Page 1

Meerwaarde door samenwerking!


MKB Eindhoven • Vertegenwoordigt meer dan 3.000 ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. • Geeft stem aan deze bedrijven, die samen goed zijn voor 60% van de werkgelegenheid in de regio Eindhoven. • Ondersteunt MKB’ers (van wie 95% minder dan 20 werknemers in dienst heeft) op personeelsgebied. • Slaagt erin ruim 1,2 miljoen (50% geld/50% uren) financiering te verwerven t.b.v. gemeenschappelijke projecten. Op deze manier draagt MKB Eindhoven bij aan de ontwikkeling van Eindhoven tot de ondernemendste stad van Nederland.

Carl Heskes, Voorzitter MKB Eindhoven 1


Speerpunten en resultaten Vijf speerpunten, tien aansprekende resultaten en activiteiten. Speerpunt

Resultaat

I Meer ruimte voor ondernemen

1. Jaarlijks met meer dan 400 ondernemers contact om behoeften te peilen. 2. Interactie tussen achterban en gemeente versterkt met o.m. politiek café. 3. S terke lobby met MKB Nederland voor betere positie MKB’ers en versterking van de regio. 4. N  amens MKB’ers deelname aan en initiatief tot verscheidene communityprogramma’s, gericht op duurzaam ondernemen en MVO.

2

II Betere bereikbaarheid regio en bedrijventerreinen

5. O  nderzoek naar verbetering van binnenstedelijke bedrijventerreinen i.s.m. de ondernemers. Na afronding zijn betrokkenen op zoek naar financiering van kansrijke verbetertrajecten.

III Meer veiligheid in winkelgebieden en op bedrijventerreinen

6. H  et keurmerk ‘Veilig Ondernemen’ is naar de regio gehaald en succesvol toegepast. Ook is een voortrekkersrol gespeeld in de stichting CrimiNee.


Speerpunt

Resultaat

VI Meer kansen voor regionaal bedrijfsleven bij aanbestedingen

7. M  et succes lobby gevoerd voor meer kansen regionaal MKB bij aanbestedingen gemeente, mede op basis van onderzoek, samen met MKB Brabant en KvK. Gepleit voor flexibele aanpak en oog voor social return.

V Een vraag- en resultaatgericht arbeidsmarktbeleid

8. A  rbeidsmarktprogramma MKB Werkt! gestart om MKB te helpen bij invullen personeelsbehoefte (subsidie van Stichting Instituut Gak). 9. Al meer dan 300 concrete vacatures opgehaald in zes maanden. 10. Subsidieregelingen voor het in dienst nemen van jongeren en 45-plussers grootschalig onder aandacht van MKB’ers gebracht.

3


“Met ondernemers schakelen is randvoorwaarde voor economische groei. MKB Eindhoven is hierbij de verbindende schakel”

Wethouder Henk Brink, Wethouder Economie, Werk en Beroepsonderwijs, gemeente Eindhoven

MKB Eindhoven heeft het contact tussen MKB’ers in de stad en de gemeente Eindhoven verstevigd, onder meer door het organiseren van werkbezoeken, themabijeenkomsten en gesprekken. MKB Eindhoven werkt vraaggericht en helpt de gemeente van buiten naar binnen te werken.

4


Even voorstellen Bestuur MKB Eindhoven Albert Fletterman Dienstverlening

Ton Kooymans Design

Edmee Liebregts Bouw

Paul Prijt Detailhandel

Frans Thijssen Horeca

Carl Heskes ICT

Henry van Rooyen Transport

Tim van Heukelom Communicatie

Jan van den Hoff Installatie

Maurice Weerts Financiele dienstverlening

Jan van Hulst Metaal

5


“Met een partner als MKB Eindhoven gaan er deuren open naar sponsoren die we zelf nooit open hadden gekregen””

Bertine Oudesluijs, coördinator Dress for Success

Dress for Success verschaft werkzoekenden met weinig geld representatieve kleding voor sollicitatiegesprekken. MKB Eindhoven droeg bij door het aandragen van sponsors. In 2010 is aan 125 mensen kleding verstrekt; van hen hebben er 70 een baan gevonden.

6


MKB Eindhoven in beeld

7


“We verwachten een groeiende toename in de personeelsbehoefte. We zijn daarom blij dat MKB Eindhoven samen met ons en de gemeente Eindhoven in actie is gekomen�

Geert de Brouwer, directeur Kusters Transport bestuurslid Transport & Logistiek Nederland Regio Zuid-West

MKB Eindhoven bracht personeelsbehoefte in kaart en verzorgde mede een wervingscampagne voor een leren- en werkentraject, verzorgd door VTL, het kenniscentrum van de sector.

8


9


Even voorstellen

MKB Eindhoven Hoogstraat 47 5615 PA Eindhoven Bestuur MKB Eindhoven t 040 291 00 36 f 040 244 75 25 e info@mkbeindhoven.nl i www.mkbeindhoven.nl linkedin.com/company/mkb-eindhoven mkbeindhoven.wordpress.com

• brancheoverstijgende belangenbehartiger • woordvoerder en intermediair • initiator projecten en activiteiten

MKB Eindhoven in het kort  

Korte corporate presentatie voor MKB Eindhoven in een 'binnenzakboekje'. Opzet en teksten zijn van mijn hand. Layout door Commilfo

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you