Page 4

Kod 050105090000001003

INSTALACIJA SISTEMA ZA MERENJE OSOVINA KORISNE INFORMACIJE Pravila za optimalnu instalaciju sistema:

PRI KREIRANJU IZRAVNANE POVRŠINE ISPED I IZA PLATFORMI, KOD PRIMENE MERENJA TEŽINE OSOVINA Izravnana površina je neophodna, kada se treba meriti težina vozila sa više od dve osovine. U svakom sluèaju, ovo se preporuèuje u primeni svih merenja osovina, u cilju obezbeðivanja boljih rezultata. Da kreirate izravnanu površinu, moduli za nivelisanje WWSLM (WWSD/WWSE) ili sklop za montažu ravnog poda platformi WWSCTF (WWSC), WWSDTF (WWSD) i WWSETF (WWSE) su dostupni.

WWSE

3xWWSELM

3xWWSELM

IZBOR DUŽINE IZRAVNANE POVRŠINE Preporuèena minimalna dužina površine zavisi od tipa vozila, na primer za merenje vozila sa 5 osovina, dužina mora biti 3.5m ispred i iza platforme, kako bih se istovremeno održale na istom nivou sve osovine kamiona i prikolice. NAPOMENA: Najbolji uslovi za merenje težine se postižu kreiranjem izravnane površine dužine jednake duploj dužini nadjužeg vozila èija se težina meri. PRAVILA ZA OPTIMALNU PRIMENU MERENJA TEŽINE OSOVINA U STATIÈNOM REŽIMU 1) Toèkovi vozila moraju biti isparavno pozicionirani u okviru traka za usmeravanje, izbegavajuãi dodirivanje podruèja oko površine za utovar. 2) Kada je vozilo pozicionirano, otpustite koènicu i ugasite motor. 3) Izvršite potrebne operacije merenja težine. 4) Preporuèljivo je ne meriti težinu vozila koja imaju ravne gume. PRAVILA ZA OPTIMALNU PRIMENU SISTEMA ZA MERENJE TEŽINE OSOVINA U DINAMIÈNOM REŽIMU 1) Prolaz pri najnižoj i najkonstantnijoj moguãoj brzini (5 km/h), izbegavajuãi koèenje prilikom merenja težine. 2) Preporuèljivo je ne meriti težinu vozila koja imaju ravne gume.

www.elmerpro.com

© Sva prava zadržana 2012 Elmer Profesional - Materijali i specifikacije su podložni promeni bez prethodne najave / Kod 050105090000001003 - 03.07.2012.

1) Odmarajuæa površina ispod modula bi trebalo da bude koplanarna i dobro izravnana, ova površina treba da ima èvrstinu najmanje 100 kg/cm2 (obièno vrednost èvrstine armiranog betona). NAPOMENA: Preveliki nagib može znaèajno umanjiti preciznost sistema. 2) Pri merenju težine osovine, kreirajte dobro izravnanu površinu, a zatim merne platforme sa odgovarajuãom dužinom. 3) Dno ispod merne površine mora da izdrži, bez potonuãa, koncentrisana optereæenja jednaka najmanje 1,5 puta maksimalanog kapaciteta modula. 3) Performanse merenja težine mogu biti pod uticajem tipa vozila i položaja u kome se ono zadržalo. 5) Pri merenju težine osovina, preporuèljivo je da se ne mere vozila koja prevoze teènost. 6) Jednom kada je sistem optimizovan, preporuèljivo je da se uvek održava isti pravac.

003%20-%20(WWSERF)  

http://www.elmerpro.com/PDF_proizvodi/003%20-%20(WWSERF).pdf

Advertisement