Page 1

Portfolio Petch Sukplum King mongkut 's University of Technology North Bangkok


Petch Sukplum Profile Nickname : Boom Gender : Male Birthday 19/04/1993

Contact Tel. 089-229-8802 Email : Petch_supersentai@ hotmail.com Facebook :Petch Sukplum


Photo

Education - Sri Ayudhya School - King Mongkut's University of Technology North Bangkok Applied Art and Product Design Interesting -industrial Design -Charecter Design -Graphic Design

Skills -Ps / / / / -Ai / / / -Autocad / / / / -SAI / / / /


Industrial Design


ล�ำโพงที่ได้รบั แรงบันดาลใจจากศิลปะพื้น บ้านญี่ป่นุ เช่น ไม้สีอ่อน ความธรรมชาติ และความเรียบง่าย นอกจากนั้นยังช่วยใน การประหยัดพื้นที่อกี ด้วย


illustrator


ชื่อร้านพรีออเดอร์ จาก USA ผ่าน ออนไลน์ ใช้สโี ทนม่วง ให้ความรุ้สึกน่า เชื่อถือ และรุ้สึกสนุกสนานไปด้วย

สัญลักษณ์ของวง pop rock ใช้โทน สีเทาเหมือนกับแทน ความกึ่งกลาง ระหว่าง ความดุดัน และความสนุก ใช้วงกลม สื่อถึงความเป็นวงดนตรี ท�ำงานเป็นทีมและ ต่างเป็นองค์ประกอบ ซึ่งกันและกัน

สัญลักษณของวง Alternative Folk คล้ายการออกแบบร้าน ขนมปัง ใช้เส้นเรียบ เพราะ ต้องการให้มภี าพลักษณ์ของวง มี ความนุ่มนวล และมีความเข้าถึง ได้ง่าย คล้ายการกินขนมปัง


เป็นภาพส่งเพื่อนไปต่างประเทศ ต้องการให้ร้สู ึกถึงอดีตเมื่อจากกันไป เลยท�ำเป็นภาพ 8-Bits สื่อสารง่ายๆ และท�ำให้ร้สู ึกสบาย


ท�ำตัวมาสคอตเป็น Vector ให้เพื่อนเนือ่ งในวันคล้ายวันเกิด

มาสคอสของกลุ่มสอนศิลปะ ให้เด็กๆ ใช้รูปร่างคล้ายไข่ หมายถึงการเริ่มต้น ทั้งผู้เรียน และผุ้สอน ที่จะค่อยๆเติบโต ไปเรื่อยๆ


"เรียงล�ำดับ" เป็นอุปกรณ์ท่จี ะต้องมีติดกระเป๋า เรียงล�ำดับตามความส�ำคัญของ ส่วนตัว และคนในสังคม


Paint


Paint ด ้วย Program SAI เทคนิค คล ้าย Drawing ด ้วย EE รูปที่ ้ ิ ปิ นฝั่ งตะวันตก เป็ นทัง้ นักร ้อง และ ใชวาดเป็ นรูป John mayer ศล ื่ ชอบโดยการสว่ นตัว นักแต่งเพลง ชน


Paint ด ้วย Program SAI โดยใช ้ concept หุน ่ ยนต์ทพ ี่ ยายาม เรียนรู ้วิธส ี ร ้างแสงสว่างจากการขีดไม ้ขีด ขีดไปจนสุดท ้ายก็ตด ิ ไฟ แม ้จะเป็ นกองไฟเล็กๆ แต่กถ ็ อ ื เป็ นความน่าภูมใิ จ และความน่า ื่ ชม ทีเ่ กิดจากความพยายามท�ำไปเรือ ชน ่ ยๆ อย่ามุง่ มานะ


Rocket Robot ได้รบั แรงบันดาล จากดินสอ เติม จินตนาการให้ เป็น ร๊อคเก๊ต และ หุ่นกระป๋องใหตัว เดียวกัน

14 - P


Spiderman toys

Batman Easter days

Godzila

เวียนเทียน


คนที่อาศัยขวดโหลปลามาครอบหัว ใส่ชดุ เกราะเหล็กเพื่อปกป้อง ผู้อ่นื ตัวละครนี้ใช้ประกวด ออกแแบบตัวละครเกมส์ออนไลน์


ออกแบบตัวละครประจ�ำตัวเอง เพื่อใช้แทนความรู้สึก ภาพนี้ใช้ในวันคริสต์มาส

ออกแบบตัวละครประจ�ำตัวเอง เพื่อใช้แทน ความรู้สึก ภาพนี้ใช้แทนวันสงกรานต์ ที่ไม่ได้เล่นน�้ำ แต่โดนคนอ่ื่นสาด จนเปียก

ออกแบบตัวละครประจ�ำตัวเอง เพื่อ ใช้แทนความรู้สึก ใช้แทนวันที่ตวั เองร้อนมากๆ และ ยังไม่มีอะไรท�ำด้วย ออกแบบตัวละครประจ�ำตัวเอง เพื่อใช้แทนความรู้สึก ภาพนี้เขียนหลังจากที่ตวั เอง ได้ไปดูหนังเรื่อง describable me และคิดว่าได้ minion มา เป็นสมุน


Comic


เล่มนีด ้ ก ี ว่า ั ปกน่า ดูสน สนใจดี นะ

เก็บไว ้ที่ เดิมดีกว่า น่าจะมา จากตรงนี้ นะ

ยังไม่คอ ่ ย ตรงทีก ่ �ำลัง หาเลย

จริงๆแบบนีท ้ �ำไม่ได ้นะครับ ทุกๆคน

อ่ะ!!! ื ทาง TK park มีทวี่ างหนังสอ ้ การทีอ หลังจากผู ้ใชบริ ่ า่ นแล ้ว ไม่วา่ จะจ�ำทีม ่ าได ้ หรือไม่ได ้ ก็ตาม

ื เพราหนังสอ ทุกเล่มทีเ่ ลข ทีต ่ ้องเรียงกัน เพือ ่ ง่ายต่อ การหา

ื มาใส่ น� ำหนังสอ ไว ้ทีน ่ เี้ มือ ่ อ่าน เสร็จนะครับ

เขียนกฏ กติกาการใช้ห้องสมุด Tkpark ให้ถูกต้อง ผ่านการเล่าเรื่องเป็น การ์ตนู ช่อง ในภาพคือกฏระเบียบ การเก็บหนังสือ ไม่ให้ว่นุ วย


เล่มนีห ้ รือ เปล่านะที่ เราหาอยู?่

เรือ ่ งก็เป็ น แบบทีเ่ ล่า มานีเ้ เหละ ครับ

ม่าย ย ย ย !!!!

ไม่เป็ นไร ครับ หากว่า แค่บงั เอิญ เจอเล่มที่ มีหน ้าหลุด

เท่านีก ้ จ ็ ะได ้ ื กลับมา หนังสอ อยูใ่ นสภาพ สมบูรณ์อก ี ครัง้ ครับ

ื หากพบหนังสอ ทีช ่ ำ� รุดในกรณี หลุด เราก็จะ ่ มแซม ท�ำการซอ ้ ใชเวลา เพียง 1 -2 วัน เท่านัน ้

แน่นอนครับ

ผมไม่ผด ิ ใชไ่ หมครับ

เขียนกฏ กติกาการใช้ห้องสมุด Tkpark ให้ถูกต้อง ผ่านการเล่าเรื่องเป็นการ์ตนู ช่อง ในภาพคือ การรักษาหนังสือ และ หนังสือที่ช�ำรุด


อ่านเล่มนีด ้ ี กว่า

ป๊ อก

ม่ายย ยยย ย ย

ผมท�ำไป แต่ไม่ได ้ ตัง้ ใจ ผมต ้องท�ำ ยังไงดีครับ .....

ในกรณีนไ ี้ ม่ม ี ปั ญหาอะไรครับ

่ มแซมได ้ จะไม่เสย ี หากอยูใ่ นกรณีทซ ี่ อ ิ้ ในการซอ ่ มแซม ค่าใชจ่้ ายใดทัง้ สน แต่หากไม่สามารถ ่ มแซมได ้ จะ ซอ ต ้องจ่ายค่าราคา ื และค่า เท่าหนังสอ ด�ำเนินการ

ื ทีช ให ้น� ำหนังสอ ่ ำ� รุด ไปที่ พนักงานทีเ่ คา เตอร์ เพือ ่ ตรวจสอบ สภาพ

คราวหน ้าต ้องระวัง หน่อยนะครับ

ครับ

เขียนกฏ กติกาการใช้ห้องสมุด Tkpark ให้ถูกต้อง ผ่านการเล่าเรื่องเป็นการ์ตนู ช่อง ในภาพคือการปรับค่าหนังสือ ในกรณีที่ท�ำช�ำรุด ทั้งซ่อมได้ และซ่อมไมไ่ด้


Sketch


Thank You

for reading my portfolio


...

Portfolio  
Portfolio  

นี้เป็นครั้งแรกที่รอมาเนิ่นนาน

Advertisement