Issuu on Google+

NEDERLAND

OEKRAÏNE GENOOTSCHAP Twee landen op de uiteinden van de oost-westas van Europa. Wat kunnen die voor elkaar betekenen? En voor het Europa van morgen?

Het Genootschap gaat vele projecten uitvoeren op maatschappelijk, economisch, politiek enmentaal gebied, als steun voor de transitie in Oekraïne

Iedereen was het er over eens dat het echt niet mogelijk was tot er iemand kwam, die dat niet gehoord had en die deed het gewoon…

Oost

West

mij best?!


Oost

West

mij best?!

Maidanplein, met eerbetoon aan slachtoers Maidan-revolte

Inhoudsopgave 1 . aanleiding & achtergrond 2. inleiding, Nederland-OekraĂŻne 3. inspiratie bronnen 4. doelen 5. doel-gerichte activiteiten & projecten (speerpunten) 6. 7. 8. 9.

naam, beeldvorming, positionering oprichters/initiatiefnemers organisatie planning van voorbereidings- / startfase

Deze brochure is een ingekorte versie van het Oprichtingsplan dd 21.9.2016

contactgegevens

Peter Lems, o645390187, peter@lems.nu Tobias Wals, 0621520956, wobias@live.n


Oost

West

mij best?!

1. Achtergrond

In mrt/apr 2016 trok een enthousiast team van 7 Oekraïense studenten/jongeren door Nederland. Op veel plaatsen gaven zij enthousiaste en aansprekende presentaties om een ander, positieve geluid te laten horen in het kader van het referendum op 6 april 2016 over het samenwerkingsverdrag van de EU met Oekraïne. Hun motto was: ‘’ontmoet een Oekraïner voordat u stemt!’’ Hun boodschap: ‘wij, de jonge generatie willen het Oekraïne na Maidan opbouwen tot een modern land met vrijheid, openheid, welvaart, democratie, rechtsstaat. En zonder corruptie, zonder tweedeling, zonder allesoverheersende elites, oligarchen, etc Weg uit de ‘’Russische invloedssfeer’’. Maar evenmin consumentisme en afbraak van traditionele waarden daarvoor in de plaats. Voor deze enorme krachtsinspanning is samenwerking en steun van EU (+IMF) en van individuele Europeanen onmisbaar! Hun campagne ‘’Voor! en verder?’ sloeg aan, inspireerde mensen en was een welkome verademing in de sfeer van sterke pro-contra polarisatie en van Eurocynisme. Het pleidooi ‘’voor’’ werd helaas niet beloond in de uitslag van het referendum. Maar het pleidooi ‘’verder?!’ leidde tot een reeks nieuwe initiatieven, w.o. de studiereis: ‘’Oost-West, mij best?!’’ voor studenten in juli dit jaar. Per trein dwars door Europa van Rotterdam naar Kiev, via tussenstops in Berlijn, Warschau, Lviv, Odessa. Vele ontmoetingen en verkenning van wat we nog meer voor Oekraïne, resp voor Oost-West begrip zouden kunnen doen. Mede vanuit het oogmerk van een gezamenlijke Europese toekomst. De activiteiten en projecten die in beeld kwamen, op stapel staan of zelfs al in uitvoering zijn, worden hieronder beschreven. Voor een efficiënte en doelgerichte realisatie daarvan is nu het ‘Nederland-Oekraïne Genootschap’’ opgericht, met een centrale coördinator in NL en een capabele (Oekraïens & Russisch sprekende) coördinator in Oekraïne/Kiev. De intenties en de vooruitzichten maken ons enthousiast om geïnspireerd, gemotiveerd en geëquipeerd samen te werken met lokale en andere partners, sympathisanten, donoren, etc een vliegende start te maken. Oekraïne, Nederland en de Europese toekomst te dienen.


2. Inleiding

Nederland en Oekraïne vormen de twee uiterste polen op de Oost-Westas van Europa Wat kunnen ze voor elkaar en voor het Europa van morgen betekenen?

Oost: Oekraïne Economisch, maatschappelijk, democratisch stagnerend sinds de Sovjettijd. Maar de jonge generatie zorgde met ‘Maidan’ voor een ommekeer en sloegen de richting in naar een modern, ’Europees land’: vrij, welvarend, met een functionerende democratie en rechtsstaat, vrije pers, met kansen voor ieder. Dat impliceert een taaie strijd, een moeilijke transitie. Het welslagen ervan is van groot belang. Voor de Oekraïners zelf, maar ook voor de rest van Europa. Zowel de noorderbuur, Rusland als de zuiderbuur, Turkije drijven af naar repressieve staten. De Oost-Westas is de verbinding met een hoopvolle toekomst. Mislukt deze transitie, dan trekt de jonge goedopgeleide generatie weg en vervalt Oekraïne tot een ‘mislukte’’ of vazalstaat van Rusland Met alle risico’s van dien op permanente burgeroorlog, criminaliteit, grote migratiedruk op (West-)Europa, geopolitieke instabiliteit etc De poging van Rusland om na de Maidan d.m.v. de separatisten het land op te delen vlg etno-linguïstische lijnen ‘’Novorossija’ (ziekaartje links) is de facto mislukt en beperkt zich tot slecht 2/3 van de Donbassregio. De steun voor ‘Euromaidan’ (bruinrood op het kaartje rechts) bleek heel breed te zijn. Die voor de tegenstanders (blauw ) uiterst marginaal. De uitdaging voor Oekraïne is nu niet zozeer eenheid en/of natievorming, maar politieke, economische en maatschappelijke hervormen. Stagnatie opheffen, stabiliteit waarborgen, ontwikkeling versnellen. Steun aan de jonge generatie , de hoger opgeleide jongeren, die deze transitie ‘aanjagen’ is daarbij cruciaal.

West: Nederland Eén van de meest ontwikkelde, stabiele, open en welvarende landen van Europa / ter wereld en scoort op zeer veel indicatoren in de wereldwijde top 5 of top 10. O.m. in de WorldHappiness Index. Een paradijsje?! Maar ofschoon Europese samenwerking hiertoe zeer aan bijdraagt, is de houding t.o.v. Europa over ‘t algemeen zeer lauw. Euroscepsis/-cynisme en populisme nemen toe. De jongere generatie wordt niet sterk gedreven door politieke en maatschappelijke idealen en/of principes. Een receptieve/consumentistische instelling is veelvoorkomend. Ook t.a.v. fundamentele waarden als vrijheid, vrede, rechtsstaat, democratie. Die kunnen echter makkelijk verloren gaan, als het bewustzijn ervan ontbreekt, als ze niet levend gehouden worden. De digitale wereld werkt als een bubble. Kansen op de toekomst worden minder goed herkend

Hier ligt een mooie kans voor jonge generaties van west en oost. WEST helpt met kennis, inzicht, faciliteiten, uitwisseling. OOST helpt met bewustwording, herwaardering van verworvenheden, van waarden-oriëntatie, blikverbreding, enthousiasme, ed . SAMEN kunnen ze constructief-kritisch reflecteren op de keerzijden van de westerse welvaart / lifestyle / ed om te voorkomen, dat die te klakkeloos als ‘’ideaal’’ worden beschouwd Zeker in een postSovjetland als Oekraïne, waar westerse welvaart vaak wordt geïdealiseerd als toekomstdroom. SAMEN kunnen ze inspirerende toekomstbeelden ontwikkelen voor een humaan, vredig, sociaal en welvarend Europa. Waarin de toegevoegde waarde van naties en regio’s wordt herkend en benut als ‘diversiteitsrijkdom’ en die daarnaast een toekomstbestendige Europese samenwerking en een Europese identiteit creëeren. Een beeld van Europa, waar je warm van wordt en je hard voor maakt.


Oost

West

mij best?!

1

3. Inspiratiebronnen

Het gedachtengoed van Sen + Nussbaum m.b.t. de vermogens-benadering* De ’Capability Approach’: de vermogens om deel te kunnen nemen aan het economisch- en maatschappelijk verkeer, de politiek, de civil society, enz als voorwaarde voor de ontwikkeling van een land en haar bevolking en beslissend voor de kwaliteit van het menselijk leven . Een alternatieve en effectievere benadering om de ontwikkeling van een land te meten en te stimuleren, dan primair of uitsluitend te focussen op de groei van het van BNP. Armoede is meer dan ‘gebrek aan inkomen’, rijkdom meer dan veel geld In deze benadering zijn een tiental ‘vermogens’ gespecificeerd Wij kunnen die niet alle stimuleren, dat zou versnippering betekenen. Wij kiezen, in de geest van deze benadering, voor bevorderen van ‘’vermogens’’ als participatie civil society, democratische vaardigheden/vredige conflictoplossing, verbeeldingskracht, ondernemingszin.

2

* Armatya Sen (1933), Indiase econoom, filosoof, Nobelprijswinnaar + Martha Nussbaum, Amerikaanse filosofe, beiden verbonden aan de universiteit van Harvard

Europa ‘’omarmen’’ als antwoord op de toenemende Euroscepsis / -cynisme/ -onverschilligheid in NL en andere EU-landen.

Het toenemende, blijkbaar attractieve, populisme biedt geen andere dan nationale / nationalistische ‘oplossingen’ voor grensoverschrijdende ontwikkelingen, zoals mondialisering van de economie, vluchtelingenstromen, criminaliteit, marktmacht/ -dominantie van grote bedrijven. Ze exploiteren (of creëren) de angst en de onzekerheid die deze ontwikkelingen oproepen, met sterke desintegrerende en mogelijk fatale gevolgen van dien .

3

4

Wat Europa nu nodig heeft, zijn geen illusies van toen, maar een visie op straks, toekomstgericht positivisme, verbeeldingskracht, lef, creativiteit om buiten de conventionele en nationale kaders te kunnen denken en bij te dragen aan een nieuw en inspirerend Europa: vredig, vrij. veilig, welvarend, vernieuwend, waar iedereen graag bij wil horen. Waarbij nationale identiteiten niet verwateren, maar juist bijdragen.

Het gedachtengoed van Erasmus En meer specifiek een van de belangrijkste kenmerken van de Nederlandse-identiteit t.w. het vermogen om conflicten op vreedzame en minnelijke wijze op te lossen (polderen). Een

diepgewortelde attitude.. En misschien wel een van de belangrijkste redenen, dat Nederland zo’n uitzonderlijk welvarende en vredige samenleving is. Iets waar andere landen in Europa ons om benijden. Laten we hen dan laten delen in dit vermogen! Door het uit- en over te dragen

Ondernemingszin en ondernemerschap Als één van de belangrijkste ‘motoren’ voor innovatie, vooruitgang, inkomen/welvaart en (daarmee) van maatschappelijke vrede en ontwikkeling. In neoliberale vorm kan het echter snel ontaarden en leiden tot ongewenste neveneffecten (onzekerheid/vervreemding, tweedeling, uitputting hulpbronnen, vervuiling, afbraak werk-gelegenheid, vervreemding) Machtsconcentraties (oligarchen) stimuleren corruptie en remmen de economische ontwikkeling, de democratie, de rechtsstaat, etc.

Нідерландські старші експерти

Oekraïne, als een land zonder lange ondernemerschapstraditie en daarmee open voor vernieuwing, is zeer gebaat bij vernieuwende vormen van ondernemerschap, met ingebouwde remmen op ‘ontaarding’ en met sterke prikkels voor innovatie, marktbediening met zinnige producten, waardige werkgelegenheid, niet- hiërarchische organisatievormen, materiaal- en energieneutraal, etc Kortom: toekomstbestendig!


4. Doelen

Vanuit bovengenoemde inspiratiebronnen ontstaan vanzelf beelden van hetgeen, wat we tot stand willen brengen. Van wat we als doel nastreven. Daarbij is focus geboden om verspilling van inzet te voorkomen. Mede gezien onze eigen achtergronden, specialismen en ervaringen ligt het voor de hand, dat we ons richten op onderwerpen als • vrede/veiligheid/democratie, • ondernemerschap, • taal & cultuur. En op jongeren/studenten/kinderen als doelgroep (vanuit onze onderwijsachtergrond maar ook omdat dat de maatschappelijke transitie het beste dient. We houden afstand van (partij)politiek E.e.a. wordt het beste duidelijk aan de hand van de opsomming van de ‘’ doel-gerichte projecten & activiteiten’’. (hfd 5) Niettemin is het nuttig om daarnaast enkele overkoepelende ‘’officiële’’ doelen te formuleren: 1. Bevorderen van ideeën, -kennis-, debatten, -attitude over de toekomst van Europa en de daadkracht om daarnaar te handelen. Waarin Oekraïne ↔ Nederland als Oost-Westpolen fungeren die inspirerend werken m.b.t.Europese samenwerking en het ontstaan van een bovennatioanle identiteit. Een Europa, waar iedereen graag zou willen leven, een toekomstbeeld waar je warm van wordt en waarvoor je je wilt inzetten! 2. Ondersteuning van de ontwikkelingen in Oekraïne in het raam van dit toekomstbeeld, d.m.v. projecten die concreet bijdragen aan burgerschapsvorming / democratische attitude, samenlevingsopbouw, bewustzijn m.vb.t vrede & veiligheid, ondernemerschap & welvaart en cultuur in Oekraïne. De ambitie is om een grootschalig en duurzame impact te hebben.. Mede ook vanuit het strategische belang van Oekraïne voor Europa en voor Nederland 3. Bestuderen van en berichten over de ervaringen en resultaten, die met 1. en 2. zijn opgedaan

deze doelen willen we bereiken door o.a. • studiereizen voor NL- en Oekraïense studenten • ondersteuning (onderwijskundig en inhoudelijk) van universiteiten, • verstrekken van studieopdrachten • publiciteit d.m.v. debat / voorlichting • stimulering van (vernieuwend en mvo-) ondernemerschap • bevordering van democratische attitude, debatcultuur, vreedzame conflictoplossing• etc


Oost

West

mij best?!

5. Doelgerichte activiteiten en projecten

Dit is een voorlopige opsomming van ideeën en voorgenomen projecten en activiteiten. Ze worden in Fase 2 van de planning (zie hfd 11) geselecteerd en verder uitgewerkt tot plannen en getoetst op kansrijkdom. Toetsingscriteria: 1 2 3 4 5 6 7 8

passend in de doelstelling en bij de inspiratie acceptatie/draagvlak bij de doelgroep realiseerbaar, organisatorisch, financieel, middelen ed resultaat op korte of lange termijn te verwachten risicograad, m.b.t. succes, resultaten schaalbaarheid, impactpotentie, samenhang met andere projecten, die elkaar onderling kunnen versterken, synergie-effect wordt zoiets niet al door anderen gedaan? (doublering)

V.w.b. de prioritering geven pragmatisme en criterium 4 de doorslag. Mede ook om op korte termijn een track record tot stand te brengen. Dat vergroot de geloofwaardigheid en helpt enorm bij het vinden van andere samenwerkingspartijen en het werven van fondsen. Het kunnen zowel eenmalige activiteiten zijn van kortere duur of projecten van een langere (maar wel begrensde) duur. Wanneer projecten een structureel karakter krijgen en duurzaam succesvol zijn, dan dient een lokale organisatie (gecreëerd of bestaand) het over te nemen. Activiteiten/projecten kunnen zowel ontstaan n.a.v. vragen uit Oekraïne als vanuit eigen initiatief. Ze kunnen geheel op eigen kracht worden uitgevoerd, i.s.m. partners of we kunnen volstaan met het bijeen brengen van partijen om iets in gang te zetten, te verbinden, synergie te creëren, etc Wij gaan graag uitdagingen aan, the sky is the limit, we zien ambitie als motor, we streven naar zoveel mogelijk impact, maar voorkomen overmoed, overmatig enthousiasme, verspilling, inefficiëntie. Daarom selecteren we streng vlg bovengenoemde criteria. We structuren overzichtelijk vlg onderstaande focuspunten en we werken vlg (project)planning en mijlpalen, kritische paden, etc . De volgorde van de activiteiten/projecten, als onder elk focuspunt omschreven, weerspiegelt de reeds verwachte prioritering.

focus A: studiereizen & studenten-uitwisselingen doelgroep: Nederlandse en Oekraïense HO-studenten

1. Studiereis ‘’ Oost-West, mij Best ‘’ 2. studentenuitwisselingen i.c.m. thematische summerschools mbt. vrede, veiligheid, recht, bestuur 3. Workshops 21st Century skills 4. Brieven van Erasmus 5. ……

focus B: ondersteuning lokale Universiteiten

doelgroep: management Oekraïense universiteiten (bijv. in Kiev en ‘exil-uni’) 1. Aanvulling expertisetekort bepaalde vakgebieden, door tijdelijke beschikbaarstelling NL docenten 2. Implementatie/support methodieken student/docent-beoordelingssystemen 3. ……….


Oost

West

mij best?!


focus C: burgerschap, democratische attitude/vaardigheden, conflictoplossing, verbeeldingskracht doelgroep: burgers, met accent op kinderen/jongeren

1. Democratielab, interactieve expo in/bij gebouw Oekraïens parlement. 2. ‘De vreedzame school’ (programma voor burgerschap en soc.vaardigheden) 3. ‘Haal je recht’ (kennismaking met het rechtssysteem) 4. Verbeeldingskrachttraining, d.m.v. zangonderwijs op scholen 5. Debatcentra, training vreedzame conflictoplossing 6. ….. In samenwerking met o.a. Prodemos, Den Haag en CED, waar we ‘producten’ van kunnen overnemen en toepassen in Oekraïne

focus D: stimulering vernieuwend ondernemerschap

doelgroep: jonge starters, cq lokale partijen met belang bij nieuw ondernemerschap M.b.v. dragende consortia van lokale partijen, die zorgen voor incubating (facilitering, financiering, coördinatie, promotie, continuïteitsborging voor min. 3 jaar), zorgen wij voor implementatie van ondernemerschap: selectie op talent & motivatie, innovatie, boost-start en coaching. Innovatief, sociaal, duurzaam, gericht op werkgelegenheids- en welvaartscreatie. Ook vernieuwend t.a.v. interne organisatie en eigendomsrechten In samenwerking met o.a. PUM- senior experts

focus E: taalcursussen

doelgroep: burgers, met accent op studenten als subdoelgroep 1. cursussen NL-taal & cultuur voor Oekraïense studenten in Kiev door Oekraïense studenten* 2. cursussen Oekraïense taal en cultuur voor NL-studenten in Kiev* 3. ….

focus F: kunst & cultuur

doelgroep: burgers, met accent op studenten als subdoelgroep 1. 2. 3. 4.

restauratie carillon Sofiakathedraal (werelderfgoed) en impuls beiaardierscultuur. programmering culturele activiteiten in NL-cultuurcentrum in Kiev culturele stadswandelingen voor toeristen* ….

focus G: studie, kennisontwikkeling, goodwill over Oekraïne in NL doelgroep: wetenschap, en publieke opinie NL

1. onderzoeken van de resultaten/effecten van eigen projecten 2. verstrekking van onderzoeksopdrachten (bijv. de vraag van gesloten archiveren Babi Jar) 3. publiceren van onderzoeksresultaten, organiseren van workshops, congressen, e.d.

focus €: inkomsten e.a. doelgroep: eigen organisatie

activiteiten, gericht op het genereren van opbrengsten, t.b.v. financiering van het Genootschap Vloeien dus niet per se voort uit de doelstellingen, maar zijn er ook niet mee in strijd 1. diensten aan NL-ondernemers in Kiev op zoek naar nieuwe business (intro in de stad, tolkservice, marktverkenning, e.d.) 2. diensten aan touroperators bij het opzetten van (culturele) reizen naar Oekraïne 3. ….…… NB de activiteiten met * genereren ook netto-opbrengsten voor het instituut


Oost

West

mij best?!

6. Naam, logo, beeldvorming naam

De benaming Nederland-Oekraïne Genootschap Deze naam is op zich helder, maar er spreekt verder geen ambitie of inspiratie uit. Wat we graag willen toevoegen is een ‘’roepnaam’’, een merknaam, waarbij dat wel het geval is. Een goed in het gehoor liggende naam, waar een verhaal en symbolen aan vast zitten, die tot de verbeelding spreken en iets ‘verbeelden’’, van wat we willen bereiken. Zo’n narratief is belangrijk in het kader van beeldvorming. Verhalen spreken aan, trendy gekunstelde of fantasieloze afkortingen doen dat niet. Een voorbeeld voor zo’n naam en verhaal is de figuur ven Frans de Wollant. Een Nederlands civiel ingenieur uit eind 18e eeuw. Een man met een fascinerende levensloop, die veel betekend heeft voor Rusland en Oekraïne door de aanleg van waterwegen, havensteden, ed. Die brachten grote economische/ maatschappelijke ontwikkeling op gang en bleken van blijvende waarde. Een interessante symbolische parallel met onze activiteiten! Voor Oekraïners spreekt het tot de verbeelding dat hij de bouwer was van stad & haven van Odessa.

De

Де

Wollant

Nederland-Oekraïne Genootschap 

Воллан Нідерландсько-українське товариство

Dit is een voorbeeld. Als we een betere naam, persoon, verhaal tegenkomen, nemen we die!

logo

Qua visuele verschijningsvorm (grafische huisstijl, incl logo) borduren we voort op het logo van studiereis. In het logo refereren - de blauwe kleur en gouden sterren aan Europa - de oranje pijl aan ‘’koers houden /-kiezen”, niet in een cirkeltje rond draaien Dit is de basis voor varianten om de verschillende projecten een eigen logo te geven, wat zowel zorgt voor een eigen gezicht als herkenbaarheid van het geheel. Kwaliteit en consistente toepassing van de huisstijl versterken de professionaliteit en het vertrouwen in de beeldvorming.

beeldvorming

Voor een duidelijke herkenbaarheid, om samenwerkingspartners,kapitaalkrachtige sponsors, ed te vinden, is het van groot belang, dat we ons direct vanaf het eerste begin profileren als ambitieus, betrouwbaar, geloofwaardig en steunwaardig. Als een professionele vrijwilligersorganisatie. Niet als een goedwillende amateursclub. - persoonlijk vertrouwen en geloofwaardigheid op bouwen - professionele ‘’ corporate presence’’ (brochure, zowel digitaal als op papier, site, facebook - actief relatiemanagement, met regelmaat ‘’in beeld’’ komen (bij doelgroepen,stakeholders, ed) - een track record opbouwen van gerealiseerde of in uitvoering zijnde projecten, Mensen springen op een rijdende trein…. Ze wedden op het winnende paard…. E.e.a. nader uit te werken in een communicatieplan


7. Oprichters/initiatiefnemers 1. Joris Voorhoeve, 22.12.1945 / stichting Sen

De Sen-stichting is een onderzoeksbureau, dat zich bezighoudt met internationale vraagstukken, zoals armoedebestrijding, conflictpreventie en mondiale lange termijn problemen. De officiële naam is: ‘Stichting voor Onderzoek en onderwijs over Internationale Samenwerking’ (KvK 27363146) www.senfoundation.nl

2. Peter Lems, 24.09.1947 / Stichting OOMm

OOMm is gericht op a) stimulering ondernemingszin, (als een an de belangrijkste attitudes voor ontwikkeling en vooruitgang) en b) op (verantwoord en toekomstgericht) ondernemerschap. Tevens cursusinstituut zINion voor Algemene & culturele vorming (‘Bildung’), vaardigheden als professional en leefstijl. De officiële naam is: ‘stichting Ondernemen(d) met het Oog op Morgen en meer’ (KvK 2431026), ook opererend onder de (in het HR ingeschreven naam) zINion. www.oomm.nl en www.zinion.nl Een essentiële rol bij de oprichting en opstart wordt gespeeld door Tobias Wals, 27.05.1993. Studeerde slavistiek in Amsterdam en Leuven, spreekt Oekraïens en Russisch, woont afwisselend in Kiev en in Amsterdam enj is vanaf het allereerste begin actief betrokken bij de (voorafgaande) activiteiten: de campagne voor het Oekraïne-referendum en de studiereis Oost-West, mij best?!

8. Organisatie Formeel wordt het Genootschap een deel- ,een activiteit van de stichting ‘Sen Foundation’, omdat - de activiteiten en ambities passen in de doelen van de Sen-Foundation - de Anbi-status en de onderwijs-licentie van Sen door het Genootschap benut kan worden. - de persoonlijke verbinding via Joris Voorhoeve Materieel opereert het Nederland-Oekraïne Genootschap als een onafhankelijke/-zelfstandige instelling Evenals SEN zonder winstoogmerk. Tobias Wals is de voorgenomen coördinator en contactpersoon in Oekraïne is. Hij spreekt Nederlands, Oekraïens, Russisch en is goed ingevoerd in Kiev. Aanvankelijk parttime en later (na de formele start/opening) fulltime beschikbaar. Peter Lems is de voorgenomen coördinator en contactpersoon in Nederland . Joris Voorhoeve is directeur van de Sen Foundation en daarmee ook van het Genootschap. Deze organisatorische constructie wordt aangegaan voor de duur van max 1 jaar na de formele start (=opening vestiging in Kiev, voorzien in voorjaar 2017 Aan de hand van de successen en van de vooruitzichten voor de komende jaren wordt in de loop van het 1e jaar besloten over continuering of aanpassing van deze organisatorische constructie. Het Genootschap kan dan ook verder gaan als eigen stichting.


Oost

West

mij best?!

9. Planning

van oprichtings- & startfase

incl. ‘mijlpalen’ als tussentijdse beslismomenten om verder te gaan of om doelen/aanpak bij te stellen of om te stoppen

Fase 1

1 instemming bestuur SEN-Foundation met algehele opzet (doelen, activiteiten, organisatie, ed 2 voorlopige inventarisatie projecten, globale opzet organisatied, ed = oprichtingsplan 3 verwerven startkapitaal voor ‘aanloop-kosten’’ (fase 2 en 3)

Mijlpaal : groen licht voor verdere voorbereidingsacties, . 21 sept 2016 _________________________________________________________________________

Fase 2

4 formalisering van afspraken met SEN-foundation incl. check van evt (neg) consequenties / belemmeringen (juridisch, financieel, ed 5 regelen personele bezetting, taakverdelingen, werkafspraken 6 projecten uitwerken in concrete ‘Plannen van Aanpak’’, toetsen, selecteren, prioriteren 7 werkbezoeken aan Oekraïne t.b.v. werving draagvlak, 8 maken van een werkbegroting voor het 1e jaar 9 samenstellen ‘Comité van Aanbeveling’ 10 inventarisatie ‘stakeholders’’ en andere relaties zowel in Oekraïne als in NL 11 maken van promotiemateriaal, vooralsnog gericht op partner en fondsenwerving.

Mijlpaal:. plannen zijn globaal haalbaar en we treden ermee naar buiten

Presentatie tijdens jaarcongres USPS in Kiev op 25/26-11 en 1e week dec in NL

eind nov 2016

____________________________________________________________________________

Fase 3

12 goodwill-en bekendheidsactie: informeren/betrekken/binden van zoveel mogelijk belanghebbenden. 13 projectplannen afmaken, defin.afspraken maken met partners voor betr projecten. 14 werving van fondsen i.c. werkkapitaal voor 1e jaar 15 tijdsplanning van de div projecten vaststellen (voorzover al niet onder 7 gebeurd is)

Mijlpaal: plannen zijn defin. Haalbaar: we gaan starten febr/mrt 2017 ____________________________________________________________________________ 16 17 18 19

Fase 4

Tobias start als coördinator/contactpersoon in Kiev, (daarvoor al betrokken bij de definitief verplichtingen aangaan met partners projecten opstarten defin promotiemateriaal vervaardigen, voorbereiding voor feestelijke start / opening in Kiev

Mijlpaal: officiële start, opening vestiging Kiev (PR-event )

apr-juni 2017?

Op het moment van opening gaan z.v.m. projecten daadwerkelijk. van start of zijn al gestart, of zijn al succesvol , zodat we een track record kunnen tonen.

_________________________________________________________________________________


A short introduction to the

NetherlandsUkraine Society During the summer of 2016 a group of Dutch students and teachers travelled to Ukraine for a twoweek study trip on European culture, integration, nationalism and international conflict. The trip turned out to be such a success, that the idea arose to set up a permanent platform for exchange, cooperation and support between our two countries: the Netherlands-Ukraine Society. This is a summary of our ideas, ambitions and plans. At a time when authoritarianism is threatening Europe, Ukraine chose to go the opposite way. The Maidan revolution was a choice for freedom, democracy and rule of law – the values on which the EU was founded. But the struggle for change is proving to be a long and difficult one. Ukraine not only faces having to reform its society, its political system and its economy; it also has to deal with a persistent culture of corruption and a dragging military insurrection in its Donbas region. The Netherlands is one of the most developed and stable countries in Europe, and could serve as an example to other countries. In spite of all this, it has seen rising populism in recent years, hand in hand with increasing scepticism and cynicism towards the EU. Younger generations are largely unaware of the fragility of values like democracy, freedom and peace, and feels no need to stand up for them. We would like to see an opportunity here, a chance for both countries to learn from each other through exchange. The Netherlands has knowledge, experience and facilities to offer; Ukraine – spirit, revaluation of values, broader horizons. Together we can envision a humane, peaceful, prosperous and sustainable future for Europe. From this follow our main goals: 1. promotion of ideas, knowledge, discussion, awareness and ambition regarding the future of Europe; 2. support for Ukraine by means of projects that contribute to the development of citizenship, democratic attitude, innovative entrepreneurship and culture; 3. reflecting on and communicating about the experience and results gained through 1&2. In all this, the aim should always be to have a broad and sustainable impact. Projects will be judged by a set of criteria, amongst which: conformity to the main goals, expected results, risk, singularity (no redundancy), etc. The Society with initiate projects either on its own initiative or in response to local requests. In some cases the Society will launch a project entirely by itself or in cooperation with partners, in others the Society will only act by bringing together other parties to set up a project. Duration may range from short to extensive, depending on the nature of the project. In the latter case a local organization (existing or created) will eventually

Oost

West

mij best?!

take over. Some of the initiatives we are working on are: 1. Oost-West, mij best? – annual study trip by train through Germany and Poland, with Ukraine as final destination, open to all Dutch students. Status: in effect. 2. Renovation of the Sophia Cathedral carillon in Kiev by Dutch bell-founders, with support from Dutch embassy and Ukrainian Ministry of Culture. Status: in research, first funds available. 3. Citizen lab – interactive expo around the Ukrainian parliament, informing students and children about democracy, rule of law and civil society. 4. Startup incubator – local platforms that select, facilitate and support young student entrepreneurs, in cooperation with PUM Netherlands senior experts. 5. Support for Ukrainian universities through teacher exchanges and knowledge sharing with Dutch universities. 6. Courses in Ukrainian and Russian for Dutch students in Ukraine. 7. Etc. The Society will raise funds through individuals and organizations that support our goals or that wish to contribute to a specific project. Money may also be raised through contributions of participants in courses/events/projects, and, apart from that, through commercial services such as advice to companies/investors that are interested in Ukraine, translations, interpreting, excursions, etc. As long as these activities do not conflict with our main goals and principles. Our team consists of Joris Voorhoeve, president of the SEN Foundation; Peter Lems, former entrepreneur and engaged citizen; and Tobias Wals, graduated slavist (Ukrainian and Russian) and translator. They will respectively preside over the Society and coordinate its activities in the Netherlands and Ukraine. Our team will attract new members when the need arises. We find inspiration in the ideas of Amathya Sen (Nobel Laureate in Economics) and Martha Nussbaum (philosopher) about the ''Capability approach''; in the works of the famous Dutch humanist Erasmus; and in the transformative power of new forms of entrepreneurship.


Oost

West

Нідерландськоукраїнське товариство

mij best?!

Короткий вступ українською

Улітку 2016 року група нідерландських студентів приїхала в Україну на двотижневну освітню подорож з питань європейської культури, інтеграції, націоналізму та міжнародного конфлікту. Подорож була до того успішною, що з'явилася ідея заснувати постійну платформу для обміну, співпраці та підтримки між нашими країнами: Нідерландсько-українське товариство. Нижче представлено короткий зміст наших ідей, амбіцій та планів. IУ час, коли авторитаризм загрожує Європі зусібіч, Україна вибрала протилежний напрямок. Революція гідності була вибором за свободу, демократію та правову державу — цінності на яких було збудовано ЄС. Але боротьба за зміни виявилася довгою та важкою, оскільки Україна має реформувати і суспільство, і політичну систему, і економіку, у той час, як на Сході країни тривають бої. Нідерланди це одна з найбільш розвинених та стабільних країн Європи, яка могла би бути прикладом для інших країн. Проте, і самі Нідерланди в останні роки відчули зліт популізму, разом із просуванням скептицизму та цинізму щодо ЄС. Молоде покоління в біл��шості не усвідомлює крихкості таких цінностей як демократія, свобода та мир, і не відчуває потреби відстоювати їх. Ми, в свою чергу, бачимо можливість - шанс для обох країн поділитися досвідом з допомогою особистого контакту. Нідерланди мають знання, експертний погляд та засоби, Україна — драйв, переоцінку цінностей, ширший світогляд. Разом ми можемо створити образ людяного, мирного, процвітаючого, тривалого майбутнього для Європи. Враховуючи вищесказане, варто сформулювати наші головні цілі: 1. сприяння ідеям, інформаційності, дискусії, обізнаності та амбіціям щодо майбутнього Європи; 2. підтримка України шляхом проектів, які сприятимуть розвитку громадськості, демократичній менталітету, новаторському підприємництву та культурі; 3. аналіз та усвідомлення досвіду та результатів, досягнутих завдяки 1&2. Беручи до уваги все це, ціллю завжди має бути широкий та тривалий вплив. Проекти підлягатимуть оцінці за певними критеріями, у тому числі: відповідність головним цілям та очікуваним результатам, ризик, унікальність тощо. Товариство запускатиме проекти або за власною ініціативою, або у відповідь на місцеві прохання. У деяких випадках Товариство здійснюватиме проект самостійно або у співпраці з партнерами, в інших випадках Товариство лише сприятиме зв’язку інших сторін аби запустити проект. Тривалість проектів може бути короткою або

довгою, відповідно до змісту. В останньому випадку, місцева організація (існуюча або новостворена) зрештою бере на себе відповідальність за діяльність. Нижче представлено кілька ініціатив, над якими ми працюємо: 1. Oost-West, mij best? – щорічна освітня подорож потягом через Німеччину та Польщу в Україну як кінцевий пункт призначення, доступна всім нідерландським студентам. Статус: активна. 2. Відновлення дзвонів у дзвіниці Софійського собору в Києві нідерландськими майстрами, за підтримки нідерландського посольства й Міністерства культури України. Статус: наявні перші фонди. 3. Лабораторія громадянина – інтерактивна виставка поруч із Парламентом України, яка інформує студентів та дітей про демократію, верховенство права та громадянське суспільство. 4. Інкубатор стартапів – місцеві платформи, які підбирають, допомагають і підтримують молодих студентів-підприємців, у співпраці з PUM – нідерландськими старшими експертами. 5. Підтримка українських університетів шляхом обміну кадрами та знаннями з нідерландськими університетами. 6. Курси з української та російської мов для нідерландських студентів у Києві. 7. Тощо. Товариство залучатиме кошти за допомогою осіб та організацій, які поділяють наші цілі або хочуть зробити внесок у конкретний проект. Іншим джерелом коштів можуть бути пожертвування від учасників курсів/заходів/проектів, а також комерційні послуги, наприклад надання консультації фірмам/інвесторам, які цікавляться Україною, переклади, екскурсії тощо. За умови, що ці дії не суперечать нашим головним цілям та принципам. У нашій команді беруть участь Йоріс Вооргуве, президент Фонду SEN; Петер Лемс, колийшній підприємець і громадянин із активною позицією; Тобіас Вальс, за фахом славіст (українська та російська мови) і перекладач. Вони, відповідно, керують Товариством та координують його дії в Нідерландах та в Україні. Наша організація залучатиме нових колег коли з'явиться така потреба. Наше натхнення народжується з ідей Аматії Сена (нобелівський лауреат з економіки) і Марти Нуссбаум (філософ) про “Підхід здатностей” (Capability approach); з роботи видатного Нідерландського гуманіста Ерасмуса; а також із рушійної сили нових видів підприємницства.


Oost

West mij best?!


Brochure nederland oekraine genootschap нідерландсько українське товариство, версія з коротким зміст