Page 1

Kod 050105090000001003

Strucnjaci za merenje i pakovanje

w w w. e l m e r p r o . c o m

WW WWSERF WWSERF PLATFORME Bežiène (Wireless) plàtforme dizàjniràne zà stvaranje stanica za merenje težine velikih vozilà i za merenje težine osovina, izbegàvàjuci muke povezivànjà kàblovà izmedu plàtforme i indikàtora. Ideàlne zà merenje težine veãih vozilà (kombijà, kàmionà, cisterna, itd.). Veomà precizne i snàzne, sà pàznjom nà detàlje.

Preciznost bez kablova *Primer primene s? 4 wireless platforme i DFWKRPRF indik?tor z? èit?nje i št?mp?nje težine preko d?ljinskog indik?tora.

Elmer Profesional Reljkoviãeva 52 a, 21132 Petrovaradin, Srbija | T +381 21 475 80 20 | F +381 21 64 33 589 info: djura@elmerpro.com | www.elmerpro.com


Kod 050105090000001003

WWSERF WW

KARAKTERISTIKE -Dimenzije platforme: 700x561mm. Visin? 58mm. Težin? oko 26kg. -Merna površina: 700x450mm. -Pl?tform? s? ugr?ðenim indik?torom i r?dio modulom. -Prenos težine do udaljenog indikatora ili eksternog ureðaja. -Opremljen s? toèkovim? z? tr?nsport pl?tforme. -Platforma je veoma korisnà. Cvrste strukture, nàpr?vljena od posebnog àluminijumà, što g?r?ntuje l?koãu i èini je pogodnom i zà teške uslove r?d?. -Stepen zaštite: merne ãelije su izraðene od nerðajuãeg èelika - inoxa sa stepenom zaštite IP 68. -N?p?j?nje: intern? punjiv? b?terij? (oko 40 s?ti tr?j?nj? b?terije) i punj?è je ukljuèen. -Posebno vulkànizovàni nesklizajuãi gumeni deo ispod platforme, za dobro prijanjanje na sve vrste površina. -Dostup?n t?koðe u CE-M 3000e odobrenim verzijàma.

450mm

DIMENZIJE 58mm

700mm 561mm

NAPOMENE ZA CE-M ODOBRENE VERZIJE Težin? jedne pl?tforme je leg?lna z? trgovinu, ?ko je pl?tform? povez?na s? Dini Argeo indik?torom. Ukupn? težin? vozil? je legalna z? trgovinu u z?visnosti od primene: -Sistem? platformi za merenje težine, mora biti jednak s? brojem pl?tformi toèkova vozila, i tada ako su povez?ni s? Dini Argeo indikatorom, jer se težin? vozil? odreðuje s?mo prilikom jednog merenja. -Sistemi za merenje težine osovina su samo za internu upotrebu.

OPCIJE: -Model sa veãom rezolucijom z? internu f?brièku upotrebu. -Okvir z? instaliranje u ravan tla. -Modul za nivelisanje, za merenje osovina WWSELM.

DOSTUPNE VERZIJE POVRŠINA (DxŠ) mm MAX.KAPACITET Kg PODELA Kg CE-M PODELA Kg

KOD

HR PODELA Kg

WWSE6TRF

700x450

6.000

2

--

0,2

WWSE10TRF

700x450

10.000

5

--

0,5

WWSE15TRF

700x450

15.000

5

--

0,5

M

700x450

6.000

--

2

--

M

700x450

10.000

--

5

--

M

700x450

12.500

--

5

--

WWSE6TMRF WWSE10TMRF WWSE12.5TMRF

NAPOMENE: - CE-M sertifikat se odnosi nà merenje jedne plàtforme. - CE-M sertifikat se odnosi na zbir mase toèkova (4 platforme) u kojima je podeljak jednak zbiru kao kod merenja jedne platforme i to zaokružen. Na primer sa 4 platforme sa podelom 200g, podela ãe biti zaokružena na 1kg.

www.elmerpro.com


Kod 050105090000001003

GLAVNI INDIKATORI ZA KONEKCIJU KOD DFWKRPRF

OPIS Bežièni (Wireless) repetitor za težinu u verziji u koferu, za stvaranje bežiènih stanica za merenje težine vozila sa WWSERF radio platformama ili DFWL predajnicima težine. U koferu, 17-tastera tastature, LCD pozadinsko osvetljenje, vreme / datum merenja, termalni štampaè, 868MHz radio frekfencijski modul i odreðeni programi.

OPCIJE MOGUÃE SAMO U VREME NARUÈIVANJA KOD EHR

OPIS Model visoke rezolucije za internu fabrièku upotrebu.

PRIBOR KOD

OPIS

WWSELM

Modul za nivelisanje za vaganje osovina sa WWSE serijom platforme, površine 1200x700mm, h=52mm, težina oko 28 kg, opremljeni sa kompletom za spajanje i fiksiranje.

WWSETF

Okvir za ugradnju u nivo podloge za WWSE seriju platformi.

FAZE MERENJA

www.elmerpro.com


Kod 050105090000001003

INSTALACIJA SISTEMA ZA MERENJE OSOVINA KORISNE INFORMACIJE Pravila za optimalnu instalaciju sistema:

PRI KREIRANJU IZRAVNANE POVRŠINE ISPED I IZA PLATFORMI, KOD PRIMENE MERENJA TEŽINE OSOVINA Izravnana površina je neophodna, kada se treba meriti težina vozila sa više od dve osovine. U svakom sluèaju, ovo se preporuèuje u primeni svih merenja osovina, u cilju obezbeðivanja boljih rezultata. Da kreirate izravnanu površinu, moduli za nivelisanje WWSLM (WWSD/WWSE) ili sklop za montažu ravnog poda platformi WWSCTF (WWSC), WWSDTF (WWSD) i WWSETF (WWSE) su dostupni.

WWSE

3xWWSELM

3xWWSELM

IZBOR DUŽINE IZRAVNANE POVRŠINE Preporuèena minimalna dužina površine zavisi od tipa vozila, na primer za merenje vozila sa 5 osovina, dužina mora biti 3.5m ispred i iza platforme, kako bih se istovremeno održale na istom nivou sve osovine kamiona i prikolice. NAPOMENA: Najbolji uslovi za merenje težine se postižu kreiranjem izravnane površine dužine jednake duploj dužini nadjužeg vozila èija se težina meri. PRAVILA ZA OPTIMALNU PRIMENU MERENJA TEŽINE OSOVINA U STATIÈNOM REŽIMU 1) Toèkovi vozila moraju biti isparavno pozicionirani u okviru traka za usmeravanje, izbegavajuãi dodirivanje podruèja oko površine za utovar. 2) Kada je vozilo pozicionirano, otpustite koènicu i ugasite motor. 3) Izvršite potrebne operacije merenja težine. 4) Preporuèljivo je ne meriti težinu vozila koja imaju ravne gume. PRAVILA ZA OPTIMALNU PRIMENU SISTEMA ZA MERENJE TEŽINE OSOVINA U DINAMIÈNOM REŽIMU 1) Prolaz pri najnižoj i najkonstantnijoj moguãoj brzini (5 km/h), izbegavajuãi koèenje prilikom merenja težine. 2) Preporuèljivo je ne meriti težinu vozila koja imaju ravne gume.

www.elmerpro.com

© Sva prava zadržana 2012 Elmer Profesional - Materijali i specifikacije su podložni promeni bez prethodne najave / Kod 050105090000001003 - 03.07.2012.

1) Odmarajuæa površina ispod modula bi trebalo da bude koplanarna i dobro izravnana, ova površina treba da ima èvrstinu najmanje 100 kg/cm2 (obièno vrednost èvrstine armiranog betona). NAPOMENA: Preveliki nagib može znaèajno umanjiti preciznost sistema. 2) Pri merenju težine osovine, kreirajte dobro izravnanu površinu, a zatim merne platforme sa odgovarajuãom dužinom. 3) Dno ispod merne površine mora da izdrži, bez potonuãa, koncentrisana optereæenja jednaka najmanje 1,5 puta maksimalanog kapaciteta modula. 3) Performanse merenja težine mogu biti pod uticajem tipa vozila i položaja u kome se ono zadržalo. 5) Pri merenju težine osovina, preporuèljivo je da se ne mere vozila koja prevoze teènost. 6) Jednom kada je sistem optimizovan, preporuèljivo je da se uvek održava isti pravac.

003%20-%20(WWSERF)  
003%20-%20(WWSERF)  

http://www.elmerpro.com/PDF_proizvodi/003%20-%20(WWSERF).pdf

Advertisement