvoering

of langdurig werklozen. Vrijwel altijd zal hier een vorm van scholing,

onderlinge synergie, uitwisseling en samenwerking om de activiteiten zo

blijft in handen van de werkgroep die indien nodig ook deskundigen en

aanpassing van werkplek of omstandigheden en/of extra begeleiding

efficiënt mogelijk uit te voeren.

betrokken organisaties raadpleegt.

De regie op het totale arbeidsmarktprogramma ‘Op weg naar

De monitoring van de resultaten gaat via een vastgestelde matrix. Het

werkzekerheid’ berust bij een werkgroep, die bestaat uit drie

ePortfolio, dat als instrument deel uitmaakt van alle programmalijnen,

Het duurzaam plaatsen van deze groep mensen vraagt een andere

vertegenwoordigers van de regisserende organisaties. De werkgroep

wordt ook verder ontwikkeld als monitoringsinstrument. Via monitoring

aanpak dan in het traditionele matchingsproces. In deze programmalijn

ziet ook toe op het efficiënt samenwerken tussen de programmalijnen

komt tevens de duurzaamheid van de gerealiseerde matches in beeld.

gaat het om een goede en effectieve organisatie van dit proces,

en op de bestuurlijke en uitvoerende activiteiten. Extra aandacht is

dat bestaat uit drie fases: 1. Diagnose/assessment; 2. Scholing en

er voor de communicatie, bestaande uit een mix van in- en externe

De werkgroep bestaat uit:

mogelijkheden om werkervaring op te doen; 3. Duurzame plaatsing.

activiteiten en middelen om de achterbannen en belanghebbenden

Eveline Meister – Brainport Werkt! (regie project 1)

te betrekken en te activeren. Het uitbouwen van een relatiebestand

Michiel de Ruyter – Brainport Industries College (regie project 2)

nodig zijn. Ook kunnen bepaalde ondersteunende instrumenten worden ingezet zoals loonsuppletie.

Met o.a.:

V REGIE, COÖRDINATIE, MONITORING

Door

Brainport Social Community i.o. heeft de regie in deze lijn.

valt hier eveneens onder. Het is belangrijk werkgevers gezamenlijk

Frank Visser – Brainport Social Community (regie project 3)

-B rainport Social Community i.o. (regie) - Lidbedrijven - Philips WGP - Social firms - Gemeenten - UWV - Onderwijs

Dit samenwerkingsverband van bedrijven uit Zuidoost-Brabant is een

te benaderen met bijvoorbeeld een online peiling of (via een

Elisabeth Scholt - adviseur

doorontwikkeling van Atlant Partnership, een netwerk van bedrijven

accountmanager) met een checklist die voor alle projecten waardevolle

die zich inzetten voor mensen aan de ‘onderkant’ van de arbeidsmarkt.

informatie kan opleveren.

Deze drie programmalijnen worden gedetailleerd uitgewerkt in programma- en projectplannen.

De projectgroep bestaat uit: Jeroen Flier, voorzitter

Ook activiteiten van derden (bedrijven of maatschappelijke organisaties)

Suat Koetloe, De Unie

die de doelen van dit programma dienen, kunnen ingepast worden in

Sandra Koster, gemeente Eindhoven

een activiteitenagenda dan wel jaarkalender. Voorwaarde is wel dat

Hans Marel, UWV

deze activiteiten (bijvoorbeeld informatiebijeenkomsten m.b.t.

Camiel Jansen, ministerie Sociale Zaken & Werkgelegenheid

MVO-achtige onderwerpen) passen binnen de projectmatige en

Maloe Bosch, ministerie Economische Zaken

structurele aanpak van dit programma.

Elisabeth Scholt, adviseur

13


VI TENSLOTTE Praktische en resultaatgerichte samenwerking staat centraal in dit arbeidsmarktprogramma van de Werkgevers Zuidoost-Brabant. Iedereen is dan ook welkom om zich aan te sluiten vanuit de 21 gemeenten in dit werkgebied: Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen c.a., Oirschot, Reusel-De Mierden, Someren, Son en Breugel, Veldhoven, Valkenswaard, Waalre.

14