Page 1

PROGRAM SOLA Hテ郎RE 2011-2015


www.sola.hoyre.no


Kjære Solabuer! Sola Høyres mål er at Sola skal være et trygt lokalsamfunn med omsorgstjenester av høy kvalitet og en skole der kunnskap er det viktigste. Derfor ber vi om din tillit og din stemme ved valget. Sammen skal vi gjøre Sola bedre. I løpet av de fire siste årene har Sola kommune skapt gode resultater på flere områder. NHO har kåret Sola til Rogalands mest økonomisk bærekraftige kommune, og tredje best i landet. Forbrukerrådet slår fast at kommunen er fylkets billigste kommune å bo i. Sola er landets beste kommune på næringsutvikling for fjerde året på rad, og i 2010 ble kommunen kåret til landets beste på forebygging av kriminalitet. Huseiernes landsforbund slo samme år fast at Sola har landets laveste avgifter og gebyrer, og de nasjonale prøvene viser at elevene Solaskolen i 2011 har de beste resultatene i Rogaland. Vi er stolte av de resultatene som er skapt i samarbeid mellom kommune, innbyggere, idrettslag, organisasjoner og bedrifter. Men vi ønsker å gjøre mer for at Sola skal bli en enda bedre kommune å bo, arbeide og vokse opp i. Du kan lese mer om dette i programmet vårt. Vår politikk tar utgangspunkt i det enkelte menneskets behov. Sola Høyre vil gi den enkelte mulighet til å velge mest mulig selv, både innen omsorg, skole, barnehage og fritidstilbud. Samtidig vet vi at god velferd er avhengig av at det skapes verdier og arbeidsplasser. Derfor vil vi føre en aktiv lokal næringspolitikk og bidra til et godt samarbeid i regionen. Vi er 41 ildsjeler som stiller til valg som kandidater for Sola Høyre i år. Vi har ulik bakgrunn og erfaring, alder og tilhørighet. Den viktigste tingen vi har til felles er at vi er glade i Sola. Jeg er stolt av å være Sola Høyres ordførerkandidat. Jeg vil være en raus og lyttende ordfører som har døren åpen for innbyggere, næringsliv og frivillige lag og organisasjoner. Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller innspill, både før og etter valget. Godt valg! Med vennlig hilsen

Ole Ueland Ordførerkandidat


PROGRAM SOLA HØYRE 2011-2015

“Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret, for å fremme personlig frihet og sosialt ansvar, medbestemmelse og eiendomsrett, og et forpliktende nasjonalt og internasjonalt samarbeid. “ Høyres formålsparagraf


Skole og barnehage Barnehagene og skolene i Sola skal gi barn og unge det beste utgangspunkt for resten av livet. Lærere og barnehageansatte skal ha høy kompetanse, og gis frihet til å skape enda bedre tilbud. Innhold og kvalitet i undervisningen er det viktigste, og skolen skal stille krav til elevene.

Skole Høyre vil: yy Ha en kunnskapsskole tilpasset den enkelte elevs evner og ambisjoner. yy Sikre at elever, foresatte og skoleeier til enhver tid har oversikt over faglige resultater, og ha mest mulig åpenhet rundt disse. yy Prøve ut en ordning som gir foresatte mulighet til å fritt velge hvilken skole barna skal gå på. yy Bygge ny skole og flerbrukshall på Jåsund når det er behov for det. yy Utvide og oppgraderer skolene i kommunen i tråd med behov beskrevet i skolebruksplanen. yy Gi lærerne mulighet til etter- og videreutdanning innen fagfelt skolen har behov for. yy Tilby rektorer og øvrige skoleledere utdanning i ledelse og økonomi. yy Gi større mulighet for rektor til å belønne dyktige lærere, blant annet gjennom lønn. yy Sørge for at skolene i størst mulig grad styrer seg selv, og at de foresatte gis innflytelse på styringen. yy Ha nulltoleranse for uro, mobbing, rasisme og vold i skolen.

yy

yy

yy

yy

yy yy

yy

yy

yy

yy

yy

yy

Forebygge ungdomskriminalitet gjennom styrket tilstedeværelse fra SLT på skolene. Gi elevene større innflytelse gjennom skole- og undervisningsevaluering. Innføre anonym retting av avsluttende prøver i ungdomsskolen. Sikre gode og forutsigbare kår for både private og kommunale skolefritidsordninger. Innføre prøveordning med valgfritt sidemål i ungdomsskolen. Vurdere muligheten for å gjeninnføre muligheten til å ta mopedsertifikat og trafikalt grunnkurs på ungdomsskolen. Bedre svømmeopplæringen, blant annet gjennom samarbeid med svømmeklubbene. Gi muligheter for at idrettslag og andre organisasjoner kan etablere alternative skolefritidsordninger, eksempelvis med fokus på idrett og fysisk aktivitet. Videreutvikle resurssenteret på Grannes til å bli et ledende kompetansesenter innen sitt felt. Sikre at elever med spesielle behov får den oppfølgingen de har krav på. Ha bedre kontakt mellom skole og næringsliv, og sørge for at alle ungdomsskoler har samarbeidsavtaler med lokale bedrifter. Sørge for en god rådgivningstjeneste som sikrer at elevene kan ta gode valg for videre utdanning. 5


yy

Samarbeide med fylkeskommunen for bedre oppfølging av overgangen mellom ungdomsskole og videregående skole.

yy

Utvikle skolebibliotekene, og stimulere til økt bruk gjennom satsing på digitale verktøy. Bidra til videreutvikling av Universitetet i Stavanger, og søke økt samarbeid med universitetet. Bidra til et bedre bolig- og servicetilbud i universitetsområdene på Grannes, slik at regionen blir en god og attraktiv plass for studenter.

yy

yy

yy

yy

yy

Ha et godt samarbeid med de private barnehagene, og gi disse bedre mulighet til å benytte seg av de samme kommunale tjenester og tilbud som kommunale barnehager har. Jobbe for full statlig likebehandling av private og kommunale barnehager, først og fremst med tanke på finansiering. Sørge for at barn med spesielle behov får et godt barnehagetilbud både i kommunale og private barnehager.

Omsorg og helse Barnehage

6

Høyre vil: yy Utvikle kvaliteten i barnehagene gjennom en plan for ”Den Gode Solabarnehagen”. yy Sikre pedagogisk kvalitet i barnehagetilbudet og øke andelen fagutdannede ved at flere ansatte får tilbud om videre- og etterutdanning. yy Ta i bruk tilgjengelige virkemidler for å rekruttere flere høyt kompetente medarbeidere til barnehagene. yy Bygge nye barnehager i tråd med behovet, slik at kommunen har full barnehagedekning. yy Oppgradere uteområdene i barnehager som har behov for det. yy Tilrettelegge for alternative barnehageløsninger som for eksempel friluftsbarnehager, idrettsbarnehager og gårdsbarnehager. 6

De som bor i Sola skal ha trygghet for at de får den omsorgen de trenger når de trenger den. Sola Høyre verdsetter den frivillige innsatsen innen omsorgssektoren, og vil støtte opp om aktiviteter som øker valgfriheten og livskvaliteten til den enkelte. Nye teknologiske hjelpemidler kan gi økt trygghet for mange. Høyre vil: yy At innbyggere som har behov for pleie og omsorg skal vite hvilke tilbud, tjenestenivå og rettigheter de har krav på. yy At nytt sykehjem i Sola sentrum skal stå ferdig innen 2015, og at det skal etableres omsorgsboliger og aktivitetssenter i tilknytning til dette. yy Være positive til å vurdere alternative driftsformer for nytt sykehjem, dersom dette gir tilbudet bedre kvalitet. yy Starte planleggingen av et nytt sykehjem på Jåsund når behovet er tilstede.


yy

yy

yy

yy

yy

yy

yy

yy yy

yy

At det i løpet av perioden planlegges et prosjekt med private omsorgsboliger i Sola sør. Ha som mål at ingen som har fått vedtak om langtidsopphold på sykehjem skal vente mer enn 3 uker for å få plass. Gi pleietrengende mulighet til å bo hjemme så lenge de ønsker det, blant annet gjennom god hjemmebasert omsorg og økt bruk av omsorgsteknologi. Samarbeide med nabokommuner og andre aktører om å bli den fremste regionen i landet på utvikling og bruk av tekniske hjelpemidler innen pleie og omsorg. Innføring av ordninger som sikrer den enkelte større frihet til å velge innen omsorgstjenester, for eksempel fritt brukervalg. Gi ansatte mulighet til etter- og videreutdanning innen pleie og omsorg, samt sette i gang rekrutteringstiltak som øker andelen pleiepersonell med fagkompetanse. Jobbe for godt samarbeid mellom pårørende og ansatte innen omsorgssektoren. Opprettholde det gode lokale omsorgstilbudet til kreftsyke. Sørge for at de som trenger pleie ved lindrende enhet får et godt tilbud. Videreutvikle sosiale, kulturelle og fysiske tilbud som kan medvirke til en aktiv hverdag og god livskvalitet for eldre.

yy

yy

yy

yy yy yy yy

yy

yy

yy yy yy

yy

Legge godt til rette for frivillige lag- og organisasjoner som gjør en innsats innenfor alle deler av helse og omsorg, som for eksempel ”Livsglede for eldre”. Være positive til etablering av tilbud som retter seg spesielt mot innbyggere som er ensomme. Ta initiativet til at det i samarbeide med frivillige organisasjoner opprettes tilbud om korttidsopphold i Sør Europa. Videreføre ordningen med omsorgslønn. Styrke ordningen med brukerstyrt personlig assistent. Sikre god legedekning i kommunen og ved sykehjemmene. Vurdere endringer i legevakttilbudet for å redusere ventetiden og bedre tjenesten. Etablere ny helsestasjon i Sola sentrum der flest mulig tjenester samles på samme sted i hensiktsmessige lokaler. At ingen under 25 år skal være passive mottakere av sosialstønad eller trygd. Gi unge som faller utenfor tilbud om alternativt praktisk arbeid. Støtte opp om Natteravnene i kommunen. Jobbe videre for at Sola skal være best i landet på forebyggende arbeid, og jobbe for at innbyggere som sliter med rus og psykiatri oppdages tidligere og følges opp. Sikre gode bo- og behandlingstilbud innen rus og psykiatri, også gjennom samarbeid med nabokommunene.

7

7


yy

Gi flere psykisk utviklingshemmede et godt botilbud, enten i egen bolig eller alternativt botilbud.

Kultur og idrett Frivillige lag og organisasjoner er kjernen i kommunens kultur- og fritidstilbud, spesielt i forhold til forebyggende arbeid overfor barn og unge. Vi ønsker nye ideer, tanker og forslag velkommen for å styrke tilbudene til kommunens innbyggere. Idrett og fysisk aktivitet skal prioriteres.

8

Høyre vil: yy Øke støtten til idrett og frivillige lag og organisasjoner. yy Vurdere omlegging av eksisterende og opprettelse av nye støtteordninger som kan gjøre det enklere å drive frivillig arbeid. yy Gi frivillige organisasjoner flere muligheten til å øke sine inntekter gjennom egeninnsats. yy Være positive til at idrettslag og andre organisasjoner kan overta, utvikle og drive egne anlegg. yy Planlegge bygging av idrettshall/ flerbrukshall og nærmiljøanlegg på Jåsund. yy Etablere idretts- og aktivitetspark i Somaleiren med ulike aktiviteter drevet av lag- og organisasjoner. yy Bygge fotballhall på Tjelta. yy Støtte opp om idrettsrådets prioriteringer. yy Utvikle nye og opprettholde kvaliteten på eksisterende idrettsanlegg. 8

yy

yy

yy

yy yy

yy

yy

yy

yy

Sammen med velforeninger og skoler utvikle spennende nærmiljøanlegg som ballbinger, plastisbaner, sandvolleyballbaner, skateparker osv. Utvide løypenettet i Hålandskogen til flere aktiviteter, og videreutvikle de frilufts- og idrettsanleggene som finnes i området. Sette av et beløp som fritidsklubbene og andre aktører kan søke penger fra til aktivitetstilbud for ungdom i helgene. Jobbe for at fritidsklubbene fortsatt sikres gode kår. Opprettholde og utvikle et godt bibliotektilbudet, og tilby flere kunnskap om og tilgang til digitale verktøy. Sikre et mangfoldig tilbud ved Sola kulturhus, blant annet gjennom forutsigbare økonomiske rammer. Jobbe aktivt for at ventelistene ved kulturskolen reduseres slik at ingen skal vente lengre enn ett år før de får plass, blant annet ved å vurdere samarbeid med private tilbud. Være positiv til etablering av kirke i Sola sentrum når behovet er tilstede. Sikre gode og forutsigbare vilkår for kirkelige aktiviteter, og menighetenes ungdomsarbeid.


Bolig og areal Det skal finnes gode, varierte og rimelige boliger tilgjengelig i kommunen. Et tøft boligmarked og landets høyeste boligpriser gjør det vanskelig for mange førstegangsetablerere. Kommunen må bidra til å legge til rette for gode boområder, blant annet gjennom spredt boligbygging og nok arealer til offentlige tilbud. Høyre vil: yy Si nei til innføring av eiendomsskatt i Sola. yy Være positive til private og kommunale utbyggingsprosjekter som øker boligbyggingen i kommunen. yy Ikke bygge ut områder raskere enn at gode tilbud innen skole, barnehage, idretts- og fritidsaktiviteter kan etableres. yy Stille krav om trygge og gode bomiljø som blant annet virker kriminalitetsforebyggende, både i nye og etablerte boligområder. yy At kommunens boligpolitikk skal tilrettelegge for selvbyggere, eneboligtomter, boligbyggelag og flere ungdomsboliger. yy Unngå fortetning i eksisterende boligområder som kan medføre en uønsket endring i områdets karakter og kvalitet, med mindre det foreligger helhetlig reguleringsplan som tillater dette. yy Forholde seg til langsiktige grenser for landbruksområder, med mindre særlige offentlige hensyn tilsier noe annet.

yy

yy

Sikre at grunneiere i størst mulig grad skal ha råderett over egne eiendommer. Jobbe for at Universitetet i Stavanger innløser areal som er avsatt til universitetsområde.

Miljø og trivsel Lokalsamfunnene skal være både miljøvennlige og dynamiske, samt trygge og trivelige. Sola kommune skal være et trygt og godt sted å bo og ferdes i for alle aldersgrupper, hele døgnet. Alle innbyggere skal ha tilgang på gode friluftsområder. Høyre vil: yy Ha fokus på miljøvern og redusere klimagassutslipp gjennom kommuneplan for energi og miljø. yy Følge opp med enøk- og strømsparingstiltak i kommunens bygg og anlegg. yy

yy

yy

yy yy

Stille krav om gode og miljøvennlige energiløsninger i både private og offentlige bygg. Skape trivelige bomiljø med gode rekreasjonsområder og tilstrekkelig grønne lunger og lekeplasser, gjerne i samarbeid med velforeninger og andre frivillige lag. Ha fokus på kriminalitetsforebyggende tiltak i boligområder. Sikre gode møteplasser for barn og unge i nye boligområder. Jobbe for å redusere forurensing av bekker, strender og andre viktige naturområder.

9

9


yy

yy

yy

yy

yy yy yy

yy

10

10

Tilrettelegge strendene og andre friluftsområder bedre med toalett- og sanitære forhold, dusjmuligheter, økt renhold, adkomst og parkeringsforhold. Forskjønne, ta vare på og sikre tilgjenglighet for innbyggerne i de tidligere forsvarsområdene i Ølbergskogen og på Åsen. Tilrettelegge flere turområder for rullestolbrukere og andre med behov for god fremkommelighet. Jobbe med ferdigstillelse av tursti rundt Hafrsfjord gjennom praktiske og gjennomførbare løsninger. Støtte opp om gode nærmiljøtiltak som velforeningene står bak. Jobbe for å gi alle barn en sikker skolevei. Legge tilrette for god og trygg adkomst for syklister og gående til strendene og andre friluftsområder, samt sikre muligheten for sykkelparkering i slike områder. Etablere flere ladestasjoner for ELbiler i kommunen.

Trafikk og samferdsel Sola er ett av regionens viktigste trafikknutepunkt. Som vertskap for flyplass, nasjonalhavn og betydelige næringsområder står kommunen ovenfor store transportutfordringer. Sola Høyre vil jobbe aktivt for gode og sikre trafikkløsninger, samt et attraktivt kollektivtilbud. Høyre vil: yy Ha firefeltsvei fra Hafrsfjord bro til Sømmevågen, og videre til E39. yy Forbedre de trafikale forholdene i hele kommunen, spesielt i sentrumsområdene. yy Jobbe videre for at fylkeskommunen sikrer trygge skoleveier for alle barn i Sola. yy Arbeide spesielt for at utbygging av gang- og sykkelstier langs strendene i kommunen prioriteres, og at det planlagte strekket fra Tjelta til Hellestøstranden realiseres først. yy Ha gode trafikale forhold for myke trafikanter som barn, eldre og funksjonshemmede. yy At busstilbudet skal videreutvikles og tilpasses innbyggernes behov i hele kommunen. yy Følge opp tidligere vedtak om etablering av bybane på NordJæren, forutsatt statlig økonomisk bidrag. yy Jobber for at strekket fra flyplassen til Forus og Gausel er det første strekket som opparbeides i forbindelse ved realiseringen av bybane eller annen kollektivtrase. yy Videreføre kollektivtrase til Tananger og Jåsund.


yy

yy

Være pådriver for at den samlede støyen i ulike deler av kommunen reduseres. Etablere innebygde parkeringsmuligheter for sykler ved sentrale holdeplasser

Verdiskapning og næringsliv Verdiene må skapes før de kan fordeles. Økt verdiskapning er positivt for alle, og bedriftene og landbruket skaper arbeidsplasser og gir grunnlag for kommunens utvikling. Sola Høyre vil legge tilrette for at næringslivet få best mulige rammevilkår. Høyre vil: yy Legge tilrette for en variert næringsvirksomhet i kommunen og oppmuntre til nyetablering av moderne og miljøvennlige virksomheter. yy Støtte konkrete prosjekter som “Vindkraft til havs” til å bli alternative energikilder. yy Ikke innføre eiendomskatt på næringsbygg. yy Markedsføre Sola kommune som et godt sted å drive næring, og arbeide for gode og forutsigbare rammebetingelser for all næringsvirksomhet i kommunen. yy Drive en aktiv lokal næringspolitikk, blant annet gjennom samarbeid med andre kommuner og ”Greater Stavanger”. yy Satse videre på reiseliv i samarbeid med andre kommuner og reiselivsnæringen gjennom ”Region Stavanger”.

yy

Videreutvikle Solastranden som ett av regionens viktigste reisemål, blant annet gjennom Jæren Friluftsråd.

yy

Tilrettelegge nye arealer i tråd med vedtatt kommuneplan slik at man unngår konflikter mellom industri og boligområder. Arbeide for at Sola opprettholdes og videreutvikles som et internasjonalt kraftsenter for helikopter og flyvirksomhet, spesielt innen opplæring og utdanning. Utvikle sentrumsområdene for å skape gode forhold for nærings- og handelsvirksomhet. Støtte etablering av handlesenter i sentrumsområdene. Oppmuntre til serveringstilbud som skaper liv i sentrum på kveldstid og i helgene. Jobbe aktivt for et effektivt og veldrevet jordbruk.

yy

yy

yy yy

yy yy

yy

Sikre Solabuen mulighet til å etablere seg i egen kommune, og etablere en ”entreprenørpark” som kan samle mindre virksomheter på et område. Jobbe for at Hurtigruta etablerer ankomst og avgang fra Tananger.

11

11


God service og kommunen som arbeidsgiver Innbyggerne i Sola skal oppleve god service i møte med kommunen. Dette oppnås best gjennom tydelige politikere og dyktige ansatte som trives på jobb. Kommunen skal ha en oversiktlig organisasjon, og opptre ryddig i alle sammenhenger. Høyre vil: yy Etablere en nettbaser tjeneste hvor innbyggere kan melde inn feil, manglende vedlikehold osv. i kommunen, slik at disse kan rettes opp raskt. yy Ha fortsatt fokus på effektivisering av kommunale tjenester for å gi innbyggerne mest mulig igjen for skattepengene. yy Redusere byråkrati og fastsette tidsfrister for saksbehandling. yy Videreutvikle servicetorget og ha fortsatt fokus på god service og veiledning. yy Arbeide for økt satsing på elektroniske tjenester ved blant annet å tilby flere nettbaserte søknadsskjemaer. yy Arbeide for større grad av brukerstyring av tjenester. yy Markedsføre Sola kommune som en attraktiv og god arbeidsplass, og satse på tiltak som bedrer arbeidsmiljø og trivsel for de ansatte. yy Ha en god seniorpolitikk som gjør at flere ansatte kan stå i jobb lenger. yy Gi flere deltidsansatte muligheter for heltidsstillinger, samt prøve ut 12

yy

yy yy yy

yy

nye turnusordninger. Jobbe målrettet for å rekruttere flere gode og kompetente medarbeiderne til kommunen. Gi flere lærlinger gode læreplasser i kommunen. Satse videre på Barn og Unges Kommunestyre i Sola (BUKIS). Fortsatt satse på interkommunalt og regionalt samarbeid der dette fører til en bedre utnyttelse av ressursene. Jobbe for at Fylkesmannens rolle skal begrenses til tilsyns- og klageinstans.


KOMMUNESTYREKANDIDATER

1. Ole Ueland

2. Kirsten Lode

3. Tor Jan Reke

Kommunikasjonsrådgiver

Selvst. næringsdrivende/lærer

Prosjektleder

4. Janne Stangeland Rege

5. Olav Bergo

6. Katrine Skotnes

7. Idar Møller

8. Gry Maren Rege

Innkjøper

Student

Pensjonist

Personalkonsulent

9. Rune Sørsdal

10. Grete Rese

11. Jone Ølberg

Daglig leder

Hjemmearbeidende

Salgssjef

12. Siri Jordbrekk Forsberg

Utleiekoordinator

Hjelpepleier

13. Rune Østerhus

14. Brit Baadsvik

15. Bjarne Hellestø

16. Bjørg Ueland

Eiendomsutvikler

Barnehagestyrer

Bilselger

Personalsjef

13


KOMMUNESTYREKANDIDATER

17. Ivar Tjelta

18. Heidi Hansen

20. Larisa Ross

Pensjonist/ kulturarbeider

Vekter

Student

22. Hanne Skaugen

23. Arne H. Gravdal

24. Eva Kvammen

Trafikklærer

Pensjonist

Student

21. Bjørn Inge Sanne Prosjektleder

25. Helge Johannessen Bjorland Analytiker

28. Alice Ølberg Bore 29. Bjørn Øvstebø

31. Kristoffer Høie

Kommunikasjonskonsulent

Bonde/lufthavnbetjent

Skoleelev

34. John Sigve Tjelta

35. Kjartan Kopren

Daglig leder

14

32. Christian Berven Daglig leder

Programleder

36. Bjørn Idar Friisenfeldt

37. Per-Ove Grannes

Daglig leder

Adjunkt


KOMMUNESTYREKANDIDATER

38. Michael Hald

39. Steinar Voll

40. Evelyn Rojas

Daglig leder

Pensjonist

Daglig leder

41. Hilda Bådsvik Høie Salgsleder

19. Håkon Inge Sivertsen, pensjonist/investor 26. Elisabeth Kragh, sr. administrasjonskonsulent 27. Jan Egil Haga, selger 30. Veronika Paulsen Stangeland, student 33. Palma Aud Flølo Ørevik, finansrådgiver

FYLKESTINGSKANDIDAT

Peter Schwarz Rådgiver

Høyre vil at fylkeskommunen skal være en medspiller for kommunene, ikke en motspiller. Godt samarbeid mellom kommunen og fylkeskommunen er viktig for Sola. I fylkestinget vil Høyre blant annet jobbe for landets beste videregående utdanning, et godt kollektivtilbud og flere, bedre og tryggere veier. Husk derfor å legge to Høyre-stemmesedler i urnen på valgdagen - en for kommunen og en for fylkeskommunen. 15


TRYGGE LOKALSAMFUNN KVALITET I OMSORGEN KUNNSKAP I SKOLEN NEI TIL EIENDOMSSKATT FLERE, BEDRE OG TRYGGERE VEIER

www.sola.hoyre.no

STEM Hテ郎RE

12. september

Design: Grethe Meisingset/Peter Schwarz. Foto: Elisabeth Tテクnnessen/Bjテクrn Drivdal/Harald Ellingsen.

DIN STEMME TIL SOLA Hテ郎RE SIKRER:

Program Sola Høyre 2011-2015  

Kommunevalgprogram for Sola Høyre

Program Sola Høyre 2011-2015  

Kommunevalgprogram for Sola Høyre

Advertisement