Page 1

NIEUWS over het NEDERLAND-OEKRAÏNE GENOOTSCHAP nieuwsbrief nr 3 dd 30 november 2016

Ofschoon nog maar amper 2 maanden oud, valt er al veel nieuws te melden over ons Genootschap en haar activiteiten onder de verschillende speerpunten: 1. cultuur, restauratie carillon Sophia kathedraal, werelderfgoed 2. onderwijs, gelijktijdig en gezamenlijk leskrijgen in Nederland en Oekraïne 3. ondernemerschap, samenwerkingspartij voor oprichting van een serie incubators 4. educatie democratisch burgerschap , presentatie van het concept in Kiev op 25 nov jl 5. studiereis 2017 ‘Oost-West, mij best?! Werving deelnemers is gestart, voorlichtingsbijeenkomst di 6 dec om 12.30 u bij de HHS En meer nieuws over - Joris Voorhoeve sprak op het prestigieuze congres van politicologen in Kiev op 25/26 Een samenvatting van zijn toesprak - korte terugblik op het door ons georganiseerde symposium op 17 okt jl in Nieuwspoort over de gevolgen van de uitkomst van het referendum op 6 april - interessante informatie over de stand van zaken van de hervormingen in Oekraïne, - vooruitzichten en voortgang m.b.t. ons genootschap - dank Veel leesplezier! Mede namens Joris Voorhoeve en Tobias Wals Peter Lems, 0645390187, peter@lems.nu De nieuwsbrief vindt u als (prettig lezend) digitaal bladerboek door op deze link te klikken, maar is ook als pdf bijgevoegd De onder punt 8 genoemde bijlage over de voortgang van hervormingen, corruptiebestrijding, etc vindt onder

http://rpr.org.ua/en/news/the-biggest-achievements-of-the-ukrainian-reforms/ Digitale infobrochure over het genootschap vindt u via deze link in te kopieren in de adresregel van uw browser:

https://issuu.com/peter.lems/docs/brochure_nederland-oekraine_genoots?e=18469358/39806325


1.

Restauratie klokkenspel Sophia Kathedraal

De Sophia-kathedraal, incl klokkentoren en carillon maakt deel uit van het Culturele Werelderfgoed. Het bouwwerk stamt uit de 11e eeuw. De tijd waarin Kiev de kern vormde van de Russische natie (‘’Kiev-Rus) en Moskou nog amper bestond . Het luiden van klokken, vooral op (kerkelijke) feestdagen, waarbij elke feestdag haar eigen karakteristieke luidritme heeft, is een essentieel element in de Oosters Orthodoxe cultuur. Maar helaas was dit beroemde carillon al enige tijd buiten werking, als gevolg van een verkeerd uitgevoerde restauratie in het verleden. Nu heeft Nederland wereldfaam m.b.t. expertise (en productie) op het gebied van carillons. Nederlandse deskundigen hebben hier dan ook onlangs een inspectie verricht en stellen een advies op. Een Oekraiens gespecialiseerd bedrijf wordt ingeschakeld voor de verdere uitvoering. Vrijdag 25 nov was er een voortgangs bespreking over dit project bij de Sophiakathedraal. Op de foto de Nederlandse ambassadeur Kees Klompenhouwer, vertegenwoordigers van de Orthodoxe kerk, van de Oekraiense firma en van ons Genootschap (Joris, Tobias en Peter) In het voorjaar van 2017 starten we een fondsenwervingsactie. Iedereen kan dan 1(of meer) klokken financieel adopteren. Aardig aspect van een carillon daarbij is dat het klokken kent in oplopende grootte……

2.

Oprichting incubators voor vernieuwende ondernemers (‘’start-ups’’)

Voor de groei van de economie, werkgelegenheid, welvaart en het ontstaan van een (stabiliserende) middenklasse, is (snelle) groei van nieuwe MKB ondernemingen essentieel. Zowel de bedrijvigheid op zich, als de vorm waarin: innovatief, onderscheidend, concurrerend, sociaal, duurzaam, en sterk gericht op banengroei. Een effectief middel daarvoor is het oprichten van een zg ‘Incubator’’ , (broedplaatsen), stimulerende omgevingen voor start-ups met werkruimte, faciliteiten, kennis, coaching ed Dit deelproject voeren we uit i.s.m. PUM-seniorexperts (vrijwilligersorganisatie, die wereldwijd MKB ondersteunt met kennis, advies, coaching, contacten. zie www.pum.nl). Ludo Lockelkorn, pum-expert, was een week in Lviv op aanvraag van een Oekraïense organisatie, NGO Business Club, een serviceorganisatie voor bedrijven, die een keten van incubators wil opzetten, maar niet goed weten hoe. Ludo heeft daar een week geadviseerd, samenwerkingspartners bij elkaar gebracht en concept samenwerkingsovereenkomsten opgesteld. Peter (ook PUM-expert) voerde vrijdag jl gesprekken met de Kievse tak van deze Ngo. Bottleneck is (investerings)kapitaal voor koop of huur en exploitatie van gebouwen , waarin zo’n incubator kan worden gehuisvest, plus de continuiteitsborging van min 5 jaar De kans bestaat, dat in het kader van het (economische deel van het) EU-associatieverdrag hiervoor middelen beschikbaar komen. Dat zou ons project een ‘boost’ kunnen geven. Verder zoeken we nog ‘informal investors’’, die het zinvol achten om deze vorm van vernieuwend ondernemerschap te steunen d.m.v. cofinanciering van veelbelovende jonge starters (via een fonds met toezicht)

Kent u zulke investors? En kunt u ons daarmee in contact brengen?


3.

Gezamenlijke VO-onderwijslessen realtime via internet

E-tweening is een internetplatform voor het voortgezet onderwijs, dat het mogelijk maakt dat 2 schoolklassen via grote schermen met elkaar in verbinding staan en ‘’real-time’’ dezelfde les volgen. En verder natuurlijk ook met elkaar in discussie kunnen gaan. Een (tweetalige) school in Kiev(vanaf het 11e jaar ook Engels) hadden daar al ervaring mee opgedaan, o.a. met een school in Malta. We proberen nu Nederlandse (tweetalige) scholen hiervoor te winnen om met andere Oekraïense scholen zo’n samenwerking aan te gaan. Het is mooie manier om vooroordelen, clichébeelden. ed te voorkomen. Of om te ontdekken, dat de biologie, de natuurkunde, de wiskunde, etc daar gewoon hetzelfde is als hier. En dat het eigenlijk ook best slimme en aardige gasten zijn….

Kent u zulke scholen? En kunt u ons daarmee in contact brengen?

4.

Educatie democratisch burgerschap

In ons land is dat al van groot belang, nu er zich zulke sterke maatschappelijke en politieke veranderingen voordoen, in een land als Oekraïne, zonder diep verankerde democratische tradities en met zwakke instituties, is dit van superbelang!! We ontwikkelden een samenhangende aanpak en hebben dat samengevat in een mooie tot de verbeelding sprekende metafoor: een boom. Immers: zegt 1 beeld niet meer dan 1000 woorden?! Afgelopen vrijdag presenteerden we dit concept, tevens ‘’framework’’ voor de discussie met ca 15 aanwezigen. Allemaal mensen, die zeer begaan of al actief zijn op het gebied van democratie-educatie. Die wilden we graag bij de ontwikkeling betrekken om zo het concept te verbreden te verrijken, om het toe te snijden op Oekraïense omstandigheden en om een breed draagvlak te creëren. Dat laatste is ook van belang i.v.m. de voorwaarden van de beoogde financier: gedegen plan, breed draagvlak, hoge slaagkans en betaalbaar. Bijkomend voordeel is, dat deze financier (toen hij aanwezig was op ons symposium in Den Haag op 25 okt. kort het NL-educatiecentrum Prodemos bezocht (zie www.prodemos.nl) . Hij was laaiend enthousiast Niet onterecht o.i. , want Prodemos doet het geweldig (80.000 leerlingen per jaar!) en heeft al 5 jaar ervaring. Een inspirerend voorbeeld dus. We mogen al kun kennis, ervaring, design, etc in Kiev toepassen. Wat ons natuurlijk enorm helpt. Bij ons bezoek 3 weken terug in Kiev hadden we dit idee al bij diverse mensen getoetst en kregen veel enthousiaste reacties. Dus verbaasde het niet zo, dat we die vrijdag jl ook kregen Uit de aanwezigen meldde zich een klankbordgroep om mee te denken en mee te werken aan de verdere uitwerking tot een conceptueel plan Je zou je ’t ook een ’Voorlopig ontwerp’ kunnen noemen. ‘Voorlopig’, dus nog vergaand aanpasbaar, maar als ‘ontwerp’toch zodanig concreet, dat mensen zich goed kunnen voorstellen, hoe of het wordt/kan worden, hoe het gaat werken, wat de aanpak is etc , Want dan kunnen ze ook pas concreet commentaar geven, met

alternatieven bedenken, zich ermee verbinden, waardoor er in wisselwerking een goed plan en een breed draagvlak ontstaat. Dat zijn,ook de eisen van de beoogd financier/opdrachtgever! We hopen eind januari deze fase af te ronden en ’groen licht’ te krijgen. D.w.z. een opdracht voor de 1e fase van design/realisatie Overigens is een belangrijk kenmerk van het concept de ‘’open structuur’, waardoor, ook als het al gerealiseerd is, telkens nieuwe (educatieve )elementen toegevoegd kunnen worden. Permanent in ontwikkeling dus Dit is een heel fascinerend deelproject en we hopen vurig, dat het gaat lukken, In de bijlage een vergrote afbeelding van de boom. Met een korte toelichting op de symbolische betekenis van wortels, stam, hart, takken, vruchten en bloesem is bijgevoegd.

Kunt u wellicht bijdragen? Inhoudelijk, methodisch.


5. Studiereis 2017 De studiereis, die we afgelopen zomer in juli organiseerden, dwars door Europa (Rotterdam, Berlijn, Warschau, Lviv, Kiev) was een groot succes. Het was tevens een pilot. Komend jaar organiseren we de reis opnieuw! Natuurlijk nog wat beter dan de 1e keer. Geleerd van de ervaringen! Maar de opzet als geheel was goed en is zo gebleven. Alleen Boedapest is als (optionele) eindbestemming toegevoegd. Op dinsdag 6 december 13.00-13.45 is er een lunchbijeenkomst/presentatie over deze reis bij de Haagse Hogeschool. Informeren en werven deelnemers. Toegang vrij Wilt u een brochure van de reis + aanmeldingsformulier toegestuurd krijgen?


overig nieuws 6. Congres Kiev USPS – toespraak Joris Voorhoeve De Ukrainian School of Political Studies, werd in 2005 opgericht onder auspiciën en met hulp van de Raad van Europa om de ontwikkeling van en de overgang naar een goed functionerende politiek in het post Sovjet tijdperk en met name het hervormingsproces krachtig te ondersteunen. Met name de Ieder jaar is er een prestigieus congres met bijzondere sprekers uit binnen-& buitenland over de actuele politieke ontwikkelingen. Joris Voorhoeve werd uitgenodigd als een van de hoofdsprekers op dit 11e USPS-congres. Op de foto ‘’in actie’’ en ‘’op de koffie’’ bij de eveneens aanwezige ambassadeur van Nederland, dhr C.Klompenhouwer

De samenvatting van zijn bijdrage vindt u in de bijlage. De hoofdpunten: 1.

2.

3. 4.

5.

De belangrijkste bedreiging voor internationale veiligheid, zijn niet wapens, maar desinformatie. Bestrijding daarvan is van groot belang. Niet door ‘’contrapropaganda’, maar door ontmaskering van de leugens, stelling te nemen, juiste info er tegen overstellen, niet kritiekloos er in mee laten gaan De ontwikkeling van Oekraïne tot een stabiel, welvarend en democratisch land is van groot strategisch belang voor Europa, maar ook voor Rusland. EU en Navo-partners dienen Oekraïne veel krachtiger te ondersteunen, ook als is Oekraïne geen EU-of NAVO-lid De economische- en financiële sancties tegen Rusland dienen te worden gehandhaafd, zolang Rusland op ‘’oorlogspad’is He referendum in Nederland op 6 april jl. was een grote fout. Minder dan 20 % zei nee. Meer dan 80 % zei ja of niks. Tweede kamer dient alsnog in te stemmen met ratificatie, vanuit het (inter)nationale belang en hun plicht om zonder ruggespraak te oordelen Samenwerking en ondersteuning van de Oekraïense hervormingen kan ook heel goed vanuit particuliere initiatieven. Zoals bijv het ‘’Nederland-Oekraïne Genootschap’’, waarover u straks meer hoort

7. korte terugblik symposium over uitslag referendum. Op maandag 25 oktober jl organiseerden we in Nieuwspoort een symposium onder de naam: Tegen! En hoe verder?!” Een knipoog naar het thema van de referendum-campagne ‘’Voor! en verder?!” in maart/april.


Thema was dan ook de patstelling, die was ontstaan door de nee-uitslag van het referendum Vier deskundige Oekraïense gasten in het panel: 2 (jonge) parlementsleden, het vm hoofd van de Oekraïense delegatie in de onderhandelingen met de EU en het hoofd van de NGO over voortgang hervormingen, zie onder. Ook NL-experts waren aanwezig en droegen suggesties aan. Het geheel is vastgelegd in een verslag en verspreid onder politici. Hopelijk vindt het zijn weg en draagt het bij aan het vinden van een uitweg. Wilt een het verslag toegestuurd krijgen, mailt of belt u dan even

Wilt u het verslag en conclusies toegestuurd krijgen?

8. info over voortgang hervormingen in Oekraïne Sinds de Maidanrevolutie levert het land enorme inspanningen m.b.t. de noodzakelijke hervormingen en moderniseringen. Maar er zijn ook sterke conserverende resp tegenwerkende krachten. Dus vaak is het 2 stappen voor- en 1 stap achteruit. Of soms helemaal geen stappen. Er is een NGO ‘Reanimation package of Reforms’’, welke zich toelegt om alle hervormingsacties in beeld te krijgen, waar mogelijk op elkaar af te stemmen en om inzicht te verschaffen in de voortgang. Wij spraken met hen: een zeer professionele en onafhankelijke club. Ze hebben geen enkel belang om de stand van zaken anders, beter, slechter voor te stellen, dan die is. Daarom zijn hun 3-maandelijkse voortgangsberichten interessant en vormen die een relatief betrouwbare bron. Bijgaand vind u het doc; ‘’De 12 belangrijkste hervomingsdoelen’’. En hun meeste recente kwartaal bericht over de vorderingen vindt u onder de link: http://rpr.org.ua/en/news/the-biggest-achievements-of-the-ukrainianreforms/ Interessante en bemoedigende lectuur! In onze NL-media is er meestal alleen aandacht voor de excessen. Het heeft het gevaar van een vertekend beeld geeft, als je je tot die berichten beperkt. Overigens gaf een artikel van de NRC van donderdag jl een aardig inkijkje in de achterliggende ‘’taaie gevechten’’. Aangehaald wordt een gesprek met Oleksandra Drik, directeur van het ‘lustratiecomitee’, een zeer actieve organisatie, die corrupte ambtenaren en vooral rechters opspoort, aanklaagt en zorgt, dat ze worden ontslagen. En fel bewaakt, dat ze niet via een achterdeur toch weer op hun post terugkeren.. Met de deelnemers van de studiereis deze zomer hadden we een gesprek met haar en de andere medewerkers. De studenten waren zeer onder te indruk van hun sterke motivatie, hun ‘’vechtlust’ en hun volharding Nog een interessante melding in dit NRC-artikel betreft het zeer belangrijke en effectieve corruptiebestrijdingsinstrument (elektron. openbaar aangiftesysteem voor functionarissen en hun familie, waardoor publiek inzicht ontstaat in bezittingen, hun aangiftes, hun declaraties, ed ) wat onder zware druk van de EU eindelijk tot stand gekomen is en zeer effectief blijkt te werken. Waar het argument ‘’Oekraïne is zo’n corrupt land’’ voor velen een argument was om tegen te stemmen bij het referendum, zou het juist een argument om voor te stemmen, resp om alsnog te ratificeren. Want dit verdrag werkt dus bij de bestrijding van die vermaledijde corruptie!


10. Voortgang activiteiten Genootschap algemeen Peter en Tobias waren van 26 okt-1 nov in Oekraïne op ‘fact-findings missie’ om plannen en ambities te toetsen op realiseerbaarheid, draagvlak, samenwerkingspartners, gaan we niet iets dubbel doen, enz. Dat leverde positieve conclusies op. Nu werken we hard aan uitwerking van die plannen om eind november/begin december een voortgangs-besluit te kunnen nemen: voldoende haalbaarheids-perspectief om door te gaan? Of is dat er niet of onvoldoende en stoppen we met het Genootschap? Daar ziet het gelukkig niet naar uit, maar je moet wel kritisch over je zelf blijven Zo’n beslismoment, ‘mijlpaal’, is dan ook voorzien in onze eigen planning, resp gefaseerde aanpak met duidelijke beslismomenten Zie hfd 11 in ons oprichtingsplan https://issuu.com/peter.lems/docs/brochure_nederland-oekraine_genoots Het ziet er nu naar uit, dat we het besluit niet eind nov/begin december kunnen nemen als voorzien, maar eind januari De volgende fase is, dat we op basis van uitgewerkte plannen financiering gaan zoeken resp vinden, zodat daarna het definitieve ‘’go’’ besluit kunnen nemen en voluit van start gaan. (deel-projecten kunnen dan overigens al van gegaan zijn! We laten ons niet snel tegenhouden)

11.dank We danken de SEN-stichting, die de kosten voor deze eerste fase geheel voor haar rekening neemt


Samenvatting toespraak Joris Voorhoeve op USPS-congres in Kiev op 26 nov jl 1. The most serious security threat is not weapons, but fabricated "news" that distorts reality and tries to justify war, covert actions, hybrid war and war crimes. It is very urgent that this desinformation is countered effectively by dismantling these lies. I do not advocate counter-propaganda but simple truth telling and proving lies wrong rapidly. It is worrisome how often such lies are spread uncritically on the internet and in international media without being corrected. Correction should be done by professional journalists, NGOs and particularly Ukrainians living abroad who care for their country. Letters to the editor, statements by NGOs and civic activists and Op Ed articles by academics and news analysts can be free positive publicity for Ukraine. The troll stories and falsifications of recent history are a threat to peace for everyone. 2. NATO members should better assist Ukraine bilaterally. Ukraine is not a NATO member and will not be for a long time. Western countries can do a lot to help Ukraine becoming an effective rule of law democracy with strong defenses and a sound economy. That is in everybody's interest, also in the interest of the Russian people. They need a stable, reliable trading partner next door and a good neighbor. Most NATO countries are not doing that much for Ukraine; Canada and Poland are positive examples. The public in many European states seems not to be aware that Kiev is a sort of new West Berlin. The defense of the freedom of Europe and North America starts here, on the fault line of relatively Free versus relatively Unfree societies. It is in the well-understood national self-interest of Western countries to assist Ukraine in its further development. 3. The economic and financial sanctions against the present regime in Moscow should be continued as long as it remains on a war-prone course. Moscow is rapidly building up a new military machine since 1999. Watch what it is doing in Kaliningrad and Eastern Ukraine. It is trying to split NATO and the EU by supporting nationalist movements. The intentions of the new US President, the probable next French President, and banks and companies in Germany which want to lift or soften the sanctions for more economic cooperation are dangerous. This would be a reward for the theft of the Crimean Peninsula and other serious violations of international law. Moscow's recent policies caused thousands of dead and over a million displaced people. It should be encouraged to change these policies into truly peaceful good neighborly behavior. 5. In The Netherlands, the so-called referendum was a mistake. Fewer that 20 % of the voters said no to the EU-Ukraine association treaty. More importantly: the Government had already signed it and Parliament had already approved it before this non-binding referendum was called. Parliamentarians should exercise their own best judgment about what is in the general interest. By declaring that a non-binding referendum needs to be followed and that the earlier approval of the treaty should be revoked, parliamentarians violate their constitutional obligations. The Dutch government should simply make a unilateral statement summarizing the objections to the treaty according to the views of the no-voters, in order that Ukraine can take notice of these, but not revoke its approval. Revoking the Dutch approval means blowing up a treaty of 29 democratic states which was negotiated and agreed to in good faith. That is contrary to international law, to democratic decision-making, and to the good standing of The Netherlands as a reliable country. 6. In the Netherlands, we are forming a Netherlands-Ukraine Society to increase our cooperation with you all, in education, culture, economics, rule of law, democratization and political support. You will soon hear more about this initiative.


Дреьо Украіни Oekraïne, het land van democratische burgers. Een land om trots op te zijn! ‘De Boom’ vormt een mooie metafoor, die de structuur en de samenhang van alle educatieve activiteiten duidelijk verbeeldt. Zoals als een boom, is ook democratie iets wat organisch groeit, wat voeding nodig heeft, wat onderhouden en bewerkt moet worden. Wat bloeit, vrucht draagt en beschutting geeft aan een rijke, veelzijdige populatie.

Nieuws over het nederland oekraine genootschap dd 30 11 2016  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you