Page 1

Kod 040102000000001001

Strucnjaci za merenje i pakovanje

w w w. e l m e r p r o . c o m

EURO H1 PLASTIÈNE PVC PALETE Euro H1 je naša serija plastiènih PVC paleta namenjenih transportu i lagerovanju mesa i ostalih proizvoda.

Efikasan transport i skladištenje -40°C -80°C

Elmer Profesional Reljkoviãeva 52 a, 21132 Petrovaradin, Srbija | T +381 21 475 80 20 | F +381 21 64 33 589 info: djura@elmerpro.com | www.elmerpro.com


Kod 040102000000001001

EURO H1

KARAKTERISTIKE 1200 x 800 x 160 mm

Upotrebu Euro H1 paleta, posebno preporuèuje Evropski trgovinski institut, takoðe paleta je postala standard za evropsku prehrambenu industriju. Ispitivanja sprovedena i dokumentovana od strane Fraunhofer instituta u Dortmundu, potvrdila su da je Euro H1 paleta prikladna za posebno teške terete. To je prva plastièna paleta nagraðena sa “GS” znakom koji je skraæenica od nemaèke reèi “geprufte Sicherheit” a znaèi da je testirana sigurnost. Od potvrde kvaliteta 1993. godine, Euro H1 paleta opravdava to priznanje svakim danom. Uspešno razvijena za stroge higijenske uslove, paleta je kompatibilna sa svim standardizovanim oblicima Euro lodni - gajbi i prema tome predstavlja savršenu bazu. Izraðena od visokokvalitetnog HDPE materijala, koji održava dimenzije H1 palete stabilnim na temperaturama od -40 do +70°C, Euro H1 dobija na važnosti u svim prehrambenim sektorima.

DIMENZIJE

Izgled

H1

Težina

kvadratne 18 kg rupe

Dimenzije

Graniènik Materijal

1200x800x160 mm

DA

Max. Max. statièko dinamièko optereæenje optereæenje teretom

100% originalni HDPE

www.elmerpro.com

5000 kg

1500 kg

Rad u temper. opsegu - 40 do + 80 °C

© Sva prava zadržana 2012 Elmer Profesional - Materijali i specifikacije su podložni promeni bez prethodne najave / Kod 040102000000001001 - 25.07.2012.

? Idealna za upotrebu u strogim higijenskim uslovima ? Razvijena posebno za mesnu, odnosno prehrambenu industriju ? U potpunosti zadovoljava zahteve Evropskog trgovinskog instituta ? Dug rok trajanja i visoka stabilnost ? Kompatibilne su sa Euro lodnama 600 x 400 (4 lodne u redu) ? Lako se èiste


001%20-%20(Euro%20H1)  

http://www.elmerpro.com/PDF_proizvodi/001%20-%20(Euro%20H1).pdf

Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you