Page 1

Kod 071002010000001001

Strucnjaci za merenje i pakovanje

w w w. e l m e r p r o . c o m

ELM ELMHP2 preciznost +/- 0,1 %

DIGITALNI MIKROTALASNI SENZOR VLAŽNOSTI ZA KOŠEVE, SILOSE I TRANSPORTERE ELMHP2 je robustan, mikrotalasni senzor vlažnosti dizajniran za instalaciju u koševima, silosima i transporterima u procesu proizvodnje. Merenjem 25 puta u sekundi i sa funkcijama kao što su procesiranje signala i izvlaèenje proseka vlage, ELMHP2 precizno meri sadržaj vlage materijala dok prolazi preko keramièke ploèe sa preciznošæu od +/- 0,1%.

Uspešna kontrola vlage

Elmer Profesional Reljkoviãeva 52 a, 21132 Petrovaradin, Srbija | T +381 21 475 80 20 | F +381 21 64 33 589 info: djura@elmerpro.com | www.elmerpro.com


Kod 071002010000001001

ELMHP2

DIGITALNI MIKROTALASNI SENZOR VLAŽNOSTI ZA BINOVE, SILOSE I TRANSPORTERE

ELMHP2

Daljinska konfiguracija, kalibracija, dijagnostika i nadogradnje firmware-a su jednostavne korišæenjem ELMHP2 softvera. Linearni izlaz omoguæava direktnu integraciju sa bilo kojim sistemom kontrole upotrebom industrijski standarnih interfejsa. Karakteristike: ? Digitalna tehnologija omoguæava precizno, linearno merenje vlažnosti. ? Mod ''proseèno'' omoguæava kontinualno prikazivanje proseène vlažnosti u šarži. ? Proseènim merenjem, ''Prazan koš'' i ''Velika vlažnost'' alarmi i procesiranje signala se obavlja interno u senzoru. ? Senzor je dizajniran tako da se prilagodi karakteristikama protoka materijala. ? Povezanost sa do 16 senzora korišæenjem RS485 konekcije. ? Potpuna temperaturna kompenzacija prilikom merenja. ? Brz odziv na promenu uslova sa 25 merenja u sekundi. ? Daljinska komunikacija sa softverom ELMHP2 vlagomera omoguæava konfiguraciju svih parametara senzora ukljuèujuæi odabir izlaza senzora, grafièkog prikaza tragova izlaza, kalibracija oèitavanja senzora i nadogradnja firmware-a. ? Konstantne performanse bez potrebe za rekalibracijom, osim za upotrebu sa razlièitim materijalima. ? Èvrst i pouzdan sa dokazanom upotrebom.

Ugao senzora: Omoguæava kontinualan protok preko senzora

TIPICNA INSTALACIJA ELMHP2 nudi izbor instalacionih opcija da bi odgovarao svim tipovima koševa i primenama transportera. Ovo osigurava da senzor meri najreprezentativniji uzorak materijala. U vratu koša

Preferirana pozicija - ELMHP2 montiran u vrat koša korišæenjem

Ukošena za koševe sa uskim vratovima

ELMHP2 može biti ukošen ako je vrat koša malih dimenzija.

standardnog montažnog rukavca.

Unutar koša

Ispod koša

Ako je vrat koša uzak ELMHP2 se

Gde je prostor veoma ogranièen

može montirati u koš korišæenjem

ELMHP2 se može postaviti

standardnog rukavca za montažu.

ispod koša da bi se izbeglo ometanje protoka.

Široki koševi

Transporteri i traèni dozatori

Vibro dozatori ELMHP2 se može koristiti i sa vibro dozatorima.

Produženi rukavac za montažu je

ELMHP2 može biti montiran na

potreban u širokim koševima da bi se

transportere i traène dozatore gde je

osiguralo da nalièje ELMHP2

minimalna dubina materijala 120 mm.

bude u protoku materijala.

www.elmerpro.com


Kod 071002010000001001

REALNA PRIMENA - OPŠTE SMERNICE Primena kod lepljivih materijala Za lepljive materijale ili tamo gde se može desiti da se protok zaustavi, montira se crevo za vazduh za èišæenje keramike izmeðu šarži. Ovde je senzor instaliran ispod izlaza. Ovo omoguæava lak pristup za creva za vazduh, a takoðe omoguæava i operateru lako uklanjanje bilo kakve prepreke ruèno.

Montiranje na vrat ? Osigurajte da je keramièka ploèa na glavnom protoku materijala. ? Locirana je na suprotnoj strani od otvora i na središnjem delu vrata. ? Da bi se spreèilo ometanje materijala tamo gde je prostor ogranièen, senzor može biti ukošen do maksimalno 45° kao što je prikazano ispod. ? Senzoru æe možda trebati èišæenje ako se upotrebljava za lepljive materijale ili ako je senzor ''na meti'' korova ili nekih drugih stranih tela koja se nalaze u materijalu. U ovom sluèaju, montiranje senzora ispod koša može biti povoljna okolnost zbog lakog održavanja.

1.

2.

Izbušite rupu

3.

4.

Softver omoguæava konfiguraciju i testiranje analognih konekcija ako je potrebno

Namontirajte senzor

Osigurajte dobar protok materijala. Ovde je rešetka montirana u cilju zaštite senzora

Senzor je montiran sa uglom od 30° u odnosu na horizontalu da bi spreèio nagomilavanje materijala i dobar protok preko keramike

Zaštita i pozicioniranje senzora Usmeravajuæa šipka

Uobièajeno montiranje na vrat

>120m

Montiranje na zid koša

Standardni montažni rukav

>450m

Usmeravajuæa šipka >450m

Usmeravajuæa šipka se može upotrebiti tamo gde postoji rizik od upadanja velikih stranih predmeta u koš.

Idealno, senzor treba postaviti uzimajuæi u obzir gore navedena minimalna rastojanja.

www.elmerpro.com

Senzor treba da se nalazi na suprotnoj strani od otvora i centriran unutar vrata. Osigurajte da senzor ne otežava otvaranje vrata. Osigurajte da je keramièka poèa u glavnom protoku materijala posmatrajte test šaržu da bi ste pronašli najbolju poziciju. Senzor može biti ukošen prema dole u malim ili veæim koševima da bi se potpomogao protok lepljivog materijala.


Kod 071002010000001001

Montiranje na veæim zidovima Ako senzor ne dopire do glavnog toka materijala, onda bi trebalo upotrebiti produžavajuæi rukavac za montiranje kao što je prikazano (leva slika). Produžna montaži rukav

Montiranje u malom binu

Razmak izmeðu senzora i zida koša >120 mm Senzor visi na držaèu, kada su korovi i slièno prisutani u materijalu.

Senzor može biti montiran kao ukošen prema dole u malim ili u velikim koševima kako bi pomogao u protoku lepljivog materijala.

Senzor takoðe može biti montiran ispod otvora koša.

Vibro dozatori

ELMHP2

Sa vibro dozatorima, senzor je obièno montiran od strane proizvoðaèa. Teško je predvideti gde æe se nalaziti protok materijala, ali je lokacija prikazana na slici preporuèena. Preterane vibracije mogu oštetiti senzor.

Transportne trake >25mm

Senzor je obezbeðen standardnim rukavcem za montiranje ili steznim prstenom, zavaren za pogodnu fiksirajuæu šipku.

Stezni prsten ili montažni rukav

>150mm

Agregat

Cement

? Osigurati 25 mm razmaka izmeðu senzora i transportne trake. ? Postaviti keramièku ploèu pod uglom od 45° u odnosu na protok. Ovo se može promeniti u zavisnosti od karakteristika protoka. ? Minimalna dubina materijala na transportnoj traci mora biti 150 mm da bi prekrio ploèu. ? Senzor uvek mora biti prekriven materijalom. ? Kako bi se poboljšale karakteristike protoka i dubina materijala na transportnoj traci, bilo bi dobro da se instaliraju razdeljivaèi.

Pesak

www.elmerpro.com

Senzor æe se oštetiti prerano ako se montira preblizu trake. Predloženi razmak je >25 mm


Kod 071002010000001001

Najpoželjniji metod instaliranja senzora je vertikalan, meðutim i pod uglom se podrazumeva ako je potrebno. Habanje æe biti veæe ako se instalira kao što je prikazano na sllici. Osigurajte da se senzor uvek nalazi u protoku materijala.

POVEZIVANJE Digitalna konekcija Do 16 ELMHP2 senzora se mogu dnevno menjati da bi se povezali sa kontrolnim sistemom preko RS485 serijskog komunikacionog linka.

Direktna konekcija za kontrolni sistem ili PC

Analogni ili RS485 serijski interfejs integriše se lako sa kontrolnim sistemom ili PC-em.

Konekcija sa panelom za pregled mernih informacija ELMHP2 može da bude povezan sa panelom za pregled da obezbedi kontinualan prikaz vlažnosti. Takoðe, omoguæava da se senzor lako kalibriše ako kalibracioni sadržaji nisu dostupni na PC-u ili kontrolni sistem.

UMREŽAVANJE Umrežavanje

USB interfejs

Mreža od 16 senzora korišæenjem jedne standardne Ethernet konekcije sa kompletom Ethernet adaptera. Opcija napajanja preko Etherneta je takoðe dostupna.

Laka komunikacija sa senzorom korišæenjem USB senzor interjejs modula za dijagnostiku senzora, konfiguracija i nadogradnja firmware.

www.elmerpro.com


Kod 071002010000001001

DIMENZIJE 50mm Min

Maksimalan produžetak od zida koša 338mm

88,9mm

76,2mm

160mm

396mm

218mm

170mm

Maksimalan produžetak od zida koša 583mm

106,6mm

50mm Min

218mm

110mm Max

305mm 440mm Zid koša

TEHNICKE KARAKTERISTIKE Konstrukcija:

Telo od nerðajuæeg èelika, ploèa na nalièju od keramike.

Montaža:

Senzor mora biti postavljen u protoku materijala. Koševi i silosi: treba ga instalirati na vratu koša ili ispod otvora. Standardna ili produžena èaura je dostupna da odgovara razlièitim širinama koševa. Transporteri: Bezbedno prièvršæen u protoku materijala.

Opseg merenja vlažnosti:

Senzor æe izmeriti zasiæenost materijala.

Penetraciono polje:

Približno 75 - 100 mm u zavisnosti od materijala.

Frekvencija merenja:

25 puta u sekundi

Radna temperatura:

0 - 60°C. Senzor ne meri led.

Analogni izlaz:

Konfigurabilan 0 - 20 mA ili 4 - 20 mA izvor. Za 0 - 10 V DC, 0 - 20 mA treba da je odabran i eksterni

Digitalna (serijska) komunikacija:

Optoizolovana RS485, port sa 2 žice, RS232, Ethernet i USB interfejsi su dostupni. Komunikacioni

500 R otpornik povezan preko analognog ulaznog terminala kontrolnog sistema. protokol preko koga se pristupa vrednostima senzora i parametara preko RS485 mreže je dostupan na zahtev. Odvojeni ulazi:

Prosek šarže, start, stop ili vlažnost/temperatura, funkcije multipleksiranja mogu da se kontrolišu preko digitalnih ulaza.

Produžni kabel:

Do šest upletenih parova, 22 AWG, 0,35 mm2 provodnika. Minimalna pokrivenost izolacijom je 65 % plus

Napajanje:

+15 V do +30 VDC, 4 W

Konfigurabilni alarmi:

Senzor može biti podešen na signalne nivoe ‘'Prazan koš'' ili ''Prevelika vlažnost''.

aluminijum/poliester folija. Maksimalna dužina kabela 100 m.

www.elmerpro.com

© Sva prava zadržana 2012 Elmer Profesional - Materijali i specifikacije su podložni promeni bez prethodne najave / Kod 071002010000001001 - 23.10.2012.

Zid koša

001%20-%20(ELMHP2)%20SRB  

http://www.elmerpro.com/PDF_proizvodi/001%20-%20(ELMHP2)%20SRB.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you