Page 1

е ОКО

Број

4

МАРТ2014

Редакциј анаеОКО Главенуредник:СоњаЖивк овиќЃорг иевска Новинари:Анг елаАпост оловска,ИвонаМој ановска,Анг елаПет ровска,Анет а Трај к овска,СараТрај чевскаиИванаХаџиевска Пост ој ансоработ ник:СараМицевска Компј ут ерскаобработ ка:Пет арНик оловски Веповикуваменавремеданеинформират ез авашит еакт ивност и,з адаможемез а нивдапишуваме воевесник от .Может едасевклучит еисовашиинформациии фот ог рафии.Редакциј ат аќебидеот вореназ асит еамбициоз ниилуѓ есоидеј а.

Учил ише нве с никнаС. О. У. Гимна з иј а" Ј ос ипБрозТит о"-Бит ол а


Воовој б рој ќечит а т е н аг радат аод„ Би т ол с к ивес н и к “ј адоби вамеп овт орп ат , ј адоби вмеин аг рада„ 4Ноември “ . . . с и т еу с п ес ин еобврз у ваатин ат амудаби демен ај добри–и з ј авиди рек т оротн аг и мн аз и ј ат а Ки ри лПеч ал ев. врвн ирез у л т ат ип ос т и г н у вамен ес амовос п орт от , т у к уивомат емат и к ат а. . . н ашиу ч ен и циу ч ес т ву ваан ас и му л аци ј ат ашт ос еодржавоСк оп ј е„ МоделЕвроп с к и Парл амен т “ . одбел ежан и„ Ден отн ас оци ј ал н ат ап равда“и„ Недел ат ан аборбап рот и вк арди овас к у л арн и т е з абол у вања“ у с п ешн ис еп оран ешн и т ен аши( Ни к ол аИл и ј овс к и ) , н оис ег ашн и т ен ашиПоп ч ан овс к и , Тодоровс к и . . . ак т ерк ат аМај аАн дон овс к авораз г оворотс он асн иот к ри ваиделоду ч ен и ч к и т едожи ву вања п оми н ат ивон ашат аг и мн аз и ј а. март , мес ецвок ој с еодбел ежу ваДен отн ажен ат аиДен отн ап рол ет т а. т оан еес е` , н ап равет е„ п рошет к а“н и зс т ран и ци т ен аеОКО.

Првиотб рој нае ОКОиз л е з ена18д е ке мври2 0 13

e OKOбр. 4

с т р. 2


Кра т коинт е рвј ус од ире кт оротнана ша т аГимна з иј а, , Ј ос ипБрозТит о” Наг радат аз анај доброу чилишт е,шт ој адобивмена28Февру ариовааг одина, бешеповодданаправамеднок рат к оинт ервј усоеденоднај ценет ит еи нај вреднит елу ѓ евоГ имназ иј ат а.Предс еовај нас т анеповодз авоз диг ну вањена нашат аг ордос т ,ог ромноз адоволс т вошт ос меделодеднавак вас редина, опк руженасолу ѓ ес ек ог аш подг от вениз аработ а.Тру д,напор,потс елиелниз у чилишнит ек лу пиз аот варањенановивидици,з асоработ к асоновиг енерации мног уподобриипоперфек т ниодпрет х однит е. Ј аимавчес т адамупос т авамнек олк ук рат к и,нодос т аз начај нипрашањана нашиотдирек т орКирлиПечалев. На28Февру аридобивменаг радаз анај доброу чилишт евос порт от ,з аовие у с пес иниеобј авивмевоминат иотброј нае-ОКО. *Па,давидет енашат аГиманз иј аееднопрекрасномест о,каденашит еученициможатдаучатидасоработуваатсо професорит е.Оваанаг радаз боруваз ат оа,оваенај скапоцендоказк ојсит ениет ребадаг опочитуваме,ишт ое нај важнодасет рудимедаг оз ачуваме.Годинаваниј адоделиј аоваанаг радаповт орпат ,как онај добривоспорт от . Нашит еспорт ист иг иосвоиј апрвит емест аво:рак омет ,к ошарка,одбој ка.Едност авноможамдакажамниесме нај добрит ек ог асез боруваз аспорт отвоБит ола. Далиу чилишт ет опрет х однос еимаз добиеносонек оинаг ради,вонек ој аоблас тнаовааманифес т ациј а? *Секак о,как ошт окажавоваеедноквалит ет ноучилишт е,к оег ог радаткак от аквонашит еквалит ет ниученици,к ои сез апишуваатдаучаттукасек ој аг одина.Минат ат аг одинаг оосвоивмепрвот омест онадржавнаматура,наг радат а к ој аследувашебешечет врт иНоември.Имамеушт емног у ,мног ууспесик оиј аправатцелокупнанашат аГиманз иј а. Виек ак одирек т ор,с иг у рнос ечу вс т ву ват ег орди,шт онашат аГ имназ иј аепрог лас еназ анај доброу чилишт е? *Данавист инамиечестшт осимделодоваасредина,веќег онапоменавт оа.Нот радициј ат аз аедноодподобрит е училишт анеследиушт еод1892,к ог аовааГимназ иј абилаосновоучилишт е.Ушт еодминат от ој апосетувале квалит ет ниученици.Ноз нает елишт оенај важно?!Даг оз ачувамеовашт ог оимамеденес,овапост ој аноимг о з боруваминамоит ек олег и. Даобрнемевниманиенапоз абавниотделодоваанаг рада,к ак овиеивашит ек олег иј апоминавт евечерт анадоделу вањет о нанаг радат аодБит олс к ивес ник . *Зараз ликаодминат ат аг одина,овааг одинанадоделувањет оприсуст вуваадваесетидвапрофесори, воодушевенииз адоволни.Имавмепрекраснавечер,секак оз аслуженоуживањеиг ордостз авложениотт руд. Зак рај ,ниевипос ак у вамемног уу с пехпонат аму ,иќ евез амоламз апорак адос ит е чит ат елинае-ОКО? *Пабис ак алдак ажам,с ит едабидатз адоволниодовашт ог оимамеиник ог аш нит у у ченицит е,нит упрофесорит е,данедоз волатцелиотт ру ддоденесдапропадниво вода.Сит еборет ес èз аподраиднина,з ошт ос амот ак аќ еу с пееме.Виблаг одарам, прек рас нис т е. Виблаг одаримеиниедирек т орез аиз двоенот овремеиз ас ит епрек рас ниодг овори к оимуг идадовт енанашит ечит ат ели.Сенадевамедек асооваќ епот т ик немеиќ е мот ивирамеу шт емног улу ѓ едас еборатз аонаашт ог ос ак аат . Новинар:СараТрај чевс к а

e OKOбр. 4

с т р. 3


Ма т е ма т ича рит евре д нит а л е нт из ана ша т аГимна з иј а Вонашет оу чилишт еимабез број т алент ик оис енавис т инавреднииг о воз диг ну ваатег от онаГ имназ иј ат а.Мат емат ичарит ес еониенај вреднит е– велипрофесорк ат аВес елаТошевс к а. Имавприлик адараз г оварамсонек оиоду ченицит е,к оис ак аадаг о с поделатт оаис к у с т восомене.Навис т инанеелес нодас ез анимаваш со број к и,равенк и,к орени. . .Задобраподг от овк а,ис иг у рнос тнанат преварит е имс епот ребниминиму мдвенедели. Нек ог аш мис ес лу чу ваиданез ас пиј ам,ос т ану вамдарешавамс едодек ане г опронај дампроблемотшт ос ек риевос ек ој аз адача.Ас ек ак о,с ек ој ас иима с вој ат ежина.Воопшт онеелес но,г рижат апос т ој аноработ ивомене. Ученичк ас у мвопрек рас наГ имназ иј а,инавис т инас ак амдај апрет с т аву вам вонај доброс вет ло,к ог авеќ еимамможнос тдај ас нос амт ааодг оворнос т– велиХрис т инаМит ровс к а. Ис т ражу вавинај довинт ерес ниподат оциз ау ченицит ек оиг иос вој у ваатнај добрит емес т ананат преварит е.Значис еработ и з авис т инс к ит алент и.Г ениј алцик оит ешк ос енаоѓ аат ,аниег иимамевонашат аГ имназ иј а. Вонашиотг рад,на15Февру ариминат иотмес ецс еодржаРег ионалниотнат преварпомат емат ик а.Нат преваротбеше одржанвоЕМУЦ„ Ѓорѓ иНау мов“ .Однашат аГ имназ иј ау чес т ву вааивоеднонепрет с т аву ваа14у ченициодпрва,вт ора, т рет аичет врт аг одина.Рез у лт ат ит ебеавооду шеву вачк и.Сек ој т ру д,с ек ој анепрес пиенаноќнанашит енат превару вачи бешевредну ванасог олему с пех . Првот омес т о,к ак онај добарг оос воиБој анПопчановс к иодт рет аг одина. Понат амус леду ваат ривт оримес т ак оиг идобиј ау ченицит е:Ј оак имЈ овановс к ииАнаТодоровс к аодвт ораг одинаиБлаг ој Димовс к иодт рет аг одина. Имавмеидвет римес т а:Хрис т инаМит ровс к аодвт ораг одинаиСт ефанКу новс к иодт рет аг одина Бој анПопчановс к и,бирек лачу дооддет ег иос воис ит е100поенинанат преварот ,к ој небешенималк улес ен. Нанат преварит е,к ак оединс т венаинај важнаподршк абеадвет есолиднипрофесорк и:Вес елаТошевс к аиНат аша Димит ровс к а. Вопродолжениег иобј аву вамеидру г ит еу с пес инанашит емат емат ичари: Следу ваиз вешт ај з арег ионалниотнат преварпоМат емат ик аодржанвоСОУ„ Св.Нау мОх ридс к и‘ ‘ Мак едонс к иброд,на 16022013г . .

e OKOбр. 4

с т р. 4


Ма т е ма т ича рит евре д нит а л е нт из ана ша т аГимна з иј а Следу ваиз вешт ај наос военит емес т анарепубличк иотнат превар2013г .

Сиг у рнас у мдек ас ак ат едадоз нает енешт оповеќ еоду ченицит е,к оинеу морнопродолжу ваатдаработ атидаг иос вој у ваат наг радит е,воедноидаг иредату с пес ит евонашат аГ имназ иј а.Заоваимавприлик адаз бору вамисоу ченичк ат аодвт ора г одинаАнаТодоровс к а. Учимедас еборимез аонашт ос ак амедаг оимаме,с еиз г раду вамек ак оличнос т и,з наемешт оедобро,ашт олошо. Можебиечу дно,нода,мат емат ик ат аис ит ет иенат превару вањанеу чатнаовиеработ и.Воопшт онеелес но,ноак ос ес ак а с ес èможе. Ученицит ез аподг от овк аис иг у рнос твоз наењет ос ес лужатсоз бирк иодраз личниавт ори,ну меру с и,с иг мииу шт емног у дру г илит ерат у ри. Зак рај ЕленаПет к овс к ас поделу васонаседнамног уму драмис ла: Безт ру д,немау с пех .Ник ог аш нег оодложу вај т еонашт оможет едаг онаправит еденес .Бидет евреднииработ ет ена вашиотк апацит ет ,веру вај т еедендент ој т ру дќ евидонес есоченплод.Ак ој з нае,можебивашит есоништ аќ ес т анат реалнос т ?! СараТрај чевс к а

e OKOбр. 4

с т р. 5


Инт е рвј ус оБој а нПопча новс ки Пос лениз ат анау с пес ивос порт отиек с т ернит ет ес т ирањанашат аг имназ иј апос т иг ну ваг олемиу с пес иивомат емат ичк ит е нат превари.Имаг олемброј нау ченициоднашат аг имназ иј ак оишт ос еодличнимат емат ичари.Вооваинт ервј уќ ес е з апоз нает есоединс т вениоту ченикк ој нарепубличк иотнат преварпомат емат ик аос воипрвомес т осомак с имални100 поени. Бој ант иблаг одаримешт оприфат идададеш инервј уз ау чилишиотвес никеОКО. Далиќ еможеш з апочет окнак рат к одас епрет с т авиш иданик ажеш нешт оз ат воит е ак т ивнос т исок оис ез анимаваш вос лободновреме. Севик амБој анПопчановс к иу ченикс у модI I I 1к лас .Клас енрак оводит елмие Благ ој Зај ак овс к ик ој ееденоднај добрит епрофесоривог имназ иј ат а.Мој от професорпомат емат ик аеОливераЃорг иева.Нес ез анимавамсоник ак овс порт .Во с лободновремес вирамнаг ит араис лишамму з ик а.Добрат аму з ик амеопу шт аи правидас ечу с т ву вамс пок ој но. Бидеј ќ иос воипрвомес т онарепубличк иотнат преварпомат емат ик ак ак ос е чу с т ву вашек ог адоз надек аимаш ос военопрвомес т осомак с имални100поени? Тоабешек рат к от раенмоментнарадос тбидеќ именес амомибешеважнодаобез бедаму чес т вонас ледниотрепубличк и нат преварпомат емат ик а.Аос военит е100поенис амој апот врдиј амој ат ажелба,нос ек ак очу с т ву вавдек амој отвложен т ру дс ег анеез алу ден. Задас еу чес т ву вананек ој нат преварт ребадас еиманек ак овпот т ик .Шт от енат ерадас еприј авиш идау чес т ву ваш во еденвак овнат превар? Ништ опос ебнонеменат ераеднос т авнос ес лу чибезнек ој аособенапричина.Мибешез додевнот оадаимамобврс к ис амо нау чилишт е.Сос емарамноду шноприфат ивдау чес т ву вамнарег ионаленнат превару шт ек ог абеввопрваг одинаиможеби к ак опоинерциј аевемеивовт ораит рет аг одина. Овас иг у рнонеет вој првнат превар.Далиимаш у чес т ву ваноинадру г инат превариисок ак вирез у лт ат иг иимаш з авршено? Воос новноу чилишт еу чес т ву вавнанек олк унат преварипоанг лис к иј аз икимат емат ик а,нобезнек ој особену с пех .Нај добар рез у лт атимампос т иг нат ововт ораг одинаит оат рет анаг раданарепубличк иотнат преварпомат емат ик а. Бидеј ќ иимаш ос военонаг радиоднат преварипомат емат ик адалис ес мет аш личнос ебес из анадаренз арешавањена мат емат ичк ипроблеми? Ј асс ебес инес ес мет амз анадаренбидеј ќ ит оанеможедас еодредиодовој у с пех,соог леднат оашт ос еработ из а рег ионалниотк арак т ернанат преварот .Еднос т авнот ребак онцнт рациј аис иг у рнос твос ебе,адру г от ос еќ едој депоред. Тиимаш пос т иг нат оу с пех ,далиможеш даниј аот к риеш т ај нат анау с пех отинашт ос едолжит ој ? Споредменеу с пех отможедас епос т иг нес амосоработ аинапорновежбање.Соредовновежбањеижелбавис т инада с епос т иг нерез у лт ат ,т ог аш с иг у рнопос ак у ваниотрез у лт атќ ес епос т иг неиприт оат ој ќ ебидепоз ит ивен. Тиблаг одаримеБој аншт оприфат идададеш инт ервј уз ау чилишниотвес никеОКО.Типос ак у вамемног удру г иу чес т ва вонат преварииу шт емног упрвимес т а. Анет аТрај к овс к а

e OKOбр. 4

с т р. 6


Анг л ис ки

На21,22и23февру арис еодржас иму лациј ат аМоделЕвропс к иПарламентво прос т ориит енаинт ернационалнот ос редноу чилишт еНоваодСк опј е,к оепо чет врт ипатовааг одинабешедомак иннанат преварот .Нашет оу чилишт е,под водс т вонапрофесорк ат апоанг лис к иј аз икМаринаГ у г у чевс к аис прат и делег ациј асос т авенаодт ричленовик оиеденмес ецг иподг от ву ваас воит е из лаг ања.Ученицит еАлек с андраЦвет к ова,Ј ас наДимовс к аиСт ефанПет ров, одчет врт ат аг одинаприСОУ„ Ј ос ипБрозТит о“ -Бит ола,т ранс формираниво делег ат ипрат енициодГ ерманиј анаМЕП2014имааможнос тдавидатк ак о навис т инафу нк ционираЕвропс к иотПарламент .Евешт оиз ј авиј ау чес ницит е: Алек с андра:Нат преварот ,впрочемеис т оонолк ус ериоз енк олк уиз абавен. Првиотден,поприс т иг ну вањет обевменај с рдечнопречек ани.Бевме с мес т ениводомовит енадру г иу ченицииу шт енапочет ок отведнаш з апоз навменовиприај т ели.Училишт ет оНовамудадееднаСвет с к а дименз иј анас лу чу вањет о,навис т инаиз г ледаонак ак ак оодАмерик анс к ит е филмови,сог олемиу чилници,х одници,с ализ ас ек ак вис порт ови,баз ени, ау дит ориу ми,морамдаприз наамдек аимашеодличнаработ наорг аниз ациј а идоволнос лободновремек оениос т ану вашез адружба. Ј ас на:Вт ориотденс еработ иоду т родомрак ,бу к вално.Сек ој делег атево предодредениотк омит етсоу шт е19дру г иделег ат и,с епрез ент ира проблемотиличниотс т ав,с енаоѓ арешениез апрашањет о,с едебат ираис е нос атрез олу циит ек оивпрочемс енај важниотделоднат преваротис еоднес у ваатнараз личнисоциј алнит емик оис е раз г овараатнаГ енералнот оСобраниеподоцна.Вомеѓ у време,евалу ат орит ег иоцену ваатделег ат ит ез анивнит еорат орс к и с пособнос т иинормалнобидеј к идебат ат ас еводинаанг лис к иј аз икс еоцену ваатис пособнос т ит ез аг оворењенаис т иот ј аз ик . Ст ефан:Трет иотденбешенај добриотинај у с пешниотс поредмене.Тоаеденк ог а ј аг ледаш целат ас вој аработ а,целиотс вој т ру дис ебориш сос ет ас вој ас илада ј аоправдаш рез у лу циј ат анат вој отк омит етидас еис т ак ниш повеќ еоддру г ит е делег ат и.Денк ог ас есобираатс ит еделег ат иодс ит ек омит ет ииимаатот ворена ду с к у с иј аидебат ак ак овоз рас нилу ѓ е.Сет от оаиз г ледамног уформално.Можеби ипремног ус ериоз ноз адецаод18г одини.Но,нак рај отодз ас еданиет оит ес ит е с ез адоволниодрез у лт ат ит ебезраз лик адалиќ ебидеиз г лас анаилиненивнат а рез олу циј а,с ит ес т ек ну ваатеднопрек рас ноис к у с т воис ет рифик атз ау чес т во,а пос лет оас ит ес евраќ аатдомаипродолжу ваатсос воит енормалниак т ивнос т и. Ниек ак от имс мепрез адоволниодрез у лт ат ит енаовог одинешниотМЕПиак о неу с пеавмедаос т варимеплас манмеѓ упрвит ечет ирик оиќ еј апрет с т аву ваат Мак едониј анаинт ернационалнат ас иму лациј авоВиенаоваа2014г одина,но г иох рабру вамеиднит ег енерациидаз ематак т ивноу чес т во,даверу ваатво с ебеидас ипоминатнез аборавно. Алек с андраЦвет к ова

e OKOбр. 4

с т р. 7


Од б е л е жу ва њенад е нотнаСоциј а л наПра вд а2 0 . 0 2 . 2 0 1 4г од . Социј алнат аправдас ез алаг аз ас ветвок ој с ит елу ѓ еподеднак воибездис к риминациј аг иуживаату ниверз алнит ечовек ови права,к адепочит у вањет онараз личнос т ит еиправот онаиз борс еос новнипринципинаедноз драво,с реќ ноис лободно општ ес т во. Училишт ет ос вој ат авос пит нообраз овнафу нк циј ај аобаву ванаповеќ е полиња. Пок рај редовнат анас т аваивоннас т авнит еак т ивнос т и,процесотна вос пит аниеиобраз ованиес евршиинизраз личнивидовинаработ илници, соработ к асолок алнат аз аедница,х у манит арниак цииис л. На20февру ари,поповодДенотнаСоциј алнат аПравдавонашет оу чилишт е с еодржадебат аиработ илницинат ема:, , Образ ованиез асоциј алнаправда“ . Воработ илницат аз едоау чес т воу ченициодт рет аг одинаодО. Х. Аподрачј ет о, к оишт оповеќ ег ииз у чу ваатопшт ес т венит енау к и. Образ ованиет оз асоциј алнаправдаимаз ацелдаг оз г олемиз наењет о,раз бирањет оичу вс т вот оз аониек ат ег орииналу ѓ е к оис енамарг инит евоопшт ес т вот о. Вомарг инализ ираниг ру пинаг раѓ анис паѓ аат : 1.Социј алноз аг роз енит ес емеј с т ва 2.Жрт вит енас емеј нонас илс т во( малт рет иранижениидеца) 3.Самох ранит еродит ели 4.Ромит е 5.Лицат асопос ебнипот реби 6.Лицат ак оишт оиз држалез ат ворс к ак аз на 7.Завис ницит е( дрог а, алк ох олидру г ипс их оафек т ивнис у пс т анции) 8.Ст арит еииз немошт енилицаидру г ик ат ег ории Овој виднаобраз ованиес еочек у ваданаправит ранс формациј аволичнос т анау ченик отвонас т авниотк адариво инс т ит у циј ат авоопшт о,з ат оашт от оаенужнапот ребавоеднодемок рат с к оопшт ес т во. Овај виднаобраз ованиез начиобраз овабниепрот ивпредрас у диис т ереот ипииит оаепроцеск ој т раеиќ ет рае,ае пот ребноз ат оашт овос ек оеопшт ес т воинс т ит у циит есоз даваатдис к риминат орс к ииопрес ивнис т ру к т у ри.Нонеедоволно с амот еорет с к идаг оз наемез начењет оназ боротсоциј алнаправда,с амодат врдимез ас ебедек анемаме предрас у ди,данебидемес амонабљу ду вачинараз лик ит е,т у к уиак т ивену чес никвонивнонадмину вање.Тоаецелт ана нашет ообраз ование,т оабешецелт аинанеодамнешнат адебат аис енадевамедек анешт оќ ес епроменивос вес т ана нашит еу ченициинавоз рас нит е. Сесоцелдас енаправинек ак ваинденциј абеаиз ведениит ридрамс к ит очк ик оинек ак ос лик овит ој адоближаа к ат ас т рофалнат асос т ој бавоопшт ес т вот о.Беаопфат енидецат анамарг инит е,к ак оиониек оис ек ог аш ќ ег ииманивнит е ис меј у вачи.Младит ег лу мциможеаделу мновос вој ак ожадај апочу с т ву ваатсос т ој бат аинадват ат ипа.Завршет ок отбеше у шт епопоу чен.Сит еу ченициимааиможнос тот воренодадебат ираатнат емат авок ој ас евк лу чиидирек т оротКирил Печалев,панапрашањет о:„ Далинек ог аш ќ еу с пеемецелос нодаг иис к оренит епредрас у дит еис т ереот ипит еида соз дадемеедноопшт ес т вок оешт оќ ебидес ведокнас ег ашнос т а,аминат от онемадаимаприлик адаг из амешас воит е прс т и“одг оворотбешек ат ег оричноне!Нос енадевамедек аработ илницат аит иенек олк упоминат ичасовиз аедноќ ебидат одк орис тз ас ит е.Пак ог анеможемецелос нодаг иис к орениме,з ошт оданеу чес т ву вамеак т ивноз анивнонамалу вање? Педаг ог :МилицаРоџевс к аПс их олог :Лидиј аСпоа Анг елаАпос т оловс к а

e OKOбр. 4

с т р. 8


Не д е л анаб орб апрот ивка рд иова с ку л а рнит ез а б ол у ва ња На27февру ари,поповодНеделат анаборбапрот ивк ардиовас к у ларнит ез аболу вања( шт ос е одбележу вашеод21до28февру ари) ,вонашат аг имназ иј а,соу ченицит еодт рет аг одинас еодржа през ент ациј а/ предавање.Зас рцевос адовит ез аболу вањаз бору вашеДрЛиљанаМилевс к а,с пециј алис т посоциј алнамедицинаодЦент аротз ај авноз дравј еБит ола

Инт е рвј ус об иб л иот е ка рот Наз боротивтедаиметесно,анамислитешироко” Поповод17т ифевру ари-Свет с к иотденнановинарс т вот о,воовој број одвоивмеделз а раз г оворсонашиотак т у еленбиблиот ек арДраг анРис т евс к и,к ој з адс ебеимадолг ог одишнановинарс к ак ариера.Евег оираз г оворот : Колк удолг ос т евонашат аг имназ иј а? Вог имназ иј ат ас у мдвег одини,носонеас у мповрз анповеќ едецении.Првок ак оу чениквоовааг имназ иј авопериодот од1974/ 78,к ог абевипрет с едат елнаМладинс к ат аорг аниз ациј анау чилишт ет о,подоцнавот ек отнаобраз ованиет она моит едвеќ ерк ик ог абевпрет с едат елнасовет отнародит елиис ек ак овот ек отнамој ат ановинарс к ак ариерапишу вав повеќ ет ек с т овиз аг имназ иј ат а. ” Слу шнавз авашат адомашнабиблиот ек а,к ажет еминешт оз анеа? Aт мос ферат авомој ат абиблиот ек адавачу вс т вонаблис к ос тимеправидас ечу вс т ву вамис полнет оиприј ат но,во неаимамнад4000к ниг и,к оиделс емои,делнапишаниодмој ат асопру г а,к ак оик ниг иодмоит епредци. . ” * Еок ововак воиз даниееновос тз аг имназ иј ат а.Над1. 700пос ет ит елиимапрвот оиз дание.Новинарс т вот оз анасмладит ее г олемпредиз вик .Соог леднат оашт ос т едолг ог одишенновинаршт обинипрепорачале? Предс ебивипрепорачалдапишу ват енанај раз личнит еми,нес амот емик оис ес лу чу ваатвоу чилишт ет осоцелдај а пот т ик нет ераз новиднос т авос т ат иит е.” Љубит елс т енапланинит еивисочинит е.Нак олк ук онт инент ис т ебилеик оиврвовис т е г иос воиле? Нај мног ус у мг опос ет у валПелис т ер,повеќ еод6000пат и.Су мбилнашес тк онт инент и, миос т ану ваату шт еХималаит е,адос ег ас у мг идос т иг налврвовит енаМонтБлан,Кавк аз , Дамаванд,Ак онк аг ва,Олимп, МонтВилх ен,Килиманџаро,Пиринидр.Оваамој ат у ранапос ет у вањеј аимамнаречено “ Нај висок иврвови” . ”

Новинар:Анг елаПет ровс к а

Зак рај нараз г оворот ,з аваск ој е“ врвот ”напишаниотз бор,к ој апланинаиливрвнај мног увефас цинирале? Сек ој апланинаимас вој аубавина,с ек ој анас вој начинос т авилат раг авоменеипок рај т оашт онас ек ој ас у мвидели т ешк имомент и,с епакубават ас т ранаиубавит емомент ис еониек оиг ипамет ам.Велатс ек ој апланинас вој ат ежина,ај ас веламс ек ој апланинас вој аубавина.Пок рај т оашт ос у мљубит елначит ањет оичит аммног у ,менеповеќ емеис полну ва ис к ачу вањет онапланина,бидеј ќ ит оаг одоживу вамк ак оеднапрочит анак ниг а.Планинат аег олемроманк ој с еу шт ег о пишу вам.Как ошт орек оледенмој прет х одник : ” Планинат аеединс т венот орај с к омес т овок рат к иотживотначовек от ” . ” Кој аевашат апорак аз анас ? Предс едабидет ес воииорг инални,барај ќ иј авис т инат аиправдат а.Дас ерак оводит еодправилот о:Наз боровит еда имет ес но,анамис лат аширок о.Идаз апамет ит е:Новинаротнеможеинез наес е,ос новнот оет ој даз наек ој з нае! ”

e OKOбр. 4

с т р. 9


Пора не шнит ена ши…. Никол аИл иј овс ки Љубовт ак оннешт ат аеонаак ој аневодинизживот отинеот с лик у вас ит енапос ебенначин.Следниов ,поранешенг имназ иј алец,сок ој г ипродолжу ваменашит енапис и,ет ок мут алент ираниотпис ат елНик олаИлиј овс к и.Нег оват аљубовк онпишаниотз борнемаг раници,ат оаможемедаг оз ак лу чимет ок му вонег овит епрефинет идела.Живот отг оводик онпос т иг ну вањенановиу с пес и,сос ек оенареднодел о.Заониек оис евопот раг адапрочит аатдобрак ниг а,муг ипрепорачу вамет ок муделат анаНик ола Илиј овс к и.Вос ледниотприлогможет едапрочит ат ек ак от ој з апочнасонег оват апис ат елс к адеј нос т из аделат ак оишт ог инапишал. Кој абешепричинат ашт овеодведепоовој пат ,пат отнапис ат елит е? Љубовт ак онфилоз офиј ат а.Так ваенеј з инат аволшебнос т :напочет ок отс амој ачит ат е,апот оавовас с ераѓ ажелбат адабидет еинеј з инприј ат ел,дат раг ат епос вој ат авис т инапрек унеј з инат аму дрос т ,дас ес поз нават ес ебе с и,с вет отис мис лат авонег о.Денеск ог асомис лит еќ ес енаврат амс еду мг одининаназ ад,нај првоќ ег ивидамт врдит е к орицинафилоз офс к от одело„ Так аз бору вашеЗарат у с т ра“наФридрихНиче,романот„ Шаг ринс к ак ожа“наОноредеБалз ак из бирк ат апоез иј а„ Раѓ ањенат раг едиј ат а“наМат еј аМат евс к и,aпот оаиделат анаг ерманс к ит ек лас ичнифилоз офии ант ичк ит ему дрециипоет и.Как ој аот к ривавнивнат аидеј а,т ак ај асоз дававимој ат а.Так апочнав. . . Каденај чес т ој анаоѓ ат еинс пирациј ат а?Кој делодживот отвеинс пирира? Моевиду вањеедек аинс пирациј ат аеог ледалонаду шат анапис ат елот ,нег овначиннабит ис у вањеимис ловенпог ледна нешт ат а–с èонашт ос ес лу чу вавонег оват ас вес типот с вес т .Пис ат елотј анос иинс пирациј ат асос ебек ак онераз двоивдел одсопс т венот обит ие.Ког ат ааќ есоз рее,премину вавопишаноделоиофициј алнопос т оивовремет оипрос т орот . Шт оек арак т ерис т ичнововашит еделашт ог оот с лик у вавашиотидент ит етивераз лик у ваоддру г ит епис ат ели? Вомоит епес ниирас к аз ипреовладу ваатт емит еодоблас т ана:х едониз мот ,к лас ичнат афилоз офк иј а,ант ичк ит емит ови, с ек ој дневниотживотначовек от ,блу з от ,љубовт аиерот ик ат а,ис т ориј ат а,без временс к ат аповрз анос тнаминат от ои иднинат а,ак т у елнот оиз аборавенот о,денотиноќ т а,видливот оиневидливот оис èоназ ашт овредидас есону ва.Делот она еденпис ат елепродолжу вањенаделот ооддру г .Нит уеденнепочну ваодново.Сек ак одек ат ребадас ег радис вој идент ит ет ис т ил,новос у шт инас еработ из апродолжу вањенак нижевнот онас ледс т во,помеѓ упрет х одницит еис ледбеницит е. На09. 02. 2014г одинанаправивт епромоциј аз авашат авт орак ниг а,нас ловенак ак о„ Далечнаилу з иј а“ .Поддршк ат ак ој ај а имат еј апот врдиј амног уброј нит еприс у т ни.Как воечу вс т вот овот ој моментк ог ај ачу вс т ву ват епот к репат аодт иелу ѓ е? Бевприј ат ноиз ненаденодброј нос т аиинт ересотнабит олс к ат ачит ат елс к апублик а.Тоас ет ак вимомент инаис т овремена радос тиг ордос тк оишт оиз мину ваатбрз о,ас епамет атвечно.Пот пишавдос т апримероциодк ниг ат а,з ак ој ас енадевам дек адоброќ епоминенизмис лит еначит ат елит е. Коиз боровибиг иу пот ребилесоцелдаг инамамит ечит ат елит едаг очит аатвашет одело? „ Ќес еврат амк ај вас ,к ај василу з ии виеопиенис вет овиз ак опанивобу наротнапремолчениотпривид ќ ес еврат амк ај единс т венит евис т ини к адевс еленат аенедооденашу ма з ак лу ченавоз аг ат к ат анавремет о Ќет алк ампоз емј ат апонебот о поѕ вез денит епат ек иполу лк ат апопрвиотплач к аденоќ т аез асолништ еодј у лс к иотприпек ик опнежотиболк ат ас еприт ок инаеднаис т арек а! “ Рас к ажет енинак у соз асодржинат анаделот о„ Далечнаилу з иј а“ „ Далечнаилу з иј а“еис к омпониранаодвк у пно50пес нирас пределенивочет ирицик лу с иит оа:„ Брану вања“ ,„ Почет ок оти к рај отназ ај дисонцет о“ ,„ Копнеења“и„ Шепот ења“ ,сопог оворнапис ат елотРадованП.Цвет к овс к и.

e OKOбр. 4

с т р. 10


Пора не шнит ена ши…. Никол аИл иј овс ки Далибиможеледаодвоит енај впечат ливделодк ниг ат аилиделк ој вамвиенај драгиимадос т аг олемоз начењез авас ? Биг ииз двоилпес нит е:„ Северница“ ,„ Далечина“ ,„ Сонцеинас мевк а“ ,„ Наеднаш“ ,„ Предсонот “ ,„ Нек ог аш“и„ Оддалеченаод с енк ат анасонот “ ,к оинаповеќ епат ис еобј авенивок нижевнис пис аниј аивебпорт али,аис т ит ег иимампрочит аноина поет с к ит ечит ањак адешт ос у му чес т ву валит оавоБит ола,Прилеп,Ск опј еидру г иг радовиодРепублик ава. Рас к ажет енинешт оповеќ ез апочет оцит е,однос ноз авашат апрвак ниг а. Мој ат апрвак ниг а„ Пламеннавечнос т а“ј аобј авивво201 1г одина.Тамуправампоет с к иобидз аеденновромант из амна21 век .Вонеас есобранис ит епес нинамоит епрвипоет с к иобидипишу ванивопериодотод2008до201 1г одина.Книг ат а содрживк у пно50пес ник оишт ос ерас пределениво5цик лу с и.Ст ану ваз борз ас т их овинизк оипровеј у ваедна романт ичарс к о–епс к о-мит олошк ат емат ик а,к адешт опреовладу ваатт емит ез абес к рај от ,с лободат а,вечнос т а, идеализ мот ,ј у начк ит еподвиз инас т арит евремињаит н. Коис евашит еиднипланови? Момент алноработ амнат рик нижевнипроек т и.Г опишу ваммој отпрвроманз ак ој с енадевамдек аќ ебидез авршендо почет ок отнаиднат аг одина.Пот оат у к аез бирк ат анарас к аз ик ој ашт оќ есодржирас к аз исот еми,инт ерес низ ас ит е г енерацииис ек ак ог опродолжу вампоет с к иотк онт ину ит етсоподг от ву вањенамој ат ат рет аз бирк апоез иј а. Виес т ес ег апос т дипломецнаПравниотфак у лт ет–Кичево,дис перз иранис т у дии-Бит ола.Даливашет ошк олу вањево г имназ иј ат ас ег авеис т ак ну ваииз двој у вак ак опоу с пешналичнос тнафак у лт ет от ? Наовапрашањет ребанек ој дру гдаг одадеодг оворот ,новот ој к онт ек с тќ ег опот енцирамс леднот о.Вог имназ иј ат аимав одличнипрофесори,пос вет енинас вој ат апрос вет ит елс к адеј нос тодк оис ез добивсодобрипоз навањавоодделнинау чни облас т и.Ту к аќ ег ииз двој ампрофесорк ит епоМак едонс к иј аз икилит ерат у раДаниелаПет ровс к аиСоњаЖивк овиќ– Ѓорг иевс к а,професорк ат апосоциолог иј аВес наЖог лева,професоротпофилоз офиј аГ оранБиз имос к иипрофесоротпо Ис т ориј аИљоТрај к овс к и.Несомнено,нивниотвлогег олемит оанес меедас ез аборави. Коимомент ивог имназ иј ат анај долг оќ ег ипамет ит е? Имамдоживеаномног уприј ат нимомент иодк ои:дебат ат апоповодпат ронат отнаг имназ иј ат аод2008г одинаво орг аниз ациј анапроф. ДаниелаПет ровс к а,нат преваротпосоциолог иј аз аедносопроф. Вес наЖог лева,одбранат анамој ат а проек т наз адачапофилоз офиј аз аедносопрофесорит еГ оранБиз имос к и,Љу пчоМој сос к ииВас к оЦвет к овс к и, с т ек ну вањет онаг олемделодмоит енај добриприј ат ели,прог рес ивниотду хначасовит е,времет опоминат онаодморит е, к лас нат ас лог аинес лог аимног удру г и. Шт обиг исовет у валес ег ашнит еииднит ег имназ иј алци? Нај прво,дај аиз бератг имназ иј ат а„ Ј ос ипБрозТит о“з ас редноу чилишт ек адешт оќ ес еобраз у ваат .Вт ородаг ис ледат с воит епрофес ионалниафинит ет иидаг овложу ваатс вој отт ру дт амук адешт ос мет аатдек анај повеќ еќ еимк орис т и.И т рет о,даг ипочит у ваатс воит епрофесориидасоработ у ваатпомеѓ ус ебек ак одру г ариик олег и. Вашат амис лак ој авеводинизживот от . Сек ој дневиет онебиможелдаг ос ведамс амонаеднамис ла,ноет епрвошт о мипаднанапаметееденмој с т ихк ој г лас и: „ Неенебот от олк увисок о к олк ушт ог раницит ес ераз бранит ак апог решно“ . СараМицевс к а

e OKOбр. 4

с т р. 11


Мл а д аиа т ра кт ивнаа кт е рка , на ша т аМа ј аАнд оновс ка Младат аак т ерк а,сопос т ој анаадрес авоБит олс к иотНародент еат ар,мибешесог оворникз аинт ервј у т овоовој број .Таае живдок азз ат оак ак вит алент ипос т ој атвооваанашадржава.Рас т рг нат амеѓ упробиипрет с т ави,носоведарду хидобра мис ла,ниј арас к ажанак у соприк аз нат аз ас ебе. . . -Бевт еделоддет с к иотму з ичк ифес т ивалСиДоводалечнат а1994,ј авк у с ивт епопу ларнос т ао ддет с к ит еденови.Колк ут ој фес т ивалпридонес едас еопределит ез авак вапрофес иј ак ој анос и попу ларнос т ? Еднаш нас цена,з ас ек ог аш нас цена. . . .илионашт ицит ешт оживотз начат,можамс лободнода к ажамдек авомој отс лу чај с епок ажак ак овис т инит о.Имав9г одини,к ог апочу вс т ву вавс лава,и к ог авеламс лава,можамс лободнодапот врдамдек абевмедецаѕ вез ди.Имавмег олемит у рнеи софес т ивалотСи-Донизцелат аз емј а,полневмеДомовинак у лт у ра,Спорт с к ис али,с едопишу вавсодецаодцелаМак едониј а,веднаш пос лет оабевмепок анет идабидемеделиодДај т еМу з ик а,непрепоз наваанау лица,ниг ипееј апес нит е. . .Пес нит еодСи-Дододенденесс епеат .И да!Прет пос т аву вамдек аинт енз ивнит едружењасос ценат ак оит раеј анек олк уг одини,з апочну вај ќ исоСи-до,Дај т еМу з ик а,ЗдравоГ ениј алци. . .беас амопочет окнаонашт оденесенерас к инливделодмоет о с ек ој дневие-Сцена! -Пос т оилинек ој нас т анилиличнос тшт овиг оопределивашиотак т ерс к ипат ? Сераз бирадек апос т ои.Вос редношк олс к ит еденовивоГ имназ иј ат а„ Ј ос ипБроз -Тит о“воБит ола,имавможнос тдау чамод еднапрек рас наличнос т ,пос вет енапрофесорк апоМак едонс к иј аз икилит ерат у ра,професорк ат аАну шк аКос т у рс к а,к ој аз а даг одоближинас т авниотмат ериј алдонасиданèпот т ик недачит аме,нèнат ерадаподг от виме,прет с т авак ој аќ ебиде прик ажананачасотпоМак едонс к иј аз ик .Тог аш бевпрваг одинаит оамибешепрват апрет с т ава–РомеоиЈ у лиј а,вок ој а добивможнос тдај аиг рамЈ у лиј а.Нареднит е3г одини,сонашат ас т рас тз ат еат ариподнеј з иномент орс т во,с премивме мног уамат ерс к ипрет с т ави,нас т апу вавмеинафес т ивалотнаамат ерс к ипрет с т авинак ој бевмеипофалени.Таасо неј з инат ат рпеливос тиљубовк онпишаниотз бор,нèнат ерас ит едачит аме,ду риит ие,к оик ниг анес ак аадафат атво рак а. Так аз араз нос еширешељубовт ак ончит ањет оит еат арот .Кај нек ои,т оабешепот т икз апог олемаоцена,вомој от с лу чај т оас т ананај г олемсон,нај убавој аве,нај с илнажелба.Однеа,добивг олемаподдршк аипот т икдак онк у рирамна Фак у лт ет отз аДрамс к иу мет нос т ивоСк опј е.Веру вашеис ераду вашенамој оту пехк ог абевпримена.Сорадос т ,мег ледаше инас ценат анаБит олс к иотТеат ар,к ог адипломирав.Менаг раду вашесоубавамис ла,з ас ек ој мој у с пех ,приват ени профес ионален.Преднек ој ден,с ез бог у вавмесонеаз ас ек ог аш. . .Нолу ѓ ек ак онеа,професорик ак онеа,можамс амодаим пос ак амнаденешнит ег енерации.Тааќ еживеевомоет ос рце,ду риживеамиј ас ! Пос ленеа,нафак у лт ет отз адрамс к иУмет нос т и,имавг олемачес тдау чамвок лас ат анапрофесоротКирилРис т ос к и,г олем у мет ник ,ак т ериу шт епог олемчовек ,одк ој нау чивмног уиимавс реќ а,еднаш идај аделамс ценат асонег о. . .инег овеќ ег о нема!Нолу ѓ ет ок оиг ис ак аш,живеатвечно! -Колк упрет с т авис т еодиг ралез аНародниотТеат арвоБит ола?Ималинек ој ау лог ак ој апос ебновиос т авилаг олем впечат ок ? Задс ебеимамок олу30премиери,ак онк рет ноиз минат ат аг одинај аз авршивсо108из иг ранипрет с т ави.Имампрет с т авии лик овик оиќ емиј аг реатду шаду рис у мжива,з ат оашт оз анивмеврз у ваатубавипроцес инаработ а,ек ипа,пат у вања. . .Но с ит емис едраг и.Сек ој лик ,миот к ривапонек оепарчеодс ебе,к оес е`у шт енег оз нам.Сек ој ликмеинс пирирадапомес т ам нек ој ановаличнаг раницаподалек у ,повисок о. . .Ит ак аубавониерас т ењет о. -Г одос т иг навт елионашт ог оимавт ез амис леноз ас ебе?Г иос т вару ват елипополек ас воит ежелбиисоништ ак ог а ак т ерс т вот оевопрашање? Ј асс у мчовекк ој приват но,надвородс ценат анес ак адрас т ичнипроменииработ ик оиможатдамеиз мес т атодк олос ек . Так аеинас ценат а,полек анос иг у рно,г оз аз емамс вој отпрос т орнашт ицит ешт оживотз начат ,с илноверу вам,с ет ру дами работ ам,идавамг олемаљубоввоонашт ог оправам,пат ак аимис евраќ а.Среќ нас у мсос èшт омис ес лу чилодос ег аи с енадевамдек авоиднинаќ емес ледиу шт епог олемас реќ а,убавишанс и,лик овинак оиќ еимс ераду вам. . . Ипредс è,ќ е сону ваму шт еповеќ е,з адаимамс ек ог аш нашт одас ераду вам,ик оншт одацелам.Моет от еат арс к онебо,с ак амдабиде с вет ло,к ак ошт оеис ег а.

e OKOбр. 4

с т р. 12


Мл а д аиа т ра кт ивнаа кт е рка , на ша т аМа ј аАнд оновс ка -Кој евашиотнај г олемк рит ичар? Нај г олемиотк рит ичар–с у мс ис амат ај ас !Аведнаш пос лемене,имамеднамала г ру паналу ѓ е,к оимног уг ис ак амибес к рај ноимверу вам,лу ѓ ек оинеме пошт еду ваатинедоз волу ваатдалет амвооблаци,к ог ат ребадачек орамцврс т о наз емј аиобрат но,к оимевивну ваатнадоблацит е,к ог ас к ромног аз амниз маг лат а.Мај к ами,с вршеник от ,братмиимоит еприј ат елк и,с ет иек оимедржат бу дна!Ис ераду вамшт ог иимам. -Имат елинек ој / аак т ер/ к аилипис ат ел/ к ак ој виеидолиз ошт обаш т ој / т аа? Одлу ѓ енеправамидоли!Нот оанез начидек анеј апочит у вамивредну вамработ ат ананај раз личниак т ери,пис ат ели, у мет ници,лу ѓ е. . .Г ис ак амру с к ит еавт ори. . .нек ак о,с ек ог аш к ог аг ичит ам,илииг рам,мис еблис к и.Миј ану датонааживот на т оплинак ој ај асј анос амк ак очовек .Чех ов,Дос т оевс к и,Толс т ој . . .Нонас ценат а,с ак амимодернит еат арс к ик реации, т ек с т ови,прет с т авиилик ови,т ак ашт онебинаброј у валаавт орииак т ерик оиг ипочит у вам. . .мног ус е!Бибило неблаг одарно! -Налик у ват енапринцез а,авоНароднит еприк аз ниимат есос емас прпт ивнау лог а,к ак ос ес наоѓ ат евот ранс формациј ат а? Транс формациит ес есос т авенделодак т ерс к иотживот .Ик олк уповеќ ееденак т еримах раброс тижелбаз ат ранс формации, т олк упошаренс ветмус еот воравофант аз иј ат а,аак т ербезфант аз иј а,нееак т ер! -Кадес ег ледат евоиднина? Нашт ицит ешт оживотз начат ,нафилмс к от оплат но,к ак оак т ерк а, сопру г а, мај к а. . . -Далиу с пех отнавашиотбрат ,поппеј ачотДимит арАндоновс к и,нек ог аш випредиз вик алдилемаок олуиз боротна профес иј ат а,дабидампој ас на,далимис лит едек аик ак опеј ачбибилецелос ноис полнет и? Му з ик ат амиег олемаљубов,нонеинај г олема.Ак т ерс т вот оодамнаг оос воипрвот омес т овот ој нат превар.Иак ос мет ам, дек адок олк ус еодлу чевдас ез анимавамсоес т радаиму з ик а,онашт обратмиг оправиденес ,ќ ег оработ евиживеевт ој животис т от ак асог олемаљубов.Сепакму з ик ат аиденесесос т авенделодмног ут еат арс к ипрет с т ави,аз нампонек ог аш и чис т оз ас вој ќ еф даг оу к радаммик рофонотидаз апеамводру шт во.Нопок рај пеј ачк ак обратми,т оаес епорет к о. -Доброиз г ледат еиимат едос т адобарс т илнаоблек у вање.Даличес т ој ас ледит емодат аилис иимат еваш с т илк ој г о с ледит е? Благ одарам,з ак омплимент от .Модат аес поредменеделодеденчовек ,еденличенпечатк ој г онадополну вавиз у елниот впечат окз ат оак ак овс енз ибилит етнос име.Модат ај ас ледамда!Ноонашт ој асг ооблек у вамнас ебе,с ек ог аш ет ес но поврз аносот оак ак ос ечу вс т ву вамвоеденодреденмомент ,з ак ак ваприг одас еподг от ву вамик ак оввпечат окс ак амј асда ос т авамсот оашт ог онос ам.Наважномие,к ог аќ ес епог леднамвоог ледало,дас у мз адоволнаодонашт ог ог ледам,нои дамибидек омот но!Неманишт опоубавонаовој с вет ,от к олк удас ечу вс т ву ваш к омот новос вој ат асопс т венак ожа. -Неодамнаг опроменивт еr el at i ons hi pс т ат у сот ,к ак ос ес наоѓ ат евоноват ау лог а? Ак т ивнос еподг от ву вамз ас вадба,ис у мвоз бу дена.Новат ау лог а,немепромену вак ак очовек ,нит уј аз г олему ваили намалу вамој ат аемот ивнасос т ој ба,еднос т авномевт у рну вавоноваавант у ра,новначиннаживот ,новиобврс к и. . .нак оиим с ераду вам!Зат оашт очу вс т ву вамдек амис ес лу чу ваатвоправовреме!Нај важноодс è,ешт от оаг оправамсоиз ачовек от к ој г ос ак ам,пат ак ас еиз г ледаполес но!

e OKOбр. 4

с т р. 13


Мл а д аиа т ра кт ивнаа кт е рка , на ша т аМа ј аАнд оновс ка -Умет ницит еживеатбоемс к иживот ,безработ новреме.Љубит елс т е наноќ ниотживотилинадневнат абит олс к ашема? Ј асс у мпоприрода,т емперамент наимног удружељубива.Ониек ои мез наатсог одини,з наатдек аг ообожававноќ ниотживот ,идек ане мит ребаповодз адображу рк а,т ак вомиеидру шт вот о.Но, обврс к ит еминамет ну ваатмалк упос миренначиннаживот ,предс е` з арадиг олемиотброј напрет с т авиипроби,к оипонек ог аш з наатда т раатпоцелден,додоцнавоноќ т а,з арадик оинеможамс е` у шт еда г оимамис т от от емпонаживотиз абава.Ноипок рај с ит еобврс к и,с и наоѓ амвремеиз аденс к ок афе,из аноќ енживот .Можебинет олк у ак т ивнок ак онек ог аш,нос епакмеима.Амој отнек ог ашенпрос т орг о от с т апивнановит ег енерации. . .Пант ареи,нели? -Кој енај добриотсоветшт ос т ег одобиле? Наубавот о–соубавос евраќ а…. Задабидеш убавчовек ,нај важное даимаш убаваичис т аду ша,к ој ас амоубавиз боровиќ ераѓ а,иг лава полнасоубавимис ли,з ошт ос амот иемис лис т иг аатдоБог !Иправи убавидела,помаг ај к олк уможеш иник омулошонемупос ак у вај , живот отнемадаз аборавидат енаг ради,пораноилиподоцна! -Нашт ос ес еќ ават еодс редношк олс к иотживотвоГ имназ иј ат а„ Ј ос ип Броз–Тит о“ ? Наг олемидру г ару вања,напрвиљубови,набег ањеодчасови,на моит епрвипрет с т ави,нанај убавит емиг овиодмоит ет инеј џерс к и денови,намој отневерој ат еннај палавинај проблемат иченк лас ,на т рес ењет опредпис менаилиис прашу вања,намој ат абу нт овнос т ,на г ордос т адас ебидеу ченикодГ орнат аГ имназ иј а,напрофесорит е,на родит елс к ит есос т аноци,намоет ооформу вањек ак оличнос т . . . . . -Зак рај ипрашањет о:Как одас еодберепат отпоз авршенот ос редно образ ование?Дас ес ледиг лават аилис рцет о? Ј асг ос ледевс рцет о!Дас еврат амназ адидат ребаповт орнода одлу чу вам,пакќ ег ос ледамс рцет о,менес рцет оник ог аш неме из неверило!Тамук адешт омиес рцет о,т амус у мс реќ на,с вој ана с воет о,иис полнет а!Седру г о,з амене-немас мис ла! ИвонаМој ановс к а

e OKOбр. 4

с т р. 14


ПРЕДЛОГКНИАГА , , Ост роввопек олот " oдПаскалГилвски-док олкусакат едауживат евоеден прекрасенист орискироманк ојз боруваз аличнат априказ нанаеден Македонецк ојез ат оченнаг рчкиост ров,фат енвомрежат анаподаницит ена дикт ат оротМет ак сасивот иеиз мачувањај апронај дељубовт а,т ог аш овој романедефинит ивноз авас.

“ Слабиотнеможеник ог аш дапрост и,простувањет ое каракт ерист иканасилнит е!" -Махат маГанди ” Јассумимблаг одареннасит еониек оимикажааНЕ. Порадинивуспеавсам! " -Ај ншт ај н

e OKOбр. 4

с т р. 15


Одпис ме нит ет ворб инана шит еу че ници. . . Бам!Бам!Бам!Как оделодрек ат алу ѓ евлег у вамвоманас т ирс к иотобј ек ти веднаш првонешт ошт оз дог леду вамег олемиотбу нарвос рединат ана дворот .Седоближу вамз адапог леднам,ноднот онес ег леда.Нанек ој начин,бу наротг опрет с т аву вацелот омес т осос вој отис т ориј ат .Тоаедлабок т у нелнак ој шт ок рај отнемуеништ оповеќ еодчис т амис т ериј а,обвит к ана воду х овнат ас ак ралнос тнацрк овниоту м.Сеповлек у вамодбу нарот , ис плашенаоднег оват амрачнос т ,ит рчамз адај ас т иг наммој ат аг ру па,пред с амиотвлезнацрк ват а.Ивлег у вам. Сопрвиотчек ор,веднаш мез аплис ну вамирисотнат емј анирас т опенвосок . Сечу вс т ву вамз амаеноис епопирамнаѕ идот .Ипаѓ ам.Лежамнаподоти наеднаш с фаќ ам:с у мс епот преланаврат а.Мис лит емис ераз бис т ру ваати г у с т ионцрк овенмирисез аменетсоновас вежина.Веднаш помис лу вамна ониес редновек овниделак оис еодвиваатвог олеми,г рамадниз амоцисо мног ут ај них одницик адеводоцнит ечасовиодноќ т а,нек оимладис е с реќ аваатбездас енабљу ду ваниодбу днот оок онаок олинат а.Ифилмотз апочну вадамис еврт ивог лават а:воз бу дат аод з абранет от омиг ибу дис ет илат а.Г оз амис лу вамнеодобру вачк иотпог леднас вешт еник отк ој с ез ак ану вадамепрот ераи прог лас из априврз аникнановосоз даденат аерес .Раз мис лу вамз ах раброс т аиборбенос т анај у нацит еодз лат ниотвекна Црк ват а.Кој еподобар,к ој епос илен,к ој повеќ ес еис т ак нал?Далиј асс ак амдаимамс вој Трис т анилиРоланд?Далис у м Из олдаилиЈ арос лавна?Сиг иповт ору вамс ит еу ник ат ницрт инас редновек овиет оис евнес у вамвоу лог ат а.Си пот певну вампес нинаоној с т ар,из у мрен,лат инс к иј аз икк ој с ек ог аш длабок омефас цинирал.Ис еприс еќ авам:паовој ј аз ик еодант ик ат а.Прис амат апомис ланас т ариотвек ,морницимипомину ваатнизт елот оиг ос лу шаму к оротодЦрк ват а: Ант ик ат аез абранет а!Ај аснеможамдас епомирам-к ак оможедас енег иранешт ошт опос т оело?Ама,ет е,с т равотс иг о правис воет о,ипопримеротнадру г ипредмене,ј анаведну вамг лават апредпапат а.Задменег ледамдвај цамладимажи, вос воит ез религ одини.Как ошт оиз лег у вамодпрос т ориј ат а,г ис лу шамнивнит емолбиз адоз воладапроповедаатнадру г ј аз ик .Г ледај ќ иг инивнит ет оплиочиис миренинас мевк и,пот ај нос емоламдау с пеатвос воит епланови.Ипок рај т оашт о с вешт еницит ешт ог оопк ружу ваатпапат ас епрот иватиз бору ваатз анек ој ас вој а„ т риј аз ичнадог ма“ ,чу вс т ву вамдек а мис т ериоз нивелу ѓ ес еу порнииис т рај ни,пас еповеќ еверу вамвонивниоту с пех .Но,ник ог аш нес ез наек ој г оима пос ледниотз борвоовамрачновреме.Вој ницит емеводатдоврат аииз лег у вам.Иповт орнос у мнадневнас вет лина. Фант аз иј ат аз аврши.Как оз ву цит енат рубаду рс к ат апес на,с лик ит еиз бледу ваативеќ енег иг ледамт олк упос ебнит еи неповт орливибелез инас редновек овиет о.Тажнас у м,иак оз намдек ат оевремееодамнапоминат о.Пабицит ираладелод финс к ат анез аборавна„ Калевала“ : „ Ту к ас еиос т ровит е, воморет осок арпит е, с т олбовит енанебот о, с ит ес т раниназ емј ат а. Камењат аг ипрошарале, ик арпит еиз браз диле, ног онемаВој намој нен, пес нопеецвек овечен. “ ИринаШафк у ловс к аI 5

e OKOбр. 4

с т р. 16


Кол у мна . . . 8 миМа рт Ск рат еничасовинаеденмарт овс к идат у м Сек ог аш от к ак ос у му ченик ,наденотпос лес едмимарт( док олк уево работ нат анедела)часовит ебилес к рат ени.Понек ог аш нат ој денпрек у у чилишниотраз г ласќ ес еемит у вашек рат к апрог рамак ој ас помену ваше нек оиимињаинас т аник оинамалечк ит еу шиимз ву чеамног удалечни,пас и г из амис лу ваак ак ос цениодцрнобелфилм.Сепак ,онанашт онај мног ус е с еќ авамбеак авг ит еидог оварањат асог олемент у з иј аз амз ат оашт одамус е к у пинанас т авничк ат а,к ој апонек ог аш ис у пт илноќ ес иг иис к ажешежелбит е. Так а,у шт евос т артс еродиеднадилемаилиможебит рилема,полилема, к ак ос ак ат е,з ат оаз ошт обеас к рат еничасовит енат ој ден.Далибидеј ќ ие денотнанас т авничк ат а?Нак у пу вањет о?Можебинамај к ат а?Илипоради т радиционалнот опос ет у вањенак афеананат ој ден? Забареммалцедас иолес нампочнавдаг иелиминирам:денотнанас т авничк ат анее,бидеј ќ ибис еналу т иледру г ит е профес ии;Нак у пу вањет онееис т от ак абидеј ќ иденесважи„ т рошам–з начипос т ој ам“инебит ребалопос ебенденз а прак т ичноис полну вањенат оамот о;Намај к ат анеможедабидебидеј ќ ит оаевомај ,ај асибез дру г ос ек ој денс иј а почит у ваммој ат амај к а.Значиединс т венлог иченз ак лу чокбибилопос леднот о. Нок ог абез г рижнот одет с т воќ ебидез аменет осомент алнит ек онцепт инак оинеу чатво нег оис т ану ваме„ пог олеми“ ,шт оз начидек ат ребадапочнемедапрак т ик у ваменек ои„ добронамерни“елемент иодсоциј ализ ациј ат а,веќ ес фаќ амешт онавис т иназ начиденотпос лес едмимарт ,вс у шнос тпричинит ез анег овонас т ану вањележатт ок мувот ак вит есоциј алнифобии –соз даденит ес т ереот ипиипредрас у ди. Новос ек ој с лу чај ,з аданедој денек ој дру гвоз абу на,евешт онавис т инас ес лу чилонаденот пос лес едмимарт : Вовт ориотт омнаенцик лопедиј ат ана„ Прос вет а“од1986г одина,пододредницаОс мимартпишу ва:„ наинициј ат ивана Цет к ин1,наМеѓ у народнат ак онференциј а наженит евоКопенх аг енво1910г одина,еодлу ченос ек ој аг одинадас еорг аниз ираМеѓ у народниотденнаженат а„ к ак о с еќ авањенаг олемит едемонс т рациик оиамерик анс к ит ежениг иодржалево1909г одинаподпаролат аборбаз аопшт оправо наг лас “ .Првпат8мартепрос лавенво191 1г одинавоГ ерманиј а,Авс т риј а,Данс к аиШвај цариј а.Во1914г одинаво Г ерманиј апрос лават апрерас ну ваводемонс т рациибидеј ќ ибилау апс енаРоз аЛу к с ембу рг ,„ к ој аот вореноз ас т аналапрот ив вооружу вањет оиимпериј алис т ичк ат авој нашт обу ржоаз иј ат ај аподг от ву вала“ . Ноипок рај овамладит ег енерацииповт орноќ ебидатз бу нет и,евеиз ошт о: *Нат ој денработ нот овременес ес к рат у вапорадис у шт инат анапраз ник от ,амиз аради подг от овк из априс у с т вовок афеанасоат мос фера„ к ас ни,к ас ни,подиг рај “ ; *Нат ој денневладиниорг аниз ацииодт ипотнаСОЖМ ( Сој у знаженинаМак едониј а) орг аниз ираатт орт иј ади,пит иј адиис личниг ас т рономс к иманифес т ациисок оиправат лошау с лг анапраз ник от ,ау шт еполошанапричинат аз анивнот осопс т венопос т оењек ак о орг аниз ации; *Нат ој ден,дос т оинс т венит емаршевииманифес т ациик оинавис т инаниг оприближу ваат денотинег оват ас у шт ина,г рижливосос т авенит ег овориипорак и,с еоценет ик ак о„ бег ање наженат аодмес т от ок адешт оприпаѓ а“ .

e OKOбр. 4

с т р. 17


Кол у мна . . . 8 миМа рт

*Повес елбат а,с лавеницит ес евраќ аатдомаз апредс воит емалиек ранидаг ос ледатбезт репну вањенаок от о т у рс к оиндис к иотс ветк адежрт ват ас евљубу вавос вој отс илу вач,с ек с у алнит еробинк инамес т оз ас лободас еборатз а нек ак вафик т ивнамеѓ у с ебнапревс лас т ,нес реќ ничк ит ес ес пас енис амоз арадит оашт ос еубави( иоваерелат ивново т у рс к ас ериј а) ,неможедас еу с пеебезбраксодобро„ з афат ен“биз нис мен–памак арипос т арис ет ооваимог уповеќ е с личниработ ис импат ичноз авит к анивонек ак ваиз лит енаромант ичнос тк ој аправивак виотк ичипраз нот иј адаиз г леда сос емприродно. Безраз лик анас е` ,ќ епоминиос мимарт ,аСиз иф наденешницат ас иос т ану ваис т ок ак оивоминат от о–чис т от ос евалк а, валк анот от ребадас ечис т и,ј адење,с премање,чис т ењез аедносонивнот обес к рај ноповт ору вање,к ак оборбат апрот ив прашинат аданеможедас едобие.Ис т ажу вај ќ инат емава,налет авнас ледиотт раг ик омиченис к аз :„ КлараЦет к инт олк ус е врт ивг роб,шт ос иг у рноќ епробиенафт а. “Новечнанек аниеЕва,паиОс мимартсонеа–онај вис т инс к иот . ИванаХаџиевс к а

Мартемесецвок ојсеодбележуваз апочнувањет онапролет т а,нои Меѓ ународниотденнаженат а,8Март . Тоаеденк ог ас еодбележу ваборбенос т анаженат аз ас воит еправаирамноправнос т асомажит е.Овој праз никз апрвпате одбележанво1909т ат аг одина.8Мартс епрос лаву ваз апрвпатвоАвс т риј а,Данс к а,Г ерманиј аиШвај цариј а,аподоцнаи вомног удру г иевропс к иис вет с к из емј и.8Мартемног уз начаенпраз никз аженат а,бидеј к ипреддас т анеженат а рамноправнасомажот ,билапот чинат а,из мачу ванаидру г иодлу чу валез анеј з иниотживот .Денесженат анаовој праз нике вредну ванаинаг раду вана.Кај насвонашат аз емј апоповодпраз ник отт радиционалнос ек у пу ваподарокз ас ек ој ажена.А нај г олемиотделодониек оиподару ваат ,с еодлу чу ваатз анај с к ромниотинај убавиотподарок ,цвеќ ет о. Из рек из аженат а: “ Женит есевист инскиархит ект инаопшт ест вот о”–Har r i etBeecher St owe “ Нај осаменаженанасвет отеонаак ој анемаблискаприј ат елкажена”-Geor geSant ayana ” Ист ориј ат анасит евремиња,особенонаденешницат а,неучидека. . . женит ебибилез аборавенидок олкуз абораватдамислатнасебе”–Loui seOt t o. Валент инаАнг еловс к а

e OKOбр. 4

с т р. 18


Инт е рвј ус оМа рт инТод оровс ки Аналог нонас ит еу с пес ивос порт отидобиенот опрвомес т оз анај добривог радот ,вонашат а г имназ иј аимау ченицик оинас т апу ваатинараз нидржавниимеѓ у народнинат преварииприт оас е мног уу с пешни.Дас ебидес порт ис тнеет ак аеднос т авно.Низ ат аоднаг радивонашат аг имназ иј а продолжу ваиодс т ранананат преварит е,вт орот омес т оос военоодек с т ернит ет ес т рањаз а мат у рант ит енадржанонивоноиодс т рананас порт с к ит енат превари.Вооваинт ервј уќ еимаме чес тдаз бору вамесонашиоту ченикМарт инТодоровс к ик ој ќ ез бору ваз анег овит еу с пес иод обас т анапливањет о. Как оз апочет окМарт инт иблаг одаримешт оприфат идададеш инт ерј уз ау чилишниотвес ник еОКО бр. 4инак рат к обит ез амолиладас епрет с т авиш иданик ажиш нешт оз ат воет оис к у с т во к ак опливач. Сос портак т ивнос ез анимавамодмој ат ашес т аг одина,однос ноод2005г од.ит оасоџу дово Џу док луботПелис т ерипливањевоСПДОлимпик .Првит ес порт с к иу с пес иг ипос т иг наввоџу дот о. Так аво2009г од.с т анавДржавенпрвакнаМак едониј авоџу доз апомладипионери-к ат ег ориј адо 50к г .Носоз г олему вањет онаброј отнат ренинз и,моравдас еодлу чамз ас амоеденс порт ,пат ак аод2010г од.с е пос вет ивс амонапливањет о.Мис ламдек анепог решив,з ат оашт овопос леднит ечет ириг одиниу чес т ву вавнаповеќ еод педес етнат преваривоМак едониј аивос т ранс т воипос т иг наводличнирез у лт ат и. Бидеј к ит ис иис к у с енпливачдалииманек ој пос ебенначиннаис х ранак ој г оимаш шт от еправит олк уу с пешенит идава с иладаиз држиш нат воит ег олеминат превару вања? Пливачк ит ет ренинз ис емног уинт енз ивниит ешк и.Задас еиз држатпот ребноет елот одадобиедоволно, , г ориво“ ,однос но х ранабог ат асој аг ленох идрат и,прот еини,минералиивит амини.Ис х ранат ат ребадабидеиз баланс иранавоодносна т ренинг от ,амног ус еважнит ечнос т ит ез аданедој дедодех идрирањенаорг аниз мот .Предг олемит енат преварирежимотна ис х ранаемног уважен,з ат оашт от ог аш т ребадас еобновииос вежиг лик ог енотвому с к у лит е,шт одавадополнит елнас ила ибрз ина. Сиг у рнос иу чес т ву валнаг олемброј нанат преварик оис ет воит енај добрирез у лт ат иик оинаг радис иг идобил? Имамдобиеноповеќ енаг радиевеиделоднив: *ДржавенпрвакнаМак едониј авопливањеводис циплинит е50мс лободно,100мс лободнои1500мс лободно,вок ат ег ориј а пос т арипионеринапос леднот одржавнопрвенс т вово2013г од. , *Имамос военоу шт е25с ребрениибронз енимедалинадржавнит епрвенс т вана Мак едониј авопливање, *Имамос воено44медалинамеѓ у народнипливачк имит инз и, *Вт оримес т анамарат онит еКоз ј ак2013г од,Дој ран2013,т рет омес т онаМалиот Ох ридс к иМарат он2013ис евк у пновт оромес т онаМак едонс к иотКу пвоДалечинс к о пливањез а2013г од. , *Добит никнаприз наниет о„ Надеженмладс порт ис тнаБит олаз а2012г од. “одСој у з отнас порт овинаБит ола. Ос веншт ос еприпремаш физ ичк ипреднек ој неат превардалис ес премаш ипс их ичк ик ак оќ ег одоживееш? Пс их ичк ат асос т ој баемног уважаназ апливачит е,з ат оашт от рк ит ес емног ук рат к ииг решк ит емног увлиј аатнарез у лт ат от . Так а,додек аз аеденнат преварс ес премаменек олк умес ецисоподват ренинз идневно,пат у вамепо400500к м. ,однос но 67час а,с амиотнат преварс есос т оиоднек олк ут рк ик оит раатод25с ек .донек олк умину т и.

e OKOбр. 4

с т р. 19


Инт е рвј ус оМа рт инТод оровс ки

Как омладпливачк ој аенај долг ат апат ек ак ој ај аимаш ис пливаноидалит оат ипрет с т аву вашег олемз аморз ат ебе? Во2007г од.сос амоос у мг одинисоу с пехг оис пливавМалиотОх ридс к иМарат он,к ак о нај младпливач-у чес ник .Пат ек ат аедолг а2, 5к м.Сек ак оз ат аавоз рас тт оапрет с т аву ва т ешк оис к у шение. Имаш добиеног олемброј нанаг радик ој аоднивт иенај драг аис из адоволеншт ој аимаш добиено? Пок рај г олемиотброј намедалиинаг ради,с епакз амененај г олемоприз наниепрет с т аву ваможнос т ашт омибешедаденадапливамз ашт афет ат анаРепублик аМак едониј а 4х 50мс лободнонаМеѓ у народниотМит ингСк опј е2013. Пливањет обараг олемаинвиду алнаработ адаличес т оот с у с т ву ваш оду чилишт ез анек ои пос ебниприпремипреднат преварот? Не,з ат оашт ок амповит ез ат ренингинат преварит ес еприс пособеник ону чилишт ет о. Врвнит ес вет с к ипливачис епоз нат ик ак одобрис т у дент ииу ченицииј аснапливањет о г ледамк ак ошанс ададобиј амдоброобраз ование.Можноедаот с у с т ву вамнек олк удена, з авременавелиг денс к иотрас пу с тнабу г арс к ит еу ченици,к ог ат амус еорг аниз ираатпливачк ик ампови. Как оу шт ешт ос евели„ Здравот ело–з дравду х“далит иј апочит у ваш оваапог оворк аидалиј апримену ваш? , , Воз дравот ело-з дравду х “еомиленат ареченицанамој отт ренер,ак ог анешт ос лу шат ес ек ој дневнос иг у рноќ епочнеда влиј аенавас . Кој ает вој ат анај прес нанаг радак ој ај аимаш добиено? Напос ледниотнат преварнак ој у чес т ву вавна18. 01. 2014воКончарево,Србиј а,ос воивпрвомес т оиз лат енмедалво дис циплинат а100м.с лободно,ношт оенај важноис пливавдос ег анај добровремез аменедос ег а59. 14. Далипливањет обараг олемифинанс ис к ис редс т ваз адас еу с пеевоос т вару вањет онацелит е? -Да,з ат оашт онашиотг радеприличноиз олиран,папат у вањат ас едолг иис к апи.Клуботемал,безник ак вафинанс ис к а подршк апацелиотт рошокенаг рботнародит елит е.Ис т от ак аг олемпроблемешт ог радотнемаз ат воренбаз ен,шт ое навис т инафру с т рирачк и.Смебилевонек олк ус елаимног умалиг радчињаодсос еднит едржавивок оиимаз ат ворени баз ени. Тиблаг одаримеМарт иншт оодвоивремедаз бору ваш з ау чилишниотвес никеОКО ит ипос ак у вамеу шт емног упрвимес т а к оиќ ег из ас лужиш. Анет аТрај к овс к а

e OKOбр. 4

с т р. 2 0


Да л ис ре д ношкол цит еодна ша т аг имна з иј ана вис т ина нез на а тз ас л об од новре меид ау жива а твоис т от о, а кове ќег оима а т ?

Слу чај нос т иг навдовес тк ој амиз аѕ вонивоу шит еис амочек авповодз ажарчињат аодог нотдаз апламт ат .Нај чес т оод недоволнаинформиранос тилипакоднешт ошт ос енарек у ваљубоморас едоаѓ адонешт ак оинедржатводак ак ошт оби рек ле. Ат иенешт ас е? Безодолг овлек у вањеек с к лу з ивнат авес тес ледна:Средношк олцит еодг имназ иј ат а„ Ј ос ипБрозТит о“ ,с ез арoбениво ис преплет енаниз ак ој ас амис иј аис т к аиј а.Зат воренивос воит едомови,нез наатз ас лободновремеиз ј авиледру г и с редношк олци,апакдодалеиг орнат аг имназ иј аеналикназ ат вор. Епадраг и,т от алнос т ез г решиле.Тоашт ос меранг иранит олк увисок о,дас есоз дадек ај с ек ој т олк аваљубомора,нез начи дек анез наемек ак орационалнодаг оис к орис т имевремет о,амеѓ ус е`вешт одаиз нај демевремез ас е’ .Еднапамет на, с наодливаличнос тможедаиз нај деначиндапос т иг нес е`воопределеновреме.Ос у мчасовиз ас пиење,ос у мз ау чење,а ос у мз ашет ање,предодредилфилоз оф инез г решил.Док азз ат оадек ау ченицит еодг имназ иј ат аповеќ еуживаатвос воет о с лободновремепог леднет еподолу .Можебипаквот оашт ок онт ину иранобдееменадис т ит ек ниг и,имапоз ит ивнос т ик ак оз а подоцнас лободнот овремек оениеос т анат о,повеќ еданибидеодважнос тимак с ималнодаг ок орис т име,дауживамево ис т от о. Пог леднет еодприложенит ес лик ик оиможебидонек адеќ еј араз бис т ратдилемат авовашит ег лавииќ ег ираз брк аат предрас у дит ез анас .

Додек аедниуживаатг ледај ќ ис апу ници,с инх рониз иранит у рс к ис ерии,дру г ис ефрлиленас порт от .Додек аедниденотг о помину ваатпееј ќ и,нек ој пок рај нивс виринек ој инс т ру мент .Додек анек ој к ак оменеворацет ес ек ог аш есолив чеипенк ало даз абележинек ој аек с к лу з ивнос тпадај апрет очивос т ат иј а,нек ој из вршу ваеднацеларабот нас менасот у рс к ок афеврак а низпоз нат ит ек афу лињаилипакт раг аполичнос тниз„ широк ит есок аци“наШирокСок ак .Дру г ипак ,уживаатдаг лу мат ,без раз лик ак адеиз ашт о,т рет ис ес т ационираленаедномес т о,чу вај ќ иг ок омпј у т еротданеимг опрез емебрат отилис ес т рат а падамуос т анатплодовит енафармат анесобраниит ак аеднацелапрог рама,прог рамаз ас ит евк у сови,з ас ит е нај раз личнивк у сови-прог раманараз нораз ниначининак орис т ењенас лободнот овреме. Новинар:Анг елаАпос т оловс к а

e OKOбр. 4

с т р. 2 1


Спорт

Овааг одинак ак оиг одинит епрет х одно,Г имназ иј ат а„ Ј ос ипБроз– Тит о“ ,одржу ват ренинз ивоодбој к а,рак ометик ошарк а.За нат преварит ек оис еиг раавопериодотпомеѓ у1 1. 02.–28. 022014г .да бидатсот ак ову с пеходпрвомес т онаженс к иотодбој к арс к ит ими првомес т онамашк иотодбој к арс к ит имнаопшт инс к ониво,с е т ренирашенапорноодок т омврилани,пас е`допочет ок отна општ инс к ит енат превари.Женс к иотт имодвк у пночет ирииз иг рани нат превариос воичет ирипобеди,одк оис ит есорез у лт ат2: 0,додек а машк иотт имос воичет ириодпетнат превари,одк оит рисорез у лт ат 2: 0иеднасорез у лт ат2: 1( из г убениотнат преварсорез у лт ат1: 2) . Заженс к ит енај еу фориченнат преварбешенат преваротпомеѓ удвет е бит олс к иг имназ ииодк оис епакпобедат абешенашашт опредиз вик а г олемарадос тк ај т имотинавивачит е.

Вомашк иотт имимашеинек оинес ак анис ит у ации,еденодс мечерит еодпрват апос т аванат имотСт ефанИлиевбеше повреденприз аг ревањепредпрвиотнат превар,пришт ос енаправиј аиз менивопос т ават а.Напрашањет о:Как вобеше чу вс т вот опос лет олк увежбањедас еповредиш наз аг ревањепредпрвиотнат превариданеприс у с т ву ваш наопшт инс к ит е нат превари?-т ој одг овори:Сечу вс т ву вамдемот ивираносопомис лат адек анемадаможамдас порт у вамнек олк умес еци ибевраз очаранбидеј ќ инеможевдаѝпомог намнаек ипат аз аподобаррез у лт ат . Мупос ак у вамепобрз ооз драву вање. Цвет анчоТалес к ииДианаЃорг иевс к а.

e OKOбр. 4

с т р. 2 2


Су д оку .

Из работ ил:Анг елаПет ровск а

Ре ше ниенакрс т оз боротодмина т иотброј

e OKOбр. 4

с т р. 2 3


Га л е риј а Прол е тс еб л ижи .

e OKOбр. 4

с т р. 2 4

е-ОКО 4  

Училишен весник на СОУ "Јосип Броз-Тито"-Битола-Број 4

Advertisement