__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


4

Εργοληπτικόν βήµα

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ ΤΕΥΧΟΣ 91 ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 Κωδικός εντύπου 011271

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

∆ιµηνιαία Έκδοση της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Θεµιστοκλέους 4, 106 78 Αθήνα τηλ: 210 3814735, 210 3838759 e-mail: secretary@pesede.gr www.pesede.gr

∆ιαδροµές

8-19

Αttica Bank

20-21

Θέµα

22-29

Αφιέρωµα Θέρµανση

30-37

Νοµολογία

42- 50

Βήµα Συνδέσµων

54-56

Επιχειρήσεις

57-50

Ηµερολόγιο

61

Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ Π.Ε.Σ.Ε.∆.Ε ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ Γεώργιος Γάγαλης πρόεδρος ΠΕΣΕ∆Ε ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Τ. Γακίδης Χ. Κυριακίδης ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Θεοδόσης Παπανδρέου ΕΚ∆ΟΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ e-mail: info@protasis.org www.protasis.org

www.pesede.gr ...απλοποιήστε τη ζωή σας! Νέα, δραστηριότητες, νοµικά και φορολογικά θέµατα άµεσα και έγκυρα, από το χώρο εργασίας, ότι ώρα επιθυµείτε.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Κωνσταντίνος Σιδέρης ΠΑΡΑΓΩΓΗ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Κυριακή Ζαµπάρα ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ Μάχη ∆εϊµέζη deimezi@protasis.org


6

Εργοληπτικόν βήµα

Συντεταγµένοι κατά των σχεδίων καταστροφής Ο χρόνος, δυστυχώς, πλέον µετρά αντίστροφα και τα περιθώρια είναι µικρά για τον κλάδο µας. Το ΥΠΟΜΕ∆Ι έχει επιλέξει το παιδικό παιχνίδι «Κρυφτό» για να προωθήσει όλα εκείνα τα µέτρα που θα σηµάνουν το τέλος µας. Υποσχέσεις επί υποσχέσεων από έναν υπουργό που αποδεικνύεται πως κινείται υπόγεια για να µας φέρει εν τέλει επί τετελεσµένων. Αυτή είναι η πολιτική του, αυτή καλούµαστε σήµερα χωρίς άλλη αναβολή να αντιµετωπίσουµε. Περισσότερο από ποτέ είναι επιτακτική τώρα η ανάγκη άµεσης διαµόρφωσης προτάσεων και δράσεων της ΠΕΣΕ∆Ε. Προτεραιότητα η σύνταξη και υποβολή υποµνήµατος για τα «Μητρώα» και τις «Προϋποθέσεις Συµµετοχής». Τα σχέδια του ΥΠΟΜΕ∆Ι είναι ξεκάθαρα και καταστροφικά: - Πλήρης κατάργηση των τάξεων - Καταχώρηση της εµπειρίας των επιχειρήσεων σε «κατάλογο» (αντί µητρώου) - Πολλαπλασιασµός των κύριων κατηγοριών σε 46 - Ευχέρεια στις αναθέτουσες αρχές για ζήτηση προαπαιτούµενης εµπειρίας κατά βούληση ανά διαγωνισµό. Είναι προφανές, ότι εφ’ όσον το Υπ. ΥΠΟΜΕ∆Ι προωθήσει τις παραπάνω ή έστω παρόµοιες ρυθµίσεις, αυτό θα σηµάνει την καταδίκη σε επαγγελµατικό «ξαφνικό» θάνατο της τεράστιας πλειοψηφίας των εργοληπτικών επιχειρήσεων και των χιλιάδων κατασκευαστών - µηχανικών, υπέρ (των γνωστών – αγνώστων) ολίγων εκλεκτών διαπλεκόµενων µεγαλοεπιχειρήσεων που θα ευεργετηθούν µε σκανδαλώδεις φωτογραφικές διατάξεις, χωρίς ανταγωνισµό. Το Προεδρικό ∆ιάταγµα για τα Μητρώα (το νέο ΜΕΕΠ) και τις προϋποθέσεις συµµετοχής στους διαγωνισµούς θα είναι καθοριστικής σηµασίας για το µέλλον όλων των µικροµεσαίων επιχειρήσεων Ε∆Ε. ∆υστυχώς ενόψει αυτών των κοσµογονικών (για το επάγγελµά µας) αλλαγών, ο κλάδος µας παρουσιάζεται συνολικά (συµπεριλαµβανοµένου και του ΤΕΕ) γυµνός από θέσεις και προτάσεις, αφήνοντας το πεδίο ελεύθερο σε µυστικοσύµβουλους και σε (γνωστούς σε όλους µας) καλοθελητές. Όλες και όλοι οι συνάδελφοι (και ιδιαίτερα τα µέλη του ∆.Σ. της ΠΕΣΕ∆Ε) οφείλουν να βοηθήσουν στο δύσκολο έργο που έχουµε µπροστά µας. Είναι οι κρισιµότερες στιγµές για τον κλάδο µας και πρέπει όλοι να συµµετέχουµε ενεργά. Ο συνδικαλιστικός χρόνος τρέχει πλέον µε ταχύτητα φωτός. Μόνο αν κινηθούµε συντεταγµένα και χωρίς καθυστερήσεις, πέρα και έξω από κοµµατικά πλαίσια, µπορούµε να διασώσουµε την ίδια µας την ύπαρξη.

ΑΙΧΜΗΡΑ

Μέλη του ∆.Σ. της Π.Ε.Σ.Ε.∆.Ε ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Γάγαλης Γεώργιος (Θεσσαλονίκη) Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Γαλάνης Ευάγγελος (Πάτρα) Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Καλτσάς Νικόλαος (Φθιώτιδα) ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆ιάκος Νικόλαος (Ηλεία) ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ορφανίδης ∆ηµήτριος (Καβάλα) ΤΑΜΙΑΣ Σινωπίδης Εµµανουήλ (Πιερία) ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Αψώκαρδου Βασιλική (Λέσβος) Γαλάνης Στέργιος (Σέρρες) Γεωργουλόπουλος Γεώργιος (Μεσσηνία) Γκέλας Χρήστος (Αθήνα) Καραγιώργης Νικόλαος (Χαλκιδική) Κατσούλας Κωνσταντίνος (Αθήνα) Καφρίτσας Γεώργιος (Αθήνα) Κοτορένης Χρήστος (Καστοριά) Μεσοχωρίτης Ορέστης (Θεσσαλονίκη) Μητσόπουλος Βασίλειος (Λάρισα)

Μπελιµπασάκης Στέφανος (Ηράκλειο) Μπουζιάκας ηµήτριος (Αθήνα) Μπούσγος Ηλίας (Αθήνα) Μυλωνάς Αριστοτέλης (Καρδίτσα) Παπαβασιλείου Αναστασία (Άρτα) Ρούλιος Αντώνιος (Ρέθυµνο) Τζήκας Γεώργιος (Θεσσαλονίκη) Τσιακίρης Απόστολος (Έβρος) ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γάγαλης Γεώργιος Γαλάνης Ευάγγελος Καλτσάς Νικόλαος ∆ιάκος Νικόλαος Γεωργουλόπουλος Γεώργιος Μεσοχωρίτης Ορέστης Ρούλιος Αντώνιος ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΤΡΟΠΗ Ξηρός Βασίλειος (Μεσολόγγι) Πολιτίδης Θεόδωρος (∆υτ. Μακεδονίας) Τσάντας Παναγιώτης (Καβάλα) ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κλάδος Αλέξανδρος (Ηράκλειο) Ανθυµίδης ∆ηµήτριος (∆ράµα) ∆ερµετζόγλου Ιωάννης (Καβάλα)


8

Εργοληπτικόν βήµα

Κατάργηση Ορίων στις αναθέσεις δηµοσίων έργων, µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών

∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ

Μ

ε τον πλέον επίσηµο τρόπο ανακοινώθηκε η κατάργηση των ανώτατων και κατώτατων ορίων. Ο γενικός γραµµατέας ∆ηµόσιων Έργων Στράτος Σιµόπουλος µε ανακοίνωσή του ενηµερώνει για την εξέλιξη αυτή. Σηµειώνει χαρακτηριστικά: «σας πληροφορούµε ότι µε τη διάταξη του άρθρου 59 του νόµου 4278/2014 «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις», που δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (Α' 157), καταργούνται τα ανώτατα και κατώτατα όρια προϋπολογισµού δηµοσίων έργων και προεκτιµώµενων αµοιβών µελετών ανά κατηγορία και τάξη µε βάση τα οποία έχουν δικαίωµα συµµετοχής στις αναθέσεις δηµοσίων έργων, µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών οι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) και στα Μητρώα Μελετητών και Εταιρειών Μελετών της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων. Α) Η κατάργηση των κατωτάτων ορίων είναι άµεσης εφαρµογής και καταλαµβάνει όλες τις εκκρεµείς διαδικασίες ανάθεσης δηµοσίων έργων, µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών (ανοικτές, κλειστές και µε διαπραγµάτευση), στις οποίες δεν έχουν υποβληθεί προσφορές µέχρι 04-08-2014 ανεξάρτητα από τις τυχόν αντίθετες προβλέψεις των οικείων διακηρύξεων. Κατά συνέπεια στις παραπάνω διαδικασίες, είναι δυνατή η συµµετοχή όλων των υποψηφίων, που καλύπτουν τα ανώτατα όρια χωρίς κανένα περιορισµό κατώτατων ορίων. Β) Αντίθετα, οι διατάξεις που αφορούν στα ανώτατα όρια παραµένουν σε ισχύ και συνεπώς δεν επέρχονται σχετικές µεταβολές στον τρόπο διενέργειας των διαγωνισµών, µέχρι την έκδοση του προβλεπόµενου στην παρ. 2 του άρθρου 59 Προεδρικού ∆ιατάγµατος. Με το ∆ιάταγµα αυτό θα ορισθεί ο χρόνος κατάργησης των ανωτάτων ορίων και θα καθοριστούν οι προϋποθέσεις συµµετοχής στις διαδικασίες ανάθεσης δηµοσίων έργων και µελετών. Τέλος επισηµαίνεται, ότι θα δοθούν περαιτέρω διευκρινήσεις µε νεότερη εγκύκλιο για την ουσιαστικότερη εφαρµογή των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 147 της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας δηµοσίων έργων που κυρώθηκε µε το ν.3669/2008 (σχετικό το τελευταίο εδάφιο της σηµείωσης 43 του Α' τύπου των εγκεκριµένων πρότυπων διακηρύξεων), που αφορούν επίκληση και απόδειξη τεχνικής ή και επαγγελµατικής ικανότητας, που στηρίζεται στις δυνατότητες άλλου φορέα (δάνεια

εµπειρία). Της εγκυκλίου αυτής να λάβουν γνώση όλοι οι αρµόδιοι υπάλληλοι για την πιστή εφαρµογή της.»

Συνάντηση µε κλιµάκιο του ΣΥΡΙΖΑ

Τ

ο Σάββατο 13/09/2014, µετά το πέρας της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής, πραγµατοποιήθηκε συνάντηση κλιµακίου του ΣΥΡΙΖΑ υπό τον Γ.Γ. του ΣΥΡΙΖΑ, κο ∆ηµήτρη Βίτσα, µε το Προεδρείο της ΠΕΣΕ∆Ε. Στην Συνεδρίαση, συζητήθηκε το θέµα των τελευταίων νοµοθετικών εξελίξεων, το θέµα του ΤΣΜΕ∆Ε – εγγυοδοσίας, αλλά και η γενικότερη κατάσταση στον κλάδο. Από πλευράς ΠΕΣΕ∆Ε παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος κος Γ. Γάγαλης, ο Α’ Αντιπρόεδρος κος Ε. Γαλάνης, και ο ΓΓ της ΠΕΣΕ∆Ε κος Ν. ∆ιάκος, ενώ παρέστη και ο επίτιµος Πρόεδρος της ΠΕΣΕ∆Ε κος Γ. Γρηγορόπουλος. Εκτός από τον ΓΓ του ΣΥΡΙΖΑ, κο ∆ηµήτρη Βίτσα, στο κλιµάκιο συµµετείχαν ο κος Παναγιώτης Σκούτας µέλος της Κ.Ε. και της γραµµατείας του Τµήµατος Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΣΥΡΙΖΑ και η κα Θεοπίστη (Πέτη) Πέρκα µέλος της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ και µέλος της ∆Ε του ΤΕΕ. Η ανταλλαγή απόψεων έγινε σε θετικό κλίµα και συµφωνήθηκε η περαιτέρω συνεργασία για τα θέµατα του κλάδου. Οι κατηγορίες έργων και οι προϋποθέσεις εγγραφής, κατάταξης και προαγωγής, στο Μητρώο Εµπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.)

Οι κατηγορίες έργων και οι προϋποθέσεις εγγραφής, κατάταξης και προαγωγής, στο Μητρώο Εµπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.) ∆ηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 138/τ.Α/13-6-2014) το Π.∆. 90/2014, µε το οποίο ορίζονται οι κατηγορίες έργων καθώς και οι προϋποθέσεις εγγραφής, κατάταξης και προαγωγής, στο Μητρώο Εµπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.), διπλωµατούχων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων της ηµεδαπής ή ισοτίµων σχολών της αλλοδαπής. Το ανωτέρω Π.∆., αντικαθιστά του άρθρο 4 του Π.∆. 472/1985 (ΦΕΚ/Α7168/2-101985) που κωδικοποιήθηκε στο άρθρο 109 της κωδικοποίησης νοµοθεσίας κατασκευής των δηµοσίων έργων η οποία κυρώθηκε µε το ν. 3669/2008 (ΦΕΚ/Α7116/18-6-2008). Περισσότερα στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.∆.Ε. (www.ggde.gr).


12

Εργοληπτικόν βήµα

Οι επισηµάνσεις του ΤΕΕ στην συνάντηση µε τον Αλ. Τσίπρα

∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ

Ο

ιδιαίτερος ρόλος και η καθοριστική συµβολή του ΤΕΕ, ως θεσµοθετηµένου τεχνικού συµβούλου της πολιτείας και φορέα του ελληνικού επιστηµονικού τεχνικού δυναµικού, στην εκπόνηση και υλοποίηση ενός ολοκληρωµένου Εθνικού Σχεδίου για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση της χώρας αναδείχθηκε στην συνάντηση που πραγµατοποίησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, µε τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας Χρήστο Σπίρτζη, πλαισιωµένοι από κλιµάκιο ειδικών του κόµµατος και µέλη της ∆ιοικούσας Επιτροπής και του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ, αντίστοιχα. Το ΤΕΕ δήλωσε ο Χρ. Σπίρτζης στους δηµοσιογράφους µετά τη συνάντηση, διάρκειας δύο ωρών, είναι έτοιµο να συµβάλλει µε ολοκληρωµένο πλέγµα προτάσεων και παρεµβάσεων στην σύνταξη ενός Εθνικού Σχεδίου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης της χώρας, προτάσσοντας ένα δυναµικό και ιεραρχηµένο, σύµφωνα µε τις σύγχρονες ανάγκες και προτεραιότητες, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων, που θα βγάλει τη χώρα από την κρίση. Επισήµανε παράλληλα ότι κατά τη συνάντηση τους, που έγινε σε πολύ κάλο κλίµα, συνεργασίας και ανάληψης κοινών δραστηριοτήτων για την προώθηση λύσεων, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εστίασε το ενδιαφέρον του τόσο στις αναπτυξιακές προτάσεις του ΤΕΕ, όσο και στα οξύτατα προβλήµατα που δυναστεύουν τους έλληνες µηχανικούς, όπως η ανεργία, οι εξοντωτικές ασφαλιστικές εισφορές, η επιστηµονική µετανάστευση και οι άλλες µεγάλες συνέπειες της κρίσης και της πολυετούς ύφεσης. Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επεσήµανε τον ιδιαίτερο θεσµικό ρόλο του ΤΕΕ στο σχεδιασµό και την υλοποίηση της παραγωγικής ανασυγκρότησης της οικονοµίας. Η συνάντηση πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων του ΣΥΡΙΖΑ µε κοινωνικούς φορείς και επαγγελµατικές οργανώσεις, εν όψει της ∆ιεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο Πρό-

εδρος του ΣΥΡΙΖΑ επεσήµανε τον ιδιαίτερο θεσµικό ρόλο του ΤΕΕ στο σχεδιασµό και την υλοποίηση της παραγωγικής ανασυγκρότησης της οικονοµίας. Έγινε ιδιαίτερη αναφορά στην κατάσταση του κλάδου και τα προβλήµατα των µηχανικών. Ειδικότερα, συζητήθηκαν η τεράστια ανεργία του κλάδου και η αδυναµία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και η κατάργηση των ορίων στη δηµοπράτηση των δηµόσιων έργων και η συγκέντρωση του κλάδου σε τέσσερις µεγάλες εταιρείες. Επίσης, κατατέθηκαν ιδέες για την αναβάθµιση του κτιριακού αποθέµατος στο ιστορικό κέντρο των µεγάλων πόλεων, τον εκσυγχρονισµό των υφιστάµενων κοινωνικών υποδοµών και τη δηµιουργία νέων, όπως και για το σχεδιασµό αξιοποίησης πόρων για αναπτυξιακές επενδύσεις στους ανταγωνιστικούς τοµείς της οικονοµίας. Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε, επίσης, στην ανάγκη αναβάθµισης της Τράπεζας Αττικής, στην οποία το Ταµείο Σύνταξης των Μηχανικών ΤΣΜΕ∆Ε είναι ο πλειοψηφών µέτοχος, σε τράπεζα υπό δηµόσιο έλεγχο, εκτός του θεσµικού πλαισίου των συστηµικών τραπεζών». Από την πλευρά τους τα µέλη του προεδρείου του ΤΕΕ αναφέρθηκαν στην ανεργία και την πτώση τόσο των ιδιωτικών όσο και των δηµόσιων έργων. Η έλλειψη ενός σχεδίου για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και ενός ιεραρχηµένου προγράµµατος των δηµόσιων επενδύσεων και υποδοµών, που θα υπηρετεί την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας ήταν από τα βασικά θέµατα. Σε αυτό το πλαίσιο τα µέλη του προεδρείου του ΤΕΕ πρότειναν την επαναδιαπραγµάτευση του ΣΕΣ, ενώ µεταξύ των θεµάτων που έθεσαν ήταν η παντελής απουσία της χώρας στη διαµόρφωση ευρωπαϊκών οδηγιών και προτύπων και πρότειναν την κοινωνική εκπροσώπηση της χώρας και της διαπραγµάτευσης για το ποσοστό ευρωπαϊκής παραγωγής που ανήκει στη χώρα µας. Για το Ασφαλιστικό τονίστηκε η ανάγκη για τη διασφάλιση των αποθεµατικών του Ταµείου, ενώ τέθηκε το θέµα των αβάσταχτων ασφαλιστικών εισφορών, της µη κάλυψης ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και των ανάλγητων κατασχέσεων µέσω του ΚΕΑΟ. Επισήµαναν την αδιαφανή λειτουργία και τους όρους χρηµατοδότη-

13

Εργοληπτικόν βήµα σης και εγγυοδοσίας του τραπεζικού συστήµατος, καθώς και τον στόχο για τη διατήρηση της Τράπεζας Αττικής από τον Ασφαλιστικό Φορέα των Μηχανικών, ώστε να µην υπάρχει πλήρης έλεγχος του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήµατος από την Ε.Κ.Τ. και για να αποτελέσει εργαλείο για τον τεχνικό κόσµο και την ανάπτυξη της χώρας. Επισήµαναν ακόµη, ότι οι πραγµατικές διαθρωτικές αλλαγές που απαιτούνται δεν γίνονται, µε χαρακτηριστικά παραδείγµατα το περιουσιολόγιο, το δασολόγιο, τις δαιδαλώδεις και αδιαφανείς διαδικασίες ιδιωτικών έργων, ενώ ταυτόχρονα η δηµόσια διοίκηση τελεί υπό διάλυση. Η θεσµική απορρύθµιση συνεχίζεται στον χώρο της Παιδείας στο ΤΕΕ, στους Σύλλογοι και τους Συνδικαλιστικούς Φορείς των Μηχανικών και στον Ασφαλιστικό µας Φορέα. Με το άλλοθι των διαθρωτικών αλλαγών συντελείται η παντελής ισοπέδωση του χωροταξικού – πολεοδοµικού – σχεδιασµού, της προστασίας του περιβάλλοντος (αιγιαλός, δάση, κλπ) προς εξυπηρέτηση µεγάλων συµφερόντων (Τουριστική κατοικία, Ελληνικό, κλπ). Σε αυτό το πλαίσιο, και µε τη «βοήθεια» δήθεν ανεξάρτητων αρχών, όπως η Επιτροπή Ανταγωνισµού, επιβάλλεται ο επανακαθορισµός επαγγελµατικών δικαιωµάτων στην κατεύθυνση της απορύθµισης και όχι του εξορθολογισµού τους.

ΣΥΡΙΖΑ: «Κατάργηση των κατώτατων ορίων ΜΕΕΠ - Θάνατος των µικροµεσαίων εργοληπτικών και µελετητικών εταιρειών» Ανακοίνωση της ΕΕΚΕ Υποδοµών ΣΥΡΙΖΑ για την τροπολογία αλλαγής των κατώτερων ορίων ΜΕΕΠ: «Με διαδικασία fast track, καταθέτοντας εκπρόθεσµη τροπολογία στο νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας για του Φάρους και τη Στρατολογία (!), το Υπουργείο ΥΠΟΜΕ∆Ι χαρίζει απλόχερα το δικαίωµα στους µεγαλοεργολάβους να κυριαρχήσουν σε ολόκληρη την αγορά µιας και πλέον αποκτούν τη δυνατότητα να αναλαµβάνουν έργα στα οποία µέχρι πρότινος δεν επιτρεπόταν, µε βάση τα κατώτερα όρια συνολικού προϋπολογισµού ενός έργου που ίσχυαν µέχρι σήµερα». Με την τροπολογία αυτή, τα κατώτατα όρια καταρ-

γούνται, δίνοντας πλέον τη δυνατότητα στις µεγάλες εταιρείες να «χτυπάνε» ακόµα και τα µικρότερα έργα, χωρίς να χρειάζονται θυγατρικές εταιρείες µε µικρότερα πτυχία. Τα κατώτερα όρια, υπήρχαν από το 1977 προκειµένου να παρέχεται η δυνατότητα και η ευκαιρία συσσώρευσης εµπειρίας, αναβάθµισης και ανέλιξης όλων των µηχανικών, εργοληπτών και µελετητών. Επιπλέον, καταργούνται και οι γεωγραφικοί περιορισµοί που ισχύουν σήµερα αλλά και οι κανόνες που έθεταν το πλαίσιο για τη δηµιουργία κοινοπραξίας. Έτσι πλέον µεγάλες εργοληπτικές επιχειρήσεις θα µπορούν να αναλαµβάνουν έργα σε όλη την επικράτεια της χώρας µε οποιαδήποτε εταιρική µορφή. Πρόκειται για ρύθµιση που εξαφανίζει τις µικρές και τις µεσαίες εταιρείες. Σήµερα που τα δηµόσια έργα είναι ελάχιστα και όσα υπάρχουν είναι µικρού ή µεσαίου προϋπολογισµού οι τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες και µελετητικά γραφεία µικροµεσαίου µεγέθους που ούτως ή άλλως έχουν πληγεί αφενός λόγω της δραµατικής συρρίκνωσης του Π∆Ε αφετέρου των δυσκολιών χρηµατοδότησης έργων λόγω της υφιστάµενης κατάστασης στον τραπεζικό τοµέα, θα βρεθούν εν µια νυκτί να ανταγωνίζονται τα µεγαθήρια για ένα έργο λίγων χιλιάδων ευρώ. Το επιχείρηµα που προβάλλει η κυβέρνηση είναι «η συµµόρφωση της χώρας σε προειδοποιητική επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, µετά από σχετικές καταγγελίες». Γιατί η κυβέρνηση έσπευσε να νοµοθετήσει άµεσα σε µια προειδοποιητική επιστολή της Κοµισιόν; Εξέτασε τις καταγγελίες από πού προέρχονται; ∆ιαπραγµατεύτηκε µε τα αντίστοιχα όργανα της ΕΕ, διατυπώνοντας την ιδιαιτερότητα της ελληνικής αγοράς των κατασκευών; Γιατί αλλάζει και το καθεστώς των µελετητικών εταιρειών αφού δεν υπάρχει σχετική προσφυγή; Καταληκτικά, µε την υφιστάµενη ρύθµιση οδηγείται στην κατάρρευση και ο κλάδος των µικρό µεσαίων εργοληπτικών εταιρειών και µελετητικών γραφείων. Ποιο θα είναι το επόµενο βήµα για το τελειωτικό κτύπηµα των µικρών τεχνικών εταιρειών; Μήπως η κατάργηση εγγυητικών επιστολών από το ΤΣΜΕ∆Ε και η χορήγηση πιστοληπτικής ικανότητας µόνο από τις τράπεζες, όπου ή θα επιλέγουν «κατά το δοκούν» ή θα δεσµεύουν ότι έχει αποµείνει στις µικρές εταιρείες; Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλλει ότι η κυβέρνηση πλέον ενεργεί και πάλι απροκάλυπτα κατ’ εντολή των εθνικών εργολάβων, και αδιαφορεί εντελώς για το αξιόµαχο τεχνικό δυναµικό της χώρας το οποίο οδηγείται σε καταστροφή».


16

Εργοληπτικόν βήµα

Ρήξη στις σχέσεις µεταξύ των ιδιοκτητών φορτηγών ∆ηµοσίας Χρήσης και του υπουργού Μεταφορών

Ο

ι οµοσπονδίες ιδιοκτητών Φ∆Χ, όπως ΠΣΧEΜ, ΠΟΕΜΙΦΑ, ΟΦΑΒΕ, οµοσπονδία Θεσσαλίας, Κεντρικής Στερεάς και ∆υτ. Μακεδονίας, οµοσπονδία 531/70 και βυτιοφόρων µεταφοράς υγρών καυσίµων, σε κοινή τους επιστολή, επικρίνουν τις πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Μεταφορών για την απαγόρευση διέλευσης φορτηγών στην Φθιώτιδα, αλλά και την γενικότερη στάση του, στο θέµα των διοδίων. Συγκεκριµένα, οι ιδιοκτήτες φορτηγών υποστηρίζουν ότι ο υπουργός Μεταφορών, στο γράµµα που έστειλε στην Εισαγγελία Πληµµελειοδικών Φθιώτιδας, για την «παράνοµη» διέλευση βαρέων οχηµάτων, από το τοπικό οδικό δίκτυο οικισµών, πόλεων και γενικότερα κατοικηµένων περιοχών, τους παρουσιάζει ως «δολοφόνους, µε την αναφορά ότι, οι νταλίκες που κυκλοφορούν στους οικισµούς, σκοτώνουν µικρά παιδιά, απειλώντας αιρετούς δηµάρχους και περιφερειάρχες». Παράλληλα, οι οµοσπονδίες φορτηγών ∆Χ καταγγέλλουν τον υπουργό Μεταφορών ότι εξυπηρετεί, ουσιαστικά, τα συµφέροντα των εταιρειών που εκµεταλλεύονται τους αυτοκινητοδρόµους, αφού ουδέποτε υπήρξε ουσιαστική διαπραγµάτευση για µείωση διοδίων.

∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ

Η επιστολή Ο Κλάδος των Ιδιοκτητών Φορτηγών ∆.Χ. πίστεψε τις δεσµεύσεις και τις υποσχέσεις του κ. Χρυσοχοϊδη στις πιο κρίσιµες στιγµές της ιστορίας του. Πίστεψε και ανέστειλε την απεργία διαρκείας το 2010, γιατί ο κος Χρυσοχοϊδης εξουσιοδοτηµένος από την τότε Κυβέρνηση παραδέχτηκε ότι η απελευθέρωση όπως ψηφίστηκε ήταν άδικη γιατί δεν υπήρχε καµία µελέτη βιωσιµότητας και ανάπτυξης και ήταν καταστροφική για τον κλάδο και δεσµεύτηκε για βελτίωση του Νόµου, µε κίνητρα ανάπτυξης που θα έδιναν προοπτική και βιωσιµότητα στον Κλάδο. Όµως µετά την αναστολή της απεργίας, ο κος Χρυσοχοϊδης ξέχασε τις δεσµεύσεις που ανέλαβε και το χειρότερο, αν και αρµόδιος Υπουργός δεν εφάρµοσε ούτε το µοναδικό κίνητρο του Νόµου 3887/10, να συµπεριλάβει στον Αναπτυξιακό Νόµο την αντικατάσταση του Τροχαίου Υλικού. Την ίδια τακτική ακολούθησε τόσο για την µείωση των τελών διοδίων, όσο και στην υποχρεωτική

καταβολή των διοδίων από τους φορτωτές στους µεταφορείς. Στο ∆ελτίο Τύπου που εξέδωσε ο κος Χρυσοχοϊδης στις 07/03/2014 µετά την συνάντηση µε τους εκπροσώπους του κλάδου στο θέµα που αφορούσε τα διόδια ο κος Υπουργός αναφέρει: «Τέλος, σε ότι αφορά τα διόδια, ο Υπουργός ενθαρρύνει και τις δύο πλευρές, µεταφορείς και παραχωρησιούχους να συνεχίσουν τις εµπορικές διαπραγµατεύσεις που έχουν ξεκινήσει, για ανάπτυξη ευνοϊκής πολιτικής για τους µεταφορείς, µε στόχο να κάνουν χρήση των αυτοκινητοδρόµων όλα τα φορτηγά, αντί να χρησιµοποιούν µε πολλαπλές αρνητικές επιπτώσεις και κινδύνους το παράπλευρο οδικό δίκτυο. Ο Υπουργός παρακολουθεί στενά το θέµα µε στόχο να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα». Μόνο που στην περίπτωση αυτή δεν υπαναχώρησε απλά αλλά πριν ολοκληρωθούν οι διαπραγµατεύσεις µε τους παραχωρησιούχους για την ανάπτυξη ευνοϊκής πολιτικής για τους µεταφορείς, όπως αναφέρει στο ∆ελτίο Τύπου, να ζητάει από όλους τους εµπλεκόµενους φορείς να µας απαγορεύσουν και την µόνη εναλλακτική την χρήση των παράπλευρων οδών, επιβάλλοντάς µας ποινές και τεχνικά εµπόδια. Στο ∆ελτίο Τύπου στις 07/03/2014, αναφέρει ότι η χρησιµοποίηση του παράπλευρου οδικού δικτύου από τα φορτηγά έχει πολλαπλές αρνητικές επιπτώσεις και κινδύνους. Στις 13 Σεπτεµβρίου του 2014, στο ∆ελτίο Τύπου ο κος Χρυσοχοϊδης αποκαλεί τους µεταφορείς δολοφόνους µε την αναφορά ότι οι νταλίκες που κυκλοφορούν στους οικισµούς σκοτώνουν µικρά παιδιά και απειλεί αιρετούς δηµάρχους και περιφερειάρχες, καταγγέλει τις αστυνοµικές αρχές και όποιον δεν υπηρετεί τα συµφέροντα των παραχωρησιούχων. Τι άλλαξε και από τον Φεβρουάριο µέχρι τον Σεπτέµβριο και δηλώνει ότι οι µεταφορείς είναι δολοφόνοι; Εµείς γνωρίζουµε αυτό που γνωρίζει και ο κος Χρυσοχοϊδης ως πρώην Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ότι οι νταλίκες εµπλέκονται σπάνια σε θανατηφόρα ατυχήµατα, αλλά και σε αυτά τα ελάχιστα ατυχήµατα που εµπλέκονται τις περισσότερες φορές δεν φέρουν την ευθύνη οι οδηγοί των φορτηγών. Επίσης, γνωρίζει ότι οι εµπορευµατικές µεταφορές πραγµατοποιούνται σε ποσοστό 97% από τα φορτηγά και κάθε µέρα µέσα στις πόλεις όλης της χώρας κυκλοφορούν για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των πολιτών και της αγοράς µαζί µε τα Ι.Χ. πάνω από 200.000 φορτηγά. Αυτά τα φορτηγά κυκλοφορούν µε ασφάλεια και δεν καταστρέφουν τους δρόµους.

17

Εργοληπτικόν βήµα Ή µήπως θα απαγορεύσετε και σ’ αυτά την κυκλοφορία; Στο ∆ελτίο Τύπου στις 13/09/2014, αναφέρει ότι τα φορτηγά όποια δαπάνη έχουν τη βάζουν πάνω στα κόµιστρα, άρα έχουν την υποχρέωση να προσθέσουν και το κόστος των διοδίων. Στις 12/02/2014, στο ∆ελτίο Τύπου στην πρόταση για την πολιτική διοδίων στην παράγραφο µε τίτλο Αθέµιτος Ανταγωνισµός ο κος Χρυσοχοίδης αναφέρει: Τέλος, όπως έχουµε επισηµάνει και στο παρελθόν, θα πρέπει όλοι να κινηθούµε προς την κατεύθυνση ώστε να βρεθεί τρόπος (νοµοθετική ρύθµιση) το κόστος των διοδίων να µετακυλήσει επισήµως (τέλος χρήσης αυτοκινητόδροµου) στον πελάτη της µεταφορικής εταιρείας. Πως είναι δυνατόν να λέει ψέµατα στον Ελληνικό λαό ότι τα φορτηγά πληρώνονται το αντίτιµο των διοδίων, αφού δεν έχει νοµοθετήσει όπως έχει δεσµευτεί το κόστος µεταφοράς τον φορτηγών ανά χιλιόµετρο µε ειδική αναφορά στην πληρωµή των διοδίων από τους φορτωτές για να υπάρχει η δυνατότητα τα διόδια να προστεθούν στο κόστος µεταφοράς και να µπορεί να τα εισπράξουν οι µετφορείς. Είναι δυνατόν να πιστεύει λογικός άνθρωπος ότι οι αυτοκινητιστές δεν θέλουν να κυκλοφορούν στους αυτοκινητόδροµους µε την άνεση που τους παρέχουν, αλλά θέλουν να ταλαιπωρούνται και να σπάνε τα αυτοκίνητά τους από τους παράδροµους

γνωρίζοντας ότι το κόστος µακροπρόθεσµα είναι πολύ µεγαλύτερο. Απλά οι αυτοκινητιστές µε τα χαµηλά κόµιστρα που εισπράττουν σήµερα συµβάλλουν µεν στην µείωση της τιµής των προϊόντων, αλλά δεν έχουν τα χρήµατα να πληρώσουν τα ακριβότερα διόδια της Ευρώπης και µάλιστα σε ηµιτελείς δρόµους. Όσες δηλώσεις και απειλές να κάνει ο κος Χρυσοχοϊδης, δεν πρόκειται να βοηθήσει τους παραχωρησιούχους να αυξήσουν τα έσοδά τους, το µόνο που θα καταφέρει είναι να σταµατήσουν οι µεταφορείς να κυκλοφορούν στους δρόµους που υπάρχουν διόδια λόγο οικονοµικής αδυναµίας. Εάν πραγµατικά θέλει να βοηθήσει τους παραχωρησιούχους, θα πρέπει να τους πείσει να µειώσουν τα τέλη διοδίων τουλάχιστον 50% στα φορτηγά δ.χ., που ήταν και η αρχική θέση του κου Χρυσοχοϊδη. Μόνο µε τη µείωση της τιµής των διοδίων θα αυξηθούν τα έσοδα των παραχωρησιούχων από τα φορτηγά δηµόσιας χρήσης και θα περιοριστεί η κυκλοφορία τους στους παράδροµους και τους οικισµούς. Οι Ιδιοκτήτες των Φορτηγών ∆.Χ. παραµένουµε σταθεροί στις θέσεις και τις δεσµεύσεις µας και περιµένουµε από τον κο Υπουργό να πραγµατοποιήσει τις δικές του δεσµεύσεις, χωρίς απειλές που δεν τιµούν, ούτε τον ίδιο ούτε το αξίωµά του.

«Ανάσταση» για την σιδηροδροµική σύνδεση Αθήνας – Πάτρας

Π

ραγµατοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη υπό την Προεδρία του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και µε την συµµετοχή του Υφυπουργού Μεταφορών, Μιχάλη Παπαδόπουλου του Γ.Γ. Μεταφορών, Νικόλαου Σταθόπουλου, των προέδρων της ΕΡΓΟΣΕ και του ΟΣΕ, καθώς και υπηρεσιακών παραγόντων και µελετητών. Αντικείµενο της σύσκεψης αποτέλεσαν τα έργα του σιδηροδροµικού δικτύου από την Αθήνα προς την Πάτρα και ειδικότερα: α) Το έργο Ψαθόπυργος – Μποζαΐτικα β) Η επιλογή του τρόπου διέλευσης από την πόλη της Πάτρας και η σύνδεση µε το λιµάνι γ) Η ολοκλήρωση του άξονα Κιάτο – Πάτρα, τα Χρονοδιαγράµµατα και τα Χρηµατοδοτικά µέσα. Ύστερα από εκτενή ενηµέρωση και ανάλυση δόθηκαν κατευθύνσεις και ελήφθησαν αποφάσεις, σύµφωνα µε τις οποίες: - Το έργο Ψαθόπυργος – Μποζαΐτικα δηµοπρατείται άµεσα σύµφωνα µε τον υφιστάµενο σχεδιασµό και προγραµµατισµό και µε χρηµατοδότηση από το CEF, (Connecting Europe Facility) σύµφωνα µε την κοινή Υπουργική απόφαση Υπουργών ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι. και Ανάπτυξης. - Προχωρά η µελέτη για την διέλευση της Πάτρας σύµφωνα µε την προκαταρκτική µελέτη που έχει συνταχθεί και τις σχετικές εντολές του Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι. - Επιταχύνονται οι διαδικασίες για την ολοκλήρωση όλων των έργων µετά την υπογραφή της σύµβασης 715 (Κιάτο-Ροδοδάφνη).


18

Εργοληπτικόν βήµα

Tέλος στα πρωτότυπα ή

επικυρωµένα αντίγραφα

ΘΕΜΑ

Μ

ε επίσηµο τρόπο ο πρόεδρος της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. κ. Ράικος ξεκαθαρίζει το θέµα της προσκόµισης εγγράφων πρωτότυπων ή επικυρωµένων. Σε επιστολή του µε θέµα «Εφαρµογή της παρ. 2 του αρ. 1 του ν. 4250/2014 (Α/74/2014), στις διαδικασίες ανάθεσης δηµόσιων συµβάσεων προµηθειών, υπηρεσιών και έργων.» σηµειώνει: «Με το άρθρο 1 παρ. 2 του ν. 4250/2014 τροποποιήθηκε το άρθρο 11 του ν. 2690/1999 (Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας) και καταργήθηκε η υποχρέωση προσκόµισης πρωτοτύπων ή επικυρωµένων αντιγράφων εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στην περίπτωση α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόµου αυτού και ορίστηκε ότι εφεξής υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τις αναφερόµενες δηµόσιες υπηρεσίες και τους φορείς ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των εγγράφων αυτών. Επιπλέον, προβλέφθηκε µεταβατική περίοδος τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση του ως άνω νόµου, µετά την παρέλευση της οποίας η απαίτηση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωµένων αντιγράφων, όταν προβλέπεται ρητά από την κείµενη νοµοθεσία, καταργείται, εκτός αν άλλως οριστεί µε κοινή απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και του κάθε φορά αρµόδιου Υπουργού. ∆εδοµένου ότι η κατά τα ως άνω τρίµηνη µεταβατική περίοδος, παρήλθε στις 26.06.2014 χωρίς την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης που να προβλέπει τη διατήρηση ή τη δυνατότητα διατήρησης της απαίτησης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωµένων αντιγράφων στις διαδικασίες ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων, από 26.06.2014 έχει καταργηθεί η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων ή επικυρωµένων αντιγράφων αυτών και στις διαδικασίες ανάθεσης των δηµόσιων συµβάσεων, η οποία προβλεπόταν από σχετικές ειδικότερες διατάξεις που διέπουν τις διαδικασίες αυτές (ενδεικτικά αναφέρονται οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 20 του ν.3669/2008 για τα έργα, των άρθρων 6, 8, 8α, 9 και 18 παρ. 2 και 3 του π.δ/τος 118/2007 για τις προµήθειες-υπηρεσίες, των άρθρων 7, 9 και 18 παρ. 2 και 3 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. για τις προµήθειες-υπηρεσίες των ΟΤΑ). Περαιτέρω, όπως παγίως έχει κριθεί νοµολογιακά, ως ειδικότερη έκφανση της αρχής της νοµιµότητας των διοικητικών

πράξεων και της αρχής της διαφάνειας των διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων, το νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει έναν διαγωνισµό είναι το ισχύον κατά το χρόνο δηµοσίευσης της διακήρυξης. Εποµένως, η θεσπισθείσα µε τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 υποχρέωση των αναθετουσών αρχών και αναθέτοντων φορέων να αποδέχονται από τους υποψηφίους, κατά τις διαδικασίες ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων, ευκρινή φωτοαντίγραφα δηµοσίων εγγράφων, βεβαιώσεων (π.χ. βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ), πιστοποιητικών κ.α., που έχουν εκδοθεί από τους φορείς της περίπτωσης α΄ της ως άνω παραγράφου και η κατάργηση της απαίτησης για προσκόµιση πρωτοτύπων ή ακριβών αντιγράφων, καταλαµβάνει διακηρύξεις οι οποίες δηµοσιεύθηκαν µετά τις 26.06.2014 και αυτές πρέπει να συντάσσονται µε βάση τη νέα ρύθµιση. Ειδικά για τις διακηρύξεις δηµοσίων έργων, που συντάσσονται βάσει των εν ισχύ πρότυπων τευχών διακηρύξεων (τύπου Α και τύπου Β), υπενθυµίζεται ότι οι αρµόδιες αναθέτουσες αρχές δύνανται -και οφείλουν- να προσαρµόζουν τα σχετικά άρθρα του πρότυπου τεύχους της διακήρυξης ώστε να είναι απόλυτα συµβατά µε την νέα ρύθµιση του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 4250/2014. Αντίθετα, για τις διακηρύξεις που δηµοσιεύθηκαν πριν την ανωτέρω ηµεροµηνία (26/6/2014), εφαρµοζόµενο καθεστώς αποτελεί η προηγούµενη ρύθµιση, ήτοι ειδικότερες διατάξεις που όριζαν την προσκόµιση πρωτοτύπων ή ακριβών αντιγράφων (π.χ. άρθρο 20 παρ. 2 του ν. 3669/2008) και οι διαγωνισµοί που διενεργούνται δυνάµει αυτών των διακηρύξεων συνεχίζονται τηρώντας απαρέγκλιτα εκείνες τις διατάξεις, σε συµφωνία µε τους όρους της οικείας διακήρυξης». Σύµφωνα µε την παράγραφο του νόµου αυτό αφορά: «Οι ρυθµίσεις της παρούσας παραγράφου εφαρµόζονται στο ∆ηµόσιο, τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τα ∆ικαστήρια όλων των βαθµών, τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισµού τους, τις δηµόσιες επιχειρήσεις και τους οργανισµούς που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3429/2005, καθώς και στα νοµικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α.».


20

Εργοληπτικόν βήµα

H αµκ της Attica Bank και ο ρόλος Στουρνάρα

Ν

ΘΕΜΑ

αυάγησαν όλες οι προσπάθειες ακόµα και του ίδιου του Γιάννη Στουρνάρα ως διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος να αποκλειστεί το ΤΣΜΕ∆Ε από την άυξηση µετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank. Με ισχυρισµούς ότι αυτό θα αποτελούσε κρατική ενίσχυση κάποιοι σχεδίαζαν να εξαιρέσουν το ταµείο και βασικό µέτοχο της τράπεζας µε µόνο στόχο να σπρώξει την τράπεζα των µηχανικών στην αγκαλιά συµφερόντων. Μάλιστα πληροφορίες ήθελαν η τράπεζα πριν το τέλος του χρόνου να καταλήγει στην αγκαλιά άλλης µεγάλης τράπεζας.

Νέα δεδοµένα δηµιούργησε για την Attica Bank η ευθεία παρέµβαση του ΣΥΡΙΖΑ στο ζήτηµα της ανακεφαλαιοποίησης, καθώς ο Αλέξης Τσίπρας σε δυο φάσεις έδειξε ότι ευθυγραµµίζεται µε τη διοίκηση της τράπεζας. Παράλληλα βγαίνει ξανά από το συρτάρι το παλαιό σχέδιο λειτουργικής και θεσµικής αναβάθµισης της τράπεζας αναδεικνύοντάς την στην κεντρική αναπτυξιακή τράπεζα, δηλαδή σε εργαλείο άσκησης κεντρικής πολιτικής και τράπεζα-πρότυπο. Ο Αλέξης Τσίπρας τοποθετήθηκε υπέρ της αυτονοµίας της Attica Bank και της συµµετοχής του ΤΣΜΕ∆Ε στην αύξηση κεφαλαίου τόσο στη ∆ΕΘ όσο και νωρίτερα σε συνάντηση µε το προεδρείο του ΤΕΕ και τη διοικούσα επιτροπή του ΤΣΜΕ∆Ε. Η αποδοχή του σχεδίου κεφαλαιακής ενίσχυσης της Attica Bank από τον ΣΥΡΙΖΑ σηµατοδοτεί µια νέα εποχή για την τράπεζα η οποία έχοντας την πολιτική σφραγίδα κυβέρνησης και αντιπολίτευσης είναι η µόνη ελληνική τράπεζα που εξασφαλίζει το πολιτικό ΟΚ για την ανακεφαλαιοποίησή της. Με αυτό το πλεονέκτηµα στις βαλίτσες ο πρόεδρος και αναπληρωτής διευθύνων σύµβουλος της τράπεζας έφτασε στο roadshow του Χρηµατιστηρίου Αθηνών στο Λονδίνο όπου είχε προγραµµατισµένες επαφές µε εν δυνάµει επενδυτές. Εκεί, real money επενδυτές προσέγγισαν την Attica Bank απαντώντας στα αυστηρά κριτήρια που θέτει η διοίκηση της τράπεζας και η Τράπεζα της Ελλάδος

για την επιλογή στρατηγικού επενδυτή και διευρύνοντας τη γκάµα των ενδιαφεροµένων για την επικείµενη αµκ. Σύµφωνα µε έγκυρες πληροφορίες αν και το παρασκηνιακό παιχνίδι για τον έλεγχο της τράπεζας παραµένει σκληρό και έντονο, εν τούτοις τις τελευταίες ηµέρες έχει ξεκαθαρίσει αρκετά το τοπίο και οι προσφορές που θα κατατεθούν µέχρι τη ∆ευτέρα αναµένεται να είναι αρκετές και υψηλών προσδοκιών. Σε κάθε περίπτωση πάντως η συµµετοχή του ΤΣΜΕ∆Ε στην αύξηση κεφαλαίου µε 209 εκατ. ευρώ θεωρείται δεδοµένη- ενώ δεν αποκλείεται η ιδιωτική τοποθέτηση- δεν αποκλείεται να διεξαχθεί σε δεύτερη φάση και χωρίς άγχος. Κοµβικό σηµείο παραµένει η ολοκλήρωση της γενναίας διαδικασίας αναδιάρθρωσης τηε τράπεζας που θα οδηγήσει σε µείωση του ρίσκου, θα βελτιώσει τις δοµές παραγωγής εσωτερικού κεφαλαίου και θα καταστήσει αποτελεσµατικότερη τη διαχείριση των κόκκινων δανείων. Η εµφάνιση Real Money επενδυτών τόσο στο Λονδίνο όσο και στη Νέα Υόρκη δηµιουργεί περιθώρια ουσιαστικών διαπραγµατεύσεων στη διοίκηση, η οποία µετά και την απόφαση του ΤΣΜΕ∆Ε να καλύψει το 51% της αµκ επιτρέπει τη διεξαγωγή συζητήσεων επί ίσοις όροις µε τους εν δυνάµει επενδυτές.

Οµολογία Σπίρτζη Ο πρόεδρος του ΤΕΕ σε δηλώσεις του είχε σηµειώσει πως υπάρχει έντονο παρασκήνιο για τον έλεγχο της τράπεζας, εν τούτοις έχουν ενεργοποιηθεί όλες οι δικλίδες ασφαλείας για τη διατήρηση της τράπεζας υπό ∆ηµόσιο έλεγχο, αλλά µε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια. Όπως επισήµανε ο Χρήστος Σπίρτζης, κατά τη διαδικασία ενίσχυσης των ιδίων και εποπτικών κεφαλαίων της τράπεζας και αναζήτησης στρατηγικού επενδυτή είχαν εµφανιστεί τα λεγόµενα funds-κοράκια τα οποία πίεζαν για αµκ σε ιδιαίτερα χαµηλές αποτιµήσεις µε πρόσχηµα τη σωτηρία της τράπεζας. Τελικά η ενεργοποίηση του ΤΣΜΕ∆Ε σε ρόλο «Λευκού Ιππότη» διασφαλίζοντας την επιτυχία της αµκ και τη βιωσιµότητα της τράπεζας κάτω από το νέο ασφυκτικό θεσµικό και κανονιστικό πλαίσιο άλλαξε άρδην τα δεδοµένα. Λόγω του ειδικού καθεστώτος κάτω από το οποίο λειτουργεί η τράπεζα ήταν αναγκαία η πολιτική συµφωνία -έστω και άτυπη- ώστε να µπει στις ράγες το σχέδιο ενίσχυσης της κεφαλαιακής δοµής και να εκτελεστεί το πρόγραµµα ταχείας λειτουργικής αναδιάρθρωσης που έχει εκπονήσει η διοίκηση της τράπεζας.


22

Εργοληπτικόν βήµα

Εφιαλτικά τα σενάρια που διαρρέονται από το ΥΠΟΜΕ∆Ι

Η

ΘΕΜΑ

κατάργηση των ανώτερων ορίων, οι προϋποθέσεις συµµετοχής σε διαγωνισµούς και τα περί «µητρώων» θα καθορισθούν µε Προεδρικό ∆ιάταγµα εντός τριµήνου από την ψήφιση της περίφηµης τροπολογίας «Χρυσοχοϊδη», δηλαδή έως 04/11/2014.

Σε συνάντηση του Υπουργού ΥΠΟΜΕ∆Ι κου Χρυσοχοϊδη µε τους εκπροσώπους των Εργοληπτικών Οργανώσεων και τον Πρόεδρο του ΤΕΕ στις 04/08/2014, ο Υπουργός εξήγγειλε ότι µέχρι 15 Σεπτεµβρίου θα θέσει υπ’ όψιν και της ΠΕΣΕ∆Ε το προσχέδιο του Προεδρικού ∆ιατάγµατος για τα Μητρώα (το επόµενο «ΜΕΕΠ») και τις προϋποθέσεις συµµετοχής σε διαγωνισµούς. Αντ’ αυτού όµως, αργά την Παρασκευή 12/09/2014 στις 16.00µµ, προσκληθήκαµε σε συνεδρίαση της Οµάδας Εργασίας του Υπ. ΥΠΟΜΕ∆Ι για τα «Μητρώα» και τις προϋποθέσεις συµµετοχής για το πρωί της ∆ευτέρας 15/09/2014 στις 10πµ. Παρά την προφανή προχειρότητα στην πρόσκλησή, εκ µέρους της ΠΕΣΕ∆Ε παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος κος Γ. Γάγαλης, ο Α’ Αντιπρόεδρος κος Ε. Γαλάνης, ο Β’ Αντιπρόεδρος κος Ν.

Καλτσάς και ο Νοµικός Σύµβουλος κος Τ. Γακίδης. Από την Οµάδα Εργασίας του Υπ. ΥΠΟΜΕ∆Ι για «τα Μητρώα και τις προϋποθέσεις συµµετοχής σε διαγωνισµούς» παρέστησαν οι κ.κ. Κοτσώνης (Πρόεδρος της Οµάδας Εργασίας), ∆/ντής του Υπουργείου, Τρέζου & Σκουρής (Σύµβουλοι του Υπουργού), Κορκολή ∆/ντρια ∆15, Γιαννακούρης ∆/ντής ∆17, Ξηροµερίτου ∆/ντρια ∆17 και άλλα στελέχη και σύµβουλοι του υπουργείου. Τα στελέχη του Υπουργείου δεν θέλησαν να «ανοίξουν τα χαρτιά τους» και ενηµέρωσαν ότι ακόµη ευρίσκονται σε φάση αναζήτησης λύσεων και ζήτησαν να ακούσουν τις θέσεις και απόψεις της ΠΕΣΕ∆Ε. Το Προεδρείο της ΠΕΣΕ∆Ε επιχειρηµατολόγησε υπέρ της λειτουργίας των µητρώων ΜΕΚ και ΜΕΕΠ, ως αναγκαίων τόσο για την πιστοποίηση των στελεχών και επιχειρήσεων, αλλά και ως αναγκαίων για την απλοποίηση των διαδικασιών δηµοπράτησης και ανάθεσης. Ιδιαίτερα για το φάσµα των έργων κάτω του κοινοτικού ορίου (<5.186.000) τόνισε ότι οι διαδικασίες δηµοπράτησης πρέπει να παραµείνουν απλές, επι-

23

Εργοληπτικόν βήµα δεχόµενες ενδεχοµένως βελτιώσεων µε νέα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων και µε κύριο αποδεικτικό στοιχείο προσόντων, την εγγραφή στο µητρώο (ΜΕΕΠ). Σχετικά µε τις κατηγορίες εργασιών και τις τάξεις τονίσθηκε ότι οι κύριες κατηγορίες δεν πρέπει να αυξηθούν, διότι θα δηµιουργηθούν «φωτογραφικές» κατηγορίες, µε σκοπό το «στήσιµο» διαγωνισµών, (όπως πχ έχουν χρησιµοποιηθεί κατ’ επανάληψη τα πτυχία ηλεκτρονικού εξοπλισµού) ενώ και οι τάξεις µπορούν να παραµείνουν ως έχουν. Τονίσθηκε επίσης, ο ιδιαίτερος ρόλος που µπορεί να παίξει η υποχρεωτική «πιστοποιηµένη» υπεργολαβία, ώστε τµήµα του αντικειµένου των «µεγάλων» έργων να διαχυθεί στις µικρότερες επιχειρήσεις. Περαιτέρω τονίσθηκε ότι για την προσµέτρηση της εµπειρίας των επιχειρήσεων, πρέπει να λαµβάνεται υπ’ όψη ο προϋπολογισµός µελέτης (και όχι ο προϋπολογισµός προσφοράς), ενώ πρέπει να λαµβάνεται υπ’ όψη και η εµπειρία από «ανεπίσηµες» υπεργολαβίες. Σχετικά µε τον συνυπολογισµό των τιµολογηµένων απαιτήσεων στα ίδια κεφάλαια ατοµικών και προσωπικών επιχειρήσεων (ΟΕ & ΕΕ) προτάθηκε η χρήση λογιστικού «ισοζυγίου» βεβαιωµένου από ορκωτό λογιστή. Τέλος για τα Νοµαρχιακά και ∆ασοτεχνικά Εργοληπτικά Μητρώα, προτάθηκε η ένταξή τους στο ΜΕΕΠ, ώστε να κρίνονται µε τους ίδιους όρους, όπως όλα τα εργοληπτικά πτυχία. Ο Νοµικός Σύµβουλος της ΠΕΣΕ∆Ε κος Τ. Γακίδης, απέδειξε την εναρµόνιση των προτάσεων της ΠΕ-

ΣΕ∆Ε µε τις κοινοτικές οδηγίες. Ο Πρόεδρος της Οµάδας Εργασίας κος Κοτσώνης, προανήγγειλε ότι θα τεθεί υπ’ όψη µας σύντοµα γραπτό κείµενο – προσχέδιο του Π∆. ∆υστυχώς πληροφορηθήκαµε ότι η Οµάδα Εργασίας του Υπ. ΥΠΟΜΕ∆Ι, σε συνεδρίαση που προηγήθηκε, µε το Προεδρείο της οργάνωσης της ΠΕ∆ΜΕ∆Ε, δεν ήταν οµοίως φειδωλή στην παρουσίαση των προθέσεών της και ανακοίνωσε την πρόθεσή της για τα παρακάτω εφιαλτικά: - Πλήρης κατάργηση των τάξεων - καταχώρηση της εµπειρίας των επιχειρήσεων σε «κατάλογο» (αντί µητρώου) - πολλαπλασιασµός των κύριων κατηγοριών σε 46 - ευχέρεια στις αναθέτουσες αρχές για ζήτηση προαπαιτούµενης εµπειρίας κατά βούληση ανά διαγωνισµό. Είναι προφανές, ότι εφ’ όσον το Υπ. ΥΠΟΜΕ∆Ι προωθήσει τις παραπάνω ή έστω παρόµοιες ρυθµίσεις, αυτό θα σηµάνει την καταδίκη σε επαγγελµατικό «ξαφνικό» θάνατο της τεράστιας πλειοψηφίας των εργοληπτικών επιχειρήσεων και των χιλιάδων κατασκευαστών - µηχανικών, υπέρ (των γνωστών – αγνώστων) ολίγων εκλεκτών διαπλεκόµενων µεγαλοεπιχειρήσεων που θα ευεργετηθούν µε σκανδαλώδεις φωτογραφικές διατάξεις, χωρίς ανταγωνισµό. Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Το Σάββατο 13/09/2014 πραγµατοποιήθηκε σε αίθουσα του ΤΕΕ/Τµ. Κεντρ. Μακεδονίας στην Θεσσαλονίκη, συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΕΣΕ∆Ε, µε παρουσία πολλών εκπροσώπων Συνδέσµων, αλλά και συναδέλφων. Στην Συνεδρίαση, συζητήθηκε το θέµα των νοµοθετικών εξελίξεων, µε εστίαση στο κατεπείγον θέµα του Π∆ που θα ρυθµίσει τα θέµατα των Μητρώων και των προϋποθέσεων συµµετοχής. Κοινός τόπος όλων των συναδέλφων που τοποθετήθηκαν ήταν η πεποίθηση για την αναγκαιότητα ύπαρξης των µητρώων (ΜΕΚ & ΜΕΕΠ), τόσο ως σηµείο καταγραφής και εξέλιξης των κατασκευαστών ∆ηµόσιων Έργων (στελεχών και επιχειρήσεων), όσο και ως βασικό αποδεικτικό στοιχείο προσόντων για την συµµετοχή στους διαγωνισµούς. Περαιτέρω συζητήθηκε το θέµα του ΤΣΜΕ∆Ε και της διαφαινόµενης κατάργησης του κλάδου της εγγυοδοσίας, όπου και εκφράσθηκε η αγωνία όλων για την στάση του ΤΕΕ, η οποία και θα καθορίσει µέχρι το τέλος του έτους, αν θα υπάρξει σοβαρή προοπτική µετεξέλιξης του ΤΣΜΕ∆Ε σε επαγγελµατικό ταµείο, ανεξάρτητο και αυτοδιοίκητο, µε κλάδο εγγυοδοσίας.


24

Εργοληπτικόν βήµα

Υπουργός µε σηµαία ευκαιρίας Του Νικόλαου ∆ιάκου Για µια ακόµη φορά απεδείχθη περίτρανα ότι τόσο οι κοινοβουλευτικοί µας εκπρόσωποι, όσο και οι υπουργοί µας δεν ενστερνίζονται τις απόψεις και τις «εντολές» των κοινωνικών εταίρων, αυτών δηλαδή που τους ανέδειξαν στην εξουσία, αλλά εργάζονται για τα µεγάλα συµφέροντα και απεργάζονται τα κεκτηµένα των εντολοδόχων τους. Πότε ο λαός δεν ανέδειξε κυβερνήσεις και δεν στέναξε µετά µε την τακτική, τις αποφάσεις και τους νόµους τους; Ποτέ! Γιατί λοιπόν θα έπρεπε τώρα να χαλάσει η σούπα; Στην προηγούµενη συνάντηση µας ο µελιστάλακτος υπουργός µας κ. Χρυσοχοΐδης µας υποσχέθηκε ότι θα επεξεργασθεί τα κατ' ουσίαν προεδρικά διατάγµατα και θα µας τα θέσει υπόψιν στις 15 Σεπτέµβρη, ώστε να γίνουν οι αναγκαίες και µετά από επεξεργασία παρεµβάσεις στο Ν. 4278/2014. Είχε δε πει χαρακτηριστικά: «Μη χολένετε, έτσι είναι κάθε καινούργιος νόµος, δυσκολοχώνευτος. Αλλά µην Σας νοιάζει θα κάνουµε τις αναγκαίες παρεµβάσεις µε τα προεδρικά διατάγµατα που θ' ακολουθήσουν». Προεδρικά διατάγµατα όµως δεν ήλθαν, ήλθαν όµως οι σύµβουλοι του η κ. Τρέζου και ο κ. Σκουρής, συνοδευόµενοι από τον «σύντροφο» κ. Κοτσώνη, µέσω των οποίων µάθαµε ότι ατυχηµατικά το υπουργείο, δηλαδή ο υπουργός, δηλαδή οι «αρχιτέκτονες» της εξαφάνισης των µικροµεσαίων εργοληπτών και του διεµβολισµού της ανώτερης τάξης, επιθυµούν την δηµιουργία σαράντα έξι (46) κατηγοριών δηµοσίων έργων, πέραν των ήδη υφιστάµενων ως λύση του προβλήµατος των ορίων προϋπολογισµού των έργων. Αυτά µόνο διεστραµµένα µυαλά θα µπορούσαν να τα φανταστούν. Εµείς θα επιµείνουµε ότι δεν υπάρχει καµία κοινοτική οδηγία που να υποχρεώνει τα κράτη µέλη σε συµµόρφωση και ταύτιση µε την κοινοτική νοµοθεσία, της εθνικής τοιαύτης για προϋπολογισµούς έργων κάτω των 5.186.000,00 € . Με το δεδοµένο αυτό και µε την βεβαιότητα ότι συµβαίνουν πολλά παράξενα και περίεργα τελευταίως σ' αυτό το υπουργείο, δηλώνουµε ότι είµαστε εκ διαµέτρου αντίθετοι στην όποια απόπειρα διάλυσης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων και ότι αν στο χρόνο που τους αποµένει να γευτούν το νόστιµο ήµαρ της εξουσίας αποπειραθούν να ναρκοθετήσουν το ΜΕΕΠ, εµείς θα είµαστε εκεί. ∆εν είµαστε βέβαια σίγουροι για τους άλλους , για τους απέναντι µας στα όρια και στο µητρώο, αν θα είναι εκεί, γιατί το Φθινόπωρο προβλέπεται πολύ ζεστό µε µεγάλες εκπλήξεις και ριζικές ανατροπές.

ΘΕΜΑ

* Ο Νικόλαος ∆ιάκος είναι Γενικός Γραµµατέας ΠΕΣΕ∆Ε


26

Εργοληπτικόν βήµα

ΠΕΣΕ∆Ε ∆ιαλύουν το σύστηµα ∆ηµοσίων Έργων για να µοιράσουν στους ηµετέρους το ΕΣΠΑ

ΘΕΜΑ

Μ

ε µια εκπρόθεσµη τροπολογία τριών παραγράφων ο Υπουργός Υποδοµών κατεδάφισε πλήρως την Εθνική νοµοθεσία για την κατασκευή των ∆ηµόσιων Έργων ανοίγοντας ταυτόχρονα το δρόµο στα συµφέροντα που λυµαίνονται το ευρωπαϊκό χρήµα να δρουν µέσω µιας νοµιµοφανούς διαδικασίας. Το ελληνικό κράτος παρέδωσε τα όπλα αµαχητί υποχωρώντας στις πιέσεις εκείνων που επιθυµούν να διευρύνουν τα µονοπώλια στον τοµέα των δηµόσιων έργων. ∆ικαιολογώντας την πράξη τους ως ενσωµάτωση της κοινοτικής νοµοθεσίας, επί της ουσίας κατεδαφίζουν την Εθνική Νοµοθεσία θυσιάζοντας χιλιάδες µικροµεσαίες κατασκευαστικές (και µελετητικές) επιχειρήσεις που αποτελούν δεκαετίες τώρα έναν από τους σηµαντικότερους υποστηρικτές των τοπικών κοινωνιών. Έτσι µετά το σχέδιο νόµου για τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις, η κυβέρνηση καταργεί τα ανώτερα και κατώτερα όρια συµµετοχής σε διαγωνισµούς αλλά και του µητρώου εργοληπτικών επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ). Με τον τρόπο αυτό ανοίγει διάπλατα τις πόρτες της αδιαφάνειας και των συναλλαγών κάτω από το τραπέζι σε εκείνους που διαθέτουν την οικονοµική δυνατότητα φέρνοντας σε δεύτερη µοίρα την εµπειρία και τις γνώσεις στον ευαίσθητο τοµέα των δηµοσίων έργων. Η Πανελλήνια Ένωση Συνδέσµων Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων (ΠΕΣΕ∆Ε) καλεί έστω και την ύστατη ώρα για λήψη αντισταθµιστικών µέτρων πρόσβασης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων στις ∆ηµόσιες Συµβάσεις, (βλ. οδηγία 2004/18/ΕΚ) α) καθιέρωση υποχρεωτικής «επίσηµης» υπεργολαβίας ποσοστού από 30% µέχρι 80% για τα έργα άνω του κοινοτικού ορίου (άρθρο 68 παρ. 1 του ν. 3669/2008) και β) καθιέρωση κοινοπραξιών αναβάθµισης (του άρθρου 16, παρ. 10, ν3669/2008) περισσοτέρων των δύο µελών (Join Venture) µε αντίστοιχη επέκταση της δυνατότητας συµµετοχής τους σε διαγωνισµούς. Με επιστολή προς τους Υπουργούς Υποδοµών κ Χρυσοχοΐδη και Ανάπτυξης κο ∆ένδια, τον Γενικό Γραµµατέα ∆ηµοσίων Έργων Στράτο Σιµόπουλο και το Πρόεδρο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων ∆ηµήτριο Ράικο καταγγέλλεται η αιφνιδιαστική εκπρόθεσµη κατάθεση της σχετικής τροπολογίας.

Η ΠΕΣΕ∆Ε τονίζει πως η χώρα µας δεν έχει πράξει τίποτε ώστε να αντικρούσει τις «ακραίες» απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ δεν έχει προηγηθεί κανένας διάλογος µε τους εµπλεκόµενους φορείς για την λήψη µέτρων ώστε να «αντισταθµισθούν» οι καταστροφικές συνέπειες της κατεδάφισης της Εθνικής Νοµοθεσίας. Άλλωστε από πουθενά δεν προκύπτει υποχρέωση κατάργησης της Εθνικής νοµοθεσίας για τα «µικρά» έργα κάτω του κοινοτικού ορίου (5.186.000 €). Η άρον - άρον κατεδάφιση της Εθνικής νοµοθεσίας ένα µόνο σηµατοδοτεί: Την βιασύνη της Κυβέρνησης να εξασφαλίσει στους ηµετέρους το κατάλληλο νοµοθετικό πλαίσιο για να «φαγωθούν» απρόσκοπτα τα κονδύλια του νέου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ). Την πρόγευση του νέου νοµοθετικού πλαισίου έχει δώσει ήδη η «ανεξάρτητη» αρχή ∆ηµοσίων συµβάσεων (ΕΑΑ∆ΗΣΥ) µε το σχέδιο νόµου για τις ∆ηµόσιες συµβάσεις που µε πρόσχηµα την εναρµόνιση στις κοινοτικές οδηγίες (τι πρωτότυπο) προτείνει κατά βούληση απ’ ευθείας αναθέσεις! Ένα είναι σίγουρο ότι οι χιλιάδες µικροµεσαίες κατασκευαστικές (και µελετητικές) επιχειρήσεις Και οι χιλιάδες αυτοαπασχολούµενοι Μηχανικοί δεν είναι ευπρόσδεκτοι στο τσιµπούσι που στήνεται µε πρόσχηµα την εναρµόνιση στις κοινοτικές οδηγίες. Η χαριστική βολή θα δοθεί άµεσα µε την απορρόφηση του ΤΣΜΕ∆Ε (ΕΤΑΑ) στον ΟΑΕΕ, την αφαίµαξη των αποθεµατικών του ΤΣΜΕ∆Ε που έχουν αποµείνει και την κατάργηση της εγγυοδοσίας του ΤΣΜΕ∆Ε, µοναδικού ίσως φορέα εγγυοδοσίας των µικροµεσαίων εργοληπτών και µελετητών. Οι πτωχευµένες (ηµικρατικές) Τράπεζες θα παρέχουν εγγυοδοσία κατ’ επιλογή και κατ’ εντολή καθορίζοντας και ποιος θα µπορεί να παίρνει τη δουλειά. Έτσι αντιλαµβάνεται η Κυβέρνηση την Ευρωπαϊκή αρχή της αναλογικότητας και ίσης µεταχείρισης: Νόµος είναι το δίκιο του ισχυροτέρου.


28

Εργοληπτικόν βήµα

Οι τράπεζες νέα αφεντικά στα δηµόσια έργα

Ν

ΘΕΜΑ

έα εποχή στον τοµέα των δηµοσίων έργων µε ένα σαρωτικό νοµοσχέδιο, αλλά και µια τροπολογία από το πουθενά φέρνει η κυβέρνηση αλλάζοντας όλα όσα ξέραµε µέχρι σήµερα. Και καθιστά πλέον απόλυτα αφεντικά του χώρου τις… τράπεζες! Πολύ πριν τεθεί σε εφαρµογή το σχέδιο σωτηρίας των πιστωτικών ιδρυµάτων και λίγο πριν τα στρες τεστ του φθινοπώρου που αναµένεται να αλλάξουν για ακόµα µια φορά τους συσχετισµούς, η κυβέρνηση έρχεται να προικίσει τις τράπεζες µε τα δηµόσια έργα και κυρίως το νέο ΕΣΠΑ βγάζοντας από το παιχνίδι ακόµα και τους µεγαλοεργολάβους – γνωστούς και ως «νταβατζήδες» κατά τον πρώην πρωθυπουργό Κ. Καραµανλή. Επί της ουσίας όµως διαλύει κάθε µικροµεσαία επιχείρηση αποκλείοντας την από την αγορά.

Όλα ξεκίνησαν µε ένα νοµοσχέδιο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, «Για τη διαµόρφωση ενός ενιαίου κανονιστικού και θεσµικού πλαισίου σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών». Ασάφειες, αντικρουόµενες διατάξεις και επιστροφή σε τακτικές του παρελθόντος µε την ανάθεση έργων σε ηµέτερους κυριαρχούσαν στο κείµενο, µολονότι ο συντάκτης επεχείρησε ανεπιτυχώς να κρυφτεί πίσω από ευρωπαϊκές οδηγίες. Αντί αυτού κατέληξε σε ένα συνονθύλευµα ασαφών διατάξεων που προ-

άγουν ευθέως την αυθαιρεσία, την αδιαφάνεια και τη διαφθορά, εις βάρος του κοινωνικού αγαθού «∆ηµόσιο Έργο» και εις βάρος του τελικού αποδέκτη, δηλαδή του πολίτη, αλλά υπέρ των ισχυρών συµφερόντων. Πιο συγκεκριµένα, σε αυτό εντοπίζονται: έλλειψη αντικειµενικών κριτηρίων, ασαφείς και γενικόλογες διατυπώσεις σε µια σειρά άρθρα και επαναφορά διατάξεων που έχουν εφαρµοσθεί στο παρελθόν και έχουν καταδικαστεί στην πράξη ως απαράδεκτες (π.χ. αιτιολόγηση υπερβολικά χαµηλών προσφορών, συµπλήρωση δικαιολογητικών µετά το διαγωνισµό, παραµονή οικονοµικών προσφορών στα συρτάρια κ.ά.). Ιδιαίτερης σηµασίας είναι το άρθρο 127, καθώς ούτε λίγο ούτε πολύ εναποθέτει στα χέρια ενός «∆ηµοσίου», που πρωταγωνιστεί σε σκάνδαλα διαφθοράς, την ευχέρεια να διενεργεί κατά βούληση «κλειστούς» διαγωνισµούς, δηλαδή να µοιράζει τα έργα (προµήθειες και υπηρεσίες), όπου αυτό θέλει, αλλά και το άρθρο 129 που θεσµοθετεί εκ νέου τις ελεύθερες απ’ ευθείας αναθέσεις, χωρίς ουδεµία προϋπόθεση. Το νοµοσχέδιο επιτρέπει και τις κατάλληλες χειρουργικές επεµβάσεις στις προσφορές, καθώς καταργεί το αυθηµερόν άνοιγµά τους! Την ανησυχία του κλάδου των κατασκευών τότε ήρθε να συµπληρώσει η απορία: πώς επί της ουσίας θα µπορούσαν να θέσουν σε εφαρµογή το νοµοσχέδιο αυτό, όταν η δοµή των εταιρειών εντός της χώρας έχει ασφαλιστικές δικλείδες; Η απάντηση ήρθε πριν από λίγες ηµέρες, όταν µε µια εκπρόθεσµη τροπολογία τριών παραγράφων ο υπουργός Υποδοµών Μιχάλης Χρυσοχοΐδης καταγγέλλεται ότι κατεδάφισε πλήρως την εθνική νοµοθεσία για την κατασκευή των δηµόσιων έργων, ανοίγοντας ταυτόχρονα τον δρόµο στα συµφέροντα που στοχεύουν στο ευρωπαϊκό χρήµα να δρουν µέσω µιας νοµιµοφανούς διαδικασίας. Ούτε λίγο ούτε πολύ, το ελληνικό κράτος µοιάζει να παρέδωσε τα όπλα αµαχητί υποχωρώντας στις πιέσεις εκείνων που επιθυµούν να διευρύνουν τα µονοπώλια στον τοµέα των δηµόσιων έργων. Η δικαιολογία που χρειάστηκε ήταν η ενσωµάτωση της κοινοτικής νοµοθεσίας. Είναι όµως έτσι; Μάλλον όχι, αν δει κανείς τα ψιλά γράµµατα…

29

Εργοληπτικόν βήµα Η διαδικασία

Μέχρι σήµερα για τον εργοληπτικό κόσµο ίσχυαν τα ανώτατα και κατώτατα όρια. Αυτά αφορούσαν το προβλεπόµενο κόστος ενός έργου. Κάθε εταιρεία ανάλογα µε το πτυχίο της όφειλε να κινηθεί και να διεκδικήσει ένα έργο βάσει της εµπειρίας της, αλλά και του κόστους που το πτυχίο της δικαιολογούσε. Είναι ο βασικός λόγος που σε µεγάλα έργα βλέπαµε συνήθως τις ίδιες και τις ίδιες εταιρείες, που είχαν όµως ένα κοινό: πτυχίο µεγάλης τάξης. Από την άλλη, όµως, αυτές δεν µπορούσαν να διεκδικήσουν µικρότερα έργα, καθώς το πτυχίο τους δεν το επέτρεπε. Οι περιορισµοί αυτοί προσέφεραν ασφάλεια στο σύστηµα και κυρίως εξειδίκευση! Για να ανέβει δε κάποιος σε άλλης κλίµακας πτυχίου απαιτείτο χρόνος και εµπειρία. Η τροπολογία λοιπόν του ΥΠΟΜΕ∆Ι έρχεται και καταργεί τα πτυχία αλλά και τα κατώτερα και ανώτερα όρια. Σε πρώτη ανάγνωση αυτό θα σήµαινε περισσότερη δηµοκρατία. Μια πιο προσεκτική µατιά όµως αναδεικνύει το στόχο των νοµοθετών. Συνδυαστικά µε το νοµοσχέδιο της ανεξάρτητης αρχής, πλέον κάθε αναθέτουσα αρχή µπορεί δυνητικά να «στήσει» διαγωνισµούς αποκλειστικά για τους δικούς της… αγαπηµένους. Επιπλέον από την αλλαγή αυτή σε καµία περίπτωση δεν ωφελούνται οι µικροί κατασκευαστές, γιατί καθ’ οδόν προς την προσφορά θα σκοντάφτουν πάνω στην απαραίτητη εγγυητική. Κάθε έργο απαιτεί από τον ανάδοχο να καταθέσει και εγγυητική (ότι δηλαδή µπορεί να αντεπεξέλθει στο κόστος του έργου). Οι εγγυητικές προς το παρόν εκδίδονται από το ταµείο των µηχανικών, το ΤΣΜΕ∆Ε. Μόνο που το ΤΣΜΕ∆Ε από 1/1/2015 δεν θα µπορεί πλέον να εκδίδει εγγυητικές, καθώς ολοκληρώνεται η ενοποίηση των ταµείων και δεν θα είναι αυτόνοµο. Ως εκ τούτου, αρµόδιες για τις εγγυητικές θα είναι αποκλειστικά και µόνο οι τράπεζες! Φυσικά, η εξέλιξη αυτή αποκλείει εκατοντάδες κατασκευαστές από την αγορά καθώς ειδικά λόγω της έλλειψης ρευστότητας δύσκολα θα µπορέσουν να βρουν πρόσβαση στο τραπεζικό σύστηµα.

Ο… πόθος

Η εµπλοκή των τραπεζών στα δηµόσια έργα δεν είναι κάτι καινούργιο. Εδώ και αρκετά χρόνια µέσω θυγατρικών κυρίως επιχειρούσαν να εισβάλλουν στον χώρο, όµως το σύστηµα αυτόµατα τις απέκλειε. Φυσικά, καµία τράπεζα δεν θα έµπαινε σε αυτή τη διαδικασία για να αναλάβει έργα µικρής κλίµακας. Στόχος ήταν πάντα τα αναπτυξιακά έργα µεγάλης κλίµακας, αυτά που κατά κύριο λόγο στην συνείδηση του κόσµου έχουν συνδεθεί µε τον Όµιλο Μπόµπολα! Οι τράπεζες, λοιπόν, που επιθυµούσαν να παίξουν παιχνίδι είχαν µόνο µία λύση: να εξαγοράσουν κάποια εταιρεία µε πτυχίο 6ης και 7ης τάξεως έτσι

ώστε να διεκδικούν σηµαντικά κοµµάτια από την πίτα. Και µε δεδοµένο ότι δεν θα είχαν πρόβληµα µε τις εγγυητικές τις οποίες για λογαριασµό τους οι ίδιες θα εξέδιδαν, σε πρώτη φάση η λύση αυτή φάνταζε ιδανική. Όταν, όµως, έγιναν οι πρώτες διερευνητικές επαφές αντιλήφθησαν πως η πραγµατικότητα ήταν διαφορετική. Οι µεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες εκτός από το πολυπόθητο πτυχίο είχαν και πολλά ανοίγµατα, το ρίσκο των οποίων θα έπρεπε να αναλάβουν οι ίδιες οι τράπεζες! Ο παράγοντας αυτός αποδείχθηκε ανασταλτικός. Τα πρώτα χρόνια της κρίσης έφεραν και µια πρώτη κάποια λύση: οι κατασκευαστικές εταιρείες (ακόµα και οι πιο ισχυρές) αντιµετώπισαν ουσιαστικά οικονοµικά προβλήµατα λόγω της έλλειψης ρευστότητας. Έργα σταµάτησαν, άλλα καθυστέρησαν, πληρωµές δεν γίνονταν. Φυσικά οι τράπεζες βρίσκονταν στο παιχνίδι ως δανειστές (και λόγω Σ∆ΙΤ) και κατάλαβαν πως ήταν η κατάλληλη στιγµή για να χτυπήσουν: µεγάλες εταιρείες βρέθηκαν στα χέρια πιστωτικών ιδρυµάτων είτε καθ’ ολοκληρίαν είτε µε το πλειοψηφικό µετοχικό πακέτο. Και πάλι όµως καµία από αυτές δεν ήταν 7ης τάξεως! Το πρόβληµα ξεπερνιέται οριστικά και αµετάκλητα µε τις νοµοθετικές παρεµβάσεις, όπου πλέον όποιος θα έχει πρόσβαση στη χρηµατοδότηση και κυρίως στις γνωριµίες θα µπορεί να διεκδικήσει τα επιθυµητά έργα. Στόχος όλων αυτών όµως δεν είναι άλλος από το νέο ΕΣΠΑ, τη µοναδική πηγή χρηµατοδότησης για έργα στη χώρα µας. Περίπου 20 δισ. ευρώ περιµένουν τους εκλεκτούς.

Η δικαιολογία

Ο ασκός του Αιόλου άνοιξε όταν κατασκευαστής από τη Θεσσαλονίκη προσέφυγε στην Ε.Ε. κατά των ορίων εκτιµώντας ότι ήταν παράνοµα. Από την Ε.Ε. ζήτησαν εξηγήσεις, και στην Ελλάδα βρήκαν την κατάλληλη ευκαιρία για να δικαιολογήσουν τις αλλαγές. Κάποιοι διέρρεαν πως η χώρα απειλείτο από καταδίκη και υπέρογκα πρόστιµα, επί της ουσίας ποτέ δεν επιχειρήθηκε διαπραγµάτευση µε την Ε.Ε. αλλά αντιθέτως πλήρη «εναρµόνιση». Εκείνο που προκαλεί πολλά ερωτήµατα όµως είναι το γεγονός πως ενώ υπάρχουν κοινοτικά όρια για έργα (περίπου 5.000.000 €) στην Ελλάδα αυτά δεν ελήφθησαν υπόψη. Επί της ουσίας η Ε.Ε. επιτρέπει στα κράτη µέλη στα έργα που ανήκουν κάτω από αυτό το όριο να διαχειρίζονται όπως το εκάστοτε µέλος επιθυµεί. Η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε να πάει ένα βήµα παραπέρα και οι αλλαγές της αφορούν όλα τα έργα χωρίς καµία διαφοροποίηση. Πηγή: «εφ. Η Άποψη» του Κώστα Παπαδόπουλου


30

Εργοληπτικόν βήµα

Συγκριτικά πλεονεκτήµατα εναλλακτικών συστηµάτων Σήµερα τρία είναι τα προϊόντα που χρησιµοποιούµε για την θέρµανση: • Πετρέλαιο στην µορφή που όλοι το ξέρουµε • Αέριο είτε µέσω δικτύου είτε µε µπουκάλες – δεξαµενές, και • Ηλεκτρικό ρεύµα

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Θέρµανση

Τ

ο ποσοστό φυσικά είναι υπέρ του πετρελαίου καθώς η διείσδυση του αέριου δεν ήταν επιτυχής ενώ το ηλεκτρικό ρεύµα χρησιµοποιείται σε µικρότερο βαθµό. Και τα τρία σήµερα δηµιουργούν πρόβληµα κυρίως λόγω κόστους. Το πετρέλαιο αγγίζει το 1,5 ευρώ /lt και µένει να δούµε τι θα ισχύσει µε τις µειώσεις που έχει προαναγγείλει η κυβέρνηση, η τιµή του αέριου είναι άµεσα συνδεδεµένη µε το Πετρέλαιο καθώς ακολουθεί µε -20% στην τιµή, το ηλεκτρικό ρεύµα µέχρι πρόσφατα δεν µας έδινε σωστές συσκευές καθώς ήταν ενεργοβόρες. Η επιλογή σήµερα ενός άλλου εναλλακτικού τρόπου θέρµανσης είναι άµεσα συνδεδεµένη µε τον τόπο κατοικίας. Πλέον ο κόσµος λόγω κόστους αναζητά άλλους τρόπους θέρµανσης: Ηλεκτρικό ρεύµα: υπάρχουν νέες τεχνολογίες µε τρία κύρια προϊόντα • Θερµοποµποί: αν και υπάρχουν χρόνια θεωρείται φτωχό σε απόδοση µέσο θέρµανσης µε αποτέλεσµα να είναι αρκετά ακριβό. Παρόλα αυτά είναι µια

εύκολη λύση µε άµεση εγκατάσταση που προσφέρεται για µικρούς χώρους. • Θερµοσυσσωρευτές: Αν και δίνουν αυτονοµία δεν δίνουν δυνατότητα διαχείρισης. Προετοιµάζεις την θέρµανση µια νύχτα νωρίτερα χωρίς να γνωρίζεις αν θα την χρειαστείς την επόµενη µέρα. Στα θετικά ότι διατηρείς σταθερή θερµοκρασία στο χώρο σου. • Αντλίες θερµότητας: Επί της ουσίας πρόκειται για κεντρικό σύστηµα ψύξης – θέρµανσης. Οι νέες γενιές αντλιών επιτυγχάνουν µεγαλύτερη οικονοµία ενώ υπάρχει η δυνατότητα χρήσης σε συνδυασµό µε το καλοριφέρ. Στα θετικά η εύκολη χρήση. Στα αρνητικά το υψηλό κόστος εγκατάστασης. • Ηλεκτρικοί λέβητες: πρόκειται για ένα νέο προϊόν που εκµεταλλεύεται την υπάρχουσα εγκατάσταση καλοριφέρ αλλά αντί για λέβητα έχουµε µια πολύ µικρή σε διαστάσεις συσκευή, συστοιχίας αντιστάσεων. Στα αρνητικά είναι τα τιµολόγια ρεύµατος τα οποία λόγω κλίµακας δεν επιτρέπουν προϋπολογισµό της κατανάλωσης.

31

Εργοληπτικόν βήµα • Λέβητας Ιόντων: Πρόκειται για µια νέα συσκευή που µε την κίνηση των ιόντων παράγεται θερµότητα η οποία µεταφέρεται στο νερό των σωµάτων θέρµανσης. Θεωρητικά η κατανάλωση ρεύµατος κινείται σε χαµηλά επίπεδα. Ξύλο: Βασική προϋπόθεση εδώ είναι η ύπαρξη καµινάδας η οποία θα πρέπει να πληροί προδιαγραφές και να µην ενοχλεί. Πολλοί λανθασµένα υποστηρίζουν πως δεν είναι απαραίτητο. * Υπάρχουν συσκευές που βγάζουν αέρα και άλλες που µπορούν να καλύψουν τις ανάγκες καλοριφέρ. Πρόκειται για τις ξυλόσοµπες νερού. Μας δίνει ζεστό νερό για τα σώµατα καλοριφέρ. Αν υπάρχει αυτονοµία σε µια πολυκατοικία πρέπει να παρέµβουµε στο κεντρικό σύστηµα. ∆υνητικά καλύπτει κάθε χώρο εφόσον τροφοδοτείται σωστά µε ξυλεία. Η απλή ξυλόσοµπα καλύπτει τον χώρο που έχει τοποθετηθεί και µόνο. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται ίσως για την πιο φθηνή λύση της αγοράς καθώς ξεκινά από 240 ευρώ. Αναφορικά µε την συντήρηση απαιτείται ο τακτικός καθαρισµός και ο οπτικός έλεγχος • Ξυλόσοµπα πέλλετ: Επίσης υπάρχει η επιλογή ανάµεσα στις σόµπες πέλλετ νερού και αέρα. Στην πρώτη περίπτωση παρέχεται αυτονοµία στο διαµέρισµα ή την µονοκατοικία µε θέρµανση σε όλα τα δωµάτια µέσω καλοριφέρ. Στην δεύτερη περίπτωση µε µικρούς αεραγωγούς δίνεται η δυνατότητα να διοχετευθεί ζεστός αέρας και σε επιπλέον δωµάτια πέραν εκείνου που είναι τοποθετηµένη η σόµπα. • Λέβητες ξύλου: Κατανάλωση κανονικής ξυλείας. Καθώς απαιτείται συνεχής τροφοδοσία δεν ενδείκνυται για πολυκατοικίες παρά µόνο για µονοκατοικίες. Απαιτείται µεγάλος χώρος αποθήκευσης ξυλείας καθώς επίσης και τακτικός καθαρισµός. • Λέβητες Wood pellet: Πρόκειται για συµπιεσµένο πριονίδι µε µεγαλύτερη θερµαντική ισχύ από το κοινό ξύλο. Υπάρχει σύστηµα τροφοδοσίας (µε αυτόµατη έναρξη) το οποίο παρέχει αυτονοµία οπότε προσφέρεται και για µεγαλύτερους χώρους (π.χ. πολυκατοικία εφόσον υπάρχει κάποιος να παρακολουθεί την χρήση). Σε σύγκριση µε το πετρέλαιο επιτυγχάνεται οικονοµία έως και 55%. Ανασταλτικός παράγοντας παραµένει το κόστος αγοράς και εγκατάστασης. Ακόµα η συντήρηση (καθαρισµός), η αποθήκευση του πέλλετ αλλά και η τροφοδοσία της δεξαµενής. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασης µόνο του καυστήρα πετρελαίου από καυστήρα πέλλετ. Αυτό υπό αυστηρές προϋποθέσεις και ΜΟΝΟ από εξειδικευµένο προσωπικό ( µηχανικό). • Τζάκια: Ενεργειακά τζάκια τα οποία δύνανται να

µας δώσουν ζεστό αέρα ο οποίος µε κατάλληλη κατασκευή θα διοχετευθεί σε όλο το σπίτι ή µε νερό συνδεδεµένο µε το σύστηµα καλοριφέρ. Το κόστος εγκατάστασης ξεκινά από τα 2.500 ευρώ. Θα πρέπει να σηµειωθεί αν υπάρχει ήδη τζάκι, αυτό είθισται να γκρεµίζεται για να τοποθετηθεί το νέο. Οι δυνατότητες αλλάζουν όταν η επιλογή εναλλακτικής µορφής θέρµανσης αφορά µικρότερες πόλείς και χωριά. Εκεί µπορούµε π.χ. να επιλέξουµε καυστήρες αγροτικών παραπροϊόντων (agro pellet), κάτι που θα δούµε πιο αναλυτικά σε επόµενο κεφάλαιο. Όπως επίσης και την γεωθερµική αντλία. Σε κάθε περίπτωση, προτού επιλεγεί µια εναλλακτική λύση συνιστάται η συνεργασία µε εξειδικευµένους επιστήµονες του χώρου έτσι ώστε να προηγηθεί η µελέτη που θα οδηγήσει στο κατάλληλο προϊόν για κάθε διαφορετική περίπτωση. Εναλλακτικά υπάρχει ο κίνδυνος η νέα λύση να αποδειχθεί πιο ακριβή από την υπάρχουσα.

Η λύση του ηλεκτρισµού Όσο περίεργο και αν «ακούγεται» σε κάποιους, η σύγχρονη τεχνολογία µας έφερε νέα συστήµατα θέρµανσης τα οποία αποδεικνύονται πολύ πιο οικονοµικά τουλάχιστον σε σύγκριση µε εκείνα που υπήρχαν στο παρελθόν. Μολονότι κάνεις δεν µπορεί µε ακρίβεια να υπολογίσει το πραγµατικό κόστος θέρµανσης µε δεδοµένο ότι τα τιµολόγια της ∆ΕΗ δεν είναι απόλυτα αλλά κλιµακωτά ανάλογα την κατανάλωση, καλό θα ήταν να λάβουµε υπόψη µας και τα σύγχρονα αυτά µέσα τα οποία θα µας αποµακρύνουν από το «καυτό» πετρέλαιο.

Αντλίες θερµότητας Η Αντλία θερµότητας θεωρείται αξιόπιστη διότι όπως υποστηρίζεται επιτυγχάνει υψηλότατη ενεργειακή απόδοση 400% - 600%, σε σχέση µε τους καυστήρες πετρελαίου-αερίου που αποδίδουν µόλις 80-90% [δηλαδή, ενώ στη ∆.Ε.Η. καταβάλλουµε το αντίτιµο για ένα (1) KW, το σύστηµα µας αποδίδει τέσσερα (4) KW, σε αντίθεση µε τους καυστήρες πε-


ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Θέρµανση

32

Εργοληπτικόν βήµα τρελαίου ή αερίου µε τους οποίους πληρώνουµε για (1) KW και το σύστηµα µας αποδίδει (0,8-0,9) KW]. Η χρήση αντλίας θερµότητας είναι φθηνότερη κατά ποσοστό έως 80% συγκριτικά µε το σύστηµα πετρελαίου, φθηνότερη συγκριτικά µε το σύστηµα φυσικού αερίου – λέβητα PELLET-Ξύλου και φθηνότερη σε σύγκριση µε το σύστηµα λέβητα Ιόντωνηλεκτρικό, ενώ, µε αυτήν αποφεύγεται τόσο η εγκατάσταση καπνοδόχου, δεξαµενής, λέβητα ξύλου – pellet, όσο και ο τακτικός και δαπανηρός ανεφοδιασµός µε το αντίστοιχο καύσιµο. Οι νέες Αντλίες Θερµότητας είναι υψηλών θερµοκρασιών κατάλληλες για θερµαντικά σώµατα δίνοντας συγχρόνως και άφθονο ζεστό νερό χρήσης για το µπάνιο. Καλύπτουν όλες τις ανάγκες γιατί οι αποδόσεις τους είναι από 4 kw έως 95 kw. Τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα της µετατροπής του διδύµου λέβητα-ψύκτη σε αντλία θερµότητας είναι: - δεν ρυπαίνει την τοπική ατµόσφαιρα µε καυσαέρια - εξοικονοµεί χώρο (λεβητοστασίου και δεξαµενής καυσίµου) - χρησιµοποιεί ηλεκτρικό ρεύµα, το οποίο στην Ελλάδα παράγεται σε µεγαλύτερο ποσοστό από εγχώρια καύσιµα (λιγνίτη και υδροηλεκτρικά), ενώ το πετρέλαιο εισάγεται - µε την ίδια εγκατάσταση µπορεί να επιτευχθεί ψύξη το καλοκαίρι Τα σηµαντικότερα µειονεκτήµατα της µετατροπής του διδύµου λέβητα-ψύκτη σε αντλία θερµότητας είναι: - υψηλό κόστος εγκατάστασης - υψηλότερη στάθµη θορύβου στο εσωτερικό του θερµαινόµενου χώρου Η εγκατάσταση αντλίας θερµότητας είναι οικονοµική όταν υπάρχουν: - ευνοϊκά τιµολόγια ρεύµατος - υψηλό κόστος καυσίµου για λέβητες-καυστήρες - υψηλός ετήσιος αριθµός ωρών λειτουργίας και - ανάγκη θέρµανσης το χειµώνα και ψύξης το καλοκαίρι

αδήποτε άλλη συσκευή θέρµανσης, αφού γίνεται µε αγωγιµότητα ιόντων. Ένας παλιός νόµος της φυσικής βρίσκει εφαρµογή και υπόσχεται το θαύµα... Για την τοποθέτηση του λέβητα θέρµανσης ιόντων, δεν χρειάζεται να γίνουν αλλαγές σε καλοριφέρ ή σωλήνες, αφού το συνεργείο θα τον εγκαταστήσει σε πέντε ώρες το πολύ όπως υπόσχονται- στο ήδη υπάρχον σύστηµα θέρµανσης του σπιτιού. Σύµφωνα µε τους εµπόρους και κατασκευαστές, οι χρήστες του λέβητα ιόντων θα πετύχουν εξοικονόµηση επειδή: -η διαδικασία της θέρµανσης στον λέβητα θέρµανσης ιόντων είναι εντελώς διαφορετική από οποιαδήποτε άλλη συσκευή θέρµανσης. Η διαδικασία θέρµανσης γίνεται µε αγωγιµότητα ιόντων. Θετικά και αρνητικά ιόντα του µεταφορέα θερµότητας κινούνται στα αντίστοιχα ηλεκτρόδια, ενώ παρέχει θερµική ενέργεια. Αυτός είναι ο λόγος που ο λέβητας θέρµανσης ιόντων µπορεί να παράγει θερµότητα σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα και µπορείτε να έχετε το καλοριφέρ σας ζεστό σε µερικά λεπτά. Είναι πολύ πιο γρήγορο από κάθε άλλο «παλιάς »γενιάς θερµαντικού συστήµατος. -κατά την εγκατάσταση του λέβητα θέρµανσης ιόντων, δεν χρειάζεται να αλλάξετε τα καλοριφέρ σας, σωλήνες, κλπ. - Ένα σπίτι 120 τµ µε 120 λίτρα λέβητα νερού, εκτιµάται πως θα χρειαστεί έναν λέβητα θέρµανσης ιόντων µοντέλο 6-9 µε µέγιστη κατανάλωση 9 KW , σε λειτουργία. Ωστόσο, η µεγάλη εξοικονόµηση είναι στο γεγονός ότι ο λέβητας θέρµανσης ιόντων δεν λειτουργεί και καταναλώνει ηλεκτρική ενέργεια όλη την ώρα. Κατά µέσο όρο λειτουργεί µόνο έως 1/3 του χρόνου θέρµανσης - αυτό σηµαίνει ότι κάθε ώρα λειτουργίας, «καταναλώνει» πραγµατικά ηλεκτρική ενέργεια µόνο 15-20 λεπτά. Έτσι η πραγµατική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας είναι 9 KW διαιρούµενο από 3. Από την άλλη, όπως κάθε νέο προϊόν, έτσι και ο λέβητας ιόντων περιβάλλεται και από ένα... πέπλο υπερβολών.

Λέβητες ιόντων

Άλλη µια µόδα του περυσινού χειµώνα που σίγουρα θα έχει την τιµητική της και αυτή τη χρονιά. Ο θερµοποµπός λειτουργεί µε αντιστάσεις πτερυγίων αλουµινίου χωρίς βεβιασµένη κυκλοφορία. Καθώς ο αέρας τείνει να γίνει ελαφρύτερος και θερµότερος δηµιουργεί µια φυσική κυκλοφορία αέρα στον χώρο. Επειδή ακριβώς ο αέρας κινείται αργά δεν υπάρχει λόγος να ανέβει σε πολύ υψηλή θερµοκρασία η αντίσταση προκειµένου να τον ζεστάνει και αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να µην «καίγεται» ο αέρας και να µην ξηραίνεται η ατµόσφαιρα. Έτσι λοιπόν εξάγεται µεγάλη ποσότητα αέρα σε όχι πολύ

Απαιτεί χώρο µόλις ενός τετραγωνικού µέτρου, η λειτουργία του λέγεται εξοικονοµεί για την τσέπη του καταναλωτή -σε µηνιαία βάση- από 70 έως και 343 ευρώ, για ένα ζεστό σπίτι όλη την ηµέρα, ενώ οι κατασκευαστές του δίνουν εγγύηση οκτώ χρόνια. Το κόστος εγκατάστασης κυµαίνεται από 500 ευρώ έως 1500, ανάλογα µε τα τετραγωνικά του χώρου, όπου θα εγκατασταθεί. Πρόκειται για την παγκόσµια πατέντα του Λετονού Ράϊβις Τσίλιπαν. Η διαδικασία της θέρµανσης στον λέβητα θέρµανσης ιόντων είναι εντελώς διαφορετική από οποι-

Θερµοποµποί

Εργοληπτικόν βήµα υψηλή θερµοκρασία και ο αέρας αυτός θερµαίνει οµοιόµορφα τον χώρο. Με το τρόπο αυτό διασφαλίζεται πολύ υψηλή ποιότητα θέρµανσης. Σχετικά µε την διαχείριση της θερµικής ενέργειας αυτή πραγµατοποιείται µε ηλεκτρονικό θερµοστάτη ο οποίος λόγο της µεγάλης ακρίβειας που έχει 0,1 βαθµών κελσίου αποτρέπει την άσκοπη κατανάλωση ενέργειας που γίνεται στην περίπτωση των µηχανικών θερµοστατών (γι αυτό όποιος βάλει θερµοποµπό καλό είναι να προσέξει να έχει ηλεκτρονικό θερµοστάτη). Ο κάθε θερµοποµπός λειτουργεί αυτόνοµα, αφού έκαστος διαθέτει ηλεκτρονικό θερµοστάτη χώρου. Έτσι επί παραδείγµατι, τις κρύες νύχτες του χειµώνα θα µπορούσαµε να έχουµε σε λειτουργία αποκλειστικά τους θερµοποµπούς των υπνοδωµατίων και σβηστούς του υπολοίπου σπιτιού. Σε κάθε περίπτωση, στα θετικά των θερµοποµπών η µεγάλη αυτονοµία αλλά και η γρήγορη τοποθέτηση καθώς δεν απαιτείται Κάτι παραπάνω από την σύνδεση τους µε το ηλεκτρικό ρεύµα. Στα αρνητικά η κατανάλωση η οποία πάντα συνδέεται άµεσα µε τις ανάγκες σας. Μειονεκτήµατα. - ∆εν υπάρχει καµία µέριµνα για τη διαχείριση της θερµικής ενέργειας πέραν από τον απλό θερµοστάτη που διαθέτουν. Λειτουργούν όταν και όσο χρειάζεται για να διατηρήσουν τοπικά την θερµοκρασία του χώρου στο επιθυµητό επίπεδο. - Θα πρέπει να ελεγχθεί η ηλεκτρολογική εγκατάσταση της οικίας αφού είναι πιθανόν να µην είναι επαρκής για τα σώµατα που χρειαζόµαστε – πιθανό επιπλέον κόστος – µικρότερο πάντως σε σύγκριση µε το αντίστοιχο των θερµοσυσσωρευτών. - Υψηλό κόστος χρήσης αφού µεγάλο µέρος της απαιτούµενης ηλεκτρικής ενέργειας θα καταναλωθεί κατά τις ώρες υψηλής χρέωσης της ∆ΕΗ. - Χαµηλή ποιότητα θέρµανσης µε ψυχρές ζώνες αφού συνήθως η εγκατάσταση τους εξαρτάται από το «που είναι η πιο κοντινή πρίζα που αντέχει». Πλεονεκτήµατα. - Συσκευές µικρού όγκου και βάρους οι οποίες εγκαθίστανται εύκολα και γρήγορα – µικρό κόστος. - Υπό φυσιολογικές συνθήκες, σε οικία που διαθέτει ήδη τριφασική παροχή, µάλλον δεν θα χρειαστεί επέκταση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης – µικρό κόστος.

Θερµοσυσσωρευτές Για πολλούς πρόκειται για ένα παλιό σύστηµα θέρµανσης το οποίο η αλήθεια είναι πως δεν έγινε αποδεκτό από την αγορά αν και µετρά αρκετές δεκαετίες ζωής. Αντίθετα µε τους θερµοποµπούς, οι θερµοσυσσωρευτές είναι πολύ µεγαλύτερα σώµατα, µεγέθους καλοριφέρ, που φτάνουν σε βάρος ακόµη και τα 350

κιλά. Κατασκευασµένοι µε πυρότουβλα, οι θερµοσυσσωρευτές συγκεντρώνουν ενέργεια κατά τη διάρκεια της νύχτας και εν συνεχεία τη µετατρέπουν σε θερµότητα. Μειονεκτήµατα. - Σχετικά περίπλοκη εγκατάσταση καθώς απαιτείται ανεξάρτητη και ενισχυµένη ηλεκτρολογική εγκατάσταση – αυξηµένο κόστος. - Ακριβές σχετικά συσκευές µεγάλου όγκου και βάρους – αυξηµένο κόστος. - Μεγάλη «αδράνεια» λειτουργίας – δεν µπορούµε να µειώσουµε ή να αυξήσουµε γρήγορα το επίπεδο θέρµανσης – δύσχρηστο µέσο, απαιτεί προσεκτική µελέτη / διαστασιολόγηση. Χάνεται ενέργεια τις «ζεστές» ηµέρες του χειµώνα που δεν απαιτούν πολύ θέρµανση. Πλεονεκτήµατα. - Θέρµανση υψηλής ποιότητας ανάλογη αυτής των καλοριφέρ. - Λόγω του µέσου αποθήκευσης ενέργειας που διαθέτουν (πυρότουβλα) εκµεταλλεύονται τις περιόδους χαµηλής χρέωσης του 24ώρου για να «αποθηκεύσουν» την ενέργεια που απαιτείται για όλο το 24ωρο. Η κατανάλωση είναι ίδια απλά η τιµολόγηση της ∆ΕΗ θα είναι η χαµηλότερη διαθέσιµη.

Hλεκτρικοί λέβητες Οι ηλεκτρικοί λέβητες είναι συσκευές που λειτουργούν µε ηλεκτρικό ρεύµα. Μέσω θερµαντικών στοι-


ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Θέρµανση

34

Εργοληπτικόν βήµα χείων, τις περισσότερες των περιπτώσεων µε ανοξείδωτες αντιστάσεις, θερµαίνουν νερό, το οποίο διοχετεύεται σε έναν εναλλάκτη θερµότητας (χαλύβδινο) που µε τη σειρά του θερµαίνει το νερό που κατευθύνεται στα θερµαντικά σώµατα, π.χ. τύπου πάνελ, fan coil ή ενδοδαπέδια θέρµανση. Οι ηλεκτρικοί λέβητες µπορούν να παρέχουν και ζεστό νερό χρήσης. Ο ηλεκτρικός λέβητας µπορεί να αντικαταστήσει το λέβητα πετρελαίου και να καλύψει τις θερµικές ανάγκες ενός σπιτιού. Η µονάδα τοποθετείται ακόµη και εντός της οικίας, αφού δεν υπάρχει δεξαµενή καυσίµου, καµινάδα και δεν απαιτείται εξαερισµός. Σε αρκετές, όµως, περιπτώσεις λειτουργεί και επικουρικά σε συνδυασµό µε άλλους τρόπους θέρµανσης, όπως µε ηλιακούς συλλέκτες, τζάκια ενεργειακά ή λέβητες ξύλου για παράδειγµα. Η διαστασιολόγησή τους γίνεται ανάλογα µε τα kW ισχύος τους. Συνήθως για την εγκατάστασή τους απαιτείται τριφασική παροχή. Πλεονεκτήµατα - Αυτόνοµη θέρµανση - ∆εν χρειάζεται λεβητοστάσιο - καµινάδα - Εύκολη χρήση χάρη στο χειριστήριο µε οθόνη που αναγράφει τις θερµοκρασίες για εύκολη ρύθµιση της επιθυµητής θερµοκρασίας - Εύκολη αντικατάσταση - Μικρό (;) κόστος αγοράς - Χαµηλό (;) κόστος λειτουργίας - Βαθµός απόδοσης 99% - Απαλλαγή από το πετρέλαιο - ∆εν χρειάζεται συντήρηση - ∆ιαθέτει πιστοποιητικό CE - Είναι ιδανικός για εγκατάσταση µέσα στο σπίτι - Μπορεί να θερµάνει χώρους 40 -50.000 τ.µ. - Λειτουργεί σε όλους τους τύπους θέρµανσης δηλ. µονοσωλήνιο, δισωλήνιο, ενδοδαπέδιο και fancoils - Συνδέεται µε Boiler για ζεστό νερό χρήσης - Αθόρυβη λειτουργία 32 db Μειονεκτήµατα - Θα αφήνατε τον θερµοσίφωνα του σπιτιού σας συνέχεια ανοικτό;

Το παραδοσιακό ξύλο Το ξύλο παρέχει ίσως τις περισσότερες επιλογές για θέρµανση καθώς χρησιµοποιείται από σόµπες µέχρι τζάκια ακόµα και καυστήρες που θερµαίνουν τα σώµατα του καλοριφέρ. Το κόστος µπορεί να γίνει µηδενικό, αν έχει κανείς δικά του ξύλα, ή µε πολύ λιγότερο, ανάλογα µε το κόστος του κιλού των ξύλων, που είναι πολύ χαµηλότερο από το πετρέλαιο. Οι τιµές φέτος στην αγορά κινούνται περίπου στα 180 ευρώ τον τόνο αν και πα-

ρατηρούνται διακυµάνσεις από περιοχή σε περιοχή. Τα πλεονεκτήµατα της θέρµανσης µε ξύλα είναι γνωστά. Η θαλπωρή που προσφέρει η θέα της φωτιάς στο τζάκι, στην σόµπα και µικρότερο κόστος αγοράς, αλλά υπάρχουν και µειονεκτήµατα τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψιν... Η αποθήκευση, το κουβάληµα, το συχνό καθάρισµα των καµινάδων και των εστιών, η σκόνη, η στάχτη, τα ζωύφια που έρχονται στο σπίτι µαζί µε το ξύλο, η τροφοδότηση της φωτιάς του τζακιού, ή της σόµπας ή ενός σύγχρονου λέβητα µε ξύλα. Με δεδοµένα τα παραπάνω, κατά µια άποψη, σε περιοχές µε πολύ ψυχρούς χειµώνες η µέγιστη ωφέλεια από τα καυσόξυλα προκύπτει εάν αυτά χρησιµοποιούνται ως δευτερεύουσα πηγή θερµότητας, δηλαδή σε συνδυασµό µε την ύπαρξη ενός άλλου είδους πηγής θερµότητας από τα γνωστά. Αντίθετα, οι ήπιοι χειµώνες ευνοούν τη χρήση του καυσόξυλου ως µοναδικής ή δευτερεύουσας καύσιµης ύλης. Πιο αναλυτικά τώρα, το ξύλο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη θέρµανση σε µια ευρεία ποικιλία µορφών. Τα συσσωµατώµατα ξύλου (πέλλετ) γνωρίζουν αυξανόµενη δηµοτικότητα. Αυτά συµπιέζονται από ακατέργαστα απόβλητα ξυλείας. Κατασκευάζονται αφού πρώτα ξηραθούν πριονίδια και ροκανίδια από τη βιοµηχανία επεξεργασίας ξύλου. Στη συνέχεια συµπιέζονται υπό υψηλή πίεση και τελικά κόβονται σε µήκη από 5 έως 10 εκ. Τα πέλλετ έχουν θερµαντική αξία (ενεργειακό περιεχόµενο) περίπου 5 kWh / κιλό. Το ενεργειακό περιεχόµενο ενός κιλού είναι ισοδύναµο µε µισό λίτρο πετρελαίου θέρµανσης. Κατ' αρχήν τα σύγχρονα συστήµατα θέρµανσης που λειτουργούν µε πέλλετ έχουν σχεδιαστεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχουν αξιόπιστες και πλήρως αυτοµατοποιηµένες υπηρεσίες. Τα συστήµατα κεντρικής θέρµανσης που χρησιµοποιούν πέλλετ ξύλου είναι πολύ εύκολα στη χρήση: µπορούν να συγκριθούν µε τα συστήµατα θέρµανσης πετρελαίου και φυσικού αέριου ως προς τη λειτουργία και τη συντήρηση (στο περίπου). Τα υβριδικά και συνδυαστικά συστήµατα µπορούν επίσης να τροφοδοτηθούν µε άλλες µορφές καυσόξυλων όπως τα ροκανίδια και τα κούτσουρα ξύλων. Τα πέλλετ αποθηκεύονται σε µια δεξαµενή ή σε µια αποθήκη και τροφοδοτούνται στο λέβητα µε κάποιο σύστηµα παράδοσης - τροφοδοσία µε διαποτισµό, απορρόφηση αέρα ή τρυπάνι. Θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι η χρήση Πελλετ απαιτεί περισσότερο χρόνο ενασχόλησης τόσο για τον καθαρισµό όσο και για την τροφοδοσία της δεξαµενής. Οι λέβητες αεριοποίησης ξύλου χρησιµοποιούν κούτσουρα, δίνοντας υψηλά επίπεδα απόδοσης και σχετικά χαµηλά ποσοστά εκποµπών. Σε αυτή την περίπτωση, ένας ανεµιστήρας δηµιουργεί τη σωστή

35

Εργοληπτικόν βήµα ποσότητα ρεύµατος για σκοπούς καύσης. Αν ο λέβητας είναι γεµάτος, θα καίει για αρκετές ώρες κάθε φορά. Ώρες όµως. Πράγµα που σηµαίνει πως όσοι επιλέξουν αυτή την λύση θα πρέπει να είναι έτοιµοι να ασχοληθούν πραγµατικά µε την θέρµανσή τους. Τι σηµαίνει αυτό; Κυρίως ότι θα πρέπει ανά τακτά χρονικά διαστήµατα και ανάλογα µε τις ανάγκες τους να τροφοδοτούν τον λέβητα µε ξύλα αρκετές φορές την ηµέρα. ∆υστυχώς αυτοί οι λέβητες δεν τροφοδοτούνται αυτόµατα. Από την άλλη θα πρέπει να µεριµνούν και για τον καθαρισµό από τα υπολείµµατα. Οι λέβητες που λειτουργούν µε πέλλετ προσφέρουν τη µεγαλύτερη απόδοση και τα χαµηλότερα ποσοστά εκποµπών σε σύγκριση µε άλλες µορφές λέβητα που λειτουργούν µε ξύλο. Όσον αφορά την ευκολία, µπορούν να συγκριθούν µε τα παραδοσιακά συστήµατα θέρµανσης πετρελαίου ή αερίου, δεδοµένου ότι ορισµένα τροφοδοτούνται αυτόµατα, τροφοδοτούνται µε ζεστό αέρα και κάποια είναι αυτοκαθαριζόµενα µε ενσωµατωµένες τρύπες. Όλοι οι σύγχρονοι ξυλολέβητες είναι εξοπλισµένοι µε προστασία από ανάφλεξη λόγω ανάστροφης πορείας των καυσαερίων (burn-back) για την πρόληψη της «επιστροφής» της φωτιάς πίσω στον αποθηκευτικό χώρο. Οι λέβητες που λειτουργούν µε ροκανίδια, λειτουργούν και αυτοί αυτόµατα και η καύση ρυθµί-

ζεται µε αισθητήρα. Εδώ επίσης παράγονται πολύ περιορισµένες ποσότητες τέφρας. Τα συστήµατα θέρµανσης µε ροκανίδια είναι κατάλληλα για µεγαλύτερες εγκαταστάσεις - παρέχουν θερµότητα σε σχολεία, πισίνες, ή πολυκατοικίες, για παράδειγµα. Η τιµή των ροκανιδιών είναι χαµηλότερη από αυτή των πέλλετ ξύλου, αν και απαιτείται µεγαλύτερος αποθηκευτικός χώρος. Αυτά τα συστήµατα είναι διαθέσιµα σε όλα σχεδόν τα εύρη απόδοσης από 4 kW έως αρκετά MW. Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι ειδικά στην επιλογή Πελλετ, υπάρχει πάντα η δυνατότητα υπό αυστηρές προϋποθέσεις το κόστος έγκαταστασης να µειωθεί µόνο µε την αντικατάσταση του καυστήρα. Για να είστε όµως σίγουροι πως αυτή η επιλογή δεν θα σας... παγώσει, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε µηχανικό και όχι σε... οποιονδήποτε! Η τέφρα του ξύλου µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως λίπασµα, το οποίο για µία ακόµη φορά συµπληρώνει έναν άλλο φυσικό κύκλο της αλυσίδας του ξύλου. Η ξυλόσοµπα τώρα (είτε κλασσική είτε πέλλετ, µε νερό ή χωρίς) είναι η πιο συνηθισµένη συσκευή θέρµανσης µε ξύλα. Μπορεί µε ασφάλεια να τοποθετηθεί σχεδόν παντού, αρκεί να υπάρχει αρκετός χώρος και να µπορεί η καµινάδα να κατευθυνθεί σωστά προς τα έξω. Σήµερα µπορείτε να βρείτε νέες κατα-


ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Θέρµανση

36

Εργοληπτικόν βήµα λυτικές σόµπες µε µεγάλη απόδοση, αλλά και σόµπες νερού που συνδέονται µε το καλοριφέρ. Προσοχή: αν κατοικείτε σε πολυκατοικία εδώ µπορεί να δυσκολευθείτε στην τοποθέτηση της καθώς απαιτείται η σύµφωνη γνώµη των ενοίκων της. Αυτό διότι θα πρέπει ο τεχνικός να παρέµβει στην κεντρική θέρµανση. Υπάρχει µια διάκριση µεταξύ του καυστήρα πέλλετ (σόµπα πέλλετ) και των συστηµάτων κεντρικής θέρµανσης που λειτουργούν µε πέλλετ. Υπάρχουν δύο τύποι καυστήρων πέλλετ: ο ένας χρησιµοποιεί τον αέρα του περιβάλλοντος και ο άλλος χρησιµοποιεί µια αρχή λειτουργίας λέβητα. Η «διαδικασία αέρα» λειτουργεί πάνω σε µια αρχή παρόµοια µε εκείνη του επιδαπέδιου ξυλολέβητα. Χρησιµοποιείται κυρίως για τη θέρµανση µεµονωµένων δωµατίων και ως συµπληρωµατική ή µεταβατική θέρµανση για την κάλυψη φορτίων αιχµής. Αυτές οι επιδαπέδιες σόµπες που ακτινοβολούν θερµότητα έχουν µέγιστη θερµική απόδοση 8 kW. Εναλλακτικά, υπάρχουν µονάδες που έχουν σχεδιαστεί για λειτουργία µε κεντρικά συστήµατα θέρµανσης, τα οποία έχουν απόδοση 8 kW και άνω, και µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη θέρµανση µονοκατοικιών ή ηµιανεξάρτητων κατοικιών. Γι' αυτό χρησιµοποιείται µια αρχή λειτουργίας λέβητα: ο καυστήρας έχει έναν ανεξάρτητο υγροθάλαµο (εναλλάκτης θερµότητας) και λέβητες έτσι ώστε να είναι δυνατό να συνδυαστούν επιτυχώς µε άλλα είδη συστήµατος παραγωγής θερµότητας ή ηλιακής θερµικής ενέργειας. Λάβετε υπόψη σας πως αρκετές σόµπες πέλετ χρειάζονται ηλεκτρισµό διότι χωρίς ηλεκτρισµό δε µπορούν να λειτουργήσουν και επίσης το πέλετ όπως και άλλα είδη καυσίµων δε µπορούν να βρεθούν σε όλες τις περιοχές.

Τζάκια Το χτιστό τζάκι θερµαίνει αποκλειστικά και µόνο µε ακτινοβολία, δηλαδή τον χώρο µπροστά στο τζάκι. Έχει κυρίως διακοσµητικό χαρακτήρα, καθώς η απόδοσή του είναι πολύ µικρή, ίση µε το 25 - 30% της θερµικής ενέργειας που παράγει το καιόµενο ξύλο. Η προκατασκευασµένη εστία έχει λίγο µεγαλύτερη απόδοση από τα χτιστά τζάκια και η απόδοση των εστιών αυτής της κατηγορίας έχουν απόδοση γύρω στο 35-40% της θερµικής ενέργειας που παράγει το καιόµενο ξύλο. Η προκατασκευασµένη εστία από πυρίµαχο υλικό ή µαντέµι ανήκει στην κατηγορία των ανοιχτών τζακιών και είναι κατά κανόνα έτοιµη προς τοποθέτηση. Από την άλλη τα ενεργειακά τζάκια είναι κλειστές εστίες κατασκευασµένες από µαντέµι (χυτοσίδερο) και έχουν υψηλό ποσοστό απόδοσης σε σχέση µε το απλό τζάκι. Τα ποσοστά απόδοσης ξεκινούν από 45-50% και µπορούν να

φθάσουν µέχρι 75-80%. Μπορούν να χρησιµοποιηθούν για θέρµανση ολόκληρου του σπιτιού γιατί, εκτός της ακτινοβολίας, κυκλοφορούν µε ειδική κατασκευή ζεστό αέρα ο οποίος εξέρχεται είτε µε φυσική ή µε βεβιασµένη κυκλοφορία µε δυνατότητα διανοµής σε κάθε δωµάτιο του σπιτιού. Βέβαια, για να γίνει αυτό χρειάζεται και εγκατάσταση ειδικού συστήµατος αεραγωγών, προσφέροντας κεντρική θέρµανση µε ζεστό αέρα. Υπάρχουν και τα τζάκια καλοριφέρ που συνδέονται µε τον κυκλοφορητή και µεταφέρουν ζεστό νερό στα σώµατα του σπιτιού. Πόσο όµως πραγµατικά θα µας κοστίσει η θέρµανση µε τζάκι. Έχουµε και λέµε πως ένα µέτρια µονωµένο σπίτι 100 περίπου τετραγωνικών µέτρων (µια σύγχρονη κατοικία στην Ελλάδα κατασκευής της τελευταίας δεκαετίας µε θερµοµόνωση και διπλά κουφώµατα θεωρείται ως µέτρια) χρειάζεται περίπου 10 kw. Το ξύλο έχει συγκεκριµένη θερµαντική απόδοση. Θερµαντική απόδοση του ξύλου είναι η θερµογόνος δύναµη ονοµάζεται η ποσότητα της ενέργειας που εκλύεται από την καύση ενός κιλού ξύλου. Μια µέση τιµή είναι 4,2 kw. Αν µια εστία είχε απόδοση 100% τότε θα χρειαζόµασταν 10/4,2=2,38 ξύλα την ώρα για να έχουµε στο χώρο µας 4,2 kw. Το ποσοστό αυτό είναι αδύνατο να επιτευχθεί. Σε όλες τις εστίες υπάρχει απώλεια θερµαντικής απόδοσης η οποία οφείλεται στην έξοδο των καυσαερίων από την καµινάδα, την υγρασία των ξύλων και στα υπολείµµατα της καύσης (στάχτη). Ένα από τα υψηλότερα ποσοστά απόδοσης µιας ενεργειακής εστίας ξύλου είναι 83%. Αυτό σηµαίνει ότι η πραγµατική απόδοση της εστίας µε ένα ξύλο 4,2 Kw είναι 4,2x 83%= 3,486Κw Με αυτήν την εστία χρειαζόµαστε 10/3,486= 2,86 κιλά ξύλου την ώρα για να έχουµε 10 Κw. Ένα µέσο ενεργειακό τζάκι έχει απόδοση 70%. Αυτό σηµαίνει ότι η πραγµατική απόδοση της εστίας µε ένα κιλό ξύλο 4,2 Kw είναι 4,2x 70%= 2,94Κw Με αυτήν την εστία χρειαζόµαστε 10/2,94= 3,4 κιλά ξύλου την ώρα για να έχουµε 10 Κw Ένα απλό ανοιχτό τζάκι έχει απόδοση 12%. Αυτό σηµαίνει ότι η πραγµατική απόδοση της εστίας µε ένα ξύλο 4,2 Kw είναι 4,2x 12%= 0,50Κw Με αυτήν την εστία χρειαζόµαστε 10/0,5= 20 κιλά ξύλου την ώρα για να έχουµε 10 Κw. Η χρήση ενός τζακιού σαν κύρια θέρµανση προϋποθέτει ότι το τζάκι θα καίει

37

Εργοληπτικόν βήµα για 12 περίπου ώρες τη µέρα, 30 µέρες το µήνα. Ας υπολογίσουµε πόσο ξύλο χρειάζεται ο χώρος των 100 τετραγωνικών για να ζεσταίνεται αποκλειστικά µε ξύλο για έναν ολόκληρο µήνα. Με το αποδοτικότερο ενεργειακό τζάκι, χρειαζόµαστε 2,87x 12=34,44 κιλά τη µέρα και 34,44x 30= 1033,2 κιλά ξύλα το µήνα µε κόστος περίπου 190€ το µήνα. Με ένα συνηθισµένο ενεργειακό τζάκι, χρειαζόµαστε 3,486x 12=41,83 κιλά τη µέρα και 41,83x 30= 1254,96 κιλά ξύλα το µήνα µε κόστος περίπου 240€ το µήνα. Με απλό τζάκι, χρειαζόµαστε 20x 12=240 κιλά τη µέρα και 240x 30= 7τόνους και 200 κιλά ξύλα το µήνα µε κόστος περίπου 1330€ το µήνα (!!!).

Η επιλογή του ήλιου Μία από τις πιο οικονοµικές µεθόδους για θέρµανση είναι ένα σύστηµα που θα λειτουργεί µε τη βοήθεια ηλιακών συλλεκτών. Με την τοποθέτηση ηλιακών συλλεκτών σε 8 τ.µ. που κοστίζουν περίπου 400 ευρώ και ενός µηχανισµού αντιστάθµισης της θερµοκρασίας που κοστίζει περίπου 150 ευρώ, οι πολίτες µπορούν να έχουν θέρµανση χωρίς χρήση πετρελαίου, στο υφιστάµενο σύστηµα µε τον λέβητα. Με την προϋπόθεση ότι η εξωτερική θερµοκρασία θα είναι πάνω από 8-10 βαθµούς Κελσίου. Όπως λοιπόν εύκολα γίνεται αντιληπτό, µια τέτοια επιλογή είναι αρκετά περιορισµένη καθώς δεν προσφέρεται για περιοχές µε σκληρό χειµώνα ενώ και το κρυφτό µε τον ήλιο δεν βοηθά. Αντίθετα θα µπορούσε να λειτουργήσει ως εναλλακτικό σύστηµα ταυτόχρονα µε κάποιο άλλο το οποίο θα µπορούµε να ελέγχουµε απόλυτα.

Υπέρυθρη θέρµανση Αν και µαγικές λύσεις δεν υπάρχουν για την θέρµανση, κάποιες εταιρείες υποστηρίζουν πως έχουν βρει την επιστηµονική λύση. Η υπέρυθρη θέρµανση είναι ένας νέος, εναλλακτικός τρόπος θέρµανσης που έχει την ιδιότητα να θερµαίνει απευθείας τα σώµατα και τα αντικείµενα χωρίς να ζεσταίνει τον αέρα γύρω από αυτά. Λειτουργεί, λένε, ακριβώς όπως και οι ακτίνες του ήλιου, δηλαδή ζεσταίνει οτιδήποτε ακόµα και σε χαµηλές θερµοκρασίες περιβάλλοντος. Με τα συστήµατα υπέρυθρης θέρµανσης επιτυγχάνεται: - Μεγάλη οικονοµία σε σχέση µε τους συµβατικούς τρόπους θερµανσης (πετρέλαιο, αέριο, A/C) - Χαµηλό κόστος κτήσης και µηδενικό κόστος συντήρησης

- Καθαρό περιβάλλον, δεν ξηραίνεται η ατµόσφαιρα και δηµιουργεί µια ευχάριστη και ανεκτή αίσθηση θερµότητας - Αισθητική χώρου, διακοσµούν και οµορφαίνουν το χώρο σας καθώς υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης διαφόρων σχεδίων και χρωµάτων στην επιφάνεια τους Στα θετικά υποστηρίζεται πως είναι η µεγάλη οικονοµία στην θέρµανση σε σχέση µε τους συµβατικούς τρόπους θέρµανσης, στεγνώνει την υγρασία και δεν υπάρχει φθορά και διάβρωση στους τοίχους, χαµηλό κόστος κτήσης και µηδενικό Τα υπέρυθρα θερµαντικά πάνελ είναι συνήθως κατασκευασµένα από αλουµίνιο ενώ το θερµαντικό υλικό αποτελείται από ανθρακονήµατα. Η θερµοκρασία της επιφάνειας του πάνελ κατά την διάρκεια της λειτουργίας του µπορεί να φτάσει στους 95 . Η τάση λειτουργίας του είναι 230V 50Hz. Όλα αυτά φυσικά προκαλούν πολλές απορίες ειδικά λόγω και τις εµµονής σε... ιατρικές αναφορές: «Υγιεινή θέρµανση µε ευεργετικές ιδιότητες για τον άνθρωπο (κυκλοφορία αίµατος, ρευµατισµοί, αρθρίτιδες, µυικοί πόνοι, αδυνάτισµα)». Άλλο ένα σηµείο έντονου προβληµατισµού είναι οι καταναλώσεις που διαφηµίσουν οι εταιρείες αλλά και τα ελάχιστα watt που υποστηρίζουν ότι απαιτούνται για την θέρµανση των χώρων. Τέλος θα πρέπει να σηµειωθεί πως αν και η υπέρυθρη θέρµανση µετρά πολλά χρόνια παγκοσµίως στην αγορά, δεν έχει την ανταπόκριση που Κάποιοι θα περίµεναν.

Γεωθερµία Γεωθερµία ή Γεωθερµική ενέργεια ονοµάζουµε τη φυσική θερµική ενέργεια της Γης που διαρρέει από το θερµό εσωτερικό του πλανήτη προς την επιφάνεια. Η γεωθερµική ενέργεια θεωρείται ήπια µορφή ενέργειας, σε σύγκριση µε τις συµβατικές µορφές ενέργειας, χωρίς βέβαια οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εκµετάλλευσή της να είναι συχνά αµελητέες. Τα περιβαλλοντικά οφέλη της γεωθερµίας µπορούν να συνοψιστούν ως εξής: - Συνεχής παροχή ενέργειας, µε υψηλό συντελεστή λειτουργίας (load factor), >90%. - Μικρό λειτουργικό κόστος, αν και το κόστος παγίων είναι σηµαντικά αυξηµένο σε σχέση και µε τις συµβατικές µορφές ενέργειας. - Μηδενικές ή µικρές εκποµπές αερίων στο περιβάλλον. - Μικρή απαίτηση γης.


38

Εργοληπτικόν βήµα

Νέος φορέας για τα δηµόσια έργα

Τ

η δηµιουργία ενός νέου φορέα που θα έχει αντικείµενο τις τεχνικές προδιαγραφές και την τιµολόγηση των τεχνικών έργων προβλέπει µεταξύ άλλων- πολυνοµοσχέδιο του υπουργείου Υποδοµών, που εξασφάλισε η ηλεκτρονική έκδοση του «Βήµατος».

ρακτήρα που θα λειτουργεί σε ανταποδοτική βάση, υπό την εποπτεία του υπουργού Υποδοµών. Η ανάπτυξη του Εθνικού Συστήµατος θα χρηµατοδοτηθεί από ευρωπαϊκούς πόρους. Τα θέµατα του νέου φορέα είναι η στατιστική αποτύπωση των βασικών τιµών των συντελεστών πα-

Το συγκεκριµένο εθνικό σύστηµα καλύπτει υποχρεωτικά τις συµβάσεις µελέτης και κατασκευής έργων και η έναρξη λειτουργίας του πιστοποιείται µε απόφαση των υπουργών Ανάπτυξης και Υποδοµών. Με άλλη απόφαση µπορούν να ενταχθούν στο σύστηµα και ιδιωτικά έργα. Παράλληλα, αναστέλλεται η έκδοση Πρακτικών ∆ιαπίστωσης βασικών τιµών υλικών, εργατικών και µισθωµάτων µηχανηµάτων από τη γενική γραµµατεία Υποδοµών µέχρι τη σύσταση και λειτουργία του Εθνικού Συστήµατος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιµολόγησης Τεχνικών Έργων. Επίσης, ως τότε κατ' εξαίρεση για την περίοδο µετά την 1η Ιανουαρίου 2013 και εφεξής για την οποία δεν έχουν συνταχθεί και εγκριθεί τα σχετικά Πρακτικά ∆ιαπίστωσης Τιµών αλλάζει ο τρόπος υπολογισµού της αναθεώρησης των έργων.

ΘΕΜΑ

∆ηµιουργείται Κέντρο Επιχειρησιακής Ετοιµότητας

Ειδικότερα, συστήνεται το «Εθνικό Σύστηµα Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιµολόγησης Τεχνικών Έργων», το οποίο θα τελεί υπό την εποπτεία του υπουργείου Υποδοµών και θα «αποτελεί ένα συνεκτικό σύνολο τυποποιηµένων και εναρµονισµένων αρχών, κανόνων και µεθόδων που υποστηρίζουν µέσω του διαδικτύου, κατά τρόπο έγκυρο αξιόπιστο και δυναµικά εξελισσόµενο, τον προγραµµατισµό, το σχεδιασµό, την κατασκευή και τη λειτουργία των τεχνικών έργων». Για την ανάπτυξη, λειτουργία, διαρκή ενηµέρωση και υποστήριξη του Εθνικού Συστήµατος συστήνεται φορέας µε την επωνυµία «Εταιρεία Προδιαγραφών και Τιµολόγησης Τεχνικών Έργων», ένα νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, µη κερδοσκοπικού χα-

ραγωγής έργων και η παρακολούθηση σε εθνικό επίπεδο της γεωγραφικής διαφοροποίησής τους, η κατάρτιση και ενηµέρωση σύγχρονων τυποποιηµένων περιγραφικών άρθρων τιµολογίων και αναλύσεων τιµών για την τιµολόγηση των έργων και η διαµόρφωση ενός αντικειµενικού συστήµατος αναθεώρησης των συµβατικών τιµών των έργων και των µελετών. Επίσης, θα ασχολείται µε την κατάρτιση και ενηµέρωση των σύγχρονων εθνικών, τεχνικών προδιαγραφών για τα τεχνικά έργα, το εθνικό µητρώο παραγωγών και προµηθευτών δοµικών υλικών, την στατιστική επεξεργασία του τελικού κόστους κατασκευής των έργων, η ανάπτυξη βάσεων δεδοµένων κτλ.

39

Εργοληπτικόν βήµα

Στο µεταξύ, σύµφωνα µε το πολυνοµοσχέδιο, στο υπουργείο Υποδοµών συγκροτείται Κέντρο Επιχειρησιακής Ετοιµότητας (ΚΕΠΕΤ), το οποίο αποτελεί το πρώτο σηµείο αναφορά για την αντιµετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και διαχείρισης κρίσεων που άπτονται όλων των αντικειµένων των τοµέων του υπουργείου. Οι λεπτοµέρειες θα καθοριστούν µε υπουργική απόφαση. Παράλληλα, µε άλλη διάταξη, στη γενική γραµµατεία Υποδοµών συνιστάται ∆ιοικητική Αρχή Φραγµάτων µε σκοπό τη διασφάλιση της τήρησης όλων των πτυχών ασφαλείας των φραγµάτων. Επίσης, στο νοµοσχέδιο περιλαµβάνεται πληθώρα ρυθµίσεων για τα δηµόσια έργα. ∆ιάταξη δεν επιτρέπει εφεξής την απευθείας σύνδεση µε τους αυτοκινητόδροµους πρατηρίων παροχής καυσίµων και ενέργειας καθώς και λοιπών εγκαταστάσεων οι οποίες δεν χαρακτηρίζονται ως ΣΕΑ. Εντός τριµήνου καταργούνται όλες οι υπάρχουσες απευθείας συνδέσεις του τυχόντος παράπλευρου οδικού δικτύου µε κλειστούς αυτοκινητόδροµους και καταργείται κάθε αντίθετη διάταξη. Άλλη διάταξη τροποποιεί τους δείκτες βιωσιµότητας των εργοληπτικών εταιρειών, που επηρεάζουν τη σειρά κατάταξης στην κωδικοποίηση της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων. Επίσης, προβλέπεται ότι ο έλεγχος των δικαιολογητικών συµµετοχής και των οικονοµικών προσφορών θα ολοκληρώνεται την ηµέρα της δηµοπρασίας των έργων. Η επιτροπή του διαγωνισµού θα επικοινωνεί µε τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Αν διαπιστωθεί πλαστότητα, ο υποψήφιος αποκλείεται από τον διαγωνισµό, υποβάλλεται µηνυτήρια

αναφορά και κινείται διαδικασία πειθαρχικής δίωξης. Αν η ολοκλήρωση του ελέγχου δεν είναι δυνατή την ίδια µέρα ελέγχονται τουλάχιστον οι 10 πρώτες προσφορές κατά σειρά µειοδοσίας. Η ίδια διαδικασία επαναλαµβάνεται και στην ανάληψη της κατασκευής του έργου, όπου εάν διαπιστωθεί πλαστότητα, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

Το 2% του προϋπολογισµού των έργων για ποιοτικούς ελέγχους Στο µεταξύ, µε άλλη διάταξη προβλέπεται να καθορίζεται ποσοστό έως και 2% επί του προϋπολογισµού των δηµοσίων έργων που θα διατίθεται για τη διενέργεια ποιοτικών ελέγχων από τη ∆ιεύθυνση Κεντρικού Εργαστηρίου ∆ηµοσίων Έργων ή άλλες υπηρεσίες της γενικής γραµµατείας Υποδοµών, την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση και φορείς επιθεώρησης και πιστοποίησης. Ακόµη, προβλέπεται η εµπειρία στελεχών εργοληπτικών επιχειρήσεων του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για εγγραφή κατάταξη και αναθεώρηση στο Μητρώο Εµπειρίας Κατασκευαστών να προέρχεται και από απασχόληση σε άλλη επιχείρηση του Μητρώου, µε την οποία υπάρχει εταιρική σύνδεση. Επίσης, στο Μητρώο Εµπειρίας Κατασκευαστών και στην κατηγορία των έργων ηλεκτρονικού εξοπλισµού προβλέπεται ότι µπορούν να εγγραφούν και ηλεκτρονικοί µηχανικοί, ηλεκτρολόγοι µηχανικοί και ηλεκτρολόγοι µηχανικοί - µηχανικοί ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ακόµη, µε άλλη διάταξη στο προεδρικό διάταγµα 138/2009 για τα Μητρώα Μελετητών και Εταιρειών Μελετών, προβλέπεται ότι κάθε µελετητής µπορεί να δεσµεύσει το πτυχίο του σε µία µόνο εταιρεία µελετών. Η δέσµευση στερεί από τον µελετητή του δικαιώµατος να υποβάλλει φακέλους συµµετοχής µε το ατοµικό του πτυχίο και προσφορές για την ανάληψη σύµβασης εκπόνησης µελέτης. Στο µεταξύ, οι επιθεωρητές δηµοσίων έργων θα λαµβάνουν βαθµό Α' όταν αποσπώνται στο Σώµα Ελεγκτών Επιθεωρητών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, κάτι που ενδέχεται να τους αναβαθµίσει µισθολογικά.

Απαλλοτριώσεις-εξπρές Το νοµοσχέδιο φέρνει και σηµαντικές αλλαγές στις απαλλοτριώσεις. ∆ιάταξη προβλέπει ότι σε έργα γενικότερης σηµασίας για την οικονοµία της χώρας είναι δυνατόν µε ειδική απόφαση του Εφετείου, η οποία θα εκδικάζεται µε ταχείες διαδικασίες, να επιτρέπεται η πραγµατοποίηση εργασιών πριν ακόµη από τον προσδιορισµό και την καταβολή της αποζηµίωσης για το απαλλοτριούµενο οικόπεδο. Έτσι, θα διατάσσεται η αποβολή του ιδιοκτήτη και η


40

Εργοληπτικόν βήµα άµεση παράδοση του ακινήτου. Οι απαλλοτριώσεις κηρύσσονται µε απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου. Αν η απαλλοτρίωση έχει κηρυχθεί κατά τις πάγιες διατάξεις και η ανάγκη προκύψει µεταγενέστερα, τότε εκδίδεται ειδική πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου, που την εντάσσει στη συγκεκριµένη κατηγορία. Στο µεταξύ, άλλη διάταξη προβλέπει ότι λειτουργικές δαπάνες εποπτευόµενων από το υπουργείο Υποδοµών νοµικών προσώπων, τα οποία εκτελούν έργα εγγεγραµµένα στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε) του υπουργείου και στις αποφάσεις ένταξης των έργων σε επιχειρησιακά προγράµµατα δεν έχει προβλεφθεί σχετικό κονδύλι, αυτά θα καλύπτονται από το εθνικό σκέλος του Π∆Ε, µε εγγραφή διακριτών ενάριθµων έργων. Ο προϋπολογισµός των λειτουργικών δαπανών ορίζεται από το υπουργείο σε ποσοστό µέχρι 5% του προϋπολογισµού των εκτελούµενων έργων και εγκρίνεται από το υπουργείο Ανάπτυξης. Επίσης, ορίζεται ότι κύριοι ή κάτοχοι ακινήτων κτηµάτων υποχρεούνται να ανέχονται την εκτέλεση έργων από τις υπηρεσίες του υπουργείου Υποδοµών (ή των νοµικών του προσώπων). Αυτά είναι κατηγορίες δηµοσίων έργων υπόγειων ή επίγειων, όπως αγωγοί ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντιπληµµυρικά, εγγειοβελτιωτικά, και εθνικού επιπέδου συγχρηµατοδοτούµενα δηµόσια έργα και έργα παραχώρησης. Για τα εντός σχεδίου πόλεως ακίνητα, η διάταξη εφαρµόζεται για τους υποχρεωτικά ακάλυπτους χώρους και τα προκήπια (πρασιές), καθώς και τους χώρους των ακινήτων που βρίσκονται εντός οικοδοµικών τετραγώνων και έχουν χαρακτηριστεί ως κοινόχρηστοι ή κοινωφελείς. Αν από τα έργα προκύψει ζηµιά, συντάσσεται πρωτόκολλο αποζηµίωσης, η οποία βαρύνει τις πιστώσεις του έργου - πέραν της αποκατάστασης των πραγµάτων στην προτέρα κατάσταση. Κατά του πρωτοκόλλου χωρεί προσφυγή εντός 15 ηµερών. Η διάταξη ισχύει και για έργα που βρίσκονται σε φάση κατασκευής.

ΘΕΜΑ

Ρυθµίσεις για τις ∆ΕΚΟ Ακόµη, στο πολυνοµοσχέδιο υπάρχουν ρυθµίσεις για την εταιρεία Κτιριακές Υποδοµές, δηλαδή τον πρώην ΟΣΚ. Για την απόκτηση ακίνητων από την εταιρεία µε απαλλοτρίωση εκδίδεται απόφαση των υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών. Επίσης, η εταιρεία µπορεί να χρηµατοδοτεί τους αρµόδιους ΟΤΑ -σε περίπτωση έκτακτων και απρόβλεπτων αναγκών- για την εκτέλεση έργων της αρµοδιότητάς της, έπειτα από απόφαση του υπουργού Υποδοµών. Οι οικοδοµικές άδειες των δηµοσίων κτιρίων που ανεγείρονται µε ευθύνη της εταιρείας εκδίδον-

ται από την υπηρεσία δόµησης που διατηρεί. Αν απαιτηθεί, εκδίδεται απόφαση των υπουργών Περιβάλλοντος και Υποδοµών, µε την οποία καθορίζονται πολεοδοµικοί όροι, κατά παρέκκλιση από κάθε κείµενη διάταξη. Στο µεταξύ, εισήλθε διάταξη που προσπαθεί να επιταχύνει τις διαιτησίες του Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς ορίζεται ότι στις διαιτησίες των συγχρηµατοδοτούµενων µεγάλων έργων, ο φορέας κατασκευής επιτρέπεται να ορίζει απευθείας ως ∆ιαιτητή µόνο ανώτατο δικαστικό λειτουργό ή ανώτατο λειτουργό του ΝΣΚ ή καθηγητή Ανώτατης Σχολή ή ∆ικηγόρο παρ' Αρείω Πάγω. Επίσης, θα µπορεί να αναθέτει την ενώπιον του ∆ιαιτητικού ∆ικαστηρίου εκπροσώπησή του είτε σε εξωτερικό δικηγόρο είτε σε µέλος της νοµικής του υπηρεσίας. Με άλλη διάταξη οδοί που ανήκουν στην κυριότητα του ∆ηµοσίου ή ΟΤΕ ή άλλου ΝΠ∆∆ και διέρχονται από ιδιοκτησίες της Α∆ΜΗΕ ή της ∆ΕΗ, που προσκτήθηκαν για την κατασκευή έργου κοινής ωφέλειας, δύναται κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε διάταξης, εφόσον από αυτές δεν εξυπηρετούνται άλλες ιδιοκτησίες, να καταργούνται και να περνούν στην Α∆ΜΗΕ. Παράλληλα, µεταφέρονται οι ανοιχτές συµβάσεις συντήρησης και έργων του οδικού δικτύου του καταργηθέντος ΤΕΟ στη γενική γραµµατεία Υποδοµών. Το ίδιο συµβαίνει και µε τα ταµειακά υπόλοιπα της εταιρείας.

Υπ.Υποδοµών: Τα νοµοσχέδιο δεν είναι τελικό Το πολυνοµοσχέδιο του υπουργείου Υποδοµών «Ρυθµίσεις θεµάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και ∆ηµοσίων Έργων», το οποίο αποκάλυψε την Πέµπτη η ηλεκτρονική έκδοση του «Βήµατος» τελεί υπό επεξεργασία και δεν έχει λάβει ακόµη την τελική του µορφή, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Υποδοµών. «Τόσο το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, όσο και τα 14 συναρµόδια Υπουργεία αποστέλλουν αυτή την περίοδο τις παρατηρήσεις τους, που θα συνδιαµορφώσουν το τελικό κείµενο του Σχεδίου Νόµου» σηµειώνεται. «Τα όσα διέρρευσαν στον Τύπο ως επιµέρους άρθρα του Σχεδίου Νόµου δεν µπορούν να θεωρηθούν αξιόπιστα, καθώς δεν έχει ακόµη οριστικοποιηθεί το περιεχόµενό του. Όταν λάβει την τελική του µορφή, το ΥΠΟΜΕ∆Ι επισήµως θα το γνωστοποιήσει» καταλήγει η ανακοίνωση. Πηγή: tovima.gr, του Χεκίµογλου Αχιλλέα


42

Εργοληπτικόν βήµα

Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµόσιων έργων * (ενηµερωµένος µέχρι και µε τον Ν. 4233/2014) Επιµέλεια Τ. Γακίδη, Νοµικού Συµβούλου ΠΕΣΕ∆Ε

4ο µέρος

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3669/2008 (ΦΕΚ Α 116/18.6.2008) Άρθρο 35 Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης 1. Για την ανάληψη της κατασκευής του έργου απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης του έργου. Η εγγύηση κατατίθεται κατά την υπογραφή του ιδιωτικού συµφωνητικού της σύµβασης και το ύψος της ανέρχεται γενικά σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) του προϋπολογισµού της υπηρεσίας. Στον προϋπολογισµό περιλαµβάνεται το κονδύλιο των απροβλέπτων και δεν περιλαµβάνονται τα κονδύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α.. Στις περιπτώσεις ειδικών ή σηµαντικών έργων ή αν ο χρόνος εκτέλεσης του έργου έχει ιδιαίτερη σηµασία, η διακήρυξη µπορεί να ορίζει µεγαλύτερο ποσοστό εγγύησης, όχι όµως πέραν του δέκα τοις εκατό (10%) του προϋπολογισµού της υπηρεσίας. Σε περίπτωση απευθείας ανάθεσης ή διαγωνισµού µεταξύ περιορισµένου αριθµού επιχειρήσεων, ορίζεται οµοίως µε τη σύµβαση εγγύηση µέχρι του ποσοστού του προηγούµενου εδαφίου. 2. Σε κάθε διακήρυξη έργου που εφαρµόζεται η παράγραφος 1 του άρθρου 26 του παρόντος, ορίζεται υποχρεωτικά ένα όριο ποσοστού έκπτωσης, πάνω από το οποίο ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προσκοµίζει, επιπλέον της εγγύησης της προηγούµενης παραγράφου, πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης ως ακολούθως: για τις πρώτες δέκα εκατοστιαίες µονάδες έκπτωσης µετά το ως άνω όριο, ένα τέταρτο (0,25) της εκατοστιαίας µονάδας εγγύησης για κάθε µονάδα έκπτωσης. Για τις επόµενες δέκα εκατοστιαίες µονάδες έκπτωσης, µισή

(0,5) εκατοστιαία µονάδα για κάθε µονάδα έκπτωσης. Τέλος, για τις επόµενες µονάδες έκπτωσης, τρία τέταρτα (0,75) µονάδα εγγύησης για κάθε µονάδα έκπτωσης έως ότου συµπληρωθεί συνολικό ποσοστό πρόσθετης εγγύησης είκοσι δύο τοις εκατό (22,00%) του προϋπολογισµού της υπηρεσίας, όπως αυτός ορίζεται πιο πάνω. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων µπορεί να επανακαθορίζονται οι ως άνω µονάδες έκπτωσης ή εγγύησης (Η παράγραφος 2 αντικαταστάθηκε ως άνω µε τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 59 του Ν. 4146/2013). 3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων, που εκδίδεται µετά από γνώµη του Συµβουλίου ∆ηµόσιων Έργων, ορίζεται για όλα τα εκτελούµενα στη χώρα δηµόσια έργα ενιαίο όριο ανά κατηγορία και είδος έργου, άνω του οποίου ισχύει υποχρεωτικά η παράγραφος 2. Μέχρι την έκδοση της απόφασης το ποσοστό αυτό ορίζεται κατά την παράγραφο 2. Σε ορισµένους νοµούς που παρουσιάζουν, για διάφορους λόγους, ιδιαίτερες δυσχέρειες στην εκτέλεση των έργων και για έργα προϋπολογισµού µέχρι του ανώτατου ορίου της δεύτερης τάξης του Μ.Ε.ΕΠ., είναι δυνατός ο ορισµός, µε την ίδια απόφαση, µεγαλύτερου ορίου εφαρµογής της παραγράφου 2, ανά κατηγορία και είδος έργου, για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους στο νοµό όπου εκτελείται το έργο. Για έργα που εκτελούνται σε νησιωτικές περιοχές το παραπάνω εδάφιο εφαρµόζεται υποχρεωτικά. 4. Για τα έργα που ανήκουν στις κατηγορίες οδοποιίας, οικοδοµικών, υδραυλικών, λιµενικών και πρασίνου το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης ορίζεται γενικά σε δώδεκα τοις εκατό (12%). Για τα έργα προϋπολογισµού µέχρι του ανωτάτου ορίου της δεύτερης τάξης του Μ.Ε.ΕΠ. που εκτελούνται σε νησιωτικές περιοχές και για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που έχουν έδρα στο νοµό όπου οι περιοχές αυτές υπάγονται, το όριο καθορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για τις ανωτέρω κατηγορίες. 5. Αν, για λόγους που αφορούν τον κύριο του έργου, δεν είναι δυνατή η έναρξη των εργασιών µετά την υπογραφή της σύµβασης, ο ανάδοχος, πέραν της, κατά τις κείµενες διατάξεις, αποζηµίωσης του για τις θετικές ζηµίες µετά την υποβολή έγγραφης όχλησης, µπορεί να υποβάλει αίτηση προς τη διευθύνουσα υπηρεσία για επιστροφή της πρόσθετης εγγύησης της παραγράφου 2. Επί της αιτήσεως αποφασίζει αιτιολογηµένα η προϊσταµένη αρχή, εντός µηνός από την υποβολή της, κατόπιν εισηγήσεως της διευθύνουσας υπηρεσίας. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει εκ νέου την πρόσθετη εγγύηση, όταν καταστεί δυνατή η έναρξη των εργασιών στο έργο και εντός δεκαπέντε (15) ηµε-

43

Εργοληπτικόν βήµα ρών από της εγγράφου σχετικής προσκλήσεως της διευθύνουσας υπηρεσίας, άλλως κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος, εκτός αν έχει κινηθεί η διαδικασία διάλυσης από τον ανάδοχο. Κατά τα λοιπά ως προς τη διαδικασία της έκπτωσης, τις συνέπειες και τη συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 61 του παρόντος. 6. Για τις τυχόν συµπληρωµατικές συµβάσεις που υπογράφονται στα πλαίσια της αρχικής σύµβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει πριν την υπογραφή, συµπληρωµατική εγγύηση, το ποσοστό της οποίας υπολογίζεται στο ποσό της συµπληρωµατικής σύµβασης και ισούται µε το γενικό ποσοστό που αναφέρεται στην παράγραφο 1, στο οποίο προστίθεται το ήµισυ του ποσοστού που ενδεχοµένως προκύπτει κατά την παράγραφο 2. 7. Οι εγγυήσεις που προβλέπονται στις προηγούµενες παραγράφους, οι εγγυήσεις για τη συµµετοχή στους διαγωνισµούς, καθώς και οι εγγυήσεις για την τυχόν λαµβανόµενη προκαταβολή, παρέχονται µε εγγυητικές επιστολές του Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών Εργοληπτών ∆ηµόσιων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.), ή τραπεζών που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή οποιοδήποτε άλλο κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.), συνοδευόµενες από επίσηµη µετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. Μπορεί επίσης να παρέχονται και µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων για παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού ή χρεογράφων που προβλέπεται η τέτοια χρήση τους και µε την τιµή που προβλέπουν για αυτά οι ειδικές διατάξεις. Οι ως άνω εγγυητικές επιστολές πρέπει, προκειµένου να γίνουν αποδεκτές από την υπηρεσία, να απευθύνονται στην αρχή που διεξάγει το διαγωνισµό, ή στο φορέα κατασκευής ή στον κύριο του έργου, να αναφέρουν σαφώς τα στοιχεία της επιχείρησης υπέρ της οποίας παρέχονται, τον τίτλο του έργου, το ποσό για το οποίο παρέχεται η εγγύηση και το χρόνο ισχύος, όπως αυτά προβλέπονται στη διακήρυξη, επιπλέον δε να περιλαµβάνουν παραίτηση του εγγυητή από το δικαίωµα διζήσεως και υπόσχεση για την απροφάσιστη καταβολή του ποσού, εντός πέντε (5) ηµερών από την ηµέρα λήψεως της σχετικής ειδοποιήσεως. 8. Οι εγγυήσεις των προηγούµενων παραγράφων καταπίπτουν πάντοτε υπέρ του κυρίου του έργου και καλύπτουν στο σύνολο τους και χωρίς καµία διάκριση την πλήρη και πιστή εφαρµογή όλων ανεξαιρέτως των όρων της σύµβασης από τον ανάδοχο και κάθε απαίτηση του κυρίου απέναντι στον ανάδοχο που προκύπτει από την εκτέλεση ή και εξαιτίας του έργου. Η κατάπτωση γίνεται µε αιτιολογηµένη από-

φαση της διευθύνουσας υπηρεσίας. Η τυχόν υποβολή ενστάσεως κατά της αποφάσεως αυτής δεν αναστέλλει τη διαδικασία είσπραξης της εγγύησης. 9. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης συµπληρώνεται µε κρατήσεις που γίνονται σε κάθε πληρωµή προς τον ανάδοχο. Οι κρατήσεις ανέρχονται σε πέντε τοις εκατό (5%) στην πιστοποιούµενη αξία των εργασιών και σε δέκα τοις εκατό (10%) στην αξία των υλικών που περιλαµβάνονται προσωρινά στην πιστοποίηση, µέχρις ότου αυτά ενσωµατωθούν στις εργασίες. Οι κρατήσεις µπορεί να αντικατασταθούν οποτεδήποτε από τον ανάδοχο, µερικά ή ολικά, µε ισόποση εγγυητική επιστολή. Οι εγγυήσεις της παραγράφου αυτής περιορίζονται κατά ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας των εργασιών που περιλαµβάνονται στις εγκεκριµένες από την υπηρεσία Επιµετρήσεις. Η µείωση αποφασίζεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία, ύστερα από αίτηση του αναδόχου, συνοδευόµενη από ειδικό απολογισµό των εργασιών των οποίων έχουν εγκριθεί οι Επιµετρήσεις. 10. Αν αποφασισθεί από τον κύριο ή το φορέα κατασκευής του έργου µείωση των εργασιών της σύµβασης, που συνεπάγεται και µείωση του προς καταβολή συµβατικού ποσού, η εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου µειώνεται αναλόγως µε τη µείωση του συµβατικού ποσού. Η µείωση των εγγυήσεων αποφασίζεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία του έργου, κατόπιν αιτήσεως του αναδόχου. Με την ολοκλήρωση της εκτέλεσης και πιστοποίησης εργασιών που ανέρχονται σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) της αρχικής ή συµπληρωµατικής σύµβασης, επιστρέφεται, µε αίτηση του αναδόχου και σχετική απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας, ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) της τυχόν πρόσθετης εγγύησης. Εν συνεχεία κάθε φορά που αυξάνονται οι εκτελεσθείσες και πιστοποιηθείσες εργασίες κατά δέκα (10) ποσοστιαίες µονάδες, επιστρέφεται ανάλογο ποσοστό της τυχόν πρόσθετης εγγύησης, ενώ µε την έκδοση της βεβαίωσης περάτωσης του έργου επιστρέφεται το σύνολο της. Η εγγύηση της παραγράφου 1 περιορίζεται σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της αρχικής εγγύησης, όπως τυχόν συµπληρώθηκε κατόπιν της υπογραφής συµπληρωµατικών συµβάσεων, αµέσως µετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής. Το σύνολο της εγγύησης της παραγράφου 1 επιστρέφεται χωρίς καθυστέρηση, αµέσως µετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής και τη σύνταξη του τελικού λογαριασµού του έργου (η τελευταία περίοδος της παρ. 10 αντικαταστάθηκε ως άνω µε τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 59 του Ν. 4146/2013 -ΦΕΚ Α΄90/18.4.2013- και καταλαµβάνει όλες τις συµβάσεις για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής).


44

Εργοληπτικόν βήµα

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ -∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Άρθρο 36 - ∆ιοίκηση του έργου - Επίβλεψη - Υπερηµερία κυρίου του έργου 1. Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η διοίκηση των έργων ασκούνται από την αρµόδια τεχνική υπηρεσία του φορέα κατασκευής του έργου (διευθύνουσα ή επιβλέπουσα υπηρεσία), η οποία ορίζει τους τεχνικούς υπαλλήλους που θα ασχοληθούν ειδικότερα µε την επίβλεψη, προσδιορίζει τα καθήκοντα τους όταν είναι περισσότεροι από έναν, παρακολουθεί το έργο τους και γενικά προβαίνει σε κάθε νόµιµη ενέργεια και ενεργεί ό,τι απαιτείται για την καλή και έγκαιρη εκτέλεση των έργων. « 2. Η διευθύνουσα υπηρεσία ορίζει ως επιβλέποντες και βοηθούς αυτών για το έργο ή τµήµατα του ή είδη εργασιών τεχνικούς υπαλλήλους, οι οποίοι κατά προτίµηση έχουν την κατάλληλη ειδικότητα, ανάλογα µε τα στελέχη που διαθέτει, τις υπηρεσιακές ανάγκες και την αξιολόγηση του έργου και του προσωπικού, καθώς και τριµελή επιτροπή τεχνικών υπαλλήλων για την παραλαβή των αφανών εργασιών και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων (το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 186 παρ. 1 του Ν. 4070/2012). Οι επιβλέποντες αποτελούν τους άµεσους βοηθούς του προϊστάµενου της διευθύνουσας υπηρεσίας στην άσκηση των καθηκόντων της που σχετίζονται µε το έργο, όπως αυτά ορίζονται στις επί µέρους διατάξεις του παρόντος Κώδικα. ∆εν αποκλείεται η άσκηση της επίβλεψης από τον προϊστάµενο της διευθύνουσας υπηρεσίας. 3. Στα καθήκοντα των επιβλεπόντων περιλαµβάνονται η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας και ποσότητας των εργασιών και γενικά η τήρηση των όρων της σύµβασης από τον ανάδοχο. Οι βοηθοί των επιβλεπόντων ασκούν τα καθήκοντα που τους ανατίθενται και έχουν ανάλογες ευθύνες. 4. Στην περίπτωση κατασκευής έργου µε ανάθεση σε ανάδοχο η επίβλεψη αποσκοπεί στην πιστή εκπλήρωση από τον ανάδοχο των όρων της σύµβασης και στην κατασκευή του έργου σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης, ώστε να ανταποκρίνεται στον προορισµό του. Στην περίπτωση κατασκευής έργου µε αυτεπιστασία, η επίβλεψη οργανώνει και διευθύνει τα µέσα που έχει στη διάθεση της κατά τον οικονοµοτεχνικά προσφορότερο τρόπο, για να επιτύχει την κατασκευή του έργου σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και τους κανόνες της τέχνης, ώστε να ανταποκρίνεται στον προορισµό του. 5. Η υποχρέωση της επίβλεψης να προβαίνει σε κάθε ενέργεια για την πιστή εκπλήρωση των όρων της σύµβασης από τον ανάδοχο, δεν µειώνει σε

καµιά περίπτωση τις ευθύνες του αναδόχου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και τη σύµβαση. 6. Η επίβλεψη µπορεί να ασκηθεί εκτός από τον τόπο των έργων και σε όλους τους χώρους που κατασκευάζονται τµήµατα του έργου. 7. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων καθορίζονται κατηγορίες µεγάλων ή ειδικών έργων, στην οµάδα επίβλεψης των οποίων µετέχει απαραίτητα και ο µελετητής του έργου. Με την ίδια απόφαση ρυθµίζεται κάθε σχετική λεπτοµέρεια, ιδίως ο τρόπος καθορισµού της τυχόν αµοιβής του και η διαδικασία ανάθεσης των σχετικών υπηρεσιών. 8. Η διευθύνουσα υπηρεσία κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου συντάσσει και στέλνει στην προϊσταµένη αρχή κάθε δίµηνο συνοπτικές εκθέσεις για την πορεία του έργου και τα σηµαντικά προβλήµατα που σχετίζονται µε την κατασκευή του. 9. Σε περιπτώσεις µεγάλων ή ειδικών ή σηµαντικών έργων η επίβλεψη µπορεί να γίνει µε κλιµάκιο της διευθύνουσας υπηρεσίας, που έχει επικεφαλής τεχνικό κατηγορίας ΠΕ και τον απαιτούµενο αριθµό βοηθών και άλλου τεχνικού και διοικητικού προσωπικού. Το κλιµάκιο επίβλεψης µπορεί να εγκατασταθεί στην έδρα της διευθύνουσας υπηρεσίας ή µε απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων στον τόπο των έργων. 10. Όταν παρίσταται ανάγκη διαπίστωσης πραγµατικών περιστατικών, η αρµόδια υπηρεσία µπορεί να προβαίνει σε αυτοψία που ενεργείται από κατάλληλο τεχνικό υπάλληλο ή επιτροπή από τεχνικούς υπαλλήλους που συντάσσουν σχετική έκθεση. Όταν γίνονται τέτοιες αυτοψίες καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος, αν συντρέχει περίπτωση. 11. Αν ο κύριος του έργου καταστεί υπερήµερος ως προς την εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεων του, ο ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει αποζηµίωση µόνο για τις θετικές του ζηµιές που προκαλούνται µετά την επίδοση από αυτόν σχετικής έγγραφης όχλησης. Σε περίπτωση υπερηµερίας από καθυστέρηση πληρωµής οι θετικές ζηµιές οφείλονται κατά το µέτρο που υπερβαίνουν τον τόκο υπερηµερίας. Άρθρο 37 Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου 1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να κατασκευάσει το έργο κατά τους όρους της σύµβασης και τις σύµφωνες προς αυτή και το νόµο έγγραφες εντολές του φορέα κατασκευής του έργου. 2. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τηρεί µε ακρίβεια τη διάταξη και τις διαστάσεις των διαφόρων µερών του έργου, όπως προκύπτουν από τα εγκεκριµένα σχέδια ή άλλα στοιχεία της µελέτης. 3. Οι έγγραφες εντολές που δίνονται από το αρµόδιο

45

Εργοληπτικόν βήµα όργανο για συµπλήρωση ή τροποποίηση των στοιχείων της µελέτης, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 57 του παρόντος, καθώς και η εκτέλεση των εγκεκριµένων συµπληρωµατικών εργασιών, είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να λάβει αποζηµίωση ή αύξηση τιµών για µεταβολές στα έργα που έγιναν χωρίς έγγραφη διαταγή, έστω και αν αυτές βελτιώνουν το έργο. Αν η χωρίς έγκριση µεταβολή επιφέρει µείωση ποσοτήτων ή διαστάσεων, καταβάλλεται µόνο η αξία των ποσοτήτων των εργασιών που έχουν πράγµατι εκτελεσθεί χωρίς να αποκλείεται εφαρµογή των διατάξεων για κακοτεχνία. 4. Σε επείγουσες περιπτώσεις η διαταγή για τροποποιήσεις ή συµπληρώσεις δίνεται προφορικά στον τόπο των έργων και καταχωρείται στο ηµερολόγιο. Αν τη διαταγή αυτή δίνει ο επιβλέπων, οφείλει να ενηµερώσει αµέσως εγγράφως τη διευθύνουσα υπηρεσία, για την έκδοση κανονικής διαταγής. Αν η διαταγή αυτή διαφοροποιεί µερικά ή ολικά τις εντολές του επιβλέποντα, ο ανάδοχος αποζηµιώνεται για τις εργασίες που έχει εκτελέσει σύµφωνα µε την εντολή της επίβλεψης µέχρι τη λήψη της εντολής της διευθύνουσας υπηρεσίας. 5. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύµβαση, ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει για το έργο όλο το απαιτούµενο προσωπικό, υλικά, µηχανήµατα, οχήµατα, αποθηκευτικούς χώρους, εργαλεία και οποιαδήποτε άλλα µέσα. Ο ανάδοχος σε κάθε περίπτωση βαρύνεται µε όλες τις απαιτούµενες δαπάνες για την ολοκλήρωση του έργου, όπως είναι οι δαπάνες των µισθών και ηµεροµισθίων του προσωπικού, οι δαπάνες όλων των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, οι δαπάνες για τη µετακίνηση του προσωπικού του, οι δαπάνες των υλικών και της µεταφοράς, διαλογής, φύλαξης, φθοράς τους κλπ., οι δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης, απόσβεσης, µίσθωσης µηχανηµάτων και οχηµάτων, οι φόροι, τέλη, δασµοί, ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, οι δαπάνες εφαρµογής των σχεδίων κατασκευής των σταθερών σηµείων, καταµετρήσεων, δοκιµών, προσπελάσεων προς το έργο και στις θέσεις για τη λήψη υλικών, σύστασης και διάλυσης εργοταξίων, οι δαπάνες αποζηµιώσεων ζηµιών στο προσωπικό του, στον κύριο του έργου ή σε οποιονδήποτε τρίτο και γενικά κάθε είδους δαπάνη απαραίτητη για την καλή και έντεχνη εκτέλεση του έργου. 6. Οι φόροι, τέλη, δασµοί, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόµιµες επιβαρύνσεις βαρύνουν τον ανάδοχο, όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δηµιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. Κατ` εξαίρεση άλλοι φόροι του ∆ηµοσίου που βαρύνουν άµεσα το εργολαβικό αντάλλαγµα, βαρύνουν τον ανάδοχο µόνο στο µέτρο που ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς. Τυχόν µεταγενέστερες

αυξοµειώσεις, αυξοµειώνουν αντίστοιχα το οφειλόµενο εργολαβικό αντάλλαγµα. Τα δύο προηγούµενα εδάφια δεν ισχύουν για το φόρο εισοδήµατος ή τις τυχόν παρακρατήσεις έναντι του φόρου αυτού. 7. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, των διατάξεων και κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο και για τη λήψη µέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. Σχετικά µε τη λήψη µέτρων ασφαλείας είναι υποχρεωµένος να εκπονεί µε ευθύνη του κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη προσωρινής σήµανσης έργων κλπ.) και να λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα. 8. Ανεξάρτητα από την υποχρέωση του αναδόχου να διαθέτει όλο το προσωπικό που απαιτείται για τη διεύθυνση της κατασκευής και την κατασκευή του έργου, η σύµβαση µπορεί να ορίζει κατ` εκτίµηση τον αριθµό τεχνικού προσωπικού κατά ειδικότητα και βαθµίδα εκπαίδευσης, που πρέπει να διαθέτει ο ανάδοχος κατά την εκτέλεση της σύµβασης του. Ο αριθµός αυτός προσαρµόζεται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του έργου µε βάση το Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του. Ο ανάδοχος οφείλει να λαµβάνει µέτρα προστασίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων ∆ΙΠΑ∆/οικ.177/2.3.2001 (ΦΕΚ 266 Β΄), ∆ΕΕΠΠ /85/14.5.2001 (ΦΕΚ 686 Β΄) και ∆ΙΠΑ∆/οικ 889/27.11.2002 (ΦΕΚ 16 Β΄), στο χρονοδιάγραµµα των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρµογές των µελετών κατά τη φάση της µελέτης και της κατασκευής του έργου. Η διευθύνουσα υπηρεσία µπορεί πάντα να διατάσσει την αποµάκρυνση του προσωπικού που κρίνεται δικαιολογηµένα ακατάλληλο ή την ενίσχυση των συνεργείων του αναδόχου. 9. Αν ο ανάδοχος καθυστερεί τις πληρωµές των αποδοχών του προσωπικού που χρησιµοποιεί στο έργο, η διευθύνουσα υπηρεσία µετά από γραπτή όχληση των ενδιαφεροµένων, καλεί τον ανάδοχο να εξοφλήσει τους δικαιούχους µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες. Αν ο ανάδοχος δεν εξοφλήσει τους δικαιούχους, τότε η διευθύνουσα υπηρεσία συντάσσει καταστάσεις πληρωµής των οφειλοµένων και πληρώνει απευθείας τους δικαιούχους από τις πιστώσεις του έργου, για λογαριασµό του αναδόχου και έναντι του λαβείν του. Σε εφαρµογή της παραγράφου αυτής µπορεί να πληρωθούν οι αποδοχές µέχρι τριών (3) το πολύ µηνών πριν από την όχληση των ενδιαφεροµένων. 10. Ο ανάδοχος έχει όλη την ευθύνη για την ανεύρεση και χρησιµοποίηση πηγών αδρανών υλικών ή


ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

46

Εργοληπτικόν βήµα άλλων υλικών, που δεν προέρχονται από το εµπόριο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τη σύµβαση. Οι πηγές αυτές πριν από τη χρησιµοποίηση τους πρέπει να εγκριθούν από τη διευθύνουσα υπηρεσία, που µπορεί να απαγορεύσει τη χρήση ακατάλληλων ή απρόσφορων για τα έργα πηγών. Αν διαπιστωθεί ότι ο ανάδοχος εµπορεύεται τα εξορυσσόµενα για την εκτέλεση του έργου αδρανή υλικά κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων. Με την ίδια απόφαση µπορεί να επιβληθεί πρόστιµο µέχρι εβδοµήντα τέσσερις χιλιάδες (74.000) ευρώ, το οποίο εισπράττεται υπέρ του Ταµείου Εθνικής Οδοποιίας (Τ.Ε.Ο. Α.Ε.), σύµφωνα µε τις διατάξεις περί εισπράξεως δηµοσίων εσόδων. 11. Τα υλικά που συναντώνται κατά την κατασκευή του έργου ή προέρχονται από καθαίρεση παλιών έργων, ανήκουν στον κύριο του έργου. Ο ανάδοχος αποζηµιώνεται για τις δαπάνες εξαγωγής ή διαφύλαξης τους, αν η σύµβαση δεν ορίζει διαφορετικά και οφείλει να παίρνει τα κατάλληλα µέτρα, για να αποτραπεί ή να είναι όσο το δυνατόν µικρότερη η βλάβη των υλικών κατά την εξαγωγή τους. Χρησιµοποίηση των υλικών από τον ανάδοχο γίνεται µετά από διαταγή της υπηρεσίας και αφού συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο µεταξύ του επιβλέποντος και του αναδόχου. 12. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ειδοποιήσει αµέσως τη διευθύνουσα υπηρεσία αν τυχόν κατά την κατασκευή των έργων βρεθούν αρχαιότητες ή οποιαδήποτε έργα τέχνης. Οι διατάξεις για τις αρχαιότητες εφαρµόζονται και στην περίπτωση αυτή. Για την καθυστέρηση των έργων ή τυχόν διακοπή τους από αυτή την αιτία, έχουν εφαρµογή οι σχετικές διατάξεις του παρόντος κώδικα. 13. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να µην παρεµποδίζει την εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων έργων ή εργασιών φορέα του δηµόσιου τοµέα, που είναι δυνατόν να επηρεάζονται από τις εργασίες της εργολαβίας του, να προστατεύει τις υπάρχουσες κατασκευές και εκµεταλλεύσεις από κάθε βλάβη ή διακοπή λειτουργίας τους και χωρίς µείωση της ευθύνης του να αποκαθιστά ή να συµβάλει στην άµεση αποκατάσταση των τυχόν βλαβών ή διακοπών. 14. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη άσκηση της επίβλεψης στα εργοστάσια που τυχόν κατασκευάζονται τµήµατα του έργου και γενικά σε όλους τους χώρους που κρίνει απαραίτητο η διευθύνουσα υπηρεσία. Ο διευθύνων από µέρους της αναδόχου επιχείρησης τα έργα υποχρεούται, µετά από ειδοποίηση της υπηρεσίας, να συνοδεύει τους υπαλλήλους που επιβλέπουν, διευθύνουν ή επιθεωρούν τα έργα, κατά τις µεταβάσεις για επίβλεψη, έλεγχο ή επιθεώρηση στον τόπο των έργων ή στους άλλους τόπους παραγωγής.

Άρθρο 38 ∆ιεύθυνση έργου από την πλευρά του αναδόχου Η διεύθυνση των έργων από την πλευρά του αναδόχου στους τόπους κατασκευής τους γίνεται από τεχνικούς που έχουν τα κατάλληλα προσόντα και είναι αποδεκτοί από την Υπηρεσία. Η επί τόπου των έργων παρουσία τεχνικού στελέχους ή τεχνικού υπαλλήλου της εργοληπτικής επιχείρησης είναι υποχρεωτική και ανάλογη µε τη φύση και το µέγεθος του κατασκευαζόµενου έργου. Προκειµένου για έργα προϋπολογισµού πάνω από τρία εκατοµµύρια (3.000.000,00) ευρώ, η αναλογία αυτή καθορίζεται τουλάχιστον σε τρεις (3) τεχνικούς ανάλογων προσόντων και πείρας, από τους οποίους ένας (1) πρέπει να είναι διπλωµατούχος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.) και ένας (1) πτυχιούχος τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύµατος (Τ.Ε.Ι.). Η ελάχιστη τεχνική στελέχωση του εργοταξίου σε κάθε έργο µπορεί πάντα να αλλάζει µε απόφαση του κυρίου ή του φορέα κατασκευής του έργου, εφόσον προβλέπεται στη διακήρυξη. Για το προσωπικό που αποτελεί την ελάχιστη στελέχωση, απαιτείται προσκόµιση στη διευθύνουσα υπηρεσία βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία θα αναγράφεται και ο χρόνος ασφάλισης των εργαζοµένων. Η παράβαση των διατάξεων του άρθρου αυτού αποτελεί πειθαρχικό αδίκηµα για την εργοληπτική επιχείρηση, τα στελέχη και τους υπαλλήλους της, καθώς και για τους υπαλλήλους της διευθύνουσας υπηρεσίας. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων µπορεί να αναπροσαρµόζεται ο αριθµός των τεχνικών επί τόπου των έργων, ανάλογα µε τον προϋπολογισµό και τη φύση του εκτελούµενου έργου. Άρθρο 39 Υποχρεώσεις µελών αναδόχου κοινοπραξίας 1. Οι εγγυήσεις εκτέλεσης του έργου πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των µελών της κοινοπραξίας. 2. Τα µέλη της αναδόχου κοινοπραξίας ευθύνονται έναντι του κυρίου του έργου εις ολόκληρο για κάθε υποχρέωση που απορρέει από τη σύµβαση ή από το νόµο. 3. Όλα τα µέλη της κοινοπραξίας οφείλουν κατά την κατάρτιση και υπογραφή της σύµβασης να καταθέσουν συµβολαιογραφική πράξη διορισµού κοινού εκπροσώπου της κοινοπραξίας έναντι του κυρίου του έργου και των υπηρεσιών. Με την ίδια πράξη ορίζεται υποχρεωτικά και ο αναπληρωτής του εκπροσώπου. Ο αναπληρωτής εκπροσωπεί την κοινοπραξία σε κάθε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του εκπροσώπου, καθώς και σε περιπτώσεις θανάτου ή ανικανότητας αυτού. Ο εκπρόσωπος και ο ανα-

47

Εργοληπτικόν βήµα πληρωτής του πρέπει να είναι φυσικό πρόσωπο από τα µέλη της κοινοπραξίας ή από τους νόµιµους εκπροσώπους των εταιριών που κοινοπρακτούν. Ο εκπρόσωπος ή ο αναπληρωτής του µπορούν να διορίζουν άλλους πληρεξούσιους για τη διενέργεια συγκεκριµένων πράξεων κατά την εκπροσώπηση της κοινοπραξίας, εφόσον δόθηκε σε αυτούς τέτοια εξουσία µε την πράξη διορισµού τους. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της επόµενης παραγράφου ο διορισµός του εκπροσώπου και του αναπληρωτού και η αποδοχή του από αυτούς διαρκούν καθ` όλη τη διάρκεια του έργου και µέχρι την πλήρη εκκαθάριση των σχέσεων της κοινοπραξίας µε τον κύριο του έργου. Μαζί µε την πράξη διορισµού κατατίθενται κατά την υπογραφή της σύµβασης και δηλώσεις αποδοχής του διορισµού τους από τον εκπρόσωπο και από τον αναπληρωτή του. Ο διορισµός του εκπροσώπου και του αναπληρωτή του και οι δηλώσεις αποδοχής πρέπει να είναι χωρίς αίρεση ή όρους και να εκτείνονται σε όλα τα θέµατα που αφορούν την εκτέλεση της σύµβασης, στα οποία περιλαµβάνεται και η είσπραξη του εργολαβικού ανταλλάγµατος και ο διορισµός αντικλήτου. 4. Αντικατάσταση του εκπροσώπου ή του αναπληρωτή του ή και των δύο γίνεται µόνο από κοινού από όλα τα µέλη της κοινοπραξίας µε συµβολαιογραφική πράξη. Μόνο µετά την κοινοποίηση της πράξης αυτής και των δηλώσεων αποδοχής του διορισµού τους από τους διοριζόµενους παύει η εξουσία εκπροσώπησης αυτών που είχαν διορισθεί πριν. Άρθρο 40 Πειθαρχικές ευθύνες διοικητικών οργάνων 1. Η υπαίτια παράλειψη οφειλόµενης ενέργειας από όργανα του φορέα κατασκευής του έργου αποτελεί πειθαρχική παράβαση. 2. Ιδίως αποτελούν πειθαρχικές παραβάσεις: α) Για τους επιβλέποντες το έργο: η υπαίτια καθυστέρηση στην ενηµέρωση του προϊσταµένου της διευθύνουσας υπηρεσίας για την εκ µέρους του αναδόχου παραβίαση του χρονοδιαγράµµατος κατασκευής ή την κατασκευή ελαττωµατικών εργασιών ή την ενσωµάτωση ελαττωµατικών υλικών ή την παράλειψη τήρησης των νόµιµων µέτρων ασφάλειας ή προστασίας του περιβάλλοντος. β) Για τον προϊστάµενο της διευθύνουσας υπηρεσίας: η παράλειψη κίνησης και διεκπεραίωσης της διαδικασίας έκπτωσης του αναδόχου παρά τη συνδροµή των αναγκαίων προϋποθέσεων, η παράλειψη έγκαιρης έγκρισης των επιµετρήσεων και των λογαριασµών του έργου και η χορήγηση εντολών για εκτέλεση εργασιών οι οποίες δεν προβλέπονται από την αρχική ή εγκεκριµένη συµπληρωµατική σύµβαση, ούτε άλλως πως είναι επιτρεπτή η εκτέλεση τους κατά τις κείµενες διατάξεις. γ) Για τον προϊστάµενο και τα όργανα της

προϊσταµένης αρχής: η παράλειψη έγκαιρης έγκρισης των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων και των Πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής, η χορήγηση παράτασης προθεσµίας χωρίς να υφίστανται οι νόµιµες προϋποθέσεις και η παράλειψη έκδοσης απόφασης σε ένσταση του αναδόχου κατά απόφασης κήρυξης έκπτωσης, εντός της δίµηνης προθεσµίας της παραγράφου 8 του άρθρου 62 του παρόντος. 3. Για τις παραβάσεις των προηγούµενων παραγράφων ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων ή το αρµόδιο όργανο των άλλων φορέων που εκτελούν δηµόσια έργα είτε επιβάλλει εις βάρος των υπαιτίων, ανάλογα µε τη βαρύτητα τους, την πειθαρχική ποινή του προστίµου µέχρι ποσού αντίστοιχου του µισθού των έξι (6) µηνών είτε τους παραπέµπει στο οικείο πειθαρχικό όργανο για την επιβολή των κατά τις κείµενες διατάξεις προβλεπόµενων πειθαρχικών ποινών. Άρθρο 41 Σύµβουλοι 1. Όταν πρόκειται να εκτελεσθούν δηµόσια έργα προβλεπόµενου συνολικού κόστους µεγαλύτερου των τριάντα εκατοµµυρίων (30.000.000) ευρώ είτε κατά το σύστηµα της αντιπαροχής είτε κατά το σύστηµα παροχής άλλων ανταλλαγµάτων είτε κατά οποιοδήποτε άλλο σύστηµα προβλεπόµενο από την ισχύουσα νοµοθεσία, επιτρέπεται η ανάθεση καθηκόντων συµβούλου οποιασδήποτε ειδικότητας (τεχνικού, οικονοµικού συµβούλου, συµβούλου οργανώσεως κλπ.) σε ηµεδαπά ή αλλοδαπά, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, για να παράσχουν τις υπηρεσίες τους, που απαιτούνται για την υλοποίηση και εκτέλεση των έργων αυτών. Η ανάθεση γίνεται µε σύµβαση. Ο τρόπος ανάθεσης, οι παρεχόµενες από τον σύµβουλο υπηρεσίες, οι όροι της σύµβασης και η αµοιβή καθορίζονται µε απόφαση του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, χωρίς δέσµευση από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη. Η αµοιβή του συµβούλου µπορεί επίσης να βαρύνει τον προϋπολογισµό του Ειδικού Ταµείου Εφαρµογής Ρυθµιστικών και Πολεοδοµικών Σχεδίων (Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ.) ή τον προϋπολογισµό του Ταµείου Εθνικής Οδοποιίας (Τ.Ε.Ο.), κατόπιν αποφάσεως του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, µετά από σύµφωνη γνώµη των διοικητικών τους συµβουλίων. 2. Για την εκτέλεση (µελέτη - κατασκευή) του έργου ή µέρους αυτού και ειδικότερα για το σχεδιασµό, µελέτη, έλεγχο µελέτης, διοίκηση και επίβλεψη του έργου της κάθε Ειδικής Υπηρεσίας ∆ηµόσιων Έργων, καθώς και για τις ανάγκες µηχανογράφησης των υπηρεσιών της Γ.Γ.∆.Ε. του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, επι-


48

Εργοληπτικόν βήµα

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

τρέπεται η ανάθεση καθηκόντων συµβούλου οποιασδήποτε ειδικότητας (τεχνικού, οικονοµικού συµβούλου, συµβούλου οργανώσεως), σε ηµεδαπά ή αλλοδαπά, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, για να παράσχουν τις υπηρεσίες τους, που απαιτούνται για την υλοποίηση και εκτέλεση των έργων αυτών. Η ανάθεση γίνεται µε σύµβαση, ύστερα από γνώµη του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµόσιων Έργων της Γ.Γ.∆.Ε. του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, στην οποία προσδιορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ανάθεσης, οι παρεχόµενες από τον σύµβουλο υπηρεσίες και η σχετική αµοιβή, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη και από τις διατάξεις για τις αµοιβές των µηχανικών. Οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τις πιστώσεις του έργου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων και του κατά περίπτωση αρµόδιου υπουργού, µπορεί να εφαρµόζονται οι διατάξεις των δύο προηγούµενων εδαφίων, ολικά ή µερικά, σε συγκεκριµένο έργο ή τµήµα έργου ή οµάδα έργων, εθνικού ή διανοµαρχιακού ή νοµαρχιακού επιπέδου, που εκτελούνται από το ∆ηµόσιο ή φορείς του δηµόσιου τοµέα και να ρυθµίζονται όλα τα σχετικά θέµατα. 3. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων 1 και 2 που αφορούν στη διαδικασία πρόσληψης συµβούλου εφαρµόζονται µόνο για τις συµβάσεις µε προεκτιµώµενη αµοιβή κάτω του εκάστοτε ορίου εφαρµογής της Οδηγίας 2004/18 ΕΚ. Άρθρο 42 Εµπειρογνώµονες Σε περιπτώσεις ειδικών ή µεγάλων έργων υποδοµής ή έργων στα οποία εφαρµόζονται µη διαδεδοµένες ειδικές µέθοδοι µελέτης και κατασκευής, ιδίως σε θέµατα ασφάλειας ή αντιµετώπισης και αποτροπής κινδύνου, µπορεί, µε απόφαση της προϊσταµένης αρχής, που λαµβάνεται κατόπιν σύµφωνης γνώµης του Τεχνικού Συµβουλίου του φορέα κατασκευής του έργου να ορίζεται ως ειδικός εµπειρογνώµονας για την επίλυση συγκεκριµένου τεχνικού προβλήµατος και για ολιγοήµερη απασχόληση, επιστήµονας εγνωσµένου κύρους και φήµης και µεγάλης εµπειρίας σχετικής µε το προς επίλυση θέµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 3316/2005. Άρθρο 43 Συµβουλευτική Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου 1. Σε περίπτωση κατασκευής σηµαντικών έργων συγκροτείται επιτροπή παρακολούθησης του έργου. Η επιτροπή έχει συµβουλευτικό χαρακτήρα και παρακολουθεί την εφαρµογή της µελέτης ή την αιτιο-

λογηµένη αποδοχή προτεινόµενων τροποποιήσεων αυτής, την τήρηση του χρονοδιαγράµµατος κατασκευής, τη διαµόρφωση του κόστους, την τήρηση κανόνων ασφαλείας και υγιεινής του χώρου εργασίας, την τήρηση των µέτρων προστασίας του περιβάλλοντος και γενικά την πορεία του έργου. 2. Ο χαρακτηρισµός των έργων ως "σηµαντικών έργων" για την εφαρµογή της ανωτέρω παραγράφου γίνεται από τον κύριο του έργου, ο οποίος και συγκροτεί την επιτροπή. Στις περιπτώσεις έργων του ∆ηµοσίου ο χαρακτηρισµός του έργου σαν σηµαντικού και η ταυτόχρονη σύσταση και συγκρότηση της επιτροπής γίνεται από τον Νοµάρχη για τα έργα νοµαρχιακού επιπέδου και από τον αρµόδιο Υπουργό για τα άλλα έργα. Για τα έργα των άλλων φορέων του δηµόσιου τοµέα ο χαρακτηρισµός και η σύσταση και συγκρότηση της επιτροπής γίνεται από το αρµόδιο όργανο του κυρίου του έργου. Η προβλεπόµενη από το νόµο δυνατότητα του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων να χαρακτηρίσει το έργο σαν σηµαντικό και να συστήσει και συγκροτήσει τις σχετικές επιτροπές, έχει εφαρµογή και στις περιπτώσεις έργων νοµαρχιακού επιπέδου για όλους τους φορείς του δηµόσιου τοµέα. 3. Η επιτροπή συνιστάται και συγκροτείται για κάθε συγκεκριµένο έργο ή οµάδα έργων, ακόµη και από το στάδιο της µελέτης για την άσκηση αναλόγων καθηκόντων κατά το στάδιο αυτό. 4. Η επιτροπή αποτελείται από όργανα της υπηρεσίας και από εκπροσώπους των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των φορέων που θα χρησιµοποιήσουν τα έργα ή και τυχόν άλλων κοινωνικών φορέων. Με την απόφαση συγκρότησης ορίζεται ο πρόεδρος της επιτροπής και ο αναπληρωτής του, καθώς και τα µέλη που δεν µπορεί να είναι περισσότερα από πέντε (5) όταν πρόκειται για έργα νοµαρχιακού επιπέδου και επτά (7) για τα άλλα έργα. 5. Με µέριµνα του Προέδρου η επιτροπή ορίζει ένα µέλος της, ως σύνδεσµο µε τον φορέα κατασκευής. Ο σύνδεσµος ανακοινώνεται στον φορέα κατασκευής του έργου, που του παρέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για ενηµέρωση της επιτροπής στα θέµατα αρµοδιότητας της όπως αυτά προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του νόµου. Η επιτροπή µπορεί πάντα να προβαίνει στην αντικατάσταση του συνδέσµου. 6. Οι συνεδριάσεις και λοιπές ενέργειες της επιτροπής δεν ακολουθούν ορισµένο τύπο. Κάθε φορά που η επιτροπή ή ορισµένα µέλη της το θεωρούν σκόπιµο και τουλάχιστον στο τέλος του κάθε ηµερολογιακού τριµήνου, συντάσσονται εκθέσεις που περιλαµβάνουν τα συµπεράσµατα των συζητήσεων και τη γνώµη της επιτροπής στα θέµατα της αρµο-

49

Εργοληπτικόν βήµα διότητας της. Σε περίπτωση που διαµορφώνονται περισσότερες από µία γνώµες, καταχωρούνται όλες οι γνώµες στην έκθεση, µε αναφορά των µελών που τάσσονται µε την κάθε γνώµη. Η καταχώρηση γίνεται µε πρώτη τη γνώµη που συγκεντρώνει την υποστήριξη των περισσότερων µελών και ακολουθούν στη σειρά µε την ίδια βάση οι υπόλοιπες γνώµες. Οι εκθέσεις υπογράφονται από τον πρόεδρο και το σύνδεσµο, κοινοποιούνται στον κύριο του έργου και τον φορέα κατασκευής (διευθύνουσα υπηρεσία προϊσταµένη αρχή) και ανακοινώνονται στη Γ.Γ.∆.Ε.. Όταν η επιτροπή έχει συγκροτηθεί για οµάδα έργων, οι εκθέσεις µπορεί να συντάσσονται και χωριστά για καθένα έργο. Στον ανάδοχο µπορεί να κοινοποιούνται, αν το ζητήσει, τα µέρη των εκθέσεων που τυχόν περιλαµβάνουν κρίσεις γι` αυτόν. 7. Η διευθύνουσα υπηρεσία ανακοινώνει υποχρεωτικά στον πρόεδρο της επιτροπής τη σύµβαση, τις σχετικές αποφάσεις τροποποιήσεων της σύµβασης εκπτώσεων ή διαλύσεων εργολαβίας, την έκδοση βεβαίωσης περάτωσης του έργου και τις αποφάσεις συγκρότησης των επιτροπών παραλαβής. Αν η επιτροπή έχει συγκροτηθεί από το στάδιο εκπόνησης της µελέτης, ανακοινώνονται επίσης οι αποφάσεις επιλογής µελετητών, έγκρισης σταδίων ή φάσεων µελέτης και τελικών εγκρίσεων της µελέτης. Η επιτροπή ενεργεί και λειτουργεί σύµφωνα µε όσα ορίζονται µε προεδρικό διάταγµα.

Άρθρο 44 Κοινοποίηση στον ανάδοχο - εκπροσώπηση 1. Οι κοινοποιήσεις εγγράφων της υπηρεσίας προς τον ανάδοχο ή τον αντίκλητο του γίνονται µε όργανο της υπηρεσίας ή µε οποιοδήποτε άλλο δηµόσιο όργανο ή µε δικαστικό επιµελητή. Για την κοινοποίηση συντάσσεται σχετικό αποδεικτικό. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται ανάλογα οι οικείες διατάξεις το κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας. Ο ανάδοχος γνωστοποιεί στη διευθύνουσα υπηρεσία τη νόµιµη εκπροσώπηση του ή τους τυχόν πληρεξούσιους. 2. Όταν πρόκειται για υπογραφή του χρονοδιαγράµµατος, των επιµετρήσεων, των πρωτοκόλλων αφανών εργασιών, των πρωτοκόλλων κανονισµού τιµών µονάδος νέων εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων, συµπληρωµατικών συµβάσεων, των πιστοποιήσεων και της επί τόπου παρακολούθησης και διοίκησης κατασκευής του έργου, ο ανάδοχος µπορεί να αντιπροσωπευθεί από τεχνικό στέλεχος της επιχείρησης ή άλλο τεχνικό που έχει τα νόµιµα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Ο ανωτέρω τεχνικός µπορεί να είναι ολικά ή µερικά και πληρεξούσιος ή εκπρόσωπος του αναδόχου. * O Αναστάσιος Γακίδης είναι Νοµικός Σύµβουλος της Π.Ε.Σ.Ε.∆.Ε. Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623 Τηλ. 2310277178, Fax: 2310235700, e-mail: gakidisl@otenet.gr


50

Εργοληπτικόν βήµα

∆ιευκρινήσεις για την απαλλαγή των υπόχρεων που εκτελούν έργα του δηµοσίου από την χρέωση Φ.Π.Α. Σύµφωνα µε τον Ν. 4281/2014, παράγραφο 10, άρθρο 1, στο άρθρο 39α του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) προστίθεται παράγραφος 4, ως εξής: (ηµερ/νια δηµοσίευσης ΦΕΚ 08/08/2014)

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

«4. Στις περιπτώσεις εκτέλεσης εργασιών σε ακίνητα κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2β, προς αναθέτουσες αρχές κατά την έννοια των προεδρικών διαταγµάτων 59/2007 (Α' 63) και 60/2007 (Α' 64), υπό την προϋπόθεση ότι οι ως άνω αρχές είναι κύριοι των έργων και υποκείµενοι στο φόρο µε δικαίωµα έκπτωσης, ο φόρος καταβάλλεται από τον λήπτη. Ο υποκείµενος που εκτελεί τις εργασίες του προηγούµενου εδαφίου έχει δικαίωµα έκπτωσης του φόρου εισροών που αντιστοιχεί στις εν λόγω πράξεις, δεν χρεώνει φόρο στα εκδιδόµενα φορολογικά στοιχεία και υποχρεούται να αναγράφει σε αυτά «Αρθρο 39α, υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο λήπτης.» Ύστερα από επικοινωνία µε το αρµόδιο τµήµα του Φ.Π.Α. του υπουργείου Οικονοµικών, µας δόθηκαν οι εξής διευκρινήσεις: Σε περίπτωση που έχουµε εκτέλεση εργασιών σε ακίνητα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2β (εκτέλεση εργασιών στα ακίνητα, µε µίσϋωση έργου, ανεξάρτητα αν διαϋέτει τα υλικά ο εργοδότης ή ο εργολάβος. Εργασίες κατά την πιο πάνω έννοια είναι και οι εκσκαφές, οι κατεδαφίσεις, η κατασκευή οικοδοµών, οδών, γεφυρών, υδραγωγείων, υδραυλικών και αποχετευτικών έργων, ηλεκτρολογικών και µηχανολογικών εγκαταστάσεων και τεχνικών γενικά έργων, καϋώς και οι συµπληρώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθµίσεις και επισκευές, εκτός από τις εργασίες συνήϋους συντήρησης των έργων αυτών), ο εργολάβος -υποκείµενος στο φόρο που εκτελεί τις εργασίες αυτές δεν θα χρεώνει ΦΠΑ στα φορολογικά στοιχεία που θα εκδίδει προς τους κύριους του έργου(δηµόσιους φορείς), αναγράφοντας επί του στοιχείο µόνο την ένδειξη «Άρθρο 39α, υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο λήπτης.» µόνο όταν συντρέχουν αθροιστικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:

• Οι αναθέτουσες αρχές (φορείς του δηµοσίου) υπάγονται στους φορείς του Π.∆. 59/2007(Α'63) και Π.∆. 60/2007(Α'64) • Οι φορείς του δηµοσίου να είναι υποκείµενοι στο Φ.Π.Α. µε δικαίωµα έκπτωσης του Φ.Π.Α. • Τα έργα που εκτελούνται (για τα οποία ο εργολάβος δεν έχει χρεώσει Φ.Π.Α. σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις) να χρησιµοποιηθούν από τον δηµόσιο φορέα σε φορολογητέες δραστηριότητες (υποκείµενες στο Φ.Π.Α.) Παράδειγµα: Εργολάβος αναλαµβάνει να εκτελέσει τεχνικό έργο παροχής ύδατος (υδραυλικό) προς δηµόσιο φορέα που είναι υποκείµενος στο Φ.Π.Α. (δήµος) και το οποίο έργο ο δηµόσιος φορέας πρόκειται να το χρησιµοποιήσει και να το εκµεταλλευτεί χρεώνοντας µέσω λογαριασµού τέλος ύδρευσης πλέον Φ.Π.Α. (υποκείµενη στο ΦΠΑ πράξη). Για τις εργασίες αυτές ο εργολάβος που θα εκτελέσει το τεχνικό έργο δεν θα χρεώσει Φ.Π.Α. στα εκδιδόµενα φορολογικά στοιχεία αναγράφοντας µόνο επί των φορολογικών στοιχείων την ένδειξη «Άρθρο 39α, υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο λήπτης.» Σηµειώνεται ότι στην περίπτωση που το έργο εκτελείται υπεργολαβικά και υπάρχουν οι προϋποθέσεις από την πλευρά του δηµόσιου φορέα για απαλλαγή του ΦΠΑ ο υπεργολάβος θα εκδίδει το παραστατικό προς τον εργολάβο χρεώνοντας κανονικά τον ΦΠΑ και στην συνέχεια ο εργολάβος θα εκδίδει το παραστατικό προς τον δηµόσιο φορέα άνευ ΦΠΑ αναγράφοντας σε αυτό "Άρθρο 39Α, υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο λήπτης" Σε κάθε περίπτωση περιµένουµε περαιτέρω διευκρινήσεις µέσω ερµηνευτικής οδηγίας από το αρµόδιο τµήµα του ΦΠΑ του υπουργείου Οικονοµικών.

* Λογιστική εταιρεία "Syntaxis" Λ.Βουλιαγµένης 334, Αγ. ∆ηµήτριος 210 9920310 / 6947 692199


52

Εργοληπτικόν βήµα

Θερµοµόνωση: Τεχνικές και οφέλη για παλαιές και νέες κατοικίες Πολύ πριν αναζητήσετε τα κατάλληλα συστήµατα ψύξης – θέρµανσης της κατοικίας, καλό θα ήταν να ασχοληθείτε µε την θερµοµόνωσή του. ∆εν αποκλείεται άλλωστε τα προβλήµατά σας να ξεπεραστούν µόλις το σπίτι σας συµπεριφερθεί σωστά. Η περίοδος είναι κατάλληλη για να προετοιµαστείτε και να ολοκληρώσετε τις εργασίες µέχρι το φθινόπωρο.

ΘΕΜΑ

Τα θετικά της θερµοµόνωσης είναι κυρίως τρία: • Μειώνει τις ενεργειακές απώλειες του κτηρίου, όπως συνηθίζεται να λέγεται. ∆ηλαδή εξοικονοµεί ενέργεια. Έτσι το καλοκαίρι κρατά δροσερό το κτήριο ενώ το χειµώνα το διατηρεί ζεστό. • Ένα καλά θερµοµονωµένο κτήριο σηµαίνει ότι έχει και µεγαλύτερη διάρκεια στο χρόνο αφού ένας από τους σηµαντικότερους παράγοντες γήρανσής του είναι η καταπόνησή του από τις καιρικές συνθήκες. Ένα καλά µονωµένο κτήριο λοιπόν θα ζήσει και πολλά χρόνια. • Συµβάλει στην εξασφάλιση ενός υγιεινού και ιδανικού περιβάλλοντος για όσους κατοικούν µέσα σ’ αυτό. Ποια όµως σηµεία πρέπει να θερµοµονώνουµε; Η ταράτσα ή δώµα του κτηρίου µας είναι ένα σηµείο. Συµβάλει από 30-40% στις θερµικές απώλειες ενός κτηρίου. Οι εξωτερικοί τοίχοι του κτηρίου επίσης. Συµβάλουν µε το ίδιο σχεδόν ποσοστό µε την ταράτσα του. Τέλος η πυλωτή του κτηρίου. Αν και θερµοµόνωση µπορεί να τοποθετηθεί τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά οι ειδικοί υποστηρίζουν πως ο καλύτερος και ενδεδειγµένος ασφαλώς τρόπος είναι να τοποθετείται έξω από το κέλυφος του κτηρίου. Αυτό σηµαίνει πρέπει να τοποθετείται πάνω από την πλάκα σκυροδέµατος της οροφής, έξω από τον εξωτερικό τοίχο τις κολώνες και τα δοκάρια, και κάτω από το την πλάκα του δαπέδου της πυλωτής. Στην Ελλάδα το 70% των κτηρίων δεν έχουν θερµοµονωθεί ενώ το υπόλοιπο 30% είναι πληµµελώς θερµοµονωµένα. Αυτό αναγκάζει τη χώρα µας να αγοράζει πετρέλαιο ή φυσικό αέριο πολύ παραπάνω από αυτό που θα χρειαζόταν αν τα κτήρια ήταν πολύ καλά µονωµένα. Αναγκάζει όµως και τη ∆ΕΗ να κρατά ψηλά τα τιµολόγια για ιδιώτες και βιοµηχανίες.

Υλικά: Τα πλέον συνηθισµένα υλικά που βρίσκονται στην Ελλάδα είναι τα εξής: 1) Εξηλασµένη πολυστερίνη - Προέρχεται από µη ανανεώσιµη πηγή ενέργειας (υδρογονάνθρακες) - Γκρίζα ενέργεια (ενεργοβόρος η παραγωγή της) 450 KWh/µ3, έως 850 KWh/µ3 - Μόλυνση: ∆ιαφυγή τοξικών πτητικών αερίων στο περιβάλλον, όπως CFC (χλωροφθοράνθρακες) και πεντανίου (καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος και ενισχύουν το φαινόµενο του θερµοκηπίου. - Μη ανακυκλώσιµα - Επιπτώσεις στην υγεία: ∆ιαφυγή στυρενίου στην ατµόσφαιρα (ουσία νευροτοξική, που ενοχοποιείται για καρκινογενέσεις). Σε περίπτωση φωτιάς, παραγωγή τοξικών βρωµιούχων αερίων, εξ αιτίας των ουσιών που περιέχει για την καθυστέρηση εκδήλωσης πυρκαγιάς. Ανάπτυξη ισχυρών ηλεκτροστατικών πεδίων. Καµία δυνατότητα διαπνοής του κτηρίου. 2) Πολυουρεθάνη - Προέρχεται από µη ανανεώσιµη πηγή ενέργειας. - Γκρίζα ενέργεια: 1.000 KWh/µ3 έως και 1.200 KWh/µ3 - Οι HCFC που αντικατέστησαν τα CFC ενοχοποιούνται επίσης για την καταστροφή της στοιβάδας του όζοντος - Μη ανακυκλώσιµη - Επιπτώσεις στην υγεία: Οι ισοκυανάτες που προέρχονται από µια σύνθετη διαδικασία παραγωγής µε βάση το χλώριο, απελευθερώνουν στο περιβάλλον (εσωτερικό και εξωτερικό του κτηρίου) αµίνες, ουσίες ιδιαίτερα επικίνδυνες για τους ανθρώπους. Σε περίπτωση δε πυρκαγιάς παράγεται κυάνιο, ουσία φοβερά τοξική. - Καµία δυνατότητα διαπνοής του κτηρίου. 3) Υαλοβάµβακας / πετροβάµβακας - Μη ανανεώσιµα (εκτός της ύαλου) που προέρχονται όµως από υλικά σε αφθονία στη φύση (άµµος, βασάλτης κλπ). - Γκρίζα ενέργεια: 150 KWh/µ3 έως 250 KWh/µ3. - Κύρια µόλυνση: Μόνο στις µονάδες παραγωγής (λόγω του διοξειδίου του άνθρακα CO2 ) και κατά τη διάρκεια της µεταφοράς τους. 4) Περλίτης - Μη ανανεώσιµη πηγή, µε µεγάλη όµως διαθεσιµότητα στη φύση. - Γκρίζα ενέργεια: 230 KWh/µ3 - Μερική ανακύκλωσή του. - Επιπτώσεις στην υγεία: Ο περλίτης (ηφαιστειακής προέλευσης), δεν απελευθερώνει τοξικές ουσίες,

Εργοληπτικόν βήµα κατά τη χρησιµοποίησή του. - Προσοχή όµως στη χρησιµοποίησή του σε σύνθετες κατασκευές µε σιλικόνες και πολυουρεθάνη !! - Επίσης σε περίπτωση πυρκαγιάς δεν απελευθερώνει τοξικά αέρια. - Γενικά προτείνεται σαν ένα καλό θερµοµονωτικό υλικό. 5) Το Ερακλίτ (Heraklith) - Αποδεκτό υλικό - Ανανεώσιµο όσον αυτό το ξυλόµαλλο, λιγότερο για το µαγνησίτη. - Γκρίζα ενέργεια: Απαιτεί λιγότερη (αλλά παρόλα αυτά αρκετή) ενέργεια για την παραγωγή του, µικρότερη πάντως, των άλλων υλικών. - Σηµαντικό η Ελλάδα είναι χώρα παραγωγός µαγνησίου - Εύκολα ανακυκλώσιµο. - Επιπτώσεις στην υγεία: Όλα τα υλικά στα οποία ανήκει και το Ερακλίτ δεν παρουσιάζουν προβλήµατα για την υγεία των κατοίκων ενός κτηρίου. Καίγονται δύσκολα σε περίπτωση πυρκαγιάς και δεν απελευθερώνουν τοξικές ουσίες. Παρουσιάζουν µικρή, όµως αγωγιµότητα στα ηλεκτρικά πεδία, εξαιτίας του τσιµέντου (γι αυτό και επιµένω στις σωστές γειώσεις του οπλισµού του σκυροδέµατος). 5) Ο διογκωµένος φελλός - Ανανεώσιµη πηγή. - Γκρίζα ενέργεια: Χαµηλή κατανάλωση ενέργειας για την παραγωγή του 80 έως 90 KWh/µ3 - Ανακυκλώσιµο, κατά 100%. - Επιπτώσεις στην υγεία:Απόλυτα φιλικό και υγιεινό. Προσοχή όµως γιατί κάποιοι κατασκευαστές χρησιµοποιούν κατά την τοποθέτησή του, συνθετικές κόλλες, που περιέχουν φορµαλδεΰδη !! Γι αυτό να ζητάτε πάντα πιστοποιητικά σύµφωνα µε τον σχετικό κανονισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. - ∆υστυχώς αρκετά πιο ακριβό, από άλλα υλικά. Αναζητώντας το καλύτερο υλικό, δυστυχώς αυτό δεν µπορεί να βρεθεί έτσι απλά. Εξαρτάται από την περίπτωση και είναι αυτό που µπορεί να ανταποκριθεί σε απαιτήσεις που οι ιδιότητές του µπορούν να καλύψουν. Τεχνικές: Οι τοίχοι µπορούν να µονωθούν µε τέσσερις κυρίως τεχνικές: Α) Από το εσωτερικό µέρος τους. Στην περίπτωση αυτή το µονωτικό υλικό τοποθετείται από την πλευρά του εσωτερικού χώρου και προστατεύεται από κάποιο στερεό δοµικό υλικό που λειτουργεί όπως και το επίχρισµα. Ο τρόπος αυτός θερµοµόνωσης έχει τα εξής αποτελέσµατα: - Έχει περιορισµένο χρόνο κατασκευής - Αποτελεί φθηνότερη λύση σε σχέση µε την εξωτερική θερµοµόνωση - ∆εν απαιτείται ιδιαίτερη προστασία των µονωτικών από τις εξωτερικές επιδράσεις.

53 - Έχει απλή κατασκευή - Θερµαίνεται πολύ γρήγορα ο χώρος - Η κατασκευή µπορεί να γίνει ανεξάρτητα από τις εξωτερικές καιρικές συνθήκες. Η θερµοµόνωση των τοίχων από την εσωτερική πλευρά έχει τα ακόλουθα µειονεκτήµατα: - Περιορίζεται ο εσωτερικός χώρος - Ο χώρος ψύχεται πολύ σύντοµα. Μένει ανεκµετάλλευτη η θερµοχωρητικότητα του εξωτερικού τοίχου. - ∆ε λύνεται το πρόβληµα των θερµογεφυρών. - Τα δοµικά στοιχεία κινδυνεύουν από συστολές και διαστολές από τις θερµοκρασιακές µεταβολές. - Κίνδυνος ρηγµατώσεων και εισροής βρόχινου νερού. Β) Από το εξωτερικό µέρος τους. Στην περίπτωση αυτή το µονωτικό τοποθετείται στο εξωτερικό µέρος του τοίχου. Με την κατασκευή αυτή εµφανίζονται τα εξής πλεονεκτήµατα: - Ο χώρος διατηρεί τη θερµότητα και µετά τη διακοπή της θέρµανσης από τη θερµοχωρητικότητα των τοίχων. - Στους νότιους ειδικά χώρους των κτηρίων διατηρείται η θερµότητα από το ηλιακό θερµικό κέρδος γιατί αποθηκεύεται στους βαρείς εσωτερικούς τοίχους. - ∆εν εµποδίζεται η οµαλή λειτουργία του εσωτερικού χώρου κατά την κατασκευή της εσωτερικής θερµοµόνωσης. - ∆ε µειώνεται ωφέλιµος κατοικήσιµος χώρος. - Οι εξωτερικές επιφάνειες των τοίχων προστατεύονται από τις συστολές και διαστολές. - Εξασφαλίζεται κάλυψη των θερµογεφυρών ιδιαίτερα στις πλάκες σκυροδέµατος, στα δοκάρια και στις κολώνες. Τα µειονεκτήµατα αυτής της τεχνικής είναι: - Η κατασκευή της εξωτερικής θερµοµόνωσης είναι ακριβότερη σε σχέση µε τη θερµοµόνωση της εσωτερικής πλευράς του τοίχου. - ∆εν είναι πολύ εύκολη η εφαρµογή της εξωτερικής θερµοµόνωσης στην περίπτωση που οι τοίχοι έχουν πολλές αρχιτεκτονικές προεξοχές. - Υπάρχει αδυναµία εφαρµογής της εξωτερικής θερµοµόνωσης σε κτήρια µε έντονο εξωτερικό µορφολογικό ενδιαφέρον όψεων. - Απαιτούνται σκαλωσιές για τις εργασίες κατασκευής σε πολυώροφα κτήρια. - Χρειάζεται ειδική προστασία των υλικών διαφόρων στρώσεων για προστασία από τις εξωτερικές καιρικές επιδράσεις.


54

Εργοληπτικόν βήµα

ΒΗΜΑ συνδέσµων

Θέσεις των ΣΠΕ∆E ∆υτ. Μακεδονίας για το νέο νόµο ∆ηµοσίων Έργων Σ' αυτήν την χρονική περίοδο οι Έλληνες Πολίτες, οι οποίοι έχουν επιδείξει αξιοθαύµαστη υποµονή και αντοχή, περιµένουν από την Ελληνική Κυβέρνηση να θέσει εκ νέου τη λειτουργία της κρατικής µηχανής, µε όρους ικανής και αποτελεσµατικής διοίκησης. Περιµένουν από την Ελληνική Πολιτεία να αρχίσει να χτίζει έχοντας ως µέσο τη νοµοθέτηση. Περιµένουν από αυτή, να θέσει συγκεκριµένους στόχους, για την επίτευξη των οποίων να γίνεται χρήση τεχνοοικονοµικών όρων βασισµένων στην Ελληνική πραγµατικότητα, στατιστικών στοιχείων που απεικονίζουν την υφιστάµενη κατάσταση και φυσικά κριτηρίων που αφορούν τις ανάγκες της Ελληνικής κοινωνίας. ∆ιότι το µείζον ζητούµενο είναι να αποκτήσει η χώρα αξιοπιστία πρωτεύοντος στο εσωτερικό της και δευτερευόντως έναντι των εταίρων της. Αντ' αυτού παρακολουθούµε να συντάσσονται και να ψηφίζονται από την Ελληνική Βουλή νοµοσχέδια που ουδόλως συνάδουν στην επίτευξη του µείζονος ζητουµένου. Γινόµαστε µάρτυρες πολιτικής προχειρότητας και ατολµίας, εξυπηρέτησης άγνωστων ή και γνωστών κέντρων συµφερόντων και κυρίως περιφρόνηση των αναγκών τόσο της Ελληνικής Οικονοµίας όσο και της Ελληνικής Κοινωνίας. Ψηφίστηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο στις 07-08-2014 ένα νέο νοµοσχέδιο που αφορά την εκτέλεση των ∆ηµοσίων Έργων στη χώρα µας, το οποίο βρίθει προχειρότητας και ασάφειας και που σε καµία περίπτωση δεν εξυπηρετεί αυτό που η αιτιολογική του έκθεση επικαλείται, δηλαδή τη διαφάνεια και τη χρηστή χρήση του λιγοστού ∆ηµόσιου Χρήµατος. Έχοντας ως δικαιολογία τις απαιτήσεις των διαφόρων Μνηµονίων και των Ευρωπαϊκών Οδηγιών, προχωρούν στην πλήρη διάλυση του υφιστάµενου Νοµοθετικού Πλαισίου και αγνοούν προκλητικά τη συσσωρευµένη γνώση και εµπειρία του κατασκευαστικού κλάδου ∆ηµοσίων Έργων. Οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες δεν είναι ΕΝΤΟΛΕΣ, είναι Ο∆ΗΓΙΕΣ. Η Ένωση, έχοντας υπ' όψιν της ότι το κάθε κράτος - µέλος της έχει τις ιδιαιτερότητες του, συντάσσει Ο∆ΗΓΙΕΣ και περιµένει από το κάθε µέλος της να τις προσαρµόσει στη δική του πραγµατικότητα. Με το ίδιο σκεπτικό έχει θέσει ως κοινοτικό όριο για τις οδηγίες έργα µε προϋπολογισµό µεγαλύτερο των 5.186.000 ευρώ. Το νέο νοµοσχέδιο, εκτός του ότι µε την παρούσα του µορφή είναι ανεφάρµοστο - αποτελεί µία απλή συρραφή διατάξεων και οδηγιών καταργεί ότι έχει επιτευχθεί µέχρι σήµερα για την

εξασφάλιση διαφανών και ισόνοµων διαδικασιών αλλά κυρίως οδηγεί εξόφθαλµα και προκλητικότατα στη µείωση του ανταγωνισµού και φυσικά στην αύξηση του τιµήµατος. Με απλά λόνια θα ανανκασει όλους τους Έλληνες να πληρώσουν ακριβότερα νια ένα προϊόν που απολαµβάνουν σήµερα µε λονικές τιµές. Θεωρούµε µείζονος σηµασίας τα παρακάτω: • διατήρηση του σηµερινού µητρώου ΜΕΚ - ΜΕΕΠ Είναι αδιανόητο µε µία πολιτική απόφαση να καταργείται η εµπειρία χιλιάδων µηχανικών και εταιρειών και να αµφισβητείται ακόµη και η επιστηµονική τους γνώση. Είναι αδιανότητο να θέλουν να θεσπίσουν 46 κατηγορίες έργων - υπάρχει άραγε αντίστοιχη ευρωπαϊκή οδηγία - και να θέλουν να µας πείσουν ότι ο στόχος τους είναι η διαφάνεια και ο ανταγωνισµός • διαχωρισµός έρνων µε βάση το κοινοτικό όριο των 5.186.000 € Το γενικότερο "τσουβάλιασµα" µικρών και µεγάλων έργων, προµηθειών και κατασκευή δηµοσίου έργου, αποδεικνύει την προχειρότητα του εν λόγω ν/σ . Ο διαχωρισµός αυτός είναι απαραίτητος διότι οι "ανάγκες" ενός "µεγάλου" έργου είναι τελείως διαφορετικές από τις αντίστοιχες ενός "µικρού". Είναι υποχρέωση µας να εστιάσουµε στην πολιτική ανορθότητα του νέου ν/σ και µέσω της κεντρικής µας οργάνωσης της ΠΕΣΕ∆Ε να ενηµερωθούν όλα τα κόµµατα της Βουλής. Ζητούµε από την Πολιτεία, έστω την τελευταία στιγµή, να έχει το θάρρος να ανακαλέσει τις συγκεκριµένες αποφάσεις έτσι ώστε να ξεκινήσει µία νέα προσπάθεια που θα έχει ως στόχο τον εκσυγχρονισµό και την παγίωση κανόνων που εξασφαλίζουν το ∆ηµόσιο Συµφέρον και τον υγιή ανταγωνισµό. Η επιστολή υπογράφεται από τους • Μαρία Τσιοµπάνου (ΣΠΕ∆Ε ∆. Μακεδονίας), • Χρήστο Κοτορένη (ΣΠΕ∆Ε Ν. Καστοριάς), • Γιώργο Γαϊτάνη (ΣΠΕ∆Ε Γρεβενών), • Ευάγγελο Γκεκτση (ΣΠΕ∆Ε Φλώρινας) και • ∆ηµήτρη Μαυροµατίδη (ΤΕΕ- τµ. ∆. Μακεδονίας).

Στο πόδι και η Κρήτη για τον νόµο Πλαίσιο «Οι µικροί και µεσαίοι εργολήπτες µετέωροι στο κενό µετά την θεσµική καταιγίδα µε τη ψήφιση πρώτα του άρθρου 59 του Ν. 4278/14 και ακολούθως του Νόµου-πλαίσιο της ΕΑΑ∆ΗΣΥ για τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις» σηµειώνουν οι εργολήπτες της Κρήτης.

55

Εργοληπτικόν βήµα Σε επιστολή τους τονίζουν: «Με αφορµή τις καταιγιστικές, αρνητικές για τον κλάδο, εξελίξεις, οι µικροί και µεσαίοι εργολήπτες ∆ηµοσίων Έργων της Κρήτης σε παγκρήτια συνέλευση τους στις 8.8.2014 στο Ηράκλειο, µε την συµµετοχή και των τµηµάτων Ανατολικής και ∆υτικής Κρήτης του TEE, αποφάσισαν σειρά µέτρων-ενεργειών αντίδρασης. Ήδη έχετε ενηµερωθεί από το εκδοθέν, µετά την συνέλευση, κοινό ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στα πλαίσια των αποφασισµένων ενεργειών είναι και η παρούσα επιστολή. Με την παρούσα επιστολή οι εργολήπτες τη Κρήτης εκπέµπουµε sos αφού: Μετά από έξι χρόνια κρίσης και υποαπασχόλησης λόγω της δραµατικής µείωσης των έργων, οι τελευταίες θεσµικές παρεµβάσεις της Κυβέρνησηςκατ' εντολή της τρόικα όπως η ίδια ισχυρίζεται- µας επιφέρουν το τελικό κτύπηµα-ώθηση στο κενό. Οι όποιες ελπίδες για µελλοντική επιβίωση πνίγονται από το πνεύµα και την ουσία της ολιγοπωλιακής λογικής η οποία διαπνέει τους νέους νόµους στο σύνολο τους. Οι εργολήπτες της Κρήτης ζητούµε από σας, τις Πανελλήνιες Εργοληπτικές Οργανώσεις και το TEE, να παραµερίσετε τις όποιες διαφορές και διαγκωνισµούς σας εµποδίζουν να διαµορφώσετε ενιαία σθεναρή στάση και θέση απέναντι στις κυβερνητικές επιθέσεις. Οφείλετε επιτέλους να αντιληφθείτε ότι µε τις εκ περιτροπής περιπλανήσεις σας στους διαδρόµους των Υπουργείων και τις κατ' επίφαση κοινές επισκέψεις -όποτε αυτό γίνεται εφικτό - δεν παράγετε συνδικαλιστικά θετικά αποτελέσµατα. Είναι καιρός να σταµατήσει η µια Οργάνωση να στρέφεται εναντίον της άλλης και όλες µαζί να χάνετε τον οφειλόµενο προσανατολισµό και προσήλωση πάνω στα κοινά προβλήµατα. Μόνο µε κοινές προτάσεις που θα υποστηρίζονται από όλους µε ειλικρινή, ενωτική και ενιαία φωνή µπορείτε, ενδεχοµένως, να προλάβετε ακόµη µεγαλύτερες καταστροφές από τις µελλοντικές θεσµοθετήσεις των Υπουργικών αποφάσεων και Π.∆. που θα αφορούν, είτε τους αντι-ΜΕΕΠ καταλόγους, είτε τους Κανονισµούς ανάθεσης και εκτέλεσης έργων. Τέλος, οι εργολήπτες της Κρήτης σας καλούν να υιοθετήσετε το αίτηµα της συνέλευσης που αφορά τον διαχωρισµό, επί τέλους, των έργων σε «µικρό» (κάτω του κοινοτικού ορίου των 5.186.000 €) και µεγάλα (άνω του κοινοτικού ορίου των 5.186.000 €). Για τα «µικρά» έργα η Κυβέρνηση να προχωρήσει άµεσα -µέσα από ανοικτό διάλογο µε τους εµπλεκόµενους παραγωγικούς και επιστηµονικούς φορείςσε µια αναµορφωµένη εθνική νοµοθεσία που αφε-

νός θα στηρίζει την επιβίωση του «µικρού» εργολήπτη και αφετέρου θα στοχεύει στην εξυπηρέτηση του δηµόσιου και κοινωνικού συµφέροντος». Την επιστολή υπογράφουν: • Για τον ΣΠΕ∆Ε Ηρακλείου, ο πρόεδρος Στέφανος Μπελιµπασάκη • Για τον ΣΠΕ∆Ε Λασιθίου, ο πρόεδρος Ντίνος Κατσιδονιωτάκης • Για τον ΣΠΕ∆Ε Ρεθύµνης, ο πρόεδρος ∆ηµήτριος Ανυφαντάκης • Για τον ΣΠΕ∆Ε Χανίων, ο πρόεδρος Εµµανουήλ Καλογρίδης • Για το ΤΕΕ/Τµήµα Ανατ. Κρήτης, ο πρόεδρος Ιωάννης Χαρωνίτης • Για το ΤΕΕ/Τµήµα ∆υτ. Κρήτης, ο πρόεδρος Ιωάννης Στρογγυλός

Οργή των εργοληπτών του Β.Α. Αιγαίου Η ∆ιοικούσα Επιτροπή του TEE - Τµήµα ΒΑ Αιγαίου και τα ∆. Σ. των Συνδέσµων Πτυχιούχων Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων Ν. Λέσβου, Χίου, και της Πανσαµιακής Ένωσης ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών Ε.∆. Ε. µετά από κοινή σύσκεψη εν µέσω των ξαφνικών εξελίξεων για τον κλάδο τους και σε κατάσταση απόγνωσης λόγω της επερχόµενης εξόντωσης των µελετητών - εργοληπτών µηχανικών, διαπιστώνουν τα κάτωθι: Στη µέση του καλοκαιριού, και συγκεκριµένα στις 24/7/14, µέσα σε άσχετο νοµοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ (Ν.4278/14: «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις»), η Κυβέρνηση κατήργησε τα κατώτερα και ανώτατα όρια συµµετοχής σε διαγωνισµούς αλλά και το Μητρώο Πιστοποίησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) και το Μητρώο Μελετητών , όπως το γνωρίζαµε έως σήµερα. Επιπλέον στις 8 Αυγούστου 2014, ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων µε συνοπτικές διαδικασίες ο Νόµος πλαίσιο της ΕΑΑ∆ΗΣΥ (Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων) Ν. 4281/2014, ο οποίος αλλάζει ριζικά όλα όσα ισχύουν σήµερα για τις διαδικασίες δηµοπράτησης και εκτέλεσης ∆ηµοσίων Έργων. Οι διαπιστώσεις που προκύπτουν άµεσα είναι: 1. «Συγχέονται» έννοιες και όροι άσχετοι µεταξύ τους, όπως «ΕΡΓΑ», «ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ» και «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» µε ταυτόχρονη αύξηση της γραφειοκρατίας. 2. Καταργούνται όροι όπως «ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ», «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ», «ΠΑΡΟΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και αντικαθίστανται από τον όρο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ» που υποδηλώνει σαφώς την πολιτική και την λογική που κυριαρχεί στο σύνολο του Νοµοσχεδίου.


Εργοληπτικόν βήµα 3. ∆εν προβλέπεται κανένας ουσιαστικός διαχωρισµός θεσµικού πλαισίου µεταξύ µικρών ( κάτω του ορίου της Ε.Ε.) και µεγάλων έργων άνω του ορίου της Ε.Ε.). Αναλυτικότερα η διάκριση των συµβάσεων βάσει προϋπολογισµού γίνεται ως εξής: Έργα ήσσονος αξίας έως 2.500€ Έργα χαµηλής αξίας από 2.500€ έως 5.000.000€ Έργα υψηλής αξίας πάνω από 5.000.000€ Άρα καταργούνται πλέον οι διακηρύξεις τύπου Α και Β και εφαρµόζονται οι Κοινοτικές Οδηγίες για όλες ανεξαρτήτως τις συµβάσεις προϋπολογισµού άνω των 2.500€. Αυτό γίνεται γιατί ουσιαστικά το σχέδιο νόµου αποτελεί «τυφλή προσαρµογή» σε Κοινοτικές Οδηγίες χωρίς όµως να εξετάζεται η συµβατότητα του µε το ελληνικό δίκαιο. 9. ∆ικαίωµα συµµετοχής µπορεί να έχει ο κάθε διαγωνιζόµενος που όµως στηρίζεται στις οικονοµικές δυνατότητες άλλων, µε αποτέλεσµα να διεκδικεί την ανάληψη έργων που απαιτούν µεγαλύτερη οικονοµική επάρκεια και οικονοµική δυνατότητα από τη δική του. 10. Οι αρµοδιότητες που προβλέπονται για την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων υποδεικνύουν ότι αυτή θα είναι το όργανο που θα έχει τον πρώτο και τελευταίο λόγο στην παραγωγή ∆ηµοσίων έργων. ∆ηµιουργούνται εύλογα ερωτήµατα για το ρόλο του ΥΠΟΜΕ∆Ι. Συµπερασµατικά θα έλεγε κανείς ότι οι παρεµβάσεις αυτές κρίνονται όχι µεταρρυθµιστικές αλλά απορρυθµιστικές γιατί ουσιαστικά οδηγούν στην εξόντωση χιλιάδες µικρές και µεσαίες κατασκευαστικές επιχειρήσεις. Το σύστηµα παραγωγής ∆ηµοσίων έργων παραδίδεται στις µεγάλες εταιρείες, µε µηχανικούς υπαλλήλους και απασχολούµενους σε ένα στενό πλαίσιο κάθε µελέτης ή έργου και µε χαµηλή αµοιβή τις περισσότερες φορές. Θα έχουµε εποµένως υποβάθµιση των µηχανικών, της ποιότητας, του επιπέδου και της οικονοµικής τους θέσης. Αλλά και αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα των µελετών και των δηµοσίων έργων. Τα κατώτατα όρια προϋπολογισµού ισχύουν πολλές δεκαετίες και παρέχουν την δυνατότητα και την ευκαιρία για συσσώρευση εµπειρίας, αναβάθµισης των ικανοτήτων και εξέλιξης των κατόχων εργοληπτικού ή µελετητικού πτυχίου έτσι ώστε να υπάρχει ένα συγκροτηµένο, σοβαρό, έµπειρο και κατάλληλο δυναµικό από µελετητές και εργολήπτες. Το δηµόσιο δηλαδή µε αυτόν τον τρόπο (µητρώα, τάξεις, όρια) δηµιουργούσε µακρόχρονα ένα δυναµικό υψηλής ποιότητας, έµπειρο, αυτόνοµο, µε συνεχή ανανέωση και εξελισσόµενο. Ταυτόχρονα λειτουργούσαν σαν δίχτυ προστασίας για τους µικρούς και µεσαίους µελετητές και εργολήπτες εξασφαλίζοντας τους οικονοµικό αντικείµενο.

57

Εργοληπτικόν βήµα

Εθνικός πρωταθλητής καινοτοµίας η OLYMPIA ELECTRONICS A.E.

Η Κυβέρνηση προχωρά ένα βήµα παραπέρα, στην κατάργηση του ΤΣΜΕ∆Ε (ΕΤΑΑ) και την απορρόφηση του από τον ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ), κλείνοντας έτσι την πόρτα της εγγυοδοσίας των µηχανικών και ανοίγοντας διάπλατα τις πόρτες των Τραπεζών στις οποίες αναγκαστικά θα απευθύνονται όσοι επιθυµούν την έκδοση εγγυητικής επιστολής µε δυσβάσταχτα ανταλλάγµατα. Οι Μηχανικοί και οι Εργολήπτες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου υπογραµµίζουν ότι από πουθενά δεν προκύπτει η υποχρέωση της χώρας µας να καταργήσει την εθνική νοµοθεσία για τα έργα προϋπολογισµού κάτω του κοινοτικού ορίου (5.186.000€) και καλούν την κυβέρνηση να αλλάξει - πριν είναι πολύ αργά- την πολιτική της στον τοµέα των ∆ηµοσίων Έργων και να θεσµοθετήσει τον διαχωρισµό των «µικρών» από τα «µεγάλα» έργα.

H εταιρεία OLYMPIA ELECTRONICS A.E., η µεγαλύτερη αµιγώς ελληνική βιοµηχανία ηλεκτρονικών συστηµάτων ασφαλείας, ανακηρύχθηκε National Champion στα European Business Awards 2014 / 2015. Η OLYMPIA ELECTRONICS A.E. απέσπασε αυτήν την ανώτατη διάκριση στην κατηγορία innovation για την χρήση της τεχνολογίας των Υπερπυκνωτών στα φωτιστικά ασφαλείας. Ο υπερπυκνωτής ή supercapasitor, είναι ένα µέσο αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο έχει σκοπό να αντικαταστήσει τις µπαταρίες, λόγω των πολλών πλεονεκτηµάτων που παρουσιάζει έναντι των µπαταριών. Το Τµήµα Έρευνας και Ανάπτυξης της OLYMPIA ELECTRONICS A.E. ακολουθώντας αυτήν την εξέλιξη στην τεχνολογία αποθήκευσης ενέργειας, ανέπτυξε φωτιστικά ασφαλείας που χρησιµοποιούν υπερπυκνωτές για την τροφοδοσία τους και τα συνδύασε µε ειδικές νανοµεµβράνες που χαρίζουν στο φωτιστικό ασφαλείας έως και 10 ώρες αυτονοµία, κάτι το οποίο τα καθιστά µοναδικά παγκοσµίως. Αυτή η διάκριση της OLYMPIA ELECTRONICS A.E., αποδεικνύει περίτρανα ότι η ελληνική επιχειρηµατική κοινότητα µπορεί να επιβιώσει και να δηµιουργήσει ακόµα και κάτω από αντίξοες συνθήκες, σαν αυτές που βιώνουµε τα τελευταία χρόνια στην χώρα µας. Η εταιρεία διαθέτει θέληση, δυναµικότητα και τόλµη, τρία βασικά χαρακτηριστικά, που της χάρισαν αυτή την διάκριση στα Ευρωπαϊκά βραβεία επιχειρηµατικότητας. Η εταιρεία έχει προχωρήσει σε όλες τις ενέργειες για την απόκτηση διπλώµατος ευρεσιτεχνίας (πατέντας). Η OLYMPIA ELECTRONICS A.E. ιδρύθηκε το 1979 και είναι αµιγώς ελληνική εταιρεία µε 165 εργαζοµένους, από τους οποίους το 10% απασχολείται στο τµήµα Έρευνας & Ανάπτυξης (R&). Τα προϊόντα της εξάγονται σε 72 χώρες, ενώ το 70% του κύκλου εργασιών της βασίζεται στις εξαγωγές. Η φιλοσοφία της εταιρείας βασίζεται στο τρίπτυχο: «καινοτοµία – εξωστρέφεια – τεχνολογία αιχµής».

Υπογράφουν οι: • Ευστράτιος Μανωλακέλλης, • Κωνσταντίνος Κρυσταλλίδης, • Κωνσνταντίνος Χαλιορής και • Βασιλική Αψώκαρδου

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ νέα

ΒΗΜΑ συνδέσµων

56

H OLYMPIA ELECTRONICS A.E. στο πλευρό του «Χαµόγελου του παιδιού» Η εταιρεία OLYMPIA ELECTRONICS A.E., είναι ευαισθητοποιηµένη σε θέµατα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και θέλοντας έµπρακτα να στηρίξει το έργο του Συλλόγου «ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ», αποφάσισε να διαθέσει δωρεάν προϊόντα φωτισµού ασφαλείας και πυρανίχνευσης στο Σπίτι του Οργανισµού στους Μαγουλάδες Κέρκυρας, προκειµένου να λειτουργήσει το υπάρχον σύστηµα πυρανίχνευσης και πυροπροστασίας. Το σπίτι στην Κέρκυρα παραχωρήθηκε στο ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ το 1999 από την Κοινωφελή Αδελφότητα Μαγουλάδων και δέχτηκε τα πρώτα παιδιά το 2001, µετά από όλες τις απαραίτητες εργασίες αναπαλαίωσης, µε προσοχή και σεβασµό στην παράδοση του κτιρίου. Το σπίτι βρίσκεται σε µία µεγάλη έκταση, που το µεγαλύτερο µέρος της, καλύπτεται από ελιές και άλλα δέντρα, ενώ στον ίδιο χώρο φιλοξενούνται και πολλά ζώα (στρουθοκάµηλοι, ελάφια, άλογα, κότες, σκυλιά, κουνέλια κ.ά.). Η λειτουργία του δίνει φροντίδα και στοργή στα παιδιά που φιλοξενεί, τα οποία έχουν την ανάγκη όλων µας. Η OLYMPIA ELECTRONICS A.E. αναγνωρίζει απόλυτα την ευθύνη που της αναλογεί, και θα συνεχίσει µε παρόµοιες ενέργειες την προσπάθειά της να ενεργοποιήσει τα αισθήµατα ανθρωπιάς και ευαισθησίας όλων, για το καλό του κοινωνικού συνόλου και της χώρας µας. Κύριος στόχος της OLYMPIA ELECTRONICS A.E., παράλληλα µε την επιχειρηµατική της δραστηριότητα, είναι να πείσει ότι πρωταρχικός στόχος όλων των ανθρώπων είναι ο σεβασµός προς τις αρχές και τις αξίες που χαρακτηρίζουν τον πολιτισµό µας (τον σεβασµό προς τον άνθρωπο - την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την παροχή ίσων ευκαιριών, τον σεβασµό στο περιβάλλον που κληρονοµήσαµε και την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής). Η OLYMPIA ELECTRONICS A.E. ευελπιστεί ότι αυτή η πράξη της θα γίνει πρότυπο µίµηση και από άλλες εταιρείες, ώστε να ενισχυθούν ακόµη περισσότερο οι δράσεις του συλλόγου προς όφελος των παιδιών. Ο εθελοντισµός, η συµµετοχή και η κοινωνική προσφορά αποτελούν βασικές αξίες της OLYMPIA ELECTRONICS A.E. για µία κοινωνία συνοχής, όπου ο πολίτης θα προσφέρει και ταυτόχρονα θα συµµετέχει µε τις προτάσεις και την δράση του.


58

Εργοληπτικόν βήµα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ νέα

Τα φωτιστικά νέας τεχνολογίας µε χρήση υπερπυκνωτών και µεµβράνες νανοτεχνολογίας παρουσίασε στην έκθεση NANOTEXNOLOGY 2014 η OLYMPIA ELECTRONICS A.E. Κύρια δραστηριότητά της είναι η ανάπτυξη ηλεκτρονικών συστηµάτων ασφαλείας τεχνολογίας αιχµής προσανατολισµένα στην καινοτοµία. Η ΟLYMPIA ELECTRONICS A.E. διαθέτει εσωτερικό Τµήµα Έρευνας και Ανάπτυξης µε µια ιδιαίτερα δυναµική οµάδα έµπειρων Ηλεκτρολόγων – Μηχανικών, όπου πραγµατοποιούνται εξ ολοκλήρου η έρευνα, ο σχεδιασµός και η ανάπτυξη ηλεκτρονικών προϊόντων τεχνολογίας αιχµής και υψηλής ποιότητας. Η φιλοσοφία της εταιρείας στηρίζεται στην αντίληψη «υψηλής ποιότητας ανταγωνιστικά προϊόντα τεχνολογίας αιχµής στην πιο ανταγωνιστική τιµή µε πελατοκεντρικό προσανατολισµό». Η συνεχής εξέλιξη των µέσων αποθήκευσης ενέργειας, έφερε τη νέα εποχή στον φωτισµό ασφαλείας, µε την ανάπτυξη των υπερπυκνωτών. Η ταχύτατη φόρτισή τους, η τεράστιες χωρητικότητές τους σε συνδυασµό µε τον χρόνο ζωής τους και τους κύκλους φορτοεκφορτήσεων είναι πλεονεκτήµατα που δεν συναντούσαµε µέχρι τώρα σε φωτιστικά ασφαλείας. Συνδυάζοντας τους υπερπυκνωτές και τη νανοτεχνολογία µε τη χρήση νανο-µεµβρανών σε φωτιστικά ασφαλείας έχουµε τα πιο τεχνολογικά εξελιγµένα φωτιστικά ασφαλείας, µε τα εξής χαρακτηριστικά – πλεονεκτήµατα: • Τεράστια αυτονοµία σε περιπτώσεις διακοπής ρεύµατος µεγάλης διάρκειας • Γρήγορος χρόνος φόρτισης • Χαµηλή κατανάλωση από το δίκτυο • Μεγάλη διάρκεια (ζωής 10χρόνια+) • Σχεδόν καθόλου συντήρηση • Λίγα λόγια για τον τρόπο λειτουργίας του προαναφερθέντος φωτιστικού: • Η τεράστια αυτονοµία του παραπάνω φωτιστικού επιτυγχάνεται µε τον εξής τρόπο: Σε περίπτωση διακοπής του ρεύµατος το φωτιστικό φωτίζει το χώρο µε την πηγή φωτός που έχει (LEDs). Η νανοµεµβράνη απορροφά τον φωτισµό από τα LEDs, έτσι ώστε όταν εξαντληθεί η αποθηκευµένη ενέργεια από τους υπερπυκνωτές, η νανοµεµβράνη εξακολουθεί να εκπέµπει φως, σαν να µην έγινε διακοπή της φωτεινής πηγής του φωτιστικού. Σε ένα φωτιστικό µε αυτονοµία 90 λεπτών η νανοµεµβράνη θα αποροφήσει τόση ενέργεια, έτσι ώστε να είναι σε θέση να παρέχει φωτισµό για άλλες 30 περίπου ώρες. Αυτή η αυτονοµία σε φωτιστικό ασφαλείας ήταν αδιανόητη στο παρελθόν.

«Οικονοµική Θέρµανση – Ψύξη – Ενέργεια & Εξαερισµός 2014» * 26 – 29 Σεπτεµβρίου, Helexpo, Μαρούσι Λίγες µέρες έµειναν για τα εγκαίνια της µεγαλύτερης έκθεσης για την εξοικονόµηση ενέργειας στην Ελλάδα, η οποία φέτος διευρύνει εντυπωσιακά το αντικείµενό της και παρουσιάζεται πιο πλήρης από κάθε άλλη φορά! Με τις συµµετοχές εκθετών και το εκδηλωµένο ενδιαφέρον κοινού να έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούµενο, µπαίνουν σε τελική ευθεία οι προετοιµασίες για την έκθεση “Οικονοµική Θέρµανση – Ψύξη – Ενέργεια & Εξαερισµός 2014’’ η οποία φέτος µας υποδέχεται από 26 έως 29 Σεπτεµβρίου 2014,στο Εκθεσιακό Κέντρο Helexpo στο Μαρούσι, ανανεωµένη και πιο πλήρης από ποτέ! Η

µόνη καταξιωµένη έκθεση για οικονοµία στη θέρµανση και την εξοικονόµηση ενέργειας, η οποία ήταν και η πρώτη που ’’άνοιξε τα µάτια’’ του ελληνικού κοινού όσον αφορά στις πιο εναλλακτικές µορφές θέρµανσης, φέτος, από νέο χώρο πια και έχοντας διευρύνει εντυπωσιακά το αντικείµενο και τις κατηγορίες εκθετών της, προσκαλεί ξανά τους καταναλωτές και τους επαγγελµατίες των σχετικών κλάδων ( ψυκτικούς, αρχιτέκτονες, µηχανικούς, κατασκευαστές, υδραυλικούς κ.ά), αλλά και εκπροσώπους ξενοδοχείων, καταστηµάτων µαζικής εστίασης, γραφείων και άλλων σχετικών επιχειρήσεων, να ενηµερωθούν για όλα τα καινοτόµα προϊόντα και υπηρεσίες, σχετικά µε πιο προσιτές οικονοµικά Θέρµανση, Ψύξη, Κλιµατισµό, Εξαερισµό και εξοικονόµηση Ενέργειας για σπίτια και επαγγελµατικούς χώρους. Ορµώµενη από την τεράστια επιτυχία των προηγούµενων ετών, που έχει καθιερώσει πλέον την έκθεση ως τη µεγαλύτερη έκθεση στο αντικείµενό της στη χώρα µας, η ελληνική διοργανώτρια εταιρεία Be Best εντείνει τις εργασίες για την τελειοποίηση και των τελευταίων λεπτοµερειών πριν τα εγκαίνια, δεσµευόµενη για ένα ακόµα πιο άψογο αποτέλεσµα τη φετινή χρονιά. Η έως τώρα συµµετοχή είναι θεαµατικότατη, µε περισσότερες από 250 επιχειρήσεις να δίνουν το παρών, αρπάζοντας την ευκαιρία να αξιοποιήσουν την έκθεση για να προβάλουν τα προϊόντα τους άµεσα και αποτελεσµατικά και, µε περισσότερους από 40.000 επισκέπτες να αναµένονται, αναζητών-

59

Εργοληπτικόν βήµα τας λύσεις για µερικά από τα µεγαλύτερα πρακτικά προβλήµατα της καθηµερινότητάς τους. Τα καλά νέα είναι ότι αυτές οι λύσεις υπάρχουν. Τα ακόµα καλύτερα νέα είναι ότι πλέον όλοι ξέρουν πού να τις βρουν!

Mεγάλες προσφορές στα αυτόνοµα & στα φωτοβολταϊκά από την Cocoon Eco Energy

Μόνο στο Εκθεσιακό Κέντρο Helexpo στο Μαρούσι, από 26 έως 29 Σεπτεµβρίου 2014, στην Έκθεση «Οικονοµική Θέρµανση – Ψύξη – Ενέργεια & Εξαερισµός 2014»!

Με αφορµή τις αυξήσεις στα οικιακά τιµολόγια ρεύµατος για τις εξοχικές & δευτερεύουσες κατοικίες, η Cocoon Eco Energy προσφέρει ειδικές µειωµένες τιµές τόσο στα αυτόνοµα συστήµατα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όσο και στα µονοκρυσταλλικά & πολυκρυσταλλικά φωτοβολταϊκά πάνελ 24V της Sopray (µε άµεση παράδοση στα µονοκρυσταλλικά 205W και στα πολυκρυσταλλικά 230 & 240W). ∆ίχως να απαιτείται άδεια από πολεοδοµία ή ∆ΕΗ και δίχως επιπλέον αλλαγές στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση, τα αυτόνοµα συστήµατα παράγουν το δικό τους ρεύµα, που αποθηκεύεται σε µπαταρίες και τροφοδοτεί τις συσκευές της κατοικίας σύµφωνα µε τις ανάγκες της. Η Cocoon Eco Energy είναι η Νο1 εταιρεία στην Ελλάδα στα αυτόνοµα συστήµατα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας προσφέροντας φωτοβολταϊκά πάνελ κορυφαίας ποιότητας, απόδοσης και αξιοπιστίας. Για δωρεάν µελέτη για αυτόνοµα συστήµατα, επικοινωνήστε στο 211 7109446 ή µέσω του e-mail info@cocoon.gr.

Ώρες λειτουργίας Παρασκευή 26 Σεπτεµβρίου Σάββατο 27 Σεπτεµβρίου Kυριακή 28 Σεπτεµβρίου ∆ευτέρα 29 Σεπτεµβρίου

14:00 – 21:00 10:00 – 21:00 10:00 – 21:00 11:00 – 21:00

*H είσοδος, το parking και η µεταφορά στον χώρο της Έκθεσης από τον σταθµό Νερατζιώτισσα θα είναι δωρεάν.


60

Εργοληπτικόν βήµα

H NanoDomi στην έκθεση «Οικονοµική Θέρµανση + Ψύξη – Ενέργεια - Εξαερισµός 2014»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ νέα

Η NanoDomi® συµµετέχει στην 3η Έκθεση «Οικονοµική Θέρµανση & Ψύξη – Ενέργεια – Εξαερισµός» η οποία θα πραγµατοποιηθεί στο Εκθεσιακό Κέντρο HELEXPO PALACE (Λεωφ. Κηφισίας 39, Μαρούσι) από 26 έως 29 Σεπτεµβρίου 2014. Μας περιµένει στο περίπτερό 47α για να παρουσιάσει τις προτάσεις της στον τοµέα της θέρµανσης και εξοικονόµησης ενέργειας. Όπως σηµειώνει σε σχετική ανακοίνωση, «επισκεπτόµενοι το περίπτερό µας θα έχετε την ευκαιρία να ενηµερωθείτε για τα θερµοδυναµικά συστήµατα (ηλιακά υποβοηθούµενες αντλίες θερµότητας) της Ισπανικής αντιπροσωπείας µας EnergyPanel, τα νέα µονοφασικά µοντέλα των Αντλιών Θερµότητας της αντιπροσωπείας µας NEW TIMES, καθώς και για το σύστηµα ΜΕΑΖΟΝ, µε το οποίο µπορείτε να µετράτε και να διαχειρίζεστε εξ αποστάσεως την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται στον κτιριακό τοµέα. Επιπρόσθετα, µέσω των υπηρεσιών ενεργειακής διαχείρισης θα σας προτείνουµε λύσεις για την ενεργειακή αναβάθµιση του κτιρίου όπως: συνδυασµός των αντλιών θερµότητας µε Φωτοβολταϊκά συστήµατα, αντικατάσταση κουφωµάτων, βελτίωση της θερµοµόνωσης του κελύφους του κτιρίου, καθώς και αντικατάσταση των κοινών λαµπτήρων φωτισµού µε λαµπτήρες τύπου LED, αποσκοπώντας στη µέγιστη εξοικονόµηση ενέργειας. Με αφορµή την συµµετοχή µας στην έκθεση η NanoDomi® προσφέρει ειδικές τιµές στα προϊόντα που αντιπροσωπεύουµε, αλλά και στα υπόλοιπα προϊόντα του καταλόγου µας. Θα χαρούµε να δούµε στο περίπτερό µας παλαιούς φίλους, αλλά και να γνωρίσουµε νέους συνεργάτες, που να διέπονται από την ίδια φιλοσοφία». Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την NanoDomi® και τα προϊόντα της, επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση www.nanodomi.com.

ΜΕΛΚΑΤ: Ολοκληρωµένες λύσεις για επιτυχηµένα έργα Η εταιρεία ΜΕΛΚΑΤ µε αντικείµενο δραστηριότητας την ∆ιαχείριση εγκαταστάσεων (Facility Management), προσφέρει ολοκληρωµένες λύσεις στην κατασκευή τεχνικών έργων, λειτουργία, συντήρηση και τεχνική υποστήριξη ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων. Στόχος της εταιρείας είναι η διασφάλιση των συνθηκών συνεχούς λειτουργίας των µηχανηµάτων, η βελτίωση της βαθµού απόδοσης, η εξοικονόµηση ενέργειας & γενικά η µείωση του συνολικού κόστους λειτουργίας των εγκαταστάσεων. Η δοµή της εταιρείας απαρτίζεται από Επιστήµονες Μηχανικούς, Τεχνολόγους Μηχανικούς, εργοδηγούς και τεχνίτες όλων των ειδικοτήτων καθώς και πλήθος εξωτερικών συνεργατών µε πείρα, τεχνογνωσία και συνέπεια για την άµεση επίλυση και αντιµετώπιση οποιουδήποτε προβλήµατος. Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων γίνεται χρήση ενός ολοκληρωµένου συστήµατος λογισµικού ∆ιαχείρισης Εξοπλισµού - Εργασιών Συντήρησης (Maintenance Management) & CRM (Customer Relationship Management). Αναγνωρίζοντας την χρησιµότητα των προτύπων της σειράς ISO 9001 και θεωρώντας ότι η εφαρµογή ενός τέτοιου πρότυπου είναι ισχυρό εργαλείο για συνεχή παρακολούθηση και βελτίωση της παρεχόµενης ποιότητας των υπηρεσιών της, η ΜΕΛΚΑΤ είναι πιστοποιηµένη σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008, ΕΛΟΤ 1801:2008 & ISO 14001. Εντός του έτους 2014 η ΜΕΛΚΑΤ ανανέωσε τις συµβάσεις ∆ιαχείρισης εγκαταστάσεων (Λειτουργίας, Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης) του Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου ΑΤΤΙΚΟΝ, της Μαρίνας Αλίµου και του Κεντρικού Οργανισµού Κρεαταγοράς Αθηνών τις οποίες εκτελεί µε επιτυχία.

61

Εργοληπτικόν βήµα ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "SYNTAXIS" Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 334 -ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 210-9920310/6947-692199 e-mail: info@syntaxis.gr

www.syntaxis.gr

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡ. ΣΥΣΤΗΜΑ "ΕΡΓΑΝΗ

από 01/10/2014 εως 21/10/2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Α.Π.Δ. ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΔΟΜ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ )

έως 31/10/2014

ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΣΤΟ Ε.Τ.Ε.Α. (http://www.etea.gov.gr/tempsite/?page_id=716 ) ΠΡΩΗΝ ΤΑΜΕΙΑ ΤΕΑΥΕΚ, ΤΕΑΥΝΤΠ,ΤΕΑΧ, ΤΕΑΠΟΖΟ, ΤΕΑΕΙΓΕ)

έως 31/10/2014

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΕ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2014

έως 31/10/2014

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ 20% ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΕ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2014 ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ AΛΛΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

έως 31/10/2014

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ 20% ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΕ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2014 ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ(πνευματικής ιδιοκτησίας, καλλιτεχνικού ή επιστημονικού έργου, λογισμικού, διπλωμάτων ευεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων κ.α. Ν.4172/2013, πολ. 1012/3.1.2014)

έως 31/10/2014

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Ν.2112/20 ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΕ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2014(Ο φόρος υπολογίζεται με μηδενικό συντελεστή για ποσό αποζημίωσης έως 60.000,00, 10% για ποσό αποζημίωσης 60.001 - 100.000, 20% για ποσό αποζημίωσης 100.001-150.000 και τέλος 30% για ποσό αποζημίωσης 150.001 και άνω

έως 31/10/2014

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Π.Α. ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (ΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥΣ ΜΕ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ)

έως 31/10/2014

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Π.Α. ΤΡΙΜΗΝΟΥ (ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014) (ΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥΣ ΜΕ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ - Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ)

έως 31/10/2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Α.Π.Δ. ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 (ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΔΟΜ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ )

από 01/11/2014 έως 1/12/2014

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΕ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2014

έως 28/11/2014

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ 20% ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΕ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2014 ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ AΛΛΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

έως 28/11/2014

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ 20% ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΕ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2014 ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ(πνευματικής ιδιοκτησίας, καλλιτεχνικού ή επιστημονικού έργου, λογισμικού, διπλωμάτων ευεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων κ.α. Ν.4172/2013, πολ. 1012/3.1.2014)

έως 28/11/2014

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Ν.2112/20 ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΕ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΜΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2014(Ο φόρος υπολογίζεται με μηδενικό συντελεστή για ποσό αποζημίωσης έως 60.000,00 , 10% για ποσό αποζημίωσης 60.001-100.000, 20% για ποσό αποζημίωσης 100.001-150.000 και τέλος 30% για ποσό αποζημίωσης 150.001 και άνω

έως 28/11/2014

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Π.Α. ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 (ΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥΣ ΜΕ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ - Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ)

έως 28/11/2014

ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

Μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έναρξη της μίσθωσης ή την τροποποίησή της

ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ - ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ

Όσοι αναθέτουν εργολαβίες ή υπεργολαβίες εκτελέσεως τεχνικών έργων αξίας άνω των 6.000,00€ έχουν υποχρέωση να καταθέτουν αντίγραφο του συμφωνητικού πριν από την έναρξη των εργασιών (Ν. 2954/2001 άρθρο 2, παρ.5)

ΠΡΟΚΑΤΑΒΛΗΤΕΟΣ ΦΟΡΟΣ ΓΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ 4% ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΩΝ 10% ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΥΤΩΝ

Πρίν από την θεώρηση των σχεδίων ή των μελετών ή τη χορήγηση σχετικής άδειας από την αρμόδια αρχή


62

Εργοληπτικόν βήµα 1. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2. ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 3. ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ 4. ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ 5. AΡΤΑΣ 6. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 7. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 8. ∆ΡΑΜΑΣ 10. ∆. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 11. ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 12. ΕΒΡΟΥ 13. ΕΥΒΟΙΑΣ 14. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 15. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 16. ΗΛΕΙΑΣ 17. ΗΜΑΘΙΑΣ 18. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 19. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ & Κ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ 20. ΘΡΑΚΗΣ 21. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 22. ΚΑΒΑΛΑΣ 23. ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 24. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ συνδέσµων

25. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 26. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 27. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 28. ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ 29. ΛΑΚΩΝΙΑΣ 30. ΛΑΡΙΣΑΣ 31. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 32. ΛΕΣΒΟΥ 33. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 34. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 35. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 36. ΞΑΝΘΗΣ 37. ΠΑΤΡΩΝ 38. ΠΕΛΛΑΣ 39. ΠΙΕΡΙΑ 40. ΠΡΕΒΕΖΑΣ - ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 41. ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ 42. ΡΕΘΥΜΝΗΣ 43. ΣΕΡΡΩΝ 44. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 45. ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 46. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 47. ΦΩΚΙ∆ΑΣ 48. ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 49. ΧΑΝΙΩΝ 50. ΧΙΟΥ

T : 26410-29075 F:47960 info@sedeag.gr T: 26910-29243, F: 68477 fanisk@otenet.gr T 27510-69120 & F:24515 T & F: 2710-239133 T: 26810-21027, F: 26605 eliasanast@yahoo.gr T: 22610-22382, F: 27685 T: 24620-87644, F: 87643 T: 25210-21780, F: 25506 ergolip@gmail.com T & F: 24610-39568 synd-ergdm@ath.forthnet.gr T: 22410-29600, F: 30941 T: 25510-25141, F: 32298 ilniniogr@gmail.com T: 22210-21578, F: 60374 T: 22370-22440, F: 80294 T: 26950-48163, F: 41463 T & F: 26210-28853 kantjoukis@yahoo.gr T: 23310-21060 F: 21950 T: 2810-222460 F: 281101 spedeh@otenet.gr T: 2310-277231, 277656 F;230914 info@spedeth.gr T: 25310-73180, F: 23614 gksal@hotmail.com T: 26510-21482, F: 23678 T: 2510-222827 & F synergk@otenet.gr T & F: 24410-76947 tee_karditsa@tee.gr T: 24670-29858 & F info@spedekas.gr T: 26610-40986, F: 25180 T: 26710-28747 & F: T: 27410-26491, F: 73577 sedekorin@gmail.com T: 22810-83615, F: 86562 T: 27310-23606, F: 29776 dpapadako@tee.gr T: 2410-535566 & F sedelar@tee.gr T: 28410-82855 & F lioud@agn.forthnet.gr T: 22510-44990, 44179, F: 42557 T: 24280-76803 & F T: 26310-55400, F: 26310-55404 tevek@otenet.gr T: 27210-28145 & F:86973 T: 25410-62789 & F stavros@zouridis.com T: 2610-276813, F:620080 esyllo@tee.gr T: 23810-26681, F: 26681 nfo@sedep.gr T: 23510-23813,,F: 23833 spedepierias@gmail.com T: 26820-22767, F:26927 T: 210-3821731, F:3823402 spedep@tee.gr T: 28310-52355 & fax sedenret@otenet.gr T: 23210-66661, T & F: 22172 oxhapq@otenet.gr T 24310 70855 & F: 24310-79330 T: 22310-24656 & F sedelamia@gmail.com T: 23850-45261, F: 23850-44060 evage@tee.gr T: 22650-22162, F: 22644 T: 23710-24456, F: 23800-21162 vlahosgiorgos@gmail.com T: 28210-27667 & fax sedechan@yahoo.gr T: 22710-41724, F: 41411 - 20003

Πλ. Ειρήνης & ∆ηµητρακάκη 2

301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ

Ανδρονοπούλου 8

251 00 ΑΙΓΙΟ

Β. Γεωργίου 8 Πλ. Αγ. ∆ηµητρίου 15 Γώγου Μπάκολα & Καραολή

212 00 ΑΡΓΟΣ 221 00 ΤΡΙΠΟΛΗ 471 00 ΑΡΤΑ

∆ηµ. Ανδρεαδάκη 46 Εργατικής Πρωτοµαγιάς 1 Επίκουρου 2

321 00 ΛΕΙΒΑ∆ΙΑ 511 00 ΓΡΕΒΕΝΑ 661 00 ∆ΡΑΜΑ

Μπουσίου & Εστίας 3

501 00 ΚΟΖΑΝΗ

Γρ. Ατταβύρου 14 ∆ικαστηρίων 36 & Kανάρη

851 00 ΡΟ∆ΟΣ 681 00 ΑΛΕΞ/ΛΗ

Αντωνίου ∆ούνα 1 Καραϊσκάκη 4 Φιλιτά 30 Ξενοφώντος 2 & Γερµανού

341 00 ΧΑΛΚΙ∆Α 361 00 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 291 00 ΖΑΚΥΝΘΟΣ 271 00 ΠΥΡΓΟΣ

Ιεραρχών 1 25ης Αυγούστου 21

591 00 ΒΕΡΟΙΑ 712 02 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Αριστοτέλους 14

546 23 ΘΕΣ/ΚΗ

Αγχιάλου 1-3-5

691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Ν. Ζέρβα 4-6 Κασσάνδρου 1

453 32 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 654 03 ΚΑΒΑΛΑ

Καζαµπάκα 4

431 00 ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ

∆ιοικητηρίου 4

521 00 ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Θεοτόκη 25 Λ. Βεργωτή 14 Κροκιδά 73

491 00 ΚΕΡΚΥΡΑ 281 00 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Ακτή Πέτρου Ράλλη & Άνδρου 1 Ευαγγελιστρίας 45

841 00 ΣΥΡΟΣ 231 00 ΣΠΑΡΤΗ

Καλλιθέας 7 & Τζαβέλλα

412 22 ΛΑΡΙΣΑ

Λασιθίου 35

721 00 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Πιττακού 21 Κοραή 65 Ναυπάκτου 4

811 00 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 382 21 ΒΟΛΟΣ 302 00 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

K. Γεωργούλη 12 Βενιζέλου 84

241 00 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 671 00 ΞΑΝΘΗ

Κανακάρη 101

262 21 ΠΑΤΡΑ

Φιλίππου 26

582 00 Ε∆ΕΣΣΑ

Αγ. Λαύρας 26

601 00 ΚΑΤΕΡΙΝΗ

4ο χλµ. Ε.Ο. Πρέβεζας - Ιωαννίνων 481 00 ΠΡΕΒΕΖΑ Εµµ. Μπενάκη 18 106 78 ΑΘΗΝΑ Κουντουριώτου 140

741 00 ΡΕΘΥΜΝΟ

Υψηλάντη 1

621 23 ΣΕΡΡΕΣ

Καπαδοστρίου 26 Μακροπούλου 146

421 00 ΤΡΙΚΑΛΑ 351 00 ΛΑΜΙΑ

33ου Συντάγµατος Πεζικού 12

531 00 ΦΛΩΡΙΝΑ

Ι. Γιδογιάννου 18, Άµφισσα Κων/πόλεως 5

331 00 ΦΩΚΙ∆A 631 00 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ

Καποδιστρίου 71

731 34 ΧΑΝΙΑ

∆αµαλά 38

821 00 ΧΙΟΣ


Profile for ΕΡΤΕΠΑ

Eργοληπτικόν Βήμα τεύχος 91  

Eργοληπτικόν Βήμα τεύχος 91  

Profile for pesede
Advertisement