Page 1

Terugkeer van

Gods glorie Chanoekaviering in kamp Westerbork - december 1942

PETACH TIKVAH

NIEUWS

deur van hoop

jaargang 14 • nr 4 • december 2017

door Eelco Schaap Het terrein van PETACH TIKVAH, ‘deur van hoop’, ligt direct aan een voormalig spoor. Via deze spoorlijn werden tussen 1942 en 1944 meer dan 107.000 Joden vanuit kamp Westerbork afgevoerd naar de vernietigingskampen, waarvan er slechts 5.000 terugkwamen. Het doorvoerkamp werd ook wel de ‘deur naar de dood’ genoemd. Ik vraag me wel eens af, als Jezus hier in 1942 geleefd had, zou Hij dan ook naar Sobibor of Auschwitz gedeporteerd zijn? Hij was immers Jood. En zou ík Hem wel herkend hebben? Of zou ik Hem net als Petrus de rug toegekeerd hebben? CHANOEKA Bovenstaande foto ‘Chanoeka in kamp Westerbork‘ raakt me altijd weer. Deze maand wordt Chanoeka weer gevierd,

de herinnering aan de herinwijding van de Tempel. In 165 v.Chr. lukte het de Makkabeeën om de Tempel in Jeruzalem te heroveren op Antiochius Epifanes die deze aan de god Zeus had gewijd. Hij offerde een varken op het altaar en beweerde zelf God te zijn! Het is niet toevallig dat Jezus juist op dit feest uitroept: ‘Ik en de Vader zijn één’ (Johannes 10:30). Dan beginnen de Joden stenen te gooien vanwege vermeende godslastering: ‘Omdat U, die een Mens bent, Uzelf God maakt’ (Joh. 10:33). Veel Joden herkenden Jezus niet als Messias, want Hij kwam niet om zijn volk te verlossen van de Romeinen, maar van hun zonden! Deze Messias paste niet in hun denken en ze riepen

‘kruisig Hem’! Is dit nu de aan God gewijde Tempel? Eerder al is Jezus furieus dat het huis van Zijn Vader door mensen tot een koophandelshuis gemaakt is. (Joh. 2:16) Wat was er gebeurd? We gaan terug in de geschiedenis. GODS HEERLIJKHEID IN DE TABERNAKEL De wolk die in de woestijn de Tabernakel vervulde werd de ‘Sjechina’ genoemd. Het hebreeuwse woord ‘sjachan’ betekent ‘wonen’. God wil bij Israël wonen! Veel later wil David een Woning voor God bouwen. Salomo brengt dat tot stand en bij de inwijding van deze Tempel gebeurt hetzelfde als bij de inwijding van de Tabernakel: ‘En het gebeurde, toen de priesters uit het heiligdom gingen, dat de wolk het huis van de HEERE vervulde. Vanwege de wolk konden de priesters niet blijven staan om dienst te doen, want de (vervolg op volgende pag.)


CO LO F O N heerlijkheid van de HEERE had het huis van de HEERE vervuld.’ (1 Kon. 8:10-11) 500 jaar later wordt deze Tempel verwoest. De Joodse overlevering vertelt dat de ‘Sjechina’ kort voor de verwoesting in 586 v. Chr. verdwijnt en daarna nooit meer is teruggekeerd. Ook van de Ark van het Verbond is nooit meer iets vernomen. Als in 530 v. Chr. een deel van Israël terugkeert, wordt er onder Zerubbabel een nieuwe Tempel gebouwd. Maar de Sjechina, de wolk, wordt niet meer genoemd en de ark, de ‘troon van God’, ontbreekt. Er is een ‘leeg’ heilige der heiligen... JEZUS EN DE TEMPEL In 20 v. Chr. wordt de Tempel door Herodes uitgebreid. Maar ook hier ontbreekt Gods glorie. Alleen als Jezus de Tempel binnenkomt, komt de Sjechina binnen en gebeurt er van alles. Als Jezus dan spreekt over het afbreken van de Tempel vragen de Joden: ‘Zesenveertig jaar is aan deze tempel gebouwd, en Ú zult hem in drie dagen laten herrijzen? Maar Hij sprak over de tempel van Zijn lichaam.’ (Johannes 2:20-21) Als Jezus sterft, scheurt het voorhangsel van de Tempel van boven naar beneden. Het is alsof God zelf een einde maakt aan deze Tempel, die later verwoest wordt. De Hogepriester is nu Jezus die door zijn bloed rechtsreeks toegang geeft tot de troon van God: ‘Ik ben de Deur; als iemand door Mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden.’ (Johannes 10:9). De Poort is dus geen stoffelijk gordijn meer, maar Jezus zelf. Gods Sjechina gaat wonen in de harten van mensen. Johannes 1:14: ‘Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond’ (letterlijk: ‘getabernakeld’). ‘De God, die de wereld gemaakt heeft

en al wat daarin is … woont niet in tempels met handen gemaakt’. (Hand. 17:24) DE TOEKOMSTIGE SJECHINA OVER ISRAËL Opvallend is de profetie: ‘De Sjechina (heerlijkheid) van dit toekomstige huis zal groter zijn dan die van het eerste’ (Haggaï 2:10). In geen van de Tempels na Salomo zien we dat de Sjechina van God is teruggekeerd. We ‘springen’ hier daarom naar de eindtijd! Hoe bijzonder is het dat we in onze tijd in Israël een begin van het herstel van de vervallen Tabernakel van David zien! Joden komen tot geloof. (Hand. 15:14-17) ‘Want u bent de Tempel van de levende God, zoals God gezegd heeft: Ik zal in hun midden wonen en onder hen wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen Mijn volk zijn.’ (2 Cor. 6:16). Zie ook Jesaja 62:2 : ‘Volken zullen uw heil zien, alle koningen uw heerlijkheid…’ We zien daar naar uit en willen meewerken aan het herstel van de Tabernakel van David! PETACH TIKVAH Petach Tikvah is een centrum van ontmoeting, gebed, training en onderwijs. Naast trainingen en samenkomsten bouwen we aan relaties met messiaanse gelovigen en bedieningen in Israël. In het bijzonder willen we jonge mensen helpen en ondersteunen. We verlangen naar Gods Sjechina en dat staat niet los van zijn Gemeente uit messiaanse Joden en gelovigen uit de volken. Petrus roept op om ons te laten gebruiken als levende stenen voor de bouw van een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. (1 Petrus 2:4-5)

Deze nieuwsbrief komt elk kwartaal uit voor donateurs en belangstellenden. U kunt de nieuwsbrieven ook op onze website downloaden. Stichting PETACH TIKVAH werkt vanuit een boerderij, vlakbij het voormalige ‘Judendurchgangslager’ Westerbork. In de periode 1942-1944 werden hier 107.000 Joden gedeporteerd naar de vernietigingskampen. DOELSTELLINGEN 1. PETACH TIKVAH is een centrum van ontmoeting, gebed, training en onderwijs vanuit BijbelsHebreeuws perspectief. Als gemeenschap maken we deel uit van de beweging die Jesjoea (Jezus) in Israël startte. Focus is: gemeenschap, aanbidding en gebed, discipelschap, evangelisatie en Israël. We willen (jonge) mensen toerusten. 2. We geloven in een generatie gelovigen die weet hoe te gehoorzamen aan de Heilige Geest en die door hun dagelijkse levensstijl jaloersmakend geloof demonstreren (Romeinen 11:11). 3. PETACH TIKVAH wil meewerken aan het herstel van het lichaam van Jesjoea (Jezus) door te streven naar verzoening en eenheid, en een brug te zijn tussen Jood en niet-Jood (Efeziërs 2:14-16). Oosthalen 5 • 9414 TG Hooghalen T 0593 - 59 20 97 • E info@petachtikvah.org www.petachtikvah.org • Lid van Israëlplatform.nl IBAN: NL75 RABO 0382896408 BIC: RABONL2U Al uw giften zijn belastingaftrekbaar! Layout: SJOEAL, Sybe de Vos

WILT U MEEHELPEN? We willen u vrijmoedig vragen om ons te ondersteunen met een eindejaarsbijdrage! Juist de algemene giften zijn belangrijk voor het voortbestaan van ons werk! Denk aan huisvesting, ICT, website, salaris, nieuwsbrieven, kantoorkosten en dergelijke. Vermeld bij uw gift PROJECT PETACH TIKVAH. ‘Algemeen’ of ‘Waar nodig’ mag ook. DANK U WEL VOOR UW STEUN! Indien u al donateur bent willen we u natuurlijk hartelijk danken voor uw financiële bijdrage. Zonder uw trouw zouden we onze opdracht voor God niet goed kunnen uitvoeren!

EELCO EN KARIN SCHAAP … zijn de ‘visie- en fakkeldragers’ van PETACH TIKVAH. Ze leven gedeeltelijk van giften. Het is een geloofswerk met financiële uitdagingen! Wilt u overwegen het werk van PETACH TIKVAH te ondersteunen op een regelmatige basis? Hiermee verschaft u hen een basis om gestalte te geven aan dit geloofswerk!

December 2017  
December 2017  
Advertisement