Page 1

Kod 071301010000001003

Strucnjaci za merenje i pakovanje

w w w. e l m e r p r o . c o m

ABF F KAPACITET DO 10 VREÆA/MIN

AUTOMATSKA PAKERICA ABF je potpuno automatska pakerica opremljena celokupnim sistemom kontrole vreãa. Namenjena je pakovanju granulastih ili brašnastih materijala u gotove, otvorene vreæe.

Efikasnija proizvodnja

Elmer Profesional Reljkoviãeva 52 a, 21132 Petrovaradin, Srbija | T +381 21 475 80 20 | F +381 21 64 33 589 info: djura@elmerpro.com | www.elmerpro.com


Kod 071301010000001003

ABF

KONSTRUKCIJA 6

2

3

Mašina je sastavljena od:

1

5 4

1 Automatski držaè vreæa zajedno sa magacinom praznih vreæa 2 Automatska, mobilna izlazna cev zajedno sa ugraðenim rastezaèem usta vreæe 3 Sistem za totalnu kontrolu vreæa 4 Transporter za ubrzavanje 5 Transporter za odnošenje punih vreæa 6 Elektrièni kontrolni panel zajedno sa panelom za operatera (na zahtev kontrolni panel može biti odvojen od mašine)

POUZDANOST Koncept ABF serije osigurava rad bez problema za svim materijalima vreæa: papirne, pletene ili laminirani polipropilen, polietilen, aluminijum ili obložene vreæe.

Sistem sa totalnom kontrolom vreæe osigurava kompletnu kontrolu pune vreæe tokom celog procesa

Specijalna izlazna cev za vreæe osigurava higijenski i rad bez problema tokom celog procesa. Zahvaljujuæi specijalnim senzorima instaliranim na ploèi izlaza za vreæu, pražnjenje je moguæe samo ako je vreæa pravilno postavljena.

www.elmerpro.com

Vakum pumpa dobrog kvaliteta osigurava rad bez problema èak i u ekstremnim uslovima okoline


Kod 071301010000001003

NAMENA ABF serija je dizajnirana da pakuje potpuno automatski granulaste ili brašnaste materijale u gotove, otvorene vreæe.

DOSTUPNA OPREMA

Standardno uzimanje praznih vreæa Pogodno i za ravne i za vreæe sa faltom-proširive od papira, laminiranog polipropilena i sve druge poluèvrste vreæe.

Uzimanje vreæa rol otvaraèem Pogodna za ravne i vreæe sa faltom i to od pletenog polipropilena, laminiranog polipropilena, papira, polieilena i bilo kog drugog lakog materijala.

Automatski levak (grliæ) za vreæe sa faltom Dizajniran za rukovanje vreæe sa faltom držeæi je za boènu faltu tokom celog procesa osiguravajuæi kompletnu kontrolu prašine.

Ruke za smeštanje ravnih vreæa Dizajnirane za rukovanje ravnim vreæama svih materijala.

Automatski levak (grliæ) za vreæe sa faltom Dizajniran za rukovanje vreæama sa faltom držeæi boènu faltu tokom celog procesa osiguravajuæi kompletnu kontrolu prašine.

Magacin za jednu gomilu Preporuèuje se kod malih kapaciteta i idealan je za vreæe sa faltom-proširive i za ravne vreæe od bilo kog materijala.

Magacin za dve gomile 2 pozicije za pražnjenje magacina vreæa sa pneumatskim pomeranjem. Idealan je i za ravne i za vreæe sa faltom-proširive.

Motorizovani magacin za više gomila Za veliku proizvodnju ili gde se koriste vreæe jedne velièine. Magacin za pražnjenje je dostupan sa motorizovanim kretanjem za 2, 3 ili 5 gomile (modeli dostupni na zahtev).

www.elmerpro.com


Kod 071301010000001003

u mm

SPECIFIKICIJA Primena

Maksimalni kapacitet Velièina vreæa (kg) (ciklus/min)

ABF38

Gotove otvorene vreæe, ravne ili sa faltom - proširive

do 11*

od 5 do 50

ABF49

Gotove otvorene vreæe, ravne ili sa faltom - proširive

do 14*

od 5 do 50

ABF106

Gotove otvorene vreæe, ravne ili sa faltom - proširive

do 11*

od 5 do 50

Materijal vreæa papirna, PE, laminirani PP (sa ili bez unutrašnje obloge) papirna, PE, laminirani PP (sa ili bez unutrašnje obloge) papirna, PE, laminirani PP (sa ili bez unutrašnje obloge)

Radni pritisak: 6 bar-a (90 Psi)

* zavisi od karakteristika proizvoda, kvaliteta vreæa i metode punjenja

www.elmerpro.com

Instalisana Potrošnja vazduha snaga (Nl/ciklus) (kW) 5,5

30

6,5

40

5,5

33

© Sva prava zadržana 2012 Elmer Profesional - Materijali i specifikacije su podložni promeni bez prethodne najave / Kod 071301010000001003 - 17.07.2012.

DIMENZIJE

003%20-%20(ABF)%20SRB  
003%20-%20(ABF)%20SRB  

http://www.elmerpro.com/PDF_proizvodi/003%20-%20(ABF)%20SRB.pdf

Advertisement