Page 1

วิธีกำจัดปลวกแบบปลอดภัย 100 เปอร์ เซ็นต์ ปัญหาของปลวกถือว่าเป็ นปัญหาที่ใหญ่ที่สดุ ในบ้านทุกบ้าน โดยเฉพาะบ้านทีเ่ ป็ นไม้ มักจะกังวล เกี่ยวกับเรื่องปลวกเยอะที่สดุ เพราะถ้าพวกมันเริ่มเข้ามาในบ้านได้เมื่อไหร่ ความเสียหายก็ย่อมเกิดขึน้ ได้ทนั ที บางบ้านถึงกับต้องสร้างบ้านใหม่เลยก็มีเพราะว่าโดนปลวกรุกรานอย่างหนัก แต่บา้ นทีเ่ ป็ นปูนเอง บางทีกห็ นี ไม่พน้ ปลวกเช่นกัน ดังนัน้ หากเห็นพวกเข้ามาที่บา้ นเมื่อไหร่ ให้ทาการกำจัดปลวก ออกไปให้เร็วที่สดุ สาหรับบ้านไหนที่ไม่ ต้องการอยากจะใช้ยากาจัดปลวกทีเ่ ป็ นสารเคมี เพราะกลัวว่าจะมีสารตกค้าง และเกิดอันตรายต่อคนในบ้าน ด้วย เราก็มีวิธีการกาจัดปลวกแบบปลอดภัยมาฝาก รับรองว่าปลอดภัย 100 เปอร์เซ็นต์ มีวิธีไหนบ้างทีน่ ่าสนใจ

เลีย้ งไส้ เดือน เป็ นวิธีการป้องกันที่ง่ายที่สดุ เลย เพียงแค่หาไส้เดือนฝอยมาเลีย้ งเอาไว้ตามบริเวณบ้าน เช่นตามสวนหย่อม หรือรอบๆ บ้านที่มีตน้ ไม้อาศัยอยู่ เพราะว่าไส้เดือนเหล่านีจ้ ะช่วยในการกินปลวกให้เราได้ สามารถลด ประชากรของปลวกได้ดเี ลยทีเดียว เป็นการกำจัดปลวก ที่ง่ายที่สดุ และไส้เดือนฝอยก็ไม่ได้เป็ นอันตรายหรือ สร้างความเสียหายให้กบั บ้านเราด้วย •

ใช้ สมุนไพร สาหรับสมุนไพรที่มีคนนิยมเอาไปใช้ในการฆ่าปลวกมากทีส่ ดุ ก็คือกระเทียมกับตะไคร้ โดยการเอามาตาผสม รวมกันแล้วเอาไปผสมในถังนา้ จากนัน้ ก็เอาไปฉีกตรงบริเวณที่มีปลวกมาอาศัย จะช่วยกาจัดปลวกได้เป็ น อย่างดี แนะนาว่าให้หารังของปลวกที่ใหญ่ๆ ทีเ่ ป็ นต้นตอให้เจอเสียก่อน เพื่อทีจ่ ะได้กาจัดในครัง้ เดียว •

ใช้ น้ำส้ มสำยชู เชื่อว่าทุกบ้านคงมีตดิ บ้านอยู่แล้วสาหรับนา้ ส้มสายชู วิธีการก็ง่ายๆ เพียงแค่เอานา้ ส้มสายชูมาผสมกับนา้ มะนาว แล้วก็เอาไปฉีดตรงบริเวณที่มปี ลวกมาอาศัย ก็จะช่วยกำจัดปลวก ออกจากบ้านไปได้เช่นกัน •

เอำไปตำกแดด หากพวกปลวกมารุกรานเฟอร์นิเจอร์ที่เป็ นไม้ วิธีการที่ง่ายที่สดุ ก็คือให้เอาเฟอร์นิเจอร์เหล่านัน้ ไปตากแดดจัดๆ เพียงแค่ไม่กนี่ าทีเท่านัน้ พวกปลวกก็จะตานทันที เพราะว่าปลวกเป็นสัตว์ทชี่ อบอาศัยอยู่ในที่มืดและชืน้ เมื่อมา เจอกับแดดแรงๆ ก็ย่อมจะทนอยู่ไม่ได้ •


สำรวจบริเวณบ้ำนอยู่เสมอ เพื่อเป็นการป้องกันเอาไว้ก่อน ให้สงั เกตความเปลี่ยนแปลงของบ้าน ว่ามีบริเวณไหนที่ตอ้ งสงสัยหรือไม่ โดยให้ สังเกตลักษณะทางเดินของปลวกเป็นหลัก หากเจอตรงไหนที่เป็ นรูกใ็ ห้หาอะไรมาอุดซ่อมแซมโดยเร็ว เพื่อไม่ให้ เป็ นแหล่งที่อยู่อาศัยของพวกปลวกได้ •

และวิธีการที่ดีอีกอย่างหนึ่งคือพยายามอย่าให้บริเวณบ้านของเรามีขยะทีเ่ ป็ นอาหารของพวกปลวก เช่นเศษกระดาษจานวนมาก หรือว่าพวกเศษไม้ต่างๆ เพราะขยะพวกนีม้ กั จะเป็ นตัวล่อปลวกให้เข้ามาอาศัยใน บ้านของเราเป็ นอย่างดี หากมีขยะเหล่านีก้ ็ให้กาจัดออกไปให้หมด จะได้ลดความเสี่ยงของปลวกเข้าบ้าน และสุดท้ายถ้าหากว่าไม่สามารถกำจัดปลวก ได้ดว้ ยตัวเอง แนะนาว่าให้พึ่งผูเ้ ชีย่ วชาญจะดีที่สดุ เพื่อที่จะได้กาจัดปลวกให้สนิ ้ ซากไปในครัง้ เดียว และเป็ นการกาจัดปลวกที่ไม่ตอ้ งเสียเวลานานด้วย เพราะแทบ จะทุกพืน้ ที่ลว้ นมีบริษทั ที่รบั ดูแลในเรื่องนีค้ อยให้บริการอยู่แล้ว สอบถามข้อมูลการบริการกาจัดปลวกได้ที่ เว็บไซต์ https://greenhome-pest.com/

Profile for Pest Control Service

กำจัดปลวกด้วยวิธีบ้านๆ แต่ได้ผล 100% ไม่ต้องพึ่งสารเคมี  

มาดูวิธีการกำจัดปลวกด้วยวิธีธรรมชาติไม่ต้องพึ่งสารเคมี เพียงเท่านี้ก็ทำให้บ้านของคุณไม่มีปลวกมากวนใจอีกแล้ว ด้วยการกำจัดปลวกแบบบ้านๆนี่แหละ....

กำจัดปลวกด้วยวิธีบ้านๆ แต่ได้ผล 100% ไม่ต้องพึ่งสารเคมี  

มาดูวิธีการกำจัดปลวกด้วยวิธีธรรมชาติไม่ต้องพึ่งสารเคมี เพียงเท่านี้ก็ทำให้บ้านของคุณไม่มีปลวกมากวนใจอีกแล้ว ด้วยการกำจัดปลวกแบบบ้านๆนี่แหละ....

Advertisement