Page 1

Geestelijk HERSTEL … PetachTikvah

NIEUWS

Jaargang 11 - Nr. 4

April 2014

Door Eelco Schaap

socieerd met beknotting van vrijheid. Verkeerd gebruik van gezag is macht; goed geestelijk leiderschap/gezag is gebaseerd op liefde en leidt tot groei van die ander.

Wat heb je daar in je hand? Een staf! ‘Laat Mijn volk gaan.’ Stel je voor dat God jou zou vragen naar Poetin te gaan, de machtigste man op aarde. Ik begrijp Mozes’ reactie wel: ‘Wie ben ik? Wat moet ik zeggen? Als ze mij niet geloven, wat dan? Ik ben geen spreker.’ Maar de HEER vraagt: ‘Wat heb je daar in je hand?’ Mozes antwoordt: ‘Een staf’ (Ex. 4:2,20). En hij gebruikt de staf van God om tien oordelen tegen de farao uit te spreken. Welke staf (gezag) gebruik jij? Je eigen staf of Gods staf? Gods gezag kun je jezelf niet toe-eigenen, alleen God geeft dat. God werkt door gedelegeerd gezag.

Pesach – Gods bevrijding Bij de tiende plaag komt die vreemde opdracht: ‘Slacht een lam. Vang het bloed op en smeer dat aan de deurposten van je voordeur. Als je dat doet, dan zal het bloed je beschermen tegen

Verbondsrelatie Gods engel die alle eerstgeborenen van Egypte oordeelt.’ Alleen waar bloed is gesmeerd, gaat de engel voorbij. Door die levensbeschermende deur met bloed gaat het volk van God zijn vrijheid tegemoet. Dit is Pesach (Ex. 12)! ‘Zie het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt’ (Joh. 1:29).

Gezagrelatie Mozes is leider namens God. Met gedelegeerd gezag en ‘wet’ hebben mensen vaak moeite. Als kind mocht ik niet met vuur spelen. Vanuit het ouderlijk gezag bepaalden mijn ouders grenzen, net als God. Niet om te pesten, maar vanuit beschermende liefde. Ook in de Bijbel is geestelijk gezag gekoppeld aan onderwerping. Dat wordt vaak geas-

Stel je eens 4 miljoen bevrijde slaven voor… een chaotische mensenmassa. Wie weet nog wat vrijheid is? Daar in de woestijn sluit God een verbond. Hij stelt hen onder het gezag van de wet: Gods leefregels gebaseerd op liefde. Gods relatie is altijd gebaseerd op verbond: een overeenkomst tussen twee partijen om toegewijd te zijn in hun onderlinge relatie/verbinding.

Koninkrijk van priesters In de verbondsrelatie heeft God één voorwaarde. Hij vraagt Israël zich toe te wijden aan Hem en niet als andere volken te worden. ‘Als je mijn woorden ter harte neemt en het verbond met Mij houdt, zul je een kostbaar bezit voor Mij zijn, kostbaarder dan alle andere


volken – want de hele aarde behoort Mij toe. Een koninkrijk van priesters zul je zijn, een heilig volk’ (Ex. 19:5-6). God spreekt hier over Israël als koninkrijk: Ik ben jullie Koning en jullie zijn vertegenwoordigers van mijn Koninkrijk.

Verbroken verbond Maar het gaat fout en Israël wil een koning, net als de andere volken. ‘Zij hebben Mij verworpen, dat Ik geen Koning over hen zal zijn’ (1 Sam. 8:7). Het volk eindigt in ballingschap. Als een deel zeventig jaar later terugkeert, wordt het koningschap niet hersteld. Er is wel een belofte: ‘Ik zal een nieuw verbond met Israël sluiten.’ Toch wordt het vierhonderd jaar stil: geen profetieën, geen zieners, geen openbaring.

Nieuw verbond Kan er uit Nazareth iets goeds komen? Ja, Jezus laat blinden zien en lammen lopen! En bij zijn eerste optreden roept

Hij op: ‘Israël bekeer je, het koninkrijk van God is nabij!’ Niemand twijfelt: ze waren een koninkrijk en nú gaat Jezus dit koninkrijk herstellen. Israël opnieuw een licht voor de volken. Ook de discipelen vragen: ‘Herstelt U nu het koningschap over Israël?’ (Hand. 1:6). Maar de tijd van de heidenen breekt eerst aan (Hand. 15:14). Vanaf 70 n.Chr. wordt Israël verstrooid tot 1948.

Heel Israël behouden ‘Een gedeeltelijke verharding is er over Israël totdat de volheid der heidenen binnengaat, en zó zal heel Israël behouden worden (…) dit is mijn verbond met hen’ (Rom. 11:25-27). Door de kerkgeschiedenis is de verbinding met Israël verbroken, maar je kunt als gelovige uit de volken weer geënt worden. Jij draagt de wortel niet, maar de wortel jou (Rom. 11:18). Een afgesneden bloem kan er wel mooi uitzien, maar is

NIEUWE ONTWIKKELINGEN

toch dood en zal vroeg of laat verwelken. Verbind je daarom met de wortel Israël – en kom in die volheid! De Messiaanse gemeente in Israël groeit, ondanks verdrukking – dit is geestelijk herstel! Maar je kunt het met je ogen zien en toch niet opmerken. Dat was zo in Jezus’ dagen en is ook nu zo. ‘Ik zal mijn grote Naam, die door jullie bij die volken is ontwijd, weer aanzien verschaffen. Die volken zullen beseffen dat Ik de Heer ben – spreekt God, de HEER. (…) Ik leid jullie weg bij die volken, Ik breng jullie bijeen uit die landen en laat je naar je eigen land terugkeren’ (Ezech. 36:22-23). God zegt duidelijk dat Hij iets gaat doen dat de hele wereld zien zal. Niet omwille van Israël, maar voor zijn heilige Naam. Het begin van geestelijk herstel in Israël is zo’n eindtijdteken. Jezus is de Koning van Israël en Hij komt op de wolken. Maak een keuze voor zijn Koninkrijk en het breekt baan!

ben daarom de zaterdagavondsamenkomst vervroegd naar 18.30 uur en om de week is er ook kinderdienst! Alleen al de gezinnen die zich actief hebben toegewijd tellen nu zestien kinderen!

Betrokkenheid, verbondenheid, gemeenschap

Tien jaar op weg! God is de God van de seizoenen. Zo is Petach Tikvah nu ruim tien jaar op weg. We zijn dankbaar dat we door de jaren heen voor veel mensen uit de regio vooral een veilige en genezende plek mochten zijn en ook dat we ons hart voor Israël met hen mochten delen.

Geboorte van een gemeenschap Met dankbaarheid kijken we terug en zien we dat er steeds meer mensen betrokken raken en dat er een hechte gemeenschap is ontstaan. We zijn erbij bepaald dat we als gemeenschap ook verantwoordelijkheid hebben voor gezinnen (kinderen, tieners, jeugd). God is een God van de generaties! We heb-

We zien dat God zegent en beweegt. We willen deel zijn van de beweging die Jesjoea in Israël startte. We zijn daarom een gemeenschap met een hart voor Israël en voor de mensen om ons heen. Gemeenschap is meer dan alleen een samenkomst bijwonen. Met elkaar de schouders eronder zetten vraagt betrokkenheid en verbondenheid. Zo denken we na over wat ‘gemeenschap’ inhoudt (wat is het doel en is dat dan hetzelfde als ‘gemeente’ zijn?), over discipelschap, aanbidding & gebed, Israël, evangelisatie/outreach en nog meer onderwerpen. We werken mee aan het herstel van Gods Koninkrijk en helpen mensen om Jesjoea toegewijd te volgen in de kracht en liefde van de Heilige Geest. We zoeken niet ‘onze’ visie, maar Zijn hart en glorie!


&0VJU[FOEJOHtNFJ Op zondag 4 mei 2014 is Karin Schaap te zien in een uitzending van ‘Nederland zingt op zondag’ (Nederland 2, 08.55 uur). Ds. Arie van der Veer is dan bij Petach Tikvah op bezoek. In de uitzending vertelt Karin haar

levensverhaal en ook het verhaal van haar vader (die in kamp Amersfoort en Westerbork heeft gezeten). Ook wordt ze geĂŻnterviewd op haar werk bij het herinneringscentrum Kamp Westerbork en het voormalig kampterrein.

ONRUST

in OekraĂŻne

ISRAELREIS 2014 Onlangs zijn wij samen naar IsraĂŤl geweest. Het doel was heel veel mensen op te zoeken, contacten te vernieuwen en Messiaanse gelovigen te bemoedigen. Omdat er deze keer geen groep meeging, was dit ook mogelijk. Zo hebben we mensen van Revive IsraĂŤl bezocht en zijn we bij hun ochtenden voor aanbidding en gebed geweest. Revive IsraĂŤl is een strategische bediening waarmee we ons verbonden hebben. Er is een hart voor opwekking. Elke dag is er aanbidding en voorbede voor IsraĂŤl, en ook discipelschapstraining voor plaatselijke gelovigen. Ook hebben we een gezin bezocht die als Messiasbelijdende gelovigen aliyah proberen te maken (terugkeer naar IsraĂŤl). Dit proces is ontmoedigend want ze worden al bijna 2 jaar enorm tegengewerkt. Het is een enorme geestelijke en juridische strijd om als gelovigen in Jesjoea IsraĂŤl in te mogen.

Je mag overal in geloven, in Boeddha, Bhagwan of wat dan ook, maar de weerstand tegen Jezus zit enorm diep. Dit komt vooral door de bloedige geschiedenis van het christendom. We konden deze mensen bemoedigen. Ook spraken we nog een jonge vrouw die al tien jaar bad voor medegelovigen in haar mosjav (coĂśperatieve nederzetting), en ruim een jaar geleden was er een andere gelovige familie gekomen. Wat een bemoediging en wat een strijd! In Beersheva en Tel Aviv hebben we met Dov en Olga Bikas opgetrokken. Zij hebben een bediening onder drugsverslaafden en prostituees. Schrijnend om te zien hoeveel nood er is in het land. Zij doen een heel goed werk door te proberen relaties aan te knopen en deze mensen het evangelie te brengen. Karin kon daar haar getuigenis vertellen omdat zijzelf (35 jaar geleden) jarenlang verslaafd is geweest. Ze is het bewijs dat God mensen echt kan veranderen! In Eilat hebben we het werk van John Pex bezocht (de Shelter) en het is prachtig te zien hoe mensen deze plek van ‘leven’ weten te vinden. Elke dag is er Bijbelstudie waar iedereen welkom is. Verder hebben we nog vrienden van Gateways Beyond opgezocht, een messiaanse trainingsschool. We ontmoetten daar een team studenten en wat mooi om deze jonge mensen te zien bidden voor IsraĂŤl en hen ook te bemoedigen. Al met al was het een intensieve reis, maar we zijn dankbaar dat we dit konden doen. We mochten uitdelen van wat God ons weer heeft gegeven. Karin en Eelco Schaap

De kranten staan vol over de onrust in OekraĂŻne. Wat je niet in de kranten leest, is dat het antisemitisme de afgelopen maanden een hoogtepunt bereikte doordat de Orthodoxe Kerk antisemitische folders uitdeelt. De extreem rechtse politieke partij neemt ook deel aan het protest in OekraĂŻne. Dit alles beĂŻnvloedt de aliyah. Zowel bij het Joods agentschap als bij Ezra zien we een toename van Joden die geĂŻnteresseerd zijn in het maken van aliyah. Helaas zijn Joden in het westen van OekraĂŻne te bang om naar het IsraĂŤlische consulaat in Kiev te reizen of om naar IsraĂŤl te vliegen. Bid alstublieft dat Gods doel wordt uitgewerkt in deze situatie. Gevaar in Hongarije In Hongarije is het antisemitisme wijdverbreid. Begin april zullen er verkiezingen worden gehouden en er is een reĂŤel gevaar dat de antisemitische rechtervleugel van Jobbik de oppositiepartij gaat worden. De aliyah vanuit Hongarije is de laatste jaren gestaag gegroeid. Ezra heeft nu fulltime vertegenwoordigers en daardoor hebben we de afgelopen maanden al een groot aantal mensen kunnen helpen om Hongarije te verlaten.

Help mee! Vermeld bij uw gift ‘Ezra’.


agenda

SPECIAAL t;BUFSEBHNFJTQSFLFODov en Olga Bikas. Zij doen in IsraĂŤl belangrijk werk onder drugsverslaafden en prostituees! De avond begint om 18.30 uur. ZATERDAGAVONDENt&MLF[BUFSEBHBWPOEJTFSWBOBGVVSFFO samenkomst. Een avond van aanbidding met een kort Woord waarin we de Heilige Geest ruimte geven zodat Hij kan spreken. Deze avonden zijn uitdagend, want we willen niet alleen luisteren naar Gods Woord, maar ook doen (!) wat de Bijbel zegt. Iedereen is welkom!

kinderen

JONGERENAVONDENt&MLFXPFOTEBHBWPOEJTFSFFOKPOHFSFOBWPOE Vanaf 19.30 uur nemen we tijd voor aanbidding, bijbellezen en gebed met het doel God te ontmoeten in de kracht van de Heilige Geest.

Kinderfeestweek van 11-14 augustus Van 11-14 augustus organiseert Petach Tikvah met een super kinderwerkteam een feestelijk kinderprogramma. Het thema is: ‘We vieren Feest‌ op de Bijbelse manier’. Maandag-, dinsdag- en woensdagochtend is het programma speciaal op de kinderen gericht; woensdagavond vieren we ‘het feest voor alle gezinnen’ en donderdagmiddag houden we een feestelijke gezinsspeurtocht. De feestweek is geschikt voor kinderen in de basisschoolleeftijd.

campingtikvah.nl

Meer weten of opgeven? Mail even naar info@petachtikvah.org of bel Piet en Willemien Mooibroek (0592 330104).

Campingseizoen weer gestart Camping Tikvah is onlangs weer opengegaan. We nodigen u van harte uit om eens te komen kamperen of een kopje koffie te drinken. Op dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend is er aanbidding en gebed. Op woensdagavond een jongerenavond (17+) en op zaterdagavond (vanaf 18.30 uur) een dienst voor alle leeftijden.

COLOFON Deze nieuwsbrief komt elk kwartaal uit voor donateurs en belangstellenden. Alle nieuwsbrieven kunt u via onze website downloaden. Stichting Petach Tikvah werkt vanuit een boerderij vlakbij het voormalige ‘Judendurchgangslager’ Westerbork. In de periode 1942-1944 werden via dit kamp 107.000 Joden gedeporteerd naar de vernietigingskampen. Doelstellingen van de stichting zijn: 1. Petach Tikvah wil een centrum zijn van ontmoeting, gebed, training en onderwijs vanuit Bijbels-Hebreeuws perspectief met als doel (jonge) mensen toe te rusten en de Gemeente te ondersteunen in haar verantwoordelijkheid: het goede nieuws voor de Jood eerst (Rom.1:16). 2. Petach Tikvah wil meewerken aan het herstel van het lichaam van Jesjoea door te streven naar verzoening en eenheid en een brug te zijn tussen Jood en niet-Jood. 3. Petach Tikvah wil een plaats zijn waar Joodse mensen hulp en opvang kunnen vinden. 0PTUIBMFOt5()PPHIBMFO T 0593-59 20 97 JOGP!QFUBDIUJLWBIPSHtQFUBDIUJLWBIPSH Lid van IsraĂŤlplatform.nl IBAN: NL75 RABO 0382896408 BIC: RABONL2U Al uw giften zijn belastingaftrekbaar!

Het bijzondere van de camping is dat deze mensen verbindt. Er vinden veel ontmoetingen plaats en er is gelegenheid om met elkaar te praten over Jezus, Gods plan met IsraĂŤl, enzovoorts.

Bedankt voor uw steun! Zonder uw gebed en bijdragen zou het werk van Petach Tikvah niet mogelijk zijn. We zijn erg blij met de uitbreiding van het team na het internship. Hier volgt een kort overzicht van wat deze mensen doen. Er zijn 3 gezinnen die gedeeltelijk op giftenbasis voor Petach Tikvah werken. Dat zijn Karin/Eelco Schaap, Ruben/ Tineke en Matthieu/Carien. Ruben en Tineke zetten zich in voor het jeugdwerk. Ruben dient 2 dagen en Matthieu voor 3 dagen. Zou u er over na willen denken om hen te ondersteunen, door bijvoorbeeld een (maandelijkse) bijdrage, zodat het voor hen financieel mogelijk blijft dit werk te blijven doen? Verder wordt er veel werk door vrijwilligers gedaan. Alpha-cursus, boekhouding/administratie, hospitality, schoonmaakwerkzaamheden, land- en groenbeheer, aanbidding/gebed, muziek, sabbatsmaaltijden, kinderwerk, op te zetten tienerwerk enz. enz. Ook meehelpen? Meld je aan!

Vermelding specifieke giften Geeft u alstublieft de bestemming van uw gift duidelijk aan bij het overschrijven of op de antwoordkaart: voor het gaarkeukenproject ‘Shalom Ministries’; voor steun aan de aliyah ‘Ezra’; voor ondersteuning van de familie Schaap ‘Support familie Schaap’; voor de andere mensen van het team ‘Support Ruben en Tineke’, ‘Support Matthieu en Carien’.

Karin en Eelco Schaap Eelco en Karin Schaap zijn de ‘visie- en fakkeldragers’ van Petach Tikvah. Ze leven gedeeltelijk van giften en dragen de lasten van de boerderij. Het is een geloofswerk dat financiĂŤle uitdagingen kent! Als u hen wilt ondersteunen, kruist u dit dan alstublieft aan op de bijgevoegde antwoordkaart en stuur deze op (dus niet op de acceptgiro schrijven!). Met uw gift verschaft u hun een basis om gestalte te geven aan dit geloofswerk!

April 2014  
April 2014  

Wat heb je daar in je hand? Een staf! ‘Laat Mijn volk gaan.’ Stel je voor dat God jou zou vragen naar Poetin te gaan, de machtigste man op a...

Advertisement