Page 1

De geest die zich verzet tegen Israëls opwekking is nog springlevend …

Petach Tikvah Door of Hope

Nieuws Jaargang 8 - Nr. 3 - september 2011

Sjana Tova! Heb jij je weleens afgevraagd in welke tijd je leeft? Volgens Gods kalender start het feest van de bazuinen, Rosh Hasjanah, dit jaar op woensdagavond 28 september. Op dit feest wensen de Joden elkaar ‘Sjana tova’; dat is Gelukkig Nieuwjaar in het Hebreeuws. En dat wens ik jullie allereerst van harte toe!

Vreemd geloof? Huh? Nieuwjaar in september? Hoe zit dat? Doe toch normaal! Waarom zo Joods doen als je christen bent? Beetje extreem… Als deze gedachte je prikkelt of vragen oproept, lees dan even door. 1. Maak je geen zorgen. God vraagt je niet om Joods te worden, maar Bijbels, dat wil zeggen: Zijn Woord serieus nemen. 2. God heeft Zijn eigen tijdrekening ingesteld. Hij geeft lichten aan de hemel voor scheiding tussen dag en nacht en als aanduiding van vaste tijden en van dagen en jaren (Genesis 1:14). Hij heeft feestdagen vastgesteld en de

data staan in Leviticus 23. Let op: vers 2 spreekt over ‘de feestdagen van de HEER’ en níét over ‘de feesten voor de Joden’! 3. Na de uittocht uit Egypte zei God: ‘Voortaan moet deze maand bij jullie de eerste maand van het jaar zijn’ (Exodus 12:2). Dit is de maand Nisan en die valt volgens onze kalender in maart-april. In Leviticus 23:24 kondigt God het feest van de bazuinen aan op de eerste van de zevende maand. Dan zitten we volgens onze kalender in september-oktober. 4. Wij heidenen - en niet God - hebben de oorspronkelijke Bijbelse maankalender vervangen door de Gregoriaanse zonnekalender. 5. Deze christelijke jaartelling werd bedacht door Dionysius Exiguus. Rond het jaar 525 presenteerde hij zijn zogenaamde ‘paastabel’ - met een nieuwe jaartelling - aan paus Johannes I. 6. Christenen hebben in navolging van Jezus zeker drie eeuwen lang Gods feesten gevierd volgens de oorspronkelijke Bijbelse kalender, maar vanaf de vierde eeuw mocht dat niet meer. Na

door Eelco Schaap dit eigenhandig veranderen van Gods vastgestelde tijden diskwalificeerden de leiders van de kerk ze als ‘Joodse’ in plaats van ‘Bijbelse’ feesten. Wat een misleiding en verdraaiing van Gods Woord! 7. ‘Wet’ in het ‘Oude’ Testament heeft voor ons christenen vaak een negatieve klank. Het Hebreeuwse woord voor Gods wet, Torah, betekent echter ‘onderwijzing’. Opvoeding is je kind in liefde leren wat wel en niet mag. Zo vertel je bijvoorbeeld je kind niet met vuur te spelen. God geeft Zijn onderwijzing, opdat het goed met ons gaat. Dat is liefde! 8. Tot slot: redding is er alleen op grond van geloof in Israëls Messias, Jezus. Wij worden niet behouden door te proberen goed te leven volgens Gods regels. We schieten allemaal tekort! Door de wet zal niemand gerechtvaardigd worden, maar dat betekent niet dat de wet is afgeschaft, zoals veel christenen denken (Romeinen 3:20-31; Mattheüs 5:17-19). We worden alleen gered door het offer en de genade van Jezus, maar we hebben nog steeds de verantwoor-


delijkheid om de wet serieus te nemen als Gods richtlijnen voor ons leven.

Ontwortelde kerk Door de geschiedenis heen heeft de kerk het Woord verdraaid en zich ‘ontjoodst’. Terwijl de Bijbel allereerst een Joods boek is en wij zelfs een Joodse Messias hebben! De satanische verdraaiing van Gods Woord heeft verschrikkelijke gevolgen gehad. Denk maar aan de kruistochten waarbij in naam van Jezus Christus Joden werden afgeslacht. Of de Holocaust, waar Hitler antisemitische teksten van Luther gebruikte in zijn propaganda en daarin vele christenen wist mee te krijgen. Schokkend. Maar wat hebben wij eigenlijk van de geschiedenis geleerd? De versluiering ligt nog steeds over een groot deel van de gemeente, want er is weerstand om Gods Woord en Gods volk te omarmen. Lees ook eens Romei-

nen 11. De kerk heeft een Ruth-roeping (‘Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God’, Ruth 1:16) in plaats van een destructieve roeping die zich verzet tegen Gods Woord en daarmee tegen Zijn volk. De geest die zich verzet tegen Israëls opwekking is nog springlevend. Het is dezelfde geest die de terugkomst van Jesjoea tegenstaat: de geest van de antichrist. ‘Kiest dan heden wie u dienen wilt’ (Jozua 24:15) – dat geldt ook voor Gods kerk.

Rosj Hasjana ‘Zij kenden de juiste tijden, zodat zij wisten wat Israël moest doen’ (1 Kronieken 12:32). Het verstandelijk onderkennen van Gods tijdrekening is niet genoeg, we moeten het ook geestelijk ‘zien’. Op Rosj Hasjana wordt in Israël de sjofar geblazen: een profetische verwijzing

naar de terugkomst en het koningschap van de Messias (1 Thessalonicenzen 4:16,17). Het conflict rondom Israël draait ook om dit koningschap – wie wordt er aanbeden? Wanneer Joden in Jeruzalem Jezus gaan aanbidden en verwelkomen, pas dan zal de Messias terugkomen (Mattheüs 23:37-39)! Dit is de strijd tussen de antichrist en Christus waar uiteindelijk alles om draait. Het kennen van de juiste tijden is essentieel in de strijd. Gods klok tikt door. God heeft Zijn eigen tijdrekening en niemand weet het uur. De dwaze maagden hadden geen olie, dat is een beeld van de Heilige Geest. Word daarom vervuld met Gods Geest, zodat je de juiste tijden kunt verstaan en weet wat je moet doen. Ik wens je nogmaals een Sjana Tova, waarin we samen mogen uitzien naar de komst van de grote Koning!

Aliyah uit Oekraïne

Zhenya Pas geleden belden Zhenya en haar dochter Nelia ons op het kantoor in Oekraïne vanuit hun nieuwe huis in Israël. Ze vertelden dat ze nu in Haifa wonen, dicht bij de Middellandse Zee. Ze wonen nu meer dan twee jaar in Israël en zijn daar een nieuw leven gestart. Als Nelia’s kleine kinderen hun moeder vragen: ‘Wanneer gaan we naar huis?’, dan is haar antwoord altijd hetzelfde: ‘Dit is ons huis nu, en we gaan niet terug.’ En dat antwoord willen de kinderen graag horen, want ze genieten van hun nieuwe thuisland, van hun vrienden en van het in zee zwemmen op een warme dag. Een paar jaar geleden waren Nelia en Zhenya echter helemaal niet zo zeker om naar Israël te vertrekken. Zhenya was de eerste die wel wilde verhuizen. De Israëlische wet

verplicht iedereen met Joodse voorouders hun Joodse afstamming te bewijzen met documenten zoals kopieën van geboortecertificaten en huwelijksbewijzen. Toen Zenya begon met het verzamelen van de papieren ontdekte ze dat ze deze bewijzen niet had. Op dit punt kon het team van Ezra International instappen om haar te helpen bij het verkrijgen van de ontbrekende documenten. Zo ontving eerst Zhenya haar visum en ze begon het vertrek naar Israël te regelen. Nelia vond het moeilijk om afscheid te nemen van haar moeder, maar een jaar later maakte ook zij samen met haar twee kinderen aliyah. Als we aan deze familie denken, dan bidden we dat ze in hun nieuwe land overvloedig gezegend mogen worden. We weten dat de God van Abraham, Isaak en Jakob trouw is, en wil voorzien in overeenstemming met Zijn Woord: ‘In die dagen zal het huis van Juda naar het huis van Israël gaan, en zij zullen tezamen uit het Noorderland komen naar het land dat Ik aan uw vaderen ten erfdeel gegeven heb’ (Jeremia 3:18). Petach Tikvah werkt samen met Ezra International. De kosten voor hulp bij het verkrijgen van documenten kunnen oplopen tot € 300,- per persoon. We zijn dankbaar voor uw regelmatige financiële support en we hopen dat u deze bijzondere profetische bediening zult blijven steunen! (I.v.m. de privacy zijn de namen veranderd. Voor meer informatie www.ezrainternational.org)


Unieke jongerentrektocht door Israël • 2012 Opnieuw organiseren Karin en Eelco in de meivakantie (27 april tm 7 mei 2012) een 10-daagse jongerentrektocht door Israel (17+). Deze reis is uniek en meer dan een toeristische tour. Zo wordt er onder andere bij Messiaanse gelovigen geslapen en nog veel meer. Vraag de flyer aan (medio oktober beschikbaar) Verder zijn er momenten van gebed en

aanbidding. Kortom een levensveranderende impact. De kosten bedragen € 1.200,- en € 100,- bij inschrijving. Heb je belangstelling of wil je meer informatie? Mail of bel even voor een flyer met het programma. Opgave voor 1 januari 2012.

De meeste dromen zijn bedrog door Sietske Schaap Dromen zijn tijdverspilling. Wij nuchtere Hollanders staan met beide benen op de grond en zijn liever met praktische zaken bezig. De realiteit is nu eenmaal anders, toch? En waarom zou je hoop koesteren in dromen waarvan je nooit zeker weet of ze uit zullen komen? Iedereen heeft dromen. Ik heb het niet over dromen tijdens je slaap: iets dat bij het wakker worden weer vervlogen blijkt te zijn en je jezelf nauwelijks herinnert. Misschien is het beter te denken aan een ‘visie’, een ‘perspectief’, een ‘hoop’, een ‘verlangen’. Iedereen heeft wel zoiets. Om het te zeggen met Martin Luther King’s beroemde woorden: ‘I have a dream’. Ik heb ook een droom. Al een hele tijd. En ik geloof dat het een door God geïnspireerde droom is. Mijn droom is namelijk om een generatie te zien die een verlangen heeft om God te zoeken met alles wat in hen is, Hem te dienen met alles wat ze hebben en de boodschap van Zijn liefde en genade vol overgave te brengen naar de wereld om hen heen. In Psalm 24:8 staat: ‘Dit is de generatie van hen die Hem zoeken, van hen die het aangezicht van de God van Jakob zoeken’. Afgelopen jaar heb ik gewerkt als leider op de Gateways Training School in Cyprus. Er waren negentien eerstejaarsstudenten. Enorm gaaf om te zien wat God in vijf maanden tijd in het leven van deze jonge mensen heeft gedaan! Als ik eraan terugdenk, dan borrelt het binnen in me van enthousiasme. Aan het einde van het trainingsprogramma zijn we met deze studenten op zendingsreis gegaan, o.a. in Nederland.

In Hooghalen hebben we een conferentie georganiseerd voor jongeren die zou worden afgesloten met een aanbiddingsavond die open was voor iedereen. Wat er die dagen allemaal gebeurde, ging al mijn verwachtingen te boven. De laatste avond voelde het letterlijk alsof mijn droom opeens werkelijkheid werd. God heeft die avond zo veel gedaan en mensenlevens veranderd op een manier zoals alleen Hij dat kan doen. Het was alsof God die avond een tipje van de sluier oplichtte om ons een voorproefje te geven van wat Hij nog meer in Nederland zal gaan doen. Iemand zei onlangs over visie: ‘Als jij je droom zelf kunt vervullen, dan is je droom te klein en je God niet groot genoeg.’ En zo is het. Wij hebben een God die het onmogelijke mogelijk maakt. Niet altijd makkelijk, hoor. Soms word je voor gek verklaard, door je omgeving of door je eigen verstand. God geeft een droom, maar vraagt daar wel jouw vertrouwen voor terug en verlangt ernaar dat je je actief beschikbaar stelt voor de vervulling van die droom. Wij doen ons best, God doet de rest. Misschien zijn dromen bij Marco Borsato bedrog, bij God niet. Durf jij een onmogelijke droom te dromen voor God? Sietske Schaap is stafmedewerker op de Gateways Training School in Cyprus. De andere helft van het jaar is ze in Nederland, waar ze betrokken is bij Petach Tikvah. Sietske is afhankelijk van inkomsten via

Eelco ‘fulltime’ Het werk van Petach Tikvah is door de jaren heen gegroeid. Het is een geloofswerk met grote financiële uitdagingen. Naast de giften had Eelco tot op heden een parttime baan. Vanwege een reorganisatie krijgt Eelco nu de mogelijkheid om deze baan op te zeggen, waar een tijdelijke financiële vergoeding tegenover staat. Alweer meer dan een jaar geleden schreef Eelco dat de tijd nabij is ‘om uit de boot te stappen en (financieel) te wandelen op het water’. Karin en Eelco ervaren beiden Gods vrede over deze nieuwe stap in geloof, maar beseffen tegelijkertijd dat er een andere tijd aanbreekt, die niemand nog kan overzien. De inkomsten uit de camping èn de giften zijn op dit moment nog onvoldoende. Tegelijkertijd liggen er investeringsplannen, vanwege de visie, maar ook om als een goed rentmeester de gebouwen en de camping te exploiteren. Op termijn is er (bruto) per maand een bedrag van circa € 2.900,- extra nodig om alle lasten te kunnen betalen. Dat is veel, maar is God niet de eigenaar van alle goud en zilver? De voortgang van het werk van Petach Tikvah is nauw verbonden met het financiële welzijn van de familie Schaap. Wilt u voor hen bidden? Ze zijn ervan overtuigd dat God zélf mensen op het hart kan leggen om hen (bijvoorbeeld maandelijks) te ondersteunen met een financiële bijdrage. Als u hen wilt ondersteunen, kruist u dit dan alstublieft aan op de bijgevoegde antwoordkaart en stuur deze op (dus niet op de acceptgiro schrijven!). Met uw gift verschaft u hun een basis om gestalte te geven aan dit geloofswerk!

sponsors. Wilt u Sietske financieel steunen in het werk dat ze doet? Vermeldt u dit dan alstublieft duidelijk op de antwoordkaart.

Alvast hartelijk dank!


Mensen gezocht!

Gezocht

Als jij een passie hebt voor Jezus en een tijd van je leven apart wilt zetten voor God om op een prak-tische manier bezig te zijn en toegerust te worden, zouden we graag met jou in gesprek komen! Medewerkers bouw en onderhoud Onze camping gaat uitbreiden en daarnaast gaat er veel tijd (en geld) zitten in onder andere het onderhoud en de tuin. Om de familie Schaap te ondersteunen zoeken wij mensen die hun handen uit de mouwen willen steken en vakmensen voor de verbouw. Trainingsschool God heeft ons visie gegeven om jonge mensen geestelijk toe te rusten en te trainen. Veel jonge mensen zitten verstrikt in religie en missen een radicale levende relatie met Jezus. Als jij ervaring hebt met het werken met jongeren, overweeg dan eens of dit iets voor jou is.

Agenda

Voor alle werkzaamheden geldt dat parttime mogelijk is. Geïnteresseerd? Bel 0593 592097 of mail: info@petachtikvah.org

Om de week op dinsdagavond Gebedsavond 20.00 uur (elke oneven week) Elke vrijdag Vrijwilligersdag (vooraf aanmelden) Elke woensdagavond Jeugd: eten, gebed en worship (vanaf 18.00 uur; vooraf aanmelden)

Kesjer cursus

Elke week op zaterdagavond Jeugdavond (vanaf 20.00 uur)

Vijfde Kesjercursus van start Donderdag 27 oktober a.s. start - bij voldoende aanmelding - voor de vijfde keer een Kesjercursus. Kesjer is een Hebreeuws woord voor ‘verbinding’. De cursus legt de verbinding tussen de Kerk en Israël en is bedoeld voor christenen die zich willen verdiepen in het Hebreeuwse denken van de Bijbel. Er zijn tien lessen die om de twee weken op donderdagavond worden gegeven (van 19.45 tot 22.00 uur). De cursus kost € 65,- voor alle tien lessen, inclusief studiemap en eventuele hand-outs. Het is nog mogelijk om u op te geven!

Specifieke giften Geeft u alstublieft de bestemming van uw gift duidelijk aan bij het overschrijven of op de antwoordkaart. Voor het gaarkeukenproject: ‘Shalom Ministries’. Voor steun aan de Aliyah: ‘Ezra’. En voor ondersteuning van de familie Schaap: ‘Support familie Schaap’.

Colofon Deze nieuwsbrief komt elk kwartaal uit voor donateurs en belangstellenden. Alle nieuwsbrieven kunt u via onze website downloaden. Stichting Petach Tikvah werkt vanuit een boerderij vlakbij het voormalige ‘Judendurchgangslager’ Westerbork. In de periode 1942-1944 werden hier 107.000 Joden gedeporteerd naar de vernietigingskampen. 1. Petach Tikvah wil een centrum zijn van ontmoeting, gebed, training en onderwijs vanuit Bijbels-Hebreeuws perspectief met als doel (jonge) mensen toe te rusten en de Gemeente te ondersteunen in haar verantwoordelijkheid: het goede nieuws voor de Jood eerst (Rom.1:16). 2. Petach Tikvah wil meewerken aan het herstel van het lichaam van Jesjoea door te streven naar verzoening en eenheid en een brug te zijn tussen Jood en niet-Jood. 3. Petach Tikvah wil een plaats zijn waar Joodse mensen hulp en opvang kunnen vinden. Oosthalen 5 9414 TG Hooghalen 0593 592097 info@petachtikvah.org www.petachtikvah.org Bank: 3828.96.408 te Hooghalen Al uw giften zijn belastingaftrekbaar. Lid van: www.israelplatform.nl

Familie Schaap Eelco en Karin Schaap zijn de ‘visie- en fakkeldragers’ van Petach Tikvah. Ze leven gedeeltelijk van giften en dragen de lasten van de boerderij. Ze staan voor grote financiële uitdagingen (meer hierover in deze nieuwsbrief onder het kopje: Eelco ‘fulltime’). Als u hen wilt ondersteunen, wilt u dit dan aankruisen op de bijgevoegde antwoordkaart en deze opsturen? (dus niet op de acceptgiro schrijven!). Met uw gift verschaft u hen een basis om gestalte te geven aan dit geloofswerk!

September 2011  

De geest die zich verzet tegen Israëls opwekking is nog springlevend … 1. Maak je geen zorgen. God vraagt je niet om Joods te worden, maar B...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you